DROŠĪBAS DATU LAPA. Chemtrec (North America) Chemtrec (International)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DROŠĪBAS DATU LAPA. Chemtrec (North America) Chemtrec (International)"

Transkripts

1 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Vielas nosaukums Identifikācijas numurs Reģistrācijas numurs Citi identifikācijas veidi FEMA number 3410 Sinonīmi BRI Product Code 399 Izdošanas datums Versijas numuru (CAS numurs) (* Alt. CAS #) CAS: ; Methyl jasmonate * 2Pentenylcyclopentanone3acetic acid, methyl ester * Cyclopentaneacetic acid, 3oxo2(2pentenyl), methyl ester * FEMA CAS: * MeJA * Methyl 3oxo2(pent2enyl)cyclopentaneacetate 19maijs Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot Apzinātie lietošanas veidi aromātvielas un smaržas For Manufacturing Use Only 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot Lietošanas veidi, ko Not for use in Tobacco or Nicotine delivery device applications and/or products. neiesaka izmantot 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju Piegādātājs Uzņēmuma nosaukums Adrese Iedalījums Bedoukian Research 21 Finance Drive Danbury, CT ASV Tālruņa numurs epasts Kontaktpersona 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana Chemtrec (North America) Chemtrec (International) Vielas vai maisījuma klasificēšana Vielai ir novērtēta un (vai) testēta tā fizikālo faktoru izraisītā bīstamība un tā kaitīgā ietekme uz cilvēku un vidi, un tiek piemērota sekojošā klasifikācija. Klasifikācija saskaņā ar Direktīvām 67/548/EEK vai 1999/45/EK un to grozījumiem Šis produkts neatbilst klasifikācijas kritērijiem saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un tās grozījumiem. Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem Šī viela neatbilst klasifikācijas kritērijiem saskaņā ar Direktīvu (EK) 1272/2008 un tās grozījumiem. Kopsavilkums par kaitīgumu Fizikālās bīstamības Bīstamības veselībai Bīstamība videi Īpašas briesmas Galvenie simptomi 2.2. Etiķetes elementi Netiek klasificēts kā tāds, kura bīstamību izraisīta fizikālie faktori. Netiek klasificēts kā tāds, kas kaitīgi iedarbojas uz cilvēka veselību. Netiek klasificēts kā tāds, kas kaitīgi iedarbojas uz vidi. Nekas nav zināms. Tieša saskare ar acīm var izraisīt pārejošu kairinājumu. Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem Satur: Bīstamības piktogrammas Signālvārds Materiāla nosaukums: 399 Versijas Nr.: 01 Izdošanas datums: 19maijs / 8

