DROŠĪBAS DATU LAPA. Chemtrec (North America) Chemtrec (International)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DROŠĪBAS DATU LAPA. Chemtrec (North America) Chemtrec (International)"

Transkripts

1 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Vielas nosaukums Identifikācijas numurs Reģistrācijas numurs Citi identifikācijas veidi FEMA number Sinonīmi BRI Product Code Izdošanas datums Versijas numurs Izmaiņu datums Aizstātais numurs (EK numurs) (* Alt. CAS #) CAS: ; 2,6-Nonadienal * 2,6-Nonadien-1-al * 2,6-Nonadienal * 2,6-Nonadienal, (2E,6Z)- * e,z-2,6-nonadien-1-al * Nonadienal * trans,cis-2,6-nonadien-1-al * trans,cis-2,6-nonadienal * Violet Leaf Aldehyde Maijs Novembris Septembris Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot aromātvielas un smaržas Apzinātie lietošanas veidi For Manufacturing Use Only 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot Lietošanas veidi, ko Not for use in Tobacco or Nicotine delivery device applications and/or products. neiesaka izmantot 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju Piegādātājs Uzņēmuma nosaukums Adrese Iedalījums Bedoukian Research 6 Commerce Drive Danbury, CT ASV Tālruņa numurs e-pasts Kontaktpersona 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana Chemtrec (North America) Chemtrec (International) Vielas vai maisījuma klasificēšana Vielai ir novērtēta un (vai) testēta tā fizikālo faktoru izraisītā bīstamība un tā kaitīgā ietekme uz cilvēku un vidi, un tiek piemērota sekojošā klasifikācija. Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem Bīstamības veselībai Kodīgs/kairinošs ādai Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Ādas sensibilizācija Kopsavilkums par kaitīgumu 2.2. Etiķetes elementi 2. kategorija 2. kategorija 1.B kategorija H315 - Kairina ādu. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem Satur: Materiāla nosaukums: 332 Versijas Nr.: 04 Izmaiņu datums: 04-Novembris-2019 Izdošanas datums: 03-Maijs / 8

2 Bīstamības piktogrammas Signālvārds Bīstamības apzīmējumi H315 H317 H319 Piesardzības paziņojumi Novēršana P261 P264 P272 P280 P280 Reakcija P302 + P352 P305 + P351 + P338 P333 + P313 P337 + P313 P362 + P364 Glabāšana Iznīcināšana P501 Informācija uz piegādes marķējuma 2.3. Citi apdraudējumi Uzmanību Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus. Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāties. Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. Izmantot acu aizsargus vai sejas aizsargus. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Uzglabāt atsevišķi no nesavietojamiem materiāliem. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. EUH208 - Satur. Var izraisīt alerģisku reakciju. Nekas nav zināms. 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 3.1. Vielas Vispārīga informācija Ķīmiskais nosaukums % CAS Nr. / EK Nr. Klasifikacija: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319 REACH reģistrācijas Nr Stabilizatori Ķīmiskais nosaukums synthetic alpha tocopherol 0, INDEKSA Nr. - Piezīmes % CAS Nr. / EK Nr. REACH reģistrācijas Nr. INDEKSA Nr. Piezīmes - - Saīsinājumu un simbolu saraksts, kas var būt lietoti iepriekšējā tekstā DSD: Direktīva 67/548/EEK. CLP: Noteikumi Nr. 1272/2008. #: Šai vielai ir piešķirta(-s) Savienības ekspozīcijas robežvērtība(-s) darba vietā. #: Šai vielai ir piešķirta(-s) Kopienas ekspozīcijas robežvērtība(-s) darba vietā. M:M-koeficients (Reizināšanas koeficients) PBT: viela, kas ir noturîga, bioakumulatîva un toksiska. vpvb: viela, kas ir ïoti noturîga un ïoti bioakumulatîva. Visas koncentrācijas ir izteiktas svara procentos, ja vien sastāvdaļas nav gāzes. Gāzu koncentrācijas ir izteiktas tilpuma procentos. Piebilde par sastāvu 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi Vispārīga informācija Aroda ekspozīcijas robežvērtības stabilizētājiem ir norādītas 8. nodaļā. Visu R- un H-frāžu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā. Visu H-apzīmējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā. Parūpējieties, lai medicīnas personāls zina par iesaistītajiem materiāliem un izmanto aizsarglīdzekļus sevis aizsardzībai Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt Pirmās palīdzības pasākumu apraksts Pārvietot svaigā gaisā. Ja simptomi pastiprinās vai nepazūd, izsauciet ārstu. Ieelpošana Materiāla nosaukums: 332 Versijas Nr.: 04 Izmaiņu datums: 04-Novembris-2019 Izdošanas datums: 03-Maijs / 8

