Skrīveru Vārds. Skrīveriešiem augstākās pakāpes vērtējums. DOMES ZIŅAS Gatavojas konkursam

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Skrīveru Vārds. Skrīveriešiem augstākās pakāpes vērtējums. DOMES ZIŅAS Gatavojas konkursam"

Transkripts

1 Skrīveru Vārds Nr gada aprīlis 1 Skrīveru novada pašvaldības izdevums Skrīveriešiem augstākās pakāpes vērtējums S krīveru kultūras centra jauktais vokālais ansamblis Ferrovia (vadītājs Ferijs Millers) 7. martā piedalījās vokālo ansambļu skatē. Skrīveriešu sniegums bija izcils, un žūrija to novērtēja ar augstākās pakāpes diplomu. Vokālo ansambļu skate 7. mar tā notika Seces kuras namā. Tajā piedalījās 11 kolektīvu: desmit no Aizkraukles puses novadiem un viens no Tīnūžiem. Katrs vokālais ansamblis skatē dziedāja trīs dziesmas: latviešu tautasdziesmas apdari a cappella (bez pavadījuma), latviešu komponista oriģināldziesmu un vie nu brīvas izvēles dziesmu. Ansambļu sniegumu vērtēja profesionāla žūrija: Aizkraukles apriņķa koru virsdiriģents, jauktā kora Aizkraukle diriģents Eduards Grāvītis, sieviešu kora Anima un jauktā kora Aizkraukle diriģente Lelde Kamzole-Gagaine, diriģents, pedagogs un Rīgas kamerkora Ave Sol Sadarbosies ar biedrību S krīveru novada dome iepazinās ar biedrības Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem darbības pārskatu un atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu. Biedrības darbība saistīta ar jaunsargu apmācību. Dome ar biedrību sadarbojās jau iepriekš, bet šoreiz pirmo reizi pieprasīta detalizēta atskaite par līdzekļu izlietojumu. Dome nolēma līdz šī gada 31. decembrim slēgt sadarbības līgumu ar biedrību Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem. Biedrībai inventāra iegādei, transporta un citiem izdevumiem piešķirts finansējums 2100 eiro. Šajā numurā: Aktualitātes ārkārtējā situācijā. Ja nepieciešams, lūdz palīdzību! FERROVIA vokālo ansambļu skatē sajūsmināja gan skatītājus, gan žūriju. mākslinieks Jānis Almanis-Palmbahs. Katru vokālo ansambli skatē vērtēja pēc vienotas 50 punktu sistēmas, atbilstoši iegūtajam punktu skaitam piešķirot kvali tātes pakāpi. Skrīveru kultūras centra jauktais vokā DOMES ZIŅAS Gatavojas konkursam S aistībā ar to, ka šogad novadā atkal iecerēts rīkot pašvaldības konkursu Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu, veiktas izmaiņas konkursa nolikumā un vērtēšanas komisijas sastāvā. Izmaiņas saistītas ar darbinieku maiņu domē. Turpmāk konkursa vērtēšanas komisijā darbosies arī do mes izpilddirektors Uldis Riekstiņš, vides pārvaldības speciāliste Liena ValdmaneGirgensone un sabiedrisko attiecību speci āliste Elita Brovacka. Remontēs dzīvokli L ai veiktu remontu Skrīveru novada pašvaldībai piederošā dzīvoklī Zemkopības institūtā 1, dome nolēma šim mēr- lais ansamblis Ferrovia sajūsmināja gan skatītājus, gan žūriju, kura viņu sniegumu novērtēja ar 45 punktiem un augstākās pakāpes diplomu. Skatē augstākās pakāpes diplomu ieguva tikai divi kolektīvi. Sveicam un lepojamies! ķim atvēlēt 2664 eiro. Saistībā ar īrnieces, kura ir invalīde, lūgumu un viņas ērtībām dzīvoklī paredzēts veikt uzlabojumus. Mācās attālināti Lai valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā varētu nodrošināt attālinātu mācību procesu un lai visiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas audzēkņiem apmaksātu pieeju vietnei Skrīveru novada dome atvēlēja 710 eiro. Šīs vietnes piedāvājumi tiek izmantoti mācībās. Līdz šim pieeja šim maksas pakalpojumam bija visiem skolas 7. līdz 12. klases skolēniem, tagad līdz jūnijam šī mācību vietne būs pieejama arī visiem 1. līdz 6. klases audzēkņiem Ļoti interesants cilvēks. Lai tikai visi laimīgi! 8. Mācās attālināti.

2 2 Domes izpilddirektors Uldis Riekstiņš informē Aprīļa otrajā pusē plānots pa beigt stāvlaukumu Dau gavas ielā 85A. Tas notik tu ātrāk, ja laika apstākļi ļautu ražot bruģi. Visi pamatnes sagatavošanas un vairums labiekārtošanas darbu jau pabeigti. * Ņemot vērā labvēlīgos laika apstākļus un izmaiņas mācību proce sa organizēšanā, SIA Jards jau aprīļa sākumā varēs sākt būv darbus pie Skrīveru Mū zikas un mākslas skolas pagalma lab iekārtošanas. Darbus plānots pa beigt maija vidū. * Pēc dažu formalitāšu nokārto šanas aprīlī paredzēts sākt lab ie kārtošanas darbus dzelz ceļa sta cijas stāvlaukumā, kur taps mobilitātes paaugstināšanai pare dzēts dažādu transportlīdzekļu novietošanas stāvlaukums, paredzot to izgaismot un ierīkot videonovērošanu. * Sakarā ar ārkārtējas situācijas izsludināšanu valstī, lai sniegtu atbalstu Skrīveru novada trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbēr nu ģimenēm, kuri apmeklē paš val dības izglītības iestādes, tiek sāk ta ēdināšanas izdevumu kompensācija, izsniedzot talonus pārtikas preču iegādei. * 30. aprīlī notiks četru meža cir smu izsole. Tajā iegūtos līdzekļus plānots ieguldīt Skrīveru novada infrastruktūrā, pieņemot atbilstošu domes lēmumu. * Nepārtraukti tiek veikti dažādi pasākumi Skrīveru novadā, lai izpildītu noteiktos drošības pasākumus saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī. Lielākoties no skrīveriešu rīcības ir un tuvākajā laikā būs atkarīgi pieņemtie lēmumi par papildus ierobežojumiem, kas, vis ti camāk, mums sagādā neērtības. Tādēļ liels lūgums ievērot noteiktos soci ālās distancēšanās ierobežojumus, uzturoties sabiedriskās vietās bērnu rotaļu laukumos, sporta laukumos, bibliotēkās un citur! Viens no domes pienākumiem ir nodrošināt vīrusa pārnēsāšanas ierobežošanu, nepieciešamības gadījumā vēl vairāk ierobežojot publisko vietu pieejamību. Plāno remontēt skolas gaiteņus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas gaiteņos šovasar paredzēts veikt vērienīgus remontdarbus. Darbu veikšanai izveidotā kontroltāme ir apmēram 90 tūkstoši eiro, taču summa var mainīties, ja dome nolems šim mērķim tērēt mazāku naudas summu. Andreja Upīša Skrī veru vidusskolā paredzēts remontēt gaiteņus skolas jaunā kor - LĪDZ SKOLAS SALIDOJUMAM plānots izremontēt vidusskolas gaiteņus. pusa trīs stāvos un gaiteni pie skolas sporta dusskolas direktors Aldis Rakstiņš, domes Foto no gada salidojuma Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. zāles. finanšu speciāliste Liene Paukšte Uzula un Skrīveru novada domes izpilddirektors Uldis deputāts Udo Pērsis. Riekstiņš stāsta, ka remontdarbu apjomi ir lieli. Runājot par vidusskolas gaiteņu remontu, Skolas gaiteņos paredzēts nomainīt griestu un daži deputāti iebilda pret kontroltāmes summu. sienu segumus. Sienu atjaunošanai izmantos Domes priekšsēdētājs Andris Zālītis skaidroja, ka tā var būt mazāka, un tiks saskaņota ar triecienu izturīgu materiālu. Gaiteņos tiks nomainīta apgaismojuma sistēma. Kāpņu laukumos jau ir ieklāts jauns linolejs, bet pakāpienus var izmantot lētākus materiālus. Šī summa nav deputātiem. Remontdarbus var veikt kārtās, tāpat paredzēts krāsot ar epoksīda pārklājumu mūsdie nīgu, izturīgu, bet dārgāku materiālu. sim un lemsim, saka domes priekšsēdētājs. galējā, tas būs jautājums, par kuru vēl diskutē- Kontroltāme skolas gaiteņu remontam patlaban aprēķināta 93 tūkstošu eiro apmērā (kopā dreja Upīša Skrīveru vidusskolā sāksies 15. jūnijā Līdz šim bija paredzēts, ka remontdarbi An- ar PVN). un būs pabeigti līdz 15. augustam. Cerams, ka Skrīveru novada domes ārkārtas sēdē apstiprināja iepirkuma komisiju, kas veiks iepir- netiks pagarināts mācību gads, tas mainītu arī saistībā ar notikumiem valstī izglītības iestādēs kumu vidusskolas gaiteņu remontam. To vadīs līdzšinējos plānus. Skolu iecerēts sakārtot, lai domes priekšsēdētājs Andris Zālītis, komisijā tās skaistie gaiteņi priecētu absolventus salidojumā, kurš būs nākamajā darbosies izpilddirektors Uldis Riekstiņš, vi- gadā. Piedāvās zemi Izskatot Skrīveru novada domē saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par zemes gabalu nomu un, lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu apsaim niekošanu, nolemts sagata vot no mas tiesību izsolei pašvaldībai piederošas zemes vie nības: Mazdārziņi (kad. nr ) 2,5 ha, Meteostacijas mazdārziņi (kad. nr ) 0,8 ha, Sprūdu kalns (kad. nr ) 0,5 ha, Sprūdu kalns (kad. nr ) 1,6 ha. Atsavināšanai sagatavos pašvaldībai piederošas zemes vienības: Kalna iela 77A (kad. nr ) 0,1122 ha, Sila iela 36B (kad. nr ) 0,15 ha, Sporta iela 36A (kad. nr ) 0,0028 ha. Skrīveru novada pašvaldības aģentūrā Sociālās aprūpes centrs Ziedugravas, reģistrācijas Nr , vajadzīgs aprūpētājs/-a (2 vakances). Prasības: profesionālā kvalifikācija Aprūpētājs ; laba saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā; augsta stresa noturība, aprūpējot klientus ar dažāda veida traucējumiem; spēja ievērot ētikas normas, konfidencialitāti un savas darbības kompetences robežas. Summētais darba laiks ar stun das tarifa likmi: pārbaudes laikā 2,7393 eiro/stundā, pēc tam 3,1289 eiro/stundā. Iesniedzamie dokumenti: pieteikuma vēstule, īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt, no sūtot tos pa pastu vai e-pastā: gravas.lv. Tālr.: vai

