KIA - PAR UZÒÇMUMU Kia Lai ðis automobilis Jums sagâdâ prieku!

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "KIA - PAR UZÒÇMUMU Kia Lai ðis automobilis Jums sagâdâ prieku!"

Transkripts

1 KIA - PAR UZÒÇMUMU Pçc Kia automobiïa iegâdes Jums droði vien tiks uzdots daudz jautâjumu par to un tâ raþotâju, piemçram, Kas tâ Kia îsti ir?, Vai Kia ir cilvçka vârds?, Ko nozîmç Kia? Sniedzam daþas atbildes. Pirmkârt, Kia ir vecâkais autobûves uzòçmums Korejâ. Ðajâ uzòçmumâ strâdâ vairâki tûkstoði darbinieku, kuru mçríis ir izgatavot augstas kvalitâtes automobiïus par pieòemamâm cenâm. Vârda Kia pirmâ zilbe Ki nozîmç rasties no pasaules vai rasties kaut kur un doties pasaulç. Otrâ zilbe a nozîmç Âzija. Tâtad vârds Kia nozîmç rasties no vai nâkt no Âzijas visai pasaulei. Lai ðis automobilis Jums sagâdâ prieku!

2 PRIEKÐVÂRDS Pateicamies Jums, ka izvçlçjâties Kia automobili. Kad automobilim bûs nepiecieðama tehniskâ apkope, atcerieties, ka vislabâk to pazîst raþotâju pârstâvji. Kia pârstâvju rîcîbâ ir uzòçmumâ apmâcîti tehniskie darbinieki, ieteiktie speciâlie instrumenti, oriìinâlâs Kia rezerves daïas. Mûsu mçríis ir nodroðinât jums vislabâko iespçjamo apkalpoðanu. Tâ kâ ðî svarîgâ informâcija bûs nepiecieðama arî automobiïa nâkamajiem îpaðniekiem, ðai instrukcijai jâpaliek kopâ ar automobili, ja nolemsiet to pârdot. Ðajâ instrukcijâ sniegta svarîga informâcija par jûsu jaunâ automobiïa ekspluatâciju, tehnisko apkopi un droðîbu. To papildina Garantijas un klientu informâcijas rokasgrâmata, kur sniegta svarîga informâcija par visâm garantijâm, kas attiecas uz jûsu automobili. Ja automobilis ir aprîkots ar audiosistçmu, tam ir pievienota arî Kia integrçtâs audiosistçmas instrukcija, kurâ izskaidrota tâs darbîba. Ïoti iesakâm rûpîgi izlasît ðos materiâlus un ievçrot visus ieteikumus, lai jûsu jaunâ automobiïa ekspluatâcija bûtu maksimâli patîkama un droða. Daþâdiem Kia modeïiem tiek piedâvâta plaða iespçju, komponentu un funkciju izvçle. Tâpçc viss ðajâ instrukcijâ aprakstîtais aprîkojums un daþâdâs ilustrâcijas, iespçjams, neattieksies tieði uz jûsu automobili. Ðajâ instrukcijâ sniegtâ informâcija un specifikâcijas bija spçkâ instrukcijas publicçðanas laikâ. Kia patur tiesîbas jebkurâ laikâ pârtraukt raþot vai mainît noteiktas specifikâcijas vai projektu bez brîdinâjuma un bez saistîbâm. Ja jums ir kâdi jautâjumi, noteikti vçrsieties pie Kia pârstâvjiem. Varat neðaubîties, ka mçs pastâvîgi rûpçjamies, lai braukðana jums sagâdâtu prieku un jûs bûtu apmierinâti ar ðo Kia automobili Kia Motors Corp. Visas tiesîbas rezervçtas. Jebkâda veida pavairoðana - elektroniska vai mehâniska, ieskaitot fotokopçðanu, ierakstîðanu jebkâdâ informâcijas glabâðanas un ieguves sistçmâ, - vai pilnîga vai daïçja tulkoðana nav atïauta bez korporâcijas Kia Motors rakstiskas pilnvaras.

3 SATURS IEVADS 1 PIRMAIS SKATS UZ JÛSU AUTOMOBILI 2 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 3 BRAUKÐANA 4 BRAUKÐANAS PADOMI 5 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ 6 TEHNISKÂ APKOPE 7 SPECIFIKÂCIJAS 8 RÂDÎTÂJS 9 ii

4

5 IEVADS Kâ lietot ðo instrukciju Automobiïa vadîðana Automobiïa iebraukðana

6 IEVADS KÂ LIETOT ÐO INSTRUKCIJU Mçs vçlamies palîdzçt jums panâkt, lai braukðana ar ðo automobili sagâdâtu jums vislielâko prieku. Lietoðanas instrukcija var daudzçjâdâ ziòâ palîdzçt. Ïoti iesakâm izlasît visu instrukciju no sâkuma lîdz beigâm. Îpaði svarîgi - lai nepieïautu clvçku bojâjeju vai savainojumus, ir vismaz jâizlasa rindkopas ar virsrakstu BRÎDINÂJUMS un UZMANÎBU, kas atrodamas visâ instrukcijas tekstâ. Tâs ir speciâli apzîmçtas, lai bûtu vieglâk atrodamas. Ilustrâcijas papildina instrukcijas tekstu, lai labâk paskaidrotu, kâ vislabâk izmantot savu auto. Izlasot instrukciju, jûs iepazîsieties ar daþâdâm îpaðîbâm, svarîgu droðîbas informâciju un braukðanu daþâdos ceïa apstâkïos. Instrukcijas iekârtojums redzams Saturâ. Instrukcijas apgûðanu var sâkt ar Râdîtâju, jo ðeit alfabçtiskâ secîbâ uzskaitîta visa tajâ esoðâ informâcija. Nodaïas. Ðai instrukcijai ir astoòas nodaïas un râdîtâjs. Katras nodaïas sâkumâ îsi uzskaitîts tâs saturs, lai âtri varçtu pateikt, vai ðajâ nodaïâ ir vajadzîgâ informâcija. Instrukcijâ jûs atradîsiet vairâkus apzîmçjumus BRÎDINÂJUMS, UZMANÎBU un PIEZÎME. Norâdes, kuras apzîmçtas ar BRÎDINÂJUMS, UZMANÎBU un PIEZÎME, ir paredzçtas jûsu droðîbas uzlaboðanai un çrtas un patîkamas Kia automobiïa lietoðanas veicinâðanai. Rûpîgi izlasiet un ievçrojiet VISUS ðajâs norâdçs BRÎDINÂJUMS, UZMANÎBU un PIEZÎME sniegtos norâdîjumus. BRÎDINÂJUMS BRÎDINÂJUMS. Ar to apzîmç situâciju, kad ðî brîdinâjuma neievçroðanas gadîjumâ draud nopietni savainojumi vai pat nâve. UZMANÎBU UZMANÎBU. Ar to apzîmç situâciju, kad, neievçrojot uzmanîbas brîdinâjumu, draud savainojumi, iespçjams, pat smagi. PIEZÎME PIEZÎME. Ar to apzîmç situâciju, kad piezîmes neievçroðanas rezultâtâ draud bojâjumi automobilim. 1-2

7 IEVADS AUTOMOBIÏA VADÎÐANA Tâpat kâ citiem ðâda veida automobiïiem, arî ðî automobiïa vadîtâjs rîcîbas nepareizas rezultâtâ var zaudçt kontroli pâr to, izraisît avâriju vai automobiïa apgâðanos. Pateicoties daþâm konstrukcijas îpatnîbâm (lielâks klîrenss, augstums u.c.), ðim automobilim ir augstâks smaguma centrs nekâ citu veidu automobiïiem. Citiem vârdiem sakot, tie nav paredzçti braukðanai pagriezienos tâdâ paðâ âtrumâ kâ tradicionâlie automobiïi ar diviem velkoðajiem riteòiem. Atturieties no straujiem pagriezieniem vai pçkðòiem manevriem. Atcerieties, ka nepareizas vadîðanas rezultâtâ var zaudçt kontroli pâr automobili, izraisît avâriju vai automobiïa apgâðanos. Noteikti izlasiet braukðanas ieteikumus ceïa un bezceïa apstâkïiem ðîs instrukcijas 5. nodaïâ. AUTOMOBIÏA IEBRAUKÐANA Îpaðs iebraukðanas periods nav nepiecieðams. Ievçrojot ðâdus vienkârðus ieteikumus pirmo 1000 km (600 jûdþu) braukðanas laikâ, var uzlabot automobiïa kalpoðanas efektivitâti, ekonomiskumu un ilgumu. Nepârslogojiet motoru. Nebrauciet ilgstoði ar vienâdu âtrumu - âtri vai lçni. Pareizai motora iebraukðanai nepiecieðama âtruma maiòa. Lai pareizi iebrauktu bremzes, atturieties no straujas apstâðanâs, izòemot ârkârtas gadîjumus. Atturieties no braukðanas uzsâkðanas ar pilnu jaudu. 1-3

8 1-4

9 PIRMAIS SKATS UZ JÛSU AUTOMOBILI Salons un ârskats Instrumentu panelis Motora nodalîjums

10 PIRMAIS SKATS UZ JÛSU AUTOMOBILI SALONS UN ÂRSKATS Ârçjais atpakaïskata spogulis 2. Instrumentu bloks 3. Stûre 4. Sçdeklis 5. Aizmugures logs 6. Paceïamâs aizmugures durvis 7. Durvis 8. Elektrisko logu slçdþi 9. Aizmugures durvju bçrnu droðîbas slçdzene 10. Âtrumkârbas svira 11. Stâvbremzes svira 12. Lukturi 13. Rezerves riepa BLA201A 2-2

11 PIRMAIS SKATS UZ JÛSU AUTOMOBILI INSTRUMENTU PANELIS Apgaismes ierîèu slçdzis / pagriezienu virzienrâdîtâji 2. Instrumentu bloks 3. Logu tîrîtâjs / mazgâtâjs 4. Klimata kontroles sistçma* 5. Audiosistçma* 6. Pasaþiera puses gaisa spilvens* 7. Avârijas gaismas signâls 8. Motora pârsega atvçrðanas svira 9. Vadîtâja puses gaisa spilvens* 10. Stûre 11. Aizdedzes slçdzis 12. Stâvbremzes svira 13. Âtrumkârbas svira 14. Cimdu nodalîjums * : ja ir aprîkots OBL006001L 2-3

12 PIRMAIS SKATS UZ JÛSU AUTOMOBILI MOTORA NODALÎJUMS Gaisa filtrs 2. Motoreïïas mçrstienis 3. Motoreïïas uzpildes atveres vâciòð 4. Automâtiskâs âtrumkârbas eïïas mçrstienis* 5. Bremþu/ sajûga* ðíidruma tvertne 6. Droðinâtâju bloks 7. Vçjstikla mazgâðanas ðíidruma tvertne 8. Stûres pastiprinâtâja ðíidruma tvertne 9. Motora dzesçðanas ðíidruma tvertne 10. Radiatora vâciòð 11. Akumulators * : ja ir aprîkots 6BLA

13 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Atslçgas Tâlvadîbas bezatslçgas durvju sistçma Imobilaizera sistçma Durvju slçdzenes Logi Priekðçjais sçdeklis Aizmugures sçdeklis Droðîbas jostas Gaisa spilveni - papildu droðîbas sistçma Paceïamâs aizmugures durvis Motora pârsegs Degvielas tvertnes vâciòð Degvielas padeves automâtiskâs pârtraukðanas slçdzis Spoguïi Salona apgaismojums Glâþu turçtâjs Mantu glabâðanas nodalîjums Saulesbriïïu turçtâjs Jumta lûka Jumta bagâþnieks Salona aprîkojums Antena Noþogojuma tîkls Bagâþas tîkls Bagâþas nodalîjuma tonneau pârsegs Bagâþas kaste

14 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI ATSLÇGAS 6BLA0201 Atslçgas koda numurs ir uzrakstîts uz atslçgu komplektam piestiprinâtâs plâksnîtes. Ja atslçgas tiek pazaudçtas, Autorizçts Kia pârstâvis, zinot ðos koda numurus, var viegli sagâdât atslçgu dublikâtus. Noòemiet plâksnîti un glabâjiet droðâ vietâ. Pierakstiet arî koda numuru un glabâjiet to droðâ vietâ, taèu ne automobilî. BRÎDINÂJUMS - Aizdedzes atslçga Atstât bçrnus bez uzraudzîbas automobilî, kurâ atrodas aizdedzes atslçga, ir bîstami, pat ja atslçga nav aizdedzes slçdzî. Bçrni mçdz atdarinât pieauguðo rîcîbu un var ievietot atslçgu aizdedzes slçdzî. Aizdedzes atslçga var dot iespçju bçrniem darbinât elektriski veramos logus vai citas ierîces vai pat izkustinât automobili. Tâ rezultâtâ var gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. Nekâdâ gadîjumâ neatstâjiet atslçgas automobilî, kur atrodas nepieskatîti bçrni. UZMANÎBU Izmantojiet automobiïa aizdedzei tikai Kia oriìinâlâs atslçgas. Ja tiek izmantota cita atslçga, aizdedzes slçdzis no START stâvokïa var neatgriezties ON stâvoklî. Ja tâ notiek, starteris turpina darboties un var tikt bojâts startera motors, un ir iespçjama aizdegðanâs, ko izraisa pârmçrîgi stipra strâva elektroinstalâcijâ. 3-2

15 TÂLVADÎBAS BEZATSLÇ- GAS DURVJU SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) 2BLA303 Ja automobilis ir aprîkots ar ðo funkciju, durvis un paceïamâs aizmugures durvis var aizslçgt un atslçgt no 10 m (30 pçdu) attâluma, izmantojot pie atslçgu íçdîtes piestiprinâmo raidîtâju. Ja pçc ðîs pogas nospieðanas 30 sekunþu laikâ netiek atvçrtas nevienas durvis, visas èetras durvis tiek automâtiski aizslçgtas. (1) LOCK (aizslçgt) ( ): Nospieþot attiecîgo raidîtâja pogu, tiek aizslçgtas visas èetras durvis un paceïamâs aizmugures durvis un vienreiz nomirgo avârijas gaismas signâli. (2) UNLOCK (atslçgt) ( ): Nospieþot attiecîgo raidîtâja pogu, tiek atslçgtas visas èetras durvis un paceïamâs aizmugures durvis, divreiz nomirgo avârijas gaismas signâli, un 30 sekunþu laikâ tiek izgaismots salons un/vai aizmugures bagâþas nodalîjuma apgaismojums, ja to slçdþi atrodas centrâlajâ pozîcijâ. Ja pçc ðîs pogas nospieðanas 30 sekunþu laikâ netiek atvçrtas nevienas durvis, visas èetras durvis tiek automâtiski aizslçgtas. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI (3) Aizmugures durvju logu atslçgðana ( ): Nospieþot attiecîgo raidîtâja pogu, tiek atslçgts paceïamo aizmugures durvju logs. (4) Signalizâcija ( ): Nospieþot atbilstoðo pogu uz raidîtâja vismaz pussekundi, atskançs skaòas signâls un 27 sekundes mirgos avârijas signâls. 3-3

16 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI PIEZÎME Bezatslçgas durvju sistçma nedarbojas ðâdos gadîjumos: - ja aizdedzes atslçga atrodas aizdedzes slçdzî; - ja ir pârsniegts darbîbas attâlums (5 m/ 15 pçdas). - raidîtâja baterija ir izlâdçjusies; - iespçjams, signâlu bloíç citi automobiïi vai priekðmeti. Pârbaudiet apkârtni; - laiks ir ïoti auksts; - raidîtâjs atrodas tuvu radio raidîtâjam, piemçram, radio stacijai, vai lidostas tuvumâ, kas var radît traucçjumus raidîtâja normâlai darbîbai. Ja rodas kâdi sareþìîjumi ar bezatslçgas durvju sistçmu, pçc iespçjas drîzâk vçrsieties pie Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. OUN Bateriju nomaiòa 1.Ar monçtas palîdzîbu uzmanîgi atveriet raidîtâja korpusu. 2. Izòemiet un nomainiet 3 voltu bateriju, novietojot to ar (+) uz leju. 3. Aizveriet raidîtâja korpusu. 4. Pârbaudiet raidîtâja darbîbu. UZMANÎBU Nepiemçrota baterija var izraisît raidîtâja darbîbas traucçjumus. Noteikti izmantojiet tikai piemçrotu bateriju. Lai novçrstu raidîtâja bojâjumus, to nedrîkst mest zemç, samçrcçt vai pakïaut karstuma vai tieðu saules staru iedarbîbai. 3-4

17 IMOBILAIZERA SISTÇMA - DÎZEÏA MOTORAM (JA IR APRÎKOTA) Lai mazinâtu automobiïa zâdzîbas risku, tas ir aprîkots ar elektronisku motora imobilaizera sistçmu. Imobilaizera sistçmu veido aizdedzes atslçgâ iebûvçts retranslators, atslçgas cilindrâ iebûvçta antenas spole un Smartra ierîce. Kad atslçga tiek ievietota atslçgas cilindrâ un pagriezta ON stâvoklî, antenas spole saòem signâlus no retranslatora un nosûta to uz Smartra ierîci. Elektroniskâ kontroles ierîce (ECU) pârbauda no Smartra ierîces saòemtâ signâla autentiskumu. Ja signâls ir autentisks, motors tiek iedarbinâts, ja ne - netiek. Imobilaizera sistçmas dezaktivçðana: Ievietojiet aizdedzes atslçgu atslçgas cilindrâ un pagrieziet to ON stâvoklî. Imobilaizera sistçmas aktivizçðana: Pagrieziet aizdedzes atslçgu OFF stâvoklî. Tagad, ja kâds mçìinâs iedarbinât automobili bez oriìinâlâs aizdedzes atslçgas, motoru iedarbinât nebûs iespçjams. PIEZÎME Ja vçlaties mainît automobiïa imobilaizera sistçmas slepeno kodu, vçrsieties pie Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. Pçc slepenâ koda nomaiòas jums un Kia pârstâvim tas jâglabâ droðâ vietâ. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI UZMANÎBU Aizdedzes atslçgas retranslators ir ïoti svarîgs imobilaizera sistçmas dezaktivçðanas elements. Tâpçc to nedrîkst pakïaut triecieniem. Tie var izraisît imobilaizera sistçmas darbîbas traucçjumus un apgrûtinât automobiïa iedarbinâðanu. UZMANÎBU Imobilaizera sistçmu nedrîkst paðu spçkiem mainît, pârveidot vai pielâgot. Tâdçjâdi var izraisît imobilaizera sistçmas darbîbas traucçjumus. Imobilaizera sistçmas maiòas, pârveidoðanas vai pielâgoðanas, ko nav veikuði Autorizçti Kia pârstâvji, rezultâtâ raduðies darbîbas traucçjumi nav iekïauti Kia garantijâ. 3-5

18 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI DURVJU SLÇDZENES AIZSLÇGT ATSLÇGT ATSLÇGT AIZSLÇGT 2BLA302 2BLA304 2BLA305A Automâtiskâs durvju slçdzenes Durvju slçdzeòu slçgðana - ar atslçgu Lai atslçgtu, pagrieziet atslçgu uz automobiïa pakaïgala pusi, lai aizslçgtu - uz automobiïa priekðgala pusi. Kad durvis ir atslçgtas, tâs var atvçrt, pavelkot durvju rokturi. Visas èetras durvis un paceïamâs bagâþnieka durvis var aizslçgt un atslçgt no priekðçjâm durvîm ar atslçgu. 3-6 Durvju slçdzeòu slçgðana - bez atslçgas Atstâjot automobili bez pieskatîðanas, nospieþot vadîtâja durvju slçgðanas pogu un pçc tam aizverot durvis, tâs var aizslçgt bez atslçgas palîdzîbas. PIEZÎME Atstâjot automobili bez pieskatîðanas, vienmçr izòemiet aizdedzes atslçgu, iedarbiniet stâvbremzi, aizveriet visus logus un aizslçdziet visas durvis. Durvju slçdzeòu slçgðana no automobiïa salona Lai aizslçgtu durvis, nospiediet durvju slçgðanas pogu LOCK stâvoklî. Lai aizslçgtu durvis, izvelciet durvju slçgðanas pogu UNLOCK stâvoklî. Lai atvçrtu durvis, pavelciet durvju rokturi uz ârpusi. Pavelkot vadîtâja durvju rokturi, ðîs durvis tiek automâtiski atslçgtas un atvçrtas.

19 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI PIEZÎME Kad durvis ir aizslçgtas, sarkanâ atzîme uz pogas nav redzama. UZMANÎBU Braukðanas laikâ durvîm vienmçr jâbût pilnîbâ aizvçrtâm un aizslçgtâm, lai nepieïautu to nejauðu atvçrðanos. Aizslçgtas durvis neïauj automobilî iekïût potenciâliem iebrucçjiem, kad automobilis apstâjas vai palçnina gaitu. BRÎDINÂJUMS - Nepieskatîtu bçrnu atstâðana Nekâdâ gadîjumâ neatstâjiet bçrnus vai dzîvniekus automobilî bez pieskatîðanas. Aizslçgts automobilis var ârkârtîgi sakarst, izraisot nâvi vai smagus savainojumus bçrniem vai dzîvniekiem, kuri nespçj izkïût no automobiïa. ATSLÇGT ATSLÇGT AIZSLÇGT AIZSLÇGT 2BLA305B Centrâlâs durvju slçdzenes Nospieþot durvju slçdzenes slçdþa priekðçjo daïu, visas durvis un paceïamâs aizmugures durvis tiek automâtiski aizslçgtas. Nospieþot durvju slçdzenes slçdþa aizmugures daïu, visas durvis un paceïamâs aizmugures durvis tiek automâtiski atslçgtas. Aizslçdzot vai atslçdzot vadîtâja durvis ar atslçgu vai durvju slçgðanas pogu, visas durvis un paceïamâs aizmugures durvis tiek automâtiski aizslçgtas vai atslçgtas. Aizslçdzot vai atslçdzot pasaþiera durvis ar atslçgu vai durvju slçgðanas pogu, visas durvis un paceïamâs aizmugures durvis tiek automâtiski aizslçgtas vai atslçgtas. PIEZÎME Kad durvis ir aizslçgtas, tâs var atslçgties, kad sadursmç iedarbojas gaisa spilvens. 3-7

20 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Superslçgðanas sistçma (ja ir aprîkota) Ja atslçga tiek pagriezta LOCK stâvoklî ilgâk nekâ uz 3 sekundçm vai nospiesta raidîtâja poga LOCK, lai aizslçgtu durvis, ðâdi aizslçgtas durvis var atslçgt vienîgi ar atslçgu vai raidîtâju. Ðîs funkcijas mçríis ir neïaut potenciâliem iebrucçjiem atvçrt automobiïa durvis. BRÎDINÂJUMS Nelietojiet superslçgðanas sistçmu ar atslçgu vai raidîtâju, ja automobilî ir palicis kâds pasaþieris. Ðis pasaþieris nevar atslçgt durvis ar durvju slçdzenes pogu vai durvju slçgðanas slçdzi. Piemçram, ja durvis ir aizslçgtas ar raidîtâju, automobilî palikuðais pasaþieris nevar atslçgt durvis bez raidîtâja. AIZSLÇGT LOCKED ATSLÇGT FREE 2BLA306 Aizmugures durvju bçrnu droðîbas slçdzenes Bçrnu droðîbas slçdzenes mçríis ir neïaut bçrniem nejauði atvçrt automobiïa aizmugures durvis no iekðpuses. Ðî slçdzene jâizmanto vienmçr, kad automobilî atrodas bçrns. Lai aizslçgtu aizmugures durvis tâ, lai tâs nevarçt atvçrt no iekðpuses, pirms durvju aizvçrðanas pabîdiet durvju aizmugures malâ novietoto bçrnu droðîbas slçdzeni LOCKED stâvoklî (uz automobiïa aizmugures pusi). Lai atvçrtu aizmugures durvis, kad ir aizslçgts bçrnu droðîbas slçdzis, nospiediet durvju slçgðanas pogu UNLOCK stâvoklî (ir redzama sarkanâ atzîme) un pçc tam pavelciet durvju ârçjo rokturi. BRÎDINÂJUMS - Aizmugures durvju slçdzenes Ja braukðanas laikâ bçrni nejauði atver aizmugures durvis, tie var izkrist un gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. Lai neïautu bçrniem no iekðpuses atvçrt aizmugures durvis, ðo durvju droðîbas slçdþiem vienmçr jâbût aizslçgtiem, kad automobilî atrodas bçrns. 3-8

21 LOGI Elektriski veramie logi Lai varçtu darbinât elektriski veramos logus, aizdedzes slçdzim jâbût ON stâvoklî. Katrâm durvîm ir elektrisko logu slçdzis, ar kuru var regulçt to durvju logu. Savukârt vadîtâja rîcîbâ ir elektriski veramo logu bloíçðanas slçdzis, ar kuru var bloíçt pasaþieru logu darbîbu. PIEZÎME Lai nesabojâtu elektriski veramo logu sistçmu, neatveriet un neaizveriet divus logus vienlaikus. Tas nodroðinâs arî ilgâku droðinâtâju kalpoðanas laiku. 2BLA305C Vadîtâja durvju elektriski veramo logu slçdþi Izmantojot vadîtâja durvîs novietoto elektriski veramo logu galveno vadîbas slçdzi, var atvçrt vai aizvçrt visus logus. Lai atvçrtu logu, nospiediet uz leju attiecîgâ loga slçdzi. Lai aizvçrtu logu, pavelciet uz augðu attiecîgâ loga slçdzi. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Vadîtâja loga automâtiskâs atvçrðanas slçdzis Vadîtâja logs ir aprîkots ar automâtiskâs aizvçrðanas funkciju. Lai aktivizçtu automâtiskâs aizvçrðanas funkciju, uz mirkli nospiediet slçdþa priekðçjo daïu otrajâ aiztura pozîcijâ. Lai dezaktivizçtu ðo funkciju, pavelciet uz augðu slçdþa priekðçjo daïu un pçc tam atlaidiet vai uz mirkli nospiediet slçdþa priekðçjo daïu pirmajâ aiztura pozîcijâ. Elektriski veramo logu taimeris (ja ir aprîkots) Elektriski veramos logus var darbinât apmçram 30 sekundes pçc aizdedzes atslçgas nospieðanas ACC or LOCK stâvoklî. Taèu, ja priekðçjâs durvis ir atvçrtas, elektriskos logus var darbinât tikai tad, ja aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî. 3-9

22 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Vadîtâja elektriskâ loga slçdzis Vadîtâja elektriskâ loga slçdzis nodroðina divas (2) atseviðías loga atvçrðanas funkcijas. Nospieþot lîdz galam vadîtâja elektriskâ loga slçdzi, vadîtâja logs tiek automâtiski atvçrts (automâtiskâ atvçrðana). Lai dezaktivçtu ðo funkciju, pavelciet uz augðu slçdþa priekðçjo daïu un pçc tam atlaidiet vai uz mirkli nospiediet slçdþa priekðçjo daïu pirmajâ aiztura pozîcijâ. Daïçji nospieþot vadîtâja elektriskâ loga slçdzi (lîdz pirmajam aizturim), var precîzi kontrolçt loga aizvçrðanas lîmeni. Lai aizvçrtu vadîtâja logu, pavelciet uz augðu elektriskâ loga slçdzi. Elektrisko logu bloíçðanas slçdzis 2BLA305D Elektrisko logu bloíçðanas slçdzis Vadîtâjs var dezaktivizçt pasaþieru durvju elektrisko logu slçdþus, nospieþot vadîtâja puses durvîs novietoto elektrisko logu bloíçðanas slçdzi ON stâvoklî. Kad elektrisko logu bloíçðanas slçdzis ir ON stâvoklî, pasaþieru durvju elektriskos logus nevar darbinât arî ar vadîtâja galveno slçdzi. PIEZÎME Ja tad, kad ir atvçrts kâds no sânu logiem, ir jûtama ðûpoðanâs un pulsçðana (vçja ietekmç), mazliet jâatver pretçjais logs, lai atjaunotu lîdzsvaru. BRÎDINÂJUMS - Elektriski veramie logi Vadîtâja durvîs novietoto elektrisko logu bloíçðanas slçdzi ieteicams visu laiku atstât ON (nospiestâ) stâvoklî, izòemot gadîjumus, kad kâds no pasaþieriem darbina logu. Nejauði iedarbinot elektriskos logus, var gût smagus savainojumus (seviðíi bçrni). Pirms loga aizvçrðanas vienmçr ïoti rûpîgi pârbaudiet, vai tam ceïâ neatrodas rokas, plaukstas vai kâdi citi ðíçrðïi. 3-10

23 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BRÎDINÂJUMS - Pasaþiera logs Neïaujiet bçrniem rotaïâties ar elektriskajiem logiem. Tâ viòi var nopietni savainot sevi vai citus. 2BLA307 Pasaþieru durvju elektrisko logu slçdþi Lai atvçrtu logu, nospiediet uz leju elektriskâ loga slçdþa priekðçjo daïu. Lai aizvçrtu logu, pavelciet uz augðu elektriskâ loga slçdþa priekðçjo daïu. 3-11

24 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI PRIEKÐÇJAIS SÇDEKLIS BRÎDINÂJUMS - vadîtâja sçdeklis Nekâdâ gadîjumâ manuâli vai elektriski neregulçjiet vadîtâja sçdekli braukðanas laikâ. Ðâdi rîkojoties, var zaudçt kontroli pâr automobili un gût smagus savainojumus vai iet bojâ. Neïaujiet nekâdiem ðíçrðïiem aizsprostot sçdekïa atzveltnes pareizu novietojumu. Tie var traucçt atzveltnes fiksçðanu, kâ rezultâtâ pçkðòas apstâðanâs vai sadursmes gadîjumâ cilvçki var gût smagus savainojumus vai iet bojâ. Braukðanas laikâ sçdekïa atzveltnei jâatrodas vertikâli normâlâ sçdçðanas novietojumâ un droðîbas jostas klçpja daïai jâbût novietotai cieði un zemu pâr gurniem. Lai nepieïautu nejauðus savainojumus ar gaisa spilveniem (iespçjami arî smagi savainojumi un nâve), vienmçr sçdiet vismaz 250 mm (10 collu) attâlumâ no stûres, bet tâ, lai bûtu arî çrti vadît automobili. 2BLA308A Priekðçjâ sçdekïa regulçðana Sçdekïa pârvietoðana uz priekðu un atpakaï Lai pârvietotu sçdekli uz priekðu vai atpakaï: 1. Pavelciet un turiet sçdekïu slidinâðanas sviru zem sçdekïa polsterçjuma priekðçjâs malas. 2. Pavirziet sçdekli vçlamajâ attâlumâ. 3. Atlaidiet sviru un pârliecinieties, ka sçdeklis ir fiksçts vietâ. 3-12

25 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI UZMANÎBU Nelieciet neko zem priekðçjiem sçdekïiem. Nenostiprinâti priekðmeti var traucçt sçdekïa slidinâðanas mehânisma darbu vai izripot no sçdekïa apakðas. Priekðmeti, kas ripo pa grîdu vadîtâja kâju tuvumâ, var traucçt bremþu, sajûga vai gâzes pedâïa darbîbu. Tâ var izraisît nopietnu avâriju. 2BLA308B Priekðçjâ sçdekïa atzveltnes regulçðana Lai nolaistu zemâk atzveltni: 1. Mazliet paliecieties uz priekðu un paceliet uz augðu atzveltnes nolaiðanas sviru, kas atrodas sçdekïa ârpusç tuvâk aizmugurei. 2. Uzmanîgi atlaidieties sçdeklî un noregulçjiet atzveltni vçlamajâ augstumâ. 3. Atlaidiet sviru un pârliecinieties, ka atzveltne ir fiksçta vietâ. (Lai atzveltne tiktu fiksçta, svirai JÂATGRIEÞAS sâkuma stâvoklî.) BRÎDINÂJUMS - Pasaþieri Lai mazinâtu risku sadursmes gadîjumâ paslîdçt zem klçpja/ plecu droðîbas jostas klçpja daïas un gût smagus savainojumus vai iet bojâ, braukðanas laikâ nenolaidiet uz leju priekðçjâ sçdekïa atzveltni. Ja atzveltne ir nolaista, pasaþieris var izslîdçt no klçpja/ plecu droðîbas jostas klçpja daïas. Ja tâ notiek, pasaþieris vairs nebûs pienâcîgi nodroðinâts, un droðîbas jostas saturçðanas spçks var tikt vçrsts pret cilvçka neaizsargâto vçdera daïu, un tâ rezultâtâ cilvçks var gût nopietnus savainojumus vai iet bojâ. Tâpçc braukðanas laikâ sçdekïu atzveltnçm jâbût çrtâ vertikâlâ stâvoklî. 3-13

26 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLA308C Vadîtâja sçdekïa polsterçjuma augstuma regulçðana Lai mainîtu sçdekïa polsterçjuma (priekðçjâs daïas) augstumu, pagrieziet sçdekïa polsterçjuma ârçjâ malâ novietoto rokturi. Lai nolaistu zemâk sçdekïa polsterçjumu, pagrieziet rokturi uz automobiïa priekðgala pusi. Lai paceltu augstâk sçdekïa polsterçjumu, pagrieziet rokturi uz automobiïa pakaïgala pusi. Lai mainîtu sçdekïa polsterçjuma (aizmugures daïas) augstumu, pagrieziet sçdekïa polsterçjuma ârçjâ malâ novietoto rokturi. Lai nolaistu zemâk sçdekïa polsterçjumu, pagrieziet rokturi uz automobiïa pakaïgala pusi. Lai paceltu augstâk sçdekïa polsterçjumu, pagrieziet rokturi uz automobiïa priekðgala pusi. 1BLA256 Jostas vietas atbalsts (vadîtâja sçdeklim) Jostas vietas atbalstu var regulçt, kustinot sviru vadîtâja sçdekïa atzveltnes sânos. Pagrieþot sviru uz automobiïa priekðgala pusi, jostas vietas atbalsts tiek palielinâts. Pagrieþot sviru uz automobiïa pakaïgala pusi, jostas vietas atbalsts tiek samazinâts. 3-14

27 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Elektriski regulçjams vadîtâja sçdeklis (ja ir aprîkots) Vadîtâja sçdekli var regulçt ar sçdekïa kreisajâ malâ novietoto regulçðanas pogu. Pirms braukðanas noregulçjiet sçdekli pareizâ stâvoklî, lai bûtu çrti rîkoties ar stûri, pedâïiem un instrumentu paneïa slçdþiem. BRÎDINÂJUMS Elektriski regulçjamos sçdekïus var darbinât, ja aizdedzes slçdzis ir OFF stâvoklî. Tâpçc bçrnus nekâdâ gadîjumâ nedrîkst atstât automobilî bez pieskatîðanas. UZMANÎBU Vadîtâja sçdekïa elektriskâs regulçðanas sistçmu darbina atseviðís motors. Nav ieteicams darbinât sistçmu pârâk ilgi, jo pârmçrîga lietoðana var sabojât ðo motoru. Lai nepieïautu akumulatora izlâdçðanos, nav ieteicams darbinât elektriskâs regulçðanas sistçmu, kad automobiïa motors ir izslçgts. Regulçðanas sistçma patçrç lielu elektriskâs strâvas daudzumu. Nedarbiniet vienlaikus divas regulçðanas pogas. 2BLA340A Sçdekïa regulçðana uz priekðu un atpakaï Lai novietotu sçdekli vçlamajâ attâlumâ, pavirziet regulçðanas pogu uz priekðu vai uz aizmuguri. Atlaidiet pogu un sçdeklis tiks fiksçts ðajâ novietojumâ. PIEZÎME Pirms braukðanas uzsâkðanas pârliecinieties, ka sçdeklis ir kârtîgi nostiprinâts, mçìinot to izkustinât uz priekðu un atpakaï bez regulçðanas pogas palîdzîbas. Ja sçdekli var izkustinât, tas nav pareizi fiksçts. 3-15

28 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLA340B Atzveltnes leòía regulçðana Lai nolaistu sçdekïa atzveltni vçlamajâ leòíî, pagrieziet regulçðanas pogas augðçjo daïu uz priekðu vai atpakaï. Atlaidiet regulçðanas pogu, un atzveltne tiks fiksçta ðajâ stâvoklî. 2BLA340C Sçdekïa polsterçjuma augstuma regulçðana Sçdekïa polsterçjuma priekðpuses augstums Lai paceltu vai nolaistu sçdekïa polsterçjuma priekðçjo daïu, pârvietojiet regulçðanas pogas priekðçjo daïu uz augðu vai uz leju. 2BLA340D Sçdekïa polsterçjuma aizmugures augstums Lai paceltu vai nolaistu sçdekïa polsterçjuma aizmugures daïu, pârvietojiet regulçðanas pogas aizmugures daïu uz augðu vai uz leju. 3-16

29 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLA340E Sçdekïa polsterçjuma augstums Lai paceltu vai nolaistu visu sçdekïa polsterçjumu, pârvietojiet regulçðanas pogas vidçjo daïu uz augðu vai uz leju. BRÎDINÂJUMS Lai lîdz minimumam samazinâtu iespçjamu smagu savainojumu risku sadursmes gadîjumâ, braukðanas laikâ gan vadîtâja, gan pasaþiera sçdekïa atzveltnei jâbût normâlâ sçdçðanas novietojumâ. Ja atzveltnes ir atlaistas, droðîbas jostu aizsardzîba var ievçrojami samazinâties. Visas droðîbas sistçmas daïas ir paredzçtas enerìijas uztverðanai avârijas gadîjumâ, un to vislabâk var panâkt, ja atzveltne ir normâlâ sçdçðanas novietojumâ un droðîbas josta atrodas maksimâli tuvu pasaþierim. OBL Priekðçjo sçdekïu apsildîðana (ja ir aprîkota) Priekðçjie sçdekïi tiek atseviðíi elektriski apsildîti, kad to slçdþi un aizdedze ir ieslçgti ON stâvoklî. Nospieþot attiecîgo attçlâ redzamo slçdzi, sçdekïu temperatûru regulç termostats. Lai dezaktivçtu priekðçjo sçdekïu apsildîðanas sistçmu, vçlreiz nospiediet attiecîgo slçdzi. 3-17

30 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI PIEZÎME Sçdekïu apsildîðana var nedarboties, ja apkârtçjâ temperatûra ir augstâka par 37±3 C (98,5±5,5 F). Ja sçdekïu apsildîðana nedarbojas, kad apkârtçjâ temperatûra ir zemâka par 28±3 C (82,5±5,5 F), sistçma jâpârbauda autorizçtam speciâlistam. Atlaiðanas svira 1BLA257 Galvas atbalsts Visi galvas atbalsti nodroðina komfortu un arî palîdz aizsargât galvu un kaklu daþu veidu sadursmju gadîjumâ. Lai paceltu galvas atbalstu, satveriet to un velciet uz augðu. Tas tiks fiksçts vietâ. Lai nolaistu galvas atbalstu, nospiediet fiksçðanas sviru kreisajâ pusç un spiediet galvas atbalstu uz leju. Ja automobilis ir aprîkots ar noliecamu galvas atbalstu, priekðçjâ sçdekïa galvas atbalstus var regulçt uz priekðu 4 stâvokïos, velkot to uz priekðu. Lai regulçtu galvas atbalstu uz aizmuguri, pavelciet to uz priekðu un atlaidiet. BRÎDINÂJUMS - Galvas atbalsti Lai mazinâtu smagu savainojumu iespçjamîbu sadursmes gadîjumâ, noregulçjiet galvas abalsta augstumu tâ, lai augðçjâ mala ir ausu augðçjâs malas lîmenî. Nedrîkst braukt ar automobili bez galvas atbalsta vai ar nepareizi novietotu galvas atbalstu. Nemçìiniet regulçt galvas abalstu braukðanas laikâ. 3-18

31 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI AIZMUGURES SÇDEKLIS Atkal novietojot sçdekïa atzveltni vertikâlâ stâvoklî, sagatavojiet arî azmugures sçdekïa droðîbas jostas, lai pasþieri varçtu tâs izmantot. 2BLB301A Dalîti nolokâms aizmugures sçdeklis Aizmugures sçdekïu atzveltnes var nolocît uz priekðu, lai atbrîvotu vairâk vietas kravai un nodroðinâtu piekïuvi kravas nodalîjumam. Lai nolocîtu uz leju aizmugures sçdekïa atzveltni (atzveltnes), nospiediet bloíçðanas pogu, kas atrodas atzveltòu augðgalâ un pçc tam nolociet atzveltni uz priekðu un uz leju. Lai paceltu sçdekïa atzveltni, paceliet to un stingri pastumiet, lîdz tâ ar klikðíi tiek fiksçta vietâ. 2BLB301C Aizmugures sçdekïa salocîðana: 1. Pavelciet cilpu, lai paceltu sçdekïa polsterçjuma aizmugures daïu. 2BLB301D 2. Noòemiet galvas atbalstu un ievietojiet galvas atbalsta stieòus atverçs sedekïa polsterçjuma aizmugurç. 3-19

32 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Aizmugures sçdekïa atlocîðana: 1.Paceliet sçdekïa atzveltni un stingri stumiet to uz aizmuguri, lîdz tâ ar klikðíi tiek fiksçta vietâ. 2.Piestipriniet atzveltnei galvas atbalstu. 3.Stingri nospiediet uz leju sçdekïa polsterçjumu. 2BLB301E 3. Nospiediet sçdekïu atzveltòu bloíçðanas pogu, pçc tam stingri nolociet atzveltni uz priekðu un uz leju. 2BLB301B UZMANÎBU Nolokot aizmugures sçdekïa atzveltni vai liekot bagâþu uz aizmugures sçdekïa polsterçjuma, droðîbas jostas sprâdze jâievieto atzveltnes kabatâ. Tâ sprâdze tiek pasargâta no saspieðanas ar aizmugures sçdekïa atzveltni vai bagâþu. 3-20

33 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLB301E PIEZÎME Paceïot aizmugures sçdekïu atzveltnes vertikâlâ stâvoklî, neaizmirstiet pareizi novietot arî aizmugures sçdekïu plecu droðîbas jostas. Lai droðîbas jostas neiesprûstu aiz vai zem sçdekïiem, ievietojiet droðîbas jostu audumu aizmugures droðîbas jostu virzîtâjos. UZMANÎBU Neizòemiet automobiïa grîdas paklâju. Izplûdes gâzu kontroles sistçmas komponenti sakarsç izplûdes gâzes zem grîdas lîdz augstâm temperatûrâm. BRÎDINÂJUMS - Krava Krava ir vienmçr jânostiprina, lai neïautu tai izkustçties un savainot automobilî esoðos cilvçkus. 2BLB301F Vidçjais roku balsts Ðis roku balsts atrodas aizmugures sçdekïa atzveltnes vidû. Pavelciet roku balstu uz leju ar tam pierîkoto cilpu. 3-21

34 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI DROÐÎBAS JOSTAS Vadîtâja puses gaisa spilvens 1 Pasaþiera puses gaisa spilvens To novietojums redzams attçlâ. 1. SRS gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls. 2. Droðîbas jostu nospriegotâja komplekts. 3. SRS kontroles modulis. BS Droðîbas jostu nospriegotâjs (ja ir aprîkots) Automobilis ir aprîkots ar vadîtâja un priekðçjâ pasaþieru sçdekïa droðîbas jostu nospriegotâjiem. To uzdevums ir noteiktu veidu frontâlu sadursmju gadîjumos cieði savilkt droðîbas jostu ap cilvçka íermeni. Droðîbas jostu nospriegotâji var tikt aktivizçti atseviðíi vai smagâku frontâlu sadursmju gadîjumos kopâ ar gaisa spilveniem. 2 3 AS2B030015B Automobilim pçkðòi apstâjoties vai cilvçkam mçìinot pârâk âtri noliekties uz priekðu, tiek fiksçts droðîbas jostas retraktors. Taèu noteiktu veidu frontâlu sadursmju gadîjumâ tiek iedarbinâts arî nospriegotâjs, kas savelk droðîbas jostu cieðâk ap cilvçka íermeni. Droðîbas jostu nospriegotâju sistçma sastâv no ðâdiem galvenajiem komponentiem. 3-22

35 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BRÎDINÂJUMS Lai maksimâli izmantotu nospriegotâja aizsardzîbu, droðîbas josta jâpiesprâdzç pareizi. UZMANÎBU Kad tiek aktivizçti droðîbas jostu nospriegotâji, var bût dzirdams skaïð troksnis un salonâ var parâdîties smalks pulveris, kas izskatâs lîdzîgs dûmiem. Ðis pulveris nav toksisks. Pulveris var kairinât âdu, un to nedrîkst ilgstoði ieelpot. Ja negadîjuma laikâ ir izdalîjies ðâds pulveris, pçc tam rûpîgi nomazgâjiet rokas un seju. Ja droðîbas jostu nospriegotâjs nedarbojas pareizi, iedegas gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls, jo abâm ðîm ierîcçm ir kopîga elektriskâ íçde. Ja SRS gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls nemirgo, kad aizdedzes atslçga ir pagriezta ON stâvoklî, vai ja tas paliek degot ilgâk par 6 sekundçm vai iedegas braukðanas laikâ, sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda Autorizçtam Kia pârstâvim. BRÎDINÂJUMS - Nospriegotâjs Remonts vai nomaiòa Nospriegotâji paredzçti lietoðanai tikai vienreiz. Pçc to aktivizçðanas droðîbas jostas ar nospriegotâjiem jânomaina. Nemçìiniet paðu spçkiem pârbaudît, remontçt vai nomainît droðîbas jostu nospriegotâjus. Tâ var neatgriezeniski sabojât sistçmu. 3-23

36 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Droðîbas jostu droðîbas sistçma BRÎDINÂJUMS - Droðîbas jostas Lai lîdz minimumam samazinâtu smagu savainojumu risku, vadîtâjam un visiem pasaþieriem vienmçr jâpiesprâdzçjas ar droðîbas jostâm. Ïoti ieteicams vadîtâjam un visiem pasaþieriem vienmçr pienâcîgi piesprâdzçties ar droðîbas jostâm. Pareizi lietotas droðîbas jostas mazinâs smagu savainojumu vai nâves risku avârijâs vai pçkðòas apstâðanâs gadîjumâ. Droðîbas jostas nodroðina vislabâko aizsardzîbu, ja: sçdekïa atzveltne ir tâ noregulçta, lai cilvçks atrastos normâlâ sçdçðanas pozâ; cilvçks sçþ taisni (nevis atlaidies sçdeklî vai noliecies uz priekðu); droðîbas jostas klçpja daïa ir stingra un novietota zemu uz gurniem; droðîbas jostas plecu daïa ir stingra pâri krûtîm; ceïi ir vçrsti taisni uz priekðu. Lai atgâdinâtu par droðîbas jostu piesprâdzçðanu, iedegas brîdinâjuma gaismas signâls un atskan skaòas signâls. Visiem sçdekïiem (ieskaitot vai izòemot vidçjo aizmugures sçdekli) ir klçpja/plecu droðîbas jostas. Droðîbas jostu retraktoru inerces slçdzenes ïauj visâm klçpja/plecu droðîbas jostâm parastos braukðanas apstâkïos palikt nefiksçtâm. Ðâdi cilvçkiem, izmantojot droðîbas jostas, tiek nodroðinâta zinâma kustîbu brîvîba un lielâks komforts. Ja automobilim tiek pielietots spçks, piemçram, pçkðòas apstâðanâs, strauja pagrieziena vai sadursmes gadîjumâ, droðîbas jostu retraktori automâtiski fiksç droðîbas jostas. Tâ kâ inerces slçdzeòu fiksçðana iespçjama ne tikai sadursmes gadîjumâ, iespçjams, bûs jûtama droðîbas jostu fiksçðana bremzçðanas laikâ vai asos pagriezienos. Klçpja droðîbas jostai (ja tâda ir ierîkota) nav inerces slçdþa, tâpçc tâ vienmçr ir fiksçtâ stâvoklî. Vienmçr, kad tas ir iespçjams, uzstâdiet bçrnu sçdeklîti aizmugures sçdekïa vidû. Aizmugures sçdekïa vidus ir visdroðâkâ vieta bçrnam. 3-24

37 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BRÎDINÂJUMS - Droðîbas jostu lietoðana 1) Nekâdâ gadîjumâ nelieciet pleca droðîbas jostu zem ârçjâ malâ esoðâs rokas. 2) Nekâdâ gadîjumâ nepârmetiet droðîbas jostu ap kaklu, lai novietotu to pâri iekðçjâ malâ esoðajam plecam. 3) Nekâdâ gadîjumâ ar vienu droðîbas jostu nedrîkst piesprâdzçties divi vai vairâki cilvçki. BRÎDINÂJUMS - Pçc sadursmes Pçc sadursmes klçpja/plecu droðîbas jostu sistçmas slodzes un trieciena ietekmç var bût izstieptas vai bojâtas. Pçc katras sadursmes jâpârbauda visa droðîbas sistçma. Visas sadursmes laikâ bojâtâs droðîbas jostas, retraktori, enkuri un citas detaïas pirms turpmâkas braukðanas noteikti jânomaina. BRÎDINÂJUMS - Droðîbas jostu kopðana Droðîbas jostas periodiski jâpârbauda, vai tâs nav pârmçrîgi nolietotas vai bojâtas. Izvelciet katru jostu lîdz galam ârâ un pârbaudiet, vai tâ nav izdilusi, caura, apdegusi vai kâ citâdi bojâta. Pârliecinieties, ka klçpja/plecu jostas ir viegli un âtri ievietojamas atpakaï retraktorâ. Pârbaudiet sprâdzes, vai tâs var aizsprâdzçt un atsprâdzçt viegli un bez kavçðanâs. Katra droðîbas josta, kas nav labâ tehniskâ stâvoklî vai labâ darba kârtîbâ, nekavçjoties jânomaina. BRÎDINÂJUMS - Sagriezuðâs droðîbas jostas Nekâdâ gadîjumâ nebrauciet, ja droðîbas josta ir sagriezusies vai iesprûdusi. Ja paði nevarat iztaisnot vai atbrîvot droðîbas jostu, nekavçjoties vçrsieties pie Kia pârstâvja. 3-25

38 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI UZMANÎBU - Bojâtas droðîbas jostas Nekâdâ gadîjumâ neieveriet durvîs nevienu klçpja vai plecu droðîbas jostas daïu. Tâ var sabojât droðîbas jostu vai sprâdzi, palielinot savainojumu risku avârijas gadîjumâ. BRÎDINÂJUMS - Kravas nodalîjums Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst ïaut pasaþieriem braukðanas laikâ atrasties automobiïa kravas nodalîjumâ. Kravas nodalîjumam nav paredzçtas droðîbas jostas. Cilvçkiem, kuri automobilî braukðanas laikâ nav piesprâdzçjuðies ar droðîbas jostâm, avârijas gadîjumâ ir daudz lielâks risks gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ Droðîbas jostas grûtniecçm Grûtniecçm jâpiesprâdzç klçpja/ plecu droðîbas jostas vienmçr, kad tas iespçjams saskaòâ ar konkrçtiem ârstu ieteikumiem. Droðîbas jostas klçpja daïa jânovieto PÇC IESPÇJAS CIEÐÂK UN ZEMÂK. BRÎDINÂJUMS - Grûtnieces Grûtnieces nekâdâ gadîjumâ nedrîkst novietot droðîbas jostu pâri vçdera rajonam, kur atrodas auglis, vai virs vçdera, kur sadursmes gadîjumâ josta var augli saspiest. Zîdaiòu un mazu bçrnu droðîbas sistçmas Mazi bçrni un zîdaiòi jâievieto apstiprinâtos bçrnu sçdeklîðos, kas pasargâ to droðîbu automobilî braukðanas laikâ. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet bçrniem braukðanas laikâ stâvçt kâjâs vai tupçt uz ceïiem uz sçdekïa. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet piesprâdzçt ar vienu droðîbas jostu vienlaikus bçrnu un pieauguðo vai divus bçrnus. Bçrniem visieteicamâk ir sçdçt aizmugures sçdeklî. UZMANÎBU - Karstas metâla detaïas Automobilî, kas bijis atstâts aizslçgts siltâ vai karstâ laikâ, droðîbas jostas un sçdekïi var sakarst. Tiem pieskaroties, bçrns var apdedzinâties. Pârbaudiet sçdekïu pârvalkus un droðîbas jostu sprâdzes pirms bçrnu novietoðanas to tuvumâ.

