Talsos. Sēdi vada: Normunds Tropiņš komitejas priekšsēdētājs Sēdi protokolē: Aija Lorence Talsu novada pašvaldības Kancelejas sekretāre

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Talsos. Sēdi vada: Normunds Tropiņš komitejas priekšsēdētājs Sēdi protokolē: Aija Lorence Talsu novada pašvaldības Kancelejas sekretāre"

Transkripts

1 Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , fakss , e-pasts IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.10 Talsos gada 17. jūnijā Sēde sasaukta plkst Sēdi atklāj plkst Sēdi vada: Normunds Tropiņš komitejas priekšsēdētājs Sēdi protokolē: Aija Lorence Talsu novada pašvaldības Kancelejas sekretāre Sēdē piedalās 8 Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi: Daiga Feldmane Tabita Kalniņa Dainis Karols (no plkst.10.05) Ilva Norenberga (no plkst.10.03) Gundars Sebris (no plkst.10.07) Oļegs Solovjovs Normunds Tropiņš Gerda Zeberiņa Sēdē piedalās Talsu novada pašvaldības administrācijas darbinieki: Guntra Tālberga Talsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa Talsu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Aija Tihovska Talsu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Egita Murauska Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Sanita Arciševska Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas Kultūras daļas vadītāja Edvards Šnēfelds Talsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Dana Vecmane Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Jānis Kārklevalks Talsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas datortīkla administrators

2 Madara Krūmiņa Talsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas informācijas sistēmu administratore Mārīte Indriksone Talsu novada pašvaldības Kancelejas vadītāja Aija Lorence Talsu novada pašvaldības Kancelejas sekretāre Citi: Uldis Katlaps Talsu novada Izglītības vadītājs Dace Ivanova Talsu novada Izglītības speciāliste pirmsskolas jautājumos Rudīte Blāze Sabiles pamatskolas direktore Zane Cīrule Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes Vīnodziņa vadītāja Sēdes vadītājs N.Tropiņš informē, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma punktu komitejas sēdē tiek veikts audioieraksts, un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. N.Tropiņš iepazīstina ar sēdes darba kārtību. Iebildumu vai citu priekšlikumu saistībā ar darba kārtību nav. Atklāti balsojot ( par 5, pret nav, atturas nav), komiteja apstiprina sēdes darba kārtību. Darba kārtība: 1. Par Talsu novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 2. Par biedrības Latvijas Kanoe federācija iesniegumu. 3. Par grozījumiem Talsu novada domes gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžets. Informatīvā daļa: 1. Par Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes vienas grupas iespējamu izvietošanu skolā. 2. Par sabiedriskā transporta braukšanas kartēm. 1. Par Talsu novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu N.Tropiņš, M.Indriksone, D.Feldmane Sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu. M.Indriksone ziņo par lēmuma projektu. Talsu novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un speciālistu iesūtītajai informācijai. Plkst ienāk I.Norenberga. Notiek diskusija.

3 Atklāti balsojot ( par 6, pret nav, atturas - nav), komiteja nolemj virzīt lēmuma projektu uz domes sēdi, izskatot vēl citās komitejās. Plkst ienāk D.Karols. 2. Par biedrības Latvijas Kanoe federācija iesniegumu N.Tropiņš, E.Murauska, I.Norenberga, O.Solovjovs, D.Feldmane, D.Karols Sagatavots lēmuma projekts ar lemjošās daļas redakciju: 1. Piešķirt/nepiešķirt biedrībai Latvijas Kanoe federācija, reģistrācijas numurs , juridiskā adrese Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013, finansējumu līdz 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro, 00 centi) apmērā Robertam Akmenim dalībai Eiropas U23 čempionāta sacensībās Čehijā, Račiče no Finansējumu 1100,00 EUR apmērā 2019.gadā paredzēt no budžeta. 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram. E.Murauska ziņo par lēmuma projektu. Talsu novada pašvaldībā ir saņemts biedrības Latvijas Kanoe federācija iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt Robertu Akmeni. Komisijas sēde par finansiālā atbalsta piešķiršanas sportistiem un sporta komandām notika Komisija saskaņā ar nolikumu lēma, ka pēc nolikuma kritērijiem sportistam var tikt piešķirts finansējums 800,00 euro apmērā. Taču, ņemot vērā, ka Sporta daļas budžetā plānotais finansējums tieši augsta līmeņa sportistu atbalstam ir jau sadalīts, komisija lēma virzīt jautājumu izskatīšanai Izglītības, kultūras un sporta komisijā. Sportistam tika lūgts sagatavot precizētus izdevumus, jo sākotnējā pieteikumā tika norādīts gan Pasaules čempionāta, gan Eiropas čempionāta sacensībām nepieciešamais finansējums. Tā kā pēc nolikuma 1.9. punkta finansējums var tikt piešķirts reizi gadā vienām sacensībām, federācija iesniegusi atkārtotu pieteikumu Eiropas U23 čempionātam Čehijā, par ko ir sagatavots lēmuma projekts. Federācija prasa sportistam finansējumu 1100,00 euro apmērā. Notiek diskusija. N.Tropiņš norāda, ka līdz nākamā budžeta pieņemšanai ir jāsagatavo nolikums, kas saistīts tieši ar augsta līmeņa sportistiem. Plkst ienāk G.Sebris. O.Solovjovs ierosina priekšlikumu izskatīt jautājumu par pilno atbalsta summu sportistam. N.Tropiņš jautā, vai komiteja atbalsta, ka liek visu summu. Iebildumu nav. N.Tropiņš ierosina ierakstīt lēmuma projekta 1.punktā piešķirt līdz 2200,00 euro. Min, ka finansējuma avotu meklēs Finanšu komitejā. E.Murauska papildina, ka precizēs lēmuma projektu līdz Finanšu komitejai. Atklāti balsojot ( par 8, pret nav, atturas - nav), komiteja nolemj virzīt lēmuma projektu uz Finanšu komiteju [1.punktā piešķirt līdz 2200,00 euro, 2.punktā bez konkrēta finansējuma avota].