3 Skanīgs un skaists sveiciens Saulainā un siltā pavasara dienas priekšpusdienā Skrīveru dienas aprūpes centra telpās notika muzikāls dze jas pasākums Sieviešu dienas noskaņās. Dzejnieks Egils Dambis lasīja dzeju, kas veltīta sievietēm, dzeju par mīlestību un Latviju. Savukārt muzikālu pārsteigumu sagā dāja Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar direktori Ivetu Biķernieci. Centrā sabraukušie Skrīveru mākslinieki priecēja apmeklētājus ar zināmām un jaunām skaistām melodijām. Koncertā piedalījās Gio Saule komponists, pianists, kurš izpildīja paša radītos skaņdarbus. Brīnišķīgas melodijas no akordeona izvilināja Marita Karpa akordeoniste un pedagoģe. Mūzikas skolas audzēknes Linda Stefānija Doropoļska spēlēja vijoli, Līga Survila flautu. Sakām lielu paldies direktorei Ivetai Biķerniecei par noorganizēto koncertu! Visiem māksliniekiem par skaisto koncertu, par ziedoto laiku, lai mūsu pasākumam piešķirtu muzikālas nokrāsas. Marita Vilcāne, Skrīveru dienas aprūpes centra vadītāja Ziņas lauksaimniekiem Lauku atbalsta dienests pārtraucis visus publiskos pasākumus un klien tu apkalpošanu klātiene. Šopavasar novados neieradīsies LAD speciālisti, lai konsultētu un palīdzētu iesniegt VPM iesniegumus. Dienests paplašinājis iespējas: klientu reģistrācijas veidlapas vai veidlapas par izmaiņām klientu datos var iesniegt portālā autentificējoties ar interneta bankas pieejām. Līdz šim šīs veidlapas šādi iesniegt nevarēja. Aizpildītas klientu reģistrācijas veidlapas klients var iesniegt arī parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: Konsultācijas par neskaidrajiem jautājumiem klienti var saņemt attālināti. To var darīt, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni darba dienās no pulksten 7.00 līdz vai rakstot uz e-pastu: Var pieteikties atbalstam No gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības. Mazie lauksaimnieki tiek aicināti izvērtēt savas iespējas un pieteikties atbalstam. Šajā kārtā netiks piemērots reģionalizācijas princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir eiro. Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz eiro. Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz diviem kalendārajiem gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz gada 31. decembrim. Projekta iesniegumu jāgatavo tikai sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts ir piejams LAD mājas lapā. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: , vai arī Aizkraukles uzņēmējdarbības konsultantei Valentīnai Bečai LKC, tālrunis Konsultāciju centri līdz ārkārtējās situācijas atcelšanas brīdim klientus kon sul tēs attālināti. Aizkrauklē tālrunis Aktivitātes mežu saimniekiem No gada 5. maija līdz 5. jūnijam notiks projektu pieņemšana pasākumos Ie guldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā. Aktivitātes Meža ieaudzēšana pasākumā var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu. Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā sadaļā Atbalsta veidi Projekti un investīcijas. Aktivitātē Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana atbalstu piešķir par meža atjau nošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts uguns grēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā KONCERTĀ klausītājus iepriecināja Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas jaunie talanti flautiste Līga Survila, vijolniece Linda Stefānija Doropoļska, kā arī akordeona klases skolotāja Marita Karpa. 3 platībā mežs ir atjaunojams. Ieviests jaunums Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir ieviestas jaunas funkcionalitātes, kas ļauj klientiem pašiem veikt noteiktas darbības sistēmā. Ir iespēja EPS lietotājam sevi atbloķēt. Ja EPS lietotājam ir bloķēta pieeja sistēmai saistībā ar kļūdainu autorizāciju vai paroles derīguma termiņa beigām, EPS parādīsies paziņojums, kā ir ikona par atbloķēšanas iespēju. Dīzeļdegvielas piešķiršana Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, iesnieguma iesniedzējam jā veic lauksaimnieciskā darbība un uz kārtējā gada 1. jūniju jābūt reģistrētai LR uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. Dīzeļdegvielu piešķir par VPM vai MLS saņemšanai deklarēto un apstiprināto hekt āru skaitu, par kuru ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu ir: * vismaz 350 euro no hektāra, * vismaz 210 euro no hektāra bioloģiski sertificētajās saimniecībās. Detalizētāka informācija par izslu dinātajiem projektu konkursiem LAD mājas lapā. Izmantojot ZM, LAD resursus, informāciju sagatavoja Sarmīte Jansone

4 4 Ierīkos kafijas automātu IECERE dabā varētu izskatīties šādi. Skrīveru novada dome atļāva firmai Kafe Serviss ierīkot karsto dzērienu tirdzniecības automātu laukumā pie autobusu pieturas, līdzās Skrīveru novada digitālajam informācijas stendam. Skrīveru novada domē saņemts SIA Kafe Serviss, kura reģistrēta Stopiņu novadā, iesniegumu par zemes gabala viena kvadrātmetra platībā iznomāšanu Stacijas laukumā 1, Skrīveros. Firma norādīja, ka līdzās Skrīveru novada digitālajam informācijas stendam vēlas ierīkot karsto dzērienu tirdzniecības automātu. Skrīveru novada domes deputāti, spriežot pat šo jautājumu, gan izteicās, ka komersantiem izdevīgāk būtu karsto dzērienu tirdzniecības automātu novietot pēc iespējas tuvāk dzelzceļa stacijai. Par šādu variantu firma jau domājusi, taču zemes īpašnieks, ar kuru būtu jāvienojas par šādu sadarbību, tad pieprasa šādus automātus ierīkot vairākās noteiktās dzelzceļa stacijās, bet tāds ieteikums komersantiem neesot bijis izdevīgs. Deputāti rūpīgi izpētīja SIA Kafe Serviss iesūtīto vizuālo materiālu, kā šī iecere izskatītos dabā. Viņi diskutēja, vai karsto dzērienu tirdzniecības automāts iederētos vietā, kur tas iecerēts līdzās digitālajam stendam. Tomēr beigās deputāti vienbalsīgi nolēma ieceri atbalstīt. Tiekoties ar firmas pārstāvjiem, vēl tiks izvēlēta piemērotākā vieta karsto dzērienu tirdzniecības automāta novietošanai. Skrīveru novada dome pārdod cirsmas Skrīveru novada dome pārdod mu tiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piede rošās mežu cirsmas Skrīveru novadā: 1) Silzemnieki 4 (četras) cirsmas, kadastra Nr , izsoles sākumcena 9700,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, no drošinājums 970,00 eiro, maksājuma uz devumā norādīt mērķi Meža cirsmu Silzemnieki izsolei. 2) Elkšņu mežs 2 (divas) cirsmas, kadastra Nr , izsoles sākumcena 8600,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, nodrošinājums 860,00 eiro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi Meža cirsmu Elkšņu mežs izsolei. 3) Dravnieku mežs 2 (divas) cirsmas, kadastra Nr , izsoles sākumcena 18900,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, nodrošinājums 1890,00 eiro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi Meža cirsmu Dravnieku mežs izsolei. 