39 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BRÎDINÂJUMS - Bçrni klçpî Nekâdâ gadîjumâ braukðanas laikâ neturiet bçrnu klçpî vai rokâs. Pat nelielas sadursmes gadîjumâ pat ïoti spçcîgs cilvçks nespçj noturçt bçrnu. Daudzi uzòçmumi raþo bçrnu sçdeklîðus zîdaiòiem un maziem bçrniem. Piemçrotam bçrnu sçdeklîtim noteikti jâatbilst jûsu valstî spçkâ esoðajiem droðîbas standartiem. Pârliecinieties, ka jebkurð bçrnu sçdeklîtis, ko izmantojat automobilî, ir apzîmçts kâ atbilstoðs ðiem droðîbas standartiem. Bçrnu sçdeklîtis jâizvçlas atbilstoði gan bçrna augumam, gan automobiïa sçdekïa izmçriem. Uzstâdot bçrnu sçdeklîti, noteikti ievçrojiet visas sçdeklîða raþotâja instrukcijas. Droðîbas sistçmas lielâkiem bçrniem Bçrniem augot, tiem var bût nepiecieðamas jaunas droðîbas sistçmas, to skaitâ lielâki bçrnu sçdeklîði vai paliktòi, kas ir piemçroti viòu augumam. Bçrnam, kurð ir izaudzis no pieejamajâm bçrnu droðîbas sistçmâm, jâizmanto automobilî esoðâs droðîbas jostas. Sçþot malçjos aizmugures sçdekïos, bçrnam jâpiesprâdzçjas ar klçpja/plecu droðîbas jostu. Ja plecu droðîbas josta mazliet pieskaras bçrna kaklam vai sejai, mçìiniet novietot bçrnu tuvâk automobiïa centram. Ja plecu droðîbas josta tomçr pieskaras bçrna sejai vai kaklam, iespçjams, ka bçrnam jâatgrieþas pie bçrnu sçdeklîða. Pârdoðanâ ir pieejamas arî citu raþotâju speciâlas ierîces, kuras palîdz pavilkt uz leju plecu droðîbas jostu tâlâk no bçrna sejas vai kakla. BRÎDINÂJUMS - Plecu droðîbas josta maziem bçrniem Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet plecu droðîbas jostai braukðanas laikâ nonâkt saskarç ar bçrna kaklu vai seju. Ja droðîbas jostas nav pareizi piesprâdzçtas un noregulçtas, bçrnam pastâv bojâejas vai nopietnu savainojumu risks. 3-27

40 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Bçrnu droðîbas sistçma (ja ir aprîkota) Maziem bçrniem un zîdaiòiem ïoti ieteicams izmantot bçrnu vai zîdaiòu sçdeklîti. Ðim bçrnu vai zîdaiòu sçdeklîtim jâbût bçrnam piemçrotâ izmçrâ un jâuzstâda atbilstoði raþotâja instrukcijâm. Ieteicams novietot ðo sçdeklîti automobiïa aizmugures sçdeklî, jo ðâdi var ievçrojami uzlabot droðîbu. Lai lîdz minimumam samazinâtu savainojumu risku avârijas, pçkðòas apstâðanâs vai strauja manevra gadîjumâ, bçrniem automobilî jâsçþ aizmugures sçdeklî, piemçrotâ bçrnu sçdeklîtî. Negadîjumu statistika liecina, ka aizmugures sçdeklî, piemçrotâ bçrnu sçdeklîtî bçrniem ir daudz droðâk nekâ priekðçjâ sçdeklî. Lielâkiem bçrniem jâpiesprâdzçjas ar droðîbas jostâm Bçrnu droðîbas sistçmu lietoðanu pieprasa likums. Ja automobilî brauc mazi bçrni, tiem jâatrodas bçrnu sçdeklîðos (droðîbas sçdeklîðos). Ja bçrnu sçdeklîði nav pienâcîgi nostiprinâti, bçrni sadursmç var tikt savainoti vai nogalinâti. Maziem bçrniem un zîdaiòiem jâizmanto bçrnu vai zîdaiòu sçdeklîtis. Pirms kâdas bçrnu droðîbas sistçmas iegâdes pârliecinieties, ka tâ atbilst jûsu automobilim un droðîbas jostâm un ir piemçrota jûsu bçrnam. Uzstâdot bçrnu droðîbas sistçmu, ievçrojiet visus raþotâja sniegtos norâdîjumus. E1BLA204 BRÎDINÂJUMS Bçrnu droðîbas sistçma jânovieto uz aizmugures sçdekïa. Nekâdâ gadîjumâ nenovietojiet bçrnu sçdeklîti uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa. Avârijas gadîjumâ atveroties pasaþiera gaisa spilvenam, priekðçjâ sçdeklî bçrnu sçdeklîtî sçdoðs bçrns var tikt smagi savainots vai pat nogalinâts. Tâpçc novietojiet bçrnu sçdeklîti tikai uz automobiïa aizmugures sçdekïa. ( Turpinâjums)

41 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI ( Turpinâjums) Tâ kâ droðîbas josta vai bçrnu sçdeklîtis aizslçgtâ automobilî var stipri sakarst, pirms bçrna novietoðanas noteikti pârbaudiet sçdeklîða pârvalku un sprâdzes. Kad bçrnu sçdeklîtis netiek izmantots, noglabâjiet to bagâþniekâ vai piestipriniet ar droðîbas jostu, lai pçkðòas apstâðanâs vai avârijas gadîjumâ tas netiktu izsviests uz priekðu. Bçrniem, kuri ir pârâk lieli, lai sçdçtu bçrnu sçdeklîtî, jâsçþ aizmugures sçdeklî un jâpiesprâdzçjas ar klçpja/ plecu droðîbas jostâm. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet bçrniem sçdçt priekðçjâ pasaþieru sçdeklî. Vienmçr pârliecinieties, ka droðîbas jostas plecu daïa ir novietota pâr plecu, bet nekâdâ gadîjumâ - pâr kaklu vai aiz muguras. Lai varçtu precîzâk novietot droðîbas jostas plecu daïu, mçìiniet pârvietot bçrnu tuvâk automobiïa centram. Klçpja/plecu droðîbas jostas klçpja daïa vai vidçjâ sçdekïa klçpja droðîbas josta vienmçr jânovieto pçc iespçjas zemâk uz bçrna gurniem un pçc iespçjas stingrâk. Ja droðîbas josta tomçr bçrnam îsti labi neder, ieteicams izmantot apstiprinâtu paliktnîti aizmugures sçdeklî, lai bçrns sçdçtu mazliet augstâk un varçtu pienâcîgi piesprâdzçties ar droðîbas jostu. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet bçrnam stâvçt kâjâs vai tupçt uz ceïiem uz sçdekïa. Nekâdâ gadîjumâ neizmantojiet zîdaiòu nesamo somu vai bçrnu droðîbas sçdeklîti, kas ir "uzkarams" uz sçdekïa atzveltnes. Tie nespçj nodroðinât pietiekamu droðîbu avârijas gadîjumâ. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet pasaþieriem braukðanas laikâ turçt bçrnu rokâs, jo avârijas vai pçkðòas apstâðanâs gadîjumâ bçrns var tikt nopietni savainots. Turot bçrnu rokâs, nevar nodroðinât pienâcîgu aizsardzîbu avârijas gadîjumâ, pat ja cilvçks, kurð tur bçrnu, ir piesprâdzçjies ar droðîbas jostu. 3-29

42 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Lapse turvatooli paigaldamine tagaistmele PIEZÎME Pirms bçrnu sçdeklîða uzstâdîðanas izlasiet bçrnu sçdeklîða raþotâja instrukcijas. Ja droðîbas josta nedarbojas, kâ aprakstîts, sistçma jâpârbauda autorizçtam Kia dîlerim. BRÎDINÂJUMS Bçrnu sçdeklîti nedrîkst uzstâdît priekðçjâ pasaþieru sçdeklî. Avârijas gadîjumâ atveroties pasaþiera gaisa spilvenam, tas var smagi savainot vai pat nogalinât bçrnu vai zîdaiòu sçdeklîtî novietoto bçrnu vai zîdaini. Tâpçc novietojiet bçrnu sçdeklîti tikai automobiïa aizmugures sçdeklî. Ja bçrnu sçdeklîtis nav pienâcîgi nostiprinâts, savainojumu vai bojâejas risks avârijas gadîjumâ ievçrojami palielinâs E2MS Bçrnu sçdeklîða uzstâdîðana ar klçpja/plecu droðîbas jostu (aizmugures malçjâ/ vidçjâ sçdeklî) Lai uzstâdîtu bçrnu sçdeklîti malçjâ/ vidçjâ aizmugures sçdeklî, rîkojieties ðâdi: 1. Novietojiet bçrnu sçdeklîti vajadzîgajâ vietâ. 2. Izvelciet no retraktora klçpja/ plecu droðîbas jostu. E2BLD Saskaòâ ar sçdeklîða raþotâja instrukcijâm izvelciet caur sçdeklîti klçpja/plecu droðîbas jostu.

43 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Bçrnu sçdeklîðu piemçrotîba novietojumam uz sçdekïa - Eiropas modelim Izmantojiet tikai oficiâli apstiprinâtus un jûsu bçrniem piemçrotus bçrnu sçdeklîðus. Par bçrnu sçdeklîðu pareizu izmantoðanu skat. tabulâ. E2BLD Aizsprâdzçjiet droðîbas jostu un ïaujiet droðîbas jostai savilkties stingri. Pçc bçrnu sçdeklîða uzstâdîðanas mçìiniet pakustinât to uz visâm pusçm, lai pârliecinâtos, ka sçdeklîtis ir droði uzstâdîts. Ja droðîbas josta jânostiprina stingrâk, pavelciet jostas audumu uz retraktora pusi. Pçc jostas atsprâdzçðanas, kad tâ bûs ievilkusies retraktorâ, retraktors automâtiski atgriezîsies parastajâ sçdoðâ pasaþiera avârijas bloíçðanas reþîmâ. Vecuma grupa 0 : Lîdz 10 kg (0-9 mçneði) 0+ : Lîdz 13 kg (0-2 gadi) I : 9 kg lîdz 18 kg (9 kuud - 4 gadi) II & III : 15 kg lîdz 36 kg (4-12 gadi) Novietojums uz sçdekïa Priekð. pasaþieru Aizmug. malçjais Aizmug. vidçjais X U UF L2, L4 U UF L5, L7 U, L1 UF L9 U UF U : Piemçrots universâlâs kategorijas droðîbas sistçmâm, kas apstiprinâtas lietoðanai ðajâ masas grupâ. UF : Piemçrots uz priekðu vçrstâm universâlâs kategorijas droðîbas sistçmâ, kas apstiprinâtas lietoðanai ðajâ masas grupâ. L1 : Piemçrots Römer ISOFIX GR 1 (E1 R ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. L2 : Piemçrots PegPerego primo Viaggio (E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. L4 : Piemçrots GRACO Autobaby (E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. L5 : Piemçrots Romer Lord Plus (E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. L7 : Piemçrots BeSafe izi COMFORT (E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. L9 : Piemçrots HiPSOS (E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. X : Novietojums uz sçdekïa, kas nav piemçrots bçrniem ðajâ masas grupâ. 3-31

44 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BRÎDINÂJUMS Bçrnu sçdeklîti ieteicams uzstâdît aizmugures sçdeklî, pat ja priekðçjâ pasaþiera gaisa spilvena slçdzis ir OFF (izslçgtâ) stâvoklî. Ja ârkârtas situâcjiâ tomçr nepiecieðams uzstâdît bçrnu sçdeklîti priekðçjâ pasaþiera sçdeklî, lai sniegtu savam bçrnam droðîbu, priekðçjâ pasaþiera gaisa spilvens ir jâdeaktivç. E2BLD347 Bçrnu sçdeklîða uzstâdîðana ar klçpja droðîbas jostu (aizmugures vidçjâ sçdeklî) (ja ir aprîkota) Lai uzstâdîtu bçrnu sçdeklîti vidçjâ aizmugures sçdeklî, rîkojieties ðâdi: 1. Novietojiet bçrnu sçdeklîti vidçjâ aizmugures sçdeklî. 2. Izvelciet klçpja droðîbas jostas fiksçðanas mçlîti. 3. Saskaòâ ar sçdeklîða raþotâja instrukcijâm izvelciet caur sçdeklîti klçpja droðîbas jostu. 4. Aizsprâdzçjiet droðîbas jostu un, velkot ar jostas brîvâ gala, noregulçjiet klçpja droðîbas jostu, lai tâ stingri turçtu bçrnu sçdeklîti. Pçc bçrnu sçdeklîða uzstâdîðanas mçìiniet pakustinât to uz visâm pusçm, lai pârliecinâtos, ka sçdeklîtis ir droði uzstâdîts. 3-32

45 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Bçrnu sçdeklîða âíu turçtâji Stiprinâðanas enkura vâciòð Stiprinâðanas siksnas âíis S2BLD348 Bçrnu sçdeklîða nostiprinâðana ar stiprinâðanas enkura (Tether Anchor) sistçmu Bçrnu sçdeklîða âíu turçtâji atrodas uz grîdas aiz aizmugures sçdekïiem. 1. Atveriet stiprinâðanas âíu vâciòu uz grîdas aiz aizmugures sçdekïiem. 2. Noòemiet bagâþas pârklâju (ja ir aprîkots). E2BLD349N 3. Pârvelciet bçrnu sçdeklîða siksnu pâri sçdekïa atzveltnei. Ja automobilis ir aprîkots ar regulçjamu galvas atbalstu, izvelciet stiprinâjuma siksnu zem galvas atbalsta un starp galvas atbalsta stieòiem. Ja automobilis nav aprîkots ar regulçjamu galvas atbalstu, pârvelciet stiprinâjuma siksnu pâri sçdekïa atzveltnes augðdaïai. 4. Pievienojiet stiprinâjuma siksnas âíi atbilstoðajam bçrnu sçdeklîða âía turçtâjam un pievelciet siksnu stingri, lai nostiprinâtu sçdeklîti. 5. Atlieciet atpakaï bagâþas pârklâju (ja ir aprîkots). Bçrnu sçdeklîða nostiprinâðana ar "ISOFIX" sistçmu un stiprinâjuma enkuru sistçmu "Tether Anchorage" (ja ir aprîkots) ISOFIX ir bçrnu sçdeklîðu standarta uzstâdîðanas metode, kas izslçdz vajadzîbu sçdeklîða nostiprinâðanai automobilî izmantot standarta pieauguðo droðîbas jostu. Ðâdi bçrnu sçdeklîtis atrodas droðâkâ un çrtâkâ stâvoklî, turklât to uzstâdît ir vieglâk un âtrâk. ISOFIX sçdeklîti var uzstâdît tikai tad, ja automobilis tam ir îpaði apstiprinâts saskaòâ ar ECE-R44 prasîbâm. 3-33

46 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI ISOFIX enkurs E2BLC354A Katrâ aizmugures sçdekïa malâ starp pamatni un atzveltni atrodas pâris ISOFIX enkurpunktu kopâ ar stiprinâjuma punktu uz grîdas aiz aizmugures sçdekïiem. Uzstâdot bçrnu sçdeklîti, tas jâsaslçdz enkurpunktos tâ, lai bûtu dzirdams klikðíis (pârbaudiet pavelkot!), un jânostiprina ar stiprinâjuma jostu pie atbilstoðâ punkta uz grîdas aiz aizmugures sçdekïiem. Bçrnu sçdeklîtis jâuzstâda un jâlieto saskaòâ ar uzstâdîðanas rokasgrâmatu, kas ietilpst ISOFIX sçdeklîða komplektâ. PIEZÎME ISOFIX bçrnu sçdeklîti var uzstâdît tikai tad, ja automobilis tam ir îpaði apstiprinâts saskaòâ ar ECER44 prasîbâm. Pirms izmantojat ISOFIX bçrnu sçdeklîti, kas ticis iegâdâts citam automobilim, pajautâjiet savam Kia dîlerim, vai ðî veida sçdeklîtis ir apstiprinâts un piemçrots jûsu Kia automobilim. BRÎDINÂJUMS Uzstâdot bçrnu sçdeklîti aizmugures sçdeklî un nostiprinot to ar automobiïa "ISOFIX" sistçmu, visas aizmugures sçdekïa droðîbas jostu metâla mçlîtes un bultiòas stingri jâfiksç to sprâdzçs un droðîbas jostu audums jâievieto retraktorâ aiz bçrnu sçdeklîða, lai neïautu bçrnam pasniegties un satvert brîvâs droðîbas jostas. Nenostiprinâtas metâla mçlîtes vai bultiòas var ïaut bçrnam aizsniegt brîvâs droðîbas jostas, kurâs tas var noþòaugties, gût smagus savainojumus vai iet bojâ. 3-34

47 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI SBGQ03102 Bçrnu sçdeklîða nostiprinâðana 1. Lai piestiprinâtu bçrnu sçdeklîti pie ISOFIX enkura, ievietojiet bçrnu sçdeklîða bultiòu ISOFIX enkurâ. Ieklausieties, vai atskan klikðíis. 2. Savienojiet stiprinâðanas siksnas âíi ar attiecîgo bçrnu sçdeklîða âíu turçtâju un pievelciet stingri, lai kârtîgi nostiprinâtu sçdeklîti. (Skat. iepriekðçjo lappusi.) BRÎDINÂJUMS Neuzstâdiet bçrnu sçdeklîti vidçjâ aizmugures sçdeklî, nostiprinot to ar automobiïa ISOFIX enkuriem. ISOFIX enkuri ir paredzçti tikai sçdeklîðu novietoðanai kreisajâ un labajâ malçjâ aizmugures sçdeklî. ISOFIX enkurus nedrîkst nepareizi izmantot bçrnu sçdeklîðu novietoðanai vidçjâ aizmugures sçdeklî. Sadursmes gadîjumâ bçrnu sçdeklîða ISOFIX stiprinâjumi var nebût pietiekami stipri, lai pienâcîgi nostiprinâtu bçrnu sçdeklîti vidçjâ aizmugures sçdeklî, un var salûzt, izraisot smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. (Turpinâjums) (Turpinâjums) Pie viena apakðçjâ enkura punkta drîkst piestiprinât tikai vienu bçrnu sçdeklîti. Pârmçrîgas slodzes rezultâtâ enkura punkti vai stiprinâðanas enkurs var salûzt, izraisot smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Piestipriniet ISOFIX vai ar ISOFIX savietojamus bçrnu sçdeklîðus tikai attçlâ parâdîtajâs atbilstoðajâs vietâs. Vienmçr ievçrojiet bçrnu sçdeklîða instrukcijâ sniegtos uzstâdîðanas un lietoðanas norâdîjumus. 3-35

48 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas un skaòas signâls A tips Lai atgâdinâtu vadîtâjam un pasaþieriem par piesprâdzçðanos, apmçram 6 sekundes pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî mirgo droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas signâls. Ja vadîtâja droðîbas josta nav piesprâdzçta pçc atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî vai ja tâ tiek atsprâdzçta pçc atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî, pmçram 6 sekundes mirgo droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas signâls W-29 Ja vadîtâja droðîbas josta nav piesprâdzçta, kad aizdedzes atslçga ir pagriezta ON stâvoklî, vai tâ tiek atsprâdzçta pçc atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî, apmçram 6 sekundes skan brîdinâjuma skaòas signâls. (Ja ir aprîkots) B tipas Lai atgâdinâtu vadîtâjam un pasaþieriem, ikreiz, kad aizdedzes slçdzis tiek pagriezts ON stâvoklî, neatkarîgi no jostas piesprâdzçðanas, apmçram 6 sekundes mirgo vai iedegas droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas signâls. Ja vadîtâja droðîbas josta nav piesprâdzçta, kad aizdedzes atslçga ir pagriezta ON stâvoklî, vai tâ tiek atsprâdzçta pçc atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî, droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas signâls mirgo vai deg lîdz jostas piesprâdzçðanai. Ja vadîtâja droðîbas josta nav piesprâdzçta, kad aizdedzes atslçga ir pagriezta ON stâvoklî, un automobilis brauc ar âtrumu vairâk par 9 km/h, apmçram vienu minûti mirgo droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas signâls, bet pçc tam apmçram 100 sekundes skan brîdinâjuma skaòas signâls.

49 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Ja vadîtâja droðîbas josta tiek atsprâdzçta pçc atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî un automobiïa braukðanas âtrums ir vairâk par 9 km/h, droðîbas jostas brîdinâjuma skaòas signâls skançs apmçram 100 sekundes. Taèu, ja vadîtâja droðîbas josta tiek piesprâdzçta un atsprâdzçta divas reizes 9 sekunþu laikâ pçc jostas piesprâdzçðanas, brîdinâjuma gaisma un skaòas signâls neiedarbosies. E2BLA371 Klçpja / plecu droðîbas josta Droðîbas jostas piesprâdzçðana: 1. Satveriet sprâdzi un mçlîti. 2. Lçni izvelciet klçpja / plecu droðîbas jostu no retraktora. E2BLA Ievietojiet sprâdzes vaïçjâ galâ (2) jostas mçlîti (1), lîdz atskan klikðíis, kas liecina, ka droðîbas josta ir fiksçta sprâdzç. 3-37

50 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Savelciet vaïîgo posmu Novietojiet zemu uz gurnu kauliem Pârâk augstu E2BLA Novietojiet droðîbas jostas klçpja daïu (1) pâri klçpim pçc iespçjas ZEMÂK UZ GURNIEM, lai samazinâtu iespçjamîbu sadursmes gadîjumâ paslîdçt zem droðîbas jostas. Velkot droðîbas jostas plecu daïu (2), uz augðu, noregulçjiet jostu, lai tâ bûtu CIEÐI PIEGULOÐA. Droðîbas jostas retraktors nospriego jostu, lai automâtiski savilktu lieko jostas garumu un saglabâtu jostas stingrîbu. Lai panâktu maksimâlu droðîbu, neatstâjiet droðîbas jostai vaïîgus posmus. E2BLD Noregulçjiet plecu enkura augstumu atbilstoði savam augumam. Lai paceltu enkuru augstâk, pastumiet to uz augðu. Lai nolaistu enkuru zemâk, nospiediet pogu un bîdiet enkuru uz leju. Pçc noregulçðanas pârliecinieties, ka enkurs ir fiksçts vietâ. BRÎDINÂJUMS Braukðanas laikâ sçdekïu atzveltnçm vienmçr jâbût çrtâ vertikâlâ stâvoklî. Droðîbas jostu sistçma nodroðina vislabâko aizsardzîbu, kad sçdekïu atzveltnes ir vertikâlâ stâvoklî. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet droðîbas jostas plecu daïu zem ârmalâ esoðâs rokas vai aiz muguras. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet droðîbas jostas plecu daïu pâri kaklam vai sejai. Novietojiet droðîbas jostas klçpja daïu pçc iespçjas zemâk uz gurniem. Pârliecinieties, ka klçpja josta cieði piekïaujas gurniem. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet klçpja droðîbas jostu pâr vidukli. (Turpinâjums) 3-38

51 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI (Turpinâjums) Nedrîkst braukt, ja vadîtâjam vai kâdam no pasaþieriem droðîbas josta ir sagriezusies vai iesprûdusi. Ja paði nevarat iztaisnot vai atbrîvot droðîbas jostu, nekavçjoties vçrsieties pie Kia pârstâvja. Nekâdâ gadîjumâ divi vai vairâki cilvçki nedrîkst vienlaikus piesprâdzçties ar vienu droðîbas jostu. Ðo brîdinâjumu neievçroðana palielinâs savainojumu risku un smagumu avârijas gadîjumâ. E2BLA374 Droðîbas jostas atsprâdzçðana: Nospiediet sprâdzes fiksçðanas pogu un ïaujiet jostai lçni ievilkties atpakaï. Pagarinâðana CBGQ0339 Klçpja droðîbas josta (ja ir aprîkota) Klçpja droðîbas jostas piesprâdzçðana: 1. Satveriet jostas mçlîti un novelciet to zemu pâri vçderam. 3-39

52 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Pârâk augstu CENTER PRESS 2. Ievietojiet sprâdzes vaïçjâ galâ jostas mçlîti, lîdz atskan klikðíis, kas liecina, ka droðîbas josta ir fiksçta sprâdzç. Pârliecinieties, ka josta nav sagriezusies. Novietojiet Keep as pçc low iespçjas on hip Noregulçjiet Reguleerigecieði zemâk mugavalt pingule bone uz as gurnu possible kauliem CBGQ0340 pieguloði CBGQ0341 CBGQ Satveriet jostas audumua brîvo daïu un velciet, lîdz josta atrodas cieði pâr gurniem un vçdera lejasdaïu. Ja nepiecieðams pagarinât vai saîsinât jostu, turiet tâs mçlîti taisnâ leòíî pret tâs audumu un velciet. 4. Pârliecinieties, ka josta ir novietota pçc iespçjas ZEMÂK UZ GURNIEM. 3-40

53 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI (A) (B) CBGQ0354 Klçpja droðîbas jostas atsprâdzçðana: Nospiediet fiksçðanas pogu uz sprâdzes. BRÎDINÂJUMS - Klçpja droðîbas josta Droðîbas josta jânovieto cieði ap gurniem, nevis ap vidukli. Ja droðîbas josta nav novietota cieði ap gurniem, palielinâs savainojumu iespçjamîba un smagums sadursmes gadîjumâ. E2BLB302A 3 punktu aizmugures vidçjâ sçdekïa droðîbas josta (ja ir aprîkota) Aizmugures vidçjâ sçdekïa droðîbas jostas piesprâdzçðana: 1. Pavelciet mçlîtes ârâ no droðîbas jostu komplekta vâciòa niðâm un lçnâm velciet jostu aiz mçlîtçm ârâ no retraktora. UZMANÎBU - Krava Aizmugures kravas nodalîjumâ krava vienmçr kârtîgi nostiprinâta. Pretçjâ gadîjumâ, strauji bremzçjot vai nokïûstot sadursmç, var sabojât aizmugures vidçjâ sçdekïa droðîbas jostu. (D) (C) S2BLB303A 2. Ievietojiet jostas mçlîti (A) sprâdzes (C) vaïçjâ galâ, lîdz atskan klikðíis, kas liecina, ka sprâdze ir fiksçta. Pârliecinieties, ka droðîbas josta nav sagriezusies. 3-41

54 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI (B) 3. Izvelciet mçlîti (B) un ievietojiet mçlîti (B) sprâdzes (D) vaïçjâ galâ, lîdz atskan klikðíis, kas liecina, ka sprâdze ir fiksçta. Pârliecinieties, ka droðîbas josta nav sagriezusies. PRESS (D) E2BLC304 Kad bultiòa tiek fiksçta sprâdzç, atskan klikðíis. Droðîbas josta tiek automâtiski noregulçta tikai pçc klçpja jostas manuâlas noregulçðanas, lai tâ cieði piegultu gurniem. Ja lçni un vienmçrîgi nolieksieties uz priekðu, josta tiks pagarinâta, ïaujot jums kustçties. Pçkðòas apstâðanâs vai trieciena gadîjumâ droðîbas josta tiek fiksçta. Tâ tiks fiksçta arî tad, ja mçìinâsiet noliekties uz priekðu pârâk strauji. BRÎDINÂJUMS Izmantojot aizmugures sçdekïa vidçjo droðîbas jostu, jâpieslçdz visas mçlîtes un sprâdzes. Ja kâda mçlîte vai sprâdze nav pieslçgta, tas palielina savainojuma iespçjamîbu sadursmes gadîjumâ. A tips B tips (A) (D) (C) (B) (A) (C) (A) (C) (E) E6BLA390 E6BLA391 Aizmugures sçdekïa vidçjâs droðîbas jostas atsprâdzçðana: 1. Nospiediet bloíçðanas pogu uz sprâdzes (D) un izvelciet mçlîti (B) no sprâdzes (D). 3-42

55 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2. A tips Nospiediet bloíçðanas pogu uz sprâdzes (C) un izòemiet mçlîti (A) no sprâdzes (C). Jostas auduma daïa automâtiski ievilksies atpakaï. B tips Lai ievilktu aizmugures vidçjâ sçdekïa droðîbas jostu, ielieciet atslçgu vai lîdzîgu mazu, stingru priekðmetu jostas bloíçðanas pogâ (E) uz enkura savienojuma. Pavelciet uz augðu droðîbas jostas auduma daïu (A) un ïaujiet tai ievilkties automâtiski. 3. Ielieciet mçlîtes niðâs un uzkariet mçlîtes uz droðîbas jostu komplekta vâciòa âíiem. Droðîbas jostu pareiza lietoðana un kopðana E2BLB304 Lai nodroðinâtu droðîbas jostu labâko aizsardzîbu, lûdzu, ievçrojiet ðos norâdîjumus: izmantojiet droðîbas jostas vienmçr - pat braucot nelielos attâlumos; ja droðîbas josta ir sagriezusies, iztaisnojiet to pirms lietoðanas; turiet asas malas un priekðmetus tâlâk no droðîbas jostâm; periodiski pârbaudiet jostu audumu, enkurus, sprâdzes un visas citas daïas, lai pârliecinâtos, ka tâs nav nodiluðas un bojâtas. Nomainiet bojâtâs, pârmçrîgi nodiluðâs un neuzticamâs jostu daïas nekavçjoties; jostu auduma tîrîðanai izmantojiet maigu ziepju ðíîdumu, kas paredzçts mîksto mçbeïu un paklâju tîrîðanai; Droðîbas jostu audumu nedrîkst balinât vai mazgât, jo ðâdi tiek vâjinâta jostas auduma ðíiedru izturîba un tâs var neizturçt slodzi sadursmes gadîjumâ; Neveiciet droðîbas jostai izmaiòas vai papildinâjumus; Aizverot durvis, neieveriet tajâs droðîbas jostu. 3-43

56 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI GAISA SPILVENI - PAPILDU DROÐÎBAS SISTÇMA (JA IR APRÎKOTI) Vadîtâja gaisa spilvens Priekðçjâ pasaþiera gaisa spilvens* Priekð. pasaþiera gaisa spilvena ON/ OFF (iesl./izsl.) slçdzis* Aizkaru gaisa spilvens* SRS AIRBAG SRS AIRBAG Sânu trieciena sensors* Priekðçjâ trieciena sensors SRS vadîbas modulis 3-44 * : ja ir aprîkots OBL063002/E2BLA422B/6BLA002A/OVQ036200L/S2BLD320A/E2BLA371A/1VQA2079/OBL063001/OBL036004

57 (1) Vadîtâja gaisa spilvens (2) Priekðçjâ pasaþiera gaisa spilvens* (3) Priekðçjâ pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF (iesl./izsl.) slçdzis* (4) Aizkaru gaisa spilvens* (5) Sânu trieciena sensors* (6) Priekðçjâ trieciena sensors (7) SRS vadîbas modulis Gaisa spilvena atvçrðanâs nosacîjumi Gaisa spilvena neatvçrðanâs nosacîjumi Gaisa spilvena brîdinâjuma gaismas signâls Gaisa spilvenu apkope Gaisa spilvenu brîdinâjuma uzlîme Gaisa spilvenu sistçmas funkcijas Vadîtâja un priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilveni ir paredzçti droðîbas jostu nodroðinâtâs aizsardzîbas papildinâðanai noteiktu veidu frontâlâs sadursmçs. Savukârt aizkaru gaisa spilveni ir paredzçti jostu nodroðinâtâs aizsardzîbas papildinâðanai noteiktu veidu sânu sadursmçs. Droðîbas jostas ir paredzçtas vadîtâja vai pasaþieru savainojumu iespçjamîbas mazinâðanai viegla trieciena vai sadursmes gadîjumâ. Taèu, lai palîdzçtu samazinât nopietnas sadursmes ietekmi uz vadîtâju vai pasaþieriem, droðîbas jostas ir arî pareizi jâpiesprâdzç. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Kâdas nav gaisa spilvenu sistçmas funkcijas Gaisa spilvenu sistçma ir paredzçta ar droðîbas jostâm pienâcîgi piesprâdzçtu cilvçku papildu aizsardzîbai. TÂ NESPÇJ AIZSTÂT DROÐÎBAS JOSTAS. * : ja ir aprîkots 3-45

58 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Kâpçc ir svarîgi piesprâdzçties ar droðîbas jostâm Ir èetri ïoti svarîgi iemesli piesprâdzçties ar droðîbas jostâm arî tad, ja automobilim ir papildu droðîbas sistçma - gaisa spilveni. Droðîbas jostas: palîdz cilvçkam noturçties pareizâ íermeòa pozîcijâ (tâlâk no gaisa spilvena), kad gaisa spilvens atveras; samazina savainojumu risku automobiïa apgâðanâs, sânu (automobiïiem, kuri nav aprîkoti ar aizkaru gaisa spilveniem) vai aizmugures trieciena gadîjumos, jo gaisa spilvena atvçrðanâs ðâdâs situâcijâs nav paredzçta un arî sânu aizkaru gaisa spilveniem ir paredzçts atvçrties tikai noteiktu veidu sânu triecienu gadîjumos; samazina savainojumu risku frontâlâs vai sânu sadursmçs, kuras nav tik smagas, lai aktivizçtu gaisa spilvenu papildu aizsardzîbas sistçmu; samazina risku tikt izsviestam no automobiïa. BRÎDINÂJUMS - Gaisa spilveni un droðîbas jostas Arî ar gaisa spilveniem aprîkotos automobiïos vadîtâjam un pasaþieriem vienmçr jâpiesprâdzçjas ar droðîbas jostâm, lai lîdz minimumam samazinâtu savainojumu risku un smagumu sadursmes vai automobiïa apgâðanâs gadîjumâ. Vienmçr piesprâdzçjieties ar droðîbas jostu. Tâ var jûs noturçt tâlâk no gaisa spilveniem straujas bremzçðanas laikâ tieði pirms sadursmes. Ja pasaþieri nav piesprâdzçjuðies vai nesçþ pareizi, viòi nav pienâcîgi pasargâti, tâpçc viòiem draud nopietni savainojumi vai pat nâve. Vadîtâja un priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilveniem (ja ir aprîkoti) ir paredzçts atvçrties tikai noteikta veida frontâlu triecienu gadîjumâ, bet aizkaru gaisa spilveniem (ja ir aprîkoti) ir paredzçts atvçrties tikai noteiktu veidu sânu triecienu gadîjumâ. Tie parasti nenodroðina aizsardzîbu sânu triecienu (automobiïiem, kuri nav aprîkoti ar aizkaru gaisa spilveniem) vai aizmugures triecienu, automobiïa apgâðanâs vai vieglâku frontâlu sadursmju gadîjumos. Tie neaizsargâ no vçlâkiem triecieniem vairâku triecienu sadursmç. ( Turpinâjums) 3-46

59 (Turpinâjums) Ja automobilis ir bijis pieplûdis ar ûdeni (piemçram, izmircis paklâjs, uz automobiïa grîdas sakrâjies lielâks ûdens daudzums u.c.), vai ja automobilis kâdâ veidâ ir cietis plûdos, nemçìiniet iedarbinât motoru vai ievietot atslçgu aizdedzç un tûlît atvienojiet akumulatoru. Iedarbinâðanas mçìinâjums var izraisît gaisa spilvenu atvçrðanos, kâ rezultâtâ vadîtâjs var smagi ciest vai pat iet bojâ. Ja automobilis ir bijis pieplûdis ar ûdeni, tas neiedarbinâts jâaizvelk pie autorizçta Kia pârstâvja apskatei un nepiecieðamajam remontam. Gaisa spilvenu sistçmas komponenti Jûsu automobiïa SRS galvenie komponenti ir ðâdi: Lai norâdîtu, ka automobilis ir aprîkots ar gaisa spilveniem, attiecîgie gaisa spilvenu vâciòi ir apzîmçti ar uzlîmi SRS AIR BAG. - Vadîtâja gaisa spilvens - Pasaþiera gaisa spilvens - Aizkaru gaisa spilvens Diagnostikas sistçma, kas pastâvîgi kontrolç sistçmas darbu. Gaismas indikators, kas brîdina par iespçjamâm sistçmas problçmâm. Avârijas rezerves strâvas avots gadîjumam, ja sadursmç tiek atvienota automobiïa elektrîbas sistçma. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI E2BLA422B HLZ2120 Vadîtâja gaisa spilvens Vadîtâja gaisa spilvens ir ievietots stûres centrâ. 3-47

60 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BRÎDINÂJUMS Lai mazinâtu savainojumu vai bojâejas risku sadursmes gadîjumâ, vienmçr jâsçþ pçc iespçjas tâlâk no stûres gaisa spilvena (krûtîm jâbût vismaz 250 mm (10 collu) attâlumâ no stûres), taèu tâ, lai bûtu çrti un droði vadît automobili. Nelieciet nekâdus priekðmetus priekðâ gaisa spilvenu glabâðanas nodalîjumiem vai starp gaisa spilveniem un sevi. Gaisa spilveniem atveroties lielâ âtrumâ un ar lielu spçku, ðâdi priekðmeti var atsisties pret cilvçka íermeni, izraisot smagus un pat nâvçjoðus savainojumus. Nepiestipriniet nekâdas uzlîmes vai rotâjumus pie stûres vâciòa. Tie var traucçt gaisa spilvenam atvçrties BLA002A HLZ2121 Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvens (ja ir aprîkots) Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvens ir ievietots instrumentu panelî virs cimdu nodalîjuma. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet nekâdus priekðmetus vai rotâjumus uz instrumentu paneïa. OVQ036200L Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF (ieslçgðanas / izslçgðanas) slçdzis (ja ir aprîkots) Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu var dezaktivçt ar ON/OFF slçdzi, ja uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa ir uzstâdîts bçrnu sçdeklîtis vai ja sçdeklî neviens nesçþ. Lai nodroðinâtu bçrna droðîbu, priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu nepiecieðams dezaktivçt, ja izòçmuma gadîjumâ uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa jâuzstâda bçrnu sçdeklîtis.

61 OVQ036210L Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena dezaktivçðana un aktivizçðana Lai dezaktivçtu priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu, ievietojiet galveno atslçgu priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzî un pagrieziet to "OFF" stâvoklî. Izgaismosies priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena OFF indikators ( ) un paliks degot lîdz ðî gaisa spilvena aktivizçðanai. Lai atkal aktivizçtu priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu, ievietojiet galveno atslçgu priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzî un pagrieziet to "ON" stâvoklî. Gaismas indikators nodzisîs. PIEZÎME Kad priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena slçdzis ir uzstâdîts "ON" stâvoklî, priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvens ir aktivizçts un uz ðî sçdekïa nedrîkst novietot bçrnu vai zîdaiòu sçdeklîti. Kad priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena slçdzis ir uzstâdîts "OFF" stâvoklî, ðis gaisa spilvens ir dezaktivçts. UZMANÎBU Ja priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis pienâcîgi nedarbojas, instrumentu panelî izgaismojas gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls. Ja priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena OFF indikators neizgaismojas, SRS kontroles modulis aktivizç ðo gaisa spilvenu un tas atveras frontâlu sadurmsju gadîjumos arî tad, ja priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis ir uzstâdîts "OFF" stâvoklî. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Ðâdâ gadîjumâ priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis, droðîbas jostu nospriegotâju sistçma un SRS gaisa spilvenu sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. Ja SRS gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls neiedegas, pagrieþot aizdedzes atslçgu "ON" stâvoklî, vai ja tas iedegas braukðanas laikâ, priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis, droðîbas jostu nospriegotâju sistçma un SRS gaisa spilvenu sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. 3-49

62 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BRÎDINÂJUMS Vadîtâjs ir atbildîgs par priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdþa pareizu novietojumu. Dezaktivçjiet priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu tikai tad, kad aizdedzes slçdzis ir izslçgts, jo pretçjâ gadîjumâ var rasties SRS kontroles moduïa darbîbas traucçjumi. Pastâv arî risks, ka vadîtâja un/vai priekðçjâ sçdekïa pasaþiera un/vai aizkaru gaisa spilvens sadursmes gadîjumâ var neiedarboties vai iedarboties nepareizi. Nekâdâ gadîjumâ neuzstâdiet uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa uz aizmuguri vçrstu bçrnu sçdeklîti, ja ðî sçdekïa gaisa spilvens nav dezaktivçts. Avârijas gadîjumâ atveroties gaisa spilvenam, bçrns var tikt smagi savainots vai pat iet bojâ. Arî ja automobilis ir aprîkots ar priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzi, nav ieteicams uzstâdît bçrnu sçdeklîti priekðçjâ pasaþieru sçdeklî. Bçrnu sçdeklîti nekad nevajadzçtu novietot uz priekðçjâ sçdekïa. Bçrniem, kuri ir pârâk lieli bçrnu sçdeklîðiem, vienmçr jâsçþ aizmugures sçdeklî un jâpiesprâdzçjas ar klçpja/plecu droðîbas jostâm. Avârijas gadîjumâ vislielâkâ droðîba bçrniem tiek nodroðinâta aizmugures sçdeklî, izmantojot atbilstoðo droðîbas sistçmu. Kad bçrnu sçdeklîtis uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa vairs nav nepiecieðams, tûlît atkal aktivizçjiet priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu. BRÎDINÂJUMS Priekðçjâ pasaþieru sçdekïa gaisa spilvens ir daudz lielâks nekâ vadîtâja gaisa spilvens un atveras ar ievçrojami lielâku spçku. Tas var nopietni savainot vai nogalinât pasaþieri, kas sçþ nepareizi un nav pienâcîgi piesprâdzçjies ar droðîbas jostu. Priekðçjâ sçdekïa pasaþieriem vienmçr jâatvirza sçdeklis pçc iespçjas tâlâk atpakaï un jâsçþ pçc iespçjas dziïâk sçdeklî. Priekðçjâ sçdekïa pasaþierim noteikti vienmçr jâpiesprâdzçjas ar droðîbas jostu, pat braucot autostâvvietâ vai pa garâþas iebraucamo ceïu. (Turpinâjums) 3-50

63 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI (Turpinâjums) Ja vadîtâjs ârkârtas situâcijâ strauji bremzç, viòð un pasaþieri tiek sviesti uz priekðu. Ja priekðçjâ sçdekïa pasaþieris nav piesprâdzçjies ar droðîbas jostu, viòð gaisa spilvena atvçrðanâs brîdî atradîsies tieði priekðâ gaisa spilvena glabâðanas nodalîjumam. Ðâdâ situâcijâ viòð var gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet priekðçjâ sçdekïa pasaþierim likt rokas vai kâjas uz instrumentu paneïa vai tuvinât seju instrumentu panelim. Gaisa spilvens atveroties atsitîsies pret priekðçjâ sçdekïa pasaþieri. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet bçrniem, veciem, nevarîgiem cilvçkiem un grûtniecçm sçdçt priekðçjâ pasaþieru sçdeklî. Arî bçrnu sçdeklîti nedrîkst likt uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa. Gaisa spilvens atveroties var tos nopietni savainot. Nepiestipriniet priekðmetus vai uzlîmes pie instrumentu paneïa. Nepiestipriniet nekâdus papildu aprîkojuma elementus pie priekðçjâ vçjstikla un neuzstâdiet citu raþotâju spoguïus vai piederumus pie rûpnîcâ uzstâdîtâ atpakaïskata spoguïa. Tie var traucçt gaisa spilvenam atvçrties vai lielâ âtrumâ atsisties pret cilvçka íermeni, izraisot nopietnus un pat nâvçjoðus savainojumus. S2BLA351 Aizkaru gaisa spilvens (ja ir aprîkots) Aizkaru gaisa spilveni atrodas gar jumta sliedes abâm malâm virs priekðçjâm un aizmugures durvîm. Tie ir paredzçti vadîtâja, priekðçjâ sçdekïa pasaþiera un aizmugures malçjo sçdekïu pasaþieru galvu aizsargâðanai noteiktu veidu sadursmçs ar sânu triecieniem. 3-51

64 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Aizkaru gaisa spilveni atveras tikai tajâ automobiïa pusç, kura saòem triecienu. Sânu gaisa spilveniem nav paredzçts atvçrties, ja automobilis saòem triecienu no priekðpuses vai aizmugures, kâ arî vairumâ gadîjumu, kad automobilis apgâþas. Aizkaru gaisa spilveniem paredzçts atvçrties tikai daþu noteiktu veidu sânu triecienu sadursmju gadîjumos, atkarîbâ no sadursmes smaguma, leòía, âtruma un trieciena. Tiem nav paredzçts atvçrties visos sânu triecienu gadîjumos. BRÎDINÂJUMS Lai sânu gaisa spilveni nodroðinâtu vislabâko aizsardzîbu, vadîtâjam, priekðçjâ sçdeklî sçdoðajam pasaþierim un abiem aizmugures malçjo sçdekïu pasaþieriem jâsçþ taisni un pienâcîgi jâpiesprâdzçjas ar droðîbas jostu. Îpaði svarîgi ir nodroðinât, ka bçrni sçþ piemçrotâ bçrnu droðîbas sistçmâ. Kad bçrni sçþ malçjos aizmugures sçdekïos, viòiem jâsçþ pienâcîgos bçrnu sçdeklîðos. Bçrnu sçdeklîtis jânovieto pçc iespçjas tâlâk no durvîm un kârtîgi jânostiprina. Neïaujiet pasaþieriem, atrodoties sçdeklî, kas aprîkots ar sânu gaisa spilveniem, atbalstît galvu vai íermeni pret durvîm, izstiept rokas ârâ pa logiem vai novietot kâdus priekðmetus starp durvîm un sevi. Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet atvçrt vai remontçt sânu aizkaru gaisa spilvenu komponentus. Tas jâveic tikai autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. Ja ðie norâdîjumi netiek ievçroti, avârijas gadîjumâ pasaþieri var gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. 3-52

65 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Kâpçc gaisa spilvens avârijas laikâ neatvçrâs? (Gaisa spilvena atvçrðanâs un neatvçrðanâs nosacîjumi) Daudzos avâriju veidos gaisa spilvenam nav paredzçts sniegt papildu aizsardzîbu. Tâdas avârijas ir aizmugures triecieni, otrie vai treðie triecieni vairâku triecienu avârijâs, kâ arî triecieni nelielos âtrumos. Citiem vârdiem sakot, ja automobilis smagi cieð avârijâ un varbût pat tiek neglâbjami sabojâts, nebrînieties, ka gaisa spilveni neatvçrâs. Gaisa spilvenu sadursmes sensori (1) SRS vadîbas modulis (2) Frontâlo triecienu sensors OBL063003/OBL036004/OBL063001/1VQA2079 (3) Sânu triecienu sensors (ja ir aprîkots) 3-53

66 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BRÎDINÂJUMS Sargâjiet gaisa spilvenu vai sensoru atraðanâs vietas no triecieniem un nenovietojiet to tuvumâ nekâdus priekðmetus. Tas var izraisît pçkðòu gaisa spilvenu atvçrðanos, nopietni savainojot vai pat nogalinot cilvçkus. Ja sensoru uzstâdîðanas novietojums vai leòíis tiek mainîts, gaisa spilveni var iedarboties nepiemçrotâ brîdî vai neiedarboties, kad tas ir nepiecieðams, izraisot smagus vai nâvçjoðus savainojumus. Tâpçc nemçìiniet paðu spçkiem veikt gaisa spilvenu sensoru vai to tuvâkâs apkârtnes tehnisko apkopi. Automobilis jâpârbauda un jâremontç autorizçtiem Kia pârstâvjiem. Problçmas var rasties arî tad, ja sensoru uzstâdîðanas leòíi tiek mainîti, ja ir deformçts priekðçjais bampers, virsbûve vai B pilârs, kur ir uzstâdîti sânu sadursmju sensori. Automobilis jâpârbauda un jâremontç autorizçtiem Kia pârstâvjiem. Automobilis ir paredzçts trieciena uztverðanai un gaisa spilvena (spilvenu) atvçrðanai noteikta veida sadursmçs. Citu raþotâju bamperu aizsargu uzstâdîðana vai bamperu nomaiòa ar neoriìinâlajâm rezerves daïâm var negatîvi ietekmçt automobiïa darbîbu sadursmes gadîjumâ un gaisa spilvenu atvçrðanos. 1VQA2084 Gaisa spilvenu atvçrðanâs nosacîjumi Priekðçjie gaisa spilveni Priekðçjiem gaisa spilveniem (vadîtâja un priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilveniem) ir paredzçts atvçrties, kad triecienu uztver frontâlo sadursmju sensori, atkarîbâ no frontâlâs sadursmes smaguma, âtruma, leòía vai trieciena - parasti, sâkot no apvidus mazliet pa kreisi lîdz mazliet pa labi no automobiïa priekðgala. 3-54

67 OVQ036018N S2BLA351 Sânu gaisa spilveni (ja ir aprîkoti) Sânu gaisa spilveniem ( aizkaru gaisa spilveniem) ir paredzçts atvçrties, kad triecienu uztver sânu sadursmju sensori, atkarîbâ no frontâlâs sadursmes smaguma, âtruma, leòía vai trieciena, kâ arî automobiïa apgâðanâs gadîjumâ ar sânu triecienu. Lai gan priekðçjiem gaisa spilveniem (vadîtâja un priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilveniem) ir paredzçts atvçrties tikai frontâlas sadursmes gadîjumâ, tie var atvçrties jebkura trieciena gadîjumâ, ja priekðçjo triecienu sensori saòem pietiekami spçcîgu signâlu. Sânu gaisa spilveniem ( aizkaru gaisa spilveniem) ir paredzçts atvçrties tikai sânu triecienu sadursmçs, taèu tie var atvçrties jebkura trieciena gadîjumâ, ja sânu triecienu sensori saòem pietiekami spçcîgu signâlu. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Citiem vârdiem sakot, gaisa spilveni var atvçrties tâdos negadîjumos kâ slîpa virziena sadursme vai trieciens, tâda sadursme vai trieciens, kad automobiïa priekðgals nokïûst zem cita transporta lîdzekïa ar augstâku klîrensu (autobusa vai kravas furgona), sadursmç ar stabu vai automobilim apgâþoties. Tâpçc vienmçr brauciet uzmanîgi. Gaisa spilveni var iedarboties arî tad, ja automobiïa ðasija saòem triecienu ceïa grambâs vai no ðíçrðïiem. Brauciet uzmanîgi pa nekvalitatîviem ceïa segumiem vai braukðanai nepiemçrotos apvidos. Lai aizsargâtu vadîtâju un pasaþierus, daþu veidu sânu triecienu gadîjumos var iedarboties priekðçjie gaisa spilveni vai droðîbas jostu nospriegotâji. 3-55

68 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Gaisa spilvenu neatvçrðanâs nosacîjumi Sadursmes gadîjumâ vadîtâja un pasaþieru aizsardzîbai pietiek ar droðîbas jostâm un gaisa spilveni var arî neatvçrties. Daþos gadîjumos gaisa spilvenu atvçrðanâs sadursmçs lçnos âtrumos var savainot cilvçkus (viegli nobrâzumi, iegriezumi, apdegumi u.c.) vai likt vadîtâjam zaudçt kontroli pâr automobili. 1VQA2086 1VQA2087 OVQ036018N Gaisa spilveni var neatvçrties aizmugures triecienu gadîjumâ, jo trieciena spçks atsvieþ cilvçkus atpakaï. Ðâdâ gadîjumâ gaisa spilveni nenodroðina pienâcîgu aizsardzîbu. Priekðçjie gaisa spilveni var neatvçrties sânu trieciena sadursmes gadîjumâ, jo cilvçki tiek atsviesti trieciena virzienâ, tâpçc priekðçjo gaisa spilvenu atvçrðanâs nenodroðina pienâcîgu aizsardzîbu. Turpretî aizkaru gaisa spilveni (ja ir aprîkoti) var atvçrties atkarîbâ no automobiïa âtruma un trieciena leòía. 3-56

69 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Slîpa virziena trieciena vai sadursmes gadîjumâ trieciena spçks ir salîdzinoði vâjâks nekâ frontâlas sadursmes gadîjumâ. Tâpçc gaisa spilveni var neatvçrties. 1VQA2089 1VQA2090 1VQA2091 Avârijas brîdî vadîtâjs strauji bremzç. Ðâdi strauji bremzçjot, automobiïa priekðgals bremzçðanas spçka ietekmç tiek nolaists zemâk, un automobilis var pakïût zem cita transporta lîdzekïa ar augstâku klîrensu. Ðâdâ gadîjumâ gaisa spilveni var neatvçrties, jo trieciens nav saòemts vai tas nav bijis pietiekami spçcîgs. Gaisa spilveni var neatvçrties automobiïa apgâðanâs gadîjumos, jo gaisa spilvenu atvçrðanâs var nenodroðinât pienâcîgu aizsardzîbu. Taèu sânu gaisa spilveni var atvçrties, kad automobilis apgâþas sânu trieciena rezultâtâ un automobilis ir aprîkots ar aizkaru gaisa spilveniem. 3-57

70 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 1VQA2092 Gaisa spilveni var neatvçrties, ja automobilis atsitas, piemçram, pret elektrîbas stabiem vai kokiem, ja trieciena spçks ir koncentrçts vienâ punktâ un pilns trieciena spçks netiek noraidîts lîdz sensoriem. Kâ darbojas gaisa spilvenu sistçma? Gaisa spilveni darbojas tikai tad, ja aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON vai START stâvoklî. Gaisa spilveni nekavçjoties atveras nopietnas frontâlas vai sânu (ja ir aprîkoti aizkaru gaisa spilveni) sadursmes gadîjumâ, lai palîdzçtu pasargât vadîtâju un pasaþierus no smagiem savainojumiem. Gaisa spilvenu atvçrðanâs nav atkarîga no kâda noteikta braukðanas âtruma. Parasti gaisa spilvenu atvçrðanâs ir atkarîga no sadursmes smaguma un virziena. Ðie abi faktori nosaka, vai sensori nosûta elektronisku iedarboðanâs/ atvçrðanâs signâlu. Gaisa spilvenu iedarboðanâs ir atkarîga no vairâkiem faktoriem, piemçram, no automobiïa braukðanas âtruma, trieciena leòía un to transporta lîdzekïu vai priekðmetu blîvuma un cietîbas, pret kuriem automobilis sadursmes brîdî atsitas. Taèu ðie minçtie faktori nav vienîgie. Priekðçjie gaisa spilveni pilnîbâ atveras un atkal aizveras ïoti îsâ mirklî. Avârijas laikâ ir praktiski neiespçjami redzçt priekðçjo gaisa spilvenu atvçrðanos. Daudz vairâk ticams, ka bûs redzami tikai jau aizvçruðies gaisa spilveni, kas pçc sadursmes karâjas no glabâðanas nodalîjumiem. 3-58

71 Lai nodroðinâtu aizsardzîbu smagâ sadursmç, gaisa spilveniem ir jâatveras âtri. Atvçrðanâs âtrums samazina nopietnu vai dzîvîbai bîstamu savainojumu iespçjamîbu, un tâpçc tas ir neatòemams gaisa spilvenu elements. Taèu gaisa spilvena atvçrðanâs var izraisît savainojumus, kas parasti ir sejas nobrâzumi, sasitumi un kaulu lûzumi, jo lielâ âtruma dçï gaisa spilveni atveras ar lielu spçku. Daþos gadîjumos saskare ar stûres gaisa spilvenu var izraisît pat nâvçjoðus savainojumus, seviðíi tad, ja cilvçks atrodas pârâk tuvu stûrei. BRÎDINÂJUMS Lai mazinâtu savainojumu vai bojâejas risku sadursmes gadîjumâ, vienmçr jâsçþ pçc iespçjas tâlâk no stûres gaisa spilvena (vismaz 250 mm (10 collu) attâlumâ no stûres). Priekðçjâ sçdekïa pasaþieriem vienmçr jâatvirza sçdeklis pçc iespçjas tâlâk atpakaï un jâsçþ pçc iespçjas dziïâk sçdeklî. Sadursmes gadîjumâ gaisa spilvens atveras momentâni, un trieciena spçks var savainot pasaþierus, ja tie nesçþ pareizi. Gaisa spilvena atvçrðanâs var izraisît savainojumus, kas parasti ir sejas vai íermeòa nobrâzumi, savainojumi ar saplçstiem stikliem vai apdegumi ar eksplozîvâm vielâm. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Troksnis un dûmi Gaisa spilveni atveras ar skaïu troksni, izdalot salona gaisâ pulveri, kas izskatâs lîdzîgs dûmiem. Tâ ir normâla parâdîba, ko izraisa gaisa spilvena inflatora (piepûðanas mehânisma) aizdedze. Pçc gaisa spilvena atvçrðanâs jums, iespçjams, bûs grûti elpot - gan droðîbas jostas un gaisa spilvena spiediena uz krûðu kurvi rezultâtâ, gan arî no dûmu un pulvera ieelpoðanas. Ïoti iesakâm pçc iespçjas drîzâk pçc trieciena atvçrt automobiïa durvis un/vai logus, lai mazinâtu diskomfortu un âtrâk pârtrauktu dûmu un pulvera ieelpoðanu. Lai gan dûmi un pulveris nav toksiski, tie var kairinât âdu (acis, degunu, kaklu u.c.). Ja tâ notiek, nekavçjoties nomazgâjiet un noskalojiet âdu ar aukstu ûdeni un, ja simptomi saglabâjas, vçrsieties pçc palîdzîbas pie ârsta. 3-59

72 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BRÎDINÂJUMS Atveroties gaisa spilveniem, to detaïas stûrç un/vai instrumentu panelî un/vai jumta slieþu abos automobiïa sânos virs priekðçjâm un aizmugures durvîm ir ïoti karstas. Lai neapdedzinâtos, nepieskarieties gaisa spilvenu glabâðanas nodalîjumu iekðçjiem komponentiem tûlît pçc gaisa spilvena atvçrðanâs JBH3051 Uzstâdît bçrnu sçdeklîti uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa ir aizliegts. Nekâdâ gadîjumâ nenovietojiet uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa uz aizmuguri vçrstu bçrnu sçdeklîti. Ja gaisa spilvens atvçrtos, tas atsistos pret uz aizmuguri vçrsto bçrnu sçdeklîti, izraisot smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Arî uz priekðu vçrstu bçrnu sçdeklîti nedrîkst novietot uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa. Ja gaisa spilvens atvçrtos, tas izraisîtu nepareizi novietotajam bçrnam smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. BRÎDINÂJUMS Ïoti bîstami! Neuzstâdiet uz aizmuguri vçrstu bçrnu sçdeklîti uz sçdekïa, kam priekðâ uzstâdîts gaisa spilvens. Nekâdâ gadîjumâ nenovietojiet bçrnu sçdeklîti uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa. Ja gaisa spilvens atvçrtos, tas izraisîtu bçrnam smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Kad bçrni sçþ malçjos aizmugures sçdekïos, kas ir aprîkoti ar aizkaru gaisa spilveniem, bçrnu sçdeklîtis jânovieto pçc iespçjas tâlâk no durvîm un kârtîgi jânostiprina. Aizkaru gaisa spilvena (ja ir aprîkots) atvçrðanâs var izraisît smagus un pat nâvçjoðus savainojumus atvçrðanâs spçka iedarbîbas rezultâtâ.