3 Saskare ar ādu Saskare ar acīm Norīšana 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme akūta un aizkavēta 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi Vispārīgie ugunsgrēka izcelšanās riski 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem Īpaši ugunsdzēsēju aizsardzības līdzekļi Īpašas ugunsdzēšanas procedūras Specifiskās metodes Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu un mazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni. Pie ekzēmas vai citām ādu slimībām: Vērsties pēc medicīniskas palīdzības un līdz paņemt šīs instrukcijas. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. Nekavējoties skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja jums tās ir un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja kairinājums pastiprinās vai nepazūd, griezieties pie ārsta. Izskalot muti. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību. Spēcīgs acu kairinājums. Simptomi var būt dzēlīgums, asarošana, apsārtums, pietūkums un problēmas ar redzi. Ādas kairinājums. Var izraisīt apsārtumu un sāpes. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Dermatīts. Izsitumi. Izstrādājiet vispārīgos atbalsta pasākumus un ārstējiet simptomātiski. Nepārtraukti uzraugiet cietušo. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos. Netiek atzīmētas neparedzamas ugunsgrēka vai eksplozijas briesmas. Ūdens migla. Putas. Sauss ugunsdzēšanas pulveris. Oglekļa dioksīds (CO2). Nelietot ūdens izsmidzinātāju kā ugunsdzēšanas līdzekli, jo tas izplatīs liesmu. Ugunsgrēka laikā var veidoties veselībai kaitīgas gāzes. 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos Ugunsgrēka gadījumā jālieto autonomais elpošanas aparāts un slēgts aizsargapģērbs. Pārvietot konteinerus prom no degšanas vietas, ja tas ir izdarāms bez riska. Rīgoties atbilstoši parastajām ugunsdzēšanas procedūrām un ņemt vērā bīstamību, kādu rada citi degošie materiāli Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Personām, kuras nav Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošam personālam. Izsargāt cilvēkus no izšļakstījuma/noplūdes apmācītas ārkārtas vietas un no vēja pārnestā piesārņojuma. Uzkopšanas laikā lietot piemērotus aizsardzības situācijām līdzekļus un aizsargapģērbu. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus. Neaizskart bojātus iepakojumus vai noplūdušu materiālu, ja vien netiek lietots piemērots aizsargapģērbs. Nodrošināt adekvātu ventilāciju. Jāpaziņo vietējām iestādēm, ja neizdodas apturēt ievērojamu izšļakstījumu izplatīšanos. Informāciju par individuālo aizsardzību skatīt DDL 8. iedaļā. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem 6.2. Vides drošības pasākumi 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 6.4. Atsauce uz citām iedaļām 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana 7.1. Piesardzība drošai lietošanai 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošam personālam. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ieteikti DDL 8. iedaļā. Nepieļaut novadīšanu kanalizācijā, ūdens ceļos vai uz zemes. Lielas noplūdes: Apturiet materiāla plūsmu, ja to var izdarīt bez riska. Nosprostojiet izlijušo materiālu, kur vien tas iespējams. Absorbēt ar vermikulītu, sausām smiltīm vai zemi un novietot tvertnēs. Pēc produkta utilizācijas noskalot zonu ar ūdeni. Nelielas noplūdes: Saslaucīt ar absorbējošu materiālu (piemēram, audumu, vilnu). Rūpīgi notīrīt virsmu, lai atbrīvotos no pārpalikušā piesārņojuma. Nekad nepildiet noplūdušo produktu atpakaļ oriģinālajā traukā atkārtotai izmantošanai. Informāciju par atkritumu izvietošanu skatīt DDL 13. iedaļā. Informāciju par individuālo aizsardzību skatīt DDL 8. iedaļā. Informāciju par atkritumu izvietošanu skatīt DDL 13. iedaļā. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus. Nepieļaut saskari ar acīm, ādu un apģērbu. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Lietot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus. Ievērot pareizas ražošanas higiēnas vadlīnijas Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāt atsevišķi no nesavietojamiem materiāliem (skatīt DDL 10. iedaļu). Recommended Packaging: Glass, Aluminum or Phenolic Lined Steel. Uzglabāt cieši slēgtā iepakojumā pārklātu ar inertu gāzi vēsā, labi ventilējamā vietā. Materiāla nosaukums: 332 Versijas Nr.: 04 Izmaiņu datums: 04-Novembris-2019 Izdošanas datums: 03-Maijs / 8