2 Bīstamības norādījumi Šī viela neatbilst klasifikācijas kritērijiem. Piesardzības paziņojumu saraksts Novēršana Ievērot pareizas ražošanas higiēnas vadlīnijas Reakcija Uzglabāšana Iznīcināšana Informācija uz piegādes marķējuma Mazgāt rokas pēc darbību veikšanas ar produktu. Uzglabāt atsevišķi no nesavietojamiem materiāliem. Atkritumus un pārpalikumus iznīcināt saskaņā ar vietējo pašvaldību noteikumiem Citi apdraudējumi Nekas nav zināms. 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 3.1. Vielas Vispārīga informācija Ķīmiskais nosaukums % CAS Nr. / EK Nr. REACH reģistrācijas Nr. INDEKSA Nr. Piezīmes Klasifikacija: DSD: CLP: Stabilizatori Ķīmiskais nosaukums % CAS Nr. / EK Nr. REACH reģistrācijas Nr. INDEKSA Nr. Piezīmes synthetic alpha tocopherol 0, Saīsinājumu un simbolu saraksts, kas var būt lietoti iepriekšējā tekstā CLP: Noteikumi Nr. 1272/2008. DSD: Direktīva 67/548/EEK. M:Mkoeficients (Reizināšanas koeficients) vpvb: viela, kas ir ïoti noturîga un ïoti bioakumulatîva. PBT: viela, kas ir noturîga, bioakumulatîva un toksiska. #: Šai vielai ir piešķirta(s) Kopienas ekspozīcijas robežvērtība(s) darba vietā. Piebilde par sastāvu 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi Vispārīga informācija Aroda ekspozīcijas robežvērtības stabilizētājiem ir norādītas 8. nodaļā. Parūpējieties, lai medicīnas personāls zina par iesaistītajiem materiāliem un izmanto aizsarglīdzekļus sevis aizsardzībai 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts Ieelpošana Pārvietot svaigā gaisā. Ja simptomi pastiprinās vai nepazūd, izsauciet ārstu. Saskare ar ādu Saskare ar acīm Norīšana 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme akūta un aizkavēta 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi Vispārīgie ugunsgrēka izcelšanās riski 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība Nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums pastiprinās vai nepazūd, griezieties pie ārsta. Noskalot ar ūdeni. Ja kairinājums pastiprinās vai nepazūd, griezieties pie ārsta. Izskalot muti. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību. Tieša saskare ar acīm var izraisīt pārejošu kairinājumu. Veikt simptomātisko ārstēšanu. Netiek atzīmētas neparedzamas ugunsgrēka vai eksplozijas briesmas. Ūdens migla. Putas. Sauss ugunsdzēšanas pulveris. Oglekļa dioksīds (CO2). Nelietot ūdens izsmidzinātāju kā ugunsdzēšanas līdzekli, jo tas izplatīs liesmu. Ugunsgrēka laikā var veidoties veselībai kaitīgas gāzes. Materiāla nosaukums: 399 Versijas Nr.: 01 Izdošanas datums: 19maijs / 8

3 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem Īpaši ugunsdzēsēju aizsardzības līdzekļi Īpašas ugunsdzēšanas procedūras Specifiskās metodes Ugunsgrēka gadījumā jālieto autonomais elpošanas aparāts un slēgts aizsargapģērbs. Pārvietot konteinerus prom no degšanas vietas, ja tas ir izdarāms bez riska. Rīgoties atbilstoši parastajām ugunsdzēšanas procedūrām un ņemt vērā bīstamību, kādu rada citi degošie materiāli. 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Personām, kuras nav Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošam personālam. Informāciju par individuālo aizsardzību apmācītas ārkārtas skatīt MDDL 8. nodaļā. situācijām Ārkārtas palīdzības sniedzējiem Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošam personālam. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ieteikti DDL 8. nodaļā Vides drošības pasākumi Nepieļaut novadīšanu kanalizācijā, ūdens ceļos vai uz zemes Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli Lielas noplūdes: Apturiet materiāla plūsmu, ja to var izdarīt bez riska. Nosprostojiet izlijušo materiālu, kur vien tas iespējams. Pārklājiet ar plēvi, lai novērstu izplatīšanos. Absorbēt ar vermikulītu, sausām smiltīm vai zemi un novietot tvertnēs. Pēc produkta utilizācijas noskalot zonu ar ūdeni. Nelielas noplūdes: Saslaucīt ar absorbējošu materiālu (piemēram, audumu, vilnu). Rūpīgi notīrīt virsmu, lai atbrīvotos no pārpalikušā piesārņojuma. Nekad nepildiet noplūdušo produktu atpakaļ oriģinālajā traukā atkārtotai izmantošanai Atsauce uz citām iedaļām Informāciju par individuālo aizsardzību skatīt MDDL 8. nodaļā. Informāciju par atkritumu izvietošanu skatīt MDDL 13. nodaļā. 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana 7.1. Piesardzība drošai lietošanai 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 7.3. Konkrēts(i) galalietošanas veids(i) Ievērot pareizas ražošanas higiēnas vadlīnijas Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāt atsevišķi no nesavietojamiem materiāliem (skatīt MDDL 10. nodaļu). Recommended Packaging: Glass, Plastic, Aluminum or Phenolic Lined Steel. Uzglabāt cieši slēgtā iepakojumā pārklātu ar inertu gāzi vēsā, labi ventilējamā vietā. 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 8.1. Pārvaldības parametri Arodekspozīcijas robežvērtības Bioloģiskās robežvērtības Ieteicamās pārraudzības procedūras Atvasinātos beziedarbības līmeņus (DNEL) Sastāvdaļai (ām) nav noteikta (as) ekspozīcijas robežvērtības. Sastāvdaļai (ām) nav noteikta (as) bioloģiskās iedarbības robežvērtības. Ievērot standarta uzraudzības metodes. Paredzētās beziedarbības koncentrācijas (PNECs) 8.2. Iedarbības pārvaldība Atbilstoša tehniskā pārvaldība Būtu jānodrošina laba vispārīgā ventilācija (parasti stundas laikā gaisam telpā jānomainās 10 reizes). Ventilēšanas pakāpe ir jāpieskaņo konkrētiem apstākļiem. Ja iespējams, norobežot tehnoloģisko procesu, izmantot vietējo vilkmes ventilāciju vai citus tehniskos risinājumus, lai nepieļautu kaitīgo vielu koncentrācijai gaisā pacelties virs ieteicamajām ekspozīcijas robežvērtībām. Ja nav noteikti norādījumi par pieļaujamo ekspozīciju, uzturēt kaitīgo vielu koncentrāciju pieņemamās robežās. Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi Vispārīga informācija Individuālie aizsardzības līdzekļi ir jāizvēlas saskaņā ar CEN standartiem un pēc pārrunām ar individuālo aizsardzības līdzekļu piegādātājiem. Acu/sejas aizsardzība Ādas aizsardzība Lietot aizsargbrilles ar sānusargiem (vai brilles). Roku aizsardzība Valkājiet atbilstošus ķīmiski izturīgus cimdus. Cimdu piegādātājiem būtu jāiesaka piemēroti cimdi. Citi Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Materiāla nosaukums: 399 Versijas Nr.: 01 Izdošanas datums: 19maijs / 8

