NOTEKŪDEŅU OTRREIZĒJĀ NOSTĀDINĀTĀJA ATJAUNOŠANA BAS DAUGAVGRĪVA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "NOTEKŪDEŅU OTRREIZĒJĀ NOSTĀDINĀTĀJA ATJAUNOŠANA BAS DAUGAVGRĪVA"

Transkripts

1 Apstiprināts SIA Rīgas ūdens valdes sēdē protokols Nr.2.4.1/2020/34 ATKLĀTA KONKURSA NOTEKŪDEŅU OTRREIZĒJĀ NOSTĀDINĀTĀJA ATJAUNOŠANA BAS DAUGAVGRĪVA (identifikācijas Nr.RŪ-2020/16) NOLIKUMS 2020.gads

2 NOLIKUMA SATURA RĀDĪTĀJS 1. Ziņas par pasūtītāju Vispārīgā informācija Informācijas apmaiņa Piedāvājuma sagatavošana Pretendentu atlases prasības Piedāvājuma dokumenti Piedāvājumu izvērtēšanas kārtība Pasūtītāja un iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi Pretendentu tiesības un pienākumi Līguma slēgšanas kārtība Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija Pielikums Nr.2 - Būvprojekts Pielikums Nr.3 - Iepirkuma līguma projekts Pielikums Nr Piedāvājuma pielikums Pielikums Nr.4 - Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne Pielikums Nr.5 - Informācija par Pretendenta pieredzi Pielikums Nr.6 - Speciālistu saraksta veidne Pielikums Nr.7 - Speciālistu CV un pieejamības apliecinājuma veidne Pielikums Nr.8 - Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu apjoms un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne Pielikums Nr.9 - Finanšu piedāvājuma veidne Pielikums Nr.10 - Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas Pielikums Nr.11 - Konfidencialitātes apliecinājums

3 1. Ziņas par pasūtītāju 1.1. Atklātu konkursu Notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja atjaunošana BAS Daugavgrīva, identifikācijas Nr.RŪ-2020/16 (turpmāk - Konkurss), organizē SIA Rīgas ūdens (turpmāk - Pasūtītājs). Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495 Reģ.Nr.: Tālrunis: E-pasta adrese: Mājas lapa: Mājas lapas iepirkumu sadaļa: Pasūtītāja kontaktpersona Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA Rīgas ūdens Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Agnese Laizāne, tālr , e-pasta adrese: 2. Vispārīgā informācija 2.1. Konkursa mērķis Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) prasībām atbilstošu piegādātāju, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja atjaunošanas darbus (turpmāk - Darbi) Konkursa priekšmets Konkursa priekšmets ir notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja atjaunošana Bioloģiskās attīrīšanas stacijas (turpmāk - BAS) Daugavgrīva teritorijā Dzintara ielā 60, Rīgā, saskaņā ar SIA A Projekts izstrādāto būvprojektu BAS Daugavgrīva nostādinātāju atjaunošana Dzintara ielā 60, Rīgā (16.kārtas būvdarbi) (turpmāk - Būvprojekts, Pielikums Nr.2), Rīgas pilsētas būvvaldes izsniegto būvatļauju Nr.BV abv/T, Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), iepirkuma līguma (turpmāk - Līgums, Pielikums Nr.3) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām Darbu izpildes laiks Būvdarbu izpildes laiks ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) kalendāra dienas no Darbu uzsākšanas datuma (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ) līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā) Konkursa izsludināšana Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: Interneta portālā Pasūtītāja mājas lapas ( iepirkumu sadaļā Elektronisko iepirkumu sistēmā Līguma projekts Līguma projekta (Pielikums Nr.3) noteikumi pretendentam (turpmāk - Pretendents) ir saistoši, sagatavojot piedāvājumu Konkursam Piedāvājuma nodrošinājums Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts EUR ,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā Piedāvājuma nodrošinājumam Pretendents ir tiesīgs: iesniegt kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 ( The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums; iesniegt apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu 3

