2018.gada oktobrī esam ieguvuši ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikātu Programmatūras izstrādē un WEB dizaina izstrādes pakalpojumiem

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2018.gada oktobrī esam ieguvuši ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikātu Programmatūras izstrādē un WEB dizaina izstrādes pakalpojumiem"

Transkripts

1 P ROJ E K TA I Z P I L DE S P ROC E S U U Z DE V U M I 2018.gada oktobrī esam ieguvuši ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikātu Programmatūras izstrādē un WEB dizaina izstrādes pakalpojumiem

2 SATURS TESTĒŠANA DIZ AINS 1 PROJEK TU VADĪBA 2 3 PROGR AMMĒŠANA 4 UZTURĒŠANA 5 SEO 6 7 SOCIĀLIE TĪKLI

3 1. PROJEKTU VADĪBA Projektu sagatavošanas plānošana; P r o j e k t u u zd e vuma s a s tā d īš a na un p roje k tu va d ītā ju Problēmu noteikšana un formulēšana; izvēle; Projektu mērķu formulēšana; S p e c i ā l i s t u d a rb a p lā noš a na ; Problēmu risinājuma alternatīvu noteikšana; Ko m u n i k ā c ija a r k lie ntu p roje ktu izs trā d e s la ik ā ; Problēmu risinājuma iespējamības un Ko m u n i k ā c ija a r izs trā d e s koma nd u; r e a l i zē j a m ī b a s i z v ē r t ē š a n a ; D a r b a u z r a ud zīb a ; P r o j e k t a r i s i n ā j u m u fi n a n s i ā lā i z v ē r t ē š a n a ; D a r b u i z pi l d e s kotrole ; Projekta risinājumu ieguvumu izvērtēšana; T i k š a n ā s a r klie ntu, la i p ā rrunā tu p rog re s u un P r o j e k t u r i s i n ā j u m u r i s k u a n a l ī ze ; u z l a bo j u m us ; P r o j e k t u r i s i n ā j u m u i z v ē l e u n pa m a t o j u m s ; Ko n s u l t ā c i ja s un s k a id rojumi. P r o j e k t u p r i e k š l i k u m a s a s t ā d ī š a n a u n p r e ze n t ā c i j a ; 2. DIZAINS M ājas lap a s di z a i na i z s t r ā de ; Tek s t u f or m a t ē š a n a ; Jaun u id e j u un ko nc e pc i j u ģ e n erēš an a; I l u s t rāc i j u p i e m e kl ē š a n a ; D až ād u tehno lo ģ i sko r i s i nā j u m u, p i em ēram, Fot og rāf i j u p i e m e kl ē š a n a u n a p s t r ā d e ; C AD iz mant o ša na ; S ad arb ī b a a r c i t i e m s p e c i ā l i s t i e m ; Vajad zīg o k r ā s u pi e m e k lē š a n a; M āj as l ap a s e l e m e n t u i z s t r ā d e ; Vajad zīg o f o ntu pi e m e k lē š a n a; Fai l u s ag at a v o š a n a. D iz aina el e m e nt u plā no š a na ;

4 3. PROGRAMMĒŠANA Iepazīšanās ar mājas lapas struktūru, Ve r s i j u ko ntrole s konfi g urā cija. t e h n i s ko s p e c i fi k ā c i j u ; Te s t a v i d e s i z v e i d e ; 3. 2 F U N KC I O N Ā L Ā P RO G R A M M Ē Š A N A I n f r a s t r u k t ū r a s ko n fi g u r ā c i j a ; D a t u g l a bā tuve s konfi g urā cija ; D a r b a v i d e s ko n fi g u r ā c i j a ; B i z n e s a l o ģ ika s izve id oš a na. P l a t f o r m a s ko n fi g u r ā c i j a ; 3.3 VIZUĀLĀ PROGRAMMĒŠANA Vid es konf i g ur ā c i j a ; H TM L s t ru kt ū r a s i z v e i d o š a n a ; Platfor ma s ko nf i g ur ā c i j a ; CSS stilu izveidošana; Attē lu ie g ūša na ; J S p og ram m ē š a n a PA M ATA S E O KO N F I G U R Ā C I J A, I E S TAT Ī J U M U V E I K Š A N A AT B I L S T O Š I S P E C I F I K A I M e ta vir sr a k sts ; M et a ap ra ks t s ;

