I. LIGUMA PRIEKSMETS. ?.!. Puses aplieeina savu nohku un gatavibu pielikt maksimilas ptles, tai piendctgi izpildttu ligumsaistlbas.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "I. LIGUMA PRIEKSMETS. ?.!. Puses aplieeina savu nohku un gatavibu pielikt maksimilas ptles, tai piendctgi izpildttu ligumsaistlbas."

Transkripts

1 ITGUMS Nn ANP/I-4s.1/r8/362 par pasvaldibas ardaeela '"LfrkuZi - Gotlupi - Nflzupi " Lldrtos pfirbnvi Kalncernpiu pagastd, Alfilrsnes navad& Alflksn*,?018.gada 17. jtrlije Alfrksnes *ovada palvaklibao re$istreta Valsts ie4$mumu dienesta nodokfu maksht6ju rcgistrd ar kodu , juridiska adrese: Ddrza iel6 I I, Alflksr, Allksnes rrovadd, LV (turpmdk teksti * Pasttitdjs), kuras v6rda, saska4[ ar Al{ksnes novada pa5valdibas nolikumu, rikojas ras izpilddirektora p,i. Ingus BERKULIS, un s*biedriba ar ierollelotu atbildibu "VIANOVA'"' regislrfta Latvijas Republikas Uzgdrnumu relistra ar vienoto regisrdcijas Nr , atrodas Emila Melngaila iela 25, LEdurg6, Leduigas pagastd, Krimuldas novad6, LV-4012, (turpmak tekstd - Izpilditajs), kuras vdrdd saskaqrd ar tls statfltiem rtkojas tds valdes loceklis Aivars BRICITIS, abi kopd * Puses, un katrs atsevi$$i * Puse, parnatojoties uz Aluksnes novada pabvaldtbas rtkoto un atbilstosi Publisko iepirkumu likuma noteiktajd kafiibfi organizeto atkleto konkursu,, Ahksnes novadapasvaldlbas autocela "L[kuti * Gotlupi - Ndzupi" plrbuves 1.k6rta", iepirkuma identifikdcijas Nr.ANPZAlVfiz (turpn[k tekstd * Konlnrrss], un lzpildlt6ja iesnieglo piedavajumu, nosledz ligumu (turpnr6k teksti- LTgums). I. LIGUMA PRIEKSMETS 1.1. Pas:frtit[js uzdod, un lzpildttajs ap$emas veikt Alfrksnes nsvada pa5valdlbas autocefa "Likuii-Gotlupi-Ndzupi", Kalncempju pagast6, Alsksnes novada (turpnrfik tekstfi - Objekts) l.kdrtas p6rbhves darbus (turpmdk tekstd - Darbi) saskarys ar: l. I.l. StA "Celu komforts" izstradato buvprojektu, pasotrjuma Nr. KPP/1-9i I 5/21 "Cela "Liku*i-Gotlupi.Ndzupi" pf,rbtve" {atztme 26, Biivatlauj6 Nr,l04 par projekte$anas nosacijumu tr., 2. kirtai izpildi, i5, Nr. BUV 13-6/16/39), l.l.2.konkursa tehnisko specifikdciju, IzpildTtaja iesniegto pieddvdjurnu, sp kd eso5ajienr nonnatrvajiem aktient un 3I Liguma nosac-rjumienr. 1"2, Projekt* plfnots realizdt Eiropas Savienibas Eiropas l,auksaimniecibas fonda lauku attlstibai (ELFLA) atkidta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attistibas programlnas gadam pasdkurna "Pamatpakalpojumi urr cienratu atjaunosana lauku apvidos", ietvaros Ja rodas nepiecie3amrba veikt tddus darbus, kru'us sevl neictver Saja Llgurnfr notcikrie Darbi, Pasfltr-ldjs rtkojas atbilstosi Latvijas Republikas normativo akru prasib6m. 2, VISP;.RIGIE NOTEIKUMI?.!. Puses aplieeina savu nohku un gatavibu pielikt maksimilas ptles, tai piendctgi izpildttu ligumsaistlbas Fuses apstiprina, ka tfis ir rilptgi iepazinu56s ar L*rgumu un ta pielikuruiem, un ka visi *oteikumi irtdm saprotarni un pie4emami, 3. IZ?TLDITAJAAPLIECTNAJUMI 3.1. Izpilditajs apliecina, ka L,iguma izpildes tenniqrl un sunlnla ir pilnigi pietiekami, lai izpilditu PasfrtTt[j* praslbas, un lai izpildttu Darbus un nodotu tos Pasfrtitdjam saskaga ar 5I Llguma nosactjumiem tzpildttdjs apliecina, ka ir izpetijis apstdklus, kas varetu ietekrn t Darbu izpildi un samaksas noteik$anu par Darbu izpildi, iespejas piegdddt materialus, transporta iesp jas, Objekta atra$ands vietas, tehnisko stdvokli, pazemes komunikdciju atra5anos, hidralogisko un geologisko grunts stavokli Objekta viet6, tieslbu nor.mas, darbaspeka izntanto5anas nosactjumus, iespejas izmantot elektroenerliju, udenl un.itu,

2 2 pakalpojurnus, un ir ry rnis v ri visus minetos apst6klus, nosakot LTgumE min6to samaksu par Darbu izpildi - Lrguma sumnlu, tapec Liguma summu un Darba izpildes tenni4us nevar ietekm t ieprieks minetie Darbu izpildes apstdkfi izpildit6js apliecina, ka tam ir nepiecielam6s specidlds atlaujas un ssrtifikati LTgumd noleikto Darbu veiklanai Izpilditajs apliecina. ka Darbus nodos tikai tadiem apakluzpemejiem, kuri ir saqeniusi Latvijas Republikas.normatlvajos aktos noteiktf,s atfaujas un sertihkdtus uzticeto Darbu veikianai un kuri uzskaittti iesniegtajd piediv6jurn6. 4. I,TGUMATERMIryS 4.1. Ligums stdjas spek[ dien6, kad to ir parakstljusi pedeje no Fus6m LTgumaizplldes termirls* 8 (astorpi) m ne5i no 5T LTguma nosleg$anas dienas lidz Obj*kta pienernianas ekspluatficij 5, neskaitot tehnolo$isko p[rlraukumu Ne v l6k ke 5 (piecu) dienu laik6 no II t-gunra nosl g5anas dienas, Pasfrtltdjs nodod Objektu Izpilditdjam, parakstot Objekta pie4emsanas - nodo5anas aktu Darbu izpiidi saskapd ar 5o LTgumu apliecina Objekta pie4em$ana ekspluatdcijfr Liguma attiecibas atz;stamas par pabeigtdm tikai p c tam, kad Puses ir izpildtjusas savstarpejes saistrbas un norel5inus, kas izriet no 5I LTguma noteikumiem. 