4 pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 ( The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums; iemaksāt piedāvājuma nodrošinājuma naudas summu Pasūtītāja kontā LV38HABA , AS Swedbank. Piedāvājuma nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Pasūtītāja kontā līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim Bez piedāvājuma nodrošinājuma Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai Nolikumā iepriekš noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam; līdz iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienai Pretendents zaudē piedāvājuma nodrošinājumu, ja: laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, Pretendents atsauc savu piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu; Pretendents atsakās parakstīt iepirkuma līgumu vai to neparaksta Pasūtītāja noteiktajā termiņā; Pretendents nav iesniedzis Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā Kredītiestādes izsniegtā garantija vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polise kopā ar maksājuma uzdevumu par prēmijas maksājuma samaksu vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem Ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir iemaksājis Pasūtītāja kontā saskaņā ar Nolikuma punktu, tas tiek atmaksāts Pretendentam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pretendenta pieprasījuma saņemšanas. Piedāvājuma nodrošinājuma atmaksa tiek veikta uz kontu, kas norādīts Pretendenta pieprasījumā vai, ja pieprasījumā nav norādīts konta numurs, uz kontu, no kura saņemts piedāvājuma nodrošinājums. Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma atmaksu var pieprasīt pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām (noteikts Nolikuma punktā) un gadījumā, ja Pretendents nav zaudējis piedāvājuma nodrošinājumu Nolikuma punktā noteiktajos gadījumos Līguma izpildes nodrošinājums Līguma izpildes nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas bez PVN Uzņēmējs Līguma saistību izpildi nodrošina ar kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju un kuras teksts iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 ( The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums. 3. Informācijas apmaiņa 3.1. Nolikuma teksts tiek publicēts Pasūtītāja mājas lapas ( iepirkumu sadaļā Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pasta adresi: vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam Pasūtītājs iespējami īsā laikā atbildēs uz tiem iesniegumos ietvertajiem jautājumiem, kas būs 4

5 saņemti ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendāra dienas pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītāja atbildes tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapas ( iepirkumu sadaļā Nolikuma grozījumi, ja tādi tiks veikti, tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapas ( iepirkumu sadaļā. 4. Piedāvājuma sagatavošana 4.1. Vispārīgie noteikumi Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2020.gada 6.jūlija plkst.11.00, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 306.kab., Rīgā, LV Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara), pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi: Pasūtītāja telpās, Rīgā, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma Konkursam sagatavošanai nepieciešamie dokumenti elektroniskā formātā: Būvprojekts; Finanšu piedāvājuma veidne, un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (Pielikums Nr.11) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu Piedāvājuma derīguma termiņš Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam Piedāvājuma valoda Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā sarakste starp Pasūtītāja iepirkuma komisiju un ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā. Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Dokumentiem jābūt bez kļūdām, labojumiem vai papildinājumiem Pretendenta piedāvājumā iekļaujamie dokumenti Piedāvājuma nodrošinājums Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 6.1.punktu Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 6.2.punktu Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 6.3.punktu Piedāvājuma noformējums Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģināla un kopijas eksemplārus Piedāvājumu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros: 1 (viens) oriģināls drukātā formātā un 1 (viena) kopija elektroniskā formātā uz elektroniska datu nesēja. Finanšu piedāvājuma elektroniskā versija jāiesniedz arī MS Excel formātā Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda: SIA Rīgas ūdens, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3. korpuss, 306.kab. Piedāvājums atklātam konkursam Notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja atjaunošana BAS Daugavgrīva, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2020/16, Neatvērt pirms 2020.gada 6.jūlija plkst <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, pasta adrese, tālruņa numurs un e-pasta 5

6 adrese> Piedāvājuma oriģināla eksemplāram ir jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām, parakstītam un apzīmogotam, ar pievienotu satura rādītāju Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Personai ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai Pretendenta pilnvarotajai personai jāparaksta piedāvājuma oriģināls, apliecinot, ka Pretendents ir pilnībā iepazinies ar Nolikumu un ir atbildīgs par Pretendenta piedāvājuma Konkursam saturu Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts, ja piedāvājuma noformējums būs būtiski neatbilstošs Nolikuma prasībām Piedāvājuma iesniegšanas kārtība Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar dienu, kurā atbilstoši punktam saņem piedāvājuma Konkursam sagatavošanai nepieciešamos dokumentus Piedāvājumu iesniedz Pretendenta pārstāvis personīgi vai citādā veidā, kas nodrošina Pretendenta piedāvājuma Konkursam iesniegšanu Nolikumā norādītajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot iesniegšanas datumu un laiku Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iesniegtajos piedāvājumos veikt grozījumus, paziņojot par to rakstiski un uz aploksnes norādot: Grozījumi piedāvājumā atklātam konkursam Notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja atjaunošana BAS Daugavgrīva, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2020/16. Neatvērt pirms 2020.gada 6.jūlija plkst Pretendenti, pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt iesniegtos piedāvājumus, paziņojot par to rakstiski un uz aploksnes norādot: Piedāvājuma atklātam konkursam Notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja atjaunošana BAS Daugavgrīva, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2020/16, atsaukums. Neatvērt pirms 2020.gada 6.jūlija plkst.11.00, Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks Konkursam iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un atpakaļ Pretendentiem atdoti netiek. 5. Pretendentu atlases prasības 5.1. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētā kapitālsabiedrība, personālsabiedrība vai minēto sabiedrību apvienība (personu grupa) Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 1.daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi Nosacījumi dalībai Konkursā attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Uz apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents Darbu izpildē plāno nodot vismaz 10% (desmit procentus) no kopējās būvdarbu līguma vērtības, ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 1.daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7., vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta personu grupa, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas likumā paredzētajā kārtībā Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 6

