BDP2600. Lietoðanas instrukcija. Reìistrçjiet Jûsu preci un iegûstiet atbalstu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "BDP2600. Lietoðanas instrukcija. Reìistrçjiet Jûsu preci un iegûstiet atbalstu"

Transkripts

1 Reìistrçjiet Jûsu preci un iegûstiet atbalstu BDP2600 Tiecieties ar Philips Internetâ Lietoðanas instrukcija

2 Pirms ðî Blu-ray disku atskaòotâja lietoðanas, izlasiet un izprotiet visas iekïautâs lietoðanas pamâcîbas Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesîbas rezervçtas. 27

3 VALODU KODI 1. PIEVIENOÐANA UN ATSKAÒOÐANA 26 3

4 ... PIEVIENOÐANA UN ATSKAÒOÐANA ZÎMOLI Java un visi citi Java zîmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zîmoli vai reìistrçti zîmoli ASV un/vai citâs valstîs. 4 25

5 ZÎMOLI... PIEVIENOÐANA UN ATSKAÒOÐANA 'Blu-ray', 'Blu-ray Disc' un 'Blu-ray Disc' logo ir 'Blu-ray Disc Association' zîmoli. HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zîmoli vai reìistrçti zîmoli. Raþots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultâ-d simbols ir Dolby Laboratories zîmoli. Raþots ar licenci pçc U.S. Patenta # 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidâmi. DTS-HD, simbols kâ arî DTS-HD un simbols kopâ ir reìistrçti zîmoli; DTS-HD Master Audio ir DTS, Inc. Zîmoli Prece iekïauj DTS, Inc. Visas tiesîbas rezervçtas. PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitâls video formâts, ko izveidojuði DivX, Inc. Ðî ir oficiâla DivX sertificçta ierîce, kas atskaòo DivX video. Papildus informâciju un programmatûras rîkus Jûsu failu pârveidoðanâ uz DivX video meklçjiet PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASÎJUMA (VOD): Ðo DivX sertificçto ierîci jâreìistrç, lai atskaòotu DivX Video-uz-pieprasîjuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reìistrâcijas kodu, ierîces iestatîðanas izvçlnç atrodiet sadaïu DivX VOD. Atveriet vod.divx.vom un pabeidziet reìistrâcijas procesu, izmantojot ðo kodu, kâ arî uzziniet vairâk par DivX VOD. DivX, DivX Certified, DivX Plus HD un asociçtie logo ir DivX, Inc. zîmoli un tiek lietoti ar licenci. DivX Certified, lai atskaòotu DivX un DivX Plus HD (H.264/MKV) video lîdz pat 1080p HD ar augstâkâs klases saturu. BONUSVIEW 'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zîmoli. 'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation zîmols. 24 5

6 ... PIEVIENOÐANA UN ATSKAÒOÐANA... TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA Tîkls Tîkls netiek atrasts vai nedarbojas Pârliecinieties, ka atskaòotâjs ir pievienots tîklam (skatît Blu-ray disku/dvd atskaòotâja lietoðana > Tîkla iestatîðana ). Pârliecinieties, ka veikta tîkla iestatîðana (skatît Blu-ray disku/dvd atskaòotâja lietoðana > Tîkla iestatîðana ). 6 23