4) Bundze 5 (piecas) cirsmas, kadastra Nr , izsoles sākumcena 28000,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, nodrošinājums 2800,00 eiro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi Meža cirsmu Bundze izsolei. Cirsmu apskate dabā notiks gada 15. aprīlī pulksten Pulcēšanās Skrīveru novada domē, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Skrīveru novada domes zemes lietu speciālisti pa tālr Pieteikumi izsolei jāiesniedz Skrīveru novada domes kancelejā (Daugavas iela 59, Ievēl bāriņtiesas priekšsēdētāju Izsludinātajai Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vakancei pieteicās viens pretendents, kuru deputāti ārkārtas sēdē arī apstiprināja amatā bāriņtiesu turpmāk vadīs Iveta Daukšte. Saistībā ar to, ka 13. aprīlī beidzas līdzšinējās Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pilnvaru laiks, dome bija izsludinājusi pieteikšanos bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vakancei. Tai pieteicās tikai viena pretendente Iveta Daukšte. Viņa jau pusotru gadu vada Skrīveru novada bāriņtiesu, jo prombūtnes laikā pilda iepriekš ievēlētās bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumus. Skrīveru novada dome arī apstiprināja viņu amatā. Iveta Daukšte jomā, kas saistīta ar bāriņtiesām, darbojas kopš gada. Iepriekš viņa strādājusi Sērenes pagasta bāriņtiesā, pēc tam vadījusi Jaunjelgavas novada bāriņtiesas darbu. Iveta sākotnēji beigusi studijas Latvijas Universitātē, kļūstot par latviešu valodas un literatūras pedagogu. Pēc tam absolvējusi Juridisko koledžu, iegūstot pirmā līmeņa juridisko izglītību. Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā ievēlēta uz pieciem gadiem tāds ir likumā noteiktais termiņš ievēlēšanai šajā amatā. Aicina rīkot Solo talkas Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma lēmumu pārcelt talku no šī gada 25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu iespēju organizēt savas individuālās Solo talkas. Solo talku vietas, līdzīgi kā pārējās talkas vietas, cilvēki aicināti atzīmēt arī interaktīvajā kartē mājas lapā: Šī karte var kalpot arī par uzskates līdzekli, kurā cilvēki redzēs citu solo talcinieku aktivitātes, tādējādi sniedzot iespēju savu talku rīkot drošā attālumā vai citā dienā. Talcinieki aicināti ar savām aktivitātēm dalīties sociālajos tīklos, izmantojot mirkļbirkas: #solotalka #esmuvesels #parveselulatviju. Visiem pārējiem, kuri plāno pievienoties kopīgajai talkas die nai 16. maijā, šogad būs jauna iespēja, kā pieteikt savu talku. Ikviens talcinieks un talkas organizators kartē varēs atzīmēt un pieteikt divu veidu talkas uzkopšanas un labiekārtošanas. Tos, kuriem noteikta karantīna vai kuri vienkārši vēlas pārdzīvot šo laiku drošībā savās mājās, aicinām piedalīties Ideju talkā. Skrīveri, Skrīveru novads) līdz gada 29. aprīlim pulksten 16.00, pievieno jot mak sājumu dokumentus par dalības maksu un nodrošinājumu. Izsole notiks gada 30. aprīlī pulksten Skrīveru novada domes zālē, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā. Samaksa par izsoles objektu pilnā apmērā jāveic 10 (desmit) dienu laikā no izsoles dienas. Skrīveru novada domes (reģ. Nr ) konts: LV54 HABA , AS Swedbank, kods HABALV22. Ar izsoles noteikumiem un cirsmu novērtējumu var iepazīties elektroniski Skrīveru novada pašvaldības mājas lapā un Skrīveru novada domē.

5 Lai tikai visi laimīgi! Gatavojoties Latvijas dzimtsarakstu nodaļu 100 gadu jubilejai, kuru svinēs nākamgad, top grāmata, kurā būs fotogrāfijas un interesanti fakti par visām dzimtsarakstu nodaļām valstī. Pārlapojot vēstures lappuses, noris šī saruna ar Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Inesi Peļņiku. Runājam galvenokārt par skaistāko viņas darba daļu kāzām, un 26 gadu laikā ar tām saistās daudz interesantu, neparastu un skaistu mirkļu. Kad Inesi Peļņiku aicinu uz sarunu, viņa ir labi sagatavojusies: fotogrāfijas, izgriezumi no avīzēm, tabulas ar skaitļiem un pat Goda raksts, ko Inese saņēmusi par labu darbu un saistībā ar dzimtsarakstu nodaļu 85. gadadienu. Šķiet, iegrāmatots un pierak stīts ir viss, kas saistīts ar Skrīveru dzimtsarakstu nodaļu. Ne mazāk interesanta ir pati nodaļas vadītāja viņa stāsta aizraujoši un atraktīvi, un tikai dažkārt acīs iemirdzas asaras. Prieka un skumju. Vēstures fakti Skrīveru pagasta dzimtsarakstu nodaļa dibināta maijā. Pirmais ieraksts tajā veikts laulības reģistrā, kad gada 7. maijā laulību noslēdza Abilla Deksne un Kārlis Mežaks. Pirmais jaundzimušais Skrīveru pagasta dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 3. jūnijā gada 20. maijā dzimušais Voldemārs Laumants gadā dibināta Skrīveru pagasta dzimtsarakstu nodaļa, un par tās pārzini iecelta Inese Peļņika gadā, kad pagasts iegūst Skrīveru novada statusu, Inese Peļņika darbu turpina, vadītājas vietniece kopš šī brīža ir Velta Vigovska. Abas darbinieces nodaļā strādā joprojām. 26 gadu laikā no līdz gadam Skrīveru dzimtsarakstu nodaļā kopā reģistrētas 243 laulības. Šajā laika te reģistrēti 746 jaundzimušie un 1866 miruši cilvēki. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas lielākais prieks ir par cilvēkiem, kuru laulība bijusi saskanīga un ilga. Piemēram, gada 28. augustā ēkā, kur dzimtsarakstu nodaļa ir patlaban, laulību reģistrēja Laimdota un Jāzeps Gailumi. Pēc kāda laika jaunā ģimene devās dzīvot un strādāt uz Rīgu, bet gada 28. augustā zelta kāzas Gailumi svinēja tajā pašā ēkā Skrīveros gadā te salaulājās Aina un Arvīds Liedskalniņi, un zelta kāzas viņi svinēja turpat Skrīveru dzimtsarakstu nodaļā. Randiņš parkā Mūsdienās, kad jaunlaulātie var izvēlēties laulāties arī ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, Skrīveros populārākā vieta laulību reģistrācijai ir Skrīveru dendroloģiskais parks. Vairāki pāri to izvēlējušies, jo šī bijusi viņu satikšanās vieta. Piemēram, viens ir no Jēkabpils, otrs no Ogres, bet uz randiņiem brauc uz Skrīveru dendroloģisko par - ku. Tātad arī laulāties vēlas turpat. Laulības mežā Skrīveru dendroloģiskajā parkā laulības notikušas gan terasītē un pie strūklakas, gan pļavā un mežā. Jā, ceremonijas vieta ierīkota tieši parka vidū starp lieliem kokiem nolikti soli, kokos iekārti plaukti. Jaunais pāris bija rīdzinieki. Jautāju vai tad tuvāk meža nebija? Viņi atbildēja: tik skaista nebija! stāsta Inese Peļņika. Parks ir liels, un divas reizes vienā vie tā ceremonija nav bijusi. Tāpat daudzi pāri pēc laulību ceremonijas dzimtsarakstu nodaļā izvēlas braukt uz Skrīveru dendroloģisko parku vai Kalnamuižas ezeru. Pieslēgt laimes atslēdziņu, sarīkot savas ģimenes pirmo fotosesiju šajā skaistajā vietā. Laulības reģistrētas arī lapenītē restorānā Klidziņa, bet pērn Inese pirmo reizi vadījusi kāzu ceremoniju skaistā lauku sētā zemnieku saimniecībā Jaunkaktiņi. Kad jautāju, vai darbinieces labāk laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā vai brīvā dabā, Inese pasmaida: Man ir pilnīgi vienalga! Nu gluži ne uz lidmašīnas, kura lido virs Skrīveriem, spārna, bet citādi aiziešu, kur vajag. Lai tikai visi dzīvo laimīgi! Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja teic, ka Skrīveros ir viegli strādāt, jo te ir tik daudz atsaucīgu cilvēku kāds skaisti lasa dzeju, te ir daudz talantīgu mūziķu, un neviens nekad nav atteicis. Inta Rinmane, Indra Grietena, Linda Babre, Inta Blumberga, Gunta Rūķe, Andris Ozoliņš, Madara Kantāne tie ir tikai daži. Ar puķu spaini padusē Dažādi piedzīvojumi bijuši, teic Inese Peļņika. Kādā vasaras sestdienas rītā Inese ar savu puķu spaini ir frizētavā turpat Skrīveros. Viss smalki saplānots: frizūra, telpu rotāšana ziedi, ar kuriem rotāt dzimtsarakstu nodaļas telpas, izaug pašas vadītājas dārzā. Frizētavā ieskrien pastniece un saka: sarkanajai mašīnai izsists stikls! Puikas mētājuši akmeņus, viens trāpījis Ineses mašīnai. Policiju gaidīt nav laika, bet Ineses vīrs, kuram nupat bijusi operācija, ar kājām nāk FAKTS. Latvijā līdz 1921.gadam laulības, dzimšanas un miršanas reģistrus uzturēja baznīca. Pirmo dzimtsarakstu nodaļu Rīgā atklāja gada 2. maijā. SKRĪVERU KOMANDA ilggadējās Skrīveru dzimtsarakstu nodaļas darbinieces Inese Peļņika (no kreisās) un Velta Vigovska. Elitas Brovackas foto 5 gaidīt policistus, Inese ar puķu spaini skrien rotāt telpas Viss beidzās laimīgi. Kāda laulību ceremonija noritējusi sveču gaismā. Jaunais pāris ieradies, viss nupat sāksies, un pēkšņi izdziest elektrība. Mūziķis ir, mūzikas nav! Elektrība tā arī neuzradās, bet laulība taču jāreģistrē! atceras Inese. Eju mājās, bet pie transformatora strādā elektriķi. Nu trāpīja viņiem, tā arī teicu: ja cilvēki izšķirsies, jūs būsiet vainīgi! Der arī melnā Līgavas kāzās izvēlas vilkt ne tikai balto kleitu. Bijušas dažādas krāsas, arī melna, tikai sarkanā nē. Sarkana kleita līgavai neesot laba zīme, nosaka Inese. Bijušas laulības arī bez gredzeniem. Turklāt tam, vai kāzās bijuši četri vai četrdesmit viesu, rezultāts ir vienāds: apliecība ir, ģimene ir! Šo gadu laikā laulātas mātes, vēlāk meitas, gadu gaitā laulāti vairāki vienas ģimenes bērni. Bijušas laulības deviņos no rīta tā va jadzējis, jo astrologs iesaka. Kāpēc ne, ja cilvēkus tas dara laimīgus! nosaka dzimt - sa rakstu nodaļas vadītāja Vai šis darbs viņai patīk? Es 26 gadus gadu neko citu neesmu darījusi! saka Inese Peļņika. Visam ir jāaug līdzi. Kā teicis Imants Ziedonis: nav svarīgi laiki, ir svarīgi cilvēki. Kāzas un bērnu dzimšanas reģistrēšana ir skaistākie brīži. Visskumjāk, kad jāreģistrē mirušie skrīverieši. Visi pazīstami, par katru neizsakāmi sāp sirds

6 6 Skrīverieši! K lausoties ziņas par jaunā koronavīrusa Covid-19 izraisītas saslimšanas izplatību un situāciju citās val stīs, lielākajai daļai no mums šķita tas ir tālu un mūs tas neskars! Marta pirma jās die nās arī Latvijā tika reģistrēts pirmais saslimšanas gadījums. Nu esam situācijā, kura neiepriecina nevienu. Valstī izsludināta ārkārtas situācija, saslimstība pie aug, un ierobežojumi kļūst aiz vien stingrāki. Šādā situācijā mēs un mūsu valsts ir pirmo reizi. Turklāt cilvēku satraukumu un bažas vairo ne vien slimība, par kuru patiesībā zinām tik maz, bet arī ekonomiskā situācija valstī. Taču esmu pārliecināts, ka mēs tiksim galā. Tikai tas būs daudz grūtāk bez Latvijas cilvēku pa lī dzības. Katra cilvēka! Ko mēs varam paveikt? Mēs varam palikt mājās! Tas nav daudz, taču ir tik būtiski, lai ierobežotu pandēmijas apjomus Latvijā, lai nesaslimtu reizē simti un pat tūkstoši cilvēku, un mēs nenonāktu situācijā, kad veselības sistēma būs pārslogota. Aicinu visus skrīveriešus paliksim mājās! Ievērosim atbildīgo iestāžu ieteikumus, būsim uzmanīgi, saudzējot savu veselību un būsim atbildīgi attieksmē pret citiem! Starp citu, atcerieties jau nos noteikumus obligāti ievē rot divu metru distanci! Lai visiem veselība! Andris Zālītis, Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Skrīveru novada domē ierobežo apmeklējumus S aistībā ar ārkārtējo situāciju valstī un rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, no šī gada 24. marta Skrīveru novada domes darbinieki apmeklētājus klātienē pieņems, tikai iepriekš pa tālruni vienojoties par pieņemšanas laiku. Domes darbinieki apmeklētājus pieņems pirmdienās no pulksten 8.00 līdz un no pulksten līdz 18.00, bet par apmeklējumu lūgums iepriekš vienoties. Iedzīvotāji iesniegumus, ziņojumus un jautājumus var sūtīt elektroniski e-pastā:

7 Prasi palīdzību! Skrīveru novada sociālais dienests informē: Skrīveru iedzīvotāji, kuri ār kār tējā si tuācijā nonākuši krīzes apstākļos, var vērsties sociālajā dienestā, lai saņemtu pa līdzību. Skrīveru novada sociālā dienesta vadītāja Jekaterina Bezdežska informē, ka pēc palīdzības sociālajā dienestā var vērsties jebkurš Skrīveru novada iedzīvotājs, kurš saistībā ar ārkārtējo situāciju nonācis krīzes apstākļos un nespēj pats sev nodrošināt pamatvajadzības. Dienests varēs nodrošināt ar Eiropas Atbalsta fonda pārtikas pakām vistrūcīgākās personas. Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pa balstu saistībā ar ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 1.) ģimenei (personai) nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav sa ņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai ar uz ņēmuma līgumu nodarbinātas personas, kas zaudējušas ienākumu avotu); 2.) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts; 3.) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. Sociālajam dienestam, lai pieņemtu lēmumu par pabalsta piešķiršanu, nepieciešami pierādījumi, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai. Izsludinot ārkārtējo situāciju valstī, valdība norādīja, ka sociālā dienesta dar binieki steigs palīgā, ja būs jāpiegādā pro dukti kādam, kurš atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā. Vai Skrī veru sociālais dienests ir sagatavojies šādai rīcībai? Skrīveru novada domes deputāti ierosināja, ka vajadzētu piedāvāt palīdzību iedzīvotājiem šajā laikā un esam apņēmušies to īstenot. Piemēram, pirmās nepieciešamības preču piegādi uz mājām iedzīvotājiem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā, vai kāda cita iemesla pēc nespēj pašu spēkiem nokļūt līdz veikalam, saka Skrīveru sociālā dienesta vadītāja. Lai vienotos par nepieciešamo palīdzību un atbalstu, lūgums iepriekš sazināties ar Skrīveru novada sociālā dienesta darbiniecēm. Piegādes tiks plānotas otrdienās un piektdienās, savukārt to pieteikt varēs pirmdien, trešdien, ceturtdien. Saistībā ar rīkojumu nolemts piešķirt kompensāciju trūcī gām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni valstī noteiktajā ārkārtējā situācijā neapmeklē izglītības iestādes. Kompensācija ir 1,42 eiro par katru darba dienu, kad bērns nav apmeklējis izglītības iestādi. To iz sniegs pārtikas talonu veidā Skrīveru sociālajā dienestā, saņemot vecāku iesniegumus. Skrīveru iedzīvotāji, kuriem šajā sarež ģītajā laikā nepieciešama palīdzība vai atbalsts, lūgums sazināties ar sociālā dienesta darbiniecēm! Kontaktinformācija saziņai: vadītāja Jekaterina Bezdežska tālr , e-pasts: sociālā darbiniece Gita Melne tālr.: , ; sociālā darbiniece Edīte Zemeša tālr.: , ; sociālā darbiniece Gundega Kalēja tālr.: , Informāciju, kas saistīta ar sociālās palīdzības sniegšanu un citiem risinājumiem ārkārtējā si tu ā cijā var gūt arī mājaslapās: Domes iestāžu darbs 7 Saistībā ar Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas ieviešanu val stī Skrīveru novadā no 13. marta līdz 14. aprīlim slēgtas vairākas iestādes un noteikti ierobežojumi. * Šajā laikā attālināti mācās Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Abās skolās darbadienās no pulksten 8.00 līdz strādā dežurants un kanceleja. * Pirmsskolas izglītības iestādēs Sprīdītis un Saulēni darbojas dežūrgrupa. * Apmeklētājiem slēgts Skrīveru Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. * Nenotiek nodarbības, pulciņi un mēģinājumi Skrīveru kultūras centrā. * Sociālās aprūpes centrā Ziedugravas noteikta karantīna, ierobežota iebraukšana teri torijā un ārā. Pienesumu nodošana klien tiem iespējama tikai sevišķos gadījumos, piemēram, kompensējamo medikamentu vai citu īpaši svarīgu lietu nodošana. Tos var nodot tikai otrdie nās no pulksten līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar sociālās aprū pes centra Zie dugravas direktori Diānu Bebri-Kondrāti, tāl r * Skrīveru dienas aprūpes centrā atcelti visi publiskie pasākumi, pulciņi un treniņi. * Skrīveru bērnu bibliotēka un Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka atvērtas: pirmdienās no pulksten 9.00 līdz un ceturtdienās no pulksten līdz Bibliotēkās būs iespēja tikai apmainīt grāmatas, bet nedarbosies publiskā datoru un interneta pieejas vie ta. Vecāki, darba devēji, visi skrīverieši! Aicinām būt pretimnākošiem un atsaucīgiem, meklējot risinājumus darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanai šajā laikā.