4 Elpošanas aizsardzība Termiska bīstamība Higiēnas pasākumi Vides riska pārvaldība Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Kad nepieciešams, lietot piemērotu termiski izturīgu aizsargapģērbu. Vienmēr ievērot pareizas personīgās higiēnas normas, piemēram, mazgāšanos pēc materiāla pārvietošanas un pirms ēšanas, dzeršanas un /vai smēķēšanas. Regulāri mazgāt darba apģērbu un aizsargekipējumu, lai atbrīvotos no to piesārņojuma. Visos nozīmīgu noplūžu gadījumos jāinformē vides institūcijas vadītājs. 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām Izskats Agregātstāvoklis Krāsa Smarža Smaržas slieksnis ph Kušanas/sasalšanas temperatūra Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons Uzliesmošanas temperatūra Iztvaikošanas ātrums Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) Šķidrums. Colorless floral, true jasmine flower character. 313,62 C (596,52 F) US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 110 C (230 F) PenskyMartens or Grabner Miniflash Nav piemērojams. Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas Uzliesmojamības robeža zemākā (%) Uzliesmojamības robeža augstākā (%) Tvaika spiediens Tvaika blīvums 7,7 Relative to air; Gaiss = 1 Relatīvais blīvums Šķīdība Šķīdība (ūdenī) Šķīdība (cita veida) Sadalījuma koeficients (noktanols/ūdens) Pašaizdegšanās temperatūra Noārdīšanās temperatūra Viskozitāte Sprādzienbīstamība Oksidēšanas īpašības 9.2. Cita informācija Blīvums Molekulformula 0, mmhg pie 20 C; US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 2,76 US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 1,015 1,025 g/cm3 C13H20O3 Molekulsvars 224,30 Īpatnējais svars 1,015 1,025 pie 20 C 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja Reaģētspēja Produkts ir stabils un normālos lietošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļos tas nereaģē Ķīmiskā stabilitāte Materiāls ir stabils normālos apstākļos Bīstamu reakciju iespējamība Apstākļi, no kuriem jāvairās Nesaderīgi materiāli Spēcīgi oksidētāji. Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos. saskare ar nesavietojamiem materiāliem. Materiāla nosaukums: 399 Versijas Nr.: 01 Izdošanas datums: 19maijs / 8