5 Key wor d c lo ud uz stā dī š a na ; S i t em ap. x m l ; D r aud z īg o s a i šu i z v e i de ; R ob ot s. t x t p i e v i e n o š a n a ; Bilžu op ti m i z ā c i j a ; l ap as i z s t r ā d e u n p i e v i e n o š a n a. S EO sp r au dņa i e lā de ; 3. 5 P L U G I N U U Z S TĀ D Ī Š A N A All In O ne S EO Pa c k ; i Th em es Se c u r i t y - p a p i l d u s d r o š ī b a ; All-in-O ne W P M i g r a ti o n - m i g rāc i j as rī k s, ar ko R eal l y S i m p l e C A P TC H A ; var imp ort ē t un e k spo r t ē t dat u s ; R eg en erat e T h u m b n a i l s ; Classic Ed i to r ; W 3 Tot al C a c h e - u z l a b o l a p a s ā t r u m u. Contact F o r m 7 - ko nt a k tf o r m u v ei d oš an a; D up licate Po st - i e spē j a k lo n ēt z i ņ as u n l ap as ; 3.6 KĻŪDU NOVĒRŠANA PĒC TESTĒŠANAS 4. TESTĒŠANA 4. 1 R O K A S G R Ā M ATA S I Z S T R Ā D E 4. 2 F U N KC I O N Ā L Ā T E ST Ē Š A N A

6 Ie p azīšanā s a r la pa s te hni sko s p ec i f i k āc i j u ; Ti ek p ārb a u d ī t a l a p a s f u n kc i o n a l i t ā t e u z p l a n š e t e s T ie k fu nkc i o nā li te stē ta m ā j as l ap u, i zej ot s ol i p a u n m ob i l ā t ā l r u ņ a, a r ī n o t e s t ē t a s v i s a s solim cau r i te hni sk a i spe c i f i kāc i j ai, t aj ā s k ai t ā v i s as kon t ak t f o r m a s ; kontaktfo r m a s; V i et n es āt r u m a p ā r b a u d e. M ājas lap a s a dm i ni str ā c i j a s t es t ēš an a; 4.3 VIZUĀLĀ TESTĒŠANA Dizaina skiču salīdzināšana ar vietni, izmantojot V i e t n e s p ā r b a ud e d a žā d ā s izš ķ irts p ē jā s P i xe l Pe r f e c t ; ( x , 1768 x 992, 1680 x 1050, 1600 x 1024, D i z a i n ā p a r e d zē t o e f e k t u, k rā s u, f a v i ko n a s x 9 0 0, 1440 x 900, 1336 x 768) ; pārbaude; V i e t n e s p ā r b a ud e p la nš e te s un vie d tā lruņu e krā na V i e t n e s p ā r b a u d e d a ž ā d o s p ā r l ū ko s (G o o g l e i z m ē r i e m ( 4-12 ). C h r o m e, F i r e f ox, O p e r a, I n t e r n e t E x p l o r e r, M i c r o s o f t Ed g e, S a f a r i - p ē d ē j o 6 m ē n e š u v e r s i j a s) ; 4. 4 PA P I L D U S U Z D E V U M U S A R A K S T S Pr ojekta pi e v i e no š a na U pt i m e R ob ot. Tas i r rī k s, S p rau d ņ u p ā r b a u d e ( Al l I n O n e SEO Pa c k, A l l - i n - O n e kas p ār b auda m ā j a sla pa s pi eej am ī b u k at ras 5 W P M i g rat i o n, C l a s s i c Ed i t o r, C o n t a c t F o r m 7, min ūte s. J a na v, ta d ti e k a ts ū t ī t s e- p as t s ar l ai k u, D u p l i c at e Po s t, i T h e m e s Se c u r i t y, R e a l l y Si m p l e n o kur a lī dz k ur a m m ā j a s la p a n av b i j u s i p i eej am a. C A P TC H A, R e ge n e r a t e T h u m b n a i l s, W3 To t a l C a c h e ; Ātr d ar b īb a s te sts ( g o o g le un g t m et ri x ), i zd al ot atse višķi bi lde s, ko ne pi e c i eš am s op t i m i zēt ; Fav i kon as p ā r b a u d e ( kā p a r ā d ī t s a t t ē l ā) ;