8 8 Skrīks Citāds iesācies šis jaunais pavasara darba cēliens ikvienam no mums. Sociālo platformu saturu ik mirkli papildina jaunas ziņas, raksti. Arī par to, kā skolā tiek aizvadītas pirmās dienas, mācoties attālināti no mājām. Tomēr šeit jums mans, skolnieces, viedoklis. Jau laicīgi saņēmām nedēļas darbu plānu katram mācību priekšmetam. Uzdevumi mācību grāma tās, citi interneta vidē, skolotāju Herberts. Ļoti interesants cilvēks Andreja Upīša vidusskolas 10. klases audzēknis Herberts Legants ir ļoti aktīvs jaunietis, kurš nebaidās jaunu izaicinājumu, labprāt iesaistās dažādos pasākumos un tā pārliecinās par sevi, savām spējām. Iepazīstinām ar viņu! Kā nokļuvi Skrīveros, jo mūsu skola tev nav pirmā un vienīgā? Uz Skrīveriem no Ogres ar ģimeni pārcēlāmies manu ērtību labad! Izglītība Ogrē nešķita tā labākā. Tad pēkšņi Skrīveros parādījās piedāvājums nopirkt māju. Apsverot visus plusus un mīnusus, kā arī lielo faktoru, ka Skrīveru vidusskolā izglītība ir ļoti laba, pieņēmām lēmumu dzīvot šeit! Tā kā jau divas reizes esmu atnācis uz šo skolu, tad iejušanās pirmajā un otrajā reizē krasi atšķīrās. Pirmajā reizē bija grūti iejusties, jo pats kādreiz biju noslēgts un mazrunīgs, bet ar laiku sāku komunicēt ar klasesbiedriem, un viņi mani mīļi pieņēma kā savējo. Otrajā reizē bija daudz vieglāk, jo biju atvērtāks un komunikablāks, kā arī pazinu skolēnus, skolotājus un arī pašu skolu. Tu esi ļoti aktīvs jauns cilvēks, ko dari un kā paspēj visu izdarīt? Man ir vairāki hobiji un aizraušanās! Es dejoju Skrīveru jauniešu deju kolektīvā Susuriņi, piekopju savas aktiermākslas prasmes Ogres Tautas teātrī, dziedu skolas ansamblī, esmu skolēnu pašpārvaldes prezidents, vadu skolas un arī citus pasākumus. Vēl arī pašizaugsmes nolūkos spēlēju ģitāru un citus instrumentus, meditēju, dzie du, rakstu dzeju un adu! Dažreiz pats sev jautāju kā tu vari visu šo izdarīt? Esmu nonācis pie secinājuma: viss, ko es daru, man patīk! Es nedaru tās lietas, kuras mani nogurdina un kuras atņem enerģiju, tieši otrādi daru tās, kas mani uzlādē. Nekad nenogurstu, jo daru to, ko mīlu! Noraksturo 10.a klases skolēnu Herbertu Legantu? Herberts ir ļoti interesants cilvēks. Viņš dažreiz var likties neaprēķināms, tomēr jāsaprot, ka tas ir tikai uz labām iecerēm balstīts. Viņš ir adekvāts, pietiekami strādīgs, mērķtiecīgs un atvērts. Daudzi viņu nesaprot un nevēlas saprast, tādēļ viņš savas īstās personības krāsas neatklāj, taču joprojām ir pozitīvs komiķis. Kādas ir tavas nākotnes ieceres? Vēl pirms dažiem mēnešiem dedzīgi gribēju kļūt par aktieri, tad aizgāju uz ēnu dienām Latvijas Kultūras akadēmijā, un manas domas sāka svārstīties. Ne tāpēc, ka augstskola bija slikta, bet apzinājos, ka nākotnē gribu divus bērnus, sievu. Ģimene man vienmēr ir bijusi svarīga; kā šī brīža, tā arī nākotnē pašam sava. Sapratu, ka ejot aktiera ceļu, ģimene un laika veltīšana tai nebūs opcija. Tad, aizbraucot uz izstādi Skola 2020, atklāju AirBaltic Pilot academy, un tas mani ieintriģēja. Uzzinot par to vairāk un aizejot uz Atvērto durvju dienu akadēmijā, sapratu, ka šī ir vieta, kur es gribu studēt. Tā nu tagad plānoju kļūt par pilotu, labi pelnīt, nodibināt ģimeni un atkal darīt to, kas man patīk. Vai viegli 21. gadsimtā būt jaunam? Manuprāt, mūsdienu jaunieši nenovērtē, cik viegli un labi viņi šobrīd dzīvo. Ja atskatās uz to, caur kādiem laikiem ir gājusi Latvija, šobrīd liekas, ka mēs dzīvojam pasakā. Kas tev nepatīk un kas patīk mūsdienu jauniešos? Man šķiet, ka jaunieši ir izveidojuši divas galējības ļoti vieds un pavisam bezcerīgs. Ļoti vieds tāds, kurš uzstāda ierunātas ziņas un vēl, un vēl. Šeit parādās katra skolēna atbildības sajūta, spēja plānot laiku un galvenais komunicēt. Komunicēt ar klasesbiedriem, varbūt ar draugu, kurš jau mācās augstskolā. Mums ir šī iespēja dažādot savu mācīšanās stilu un praksi, atrast savu pieeju. Jā, protams, nedēļas pirmajā dienā e-klases vietne pāris stundas nereaģēja, nodomāju, vai visi tiešām tik cītīgi mācās? Arī šai problēmai tika atrasts risinājums, izmantojot citas saziņas vietnes. Mazās māsas plāns bija izpildīt visus nedēļas uzdevumus līdz trešdienai, lai vairāk brīvdienu, turpretī daži mani klasesbiedri attapās nedēļas beigās ar krietnu darbu sarakstu. It kā šo nedēļu mācījāmies paši, tomēr zināju, ka skolotāji ir gatavi sniegt atbalstu un censties palīdzēt izprast mācāmo vielu, atbildēt uz mūsu jautājumiem. Redzu, ka šajā saspringtajā laikā parādās cilvēku radošums, kopības sajūta, pat distancējoties vienam no otra. Mēs esam pacietīgāki un iejūtīgāki viens pret otru, tā lai arī paliek. Un, protams, vēlreiz atgādinu mazgājiet rokas un esat prātīgi! Veselību! Patrīcija Zālīte, Skrīka redaktore HERBERTS LEGANTS sapņo kļūt par pilotu. savā dzīvē lielus mērķus, to jau ir izplānojis un domājot un darot visu arī sasniedz. Pavisam bezcerīgs tāds, kuram skola liekas nevajadzīga, un viņš labāk pabeidz devīto klasi, aiziet strādāt vietējā bodē un pat necenšas neko savā dzīvē sasniegt. Kura grupa jums patīk, lemiet paši! Manu atbildi jūs jau zināt. Ko tu gribētu novēlēt saviem vien audžiem? Atrast savu dzīves ceļu, nebaidīties no jaunā un nezināmā! Dažreiz dzīve iekodīs vai iekniebs, bet neņem to vērā, skaties uz pozitīvo! Meklē jaunas nodarbes un hobijus. Mīli sevi un tos, kuri tev ir apkārt. Rodi sevī gaišumu, pozitīvu enerģiju, viedumu un, galvenais, izbaudi procesu tā, lai dzīves beigās, atskatoties uz savu ceļu, tur spīd dzeltens saulespuķu lauks!