4 O.Solovjovs ierosina kā protokola lēmumu noteikt laika periodu, līdz kuram jābūt gatavam nolikumam, lai to varētu izskatīt Izglītības, kultūras un sporta komitejā. N.Tropiņš ierosina priekšlikumu septembra pirmā Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Iebildumu vai citu priekšlikumu nav. Komiteja vienojas nolikuma projektu par atbalstu augsta līmeņa sportistiem skatīt septembra pirmajā Izglītības, kultūras un sporta komitejā. 3. Par grozījumiem Talsu novada domes gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžets N.Tropiņš, I.Lagzdiņa, A.Tihovska, D.Feldmane, O.Solovjovs, I.Norenberga Sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu grozījumus Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžetā. I.Lagzdiņa ziņo par lēmuma projektu. Ir sagatavoti šī gada pirmie pamatbudžeta grozījumi. Sagatavots priekšlikums palielināt budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļu par euro, ko pārsvarā veido transferti, dažādas dotācijas, nauda dažādu projektu īstenošanai, pedagogu algām, grāmatu iegādei, brīvpusdienām. Otra lielākā ienākumu sadaļa ir pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kas šajos grozījumos tiek sadalīti pa iestādēm. Trešā lielākā ienākumu sadaļa ir saņemtie kredīti. Izdevumu sadaļā saņemtās dotācijas, transferti, iezīmētās naudas, kredīti, virsplāna ieņēmumi tiek sadalīti pēc nozīmes pa iestādēm un bām. Ir ievērtēti visi izpilddirektora, domes priekšsēdētāja rīkojumi un domes pieņemtie lēmumi. Ir ievērtēts nepieciešamais finanšu ieguldījums SIA Talsu ūdens pamatkapitālā. A.Tihovska detalizēti informē par ieņēmumu un izdevumu pozīcijām, kas attiecas uz Izglītības, kultūras un sporta komiteju. Notiek diskusija. Atklāti balsojot ( par 7, pret nav, atturas - 1), komiteja nolemj virzīt lēmuma projektu uz Finanšu komiteju. 1.informācija Par Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes vienas grupas iespējamu izvietošanu skolā N.Tropiņš, U.Katlaps, Z.Cīrule, G.Sebris, D.Feldmane, I.Norenberga U.Katlaps informē ņemot vēra, ka uz Sabiles pirmsskolas izglītības iestādi ir izveidojusies rinda un pašreizējajā izglītības iestādes ēkā nav iespējams uzņemt visus bērnus, kuri to gribētu, no Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes saņemts priekšlikums, kas pārrunāts ar Sabiles pamatskolu un Izglītības pārvaldi atvēlēt telpas Sabiles pamatskolā, kurās līdz jaunās Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes uzcelšanai varētu izvietot vecākās grupas

