Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Krievu literatūras un kultūras katedras zinātniskās dzīves HRONIKA gads

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Krievu literatūras un kultūras katedras zinātniskās dzīves HRONIKA gads"

Transkripts

1 2. pielikums Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Krievu literatūras un kultūras katedras zinātniskās dzīves HRONIKA gads janvārī notika XI Zinātniskie lasījumi Krievu un pasaules literatūras sekcijas darbā piedalījās zinātnieki no Tallinas, Minskas, Rīgas un Rēzeknes augstskolas janvārī notika Sigizmunda Kržižanovska daiļradei veltīts I Zinātniskais seminārs, kurā piedalījās arī zinātnieki no Rīgas un Tallinas 8. februārī Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja IV Studentu zinātnisko konferenci Eiropas kultūra: jaunais skatījums februārī Februārī lekt. A. Kazjukevičs piedalījās III Jauno filologu Starptautiskajā seminārā Tallinā un uzstājās ar referātu "Костел в исторических романах Г. Сенкевича" izdots rakstu krājums "Пространство и время в литературе и искусстве. Вып.Х". - Daugavpils: "Saule", lpp marta prof. F. Fjodorovs piedalījās Starptautiskā kongresa "Svētceļojumu semiotika" (Jeruzalemes Universitāte) darbā un uzstājās ar ziņojumu "Svētceļojums romantisma kultūrā" aprīlī notika IX Starptautiskais zinātniskais seminārs "Telpa un laiks literatūrā un māksla: Māja Eiropas pasaules ainā"(lza grants, Kultūrkapitāla fonda un DU Humanitāras fakultātes finansējums), kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas 18. aprīlī prof. F. Fjodorovs Sanktpēterburgā piedalījās N. Berkovska 100. gadadienai veltītajā sēdē, kuru rīkoja laikraksts "Звезда", un uzstājās ar ziņojumu "Феномен Берковского" aprīlī prof. F. Fjodorovs piedalījās A. Hercena vārdā nosauktā Krievijas Valsts Pedagoģiskās universitātes (Sanktpēterburga) konferencē Единство и национальное своеобразие в мировом литературном процессе" (referātu tēmas: 1) Две модели европейского неоромантизма; 2) О философии и научной методологии Н.Я. Берковского) aprīli notika DPU 9. ikgadēja konference. Krievu un pasaules literatūras sekcijas un Pasaules kultūras vēstures sekcijas darbā piedalījās arī Latvijas Universitātes un Tallinas Pedagoģiskas universitātes studenti un maģistranti.

2 aprīlī Rīga notika Starptautiskā konference "Baltijas valstu krievu kultūra laika posmā starp pasaules kariem ( )", kurā piedalījās prof. F. Fjodorovs ("A. Formakova lirika kā provinces teksts") un prof. E. Mekšs (tēma "Krievijas vēstures telpiskie modeļi I. Zavoloko publikācijās"). 10., 11. maijā prof. F. Fjodorovs uzstājās ar ziņojumu "Память как демиургия: Довид Кнут" Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Atmiņa kultūrvēsturiskā kontekstā" (Daugavpils Universitātē) maijā notika VI Slāvu lasījumi, kuros slāvisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Somijas nolasīja vairāk nekā 30 ziņojumu. 13. maijā Doc. A. Ņeminuščijs piedalījās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "А.С.Хомяков. Историко-философское и литературное наследие и современная Россия" (Maskava - Hmelita) ar referātu "А. С. Хомяков и С. Т. Аксаков (структура литературно биографическо - очерка) jūlijā prof. F. Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā zinātniskā konferencē (Krievijas, Itālijas un Holandes zinātnieku kopējs projekts) "Русская провинция: путешествие во времени и пространстве" (Maskava - Plesa - Maskava) ar ziņojumu "Двинский текст Арсения Формакова") 20. septembrī doc. A. Ņeminuščijs piedalijās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Polsko - wschoniosłowianskie powiązania kulturowe, literackie I jązykowe: Dziedzictwo i innovacie" (Polija, Olština - Ilava) ar referātu "Проза Г.Сенкевича в письмах А.П. Чехова" Septembrī Izdots rakstu krājums "Филологические чтения: 1999". - Daugavpils: "Saule", lpp. (redaktors J. V. Trofimovs) oktobrī doc. E. Vasiļjeva uzstājās ar ziņojumu "Одесса в романе В. Жаботинского "Пятеро" V.Žirmunska 110. gadadienai veltītajā Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (Sanktpēterburga, Krievijas Zinātniskā akadēmija) oktobrī notika IV Igora Činnova lasījumi oktobrī V Starptautiskā zinātniskā konferencē "Slāvu literatūra pasaules literatūras kontekstā" Baltkrievijas Universitātē piedalījās prof. E. Mekšs (tēma: "Iniciācijas semiotika V. Nabokova romānā "Подвиг") un asoc. prof. J. Trofimovs (tēma: "Остров Капри в русской литературе начала ХХ века") Oktobrī žurnālā "Новое литературное обозрение" (Krievija) 51. numurā tiek publicēta recenzija par rakstu krājumu "Славянские чтения" (Daugavpils - Rēzekne: LKC izdevniecība) novembrī izdevniecībā Saule izdoti zinātnisko rakstu krājumi: - Dobičina krājums lpp. (Redaktors F. Fjodorovs) - Русская поэзия: год lpp. (Redaktors E. Mekšs)