9 Būt mierīgam ir mans vienīgais variants Talantīgs, radošs, sportisks un mērķtiecīgs tāds ir 10. a klases skol nieks Kalvis Kalniņš. Viņš šajā sarežģītajā brīdī, kad attālināti jāveic ļoti daudz uzdevumu un pienākumu, atradis laiku atbildēt uz Skrīka jautājumiem. Skrīveros mācies no 1. klases un vienmēr esi izcēlies ar centību, apzinīgumu. Kas tevi mudināja tādam kļūt? Man vienmēr patikuši skaitļi un tehnoloģijas. Tāpēc bieži skatījos dažādus video, kuri visiem likās nenozīmīgi. Tagad esmu redzējis tik daudz video, ka zinu lielāko daļu matemātikas un fizikas tēmu. Esi audzis kopā ar māsu un vērojis, kā viņa tiek galā ar mācībām, papildus pienākumiem. Vai tavā dzīvē bijuši citi motīvi kļūt tādam, kāds esi? Kad biju mazs, internetā atradu vairākus veiksmīgus stāstus par augstu profesiju pārstāvjiem, piemēram, inženieriem, tāpēc mācījos tā, lai kādu dienu arī es varētu būt par inženieri. Skatoties no malas, šķiet, esi mierīgs, nosvērts, par sevi pārliecināts jaunietis. Kāds esi patiesībā? Savu raksturu noteikti esmu veidojis pats, balstoties uz apkārtējiem cilvēkiem. Līdz šim klasē vide vienmēr bijusi skaļa, tāpēc esmu iemācījies ignorēt tās skaņas, kuras man traucē. Lai gan bieži vien ir vēlme kādam pateikt, lai mācās, nevis runā un lieto telefonu, es jau zinu, ka tas neko nemainītu, tāpēc būt mierīgam un nosvērtam ir mans vienīgais variants. Puišiem parasti prātā visādas delverības, jociņi. Vai arī tev gadījies nostrādāt kādu nerātnību? Kad biju mazāks, es bieži braukāju ar velosipēdu. Man Skrīveros vairs nebija interesanti, tāpēc nolēmu braukt tālāk. Renesanses stāsti ar mūziku 4.a klases skolēni labprāt sevi bagātina, apmeklējot dažādus piedāvātos pasākumus Latvijas galvaspilsētā. Brauciena laikā mēs apmeklējām Rīgā VEF Kultūras pili, tur mēs bijām pirmo reizi. Kultūras pilī bija ļoti skaisti. Klausījāmies koncertciklu Mūzika tev. Renesanses stāsti.. Mums stāstīja par seno laiku mūziķiem un māksliniekiem. Mani pārsteidza vēstījums par melno karalieni, kuras vidukļa apkārtmērs bija 33 centimetri. Mums visiem patika skanīgās dziesmas itāļu valodā. Mūziķi spēlēja dažādus instrumentus, kuri senāk skanēja citādāk nekā tagad, mūsdienās. Koncerts bija ļoti interesants. Turpinājumā iepazinām Melngalvju namu. Te laikā aizvirzījāmies līdz pat 14. gadsimtam. Mēs izmēģinājām kalt monētas, izstaigājām daudzas nama kāpnes, telpas un pagrabus, līdz atkal nonācām mūsdienās. Ēkai ļoti sena vēsture, bet pati ēka ir jauna uzbūvēta tikai gadā. Pašai pirmajai ēkai šogad apritētu 685 gadi, bet to nopostīja karš. Šobrīd Melngalvju nams ir viena no greznākajām ēkām Rīgā, kurā var apskatīt unikālo sudraba trauku kolekciju. Šādas ekskursijas ir ļoti noderīgas un mūs izglīto. Paldies skolotājai par ekskursiju! Rebeka Štauere, 4.a klase 9 KALVIS KALNIŅŠ: Mūziku es visur ņemu līdzi, jo tā man palīdz domāt un liek justies labāk. Nevienam neko nepateicis, es aizbraucu pie vecvecākiem, kas ir aptuveni 50 kilometru attālumā. Tas bija mans pirmais tālais brauciens. Jau 5. klasē startēji TV konkursā Gudrs, vēl gudrāks. Kas tevi pamu dināja tajā piedalīties? Mācoties 5. klasē, pieteicos ar skolotājas palīdzību. Šogad pieteicos pavisam nejauši. Skolotāja bija teikusi, ka es varētu startēt, bet es atteicos. Pēc vairākām dienām vēlu vakarā iegāju LTV mājaslapā un stundu pirms termiņa beigām pieteicos. Mans gatavošanās process iekļāva tikai pa matprincipu atkārtošanu, piemēram, ko matu likšanu un dažu vēsturisko datumu. Es uzskatu, ka šādam konkursam nav iespējams sagatavoties, tāpēc es turpināju darīt to, ko daru ikdienā, un lielākā daļa pareizo atbilžu balstījās uz to, ka biju redzējis kādu video, kurā šo jautājumu pārrunāja. Kas tev šajā procesā sagādā prieku vai sarūgtinājumu? Prieku man sagādā gan pareizās atbildes, gan nepareizās, jo katru reizi es iemācos kaut ko jaunu. Sarūgtinājumu ir grūti iegūt, ja ņem vērā to, ka manu anketu pieņēma, bet ļoti daudziem citiem skolēniem nemaz nebija iespējas startēt. Kādi ir tavi hobiji? Man patīk braukt ar velosipēdu un klausīties mūziku. Es spēlēju ģitāru, kas man mūziku ļauj radīt pašam, un tas man šķiet vienreizēji. Tad, kad ārā ir silts, labprāt skrienu pa ceļiem ārpus Skrīveru centra, jo tur ir klusums un miers. Kā aizrit tava parastā skolas diena? Es pamostos un uztaisu kafiju. Ja pietiek laika, gatavoju arī brokastis. Nekad nelieku modinātāju, jo uzticos tam, ka pamodīšos laikā. Uz skolu bieži līdzi ir dators, jo no rīta un pusdienu starpbrīdī es varu izmantot laiku lietderīgi programmējot. Pēc skolas aizeju mājās un mazliet atpūšos, lai varētu doties uz treniņu vai dejošanu. Mājās atgriežos pēc pulksten 20, tad sāku pildīt mājasdarbus. Tad eju gulēt. Bez kā tu dzīvē nevarētu iztikt un kas tevi sabiedrībā kaitina visvairāk? Mani kaitina tas, ka cilvēki neizsaka savu viedokli, jo baidās, ka tas būs nepareizs. Vēl mani ļoti kaitina tie cilvēki, kuri staigā ar skaļām tumbām publiskās vietās. Es noteikti nevarētu iztikt bez tuvākajiem cilvēkiem un draugiem, jo viņi vienmēr ir gatavi palīdzēt. Arī mūziku es visur ņemu līdzi, jo tā man palīdz domāt un liek justies labāk. Ko tu vēlētu jauniešiem? Es vēlētu atrast vēlmi mācīties un saprast, ka ir forši zināt vairāk par to, ko māca skolā. Manuprāt, vairākums jauniešu nesaprot skolas un zināšanu nozīmi viņu dzīvē. Mācāmies etiķeti Marta sākumā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā viesojās psiholoģe Sanita Šiballo. Viņa lekcijā stāstīja par etiķeti un tās nozīmi ikdienā. Katrai dzīves situācijai ir piemērota etiķete, kuru ieteicams ievērot, lai radītu labu pirmo iespaidu, jo, kā pati lekcijas vadītāja stāstīja, pirmo iespaidu ir grūti labot, pat gandrīz neiespējami. Pirmais iespaids paliek un ir pirmais iespaids. Sanita Šiballo ieteica, ka arī nākotnē noderēs zināšanas par etiķeti, jo būs gan jāstājas augstskolā, gan jāmeklē darbs, gan jāapmeklē dažādi pasākumi, kur vērts radīt labu pirmo iespaidu, lai tas turpmāk dod vienīgi patīkamu sadarbību ar citiem cilvēkiem. Vēlos, lai ikviens pirms katras saviesīgas tikšanās vai pasākuma atceras leģendārās Koko Šaneles citātu: Jums būs tikai viena iespēja radīt pirmo iespaidu par sevi. Īsi un patiesi. Lai katrs tavs nākamis pirmais iespaids ir labāks par iepriekšējo! Dinija Pūpola, 12.b klase