73 AIR BAG Gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls Instrumentu panelî ierîkotâ gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâla mçríis ir brîdinât par potenciâlâm problçmâm ar gaisa spilvenu - papildu droðîbas sistçmu (SRS). Kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, indikatora gaismas signâls iedegas apmçram uz 6 sekundçm, pçc tam nodziest. Speciâlistam jâpârbauda sistçma ðâdos gadîjumos: Gaismas signâls neiedegas pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî. Gaismas signâls paliek degot pçc motora iedarbinâðanas. Gaismas signâls iedegas braukðanas laikâ. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Gaisa spilvenu (papildu droðîbas sistçmas) apkope Papildu droðîbas sistçmai praktiski nav nepiecieðama tehniskâ apkope. Tai nav tâdu daïu, kurâm lietotâjs varçtu veikt apkopi. Ðai sistçmai nepiecieðama speciâlistu veikta tehniskâ apkope ðâdos gadîjumos: Pçc atvçrðanâs gaisa spilvens noteikti ir jânomaina. Nemçìiniet paðu spçkiem izòemt vai likvidçt gaisa spilvenu. Tas jâdara autorizçtam Kia pârstâvim. Ja gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls brîdina par kâdu problçmu, sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda speciâlistam. Pretçjâ gadîjumâ gaisa spilvens var neiedarboties, kad tas ir nepiecieðams. 3-61

74 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI UZMANÎBU Neveiciet nekâdas izmaiòas nevienai gaisa spilvenu daïai. Pârveidojumi var mazinât gaisa spilvenu sistçmas efektivitâti. BRÎDINÂJUMS Neveiciet nekâdas izmaiòas stûrei, sçdekïiem vai kâdâm citâm gaisa spilvenu sistçmas daïâm. Ðîs izmaiòas var sabojât sistçmu. Neveiciet nekâdas izmaiòas sistçmas komponentos vai elektroinstalâcijâ. Tas var izraisît gaisa spilvenu nejauðu atvçrðanos, iespçjams, nopietni savainojot cilvçkus. Veicot izmaiòas sistçmâ, to var arî sabojât, un tad gaisa spilvens neatvçrsies avârijas gadîjumâ. Jebkâdi darbi ar SRS sistçmu, piemçram, izòemðana, uzstâdîðana, remonts, vai jebkâdi darbi ar stûri jâveic kvalificçtiem Kia tehniíiem. Nepareizi rîkojoties ar gaisa spilvenu sistçmu, var gût smagus savainojumus. Automobiïu remonts vai nodoðana lûþòos Remontçjot stûri, instrumentu paneli, centrâlo konsoli vai jumtu, vai uzstâdot audiosistçmu apkârt centrâlajai konsolei vai krâsojot priekðçjo metâla loksni, var izraisît gaisa spilvenu sistçmas darbîbas traucçjumus. Sistçma jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. Atstâjot automobili pie autorizçta Kia pârstâvja, brîdiniet to, ka automobilis ir aprîkots ar gaisa spilvenu sistçmu, un atstâjiet automobilî lietoðanas instrukciju. Tâ kâ gaisa spilvenu sistçma satur eksplozîvas íîmiskas vielas, pirms automobiïa nodoðanas lûþòos sazinieties ar autorizçtu Kia pârstâvi. 3-62

75 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI (ja ir aprîkots) (ja ir aprîkots) (ja ir aprîkots) (ja ir aprîkots) B tips A tips OBL063004/1XTA1034A/1VQA2096/1BLA108A/OVQ036302N/OVQ036311L/OVQ036200L Gaisa spilvenu brîdinâjuma uzlîme Gaisa spilvenu brîdinâjuma uzlîme ir piestiprinâta automobilî, lai brîdinâtu vadîtâju un pasaþierus par gaisa spilvenu sistçmas iespçjamo bîstamîbu. 3-63

76 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI PACEÏAMÂS AIZMUGURES DURVIS Paceïamo aizmugures durvju atvçrðana Paceïamo aizmugures durvju atvçrðana no ârpuses: 1. Ievietojiet durvju atslçgu atslçgas caurumâ un pagrieziet to pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. Ðo durvju bultu var atslçgt (bet nevar atvçrt) ar elektrisko durvju slçgðanas sistçmu. 2. Lai atvçrtu bultu, pasniedzieties zem numura zîmes apgaismojuma aizsega un pavelciet paceïamo aizmugures durvju rokturi ATSLÇGT AIZSLÇGT 2BLA612A 2BLA330B 3. Lai atvçrtu paceïamâs aizmugures durvis, pavelciet un paceliet tâs uz augðu. Pirms braukðanas noteikti pârliecinieties, ka paceïamâs aizmugures durvis ir aizvçrtas. Ja paceïamâs aizmugures durvis pirms braukðanas nav aizvçrtas, var tikt bojâti to pacelðanas cilindri un ar tiem saistîtâs detaïas. UZMANÎBU Aizmugures paceïamâs durvis atverot tiek paceltas uz augðu. Atverot aizmugures paceïamâs durvis, pârliecinieties, ka automobiïa pakaïgala tuvumâ neatrodas cilvçki vai kâdi priekðmeti. BRÎDINÂJUMS - Aizmugures paceïamâs durvis Pirms braukðanas noteikti pârliecinieties, vai aizmugures paceïamâs durvis ir pilnîgi aizvçrtas. Ja aizmugures paceïamâs durvis ir atvçrtas, salonâ var iekïût izplûdes gâzes. Pasaþieri braukðanas laikâ nedrîkst atrasties aizmugures kravas nodalîjumâ, kur nav pieejamas droðîbas jostas. Lai nepieïautu savainojumus avârijas vai pçkðòas apstâðanâs gadîjumâ, pasaþieriem vienmçr pienâcîgi jâpiesprâdzçjas ar droðîbas jostâm.

77 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI PIEZÎME Ja logs ir atstâts atvçrts vai pusvirus, automobilî var iekïût indîgas izplûdes gâzes, izraisot cilvçkiem nopietnas saslimðanas vai kaitçjumu veselîbai. 2BLA305E Paceïamo aizmugures durvju loga atvçrðana Lai atvçrtu paceïamo aizmugures durvju logu, nospiediet paceïamo aizmugures durvju loga atvçrðanas pogu un paceliet paceïamo aizmugures durvju logu automobiïa pakaïgalâ. 2BLA322A Kad logs ir pacelts lîdz pusei, tas automâtiski atvçrsies pilnîgi. Lai aizvçrtu paceïamo aizmugures durvju logu, nolaidiet to uz leju un stingri spiediet uz leju. Pârliecinieties, ka aizvçrtais logs tiek kârtîgi fiksçts. Paceïamo aizmugures durvju logu var atvçrt arî, ievietojot atslçgu paceïamo aizmugures durvju atslçgas caurumâ, 3 sekunþu laikâ divreiz pagrieþot atslçgu pa labi un paceïot to. 3-65

78 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI MOTORA PÂRSEGS 2BLA419C Motora pârsega atvçrðana: 1. Lai atslçgtu motora pârsegu, pavelciet sviru instrumentu paneïa kreisajâ pusç. 2BLA Pieejiet pie automobiïa priekðgala, paceliet motora pârsegu, lîdz tiek fiksçta otrâ bulta, un pçc tam pastumiet pa labi otro bultu (tâ atrodas zem motora pârsega radiatora reþìa centrâ). 2BLA317A 3. Paceliet motora pârsegu. Kad tas bûs pacelts lîdz pusei, tas automâtiski pacelsies lîdz galam. 3-66

79 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Motora pârsega aizvçrðana: Pirms aizvçrðanas pârbaudiet motora nodalîjumu, vai ir aizvçrti visi vâciòi un nav palikuði kâdi lieki priekðmeti. DEGVIELAS TVERTNES VÂCIÒÐ ATVÇRT AIZVÇRT Lai aizvçrtu motora pârsegu, nolaidiet to uz leju un piespiediet, lai fiksçtu to vietâ. UZMANÎBU Pirms motora pârsega aizvçrðanas pârliecinieties, ka no motora nodalîjuma ir izòemtas visas detaïas un darbarîki, un aizvçrðana neapdraud cilvçkus. Neatstâjiet motora nodalîjumâ cimdus vai auduma gabalus. Motora karstuma ietekmç tie var aizdegties. 2BLA305F 1. Lai atvçrtu degvielas tvertnes vâciòu, nospiediet pogu, kas atrodas vadîtâja durvîs. 2. Lai noòemtu vâciòu, pagrieziet to pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. 3. Iepildiet tvertnç degvielu. 4. Lai uzliktu vâciòu, novietojiet to uz degvielas uzpildes atveres un pagrieziet pulksteòa râdîtâja virzienâ, lîdz atskan klikðíis. Tas nozîmç, ka vâciòð ir droði nostiprinâts. 2BLA318A Ja aukstâ laikâ nevar atvçrt degvielas tvertnes vâciòu, jo tas ir piesalis, pakustiniet vâciòu vai viegli uzsitiet tam. Speciâlajâ reìionâ benzîna motora degvielas uzpildes atvere ir tâ izveidota, lai degvielas tvertnç varçtu iepildît tikai un vienîgi bezsvina degvielu. 3-67

80 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI PIEZÎME Ja degvielas tvertnes vâciòð ir jânomaina, izmantojiet tikai Kia oriìinâlo vâciòu vai lîdzvçrtîgu jûsu automobilim paredzçtu vâciòu. Nepiemçrota vâciòa izmantoðana var izraisît nopietnus degvielas sistçmas vai izplûdes gâzu kontroles sistçmas traucçjumus. Piemçrotus nomainâmos degvielas tvertnes vâciòus var iegâdâties pie Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. Neizðïakstiet degvielu uz automobiïa virsbûves. Uz krâsotas virsmas izlijusi degviela var sabojât krâsu. BRÎDINÂJUMS - Degvielas uzpilde Iespçjams, ka degviela atrodas zem spiediena. Degvielas tvertnes vâciòu vienmçr noòemiet lçni un uzmanîgi. Ja no atveres sâk sûkties degviela vai ir dzirdama ðòâcoða skaòa, nogaidiet, lîdz tas beidzas un tikai tad pilnîbâ noòemiet vâciòu. Ja ðie droðîbas noteikumi netiek ievçroti, degviela var izðïâkties, izraisot nopietnus savainojumus. Degvielas tvaiki ir ârkârtîgi bîstami un var âtri aizdegties. Degvielas uzpildes laikâ vienmçr izslçdziet motoru un raugieties, lai uzpildes atveres tuvumâ nenokïûtu dzirksteles vai atklâtas liesmas. Degvielas uzpildes laikâ aizliegts smçíçt un izmantot ðíiltavas vai sçrkociòus. 2BLA614D Degvielas tvertnes vâciòa manuâla atvçrðana Ja degvielas uzpildes tvertnes vâciòð netiek atvçrts, izmantojot tâlvadîbas pogu, atveriet to, pavelkot ârkârtas rokturi, kas atrodas kravas nodalîjuma labajâ pusç. 3-68

81 DEGVIELAS PADEVES AUTOMÂTISKÂS PÂRTRAUKÐANAS SLÇDZIS 2BLA392 Degvielas padeves automâtiskâs pârtraukðanas slçdzis atrodas motora nodalîjuma pasaþieru pusç. Sadursmes vai pçkðòa trieciena gadîjumâ degvielas padeves automâtiskâs pârtraukðanas ierîce pârtrauc degvielas padevi. Ja ðî ierîce ir aktivizçta, to nepiecieðams atiestatît, lai varçtu atkal iedarbinât motoru. BRÎDINÂJUMS Pirms degvielas padeves automâtiskâs pârtraukðanas slçdþa atiestatîðanas jâpârbauda, vai degvielas vadam nav noplûdes. SPOGUÏI Ârçjais atpakaïskata spogulis Pirms braukðanas noteikti noregulçjiet spoguïa leòíi. Automobilis ir aprîkots ar kreisâs un labâs puses ârçjiem atpakaïskata spoguïiem. Tos var regulçt no attâluma ar vadîbas svirâm vai tâlvadîbas slçdzi atkarîbâ no automobiïa aprîkojuma. Spoguïus var nolocît uz aizmuguri, lai nesabojâtu tos automâtiskajâ automazgâtavâ vai braucot pa ðauru ielu. PIEZÎME Neskrâpçjiet ledu no spoguïa virsmas - tâ var sabojât spoguïa stiklu. Ja ledus traucç spoguïa regulçðanu, nemçìiniet pielietot spçku. Lai notîrîtu ledu, izmantojiet speciâlu uzsmidzinâmu lîdzekli vai ïoti siltâ ûdenî samitrinâtu sûkli vai mîkstu drâniòu. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI UZMANÎBU Ârçjie atpakaïskata spoguïi ir izliekti. Priekðmeti tajos izskatâs tâlâk nekâ patiesîbâ ir. Mainot joslas, pârliecinieties par sekojoðo transporta lîdzekïu attâlumu, skatoties salona atpakaïskata spogulî vai tieði uz ceïu. 1S Manuâlâ attâlâ vadîba (ja ir aprîkota) Lai noregulçtu ârçjo spoguli, kustiniet vadîbas sviru, kas atrodas loga râmja iekðpusç priekðâ. 3-69

82 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI L R PIEZÎME Spoguïi apstâjas, kad ir sasnieguði maksimâlo regulçðanas leòíi, bet to motors turpina darboties, kamçr ir nospiests slçdzis. Lai nesabojâtu spoguïu motoru, nespiediet slçdzi ilgâk nekâ nepiecieðams. 1BLA255 Elektriska tâlvadîba (ja ir aprîkota) Spoguïu elektriskâs tâlvadîbas slçdzis, kas atrodas vadîtâja durvîs, ïauj regulçt kreisâs un labâs puses ârçjâ atpakaïskata spoguïa novietojumu. Lai noregulçtu kâda spoguïa novietojumu, pavirziet sviru uz R (lai izvçlçtos labâs puses spoguli) vai L (lai izvçlçtos kreisâs puses spoguli), pçc tam nospiediet attiecîgo spoguïa regulçðanas pogu, lai pârvietotu spoguli uz augðu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. 1V2B03032 Ârçjâ atpakaïskata spoguïa nolocîðana Manuâlais tips Lai nolocîtu ârçjo atpakaïskata spoguli, satveriet spoguïa korpusu un nolieciet to uz automobiïa pakaïgala pusi. 3-70

83 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 1BLA238 Elektriskais tips Lai nolocîtu ârçjo atpakaïskata spoguli, nospiediet pogu. Lai to atkal novietotu vietâ, vçlreiz nospiediet pogu. PIEZÎME Nemçìiniet ar roku nolocît elektriskâ tipa ârçjo atpakaïskata spoguli. Tâ var sabojât spoguïa motoru. Ârçjo atpakaïskata spoguïu apsilde (ja ir aprîkota) Ârçjo atpakaïskata spoguïu apsilde tiek iedarbinâta saistîbâ ar aizmugures loga atkausçtâju. Lai apsildîtu ârçjos atpakaïskata spoguïus, nospiediet aizmugures loga atkausçtâja pogu. Ârçjie atpakaïskata spoguïi tiek apsildîti, lai atbrîvotu tos no ledus vai miglas un uzlabotu aizmugures redzamîbu nelabvçlîgos laika apstâkïos. Lai izslçgtu sildîtâju, vçlreiz nospiediet pogu. Ârçjo atpakaïskata spoguïu apsilde tiek automâtiski izslçgta pçc 20 minûtçm. Diena Dienas/ Nakts svira Nakts 1RS104017A Dienas/ nakts atpakaïskata spogulis Noregulçjiet atpakaïskata spoguli, lai tajâ bûtu labi saredzams skats pa aizmugures logu. Veiciet ðo regulçðanu pirms braukðanas uzsâkðanas un tad, kad dienas/ nakts svira atrodas dienas stâvoklî. 3-71

84 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Pavelciet dienas/ nakts sviru uz savu pusi, lai, braucot naktî, mazinâtu aizmugurç braucoðo transporta lîdzekïu priekðçjo lukturu spîdçðanu jums acîs. Atcerieties, ka, atpakaïskata spogulim atrodoties nakts stâvoklî, tiek daïçji zaudçta atpakaïskata precizitâte. UZMANÎBU Nepieïaujiet, lai uz aizmugures sçdekïa vai kravas nodalîjumâ novietoti priekðmeti aizsedz skatu pa aizmugures logu. 3-72

85 SALONA APGAISMOJUMS A tips PUSH TILT SLIDE 2BLA430J B tips OFF DOOR ON 2BLA324 Griestu apgaismojums Griestu apgaismojumam ir trîs pogas: PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI OFF - Gaisma paliek izslçgta arî pçc durvju atvçrðanas. DOOR - Gaisma tiek ieslçgta vai izslçgta, kad tiek atvçrtas vai aizvçrtas kâdas no durvîm. Gaisma tiek pakâpeniski izslçgta 5~6 sekunþu laikâ pçc durvju aizvçrðanas. ON - Gaisma tiek ieslçgta un paliek degot arî pçc visu durvju aizvçrðanas. 2BLA430E Lasîðanas apgaismojums Apgaismojums tiek ieslçgts, nospieþot slçdzi ON un izslçgts, nospieþot slçdzi OFF. 3-73

86 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI OFF OFF Aizmugures kravas nodalîjuma apgaismojums Ðim slçdzim ir trîs stâvokïi: ON ON 2BLA325 OFF - Gaisma paliek degot arî pçc durvju atvçrðanas. - Gaisma tiek ieslçgta vai izslçgta, kad tiek atvçrtas vai aizvçrtas kâdas no durvîm. Gaisma tiek pakâpeniski izslçgta 5~6 sekunþu laikâ pçc durvju aizvçrðanas. ON - Gaisma tiek ieslçgta un paliek degot arî pçc visu durvju aizvçrðanas. 2BLA750A Durvju pieklâjîbas apgaismojums Durvju pieklâjîbas apgaismojums tiek ieslçgts, kad tiek atvçrtas durvis, lai palîdzçtu cilvçkam izkâpt, kâ arî lai brîdinâtu garâmbraucoðo transporta lîdzekïu vadîtâjus. 3-74

87 GLÂÞU TURÇTÂJS OBL Priekðçjais glâþu turçtâjs Glâþu turçtâjs atrodas centrâlajâ konsolç un ir paredzçts glâþu turçðanai. BRÎDINÂJUMS Braukðanas laikâ nelieciet glâþu turçtâjâ vaïçjus traukus ar karstu ðíidrumu. Karstajam ðíidrumam izlîstot, iespçjams apdedzinâties. Ðâds apdegums vadîtâjam var likt zaudçt kontroli pâr automobili. Lai mazinâtu savainojumu iespçjamîbu pçkðòas apstâðanâs vai sadursmes gadîjumâ, nelieciet glâþu turçtâjos pudeles, nepiemçrotas glâzes, skârdenes u.c. priekðmetus. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLA326G Aizmugures glâþu turçtâjs Lai varçtu izmantot aizmugures glâþu turçtâju, nospiediet tâ priekðçjo virsmu, atlaidiet un izvelciet no konsoles korpusa. Lai atkal aizvçrtu glâþu turçtâju, iespiediet to pilnîbâ konsoles korpusâ. Kad glâþu turçtâjs tiek fiksçts vietâ, atskan fiksçðanas mehânisma klikðíis. 3-75

88 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI MANTU GLABÂÐANAS NODALÎJUMS LOW AUTO OBL Centrâlâ atvilktne Lai varçtu izmantot ðo glabâðanas nodalîjumu, nospiediet tâ priekðçjo virsmu un pçc tam atlaidiet to, un glabâðanas nodalîjums tiks lçni izvirzîts no instrumentu paneïa. 2BLA411A Multikaste Multikasti var atvçrt, pavelkot aiz tâs roktura. To var izmantot sîku priekðmetu glabâðanai. 2BLA339 Centrâlâs konsoles mantu glabâðanas nodalîjums Lai varçtu izmantot konsoles mantu glabâðanas nodalîjumu, pavelciet uz augðu tâ vâku. 3-76

89 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLA370 Apakðçjâ atvilktne (ja ir aprîkota) Apakðçjâ atvilktne atrodas zem priekðçjâ pasaþieru sçdekïa, un to var atvçrt, pavelkot ârâ. 2BLA313B Cimdu nodalîjums Cimdu nodalîjuma durtiòas var aizslçgt vai atslçgt ar atslçgu. Lai atvçrtu cimdu nodalîjuma durtiòas, izvelciet bultu un ïaujiet cimdu nodalîjumam atvçrties. UZMANÎBU Lai mazinâtu savainojumu risku sadursmes vai pçkðòas apstâðanâs gadîjumâ, braukðanas laikâ cimdu nodalîjuma durtiòâm vienmçr jâbût aizvçrtâm. PIEZÎME Lai pasargâtu vçrtîgas mantas no zagïiem, neatstâjiet tâs cimdu nodalîjumâ. 3-77

90 TILT SLIDE PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI SAULESBRIÏÏU TURÇTÂJS PIEZÎME Braukðanas laikâ saulesbriïïu turçtâjam jâbût aizvçrtam. PUSH 2BLA430H Griestu konsolç ir ierîkots saulesbriïïu glabâðanas nodalîjums. Lai atvçrtu saulesbriïïu turçtâju, nospiediet tâ vâciòu un turçtâjs lçni atvçrsies. Ievietojiet saulesbrilles glabâðanas nodalîjumâ ar stikliem uz ârpusi. 3-78

91 JUMTA LÛKA (JA IR APRÎKOTA) Ja automobilis ir aprîkots ar jumta lûku, to var virzît vai pacelt slîpi ar griestu konsolç novietotu slçdþu palîdzîbu. PUSH TILT SLIDE PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI PUSH TILT SLIDE 2BLA430C Jumta lûkas virzîðana Jumta lûku var atvçrt vai aizvçrt, kad aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî. Lai pavirzîtu lûku, îsi nospiediet OPEN ( ) uz slçdþa SLIDE. Lûka tiks atvirzîta lîdz galam vaïâ. Lai virzîðanâs laikâ âtrâk apturçtu lûkas kustîbu, nospiediet kâdu no lûkas slçdþiem. Lai aizvçrtu lûku, nospiediet un turiet nospiestu CLOSE ( ) uz slçdþa SLIDE, lîdz lûka tiek pilnîgi aizvçrta. Jumta lûkas pacelðana slîpi Lai lûku paceltu slîpi, îsi nospiediet UP ( ) uz TILT slçdþa. Lûka tiks slîpi pacelta lîdz galam. Lai pacelðanâs laikâ âtrâk apturçtu lûkas kustîbu, nospiediet kâdu no lûkas slçdþiem. Lai aizvçrtu lûku, nospiediet un turiet nospiestu DOWN ( ) uz slçdþa TILT, lîdz lûka tiek pilnîgi aizvçrta. PIEZÎME Lûku nevar virzît, kad tâ ir pacelðanas pozîcijâ, un nevar pacelt, kad tâ ir virzîðanas pozîcijâ. 3-79

92 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLA361 Saulessargs Saulessargs tiek atvçrts automâtiski ar stikla paneli, kad stikla panelis tiek virzîts. Aizvçrt saulessargu var tikai manuâli. PIEZÎME Nespiediet saulessarga slçdzi ilgâk nekâ nepiecieðams. Tâ var sabojât lûkas motoru. Periodiski notîriet netîrumus, kas var sakrâties uz lûkas virzîðanâs sliedes. Ja mçìinâsiet atvçrt jumta lûku, kad gaisa temperatûra ir zem nulles vai kad lûka ir pârklâta ar sniegu vai ledu, var sabojât stiklu vai lûkas motoru. Ârkârtas gadîjumâ Ja nav iespçjams elektriski atvçrt lûku: 1. Noòemiet stikla kupolu. 2. Izskrûvçjiet divas (2) skrûves un pçc tam noòemiet griestu konsoli. 3. Ievietojiet ârkârtas atvçrðanas rokturi (tas ir pievienots automobilim komplektâ) un pagrieziet to pulksteòa râdîtâja 2BLA430G virzienâ, lai atvçrtu lûku, vai pretçji pulksteòa râdîtâja virzienam, lai to aizvçrtu. 3-80

93 TILT SLIDE PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI PUSH Jumta lûkas atiestatîðana Ja automobiïa akumulators ir izlâdçjies vai ticis atvienots, vai lûka ir tikusi atvçrta vai aizvçrta ar ârkârtas atvçrðanas rokturi, lûkas sistçmu nepiecieðams atiestatît. Rîkojieties ðâdi: 2BLA738B 2BLA Pagrieziet aizdedzes atslçgu ON stâvoklî. 2. Nospiediet UP ( ) uz slçdþa TILT un turiet nospiestu apmçram 15 sekundes, lîdz lûka mazliet izkustas un atgrieþas sâkuma stâvoklî. Pçc tam atlaidiet slçdzi. 3. Vçlreiz nospiediet UP ( ) uz slçdþa TILT ilgâk par 15 sekundçm un turiet tik ilgi, lîdz jumta lûkas sistçma tiek atiestatîta - automâtiski tiek veiktas ðâdas darbîbas: PACELT lejâ VIRZÎT atvçrt VIRZÎT aizvçrt 3-81

94 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI JUMTA BAGÂÞNIEKS (JA IR APRÎKOTS) ðíçrsstieòi (ja ir aprîkoti) 2BLA618B Ja automobilim ir jumta bagâþnieks, uz jumta ir iespçjams novietot daþâdas kravas. Jumta bagâþnieka divus ðíçrsstieòus var pârvietot uz priekðu vai uz aizmuguri, lai çrtâk varçtu sakraut kravu vai bagâþu. Kopâ ar palîgu, kas atrodas automobiïa pretçjâ pusç, nospiediet un turiet nospiestas slîdòu bloíçðanas pogas abâs pusçs un pçc tam pavirziet ðíçrsstieni vajadzîgajâ vietâ. Atlaidiet pogas un fiksçjiet ðíçrsstieni, mazliet pakustinot to uz priekðu vai uz aizmuguri UZMANÎBU Ðíçrsstieòi ir jânoregulç pirms kravas novietoðanas uz jumta bagâþnieka. Ja automobilim ir lûka, nelieciet uz jumta bagâþnieka tâdas kravas, kuras var apgrûtinât lûkas atvçrðanu. Novietojot kravu vai bagâþu uz jumta bagâþnieka, jâievçro ðâds maksimâlais svars: JUMTA REÞÌIS Eiropai: 75 kg (167 mârciòas) Izòemot Eiropu: 45 kg (100 mârciòu) VIENMÇRÎGI SADALÎTS Novietojot uz jumta bagâþnieka kravu vai bagâþu, kas ir smagâka par 75 kg (165 mârciòâm) - Eiropai, 45 kg (100 mârciòâm) - izòemot Eiropu, var nodarît bojâjumus automobilim. Pârvadâjot liela izmçra priekðmetus, nepieïaujiet, lai tie karâjas pâri automobiïa pakaïgalam vai sâniem. Lai braukðanas laikâ krava netiktu bojâta vai pazaudçta, bieþi to pârbaudiet, lai pârliecinâtos, ka bagâþnieks un krava joprojâm ir stingri nostiprinâti. Vienmçr brauciet mçrenâ âtrumâ. Kravas vai bagâþas sakrauðana, pârsniedzot norâdîto maksimâlo svaru, var negatîvi ietekmçt automobiïa stabilitâti.

95 SALONA APRÎKOJUMS OBL Ðíiltavas Lai varçtu izmantot ðíiltavas, nospiediet un atlaidiet priekðçjâ paneïa virsmu - ðíiltavas un pelnu trauks tiks lçni izvirzîti no centrâlâ paneïa. Lai ieslçgtu ðíiltavas, nospiediet un atlaidiet tâs. Kad ðíiltavas ir sakarsuðas, tâs automâtiski izlec ârâ un ir gatavas lietoðanai. Ja motors nedarbojas, tad, lai ðíiltavas varçtu darboties, aizdedzes slçdzim jâbût ACC stâvoklî. PIEZÎME Neturiet ðíiltavas iespiestas, kad tâs jau ir sakarsuðas, jo tad tâs var pârkarst. Ðíiltavu kontaktligzdâ drîkst izmantot tikai Kia oriìinâlâs ðíiltavas. Daþâdu elektroierîèu (piemçram, skûðanâs aparâtu, rokas putekïsûcçju un kafijas kannu) izmantoðana var sabojât kontaktligzdu vai izraisît automobiïa elektriskâs sistçmas bojâjumus. Ja ðíiltavas 30 sekunþu laikâ neizlec ârâ, izòemiet tâs, lai novçrstu to pârdegðanu. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI OBL Pelnu trauki Priekðçjais pelnu trauks Lai varçtu izmantot pelnu trauku, nospiediet un atlaidiet priekðçjâ paneïa virsmu - ðíiltavas un pelnu trauks tiks lçni izvirzîti no centrâlâ paneïa. Lai izòemtu pelnu trauku, satveriet pelnu trauka tvertni un uzmanîgi izvelciet to. 3-83

96 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BRÎDINÂJUMS - Pelnu trauka lietoðana Nelieciet automobiïa pelnu traukâ nekâdus atkritumus. Liekot pelnu traukâ degoðas cigaretes vai sçrkociòus kopâ ar citiem degoðiem materiâliem, var izraisît ugunsgrçku BLA326E Aizmugures pelnu trauks Aizmugures pelnu trauku var atvçrt, izvelkot to aiz augðçjâs malas. Lai izòemtu pelnu trauku iztukðoðanai vai iztîrîðanai, piespiediet tâ mçlîti, mazliet paceliet un izvelciet pelnu trauku. 2BLA390 Saulessargi Lai izmantotu saulessargu, nolieciet to uz leju. Lai izmantotu saulessargu sânu logam, pavelciet to uz leju, atâíçjiet no turçtâja un nolieciet uz sâniem. Pasaþieru (kosmçtiskais) spogulis (ja ir aprîkots) Lai izmantotu pasaþieru (kosmçtisko) spoguli, pavelciet saulessargu uz leju, bet spoguïa vâciòu - uz augðu. Iedegsies apgaismojums (ja ir aprîkots). Ja ðis spogulis netiek izmantots, aizveriet tâ vâciòu, lai neizlâdçtu akumulatoru.

97 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI Elektrîbas kontaktligzda Elektrîbas kontaktligzdas ir paredzçtas strâvas nodroðinâðanai mobilajiem telefoniem vai citâm ierîcçm, kuras ir paredzçtas darbam ar automobiïa elektrisko sistçmu. Motora darbîbas laikâ ðîs ierîces drîkst patçrçt ne vairâk par 10 ampçriem strâvas. OBL UZMANÎBU Izmantojiet elektrîbas kontaktligzdu tikai tad, kad darbojas motors. Izmantojiet tikai tâdas elektriskâs ierîces, kuru jauda ir mazâka par 12 V un 10 A. Ja elektrîbas kontaktligzda jâizmanto vienlaikus ar gaisa kondicionçtâju vai sildîtâju, noregulçjiet gaisa kondicionçtâju vai sildîtâju uz zemâko darbîbas lîmeni. Kad elektrîbas kontaktligzda netiek lietota, aizveriet tâs vâciòu. OBL026023L E2BLC

98 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI OBL Digitâlais pulkstenis Kad aizdedzes slçdzis ir ACC vai ON stâvoklî, pulksteòa pogas darbojas ðâdi: STUNDA: Nospieþot pogu H ar pirkstu, zîmuli vai lîdzîgu priekðmetu, parâdîtais laiks tiek pârslçgts par vienu stundu uz priekðu. MINÛTE: Nospieþot pogu M ar pirkstu, zîmuli vai lîdzîgu priekðmetu, parâdîtais laiks tiek pârslçgts par vienu minûti uz priekðu. ATIESTATÎT: Lai izdzçstu minûtes, ar pirkstu, zîmuli vai lîdzîgu priekðmetu nospiediet pogu :00. Tad pulkstenis tiks uzstâdîts precîzi uz stundu. Piemçram, nospieþot pogu :00, kad laiks ir no 9:01 lîdz 9:29, parâdîtais laiks tiks atiestatîts uz 9:00. 9:01 ~ 9:29 => 9:00 9:30 ~ 9:59 => 10:

99 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI ANTENA UZMANÎBU Lai nesabojâtu antenu, noteikti noòemiet to pirms automobiïa mazgâðanas automâtiskajâ automazgâtavâ. Atkal uzstâdot antenu, ir svarîgi to pilnîbâ nostiprinât, lai nodroðinâtu pienâcîgu uztverðanu. 2MS Fiksçtâ antena (ja ir aprîkota) Automobilis ir aprîkots ar fiksçtu antenu AM un FM pârraiþu signâlu uztverðanai. Ðî antena ir noòemama. Lai noòemtu antenu, pagrieziet to pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. Lai uzstâdîtu antenu, pagrieziet to pulksteòa râdîtâju virzienâ. 2BLA391 Elektriskâ antena (ja ir aprîkota) Ðî antena tiek automâtiski izvirzîta, kad radio ieslçgðanas slçdzis tiek pagriezts ON stâvoklî un aizdedzes atslçga ir ON vai ACC stâvoklî. Antena tiek automâtiski ievilkta un noglabâta, kad radio ieslçgðanas slçdzis tiek pagriezts OFF stâvoklî vai aizdedzes atslçga tiek pagriezta LOCK stâvoklî. 3-87

100 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI UZMANÎBU Pirms radio ieslçgðanas, kad automobilis ir apturçts, pârliecinieties, ka antenas tuvumâ neatrodas cilvçki. PIEZÎME Pirms iebraukðanas automâtiskâ automazgâtavâ pârliecinieties, ka antena ir ievilkta un noglabâta. Ja antena ir netîra, noteikti notîriet to pirms radio vai motora izslçgðanas, lai antena neiesprûstu. 3-88

101 NOÞOGOJUMA TÎKLS (JA IR APRÎKOTS) 2BLB306 Automobilis ir aprîkots ar noþogojuma tîklu. Ja uz aizmugures sçdekïa vai aizmugures kravas nodalîjumâ tiek novietota krava, aiz priekðçjâ vai aizmugures sçdekïa atzveltnes jâuzstâda noþogojuma tîkls. Tas ir paredzçts vadîtâja un pasaþieru galvu pasargâðanai frontâlas sadursmes gadîjumâ, neïaujot priekðmetiem lidot pa gaisu. Tîkla augðçjâs malas piestiprinâðanai ir èetri âíu turçtâji abâs salona apðuvuma malâs virs galvas atbalstiem un tîkla apakðçjâs malas piestiprinâðanai - èetri âíu turçtâji uz grîdas aiz priekðçjiem un aizmugures sçdekïiem. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLB307A Noþogojuma tîkla uzstâdîðana 1. Pastumjot uz aizmuguri, atveriet augðçjâs malas âíu turçtâju vâciòus, kas atrodas abâs salona apðuvuma malâs. 3-89

102 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLB309A 2BLB310 2BLB311C 2. Ievietojiet tîkla augðçjo asi lielajâ atverç un pçc tam nostipriniet to, ieslidinot mazajâ atverç. 3. Aizveriet turçtâju vâciòus, pavirzot tos uz priekðu. 4. Iekariet tîkla siksnu âíus âíu turçtâjos uz grîdas aiz priekðçjâ vai aizmugures sçdekïa. 3-90

103 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLB311A 5. Nostipriniet âíus, velkot tos uz leju, lai izlîdzinâtu vaïîgos posmus. BRÎDINÂJUMS Uzstâdot tîklu, savelciet siksnu stingri un pârliecinieties, vai tîkls nav vaïîgs. Siksna jâsavelk pçc pârliecinâðanâs, ka âíis ir droði ievietots augðçjâ âía turçtâjâ. Pçc noþogojuma tîkla uzstâdîðanas pârliecinieties, ka augðçjo âíu turçtâju vâciòi ir aizvçrti. Pârliecinieties, ka sçdekïu atzveltnes ir kârtîgi nostiprinâtas. BRÎDINÂJUMS Neïaujiet pasaþieriem sçdçt aiz noþogojuma tîkla uz aizmugures sçdekïa vai kravas nodalîjumâ. Neïaujiet pasaþieriem sçdçt vidçjâ aizmugures sçdeklî, kad aiz aizmugures sçdekïiem ir uzstâdîts noþogojuma tîkls. Noþogojuma tîkls var traucçt vidçjâ aizmugures sçdekïa droðîbas jostas izmantoðanu. Nesakraujiet kravu ðajâ nodalîjumâ augstâk par noþogojuma tîkla augðçjo malu. Lai novçrstu negadîjumu, nesakraujiet smagu kravu ðajâ nodalîjumâ augstâk par sçdekïa atzveltni, arî tad, ja ir uzstâdîts noþogojuma tîkls. Nesalieciet ðajâ nodalîjumâ kravu ar asâm malâm, kas var izkïût caur noþogojuma tîklu. Nepielietojiet noþogojuma tîklam pârmçrîgu spçku, turoties pie tâ, piekarot pie tâ smagus priekðmetus utt. 3-91

104 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI 2BLB311B Noþogojuma tîkla noòemðana 1. Atbrîvojiet siksnas, velkot uz augðu siksnu regulçðanas sprâdzes, un izòemiet siksnu âíus no âíu turçtâjiem. 2. Atveriet augðçjo turçtâju vâciòus, virzot tos uz aizmuguri, un izòemiet tîkla augðçjo asi, izvelkot to caur lielajâm atverçm. 3. Noòemiet noþogojuma tîklu un aizveriet turçtâju vâciòus, virzot tos uz priekðu. 3-92

105 BAGÂÞAS TÎKLS (JA IR APRÎKOTS) UZMANÎBU Nelieciet bagâþas tîklâ trauslus, pârâk lielus un smagnçjus priekðmetus, kâ arî pârâk lielu skaitu priekðmetu, jo tad tie var tikt sabojâti. PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BAGÂÞAS NODALÎJUMA TONNEAU PÂRSEGS (JA IR APRÎKOTS) 2BLB312C Lai neïautu bagâþniekâ ievietotiem priekðmetiem izkustçties, var piestiprinât bagâþas tîklu, izmantojot bagâþniekâ ierîkotos èetrus gredzenus. 2BLB312A Ar bagâþas nodalîjuma tonneau pârsegu var noslçpt bagâþas nodalîjumâ ievietotos priekðmetus. 3-93

106 PAZÎSTIET SAVU AUTOMOBILI BAGÂÞAS KASTE (JA IR APRÎKOTA) 2BLB313 Lai varçtu izmantot bagâþas nodalîjuma pârsegu, pavelciet rokturi uz aizmuguri un ievietojiet pârsega malas virzîðanas slieþu rievâs. UZMANÎBU Tâ kâ bagâþas nodalîjuma pârsegu var sabojât vai deformçt, nelieciet bagâþu uz uzstâdîta pârsega. 2BLB312B Bagâþas kaste atrodas zem kravas nodalîjuma grîdas. Tajâ var ievietot pirmâs palîdzîbas aptieciòu, avârijas zîmi (trijstûri), darbarîkus u.c. piederumus, kam jâbût viegli pieejamiem. 2BLB Satveriet rokturi uz pârsega virspuses un paceliet to. 2. Atvienojiet âíi no pârsega un piekariet to pie jumta augðçjâs malas. Lai aizvçrtu pârsegu, piekariet âíi pie vâka apakðmalas. 3-94

107 BRAUKÐANA Aizdedzes slçdzis Benzîna motora iedarbinâðana Dîzeïa motora iedarbinâðana Manuâlâ âtrumkârba Automâtiskâ âtrumkârba Èetrriteòu piedziòa (4WD) Slîdçðanas ierobeþoðanas diferenciâlis Bremþu sistçma Stûre Kruîza kontroles sistçma Instrumentu bloks Mçraparâti Brîdinâjuma signâli un indikatori Multimetrs Apgaismojums Logu tîrîtâji un mazgâtâji Atkausçtâjs Avârijas gaismas signâls Manuâlâ klimata kontroles sistçma Automâtiskâ klimata kontroles sistçma Vçjstikla atkausçðana un noþâvçðana (manuâlais tips) Vçjstikla atkausçðana un noþâvçðana (automâtiskais tips) 4-81 Elektroniskâ stabilitâtes programma Aizmugures brîdinâjuma sistçma

108 BRAUKÐANA AIZDEDZES SLÇDZIS LOCK ACC Aizdedzes slçdþa apgaismojums Ikreiz, kad tiek atvçrtas kâdas no durvîm, vadîtâja çrtîbai tiek apgaismots aizdedzes slçdzis, ja tas nav ON stâvoklî. Gaisma nodziest apmçram 10 sekundes pçc durvju aizvçrðanas vai tad, kad aizdedzes slçdzis tiek pagriezts ON stâvoklî. ON START PUSH 2BLA401A Aizdedzes slçdzis un pretzagïu stûres iekârtas bloíçðana Aizdedzes slçdþa stâvoklis LOCK Stûre ir bloíçta, lai aizsargâtu automobili no zagïiem. Aizdedzes slçdzi var izòemt tikai LOCK stâvoklî. Pagrieþot aizdedzes slçdzi LOCK stâvoklî, pastumiet atslçgu uz iekðpusi ACC stâvoklî un pagrieziet to LOCK stâvoklî. ACC (Accessory - elektroierîces) Stûre ir atbloíçta un visas elektroierîces ir darba gatavîbâ. ON Pirms motora iedarbinâðanas var pârbaudît visus brîdinâjuma gaismas signâlus. Ðis ir aizdedzes normâlais darba stâvoklis pçc motora iedarbinâðanas. Lai nepieïautu akumulatora izlâdçðanos, neatstâjiet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî, ja motors nedarbojas. START Pagrieziet aizdedzes atslçgu START stâvoklî, lai iedarbinâtu motoru. Motora iedarbinâðana notiek lîdz atslçgas atlaiðanai. Pçc tam aizdedzes slçdzis atgrieþas ON stâvoklî. Ðajâ stâvoklî var pârbaudît bremþu brîdinâjuma gaismas signâlu. Ja ir grûtîbas pagriezt aizdedzes slçdzi START stâvoklî, pagroziet stûri pa labi un pa kreisi, lai to atbrîvotu, un pçc tam atkal pagrieziet atslçgu. 4-2

109 BRAUKÐANA BRÎDINÂJUMS - Aizdedzes atslçga Nekâdâ gadîjumâ negrieziet aizdedzes slçdzi LOCK vai ACC stâvoklî braukðanas laikâ. Tâ rezultâtâ tiks zaudçta braukðanas virziena un bremzçðanas kontrole, un tas var izraisît neizbçgamu avâriju. Stûres iekârtas pretzagïu bloíçðana nespçj aizstât stâvbremzi. Pirms vadîtâja sçdekïa atstâðanas vienmçr pârliecinieties, ka âtruma pârslçga svira ir 1. pârnesumâ manuâlajai âtrumkârbai vai P (Park) pârnesumâ automâtiskajai âtrumkârbai; pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi un izslçdziet motoru. Ja ðie droðîbas pasâkumi netiks veikti, automobilis var pçkðòi izkustçties. Nekâdâ gadîjumâ braukðanas laikâ nesniedzieties ar roku pie aizdedzes slçdþa vai citiem slçdþiem caur stûri. Ðâdi var zaudçt kontroli pâr automobili, izraisot nopietnu avâriju, kas draud ar smagiem savainojumiem vai nâvi. Nenovietojiet ap vadîtâja sçdekli nekâdus priekðmetus, kuri var izkustçties, jo tie var traucçt vadîtâjam un izraisît avârijas. 4-3

110 BRAUKÐANA BENZÎNA MOTORA IEDARBINÂÐANA 1. Pârliecinieties, ka ir ieslçgta stâvbremze. 2. Manuâlâ âtrumkârba - Nospiediet lîdz galam sajûga pedâli un ieslçdziet neitrâlo pârnesumu. Motora iedarbinâðanas laikâ turiet sajûga pedâli nospiestu. Automâtiska âtrumkârba - Novietojiet âtrumkârbas sviru P (Park) pârnesumâ. Nospiediet lîdz galam bremþu pedâli. Motoru var iedarbinât arî tad, ja âtrumkârbas svira ir N (neitrâlajâ) pârnesumâ. 3. Pagrieziet aizdedzes slçdzi START stâvoklî un turiet, lîdz motors sâk darboties (ne ilgâk kâ 10 sekundes), pçc tam atlaidiet atslçgu. 4. Îpaði aukstâ laikâ (zem -18 C / 0 F) vai pçc tam, kad automobilis vairâkas dienas nav darbinâts, pirms gâzes pedâïa nospieðanas ïaujiet motoram uzsilt. Neatkarîgi no tâ, vai motors ir auksts vai silts, tam ir jâiedarbojas bez gâzes pedâïa nospieðanas. UZMANÎBU Ja motors noslâpst braukðanas laikâ, nemçìiniet pârslçgt âtrumu P (Park) pârnesumâ (automâtiskajai âtrumkârbai). Ja satiksme un ceïa apstâkïi to atïauj, varat pârslçgt âtrumu N (neitrâlajâ) pârnesumâ, kamçr automobilis vçl atrodas kustîbâ, un pagriezt aizdedzes slçdzi START stâvoklî, lai mçìinâtu no jauna iedarbinât motoru. 4-4

111 BRAUKÐANA Ja neizdodas iedarbinât motoru, kad tas ir auksts: Motors tiek uzskatîts par aukstu, kad motora dzesçðanas ðíidruma temperatûra ir zem 0 C (32 F). Iespçjams, ka motoru nevar iedarbinât tâpçc, ka tas ir pârplûdis (cilindros ir pârâk daudz degvielas). Ja iemesls ir ðâds, veiciet ðâdu iedarbinâðanas procedûru. 1. Pârliecinieties, ka ir iedarbinâta stâvbremze. 2. Manuâlâ âtrumkârba - Nospiediet lîdz galam sajûga pedâli un ieslçdziet neitrâlo pârnesumu. Automâtiskâ âtrumkârba - Novietojiet âtruma pârslçga sviru P (Park) vai N (neitrâlajâ) pârnesumâ. Nospiediet lîdz galam bremþu pedâli. 3. Lîdz galam nospiediet gâzes pedâli un vienlaikus pagrieziet aizdedzes slçdzi START stâvoklî un turiet (ne ilgâk par 10 sekundçm), lai izlietotu lieko degvielu. Ja motors iedarbosies, tâ âtrums pçkðòi palielinâsies. Nekavçjoties atlaidiet atslçgu un gâzes pedâli. 4. Ja motors vçl nav iedarbojies, pçc atslçgas pagrieðanas atlaidiet gâzes pedâli. Nespieþot gâzes pedâli, grieziet atslçgu, lîdz motors iedarbojas (ne ilgâk kâ 10 sekundes). Ja neizdodas iedarbinât motoru, kad tas ir silts: Ja pçc vairâkkârtçjiem mçìinâjumiem neizdodas iedarbinât uzsiluðu motoru, rîkojieties ðâdi. 1. Pârliecinieties, ka ir iedarbinâta stâvbremze. 2. Manuâlâ âtrumkârba - Nospiediet lîdz galam sajûga pedâli un ieslçdziet neitrâlo pârnesumu. Automâtiskâ âtrumkârba - Novietojiet âtruma pârslçga sviru P (Park) vai N (neitrâlajâ) pârnesumâ. Nospiediet lîdz galam bremþu pedâli. 3. Nospiediet gâzes pedâli apmçram lîdz pusei un vienlaikus pagrieziet aizdedzes slçdzi START stâvoklî un turiet (ne ilgâk par 10 sekundçm). 4-5