7 Pretendents, kā arī apakšuzņēmēji, ja Pretendents Darbu izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, ir reģistrēti normatīvos noteiktajā kārtībā Pretendents un apakšuzņēmēji, ja Pretendents Darbu izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, ir reģistrēti Latvijas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam un apakšuzņēmējiem ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām Pretendenta 1 finanšu apgrozījumam gadā iepriekšējos 3 (trīs) pārskata gados ir jābūt vismaz 3 EUR ,00 (trīs miljoni astoņi simti tūkstoši euro un 00 centi). Ja Pretendents (arī piegādātāju apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk vai darbojas tirgū mazāk par trim gadiem, tad finanšu apgrozījumam ir jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā Pretendents pēdējo 10 (desmit) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) būvdarbu līgumu ūdenssaimniecības objektā (objekts ir nodots ekspluatācijā), kura ietvaros ir veikti dzelzsbetona rezervuāra būvdarbi, tajā skaitā, dzelzsbetona konstrukciju nojaukšanas darbi un jaunu konstrukciju izbūve, pārbūve vai atjaunošana Pretendents pēdējo 10 (desmit) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) būvdarbu līgumu (objekts ir nodots ekspluatācijā), kura ietvaros veikti vismaz 1 (viena) nerūsējošā tērauda skrēpera (ar sūcējtipa aprīkojumu) tilta piegādes un montāžas darbi rezervuāram ar diametru vismaz 40 m Pretendents pēdējo 10 (desmit) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis būvdarbu līgumu (objekts ir nodots ekspluatācijā), kura ietvaros ir ieviesis automātiskās vadības sistēmu (turpmāk - AVS), kas paredz lokālās AVS integrāciju kopējā SCADA vadības sistēmā, kas ir izveidota uz ABB Industrial IT System 800xA programmnodrošinājuma platformas pamata un sistēmas karsto rezervēšanu (divu paralēlu sistēmu darbība) Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju: kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā vai spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā; kurš pēdējo 10 (desmit) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs viena vai divu līgumu ietvaros (objekti ir nodoti ekspluatācijā) ir vadījis: dzelzsbetona rezervuāra būvdarbus, kas ietver dzelzsbetona konstrukciju nojaukšanas darbus un jaunu konstrukciju izbūvi; notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģisko iekārtu piegādi un montāžas darbus Pretendents var nodrošināt programmēšanas speciālistu, kurš: ir ieguvis 800xA ražotāja vai ražotāja autorizētā pārstāvja sertifikātu vai apliecību par 800xA programmēšanu; pēdējo 10 (desmit) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir ieviesis automātiskās vadības sistēmu, kas paredz lokālās AVS integrāciju kopējā SCADA vadības sistēmā, kas ir izveidota uz ABB Industrial IT System 800xA programmnodrošinājuma platformas pamata, un sistēmas karsto rezervēšanu (divu paralēlu sistēmu darbība) Pretendents var nodrošināt notekūdens attīrīšanas ietaišu tehnoloģijas inženieri, kurš pēdējo 10 (desmit) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) viena līguma ietvaros ir piedalījies vismaz vienu notekūdens attīrīšanas ietaišu izbūvē un iekārtu ieregulēšanā. 1 Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku vai personālsabiedrības biedru gada kopējam 7