7 ... TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA Nav sekundârâs audio izejas Attçls-Attçlâ funkcijai Disku nevar atskaòot DivX video failus nevar atskaòot DivX subtitri netiek râdîti pareizi USB zibatmiòas saturu nevar nolasît TV parâdâs zîme 'No entry' (nav ievades) vai 'x' EasyLink funkcija nestrâdâ Nevar piekïût BD-Live funkcijai Ja izvçlnç [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvçlçts iestatîjums [Bitstream], interaktîvâ skaòa kâ funkcijas Attçls-Attçlâ skaòa tiek izslçgta. Izvçlieties citu iestatîjumu kâ [Bitstream]. Atskaòoðana Notîriet disku. Pârliecinieties, ka disks ir pareizi ievietots. Pârliecinieties, ka ðî prece ir saderîga ar disku. Skatît 'Preces specifikâcijas'. Pârliecinieties, ka ðî prece atbalsta DVD vai BD reìiona kodu. Atskaòojot DVDRW vai DVDR, pârliecinieties, ka disks ir aizvçrts. Pârliecinieties, ka DivX video ir pilns fails. Pârliecinieties, ka faila nosaukuma paplaðinâjums ir pareizs. Lai atskaòotu DivX DRM aizsargâtus failus no USB saglabâðanas ierîces, pievienojiet ðo atskaòotâju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu. Pârliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tâds pats kâ DivX video faila nosaukums. Pârliecinieties, ka subtitru faila paplaðinâjums ir saderîgs ar ðo atskaòotâju (.srt,.sub,.txt,.ssa vai.smi). USB zibatmiòas formâts nav saderîgs ar ðo ierîci. Pârliecinieties, ka USB ierîces failu sistçma ir saderîga ar ðo ierîci Portatîvajiem cietajiem diskiem (HDD) var bût nepiecieðama ârçja baroðana. Darbîba nav iespçjama. Pârliecinieties, ka ðis disku atskaòotâjs ir pieslçgts Philips markas EasyLink TV un iestatîjums [EasyLink] ir pozîcijâ [On] (ieslçgt) (skatît 'Jûsu Blu-ray disku atskaòotâja lietoðana' > 'Philips EasyLink lietoðana' ). Pârliecinieties, ka atskaòotâjs ir pieslçdzies tîklam (skatît 'Jûsu Blu-ray disku atskaòotâja lietoðana' > 'Tîkla iestatîðana' ). Pârliecinieties, ka ir veikta tîkla iestatîðana (skatît 'Jûsu Blu-ray disku atskaòotâja lietoðana' > 'Tîkla iestatîðana' ). Pârliecinieties, ka BD disks ir saderîgs ar BD Live funkciju. Iztîriet atmiòu (skatît 'Iestatîjumu regulçðana' > 'Papildus iespçjas (atmiòas dzçðana...)' ). SATURA RÂDÎTÂJS 1 Pievienoðana un atskaòoðana Jûsu Blu-ray disku atskaòotâja lietoðana...8 Atskaòoðanas pamatvadîbas...8 Video, audio un attçla iespçjas...9 DivX video...11 Muzikâlas slîdrâdes atskaòoðana...11 BonusView Blu-ray diskâ...12 BD-Live Blu-ray diskâ...12 Tîkla iestatîðana...13 Philips EasyLink lietoðana Iestatîjumu regulçðana...15 Attçls...15 Skaòa...16 Tîkls (uzstâdîðana, statuss, NetTV...)...16 Priekðrocîbas (valodas, vecâku kontrole...)...16 Papildus iespçjas (atmiòas dzçðana...) Programmatûras atjauninâðana...18 Programmatûras atjauninâðana no interneta...18 Programmatûras atjauninâðana no USB Specifikâcijas Traucçjumu novçrðana