112 BRAUKÐANA 4. Pçc motora iedarboðanâs ïaujiet tam pirms braukðanas apmçram 10 sekundes darboties tukðgaitâ. Ja motors ilgâku laiku nav darbinâts, tâ darbîba sâkumâ var bût stipri trokðòaina. Troksnim ir jâsamazinâs pçc motora normâlas darba temperatûras sasniegðanas. Ja troksnis nemazinâs, automobilis jâpârbauda Autorizçtam Kia pârstâvim. PIEZÎME Nedarbiniet starteri ilgâk par 10 sekundçm. Ja motors noslâpst vai to neizdodas iedarbinât, nogaidiet 5 lîdz 10 sekundes, pirms atkal darbinât starteri. Nepareizi rîkojoties ar starteri, to var sabojât. 4-6

113 DÎZEÏA MOTORA IEDARBINÂÐANA Lai iedarbinâtu dîzeïa motoru, ja tas ir auksts, motors ir vispirms jâuzsilda pirms iedarbinâðanas un pçc tam jâiesilda pirms braukðanas. 1. Pârliecinieties, ka ir ieslçgta stâvbremze. 2. Manuâlâ âtrumkârba - Nospiediet lîdz galam sajûga pedâli un ieslçdziet neitrâlo pârnesumu. Iedarbinâðanas laikâ turiet nospiestu sajûga pedâli. Automâtiskâ âtrumkârba - Novietojiet âtruma pârslçga sviru P (Park) pârnesumâ. Nospiediet lîdz galam bremþu pedâli. Motoru var iedarbinât arî tad, ja âtruma pârslçga svira ir N (neitrâlajâ) pârnesumâ. 3. Lai uzsildîtu motoru, pagrieziet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî. Iedegsies kvçlsveèu indikatora gaismas signâls. BRAUKÐANA Kvçlsveèu gaismas indikators W Kad kvçlsveèu indikatora gaismas signâls nodzisîs, pagrieziet aizdedzes slçdzi START stâvoklî, lîdz motors sâk darboties (ne ilgâk par 10 sekundçm), pçc tam atlaidiet atslçgu. PIEZÎME Ja motoru neizdodas iedarbinât 2 sekundes pçc uzsildîðanas, uz 10 sekundçm atkal pagrieziet aizdedzes atslçgu LOCK stâvoklî, pçc tam atkal ON stâvoklî, lai uzsildîtu vçlreiz. 4-7

114 BRAUKÐANA Motora iedarbinâðana un apturçðana ar turbokompresora starpdzesçtâju 1. Tûlît pçc iedarbinâðanas nepârslogojiet motoru un strauji neuzòemiet âtrumu. Ja motors ir auksts, ïaujiet tam pirms braukðanas vairâkas sekundes darboties tukðgaitâ, lai nodroðinâtu pienâcîgu turbokompresora ierîces ieeïïoðanu. 2. Pçc braukðanas lielâ âtrumâ vai ilgstoðas braukðanas ar lielu motora slodzi pirms motora izslçgðanas tam kâdu laiku jâïauj darboties tukðgaitâ. Nepiecieðamo tukðgaitas laiku skat. tabulâ. Ðis tukðgaitas laiks ïaus turbokompresoram atdzist pirms motora izslçgðanas. Braukðanas apstâkïi Tukðgaitas laiks Normâla braukðana Nav nepiecieðams Braukðana lîdz 80 km/h Ap 20 sekundçm lielâ âtrumâ lîdz 100 km/h Ap 1 minûti Stâvas kalnu nogâzes vai ilgstoða braukðana ar lielâku Ap 2 minûtçm âtrumu par 100 km/h BRÎDINÂJUMS Neizslçdziet motoru tûlît pçc tâ pakïauðanas lielai slodzei. Ðâdi var nopietni sabojât motoru vai turbokompresora ierîci. 4-8

115 MANUÂLÂ ÂTRUMKÂRBA N 2 4 R 2BLA404 Manuâlâs âtrumkârbas darbîba Manuâlajai âtrumkârbai ir pieci âtrumi braukðanai uz priekðu. Pârslçdzot âtrumus, nospiediet lîdz galam sajûga pedâli un pçc tam lçni atlaidiet to. Îpaða droðîbas funkcija neïauj nejauði pârslçgties no 5 (piektâ) pârnesuma R (atpakaïgaitâ). Lai varçtu ieslçgt atpakaïgaitu, âtruma pârslçga svira vispirms jâpârslçdz neitrâlajâ pârnesumâ. Pirms pârslçgðanâs atpakaïgaitâ pârliecinieties, ka automobilis ir pilnîgi apstâjies. PIEZÎME Lai pâragri nenolietotu un nesabojâtu sajûgu, braukðanas laikâ neturiet kâju uz sajûga pedâïa. Neizmantojiet sajûga pedâli arî automobiïa noturçðanai uz vietas slîpumâ pret kalnu (piemçram, gaidot luksofora signâlu u.c.) BRAUKÐANA BRÎDINÂJUMS Pirms vadîtâja sçdekïa atstâðanas vienmçr pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi un izslçdziet motoru. Pçc tam pârliecinieties, ka ir ieslçgts 1. pârnesums. Ja ðie droðîbas pasâkumi netiks veikti norâdîtajâ secîbâ, automobilis var pçkðòi izkustçties. 4-9

116 BRAUKÐANA Ieteicamie âtrumi pârnesumu pârslçgðanai Tabulâ parâdîti çrtai braukðanai un labâkajai degvielas ekonomijai ieteicamie pârnesumu pârslçgðanas âtrumi. Ðie dati iegûti izmçìinâjumos. Ieteicams ievçrot ðo pârnesumu pârslçgðanas kârtîbu. Ja nepiecieðama lielâka jauda, braucot pret kalnu vai apdzenot citu transporta lîdzekli, iespçjams, bûs jâpârslçdz pârnesumi lielâkos âtrumos nekâ ðeit uzrâdîtie. Tomçr nekâdâ gadîjumâ nedarbiniet motoru tâ, ka tahometra râdîtâjs (apgriezienu skaits minûtç - RPM) ir sarkanajâ zonâ. Pârslçgðana zemâkâ pârnesumâ Kad nâkas palçninât gaitu blîvâ satiksmes plûsmâ vai braucot pret kalnu, ieslçdziet zemâku pârnesumu, pirms motors sâk darboties ar grûtîbâm. Pârslçdzoties zemâkâ pârnesumâ, motoram mazâk draud noslâpðana un ir vieglâk atkal uzòem âtrumu, kad rodas tâda iespçja. Braucot lejâ no stâvâm kalnu nogâzçm, pârslçgðanâs zemâkâ pârnesumâ palîdz uzturçt droðu âtrumu un paildzinât bremþu kalpoðanas laiku. Pârnesumi Âtrumi - km/h (jûdzes/h) (0-13) (13-25) (25-37) (37-45) 5 vairâk par 72 (vairâk par 45) 4-10

117 BRAUKÐANA AUTOMÂTISKÂ ÂTRUMKÂRBA (JA IR APRÎKOTA) Bloíçðanas poga neïauj izkustinât âtruma pârslçga sviru, iepriekð nenospieþot pogu. Âtruma pârslçga svira + (UZ AUGÐU) Automâtiskais reþîms Sporta reþîms - (UZ LEJU) Pârslçdzot âtrumus, jânospieþ bloíçðanas poga. Âtruma pârslçga sviru var pârvietot, nenospieþot bloíçðanas pogu. Pârslçgðanas reþîma indikators râda sviras stâvokli un âtrumkârbas pârnesumu diapazonu. OBL

118 BRAUKÐANA Automâtiskais reþîms OBL Automâtiskâs âtrumkârbas darbîba Lai brauktu uz priekðu normâlos apstâkïos, âtruma pârslçga svirai jâbût D (Drive - braukðanas) pârnesumâ. Lai pâslçgtu no P (Park) pârnesuma, jânospieþ bremþu pedâlis un âtruma pârslçga sviras bloíçðanas poga. Lai nodroðinâtu vienmçrîgu darbîbu, pârslçdzot no N (neitrâlâ) pârnesuma braukðanai uz priekðu paredzçtâ pârnesumâ vai atpakaïgaitâ, nospiediet bremþu pedâli. UZMANÎBU Nespiediet gâzes pedâli ne R (atpakaïgaitâ), ne braukðanai uz priekðu paredzçtajos pârnesumos, kad ir nospiests bremþu pedâlis. Apstâjoties slîpumâ pret kalnu, neturiet automobili uz vietas, izmantojot motora jaudu. Izmantojiet darba bremzi vai stâvbremzi. Nepârslçdziet no N (neitrâlâ) vai P (Park) uz L (zemo), 2. (otro pârnesumu), D (braukðanas) vai R (atpakaïgaitâ), kad motora apgriezieni ir lielâki nekâ tukðgaitâ. BRÎDINÂJUMS - Automâtiskâ âtrumkârba Pirms vadîtâja sçdekïa atstâðanas vienmçr pârliecinieties, ka âtruma pârslçga svira ir P (Park) pârnesumâ; pçc tam pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi un izslçdziet motoru. PIEZÎME - Benzîna motors Ja mirgo izplûdes gâzu kontroles sistçmas darbîbas traucçjumu indikatora gaismas signâls ( ), CHECK tas nozîmç, ka âtrumkârbai radusies problçma ar elektrîbu. Ja tâ notiek, automobilis pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda Autorizçtam Kia pârstâvim, izòemot gadîjumus, kas aprakstîti sadaïâ Automobiïa izkustinâðana. 4-12

119 BRAUKÐANA Pârnesumu robeþas P (Park - stâvçðana) Ðajâ pârnesumâ âtrumkârba ir bloíçta un priekðçjie riteòi nespçj griezties. Ieslçdziet ðo pârnesumu tikai pçc automobiïa pilnîgas apstâðanâs. UZMANÎBU Pârslçdzoties P (Park) pârnesumâ, kad automobilis atrodas kustîbâ, var sabojât âtrumkârbu. R (Reverse - atpakaïgaita) Ðis pârnesums paredzçts automobiïa braukðanai atpakaïgaitâ. UZMANÎBU Ieslçgt un izslçgt R (atpakaïgaitu) drîkst tikai tad, kad automobilis ir pilnîgi apstâjies. Pârslçdzoties R pârnesumâ, kad automobilis atrodas kustîbâ, var sabojât âtrumkârbu. N (Neitrâlais) Riteòi un âtrumkârba nav bloíçti. Ja netiek iedarbinâta stâvbremze vai darba bremzes, automobilis var brîvi ripot pat pa mazâko slîpumu. D (Drive - braukðana) Ðis pârnesums ir paredzçts normâlai braukðanai uz priekðu. Âtrumkârba automâtiski pârslçgs pârnesumus 4 pârnesumu robeþâs, nodroðinot vislabâko ekonomiju un jaudu. Lai iegûtu lielâku jaudu, apdzenot citus transporta lîdzekïus vai braucot augðâ nogâzçs, lîdz galam nospiediet gâzes pedâli, bet âtrumkârba automâtiski pârslçgsies nâkamajâ zemâkajâ pârnesumâ. BRÎDINÂJUMS Pârslçdzoties P (Park) pârnesumâ, kad automobilis atrodas kustîbâ, tiek bloíçti velkoðie riteòi un vadîtâjs zaudç kontroli pâr automobili. Vienmçr pârliecinieties, ka âtruma pârslçga svira P (Park) pârnesumâ ir fiksçta, lai to varçtu izkustinât, tikai nospieþot bloíçðanas pogu. Nekâdâ gadîjumâ neatstâjiet automobilî bçrnu bez pieskatîðanas. 4-13

120 BRAUKÐANA Automâtiskais reþîms Sporta reþîms + (UZ AUGÐU) Sporta reþîms - (UZ LEJU) E4BLA402C Gan, kad automobilis stâv uz vietas, gan braukðanas laikâ sporta reþîmu pârslçdz, pârvietojot âtruma pârslçga sviru no D pârnesuma manuâlajâ kulisç. Lai atgrieztos D pârnesuma darbîbâ, pârvietojiet âtruma pârslçga sviru atpakaï galvenajâ kulisç. Sporta reþîmâ, pârvietojot âtruma pârslçga sviru uz priekðu un atpakaï, var âtri pârslçgt pârnesumus. Atðíirîbâ no manuâlâs âtrumkârbas sporta reþîmâ var pârslçgt pârnesumus, ja ir nospiests gâzes pedâlis. Uz augðu (+): Lai pârslçgtu par vienu pârnesumu uz augðu, vienreiz pastumiet sviru uz priekðu. Uz leju (-) : Lai pârslçgtu par vienu pârnesumu uz leju, vienreiz pavelciet sviru atpakaï. PIEZÎME Sporta reþîmâ vadîtâjam paðam jâpârslçdz pârnesumi uz augðu atbilstoði ceïa apstâkïiem, raugoties, lai motora apgriezieni nenonâk sarkanajâ zonâ. Sporta reþîmâ var izvçlçties tikai 5 pârnesumus braukðanai uz priekðu. Lai brauktu atpakaïgaitâ vai novietotu automobili, attiecîgi novietojiet âtruma pârslçga sviru R vai P pârnesumâ. Sporta reþîmâ pârnesumi tiek automâtiski pârslçgti uz leju, kad automobilis palçnina gaitu. Kad automobilis apstâjas, tiek automâtiski ieslçgts 1. pârnesums. (Turpinâjums) 4-14

121 (Turpinâjums) Sporta reþîmâ, kad motora apgriezieni tuvojas sarkanajai zonai, mainâs pârnesumu punkti, lai pârnesumi tiktu pârslçgti automâtiski. Lai uzturçtu nepiecieðamo automobiïa veiktspçjas un droðîbas lîmeni, sistçma, iespçjams, nepieïaus daþu pârnesumu pârslçgðanu ar âtruma pârslçga sviru. Automobilim braucot 5. âtrumâ un âtrumkârbas svirai esot "D" stâvoklî, pârslçdzot âtrumkârbas sviru sporta reþîmâ, tiks automâtiski ieslçgts zemâks 4. pârnesums, lai braukðanu padarîtu droðâku. Brîdî, kad tiek ieslçgts zemâks pârnesums, var bût jûtams, kâ mainâs pârnesums. (Benzîna motoram, ja ir aprîkots) Braucot pa slidenu ceïu, pastumiet âtruma pârslçga sviru uz priekðu +(uz augðu) pozîcijâ. Ðâdi tiek ieslçgts 2. pârnesums, kas ir piemçrotâks droðai braukðanai pa slidenu ceïu. Lai atkal ieslçgtu 1. pârnesumu, pavirziet âtruma pârslçga sviru uz -(uz leju) pusi.. Braukðana augðup pa stâvu nogâzi, uzsâkot braukðanu no miera stâvokïa Lai sâktu braukt augðup pa stâvu nogâzi no miera stâvokïa, nospiediet bremþu pedâli, novietojiet âtruma pârslçga sviru D (braukðanas) pârnesumâ atkarîbâ no automobiïa kravas smaguma un nogâzes slîpuma un atlaidiet stâvbremzi. Pakâpeniski nospiediet gâzes pedâli, vienlaikus atlaiþot darba bremþu pedâli. BRAUKÐANA Pârslçgðanas bloíçðanas sistçma (ja ir aprîkota) Lai uzlabotu droðîbu, automâtiskajai âtrumkârbai ir pârslçgðanas bloíçðanas sistçma, kas neïauj pârslçgt âtrumus no P (Park) pârnesuma, ja nav nospiests bremþu pedâlis. Âtrumu pârslçgðana no P (Park): 1. Nospiediet un turiet nospiestu bremþu pedâli. 2. Nospiediet bloíçðanas pogu un pârvietojiet âtruma pârslçga sviru. Ja bremþu pedâlis tiek atkârtoti nospiests un atlaists, kad âtruma pârslçga svira ir P (Park) pârnesumâ, âtruma pârslçga sviras tuvumâ var bût dzirdama klabçðana. Tâ ir normâla parâdîba. 4-15

122 BRAUKÐANA ÈETRRITEÒU PIEDZIÒA (4WD) (JA IR APRÎKOTA) Droðai èetrriteòu piedziòas darbîbai Automobilis ir paredzçts braukðanai gan ceïa, gan bezceïa apstâkïos. Tomçr nemçìiniet braukt dziïâ stâvoðâ ûdenî, dubïos vai pâri stâviem kalniem. Braucot augðup vai lejup stâvos kalnos, brauciet pçc iespçjas taisnâ virzienâ uz augðu vai uz leju. Braucot augðup vai lejup stâvos kalnos, esiet ârkârtîgi piesardzîgi, jo atkarîbâ no slîpuma, reljefa îpatnîbâm un ûdens un dubïiem, automobilis var apgâzties. BRÎDINÂJUMS Braukt pâri stâviem kalniem var bût ârkârtîgi bîstami. Ðo bîstamîbu var izraisît nelielas riteòu leòía izmaiòas, kas var destabilizçt automobili, vai arî, pat ja automobilis braukðanas laikâ saglabâ stabilitâti jaudas ietekmç, tas var to zaudçt apstâjoties. Automobilis var apgâzties bez brîdinâjuma un nedodot laiku kïûdas laboðanai. Ðâds negadîjums var izraisît smagus savainojumus vai nâvi. Pçc iespçjas drîzâk jâiemâcâs ar 4WD automobili braukt pagriezienos. Izvçloties droðu pagriezienu âtrumu, nepaïaujieties uz savu pieredzi tradicionâlo 2WD automobiïu vadîðanâ. Ar 4WD automobili jâbrauc lçnâk. Bezceïa apstâkïos brauciet uzmanîgi, jo automobili var sabojât akmeòi vai koku saknes. Pirms braukðanas iepazîstieties ar paredzçtâ bezceïa apvidus apstâkïiem. 4-16

123 BRAUKÐANA UZMANÎBU Braucot bezceïa apstâkïos, nesniedzieties ar roku cauri stûres ratam. Roku var savainot pçkðòâ stûrçðanas manevrâ vai stûrei grieþoties atpakaï pçc riteòu saskares ar ðíçrðïiem. Tâ var zaudçt kontroli pâr stûri. BRÎDINÂJUMS Samaziniet âtrumu pagriezienos. Smaguma centrs 4WD automobiïiem ir augstâks nekâ tradicionâlajiem 2WD automobiïiem, tâpçc tiem vairâk draud apgâðanâs, pârâk âtri braucot pagriezienos. Braucot bezceïa apstâkïos, vienmçr stingri turiet stûri. Pârliecinieties, ka visi pasaþieri ir piesprâdzçjuðies ar droðîbas jostâm. Nebrauciet ûdenî, ja tâ lîmenis ir augstâks par automobiïa apakðmalu. Pçc izbraukðanas no dubïiem vai ûdens pârbaudiet bremþu stâvokli. Lçni braucot, vairâkas reizes nospiediet bremþu pedâli, lîdz bremzes atkal darbojas normâli. Ja braucat bezceïa apstâkïos pa smiltîm, dubïiem vai ûdeni, saîsiniet plânotâs tehniskâs apkopes intervâlu (skat. Râdîtâjâ Plânotâ tehniskâ apkope ). Vienmçr rûpîgi nomazgâjiet automobili. UZMANÎBU Baucot stiprâ vçjâ, automobiïa augstâ smaguma centra dçï samazinâs stûres kontroles iespçja, tâpçc ir jâbrauc lçnâk. BRÎDINÂJUMS Pârâk âtri braucot ûdenî, tas var ieðïakstîties motora nodalîjumâ un samitrinât aizdedzes sistçmu, izraisot pçkðòu automobiïa apstâðanos. Ja tâ notiek, kad automobilis atrodas slîpi, tas var apgâzties. 4-17

124 BRAUKÐANA CRUiSE LOW AUTO 2BLA411B Pilnîgas 4WD darbîba (ja ir aprîkota) Pârejai uz 4WD ir daþu sekunþu laika aizture, kad pçc pârejas pogas pagrieðanas notiek pati pâreja. Kad ir ieslçgts 4WD pârejas reþîms, var atskançt mehânisks troksnis vai bût sajûtams trieciens. Tas nav mehânisks bojâjums, bet normâla parâdîba. Pçc automobiïa apstâdinâðanas, lai pârslçgtos 4WD reþîmâ, nogaidiet, lîdz iedegas vai nodziest attiecîgais gaismas indikators, un tikai tad sâciet braukt. Ja sajûgs tiek atlaists vai automobilis sâk kustçties pirms pârejas pabeigðanas, automobilis var saòemt triecienu. Pârslçgðanas pogas pozîcijas To var pârslçgt daþâdâs pozîcijâs. AUTO Priekðçjai un aizmugures asij tiek pievadîta pilna jauda, lai palielinâtu vilcçjspçku. Izmantojiet ðo reþîmu normâlai braukðanai ceïa apstâkïos. LOW (ZEMS) Pilna jauda tiek pievadîta abâm asîm, kâ arî zemâka pârnesuma koeficients tâdiem zema âtruma pielietojumiem, kam nepiecieðama papildu jauda, piemçram, slapjam ceïa segumam, sniegotiem ceïiem un bezceïa apstâkïiem. LOW reþîms nav ieteicams sausam ceïa segumam. Izgaismojas 4WD LOW indikatora 4WD gaismas signâls ( LOW ), lai atgâdinâtu, ka ir ieslçgts LOW reþîms. 4-18

125 BRAUKÐANA Pârslçgðanas pogas darbîba AUTO LOW 1. Apstâdiniet automobili. 2. Nospiediet sajûga pedâli (manuâlajai âtrumkârbai) vai novietojiet âtruma pârslçga sviru N (neitrâlajâ) pârnesumâ (automâtiskajai âtrumkârbai). 3. AUTO LOW : Pagrieziet pârslçgðanas pogu LOW reþîmâ. LOW AUTO : Pagrieziet pârslçgðanas pogu AUTO reþîmâ. 4. Pirms sajûga pedâïa atlaiðanas (manuâlajai âtrumkârbai) vai pârslçgðanâs no N citâ pârnesumâ (automâtiskajai âtrumkârbai) nogaidiet, lîdz instrumentu blokâ iedegas vai nodziest attiecîgais gaismas indikators. UZMANÎBU Ja automobilis sâk kustçties, kad piedziòas pârslçgðanas process nav beidzies, var tikt bojâta âtrumkârba. CRUiSE 4H 2H 4L 2BLA412 Daïçjas 4WD darbîba (ja ir aprîkota) Lai nodroðinâtu maksimâlu jaudu, var nosûtît visu motora piedziòas jaudu visiem priekðçjiem un aizmugures riteòiem. Èetrriteòu piedziòa ir noderîga, braucot sniegâ, dubïos, pa ledu vai smiltîs, kur ir nepiecieðams labs vilcçjspçks, vai arî tad, ja divu riteòu piedziòas reþîmâ riteòi zaudç vilcçjspçku. 4-19

126 BRAUKÐANA Pârejai uz 4WD ir daþu sekunþu laika aizture, kad pçc pârslçgðanas pogas pagrieðanas notiek pati pâreja. Kad ir ieslçgts 4WD pârejas reþîms, var atskançt mehânisks troksnis vai bût sajûtams trieciens. Tas nav mehânisks bojâjums, bet normâla parâdîba. Pçc automobiïa apstâdinâðanas, lai pârslçgtos 4WD reþîmâ, nogaidiet, lîdz iedegas vai nodziest attiecîgais gaismas indikators, un tikai tad sâciet braukt. Ja sajûgs tiek atlaists vai automobilis sâk kustçties pirms pârejas pabeigðanas, automobilis var saòemt triecienu PIEZÎME Neizmantojiet èetrriteòu piedziòu uz lîdzeniem un normâliem ceïiem. Ilgstoði braucot èetrriteòu piedziòas reþîmâ pa lîdzeniem ceïiem, tiek pârâk daudz tçrçta degviela, braukðana ir trokðòaina un âtrâk nolietojas riepas. Braucot èetrriteòu piedziòas reþîmâ pa lîdzeniem un normâliem ceïiem, var bût grûti pagriezt stûri un tâ var vibrçt. Ilgstoði braucot èetrriteòu piedziòas reþîmâ pa lîdzeniem ceïiem, var arî paaugstinâties diferenciâïa eïïas temperatûra, un tâ rezultâtâ var tikt bojâtas spçka piedziòas daïas. Pârslçgðanas pogas pozîcijas To var pârslçgt daþâdâs pozîcijâs. 2HI (aizmugures riteòu piedziòa) Ðis reþîms tiek izmantots, braucot pa normâliem ceïiem un pa ðoseju. 4HI (augsta diapazona 4 riteòu piedziòa) Ðis reþîms tiek izmantots, braucot bezceïa apstâkïos, pa slapjiem un sniegainiem ceïiem normâlâ âtrumâ. Izgaismojas 4WD indikatora gaismas signâls ( ), lai atgâdinâtu, ka ir ieslçgts 4HI reþîms. 4LO (zema diapazona 4 riteòu piedziòa) Izmantojiet 4LO reþîmu braukðanai augðâ vai lejâ kalnos, bezceïu apstâkïos un velkot automobili, seviðíi tad, ja nepiecieðama papildu jauda. Izgaismojas 4WD LOW indikatora 4WD gaismas signâls ( LOW ), lai atgâdinâtu, ka ir ieslçgts 4LO reþîms.

127 BRAUKÐANA Pârslçgðanas pogas darbîba Pagrieþot piedziòas pârslçgðanas pogu (4HI, 4LO), tiek pieslçgta gan priekðçjâ, gan aizmugures ass. Tâ tiek uzlaboti vilcçjspçka râdîtâji. 2HI 4HI Pagrieziet pârslçgðanas pogu no 2HI reþîma 4HI reþîmâ, ja âtrums ir mazâks par 80 km/h (50 jûdzçm/h). Nav nepiecieðams nospiest sajûga pedâli vai pârvietot âtruma pârslçga sviru N (neitrâlajâ) pârnesumâ (manuâlajai âtrumkârbai), vai pârvietot âtruma pârslçga sviru N (neitrâlajâ) pârnesumâ (automâtiskajai âtrumkârbai). Veiciet ðo darbîbu, braucot taisnâ virzienâ. Pagrieþot pogu no 2HI uz 4HI reþîmu, ir daþu sekunþu laika aizture. 4HI 2HI Pagrieziet pârslçgðanas pogu no 4HI reþîma 2HI reþîmâ, ja âtrums ir mazâks par 80 km/h (50 jûdzçm/h). Nav nepiecieðams nospiest sajûga pedâli (manuâlajai âtrumkârbai) vai pârvietot âtruma pârslçga sviru N (neitrâlajâ) pârnesumâ (automâtiskajai âtrumkârbai). Veiciet ðo darbîbu, braucot taisnâ virzienâ. Ja nevar pârslçgt piedziòas reþîmu 2HI reþîmâ, pagrieþot pârslçgðanas pogu uz 2HI, turpiniet braukt uz priekðu, nepalielinot un nesamazinot âtrumu, vai brauciet atpakaïgaitâ. 4HI 4LO 1. Apstâdiniet automobili. 2. Nospiediet sajûga pedâli (manuâlajai âtrumkârbai) vai pârvietojiet âtruma pârslçga sviru N (neitrâlajâ) pârnesumâ (automâtiskajai âtrumkârbai). 3. 4HI 4LO : Izvçlieties 4LO reþîmu. 4LO 4HI : Izvçlieties 4HI reþîmu. 4. Pirms sajûga pedâïa atlaiðanas (manuâlajai âtrumkârbai) vai âtruma pârslçga sviras pârvietoðanas citâ pârnesumâ no N (neitrâlâ) pârnesuma (automâtiskajai âtrumkârbai) nogaidiet, lîdz instrumentu blokâ iedegas vai nodziest attiecîgais gaismas indikators. UZMANÎBU Ja automobilis sâk kustçties, kad piedziòas pârslçgðanas process nav beidzies, var tikt bojâta âtrumkârba. 4-21

128 BRAUKÐANA Droða 4WD darbîba Vadîtâjam pie stûres jâsçþ taisnâk un tuvâk pie stûres nekâ parasti. Noregulçjiet sçdekli çrtai sçdçðanai, lai bûtu viegli stûrçt un rîkoties ar pedâïiem. Noteikti piesprâdzçjieties ar droðîbas jostu. Bezceïa apstâkïos brauciet uzmanîgi, izvairoties no bîstamiem apvidiem. Spçcîgâ sânvçjâ brauciet ar mazâku âtrumu. Tâ kâ ðî automobiïa smaguma centrs atrodas augstâk, sânvçjð negatîvi ietekmç tâ stabilitâti. Braucot mazâkâ âtrumâ, var labâk kontrolçt automobili WD automobiïiem ir augstâks klîrenss un ðaurâks attâlums starp riteòiem, lai nodroðinâtu tiem veiksmîgu darbîbu visdaþâdâkajos bezceïa apstâkïos. Specifisko konstrukcijas îpatnîbu rezultâtâ tiem ir augstâks smaguma centrs nekâ tradicionâlajiem vieglajiem automobiïiem. Augstâka klîrensa priekðrocîba ir labâka ceïa pârredzamîba, kas ïauj vadîtâjam âtrâk saskatît gaidâmos sareþìîjumus. Ðie automobiïi nav paredzçti braukðanai pagriezienos ar tâdu paðu âtrumu kâ tradicionâlie 2WD automobiïi, tâpat kâ sporta automobiïi ar zemu piekari nav paredzçti veiksmîgai darbîbai bezceïa apstâkïos. Ja vien tas ir iespçjams, atturieties no asiem pagriezieniem vai straujiem manevriem. Tâpat kâ ar citiem ðâda veida automobiïiem, arî ðî automobiïa vadîtâjs rîcîbas nepareizas rezultâtâ var zaudçt kontroli pâr to, izraisît avâriju vai automobiïa apgâðanos. Braucot bezceïa apstâkïos, nesatveriet stûres rata iekðpusi vai spieíus. Stûre var strauji sagriezties un savainot rokas. Braucot bezceïa apstâkïos, vienmçr stingri turiet stûres rata ârpusi. Pçc izbraukðanas no dubïiem vai ûdens pârbaudiet bremþu stâvokli. Lçni braucot, vairâkas reizes nospiediet bremþu pedâli, lîdz bremzes atkal darbojas normâli. Braucot èetrriteòu piedziòas reþîmâ pa gludiem un normâliem ceïiem, stûre var stipri iesprûst, to pagrieþot.

129 BRAUKÐANA Braukðana pa sausu ceïa segumu un pa ðoseju: Braukðanai pa sausu ceïa segumu izvçlieties 2HI (daïçju 4WD) un AUTO (pilnîgu 4WD). Nekâdâ gadîjumâ neizvçlieties 4HI vai 4LO (daïçju 4WD) un LOW (pilnîgu 4WD), seviðíi uz sausas ðosejas. Braukðana pa sniegotiem vai apledojuðiem ceïiem: Atbilstoði ceïa apstâkïiem izvçlieties 4HI vai 4LO (daïçju 4WD) un AUTO vai LOW (pilnîgu 4WD) un pçc tam pakâpeniski spiediet gâzes pedâli, lai vienmçrîgi uzsâktu kustîbu. Braukðana pa smilðainiem un dubïainiem ceïiem: Izvçlieties 4HI vai 4LO (daïçju 4WD) un AUTO vai LOW (pilnîgu 4WD) un pçc tam pakâpeniski spiediet gâzes pedâli, lai vienmçrîgi uzsâktu kustîbu. Visu laiku spiediet gâzes pedâli pçc iespçjas vienmçrîgi un brauciet nelielâ âtrumâ. Braukðana augðup pa stâvâm nogâzçm: Izvçlieties 4LO (daïçju 4WD) un LOW (pilnîgu 4WD), lai maksimâli palielinâtu motora griezes momentu. Braukðana lejup pa stâvâm nogâzçm: Izvçlieties 4LO (daïçju 4WD) un LOW (pilnîgu 4WD), izmantojiet bremzçðanas motoru un brauciet lejâ lçni. UZMANÎBU Nepârslçdziet piedziòas pârslçgðanas pogu, braucot pret kalnu vai lejâ no kalna. Nebrauciet cauri ûdenskrâtuvçm. Pilnîga reþîma 4WD automobiïa bremzçðanas ceïð ievçrojami atðíiras no 2WD automobiïa bremzçðanas ceïa. Tâ kâ griezes moments vienmçr tiek piemçrots visiem èetriem riteòiem, 4WD automobiïa braukðanas kvalitâti ïoti ietekmç riepu stâvoklis. Uz visiem èetriem riteòiem noteikti jâbût viena un tâ paða izmçra un tipa riepâm. Ja ir nepiecieðams nomainît kâdu riepu vai riteòa disku, nomainiet visus. Pilnîgas èetrriteòu piedziòas automobili nevar vilkt tâpat kâ tradicionâlos automobiïus. Ðâdam automobilim vilkðanas laikâ visiem èetriem riteòiem noteikti jâbût paceltiem no zemes. Izmantojot riepu íçdes, tâs vienmçr jâliek uz aizmugures riteòiem. Ja priekðçjie vai aizmugures riteòi iestieg dubïos, nespolçjiet tos pârgalvîgi. Tâ var sabojât 4WD sistçmu. 4-23

130 BRAUKÐANA UZMANÎBU Kad pilnîgas èetrriteòu piedziòas automobilis tiek pacelts uz domkrata, nekâdâ gadîjumâ neiedarbiniet motoru un negrieziet riteòus. Pastâv draudi, ka, riteòiem grieþoties, tie var pieskarties zemei un automobilis var nokrist no domkrata un lçkt uz priekðu. Ja kâds no priekðçjiem vai aizmugures riteòiem sâk spolçt dubïos, sniegâ u.c., daþkârt automobili var atbrîvot, spçcîgâk nospieþot gâzes pedâli. Tomçr atturieties darbinât motoru ar pârâk lieliem apgriezieniem, jo tâ var sabojât 4WD sistçmu BRÎDINÂJUMS Nebrauciet pagriezienos ar lielu âtrumu. Neveiciet manevrus, kam nepiecieðama asa un strauja stûres grieðana, piemçram, pçkðòas braukðanas joslu maiòas vai âtrus, asus pagriezienus. Automobiïa apgâðanâs risks îpaði pieaug, ja vadîtâjs zaudç kontroli pâr automobili, braucot lielâ âtrumâ. Sadursmç daudz lielâkas izredzes iet bojâ ir ar droðîbas jostu nepiesprâdzçtam, nevis piesprâdzçtam cilvçkam. Kontrole pâr automobili bieþi tiek zaudçta, ja divi vai vairâki riteòi noslîd no ceïa un vadîtâjs stûrç pârâk enerìiski, lai atgrieztos uz ceïa. Ja automobilis noslîd no ceïa, nestûrçjiet pârâk asi. Vispirms palçniniet gaitu un tad mçìiniet atgriezties uz ceïa. SLÎDÇÐANAS IEROBEÞO- ÐANAS DIFERENCIÂLIS (JA IR APRÎKOTS) Ja automobilis ir aprîkots ar ierobeþotas slîdamîbas diferenciâli, tas attiecas tikai uz aizmugures riteòu diferenciâli. Ðî ierobeþotas slîdamîbas diferenciâïa îpaðîbas ir aprakstîtas tâlâk. Tâpat kâ tradicionâlajam diferenciâlim, ritenis vienâ pusç var griezties ar citâdu âtrumu nekâ ritenis otrâ pusç, kad automobilis brauc pagriezienos. Ierobeþotas slîdamîbas diferenciâlis no tradicionâlâ diferenciâïa atðíiras ar to, ka tad, ja ritenis vienâ automobiïa pusç zaudç vilcçjspçku, otrâs puses aizmugures ritenim tiek pielietots lielâks griezes moments, lai uzlabotu vilcçjspçku. BRÎDINÂJUMS Lai nepieïautu savainojumus, nekad nedarbiniet motoru, ja viens automobiïa ritenis ir pacelts no zemes, piemçram, mainot riepu.

131 BREMÞU SISTÇMA Bremþu pastiprinâtâji Automobilis ir aprîkots ar bremþu pastiprinâtâju, kas normâlas lietoðanas gaitâ tiek automâtiski regulçts. Gadîjumâ, ja bremþu pastiprinâtâji nedarbojas motora noslâpðanas vai cita iemesla dçï, automobili tomçr ir iespçjams apturçt, pielietojot bremþu pedâlim lielâku spçku nekâ parasti. Taèu bremzçðanas ceïð bûs garâks. Kad motors nedarbojas, bremþu jaudas rezerve pakâpeniski samazinâs ikreiz kad tiek nospiests bremþu pedâlis. Nepumpçjiet bremþu pedâli, kad ir pârtraukta enerìijas padeve. Pumpçjiet bremþu pedâli tikai tad, ja tas ir nepiecieðams stûrçðanas kontroles saglabâðanai uz slidenâm virsmâm. Ja bremzes nedarbojas Ja braukðanas laikâ darba bremzes pârstâj darboties, ir iespçjama ârkârtas apstâðanâs, izmantojot stâvbremzi. Taèu bremzçðanas ceïð bûs daudz garâks nekâ parasti. BRÎDINÂJUMS - Stâvbremze Pavelkot stâvbremzi braukðanas laikâ, kad automobilis pârvietojas normâlâ âtrumâ, var pçkðòi zaudçt kontroli pâr automobili. Ja rodas nepiecieðamîba apturçt automobili ar stâvbremzi, pielietojiet to ïoti piesardzîgi. BRAUKÐANA BRÎDINÂJUMS - Bremzes Braukðanas laikâ neturiet kâju uz bremþu pedâïa. Tâ pârmçrîgi pârkarst bremzes, pârâk âtri nolietojas bremþu uzlikas un kluèi, un lîdz ar to palielinâs bremzçðanas ceïð. Braucot lejâ pa garu vai stâvu kalna nogâzi, pârslçdziet zemâku pârnesumu un centieties visu laiku nepielietot bremzes. Pastâvîgi lietojot bremzes, tâs pârkarst un uz laiku pasliktinâs to darbîba. (Turpinâjums) 4-25

132 BRAUKÐANA (Turpinâjums) Ja bremzes ir slapjas, automobili var bût grûti apturçt tik âtri kâ parasti un tas var virzîties uz vienu pusi, kad tiek nospiests bremþu pedâlis. Viegli nospieþot bremþu pedâli, var pârliecinâties, vai tâs ir samirkuðas. Vienmçr ðâdi pârbaudiet bremzes pçc braukðanas pa dziïu ûdeni. Lai noþâvçtu bremzes, viegli nospiediet bremþu pedâli, braucot droðâ âtrumâ, lîdz bremzes atkal darbojas kâ parasti. Disku bremþu nodiluma indikators Ðim automobilim ir disku bremzes. Kad bremþu kluèi ir nodiluði un ir laiks tos mainît, no priekðçjâm bremzçm dzirdama spalga brîdinâjuma skaòa. Ðî skaòa var atskançt tikai reizçm vai tad, kad tiek nospiests bremþu pedâlis. Lûdzu, atcerieties, ka daþi braukðanas vai klimatiskie apstâkïi var izraisît bremþu èîkstçðanu, kad tâs tiek pielietotas pirmoreiz (vai pielietotas viegli). Tas ir normâli un neliecina par bremþu darbîbas traucçjumiem. PIEZÎME Lai aiztaupîtu dârgu bremþu remontu, nebrauciet, ja ir nodiluði bremþu kluèi. BRÎDINÂJUMS - Bremþu nodilðana Bremþu nodiluma brîdinâjuma skaòa liecina par to, ka automobilim nepiecieðama tehniskâ apkope. Ja ðis brîdinâjuma signâls netiks òemts vçrâ, var pasliktinâties bremþu darbîba, kas var izraisît nopietnu avâriju. UZMANÎBU Vienmçr nomainiet bremþu kluèus kâ priekðçjâs vai aizmugures ass komplektus. 4-26

133 BRAUKÐANA 2BLA416Z Stâvbremze Lai iedarbinâu stâvbremzi, stingri lîdz galam pavelciet uz augðu stâvbremzes rokturi, vienlaikus spieþot darba bremþu pedâli. UZMANÎBU Braucot ar iedarbinâtu stâvbremzi, tiek pârmçrîgi nolietoti bremþu kluèi. 2BLA417 Lai atlaistu stâvbremzi, mazliet pavelciet rokturi uz augðu un nospiediet bloíçðanas pogu. Pçc tam, turot pogu nospiestu, nolaidiet rokturi lîdz galam lejâ. UZMANÎBU Novietojot automobili stâvçðanai, neizmantojiet âtruma pârslçga sviru stâvbremzes vietâ. Vienmçr pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi un pârliecinieties, ka âtruma pârslçga svira ir droði novietota 1. (pirmajâ) pârnesumâ vai R (atpakaïgaitâ) automobiïiem ar manuâlo âtrumkârbu un P (Park) pârnesumâ automobiïiem ar automâtisko âtrumkârbu. 4-27

134 BRAUKÐANA W-75 Lai pârbaudîtu bremþu brîdinâjuma gaismas signâlu, pagrieziet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî (neiedarbiniet motoru). Ðis gaismas signâls iedegsies, iedarbinot stâvbremzi, kad aizdedzes slçdzis ir START vai ON stâvoklî. Pirms braukðanas pârliecinieties, ka stâvbremze ir pilnîbâ atlaista un bremþu brîdinâjuma gaismas signâls ir nodzisis. Ja bremþu brîdinâjuma gaismas signâls paliek degot pçc stâvbremzes atlaiðanas, iespçjams, ir raduðies bremþu sistçmas darbîbas traucçjumi. Tas jânoskaidro un jânovçrð nekavçjoties. Ja iespçjams, tûlît pârtrauciet baukt ar automobili. Ja tas nav iespçjams, ievçrojiet maksimâlu piesardzîbu, vadot automobili, un brauciet tikai lîdz droðai apstâðanâs vietai vai remonta darbnîcai. Automobiïa novietoðana uz ielâm ar ietves apmalçm Novietojot automobili slîpumâ pret kalnu, novietojiet to pçc iespçjas tuvâk apmalei un pagrieziet priekðçjos riteòus projâm no apmales, lai tie pieskartos apmalei, ja automobilis izkustçtos atpakaïgaitâ. Novietojot automobili slîpumâ uz leju, novietojiet to pçc iespçjas tuvâk apmalei un pagrieziet priekðçjos riteòus pret apmali, lai tie pieskartos apmalei, ja automobilis izkustçtos uz priekðu. 4-28

135 BRAUKÐANA ABS W-78 Pretbloíçðanas bremþu sistçma (ABS) (ja ir aprîkota) Pretbloíçðanas bremþu sistçmas mçríis ir nepieïaut riteòu bloíçðanu, strauji bremzçjot vai bremzçjot uz slidenâm virsmâm. Salîdzinâjumâ ar tradicionâlo bremþu sistçmu pretbloíçðanas bremþu sistçma nodroðina labâku stûrçðanas kontroli, bremzçjot ðâdâs situâcijâs. Normâlos braukðanas apstâkïos pretbloíçðanas bremþu sistçma darbojas tâpat kâ tradicionâlâ bremþu sistçma. Kad tiek iedarbinâta pretbloíçðanas bremþu sistçma, jo draud vilcçjspçka zudums, ir jûtama bremþu pedâïa pulsçðana un var bût dzirdama vai jûtama vibrâcija. Tâ ir normâla parâdîba, kas liecina, ka sistçma darbojas pareizi. Braucot ar automobili, kas ir aprîkots ar pretbloíçðanas bremþu sistçmu, pieskaòojiet braukðanas stilu ceïa un satiksmes apstâkïiem un iegaumçjiet ðâdus nosacîjumus: Nepumpçjiet bremzes, kâ tas tiek darîts, braucot ar automobili, kas nav aprîkots ar pretbloíçðanas bremþu sistçmu (ABS). Lai ABS darbotos normâli, stingri nospiediet bremþu pedâli, nepumpçjot to. Arî izmantojot pretbloíçðanas bremþu sistçmu, automobilim tomçr nepiecieðams pietiekams bremzçðanas ceïð. Vienmçr ievçrojiet pietiekamu attâlumu no priekðâ braucoðâ automobiïa. Vienmçr samaziniet âtrumu pagriezienos. Pretbloíçðanas bremþu sistçma nespçj novçrst pârmçrîga âtruma izraisîtus negadîjumus. Uz irdenâm vai nelîdzenâm ceïa virsmâm, izmantojot pretbloíçðanas bremþu sistçmu, bremzçðanas ceïð var bût garâks nekâ automobiïiem ar tradicionâlo bremþu sistçmu. Nebrauciet lielâ âtrumâ pa slapjiem ceïiem. Pretbloíçðanas bremþu sistçma nespçj novçrst hidroplançðanas risku. Ja pretbloíçðanas bremþu sistçma pârstâj darboties, bremþu sistçma darbosies kâ tradicionâlâ bremþu sistçma. Automobilis pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda Autorizçtam Kia pârstâvim vai citiem kompetentiem remonta speciâlistiem. 4-29

136 BRAUKÐANA PIEZÎME Ja ABS brîdinâjuma gaismas signâls iedegas un paliek degot, iespçjams, raduðies ABS sistçmas darbîbas traucçjumi. Tomçr ðâdâ gadîjumâ parastâs bremzes darbojas normâli. ABS brîdinâjuma gaismas signâls iedegas uz 2-3 sekundçm pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî. Ðajâ laikâ notiek ABS paðdiagnostika, un, ja viss ir kârtîbâ, gaismas signâls nodziest. Ja gaismas signâls paliek degot, tad, iespçjams, raduðies ABS sistçmas darbîbas traucçjumi. Pçc iespçjas drîzâk tâ jâpârbauda Autorizçtam Kia pârstâvim. PIEZÎME Ja akumulators ir izlâdçjies un motors tiek iedarbinâts ar papildu strâvas avotu, var iedegties ABS brîdinâjuma gaismas signâls. To izraisa akumulatora izlâdçðanâs, un tas neliecina par pretbloíçðanas bremþu sistçmas darbîbas traucçjumiem. Pirms braukðanas uzlâdçjiet akumulatoru. BRÎDINÂJUMS - ABS bremzes Pretbloíçðanas bremþu sistçma (ABS) nespçj kompensçt sliktus ceïa apstâkïus, nedroðu vai pârgalvîgu braukðanu vai nepareizu taktiku. ABS ir paredzçta maksimâlai bremzçðanas efektivitâtes uzlaboðanai, braucot pa ðosejâm un ceïiem ar kvalitatîvu segumu. Uz sliktâ stâvoklî esoðâm ceïa virsmâm ABS var pat mazinât bremzçðanas efektivitâti. Vienmçr brauciet saprâtîgâ âtrumâ, kas ir droðs konkrçtajos laika un satiksmes apstâkïos. 4-30

137 STÛRE Stûres pastiprinâtâjs Stûres pastiprinâtâjs izmanto motora enerìiju, lai palîdzçtu stûrçt automobili. Ja motors ir izslçgts vai stûres pastiprinâtâja sistçma pârstâj darboties, automobili joprojâm ir iespçjams stûrçt, tikai tam ir nepiecieðama lielâka piepûle. Ja ievçrojat kâdas izmaiòas stûrçðanai nepiecieðamajâ piepûlç automobiïa normâlas vadîðanas laikâ, stûres pastiprinâtâja sistçma jâpârbauda Autorizçtam Kia pârstâvim vai citiem kompetentiem remonta speciâlistiem. Elektroniskais stûres pastiprinâtâjs (ja ir aprîkots) Stûres âtruma sensors kontrolç stûrçðanas spçku atbilstoði automobiïa âtrumam. Lai uzlabotu stûres kontroli, automobiïa âtrumam palielinoties, stûre kïûst smagâka, bet âtrumam samazinoties, stûre kïûst vieglâka. PIEZÎME Nekad neturiet stûri pagrieztu lîdz galam pa labi vai pa kreisi ilgâk par 5 sekundçm, kad darbojas motors. Turot stûri kâdâ no ðiem galçjiem stâvokïiem ilgâk par 5 sekundçm, var sabojât stûres pastiprinâtâja sûkni. Ja pârtrûkst stûres pastiprinâtâja dzensiksna vai pârstâj darboties stûres pastiprinâtâja sûknis, stûrçðanai ir nepiecieðama daudz lielâka piepûle. BRAUKÐANA PIEZÎME Ja automobilis ilgâku laiku ir stâvçjis ârâ aukstâ laikâ (zem - 10 C/14 F), tûlît pçc motora iedarbinâðanas stûrçðanai var bût nepiecieðama lielâka piepûle. To izraisa ðíidruma viskozitâtes palielinâðanâs aukstâ laikâ, un tas neliecina par darbîbas traucçjumiem. Ja tâ notiek, palieliniet motora apgriezienus, nospieþot gâzes pedâli, lîdz tiek sasniegti 1500 rpm (apgriezieni minûtç), un pçc tam atlaidiet vai ïaujiet motoram divas vai trîs minûtes darboties tukðgaitâ, lai sasildîtu ðíidrumu. 4-31

138 BRAUKÐANA Stûres regulçðana (ja ir aprîkota) Stûres regulçðanas funkcija ïauj pirms braukðanas noregulçt stûres sâvokli. Var arî pacelt stûri agstâkajâ lîmenî, lai atbrîvotu vietu kâjâm, iekâpjot automobilî un izkâpjot no tâ. Stûrei jâbût novietotai tâ, lai bûtu çrti vadît automobili un varçtu labi redzçt instrumentu paneïa brîdinâjuma gaismas signâlus un mçraparâtus BLB419A Lai mainîtu stûres leòíi, turiet stûri un pavelciet fiksçðanas sviru. Noregulçjiet stûri çrtâ lîmenî un atlaidiet sviru, lai fiksçtu stûri. BRÎDINÂJUMS Nekâdâ gadîjumâ neregulçjiet stûres leòíi braukðanas laikâ. Tâ var zaudçt kontroli pâr stûri un izraisît smagus savainojumus vai avâriju. Pçc regulçðanas pakustiniet stûri uz augðu un uz leju, lai pârliecinâtos, ka tâ ir fiksçta. PWR SEEK SRS AIRBAG Skaòas signâls Lai iedarbinâtu skaòas signâlu, nospiediet laukumu uz stûres ar skaòas signâla simbolu. Regulâri pârbaudiet skaòas signâlu, lai pârliecinâtos, ka tas darbojas pareizi. UZMANÎBU Lai iedarbinâtu skaòas signâlu, nospiediet laukumu uz stûres, kas apzîmçts ar skaòas signâla simbolu (skat. attçlu). Skaòas signâls darbosies tikai tad, ja tiks nospiests ðis laukums. Nespiediet skaòas signâla laukumu pârâk stipri un nesitiet pa to ar dûri. Nespiediet skaòas signâla laukumu ar asu priekðmetu. RES ACCEL CANCEL COAST SET 2BLA422C

139 KRUÎZA KONTROLES SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) Kruîza kontroles sistçma spçj uzturçt pastâvîgu braukðanas âtrumu, kas ir lielâks par 40 km/h (24 jûdzçm/h) benzîna motoram un 42 km/h (26 jûdzçm/h) dîzeïa motoram, vadîtâjam nekontrolçjot gâzes pedâli. Nelielas âtruma svârstîbas (3-5 km/h, 2-3 jûdzes/h) kruîza kontroles sistçmas darbîbas laikâ ir normâla parâdîba. Kruîza kontroles sistçma ir noderîga, braucot pa bezmaksas vai maksas ðosejâm, maìistrâlçm vai citiem ceïiem, kur nav sastrçgumu un nav nepiecieðamîbas bieþi samazinât vai palielinât âtrumu. BRÎDINÂJUMS - Kruîza kontrole Izmantojot kruîza kontroli ðâdos apstâkïos, var zaudçt kontroli pâr automobili: 1. Blîva vai nepastâvîga satiksmes plûsma; 2. Slideni vai lîkumaini ceïi; 3. Situâcijas, kurâs nepiecieðams mainîgs âtrums. Neizmantojiet kruîza kontroli ðajâs situâcijâs. BRAUKÐANA Ar automâtisko kruîza kontroles sistçmu aprîkotam automobilim ar dîzeïa motoru pirms kruîza kontroles sistçmas darbinâðanas pirmoreiz ir jâievçro speciâla procedûra, lai ievadîtu informâciju elektroniskajâ kontroles ierîcç (ECU): 1. Ieslçdziet CRUISE galveno slçdzi ilgâk nekâ uz 3 sekundçm, kad motors darbojas. Tad ECU sapratîs, ka ir uzstâdîta automâtiskâ kruîza kontroles sistçma, un saglabâs informâciju. 2. Izslçdziet motoru un nogaidiet 7~8 sekundes, kamçr notiek ECU atiestatîðana. 3. Atkal iedarbiniet motoru, ja vçlaties braukt un izmantot kruîza kontroles sistçmu. 4-33