5. DARBA VEIKSANA 5.1. Ne vei6k ka 5 ipiecu) dienu laikd no LTguma nosl gianas dienas, Izpilditfijs veic bfvatfauja noteikf6s Darbu uzsdkxaflai nepieciesames darbfuas, tajd skaite iesniedz Pasfltitdjam rr-kojurnu par atbild-lg6 Bu-vdarbu vaditdja noztmelanu un albildtgd Biivdarbu vadttdja saistibu rakstu, Btvdarbu veic ja un bdvspecidlistu civiltiesiskds atbildihas obli gatfls apdros ind$an as p o li se s, birvdarbu veikf anas kalend6ro graiiku, 5,2. Visiem materidliem, kas tiks pielietoti larbn izpilde, jfbfit jauniem, kvalitauviem un sertificetiem, ks arl jdatbilst standartu un tehnisko noteikumu prasib[m. Atgfrstamie materidli, ja tadi rodas demontdzas laik6, ar pieqemsanas - nodo5anas aktu janodod Pasfitit6jam, td norddttaj6 viet* Alfrksnes novada Kalncernpju pagasta. 5,3, Pas$rltfljs ir tiesigs pfirbaudit Darbu apjopu izpildi, kvalitdti: {tajd skaite izmantoto materiai$ un fi nan S u ltd zekf u i zlietojumu. S Adas p6rbaudes nemazina Ligumd paredzdto Izpi ldr-tdj a atb ildibu Bfivuzraugs,vsic nomrattvajos aktss noteiktes fuirkcijas bfrvniecibas procesa uzraudzlbs, vina prasibas lxpilfitfijam ir obligeti iev rcjamas un izpilddmas Ja naterifrlu vai Darbukvalitdtes pdro-audes laik6 tiek atklets defekts vai neatbilstiba, tad IzpildTtAjs Pas[tTtaja noteiktajd terrni4d, uz sava r $ina un ar saviem rnateri*iiern nov t5 defektu. Defektu r:ov6r3ana nevar b[t par pantatu Llguma 4.2.punktd min td Darbu izpildes termiqa pagarind5anai Informdciia par apak3uz4smejiem * pielikumd. 5,:1. t:igurna izpilde iesaisutd persondla un apaksuz4emiju nomaiqa var tikt izdartt* tikai Publisko iepirkunru likuma 62. pantd noteiktajos gad-rjumos un k6rtib6: 5.?.1. Izpilditdjs nav tiestgsbez saska4oianas ar PasfrtTt6ju veikt piedfr.v*jurne noraditfi persondla un apaksuzgpmeju nomai,ru ua iesaistit papildu apak5uzg6m jus 5i LTguma izpilde. PasfitTtfis var prasit person[la un apak$uzpem6ja viedokli par nomaipas iemesliern. Izpildit6jam ir piendkurns saska4ot ar Pas0til6ju papildu persondla iesaistisanu 5i Liguma izpildb lzpi\dtt6ja personhlu, kuru 1as iesaisttjis Llguma izpildo, par kuru sniedzis infornrdciju Pasutrtijarno un kura kvalifik$cijas'atbilstlbn izvirataj,dm pras*rbdnt Pasfitit{js ir v rtdjis, ka afi apak3uzqdm jus, uz kuru iesp jdm iepirkuma procedfiid lzpilditfljs balst[iies, lai apliecindta savas kvalifikdcijas atbilstibu paziqrojums par LTgurntr un iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam prasibdtn, p c Llguma nosl gianas dr-lkst nomainit tikai ar Pasfititdja rakstveida piekri5anu, ieverojot Liguna punkta nosacij unrus;

3 Pas[t1t6js nepiekrlt Izpild-rteja minet6 persondla un apak5uzrydmeju nomai$ai, ja pastdv k6ds no Sddiem nosacrliumiem: S.l.Z.t. pieddvatais apak5uzgemejs neatbilst iepirkuma procedtras dokumentos apak5uz4emej iem izvirz-rtaj dm prasib6m; tiek nomainiis apak5uz4 m js, uz kura iespej6m iepirkuma proced[rd izraudz-rtais pretendents balstrljies, lai apliecindtu savas kvalifikacijas atbilstibu pazi4ojumd par Llgumu un iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam prasibem, un piedavetajarn apak5uzpemejam nav vismaz tddas pisas kvalifikacijas, uz kddu iepirkuma procedflrd izraudz-rtais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstibu iepirkuma procedfrrd noteiktajdm praslbim, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmaj6 dala (atbilstosi Pasiit-rtEjs nor6dltajam pazi4ojumd par Ltgumu vai iepirkuma procedflras dokumentos) min tajiem pretendentu izsle g5anas gad-rj umi em ; piedavdtais apak5uz4emejs, kura veicamo Darbu vertiba ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopejds iepirkuma Llguma v6rtlbas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajd dafe (atbilstoii PasDt-rtdjs norddr-tajam pazi4ojuma par LTgumu vai iepirkuma procedilras dokumento s) min6taj iem pretendentu i zsleg$anas gadlj umiem; apakluz4em ja mai4as rezultata tiktu izdar-rti tadi groz-rjumi pretendenta pieddvdjuma, kuri, ja sakotneji biitu taj5 ieklauti, ietekmetu pieddvdjuma izveli atbilstosi iepirkuma procedfrras dokumentos noteiktajiem pied6vajuma izverte5anas kriterij iem; Pasiitltdjs nepiekrltjauna apak3uz4 meja piesaistei gadriumd, kad SIdas izmai4as, ja t6s tiictu veiktas sakotnejd piedavajumd, b[tu ietekmeju5as pied5vfljuma izveli atbilsto$i iepirkuma procederas dokumentos noteiktajiem piedavajuma izvdrte5anas kiterij iem; Izpilditej s drlkst veikt tadu apak5uz4 meju nomaiqu, uz kuriem neattiecas LTguma punkta noteikumi un kuru veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu v rtiba ir vismaz l0 (desmit) procenti no kopejes iepirkuma L-rguma verttbas, kd ari min tajiem kiterijiem atbilsto5u apak5uz4emeju v ldku iesaisflsanu Liguma izpilde, ja Izpilditajs par to pazi4ojis PastitTtajam un saryemis Pasfltitdja rakstveida piekri5anu apak5uz4 meja nomai4ai vai jauna apak5uzqem6ja iesaisulanai LTguma izpilde. Pasiititajs piekr-rt apaksuz4em ja nomairyai vai jauna apakiuzqemeja