8 Pretendents var nodrošināt darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā Pretendents var nodrošināt Elektroietaišu izbūves darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu (ar spriegumu līdz 1kV) izbūves darbu vadīšanā Pretendents var nodrošināt Ēku būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā Pretendents var nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru - atbildīgo par darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus Vienu speciālistu var piedāvāt uz vairākām pozīcijām Par atbilstošu Nolikuma punktos noteiktajām prasībām tiks atzīta pieredze, ja norādītie darbu apjomi būs izbūvēti vai veikti un nodoti ekspluatācijā iepriekšējo 10 (desmit) gadu laikā (minētais laika periods skaitāms no piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas) Pretendents ir tiesīgs balstīties uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma punktā norādītajām atlases prasībām, Pretendents nav tiesīgs balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu atbilstību punktā norādītajām prasībām. Pretendents (uzņēmējs) koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu Pretendents Nolikumā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma Konkursam sagatavošanai nepieciešamos dokumentus (skat punktu). 6. Piedāvājuma dokumenti 6.1. Pretendentu atlases dokumenti Pieteikums dalībai Konkursā (Pielikums Nr.4) kopā ar Piedāvājuma pielikumu (Pielikums Nr.3.1) Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesībspēju atbilstoši juridiskās personas darbību reglamentējošiem dokumentiem Ja Pretendents un/vai apakšuzņēmējs nav reģistrējušies Latvijas Būvkomersantu reģistrā, apliecinājums, ka Pretendents un/vai apakšuzņēmējs reģistrēsies Latvijas Būvkomersantu reģistrā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc paziņojuma par Konkursa rezultātiem saņemšanas Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu Pretendents un/vai Pretendents Darbu izpildē plāno iesaistīt ārvalstu apakšuzņēmēju: Ārvalstu Pretendenta un/vai ārvalstu apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopija Ārvalstu Pretendenta un/vai ārvalstu apakšuzņēmēja attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu Ārvalstu Pretendenta un/vai ārvalstu apakšuzņēmēja apliecinājums, ka gadījumā, ja ārvalstu Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ārvalstu Pretendents un/vai ārvalstu apakšuzņēmēji 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc paziņojuma par Konkursa rezultātiem saņemšanas reģistrēsies Latvijas Būvkomersantu reģistrā Dokuments, ko ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevusi attiecīgās valsts kompetenta institūcija un kas apliecina, ka ārvalstu Pretendents un/vai ārvalstu apakšuzņēmējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par ārvalstu Pretendenta un/vai ārvalstu apakšuzņēmēja bankrotu Izziņa vai apliecinājums, ko ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevusi Valsts ieņēmumu dienestam līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde valstī, kurā Pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka ārvalstu Pretendentam un/vai ārvalstu apakšuzņēmējam nav nodokļu vai valsts 8

9 sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu lielāku par EUR 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša ārvalstu Pretendenta un/vai ārvalstu apakšuzņēmēja apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (Pielikums Nr.6), speciālistu CV un pieejamības apliecinājumi atbilstoši Pielikuma Nr.7 veidnei, kurā tajā skaitā tiek norādīta informācija par speciālistu pieredzi (skat punktu), kā arī būvspeciālistu sertifikātu kopijas Pasūtītāju (juridisku personu), kuru uzdevumā Pretendents (vai apakšuzņēmējs, ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām) ir veicis punktā norādītos darbus, saraksts atbilstoši Pielikuma Nr.5 veidnei Pretendenta apliecinājums par Pretendenta finanšu apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) pārskata gadiem. Pretendents (arī piegādātāju apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs), kurš ir dibināts vēlāk vai darbojas tirgū mazāk par trim gadiem iesniedz informāciju par visu darbības periodu (ciktāl informācija par apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) Ja Pretendents Darbu izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendenta apliecinājums par Darbiem, kurus Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, un rakstisks apakšuzņēmēju apliecinājums par apakšuzņēmēju gatavību veikt Darbus atbilstoši Pielikuma Nr.8 veidnei Ja Pretendents kvalifikācijas prasību izpildei piedāvā būvspeciālistu, kurš profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas Republikā nav izsniegts būvspeciālista sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām. Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā un tiks saņemts atbilstošs būvprakses sertifikāts līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. Kandidātam pirms līguma noslēgšanas būs jāiesniedz: 1) dokumenti vai to kopijas, kas apliecina kvalifikāciju mītnes valstī un šo dokumentu tulkojums latviešu valodā; 2) pierādījumus, ka par speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīšanas institūcijai ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā Finanšu piedāvājums Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Pielikuma Nr.9 veidni. Pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, kopsavilkuma tāme un koptāme Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā realizētu pakalpojumu saskaņā ar Konkursa nolikumu, Tehnisko specifikāciju, Būvprojektu, Līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 9