140 BRAUKÐANA OBL Kruîza kontroles sistçmas uzstâdîðana: 1. Nospiediet kruîza kontroles galveno slçdzi. Tâ tiek ieslçgta sistçma. Nospieþot CRUISE galveno slçdzi, instrumentu blokâ izgaismojas CRUISE indikatora gaismas signâls. 2. Sasniedziet vajadzîgo braukðanas âtrumu, kas ir lielâks par 40 km/h (24 jûdzçm/h). E2BLA Nospiediet un atlaidiet COAST/SET kontroles slçdzi. 4. Noòemiet kâju no gâzes pedâïa, un vajadzîgais âtrums tiks uzturçts automâtiski. 5. Lai îslaicîgi palielinâtu âtrumu, nospiediet gâzes pedâli pietiekami, lai automobilis pârsniegtu uzstâdîto âtrumu. Atkal noòemot kâju no gâzes pedâïa, automobilis atgriezîsies uzstâdîtajâ âtrumâ. PIEZÎME Funkcija SET tiek aktivizçta ne âtrâk kâ apmçram 2 sekundes pçc CRUISE MAIN slçdþa nospieðanas. Braucot augðup pa stâvu nogâzi, automobiïa âtrums pçc funkcijas SET iedarbinâðanas var uz mirkli samazinâties. Kruîza kontrole tiek atcelta, ja âtrums ir apmçram 15 km/h (9 jûdzes/h) mazâks par uzstâdîto âtrumu. BRÎDINÂJUMS Ja slçdzis CRUISE ir palicis ieslçgts, kruîza kontrole var tikt nejauði aktivizçta. Kad kruîza kontrole netiek izmantota, slçdzim CRUISE jâbût izslçgtam. 4-34

141 BRAUKÐANA PWR SEEK SRS AIRBAG Kruîza âtruma palielinâðana: Veiciet vienu no ðîm abâm darbîbâm. Nospiediet un turiet nospiestu slçdzi RES/ACCEL. Automobiïa âtrums tiks palielinâts. Atlaidiet slçdzi, kad sasniegts vçlamais jaunais âtrums. RES ACCEL CANCEL COAST SET 2BLA422A Nospiediet un tûlît atlaidiet slçdzi RES/ACCEL. Benzîna motors: Automobiïa âtrums tiks palielinâts tikai par 1,6 km/h (1 jûdzi/h). Ar ðo metodi âtrumu var palielinât tikai nedaudz. Dîzeïa motors: Automobiïa âtrums tiks palielinâts par 2 km/h (1,25 jûdzçm/h) ne vairâk kâ 8 reizes. PWR SEEK SRS AIRBAG Kruîza âtruma samazinâðana: Veiciet vienu no ðîm abâm darbîbâm. Nospiediet un turiet nospiestu slçdzi COAST/SET. Automobiïa âtrums tiks pakâpeniski samazinâts. Atlaidiet slçdzi, kad sasniegts vçlamais jaunais âtrums. RES ACCEL CANCEL COAST SET 2BLA

142 BRAUKÐANA Nospiediet un tûlît atlaidiet slçdzi COAST/SET. Benzîna motors: Automobiïa âtrums tiks samazinâts tikai par 1,6 km/h (1 jûdzi/h). Ar ðo metodi âtrumu var samazinât tikai nedaudz. Dîzeïa motors: Automobiïa âtrums tiks samazinâts par 2 km/h (1,25 jûdzçm/h) ne vairâk kâ 8 reizes. PWR SEEK SRS AIRBAG Kruîza âtruma atjaunoðana: Ja kruîza âtrums ir atcelts citâdi, nevis ar slçdzi CRUISE, un sistçma vçl ir aktivizçta, pçdçjais uzstâdîtais âtrums tiek automâtiski atjaunots, aktivizçjot funkciju RES/ACCEL, îsi nospieþot slçdzi. Kruîza âtrums netiks atjaunots, ja braukðanas âtrums ir samazinâjies zem 40 km/h (24 jûdzçm/h). RES ACCEL CANCEL COAST SET 2BLA422A Lai atceltu kruîza kontroli, veiciet vienu no ðîm darbîbâm: Nospiediet bremþu pedâli. Nospiediet sajûga pedâli (manuâlajai âtrumkârbai) vai ieslçdziet N (neitrâlo) pârnesumu (automâtiskajai âtrumkârbai). Nospiediet uz stûres novietoto slçdzi CANCEL. Vienlaicîgi nospiediet slçdþus COAST/SET un RES/ACCEL. Ar katru no ðîm darbîbâm tiek atcelta kruîza kontroles darbîba, taèu sistçma netiek izslçgta. Lai atjaunotu kruîza kontroles darbîbu, nospiediet uz stûres novietoto slçdzi RES/ ACCEL. Tiks atjaunots iepriekð uzstâdîtais âtrums. Kruîza kontroles izslçgðana: Nospiediet slçdzi CRUISE. Izslçdziet aizdedzi. 4-36

143 BRAUKÐANA INSTRUMENTU BLOKS BENZÎNA MOTORS - A TIPS BENZÎNA MOTORS - B TIPS ESP ESP 1. Tahometrs 2. Pagriezienu virzienrâdîtâju indikatori 3. Spidometrs 4. Motora temperatûras râdîtâjs 5. Brîdinâjuma un indikatoru gaismas signâli 6. Kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs / Odometrs (kopçjâ nobraukuma râdîtâjs) 7. Kârtçjâ nobraukuma râdîtâja atiestatîðanas poga 8. Degvielas daudzuma râdîtâjs 9. Âtrumkârbas stâvokïa indikators (tikai automâtiskajai âtrumkârbai) ESP ESP OBL026008G-1/OBL026008G

144 BRAUKÐANA INSTRUMENTU BLOKS DÎZEÏA MOTORS - A TIPS DÎZEÏA MOTORS - B TIPS ESP ESP 1. Tahometrs 2. Pagriezienu virzienrâdîtâju indikatori 3. Spidometrs 4. Motora temperatûras râdîtâjs 5. Brîdinâjuma un indikatoru gaismas signâli 6. Kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs / Odometrs (kopçjâ nobraukuma râdîtâjs) 7. Kârtçjâ nobraukuma râdîtâja atiestatîðanas poga 8. Degvielas daudzuma râdîtâjs 9. Âtrumkârbas stâvokïa indikators (tikai automâtiskajai âtrumkârbai) 4-38 ESP ESP OBL026008D-1/OBL026008D-2

145 BRAUKÐANA MÇRAPARÂTI Spidometrs Spidometrs râda automobiïa braukðanas âtrumu. Odometrs/ Kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs Var izvçlçties odometru, kârtçjâ nobraukuma râdîtâju A un kârtçjâ nobraukuma râdîtâju B, nospieþot kârtçjâ nobraukuma râdîtâja reþîma pogu. Odometrs Odometrs râda automobiïa kopçjo nobraukto attâlumu. Kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs TRIP A: Kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs A TRIP B: Kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs B Kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs râda atseviðíos braucienos nobraukto attâlumu pçc vadîtâja izvçles. Kârtçjâ nobraukuma râdîtâjus A un B var pârslçgt uz nulli, uz 1 sekundi nospieþot un pçc tam atlaiþot atiestatîðanas (reset) pogu. Dîzeïa motors Benzîna motors Punane tsoon rpm Punane rpm tsoon 2BLA425C 2BLA426A Tahometrs Tahometrs râda aptuveno motora apgriezienu skaitu minûtç (rpm). Izmantojiet tahometru, lai pareizi pârslçgtu âtrumus un nepieïautu motora darbîbu ar pârâk lieliem un pârâk maziem apgriezieniem. Tahometra râdîtâjs var mazliet svârstîties, kad aizdedzes slçdzis ir ACC vai ON stâvoklî, bet motors ir izslçgts. Ðîs svârstîbas ir normâlas un neietekmç tahometra precizitâti motora darbîbas laikâ. PIEZÎME Nedarbiniet motoru tâ, ka tahometra râdîtâjs atrodas SARKANAJÂ ZONÂ. Tas var izraisît nopietnus motora bojâjumus. 4-39

146 BRAUKÐANA H F LOW CRUiSE AUTO C 2BLA427 E 2BLA428 2BLA429 Motora temperatûras râdîtâjs Ðis mçrinstruments râda motora dzesçðanas ðíidruma temperatûru, kad aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî. Nebrauciet ar pârkarsuðu motoru. Ja motors pârkarst, sameklçjiet ðîs instrukcijas Râdîtâjâ sadaïu Pârkarðana. PIEZÎME Ja mçrinstrumenta râdîtâjs pârvietojas no normâlas temperatûras robeþâm uz H pusi, tas liecina par pârkarðanu, kas var sabojât motoru Degvielas daudzuma râdîtâjs Degvielas daudzuma râdîtâjs râda degvielas tvertnç atlikuðâs degvielas aptuveno daudzumu. Degvielas tvertnes ietilpîba - 80 litru (20,8 ASV galoni). Degvielas daudzuma râdîtâjs ir aprîkots ar zema degvielas lîmeòa brîdinâjuma gaismas signâlu, kas iedegas, kad degvielas daudzums samazinâjies lîdz apmçram 12 litriem (3,1 ASV galonam). Instrumentu paneïa apgaismojums (reostata) (ja ir aprîkots) Kad ir ieslçgtas automobiïa stâvgaismas vai priekðçjie lukturi, instrumentu paneïa apgaismojuma intensitâti var regulçt, grozot regulçðanas pogu.

147 BRÎDINÂJUMA SIGNÂLI UN INDIKATORI Brîdinâjuma gaismas signâli / Skaòas indikatori Darbîbas pârbaude Visu brîdinâjuma signâlu darbîba tiek pârbaudîta, pagrieþot aizdedzes slçdzi ON stâvoklî (bet neiedarbinot motoru). Ja kâds gaismas signâls neiedegas, tas jâpârbauda Autorizçtam Kia pârstâvim vai citiem kompetentiem remonta speciâlistiem. Pçc motora iedarbinâðanas pârliecinieties, vai visi brîdinâjuma gaismas signâli ir nodzisuði. Ja kâds ir palicis degot, tas nozîmç, ka ir radusies problçma. Bremþu sistçmas brîdinâjuma gaismas signâlam jânodziest, atlaiþot stâvbremzi. Zema degvielas lîmeòa brîdinâjuma gaismas signâls iedegas, kad ir atlicis maz degvielas. Pretbloíçðanas bremþu sistçmas (ABS) brîdinâjuma gaismas signâls ABS (ja ir aprîkots) Ðis signâls iedegas, iedarbinot motoru. Ja ABS sistçma darbojas normâli, tas nodziest. Ðis signâls iedegas, arî pagrieþot atslçgu ON stâvoklî, un nodziest pçc 2-3 sekundçm, ja sistçma darbojas normâli. Motoreïïas spiediena brîdinâjuma gaismas signâls BRAUKÐANA Ðis brîdinâjuma gaismas signâls norâda, ka motoreïïas spiediens ir pârâk zems. Ja ðis brîdinâjuma gaismas signâls iedegas braukðanas laikâ: 1. Aizbrauciet lîdz ceïa malai un apstâjieties. 2. Izslçdziet motoru un pârbaudiet motoreïïas lîmeni. Ja lîmenis ir pârâk zems, pievienojiet nepiecieðamo daudzumu eïïas. Ja brîdinâjuma gaismas signâls paliek degot pçc eïïas pievienoðanas vai ja eïïa nav pieejama, vçrsieties pçc palîdzîbas pie Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem vai citiem kompetentiem remonta speciâlistiem. PIEZÎME Ja motors netiek tûlît izslçgts, tas var tikt nopietni bojâts. 4-41

148 BRAUKÐANA Elektrîbas uzlâdes sistçmas brîdinâjuma signâls Ðis brîdinâjuma gaismas signâls norâda uz ìeneratora vai elektrîbas uzlâdes sistçmas darbîbas traucçjumiem. Ja ðis brîdinâjuma gaismas signâls iedegas braukðanas laikâ: 1. Aizbrauciet lîdz tuvâkajai droðajai apstâðanâs vietai. 2. Izslçdziet motoru un pârbaudiet, vai ìeneratora dzensiksna nav vaïîga vai pârtrûkusi. 3. Ja dzensiksna ir noregulçta pareizi, ir radusies kâda problçma elektrîbas uzlâdes sistçmâ. Autorizçtam Kia pârstâvim vai citiem kompetentiem remonta speciâlistiem tâ jânovçrð pçc iespçjas drîzâk. PIEZÎME Nebrauciet, ja automobilim ir vaïîga vai bojâta ìeneratora siksna. Motors var pârkarst un tikt nopietni bojâts, jo ðî siksna darbina arî motora dzesçðanas ventilatoru Droðîbas jostu brîdinâjuma signâls A tips Lai atgâdinâtu vadîtâjam un pasaþieriem par droðîbas jostu piesprâdzçðanu, brîdinâjuma gaismas signâls mirgo apmçram 6 sekundes ikreiz pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî. Ja vadîtâja klçpja/plecu droðîbas josta nav piesprâdzçta pçc atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî vai ja tâ ir atsprâdzçta, kad atslçga atrodas ON stâvoklî, droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas signâls mirgo 6 sekundes. Ja sistçma pienâcîgi nedarbojas, vçrsieties pçc palîdzîbas pie autorizçtiem Kia pârstâvjiem. B tips Lai atgâdinâtu vadîtâjam un pasaþieriem par droðîbas jostu piesprâdzçðanu, brîdinâjuma gaismas signâls mirgo vai izgaismojas apmçram 6 sekundes ikreiz pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî. Ja vadîtâja klçpja/plecu droðîbas josta nav piesprâdzçta pçc atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî vai ja tâ ir atsprâdzçta, kad atslçga atrodas ON stâvoklî, droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas signâls mirgo vai izgaismojas lîdz droðîbas jostas piesprâdzçðanai. Bet, ja vadîtâja klçpja/plecu droðîbas josta divreiz tiek piesprâdzçta un atsprâdzçta 9 sekunþu laikâ pçc tâs piesprâdzçðanas, droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas signâls nedarbojas. Ja sistçma nedarbojas kâ aprakstîts, vçrsieties pçc palîdzîbas pie autorizçtiem Kia pârstâvjiem.

149 BRAUKÐANA Aizmugures miglas lukturu indikators (ja ir aprîkoti) Ðis gaismas signâls iedegas, kad ir ieslçgti miglas lukturi. Âtrumu pârslçgðanas secîbas indikatori (tikai automâtiskajai âtrumkârbai) P R N D Ðie indikatori izgaismojas, lai parâdîtu ieslçgtos âtrumkârbas pârnesumus. Simboli P (Park) un R (atpakaïgaita) tiek izgaismoti sarkanâ krâsâ, bet simboli N (neitrâlais), D (braukðanas), 2 (otrais) un L (zems) tiek izgaismoti zaïâ krâsâ. Stâvbremzes un bremþu ðíidruma brîdinâjuma signâls Stâvbremzes brîdinâjuma signâls Ðis signâls iedegas, kad ir iedarbinâta stâvbremze un aizdedzes slçdzis ir START vai ON stâvoklî. Atlaiþot stâvbremzi, ðim brîdinâjuma signâlam jânodziest. Zema bremþu ðíidruma lîmeòa brîdinâjuma signâls Ja ðis brîdinâjuma signâls paliek degot, tas, iespçjams, nozîmç, ka bremþu ðíidruma lîmenis ir zems. Ja ðis brîdinâjuma signâls paliek degot: 1. Uzmanîgi aizbrauciet lîdz tuvâkajai droðajai apstâðanâs vietai un apturiet automobili. 2. Izslçdziet motoru un tûlît pârbaudiet bremþu ðíidruma lîmeni. Pievienojiet nepiecieðamo ðíidruma daudzumu. Pârbaudiet visus bremþu komponentus, vai nav ðíidruma noplûdes. 3. Nebrauciet, ja ir atrastas noplûdes, brîdinâjuma signâls paliek degot vai bremzes pienâcîgi nedarbojas. Automobilis jâaizvelk pie Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem veikt bremþu sistçmas pârbaudi un nepiecieðamo remontu. Lai pârbaudîtu spuldþu darbîbu, pârbaudiet, vai stâvbremzes un bremþu ðíidruma brîdinâjuma signâls iedegas, kad aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî. BRÎDINÂJUMS Ja deg brîdinâjuma gaisma, braukt ir bîstami. Ja bremþu brîdinâjuma gaismas signâls paliek degot, bremzes nekavçjoties jâpârbauda un jâsalabo Autorizçtiem Kia pârstâvjiem. Pavçrtu paceïamo aizmugures durvju brîdinâjuma signâls Ðis brîdinâjuma signâls iedegas, ja paceïamâs aizmugures durvis vai ðo durvju logs nav kârtîgi aizvçrts. 4-43

150 BRAUKÐANA Zema degvielas lîmeòa brîdinâjuma signâls Ðis brîdinâjuma signâls norâda, ka degvielas tvertne ir gandrîz tukða. Signâls iedegas, kad degvielas daudzums samazinâjies lîdz apmçram 12 litriem (3,1 ASV galonam). Pçc iespçjas drîzâk uzpildiet degvielu. Paceïamo aizmugures durvju loga atkausçtâja indikators Ðis signâls iedegas, kad ir nospiests paceïamo aizmugures durvju loga atkausçtâja slçdzis, lai nokausçtu ledu no ðî loga stikla. Kad logs ir atkausçts, vçlreiz nospiediet slçdzi, lai izslçgtu atkausçtâju. Paceïamo aizmugures durvju loga atkausçtâjs tiek automâtiski izslçgts pçc 20 minûtçm. Tas tiek izslçgts arî pçc aizdedzes atslçgas izòemðanas Pavçrtu durvju brîdinâjuma signâls Ðis brîdinâjuma signâls iedegas, ja kâdas no durvîm nav kârtîgi aizvçrtas, neatkarîgi no aizdedzes slçdþa stâvokïa. Priekðçjo tâlâs gaismas lukturu indikators Ðis indikators iedegas, kad priekðçjie lukturi ir ieslçgti tâlâs gaismas reþîmâ vai pagriezienu virzienrâdîtâju svira atrodas apdzîðanas signalizçðanas (Flash-to-Pass) stâvoklî. Priekðçjo miglas lukturu indikators (ja ir aprîkots) Ðis indikators iedegas, kad ir ieslçgti priekðçjie miglas lukturi. Imobilaizera indikators (ja ir aprîkots) Ðis signâls iedegas, kad tiek ievadîts imobilaizera kods (limp-home procedûra), lai iedarbinâtu motoru. Kvçlsveèu indikators (tikai dîzeïa motoram) Ðis signâls iedegas motora iesilðanas laikâ un pçc tam nodziest. PIEZÎME Ja kvçlsveèu indikators paliek degot pçc motora iesilðanas vai braukðanas laikâ, sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda Autorizçtiem Kia pârstâvjiem vai citiem kompetentiem remonta speciâlistiem.

151 BRAUKÐANA Izplûdes gâzu kontroles sistçmas darbîbas traucçjumu indikators (ja ir aprîkots) CHECK Ðis gaismas indikators ir daïa no motora kontroles sistçmas, kas uzrauga daþâdus izplûdes gâzu kontroles sistçmas komponentus. Ja ðis signâls iedegas braukðanas laikâ, tas nozîmç, ka ir atklâta kâda potenciâla izplûdes gâzu kontroles sistçmas problçma. Parasti ðâdâ gadîjumâ ar automobili var braukt un tas nav jâvelk, tomçr sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda Autorizçtiem Kia pârstâvjiem vai citiem kompetentiem remonta speciâlistiem. UZMANÎBU Ilgstoði braucot, ja deg izplûdes gâzu kontroles sistçmas darbîbas traucçjumu indikators CHECK ( ), var tikt bojâta izplûdes gâzu kontroles sistçma, kas var ietekmçt automobiïa vadâmîbu un/vai degvielas ekonomiju. Ja izplûdes gâzu kontroles sistçmas darbîbas traucçjumu indikators ( ) sâk mirgot (iedegties CHECK un nodzist), iespçjams potenciâls katalîtiskâ konvertora bojâjums, kas var izraisît motora jaudas zudumu. Motora kontroles sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda Autorizçtiem Kia pârstâvjiem. Gaisa spilvenu brîdinâjuma AIR signâls (ja ir aprîkots) BAG Ðis brîdinâjuma gaismas signâls mirgo apmçram 6 sekundes ikreiz, kad aizdedzes slçdzis tiek pagriezts ON stâvoklî. Ja ðis indikators nenodziest vai tas iedegas braukðanas laikâ, nekavçjoties vçrsieties pie Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem vai citiem kompetentiem remonta speciâlistiem. Priekðçjâ pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena izslçgðanas indikators (ja ir aprîkots) Priekðçjâ pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena izslçgðanas indikators izgaismojas apmçram 4 sekundes pçc aizdedzes atslçgas pagrieðanas "ON" stâvoklî vai pçc motora iedarbinâðanas un nodziest pçc apmçram 3 sekundçm. Priekðçjâ pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena izslçgðanas indikators izgaismojas arî tad, kad pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena ON/OFF slçdzis ir uzstâdîts "OFF" stâvoklî, un nodziest, kad pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena ON/OFF slçdzis ir uzstâdîts "ON" stâvoklî

152 BRAUKÐANA Automâtiskâs kruîza kontroles indikators CRUISE (ja ir aprîkots) CRUISE indikators Ðis indikatora gaismas signâls izgaismojas, kad ir aktivizçta kruîza kontroles sistçma. SET SET indikators Ðis indikatora gaismas signâls izgaismojas, kad ir ieslçgts kruîza funkcijas slçdzis (SET/COAST vai RES/ACC). 4WD indikatora gaismas signâls (ja ir aprîkots) (tikai daïçjam 4WD reþîmam) Pagrieþot atslçgu ON stâvoklî, iedegas 4WD indikatora gaismas signâls un pçc daþâm sekundçm nodziest. 4WD indikatora gaismas signâls atkal iedegas, kad pârslçgðanas poga ir uzstâdîta 4HI stâvoklî (tikai daïçjam 4WD reþîmam) WD LOW indikatora gaismas signâls (ja ir aprîkots) 4WD LOW Pagrieþot atslçgu ON stâvoklî, 4WD LOW indikatora gaismas signâls iedegas un pçc daþâm sekundçm nodziest. 4WD LOW indikatora gaismas signâls atkal iedegas, kad pârslçgðanas poga ir uzstâdîta 4WD LOW stâvoklî. Daïçjam 4WD : 4LO stâvoklî Pilnîgam 4WD : LOW stâvoklî UZMANÎBU Ja 4WD indikatora gaismas signâls ( ) mirgo (pilnîgam 4WD) vai 4WD indikatora gaismas signâls ( ) un 4WD LOW indikatora gaismas signâls ( LOW ) iedegas vienlai- 4WD cîgi (daïçjam 4WD), tas nozîmç, ka ir raduðies 4WD sistçmas darbîbas traucçjumi. Ja tâ notiek, automobilis pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda Autorizçtam Kia pârstâvim. Mazgâjamâ ðíidruma zema lîmeòa brîdinâjuma indikators (ja ir aprîkots) Ðis brîdinâjuma gaismas signâls norâda, ka mazgâðanas ðíidruma tvertne ir gandrîz tukða. Pçc iespçjas drîzâk iepildiet mazgâðanas ðíidrumu. Nogulsnçtâja lîmeòa brîdinâjuma signâls (tikai dîzeïa motoram) Ðis gaismas signâls iedegas, kad nogulsnçtâjâ ir uzkrâjies pârâk daudz ûdens. Ja ðis gaismas signâls iedegas, izlaidiet ûdeni. Braucot, ja ðis signâls deg, var sabojât motoru.

153 ESP indikators (elektroniskâ stabilitâtes programma) (ja ir aprîkots) ESP ESP indikators izgaismojas, kad aiz-dedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, bet pçc apmçram 3 sekundçm tam jânodziest. Kad ESP sistçma ir ieslçg-ta, tâ kontrolç braukðanas apstâkïus un normâlos braukðanas apstâkïos ESP gaismas signâls neizgaismojas. Nokïûstot uz slidena ceïa vai vâja vilcçjspçka apstâkïos, aktivizçjas ESP sistçma un mirgo ESP indikators, lai norâdîtu, ka ESP sistçma darbojas. ESP OFF indikators ESP (ja ir aprîkots) OFF ESP OFF indikators izgaismojas, kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, bet pçc apmçram 3 sekundçm tam jânodziest. Lai ieslçgtu ESP OFF reþîmu, nospiediet pogu ESP OFF. Izgaismosies ESP OFF indikators, norâdot, ka ESP sistçma ir dezaktivçta. Ja ðis indikators paliek degot ESP ON reþîmâ, iespçjams, ESP sistçmai ir darbîbas traucçjumi. Sistçma jâpârbauda autorizçtiem Kia pârstâvjiem. Pavçrtu durvju brîdinâjuma skaòas signâls Ja, braucot ar lielâku âtrumu nekâ 5 km/h, ir atvçrtas kâdas no durvîm, atskan brîdinâjuma skaòas signâls. Atslçgu atgâdinâjuma brîdinâjuma skaòas signâls Ja vadîtâja durvis tiek atvçrtas, kad aizdedzes atslçga ir atstâta aizdedzes slçdzî un tas ir LOCK vai ACC stâvoklî, atskan brîdinâjuma skaòas signâls. Tas ir paredzçts, lai neïautu aizmirst atslçgas aizslçgtâ automobilî. Âtruma pârsniegðanas brîdinâjuma skaòas signâls (ja ir aprîkots) Braucot ar âtrumu 120 km/h un vairâk, atskan âtruma pârsniegðanas skaòas signâls. Tas ir paredzçts, lai neïautu pârmçrîgi pârsniegt âtrumu. Turvavöö hoiatussignaal (kui on varustuses) BRAUKÐANA A tips Ja pçc aizdedzes atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî vadîtâja droðîbas josta nav piesprâdzçta vai tâ tiek atsprâdzçta, kad atslçga ir ON stâvoklî, apmçram 6 sekundes skan brîdinâjuma skaòas signâls. B tips Ja vadîtâja klçpja/plecu droðîbas josta nav piesprâdzçta, kad atslçga ir pagriezta ON stâvoklî, un automobilis brauc ar âtrumu virs 9 km/h, apmçram 100 sekundes skan brîdinâjuma skaòas signâls un apmçram vienu minûti mirgo brîdinâjuma gaismas signâls. Ja vadîtâja klçpja/plecu droðîbas josta tiek atsprâdzçta, kad atslçga ir pagriezta ON stâvoklî, un automobilis brauc ar âtrumu virs 9 km/h, apmçram 100 sekundes skan brîdinâjuma skaòas signâls. Bet, vadîtâja klçpja/plecu droðîbas josta tiek divreiz piesprâdzçta un atsprâdzçta 9 sekunþu laikâ pçc jostas piesprâdzçðanas, brîdinâjuma skaòas signâls nedarbojas. 4-47

154 BRAUKÐANA MULTIMETRS (JA IR APRÎKOTS) Multimetra funkcijas 1. Azimuta kompass 2. Attâlums, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielu 3. Vidçjais âtrums 4. Braukðanas laiks 5. Ârçjâ temperatûra (ja ir aprîkots) 4-48 PUSH MODE /SET UP DOWN DRT ALTI BARO E hpa m ft 2BLA430A Multimetra regulçðana Slçdþu darbîba Mode/Set slçdþa darbîba 1. Reþîmu izvçle: nospieþot MODE/ SET slçdzi uz ne vairâk kâ 1,5 sekundçm, reþîmi tiks pârslçgti ðâdâ secîbâ: Azimuta kompass Attâlums, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielu Vidçjais âtrums Braukðanas laiks Ârçjâ temperatûra (ja ir aprîkots) OFF (Izslçgðana) 2. Relatîvâ azimuta kompasa indikatora koriìçðana. 3. Azimuta kompasa zemes novirzes koriìçðana. 4. Dzçst vidçjo automobiïa âtrumu vai braukðanas laiku uz "0" (nulli). "Up/Down" slçdþa darbîba 1. Azimuta kompasa zemes novirzes leòía koriìçðana. 2. Mçrvienîbu pârveidoðana attâlumam, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielu (km Ml (jûdzes)) 3. Vidçjâ automobiïa âtruma mçrvienîbas pârveidoðana (km/h MPH) 4. Temperatûras mçrvienîbu pârveidoðana ( C F)

155 BRAUKÐANA DRT Elektriskais azimuta kompass Tas râda azimutu atbilstoði automobiïa braukðanas virzienam. Ðis lielums tiek râdîts tikai braukðanas laikâ. PIEZÎME Pirmoreiz braucot ar jaunu automobili vai pçc akumulatora atvienoðanas azimuta râdîtâjs pirms braukðanas jâkoriìç. PUSH MODE /SET UP DOWN DRT ALTI BARO hpa E m ft 2BLA431 Azimuta indikatora korekcija Ir jâkoriìç kïûda starp paðreizçjo azimutu attiecîbâ uz zemes magnçtisma sensoru un automobiïa atraðanâs vietâ parâdîto azimutu. Azimuta indikatora korekcija 1. Nospieþot un turot nospiestu slçdzi MODE/SET ilgâk par 1,5 sekundçm, bet mazâk par 4,5 sekundçm, sâk mirgot azimuta indikatora (DRT) ar automobiïa paðreizçjo virzienu. 2. Lçni (ar âtrumu ap 5 km/h, 3 jûdzes/h) 128 sekunþu laikâ apbrauciet vienu apli (360 grâdus). Braukt var jebkurâ virzienâ (pa kreisi vai pa labi) atklâtâ vietâ. 3. Pçc apïa apbraukðanas azimuta kompasa indikators (DRT) beidz mirgot un kïûdas korekcija ir pabeigta. Ja indikators turpina mirgot, pabrauciet vçl mazliet pa apli, lîdz tas pârstâj mirgot. Azimuta kompasa indikatora korekcija tiek atcelta: 1. Nospieþot slçdzi MODE/SET ilgâk par 0,1 sekundi. 2. Ja automobilis neapbrauc apli 128 sekunþu laikâ pçc indikatora mirgoðanas. PIEZÎME Noteiktâs vietâs (tunelî, autostâvvietâ çkâ, pazemes autostâvvietâ, transformatora apakðstacijas tuvumâ u.c.) azimuts var tikt parâdîts nepareizi. Tas ir normâli, un pçc izbraukðanas no ðîm vietâm azimuta râdîjums normalizçjas. 4-49

156 BRAUKÐANA Zemes novirzes koriìçðana. 1. Nospiediet slçdzi MODE/SET ilgâk par 4,5 sekundçm, tad pçc 4,5 sekunþu ilgas DRT mirgoðanas tiek parâdîta paðreizçjâ zemes novirzes leòía vçrtîba. 2. Lai koriìçtu azimuta kompasu, 30 sekunþu laikâ nospiediet slçdzi UP vai DOWN ilgâk par 1 sekundi. Nospieþot slçdzi UP, azimuta kompass pârvietosies 5 grâdus uz austrumiem, bet, nospieþot slçdzi DOWN, tas pârvietosies 5 grâdus uz rietumiem. Pareizo zemes novirzes leòía vçrtîbu savai atraðanâs vietai skat. kontûrlîniju kartç. Ja jûsu atraðanâs vieta kartç ir starp zemes novirzes kontûrlînijâm, varat tai piemçrot jebkuru no vçrtîbâm (augstâko vai zemâko). Sâkotnçjais novirzes leòíis ir noteikts 5 W. Zemes korekcijas leòíis: Rietumu 30 ~ Austrumu Lai beigtu korekciju, nospiediet slçdzi MODE/SET ilgâk par 1 sekundi. PIEZÎME Uzstâdîtâ zemes novirzes vçrtîba tiks saglabâta atmiòâ arî pçc akumulatora atvienoðanas. Zemes novirzes leòía korekcija tiks atcelta: 1. Nospieþot slçdzi MODE/SET mazâk par 1 sekundi. 2. Ja 30 sekunþu laikâ netiek veikta zemes novirzes leòía korekcija. 4-50

157 BRAUKÐANA Kontûrlîniju karte zemes novirzes leòía korekcijai 4-51

158 BRAUKÐANA 6BLA436 Attâlums, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielu (km vai jûdzes) Ðajâ reþîmâ tiek râdîts aptuvenais attâlums, ko var nobraukt ar paðlaik tvertnç esoðo degvielu, lîdz tâ pilnîbâ izbeidzas. Kad atlikuðais attâlums ir mazâks par 50 km (30 jûdzçm), tiek râdîts mirgojoðs simbols Borta dators atpazîst tikai motora patçrçtâs degvielas apjomu. Tâpçc, ja automobilim ir pârmçrîga eïïas noplûde, borta dators to nepamana un râda lielâku degvielas daudzumu nekâ tas patiesîbâ ir. Nospieþot "DOWN" slçdzi un turot to nospiestu ilgâk nekâ 5 sekundes, attâluma mçrvienîba nomainîsies uz no Km" uz "Ml (jûdzçm)" vai no "MI" uz "Km" PIEZÎME Ja automobilis neatrodas uz lîdzena pamata vai strâvas padeve no akumulatora ir bijusi pârtraukta, funkcija ATTÂLUMS AR ATLI- KUÐO DEGVIELU var nedarboties pareizi. Borta dators var nekonstatçt iepildîto degvielu, ja tiek iepildîts mazâk par 6 litriem degvielas. Borta dators sniedz vadîtâjam papildu informâciju par automobiïa paðreizçjo darbîbas statusu. Piemçram, attâlums, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielu, var mainîties atkarîbâ no automobiïa darbîbas statusa, vidçjâ degvielas patçriòa un iepriekðçjâ braukðanas stila. Tâpçc apstiprinâtâs vai LCD displejâ pirmoreiz parâdîtâs vçrtîbas var atðíirties no jûsu automobiïa râdîtâjiem. Attâlums, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielu, ir aptuvenais aprçíinâtais skaitlis, tâpçc tas var atðíirties no reâlâ atlikuðâ attâluma. 6BLA434 Vidçjais automobiïa âtrums (km/h vai MPH (jûdzes/h)) Ðajâ reþîmâ tiek râdîts vidçjais âtrums, kâds bijis kopð automobiïa iedarbinâðanas brîþa lîdz aizdedzes atslçgas pagrieðanas "OFF" stâvoklî. Nospieþot "MODE/SET" slçdzi, râdîjums tiks atiestatîts uz nulli "---". Nospieþot "DOWN" slçdzi un turot to nospiestu ilgâk nekâ 5 sekundes, âtruma mçrvienîba nomainîsies no "Km/h" uz "MPH" (jûdzçm/h) vai no "MPH" uz "Km/h".

159 BRAUKÐANA 6BLA435 6BLA433 Braukðanas laiks Ðajâ reþîmâ tiek râdîts kopîgais laiks, kas pagâjis kopð automobiïa iedarbinâðanas lîdz aizdedzes atslçgas pagrieðanai OFF stâvoklî pçc atiestatîðanas. Nospieþot slçdzi MODE/SET, râdîtâjs tiek atiestatîts uz 0:00. Atiestatît Nospiediet slçdzi MODE/SET ilgâk par 1,5 sekundi, lai atiestatîtu parâdîto informâciju, t.i., vidçjo âtrumu un braukðanas laiku. Ârçjâ temperatûra ( C vai F) (ja ir aprîkots) Izvçloties termometru, tiek râdîta paðreizçjâ ârçjâ temperatûra ar precizitâti 1 C (1 F), kur temperatûras robeþas ir -30 C ~ 65 C (-30 F ~ 149 F). Nospieþot "DOWN" slçdzi un turot to nospiestu ilgâk nekâ 5 sekundes, temperatûras mçrvienîbas mainâs no C uz F un pretçji. 4-53

160 BRAUKÐANA APGAISMOJUMS Akumulatora taupîðanas funkcija Ðîs funkcijas mçríis ir nepieïaut akumulatora izlâdçðanos. Sistçma automâtiski izslçdz mazo apgaismojumu, kad vadîtâjs izòem aizdedzes atslçgu un atver vadîtâja puses durvis. Saskaòâ ar ðo funkciju, aizmugures lukturi tiek automâtiski izslçgti, ja automobilis naktî tiek novietots stâvçðanai ceïa malâ. Ja ir nepiecieðams atstât gaismas ieslçgtas pçc aizdedzes slçdþa izòemðanas, veiciet ðâdas darbîbas: 1) Atveriet vadîtâja puses durvis; 2) Vçlreiz izslçdziet (OFF) un ieslçdziet (ON) aizmugures lukturus ar slçdzi, kas novietots uz stûres iekârtas. OFF Apgaismes kontrole Apgaismes slçdzi var ieslçgt priekðçjo lukturu un aizmugures lukturu pozîcijâ. Lai ieslçgtu apgaismojumu, pagrieziet slçdzi kontroles sviras galâ. OFF ON OFF 2BLA435A Aizmugures lukturu pozîcija Kad apgaismes slçdzis ir aizmugures lukturu pozîcijâ (1. pozîcijâ), ir ieslçgti aizmugures lukturi, gabarîtu (position) gaismas, numura zîmes apgaismojums un instrumentu paneïa apgaismojums. Priekðçjo lukturu pozîcija Kad apgaismes slçdzis ir priekðçjo lukturu pozîcijâ (2. pozîcijâ), ir ieslçgti priekðçjie un aizmugures lukturi, gabarîtu gaismas, numura zîmes apgaismojums un instrumentu paneïa apgaismojums. Automâtiskâs apgaismes pozîcija (ja ir aprîkota) Kad apgaismes slçdzis ir AUTO apgaismes pozîcijâ (3. pozîcijâ), aizmugures un priekðçjie lukturi tiek automâtiski ieslçgti un izslçgti atkarîbâ no ârçjâ apgaismojuma. 4-54

161 BRAUKÐANA OFF ON OFF OFF AUTO ON OFF AUTO 5BLA201A PIEZÎME Lai nodroðinâtu labâku automâtiskâs apgaismes sistçmas kontroli, nelieciet nekâdus priekðmetus uz sensora, kas atrodas instrumentu panelî. Netîriet sensoru ar logu mazgâðanas lîdzekli. Ja automobiïa priekðçjais vçjstikls ir pârklâts ar kâdu pârklâjumu, AUTO apgaismes sistçma var pienâcîgi nedarboties. 2BLA436A Tâlâs gaismas lukturu darbîba Lai ieslçgtu priekðçjos tâlâs gaismas lukturus, pavirziet sviru projâm no sevis. Lai ieslçgtu tuvâs gaismas lukturus, pavelciet sviru uz savu pusi. Kad ir ir ieslçgti priekðçjie tâlâs gaismas lukturi, iedegas tâlâs gaismas lukturu indikatora signâls. Lai nepieïautu akumulatora izlâdçðanos, neatstâjiet lukturus ieslçgtus ilgâku laiku, kad motors nedarbojas. 2BLA438 Priekðçjo lukturu uzspîdinâðana Lai uzspîdinâtu priekðçjos lukturus, pavelciet sviru uz savu pusi. Pçc atlaiðanas tâ atgriezîsies normâlâ stâvoklî. Lai izmantotu ðo uzspîdinâðanas iespçju, priekðçjo lukturu slçdzim nav jâbût ieslçgtam. 4-55

162 BRAUKÐANA Joslas Labais pagrieziens Parempööre maiòa Reavahetus pa labi paremale OFF Välja (IZSLÇGTS) lülitatud Joslas maiòa Reavahetus pa vasakule kreisi Vasakpööre Kreisais pagrieziens OFF AUTO ON OFF 2BLA439 Joslu maiòas signâli Lai signalizçtu par braukðanas joslas maiòu, mazliet izkustiniet pagrieziena virzienrâdîtâja sviru un turiet to. Pçc atlaiðanas svira atgriezîsies OFF stâvoklî. Ja virzienrâdîtâjs paliek degot un nemirgo vai mirgo nepareizi, iespçjams, kâda no virzienrâdîtâju spuldzîtçm ir izdegusi un ir jânomaina. 2BLA440 Pagriezienu virzienrâdîtâji Lai pagriezienu virzienrâdîtâji darbotos, aizdedzes slçdzim jâbût ieslçgtam. Lai ieslçgtu pagriezienu virzienrâdîtâjus, pakustiniet sviru uz augðu vai uz leju. Zaïi bultiòu râdîtâji instrumentu panelî norâda, kurð pagrieziena virzienrâdîtâjs ir ieslçgts. Pçc pagrieziena veikðanas virzienrâdîtâji tiek automâtiski izslçgti. Ja virzienrâdîtâjs turpina mirgot pçc pagrieziena veikðanas, pagrieziet to OFF stâvoklî manuâli. Priekðçjie miglas lukturi (ja ir aprîkoti) Lai ieslçgtu priekðçjos miglas lukturus, iedarbiniet motoru, ieslçdziet priekðçjos lukturus un pçc tam pagrieziet priekðçjo miglas lukturu slçdzi ON stâvoklî. Lai izslçgtu priekðçjos miglas lukturus, pagrieziet ðo slçdzi OFF stâvoklî vai izslçdziet priekðçjos lukturus. 4-56

163 BRAUKÐANA Dienas braukðanas apgaismojums (Daytime Running Light) (ja ir aprîkots) Dienas braukðanas apgaismojums (DRL) var palîdzçt citiem saskatît jûsu automobiïa priekðgalu dienas laikâ. DRL ir noderîgs daudzos daþâdos braukðanas apstâkïos, bet îpaði labi tas kalpo pçc saules lçkta un pirms saulrieta DRL sistçma izslçdz priekðçjos tuvâs gaismas lukturus, ja: 1. Aizmugures lukturu slçdzis ir ON stâvoklî; 2. Motors tiek izslçgts. OBL Priekðçjo lukturu izlîdzinâtâjs (ja ir aprîkots) Ðî ierîce ir paredzçta, lai nepieïautu citu satiksmes dalîbnieku apþilbinâðanu. Priekðçjo lukturu lîmeni var regulçt, grozot îkðírata slçdzi atbilstoði ðâdiem norâdîjumiem. Slçdþa apraksts Pozîcija Slodze Pr. sçdekïi Aizm. sçdekïi Bagâþnieks 0 1 vadîtâjs cilvçki cilvçki 3 cilvçki cilvçki 3 cilvçki 258 kg 3 1 vadîtâjs kg OBL026013A Aizmugures miglas lukturi (ja ir aprîkoti) Lai ieslçgtu aizmugures miglas lukturus, pagrieziet priekðçjo lukturu slçdzi ON stâvoklî un nospiediet aizmugures miglas lukturu slçdzi. Lai izslçgtu aizmugures miglas lukturus, vçlreiz nospiediet aizmugures miglas lukturu slçdzi vai izslçdziet priekðçjos lukturus. 4-57

164 BRAUKÐANA OFF INT LO HI F OFF OFF S INT ON REAR HI LO INT OFF OFF INT LO HI F S INT ON REAR INT LO HI F OFF OFF S INT ON REAR 2BLA442A LOGU TÎRÎTÂJI UN MAZGÂTÂJI Vçjstikla tîrîtâji Lai tîrîtâji un mazgâtâji varçtu darboties, aizdedzes slçdzim jâbût ON stâvoklî. Pârvietojiet slçdzi vajadzîgajâ stâvoklî. - Vienkârðais (one touch) tîrîtâjs INT - Periodiska (intermitent) tîrîtâja darbîba LO - Parasts tîrîtâja âtrums HI - Liels tîrîtâja âtrums 2BLA445 Mainîga âtruma periodiskas darbîbas tîrîtâji Novietojiet sviru INT stâvoklî un izvçlieties vajadzîgo tîrîtâju darbîbas intervâlu, grozot gredzenu. PIEZÎME Ja uz vçjstikla uzkrâjusies bieza sniega vai ledus kârta, jânogaida apmçram 10 minûtes, lîdz varçs pienâcîgi notîrît vçjstiklu. 2BLA446 Vienkârðais (one-touch) tîrîtâjs Lai veiktu vienu tîrîðanas ciklu, kad svira ir OFF stâvoklî, pavirziet to uz augðu un atlaidiet. Lai tîrîtâji darbotos nepârtraukti, svira jâpaceï uz augðu un jâtur. 4-58

165 BRAUKÐANA PIEZÎME Lai nepieïautu iespçjamu logu tîrîtâju vai vçjstikla bojâjumu, nedarbiniet tîrîtâjus, ja vçjstikls ir sauss. Lai nesabojâtu logu tîrîtâju slotiòas, nepieïaujiet to saskari ar benzînu, petroleju, krâsas ðíîdinâtâju vai citiem ðíîdinâtâjiem. Lai nesabojâtu logu tîrîtâju slotiòas un citus komponentus, nemçìiniet kustinât tîrîtâjus manuâli. INT LO HI F OFF OFF S Vçjstikla mazgâtâji Kad svira ir OFF stâvoklî, viegli pavelciet to uz savu pusi, lai uzsmidzinâtu mazgâðanas ðíidrumu uz vçjstikla un darbinâtu tîrîtâjus 2-3 ciklus. Izmantojiet ðo funkciju, kad vçjstikls ir netîrs. Smidzinâðana un tîrîtâju darbîba turpinâsies lîdz sviras atlaiðanai. INT ON REAR 2BLA447 Ja mazgâtâjs nedarbojas, pârbaudiet mazgâðanas ðíidruma lîmeni. Ja ðíidruma lîmenis nav pietiekams, mazgâtâja tvertnç jâpielej piemçrots neabrazîvs vçjstikla mazgâðanas ðíidrums. Tvertnes uzpildîðanas atvere atrodas motora nodalîjuma priekðpusç pasaþiera pusç. PIEZÎME Lai nesabojâtu mazgâtâja sûkni, nedarbiniet mazgâtâju, kad ðíidruma tvertne ir tukða. UZMANÎBU Nelietojiet mazgâtâju ûdens sasalðanas temperatûrâ, ja vçjstikls iepriekð nav sasildîts ar atkausçtâjiem. Mazgâðanas ðíidrums, nokïûstot uz vçjstikla, var sasalt un aizsegt redzamîbu. 4-59

166 BRAUKÐANA INT LO HI F OFF OFF S INT ON REAR - Mazgâðanas ðíidruma smidzinâðana un tîrîðana INT - Periodiska tîrîtâja darbîba ON - Parasta tîrîtâja darbîba - Mazgâðanas ðíidruma smidzinâðana un tîrîðana 2BLA448 Aizmugures loga tîrîtâja un mazgâtâja slçdzis Aizmugures loga tîrîtâja un mazgâtâja slçdzis atrodas tîrîtâja un mazgâtâja regulçðanas sviras galâ. Lai darbinâtu aizmugures loga tîrîtâju un mazgâtâju, pagrieziet slçdzi vajadzîgajâ stâvoklî. Kad paceïamo aizmugures durvju logs ir atvçrts, aizmugures loga tîrîtâjs un mazgâtâjs nedarbojas. PIEZÎME Lai nesabojâtu aizmugures loga tîrîtâju, neatveriet paceïamo aizmugures durvju logu, kad darbojas aizmugures loga tîrîtâjs un mazgâtâjs. OBL Priekðçjo lukturu mazgâtâjs (ja ir aprîkots) Lai darbinâtu priekðçjo lukturu mazgâtâju, ieslçdziet priekðçjo lukturu slçdzi, kad motors darbojas. Lai ieslçgtu mazgâtâju, nospiediet priekðçjo lukturu mazgâtâja pogu. Lai to izslçgtu, atlaidiet pogu. 4-60

167 ATKAUSÇTÂJS Atkausçtâjs notîra sarmu, miglu un plânu ledu no priekðçjâ vçjstikla un aizmugures loga iekðpuses un ârpuses, kad motors darbojas. PIEZÎME Lai nesabojâtu elektriskos vadus, kas piestiprinâti pie priekðçjâ vçjstikla un aizmugures loga iekðpuses apakðmalas, nekâdâ gadîjumâ netîriet ðos logus ar asiem priekðmetiem vai abrazîviem tîrîðanas lîdzekïiem. Lai neizlâdçtu akumulatoru, darbiniet atkausçtâju tikai tad, kad darbojas motors. Priekðçjâ vçjstikla atkausçtâjs ir paredzçts loga tîrîtâja slotiòu atkausçðanai. Par priekðçjâ vçjstikla atkausçðanu un noþâvçðanu skat. sadaïâ Vçjstikla atkausçðana un noþâvçðana ðajâ nodaïâ. OBL Ja automobilis ir aprîkots ar ârçjo atpakaïskata spoguïu atkausçtâju, tad, nospieþot aizmugures loga atkausçtâja slçdzi, var notîrît sarmu arî no spoguïiem. Lai iedarbinâtu atkausçtâju, nospiediet attiecîgâ atkausçtâja slçdzi, kas atrodas centrâlâs konsoles slçdþu panelî. Kad atkausçtâji ir ieslçgti, izgaismojas priekðçjâ vçjstikla un aizmugures loga atkausçtâju indikatoru signâli. Atkausçtâji tiek automâtiski izslçgti pçc apmçram 20 minûtçm vai pçc aizdedzes slçdþa izslçgðanas. Lai izslçgtu atkausçtâju, vçlreiz nospiediet attiecîgo atkausçtâja slçdzi. BRAUKÐANA Ja uz aizmugures loga uzkrâjusies bieza sniega kârta, pirms atkausçtâja darbinâðanas noslaukiet to. Ârçjâ spoguïa atkausçtâjs (ja ir aprîkots) Ja automobilis ir aprîkots ar ârçjâ atpakaïskata spoguïa atkausçtâju, tas darbojas vienlaikus ar aizmugures loga atkausçtâju. 4-61

168 BRAUKÐANA Priekðçjâ vçjstikla atkausçtâjs ir paredzçts tîrîtâja slotiòu atkausçðanai. Par priekðçjâ vçjstikla atkausçðanu skat. sadaïâ Vçjstikla atkausçðana un noþâvçðana ðajâ nodaïâ. OBL Priekðçjâ vçjstikla atkausçtâjs (ja ir aprîkots) Lai iedarbinâtu priekðçjâ vçjstikla atkausçtâju, nospiediet priekðçjâ vçjstikla atkausçtâja pogu. Kad atkausçtâjs ir ieslçgts, izgaismojas pogas indikators. Priekðçjâ vçjstikla atkausçtâjs tiek automâtiski izslçgts pçc 20 minûtçm vai pçc aizdedzes slçdþa izslçgðanas. Lai izslçgtu atkausçtâju, vçlreiz nospiediet priekðçjâ vçjstikla atkausçtâja slçdzi. OBL AVÂRIJAS GAISMAS SIGNÂLS Kad ir ieslçgts avârijas gaismas signâls, aizmugures lukturi un priekðçjie pagriezienu virzienrâdîtâji mirgo, lai brîdinâtu pârçjos autovadîtâjus ievçrot maksimâlu piesardzîbu, tuvojoties vai braucot garâm ðim automobilim. Lai ieslçgtu avârijas gaismas signâlu, nospiediet avârijas gaismas signâla slçdzi. Ðis slçdzis darbojas visos aizdedzes slçdþa stâvokïos. Lai izslçgtu avârijas gaismas signâlu, vçlreiz nospiediet slçdzi. 4-62

169 BRAUKÐANA MANUÂLÂ KLIMATA KONTROLES SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) Ventilatora âtruma izvçles slçdzis 2. Reþîma izvçles slçdzis 3. Temperatûras kontroles slçdzis 4. Gaisa plûsmas kontroles poga 5. Gaisa kondicionçðanas poga (ja ir aprîkota) 4 5 OBL

170 BRAUKÐANA Ventilatora âtruma izvçles slçdzis Lai varçtu darbinât ventilatoru, aizdedzes slçdzim jâbût ON stâvoklî. Ventilatora âtruma regulçðanas slçdzis ïauj regulçt no ventilâcijas sistçmas plûstoðâ gaisa âtrumu. Lai mainîtu ventilatora âtrumu, pagrieziet slçdzi pa labi, lai palielinâtu âtrumu, vai pa kreisi - lai samazinâtu. Lai izslçgtu ventilatoru, pagrieziet slçdzi OFF stâvoklî. OBL OBL OBL Temperatûras regulçðanas slçdzis Temperatûras regulçðanas slçdzis ïauj regulçt no ventilâcijas sistçmas ieplûstoðâ gaisa temperatûru. Lai mainîtu gaisa temperatûru salonâ, pagrieziet slçdzi. Pagrieþot to pa labi, gaisa temperatûra paaugstinâs, pa kreisi - pazeminâs. Reþîma izvçles slçdzis Reþîma izvçles slçdzis regulç gaisa plûsmas virzienu caur ventilâcijas sistçmu. Gaiss no D atveres izplûst jebkurâ reþîmâ. Lai noslçgtu gaisa ieplûdi, aizveriet ventilâcijas atveres, pagrieþot slçdzi, kas bloíç gaisa plûsmu. 4-64

171 BRAUKÐANA A D A C A A B B C D Sejas pozîcija Gaisa plûsma ir vçrsta pret íermeòa augðdaïu un seju. Katru atveri var papildus regulçt, lai virzîtu no atveres izplûstoðo gaisu. (atvere: B, ) D Sejas un grîdas pozîcija Gaisa plûsma ir vçrsta pret seju un grîdu. Gaiss grîdas lîmenî ir siltâks nekâ sejas lîmenî (izòemot gadîjumu, kad ir uzstâdîta viszemâkâ temperatûra). (atvere: B, C, D ) 2BLA470 Grîdas pozîcija Lielâkâ daïa gaisa plûsmas ir vçrsta pret grîdu, bet neliels gaisa apjoms tiek pievadîts vçjstikla un sânu logu atkausçtâjam. (atvere: C, D ) 4-65