7 D ub ultās a uto r i z ā c i j a s un dr oš as p arol es p ārb au d e; Kon t ak t f o r m a s e p a s t a p ā r b a u d e ; Ne e ksistēj o šā s la pa s e s am ī b a ar p i el āg ot u Kon t ak t f or m a s d a r b ī b a s p ā r b a u d e ; d iz ainu ; Kon t ak t f or m a s p r e t- s p a m a p ā r b a u d e (G o o gl e Goog le an a li ty c s uz s t ā dī š a na ; C ap t c h a) ; Google we b m a ste r to o ls pi ev i en oš an a; B roken l i n ks p ā r b a u d e - l i n ku ko r e kt a d a r b ī b a i ; XML site m a p pā r ba ude un pi ev i en oš an a w eb m as t er L au k u v al i d ā c i j a u n v a l i d ā c i j a s p a z i ņ o j u m u d a r b ī b a s tools; p ārb au d e; Bilž u op ti m i z ā c i j a s pā r ba ude - b i l ž u i z m ēru ī s t ās B ac k u p v ei d o š a n a p ā r b a u d e ; p r op or cija s, ne li e lā k a s k ā nep i ec i eš am s, l ai Pārb au d e v e c ā ki e m p ā r l ū ka v e r s i j u p a z i ņ o j u m i e m ; n e z aud ē tu la pa s i e lā de s ā tr u m u ; M et a d at u p ā r a b u d e a t b i l s t o š i u z ņ ē m u m a d a r b ī b a i ; Ātr uma op ti m i z ā c i j a s pā r ba u d e ( g oog l e u n g t m et ri x A p l i k āc i j u a p i / ke y p ā r b a u d e i ; te stos jāb ūt v i s m a z A lī m e ni m v ai 9 0 % ) ; W P M L d om ē n a r e ģi s t r ā c i j a ( n o d r o š i n a l a p a s Kontakta de ta ļu pā r ba ude ; at t ēl oš an u v a i r ā kā s v a l o d ā s u n / v a i v a l ū t ā s) T E S T Ē Š A N A P Ē C PA L A I Š A N A S R E Ā L A J Ā V I D Ē Pār skatīt v i su v i e t ni g a n v i z u āl i, g an f u n kc i on āl i, J a t i ek ai zs t ā t a e s o š ā l a p a, j ā p ā r b a u d a v e c o l i n ku lai sakr īt ar t e sta la pu; red i rec t s ( ) u z j a u n a j i e m. 4.6 DROŠĪBA S S L ser tif i k ā t a pā r ba ude ( k r i p t ēš an as p rot okol s, k as I ev ad d at u v a l i d ā c i j a s p ā r b a u d e a t b i l s t o š i O WA SP n od r ošin a la pa i pa a ug sti nā tu d roš ī b u ) ; rekom en d ā c i j ā m ; Au g šup ie lā dē to f a i lu g la bā ša n as m ap es p ārb au d e;

8 Iz vēr tē t ies pē j a s a ts pē j o t w p - j s on A P I X- FR A M E - O P T I O N S ga l v e n e s i e s t a t ī š a n a s e r v e r a fun kcionali tā ti, j a t ā ne ti e k i z m an t ot a ( at s p ēj oj ot at b i l d ēs, v e i c o t n e p i e c i e š a m ā s i z m a i ņ a s i z m a n t o t ā konkr ēto W P spr a udni ) ; s er v era ri s i n ā j u m a ko n f i gu r ā c i j ā ; Izvēr tē t ies pē j u a t s pē j o t XML R P C s as k arn i v ai D et al i zēt i p ā r s ka t ī t s t ī m e kļ a s e r v e r ī p u b l i s ki b loķē t p ubli s k u pi e k ļuv i ta i ; p i eej am o f a i l u s a r a ks t s u n d zē s t a s n e v a j a d z ī gā s, Izmaiņu v e i k š a na i z m a nto ta j ā P H P kon f i g u rāc i j ā ap l i k āc i j ā n e i z m a n t o t ā s d a t n e s ; (p hp.ini), i e sta to t e xpo se _ph p = of f ; I z m an t ot o s ī kd a t ņ u d r o š ī b a s p a r a m e t r i Se c u r e, Konfig ur āc i j a s i z m a i ņu v e i k š an a s er v era ri s i n āj u m ā - H t t p O n l y, Sa m e Si t e ; ap likācijas HT T P v e r s i j ā i e stat ī t H T TP n ov i rz i u z A t s p ēj ot a d i r e kt o r i j u i n d e ks ā c i j a, v e i c o t ap likācijas HT T PS v e r s i j u; n ep i ec i eš a m ā s i z m a i ņ a s s e r v e r a ko n f i gu r ā c i j ā. S tr ict-tr an spo r t- S e c ur i t y g a l v en es i es t at ī š an a ser ver a at bi ldē s, v e i c o t ne pi ec i eš am ās i z m ai ņ as ; 4. 7 S AT U R S S atu r a struk t ūr a k a t r a i la pa i ; S as ai s t e ar c i t ā m s a d a ļ ā m u n ā r ē j i e m r e s u r s i e m ; Lap as karte ; E l em en t i, s a t u r s, ka s a t r a d ī s i e s ka t r ā v a l o d ā ; Ap akšd aļa s; K at rai v al o d a i s a v a l a p a s ka r t e ; Te ksti, b il de s, i nf o r m ā c i j a ; A s oc i āc i j as, a t s l ē ga s v ā r d i, v ē r t ī b a s. Fu nkcion a li t ā te ;