5 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti. 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija Vispārīga informācija Vielas vai maisījuma arodekspozīcija var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi mg/kg OECD 474, In vivo Mouse Micronucleus Test. Vehicle Corn oil. Administered via intraperitoneal injection. Result for similar material Methyl dihydrojasmonate. Rezultāts: Not mutagenic. Sugas: Pele Piezīmes: RIFM Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem Ieelpošana Nav sagaidāms, ka ieelpošanas rezultātā izraisīs nevēlamu ietekmi. Saskare ar ādu Saskare ar acīm Norīšana Simptomi Informācija par toksikoloģisko ietekmi Produkts Nav sagaidāms, ka izraisīs nevēlamu ietekmi, ja notiks saskare ar ādu. Tieša saskare ar acīm var izraisīt pārejošu kairinājumu. Var izraisīt nepatīkamas sajūtas norijot. Tomēr, norīšana ir maz varbūtīgs primārās arodekspozīcijas veids. Ekspozīcija var izraisīt pārejošu kairinājumu, apsārtumu vai nepatīkamas sajūtas. Sugas (CAS ) Akūts Testa rezultāti Ādas Šķidrums LD50 Trusis > 2000 mg/kg Perorāli Šķidrums LD50 Žurka > 5000 mg/kg * Produkts var būt novērtēts pēc šeit neuzrādītajiem papildu sastāvdaļu datiem. Kodīgums/kairinājums ādai Kairināšana, kodīgums āda Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Kairināšana, kodīgums acis Elpceļu sensibilizācija Ādas sensibilizācija Ādas sensibilizācija 100 % OECD 404, Result for similar material Methyl dihydrojasmonate. Rezultāts: Not irritating. Sugas: Trusis Orgāns: Āda Piezīmes: ECHA 100 %, Observations at 1, 2, 3, 5 and 7 days following instillation of test material. Rezultāts: No observed effects. Sugas: Trusis Orgāns: Acs Novērošanas periods: 7 days Piezīmes: RIFM 6,25 % OECD 406, Vehicle paraffin oil. Intradermal injection at 6,25%. Challenge at 50% and 100%. Result for similar material Methyl dihydrojasmonate. Rezultāts: Not sensitizing. Sugas: Jūrascūciņa Orgāns: Āda Piezīmes: ECHA Mikroorganismu šūnu mutācija Materiāla nosaukums: 399 Versijas Nr.: 01 Izdošanas datums: 19maijs / 8

6 Mutagenitāte, iedarbojoties uz dzimumšūnām: Eimsa tests µg/plate, Strains TA 98, TA 100, TA 1535, and TA 1537 with and without metabolic activation. Vehicle DMSO. Result for similar material Methyl dihydrojasmonate. Rezultāts: Not mutagenic. Sugas: Salmonella typhimurium Piezīmes: RIFM Kancerogēnums Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība Aspirācijas bīstamība Informācija par maisījumu attiecībā pret informāciju par vielu Cita informācija Informācija nav pieejama. 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija Toksicitāte Produkts netiek klasificēts kā bīstams videi. Tomēr tas neizslēdz iespēju, ka lielas vai biežas noplūdes var būt bīstamas vai postošas attiecībā uz vidi Noturība un spēja noārdīties Bioakumulācijas potenciāls Sadalīšanās koeficients noktanola ūdens sistēmā (log Kow) Biokoncentrācijas faktors (BCF) Nav datu par šī produkta degradāciju Mobilitāte augsnē Nav pieejama informācija PBT un vpvb ekspertīzes rezultāti Citas nelabvēlīgas ietekmes 2,76, US EPA Estimation Programs Interface Suite for Mic EPA, Washington, DC, USA. Nav sagaidāms, ka šī sastāvdaļa izraisīs cita veida ietekmi uz vidi (piemēram, tā neizraisīs ozona noplicināšanu, tai nepiemīt fotoķīmiskais ozona veidošanas potenciāls, tā neveicinās endokrīna sairšanu, tai nepiemīt globālās sasilšanas veicināšanas potenciāls). 13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu Atkritumu apstrādes metodes Atlikumu atkritumi Piesārņots iepakojums ES atkritumu kods Iznīcināšanas metodes vai informācija par iznīcināšanu īpaši piesardzības pasākumi 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu ADR RID Utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Tukšajās tvertnēs vai uz iepakojuma starplikām var saglabāties produkta atlikumi. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā (skatīt nodaļu: Atkritumu apsaimniekošanas norādījumi). Tā kā iztukšotās tvertnes saglabā produkta paliekas, ievērot marķējuma brīdinājumus pat pēc tvertnes iztukšošanas. Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai. Atkritumu kodu piešķir savstarpēji apspriežoties lietotājam, ražotājam un atkritumu savākšanas uzņēmumam. Savākt un uzkrāt slēgtos konteineros vai slēgtos konteineros nodot iznīcināšanai akreditētos atkritumu poligonos. Iznīciniet saskaņā ar visiem atbilstošajiem noteikumiem. Materiāla nosaukums: 399 Versijas Nr.: 01 Izdošanas datums: 19maijs / 8