172 BRAUKÐANA Grîdas un atkausçðanas pozîcija Lielâkâ daïa gaisa plûsmas ir vçrsta pret grîdu un vçjstiklu, bet neliels gaisa daudzums tiek pievadîts sânu logu atkausçtâjiem. (atvere:,, D) Atkausçðanas pozîcija Lielâkâ daïa gaisa plûsmas ir vçrsta pret vçjstiklu, bet neliels gaisa daudzums tiek pievadîts sânu logu atkausçtâjiem. (atvere: A, ) A C D Kad ir izvçlçta grîdas un atkausçðanas pozîcija, tiek automâtiski ieslçgts gaisa kondicionçtâjs un izvçlçts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms. Lai izslçgtu gaisa kondicionçtâju, skat. punktu Piespiedu gaisa kondicionçtâja darbîbas atcelðana grîdas/ atkausçðanas un atkausçðanas pozîcijâ sadaïâ Vçjstikla atkausçðana un noþâvçðana. Kad ir izvçlçta atkausçðanas pozîcija, tiek automâtiski ieslçgts gaisa kondicionçtâjs (ja ir aprîkots) un izvçlçts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms. Lai izslçgtu gaisa kondicionçtâju, skat. punktu Piespiedu gaisa kondicionçtâja darbîbas atcelðana grîdas / atkausçðanas un atkausçðanas pozîcijâ sadaïâ Vçjstikla atkausçðana un noþâvçðana. OBL Gaisa plûsmas kontroles poga Ieteicams normâlos apstâkïos ieslçgt ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîciju. 4-66

173 BRAUKÐANA Iekðçjâ gaisa cirkulâcijas reþîms Vienreiz nospieþot gaisa ievades regulçðanas pogu (recirkulâcija), tiek noslçgta gandrîz visa ârçjâ gaisa ieplûde automobilî un tiek recirkulçts automobilî esoðais gaiss. Ðo pozîciju var izmantot uz neilgu laiku salona maksimâlai sasildîðanai vai atdzesçðanai (ja tas ir aprîkots ar gaisa kondicionçtâju), kâ arî lai neïautu salonâ iekïût nevçlamam âra gaisam. UZMANÎBU Ilgstoði darbinot klimata kontroles sistçmu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, automobilî var uzkrâties mitrums, aizmiglojot stiklu un apgrûtinot redzamîbu. BRÎDINÂJUMS Neguliet automobilî ar ieslçgtu gaisa kondicionçðanas sistçmu. Retinâtais skâbeklis un íermeòa temperatûras kriðanâs var izraisît nopietnu saslimðanu vai nâvi. Ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija Vçlreiz nospieþot gaisa ievades regulçðanas pogu, gaisa ieplûdes reþîms tiek mainîts uz ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu un automobilî ieplûst gaiss no ârpuses. Izmantojiet ðo pozîciju normâlai ventilâcijai un sildîðanai. Ikreiz, iedarbinot motoru, tiek uzstâdîts ârçjâ (svaigâ) gaisa plûsmas reþîms. Lai ieslçgtu gaisa recirkulâcijas reþîmu, nospiediet attiecîgo pogu. Lai atceltu piespiedu ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu pçc motora iedarbinâðanas, skat. atcelðanas procedûru sadaïâ Vçjstikla atkausçðana un noþâvçðana. 4-67

174 BRAUKÐANA OBL Gaisa kondicionçðanas poga (ja ir aprîkota) Lai ieslçgtu gaisa kondicionçðanas sistçmu, nospiediet pogu A/C. Pogâ izgaismosies indikatora signâls, ja ir ieslçgta ventilatora âtruma regulçðanas poga. Lai izslçgtu gaisa kondicionçðanas sistçmu, vçlreiz nospiediet pogu. Sistçmas darbîba Ventilâcija 1. Uzstâdiet reþîma izvçles pogu stâvoklî. 2. Uzstâdiet gaisa ievades regulçðanas pogu vajadzîgajâ pozîcijâ. 3. Uzstâdiet temperatûras regulçðanas pogu vajadzîgajâ pozîcijâ. 4. Uzstâdiet ventilatora âtruma regulçðanas pogu vajadzîgajâ âtrumâ. Sildîðana 1. Uzstâdiet reþîma izvçles pogu stâvoklî. 2. Uzstâdiet gaisa ievades regulçðanas pogu vajadzîgajâ pozîcijâ. 3. Uzstâdiet temperatûras regulçðanas pogu vajadzîgajâ pozîcijâ. 4. Uzstâdiet ventilatora âtruma regulçðanas pogu vajadzîgajâ âtrumâ. 5. Ja nepiecieðama sildîðana, samazinot gaisa mitrumu, ieslçdziet gaisa kondicionçðanas sistçmu (ja ir aprîkota). Ja divu lîmeòu darbîbas reþîmâ ir vçlams vçsâks gaiss sejas lîmenî, uzstâdiet reþîma regulçðanas pogu pozîcijâ. Ja vçjstikls aizsvîst, uzstâdiet reþîma regulçðanas pogu pozîcijâ. 4-68

175 Gaisa kondicionçðana (ja ir aprîkota) Visas Kia automobiïu gaisa kondicionçðanas sistçmas ir pildîtas ar videi draudzîgu R134a saldçðanas aìentu, kas nav kaitîgs ozona slânim. 1. Iedarbiniet motoru. Nospiediet gaisa kondicionçðanas pogu. 2. Uzstâdiet reþîma izvçles pogu sejas pozîcijâ. 3. Uzstâdiet gaisa ievades regulçðanas pogu ârçjâ gaisa vai recirkulçtâ gaisa pozîcijâ. 4. Uzstâdiet temperatûras regulçðanas pogu vajadzîgajâ pozîcijâ. 5. Uzstâdiet ventilatora âtruma regulçðanas pogu vajadzîgajâ âtrumâ. 6. Noregulçjiet ventilatora âtruma regulçðanas pogu un temperatûras regulçðanas pogu, lai uzturçtu maksimâlu komfortu. Ja divu lîmeòu darbîbas reþîmâ ir vçlams siltâks gaiss grîdas lîmenî, uzstâdiet reþîma regulçðanas pogu pozîcijâ un noregulçjiet temperatûru ar regulçðanas pogu, lai uzturçtu maksimâlu komfortu. Ja ir nepiecieðama maksimâla dzesçðana, pagrieziet temperatûras regulçðanas pogu lîdz galam pa kreisi un uzstâdiet gaisa ieplûdes regulçðanas pogu gaisa recirkulâcijas reþîmâ. PIEZÎME Izmantojot gaisa kondicionçðanas sistçmu, uzmanîgi vçrojiet motora temperatûras râdîtâju, braucot pret kalnu vai blîvas satiksmes apstâkïos, kad âra temperatûra ir augsta. Gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîba var izraisît motora pârkarðanu. Ja temperatûras râdîtâjs liecina par motora pârkarðanu, atstâjiet ieslçgtu ventilatoru, bet izslçdziet gaisa kondicionçðanas sistçmu. BRAUKÐANA Gaisa kondicionçðanas sistçmas lietoðanas ieteikumi Ja automobilis karstâ laikâ ir bijis novietots tieðos saules staros, uz neilgu laiku atveriet logus, lai no automobiïa izplûstu sakarsuðais gaiss. Lai lietainâ laikâ noþâvçtu mitrumu logu iekðpusç, ieslçdziet gaisa kondicionçðanas sistçmu, lai samazinâtu gaisa mitrumu automobiïa salonâ. Gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîbas laikâ var nedaudz mainîties motora âtrums tukðgaitâ atbilstoði gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîbas cikliem. Tâ ir sistçmas normâlas darbîbas îpaðîba. 4-69

176 BRAUKÐANA Iedarbiniet gaisa kondicionçðanas sistçmu vismaz reizi mçnesî uz daþâm minûtçm. Pçc gaisa kondicionçðanas sistçmas lietoðanas, zemç zem automobiïa pasaþiera pusç, iespçjams, var pilçt un pat uzkrâties tîrs ûdens. Tâ ir sistçmas normâlas darbîbas îpaðîba. Gaisa kondicionçðanas sistçmai ir speciâla funkcija, kas automâtiski izslçdz gaisa kondicionçðanas kompresoru, kad motora dzesçðanas ðíidruma temperatûra tuvojas pârkarðanas lîmenim. Gaisa kondicionçðanas kompresors atsâks darbu, kad motora dzesçðanas ðíidruma temperatûra atkal bûs normas robeþâs. Gaisa kondicionçðanas kompresors tiek uz daþâm sekundçm automâtiski izslçgts, kad tiek lîdz galam nospiests gâzes pedâlis. Darbinot gaisa kondicionçðanas sistçmu, izmantojiet ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu. Darbinot gaisa kondicionçðanas sistçmu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, var panâkt maksimâlu dzesçðanu, taèu, pastâvîgi izmantojot ðo reþîmu, gaiss automobilî zaudç svaigumu. 4-70

177 BRAUKÐANA AUTOMÂTISKÂ KLIMATA KONTROLES SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) Automâtisko klimata kontroles sistçmu regulç, vienkârði uzstâdot vajadzîgo temperatûru. MODE 1. Poga AUTO (automâtiskâ regulçðana) 2. A/C displejs 3. Duâlâs temperatûras regulçðanas izvçles poga 4. Vadîtâja puses temperatûras regulçðanas poga 5. Priekðçjâ vçjstikla atkausçðanas poga 6. Pasaþiera puses temperatûras regulçðanas poga OBL026015A 7. Gaisa kondicionçðanas poga 8. Poga OFF (izslçgðana) 9. Reþîma izvçles poga 10.Priekðçjâ ventilatora âtruma regulçðanas slçdzis 11. Ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcijas poga 12. Gaisa recirkulâcijas pozîcijas poga 4-71

178 BRAUKÐANA Automâtiska darbîba AUTO Pilnîbâ automâtiskâ temperatûras regulçðanas sistçma (FATC) automâtiski regulç sildîðanas un dzesçðanas sistçmu. 1. Nospiediet pogu AUTO. Iedegsies indikatora gaismas signâls un visi reþîmi, ventilatora âtrumi, gaisa ieplûde un gaisa kondicionçðana tiks regulçti automâtiski saskaòâ ar uzstâdîto temperatûru. 2. Nospiediet pogu TEMP, lai uzstâdîtu vajadzîgo temperatûru. Ja ir uzstâdîta temperatûra 17 C (62 F), gaisa kondicionçðanas sistçma darbojas nepârtraukti. 3. Lai izslçgtu automâtisko darbîbu, nospiediet jebkuru pogu, izòemot temperatûras regulçðanas un AMB pogu. Nospieþot reþîma izvçles, gaisa kondicionçðanas, atkausçðanas, gaisa ieplûdes regulçðanas vai ventilatora âtruma pogu, attiecîgâ funkcija tiek regulçta manuâli, bet pârçjâs funkcijas turpina darboties automâtiski. PIEZÎME Lai nodroðinâtu labâku sildîðanas un dzesçðanas sistçmas regulçðanu, nenovietojiet neko uz sensora, kas atrodas virs instrumentu paneïa. Manuâla darbîba Sildîðanas un dzesçðanas sistçmu var regulçt manuâli un arî nospieþot pogas, izòemot pogu AUTO. Ðajâ gadîjumâ sistçma turpmâk darbojas atbilstoði nospiestajâm pogâm. Nenospiesto pogu funkcijas tiks regulçtas automâtiski. Lai atjaunotu sistçmas automâtisku regulçðanu, nospiediet pogu AUTO. 4-72

179 BRAUKÐANA Temperatûras regulçðanas slçdzis Pagrieþot temperatûras regulçðanas slçdzi lîdz galam pa labi, temperatûra paaugstinâs lîdz maksimumam (HI). Pagrieþot temperatûras regulçðanas slçdzi lîdz galam pa kreisi, temperatûra pazeminâs lîdz minimumam (Lo). Vienreiz pagrieþot slçdzi, temperatûra paaugstinâs vai pazeminâs par 0,5 C/1 F. Ja ir uzstâdîta viszemâkâ temperatûra, gaisa kondicionçðana darbojas nepârtraukti. OBL026015A Duâlâs temperatûras regulçðanas izvçles poga Vadîtâja un pasaþiera puses temperatûras atseviðía regulçðana 1. Nospiediet "DUAL" pogu, lai regulçtu temperatûru vadîtâja un pasaþiera pusç atseviðíi. Pagrieþot labâs puses temperatûras regulçðanas slçdzi, automâtiski tiks ieslçgts "DUAL" reþîms. 2. Lai noregulçtu temperatûru vadîtâja pusç, pagrieziet kreisâs puses temperatûras regulçðanas slçdzi. Lai noregulçtu temperatûru pasaþiera pusç, pagrieziet labâs puses temperatûras regulçðanas slçdzi. Vadîtâja un pasaþiera puses temperatûras kopîga regulçðana 1. Lai dezaktivçtu DUAL reþîmu, vçlreiz nospiediet pogu DUAL. Pasaþiera puses temperatûra tiks uzstâdîta tâda pati kâ vadîtâja puses temperatûra. 2. Pagrieziet kreisâs puses temperatûras regulçðanas slçdzi. Vadîtâja un pasaþiera puses temperatûra tiks regulçta vienâdi. Temperatûras pârslçgðana Ja akumulators bijis izlâdçjies vai atvienots, temperatûras reþîma râdîjums tiek atiestatîts pçc Celsija skalas. Tâ ir normâla sistçmas îpaðîba, un temperatûru no Celsija uz Fârenheita skalu var pârslçgt ðâdi: Turot nospiestu pogu AUTO, nospiediet pogu OFF uz 3 sekundçm vai ilgâk. Displeja râdîjums mainîsies no Celsija uz Fârenheita skalu vai pretçji. 4-73

180 BRAUKÐANA Ventilatora âtruma regulçðanas poga Vajadzîgo ventilatora âtrumu var uzstâdît, nospieþot attiecîgo ventilatora âtruma pogu. Jo lielâks ir ventilatora âtrums, jo lielâks gaisa daudzums tiek piegâdâts. Lai izslçgtu ventilatoru, jânospieþ poga OFF. Gaisa plûsmas regulçðanas poga To izmanto, lai izvçlçtos ârçjâ (svaigâ) gaisa vai gaisa recirkulâcijas pozîciju. Lai mainîtu gaisa ieplûdes regulçðanas pozîciju, nospiediet regulçðanas pogu. Gaisa recirkulâcijas pozîcija Kad gaisa ieplûdes regulçðanas poga ir gaisa recirkulâcijas pozîcijâ, izgaismojas indikatora signâls. Kad ir ieslçgta gaisa recirkulâcijas pozîcija, salona gaiss tiek sûknçts caur sildîðanas sistçmu un sasildîts vai atdzesçts atbilstoði izvçlçtajai funkcijai. Ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija Kad gaisa ieplûdes regulçðanas poga ir ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcijâ, izgaismojas pogas indikatora signâls. Kad ir ieslçgta ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija, gaiss no ârpuses iekïûst automobilî un tiek sasildîts vai atdzesçts atbilstoði izvçlçtajai funkcijai. Ja pirms motora izslçgðanas ir manuâli ieslçgta gaisa recirkulâcijas pozîcija, tad, iedarbinot motoru, gaisa plûsmas regulçðanai tiek noteikts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms. Lai atceltu piespiedu ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîciju pçc motora iedarbinâðanas, skat. atcelðanas procedûru sadaïâ Vçjstikla atkausçðana un noþâvçðana. PIEZÎME Acerieties, ka, ilgstoði darbinot sildîtâju gaisa recirkulâcijas reþîmâ, var aizsvîst vçjstikls un gaiss salonâ var zaudçt svaigumu. Turklât, ilgstoði darbinot gaisa kondicionçtâju gaisa recirkulâcijas reþîmâ, gaiss salonâ kïûst pârâk sauss. BRÎDINÂJUMS Pastâvîgi darbinot klimata kontroles sistçmu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, automobiïa salonâ var uzkrâties mitrums, kas var aizmiglot stiklus un apgrûtinât redzamîbu. Neguliet automobilî ar ieslçgtu gaisa kondicionçðanas sistçmu. Retinâtais skâbeklis un íermeòa temperatûras kriðanâs var izraisît nopietnu saslimðanu vai nâvi. 4-74

181 BRAUKÐANA A A A A B D Reþîma izvçles poga MODE Ar reþîma izvçles pogu var regulçt gaisa plûsmas virzienu caur ventilâcijas sistçmu. Gaisa plûsmas atvere ir tâda pati kâ manuâlajai klimata kontroles sistçmai. B D C 5BLA4070 Sejas pozîcija Gaisa plûsma ir vçrsta pret íermeòa augðçjo daïu un seju. Turklât ir arî iespçjams regulçt katru atveri, lai virzîtu no atveres plûstoðo gaisu. (atvere:, ) B D 4-75

182 BRAUKÐANA Sejas un grîdas pozîcija Gaisa plûsma ir vçrsta pret seju un grîdu. Gaiss grîdas lîmenî ir siltâks nekâ sejas lîmenî (izòemot gadîjumus, kad ir uzstâdîta viszemâkâ temperatûra). (atvere: B, C, D) Grîdas pozîcija Lielâkâ gaisa plûsmas daïa ir vçrsta pret grîdu, bet neliels gaisa daudzums ir novirzîts uz vçjstikla un sânu logu atkausçtâjiem. (atvere: C, D ) Grîdas un atkausçðanas pozîcija Lielâkâ gaisa plûsmas daïa ir vçrsta pret grîdu un vçjstiklu, bet neliels gaisa daudzums ir novirzîts uz sânu logu atkausçtâjiem. (atvere: A, C, D ) Gaisa kondicionçðana darbojas automâtiski, vadoties pçc apkârtçjâs temperatûras, un automâtiski tiek izvçlçts arçjâ (svaigâ) gaisa reþîms. Lai izslçgtu gaisa kondicionçtâju vai ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu, nospiediet attiecîgo pogu. Atkausçðanas poga Lielâkâ gaisa plûsmas daïa ir vçrsta pret vçjstiklu, bet neliels gaisa daudzums ir novirzîts uz sânu logu atkausçtâjiem. (atvere: A, D ) Kad ir nospiesta atkausçðanas poga, tiek automâtiski izvçlçts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms un gaiss tiek izvadîts pa vçjstikla atkausçðanas ventilâcijas atverçm. Gaisa kondicionçðana darbojas automâtiski, vadoties pçc apkârtçjâs temperatûras. Lai izslçgtu gaisa kondicionçtâju vai ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu, nospiediet attiecîgo pogu. 4-76

183 BRAUKÐANA Gaisa kondicionçðanas poga Lai ieslçgtu gaisa kondicionçðanas sistçmu, nospiediet pogu A/C (izgaismosies indikatora gaismas signâls). Lai izslçgtu gaisa kondicionçðanas sistçmu, vçlreiz nospiediet pogu A/C. Poga OFF (izslçgðana) A/C OFF Lai izslçgtu klimata kontroles sistçmu, nospiediet pogu OFF. Taèu reþîma izvçles un gaisa ieplûdes pogas joprojâm var darbinât, ja aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî. Ar degvielu darbinâms sildîtâjs (ja ir aprîkots) Ðis ar degvielu darbinâmais sildîtâjs pievada salonam papildu siltumu, patçrçjot nelielu degvielas daudzumu, lai kompensçtu motora radîto siltumu. Lai ar degvielu darbinâmais sildîtâjs darbotos automâtiski, vienlaikus nepiecieðami ðâdi trîs priekðnosacîjumi. Motors darbojas. Apkârtçjâ temperatûra ir zemâka par 5 C. Dzesçðanas ðíidruma temperatûra ir zemâka par 68 C. Kad sildîtâjs netiek darbinâts, jo ir paaugstinâjusies dzesçðanas ðíidruma temperatûra un izslçgta aizdedze, tiek automâtiski veikts ar degvielu darbinâmâ sildîtâja tîrîðanas process. Tîrîðanas procesa laikâ sildîtâjam pievadîtâ degviela tiek pilnîbâ sadedzinâta un izdalâs dûmi. Tas ir sildîtâja turpmâkai darbîbai un izturîbai nepiecieðams process, kas ilgst apmçram 1~3 minûtes. 4-77

184 BRAUKÐANA PIEZÎME Bûs vçrojami ðâdi simptomi, kas ir pilnîgi normâla parâdîba. - Ar degvielu darbinâmâ sildîtâja darbîbas laikâ no sildîtâja izpûtçja var plûst balti dûmi. Tomçr, ja izdalâs pârmçrîgs daudzums melnu dûmu, ar degvielu darbinâmais sildîtâjs jâpârbauda. - Klaudzoða skaòa sildîtâjâ rodas, iedegoties sadegðanas liesmai. - Kad sildîtâjs darbojas ar pilnu jaudu, dzirdama dûcoða skaòa. - Ja sildîtâja darbîbas laikâ tiek izslçgts motors, atskan sîkðana, jo notiek sildîtâja tîrîðanas process. Uzpildot degvielu, izslçdziet ar degvielu darbinâmo sildîtâju, izslçdzot motoru. 4-78

185 BRAUKÐANA VÇJSTIKLA ATKAUSÇÐANA UN NOÞÂVÇÐANA (MANUÂLAIS TIPS) UZMANÎBU Neizmantojiet atkausçðanas pozîciju dzesçtâja darbîbas laikâ îpaði mitros laika apstâkïos. Ârçjâ gaisa un vçjstikla temperatûras starpîbas rezultâtâ aizmiglosies vçjstikla ârçjâ virsma, apgrûtinot redzamîbu. OBL OBL Vçjstikla iekðpuses noþâvçðana 1. Izvçlieties jebkuru ventilatora âtrumu, izòemot OFF. 2. Izvçlieties vajadzîgo temperatûru. 3. Izvçlieties grîdas un atkausçðanas ( ) vai atkausçðanas ( ) pozîciju. 4. Tiks automâtiski ieslçgta gaisa kondicionçðana (ja ir aprîkota) un ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms. Vçjstikla ârpuses atkausçðana 1. Uzstâdiet visaugstâko temperatûru. 2. Uzstâdiet ventilatora âtrumu vajadzîgajâ pozîcijâ. 3. Izvçlieties atkausçðanas ( ) pozîciju. 4. Tiks automâtiski ieslçgta gaisa kondicionçðana (ja ir aprîkota) un ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms. 4-79

186 BRAUKÐANA Lai panâktu maksimâlu atkausçðanu, pagrieziet temperatûras regulçðanas pogu lîdz galam pa labi (uz visaugstâko temperatûru) un ventilatora âtruma regulçðanas pogu - uz vislielâko âtrumu. Ja atkausçðanas vai noþâvçðanas laikâ vçlams silts gaiss grîdas lîmenî, uzstâdiet reþîma izvçles pogu grîdas un atkausçðanas pozîcijâ. Pirms braukðanas notîriet visu sniegu un ledu no vçjstikla, aizmugures loga, ârçjiem atpakaïskata spoguïiem un visiem sânu logiem. Notîriet visu sniegu un ledu no motora pârsega un gaisa ieplûdes atveres pârsega reþìî, lai uzlabotu sildîtâja un atkausçtâja darbîbas efektivitâti un samazinâtu vçjstikla iekðpuses aizsvîðanas iespçjamîbu. OBL026033A Kâ atcelt piespiedu gaisa kondicionçtâja darbîbu un ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu grîdas-atkausçðanas un atkausçðanas pozîcijâ: Kad ir izvçlçta grîdas un atkausçðanas vai atkausçðanas pozîcija, sistçma automâtiski ieslçdz gaisa kondicionçðanas sistçmu un tiek izvçlçts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms. Ja kâdâ no ðiem reþîmiem nav vajadzîga gaisa kondicionçðana un ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija, var izslçgt gaisa kondicionçðanas sistçmu, rîkojoties ðâdi: 1) Pagrieziet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî. 2) Pagrieziet reþîma izvçles pogu atkausçðanas pozîcijâ ( ). 3) Nospiediet gaisa ieplûdes regulçðanas pogu ( ) vismaz 5 reizes 3 sekunþu laikâ. Pçc tam gaisa ieplûdes regulçðanas pogas indikatora gaismas signâls ( ) nomirgos 3 reizes ar 0,5 sekunþu intervâlu. Lai atjaunotu automâtiskâs gaisa kondicionçðanas darbîbu un ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu, atkârtojiet to paðu procedûru. Veiciet to paðu procedûru, ja vçlaties atcelt vai atjaunot piespiedu ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu, iedarbinot motoru. 4-80

187 BRAUKÐANA VÇJSTIKLA ATKAUSÇÐANA UN NOÞÂVÇÐANA (AUTOMÂTISKAIS TIPS) To OBL Vçjstikla iekðpuses noþâvçðana 1. Uzstâdiet ventilatora âtrumu vajadzîgajâ pozîcijâ. 2. Izvçlieties vajadzîgo temperatûru. 3. Nospiediet atkausçðanas pogu ( ). 4. Tiks iedarbinâta gaisa kondicionçðana, vadoties pçc apkârtçjâs temperatûras, un izvçlçts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms. Lai izslçgtu gaisa kondicionçtâju vai ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu, nospiediet attiecîgo pogu. UZMANÎBU Neizmantojiet atkausçðanas pozîciju dzesçtâja darbîbas laikâ îpaði mitros laika apstâkïos. Ârçjâ gaisa un vçjstikla temperatûras starpîbas rezultâtâ aizmiglosies vçjstikla ârçjâ virsma, apgrûtinot redzamîbu. OBL Vçjstikla ârpuses atkausçðana 1. Uzstâdiet visaugstâko temperatûru (25 C~HI). 2. Uzstâdiet jebkuru ventilatora âtrumu no lîdz. 3. Nospiediet atkausçðanas pogu ( ). 4. Tiks iedarbinâta gaisa kondicionçðana, vadoties pçc apkârtçjâs temperatûras, un izvçlçts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms. Lai izslçgtu gaisa kondicionçtâju vai ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu, nospiediet attiecîgo pogu. 4-81

188 BRAUKÐANA Gaisa recirkulâcijas reþîma pogas indikatora gaismas signâls nomirgos 3 reizes ar 0,5 sekunþu intervâlu. OBL026036A Kâ atcelt piespiedu gaisa kondicionçtâja darbîbu un ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu grîdas-atkausçðanas un atkausçðanas pozîcijâ; 1. Pagrieziet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî. 2. Nospieþot atkausçðanas pogu ( ), izvçlieties atkausçðanas pozîciju. 3. Turot nospiestu gaisa kondicionçðanas pogu A/C, nospiediet gaisa recirkulâcijas reþîma pogu ( ) vismaz 5 reizes 3 sekunþu laikâ. Veiciet to paðu procedûru, ja vçlaties atcelt vai atjaunot piespiedu ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmu, iedarbinot motoru, kad pirms motora izslçgðanas ir manuâli izvçlçts gaisa recirkulâcijas reþîms. 4-82

189 BRAUKÐANA ELEKTRONISKÂ STABILITÂTES PROGRAMMA (JA IR APRÎKOTA) ESP OBL Elektroniskâ stabilitâtes programma (ESP) uzrauga daþâdu automobiïa sensoru informâciju un salîdzina vadîtâja dotâs komandas ar automobiïa reâlo darbîbu. Ja rodas draudi stabilitâtei - piemçram, straujð manevrs, - ESP ar motora datora un bremþu sistçmas starpniecîbu nepilnas sekundes laikâ iejaucas, cenðoties stabilizçt automobili. ESP darbîba ESP ON reþîms - Kad aizdedzes slçdzis ir ESP pagriezts ON stâvoklî, ESP un ESP OFF indikatora gaismas signâli izgaismojas apmçram uz 3 sekundçm, pçc tam tiek ieslçgta ESP. Lai izslçgtu ESP, pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî, nospiediet pogu ESP OFF vismaz uz pussekundi (izgaismosies indikators ESP OFF). Lai ieslçgtu ESP, nospiediet pogu ESP OFF (ESP OFF indikators nodzisîs). Iedarbinot motoru, var atskançt klusa tikðíçðana. Tas nozîmç, ka ESP sistçma veic automâtisku pârbaudi, un neliecina par darbîbas traucçjumiem. ESP darbîbas laikâ Kad ESP darbojas, mirgo ESP indikatora gaismas signâls. Kad elektroniskâ stabilitâtes programma darbojas normâli, automobilî jûtama viegla pulsçðana. Tâ ir tikai bremþu kontroles ietekme un neliecina ne par ko neparastu. Izbraucot no dubïiem vai braucot pa slidenu ceïu, iespçjams, nevarçs palielinât motora âtrumu (apgriezienu skaitu minûtç), nospieþot gâzes pedâli. 4-83

190 BRAUKÐANA ESP darbîba izslçgta ESP OFF reþîms ESP OFF Lai atceltu ESP darbîbu, nospiediet pogu ESP OFF (izgaismojas ESP OFF indikatora gaismas signâls). Ja aizdedzes slçdzis tiek pagriezts LOCK stâvoklî, kad ESP ir izslçgta, ESP paliek izslçgta. Iedarbinot motoru, ESP tiek atkal automâtiski ieslçgta. Ja ESP sistçmas darbîbas laikâ pârslçgðanas slçdzis tiek pagriezts no 2WD reþîma (2HI) uz 4WD reþîmu (4HI vai 4LO), ESP sistçma automâtiski izslçgsies, un, ja tas tiks pagriezts no 4WD reþîma (4HI vai 4LO) uz 2WD reþîmu (2HI), ESP sistçma atkal automâtiski ieslçgsies. (Ja ir uzstâdîta daïçja laika 4WD sistçma.). ESP indikatora gaismas signâls (mirgo) ESP ESP indikatora gaismas signâls (iedegas) ESP OFF Indikatora gaismas signâls Kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, indikatora gaismas signâls izgaismojas un pçc tam nodziest, ja ESP sistçma darbojas normâli. ESP indikatora gaismas signâls mirgo vienmçr, kad ESP darbojas. ESP OFF indikatora gaismas signâls izgaismojas, kad ESP tiek izslçgta, nospieþot pogu, vai ESP sistçma pçc ieslçgðanas nevar uzsâkt darbu. BRÎDINÂJUMS Elektroniskâs stabilitâtes programmas sistçma ir tikai braukðanas palîglîdzeklis. Palçninot âtrumu uz lîkumainiem, sniegotiem vai apledojuðiem ceïiem, ievçrojiet visus piesardzîbas noteikumus. Brauciet lçni un nemçìiniet palielinât âtrumu, kad mirgo ESP indikatora gaismas signâls vai ceïa virsma ir slidena. 4-84

191 BRAUKÐANA ESP OFF izmantoðana Braukðanas laikâ Ikdienas braukðanâ ieteicams vienmçr, kad iespçjams, atstât ieslçgtu ESP sistçmu. Lai braukðanas laikâ izslçgtu ESP, nospiediet pogu ESP OFF, braucot pa lîdzenu ceïa virsmu. Nekâdâ gadîjumâ nespiediet pogu ESP OFF, kad ESP darbojas (ESP indikatora gaismas signâls mirgo). Ja ESP tiek izslçgta brîdî, kad tâ ir aktîva, automobilis var sâkt nekontrolçjami slîdçt. PIEZÎME Mçrot automobiïa âtrumu ar ðasijas dinamometru, ESP sistçmai noteikti jâbût izslçgtai (izgaismojas ESP OFF gaismas signâls). Ja ESP ir atstâta ieslçgta, tâ var neïaut automobilim palielinât âtrumu un izraisît nepareizu spidometra diagnostikas rezultâtu. ESP sistçmas izslçgðana neietekmç ABS vai bremþu sistçmas darbîbu. BRÎDINÂJUMS Nekâdâ gadîjumâ nespiediet pogu ESP OFF, kad ESP sistçma darbojas. Ja ESP tiek izslçgta brîdî, kad tâ ir aktîva, automobilis var sâkt nekontrolçjami slîdçt. Lai braukðanas laikâ izslçgtu ESP, nospiediet pogu ESP OFF, braucot pa lîdzenu ceïa virsmu. 4-85

192 BRAUKÐANA AIZMUGURES BRÎDINÂJUMA SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) OBL Aizmugures brîdinâjuma sistçma palîdz vadîtâjam, braucot atpakaïgaitâ. Ja sistçma pamana kâdu priekðmetu 120 cm attâlumâ automobiïa aizmugurç, atskan skaòas signâls. Ðî ir papildu droðîbas sistçma un neaizstâj nepiecieðamîbu vadîtâjam ievçrot îpaðu uzmanîbu un piesardzîbu. Aizmugures brîdinâjuma sistçmas sensoru darbîbas zona un konstatçjamo priekðmetu veidi ir ierobeþoti. Ikreiz, braucot atpakaïgaitâ, vçrojiet, kas atrodas aizmugurç, tikpat uzmanîgi kâ tad, ja automobilim ðâdas sistçmas nebûtu BRÎDINÂJUMS Aizmugures brîdinâjuma sistçma jâuzskata tikai par papildufunkciju. Aizmugures brîdinâjuma sistçmas darbîbu var ietekmçt daudzi apkârtçjie faktori un apstâkïi, tâpçc vadîtâja pienâkums ir vienmçr pirms braukðanu atpakaïgaitâ pârbaudît, kas atrodas aizmugurç. Aizmugures brîdinâjuma sistçmas darbîba Darbîbas nosacîjumi Ðî sistçma iedarbojas, kad automobilis brauc atpakaïgaitâ un aizdedzes atslçga ir ON stâvoklî. Ja automobilis brauc ar âtrumu, kas ir lielâks par 5 km/h, sistçma var nedarboties pareizi. Sensora darbîbas attâlums, braucot atpakaïgaitâ, ir apmçram 120 cm. Ja vienlaikus tiek pamanîti vairâk par diviem priekðmetiem, pirmais tiek atpazîts tuvâkais. Brîdinâjuma skaòas signâla veidi Kad priekðmets atrodas 120 lîdz 81 cm attâlumâ no aizmugures bampera: skan pîkstieni ar pârtraukumiem. Kad priekðmets atrodas 80 lîdz 41 cm attâlumâ no aizmugures bampera: skan divi pîkstieni ar pârtraukumiem. Kad priekðmets atrodas 40 cm attâlumâ no aizmugures bampera: skan nepârtraukts pîkstiens.

193 Apstâkïi, kad aizmugures brîdinâjuma sistçma nedarbojas Aizmugures brîdinâjuma sistçma var normâli nedarboties ðâdos gadîjumos: 1. Pie sensora ir piesalis mitrums (kad tas izkusîs, sensors atkal darbosies normâli). 2. Sensors ir pârklâts, piemçram, ar sniegu vai ûdeni, vai arî sensora vâciòu kaut kas aizsedz (kad sensors tiks atbrîvots no ðiem ðíçrðïiem, tas atkal darbosies normâli). 3. Braucot pa nelîdzeniem ceïiem, piemçram, pa ceïiem bez seguma, granti, grambâm vai slîpumu. 4. Priekðmeti, kas rada pârmçrîgi skaïu troksni, piemçram, automobiïu skaòas signâli, skaïi motociklu motori vai kravas automobiïu pneimatiskâs bremzes, var traucçt sensora darbîbai. 5. Stiprs lietus vai ûdens ðïakatas. 6. Sensora darbîbas zonâ atrodas bezvadu raidîtâji vai mobilie tâlruòi. 7. Sensors ir pârklâts ar sniegu. 8. Piekabes vilkðana. Sensora darbîbas zona var samazinâties ðâdos gadîjumos: 1. Sensors ir pârklâts, piemçram, ar sniegu vai ûdeni. (Pçc atbrîvoðanas no tiem sensora darbîbas zona atkal bûs normâla.) 2. Âra gaisa temperatûra ir ïoti augsta vai zema. Sensors var neatpazît ðâdus priekðmetus: 1. Smailus vai tievus priekðmetus, piemçram, virves, íçdes vai nelielus mietiòus. 2. Priekðmetus, kuriem ir tendence absorbçt sensora frekvenci, piemçram, apìçrbus, porainus materiâlus vai sniegu. 3. Priekðmetus, kas ir îsâki par 1 m un ðaurâki par 14 cm diametrâ. BRAUKÐANA UZMANÎBU 1. Atkarîbâ no âtruma un pamanîto priekðmetu formas aizmugures brîdinâjuma sistçmas skaòas signâls var neskançt noteiktajâ secîbâ. 2. Aizmugures brîdinâjuma sistçma var pienâcîgi nedarboties, ja ir pârveidots automobiïa bamperu augstums vai sensoru uzstâdîjums. Jebkâdas ierîces vai piederumi, kas nav automobiïa raþotâja uzstâdîti, var traucçt sensora darbîbai. 3. Sensors var nepamanît priekðmetus, kas atrodas tuvâk nekâ 40 cm attâlumâ, vai arî tas var noteikt nepareizu attâlumu. Ievçrojiet piesardzîbu. 4. Ja sensors ir sasalis vai notraipîts ar sniegu vai ûdeni, tas var nedarboties, lîdz tiks notîrîts ar mîkstu audumu. 5. Nespiediet, neskrâpçjiet sensoru un nesitiet pa to ar cietiem priekðmetiem, kas var sabojât tâ virsmu. Ðâdi var sabojât sensoru. 4-87

194 BRAUKÐANA UZMANÎBU Ðî sistçma var pamanît priekðmetus tikai sensoru darbîbas zonâ, tâ nespçj noteikt priekðmetus, kas atrodas vietâs, kur sensori nav uzstâdîti. Sensori nepamana arî mazus vai tievus priekðmetus vai tos priekðmetus, kas atrodas starp sensoriem. Braucot atpakaïgaitâ, vienmçr skatieties, kas atrodas automobiïa aizmugurç. Noteikti informçjiet par ðîs sistçmas iespçjâm un ierobeþojumiem citus vadîtâjus, kuriem bûs jâvada ðis automobilis, ja tie nepârzina so sistçmu. Jaunâ automobiïa garantija neattiecas uz negadîjumiem un kaitçjumiem automobilim vai tâ vadîtâjam un pasaþieriem, kas raduðies aizmugures brîdinâjuma sistçmas darbîbas traucçjumu rezultâtâ. Braucot vienmçr ievçrojiet droðîbu un piesardzîbu BRÎDINÂJUMS Esiet ïoti uzmanîgi, braucot tuvu kâdiem ðíçrðïiem uz ceïa, kâ arî seviðíi gâjçjiem un jo îpaði bçrniem. Atcerieties, ka daþus ðíçrðïus sensori nespçj pamanît to attâluma, lieluma vai materiâla dçï, jo visi ðie faktori var ierobeþot sensora darbîbas efektivitâti. Pirms braukðanas jebkurâ virzienâ vienmçr vizuâli pârliecinieties, ka tam ceïâ nav nekâdu ðíçrðïu. PIEZÎME Ja brîdinâjuma skaòas signâls nav dzirdams vai ja pîkstiens ska nepârtraukti, kad ir ieslçgts R pârnesums, tas iespçjams, liecina par aizmugures brîdinâjuma sistçmas darbîbas traucçjumiem. Ðâdos gadîjumos automobilis pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtajiem Kia pârstâvjiem.

195 BRAUKÐANAS PADOMI Prasîbas degvielai Izplûdes gâzu kontroles sistçma Pirms braukðanas Ieteikumi taupîgai braukðanai Îpaði braukðanas apstâkïi Èetrriteòu piedziòas izmantoðana Piekabes vilkðana Pârmçrîga slodze Informâcijas plâksnîtes

196 BRAUKÐANAS PADOMI PRASÎBAS DEGVIELAI Benzîna motors (bez svina) Ðim Kia automobilim ir piemçrota tikai svinu nesaturoða degviela ar oktânskaitli 91 vai augstâku. Ðis Kia automobilis ir paredzçts vislabâkajai darbîbai ar SVINU NESA- TUROÐU DEGVIELU, kas ïauj arî lîdz minimumam samazinât izplûdes gâzu izdalîðanu un aizdedzes sveèu aizsçrçðanu. PIEZÎME NEKÂDÂ GADÎJUMÂ NEIZMANTO- JIET SVINU SATUROÐU DEG- VIELU. Svinu saturoða degviela ir kaitîga katalîtiskajam konvertoram, tâ bojâ motora vadîbas sistçmas skâbekïa sensoru un negatîvi ietekmç izplûdes gâzu kontroli. Nekâdâ gadîjumâ nepievienojiet degvielai nekâdus degvielas sistçmas tîrîðanas lîdzekïus, izòemot Kia atïautos. (Sîkâku informâciju jautâjiet Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem.) 5-2 Benzîna motors (ar svinu) Valstîs, kurâs tiek lietota SVINU SA- TUROÐA DEGVIELA, arî ðim Kia automobilim jâizmanto SVINU SATU- ROÐA DEGVIELA. Ðim Kia automobilim ir jâbût speciâli paredzçtam SVINU SATUROÐAS DEGVIELAS lietoðanai. Lûdzu, noskaidrojiet, vai jûsu automobilim drîkst izmantot SVINU SATUROÐU DEGVIELU. Benzîns, kas saur etilspirtu un metilspirtu Pârdoðanâ ir arî benzîns ar spirta piedevu - etanolu (jeb graudu spirtu) vai metanolu (jeb koksnes spirtu). Tas tiek izmantots paralçli svinu saturoðajam vai nesaturoðajam benzînam vai tâ vietâ. Nedrîkst lietot benzînu ar metanola piedevu, bet ar etanola piedevu drîkst lietot, ja tâ nav lielâka par 10%. Katrs no ðiem degvielas veidiem var negatîvi ietekmçt automobiïa vadâmîbu un bojât degvielas sistçmu. Ja rodas sareþìîjumi ar automobiïa vadâmîbu, pârtrauciet lietot degvielu ar spirta piedevu.

197 BRAUKÐANAS PADOMI Raþotâja garantija neattiecas uz automobiïa bojâjumiem vai vadâmîbas sareþìîjumiem, kas raduðies ðâdas degvielas lietoðanas gadîjumos: 1. Benzîns ar spirta piedevu, kas satur vairâk nekâ 10% etanola. 2. Benzîns ar spirta piedevu, kas satur metanolu. 3. Svinu saturoða degviela vai svinu saturoðs benzîns ar spirta piedevu. PIEZÎME Nekâdâ gadîjumâ nelietojiet benzînu ar metanola piedevu. Pârtrauciet lietot jebkâdu benzînu ar spirta piedevu, ja tas negatîvi ietekmç automobiïa vadâmîbu. 5-3

198 BRAUKÐANAS PADOMI IZPLÛDES GÂZU KON- TROLES SISTÇMA - Benzîna motors Automobiïa modificçðana Ðim automobilim nav ieteicams veikt nekâdas modifikâcijas. Kia automobiïa modificçðana var negatîvi ietekmçt tâ braukðanas râdîtâjus, droðîbu vai izturîbu, kâ arî var tikt pârkâpti valdîbas noteikumi attiecîbâ uz droðîbu un izplûdes gâzçm. Turklât uz modificçðanas izraisîtiem bojâjumiem vai darbîbas traucçjumiem bieþi neattiecas garantija. Motora izplûdes gâzu droðîbas pasâkumi (oglekïa monoksîds) Motora izplûdes gâzes satur oglekïa monoksîdu. Tas ir bezkrâsains un bez smarþas, taèu ir ïoti bîstams un ieelpots var bût nâvçjoðs. Oglekïa monoksîds var bût arî citu automobiïa izgarojumu sastâvâ. Tâpçc, ja automobiïa salonâ jûtat kâdu izplûdes dûmu vai tvaiku aromâtu, nekavçjoties vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja vai kâda cita kompetenta automehâniía. Ja jums rodas kaut mazâkâs aizdomas par to, ka automobilî ieplûst izplûdes gâzes, brauciet tikai ar atvçrtiem logiem. Automobilis ir nekavçjoties jâpârbauda un jânovçrð bojâjums. Nedarbiniet automobili ðaurâs vai slçgtâs telpâs (piemçram, garâþâs) ilgâk nekâ nepiecieðams, lai izbrauktu automobili no ðîm telpâm. Ja automobilis ir apstâdinâts atklâtâ vietâ ilgâk par îsu brîdi, motoram darbojoties, noregulçjiet ventilâcijas sistçmu (pçc vajadzîbas), lai automobilî tiktu ievadîts âra gaiss. Nekad nesçdiet stâvçðanai novietotâ vai apturçtâ automobilî ilgâku laiku, motoram darbojoties. 5-4

199 BRAUKÐANAS PADOMI Katalîtisko konvertoru lietoðanas droðîbas noteikumi Ðis automobilis ir aprîkots ar katalîtiskâ konvertora izplûdes gâzu kontroles ierîci. Tâpçc jâievçro ðâdi droðîbas noteikumi: Benzîna motoram izmantojiet tikai SVINU NESATUROÐU DEGVIELU. Nenovietojiet automobili stâvçðanai virs viegli uzliesmojoðiem materiâliem, piemçram, sausas zâles, papîra, koku lapâm utt. vai to tuvumâ. Daþos gadîjumos tie var aizdegties no karstâm izplûdes gâzçm. Nedarbiniet automobili, ja ir vçrojami motora darbîbas traucçjumi, piemçram, aizdedzes traucçjumi vai jûtams jaudas zudums. Pareizi darbiniet motoru. Nepareizas motora izmantoðanas piemçri ir braukðana inerces ietekmç ar izslçgtu aizdedzi vai lejup no stâvas nogâzes ar ieslçgtu pârnesmu un izslçgtu aizdedzi. Nedarbiniet motoru tukðgaitâ ar lieliem apgriezieniem ilgâku laiku (ilgâk par 5 minûtçm). Neveiciet nekâdas izmaiòas un patvaïîgus darbus nevienai motora vai izplûdes gâzu kontroles sistçmas daïai. Visas apskates un regulçðanas jâveic kvalificçtiem automehâniíiem. Ðo droðîbas noteikumu neievçroðana var izraisît bojâjumus katalîtiskajam konvertoram un automobilim. Turklât ðâda rîcîba var bût par iemeslu garantijas zaudçðanai. 5-5

200 BRAUKÐANAS PADOMI PIRMS BRAUKÐANAS Pirms iekâpðanas automobilî: Pârliecinieties, ka visi logi, ârçjie spoguïi un ârçjie lukturi ir tîri. Pârbaudiet riepu stâvokli. Paskatieties zem automobiïa, vai nav kâdu noplûdes pazîmju. Ja jâbrauc atpakaïgaitâ, pârliecinieties, vai aizmugurç nav ðíçrðïu. Nepiecieðamâs apskates Ðíidrumu - motoreïïas, motora dzesçðanas ðíidruma, bremþu / sajûga ðíidruma un mazgâðanas ðíidruma - lîmeòi jâpârbauda regulâri. Konkrçtie intervâli katram ðíidrumam ir atðíirîgi. Sîkâku informâciju skat. 7. sadaïâ Tehniskâ apkope. Pirms automobiïa iedarbinâðanas Aizveriet un aizslçdziet visas durvis. Novietojiet sçdekli tâ, lai visas vadîbas ierîces bûtu çrti aizsniedzamas. Noregulçjiet iekðçjos un ârçjos atpakaïskata spoguïus. Pârliecinieties, ka darbojas visas gaismas. Pârbaudiet visus mçraparâtus. Kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, pârbaudiet brîdinâjuma gaismas signâlus. Atlaidiet stâvbremzi un pârliecinieties, ka bremþu brîdinâjuma gaismas signâls nodziest. Lai braukðana bûtu droða, pârliecinieties, ka labi pârzinât automobili un tâ aprîkojumu. 5-6

201 BRAUKÐANAS PADOMI Braukðana alkohola reibumâ Vadît automobili alkohola reibumâ ir bîstami. Katru gadu tieði braukðana dzçrumâ izraisa visvairâk avâriju, kurâs iet bojâ cilvçki. Alkohols negatîvi ietekmç vadîtâja sprieðanas spçjas, redzi un muskuïu darbîbas koordinâciju. Pat neliels alkohola daudzums pasliktina vadîtâja refleksus, uztveres un sprieðanas spçjas. Lûdzu, nelietojiet alkoholu, ja jums ir jâvada automobilis, un nebrauciet kâ pasaþieri ar vadîtâju, kurð ir lietojis alkoholu. Ja esat kopâ ar cilvçku grupu, izraugieties vienu par vadîtâju, bet, ja esat viens, izsauciet taksometru. Braukðana narkotiku ietekmç Vadît automobili narkotiku ietekmç ir tikpat bîstami vai pat vçl bîstamâk nekâ alkohola reibumâ. Tas atkarîgs no lietotâs narkotiskâs vielas un tâs daudzuma. Nelietojiet narkotikas, ja jums ir jâvada automobilis. 5-7

202 BRAUKÐANAS PADOMI IETEIKUMI TAUPÎGAI BRAUKÐANAI Automobiïa degvielas ekonomija galvenokârt ir atkarîga no braukðanas stila, braukðanas vietas un laika izvçles. Katrs no ðiem faktoriem ietekmç to, cik kilometru (jûdþu) var nobraukt ar vienu litru (galonu) degvielas. Lai braukðana bûtu pçc iespçjas taupîgâka, ievçrojiet ðâdus ieteikumus, kas palîdzçs ietaupît naudu par degvielu un remontu: Pârâk ilgi nedarbiniet motoru tukðgaitâ, lai to iesildîtu. Kad motors sâk darboties vienmçrîgi, sâciet braukt. Atcerieties, ka aukstâ laikâ motora iesilðana var bût mazliet ilgâka. Lai ietaupîtu degvielu, pçc apstâðanâs uzòemiet âtrumu pamazâm. Motoram jâbût labi noregulçtam. Ievçrojiet ieteikto periodiskâs tehniskâs apskates grafiku. Tas ïaus paildzinât visu detaïu kalpoðanas laiku un pazeminât ekspluatâcijas izmaksas. 5-8 Nedarbiniet gaisa kondicionçtâju bez vajadzîbas. Pa nelîdzeniem ceïiem brauciet lçnâk. Lai panâktu ilgâku riepu kalpoðanas laiku un labâku degvielas ekonomiju, vienmçr piepumpçjiet riepas lîdz ieteicamajam gaisa spiedienam. Lai novçrstu straujas apstâðanâs nepiecieðamîbu, brauciet droðâ attâlumâ no citiem transporta lîdzekïiem. Tâ mazâk nolietosies bremþu uzlikas un kluèi. Ðâdi braucot tiek arî ietaupîta degviela, jo âtruma uzòemðanai pçc apstâðanâs ir nepiecieðams vairâk degvielas. Nevediet automobilî liekus smagumus. Braukðanas laikâ neturiet kâju uz bremþu pedâïa. Tâ nevajadzîgi nolietojas un var tikt bojâtas bremzes, un palielinâs degvielas patçriòð. Nepareizi noregulçti riteòi izraisa âtrâku riepu nodilðanu un lielâku degvielas patçriòu. Braucot lielâ âtrumâ ar atvçrtiem logiem, palielinâs degvielas patçriòð. Degvielas patçriòð palielinâs, braucot sânvçjâ un pretvçjâ. Lai to kompensçtu, ðâdos apstâkïos brauciet mazliet lçnâk. Uzturçt automobili labâ tehniskâ stâvoklî ir svarîgi gan no degvielas patçriòa, gan droðîbas viedokïa. Tâpçc autorizçtiem Kia pârstâvjiem jâveic plânotâs apskates un tehniskâs apkopes. BRÎDINÂJUMS - Braukðana ar izslçgtu motoru Nekâdâ gadîjumâ neizslçdziet motoru, inerces ietekmç braucot lejâ no kalna, kâ arî citreiz automobiïa kustîbas laikâ. Ja motors ir izslçgts, nedarbojas stûres un bremþu pastiprinâtâji. Ðâdos gadîjumos ieslçdziet zemâku pârnesumu, lai varçtu bremzçt ar motoru.