iesaist-rlanai Liguma izpilde, ja uz piedevato apak5uz4emeju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 4?..panla pirmajd dafd (atbilstosi Pasfltit5ja nordd-rtajam paziqojumd par Ligumu vai Konkursa procedfrras dokumentos) min6tie kandidatu un pretendentu izsleg5anas nosacrljumi, ko PasitTtiijs pdrbauda, ieveroj ot L-rguma punkta noteikumus; Pasfltltdjs pie4em lemumu atfaut vai atteikt Izpild-rtaja person[la vai apaksuz4em ju nomaiqu vai jaunu apaksuzg rn ju iesaisti5anu Liguma izpilde iespejami rsa laik6, bet ne velak ki darba dienu laikd p c tam, kad sar,remis visu informdciju un dokumentus, kas nepiecie5ami lemuma pie4em$anai saska46 ar LTguma noteikumiem; Izpilditdjam jinodro5ina, ka apak5uz4emejs tam uztic to Darba dalu nenodos teldk bez PasEt-rtdj a rakstiskas piekrisanas; Darbu izpildes laik6 Pasfit-rtdjam ir tiesrbas pieprasr=t nornainit apak5uz4emeju gad-rjumd, ja apak5uzpemejs Darbu dafu veic nekvalitatr-vi vai neievero sp kd esosos normatlvos aktus. Izpild-ltAja pienakums ir nodro$inet Pastititdja praslbu izpildi par apak5uz4emeja nomaiqu, Ja Izpilditdjs neievero Liguma 5i punktd noteikto iesaist-rte persondla un apak5uz4emeju nornair,ras kdrtrbu, Pasiititdjs var aptur t Darbu izpildi lidz br-rdim, kad lzpildnajs ir noversis konstatetos

4 {q pdrkspumus un l-ignma 4.Z.punktd noteiktais LTguma izpildes termirys netiek pagarindts. Izpilditdjs ir tiestgs nomaintt Konkursa piecldvdjumd uzradlto atbildtgo bfrr,darbu vadrt6ju un attiectgo Darbu vadttdjus tikai un vienigi ar Pasfrtitdja rakstisku piekri$anu gadtjumos, ja Konkurs6 pieddvdto specidlistu vieta tiek piedavdti specidlisti ar analo$isku vai lielaku pieredzi un labaku kvalifikflciju, neka bija prastts Konkursa nolikumd. Ar Pasfrtit{u sas*anota specielistu vai apak5uzrtr meja nomairya nav uzskatirn* par Liguma grozijumu,kas rakstiski nofonnejama, k6 5-m LTgumam pier,ienojams pielikums o,j, 6.4, 6.5, LIGUMA IZPILDES N0DROSINAJUMS Izpild?tajs 10 {desmiq darba dienu laika no LTgurna nosleg$anas dienas iesniedz Pas0tlt6jam ttguma izpildes nodro$inajumu l0% (desmit proeentu) apmerf no kopfj6s llgumcenas (bez PVN) bankas galvojurna vai apdrosindsanas sabiedribas polises tbrrn6. Liguma izpildes nodro5in6jumam ir piemerojami Starptautiskds TirdzniecTbas un rilpniecibas kameras Vienotie noteikumi par pieprasijumu garantijdrn Nr.758 (,,The ICC {Jnfunn Rqles for Diemand Guarenties", KC Publication No. ZJ8}, kfi ari citi normativie akti. Ja Ligr"rma izpildes nodro5indjums netick iesniegts 6.t.apakSpunkld noteiktajd termi4d, Pas[tTtijam ir tiesibas piern rot ligumsodu 300,00 EUR (tris simti ezro) apm r6 par katlu nokav juma dienu (ltgumsods var tikt atr $inets no padejd rnaksdjuma p6c buves nodosanas ekspluatdcijd), bet ja Sis kav jums pdrsniedz l0 (desrnit) dienas, vienpusdji izbeigt LTgumu un sarlemt no Izpildltdja piedavajuma nodro5indjumd noteikto suffrmu, neatgriezot to Izpilditdj am. Llguma izpildes nodro5in6jumu Pasfititdjs ir iiesigs izmantot, lai kompens tu Izpildftaja saistibu neizpildes rezultdtafasftlt6jarn nodarltos zaud jumus vai iai ietur tu ligumsodu vai neatrnaksdto avansa summu. Izpilditajs zaud6 hguma izpildes nodrolin*jumu par labu paslrtitajam gadrjumos, kad : Izpilditfij s vienpusej i izbeidz LTgumu; 6.4,2. Izpild?tdjs iesniedz dokunrentus par banlcrotu vai makstnespeju, institficija, kurai ir tddas tiestbas, ir pasludinijusi lzpil&tija bankrotu vai maksfitnesp ju vai Izpildit6jam ir finansidlas grfitibas tddd m r6, ka tas nespej izpildit Lrgumu; Izpilditdjs.nokavE Darbu izpildes ten*iryuvairfrk par 30 (trlsdesmit) dien[m; Darbu izpildes laiki noskaidrojas, ka lzpild'itejs rav sp6jtgs izpildlt Darbus saskapfr ar Liguma noleikur,niam; 6.4,5. Pas$tlt6js, saskapd ar 5 Liguma.14.l.punktu vienpusfji izbeidz tlgurnu lzpilditfija vainas d 1, Visas iatraksaso kas saistitas ar Llguma izpildes nodroiindjurnu, sedz Izpildltdjs. LTguma izpildes nodro3indjums ir sp kd no td izdo5anas daturna hdz LTgumd paredzeto IzpildTtaja saistib* izpildes nodosanas - pieryern$anas akta sastedt5anas dienai. 7. DARBI OBJEKTA Izpildg6jam ir jdsabeni no attieclgqj[nr valsts w pa5valdibu iestadem Darbu veiksanai nepieeiesam6s atlaqias, ja tas ir nepiecie3ams. Visu pasbkumu veikiana tfguma izpildes nodro5infrsanai gruntsgabalu robeias ir Izpi lditaj a pien6kums Izpildltajs komlnikaciju lietoianu apnraksl patstdvigi saskar"rd ar skaitlt6ju rddltfrjiem un , sapemtiem rdlpiniem. Izpilditajam ir palam japreprasa piesle-gt vipam nepiecieiamds komunik6cijas un jdp6rpem ar to saistttds izmaksas. Llgurna izpildes laikd Izpildltijarn jfluzgemas visi nonnattvajos aktos, valsts un pa5valdlbas institiiciju priek$rakstos paredz tie Darba dro$tbas (taj6 skaita - autocela atttrl5ana no sniega un apstrdde ar pretslldes materid,liem) pasakumi Objekt6, taj6 skait6, laik6, kad Darbi klimatisko vai citu apstsklu d! netiek veikti.