10 6.3. Tehniskais piedāvājums Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (Pielikums Nr.10). 7. Piedāvājumu izvērtēšanas kārtība Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikumā noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek neatvērtā veidā nosūtīti Pretendentam atpakaļ uz adresi, kas norādīta, iesniedzot piedāvājumu Konkursa piedāvājumu atvēršana Pretendentu pārstāvji var piedalīties Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Piedāvājumu aploksnes tiek atvērtas piedāvājumu saņemšanas kārtībā Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvājuma cena Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs (sēdēs) Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu Piedāvājumu vērtēšana Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: Atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu Veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, piedāvājums tālāk vērtēts netiek Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes, komisija izskata Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases un kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikuma 5. un 6.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos kvalifikācijas dokumentus, iesniegtajos atlases dokumentos tiek konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas šaubas par dokumenta juridisko spēku, iepirkumu komisija var lūgt papildināt dokumentāciju. Ja Pretendents pēc iepirkumu komisijas lūguma nebūs iesniedzis visus kvalifikācijas dokumentus vai tie neapliecinās pretendenta atbilstību Nolikuma 5.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā Veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija informāciju par to, vai uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi, pārbauda, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektroniskās informācijas sistēmas datu bāzi un citas publiskās datu bāzes Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija noraidīs nepamatoti lētu piedāvājumu Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā piedāvājums tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. 10

11 8. Pasūtītāja un iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 8.1. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu piedāvājumus Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var: pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam; pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums; veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas; sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu; pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu Komisija Konkursa Nolikumu, tā grozījumus, Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē Pasūtītāja tiesības un pienākumi Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu Jebkurā brīdī Konkursu pārtraukt, ja tam ir objektīvs pamatojums Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu Lemt par Konkursa termiņa pagarināšanu vai jaunas iepirkuma procedūras izsludināšanu Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai viens Pretendents un tā piedāvājums atbilst Nolikumam Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē Nodrošināt iesniegto Pretendentu piedāvājumu izskatīšanu un izvērtēšanu saskaņā ar Nolikumu No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos, izpausts netiek. 9. Pretendentu tiesības un pienākumi 9.1. Pretendentu tiesības Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme Pretendentu pienākumi Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība, tai 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas 11

12 likumā paredzētajā kārtībā Pretendents ir atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma prasībām. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visas Konkursa Nolikumā iekļautās un saistošo normatīvo aktu prasības Pretendents ir atbildīgs par iesniegto datu patiesumu. 10. Līguma slēgšanas kārtība Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma pieņemšanas dienas Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma jāierodas parakstīt Līgums (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā Konkursa uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam Nolikuma 2.6.punktā un Līgumā paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu. Līgums stāsies spēkā tikai pēc minētā Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam Ja Konkursa uzvarētājs Nolikuma 10.2.punktā noteiktajā termiņā Līgumu neparaksta, vai noteiktajā termiņā neiesniegs Nolikuma 10.3.punktā minēto Līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līguma noslēgšanas, un attiecīgi pārskatīt Konkursa rezultātus, slēdzot Līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 12