8 2. JÛSU BLU-RAY DISKU ATSKAÒOTÂJA LIETOÐANA 6. TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA Apsveicam ar Jûsu pirkumu un laipni lûdzam Philips! Lai pilnîbâ izmantotu atbalstu, ko piedâvâ Philips (piem., preces programmatûras pajauninâðanu), reìistrçjiet Jûsu preci Atskaòoðanas pamatvadîbas Atskaòoðanas laikâ spiediet sekojoðus taustiòus, lai vadîtu ierîci. Taustiòð Darbîba Atver sâkuma izvçlni. Atver vai aizver diska nodalîjumu. Aptur atskaòoðanu. Brîdinâjums Elektriskâ ðoka risks. Nekâdâ gadîjumâ nenoòemiet ðîs ierîces korpusu. Lai saglabâtu garantiju, nemçìiniet labot sistçmu paði. Ja rodas problçmas, lietojot ðo preci, caurskatiet sekojoðos punktus, pirms servisa pieprasîðanas. Ja problçmu neizdodas atrisinât, reìistrçjiet Jûsu preci un iegûstiet atbalstu Sazinoties ar Philips, Jums tiks jautâts ðî atskaòotâja modeïa un sçrijas numurs. Modeïa un sçrijas numuri ir atrodami ðî atskaòotâja mugurpusç. Pierakstiet ðos numurus ðeit: Modeïa Nr. Sçrijas Nr. / / AUDIO SUBTITLE DISC MENU / POP-UP MENU TOP MENU Krâsainie taustiòi OK Iepauzç atskaòoðanu. Spiediet atkârtoti, lai atskaòotu kadru pa kadram. Sâk vai turpina atskaòoðanu. Pârlec uz iepriekðçjo vai nâkamo celiòu, nodaïu vai failu. Tin atpakaï vai uz priekðu. Spiediet atkârtoti, lai mainîtu tîðanas âtrumu. Spiediet taustiòu vienreiz, tad spiediet taustiòu, lai lçni atskaòotu uz priekðu. Izvçlas audio valodu vai kanâlu. Izvçlas subtitru valodu. Atver vai aizver diska izvçlni. Atver video diska galveno izvçlni. Izvçlas Blu-ray disku uzdevumus vai iespçjas. Navigâcijai pa izvçlnçm. Spiediet taustiòus, lai pagrieztu attçlu pulksteòa râdîtâju vai pretçjâ virzienâ slîdrâdes laikâ. Apstiprina izvçli vai ievadi. Atgrieþas iepriekðçjâ izvçlnç. Piekïûst papildus iespçjâm atskaòoðanas laikâ. Galvenâ ierîce Atskaòotâja taustiòi nestrâdâ Attçls Atvienojiet atskaòotâju no strâvas uz daþâm minûtçm. Tad atkal pievienojiet. Nav attçla Pârliecinieties, ka TV ir HDMI kontakts un ka ðis atskaòotâjs ir pievienots pie TV, izmantojot HDMI vadu. Pârliecinieties, ka TV ir pârslçgts uz pareizo ieejas avotu ðim atskaòotâjam. Pârbaudiet, vai HDMI vads nav bojâts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu. Uz tâlvadîbas pults spiediet taustiòus un '731' (ciparu taustiòus), lai atjaunotu attçlu. Vai gaidiet 10 sekundes, lîdz attçls atjaunojas automâtiski. Ja ðis atskaòotâjs ir pieslçgts pie neautorizçtas displeja ierîces ar HDMI vadu, audio/video signâls var netikt izvadîts. Disks neatskaòo augstas izðíirtspçjas video Pârliecinieties, ka disks satur augstas izðíirtspçjas video. Pârliecinieties, ka TV atbalsta augstas izðíirtspçjas video. Skaòa Nav audio izejas no TV Pârliecinieties, ka audio vadi ir pieslçgti TV audio ieejai. Pârliecinieties, ka TV ir pârslçgts uz pareizo ieeju ðim atskaòotâjam. Nav skaòas HDMI savienojumam Jûs varat nedzirdçt skaòu no HDMI izejas, ja pieslçgtâ ierîce nav saderîga ar HDCP vai ir saderîga tikai ar DVI. 8 21

9 USB... SPECIFIKÂCIJAS Galvenâ ierîce Komplektâ iekïautie piederumi Lâzera specifikâcija Saderîba: Augsta âtruma USB (2.0) Klases atbalsts: USB Mass Storage Class (UMS) Failu sistçma: FAT16, FAT32 HDD (portatîva cietâ diska) atbalsts: var bût nepiecieðams ârçjs baroðanas avots. Strâvas padeve: AC V~, 50 Hz Strâvas patçriòð: 14 W Strâvas patçriòð gaidîðanas reþîmâ (kad izslçgta âtra pamoðanâs): <1 W Izmçri(pxaxd):360x44x210(mm) Kopçjais svars: 1.26 kg Tâlvadîbas pults un baterijas Lietoðanas pamâcîba Kompaktdisks ar lietoðanas pamâcîbu vairâkâs valodâs (tikai kontinentâlajai Eiropai) Lâzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaLnP (DVD/CD) Viïòa garums: 405+7nm/-7nm (BD), nm/-10nm (DVD), nm/- 20nm (CD) Izejas jauda (maksimâlâs vçrtîbas): 1.7mW (BD), 0.19mW (DVD), 0.25mW (CD)... JÛSU BLU-RAY DISKU ATSKAÒOTÂJA LIETOÐANA Video, audio un attçlu iespçjas Papildus iespçjas ir pieejamas video vai attçlu atskaòoðanai no diska vai USB saglabâðanas ierîces. Video iespçjas Piekïûstiet papildus iespçjâm video atskaòoðanas laikâ: [Audio Language] (Audio valoda): Izvçlas audio valodu. [Subtitle Language] (Subtitru valoda): Izvçlas subtitru valodu. [Subtitle Shift] (Subtitru pacelðana): Maina subtitru pozîciju ekrânâ. Spiediet taustiòus, lai mainîtu subtitru pozîciju. [Info]: Parâda atskaòoðanas informâciju. [Character Set] (Simbolu kopa): Izvçlas simbolu kopu, kas saderîga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video). [Time Search] (Laika meklçðana): Pârlec uz noteiktu laiku, izmantojot tâlvadîbas pults ciparu taustiòus. [2nd Audio Language] (2.audio valoda): Izvçlas otro audio valodu (tikai Bluray diskiem, kas saderîgi ar BonusView). [2nd Subtitle Language] (2.subtitru valoda): Izvçlas otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskiem, kas saderîgi ar BonusView). [Titles] (Virsraksti): Izvçlas virsrakstu. [Chapters] (Nodaïas): Izvçlas nodaïu. [Angle List] (Leòíu saraksts): Izvçlas kameras leòíi. [Menus] (Izvçlnes): Atver diska izvçlni. [PIP Selection] (PIP izvçle): Parâda 'attçls-attçlâ' logu (tikai 'Blu-ray' diskiem, kas saderîgi ar 'BonusView'). [Zoom] (Tâlummaiòa): Palielina video attçlu. Spiediet taustiòus, lai izvçlçtos palielinâjuma mçrogu. [Repeat] (Atkârtot): Atkârto nodaïu vai virsrakstu. [Repeat A-B] (Atkârtot A-B): Atkârtotai atskaòoðanai atzîmç divus punktus nodaïas robeþâs vai izslçdz atkârtoðanas reþîmu. [Picture Settings] (Attçla iestatîjumi): Izvçlas definçtus krâsu iestatîjumus. Pieejamâs video iespçjas ir atkarîgas no video avota. 20 9