203 ÎPAÐI BRAUKÐANAS APSTÂKÏI Bîstami braukðanas apstâkïi Sastopoties ar bîstamiem braukðanas apstâkïiem - ûdeni, sniegu, ledu, dubïiem, smiltîm vai lîdzîgiem draudiem, ievçrojiet ðos ieteikumus: Brauciet uzmanîgi un atcerieties, ka bremzçðanas ceïð ir garâks. Atturieties no straujâm kustîbâm, bremzçjot vai stûrçjot. Bremzçjot pumpçjiet bremþu pedâli ar vieglu kustîbu no augðas uz leju, lîdz automobilis apstâjas. Ja automobilis ir iestidzis sniegâ, dubïos vai smiltîs, ieslçdziet otro pârnesumu. Spiediet gâzes pedâli lçni, lai velkoðie riteòi nesâktu spolçt. Lai izkustinâtu ledû, sniegâ vai dubïos iestiguðu automobili, palieciet zem velkoðajiem riteòiem smiltis, rupju sâli, riepu íçdes un citus neslîdoðus materiâlus, lai nodroðinâtu saíeri. BRÎDINÂJUMS - Zemâka pârnesuma ieslçgðana Pârslçgt âtrumus uz leju uz 1. (pirmo) pârnesumu manuâlajai âtrumkârbai vai L (zemo) pârnesumu automâtiskajai âtrumkârbai, braucot pa slideniem ceïiem, ir bîstami, jo tâ var izraisît avâriju. Pçkðòâ riepu âtruma maiòa var likt tâm slîdçt. Rîkojieties ïoti uzmanîgi, pârslçdzot zemâkus pârnesumus uz slideniem ceïiem. BRAUKÐANAS PADOMI Automobiïa izkustinâðana Ja ir jâizkustina automobilis, lai atbrîvotu to no sniega, smiltîm vai dubïiem, vispirms pagrieziet stûri pa labi un pa kreisi, lai atbrîvotu priekðçjo riteòu tuvâko apkârtni. Pçc tam automobiïiem ar manuâlo âtrumkârbu ieslçdziet pârmaiòus 1. (pirmo) pârnesumu un R (atpakaïgaitu), bet automobiïiem ar automâtisko âtrumkârbu - R (atpakaïgaitu) un jebkuru braukðanai uz priekðu paredzçto pârnesumu. Nepârslogojiet motoru un pçc iespçjas mazâk spolçjiet riteòus. Ja pçc daþiem mçìinâjumiem neizdodas atbrîvot automobili, tas jâizvelk ar kâda cita transporta lîdzekïa palîdzîbu, lai nepieïautu motora pârkarðanu un iespçjamu âtrumkârbas, sadales kârbas vai diferenciâïa bojâjumu. 5-9

204 BRAUKÐANAS PADOMI PIEZÎME Ilgstoði mçìinâjumi izkustinât iestiguðu automobili var izraisît motora pârkarðanu, âtrumkârbas vai sadales kârbas bojâjumus vai darbîbas traucçjumus un riepu bojâjumus. BRÎDINÂJUMS - Riteòu spolçðana Nespolçjiet riteòus, seviðíi ar âtrumu, kas ir lielâks par 56 km/h (35 jûdzes/h). Riteòu spolçðana lielos âtrumos, kad automobilis stâv uz vietas, var izraisît riepu pârkarðanu, un tâs var pârsprâgt, savainojot blakus esoðos cilvçkus. Braukðana naktî Tâ kâ naktî braukt ir bîstamâk nekâ dienâ, ieteicams iegaumçt daþus svarîgus padomus: Brauciet lçnâk un ieturiet lielâku distanci no pârçjiem satiksmes dalîbniekiem, jo naktî ir apgrûtinâta redzamîba, seviðíi apvidos, kur, iespçjams, nav ielu apgaismojuma. Noregulçjiet spoguïus, lai samazinâtu atspîdumu no citu automobiïu priekðçjiem lukturiem. Automobiïa priekðçjiem lukturiem jâbût tîriem un pareizi noregulçtiem. Netîri vai nepareizi noregulçti priekðçjie lukturi daudz vairâk apgrûtinâs redzamîbu naktî. Centieties ilgi neskatîties tieði uz pretimbraucoðo transporta lîdzekïu priekðçjiem lukturiem. Tie var îslaicîgi apþilbinât, un bûs nepiecieðamas vairâkas sekundes, lai acis atkal aprastu ar tumsu. Braukðana lietû Braukt lietus laikâ pa slapjiem ceïiem var bût bîstami, seviðíi tad, ja neesat gatavojuðies ðâdiem apstâkïiem. Braucot lietû, ieteicams òemt vçrâ ðâdus padomus: Stiprâ lietusgâzç ir apgrûtinâta redzamîba un pagarinâs automobiïa bremzçðanas ceïð, tâpçc brauciet lçnâk. Vçjstikla aprîkojumam vienmçr jâbût labâ kârtîbâ. Nomainiet logu tîrîtâju slotiòas, kad tâs vairs nespçj pilnîbâ un kvalitatîvi notîrît stiklu. Ja automobiïa riepas nav labâ kârtîbâ, veicot strauju bremzçðanu uz slapja ceïa seguma, automobilis var sâkt slîdçt un izraisît avâriju. Riepâm vienmçr jâbût labâ kârtîbâ. Ieslçdziet priekðçjos lukturus, lai citi satiksmes dalîbnieki labâk varçtu saredzçt jûsu automobili. 5-10

205 BRAUKÐANAS PADOMI Pârâk âtri braucot pa lielâm peïíçm, var tikt traucçta bremþu darbîba. Ja ir jâbrauc caur peïíçm, centieties braukt lçni. Ja ir aizdomas, ka bremzes ir samirkuðas, braukðanas laikâ vairâkas reizes viegli nospiediet bremþu pedâli, lîdz bremzes atkal darbojas normâli. Braukðana ziemâ Ieteicams turçt automobilî ârkârtas gadîjumiem paredzçtu aprîkojumu - riepu íçdes, logu tîrîðanas skrâpi, vçjstikla atkausçðanas lîdzekli, smilðu vai sâls maisiòu, lukturîti, nelielu lâpstiòu un savienotâjkabeïus. Pârliecinieties, ka radiatorâ ir pietiekams etilçnglikola dzesçðanas ðíidrums. Pârbaudiet akumulatora tehnisko stâvokli un kabeïus. Zemas temperatûras apstâkïos samazinâs jebkura akumulatora jauda, tâpçc tam jâbût teicamâ kârtîbâ, lai nodroðinâtu pietiekamu jaudu motora iedarbinâðanai ziemas apstâkïos. Pârliecinieties, vai motoreïïas viskozitâte ir piemçrota aukstam laikam. Pârbaudiet, vai aizdedzes sistçmai nav vaïîgu savienojumu vai bojâjumu. Izmantojiet vçjstikla mazgâðanas ðíidrumu ar antifrîza formulu. (Neizmantojiet motora dzesçðanas ðíidruma antifrîzu.) Nelietojiet stâvbremzi, ja tâ var iesalt. Novietojot automobili stâvçðanai, automâtiskajai âtrumkârbai ieslçdziet P (Park) pârnesumu, bet manuâlajai âtrumkârbai - 1 (pirmo) vai R (atpakaïgaitu) un bloíçjiet aizmugures riteòus. 5-11

206 BRAUKÐANAS PADOMI Ziemas riepas Liekot Kia automobilim ziemas riepas, neaizmirstiet, ka tâm ir jâbût radiâlâm tâda paða izmçra riepâm kâ oriìinâlajâm un ar tâdu paðu slodzes diapazonu. Lai automobilis saglabâtu lîdzsvaru jebkuros laika apstâkïos, ziemas riepas jâliek uz visiem èetriem riteòiem. Iegaumçjiet, ka ziemas riepu nodroðinâtais vilcçjspçks uz sausiem ceïiem var nebût tikpat liels kâ automobiïa oriìinâlajâm riepâm. Brauciet uzmanîgi arî pa tîriem ceïiem. Uzziniet no riepu pârdevçja, kâds ir ieteicamais maksimâlais âtrums. BRÎDINÂJUMS - Ziemas riepu izmçrs Ziemas riepu izmçram un veidam jâbût tâdiem paðiem kâ automobiïa standarta riepu râdîtâjiem. Pretçjâ gadîjumâ var tikt negatîvi ietekmçta droðîba un automobiïa vadâmîba. Riepu íçdes Riepu íçdes automobilim var likt tikai tad, ja to prasa braukðanas apstâkïi. Pârliecinieties, ka íçþu izmçrs ir piemçrots jûsu automobiïa riepâm. Uzstâdiet íçdes tikai uz aizmugures riteòiem. Ja tiek izmantotas metâla íçdes, tâm jâatbilst SAE "S" kategorijai. Var izmantot arî kabeïa tipa vilcçjspçka ierîces. 5-12

207 BRAUKÐANAS PADOMI Íçþu uzstâdîðana Uzstâdot riepu íçdes, ievçrojiet raþotâja norâdîjumus un piestipriniet tâs pçc iespçjas stingrâk. Ar uzstâdîtâm íçdçm brauciet lçnâk. Ja ir dzirdams, ka íçdes pieskaras automobiïa korpusam vai ðasijai, apturiet automobili un nostipriniet tâs. Ja íçdes tomçr tiem pieskaras, brauciet lçnâk, lîdz ðâdas saskares vairs nav. Nokïûstot uz tîrâkiem ceïiem, tûlît noòemiet íçdes. BRÎDINÂJUMS - Riepu íçdes Riepu íçþu izmantoðana var negatîvi ietekmçt automobiïa vadâmîbu. Nepârsniedziet âtrumu 30 km/h (20 jûdzes/h) vai íçþu raþotâja ieteikto âtruma ierobeþojumu - zemâko lielumu no abiem. Brauciet uzmanîgi un izvairieties no ceïa nelîdzenumiem, bedrçm, asiem pagriezieniem un citâm bîstamâm parâdîbâm, kas var likt automobilim zaudçt lîdzsvaru. Atturieties no straujiem pagriezieniem vai bremzçðanas ar bloíçtiem riteòiem. Nepiemçrota lieluma vai nepareizi uzstâdîtas íçdes var sabojât automobiïa bremþu ðïûtenes, piekari un riteòus. Ja dzirdat, ka íçdes atsitas pret automobili, apstâjieties un pievelciet íçdes cieðâk. Braukðana pârplûduðos apvidos Izvairieties no braukðanas pârplûduðos apvidos. Tas pieïaujams vienîgi, ja esat pârliecinâti, ka ûdens lîmenis nav augstâks par riteòa rumbas apakðçjo malu. Pa ûdeni vienmçr brauciet lçni. Ievçrojiet ilgâku bremzçðanas ceïu, jo bremþu darbîba var bût apgrûtinâta. Pçc braukðanas pa ûdeni noþâvçjiet bremzes, braucot lçni un vairâkas reizes viegli piespieþot bremþu pedâli. 5-13

208 BRAUKÐANAS PADOMI Padomi braukðanai pa ceïa segumu Ðis universâlais pasaþieru automobilis ir kvalificçts kâ apvidus automobilis. 4WD automobiïiem ir augstâks klîrenss un ðaurâks attâlums starp riteòiem, lai nodroðinâtu tiem veiksmîgu darbîbu visdaþâdâkajos bezceïa apstâkïos. Specifisko konstrukcijas îpatnîbu rezultâtâ tiem ir augstâks smaguma centrs nekâ tradicionâlajiem vieglajiem automobiïiem. Augstâka klîrensa priekðrocîba ir labâka ceïa pârredzamîba, kas ïauj vadîtâjam âtrâk saskatît gaidâmos sareþìîjumus. Ðie automobiïi nav paredzçti braukðanai pagriezienos ar tâdu paðu âtrumu kâ tradicionâlie 2WD automobiïi, tâpat kâ sporta automobiïi ar zemu piekari nav paredzçti veiksmîgai darbîbai bezceïa apstâkïos. Ja vien tas ir iespçjams, atturieties no asiem pagriezieniem vai straujiem manevriem. Tâpat kâ ar citiem ðâda veida automobiïiem, arî ðî automobiïa vadîtâjs rîcîbas nepareizas rezultâtâ var zaudçt kontroli pâr to, izraisît avâriju vai automobiïa apgâðanos. 5-14

209 ÈETRRITEÒU PIEDZIÒAS IZMANTOÐANA Braukðana pa sniega vai ledus klâtiem ceïiem ( 4HI, 4LO daïçjam 4WD reþîmam vai AUTO pilnam 4WD reþîmam) Izmantojiet ziemas riepas vai riepu íçdes. Sîkâku informâciju skat. ðîs nodaïas sadaïâ Riepas un Riepu íçdes. Ievçrojiet pienâcîgu distanci ar citiem automobiïiem. Atturieties no straujas bremzçðanas, gâzçðanas vai asiem stûrçðanas manevriem. Ðîs darbîbas var izraisît automobiïa vilcçjspçka zudumu. Braukðana pa smiltîm vai dubïiem ( 4HI, 4LO daïçjam 4WD reþîmam vai AUTO pilnam 4WD reþîmam) Atturieties no straujas bremzçðanas, gâzçðanas vai asiem stûrçðanas manevriem. Ðîs darbîbas var izraisît automobiïa iestigðanu smiltîs vai dubïos. Ja iespçjams, brauciet lçnâk. Braucot dubïos, aizmugures riteòiem uzlieciet riepu íçdes, ja nepiecieðams. Laiku pa laikam, iespçjams, jâizkâpj no automobiïa, lai pârbaudîtu ceïa apstâkïus. Ja automobilis iestieg smiltîs vai dubïos, mçìiniet palikt zem riteòiem akmeòus, koka gabalus vai citus lîdzîgus materiâlus, lai palielinâtu vilcçjspçku, vai vairâkkârt mçìiniet braukt uz priekðu un atpakaï, lai izkustinâtu automobili. BRAUKÐANAS PADOMI BRÎDINÂJUMS - Vilcçjspçks Kad vilcçjspçka palielinâðanai zem riepâm ir palikti kâdi materiâli, pârliecinieties, vai neviens nestâv riteòiem priekðâ vai aizmugurç. Riteòiem grieþoties, ðie materiâli var izlidot no to apakðas, izraisot smagus svainojumus vai pat nâvi. PIEZÎME Ilgstoði izkustinâðanas mçìinâjumi var izraisît motora bojâjumus, pârkarðanu, pârnesumkârbas diferenciâïa vai sadales kârbas bojâjumus vai darbîbas traucçjumus un riepu bojâjumus. 5-15

210 BRAUKÐANAS PADOMI Braukðana pret kalnu ( 4LO daïçjam 4WD reþîmam vai LOW pilnam 4WD reþîmam) Braucot augðâ pret kalnu vai lejâ no kalna, ieslçdziet zemâku pârnesumu un atturieties no straujas bremzçðanas. Braucot lejâ no kalna, nepârslçdziet pârnesumus un neizmantojiet sajûgu. Nebrauciet lejâ no kalna ar neitrâlo pârnesumu. Braukðana pâri grâvim ( 4LO daïçjam 4WD reþîmam vai LOW pilnam 4WD reþîmam) Ja iespçjams, izvairieties no braukðanas pâri grâvjiem, seviðíi tad, ja tajos ir ûdens. Samirkstot elektriskajai sistçmai, automobiïa motors var noslâpt. Ja ir jâðíçrso grâvis, ieslçdziet 4LO vai LOW reþîmu. Nebrauciet vietâs, kur ûdens lîmenis ir augstâks par riteòa rumbas apakðçjo malu. Ja ûdens lîmenis ir augstâks par ðo atzîmi, automobilim, iespçjams, bûs nepiecieðama tehniskâ apkope. Braucot ûdenî un pçc tam, vairâkkârt viegli nospiediet bremþu pedâli. Tas palîdzçs uzturçt bremzes sausas un pienâcîgâ darba kârtîbâ. Braucot pâri grâvim, nepârslçdziet pârnesumus. Asu pagriezienu bremþu efekts UZMANÎBU Èetrriteòu piedziòas reþîmâ, braucot ar nelielu âtrumu un veicot asu pagriezienu, var bût grûti novaldît stûri. Ðo parâdîbu sauc par asu pagriezienu bremþu efektu. Asu pagriezienu bremþu efekts ir unikâla èetrriteòu piedziòas automobiïu îpaðîba, ko izraisa èetru riteòu rotâcijas atðíirîba un priekðçjo riteòu un piekares nulles pakâpes riteòu regulçðanas leòíi. Asi pagriezieni nelielos âtrumos jâveic piesardzîgi. 5-16

211 BRAUKÐANAS PADOMI Braukðana bezceïa apstâkïos ar èetrriteòu piedziòas automobili Braukðana bezceïa apstâkïos var bût aizraujoða izklaide. Taèu tâ nenoliedzami ir arî bîstama. Vislielâkos draudus rada pats apvidus. Braucot bezceïa apstâkïos, jârçíinâs ar to, ka civilizçto ceïu sistçma paliek tâlu aiz muguras. Braukðanas joslas nav apzîmçtas. Lîkumiem nav apmaïu. Nav rûpîgi izstrâdâtu ceïa zîmju, kas brîdina par bîstamiem ceïa apstâkïiem vai informç par ieteicamu droðu âtrumu. Vadîtâjam paðam jânovçrtç vide. Virsmas var bût slidenas, nelîdzenas, jâbrauc augðup un lejup no kalna. Braucot bezceïa apstâkïos, jâapgûst jaunas iemaòas. Tâpçc ir ïoti svarîgi izlasît un izprast ðo nodaïu. Tajâ atrodama noderîga informâcija par braukðanu un ieteikumi. Tie palîdzçs jums panâkt, lai braukðana bezceïa apstâkïos bûtu droðâka un patîkamâka. Pirms doðanâs braucienâ bezceïa apvidû Pirms civilizçto ceïu atstâðanas ir jâveic daþi sagatavoðanâs darbi. Iepriekð noteikti jâveic visa nepiecieðamâ tehniskâ apkope un remonts. Noteikti izlasiet visu ðajâ instrukcijâ iekïauto informâciju par savu èetrriteòu piedziòas automobili. Vai degvielas ir pietiekami daudz? Vai rezerves riepa ir pilnîbâ piepumpçta? Vai visu ðíidrumu lîmeòi atbilst normai? Kâdi ir vietçjie noteikumi attiecîbâ uz braukðanu bezceïa apvidû? Ja tas nav zinâms, ieteicams pajautât vietçjo varasiestâþu pârstâvjiem. Vai braukðana paredzçta arî kâdâ privâtîpaðumâ? Ja tâ ir, tad noteikti vispirms jâsaòem atïauja. Bagâþas iekrauðana automobilî braukðanai bezceïa apvidû Lai pareizi iekrautu bagâþu, jâatceras daþi svarîgi noteikumi. Smagâkie priekðmeti jânovieto kravas nodalîjumâ un uz priekðu no automobiïa aizmugures ass. Smagâkâs kravas jânovieto pçc iespçjas tâlâk uz priekðgala pusi. Krava noteikti ir kârtîgi jânostiprina, lai, braucot bezceïa apvidû, tâ neizkustçtos un priekðmeti netiktu uzmesti vadîtâjam vai pasaþieriem. 5-17

212 BRAUKÐANAS PADOMI BRÎDINÂJUMS - Krava Krava, kas sakrauta gandrîz sçdekïu atzveltòu augstumâ (vai augstâk), pçkðòas apstâðanâs laikâ vai braucot lejâ no kalna, var krist uz priekðu. Vadîtâjs vai pasaþieri var tikt nopietni savainoti. Novietojiet kravu zemâk par sçdekïu atzveltnçm un, ja iespçjams, nekraujiet atseviðíus priekðmetus citu uz cita. Kravas nodalîjumâ novietota nenostiprinâta krava var tikt mçtâta, braucot pa ðosejâm vai bezceïa apvidû. Vadîtâjs vai pasaþieri var tikt nopietni savainoti, ja tiem uzkrît smagi priekðmeti. Nostipriniet kravu pienâcîgi. (Turpinâjums) (Turpinâjums) Kravu nedrîkst novietot uz jumta, ja nav uzstâdîts pienâcîgs jumta bagâþas reþìis. Uz jumta bagâþas reþìa var novietot ne vairâk par 75 kg - Eiropâ un ne vairâk par 45 kg ârpus Eiropas. Ja uz jumta bagâþas reþìa ir novietotas smagas kravas, tiek vçl vairâk paaugstinâts automobiïa smaguma centrs, palielinot apgâðanâs varbûtîbu. Automobilim apgâþoties, cilvçki var gût nopietnus un pat nâvçjoðus savainojumus. Ja vien tas ir iespçjams, nekraujiet kravu uz jumta bagâþas reþìa, braucot bezceïa apvidû. Smagas kravas novietojiet kravas nodalîjumâ, nevis uz jumta vai uz jumta bagâþnieka. Kravas nodalîjumâ kravai jâbût novietotai pçc iespçjas zemâk un tâlâk uz priekðu. Braucieni uz attâlâm, nomaïâm vietâm Ieteicams plânot ceïojumu, seviðíi braucot uz attâliem ceïa mçríiem. Iepazîstiet apvidu un plânojiet marðrutu. Tad bûs daudz mazâk nepatîkamu pârsteigumu. Sagâdâjiet precîzas meþa ceïu kartes. Îpaði ieteicams ðâdos izbraucienos doties vismaz ar diviem automobiïiem kopâ. Ja vienam no tiem notiek kâds negadîjums, otrs var âtri palîdzçt. 5-18

213 BRAUKÐANAS PADOMI Kâ apgût braukðanu bezceïa apstâkïos Pirms nopietnas bezceïa braukðanas vispirms jâapgûst ðî prasme braucienos droðos apvidos pietiekami tuvu pie mâjâm. Braukðanai bezceïa apstâkïos nepiecieðamas jaunas, pavisam atðíirîgas braukðanas iemaòas. Jâiemâcâs uzmanîgâk uztvert daþâdus signâlus. Piemçram, pastâvîgi jâvçro apkârtne, meklçjot neparedzçtus ðíçrðïus. Jâieklausâs, vai nav dzirdamas neparastas riepu, âtrumkârbas vai motora skaòas. Ar rokâm, kâjâm un íermeni jâsajût automobiïa vibrâcija un jâatbild uz to, saglabâjot pilnîgu kontroli pâr automobili. Pareizi jânovçrtç arî iespçjas un ievçrojami jâsamazina kilometru skaits, ko plânojat nobraukt stundas vai dienas laikâ. Pilnîga kontrole pâr automobili ir veiksmîgas bezceïu braukðanas pamatâ. Viens no labâkajiem automobiïa savaldîðanas veidiem ir âtruma kontrole. Braucot lielâkos âtrumos, jâatceras ðâdi nosacîjumi: Automobilis âtrâk tuvojas visiem objektiem un ir mazâk laika pârskatît apkârtni, meklçjot iespçjamus ðíçrðïus. Ir mazâk laika, lai reaìçtu. Automobilis daudz vairâk ðûpojas, braucot pâri ðíçrðïiem, un to ir grûtâk novaldît. Nepiecieðams garâks bremzçðanas ceïð, seviðíi tâpçc, ka jâbrauc pa ceïu bez seguma. Ðâds apvidus vienmçr ir slidenâks nekâ ceïð ar segumu. BRÎDINÂJUMS - Braukðana bezceïa apstâkïos Braucot bezceïa apvidû, automobiïa ðûpoðanâs un âtru virziena maiòu rezultâtâ cilvçki var viegli tikt izsviesti no sçdekïiem. Tas var izraisît kontroles zaudçðanu pâr automobili un avâriju. Tâpçc, braucot gan ceïa, gan bezceïa apvidû, vadîtâjam un pasaþieriem jâpiesprâdzçjas ar droðîbas jostâm. 5-19

214 BRAUKÐANAS PADOMI Apvidus vçroðana Braucot bezceïa apstâkïos, var nokïût visdaþâdâkajos apvidos. Jâiepazîst apvidus un visas tâ iezîmes. Jâòem vçrâ ðâdi apsvçrumi. Virsmas raksturojums Braucot bezceïa apvidû, var nokïût uz sacietçjuðiem dubïiem, grants, akmeòiem, zâlç, smiltîs, dubïos, sniegâ vai uz ledus. Katra no ðîm virsmâm atðíirîgi ietekmç automobiïa stûrçðanu, gâzçðanu un bremzçðanu. Daþâdas virsmas var izraisît slîdçðanu, riteòu spolçðanu, aizkavçtu âtruma uzòemðanu, vâju vilcçjspçku un bremzçðanas ceïa pagarinâðanos. Virsmas ðíçrðïi Neredzami vai apslçpti ðíçrðïi var bût bîstami. Akmens, baïíis, bedre, gramba vai cinis var nobiedçt nesagatavotu vadîtâju. Ðie ðíçrðïi bieþi ir paslçpti zâlç, krûmos, sniegâ vai pat apvidus reljefa kâpumos un kritumos. Pastâvîgi jâizvçrtç ðâdi nosacîjumi: Vai ceïð priekðâ ir pârskatâms? Vai virsmas raksturs tâlâk priekðâ mainâs? Vai ceïð ved augðup vai lejup? Vai nepiecieðamîbas gadîjumâ bûtu iespçjams pçkðòi apstâties vai strauji mainît virzienu? Braucot pa ðíçrðïotu vai nelîdzenu apvidu, vitâli svarîgi ir stingri turçt rokâs stûri. Braucot pa grambâm, ieplakâm un citiem virsmas nelîdzenumiem, nesagatavojies vadîtâjs viegli var izlaist stûri no rokâm. Braucot pâr ciòiem, akmeòiem un citiem ðíçrðïiem, automobiïa riteòi var atrauties no zemes. Ja tâ notiek pat tikai ar vienu vai diviem riteòiem, automobiïa vadâmîba tiek apgrûtinâta vai pat zaudçta. Tâ kâ atrodaties uz virsmas bez seguma, îpaði svarîgi ir atturçties no straujas gâzçðanas, straujiem pagriezieniem vai asas bremzçðanas. Jebkura no ðîm darbîbâm var izraisît automobiïa smaguma centra pârvietoðanos un stabilitâtes zudumu, kas draud ar sadursmi vai apgâðanos. Braukðanai bezceïa apstâkïos nepiecieðama citâda modrîba nekâ braukðanai pa ceïiem ar segumu un maìistrâlçm. Ðâdos apvidos nav ceïa zîmju, norâþu par âtruma ierobeþojumiem un gaismas signâlu. Vadîtâjam paðam jâprot novçrtçt, kas ir un kas nav droði. Nespçja pareizi novçrtçt situâciju ðajâ nekontrolçtajâ vidç var bût liktenîga. 5-20

215 BRAUKÐANAS PADOMI BRÎDINÂJUMS - braukðana reibumâ Braukðana alkohola vai narkotiku reibumâ var bût ïoti bîstama jebkuros ceïa apstâkïos. Tas, protams, attiecas arî uz bezceïa braukðanu. Tâ kâ ir nepiecieðama îpaða modrîba un braukðanas prasme, pat neliels alkohola vai narkotiku daudzums var negatîvi ietekmçt vadîtâja refleksus, uztveri un sprieðanas spçju. Braucot pie stûres alkohola vai narkotiku reibumâ vai braucot kâ pasaþierim kopâ ar vadîtâju, kurð lietojis alkoholu vai narkotikas, var iekïût smagâ un pat nâvçjoðâ avârijâ. Braukðana pakalnos bezceïa apstâkïos Braucot bezceïa apvidû, bieþi ir jâbrauc augðup pakalnâ, lejup no tâ vai tam pâri. Droðai braukðanai pakalnos nepiecieðamas izcilas sprieðanas spçjas un izpratne par automobiïa iespçjâm un to robeþâm. Daþos pakalnos labâk nav ieteicams braukt. BRÎDINÂJUMS - Braukðana pakalnos Daudzi pakalni ir pârâk stâvi braukðanai ar automobili. Braucot augðup, var noslâpt motors. Braucot lejup, nav iespçjams kontrolçt âtrumu. Abos gadîjumos draud automobiïa apgâðanâs. Braucot pâri ðiem pakalniem, automobilis var apgâzties un cilvçki var gût smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Ja neesat îsti pârliecinâti par kâda pakalna stâvumu, nebrauciet tajâ vai no tâ lejâ, pat ja tâdâ gadîjumâ jâgrieþas atpakaï un jâmeklç cits ceïð. Grieðanâs atpakaï ir normâla parâdîba droðâ bezceïa braukðanâ. 5-21

216 BRAUKÐANAS PADOMI Tuvojoties pakalnam Tuvojoties pakalnam, jâizlemj, vai tas nav pârâk stâvs uzbraukðanai, nobraukðanai vai ðíçrsoðanai. Stâvumu reizçm ir grûti novçrtçt. Piemçram, pavisam mazam pakalnam slîpums var bût lîdzens un pastâvîgs, ar nelielu augstuma maiòu un virsotne ir labi saredzama. Lielâkam pakalnam slîpums var kïût stâvâks, tuvojoties virsotnei, bet tas nav redzams, jo pakalna virsotni aizsedz krûmi vai zâle. Tuvojoties pakalnam, jânovçrtç arî ðâdi nosacîjumi: Vai slîpums ir pastâvîgs, vai pakalns atseviðíâs vietâs strauji kïûst stâvâks? Vai uz nogâzes bûs labs vilcçjspçks, vai arî riepas var sâkt slîdçt? Vai augðup vai lejup pakalnâ var uzbraukt (nobraukt) taisnâ virzienâ, lai nebûtu jâveic pagriezienu manevri? Vai uz pakalna ir ðíçrðïi, kas var apgrûtinât braukðanu (lieli akmeòi, koki, baïíi vai grambas)? Kas atrodas pakalna otrâ pusç? Vai tur ir klints, uzbçrums, stâva krauja vai þogs? Ja neesat pârliecinâti, izkâpiet no automobiïa un apejiet apkârt pakalnam. Tâ ir prâtîga rîcîba, lai izpçtîtu apstâkïus. Varbût ðis pakalns tomçr ir pârâk grûti pârvarams? Stâviem pakalniem bieþi ir grambas, plaisas, ieplakas un atsegti akmens bluíi, jo ðâdi pakalni ir vairâk pakïauti erozijai. Kâ apvidu ietekmçjuði laika apstâkïi? Vai uz pakalna var bût dubïi, sniegs vai ledus? Kâds diennakts laiks paðlaik ir? Vai temperatûra pazeminâs un mitras virsmas var apledot? 5-22

217 BRAUKÐANAS PADOMI Braukðana augðup pakalnâ Ja nolemsiet, ka ir iespçjams droði uzbraukt pakalnâ, jâveic daþi droðîbas pasâkumi. Ieslçdziet zemu pârnesumu un stingri satveriet rokâs stûri. Vienmçrîgi sâciet braukt augðup un centieties saglabât âtrumu. Nepatçrçjiet vairâk jaudas nekâ nepiecieðams, jo nedrîkst pieïaut riteòu spolçðanu vai slîdçðanu. Ja vien iespçjams, brauciet augðâ pakalnâ taisnâ lînijâ. Ja ceïð ir lîkumains, iespçjams, jâmeklç cits ceïð. BRÎDINÂJUMS - Braukðana pâri pakalniem Pagriezieni vai braukðana pâri stâviem pakalniem var bût bîstami. Automobilis var zaudçt vilcçjspçku, slîdçt uz sâniem vai nokïût uz pârâk stâvas, grûti pârvaramas nogâzes. Jebkurâ no ðiem gadîjumiem automobilis var apgâzties. Var gût nopietnus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Braucot augðup pakalnâ, vienmçr centieties braukt pçc iespçjas taisnâkâ lînijâ. Tuvojoties pakalna virsotnei, samaziniet âtrumu. Piestipriniet automobilim karogu, lai citi autovadîtâji meþa ceïos vai uz pakalniem varçtu to labâk saskatît. Tuvojoties pakalna virsotnei, signalizçjiet pretimbraucoðajiem autovadîtâjiem ar skaòas signâlu. Ieslçdziet priekðçjos lukturus, arî dienas laikâ, lai citi autovadîtâji varçtu labâk saskatît jûsu automobili. BRÎDINÂJUMS - Braukðana pâri pakalniem Braucot lielâ âtrumâ uz pakalna virsotni vai kori, var izraisît avâriju un gût smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Otrâ pusç var bût stâva krauja, uzbçrums, kâds cits transporta lîdzeklis vai zemç sçdoði cilvçki. Tuvojoties pakalna virsotnei, samaziniet âtrumu un saglabâjiet modrîbu. 5-23

218 BRAUKÐANAS PADOMI Apstâðanâs pusceïâ, braucot pret kalnu Ko darît, ja automobilis apstâjas vai tûlît apstâsies un nevar uzbraukt pakalnâ? Ja, braucot augðâ pakalnâ, automobilis apstâjas vai gatavojas tûlît apstâties, jums jâzina, kas jâdara un ko nedrîkst darît. Vispirms - kas jâdara: Nospiediet bremþu pedâli, lai apturçtu automobili un neïautu tam ripot atpakaï. Iedarbiniet arî stâvbremzi. Ja automobiïa motors vçl darbojas, ieslçdziet atpakaïgaitu, atlaidiet stâvbremzi un lçni brauciet atpakaïgaitâ lejâ no pakalna. Ja motors ir noslâpis, tas ir atkal jâiedarbina. Turot nospiestu bremþu pedâli un atstâjot stâvbremzi ieslçgtu, ieslçdziet N (neitrâlo) pârnesumu manuâlajai âtrumkârbai vai P (Park) automâtiskajai âtrumkârbai un iedarbiniet motoru. Pçc tam ieslçdziet atpakaïgaitu, atlaidiet stâvbremzi un lçni brauciet atpakaïgaitâ lejâ no pakalna. Braucot atpakaïgaitâ lejâ no pakalna, uzlieciet kreiso roku uz stûres uz pulksten 12. Tas palîdzçs noteikt, vai, braucot atpakaïgaitâ, riteòi ir taisni vai pagriezti pa labi vai pa kreisi. Jâzina arî, ko nedrîkst darît, ja, braucot augðâ pakalnâ, automobilis apstâjas vai gatavojas tûlît apstâties. Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet novçrst apstâðanos, nospieþot sajûga pedâli vai ieslçdzot N (neitrâlo) pârnesumu, lai pastiprinâtu motora apgriezienus un atjaunotu kustîbu uz priekðu. Tas nelîdzçs. Automobilis vçl âtrâk sâks ripot atpakaï, jûs varat zaudçt kontroli un tas var apgâzties. Tâpçc nospiediet bremþu pedâli, lai apturçtu automobili. Pçc tam iedarbiniet stâvbremzi. Ieslçdziet atpakaïgaitu, atlaidiet stâvbremzi un lçni brauciet atpakaïgaitâ lejâ no pakalna

219 BRAUKÐANAS PADOMI BRÎDINÂJUMS Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet apgriezties, ja automobilis draud apstâties, braucot augðâ pakalnâ. Ja pakalns ir pietiekami stâvs, lai liktu automobilim apstâties, tas ir arî pietiekami stâvs, lai liktu tam apgâzties, mçìinot apgriezties. Ja nav iespçjams braukt uz augðu, ir jâbrauc lejâ atpakaïgaitâ. Ja uz stâvas nogâzes noslâpst motors Ja automobiïa motors noslâpst un nav iespçjams nobraukt no pakalna atpakaïgaitâ, rîkojieties ðâdi: iedarbiniet stâvbremzi, ieslçdziet 1. (pirmo) pârnesumu vai P (Park) un izslçdziet motoru. Atstâjiet automobili un dodieties meklçt palîdzîbu. Ja automobilis atrodas slîpâ leòíî pret pakalna nogâzi, izkâpiet no automobiïa augðpusç no tâ un, kâpjot lejâ, uzmanieties, lai neatrastos automobiïa ceïâ, ja tas ripotu lejâ. Atstâjiet ieslçgtu 1. (pirmo) pârnesumu manuâlajai âtrumkârbai vai P (Park) automâtiskajai âtrumkârbai. BRÎDINÂJUMS - Izkâpðana no automobiïa Izkâpt no slîpâ nogâzç stâvoða automobiïa lejpus tâ ir bîstami. Ja automobilis apgâzîsies, tas var jums uzkrist virsû, smagi savainojot. Vienmçr izkâpiet no automobiïa augðpus tâ un uzmanieties, lai neatrastos tâ iespçjamâs apgâðanâs ceïâ. 5-25

220 BRAUKÐANAS PADOMI BRÎDINÂJUMS - Automobiïa atstâðana Ja gatavojaties atstât automobili, iedarbiniet stâvbremzi un ieslçdziet manuâlajai âtrumkârbai 1. (pirmo) pârnesumu, bet automâtiskajai âtrumkârbai P (Park) pârnesumu. Braukðana lejâ no pakalna Ja bezceïa braukðanâ jâdodas lejup no pakalna, jâòem vçrâ daudzi nosacîjumi, kas attiecas uz braukðanu augðup pakalnâ. Îss svarîgâko apsvçrumu atgâdinâjums: Cik stâva ir nogâze? Vai bûs iespçjams novaldît automobili? Kâda ir virsma? Gluda? Nelîdzena? Slidena? Sacietçjuði dubïi? Grants? Vai ir apslçpti virsmas ðíçrðïi? Grambas? Baïíi? Lieli akmeòi? Kas atrodas pakalna pakâjç? Vai tur nav apslçpts strauta krasts vai pat upes dibens ar lieliem akmeòiem? Vai kopð braukðanas augðup pakalnâ nav mainîjuðies laika apstâkïi, ietekmçjot apkârtni un vçl vairâk apgrûtinot braukðanu? Ja izlemsiet, ka varat droði nobraukt no pakalna, centieties braukt pçc iespçjas taisnâ virzienâ un ieslçdziet zemu pârnesumu. Tâdçjâdi notiks arî bremzçðana ar motoru, kas palîdzçs bremzçm. Brauciet lejâ lçni, visu laiku saglabâjot kontroli pâr automobili. 5-26

221 BRAUKÐANAS PADOMI BRÎDINÂJUMS Pirms nobrauciena uzsâkðanas ir vitâli svarîgi pârliecinâties, ka, braucot lejâ, nevar izkustçties krava un sâkt slîdçt uz priekðu. Tas var apdraudçt jûs un pasaþierus vai apgrûtinât automobiïa vadîðanu. BRÎDINÂJUMS - Bremzçðana Spçcîga bremzçðana, braucot lejâ no pakalna, var izraisît bremþu pârkarðanu un pavâjinâðanos. Tas var izraisît kontroles zudumu un nopietnu avâriju. Braucot lejâ no paugura, spiediet bremþu pedâli viegli un ieslçdziet zemu pârnesumu, lai varçtu labâk kontrolçt automobiïa âtrumu. Izvairieties no pagriezieniem, kas ved ðíçrsâm pâri pakalna nogâzei. Pakalns, kas nav pârâk stâvs taisnam nobraucienam, var bût pârâk stâvs, lai brauktu ðíçrsâm pa tâ nogâzi. Ja nebrauksiet taisni uz leju, automobilis var apgâzties. Nekâdâ gadîjumâ nebrauciet lejâ no pakalna, turot nospiestu sajûga pedâli. To sauc par nobraucienu brîvgaitâ. Ðâdi braucot, bremzçm tiek uzlikta pârmçrîga slodze, un tâs var pârkarst un pavâjinâties. BRÎDINÂJUMS Braucot lejâ no pakalna, nebremzçjiet tik spçcîgi, lai tiktu bloíçti riteòi. Ja automobiïa priekðçjie riteòi ir bloíçti, automobili nav iespçjams stûrçt. Ja, braucot lejâ no pakalna, riteòi tiek bloíçti, var bût jûtama automobiïa sâniska slîdçðana. Lai atgûtu pareizo virzienu, mazliet atlaidiet bremþu pedâli un stûrçjiet, lai automobiïa priekðgals bûtu vçrsts taisni uz leju. 5-27

222 BRAUKÐANAS PADOMI Motora noslâpðana, braucot lejâ no pakalna Motors bieþâk mçdz noslâpt, braucot augðâ pakalnâ. Taèu, ja tas notiek, braucot lejâ, rîkojieties ðâdi. Apturiet automobili, nospieþot bremþu pedâli. Pçc tam iedarbiniet stâvbremzi. Novietojiet âtruma pârslçga sviru P (Park) pârnesumâ automâtiskajai âtrumkârbai vai N (neitrâlajâ) pârnesumâ manuâlajai âtrumkârbai un, turpinot bremzçt, iedarbiniet motoru. Atkal ieslçdziet kâdu no zemajiem pârnesumiem, atlaidiet stâvbremzi un brauciet taisni lejâ. Ja motors neiedarbojas, izkâpiet no automobiïa un meklçjiet palîdzîbu. Izkâpiet uz augðu no automobiïa un uzmanieties, lai neatrastos tâ ceïâ, ja automobilis sâktu ripot uz leju. Braukðana ðíçrsâm pâri pakalna nogâzei Agrâk vai vçlâk bezceïa braucienos nâksies doties arî ðíçrsâm pâri pakalna nogâzei. Ðâdos gadîjumos ir vispirms jâizlemj, vai mçìinât braukt pâri nogâzei. Jâòem vçrâ ðâdi apsvçrumi: Paugurs, kurâ var taisni uzbraukt vai nobraukt no tâ, var bût pârâk stâvs, lai brauktu ðíçrsâm pâri tâ nogâzei. Braucot taisni augðâ vai lejâ, riteòu bâzes garums (attâlums no priekðçjiem lîdz aizmugures riteòiem) samazina automobiïa apgâðanâs iespçjamîbu uz priekðu vai atpakaï. Savukârt, braucot ðíçrsâm pâri nogâzei, automobiïa platums, kas ir daudz mazâks (attâlums no kreisajiem lîdz labajiem riteòiem) var nepasargât automobili no sasvçrðanâs un apgâðanâs. Braucot ðíçrsâm pâri nogâzei, tiek likts lielâks svars uz zemâk esoðajiem riteòiem. Tas var izraisît slîdçðanu vai apgâðanos. Braukðanu ðíçrsâm pâri pakalnam var stipri apgrûtinât virsmas apstâkïi. Irdena grants, dubïu laukumi vai pat slapja zâle var izraisît riepu sânisku slîdçðanu. Ja automobilis slîd uz sâniem, tas var atsisties pret kâdu ðíçrsli (akmeni, grambu u.c.) un apgâzties. Slçpti ðíçrðïi var vçl vairâk pastiprinât nogâzes slîpumu. Ja augstâk esoðie riteòi uzbrauc uz akmens vai zemâk esoðie - iebrauc grambâ vai bedrç, automobilis vçl vairâk sasveras. Ðâdu iemeslu dçï ir ïoti rûpîgi jâizlemj, vai braukt pâri nogâzei. Pat, ja pâri nogâzei ved meþa ceïð, tas nenozîmç, ka tur ir jâbrauc. 5-28

223 BRAUKÐANAS PADOMI BRÎDINÂJUMS - Automobiïa apgâðanâs Braucot pâri stâvai nogâzei, automobilis var apgâzties. Tâ var gût smagus un pat nâvçjoðus savainojumus. Ja neesat îsti pârliecinâti par nogâzes slîpuma pârvarçðanu, nebrauciet tai pâri. Atrodiet citu ceïu. Ja automobilis slîd lejâ no kalna Ja jûtat, ka automobilis sâk slîdçt uz sâniem, nekavçjoties pagriezieties uz leju. Tas palîdzçs iztaisnot automobili un novçrst sânisko slîdçðanu. Tomçr vislabâkais lîdzeklis ir - vispirms izkâpt no automobiïa un izstaigât trasi, lai pirms braukðanas pârliecinâtos par virsmas apstâkïiem. Ja automobilis apstâjas, ðíçrsojot nogâzi Ja automobilis apstâjas, ðíçrsojot nogâzi, jums un pasaþieriem jâizkâpj no automobiïa noteikti augðpus tâ, pat ja ðîs durvis ir grûtâk atvçrt. Ja izkâpsiet no automobiïa lejpus tâ un automobilis sâks gâzties, jûs bûsiet tam tieði ceïâ. Ja ir jâkâpj lejâ no nogâzes, uzmanieties un neejiet automobiïa iespçjamâs apgâðanâs un ripoðanas ceïâ. 5-29

224 BRAUKÐANAS PADOMI BRÎDINÂJUMS - Izkâpðana no automobiïa Izkâpt no slîpâ nogâzç stâvoða automobiïa lejpus tâ ir bîstami. Ja automobilis apgâzîsies, tas var jums uzkrist virsû, smagi savainojot. Vienmçr izkâpiet no automobiïa augðpus tâ un uzmanieties, lai neatrastos tâ iespçjamâs apgâðanâs ceïâ. Braukðana dubïos, smiltîs, ledû Braucot dubïos, smiltîs, sniegâ vai pa ledu, riteòiem nav pietiekama vilcçjspçka. Nevar tik âtri uzòemt âtrumu, ir grûtâk apgriezties un ir nepiecieðams garâks bremzçðanas ceïð. Dubïos ieteicams braukt ar zemâku pârnesumu - jo dziïâki dubïi, jo zemâks pârnesums. Îpaði dziïos dubïos ir tikai jâpanâk, lai automobilis atrastos kustîbâ un neiestigtu. Braucot smiltîs, ir jûtamas riteòu vilcçjspçka izmaiòas. Tas ir atkarîgs no smilðu irdenuma. Ja smiltis ir irdenas (piemçram, jûras krastâ vai smilðainâs kâpâs), riepas grimst smiltîs. Tas ietekmç stûrçðanu, gâzçðanu un bremzçðanu. Braucot smiltîs, ieteicams mazliet samazinât gaisa spiedienu riepâs. Tas uzlabos vilcçjspçku. Neaizmirstiet pçc braukðanas pa irdenâm smiltîm pie pirmâs izdevîbas riepas atkal piepumpçt. PIEZÎME Ja braucot dubïos, pa irdenu zemi vai smiltîm, zûd vilcçjspçks, âtri pagroziet stûri uz vienu un otru pusi. Tas var palîdzçt atjaunot vilcçjspçku. Pârmçrîgi nepalieliniet motora apgriezienus. Tas izraisîs riepu spolçðanu un rakðanos dziïumâ, nevis kustîbu uz priekðu. Tâ automobilis var dziïi iegrimt. Lîdzens, vienmçrîgs paâtrinâjums ir labâks nekâ pârmçrîga gâzçðana. 5-30

225 BRAUKÐANAS PADOMI Vissliktâkais vilcçjspçks ir uz blîva sniega un ledus. Uz ðîm virsmâm pavisam viegli var zaudçt kontroli pâr automobili. Piemçram, uz mitra ledus vilcçjspçks ir tik vâjð, ka automobilim grûti uzòemt âtrumu. Turklât, ja izdodas panâkt kustîbu, apgrûtinâtâ stûrçðana un bremzçðana var âtri izraisît slîdçðanu un neïaut novaldît automobili. BRÎDINÂJUMS - Aizsaluðas ûdenskrâtuves Braukt pa aizsaluðiem ezeriem, dîíiem vai upçm var bût bîstami. Zemûdens avoti un straumes, kâ arî pçkðòi atkuðòi var padarît ledu nedroðu. Automobilis var ielûzt ledû un jûs ar pasaþieriem varat noslîkt. Brauciet tikai pa droðâm virsmâm. Braukðana ûdenî Neliels lietus îpaði neapgrûtina braukðanu bezceïa apstâkïos. Turpretî spçcîgas lietusgâzes var izraisît plûdus, bet, braucot plûdu ûdeòos, jâievçro îpaða piesardzîba. Pirms braukðanas ûdenî pârbaudiet, cik dziïð tas ir. Ja ûdens sniedzas lîdz riteòu gultòu rumbâm, asîm vai izpûtçjam, nebrauciet tajâ. Visticamâk, neizdosies izbraukt tam cauri. Turklât tik dziïð ûdens var sabojât automobiïa asis un citas detaïas. Ja ûdens nav pârâk dziïð, brauciet caur to lçni. Braucot lielâ âtrumâ, ûdens var ieðïâkties aizdedzes sistçmâ un var noslâpt motors. Tas var noslâpt arî tad, ja izpûtçjs nokïûst zem ûdens. Kamçr izpûtçjs atradîsies zem ûdens, nebûs iespçjams iedarbinât motoru. Braucot pa ûdeni, atcerieties, ka ar slapjâm bremzçm ir garâks bremzçðanas ceïð. Pçc braukðanas tik dziïâ ûdenî, kas sniedzâs lîdz riteòu gultòu rumbâm, ieteicams vçrsties pie Autorizçta Kia pârstâvja vai citiem profesionâliem automehâniíiem, lai tiktu no jauna pârpakoti priekðçjo riteòu gultòi un pârbaudîts aizmugures ðíidrums, vai tajâ nav iekïuvis ûdens. 5-31

226 BRAUKÐANAS PADOMI BRÎDINÂJUMS - Ûdens Braukt straujâ ûdenî var bût bîstami. Dziïâ ûdenî straume var aiznest automobili un jûs ar pasaþieriem varat noslîkt. Ja ûdens dziïums ir tikai daþi centimetri, straume tomçr var izskalot zemi no riteòu apakðas, automobilis var zaudçt vilcçjspçku un apgâzties. Nekâdâ gadîjumâ nebrauciet straujâ ûdenî. Pçc braukðanas bezceïa apstâkïos Notîriet krûmu zarus un citus gruþus, kas var bût pieíçruðies pie automobiïa virsbûves apakðpuses, ðasijas vai zem motora pârsega. Ðâdi gruþi var bût ugunsbîstami. Pçc braukðanas dubïos vai smiltîs notîriet un pârbaudiet bremþu uzlikas. Uzkrâjuðies dubïi vai smiltis var pielipt uzlikâm un izraisît nevienmçrîgu bremzçðanu. Pârbaudiet, vai nav bojâjumu automobiïa virsbûvei, stûres sistçmai, piekarei un izpûtçja sistçmai. Pârbaudiet arî, vai degvielas vadiem un dzesçðanas sistçmai nav noplûdes. Ja automobilis tiek izmantots braukðanai bezceïa apstâkïos, tam ir nepiecieðama arî bieþâka tehniskâ apkope. 5-32

227 BRAUKÐANAS PADOMI PIEKABES VILKÐANA BRÎDINÂJUMS - Piekabes vilkðana Ja, velkot piekabi, netiek izmantots piemçrots aprîkojums un ievçroti braukðanas noteikumi, var zaudçt kontroli pâr automobili. Piemçram, ja piekabe ir pârâk smaga, bremzes var nedarboties pietiekami efektîvi vai nedarboties nemaz. Jûs un pasaþieri varat gût smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Velkot piekabi, vienmçr ievçrojiet visus ðajâ sadaïâ sniegtos norâdîjumus. PIEZÎME Nepareizi velkot piekabi, automobilim var tikt nodarîti bojâjumi, kuru remonts izmaksâ dârgi un uz tiem neattiecas garantija. Lai pareizi vilktu piekabi, ievçrojiet ðajâ sadaïâ sniegtos padomus. Motors Dîzeïa motors Vienîba Manuâlâ âtrumkârba Automâtiskâ âtrumkârba Maksimâlâ Bez bremþu piekabes süsteemita masa Ar bremþu kg sistçmas Maksimâlâ pieïaujamâ statiskâ vertikâlâ slodze savienojuma ierîcei kg Ieteicamais attâlums no aizmugures riteòa centra lîdz savienojuma punktam mm 5-33

228 BRAUKÐANAS PADOMI 2-M12 W/NUT FRAME OUTER M12 W/NUT FRAME INNER 2BLC501 Jûsu automobilis var vilkt piekabi. Lai uzzinâtu, kâda ir jûsu automobiïa piekabes vilkðanas jauda, izlasiet informâciju Piekabes masa tâlâk ðajâ sadaïâ. Atcerieties, ka piekabes vilkðana atðíiras no atseviðía automobiïa vadîðanas. Velkot piekabi, mainâs vadâmîba, izturîba un degvielas patçriòð. Veiksmîgai un droðai piekabes vilkðanai nepiecieðams piemçrots aprîkojums, kas jâizmanto pareizi. Ðajâ sadaïâ ir daudz praksç pârbaudîtu, svarîgu piekabes vilkðanas padomu un droðîbas noteikumu. Daudzi no tiem ir svarîgi jûsu un jûsu pasaþieru droðîbai. Pirms piekabes vilkðanas, lûdzu, rûpîgi izlasiet ðo sadaïu. 5-34

229 BRAUKÐANAS PADOMI Komponentiem, kuri velk slodzi - motoram, transmisijai, riteòu iekârtâm un riepâm - ir jâdarbojas pastiprinâtâ reþîmâ, velkot piekabes papildu smagumu. Motoram jâdarbojas ar lielâkiem apgriezieniem un lielâkas slodzes apstâkïos. Ðî papildu slodze rada lielâku karstumu. Piekabe arî ievçrojami palielina vçja pretestîbu, pastiprinot vilkðanas prasîbas. Pirms piekabes vilkðanas Pirms piekabes vilkðanas jâievçro daþi svarîgi nosacîjumi: Apsveriet iespçju ierîkot ðûpoðanâs kontroli. Jautâjiet par ðûpoðanâs kontroli piekabes pievienoðanas sajûga pârdevçjam. Piekabi var vilkt, ja automobiïa odometrs râda 800 km (500 jûdzes) vai vairâk. Velkot piekabi pirmos 800 km (500 jûdzes), nebrauciet âtrâk par 80 km/h (50 jûdzçm/h) un neuzsâciet braukðanu ar lieliem apgriezieniem. Tas palîdz motoram un citâm automobiïa daïâm labâk pielâgoties palielinâtajai slodzei. Ïoti svarîgi apsvçrumi ir saistîti ar piekabes masu: Piekabes masa Cik smaga drîkst bût piekabe, lai tâ bûtu droða? Tâ nekâdâ gadîjumâ nedrîkst svçrt vairâk par maksimâlo pieïaujamo piekabes masu ar bremzçm aprîkotai piekabei. Taèu, iespçjams, ka arî ðâda masa var bût pârâk liela. Tas ir atkarîgs no paredzamâs piekabes izmantoðanas. Piemçram, svarîgi ir visi ðie faktori: âtrums, augstums virs jûras lîmeòa, ceïa kritums, âra temperatûra un tas, cik bieþi automobilim bûs jâvelk piekabe. Visatbilstoðâkâ piekabes masa var bût atkarîga arî no automobilî esoða speciâla aprîkojuma. 5-35

230 BRAUKÐANAS PADOMI Piekabes mçles masa Katras piekabes mçles masa ir svarîgs lielums, jo tâ ietekmç kopçjo automobiïa pilno transportlîdzekïa masu (gross vehicle weight - GVW). Ðajâ masâ ietilpst automobiïa paðmasa, tajâ pârvadâjamâs kravas masa un pârvadâjamo cilvçku masa. Velkot piekabi, tâs mçles masa jâpieskaita GVW, jo automobilim bûs jânes arî ðî masa. Piekabes mçles masa nedrîkst bût lielâka par 10% no kopçjâs piekrautas piekabes masas. Pçc piekabes piekrauðanas nosveriet atseviðíi piekabi un pçc tam tâs mçli, lai pârliecinâtos, vai masas attiecîba ir pareiza. Ja tâ nav, to var labot, vienkârði pârvietojot piekabç novietotos priekðmetus BRÎDINÂJUMS Piekraujot piekabi, nekâdâ gadîjumâ aizmugurç nedrîkst bût lielâks svars nekâ priekðgalâ. Piekabes priekðgalâ ieteicams novietot apmçram 60% no kopçjâs piekabes kravas, bet aizmugurç ieteicams novietot apmçram 40% no kopçjâs piekabes kravas. Nekâdâ gadîjumâ nepârsniedziet piekabes vai tâs vilkðanas aprîkojuma maksimâlâs masas robeþas. Nepareiza slodze var izraisît automobiïa bojâjumus un/vai cilvçku savainojumus. Pârbaudiet masu un slodzes sadalîjumu uz maksas svariem vai lielceïa policijas postenî, kas ir aprîkots ar svariem. Piekabes pievienoðanas sajûgi Piemçrotam piekabes pievienoðanas aprîkojumam ir liela nozîme. Sânvçji, garâmbraucoði lieli kravas furgoni un nelîdzeni ceïi ir tikai daþi no iemesliem, kâpçc nepiecieðms piemçrots pievienoðanas sajûgs. Ievçrojiet ðâdus noteikumus: Vai piekabes pievienoðanas sajûga uzstâdîðanai bûs nepiecieðams urbt caurumus automobiïa virsbûvç? Tâdâ gadîjumâ vçlâk, pçc sajûga noòemðanas ðie caurumi noteikti jâaizlodç. Ja caurumi netiek aizlodçti, automobiïa salonâ var iekïût izplûdes gâzu nâvçjoði indîgais oglekïa monoksîds (CO), kâ arî netîrumi un ûdens. Automobiïa bamperi nav paredzçti piekabes pievienoðanas sajûgiem. Nepievienojiet tiem nomâtus sajûgus vai citus bamperu tipa sajûgus. Izmantojiet tikai pie automobiïa korpusa piestiprinâmu sajûgu, kas nav jâstiprina pie bampera.