5 5 7.6, Izpilditajam pa5am vai* izmantojot citu personu pakalpojumus, j5veic -visi viqan pat<lautle pasikumi, lai"objekta nodro$inafu ieka*u un materifrlu saglabd5anu, ki arl ugunsdro$ibas u,e. dro$tbas prasibas irp;fco":^* nepieciesams uzraudzit un, apsarglt celtniecibas namittrus, darba iekfrtas, O*"1* areu.u r*., ieka*ojgma v rllbas, piegades un izpildi5anas darbus, ari laikd, kad Darbi netiek reikii. Ncsai{ums ir sp kd ait tad, ja lzpildnajs ir nolidzis Ttra$u apsardzes dienestu.?.8. frpifa,,ia.it* nepieciefams noverst bflvdarbu ietekmi 5: larbiem!]{*us eso$6m k6tu, to ieizivotijiem un aprnekletfjiem, kil arl satiksmes dallbniekiem. Veicot Darbus, trck34u, puteklu, nettrumu utt. izplauba ir p c iespejas jesamazina, izmantojot pienr rotas ierlces, aizsargvairogusr nosegfflaterialus, kd arl:veicot satiksmes 9tgltii"."lis pas,lkymul. - 7.g. Ja, veicot,*.ir*, darbus, tiek atrasta, cilveka veselibai rrn dzrvlbai b stama lieta va* viela, tu6 lrplfai.rajam nekavejoties javeic attieclgie drosibas pas$kumi, piemeram, to atra3anfis pasdkumu veiks*nu vietas norobezosana, Darbu partrauksana, evakuaeij a. Pa1 ttit$g. atbild lzpildi16js. Izrnaksas par bistarnibas likvidesanu sedz Pasfltitdjs.? piff;fi; ir"n*tuuojoties jainfonn6 Pas$tTtfljs par jebkur* netraimes gadrjumn Objekta vai ar to saisttt* viet6, kur lzpilfitajs veic Darbus.?.11. Jebkura materi6la ikravas) parvieto$ana lzpildltdjam jdveic ar piem rotiem translnrta lldzekl iem, kas noclrosina kravas nei zbarsti$ ano s. t.f Z. lzpiiairajam jaseko, lai viga transports 6ryus Darbu_zol3l atbilstu yisiey spek6 esoiajien: nor*ut-*4iem aktiem an slodiuierobeiojumiem. Izpilditajam nekavejoties jenottra visi nobirumi, kas radu$ies uz celiem, Objekta vai 6rpus td'?.13. IzpildirAjs atbild par visiem zaud jumiem, tas radu$ies lzpildtt{jam, Pastiltitljam un jefkuram te5aj6m persondrn Liguma noteikumu neizpildtlanas' gadtjum[ un darba dro$ibas tehniskas neievdlaianas gad{um[' Izpildit6jam Objekts pasmvigi jaatbr-rvo no sadzives un razo$anas atkritumiein. Irpildit6ja ricib[ *doti* Au*i laukunri un piebraucamie ce!i, pabeidzot Darbls, ir j$sak6rto projektg$anas dokumentscijd noteiktd, vai, jatdds nav noteikls-ne sliktdkdst6voklt,kids ilfia pirms Darba uzs6kianas. Yeicot 'Darbus, izpildttljanr j6nodrolina kokaugu aizsardzibas Pasakumi' T.lj. Visas izmaksas par telpflm, kas iziretas uz laiku, un $ve5u zemesgabaluiztnanto5anas atfagjdm, satiksrnes regule$anu u.c. pasdkumiem, jdsedz lzpil.dit6jarn, ja tas b0s nepieciesams. l, ta. UpitdTt6ja pienikumos ietilpst par saviem lidzekliem veikt bfivlaukuma norobeiosanu, ' ffiii;{i,satiksn *s organizesanas sh6mai uzsthdit celaz-rmes, atbilstosi- Fasftitdia norfrdijumiem izgatavoti*tafeli un nodrosin6t, ka, istenojot Darbus, td atrodas Objektfl redzarn6 viet6, uipiefaut nepiedero5u personu icklfrsanu un atrasanos bflvlaukumd.?.17. VisdDarbu izpildes iaika, t.sk. iesp jamaja tehniskaja.eltry4ruf6.j$nodro5ina un j6veic satiksmes otginira.iju Darbu izpildes viet6 atbilsto5i lzpilditeja iesniegtajai satiksmes organizdcijas sh mai , oa o.j. 8. SAPULCES p6c vienas Puses piepras{uma tiek rlkotas sapulces, kurds piedalds Izpilditdja un pasfftitfrja parsfavis, bflvurruugs un autoruzraugs. $apulces tiek risin6ti ar Darba izpildi saistltieikdienas jautajumi un tas fiek sasauktas ne v6lfrk ke 3 (tris) darba dienas iepriek3. Sapulces tiek pritokoletas, urr protokolus paraksta FuSu perstivji. Sapulces vada un protokole bfrnrzraugs. Pasltitdjam ir tiesibas gan pirmso gan p c sasauktfls sapulces praslt uiri*m sapulces dalibniekiem 2 (diw) darba dienu laik6. elektroniski atsfrtit Pasfrtrtijarn risin6mos jautdjunrus, priekilikunrus, viedokli, Jebkuras Puses pdrstdvis, kur5 nepiekrtt prolokolaur, ir tieslgs pievienot rakstiskas piezimes. Protokoli tiek sastddlti un parakstiti 4 {detros} eksernplflros, no kuriem viens glabdjas pie Pasiititaja, viens pie lzpilditfja, viens pie b[vuzrauga un viens pie autorua'nuga.

6 q DARBA NODOSANA UN prnryem$ana Izpi ldffi arn ir pi endkurns sagatavot Obj ektu. nodo$anai ekspluatdc ij E. IzpildTtdjam, pirms bfives nodolanas ekspluatdcije, jipieprasa un uz sava relcina jdsapern visi nepieciesami atzinunri par bfives gatavftu ckspluatdcij[. Izpildftajam ir pien6kums,'ne v 15.k ka 10 (desmit)'darba dienas pirms Lignma izpildes termila. beigfrrrr, iesniegt PasfrtTtdjanr Objekta nodosanai ekspluatfrcija nepiecie5amos dokumentusu izsniegtfrs Darba izpildes atlaujas, piegem5anas apiieclbas, nozlmtgo koustrukciju un segto darbu pierlemsanas aktus, materielu kvalitdti apliecinosos dokumentus, pdrbaudes apliectbas, razotdju izsniegtos dokumentus, izpildsh rnas, vad$as instrukcijas un tml.. Visi Objekta nodo5anai paredzetie dokunrenti jaiesniedz latviesu valod6. Lidz Objekta nodo$anas ekspluatdcijd akta paraksti5anas bridim Izpilditdjs nodrosina veikt$ Darba uetur0sanu uu saglab5$anu PEc visu normativajos ak:os noteikto dokumentu, kas nepieeielami Objekta nodo3anai ekspluatdcije, sarlemsanas,?asfrtitdjs 5 (piecu) darba dienu laikfi iesniedz apliecinajumu par biives gatavlbnekspluatacijai un dokumentus bfrves nodosanai ekspluatdcijd Alfiksnes novada pasvaldtbas iestdd,,bfrvvalde". 9.V, Darbs par pabeigtu uzskathms ar akta par biives pierlern$anu ekspluatdcijd paraksti5anas brtdi" 10. LtrGU-MCENA UN NORESINU Xanrlna 10,1. LTgumcena par Darbiem.bfrr,projekta realizlcijai ir ,37 EUR (viens sirnts trtsdesmit asto+i tflksto5i detri simti septipdesnrit divi euro,37 centi). Pievienotds vertlbas nodokla 2i% maksdjun'ls no Llgumcenas k 29079,20 EUR (divdesmit devi4i tflksto5i septi4desnrit devi4i euro, 20 centi). Kop6jd LTguma surruna ar pievienotis r' rtibas nodoklamaks6dumu ir 1.6?551,57 EUR (viens simts se$desmit septi4i tiikstoii pieci simti piecdesmit viens eilro, 5? centi). Saskagfr ar Pievienotds v rtibas nodokla likuma l42.pantu pievienot5s vertrbas nodokli par Darbu maksa Pasfltrtdjs. 