10 ... JÛSU BLU-RAY DISKU ATSKAÒOTÂJA LIETOÐANA 5. SPECIFIKÂCIJAS Attçla iespçjas Specifikâcijas var mainîties bez brîdinâjuma. Reìiona kods Ðis atskaòotâjs var atskaòot diskus ar sekojoðiem reìiona kodiem: DVD Blu-ray Valstis Eiropa, Apvienotâ Karaliste Piekïûstiet papildus iespçjâm slîdrâdes laikâ. [Rotate +90] (Pagriezt +90): Pagrieþ attçlu par 90 grâdiem pulksteòa râdîtâju virzienâ. [Rotate -90] (Pagriezt -90): Pagrieþ attçlu par 90 grâdiem pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. [Zoom] (Tâlummaiòa): Palielina attçlu. Spiediet taustiòus, lai mainîtu palielinâjuma mçrogu. [Info]: Parâda attçla informâciju. [Duration per slide] (Slîdrâdes âtrums): Iestata râdîðanas intervâlu slîdrâdei. [Slide Animation] (Slîdrâdes animâcija): Izvçlas nomaiòas efektu slîdrâdei. [Picture Settings] (Attçla iestatîjumi): Izvçlas definçtus krâsu iestatîjumus. [Repeat] (Atkârtot): Atkârto izvçlçto direktoriju. Audio iespçjas Atskaòojamie mediji BD-Video DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubulta slâòa) VCD/SVCD Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 faili, JPEG faili DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji USB saglabâðanas ierîce Failu formâti Video:.avi,.divx,.mp4,.mkv Audio:.mp3,.wav Attçli:.jpg,.gif,.png Video Signâla sistçma: PAL/NTSC HDMI izeja: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 Atkârtoti spiediet taustiòu, lai izvçlçtos no sekojoðâm iespçjâm. Atkârtot paðreizçjo celiòu. Atkârtot visus celiòus no diska vai direktorijas. Atskaòot audio celiòus atkârtoti sajauktâ secîbâ. Izslçgt atkârtotas atskaòoðanas reþîmu. Audio HDMI izeja Digitâlâ izeja: 0.5 Vp-p (75 omi) Koaksiâlâ Atjaunoðanas frekvence MP3: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz Konstants bitu âtrums: MP3: 112 kbps 320 kbps 10 19