5 bērnus, visticamāk sešgadīgos bērnus. Izvietojot vecākās grupas bērnus Sabiles pamatskolā, pastāvētu iespēja bērnudārza ēkā uzņemt vienu papildu grupu. Ja tiek atvērta jauna grupa, tad 2019.gadā nepieciešams finansējums pedagogiem un skolotāja palīga atalgojumam. Pie līdzšinējās pedagogu atalgojuma likmes (710 euro) tie būtu 8244 euro, savukārt pie likmes 750 euro 8591 euro. Z.Cīrule informē par pārcelšanos. Norāda, ka bērnudārzam nepieciešamas 8 gultas un 4 plaukti par kopējo summu 456,00 euro. Notiek diskusija. I.Norenberga ierosina minēto finansējumu pedagogu algām un nepieciešamajiem darbiem iekļaut budžeta grozījumos. Iebildumu nav. N.Tropiņš pauž saprasto komiteja minēto atbalsta, līdz Finanšu komitejai tas jāiestrādā budžeta grozījumos. Komiteja vienojas līdz Finanšu komitejai jāiestrādā budžeta grozījumos finansējums, kas saistīts ar Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes vecākās grupas bērnu izvietošanu Sabiles pamatskolā. 2.informācija Par sabiedriskā transporta braukšanas kartēm N.Tropiņš, U.Katlaps, D.Feldmane, G.Sebris, D.Karols, O.Solovjovs U.Katlaps ziņo, ka no pagājušajā gadā pasūtītajām skolēnu braukšanas kartēm ir palikušas pāri tikai aptuveni 50 60, tādēļ nepieciešams tās papildināt. Minimālais pasūtījuma skaits ir 500 gab., kas izmaksā 1149,50 euro. Ar tām būtu pietiekami nākamajiem diviem kalendārajiem gadiem. Ar Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļu ir runājuši par karšu izskatu. Tā kā novadam ir jauna identitāte, ir doma jaunās kartes pasūtīt ar jauno identitāti. Notiek diskusija. D.Feldmane ierosina priekšlikumu atstāt skolēnu braukšanas kartes sarkanā krāsā, jo bērniem tā ir praktiskāk. G.Sebris rosina ja ir apstiprināts jauns dizains, tad lēnām un pakāpeniski vajadzētu to ieviest. O.Solovjovs rosina nemainīt dizainu, jo par to jau ir pieņemts lēmums. D.Karols ierosina Izglītības pārvaldei vēlreiz pārrunāt ar izglītības iestāžu vadītājiem, vai ir nepieciešamība mainīt dizainu, tad atgriezties pie šīs diskusijas. U.Katlaps norāda, ka Izglītības pārvaldei un izglītības iestādēm nav problēmu ar vecā izskata kartēm. Ja novads vēlas ieviest jauno identitāti, tad arī pret to neiebilst. N.Tropiņš jautā par nepieciešamo finansējumu 500 karšu izgatavošanai. U.Katlaps paskaidro, ja pasūta 500 kartes, tad nepieciešami 1150,00 euro. N.Tropiņš ierosina minēto finansējumu līdz Finanšu komitejai paredzēt budžeta grozījumos. Iebildumu nav.

6 Komiteja vienojas līdz Finanšu komitejai jāiestrādā budžeta grozījumos finansējums 1150 euro, kas nepieciešams 500 skolēnu braukšanas karšu pasūtīšanai. Sēde slēgta plkst Sēdes vadītājs:... N. Tropiņš Komitejas locekļi:... D. Feldmane... T. Kalniņa... D. Karols... I. Norenberga... G. Sebris... O. Solovjovs... G. Zeberiņa

7 Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālrunis fakss e-pasts PROJEKTS LĒMUMS (PROTOKOLS Nr.,.punkts) Talsos Nr. Par Talsu novada pašvaldības gada publiskā pārskata apstiprināšanu Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 72. pantu, Ministru kabineta gada 5. maija noteikumiem Nr.413 Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem, Talsu novada pašvaldības gada 8. aprīļa rīkojumu Nr.4-1e/91 Par Talsu novada pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošanu, ņemot vērā Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 17.jūnija lēmumu, Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2019.gada 17. jūnija lēmumu, Tautsaimniecības komitejas 2019.gada 17.jūnija lēmumu un Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija lēmumu, Talsu novada dome nolemj: Apstiprināt Talsu novada pašvaldības gada publisko pārskatu (pārskats pielikumā uz 72 lapām). Domes priekšsēdētājs D. Karols Indriksone Lēmumu un publisko pārskatu elektroniski nosūtīt: 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 2. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai.

