~ '! \. \ \,_..:,. \,_..-<". \ nojume

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "~ '! \. \ \,_..:,. \,_..-<". \ nojume"

Transkripts

1 ! \. \ \,_..<". \ \,_..:,. li nojume

2 ..., L VZD ZiemelkurzelllCS regionllis nodalas Ventspils fililles Nckust.ami Tpa!uma fortnosanas bircus BUVJU TEHNSKAS NVENT ARZACJAS LETU APRAKSTS P;Rajoru. Pagasrs. Miiju nos.. lela JJ:u..r Majas Nr._..l/ nv. lietas Nr...ff 30{3 Zemes gabala kadastra Nr. c!frjo Vil tj(t 7 l. :!r:: t l/1 lnformacja PAR fpasneku, LETOTAJU VAl VALDTA.JU Datums V!rds, uzv:rds Da(a Dokume:nti, kas nosaka tiesibas uz bov!m r). /f:., qg, 4 JJ.1:4f<!J fl1.?/a.. 11! r_ {9if,4../ " os: a. ;;;:#;/. d.j.. "9.. /!.u.flff1, Lz. (/ C/ l ; i i! l f 1 ZEMES GAllALA EKSPLKAC.JA (KV.M.) leraksta Visas zeml!s Tai sk Zemcs gabals datums gabala apbuves pagal :!5 ;>arejie i7..dalils ar lcmumu laukums laukums l),ft_ rj9. t/f4o )..,g 3 9!J7:. f/: fj f,.;j/:"j;_ tuf:.. /im:u!fznt21 fl t; f k.b N t;. VS6. a..!j.. 17".

3 UZ ZEMES GABALA ATRODOSAS BUVES Kadastra Celtnes nosaukums Materials Stavu Apbuves Aug Tilpums nventaapzlm. sienu jumta sk. laukums stums kub.m. rizacijas kv.m. vertlba t70f!iitu lt ZbL /hit;;t. flliu21.., s lei 112.; f!!.to ld/.&1 f (1/J/_2; J.,,f.) d.fo J!cf /l! fuja J4f_" P4fofi, it40a fi/j tl Jl JC?tlA f3f:3 J Jft.fr1 j_g)/1/.2 (}03 /ld!l0. /jtu ttl!l.m_. d,{,t,!!. 3F c1_fjlj n / ( (JJ,tJ/ d:t:b/, J.:fj.J3 e. fpalmlld M.M {ij7,ll J,36 {fo (.rt!ifrull/./ 51}0 4 J d![!, 0 d.jvt; 3!533 fftua, lnow 15Jl!i r 33ft0i.i ()(}j(c [)tf1.a./:0\_. /, nt/ J //c(j{_ t(a.!?it tf. f:t!j/1;,:<o 3!70J.j C<:.. 11.J tjfl, rj 0 J Yfuid.,JLt,,.\.Wf, iii. 1 do,t,9tj to f.f31, /hu!zz lz::.a1 /) flj..._ _i_!;t d;s:f t{t BUV JU VERTiBA LATOS lb nventanzac11as vert1 a Pamatekas PaiTgekas. r;f;_ff!; KOPA: 3.f11J13 nventanzacl]_as ve 1 a Datums: ildiia: Parbaudiia:

4 Celsanas gads Stavu okaits /., ) ( / j D >\. Kapitflii grupa _.::;;.,.. ( PilsetEt, pill5etciemats (. 1! t?f.t t 1 1 iela, prosp. /1, J"..r!.{).c( " PAMATCELTNES KARTTE rajons NQ pee plana {JC/{.., r.,..., NV. LETA N!.1: :>(. r 1 ciema padome majas N(f kvartals NO grupa NR pasnieku kategorija maju nos. grunts 2. Forma //. fl. Celtnes pa1natdala&t atseviso dalu un piebuvju laukumu un tilpumu apreinasana Nr.li ai lit. peq uc, lana Nosaukums Laukuma aprejp nu formula pee arpuses izn 1eriem h!t;;. Jt.... ". tc.u ih.d:, fq.:tt;(.t<j... he.<./ / &.: t/:v:y1!/ i3,1..1._,<:/;,, /.. f:j...,?,!;,.., 1 x.c:, f1"f>(..,.:?. :1 c,;.,,!_ fg 6_1.. X. :5 :;c 1 g {." >( :.j, :..::..l.._ { l1.3.,zz ><( (;; J..,."t" 3.3:. x?,:ffr?j s(jx r;z. (;jtj X.J. {. 3. 3(. x 3, 3v +, Lf,;,c:? 1 F3 r +J.,c.: X:{,6 3,J_, r. J.. / (,J.. :J.).::: o,,o r._,.,. x., +. t).. (o >< (. }z: + (,J. X/) 1.f7 1, 73 ><. i?.z f + 5";JfJ<J.,{. i< ;<?, _;;L f.};. /.;c X :), f/ J. 1.),.(,J, / J.;c x t;.ft 3 J} X f.{;.,tf_.k./. ;J?. / { fit LJ{!\. / Laukums Augstums kv. m,{_ /:" /1 /.) /._,.;(.. ((/i/.l_l {7 ft?c, tfj. > /." /"",::; ( J, f7! Jc ).(7 Tilpums kub.m.(,?/ ;;:. / ll J J. J/ft J ll/l.ff.<. Liten peep! ana Celtnes atsevis)f.o dalu nosaukums un nozime. Celtnes atseviso dalu (pagraba, puspagraba, mezonina, jumta, stava., piebuvju) tehniskais apraksts pamati.1 sienas Koru parsegumi ro dalu apraksts 0 E!!3. grid as apdare jumts ailes r::l as J1 dt,!. (/ k"_. tl.ll ) l&fifv. biiid_,, { c?u i _{til.. t! _.. t 4==j i. ;e as (1) J..o.]. ;fl. Cd " a ".s Q> ;.::: 0 z (:/...

5 ( f. i it.!. = ; ; " i i <D Radio (tmn$.) ;: Elektr. apgllism.l 1c.lcYmja ; :;:."". C1den&vads ; l J.! (>l XJltriilli "" < $ kmsns i... c.: Kanaliz8cija... 1 r t; &" ::.> kalaiferu!:!. Q1 siltmn... l t e; vadu $ ""!" BF Ventilacija :: Siltumvads,...J r...,.... k l :;a g ;!" iii E.!"! b<ooo :cnat.ro.wt.: H,_.! : J tltllr [ tj c:rr. OJ k.. \ 1. >ll. 1::.., :\. JR.... r. ", r..; t... """.. ( rl.....,. r: t, t t:..... ft."!.!, (. : >.,. K Jii. r>.,;. e: Tl.""<>!.:.,!" 1":11;:."l... nc.; <lllk,.. ;;.., (...,., lr._, t...::..., (: (. 1<:: " \.j,f:!: 1?;: k" jc.>.. Konstruktivo dalu aprakst.s t (materibjs un konstrukcija).) t:1 ipatnijais svars Vertibas kceficients 1:) yerwjamis celt.nes tpstn. svars Noliet.o:i;an.l" %. Celtnes noliet.osanas% 1 Fl... &: 1111 tj ii s... fll l V. Celtnes un tas atsevis\s.o dalu un piebuvju aljaunosa.nas un patreizas vt!rtibas apre\s.ins Lit. Nr. 5 ) of Celtnes Cenu l.kub.m. Vertibas l.kubm. da\uun krijuma izmaksa koeficients izmak.sa Lalx:Uumu k.oefu:ients piebiivju Nr. pee vert. dziv. vid.dziv. 1. st.iva labnosau Tabulas koef. piel. telpu platiba telpu.apclare iericibas, kums Nr. vi.d. izliet. augst.,f.a.llfl tuu v :) /....1 b2j;fo 33.1 l)}h.c.f)uy, :A 32>. 4) o. gc; 7J {.u j.:.(.r _) l {!, CJij 3?, 1.9 r1 (J,ft...i {\.4: "" 3f(J/.ft /S i!tsbt: Jl..jv 3,, "5.t) s Kopejais l.k.ub.m. fi At.jauno5anas Nolietola\:qumu izmaksa ] vertiba.ls 8anisLs k.oeficielts peckoeficientu g 1 f.::{1,8; ti.j pielieto.a L:::o,.fi!,C: Sanaa z 3i.J.43tl 22 ci,!f lt5 "..._. 3?/JS"0 1 /.!JJ9;t s1( Pat.reizejii vertiba Ls 23 "2P:: h_ rjj,3fs!t.,x).j7i Mfst. ct:jct!fi:c