10 10 Par pašizolācijas neievērošanu jāziņo policijai Skrīveru novadā jau apstiprināti pirmie saslimšanas gadījumi ar Covid-19 liecina Slimību profilakses un kontroles centra izveidotā karte. Taču iedzīvotājus satrauc gadījumi, kad cilvēki, kuri atbraukuši no ārvalstīm, neievēro pašizolēšanās prasības. Kā šādos gadījumos rīkoties? Skrīveru novada domē saņemtas vairā kas ziņas, ka cilvēki, kuri ieradušies no ārvalstīm, neievēro pašizolēšanās noteikumus. Saskaņā ar noteikto kārtību iedzīvotājiem 14 dienas pēc atbraukšanas no ārvalstīm jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna), lai nepakļautu apkārtējos inficēšanās riskam. Šīs prasības patlaban neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav akūtu elpošanas ceļu infekcijas pazīmju un viņi nav atzīti par kontaktpersonām. Skrīveru novada domes darbinieki nav tiesīgi pārbaudīt, vai cilvēki pārkāpj pašizolēšanās prasības, taču saprotam cilvēku satraukumu un bažas par savu un tuvinieku veselību. Skaidrojām, kā rīkoties gadījumos, kad apkārtējiem ir zināmi fakti par pašizolācijas noteikumu neievērošanu. Pie ģimenes ārsta tikai iepriekš piesakoties Nacionālais veselības dienests (NVD) informē: lai ierobežotu Covid-19 izplatību, mazinot pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, turpmāk ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta arī akūtajās stundās. Šādu kārtību ģimenes ārsti un pacienti strikti ievēro arī Skrīveros. NVD aicina iedzīvotājus nedoties pie ģimenes ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās. Ģimenes ārsts zvana laikā, noskaidrojot pacienta sūdzības un veselību, izvērtēs ne pieciešamību praksi apmeklēt klātienē. Ja ārsts pieņems lēmumu, ka pacientam ir nepieciešams ierasties klātienē, tad veiks pierakstu uz konkrētu apmeklējuma laiku, kas pacientam ir jāievēro. Ņemot vērā, ārkārtējo situāciju, ģimenes ārsti ir tiesīgi pārcelt plānotās pacientu profilaktiskās pārbaudes uz vēlāku laiku. Ģimenes ārstes Dagmāras Eglītes praksē noskaidrojām, ka šāda kārtība ir arī Skrīveros: akūtie pacienti tiek pieņemti pēc iepriekšējā pieraksta. Tātad, pirms doties pie ģimenes ārsta, iepriekš jāpiezvana un jāvienojas par nepieciešamību apmek lēt ārstu un pieraksta laiku. Skrīverieši šo kārtību arī strikti ievērojot. Tāpat bieži pacientiem norādījumi tiek sniegti pa tālruni. Ģimenes ārstes palīdze piebilst: Man gribas aicināt cilvēkus ja zināt, ka cilvēks, kurš atgriezies no ārzemēm, neievēro pašizolāciju un ignorē noteikumus, par to vajadzētu informēt atbildīgos dienestus. Ģimenes ārste Aija Skudra skaidro, ka akūtās stundas ģimenes ārsta praksē patlaban nav, jo prakses telpās nevar nodrošināt apmeklētāju izolāciju. Ir pieraksts, taču visi pacienti tiek pieņemti, tikai noteiktos laikos. Cilvēkiem izskaidrojam situāciju un citu izmaiņu pagaidām nav, saka ārste. Aija Skudra piebilst, ka darba devēji šajā Skrīveru novada kārtībniece Santa Novikova skaidro, ka viņai nav tiesību sodīt cilvēkus, kuri neievēro pašizolēšanās prasības. Aizrādīt es varu, taču gadījumos, kad šāds fakts konstatēts, skrīverieši par to var ziņot arī man, nodošu informāciju Valsts policijai tālākai rīcībai, saka Santa Novikova. Viņa pagaidām nevienu ziņu par šādiem pārkāpumiem nav saņēmusi. Ar kārtībnieci Santu Novikovu var sazināties pa tālruni Iedzīvotājiem par mājas karantīnas prasību neievērošanu jāziņo Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa priekšnieks Renārs Dreijers informē, ka līdz šim Aizkraukles pusē saņemti daudzi ziņojumi par cilvēkiem, kuri neievēro pašizolēšanās noteikumus. Lielākā daļa no tiem gan izrādījušies nepatiesi, taču dažos uzsākta pārkāpumu lietvedība. Cilvēki bieži pārprot pašizolācijas noteikumus, jo mājas karantīnu jāievēro tikai tam cilvēkam, kurš atgriezies no ārzemēm, stāsta Renārs Dreijers. Cilvēki bieži zvana par atgriezušos ceļotāju ģimenes locekļiem, tāpat ziņo par cilvēkiem, kuri no ārvalstīm atgriezušies krietnu laiku pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas. Situācijas ir dažādas, taču policija rūpīgi pārbauda katru saņemto informāciju. Cilvēkam, zvanot pa Valsts policijas norādīto tālruni, jārēķinās, ka būs jānosauc ne vien cilvēka, kurš neievēro pašizolācijas noteikumus, vārds un uzvārds, lai policija varētu gūt pierādījumus, bet arī savs vārds un uzvārds. situācijā musina cilvēkus, dažkārt nepamatoti liekot nokārtot darba nespējas lapu, arī gadījumos, kad tā nepienākas. Ir noteikumi, kādos gadījumos slimības lapa pienākas, un mums nākas vairāk skaidrot šo situāciju, saka ārste. Ģimenes ārste piebilst: Panikas nav, bet saprotam, ka jāpieņem dažādi apgrūtinājumi, piemēram, Aizkraukles dienas stacionārā neuzņems pacientus ar augšējo elpceļu slimībām, ja nebūs veiktas Covid-19 noteikšanas analīzes. Tāpat slimnīcās atcelti daudzi plānveida pasākumi, slimniekiem iepriekš pieteiktās vizītes atsaka daudzi konsultanti. Cilvēkiem vajadzīgs izskaidrošanas darbs, bet gan drīz pie ārkārtējās situācijas pieradīsim. Savukārt NVD aicina iedzīvotājus rīko ties atbildīgi, ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumus.