13 Pielikums Nr.1 1. LĪGUMA APJOMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Būvprojekta BAS Daugavgrīva nostādinātāju atjaunošana Dzintara ielā 60, Rīgā 16. kārtas ietvaros paredzēta viena otrreizējā nostādinātāja atjaunošana Bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā Dzintaru ielā 60, Rīgā. Būvdarbi jāveic atbilstoši Būvprojekta 16. kārtas apjomiem un šai tehniskajai specifikācijai. Būvprojekta 16. kārtas paredzētais Būvdarbu apjoms: Otrreizējā nostādinātāja 04R10 atjaunošana; Dūņu maisījumu cauruļvada D16 un kanāla atjaunošanu; Aktīvo dūņu cauruļvada A16 atjaunošana; Tehnoloģiskā aprīkojuma, vājstrāvu tīklu un elektroapgādes uzstādīšana (izbūve) nostādinātāju 04R10 autonomai darbībai, automātiskā režīmā iekļaujot programmēšanu un vizualizāciju esošajā BAS Daugavgrīva vadības sistēmā; 04K03 jaunas MVS sadales materiālu piegādi un montāžu, AVS sadales pārbūves veikšanu 16. kārtas ietvaros, izbūvējot E16 pilnā apjomā, paredzot kabeļu pievienošanu attiecīgās projektu kārtu ietvaros; Atjaunoto nostādinātāju 04R10 veiktspējas pārbaude saskaņā ar Būvprojektā paredzētajiem projektēšanas kritērijiem; Būvprojektā paredzētais Būvdarbu apjoms norādīts indikatīvi, atbilstoši izstrādātā Būvprojekta risinājumam, to apjoms var minimāli atšķirties. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atjaunoto nostādinātāju kvalitāti, tehnoloģisko funkcionalitāti un to sekmīgu integrāciju esošajā BASD notekūdens attīrīšanas sistēmā, saskaņā ar Būvprojektā dotajiem projektēšanas kritērijiem. Jebkādu pārbaužu veikšana sākotnēji jāsaskaņo ar Inženieri/Būvuzraugu un Pasūtītāju. Būvdarbu veicējam Būvdarbos jāiekļauj visa nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un aprīkojuma nodrošināšana, nepieciešamie materiāli, lai pabeigtu visas būves un veiktu nepieciešamās pārbaudes pirms nodošanas, mobilizācija, būvlaukuma biroju, kurā jāparedz pārrunu telpa ar galdu un 2 darba vietas Inženierim un/vai Pasūtītāja pārstāvim, materiālu novietne, būvlaukumam atvēlētās vietas atjaunošana sākotnējā stāvoklī, darba, tehnisko un izpildrasējumu sagatavošana. Būvdarbu veicējam piedāvātajā cenā jāiekļauj 1 (vienu) informatīvo stendu uzstādīšana. Būvdarbu veicējam piedāvātajā cenā jāiekļauj visas ar stenda saskaņošanu, izgatavošanas, piegādes, uzstādīšanas, uzturēšanas un noņemšanas saistītās izmaksas. Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Būvdarbu veicējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visas detaļas un materiāli, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā. Būvdarbu veicējam Līguma izpildes laikā nav jāveic projektēšana, izņemot mezglu detalizāciju un darba rasējumus būvdarbu veikšanai. Mezglu detalizācija un darba rasējumi jāsaskaņo ar autoruzraugu. 2. VISPĀRĒJAS PRASĪBAS 2.1. Dati par Būvlaukumu Ģeogrāfiskā teritorija, kurā jāveic Būvdarbi ir bioloģiskās attīrīšanas stacija Daugavgrīva Dzintara ielā 60, Rīgā teritorijā. 13

14 Būvdarbu veicējam pirms piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga Būvdarbu veikšanai plānotās teritorijas apskate un jāiepazīstas ar tās stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes. Attiecīgi savas izmaksas Būvdarbu veicējam jānosaka, balstoties uz drošu pamatojumu. Būvdarbu veicējam jāizvērtē pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības, kas varētu traucēt Būvdarbu uzsākšanu vai izpildi. Būvdarbu veicējam jāparedz elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) uzstādīšana objektā un datu par attiecīgo kalendāra dienu iesniegšana vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUB). Veicot Būvdarbus un šķērsojot ģeodēziskā punkta atrašanās vietas, Būvdarbu veicējam skaidri un viennozīmīgi jānorāda ģeodēziskā tīkla punkta centrs ar mietiņiem un norobežojošo lentu. Pēc Būvdarbu pabeigšanas ģeodēziskajam punktam dabā ir jābūt skaidri saredzamam un saglabātam, bojājuma gadījumā tas jāatjauno par Būvdarbu veicēja līdzekļiem. Būvdarbu zonām Būvlaukumā jābūt ierobežotām ar mobilo žogu un uzstādītām brīdinājuma zīmēm. Visas ar izstrādātā būvprojekta realizāciju saistītās izmaksas jāiekļauj Būvdarbu veicēja piedāvātajā cenā Darbu veikšanas projekts Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā un jāsaskaņo ar Inženieri Darbu veikšanas projekts (turpmāk - DVP). Darbu veikšanas projektā jāņem vērā visas prasības un ierobežojumi, kurus nosaka Līgums. Katrā metodes izklāstā jābūt secīgam konkrēto veicamo darbu un uzdevumu sarakstam, kur katram darba gaitu raksturojošam solim dots apraksts, datums, laiki un ilgums. Būvuzņēmēja iesniegtais laika grafiks jāiesniedz, atsevišķi uzrādot veicamo darbu veidus, piemēram, elektrības kabeļu montāža, tehnoloģisko cauruļvadu montāža, rezervuāra sienu tīrīšana, skrēpera tilta montāža u.t.t. Izklāstam jāpievieno skices, diagrammas vai cita papildu informācija, kas nepieciešama, lai gūtu skaidru izpratni par metodi un katra darba procesa soļa nozīmi. Darbu veikšanas projekts jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi punkta prasībām Klimata apstākļi Būvēm jābūt pilnībā piemērotām darbībai ar paredzēto norādīto jaudu āra vides apstākļos un noturīgām pret klimata apstākļu izraisītu nolietošanos un disfunkciju Būvdarbu veicēja Būvdarbu teritorijā Būvdarbu veicējam jāvienojas ar BAS Daugavgrīva atbildīgiem speciālistiem par būvlaukuma biroja un materiālu novietni. Pēc darbu pabeigšanas, būvlaukuma biroja un materiālu novietnes atvēlētā vietas ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējs apseko būvvietas apstākļus dabā, izvērtē tehniskās specifikācijās un būvprojektā doto informāciju un pārliecinās, ka apstākļi atbilst būves vajadzībām vai nekavējoties informē Inženieri/Būvuzraugu un Pasūtītāju par pretējo; Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt Būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam objektam. Šāda atskaite jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitātes uzsākšanas Būvlaukuma teritorijā. Ja defektu nav, Būvdarbu veicējam jāiesniedz Inženierim rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvlaukumā. 14