10.2, Pasfrtltfijs veic tikai tlda Darba apnraksu, kas veikts atbilsto5d kvalitat saska4a ar Bfrvprojekta dokumentdciju, sp6kd eso$ajiem normativajiem aktiem un Pu$uparakst-rtiem ikm ne5a Darba izpildes aktiem, Izpild-rtAjs, bfivuzraugaapstiprinatus, ikmene$adarbaizpildes aktus iesniedz Pasfititdjam Fdz n6kam6 kalend6ra mene5a 10. (desmitajam) datumam vai ndkamajai darba dienai, ja m ne$a 10. (desmitais) datums ir brivdiena Maksajumi par izpildito Darbu 5i LTguma 1.l,l.punktd noteikta bflvprojekta realizsciju notiek 55dd kertibe un apmer6: 10,4,1.avansa maksdjums l0% (desmit procentu) apm ra no Liguma punkt6 noteiktds Llguma kopejes sumnlas, 30 (trlsdesmit) dienu laikd p c Llgurrra noslegsanas un r lina saryentsanas; ,$tarpposmu maksajumi" kas kop nepdrsniedz.s0yo (asto4desmit procentus) no SI Liguma lo.l.punktd noteiktss LTguma kopijss summ6$, 30 (trisdesmit) dienu laika pec abpuseja ikm6ne$a Darba izpildes akta parakstisanas un re\ina saryemsanas; gafgais nor6lins par izpildlto Darbu tiek veikts 30 (trisdesmit) dienu laikd pdc: l.Objekta nodo$anas ekspluat6cij6; ,?,btvspeci6listu obligdti siviltiesiskds apdro$indsanas polisu, uz Objekta garantijas laiku, sarlemsanas; I?*ildlt6.ja!u,t**_, neatsa$camfr.garantijas galvojuma par garantijas tenni4a nodroiinajumu, vai apdrosini5anas sabiedrtbas polises bez pa5riska.uz visu garantijas termipu (potis norfldlts, ka apdro5inat6js 'ap1rerrras bez iebildumiem izmaksflt PasfitTtdjam t6 pieprasito naudas summu garantijas laika konstateto defektu un/vai tr[kumu noversanai

7 7 gadtjumos, ja Uz40mejs nepantatoti atsakas veikt Sos darbus vai nav atrodams), vai apliecinoia dokumenta par Pasutit6ja kont6 ienraks5to naudas sumulu 3% (trts procentu) apmeri no Liglma 10,1. punkta ncteiktds Ligumcenas Objekta garantijas Darbu veik3anai garantijas laik6, iesnieg5anas PasfitTtdjam; I 0,4,3.4.rahina sa4emlanas Saskagfr ar ii LTguma un , punktu nosae{utniem, Pasfitltfrjs cprnaksd Izpild:rteja iesniegtos rdfinus, kuros Izpilditajs ieklauj ari avansa maks$jurna dz$sanai paredz to sununu 10% (desmit procentu) apnrerd (r $ina ieklaut6 sunlma tiek santazin6ta par 10Yo). 10,6. Maksdjumi tiek veikti bezskaidras naud*s nor6$inl veid6 eurc; par maks6jurna dienu uzskatot pdrskait{ urua i z.dari3anas dienu Pas[tTtdjs veic nor lsinus ar Izpildithju par iepriek5ejd periodd (kalenddrais menesis) izpildito Darbu. NorElini tiek veikti tikai pec tam, kad Pasiitltdjs ir piery mis no izpildttdja i*priek$ jil perioda izpildito Darbu" PasiltTtfis izskata sa1remto ikm ne$a Darb* izpildes aktu, iesniegto r leinu un 5 (piecu) darba dienu laikd to paraksta un atgriez vietru eksempldru Izpild-rtajam. Ja Darba kvalitdte neatbilst 5I normatlvajos aktos noteiktajam kvalit6tes praslbdm, Pasrititdjs ir tiesrgs neparakstit ikm ne5a Darba izpildes aktu, bet 5 (piecu) daiba dienu laik6 rakstiski motiv6t savus iebildumu, SajE gadijumd lzpilditdjaru ir piendkums sagatavot atbilstcsu ikm nesa Darba izpildes aktu un r0\.inu un atkdrloti to iesniegt Pasititdjam. Ja 5 $iecui darba dienu laikd p c ikmenesa Darba izpildes akta iesnieg5anas Pasiitit6jarn tas netiek paraksttts vai netiek sniegts motiv6ts atteikums par veikto darbu piertrem5anu, veiktie darbi' tiek uzskatlti par p i eqern tiem AttiecTgi Darba izpildijuma piegern$ana ir tikai pamats nor finu veiksanai un nek6d5 gadiiurne neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nov rst velak konstatetos un atklaju5os ffflkumus un defektus LTgurna izpildes laikfi netiek piefauta Ligurncenas mai4a, parnatojoties uz izmaksu pieaugumu. V'ienTgi lzpildit{js uz$emas visu risku, kur5 saisttts ar iesp jamo bfivmateriilu, darbasp ka un citu resursu cenu sad6rdzind.jumu Darba veiksanas gait6 ur tas nekdd6 veid6 nevar ietekmet LTgumcenu. Tdm neieklautie, bet no bflvprojekta un Konkursa Tehniskds specifikdcijas izrietosie Darbi, nav uzskatdmi par papildus darbiern url netiek papildus apntaks6ti Ligumcena var tikt izmainita, mainoties Darbt apjomienr: LTgumcenas palielindjums {kopsurnmi lidz 15% no sfrkotn6jas LTgumcenas bez PVN) pielaujams k5 Llguma.gr.o-zTjum.s Publisko iepirkurnu likun:a 6l.panta karriba, ja Darbu flpjoma nepiecielams ieslegt apjornus, kas sikotrr ji nav bijusi paredzeti (Ncparedz tie darbi) Sfrdos gadljumos: l0.l Ll. darbu apjomi, kas sdkotneji tika ieklauti tames sarakstos BflvprojektS, var tikt palielindti, ja tos pinns Darbu uzsfrk5anas objektivu iemeslu del nebija iespejarns prectzi noteikt un tadel ir nepjecie5anrs palielin[t to apjomus, ko apliecina Bfrvuzraugs un autcruzraugs. $o NeparedzEto darbu veik5anai par pamatu tiks qrerntas Izpilditaja pieddvdtds vienrbu cenas darbiem, rnaterieliern, mehenismiem, ke ari pied6vfltes laika normas un pieskait6m6s izmaksas; l0.l1.2. Pasfrtlt6js, ar Bflvuzrauga un autoruzrauga apliecinijumu, var uzdot veikt vai var atlaut veikt NeparedzEtos darbus, kas netika iekfauti sakoln jos Buvdarbu apjomos, jo nebija iesp jams konstatet vai paredz t 3o darbu nepiecie5amibu (papildu uzlabojumus, kas var uzlabot Objekta konstruktlvo noturibu, arhitektnnr, tai skaita jaunu darbu veiksanu, ietekmi uz b[ves ekspluatdciju, uzture5anu vai kalpo3anu, bfives robefu izmairlas, jaunu progreslw br.lvnrateridlu iendk5ana Latvijas tirgfr, izmai4as saiakstd ar treso p-ersonu icsniegutnietn, lai uzlabotu Objekta vai iekartu tehniskos risin6jurnus). Neparedzetienr dzubiern pienrero tfrdas palas cenas ka analogiem jarui.nt