8 Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , fakss , e-pasts PROJEKTS LĒMUMS (PROTOKOLS Nr.,.punkts) Talsos Nr. Par biedrības Latvijas Kanoe federācija iesniegumu Talsu novada pašvaldībā saņemts biedrības Latvijas Kanoe federācija, reģistrācijas numurs , pieteikums (reģistrēts ar Nr. 12-9/2825) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Robertu Akmeni dalībai Eiropas U23 čempionāta sacensībās, kas notiks Čehijā, Račiče no notika finansiālā atbalsta piešķiršanas sportistiem un sporta komandām komisijas sēde, kurā tika nolemts, ka pretendents atbilst Talsu novada domes lēmuma Nr.288 Nolikums par Talsu novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām noteiktajiem kritērijiem finansiālā atbalsta saņemšanai un pēc pretendenta precizētas informācijas par sacensību izmaksu apmēru iesniegšanas, pretendentam var tikt piešķirts finansējums pēc nolikuma punkta 800,00 EUR (astoņi simti euro, 00 centi) apmērā. Ņemot vērā, ka gadā Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas Sporta daļas budžetā plānotais finansējums augsta līmeņa sportistu atbalstam ir sadalīts, komisija lēma virzīt jautājumu par nepieciešamā papildus finansējuma piešķiršanu izskatīšanai Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Lai nodrošinātu Roberta Akmens dalību Eiropas U23 čempionāta sacensībās Čehijā, papildus nepieciešams finansējums 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro, 00 centi). Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 5.pantu un 14. panta otrās daļas 6.punktu, Talsu novada domes nolikuma Par Talsu novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām 9.2. un 9.3. punktu, Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, Talsu novada domes Finanšu komitejas lēmumu, Talsu novada dome nolemj: 1. Piešķirt biedrībai Latvijas Kanoe federācija, reģistrācijas numurs , juridiskā adrese Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013, finansējumu līdz 2200,00EUR (divi tūkstoši divi simti euro, 00 centi) apmērā Robertam Akmenim dalībai Eiropas U23 čempionāta sacensībās Čehijā, Račiče no Finansējumu 2200,00 EUR apmērā 2019.gadā paredzēt no budžeta. 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram. Domes priekšsēdētājs D.Karols

9 Pekmans Lēmumu nosūtīt: 1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai; 2. Kultūras un sporta attīstības nodaļai; 3. Biedrībai Latvijas Kanoe federācija, Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013.

10 Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , fakss , e-pasts PROJEKTS LĒMUMS (PROTOKOLS Nr.,.punkts) Talsos Nr. Par grozījumiem Talsu novada domes gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžets Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. pantu, likuma Par pašvaldību budžetiem 7. pantu un Talsu novada domes Finanšu komitejas lēmumu, Talsu novada dome nolemj: Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. Grozījumi Talsu novada domes gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžets (saistošie noteikumi pielikumā). Domes priekšsēdētājs D.Karols Tihovska Nosūtīt: 1. VARAM; 2. Talsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai; 3. Talsu novada Izglītības pārvaldei.

11 Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , fakss , e-pasts Talsos PROJEKTS gada 27. jūnijā Saistošie noteikumi Nr. (protokols Nr.,.punkts, lēmums Nr. ) Grozījumi Talsu novada domes gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžets Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. pantu Izdarīt Talsu novada domes gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžets (protokols Nr. 2, lēmums Nr. 54) šādus grozījumus: 1.Izteikt saistošo noteikumu Nr.2 Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžets 1.punktu šādā redakcijā: 1.Apstiprināt grozījumus Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžeta ieņēmumos EUR apmērā saskaņā ar noteikumiem pievienoto pielikumu Nr.1. 2.Izteikt saistošo noteikumu Nr.2 Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžets 2.punktu šādā redakcijā: 2.Apstiprināt grozījumus Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžeta izdevumos EUR apmērā saskaņā ar noteikumiem pievienoto pielikumu Nr.2. 3.Izteikt saistošo noteikumu Nr.2 Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžets 3.punktu šādā redakcijā: 3.Apstiprināt grozījumus Talsu novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumos atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām saskaņā ar noteikumiem pievienoto pielikumu Nr.3. Domes priekšsēdētājs D.Karols

12 1.pielikums saistošajiem noteikumiem Nr. Grozījumi Talsu novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Talsu novada pašvaldības gada pamata budžets (.201-., lēmums Nr. ) Talsu novada pašvaldības pamata budžeta ieņēmumu plāns 2019.gadam Ieņēmumu nosaukumi 2019.gada budžets (EUR) Grozījumi Apstiprināts ar grozījumiem I E Ņ Ē M U M I Tiešie nodokļi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tai skaitā: )valsts garantētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze )Iepriekšējā gada nesadalītais IIN atlikums Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, tai skaitā: )kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi )iepriekšējo gadu parāda maksājumi Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm, tai skaitā : )kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi )iepriekšējo gadu parāda maksājumi Kopā tieši nodokļi Netiešie nodokļi Azartspēļu nodoklis Nenodokļu ieņēmumi Procentu maksājumi par kontu atlikumiem Valsts un pašvaldību nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldības budžetā, tai skaitā: )valsts nodevas )pašvaldību nodevas Naudas sodi un sankcijas Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas 0 Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 0 Kopā nenodokļu ieņēmumi Valsts budžeta transferti Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansēto atsavināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda Iepriekšējā gada nesadalītās dotācijas atlikums Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (pedagogi) Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (mācību grāmatas) Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (profesionālajai izglītībai)