11 4. PROGRAMMATÛRAS ATJAUNINÂÐANA... JÛSU BLU-RAY DISKU ATSKAÒOTÂJA LIETOÐANA Pirms ðî atskaòotâja programmatûras atjauninâðanas, pârbaudiet paðreizçjo programmatûras versiju: 18 Spiediet taustiòu un izvçlieties [Setup] > [Advanced] > [Version Info.] (Versijas informâcija), un spiediet taustiòu OK. Programmatûras atjauninâðana no interneta 1. Pievienojiet atskaòotâju internetam (skatît 'Tîkla iestatîðana'). 2. Spiediet taustiòu un izvçlieties [Setup] (Iestatîðana). 3. Izvçlieties [Advanced] > [Sowtware Update] > [Network] (Programmatûras atjauninâðana > Tîkls). Ja tiek atrasts atjauninâðanas fails, Jums tiek prasîts sâkt atjauninâðanu. 4. Sekojiet norâdîjumiem TV ekrânâ, lai atjauninâtu programmatûru. Kad atjauninâðana ir pabeigta, atskaòotâjs automâtiski izslçdzas un atkal ieslçdzas. Programmatûras atjauninâðana no USB 1. Meklçjiet jaunâko programmatûras versiju Atrodiet Jûsu modeli un klikðíiniet uz saites 'Software and drivers' (Programmatûra un draiveri). 2. Lejupielâdçjiet programmatûru uz USB saglabâðanas ierîci. (1) Atarhivçjiet lejupielâdçto failu un pârliecinieties, ka faili tiek saglabâti direktorijâ 'UPG_ALL'. (2) Ievietojiet direktoriju 'UPG_ALL' USB ierîces saknes direktorijâ. 3. Pievienojiet USB ierîci ðî atskaòotâja (USB) kontaktam. 4. Spiediet taustiòu un izvçlieties [Setup] (Iestatîðana). 5. Izvçlieties [Advanced] > [Sowtware Update] > [USB] (Programmatûras atjauninâðana > USB). Ja tiek atrasts atjauninâðanas fails, Jums tiek prasîts sâkt atjauninâðanu. 6. Sekojiet norâdîjumiem TV ekrânâ, lai atjauninâtu programmatûru. Kad atjauninâðana ir pabeigta, atskaòotâjs automâtiski izslçdzas un atkal ieslçdzas. Uzmanîbu Neatvienojiet strâvu un neizòemiet USB saglabâðanas ierîci, kad notiek atjauninâðanas process, jo ðâda rîcîba var bojât atskaòotâju. DivX video Jûs varat atskaòot DivX video no diska vai USB saglabâðanas ierîces. VOD kods priekð DivX Pirms DivX video iegâdes un atskaòoðanas uz ðî atskaòotâja, reìistrçjiet ðo atskaòotâju izmantojot DivX VOD kodu. DivX VOD koda parâdîðana: spiediet taustiòu un izvçlieties [Setup] > [Advanced] > [DivX VOD Code]. DivX subtitri Spiediet taustiòu SUBTITLE, lai izvçlçtos valodu. Ja subtitri netiek parâdîti pareizi, izvçlieties simbolu kopu, kas saderîga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvçle: spiediet taustiòu un izvçlieties [Character Set] (Simbolu kopa). Simbolu kopa [Standard] [Central Europe] [Cyrillic] [Greek] Valodas Angïu, Albâòu, Dâòu, Holandieðu, Somu, Franèu, Íeltu, Vâcu, Itâïu, Kurdu (Latîòu), Norvçìu, Portugâïu, Spâòu, Zviedru un Turku. Albâòu, Horvâtu, Èehu, Holandieðu, Angïu, Vâcu, Ungâru, Îru, Poïu, Rumâòu, Slovâku, Slovçòu un Serbu. Bulgâru, Baltkrievu, Angïu, Maíedonieðu, Moldâvu, Krievu, Serbu un Ukraiòu. Grieíu. Lai atskaòotu DivX DRM aizsargâtus failus no USB saglabâðanas ierîces, pievienojiet ðo atskaòotâju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu. Lai lietotu subtitrus, pârliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tâds pats kâ DivX video faila nosaukums. Piemçram, ja DivX video faila nosaukums ir 'filma.avi', tad saglabâjiet subtitru failu kâ 'filma.srt' vai 'filma.sub'. Ðis atskaòotâjs var atskaòot subtitru failus formâtos.srt,.sub,.txt,.ssa,.smi. Muzikâlas slîdrâdes atskaòoðana Atskaòojiet mûziku un attçlus vienlaicîgi, lai izveidotu muzikâlu slîdrâdi. 1. Atskaòojiet mûzikas failu no diska vai pievienotâs USB ierîces. 2. Spiediet taustiòu, lai ietu uz attçlu direktoriju. 3. Izvçlieties attçlu tajâ paðâ diskâ vai USB ierîcç un spiediet taustiòu OK, lai sâktu slîdrâdi Spiediet taustiòu, lai beigtu slîdrâdi. Vçlreiz spiediet taustiòu, lai beigtu mûzikas atskaòoðanu. 11