4 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 8.1. Pārvaldības parametri Arodekspozīcijas robežvērtības Bioloģiskās robežvērtības Ieteicamās pārraudzības procedūras Atvasinātie beziedarbības līmeņi (DNEL) Sastāvdaļai (-ām) nav noteikta (-as) ekspozīcijas robežvērtības. Sastāvdaļai (-ām) nav noteikta (-as) bioloģiskās iedarbības robežvērtības. Ievērot standarta uzraudzības metodes. Paredzētās beziedarbības koncentrācijas (PNECs) 8.2. Iedarbības pārvaldība Atbilstoša tehniskā pārvaldība Būtu jānodrošina laba vispārīgā ventilācija (parasti stundas laikā gaisam telpā jānomainās 10 reizes). Ventilēšanas pakāpe ir jāpieskaņo konkrētiem apstākļiem. Ja iespējams, norobežot tehnoloģisko procesu, izmantot vietējo vilkmes ventilāciju vai citus tehniskos risinājumus, lai nepieļautu kaitīgo vielu koncentrācijai gaisā pacelties virs ieteicamajām ekspozīcijas robežvērtībām. Ja nav noteikti norādījumi par pieļaujamo ekspozīciju, uzturēt kaitīgo vielu koncentrāciju pieņemamās robežās. Nodrošiniet acu mazgāšanas ierīci. Ir ieteikts uzstādīt acu skalošanas strūklaku un avārijas dušas. Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi Vispārīga informācija Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Individuālie aizsardzības līdzekļi ir jāizvēlas saskaņā ar CEN standartiem un pēc pārrunām ar individuālo aizsardzības līdzekļu piegādātājiem. Acu/sejas aizsardzība Ādas aizsardzība - Roku aizsardzība - Citi Elpošanas aizsardzība Termiska bīstamība Higiēnas pasākumi Vides riska pārvaldība 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības Tiek ieteikts lietot sejassargu. Lietot aizsargbrilles ar sānusargiem (vai brilles). Valkājiet atbilstošus ķīmiski izturīgus cimdus Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām Izskats Agregātstāvoklis Krāsa Smarža Smaržas slieksnis ph Kušanas/sasalšanas temperatūra Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons Uzliesmošanas temperatūra Iztvaikošanas ātrums Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) Nēsājiet atbilstošu ķīmiski izturīgi apģērbu. Ir ieteikts izmantot ūdensnecaurlaidīgu priekšautu. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Kad nepieciešams, lietot piemērotu termiski izturīgu aizsargapģērbu. Vienmēr ievērot pareizas personīgās higiēnas normas, piemēram, mazgāšanos pēc materiāla pārvietošanas un pirms ēšanas, dzeršanas un /vai smēķēšanas. Regulāri mazgāt darba apģērbu un aizsargekipējumu, lai atbrīvotos no to piesārņojuma. Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. Visos nozīmīgu noplūžu gadījumos jāinformē vides institūcijas vadītājs. Šķidrums. slightly yellow powerful cucumber and violet leaf odor. 208,67 C (407,61 F) US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 77 C (170 F) Slēgtais tīģelis Nav piemērojams. Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas Uzliesmojamības robeža - zemākā (%) Uzliesmojamības robeža - augstākā (%) Tvaika spiediens 0,16 mmhg pie 20 C; US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. Materiāla nosaukums: 332 Versijas Nr.: 04 Izmaiņu datums: 04-Novembris-2019 Izdošanas datums: 03-Maijs / 8