13 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (interešu izglītībai) Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (5/6 apmācībai) Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (1.- 4.klašu ēdināšanai) Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (pārējie) Kopā valsts budžeta transferti Ieņēmumi no citām pašvaldībām Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām( Jēkaba ceļa mantojums un mākslas jaunrades magnēti) Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām( izglītības funkciju nodrošināšanai) Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām ( sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai) Kopā ieņēmumi no citām pašvaldībām Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, tai skaitā: Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi Kopā maksas pakalpojumi Kopā ieņēmumi Kredīts Plānotais līdzekļu atlikums gada sākumā IEŅĒMUMI KOPĀ Domes priekšsēdētājs D.Karols

14 2.pielikums saistošajiem noteikumiem Nr. Grozījumi Talsu novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Talsu novada pašvaldības gada pamata budžets (.201-., lēmums Nr. ) Talsu novada pašvaldības pamata budžeta izdevumu plāns 2019.gadam Izdevumu nosaukumi 2019.gada budžets (EUR) Grozījumi Apstiprināts ar grozījumiem Izpildvara, t.sk., Talsu novada pašvaldības centrālā administrācija Talsu pilsēta Sabiles pilsēta un Abavas pagasts Stendes pilsēta Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts Balgales pagasts Ģibuļu pagasts Īves pagasts Ķūļciema pagasts Laidzes pagasts Laucienes pagasts Lībagu pagasts Lubes pagasts Strazdes pagasts Valdgales pagasts Vandzenes pagasts Virbu pagasts Vēlēšanu komisija Pašvaldību budžeta parāda darījumi ( kredītu un līzingu procentu maksājumi) Sabiedriskā kārtība un drošība, t.sk., Pašvaldības policija CA komisija Laucienes Laucienes UGD Virbu Virbu UGD Ekonomiskā darbība, t.sk., Sabiedriskās attiecības Reprezentācijas u.c Līdzfinansējums projektiem Rezerve projektu īstenošanai Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai Līdzfinansējums vecpilsētas ēku restaurācijai Līdzfinansējums kanalizācijas sistēmas pieslēgumiem

15 Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem daudzdz. mājās Līdzfinansējums konkursam "Dari Talsu novadam"" Kultūrvēsturisko vērtību inventarizācija (AIG) Rezerves fonds Datortehnikas iegāde (izņemot izglītības iestādes) Novada kultūras projekti KSAN Talsu novada tūrisma informācijas centrs Vides aizsardzība, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, t.sk., Talsi ar būvvaldi un attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļu Mežu apsaimniekošana Automašīnu iegāde līzingā Elektrības mērījumi, aizsardzības līdzekļi Būvprojektu izstrāde, projektu sagatavošana Darba algas fonda pieaugums Publisko ēku apsekošana, inventarizācijas lietu izgatavošana Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu Atsavinātie īpašumi Ēku apdrošināšana Sabiles pilsēta un Abavas pagasts Stendes pilsēta Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts Balgales pagasts Ģibuļu pagasts Īves pagasts Ķūļciema pagasts Laidzes pagasts Laucienes pagasts Lībagu pagasts Lubes pagasts Strazdes pagasts Valdgales pagasts Vandzenes pagasts Virbu pagasts Veselības aprūpe, t.sk., SIA "Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīca" Talsu filiāle Ķūļciema Ārsta palīga kabinets (feldšera punkts) Atpūta, kultūra Atpūtas un sporta pasākumi, t.sk., Kultūras un sporta attīstības nodaļas Sporta daļa Sporta pamatlīdzekļi un inventārs Sabiles pilsētas un Abavas ba Sabiles sporta centrs