11 Attālināti mācīties izdodas Latvijas skolēni un skolotāji aizvadījuši pirmo nedēļu, mācoties attālināti. Kā tas izdodas un kāds ir vērtējums? Par to stāsta Skrīveru novada izglītības iestāžu pārstāvji. Jau pēc pirmajām attālinātās mācīšanās dienām izglītības iestādēs secināja: process notiek, skolotāji māca un bērni mācās. Aizvadot pirmo attālināto mācību nedēļu, visi lielākoties atzīst: mums ir izdevies, pagaidu plāns strādā! Kā izglītības iestādēs vērtē paveikto un kā veicies bērniem un vecākiem? Jāmācās vairāk Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā veikta audzēkņu aptauja, lai noskaidrotu vērtējumu attālinātajam mācību procesam. Tajā varēja piedalīties bērni kopā ar vecākiem. Direktora vietniece izglītības jomā Ilze Ga ņina atklāj: 80 procentu skolēnu savu pirmās nedēļas darbu novērtējuši ar atzīmi no 7 līdz 10 ballēm. Aptaujātie mācības attālināti bija lūgti novērtēt 10 ballu sistēmā, kur vērtējums 1 nozīmēja nav izdevies, 10 balles veicies ļoti labi. Vecākiem un bērniem aptaujā bija jāpaskaidro savs vērtējumu. Atziņas bija dažādas: citam patīk mācīties mājās, jo paši var plānot savu laiku, cits atkal vēlas ātrāk tikt uz skolu, jo pats ar visu netiek galā. Lielākā daļa ģimeņu ir apmierinātas, tiek galā un atzinīgi novērtējuši, ka jebkurā brīdī var sazināties ar skolotājiem un citiem vienaudžiem. Visi gan ir vienisprātis: attālinātam mācību procesam jāvelta daudz vairāk laika. Īpaši vidusskolēni uzskata, ka patlaban viņiem jāmācās vairāk nekā tas būtu, mācoties skolā klātienē. Laiks jaunām metodēm Mācību darbs turpinās. Šis laiks rosinājis pedagogus meklēt jaunas metodes, interesēties par informācijas tehnoloģiju iespējām un kā tās izmantot mācību procesā, atzīst Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Biķerniece. Šīs nedēļas laikā ir izveidojies ciešs kontakts un sadarbība starp pedagogiem un vecākiem. Mācību procesā iesaistīti visi: audzēkņi, vecāki un pedagogi. Direktore atzīst: brīvlaiks bija iespēja sko lotājiem sagatavoties attālinātai apmācībai. Pedagogi veica vecāku aptauju par informācijas tehnoloģiju iespējām un saziņas veidiem, metodiskās informācijas apmaiņas rezultātā pedagogi izstrādāja mācību plānus un bija sagatavoti darbam attālināti, saka direktore. Dežūrgrupas strādā Pirmsskolas izglītības iestādē Sprīdītis attālināti mācās 5 un 6 gadus vecie audzēkņi, kuriem jāgatavojas skolai. Vadītāja Inta Rin mane atklāj: Vecāki ir atsaucīgi, aktīvi iesaistās savu bērnu mācību darbā. Esam apmierināti, process notiek, saņemam arī atgriezenisko saiti. Vecāki ir paņēmuši mācību materiālus visam laikam, pirmsskolas pedagogi uzdevu mus saviem mazajiem audzēkņiem sagatavo nedēļai. Vecāki var izvēlēties, kad kopā ar bērnu mācīties, ja neizdodas tam veltīt laiku katru dienu. Pirmsskolas izglītības iestādes Saulēni vadītāja Sandra Ozola stāsta, ka audzēkņu vecākiem nosūtīts mācību plāns divām nedēļām. Vecākiem jāiesūta darbiņi, taču, kā mums visiem šis process patīk Varēs izmest lielgabarīta atkritumus Skrīveru novada dome lielgabarīta sadzīves atkritumu izvešanu organizēs no šī gada 14. aprīļa līdz 19. aprīlim. Iedzīvotāji tiek aicināti atbrīvoties no lielgabarīta sadzīves atkritumiem, nogādājot tos speciāli tiem paredzētos konteineros, kuri atradīsies novada domes pagalmā Daugavas ielā 59, kā arī Zemkopības institūtā 1 (aiz bijušā veikala) un saimniecībā (aiz kantora ēkas). Iedzīvotājus, kuriem nav transporta lielgabarīta atkritumu izvešanai, lūgums MĀCĪBU PROCESĀ aktīvi iesaistās visa ģimene. 11 un izdodas, spriest varēsim tikai nā košnedēļ, izvērtējot paveikto, saka vadī tāja. Bērnudārza Saulēni pedagogi pirmajām mācību nedēļām bija sagatavojuši materiālus audzēkņiem vecumā no 3 līdz 6 gadiem, un kopā ar vecākiem bērni šajās divās nedēļās mācās izzināt pasauli, vērojot pavasari dabā. Patlaban top ieteikumi un mācību plāni Lieldienu nedēļām. Dežūrgrupas bērnudārzos strādā. Tāpat kā līdz šim, vecākiem, kuriem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, kat ru nedēļu jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis dežūrgrupā 30. martā bija četri bērni, pirmsskolas izglītības iestādē Saulēni bija trīs bērni. Gan skolotāji, gan vecāki atzīst: darba ir daudz, un vienkārši nav. Skolotāji no bērnu sarakstes secinājuši, ka skolēni negrib pagarināto mācību gadu, tāpēc uz cītīgi mācās. Viņi tiešām cenšas! saka Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotāja Silvija Strautmane. Vai aprīlī varēsim iet uz skolu? Tik optimistiska neesmu, drīzāk domāju, ka attālināti mācoties, šo mācību gadu arī noslēgsim, bet to rādīs nākotne. pieteikties pie Skrīveru novada vides pārvaldības speciālistes Lienas Valdmanes-Girgensones pa tālruni Svarīgi zināt! Lielgabarīta atkritumi ir tādi sadzīves atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteinerā mēbeles, matrači, sadzīves tehnika, paklāji un citas lietas. Smalki sadzīves atkritumi, kas sapakoti liela izmēra maisos vai cita veida liela izmēra tarā, nav lielgabarīta atkritumi. Lielgabarīta atkritumu konteinerā nedrīkst izmest: vecas riepas, medikamentus, svinu saturošus priekšmetus (baterijas, akumulatori), krāsas un to izstrādājumus, ražošanas atkritumus, celtniecības atkritumus un būvgružus. Veicot lielgabarīta atkritumu izvešanu, lūgums ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, saistībā ar Covid-19 saslimstības iero bežošanu. Liena Valdmane-Girgensone, Skrīveru novada domes vides pārvaldības speciāliste

12 12 SVEICAM! Veselības un laba vēlējumi visiem aprīļa jubilāriem novadā! Izsludina iepirkuma procedūru Līču ūdenskrātuvē ielaiž karpas S krīveros, Līču ūdenskrātuvē, arī šopavasar ielaistas karpas. Zivju resursus te papildina ik gadu, šopavasar zivju iegādei atvēlēts 1000 eiro. Skrīveru novada do mes priekšsēdētājs Andris Zālītis stāsta, ka par tradīciju kļuvis ik gadu Līču ūdenskrātuvē papildināt zivju resursus. Tas tiek darīts, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju un makšķernieku vēl mi izmantot laiku atpūtai dabā. Šī ūdens krātuve ir ikvienam makšķerniekam pieejama vieta. Pirms apmēram nedēļas Līču ūdenskrātuvē ielaistas zivj audzētavā Purviņi Seces pagastā iegādātas karpas. Šim mērķim atvēlēti 1000 eiro no Skrīveru novada domes dabas resursu nodokļa ieņēmumu fonda. Ūdenskrātuvē jau var makšķerēt, bet, protams, ievērojot norā dījumus un ieteikumus ārkārtas situācijas laikā. S IA Skrīveru saimnieks, reģistrācijas Nr , adrese: Skrīveru novads, Skrīveri, Daugavas iela 37, LV5125 izsludina iepirkuma procedūru Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Skrīveros, identifikācijas numurs SS 2020/1. Iepirkums tiek īstenots projekta Siltumavota pārbūve Skrī veros (Nr /18/A/038) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Sa vie nības Kohēzijas fonds. Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti pasūtītāja mājas lapā Personiski ar iepirkuma procedūras dokumentiem pretenden tiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA Skrīveru saimnieks telpās Skrīveru novadā, Skrīveri, Daugavas iela 37, LV-5125, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu SIA Skrīveru saimnieks valdes loceklis Aigars Sprudzāns, tālr.: , e-pasts: Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz gada 27. aprīļa pulksten Materiālus, kas paredzēti publicēšanai Skrīveru novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma Skrīveru Vārds maija numurā, lūgums iesūtīt līdz 3. maijam. Materiālus vēlams iesniegt elektroniski, sūtot tos e-pastā: tālrunis Vakances Skrīveru novada domē un tās iestādēs Skrīveru novada domē vajadzīgs: daiļdārznieks, traktortehnikas vadī tājs labiekārtošanas darbu strādnieks. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola no nākamā mācību gadu aicina darbā: matemātikas skolotāju. Vairāk informācijas par vakancēm Skrīveru novada domes mājaslapā: www. skriveri.lv. MIRUŠI ANTIJA KRASTIŅA (1935.) ELVĪRA PIĻUKA (1927.) Skrīveru Vārds Skrīveru novada pašvaldības izdevums Izdevēja adrese: Skrīveru novada dome, Daugavas ielā 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Reģistrācijas apliecība: Nr , metiens 1500 eks. Izdevumu sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Elita Brovacka, e-pasts: Iespiests SIA Latgles druka Rēzeknē, Brīvības ielā 28. Skrīveru Vārdu citējot, atsauce obligāta.