9 5. SEO 5. 1 E S O Š A I L A PA I M ā j a s l a p a s S EO a u d i t s ; L i e t o j a m ī ba ( ir/na v) ; Mājas lapas mērķis; Po g u l i e t o j a mīb a ( p ie mē ra m, ie s p ē ja klikš ķinā t uz Responsivitāte; ko n t a k t i n o f rmā cija s) ; Lapas ielādes ātrums mobilajās ierīcēs; L i e t o t ā j u m ē rķ i; L a p a s i e l ā d e s ā t r u m s s t a c i o nā r a j ā s i e r ī c ē s ; Ko n k u r e n t u mā ja s la p a s, to ra ks turojums ; R o b o t s. t xt f a i l s ( i r/ n a v ) ; S t r u k t u r ē t ie d a ti ( ir/na v) ; S S l s e r t i fi k ā t s ( i r/ n a v ) ; B r o ke n l i n ks ; Meklētājprogrammas; B l o g s ( i r/ n a v) ; I n d e k s ē t o l a p u s k a i t s k a t r ā v a l o dā u n I m a g e a l t atrib ūti; meklētājprogrammā; Meta tags; Mājas lapas apmeklētāju raksturojums; D u b l i c ē t a i s s a turs ; Mājas lapas apmeklētāju plūsmas avoti; M y L o c a l B u s ine s s ( ir/na v). Mājas lapas navigācija; 5. 2 J A U N A I L A PA I Atslē g as v ā r du i z pē t e ; M et a D es c r i p t i o n ka t r a i l a p a i ; Mājas lap a s s t r uk tūr a s i z str ā d e; Key w ord c l o u d ka t r a i l a p a i ; Me ta Title k a t r a i la pa i ; U R L k at rai l a p a i ;

10 M ājas lap a s s a tur a i z str ā de u n op t i m i zēš an a; M āj as l ap a s ā t r u m a o p t i m i z ā c i j a ; Bilž u op ti m i z ā c i j a ; M āj as l ap a s i n d e ks ē š a n a ; S EO p lugi n i e lā de Wo r dpr e s s p roj ek t i em ; M āj as l ap a s s a s a i s t e a r s o c i ā l o m e d i j u p o r t ā l i e m ; Mājas lap a s s a tur a un c i t u e lem en t u i ev i et oš an a; l ap as i z s t r ā d e u n p i e v i e n o š a n a ; S ite map. xm l pi e v i e no š a na ; C D N p i ev i e n o š a n a - c l o u d f l a r e ; Rob ots.t xt pi e v i e no š a na ; S S L d roš ī ba s s e r t i f i kā t a p i e v i e n o š a n a. 6. UZTURĒŠANA U p time m o ni t o r i ng s ; Word p res s v e r s i j a s a t j a u n o š a n a ; Gar an tijas un pē c g a r a nt i j a s u z t u rēš an a; M od u ļ u v e r s i j a s a t j a u n o š a n a. Atb alsta i e s pē j a s e - pa stā, tel ef on i s k i v ai k l āt i en ē; 7. SOCIĀLIE TĪKLI 7.1 PLĀNOŠANA S tr atē ģ ija, s a tur a v i r z i e ni, i zc eļ ot s t i p rās p u s es ; R eg u l ari t ā t e s ( v i e n s, t r ī s, p i e c i z i ņ o j u m i n e d ē ļ ā) Atšķir īg o a udi t o r i j u de fi nē š an a; n ot ei k š an a ; Au d itor iju v ē lm j u un v a j a dz ī b u i z p ēt e; M ēn eš a/ n e d ē ļ a s i e r a ks t u / t ē m u p l ā n a i z v e i d e ; Galven ais z i ņo j um s k a tr a i a ud i t ori j ai ; A t s k ai š u s a ga t a v o š a n a r e i z i m ē n e s ī v a i p ē c p i ep ras ī j u m a.

11 7. 2 S AT U R A S A G ATAV O Š A N A U N P U B L I C Ē Š A N A S atu r a iz s t r ā de, ņe m o t v ē r ā s as k aņ ot ās t ēm as ; S at u ra p u b l i c ē š a n a. Atb ilstošas t ē m a s un f o r m ā ta b i l d es i z v ei d e ar vir sr akstu ; 7. 3 PA P I L D U S I E S P Ē J A S Atb ild ē ša na uz ko m e ntā r i e m, j au t āj u m i em, R ak s t a m aks a s r e kl a m ē š a n a n o t e i kt a j a i a u d i t o r i j a i ; r eaģē šanas la i k s 8 h / 4 h v a i 1 h l ai k ā at k arī b ā n o Kon k u rs u o r ga n i zē š a n a ; vie nošan ā s ; A p t au j u or ga n i zē š a n a.

12 SAZINIES AR MUMS lai saņemtu priekšlikumus Jūsu mājas lapas efektivitātes paaugstināšanai! KRISTAPS BUNTS Projektu vadītājs S I A " S E M. LV " B r u ņ i n i e k u i e l a 7 2 a - 3 6, R ī g a, LV