16 Stendes pilsētas ba Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts- sporta pasākumi Ģibuļu ba Pastendes sporta centrs "Akmeņkaļi" Laucienes ba sporta centrs "Lauciene" Laucienes ba Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs Vandzenes ba Jauniešu centrs Virbu ba Jauniešu centrs Valdgales ba Sporta un interešu centrs Kultūra Bibliotēkas, t.sk., Talsu galvenā bibliotēka Talsu galvenās bibliotēkas ba Talsu bērnu bibliotēka Sabiles pilsētas un Abavas ba Abavas bibliotēka Sabiles pilsētas un Abavas ba Sabiles bibliotēka Sabiles pilsētas un Abavas ba Sabiles bērnu bibliotēka Stendes pilsētas ba Stendes bibliotēka Valdemārpils pilsētas un Ārlavas ba Valdemārpils bibliotēka Valdemārpils pilsētas un Ārlavas ba Nogales bibliotēka Balgales ba Balgales bibliotēka Ģibuļu ba Pastendes bibliotēka Ģibuļu ba Spāres bibliotēka Īves ba Īves bibliotēka Ķūļciema ba Ķūļciema bibliotēka Laidzes ba Laidzes bibliotēka Laucienes ba Laucienes bibliotēka Laucienes ba Pļavu bibliotēka Laucienes ba Ausekļu bibliotēka Lībagu ba Dižstendes bibliotēka Lībagu ba Lībagu

17 bibliotēka Lubes ba Lubes bibliotēka Strazdes ba Strazdes bibliotēka Valdgales ba Valdgales bibliotēka Vandzenes ba Vandzenes bibliotēka Vandzenes pāŗvaldes ba Uguņu bibliotēka Virbu ba Virbu bibliotēka Muzeji un izstādes, t.sk., Talsu novada muzejs Tautas nami un pašdarbības kolektīvi, t.sk., Talsu tautas nams Sabiles pilsētas un Abavas ba Sabiles kultūras nams Stendes pilsētas ba Stendes tautas nams Valdemārpils pilsētas un Ārlavas ba Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nams Balgales ba Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs Ģibuļu ba Spāres tautas nams Ģibuļu ba Pastendes kultūras nams Laucienes ba Pļavmuižas saieta nams Ķūļciema ba Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs Laidzes ba Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs Laucienes ba Laucienes kultūras nams Lībagu ba Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs Strazdes ba Strazdes brīvā laika pavadīšanas centrs Valdgales ba Valdgales tautas nams Vandzenes ba Vandzenes tautas nams Virbu ba Virbu kultūras nams Pārējie kultūras pasākumi, t.sk., Kultūras un sporta attīstības nodaļa Valsts svētki - 18.novembris Talsu tautas nama ba Kino daļa- kinoteātris "Auseklis"

18 Valdemārpils pilsētas un Ārlavas ba jauniešu centrs "Sava vieta" Ģibuļu ba brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs Stendes pilsētas ba Stendes jauniešu centrs Informatīvie SIA "Talsu TV" raidījumi Kopā kultūra Kopā atpūta, kultūra Izglītība Pirmsskolas izglītības iestādes, t.sk., Talsu PII "Sprīdītis" Talsu PII "Saulīte" Talsu PII "Zvaniņš" Talsu PII "Pīlādzītis" Sabiles PII "Vīnodziņa" Valdemārpils PII "Saulstariņš" Pastendes PII "Ķipars" Laidzes PII "Papardīte" Laucienes PII "Bitīte" Vandzenes PII "Zīlīte" Talsu PII "Kastanītis" Vispārējā izglītība, t.sk., Datoru iegāde izglītības iestādēm Metodiskā vadība 0 Talsu sākumskola Talsu pamatskola Talsu Valsts ģimnāzija Talsu 2. vidusskola Upesgrīvas internātpamatskola Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola Sabiles pamatskola Stendes pamatskola Valdemārpils vidusskola Pastendes pamatskola Laucienes pamatskola Lībagu sākumskola Pūņu pamatskola Vandzenes pamatskola Virbu pamatskola Interešu un profesionālās ievirzes izglītība, t.sk., Talsu mākslas skola Talsu mūzikas skola Sabiles mūzikas un mākslas skola Valdemārpils mūzikas un mākslas skola

19 Bērnu un jauniešu centrs Talsu novada sporta skola Latvijas jaunatnes olimpiāde Interešu izglītība Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem, t.sk., Pieaugušo izglītības centrs Pārējā izglītības vadība, t.sk., Izglītības pārvalde Pašvaldības piešķirtās stipendijas Olimpiāžu laureātu godināšana Nometnes (ieskaitot sporta skolu) Skolu akreditācija Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi, t.sk., Savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem Skolēnu transports Sociālā aizsardzība, t.sk Sociālie pabalsti un bezdarbnieku atbalsts Pārējā sociālā aizsardzība, t.sk Talsu novada sociālais dienests un sociālie pasākumi Strazdes bērnu nams Talsu novada bāriņtiesa Pansionāts " Lauciene" Savstarpējie norēķini par sociālās nodrošināšanas pakalpojumiem IZDEVUMI KOPĀ Kredītu pamatsummas atmaksas Līdzdalība komersantu pašu kapitālā Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās Pavisam izdevumi Pavisam ieņēmumi Domes priekšsēdētājs D.Karols