6 { Telpu eksplikacija Celtne. Nr...?j}j Veldlapa N 1 S.. E 3 ll 0.!!.!.2 e >!l </) 2... Y g tf. i "S :.s :::>..:..: g :;zz: z: :s :s N u Q 1 :11 jj a f:th ruuons!tf Pagasts. Laukums pte lemtjiem lzmtrtem m 2 lc:{. iet:.nr. _r:.til s M 3 :s \i tal skalta.,.fl. ) :: lstabu lem. 0.?! 1 ilat..f augstums Jlf ". :,.. " m E.:.: t ]lj?. 1. lf.r 1/:p( :i.. 0!i :.a...;; [! (?.?4. 1 #w3.ih,. f.. V {!/,. t/;..t f.8c! lv( 1.1 1!_...(.._ {6r9 16{g... <) 4/..,.,.,::_f. j,().!l.j/.f. 4 ".( Ji f f.(.,.f 1.( 3" :33.1 pu;y, ;;.) 1 0 {. 9(; t;,...1 f 1 tt r :(/. ]{.9 {c) q (.,. { :J.,(, {,!j. JJc l!u..k4. f <!ttl l 1/.r.V..(! f "t t6,r.f6,g 5 7 _:_.._ w 33;;9 "j.j, :?" g { c. * t.19.() qyto f!(j.f.f {!,9 {J,9,f,.9{J /,ld... r t, ft Odt.{:... f(.(., 9.1 (9.f 3 7 i.u..jja.!, tr... {;,,! c.z,r <>J.f() 1$ llvijl. C!h.i b!j. :L _t.f] _j_ t 1( f6.f 16:1.. h.,, 40 P..f. 4 1 /n!jt o/,?",.,, t..; {3, U1...tttt4 "... f6. t; 164!"".. /!lii.pf. {.y.u:: !3/; [) 1 U.J.t. 1Jdi. (j... t(/:0... t;...25,. t.j.f.. {.( (t,i t/t:jj!{..;.:..) ;;/, 1 C) 5 ffi.l.u/tjf. /..,.,.!f..f!. 4.f L/ / t.(lj. 1/.... ""... zpildlja: cr 1{.Jv rarbaudija: lt.

7 ,r.. r,rt t J + lzpildua: ih«j rarbaudija:

8 t Telpu eksplikacija c:eltne Nr. ool Yeldlapa N 5 ragasts iela Nr. _:..L_fL!.;..._.!lit Laukums pte leksem tzmertem ml :>...: :xz:: 0 c. N O!! tal skaita Jstabu lek$. augstums m :2 ;;....; ::> (.3 3.G,3,(., Lf.?, 3,/J? 3t,t _.,,t +;+r++ 15 / zpildija: f, t.. fj;l.j.i71f ( 1.( :J_,c cj,o }: v. 3tftt 31;,1 v. 4 l,f f6;.f ",.. rarl>audija:

9 z ;) v f 1/uJ.//tJ. L}. hdtg. f "1 {J,!f. ; rfj.4 li. 7_if 4(1,.3 J,3.v f3!u&f. t. f7;f fs,f il 11Lj " f c.t 1 ft)j) (&,0,1 j 7J tt A. /;,6.. 1/;C f Cit lui.. t). c. f,fv l!f.jv i1 f!l 1.1 (f "t.r " lg l;t). /} ft 14 <( 1ti (.f.ft, f rj,; &c s tttdllt /.. "!, (,. (t.z, htz.?u:k4. f 13 jl {j..., da ll t(.. f_, J.., l.i. tj.,.,:;> ";(_ z 3,.<.. "..../. fcrj ".>::> it r 1.; f6rl /1 tt,. i)(, "t( {/r3 lb. 3,. )., tr t 1., /571 (!J./ > (; it tr: f. t.; ff,t/.,.= T/:Ai.. (. 1( 3.0 8,() (rf, :1J f.r... ii.al<. it t_ f /,.,.1 t}. (3J.,!4:2.({. t c.: 3l/l 39. t; v 1 3t (Jl,(....1J. : &:.au/._. a< 1?,y t3..c <.r {..,. tit.!:.. l ( 3/ 11:Hi... Jit,...., l".t" 1/(J,!J {o,j. "2... 1?.. f lj,/; /)..!;. _,,...,_.=::...:.. t. \..?$( 4.{S":t (5":J>?t ;f!ld. J; f ;Zt ft;.1._ J ()..; t... w ii )f. l "(,!;,() /;f,c. / /l/ "1.!. 1: tg 1 (),9 {},9 3. lfzuj.&it f tj,j o,j,; ;. fj) i ;./ 1 o, d CJ,J7 > lfc; lf:),i: { /: i rv 41 LUY f v /.;/1 /j,f,i fl t M1. t. J.,J tf 3,{) 3ro.. /V 3 (J,l) Wtt}"M. 1. F w 0, f). t li f. fit / tj 1/vu:/i: J/; v :P_,g :./,9.,.J J:r:vt.f. 1z,f, (,(... j,, itj r.,,. :< tzpildua: J#Jt/ rarbaudija: 1

10 Telpu eksplikacija Celtne Nr. 1./_ JO :L_ /. Veldlapa N 5 Pagasts.4;/ iela. Nr!fJ._1.7v " 3 e : E.:0: i 11:1 0 :::...:...: g :;cz:: z:: 0::: : : 0..e. 0. N u 0 1 l )(3 t19.,,, J.,.,;j " H 1/.uGMt f. 1 (:\ t : 1(1 y: ;;wr... w 11:1 e a c. t!1! 0 a J..aukums pee lek$ejlem lzmenem m2 tal skalta /J s :ll "" 14 /a:;l., augstums " E ll a: hflt 1/(;{.. C::,;!!.:0: "" 0...:. m! tb. f,.f:o :.. 1o,t.( rfc J / :.. ;:, /;i L.. {w, g y j J.P57J l}!i,.t f2f i.ij, 6 1. / a lf..t. _:_1._.7 U d.,,:., /_.,_,_...,.. :Yj,... f., ; l; L i.71v ot_,. lstabu lelia. /:J n,..,.j, #td.l:i. \r cl U!/)ti"idi.3!;;.Mi.):f. >. j v L/ v t <;)!1t&Q/. \. /.. " { /",1,.!l litli1. l. ACtL /,,..} :}, iii 1 l!.,t.. (Nf. c( ff7_d J.f.},);, JCtd.1..../.f.!) \,.;. r 1..tr&id. tt 4..(1, 4.3 "kt"u. Jl lzplldija: /!f,t Jf,{...,. v 311. { r<t c1. 41 tu.r:... ;() f{..c cf,9r. u.):.j l.7,g (J u, 16! lti 1 v!.sf;. a1_7y, (( T{ f..}:ij l5>j f. r. 9,.! 9.i 1...: 14i {i,lrj> t. 1C,:2 Jr.? f:j,:3 " t:( 1.(,., "?.:1.?, 33( rr 17, G f67"6 Ct 16ro (6o iz,l _,,_ Po/1 jrj,!;. /. 3_. u 1h7 1 ;/f Parbaudlja:

11 7 8 9., 1 1..::..L..:... z.. t. u c,. lji! i f / /t!,1. 76, l "t... ( t e.. ttr lt:i t f..f. c._. +t1 ++.t..t rarbaud[ja:

12 b rilseta j!::..!,_?ju=:u:_l11<:/.. _ fu\ions Telpu eksplikacija Celtne Nr. (}() f _ Veldlapa N 5 Pagasts iela Nr. :/!..:..= e E... «<! j "g > 0 :...: 5. X.! ::z:c c::., 0 ::1 ::J ::J > :i.,, : E i s.9 "ii.><:.!/ 1: r/) ob ell?. f:e 1 0 Laukums pee lemejlem lzmtr1em m 2 tal skatta l ti!;jf it!tlj "..!.E.ltzl/. g l l 12.S!iii lstabu le. augstums m (p o:3 g 1 tfw.in.1. tl 4.Lu2.. lt,f tf6l ::./..! J, _,, t Jf.. _..,_ fl., 1 ;,c;.? A,1 :r,.j._...,,_ t!r {1r7 t,? Jtf::j/..., "it tr... ""fdr?ffii,f /J9r lz/i;,;j (( lot 1.v { du,i;;,! f_!!, _q, 5"!}, 1f 1,:_/l_L!m /. lrc.+ C,1, iltfj.tlrd. y tt :J l;,g.1 _/ C.cl,.;, t, ffh 7 lift; 1. " lv /!..AJ.fU % tj. Lt {(,3 1{..?, 1! tffdj, l _,t r t. sf,f " ; ni_ i 1.(o. :1=:,_ f!: f ;. ; t ; 1 /,l.uii. f. t f,,f f,t / t.l..t.u f, t; 41 1."" ttt" i.,g.:;, t ) 1 4 f tf./, qj.,,(..1 z. t) (. /!1d!ci.x. 1.4 fo,f fo,f f;,j tjr, 18 (!,;. 4<.>h "tr tf 1.. "an 4 ij,e;,c J.t t 1 7f, "11 rr 2 /;t 2.._. (, ilj.rtm 4 l.t f5/j A,);,, f.!/f v {. z,f;. t:..7l f! p;;! 1&,/ rt:f fr(.) ] 1.t tlf"t2 f, c, doii,1 oti,1 s;gj J.3 ;;u t} u j,,f).;.f t,tl:f. <(. " ±<{);{ ),,. "7 1111fv, LJ, J!!,_. {.9 c(,. 1 fi 7 zpildija: 1 rarbaudija:

13 f, J{!ttl;c.f. t.11 l,.., f:/ ; f/t c;...!...v., "! 7 an. f;, lj /b[n.(," t 4t.(v cj..) [b,,, ::}.7, { 7r J3 z.? 1."" f.c j 3{,o 11, f) i!; 9 1 c?. { t,!j_, JN.r 6J.!F /{,., {6,j r/30,(, flf... :_j_: i.ff.;!;, t:<1. l!ot.i:; ;fc::t cf. _{}3.. 5"" /6,3 f, :;, 1t.iz/, f t:.1 \il,a : Ui, )._. r/ tfd/cl. /J L1..._ f.,, { />..? /} ""! "lc. 1 t, (... 3, {! LJ tq t. 1, "/ 9 f0. JS:{ J17 C><C1 ).t, 9 i) t/,tli6 l t,. :?f.. 3 3j!,:) 1 (!f7j..t;j.... J{, t; 31, ; J7&:,. :; 1 :.,. """"""J t; t, ; jj, lj :11.9,p 4l ;lt! it /( {(... :J/ (! g r:t/01 f....,...j,.9,9 t 1t.,_,_.() f f. c_ f.(,f/ A?.d t!til! 0 t., (J, 9 (, 9 1 "..!h ct/t.ff 1...!f.0.;_ tj. r, 6 (,f f., / :;_ ) 6J :; of if "t., ;, ri. f.!;,t 1 tll/2w.h. _,;.f. t, :/_,1 :t tj,t. lfu.ul!lt ffi.f, "to ;!, fo;(,.(1..,. 1{) c., t/v, "t,.,,ti/tei:.f. ftij f,f.j : 1+ J;;9; {tj fi<f 1i #VJJat. l.t z. 1!! f../ 1..4,ftu!ro.f. 4 {( 6;.2v i/ / f..do v z..,4.11 t fit(, 1Jtb J.4 11 lf t. Jo.5 cto,,r ;/ {l.;;c:; j_j..j v f u / ro "1A... f(), J... f(},:l/ lzpildija: Jfla"V Parbaudija:

14 1 rnseta a..lhuj.u.:,.:;.; JJ:...Tu= Rajons YqbJLt,., E ;;, >!9 ::s..:: :;:z::! > > 0 w N.flo , 4 os,qy r. % J)/ Al) i 116 f. J.,t 1/J s; f (_), e e 2 Telpu eksplikacija Celtne Nr. 2l;Jj f ::s 3 ::s <).flo 0 5.!9 s: ig. "s E... 0) 1?. &Es 5 6., 4w&;f. th / l c,./. J (!,. v. r:r ;, t; "11._... l:u..t, f. _..,,_ j[ 11/.l.t1.(}, t. ] 1 z. [!. J!.WZ; 4:A.7.oJ!.:. l {). 4;. uk: f r " v: lt Yeldlapa N 5 Pagasts iela Nr. :.fuf...:::.: 1 Laukums letjiem la:mtrtem m z tal Skalta a., lstabu leks. " l, cj X4;.hr,i: a; hj lwl. li Sj., augstums... e m a /., "::) J!!..t 1,3 1f, f/ (,_ 1.._ /:i 1.:.5 ft, :r (.;" / / (1;7,., r.:. r J.rr:r a(_f,),r." :J,:J jj_t.j, f (3,.3 16/j 3/ ;;<. J J..?.{ ot_.rr,{. : // :; 1 /rt 3f, 1. e:; / /1 1/. x..... lu:;:.jk :,NC: 7. 7,, A; lk4..,.; Jl! 9o,9 {., 3 )._ Jf,ff (t.5 fjf, f J,,,..,.., :. ft.{/.(.!ft. ltjj,o dl.71;,; zpildija: Jt1 1!., tj ;; (/ y

15 a < ". " SCJ ". o =o N m

16 t m rrrr..... l., i n a... " [ t.. N 111 "R ; :ji..,,. J;ll. """ <V.1 t:ji 1\ :S._ OS f.:.. l! li JJ <S " Sf/ t G: 5 ::.: " :... j t <!/ < r " M? "i t. l.!i 11, m;ul L!,!J,o./U t.? 1;.; :,U:J..... \,.. )8/: lfv.... " l... " i if t(:_si ;! l,,., 116J L\ o ti!!,... ; i f a t\!! o fi Lt li JW! "1., rtr r.l.toj l====t

17 it ===="===: [ =.st==1.stt:.s :.. [ 1,_.,. [ _lin_ &S; i "i:t l_t±:r,.,. " & ;)_.s,;

18 l ft. " #]T,.,t" )! SPJ t.. ;cj 1 " f 1,. 5 :, t 1.. Hit tttl 11!1 " G..,. " os:s s t=l= tn Cf 111 f: f. q, l! l#l+f ",+++H+H+H 1 ;==_,_T.f.,.:s= :1., t...:! i JU :;!..] liss JM SttJ r+... "., l i!!h l.s:;

19 r... l r1 tj 1i.. r t J., <tl 8 CS r tl!"l lll.j<r nr "1t H f,.. lbl. c ft:i.,... ", ; _, t, 1_ " _otd_. H_L F=l ;j.. ll

20 Celianas gads Stiwsbits Kapitali grupa _;;...Ji_.,.,.. r pibo<ci.mata PAMATCELTNES KARTiTE r&.jons W pee plana (}tj.{; NV. LmTA N2 7V 3tj /3 ciema padome lpaanieku kategorija miju nos. 1/.:!J iela, prosp. J..<. mijas Ng {/:0 ltvartills N 2 _ grupa N 2 grunts. Celtnes pamatda1as, atsevisl$o da:ju un piebuvju laukumu un tilpumu aprilsiniiana Nr. vai lit. Nukwns Laukuma aprq.inu formula pee irpuses Laukums Augstums pkplina izo1eriem kv. m Tilpums kub.m ()!}1.J LA a.;; fl,}_..!) {/.f X fj _ l/ 5" Hi!. 11,{!;j.f.c r< 5; 6 36.?i;... l i :/,t.6jx {. JJ/.1;(. lf, &!) t" i;..z.. st x. fj.. tty x.. t;, 6 +f,.:::3r.jt; t;_jj d./.r. Celtnes atsevii1$.o dalu. (pagraba, puspagraba, mezonina, jumta, stava, piebuvju) tehniskais apraksts Literi pee plana Celtnes atsevii Konstruktivo dalu apraksts 5 daju nosa\akwns.e unnozime!.::1.! pamati sienas P grldas apdare jumts ailes i!:o gumi g. Q) :;;:a :;!l<"c = ; ] Q) ;.:= ±= +