12 BonusView Blu-ray diskâ Skatiet îpaðu saturu (kâ komentârus) mazâ ekrâna logâ. Ðî funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskiem, kas saderîgi ar BonusView (zinâms arî kâ 'attçls attçlâ'). 1. Atskaòoðanas laikâ spiediet taustiòu. Tiek parâdîta iespçju izvçlne. 2. Izvçlieties [PIP Selection] > [PIP] un spiediet taustiòu OK. PIP iespçjas [1]/[2] ir atkarîgas no video satura. Tiek parâdîts sekundârais video logs. 3. Izvçlieties [2nd Audio Language] (2.audio valoda) vai [2nd Subtitle Language] (2.subtitru valoda) un spiediet taustiòu OK. BD-Live Blu-ray diskâ Piekïûstiet ekskluzîviem tieðsaistes pakalpojumiem, kâ filmu iepazîðanâs rullîðiem, spçlçm, zvanu toòiem un citam papildus saturam. Ðî funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskiem, kas ir BD-Live saderîgi. 1. Sagatavojiet Interneta savienojumu un iestatiet tîklu (skatît 'Tîkla iestatîðana'). 2. Pievienojiet USB saglabâðanas ierîci vai SD karti ðim atskaòotâjam. USB saglabâðanas ierîce vai SD karte tiek lietota, lai glabâtu lejupielâdçto BD-Live saturu. Lai dzçstu iepriekð lejupielâdçtu BD-Live saturu no USB saglabâðanas ierîces ar nolûku atbrîvot atmiòu, spiediet taustiòu un izvçlieties [Setup] > [Advanced] > [Clear memory] (Dzçst atmiòu). 3. Atskaòojiet disku, kas ir BD-Live saderîgs. 4. Diska izvçlnç izvçlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiòu OK. Sâkas BD-Live ielâde. Ielâdes laiks ir atkarîgs no diska un interneta savienojuma âtruma. 5. BD-Live interfeisâ izvçlieties punktu, kuru vçlaties atvçrt.... JÛSU BLU-RAY DISKU ATSKAÒOTÂJA LIETOÐANA BD-Live pakalpojums ir atkarîgs no diska un valsts. Lietojot BD-Live, diskâ un atskaòotâjâ esoðajiem datiem piekïûst satura sniedzçjs. Lietojiet USB atmiòas ierîci, kurâ ir vismaz 1GB brîvas vietas, lai veiktu lejupielâdi.... IESTATÎJUMU REGULÇÐANA [Screen Saver] (Ekrâna saudzçtâjs): Ieslçdz vai izslçdz ekrâna saudzçtâja reþîmu. Ja ieslçgts, ekrâns pârslçdzas ekrâna saudzçtâja reþîmâ pçc 10 minûðu dîkstâves (piemçram, kad atskaòoðana iepauzçta vai apturçta). [Auto Subtitle Shift] (Automâtiska subtitru pacelðana): Ieslçdz vai izslçdz subtitru pacelðanu. Ja ieslçgts, subtitru pozîcija tiek mainîta automâtiski, lai atbilstu TV ekrânam (ðî funkcija strâdâ tikai ar daþiem Philips TV). [Change Password] (Paroles maiòa): Iestata vai maina paroli, lai atskaòotu aizliegtu disku. Ievadiet paroli '0000', ja parole nav mainîta vai ir aizmirsta. [Display Panel] (Displeja panelis): Maina atskaòotâja displeja spilgtumu. [Auto Standby] (Automâtisks gaidîðanas reþîms): Ieslçdz vai izslçdz automâtisku gaidîðanas reþîmu. Ja ieslçgts, atskaòotâjs automâtiski pârslçdzas gaidîðanas reþîmâ pçc 30 minûðu dîkstâves (piemçram, kad atskaòoðana iepauzçta vai apturçta). [VCD PBC]: Parâda vai izlaiþ VCD un SVCD satura izvçlni. Ja vçlamâ valoda nav pieejama kâ diska, audio vai subtitru valoda, Jûs varat izvçlçties iespçju [Other] (Cita) un ievadît 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams ðîs lietoðanas pamâcîbas beigâs. Ja tiek izvçlçta valoda, kas nav pieejama diskâ, atskaòotâjs lietos diska noklusçto valodu. Papildu iespçjas (dzçst atmiòu...) 1. Spiediet taustiòu. 2. Izvçlieties [Setup] > [Advanced] (Papildus), lai piekïûtu papildus iestatîðanas iespçjâm. [BD-Live Security] (BD-Live droðîba): Liedz vai atïauj piekïuvi BD-Live saturam (tikai ne-komerciâliem, lietotâju veidotiem BD-Live diskiem). [Software Update] (Programmatûras atjauninâðana): Izvçlieties ðo, lai atjauninâtu programmatûru no tîkla vai USB saglabâðanas ierîces. [Clear memory] (Dzçst atmiòu): Dzçð iepriekð lejupielâdçto BD-Live saturu no USB saglabâðanas ierîces. BD-Live lejupielâdes glabâðanai tiek automâtiski izveidota direktorija 'BUDA'. [DivX VOD Code] (DivX VOD kods): Parâda ðî atskaòotâja DivX reìistrâcijas vai reìistrâcijas anulçðanas kodu. [Version Info.] (Versijas informâcija): Parâda ðî atskaòotâja programmatûras versiju. [Restore default settings] (Atjaunot noklusçtos iestatîjumus): Pârstata atskaòotâju uz rûpnîcas noklusçtajiem iestatîjumiem. Jûs nevarat aizliegt komerciâlu Blu-ray disku piekïuvi internetam. Pirms DivX video iegâdes un atskaòoðanas uz ðî atskaòotâja, reìistrçjiet ðo atskaòotâju izmantojot DivX VOD kodu. Nevar dzçst iestatîto vecâku kontroles iestatîjumu