20 Talsu novada pašvaldības gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 3.pielikums saistošajiem noteikumiem Nr. Grozījumi Talsu novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Talsu novada pašvaldības gada pamata budžets (.201-., lēmums Nr. ) Klasifikā cijas kods atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām t.sk. Iestādes un pasākuma nosaukums Izdevumi pavisam Vispārējie valdības dienesti Izpildvarakopā Talsu novada pašvaldības centrālā administrācij a Atalgoju ms Sociālās apdrošin. iemaksas Koman dējumi un dienest a braucie ni Pakalpojumi Krājumi, materiāli, energore sursi u.c., ko neuzskait a 5000 kodā Izdevu mi periodi kas iegāde i Nodokļ u maksā jumi Pakal p., kurus apm. f-ju ietva ros, kas nav iest.a dm.iz d. Subsī dijas un dotāci jas Pārējie procen tu maksā jumi Nemater iālie ieguldīju mi Pam atlīd zekļi Sociālie pabalsti naudā Sociālie pabalsti natūrā Pārēji e klasifi kācijā nemi nētie maks ājumi Pašvaldīb u budžeta izdevum u transferti Talsu pilsēta Sabiles pilsēta un Abavas pagasts Stendes pilsēta Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts Balgales pagasts Ģibuļu pagasts Īves pagasts

21 Ķūļciema pagasts Laidzes pagasts Laucienes pagasts Lībagu pagasts Lubes pagasts Strazdes pagasts Valdgales pagasts Vandzenes pagasts Virbu pagasts Vēlēšanu komisija Pašvaldība s parāda darījumi Kredīta 4000 procenti Pavisam vispārējās valdības dienesti Policija Pašvaldības policija Ugunsdroši bas, ugunsdzēsī bas, glābšanas un civilās drošibas dienesti CA komisija Ugunsdroši bas dienesti Laucienes Laucienes UGD Virbu Virbu UGD Pavisa

22 m sabiedr iskā kārtība un drošība Ekonomisk ā darbība KSAN Talsu novada tūrisma informācijas centrs Sabiedriskās 394 attiecības Reprezentāci 2000 ja Līdzfinasēju ms projektiem Līdzfinansēj ums daudzdzīvokļ u dzīvojamo māju pagalmu labiekārtoša nai Līdzfinansēj ums vecpilsētas ēku restaurācijai Līdzfinansēj ums kanalizācijas sistēmas pieslēgumie m Līdzfinansēj ums energoefekti vitātes pasākumiem daudzdz. mājās Līdzfinansēj ums konkursam "Dari Talsu novadam"" Kultūrvēsturi sko vērtību inventarizāci ja (AIG)

23 Rezerve projektu īstenošanai Rezerves fonds Datortehnika s iegādei (izņemot izglītības iestādes) Kultūras projekti Pavisam ekonomiskā darbība Vides aizsardzība Vides aizsardzība Talsi, būvvalde Pašvaldības pamatbudže ta uzturēšanas izdevumu transferts uz speciālo budžetu Mežu apsaimnieko šana Sabiles pilsēta un Abavas pagasts Stendes pilsēta Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pag Balgales pagasts Ģibuļu pagasts Īves pagasts Ķūļciema pagasts Laidzes pagasts Laucienes pagasts Lībagu pagasts

24 Lubes pagasts Strazdes pagasts Valdgales pagasts Vandzenes pagasts Virbu pagasts Pavisam vides aizsardzība Teritoriju un mājokļu apsaimniek ošana Teritoriju un mājokļu apsaimniek ošana Talsi, APPVN Automašīnu iegāde līzingā Elektrības mērījumi, aizsardzības līdzekļi Būvprojektu izstrāde, projektu sagatavošan a Darba algas fonda pieaugums Publisko ēku apsekošana, inventarizāci jas lietu izgatavošan a Ēku apdrošināša na Sabiles pilsēta un Abavas pagasts Stendes pilsēta Valdemārpils pilsēta un