15 Būvdarbu veicējam jāorganizē Pasūtītāja un jebkuru citu atbildīgo institūciju pārstāvju klātbūtne apsekošanas laikā. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvdarbu veicēja Būvdarbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un/vai kontrolinstitūcijām. Šādi bojājumi un/vai defekti jānovērš par Būvdarbu veicēja līdzekļiem Pēc Būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam atskaite divos eksemplāros, kurā saprotami sagatavots vizuālais materiāls, kas apliecina, ka Būvdarbi ir pabeigti un nav pretenziju par Būvdarbu kvalitāti Fotofiksācijas un videoieraksti Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par fotofiksāciju un videoierakstu veikšanu būvniecības laikā. Būvdarbu veicējam jāveic būvlaukuma fotofiksācija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Turpmākā Būvdarbu fotofiksācija jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai fotofiksācija būvlaukumā atbilstu visiem Būvdarbu drošības noteikumiem un norādījumiem, kā arī Būvdarbu progresam; Fotofiksācija elektroniskā versijā jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma par starpmaksājumā procentējamiem darbu apjomiem. Saskaņā ar būvprojektu, katrs mezgls fotografējams vismaz no 3 rakursiem. Fotofiksācijai jāsatur šādai informācijai: Objekta nosaukums, Fotogrāfiju numurs, Fotofiksācijas veikšanas datums, Mezgla idetifikācijas numurs saskaņā ar būvprojektu, Shēma, norādot mezgla novietojumu, aprakstu par fotofiksācijā redzamo, norādot vai fotofiksācija veikta pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē Nostādinātāja un cauruļvadu tīrīšana Jāveic nostādinātāja un cauruļvadu tīrīšana, lai veiktu Līgumā un Būvprojektā paredzētos darbus. Šie darbi jāiekļauj Būvdarbu veicēja piedāvātajā cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi Aizsardzība pret bojājumiem Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu zemes, jebkādu apakšzemes vai virszemes komunikāciju un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī Līguma darbības laikā operatīvi jārisina sūdzības jautājumi, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē Inženieris un Pasūtītājs un jānodrošina jebkura iekārta bojātās remontam vai nomaiņai. Jebkuri Būvdarbu veicēja izraisīti bojājumi jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim uz paša Būvdarbu veicēja rēķina Pagaidu būves un piekļūšana Iekšējās teritorijas ceļi un apzaļumotās teritorijas zonas, ko Būvdarbu veicējs izmanto vai šķērso Būvdarbu ietvaros, segums Līguma izpildes laikā jāuztur apmierinošā stāvoklī. Savukārt pēc Būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam par saviem līdzekļiem jāatjauno ceļi un apzaļumotās teritorijas sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams Inženierim un Pasūtītājam. Būvdarbu veicējam jānodrošina transportlīdzekļu un tehnikas izmantošana tādā veidā, lai ceļi, un apzaļumotās teritorijas, netiktu nevajadzīgi bojāti. 15