8 I Ligurnfi, bet Neparedz liem darbiem, karn analogu LIgumE nav: senu nosaka Pasritr*tdjs p o l-rdztga rakstura darbu cenim Ligum6, vai, ja lldziga rakstura darbu cenas Ligum6 nav, p c lzpilditija iesniegt5s un Btvuzrauga saskarl,otis cenas kalkuldcijasun l-rdz-rga mkstura darbu cendm tirgil; 10.1 t.3, PasfrtTtdjs var uzdot veikt, vai var atfaut veikt papildus darbus, kas tika ieklauti Bfivprojekti, bet netika ieklauti sakotnejos apjomos,,un kas nepiecieiami citu Darbu uzs6kianai, un/vai pabeig$anai, kn arl Objekta nodo5anai. Neparedz tiem darbiern piemero tddas pa$as cenas ke analogiern darbiem LTgumS, bet tddiem, kam artalogu Ligurn6 nav, cenu nosaka Pas0titdjs p c lldziga rakstura darbu cenam L*rgum6, vai, ja lidziga rakstura darbu csnas Ligumd nav, peo Uz4EmEja iesniegtds un Bfrvuzrauga saskaqotfis cenas kalkuldcijas un ltdziga rakstura darbu cendm tirg*. t0,l1.4. PasfitTtajam ir nepiecie5ami papildu Bfrvdarbi, kas nebija iekfauti sfrkotnej6 iepirkumd, un lzpildit{ja mai4a raditu bfrtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tadu ekonornisku vai tehnisku iemeslu del ka aizvietojamtba vai savietojamrba ar jau sdkotn jd iepirkumd par uzvar t5ju atzltd lzpilditdja mai4a raditu ieverojamas grutlbas; 10" Si Llguma grozlumi ir nepiecie$ami t6du iemeslu d ], kurus Pasfititdjs iepriek* nevar ja paredz6t; l0.l1.6. iepirkuma procedfrrd izraudzlto LTgumsl dzeju pusi aizst6j ar citu lzpilditdju atbilsto$i komerctieslbu jomas normatlvo akru noteikumiem par konrersantrr reorganiz6ciju un uz4ernuma pdreju, un Sis lzpildttejs atbilst iepirkuma * procedflrasdokur*enlosnoteiktajdmkvalifikdcijasprasibflm Sr l;tguma l0"11.6.punktos noteiktajos gadtjurnos, pcc Pasiitit ja piepras$uma, Izpildltfijam jdsagatavo ar autoruzraugu saskaqota detaliz ta tehniskfl dokurnentdcija par Darbu izmaiqu tehniskajiem risindjumiem un izmaksdm. Par Neparedz tiem darbiem un hdz ar to par pamatojumu Llgumcenas palielin65anai no IzpildltAja pils s nevar tikt uzskatttas jebkddas atsauee$ uz nepilnigi veiktienr apr liniem tdm6s, uz kludainam materidlu apjomu aplesem Btivprojekta specifikdcijes, grafiskajos materislos un tdm s, uz tdtn s neietvertiem elementiem, kuri ir noradlti tekstulli vai gra{iski BfrvprojektA, uz Darbu detal6m, kuras izriet no bfrvnicclbas elementu. mont6zas tehnclo$ij6rn un ar to izpildi saistitajiem pasikumiem. Pdc bflvuzrauga akcepta un t6mes saskagolanas Pas$tit$js un lzpildttdjs nosledz vienasanas par min io darbu ieslegfanu Bflvdarbu apjomd un pievieno to LTgumam Darbu apjomu izmai4u k6rtiba notiek Izpildnajam, autoruzraugam un bfrvuzraugam sastddot dokumentali parnatotu izmaiqu aktu par izsl deamqjiem un/vai iesledzamajiem apjouriem un Darbu poztcij*m. Izmairlu aktu saskar,ro Pas[tTtdjs. 10,14. Darba izmaigdm piern ro tddas pa$as cenas kfr. analogiem darbiem LTguma, bet par darbiem, kam analogu Ligum6 nav, Puses vadas pec Publisko iepirkumu likuma nofindm Izmai4u akts, ar kuru ir noteiktas Darba izmaigas, Izpildftajarn ir jfuilda bezierunu KaflrDa Visienr rekiniem j6bdt adres tiem Pasfltltdjarn Uz visiern r l5iniem ir jduzrdda: I 0. I 7. l. PasfltTtfrja nosaukums:,.aliiksnes novada paivaldtba"; , Bsvatlaujas Rumurs; 1 0. I 7.3, pro.jekta nosaukums; T LTguma numurs; 10.t7"5. rekviztti atbilsto5i Pievienotds v6rtibas nodokla likuma prasitdm; 10.I 7.6. vai tas ir avansa, ikmdne5a re-l,<ins vai gala r lins; l0,tt,7. ikm ne5a Darba izpildes akta numurs un datums, par kunr tiek izrakstr-ts r kigs.

9 Izpild-rtajs r \inus kopd ar Darba izpildes aktiem iesniedz Pas[titEja pdrstdvirn Al[ksnes novada Kalncempju pagasta pervalde - "Cempji 2",Kalncernpjos, Kalncempju pagaste, Aluksnes novada, Lv Katrd ikmene5a Darba izpildes aktd ir j6uzr6da: l. Btrvatfaujas numurs; rc.$.2. atskaites periods; I 0. I 9.3. projekta nosaukums; I 0, I 9.4" 5T Llguma numurs; 10,19,5. Darba apjoms un veruba (at$ifreti daudzumu aprelini) par atskaites periodu, pamatojoties uz Tehniskd projekta rasejumiem, darbu apjomiem urlvai koplgdm pdrbaudem Ja nor [<inam ir nepiecie$amas parbaudes Biivlaukuma, tad tds jdveic koplgi IzpildTtdjam ar Pasttlt6ju 51 Llguma 1O.7.punktd nordd-rtaj6 termi4[. 1I. APDRO$WAS.INN 1 l.l. Pasiitrt6js neveic Darbu (bfivniecibas) apdro5inalanu lzpilditdjam, pirms Ligumd noteikto Darbu uzsaksanas par saviem l-rdzekliem j6veic savas un atbildigd Biivdarbu vadltdjaprofesionalds civiltiesiskas atbildibas apdro5inesana un apdro5ind5ana pret ar Llguma izpildi saistitiem materialiem zaud6jumiem un bojdjumiem l-rdz LTgumd noteikt6 Darbu izpildes un garantijas laika beigam, lai nodro5inatu zaudejumu athdzlbu, kddi var rasties Pasflfitdjam vai tre5aj6m persondm Izpild-rtdja darbibas vai bezdarbrbas vai to seku rezultdtd Darbu izpildes laik6. Apdro5indsand j 6iekl auj arl vi s i apak5uz4em j i Btivnieclbas visu risku materi5l6 apdro5ind5ana Izpilditdjam jdveic par saviem lidzekfiem. Apdro5indsanas gadrliumd atl-rdziba jdsa4em Pasiititdjam Jebkurus zaudejumus, kuri pdrsniedz apdro5indtdja atlidzindtos, sedz IzpilfitAjs. 