21 if 1i Jr.!!... r r St l Qll... l1 1,. i... ri... :8 tt: <j u 11\19 <0 lbj:do (trans.) Telcvizija ::a..._... krasds Kaoor,arija ; () cenbili. C".. s:f... () "" ::1 () e. j, e. & C1 sijwm. [ eu :;;: vadu e:... Jc.alcrilen1 e..: Venlilicija ;; 1JWllliiwu i>; i Elcklr..l,._N Odensvam <r. i Siltumvads ;a.... (.Bre...!" e " 0: TdeiWs 0 (0 OD 0> 01 Pf. fi t f r., & i.f fi 1 5 9l Cl> t, t.,, )f _, t ;s i. r "... cy... GJ.:..,., \< =" ":"> ; e;, r c tl 1.:, 6?"". ::::: yj.. ). <::.> (:. c c <:; C) 0._,.,. ca..,. 7 " ":) "i "= <5"" " >:,. "" ::f:::.f<::. :.t:.. ": :>, j.:: v. Celtnes un tas atseviso dalu un piebuvju aljauuosa.nas un patreizejas vertibas apre!s.ins.. :..... g a. 10 ; i>:...!!.. <.o Konstruldivodaluapraksts. {materials un konstrukcija) ipatnais svars Veztibas koeficients Vert.ejamas oeltnes ipatn. SY8lS Nt>tt.Ji!a.ryiic.lh Celtnes nol.ietosanas 91: t"" i " ::T 1:1... " rj Lit. Nr. 5! Labojwnu koelicients Cel.tnes Cenu l.kub.m. Vertibas l.kub.m. Kopejais l.kub.m. daju un krijuma izmaksa koeficients izmaksa labojumu izmaksa e; AtJauno6anis 5 vertl.bals Nolieto Patreizejii sanasls vertiba Ls piebii\ju Nr. pee vert. dziv. vid. dziv. 1. stiva areja lab koelicients koefi i i!:o,g ;c..fj nosau Tulas koef. piel. t.elpu platiba t.elpu apdare iericibas aentu /(. : 0,.J.. 1 kums Nr, vi d. izliet.. pieliet.o!!: augsl. San8S LAttz.:;J.:,ftl65" 1/6,/flf!J.o.f(.!Lf f.o.j{,,l;y ; if q!. {g 5)/H.:(;1/t)llv

22 Telpu eksphkacua. CeltneNr. VeldJapa Pilseta Pagasts 1fJ. / iela Nr...._r...,r... Laukums pte lelem tmtrtem m a t2l C!::1 8.!!! tal skaua s 0 itt!., > N!::1 JJ.,f. tj/ Jstabu 1.., augstums..1. E m gj, ff!jt, i l laventarlzators KBBelltBpHaaTop kontrolleris KH>. KOHTpo.1ep nto fi Bel!lcnllll<c"u nrn. a4 331l

23 ,.,. T ;:i l ; 13 w c.. l / 1 (; Lf!.1, /tl2_,..jzj l t9.! = == Lal?fh ty, g:tu" i;," :t T!jr.., 1 1 ;;c.!.1 ===!==[ l :<= r. = ril i=l=i i! =(====, r,.!, 1..!.. :...,.. ;j!1, : t, i,! ;._., j ; 1:!",..1!_!l 11,.... :,. :., i : ;,.. : t ;.... i,! ====!===, l=ii=r=i==i == t,...,. " _...!,...!..._...,... i i j j r,....: i 1 : 1. i ;! i..,......!,1 i.. + 1!1 l.. r...! t! 1 1 : (... " i " r.. 1L 1.!! [..,.!, "! :... _), ; L ::=.: j.. 1 l i,_ 1 1 l... 1l 1! 1 1i 1 : l! j 1 :,,. [..., F i J]n = i = o:.; Jnyentartzators J.p)/ /. J) D. kontrollerls HHBeHT&pH3810p, f/<.;l.;c.; HHJK. KOBTpOnep./

24 Ekas stava plans Ct>tln3 Nr _ J2()J..;>.f""SJ>ilt;if,:\ H..,.,..,_/(lj\.)1" /f..?v i:)q N1. y,.!_., M 1:1i.JO.. s 7V..iw J Jiit,.. r ".f.,,(, J.;; J t<... ),;6 0!J Jl a... jj e;.95 17M ["" _..., L_... \. _j