16 Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas Līgumā noteikto Būvdarbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli, kas nepieciešami to radīšanai) jāiekļauj Būvdarbu veicēja piedāvātajā cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi Būvdarbu veicēja iekļūšana Būvlaukumā Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo pieteikums Pasūtītājam ar lūgumu ļaut speciālistiem iekļūt teritorijā visā Līguma darbības laikā. Pieteikuma sarakstā jānorāda vismaz automašīnas Valsts numurs un marku, speciālista vārdu uzvārdu un ieņemto amatu. Būvdarbu veicējs speciālistu sarakstu aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā Sanitārās iekārtas Būvdarbu veicējam Būvlaukumā jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu, kā arī jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, lai to lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot Būvdarbu, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā Laukumi atkritumu izvietošanai Būvdarbu veicējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē rakšanas atkritumu izvešana uz paša rēķina, saskaņojot ar Inženieri. Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama Būvlaukuma tīrība Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus Uzkopšana Ielu tīrīšana Būvdarbu laikā Būvdarbu veicējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas radušies Būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas Būvdarbu pabeigšanas. Būvdarbu veikšanā iesaistītai tehnikai izbraucot no būvlaukuma riepu protektoriem jābūt tīriem, nodrošinot ielu tīrību. Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms būvlaukumam blakus esošo ielu stāvoklim Ceļu aprīkojums Būvdarbu veicējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, luksofori, barjeras u.c.), kas ticis noņemts darbu laikā. Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc Būvdarbu pabeigšanas konkrētajā vietā. Aprīkojuma kvalitātei jābūt līdzvērtīgai tā kvalitātei pirms noņemšanas Esošās komunikācijas un iekārtas Būvdarbu veicējam jākonsultējas ar Pasūtītāju pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt Būvdarbus vai, ko var ietekmēt Būvdarbi. Būvobjektā demontētās caurules un tehnoloģiskās sistēmas un iekārtas Būvdarbu veicējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem pārvieto Pasūtītājam norādītā vietā Dzintara ielā 60, Rīgā un ar atbilstošu aktu nodod Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Būvdarbu veicējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu. Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējam jāveic izpētes darbi nepieciešamajā apjomā, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. 16

17 2.14. Esošo komunikāciju uzturēšana Gadījumos, kad Būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar Inženieri un Pasūtītāju Būvju izkārtošana Būves jānosprauž un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvdarbu veicējam jāizveido pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās Būvlaukuma vietās. Būvdarbu gaitā periodiski jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites punktiem. Būvdarbu veicējam jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros parādīta katra būvju izkārtošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un līmenis jeb attiecīgās koordinātes Pieslēgums pie esošām darbības sistēmām Būvdarbu veicējam Būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo iekārtu darbības traucējumus. Nepieciešamības gadījumā Būvdarbu veicējam jāparedz Būvdarbu veikšana ārpus parastā darba laika. Par nepieciešamajiem jebkāda veida atslēgumiem Būvdarbu veicējam rakstiski jāinformē Pasūtītājs ne mazāk kā 3 dienas pirms nepieciešamā atslēguma nosūtot informāciju uz Pasūtītājam norādīto e-pastu. 3. BŪVDARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA Būvdarbu veicējam jānodrošina visi Inženiera un Pasūtītāja pieprasītie dokumenti, kas apliecina izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti, tajā skaitā: 1) uzmērījums, tabula ar atskaites periodā veiktajiem Būvdarbiem izdalot darba veidus; 2) segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti, 3) fotofiksācija atbilstoši 2.6 punktā norādītajām prasībām, 4) citi ar būvniecību saistītie dokumenti, kas pierāda izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti. Būvdarbu veicējam katru nedēļu būvdarbu veikšanas laikā, jāiesniedz Pasūtītājam ar Inženieri saskaņots Iknedēļas ziņojums, kā arī Ikmēneša ziņojums, kas raksturo būvdarbu izpildes gaitu būvobjektā. 4. BŪVMATERIĀLI Visiem Būvdarbos izmantojamajiem materiāliem, kurus nodrošina Būvdarbu veicējs, jābūt jauniem un nelietotiem. Visas norādītās atsauces uz konkrētu ražotāju ir informatīvas. Būvdarbu veicējs var piedāvāt ekvivalentus materiālus. Šādā gadījumā Būvdarbu veicējam jāpierāda, ka piedāvātie materiāli ir ekvivalenti. 5. PĀRBAUDES 5.1. Pārbaudes pēc darbu pabeigšanas Pirms darbu pabeigšanas, Būvdarbu veicējs izstrādā un ar Inženieri un/vai Pasūtītāju saskaņo iekārtu un sistēmas pārbaudes programmu. Pārbaudes programmā jāparedz vismaz iekārtu, sistēmu darbības un kvalitātes parametru noteikšanas metodes un to veikšana. Pēc darbu pārbaudes programmas izstrādes un saskaņošanas, tā tiek iesniegta Pasūtītājam. Būvdarbu veicējam piedāvātajā cenā jāiekļauj visas ar pārbaudes programmas izstrādi saistītās izmaksas. 17