12. GARANTIJAS 12.1.IzpitdTtdjs garante veikto Darbu un materialu kvalitati 72 (septi4desmit diw) mone5u laik5 pec akta par b[ves pieqemsanu ekspluateciji parakstt5anas Ja garantijas laikd tiek konstateti defekti, kas radu5ies lzpildit6ja nekvalitativo Darbu rezultdtfl vai izmantojot nekvalitauvus materi[lus un izejvielas, ke arl pielauto kffldu rezultata, tad Izpild-rtajambezmaksas tie jdnov6r5, tajd skait6 arijdsedz zaudejumi, kas Pasiitr-tajam radu5ies saisttbd ar citu Objekta nepiecie5amo sast6vdaju atjauno5anu (piem ram, segums) Garantijas termi46 konstateto defektu noverlanas laiki tiek noteikti PusEm vienojoties (PasutTtajs, konstatejot defektu, rakstiski uzaicina IzpilditEja p6rstdvi 3 (tris) darba dienu laikd ierasties defektu akta sastddlsanai, bet lzpild-rtdjam neierodoties noteikta laik5, sastada aktu vienpersoniski un nosiita to lzpilditajam parakstl3anai), tadu ne ilg6k par 74 dienam no defektu akta paraksu5anas dienas Ja Puses nevar vienoties par defektu esamibu, Izpildftajs atsakds paraksttt defektu aktu vai nav sastopams, tad tiek pieaicindts neatkarlgs eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaks[ td Puse, kurai eksperta lemums bijis nelabveligs Ja Izpild-rtdjs garantijas terrnigl atsakfls nov rst konstatetos trukumus un defektus vai nenover5 tos noteiktd laik6, Pas[utdjam ir tiesibas 5o darbu veik5anu uzdot tre5ajai personai. Izpilditajs sedz Pasiiutdjarn visas izmaksas, kas radu5ds 5o darbu veik5anas laik6, kd ari zaudejumus, kas radu5ies 5o trukumu un defektu rezultdtd. 13. PUSU ATBILDIBA Ja Izpilditdjs kav : , Lr-guma 5.1. punkta izpildi, PasEtitdjam ir tiesibas ieturet ligumsodu 10 EUR (desmit euro) apm5rd par katru 5o darba kavejuma dienu;

10 l0 13,1.2' Darbu veiklanas kalendnrajfi.laika grafikd noteikto darbu izpildi, Pasfrtir6jam ir tiesib'as ietur t ltgumsodu 50 EUR (piecdesrnit euro) apm ra par katru io darbu kav6juma dienu. 13,?. Ja Izpildit6js ir p6rsniedzis Liguma 4.Z.punktd noteikto izpildes rermirsu, Paslur*jam ir tieslbas ieturet ligumsodu 0,2%o (nulle komats divu procentu) apmcra no'ligumcenur 1U.t FVN maksijuma) par katru nokav tu darba dienu, taiu ne vairdk kd l0% no kop j6s l-rgumcenas Pasfrtltfrjs par Ligumd paredz to rnaks6jumu saislrbu kav jumu, nraks6 Izpildit5jam ligrunsodu 0,2% (nulle konrats dir,u proeentn) apmer6 no laik6 nesamaksitds naudas summfis,{bez PVN maks{juma) par katru nokav tu darba dienu, tadu ne vair6k ka 10% no nenomaksitds summas (bez PVN maksajuna) saska4a ar iesniegto re$inu LTgumsoda samaksa neatbrtvo Puses no LTguma turpmdkas pildi5anas. 13,5. IzpildTt{am aprel5indto ltgumsodu PasfrutEjs ir tiestgs ieturft kd ieskaitu bezstridus kar$b6 pie lzpild-rtdja izrakstr-16, relina aprnaksas Ja Darbu izpildes laik6 lzpildttfrja vainas vai neuzmanfras def tiek nodartti naterifrli zaud jumi Pasiltltfrjam, tad Izpildithjs samaksd Sos zaud6jumus 5 (piecu) darba dienu laik6, savstarpeju norelinu veid6, pec Fasiititaja felina sagem6anas. $trrdus gadtjuma tiek pieaicinfits nealkar-rgs eksperts, kura pakalpojumus apmaks5 vainlgl Fuse, Pasiiut6js nav atbildigs par treso personu nodarltienr zaudejumiem tzpildltfrjam. Izpitditdja pr*sibas pret zaud juma radltdju netiek ierobeiotas Liguma izpilde iesaistrtd persondla un apaksuz4 m ju nomai4a var tikt izdarita tikai Liguma 5,7.punkta kefitba, bet par 5T noteikuma pdrkdp5arru lzpildit{js maksd ligumsodu 100,00 EUR par katru 56du gadijumu. LTgumsoda samaksdiana neatbrlvo tzpilditdju no pien6kuma nov rst pdrkdpumu IzpilditFjs LTguma izpildes gaitd un LTguma noteikta garantijas laik6 atbild par savu piesaisttto apakiuzr.r6m{ju veiktiem Darbiem, ka ait par vi4u piefautdm kludam. IzpildTt6js ir atbild-rgs pret Pas$tit6ju un rre$ajdm persondm par visien zaud jumiem, kuri radusies lzpildft aj a nod arbi ndto apa k$uzp mdju saistfuu izpildes ietvaros IzpilditSjs ir atbildlgs un sedz visus zaudejumus Pastitltdjam gadijumd, ja ar kompetentas institucijas lemumu tiek aptur ta Darbu veik5ana sakar5 ar lzpildttdja un/vai apak$uzpemeju pielautiem LIguma un/vai no:mattvo aktu pdrkapumiem Par $i Ligama termiqa neievero5anu Izpilclltfrjs s*dz Pasfrtltdjam visus zaudejun,uso kas tam radu5ies 3o llgumsaistibu neizpildes gad-rjurna. 14. TIGUMA IZBEIGSANA Pasfititfijs ir tieslgs izbeigt LTguniu ar Izpilditiju p6c savas iniciatr-vas, nemaksdjor Izpilditdjam ltgumsodu, bet paziqcjol par tiguma izbeig3anu lzpildtt{jam rakstiski 3 (trts) dienas iepriek5, un veicot savstarp.jos norel5inus par kvalitatlvi izpildito Darbu dalu, saoos gaouumos: 14,1,l.ja lzpilditdjs atk6*oti nav naversis Pastut6ja Darbu pfrrbaudes vai uzraudzibas rezultat6 atkldtos defektus vai iebildumus pec Pasiltit6ja rakstiska bridinfrjurna sapemsanas; 14.1,?. ja lzpilditajs Darbu izpildes gaitn atkartoti neiev ro Liguma noteikumus, izmanfo nesertillcetus vai nekvalitativus materidlus, izstrad6jumus un iekadas vaipiefauj, ka Darbus veie specielisti bez attiectgas kvalifikacijas, licences, darba atlaujas, pdc Pasfr tr=teja rakstiska brldinfrjuma sarpem5anas; ja Izpilditaja saimniecisko darblbu ir aptur jis Valsts ierlcmumu dienests; ja Izpilditajs tiek izsl gts no B[vkamersantu registra" Ia Pasfititfijs izbeidz LTgumu kddd no l4.l.punkta apak5punktos minetajiem gad-rjumiem, kfr ar? Liguma nodrosindjirma nesamaksfrsanas gad$unr6, Ligurns tiek uzskatits par spcku zaudeju$u datunrd, kdds norddits iepriek5 nofftaja pazi4ojuma. Sada lrguma izleig5anas gadijumd lzpilditajs atlidzina Pasfititfrjanr visus tie$os un netiesos zaudejumus un maksd