5 Tvaika blīvums 4,8 Relative to air; Gaiss = 1 Relatīvais blīvums Šķīdība Šķīdība (ūdenī) Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens Pašaizdegšanās temperatūra Noārdīšanās temperatūra Viskozitāte Sprādzienbīstamība Oksidēšanas īpašības 9.2. Cita informācija Blīvums Molekulformula 2,84 US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. Nesprāgstošs. Nav oksidētājs. 0,860-0,870 g/cm3 C9H14O Molekulsvars 138,21 Īpatnējais svars 0,86-0,87 pie 20 C 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja Reaģētspēja Ķīmiskā stabilitāte Bīstamu reakciju iespējamība Apstākļi, no kuriem jāvairās Nesaderīgi materiāli Bīstami noārdīšanās produkti Produkts ir stabils un normālos lietošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļos tas nereaģē. Materiāls ir stabils normālos apstākļos. Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos. Izvairīties no temperatūras, kas pārsniedz uzliesmošanas temperatūru. saskare ar nesavietojamiem materiāliem. Spēcīgi oksidētāji. 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija Vispārīga informācija Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti. Vielas vai maisījuma arodekspozīcija var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi. 1, µg/ml OECD 432, In Vitro 3T3 NRU Phototoxicity Test Rezultāts: Phototoxic effects noted. Sugas: Pele Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem Ieelpošana Nav sagaidāms, ka ieelpošanas rezultātā izraisīs nevēlamu ietekmi. Saskare ar ādu Saskare ar acīm Norīšana Simptomi 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija Akūts toksiskums Produkts Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt nepatīkamas sajūtas norijot. Tomēr, norīšana ir maz varbūtīgs primārās arodekspozīcijas veids. Spēcīgs acu kairinājums. Simptomi var būt dzēlīgums, asarošana, apsārtums, pietūkums un problēmas ar redzi. Ādas kairinājums. Var izraisīt apsārtumu un sāpes. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Dermatīts. Izsitumi. Sugas (CAS ) Akūts Testa rezultāti Ādas Šķidrums LD50 Trusis > 5000 mg/kg Perorāli Šķidrums LD50 Žurka > 5000 mg/kg * Produkts var būt novērtēts pēc šeit neuzrādītajiem papildu sastāvdaļu datiem. Kodīgs/kairinošs ādai Kairina ādu. Materiāla nosaukums: 332 Versijas Nr.: 04 Izmaiņu datums: 04-Novembris-2019 Izdošanas datums: 03-Maijs / 8

6 Kairināšana, kodīgums - āda Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Elpceļu sensibilizācija Ādas sensibilizācija Ādas sensibilizācija Cilmes šūnu mutācija Kancerogenitāte Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 0,03-30 % Open epicutaneous test, Vehicle Acetone. Minimal irritant concentration after 24 hours was 3%. Maximal non irritant concentration was 1%. Rezultāts: Irritation noted. Sugas: Jūrascūciņa 2 % Patch test, Vehicle Petrolatum. Rezultāts: No irritation observed. Sugas: Cilvēks Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 0,03-30 % Open epicutaneous test, Vehicle Acetone. Sensitization responses noted beginning at 0,3%. Concentrations 0,03%, 0,10%, 0,30%, 1,0%, 3,0%, 10,0%, and 30,0% tested. Rezultāts: Sensitization noted. Sugas: Jūrascūciņa 2 % Patch test, Vehicle Petrolatum. Rezultāts: Not sensitizing. Sugas: Cilvēks 3 % Maximization test, Intradermal induction 5% in Freund's Complete Adjuvant. Topical induction 25% in Petrolatum. Topical challenge 3% in Petrolatum. Rezultāts: Sensitization noted. Sugas: Jūrascūciņa OECD 429, Calculated EC3: 2,4%. Vehicle Ethanol:Diethyl phthalate. Rezultāts: Sensitization noted. Sugas: Pele Hungary. 26/2000 EüM Ordinance on protection against and preventing risk relating to exposure to carcinogens at work (as amended) Toksisks reproduktīvajai sistēmai Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība Bīstamība ieelpojot Informācija par maisījumu attiecībā pret informāciju par vielu Cita informācija Informācija nav pieejama. 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija Toksiskums Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem attiecībā uz kaitīgumu ūdens videi. Materiāla nosaukums: 332 Versijas Nr.: 04 Izmaiņu datums: 04-Novembris-2019 Izdošanas datums: 03-Maijs / 8