7 ADN IATA IMDG Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam Nav noteikts. 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem ES regulas Regulation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I, as amended Regula (EK) Nr. 1005/2009 ar tās grozījumiem par ozona slāni noārdošām vielām, II pielikums Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, I pielikums un tā grozījumi Regula (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, I Pielikums, 1. daļa un tās grozījumi Regula (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, I Pielikums, 2. daļa un tās grozījumi Regula (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, I Pielikums, 3. daļa un tās grozījumi Regula (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, V Pielikums un tā grozījumi Regula (EK) Nr. 166/2006 ar tās grozījumiem, II pielikums, Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrs Regula (EK) Nr. 1907/2006, REACH 59(10) paragrāfs, kandidātu saraksts, kuru kas pašreizējā brīdī ir publicējusi ECHA Atļaujas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 REACH XIV pielikums. To vielu saraksts, uz ko attiecas licenzēšana un tās grozījumiem Lietošanas ierobežojumi Regula (EK) Nr. 1907/2006, REACH, XVII pielikums, vielas, uz kurām attiecas tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi, un tā grozījumi Regula 2004/37/EK ar tās grozījumiem: par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā Direktīva 92/85/EEK ar tās grozījumiem: par drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti Citas ES regulas Direktīva 2012/18/ES par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā ar tās grozījumiem Direktīva 94/33/EK par jauniešu aizsardzību darba vietā ar tās grozījumiem Citi normatīvie akti Valsts noteikumi Produkts ir klasificēts un marķēts saskaņā ar EK direktīvām un attiecīgajiem nacionālajiem likumiem. Šī drošības datu lapa atbilst Normatīva (EK) Nr. 1907/2006 prasībām. Ievērot valsts noteikumus par darbību veikšanu ar ķīmiskajiem līdzekļiem Ķīmiskās drošības novērtējums Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums. Materiāla nosaukums: 399 Versijas Nr.: 01 Izdošanas datums: 19maijs / 8

8 16. IEDAĻA. Cita informācija Saīsinājumu saraksts Atsauces Informācija par novērtēšanas metodi, kas tiek izmantota maisījuma klasificēšanā 2. līdz 15. nodaļā sastopamo jebkuru paziņojumu vai R frāžu un bīstamības paziņojumu pilns formulējums Informācija par izmaiņām Informācija par apmācību Atruna Nav piemērojams. Veicot darbības ar šo produktu, ievērot apmācību laikā saņemtās instrukcijas. BRI nevar paredzēt visus apstākļus, kādos tiks izmantota šī informācija un tā iztrādājumi, vai kādi citu ražotāju iztrādājumi varētu tikt lietoti kopā ar šo iztrādājumu. Lietotājam pašam ir jānodrošina šī izstrādājuma droša transportēšana, uzglabāšana vai iznīcināšana, un jāuzņemas atbildība par zaudējumiem, ievainojumiem, zaudējumiem vai izdevumiem nepareizas lietošanas dēļ. Šajā lapā publicētā informācija cik vien labi iespējams atbilst pašreiz pieejamām zināšanām un pieredzi. Materiāla nosaukums: 399 Versijas Nr.: 01 Izdošanas datums: 19maijs / 8