25 Ārlavas pag. Balgales pagasts Ģibuļu pagasts Īves pagasts Ķūļciema 264 pagasts Laidzes pagasts Laucienes pagasts Lībagu pagasts Lubes pagasts Strazdes pagasts Valdgales pagasts Vandzenes pagasts Virbu pagasts Atsavinātie īpašumi Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Veselība Ambulator o ārstniecība s iestāžu darbība un pakalpoju mi SIA "Ziemeļkurz emes reģionālā slimnīca" Talsu filiāle Ķūļciema ba ārsta palīga kabinets (feldšera punkts)

26 Pavisa m veselīb a Atpūta, kultūra un reliģija Atpūtas un sporta pasākumi Kultūras un sporta attīstības nodaļas Sporta daļa Sporta pamatlīdzekļ i un inventārs Sabiles pilsētas un Abavas ba Sabiles sporta centrs Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagastssporta pasākumi Ģibuļu ba Pastendes sporta centrs "Akmeņkaļi" Laucienes ba sporta centrs "Lauciene"

27 Laucienes ba Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs Vandzenes ba jauniešu centrs Virbu ba jauniešu centrs Valdgales ba sporta un interešu centrs Kultūra Kopā bibliotēkas Talsu galvenās bibliotēkas ba Talsu bērnu bibliotēka Talsu galvenā bibliotēka Sabiles pilsētas un Abavas ba Abavas bibliotēka Sabiles pilsētas un Abavas

28 ba Sabiles bibliotēka Sabiles pilsētas un Abavas ba Sabiles bērnu bibliotēka Stendes pilsētas ba Stendes bibliotēka Valdemārpils pilsētas un Ārlavas ba Valdemārpils bibliotēka Valdemārpils pilsētas un Ārlavas ba Nogales bibliotēka Balgales ba Balgales bibliotēka Ģibuļu ba Pastendes bibliotēka Ģibuļu ba Spāres bibliotēka

29 Īves ba Īves bibliotēka Ķūļciema ba Ķūļciema bibliotēka Laidzes ba Laidzes bibliotēka Laucienes ba Laucienes bibliotēka Laucienes ba Pļavu bibliotēka Laucienes ba Ausekļu bibliotēka Lībagu ba Dižstendes bibliotēka Lībagu ba Lībagu bibliotēka Lubes ba Lubes bibliotēka

30 Strazdes ba Strazdes bibliotēka Valdgales ba Valdgales bibliotēka Vandzenes ba Vandzenes bibliotēka Vandzenes pāŗvaldes ba Uguņu bibliotēka Virbu ba Virbu bibliotēka Muzeji un 385 izstādes Talsu novada muzejs Kultūras centri, nami, klubi Talsu tautas nams Sabiles pilsētas un Abavas ba Sabiles kultūras nams Stendes pilsētas ba Stendes

31 tautas nams Valdemārpils pilsētas un Ārlavas ba Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nams Balgales ba Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs Ģibuļu ba Spāres tautas nams Ģibuļu ba Pastendes kultūras nams Laucienes ba Pļavmuižas saieta nams Ķūļciema ba Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs

32 Laidzes ba Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs Laucienes ba Laucienes kultūras nams Lībagu ba Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs Strazdes ba Strazdes brīvā laika pavadīšanas centrs Valdgales ba Valdgales tautas nams Vandzenes ba Vandzenes tautas nams Virbu ba Virbu kultūras nams Pārējā citur neklasificēt ā kultūra

33 Kultūras un sporta attīstības nodaļa Valsts svētki - 18.novembri s Talsu tautas nama ba Kino daļa Valdemārpils jaunatnes iniciatīvu centrs Sava vieta Ģibuļu ba brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs Stendes pilsētas ba Stendes jauniešu centrs Informatīvie SIA "Talsu TV" raidījumi Pavisam kultūra Pavisam atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Pirmsskola s izglītība Talsu PII "Sprīdītis" Talsu PII "Saulīte" Talsu PII "Zvaniņš" Talsu PII "Pīlādzītis" Sabiles PII

34 "Vīnodziņa" 8 Valdemārpils PII "Saulstariņš" Pastendes PII "Ķipars" Laidzes PII "Papardīte" Laucienes PII "Bitīte" Vandzenes PII "Zīlīte" Talsu PII "Kastanītis" Vispārējā izglītība Talsu 660 sākumskola Talsu 169 pamatskola Talsu Valsts 902 ģimnāzija Talsu vidusskola Upesgrīvas internātpam atskola Talsu novada vakara un neklātienes 310 vidusskola Sabiles 221 pamatskola Stendes 188 pamatskola Valdemārpils 869 vidusskola Pastendes 329 pamatskola Laucienes 113 pamatskola Lībagu 228 sākumskola Pūņu 185 pamatskola Vandzenes pamatskola Virbu 182 pamatskola Metodiskā vadība