13 ... IESTATÎJUMU REGULÇÐANA Skaòa 1. Spiediet taustiòu. 2. Izvçlieties [Setup] > [Audio], lai piekïûtu audio iestatîðanas iespçjâm. [Night Mode] (Nakts reþîms): Izvçlas klusu vai pilnas dinamikas skaòu. Nakts reþîms samazina skaïâkâs skaòas, bet palielina klusâs skaòas (piemçram, runu). [Neo 6]: Ieslçdz vai izslçdz telpiskâs skaòas efektu, kas tiek izveidots no 2.0 kanâlu audio. [HDMI Audio]: Iestata HDMI audio formâtu, ja atskaòotâjs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu. [Digital Audio]: Izvçlas skaòas izejas audio formâtu, ja atskaòotâjs ir pievienots, izmantojot digitâlo savienojumu (koaksiâlo). [PCM Downsampling]: Iestata PCM audio izejas kvalitâti, ja atskaòotâjs ir pievienots, izmantojot digitâlo savienojumu (koaksiâlo).... JÛSU BLU-RAY DISKU ATSKAÒOTÂJA LIETOÐANA Tîkla iestatîðana Pievienojiet ðo atskaòotâju datortîklam un internetam, lai piekïûtu tieðsaistes pakalpojumiem. Programmatûras atjauninâðana: atjaunina atskaòotâja programmatûru no interneta. BD-Live: piekïuve tieðsaistes papildus funkcijâm (attiecas uz Blu-ray diskiem, kas ir BD-Live saderîgi). 1. Pievienojiet ðo atskaòotâju datortîklam un internetam, izmantojot tîklu ar vadu (Vads nav iekïauts komplektâ). Lai mainîtu iestatîjumus, kas saistîti ar HDMI, TV jâbût pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu. Nakts reþîms ir pieejams tikai Dolby kodçtiem DVD un Blu-ray diskiem. Tîkls (tîkla statuss, NetTV...) 1. Spiediet taustiòu. 2. Izvçlieties [Setup] > [Network] (Tîkls), lai piekïûtu tîkla iestatîðanas iespçjâm. [Network Installation] (Tîkla uzstâdîðana): Sâk vada vai bezvadu tîkla uzstâdîðanu, lai sâktu tîkla darbîbu. [View Network Settings] (Apskatît tîkla iestatîjumus): Parâda paðreizçjo tîkla statusu. 2. Veiciet tîkla uzstâdîðanu. 1) Spiediet taustiòu. 2) Izvçlieties [Setup] ( Iestatîðana) un spiediet taustiòu OK. 3) Izvçlieties [Network] > [Network Installation] (Tîkla uzstâdîðana) un spiediet taustiòu OK. 4) Sekojiet norâdîjumiem TV ekrânâ, lai pabeigtu uzstâdîðanu. Uzmanîbu Pirms pievienoðanas tîklam, apziniet tîkla rûtera un tîkla pamatprincipus. Ja nepiecieðams, lasiet dokumentâciju, kas iekïauta komplektâ ar tîkla komponentçm. Philips nav atbildîti par zaudçtiem, bojâtiem vai nopludinâtiem datiem. Priekðrocîbas (valodas, vecâku kontrole...) 1. Spiediet taustiòu. 2. Izvçlieties [Setup] > [Preference] (Priekðrocîbas), lai piekïûtu priekðrocîbu iestatîðanas iespçjâm. [Menu language] (Izvçlnes valoda): Izvçlas ekrâna izvçlòu valodu. [Audio]: Izvçlas video audio valodu. [Subtitle] (Subtitri): Izvçlas video subtitru valodu. [Disc Menu] (Diska izvçlne): Izvçlas video diska izvçlnes valodu. [Parental Control] (Vecâku kontrole): Liedz piekïuvi diskiem, kuros ir iekodçts novçrtçjums. Ievadiet paroli '0000', lai piekïûtu aizlieguma iespçjâm. Lai atskaòotu visus diskus, neatkarîgi no novçrtçjuma, izvçlieties lîmeni '8'