7 12.2. Noturība un spēja noārdīties Bioakumulācijas potenciāls Sadalīšanās koeficients n-oktanola ūdens sistēmā (log Kow) Biokoncentrācijas faktors (BCF) Mobilitāte augsnē PBT un vpvb ekspertīzes rezultāti Citas nelabvēlīgas ietekmes Nav datu par šī produkta degradāciju. Nav pieejama informācija. 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu Atkritumu apstrādes metodes Atlikumu atkritumi Piesārņotais iepakojums ES atkritumu kods Iznīcināšanas metodes vai informācija par iznīcināšanu Īpaši piesardzības pasākumi 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu 2,84, US EPA Estimation Programs Interface Suite for Mic EPA, Washington, DC, USA. Nav sagaidāms, ka šī sastāvdaļa izraisīs cita veida ietekmi uz vidi (piemēram, tā neizraisīs ozona noplicināšanu, tai nepiemīt fotoķīmiskais ozona veidošanas potenciāls, tā neveicinās endokrīna sairšanu, tai nepiemīt globālās sasilšanas veicināšanas potenciāls). Utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Tukšajās tvertnēs vai uz iepakojuma starplikām var saglabāties produkta atlikumi. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā (skatīt nodaļu: Atkritumu apsaimniekošanas norādījumi). Tā kā iztukšotās tvertnes saglabā produkta paliekas, ievērot marķējuma brīdinājumus pat pēc tvertnes iztukšošanas. Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai. Atkritumu kodu piešķir savstarpēji apspriežoties lietotājam, ražotājam un atkritumu savākšanas uzņēmumam. Savākt un uzkrāt slēgtos konteineros vai slēgtos konteineros nodot iznīcināšanai akreditētos atkritumu poligonos. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. Iznīciniet saskaņā ar visiem atbilstošajiem noteikumiem. ADR RID ADN IATA IMDG Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikuma m un IBC kodeksam Nav noteikts. 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem ES regulas Regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām ar tās grozījumiem, I un II pielikums Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, I pielikums un tā grozījumi Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, I pielikums, 1. daļa un tās grozījumi Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, I pielikums, 2. daļa un tās grozījumi Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, I pielikums, 3. daļa un tās grozījumi Materiāla nosaukums: 332 Versijas Nr.: 04 Izmaiņu datums: 04-Novembris-2019 Izdošanas datums: 03-Maijs / 8

8 Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, V pielikums un tā grozījumi Regula (EK) Nr. 166/2006 ar tās grozījumiem, II pielikums, Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrs Regula (EK) Nr. 1907/2006, REACH 59(10) paragrāfs, kandidātu saraksts, kuru kas pašreizējā brīdī ir publicējusi ECHA Atļaujas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 REACH XIV pielikums. To vielu saraksts, uz ko attiecas licenzēšana un tās grozījumiem Lietošanas ierobežojumi Regula (EK) Nr. 1907/2006, REACH, XVII pielikums, vielas, uz kurām attiecas tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi, un tā grozījumi Regula 2004/37/EK ar tās grozījumiem: par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā Citas ES regulas Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību ar tās grozījumiem Citi normatīvie akti Valsts noteikumi Ķīmiskās drošības novērtējums 16. IEDAĻA: Cita informācija Saīsinājumu saraksts Atsauces Informācija par novērtēšanas metodi, kas tiek izmantota maisījuma klasificēšanā Visu 2. līdz 15. nodaļā sastopamo saīsināto bīstamības apzīmējumu pilns formulējums Informācija par izmaiņām Informācija par apmācību Atruna Šī drošības datu lapa atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un tās grozījumu prasībām. Рrodukts ir klasificēts un marķēts saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP Regulu) ar tās grozījumiem. Ievērot valsts noteikumus par darbību veikšanu ar ķīmiskajiem līdzekļiem. Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums. Nav piemērojams. H315 Kairina ādu. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos: Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos: 6,3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos: 6,4. Atsauce uz citām iedaļām 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana: 7,2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderīb a Toksikoloģiskā informācija: Informācija par toksikoloģiskajām īpašībām 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija: Cita informācija 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija: Ieelpošana 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija: Saskare ar ādu GHS: Klasifikācija Veicot darbības ar šo produktu, ievērot apmācību laikā saņemtās instrukcijas. Bedoukian Research nevar paredzēt visus apstākļus, kādos tiks izmantota šī informācija un tā iztrādājumi, vai kādi citu ražotāju iztrādājumi varētu tikt lietoti kopā ar šo iztrādājumu. Lietotājam pašam ir jānodrošina šī izstrādājuma droša transportēšana, uzglabāšana vai iznīcināšana, un jāuzņemas atbildība par zaudējumiem, ievainojumiem, zaudējumiem vai izdevumiem nepareizas lietošanas dēļ. Šajā lapā publicētā informācija cik vien labi iespējams atbilst pašreiz pieejamām zināšanām un pieredzi. Materiāla nosaukums: 332 Versijas Nr.: 04 Izmaiņu datums: 04-Novembris-2019 Izdošanas datums: 03-Maijs / 8