3 decembrī notika 20. gs. krievu dzejas vēsturei veltīta V zinātniskā konference "Krievu dzeja: gads" gads janvārī notika Humanitārās fakultātes XII Zinātniskie lasījumi. Krievu un pasaules literatūras un kultūras sekcijas darbā piedalījās zinātnieki no Tallinas, Sanktpēterburgas, Kauņas, Viļņas, Rīgas un Rēzeknes janvārī asoc. prof. J. Trofimovs piedalījās ar referātu ("Природа конфликта в книге М. Осоргина "Из маленького домика") I Starptautiskā konferencē "Русское зарубежье" (Maskavā, N. Ņesterovas Universitāte) februārī Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja V Studentu zinātnisko konferenci Eiropas kultūra: jaunais skatījums. Darbojās literatūras un kultūras vēstures sekcijas. Ar ziņojumiem uzstājās 15 dalībniekus februārī lekt. A. Kazjukevičs piedalījās IV Jauno filologu Starptautiskajā seminārā Tallinā un uzstājās ar referātu "Aмерика в художественном сознании Г. Сенкевича" martā Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja zinātnisko konferenci "XX gadsimta kultūras paradigmas". Konferences darbā piedalījās arī DU Latviešu literatūras un kultūras katedras docētāji martā Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja I zinātnisko konferenci "XX gadsimta kultūras paradigmas". martā Izdots rakstu krājums "Филологические чтения -2000". - Daugavpils: "Saule", (Redaktors - J. Trofimovs) aprīlī notika X Starptautiskais zinātniskais seminārs "Telpa un laiks literatūrā un māksla: Māja Eiropas pasaules ainā" (LZA grants, Kultūrkapitāla fonda un DU Humanitāras fakultātes finansējums), kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Polijas.

4 aprīlī Viļņa (VPU) notika Starptautiskā konference "Meninis tekstas. Suvokimas. Analizė. Interpretacija", kurā piedalījās prof. F. Fjodorovs (tēma: "Божнев и Тютчев"), prof. E. Mekšs ("Монологическая драма Шершеневича"), asoc. prof. J. Trofimovs ("Эстетика и философия путевого очерка Б. Пильняка "Корни Японского солнца", doc. A. Ņeminuščijs ("Биография" и "антибиография" в послании Г. Р. Державина "Евгению. Жизнь Званская") maijā notika DU 10. ikgadēja konference. Krievu un pasaules literatūras sekcijas un Pasaules kultūras vēstures sekcijas darbā piedalījās studenti, maģistranti un doktoranti maijā notika VII Slāvu lasījumi, kuros slāvisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Nīderlandes un USA nolasīja 36 ziņojumu. maijā izdots rakstu krājums "Славянские чтения - II". Daugavpils - Rēzekne, lpp. (Redaktors F. Fjodorovs) jūnijā prof. E. Mekšs piedalījās konferencē "Пушкинские чтения-ii" (Sanktpēterburga) ar referātu "Как примирить "интеграл" с "человечностью", или функции "опустошающей любви" Эренбурга". Asoc. prof. J. Trofimovs piedalījās konferencē Sanktpēterburgā ar referātu "Философия жизни" и жизнь леса в русской прозе первого послевоенного десятилетия". 16. jūlijā E. Vasiļjeva piedalījās ar referātu "Роман В.Жаботинского "Самсон Назорей": миф и реальность" Starptautiskajā jaunatnes konferencē (Maskava) septembrī Izdots rakstu krājums "Филологические чтения -2001". - Daugavpils: "Saule", (Redaktore - E. Vasiļjeva). 9. septembrī E. Vasiļjeva piedalījās ar referātu "Raiņa lugas "Pūt, vējiņi!" fenomens" konferencē "Raiņa pētniecības aktualitātes" (Rīga, Literatūras un folkloras institūts) septembrī Prof. F. Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē "Эмиграция внешняя и внутренняя" (Tallinā) ar referātu "Внутренняя эмиграция" Сигизмунда Кржижановского" septembrī prof. F. Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē "Санкт-Петербург и мир Балтии" (Zviedrija, Gotlande - Visbi) ar referātu "Ось Санкт-Петербург - Динабург".

5 oktobrī E. Mekšs piedalījās konferencē "Есенин и русская школа" Maskavā (Pasaules literatūras institūtā) ar referātu "Есенин в творческой судьбе А. Формакова" oktobrī Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja zinātniskais seminārs "Kržižanovskis - 2", kurā piedalījās referenti no DU, Viļņas un Tallinas oktobrī doc. A. Ņeminuščijs piedalījās ar referātu "Поэтика и семантика "вербального зияния" в прозе С. Довлатова" Starptautiskajā konferencē "Славянский мир и литература" Kaliņingradas univeristātē. novembrī izdots rakstu krājums "Пространство и время в литературе и искусстве. Вып.ХI". В 2 частях. - Daugavpils: "Saule", (Redaktors F. Fjodorovs) decembrī notika VII L. Dobičina lasījumi, kuros piedalījās viesi no Krievijas (Sanktpēterburga)