14 ... JÛSU BLU-RAY DISKU ATSKAÒOTÂJA LIETOÐANA Philips EasyLink lietoðana Ðis atskaòotâjs ir saderîgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Patçrçtâja Elektronikas Kontroles) protokolu. Jûs varat lietot vienu tâlvadîbas pulti, lai vadîtu EasyLink saderîgâs ierîces, kas savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantç 100% sadarbîbu starp visâm HDMI CEC ierîcçm. 1. Savienojiet HDMI CEC saderîgâs ierîces, izmantojot HDMI savienojumu, un ieslçdziet HDMI CEC darbîbas uz TV un citâm pievienotajâm ierîcçm (papildus informâciju meklçjiet TV un citu ierîèu lietoðanas pamâcîbâs). 2. Spiediet taustiòu Izvçlieties [Setup] > [EasyLink]. Izvçlieties [On] (Ieslçgt) sadaïâs [EasyLink], [One Touch Play] (Atskaòoðana ar vienu pieskârienu) un [One Touch Standby] (Gaidîðanas reþîms ar vienu pieskârienu). EasyLink funkcija ir ieslçgta. Atskaòoðana ar vienu pieskârienu Atskaòojot disku uz ðî atskaòotâja, TV automâtiski ieslçdzas uz pareizo video ieejas avotu. Gaidîðanas reþîms ar vienu pieskârienu Ja pievienotâ ierîce (piemçram, TV) tiek pârslçgta gaidîðanas reþîmâ ar tâs tâlvadîbas pulti, arî atskaòotâjs automâtiski pârslçdzas gaidîðanas reþîmâ. Ðî nodaïa palîdz Jums mainît atskaòotâja iestatîjumus. 3. IESTATÎJUMU REGULÇÐANA Attçls Jûs nevarat mainît izvçlnes iespçju, kas ir pelçka. Lai atgrieztos iepriekðçjâ izvçlnç, spiediet taustiòu izvçlni, spiediet taustiòu.. Lai aizvçrtu 1. Spiediet taustiòu. 2. Izvçlieties [Setup] > [Video], lai piekïûtu video iestatîðanas iespçjâm. [TV Display] (TV displejs): Izvçlas attçla parâdîðanas formâtu, atbilstoðu TV ekrânam. [HDMI Video]: Izvçlas HDMI video izðíirtspçju. [HDMI Deep Color]: Parâda krâsas ar vairâkâm nokrâsâm un pieskaòâm, ja video saturs ir ierakstîts 'Deep Color' reþîmâ un TV ir saderîgs ar ðo funkciju. [Picture Settings] (Attçla iestatîjumi): Izvçlas definçtus krâsu iestatîjumus. Ja Jûs mainât iestatîjumu, pârliecinieties, ka TV ir saderîgs ar jauno iestatîjumu