11 11 ligumscd* 10% (desmit procentu) apmer6 no ligumcenas 10 (desnrit) darba dienu laika pec attiectga paziqojuma un r $ina saqemsanas' 15' K.NFIDSNC'ALITAT* Puses apfernas aizsargat, neizglatit un bez ieprieks jas sa-u1ary$b3 lrakstiskas saskaposanas neizpaust tre5ajhm personeru konfidencidlu informhciju (PuIu finansielo situacij* vai finansu avotiem, vadibas sist mu vai saimnieciskaj6m Aarbiblm' k6_art tehnisia, komercidla un jebk$da cita rakstura inform6cija par citas Puses darbrbu), kas kluvusi t6m pieejama ligumsaistibu izpildes gaita, izrlemot Latvijas Republikas no rni at-r v aj os akto s pared z6to s gad-rj umrr s' Pus rn ii tiestbai sniegt infurmdciju saviem apak$uzq m6jiem, piegiddt[jiem, darbiniekiem un perst6vjiem, ja SI informicija ir nepieciesama Li$uma izpildei. Fuses ap+cnus nodro$iuat rninetds informdeijas neizpau$anu no darbinieku, epakluzqemeju vai tre$o personu puses, kas piedal5s LTguma izpildt5ana. 15,3. Pusef ir savitarpeji atbildtgas par Lr-gumd paredzeto konfidencialitates noteikumu pdrkap5anu Saja nodala rnin tajiem uoteikumierrr nav laika ierobezojuma un uz tiem neattiecas LTgurna darbibas termirys. I6. NEPARVARAi\IA VARA Puses nav atbildigas par llgumsaisttbu neizpildi vai nepien6cigu izpildi, jatd radusies neparvaramas varas rezultatd. Par nep6rvaramu varu Puses uzskata nepdrvaramas vftras izpausnres veidus, kas traue Llguma iz+ildi un kas nav izveidojulies kd Pu$u darbibas vai bezdarbtbas tie5as vai netiesas seka$, kurus Puses nav paredzeju$as vai nav var6ju$as paredz t, kd art tie apstikfi, pret kuriem Puses nav var ju5as nodro$infl1ies, noslfdzot LTgumu. 16.?, Ia iestdjas nepdrvaramas varas apstdkfi, Pus m ir piendkums nekav6joties mutiski (telefoniski) infbrm t PuSu pdrstdvjus, ka art ne v lak ka 2 {divu) dienu laik6 pec mineto apstdkfu konstat Sanas iesniegt rakstveida pazigojumu Pus m. Pazipojumd jeraksturo apstakli, ke ari to ietekrnes v rt6jurns attiectbd uz savu pierrakumu izpildi saskag6 ar Ligumu un izpildes termi4u. Paziqojumd jdnordda temti4s, kad bfis iespejanrs turpinfrt LTgumi paredz6to pieldkumu izpildi Neparvaramas varas apstdkliem beidzoties, Pusei, kura pirm6 konstatdjusi min to apsteklu izbeig5anos, ir piendkums nekav joties iesniegt rakstisku pazigojurnu Pusdm par mindto apstdk[u beig5anos. I?. PARSTAV;T UN KONTAKTINFORMACT"N. 17.t. Pasfrtnflja pdrst6vis, kur3 ir tiesigs Pasfrtit6ja vtuda risin6t ar Liguma izpildi saistitss organizatoriskus jaut6juulus, tostarp pieprasit un sagemt no lzpilditdja informdciju par Liguma. izpildes gaitu, darba pierlemsanas *,nodo$anas aktus un rel,cinus starpr:raksdjumiem ir Alsksnes novada pabvaldibas Annas, Jaunatulas un Kalncempju pagastu pdrvaldes vadrtaja V sma CUGTINOVA, tdlrunis , :e-pasts: vesma.cu. I?.2. Izpilditaja pdrstdvis ar 5o Llgumu saistitu jautejumu risin65anfr, k[ art attiectb[ uz Darbu izpitoi un pabeigianu ir: atbildtgais b[vdarbu vaditejs Sandis ZVIDRI],{S, tilrunis , e-pasts : Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiestbas jebkura laika maintt vai atcelt savu LigumE noiadito pfixtavi. Puses nekav joties rakstiski inform$ visus bfrvniecibas procesa daltbniekus par pdrstdvju nomai4u. Rakstiski pazigotc p6rstsvju pilnvaras ir sp k6 lidz to atsaukumam. 17.4, L1guma l7.nodala mindtie (kfr ari turpmdk rakstiski nor5ditie) PuIu p&rstdvji ir tiesigi paraksttt Darbu veik$anas dokumentus, kas saisttti ar LTguma izpildi un kuriem saskagfi

12 t2 ar tigumu nepieciesama Puses piekrisana {paraksts), iz4emot savstarp6jo norelinu finansu dokumentu un Darbu nodosanas aktu paraksti5anu. I8. STRII}I Puses apt,lemas veikt visls nepieoie$amos pasdkurn*s, lai parrunu k6rtib6 atrisirritu visus strtdus, kas radusies saistibd ar LTgumu. Ja vieno5ands netiek pandkta, visi stridi tiek atrisin6ti saskage Latvijas Republikas normattvajiem aktiern Latvijas Republikas ties PU$LIKACIJAS Izpilditdjs diikst veikt publikacijas par veicatnajiem Darbiern tikai ar Sasfltltfija ieprieks ju rakstisku pielai anu. ST nosactjurna neizpildisanas gadljumd Izpilditdjs maksd lrgr:msodu 500 EUR Sieei simti earo) apmer NOBtrIGUMA NOTEIKUMI Visi pielikurni Lrgumam ir ta neatlremama sastavdala. PEc Liguma paraksttsanas pievienotie pielikumi sthjas sp k* ar to paraksti5anas brldi Pretrunu gadijuma starp Liguma un/vai td pielikumu dazadajiem noteikumietn v6l$ks noteikums atcel iepriek$ pie4emtu, un speciels noteikurns atcel vispdr ju noteikurnu.?0,3. Ligumu uur giorit vienigi ar PuSu savstarp ju vienoianos. Sadi groz-rjumi ir javeic rakstiski. Groz{umi stdj6s sp k6 no to parakst?sanas brtza. Visi grozijurni LTgr:nd jdparaksta persondm, kas attiecigo grozfjumu dokunentn parakstganas bridi ir tiesigs (saskarlfr ar Pu$u statstiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) paraksttt Puses rrt vdrdd Sddus dokumentus Korespondence, kas saistlta ar Lrgurna izpildi, ir iesniedzama rakstiski latvie5u valod6, nosltot uz Sajd Llgumd vai turpmdkajos pazi4ojumos norddito Puses adresi pa pastu, ar faksa apardta starpniectbu (ar atbilsto$a sagemlanas fakta apstiprin6junu), nosfrtot pa elektronisko pastu (ar atbilsto5as saqem$anas atskaites sagemsanu) vai nododot personlgi (pret parakstu).?0.5. Termini un virsraksfi LIgurnS ii domfiti vierrigi LIguma satura atspogu]oianai LTgurna.noteikumi saisttba ar apak5u.z4em ja,tapak5uzrlern ju iesaistt5anu ta izpilde piem rojami, ja Izpilditajs ir paredzejis kddu SI Liguma izpildes daiu nodot apak5uz46m j amlapaksuzryem j iem Ligums ir sastddlts? (divos) eksempldros uz 13 (trlspadsmit) lapdm, ar pielikumiem kop6 uz 14 (ietrpadsnrit) lap5m, ar vien6du juridisku sp ku, nc kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksempl6rs. 20.8, Liguma sastdv6 ir 56di pielikumi: , tehniskd speci{ikdcija uz 3 (trls) lap5m; "Pieteikums dahbai korrkurse' kopija uz 2 (divarn) lapam; tdmju kopijas kopd uz 5 (piecfrm) lapfrm; Buvatlaujas Nr.l04 kopija uz 4 (dctram) lapam S{A 'tce}u komforts" izstr{d[tais bfvprojekts "Cela "L[kuZi - Gotlupi - Nszrlpi" pirbfive" - liek nodots lzpildit{jam vienlaicrgi ar Ligurna parakstl5anu.

13 Pas0titajs Altrksnes novada palvaldlba D-arza iela ll,aliiksne, l3 21. PUSU REKVIZITI lzpild-rtdjs Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "VIANOVA"