231 BRAUKÐANAS PADOMI Droðîbas íçdes Vienmçr jâpiestiprina íçdes starp automobili un piekabi. Sakrustojiet droðîbas íçdes zem piekabes mçles, lai mçle nenokristu uz ceïa, ja tâ atdalîtos no sajûga. Droðîbas íçþu lietoðanas instrukcijas var saòemt no piestiprinâðanas sajûga vai piekabes raþotâja. Droðîbas íçþu piestiprinâðanâ ievçrojiet raþotâja ieteikumus. Vienmçr atstâjiet tâs tikai tik brîvi, lai automobilis ar piekabi varçtu pagriezties. Nekad neïaujiet droðîbas íçdçm vilkties pa zemi. Piekabes bremzes Ja piekrauta piekabe sver vairâk par 750 kg, tai nepiecieðamas paðai savas, atbilstoðas bremzes. Noteikti izlasiet un ievçrojiet piekabes bremþu instrukcijas, lai varçtu tâs pienâcîgi uzstâdît, regulçt un uzturçt. Nepievienojiet tâs automobiïa bremþu sistçmai. BRÎDINÂJUMS Izmantojiet ar atseviðíâm bremzçm aprîkotu piekabi tikai tad, ja esat pilnîbâ pârliecinâti par to, ka bremþu sistçma ir uzstâdîta pareizi. Ðis uzdevums nav pa spçkam amatieriem. Uzticiet ðo darbu pieredzçjuðiem un profesionâliem autoremonta darbnîcas mehâniíiem. Braukðana, velkot piekabi Piekabes vilkðanai nepiecieðama zinâma pieredze. Pirms doðanâs tâlâkâ ceïâ ir labi jâiepazîst piekabe. Jâpieradinâs vadît un bremzçt automobili, kura masa kopâ ar piekabi ir ievçrojami pieaugusi. Vienmçr atcerieties arî to, ka automobilis ar piekabi ir daudz garâks un neatsaucîgâks nekâ bez tâs. Pirms braukðanas pârbaudiet piekabes pievienoðanas sajûgu un platformu, droðîbas íçdes, elektrîbas kontaktus, gaismas, riepas un spoguïu noregulçjumu. Ja piekabei ir elektriskas bremzes, iedarbiniet automobili un pçc tam ar roku nospiediet piekabes bremþu kontroles slçdzi, lai pârliecinâtos, ka bremzes darbojas. Tas ïaus arî vienlaikus pârbaudît elektrîbas kontaktus. Braukðanas laikâ reizçm pârbaudiet, vai krava ir nostiprinâta un piekabes gaismas un bremzes darbojas. 5-37

232 BRAUKÐANAS PADOMI Distance no priekðâ braucoðajiem Ievçrojiet vismaz divreiz lielâku distanci no priekðâ braucoðajiem transporta lîdzekïiem nekâ braucot bez piekabes. Tas var palîdzçt izvairîties no situâcijâm, kurâs nepiecieðama strauja bremzçðana un asi pagriezieni. Apdzîðana Velkot piekabi, apdzîðanai nepiecieðams garâks brîvs ceïð priekðâ. Un, tâ kâ automobilis ar piekabi ir daudz garâks, ir jâpabrauc apdzîtajam transporta lîdzeklim garâm daudz tâlâk, pirms atgriezties savâ braukðanas joslâ. Braukðana atpakaïgaitâ Ar vienu roku turiet stûres apakðçjo daïu. Pçc tam, lai pârvietotu piekabi pa kreisi, pârvietojiet roku pa kreisi. Lai pârvietotu piekabi pa labi, pârvietojiet roku pa labi. Atpakaïgaitâ vienmçr brauciet lçni un, ja iespçjams, pieaiciniet kâdu palîgu, kas râda virzienu. Pagriezieni Veicot pagriezienus ar piekabi, grie zieties platâkâ leòíî nekâ parasti. Uzmanieties, lai piekabe neatsitas pret dabiskâm vai mâkslîgâm ceïa apmalçm, ceïa zîmçm, kokiem vai citiem ðíçrðïiem. Neveiciet asus vai pçkðòus manevrus. Signalizçjiet laikus. Pagriezienu signâli, velkot piekabi Velkot piekabi, automobilim nepiecieðami papildu pagriezienu virzienrâdîtâji un papildu elektriskâ instalâcija. Ikreiz, signalizçjot par pagriezienu vai braukðanas joslas maiòu, instrumentu panelî mirgo zaïâs bultiòas. Ja piekabes pagriezienu virzienrâdîtâji ir pareizi pievienoti, tie mirgo, lai brîdinâtu citus autovadîtâjus par pagriezienu, braukðanas joslas maiòu vai apstâðanos. Velkot piekabi, zaïâs bultiòas instrumentu panelî mirgo arî tad, ja piekabes spuldzes ir izdeguðas. Tâdâ gadîjumâ jûs varat pieòemt, ka aizmugurç braucoðie autovadîtâji redz jûsu signâlus, kad tâ nemaz nav. Ir ïoti svarîgi laiku pa laikam pârbaudît, vai piekabes virzienrâdîtâju spuldzes darbojas. Gaismas jâpârbauda arî ikreiz, kad tiek atvienoti un atkal pievienoti elektrîbas vadi. 5-38

233 BRAUKÐANAS PADOMI Nepievienojiet piekabes apgaismes sistçmu tieði automobiïa apgaismes sistçmai. Izmantojiet tikai apstiprinâtu piekabes elektroinstalâciju. Elektroinstalâcijas uzstâdîðanâ var palîdzçt Autorizçtais Kia pârstâvis. BRÎDINÂJUMS Ja netiek lietota apstiprinâta piekabes elektroinstalâcija, tas var izraisît automobiïa elektriskâs sistçmas bojâjumus un/vai cilvçku savainojumus. Braukðana pa ceïa kâpumiem un kritumiem Pirms braukðanas lejâ pa garu vai stâvu ceïa kritumu samaziniet âtrumu un ieslçdziet zemâku pârnesumu. Ja netiks ieslçgts zemâks pârnesums, iespçjams, nâksies pârâk intensîvi darbinât bremzes, tâs sakarsîs un zaudçs efektivitâti. Braucot augðâ pa garu ceïa kâpumu, ieslçdziet zemâku pârnesumu un samaziniet âtrumu apmçram lîdz 70 km/h (45 jûdzçm/h), lai samazinâtu motora un transmisijas pârkarðanas iespçjamîbu. Ja piekabes masa ir lielâka par maksimâlo piekabes masu bez piekabes bremzçm un automobilim ir automâtiskâ âtrumkârba, velkot piekabi, jâbût ieslçgtam D (braukðanas) pârnesumam. Braukðana ar D (braukðanas) pârnesumu, velkot piekabi, lîdz minimumam samazinâs karstuma veidoðanos un paildzinâs âtrumkârbas kalpoðanas laiku. Ja automobilim ir manuâlâ âtrumkârba, brauciet ar ceturto pârnesumu (vai nepiecieðamîbas gadîjumâ - zemâku). PIEZÎME Velkot piekabi pa stâviem ceïa kâpumiem un kritumiem (vairâk par 6%), pievçrsiet îpaðu uzmanîbu motora dzesçðanas ðíidruma temperatûras râdîtâjam, lai nepieïautu motora pârkarðanu. Ja motora dzesçðanas ðíidruma temperatûras râdîtâja adata tuvojas skalas atzîmei H (HOT - karsts), pçc iespçjas drîzâk apturiet automobili un ïaujiet motoram darboties tukðgaitâ, lîdz tas atdziest. Kad motors ir pietiekami atdzisis, varat turpinât ceïu. Lai nepieïautu motora un âtrumkârbas pârkarðanu, jâizvçlas pareizais braukðanas âtrums atkarîbâ no piekabes masas un ceïa nogâzes stâvuma. PIEZÎME - 2,7L dîzeïa motoram ar automâtisko âtrumkârbu Velkot piekabi pa stâviem ceïa kâpumiem un kritumiem (vairâk par 10%) ar âtrumu virs 30 km/h ar maksimâlo kopçjo transportlîdzekïa masu un maksimâlo piekabes masu, motors vai âtrumkârba var pârkarst. Braucot ðâdos apstâkïos, pçc 10 braukðanas minûtçm izslçdziet motoru un ïaujiet tam kâdu laiku atdzist. 5-39

234 BRAUKÐANAS PADOMI Automobiïa novietoðana uz pakalna Parasti nav atïauts automobili ar piestiprinâtu piekabi novietot stâvçðanai uz pakalna. Ja automobilis un piekabe izkustas no vietas un sâk pârvietoties uz leju, cilvçki var gût smagus un pat nâvçjoðus savainojumus un automobilis un piekabe var tikt nopietni bojâti. BRÎDINÂJUMS - Automobiïa novietoðana uz pakalna Ja automobilis ar piestiprinâtu piekabi ir novietots stâvçðanai uz pakalna, tam izkustoties no vietas, cilvçki var gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ Tomçr, ja kâdreiz rodas nepiecieðamîba novietot automobili ar piekabi uz pakalna, rîkojieties ðâdi: 1. Nospiediet bremþu pedâli, bet neieslçdziet pârnesumu. 2. Lieciet, lai kâds paliek íîïus zem piekabes riteòiem. 3. Kad íîïi ir palikti zem riteòiem, atlaidiet bremþu pedâli, lîdz íîïi uzòem slodzi. 4. Atkal nospiediet bremþu pedâli. Iedarbiniet stâvbremzi un pçc tam ieslçdziet R (atpakaïgaitas) pârnesumu manuâlajai âtrumkârbai vai P (Park) pârnesumu automâtiskajai âtrumkârbai. 5. Atlaidiet bremþu pedâli. BRÎDINÂJUMS - Stâvbremze Ja stâvbremze nav kârtîgi iedarbinâta, var bût bîstami izkâpt no automobiïa. Ja motors vçl darbojas, automobilis var pçkðòi izkustçties. Jûs vai citi cilvçki var gût smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Braukðanas uzsâkðana, ja automobilis bijis novietots uz pakalna 1. Ieslçdzot N (neitrâlo) pârnesumu manuâlajai âtrumkârbai vai P (Park) pârnesumu automâtiskajai âtrumkârbai, nospiediet un turiet nospiestu bremþu pedâli un: Iedarbiniet motoru; Ieslçdziet vajadzîgo pârnesumu; Atlaidiet stâvbremzi. 2. Lçni atlaidiet bremþu pedâli. 3. Lçni brauciet, lîdz piekabe ir atbrîvota no íîïiem. 4. Apstâdiniet automobili un lieciet, lai kâds paceï un noglabâ íîïus.

235 Tehniskâ apkope, velkot piekabi Ja automobilis regulâri velk piekabi, tam ir bieþâk nepiecieðama tehniskâ apkope. Svarîgi ir pievçrst uzmanîbu motoreïïai, automâtiskâs âtrumkârbas ðíidrumam, asu smçrvielai un dzesçðanas sistçmas ðíidrumam. Vçl viens svarîgs parametrs, kas bieþi jâpârbauda, ir bremþu stâvoklis. Visi ðie tehniskâs apkopes elementi ir aprakstîti ðajâ instrukcijâ, un tos var âtri atrast, izmantojot Râdîtâju. Ja ir jâvelk piekabe, ieteicams pirms doðanâs ceïâ vçlreiz izskatît ðîs sadaïas. Neaizmirstiet veikt arî piekabes un tâs pievienoðanas sajûga tehnisko apkopi. Ievçrojiet piekabei pievienoto tehniskâs apkopes grafiku un regulâri pârbaudiet piekabi. Vislabâk ir veikt apskati katru dienu pirms izbraukðanas. Vissvarîgâkais - jâpârbauda, vai visas piekabes skrûves un uzgrieþòi ir stingri piegriezti. PIEZÎME Piekabes vilkðanas palielinâtâs slodzes rezultâtâ karstâ laikâ vai braucot pret kalnu, var pârkarst motors. Ja dzesçðanas ðíidruma temperatûras râdîtâjs uzrâda pârkarðanu, izslçdziet aizdedzi un apturiet automobili droðâ vietâ, lai atdzesçtu motoru. BRAUKÐANAS PADOMI PÂRMÇRÎGA SLODZE BRÎDINÂJUMS Automobiïa nominâlâ slodze uz ass (gross axle weight rating - GAWR) un nominâlâ pilnâ masa (gross vehicle weight rating - GVWR) ir norâdîtas pie automobiïa vadîtâja puses durvîm piestiprinâtâ raþotâja plâksnîtç. Ðo nominâlvçrtîbu pârsniegðana var izraisît avâriju vai automobiïa bojâjumus. Slodzes lielumu var noteikt, nosverot kravu un pasaþierus pirms to ievietoðanas automobilî. Esiet uzmanîgi un nepârslogojiet automobili. 5-41

236 BRAUKÐANAS PADOMI INFORMÂCIJAS PLÂKSNÎTES Automobilî atrodas vairâkas svarîgas plâksnîtes un identifikâcijas numuri. Plâksnîðu atraðanâs vietas parâdîtas attçlos. Dîzeïa motors Karkasa numurs Benzîna motors 5BLA601 VIN (ja ir aprîkots) ESRT-VIN E2BLD502A Riepu specifikâcijas / spiediena plâksnîte Identifikâcijas plâksnîte (ja ir aprîkota) S2BLD304 OBL Motora numurs OBL Automobiïa identifikâcijas numurs (VIN)

237 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Brîdinâjuma signâls Pârkarðana Motora iedarbinâðana avârijas apstâkïos Elektriskâs shçmas aizsardzîba Automobiïa vilkðana Mîksta riepa

238 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ BRÎDINÂJUMA SIGNÂLS OBL Avârijas gaismas signâli Avârijas gaismas signâli brîdina citus autovadîtâjus par to, ka jâievçro maksimâla piesardzîba, tuvojoties jûsu automobilim, apdzenot to vai braucot tam garâm. Avârijas gaismas signâli jâieslçdz vienmçr, kad tiek veikts avârijas situâcijas remonts vai kad automobilis ir apstâjies ceïa malâ. Nospiediet avârijas gaismas signâlu slçdzi. Aizdedzes slçdzis var bût jebkurâ stâvoklî. Avârijas gaismas signâlu slçdzis atrodas centrâlâs konsoles slçdþu panelî. Vienlaicîgi sâks mirgot visi pagriezienu virzienrâdîtâji. Avârijas gaismas signâli darbojas neatkarîgi no tâ, vai darbojas automobiïa motors. Kad ir ieslçgti avârijas gaismas signâli, pagriezienu virzienrâdîtâji nedarbojas. Ieslçdzot avârijas gaismas signâlus automobiïa vilkðanas laikâ, jâievçro piesardzîba. 6-2

239 PÂRKARÐANA Ja temperatûras râdîtâjs uzrâda pârkarðanu, ja automobilis zaudç jaudu vai ir dzirdama skaïa klaudzoòa vai dþinkstoòa, motors, iespçjams, ir pârkarsis. Ja tâ notiek, rîkojieties ðâdi: 1. Ieslçdziet avârijas gaismas signâlus, aizbrauciet lîdz tuvâkajai droðajai vietai un apstâjieties. Automâtiskajai âtrumkârbai ieslçdziet P (Park) pârnesumu, bet manuâlajai âtrumkârbai ieslçdziet N (neitrâlo) pârnesumu un iedarbiniet stâvbremzi. 2. Pârliecinieties, ka gaisa kondicionçtâjs ir izslçgts. 3. If Ja no radiatora izplûst dzesçðanas ðíidrums vai tvaiks, izslçdziet motoru un izsauciet palîgâ Autorizçtu Kia pârstâvi. Ja dzesçðanas ðíidrums neizplûst, ïaujiet motoram darboties tukðgaitâ un atveriet motora pârsegu, lai motors varçtu pakâpeniski atdzist. Ja, motoram darbojoties tukðgaitâ, temperatûra nepazeminâs, izslçdziet motoru un ïaujiet tam atdzist. 4. Pçc tam jâpârbauda dzesçðanas ðíidruma lîmenis. Ja lîmenis tvertnç ir zems, pârbaudiet, vai nav noplûdes radiatora ðïûtençm un savienojumiem, sildîtâja ðïûtençm un savienojumiem, radiatoram un ûdens sûknim. Ja atrodat ievçrojamu noplûdi vai kâdu citu iespçjamu motora pârkarðanas cçloni, nedarbiniet motoru, lîdz tas tiek novçrsts. Aiciniet palîgâ Autorizçtu Kia pârstâvi. Ja neatklâjat noplûdi vai kâdu citu bojâjumu, uzmanîgi pielejiet tvertnç dzesçðanas ðíidrumu. RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ BRÎDINÂJUMS - Dzesçðanas ðíidruma tvertnes vâciòa noòemðana Nenoòemiet dzesçðanas ðíidruma tvertnes vâciòu, kad motors un radiators ir karsti. Spiediena ietekmç var strauji izplûst verdoði karsts dzesçðanas ðíidrums un tvaiks, izraisot nopietnus savainojumus. Ja motors bieþi pârkarst, Autorizçtam Kia pârstâvim jâpârbauda un jâsalabo dzesçðanas sistçma. 6-3

240 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ MOTORA IEDARBINÂÐANA AVÂRIJAS APSTÂKÏOS Iedarbinâðana ar papildu strâvas avotu Iedarbinâðana ar papildu strâvas avotu var bût bîstama, ja to nedara pareizi. Tâpçc, lai nepieïautu cilvçku savainojumus vai automobiïa vai akumulatora bojâjumus, ievçrojiet ðajâ lappusç sniegtos norâdîjumus iedarbinâðanai ar papildu strâvas avotu. Ja ðaubâties, vai varçsiet paveikt to pareizi, iesakâm uzticçt ðo darbu profesionâliem autoservisa darbiniekiem. PIEZÎME Izmantojiet tikai 12 voltu strâvas avota sistçmu. Izmantojot 24 V strâvas avotu (divas 12 V baterijas sçrijâ vai 24 V motora ìeneratora komplektu), var neatgriezeniski sabojât 12 V startera motoru, aizdedzes sistçmu un citas elektriskâs ierîces. BRÎDINÂJUMS - Akumulatos Akumulatora tuvumâ nedrîkst bût uguns liesmas vai dzirksteles. Akumulators veido ûdeòraþa gâzi, kas, saskaroties ar liesmâm vai dzirkstelçm var uzsprâgt. Nemçìiniet iedarbinât automobili ar papildu strâvas avotu, ja izlâdçtais akumulators ir sasalis vai elektrolîta lîmenis ir zems; akumulators var caursist vai uzsprâgt. Iedarbinâðana ar papildu strâvas avotu 1. Pârliecinieties, ka strâvas avota spriegums ir 12 volti un tâ negatîvais terminâls ir iezemçts. 2. Ja strâvas avots atrodas citâ automobilî, neïaujiet ðiem automobiïiem saskarties. 6-4

241 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Strâvas avota vadu pievienoðana Vadi jâpievieno norâdîtajâ secîbâ un jâatvieno pretçjâ secîbâ. Savienojoðie vadi Strâvas avota akumulators Izlâdçtais akumulators 2BLA

242 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ 3. Izslçdziet visas nevajadzîgâs elektriskâs ierîces. 4. Pievienojiet sevienojoðos vadus precîzi attçlâ redzamajâ secîbâ. Vispirms pievienojiet vienu savienojoðâ vada galu izlâdçtâ akumulatora pozitîvajam terminâlam, pçc tam pievienojiet otru galu strâvas avota akumulatora pozitîvajam terminâlam. Pçc tam otra savienojoðâ vada vienu galu pievienojiet strâvas avota akumulatora negatîvajam terminâlam, pçc tam otru galu pie stingras, nekustîgas metâla detaïas (piemçram, motora pacelðanas kronðteina) tâlâk no izlâdçtâ akumulatora. Nepievienojiet vadu kâdai no detaïâm, kas pçc motora iedarbinâðanas sâk kustçties, vai to tuvumâ. Nepievienojiet savienojoðo vadu no strâvas avota akumulatora negatîvâ terminâla izlâdçtâ akumulatora negatîvajam terminâlam. Neïaujiet savienojoðajiem vadiem saskarties ar ko citu, izòemot pareizos akumulatoru terminâlus vai pareizo zemçjumu. Savienojot vadus, neliecieties pâri akumulatoram. 5. Iedarbiniet strâvas avota automobiïa motoru un ïaujiet tam darboties ar 2000 rpm, pçc tam iedarbiniet motoru automobilim ar izlâdçto akumulatoru. Ja akumulatora izlâdçðanâs iemesls nav acîmredzams, automobilis jâpârbauda Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. Iedarbinâðana ar iestumðanu Automobiïus ar automâtisko âtrumkârbu nav iespçjams iedarbinât iestumjot. Automobili ar manuâlo âtrumkârbu nav ieteicams iedarbinât iestumjot, jo tâ var sabojât izplûdes gâzu kontroles sistçmu. Ievçrojiet visus ðajâ sadaïâ sniegtos norâdîjumus iedarbinâðanai ar papildu strâvas avotu. UZMANÎBU Nekâdâ gadîjumâ nevelciet automobili, lai iedarbinâtu tâ motoru, jo, iedarbojoties motoram, velkamais automobilis var strauji rauties uz priekðu un sadurties ar velkoðo automobili. 6-6

243 ELEKTRISKÂS SHÇMAS AIZSARDZÎBA Vçrstuves tipa droðinâtâjs Normâls Kasetnes tipa droðinâtâjs Normâls Kûstoðais droðinâtâjs Izdedzis Izdedzis Droðinâtâji Automobiïa elektrisko sistçmu no elektrîbas pârslodþu izraisîtiem bojâjumiem pasargâ droðinâtâji. Ðim automobilim ir divi droðinâtâju paneïi - viens atrodas vadîtâja puses atveramajâ panelî, otrs - motora nodalîjumâ blakus akumulatoram. Ja kâda no automobiïa gaismâm, piederumiem vai kontroles ierîcçm nedarbojas, pârbaudiet attiecîgâs shçmas droðinâtâju. Ja droðinâtâjs ir izdedzis, tâ iekðienç esoðais elements ir izkusis. RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Izdeguðu droðinâtâju vienmçr nomainiet ar jaunu droðinâtâju ar tâdu paðu nominâlo jaudu. Ja izdeg arî nomainîtais droðinâtâjs, tas liecina par elektriskâs sistçmas bojâjumu. Atturieties no ðîs sistçmas lietoðanas un nekavçjoties vçrsieties pie Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. Tiek izmantoti triju veidu droðinâtâji: vçrstuves tipa droðinâtâji mazâka stipruma strâvai un kasetnes tipa droðinâtâji un kûstoðie droðinâtâji - lielâka stipruma strâvai. Normâls Izdedzis 1VQA

244 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Droðinâtâju nomaiòa BRÎDINÂJUMS - Droðinâtâju nomaiòa Droðinâtâjus vienmçr nomainiet tikai ar tâdas paðas nominâlâs jaudas droðinâtâjiem. Jaudîgâks droðinâtâjs var izraisît bojâjumu un, iespçjams, aizdegðanos. Nekâdâ gadîjumâ droðinâtâja vietâ neuzstâdiet vadu - arî kâ pagaidu lîdzekli. Tas var izraisît lielus elektroinstalâcijas bojâjumus un, iespçjams, aizdegðanos. Droðinâtâju izòemðanai neizmantojiet skrûvgriezi vai kâdu citu metâla priekðmetu, jo tas var izraisît îssavienojumu un sabojât sistçmu. Ja elektriskâ sistçma nedarbojas, vispirms pârbaudiet vadîtâja puses droðinâtâju paneli. FUSE 2BLA Izslçdziet aizdedzes slçdzi un visus pârçjos slçdþus. 2. Izvelciet droðinâtâju ârâ taisnâ virzienâ ar speciâlâm izvilkðanas knaiblîtçm, kuras atrodas galvenajâ droðinâtâju panelî motora nodalîjumâ. 3. Pârbaudiet izòemto droðinâtâju. Nomainiet, ja tas ir izdedzis. Rezerves droðinâtâji atrodas droðinâtâju panelî. 4. Ievietojiet jaunu droðinâtâju ar tâdu paðu nominâlo jaudu un pârbaudiet, vai tas ir ievietots stingri. Ja tas neturas stingri, vçrsieties pie Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. Ja nav rezerves droðinâtâja, izmantojiet tâdas paðas nominâlâs jaudas droðinâtâju no shçmas, kas nav nepiecieðama automobiïa darbîbai, piemçram, radio vai salona apgaismojuma droðinâtâju. Ja nedarbojas priekðçjie lukturi vai citi elektriskie komponenti, bet droðinâtâji nav izdeguði, pârbaudiet motora nodalîjumâ esoðo droðinâtâju bloku. Ja droðinâtâjs ir izdedzis, tas jânomaina. 6-8

245 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Droðinâtâju bloks 6BLA7001 Motora nodalîjums 1. Izslçdziet aizdedzes slçdzi un visus pârçjos slçdþus. 2. Noòemiet droðinâtâju bloka vâku, nospieþot cilpiòas un pavelkot uz augðu. 3. Pârbaudiet izòemto droðinâtâju. Nomainiet, ja tas ir izdedzis. Lai izòemtu vai ieliktu droðinâtâju, izmantojiet droðinâtâju vilkðanas rîku, kas atrodas galvenajâ droðinâtâju panelî motora nodalîjumâ. 4. Ievietojiet jaunu droðinâtâju ar tâdu paðu nominâlo jaudu un pârbaudiet, vai tas ir ievietots stingri. E2BLA606A Ja tas neturas stingri, vçrsieties pie autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. Galvenais droðinâtâjs A tips Ja ir izdedzis galvenais droðinâtâjs. tas jâizòem ðâdi: 1. Atvienojiet akumulatora negatîvo vadu. 2. Izskrûvçjiet skrûves, kâ parâdîts attçlâ. 3. Nomainiet droðinâtâju ar jaunu droðinâtâju ar tâdu paðu nominâlo jaudu. 4. Ievietojiet visu atpakaï izòemðanai pretçjâ secîbâ. OBL B tips Ja ir izdedzis galvenais droðinâtâjs. tas jâizòem ðâdi: 1. Atvienojiet akumulatora negatîvo vadu. 2. Izskrûvçjiet skrûves, kâ parâdîts attçlâ. 3. Nomainiet droðinâtâju ar jaunu droðinâtâju ar tâdu paðu nominâlo jaudu. 4. Ievietojiet visu atpakaï izòemðanai pretçjâ secîbâ. PIEZÎME Ja izdedzis galvenais droðinâtâjs, vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja. 6-9

246 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Droðinâtâju paneïa apraksts Droðinâtâju bloka vâka iekðpusç atrodas droðinâtâju plâksnîte, kur uzskaitîti droðinâtâju nosaukumi un jaudas. Tips α Tips β Motora nodalîjums (dîzeïa motors) Tips A OBL Tips B 6-10 OBL OBL OBL066903

247 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Motora nodalîjums (benzîna motors) Galvenais droðinâtâjs OBL OBL OBL

248 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Apraksts NOM. JAUDA AIZSARG. KOMPONENTS HORN 15A Signâltaure AUDIO 30A Audiosistçma MAIN 140A(120A)* Ìenerators ALTERNATOR* 150A Ìenerators HEAD (HI) 15A Priekð. lukturi (tâlâs gaismas) HEAD (LO) 15A Priekð. lukturi (tuvâs gaismas) DEF 25A Aizmugures loga atkausçtâjs MEMORY 10A Panelis, ETACS, gaisa kond., pulkst., griestu apgaism. F/FOG* 15A Priekðçjie miglas lukturi IGN 2 30A Aizdedze ABS* 40A ABS F/PUMP* 20A Degvielas sûknis C/FAN 30A Radiatora ventilators IGN 1 40A Aizdedze EXT AMP 30A Pastiprinâtâjs ILLUMI 10A Instrumentu paneïa apgaism. EXT* 15A Aizm. lukturi, pagriez. virzienrâdîtâji CENTER P/OUTLET 15A Elektrîbas kontaktligzda BTN 3 40A Panelî B+ F/HEAT* 30A Apsilde ar degvielu F/BLW 30A Elektr. ventilators BTN 1 40A Panelî B+ BTN 2 30A Panelî B+ P/TRN 10A Enerìijas pârvades vadîbas sistçmas sensori, TCU 6-12 Apraksts NOM. JAUDA AIZSARG. KOMPONENTS CENTER P/OUTLET 30A Elektrîbas kontaktligzda P/W LH 25A Elektriskais logs (kreisais) P/W RH 25A Elektriskais logs (labais) INJECTOR* 15A Inþektors ECU SEN* 15A Sensori IG COIL 10A Aizdedzes spole O2 SNSR 15A O2 sensors ECU* 15A Motors kontroles iekârta (ECU) A/CON RLY 10A Gaisa kondicionçtâja relejs ECU 2* 15A Motora kontroles ierîce (ECU) ECU 1* 15A Motora kontroles ierîce (ECU) I/C FAN* 20A Dzesçðanas sist. ventilatora relejs C/FAN (HI)* 60A Dzesçðanas ventilators (augð.) ABS 2* 20A ABS TRAILER* 30A Piekabe C/FAN (LOW)* 30A Dzesçðanas ventilators (apakð.) GLOW 1* 60A Kvçlsveces H/BURN* 20A Apsildes deglis P/HTR 1* 40A PTC sildîtâjs SPARE 25A Rezerves droðinâtâjs SPARE 20A Rezerves droðinâtâjs SPARE 15A Rezerves droðinâtâjs SPARE 10A Rezerves droðinâtâjs : * ja ir aprîkota

249 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Vadîtâja puses atveramais panelis OBL Apraksts NOM. JAUDA AIZSARG. KOMPONENTS W/SHD* 15A Aizmugures loga atkausçtâjs H/LAMP WASHER* 20A Priekðçjo lukturu mazgâtâjs WIPER(FRT) 20A Priekðçjâ vçjstikla tîrîtâjs DRL/OBD-II* 15A Dienas braukðanas gaismas lukturi HAZARD 15A Avârijas gaismas lukturi WIPER(RR) 10A Aizmugures vçjstikla tîrîtâjs S/ROOF* 20A Lûka O/S MIRROR 10A Ârçjais atpakaïskata spogulis RELAY COIL 10A Aizdedzes spole START 10A Motora starteris S/WARMER 20A Sçdekïu sildîtâjs ACC 15A Papildu piederumi STOP LAMP 20A Stâvgaismas lukturi TCCS 20A TCS, ESP, imobilaizers ROOM LAMP 10A Griestu apgaismojums Rr FOG 15A Aizmugures miglas lukturi CIGAR(FRT) 15A Ðíiltavas O/S MIRROR DEF 20A Ârçjâ atpakaïskata spoguïa sildîtâjs ENGINE 10A Motora kontroles ierîce (ECU) METER 10A Multimetrs ABS IG 10A ABS A/BAG 10A Gaisa spilveni TURN LAMP 10A Pagriezienu virzienrâdîtâji POWER SEAT 30A Elektriskie sçdekïi DOOR LOCK 20A Centrâlâ durvju slçdzene SPARE 20A Rezerves droðinâtâjs : * ja ir aprîkota 6-13

250 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ 2BLA606B MEMORY (atmiòas) droðinâtâjs Automobilis ir aprîkots ar atmiòas droðinâtâju, lai novçrstu akumulatora izlâdçðanos, kad automobilis ir uz ilgâku laiku novietots stâvçðanai un netiek lietots. Pirms automobiïa novietoðanas uz ilgâku laiku rîkojieties ðâdi. 1. Izslçdziet motoru. 2. Izslçdziet priekðçjos un aizmugures lukturus. 3. Atveriet motora nodalîjumâ novietotâ galvenâ droðinâtâju bloka vâku un pavelciet uz augðu droðinâtâju AUDIO FUSE 15A. Ðâdi tiks mainîts atmiòas droðinâtâja reþîms, lai nepieïautu akumulatora izlâdçðanos. PIEZÎME Ja atmiòas droðinâtâjs ir pavilkts uz augðu no droðinâtâju bloka korpusa, nedarbojas atslçgu atgâdinâtâja brîdinâjuma skaòas signâls, pavçrtu durvju brîdinâjuma skaòas un gaismas signâls un pulkstenis. Pulkstenim bûs no jauna jâuzstâda laiks. Arî tad, ja atmiòas droðinâtâjs ir pavilkts uz augðu, akumulators tomçr var izlâdçties, ja tiek darbinâti priekðçjie lukturi vai citas elektriskâs ierîces. 6-14

251 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ AUTOMOBIÏA VILKÐANA Automobiïus ar èetrriteòu piedziòu (4WD) ieteicams vilkt ar paceltiem riteòiem uz transportçðanas ratiòiem vai uz platformas, lai visi riteòi bûtu pacelti no zemes. 2BLA609A Ja avârijas gadîjumâ ir nepiecieðama automobiïa vilkðana, iesakâm to uzticçt Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem vai komerciâlajiem automobiïu vilkðanas pakalpojumu sniedzçjiem. Lai nesabojâtu automobili, pacelðana un vilkðana jâveic pareizi. Ieteicams vilkt automobili ar paceltiem riteòiem vai uz platformas. Nevelciet ar ðtropes veida tehniku. Mûsu uzòçmums nav apstiprinâjis vilkðanu ar ðtropes veida tehniku. 2BLA610 Automobiïus ar divu riteòu piedziòu (2WD) drîkst vilkt ar priekðçjiem riteòiem pie zemes (bez transportçðanas ratiòiem) un aizmugures riteòiem paceltiem no zemes. PIEZÎME Nevelciet ar ðtropes veida tehniku. Izmantojiet riteòu pacelðanas ierîces vai platformas. 6-15

252 IRÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Velkot automobili avârijas gadîjumâ bez transportçðanas ratiòiem (2WD automobiïiem vai daïçjas 4WD automobiïiem): 1. Pagrieziet aizdedzes slçdzi ACC stâvoklî. 2. Novietojiet âtruma pârslçga sviru N (neitrâlajâ) pârnesumâ. 3. Daïçja 4WD reþîma piedziòas pârslçgðanas pogu ieslçdziet 2HI reþîmâ. 4. Atlaidiet stâvbremzi. PIEZÎME Ja âtruma pârslçga svira nebûs novietota N (neitrâlajâ) pârnesumâ un daïçja 4WD reþîma piedziòas pârslçgðanas poga nebûs ieslçgta 2HI reþîmâ, var tikt nodarîti iekðçji bojâjumi transmisijai. 2BLA611 Vilkðana ar automobili, kas nav speciâli paredzçts vilkðanai Avârijas vilkðanas vajadzîbâm automobiïa priekðgalâ un aizmugurç ir vilkðanas âíi. PIEZÎME Piestipriniet vilkðanas trosi pie vilkðanas âía. Izmantojot vilkðanai kâdas citas automobiïa daïas, nevis vilkðanas âíus, var sabojât automobiïa korpusu. 6-16

253 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ 2BLA612B Nemçìiniet vilkt automobili, ja riteòi ir iestiguði dubïos. Nav ieteicams vilkt automobili, kas ir smagâks par velkoðo automobili. Abu automobiïu vadîtâjiem ieteicams bieþi sazinâties. 2BLA613 Vilkðanas trosei jâbût ne vairâk kâ 5 m garai. Lai trose bûtu labâk saredzama, piestipriniet tai vidû apmçram 30 cm (12 collas) platu balta vai sarkana auduma gabalu. Brauciet uzmanîgi, lai trose vilkðanas laikâ neatâíçtos. Ja jûsu automobili avârijas gadîjumâ velk automobilis, kas nav speciâli paredzçts vilkðanai (2WD automobiïiem un daïçjas 4WD automobiïiem): Pagrieziet aizdedzes slçdzi ACC stâvoklî, lai stûre netiktu bloíçta. Novietojiet âtruma pârslçga sviru N (neitrâlajâ) pârnesumâ. Daïçja 4WD reþîma piedziòas pârslçgðanas pogu ieslçdziet 2HI reþîmâ. Atlaidiet stâvbremzi. Automobiïiem ar automâtisko âtrumkârbu vilkðanas âtrums nedrîkst pârsniegt 45 km/h (28 jûdzes/h), un tos drîkst vilkt ne tâlâk par 80 km (50 jûdzes). 6-17

254 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ PIEZÎME Ja ir jâpârsniedz 45 km/h (28 jûdþu/h) âtrums un/vai 80 km (50 jûdþu) attâlums, izòemiet aizmugures piedziòas vârpstu. Ja piedziòas vârpstu nevar izòemt, ik pçc 80 km apstâjieties un iedarbiniet motoru. Ïaujiet motoram daþas minûtes darboties tukðgaitâ. Tâ tiks nodroðinâta pietiekama âtrumkârbas eïïoðana. Automobiïus ar manuâlo âtrumkârbu nav ieteicams vilkt ar lielâku âtrumu par 88 km/h (55 jûdzçm/h) un tâlâk par 645 km (400 jûdzçm). PIEZÎME Ja ir jâvelk tâlâk par 645 km (400 jûdzçm), izòemiet aizmugures piedziòas vârpstu. Ja piedziòas vârpstu nevar izòemt, ik pçc 645 km apstâjieties un iedarbiniet motoru. Ïaujiet motoram daþas minûtes darboties tukðgaitâ. Tâ tiks nodroðinâta pietiekama âtrumkârbas eïïoðana Bremþu pedâlis jâspieþ spçcîgâk nekâ parasti, jo bremþu darbîbas efektivitâte ir ierobeþota. Nepiecieðama lielâka piepûle stûrçjot, jo nedarbojas stûres pastiprinâtâja sistçma. Ja lieli attâlumi jâbrauc lejâ no nogâzes, bremzes var pârkarst un to efektivitâte var samazinâties. Bieþi apstâjieties un ïaujiet bremzçm atdzist. PIEZÎME Lai nesabojâtu âtrumkârbu, nekâdâ gadîjumâ nevelciet automobili ar pakaïgalu uz priekðu un visiem èetriem riteòiem uz zemes. Padomi iestiguða automobiïa izvilkðanai Ja automobilis ir iestidzis dubïos, smiltîs vai kur citur un nespçj izkïût ar sava motora jaudu, iedarbîgas ir ðâdas metodes. Atbrîvojiet riepas priekðpusç un aizmugurç no zemes, smiltîm u.c. Palieciet zem riepâm akmeòus vai koka gabalus.

255 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ MÎKSTA RIEPA 2BLA614C 2BLA628 2BLA615C Domkrata un darbarîku glabâðana Domkrats glabâjas kravas nodalîjuma speciâlâ nodalîjumâ. Domkrata rokturis un riteòu tapskrûvju uzgrieþòu atslçga atrodas zem kravas nodalîjuma grîdas. Rezerves riepas izòemðana Rezerves riepa glabâjas zem automobiïa, tieði zem kravas nodalîjuma. 1. Piestipriniet riteòu tapskrûvju uzgrieþòu atslçgu pie domkrata roktura. 2. Atveriet paceïamâs aizmugures durvis. 3. Ievietojiet domkrata rokturi atverç tieði virs aizmugures bampera. Ja tas ir pareizi ievietots, pagrieþot jûtama pretestîba. 4. Pagrieziet rokturi pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam, lîdz riepa tiek nolaista zemç. 6-19

256 IRÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ BRÎDINÂJUMS Lai nolaistu rezerves riepu, turiet rokturi stingri un grieziet to lçni. Ja atslçga atdalîsies no kâta, var to nenovaldît un gût savainojumus. 2BLA617A 5. Izòemiet fiksatoru no rezerves riepas centra. 2BLA624A Rezerves riepas glabâðana 1. Novietojiet riepu zemç ar ventiïa kâtiòu uz augðu. 2. Novietojiet riepu zem automobiïa un caur riteòa centru uzstâdiet fiksatoru. 3. Pagrieziet rokturi, lîdz atskan klikðíis. 6-20

257 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Riepu maiòa Domkrata lietoðana Domkrats ir paredzçts tikai riepu maiòai avârijas gadîjumâ. Lai nepieïautu iespçjamus savainojumus, ievçrojiet domkrata lietoðanas norâdîjumus. BRÎDINÂJUMS - Riepu maiòa Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet remontçt automobili uz ceïa vai ðosejas braucamâs daïas. Pirms riepu maiòas vienmçr pârvietojiet automobili pilnîbâ nost no ceïa uz ceïa nomales. Ja ârpus ceïa nav atrodams stingrs, lîdzens pamats, lûdziet palîdzîbu automobiïu vilkðanas pakalpojumu sniedzçjiem. Nepârsniedziet domkrata maksimâlo pieïaujamo slodzi: 2000 kg. (Turpinâjums) (Turpinâjums) Atbalstiet automobili uz domkrata tikai norâdîtajâs vietâs priekðâ vai aizmugurç; nekâdâ gadîjumâ neatbalstiet bamperus vai kâdu citu automobiïa daïu. Automobilis var viegli nokrist no domkrata, smagi savainojot vai nogalinot cilvçkus. Nekâdâ gadîjumâ cilvçks nedrîkst atrasties zem automobiïa, kas atbalstîts uz domkrata. Neiedarbiniet un nedarbiniet motoru, kad automobilis ir atbalstîts uz domkrata. 6-21

258 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ 4. Izòemiet no automobiïa riteòu tapskrûvju uzgrieþòu atslçgu, domkratu, domkrata rokturi un rezerves riepu. 5. Bloíçjiet priekðçjo un aizmugures riteni, kas atrodas pa diagonâli pretî domkrata atbalsta punktam. 2BLA618 Riepu maiòa 1. Novietojiet automobili uz lîdzenas virsmas un stingri pievelciet stâvbremzi. 2. Automobilim ar manuâlo âtrumkârbu ieslçdziet R (atpakaïgaitu), bet ar automâtisko âtrumkârbu - P (Park) pârnesumu. 3. Ieslçdziet avârijas gaismas signâlus. BRÎDINÂJUMS - Riepas maiòa Lai neïautu automobilim riepas maiòas laikâ izkustçties, vienmçr pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi un bloíçjiet riteni, kas atrodas pa diagonâli pretî mainâmajam ritenim. 2BLA619A 6. Pagrieziet vaïîgâk riteòa tapskrûvju uzgrieþòus katru par vienu apgriezienu, bet nenoòemiet uzgrieþòus, kamçr riepa nav pacelta no zemes. 6-22

259 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ JACK DOMKRATS 2BLA Novietojiet domkratu tajâ priekðçjâ vai aizmugures atbalsta punktâ, kas ir vistuvâk mainâmajai riepai. 2BLC601 BRÎDINÂJUMS - Domkrata novietojums Lai nepieïautu iespçjamus savainojumus, izmantojiet tikai automobilim komplektâ pievienoto domkratu un atbalstiet automobili pareizajâ atbalsta punktâ. Nekâdâ gadîjumâ neatbalstiet automobili uz domkrata kâdâ citâ vietâ. 2BLA621A 8. Stingri nostipriniet domkrata ventili. Kustiniet domkrata rokturi uz augðu un uz leju, lîdz domkrata gals saskaras ar vajadzîgo punktu un uzòem nelielu slodzi. Paceliet automobili, lîdz riepa mazliet atraujas no zemes (apmçram 30 mm virs zemes). Nekâdâ gadîjumâ neceliet riteni augstâk. Pirms riteòa tapskrûvju uzgrieþòu noskrûvçðanas pârliecinieties, ka automobilis ir stabils un nevar paslîdçt vai izkustçties. 6-23

260 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ 9. Noskrûvçjiet riteòa tapskrûvju uzgrieþòus, grieþot tos pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam un pçc tam noòemiet riteni. 2BLA Uzstâdiet rezerves riepu un uzskrûvçjiet riteòa tapskrûvju uzgrieþòus ar slîpo malu uz iekðpusi. 2BLA621B 11.Pakâpeniski atlaidiet vaïîgâk domkrata ventili ar domkrata rokturi, lai nolaistu automobili zemç. 6-24

261 RÎCÎBA AVÂRIJAS GADÎJUMÂ Kad riteòa tapskrûvju uzgrieþòi ir pievilkti stingri, nolaidiet automobili pilnîbâ zemç un piegrieziet uzgrieþòus vçl stingrâk, lîdz tie ir pievilkti lîdz galam. Stingri pievelciet uzgrieþòus zvaigþòveida secîbâ. Ja droði nezinât, cik stingri jâpievelk riteòa tapskrûvju uzgrieþòi, lieciet tos pârbaudît tuvâkajâ autoservisâ. Ieteicamais nostiprinâðanas râdîtâjs ir 9~12 kg m ( N m) BLA623 PIEZÎME Automobiïa riteòu skrûvçm un uzgrieþòiem ir metriskâs vîtnes. Mainot riteòus, noteikti uzstâdiet tos paðus uzgrieþòus, bet, ja tie tiek mainîti, tad tikai ar tâdiem paðiem uzgrieþòiem ar metriskajâm vîtnçm un tâdu paðu slîpgriezuma konfigurâciju. Uzstâdot metriskai tapskrûvei uzgriezni ar nemetrisku vîtni vai otrâdi, ritenis netiek pienâcîgi piestiprinâts pie rumbas, un tiek bojâta tapskrûve, kas pçc tam ir jânomaina. Ievçrojiet, ka vairumam tapskrûvju uzgrieþòu nav metrisko vîtòu. Tâpçc, uzstâdot tapskrûvju uzgrieþòus vai riteòus, îpaði uzmanîgi pârbaudiet vîtnes veidu. Ja neesat pârliecinâti, jautâjiet Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. BRÎDINÂJUMS - Riteòu tapskrûves Ja tapskrûves ir bojâtas, tâs var zaudçt spçju noturçt riteni. Tas var izraisît riteòa nokriðanu un avâriju. Lai domkrats, domkrata rokturis, riteòu tapskrûvju uzgrieþòu atslçga un rezerves riepa braukðanas laikâ negrabçtu, glabâjiet tos pareizi. Par mîkstâs riepas glabâðanu skat. punktu Rezerves riepas glabâðana ðajâ sadaïâ. PIEZÎME Pçc iespçjas drîzâk pçc rezerves riepas uzstâdîðanas pârbaudiet gaisa spiedienu riepâs. Ja nepiecieðams, noregulçjiet to lîdz norâdîtajai vçrtîbai. Skat. Specifikâcijas 8. nodaïâ. 6-25

262 6-26

263 TEHNISKÂ APKOPE Tehniskâs apkopes procesi Regulâras tehniskâs apkopes grafiks Tehniskâ apkope îpaði smagos ekspluatâcijas apstâkïos Îpaðnieka veikta tehniskâ apkope Motora nodalîjums Motoreïïa un eïïas filtrs Motora dzesçðanas sistçma Bremzes un sajûgs Stâvbremze Stûres pastiprinâtâjs Automâtiskâ âtrumkârba Manuâlâ âtrumkârba Priekðçjais / aizmugures diferenciâlis Sadales kârba (4WD) Smçrvielas un ðíidrumi Degvielas filtrs un nogulsnçtâjs (dîzeïa motoram) Gaisa filtrs Gaisa kondicionçtâja gaisa filtrs Logu tîrîtâju slotiòas Akumulators Riepas un riteòi Spuldþu maiòa Smçrvielu specifikâcijas Vizuâlâ aprûpe Salona kopðana

264 TEHNISKÂ APKOPE TEHNISKÂS APKOPES PROCESI Veicot tehniskâs apkopes vai apskates darbus, jârîkojas maksimâli piesardzîgi, lai nenodarîtu bojâjumus automobilim un nesavainotu sevi. Ja rodas ðaubas attiecîbâ uz automobiïa apskati vai tehnisko apkopi, ïoti iesakâm uzticçt ðo darbu Autorizçtam Kia pârstâvim. Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem ir rûpnîcâ apmâcîti automehâniíi un oriìinâlâs rezerves daïas, lai nodroðinâtu automobilim pienâcîgu tehnisko apkopi. Vçrsieties pie Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem pçc ekspertu padoma un kvalitatîvas apkopes. Nepareiza, nepilnîga vai nepietiekama tehniskâ apkope var radît automobiïa ekspluatâcijas problçmas, kas var izraisît automobiïa bojâjumus, avâriju vai cilvçku savainojumus. Îpaðnieka atbildîba PIEZÎME Tehniskâs apkopes veikðana un uzskaites uzturçðana ir îpaðnieka pienâkums. Jums ir jâsaglabâ dokumenti, kas liecina, ka automobilim ir veikta pienâcîga tehniskâ apkope saskaòâ ar nâkamajâs lappusçs parâdîtajiem regulârâs tehniskâs apkopes grafikiem. Ðî informâcija bûs jums nepiecieðama, lai nodroðinâtu Kia garantijas noteikumu tehniskâs apkopes prasîbâm. Detalizçta informâcija par garantiju ir sniegta Garantijas informâcijas broðûrâ. Garantija neattiecas uz remontiem un regulçðanu, kas bijuði nepiecieðami nepareizas tehniskâs apskates vai nepiecieðamâs tehniskâs apkopes neveikðanas rezultâtâ. Iesakâm tehnisko apkopi veikt Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem, izmantojot oriìinâlâs Kia rezerves daïas. Taèu tehnisko apkopi drîkst veikt jebkurð profesionâls autotransporta remonta uzòçmums, izmantojot rezerves daïas, kuras ir lîdzvçrtîgas jûsu automobilim sâkotnçji aprîkotajâm detaïâm. Iesakâm uzticçt tehnisko apkopi Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem, kas var nodroðinât profesionâlu apkopi, izmantojot piemçrotas rezerves daïas. 7-2

265 TEHNISKÂ APKOPE Tehniskâs apkopes grafiks Ja automobiïa ekspluatâcijai nav raksturîgs neviens no turpmâk uzskaitîtajiem apstâkïiem, izmantojiet NOR- MÂLAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKU. Ja ir spçkâ kâds no ðiem apstâkïiem, ievçrojiet grafiku TEH- NISKAJAI APKOPEI ÎPAÐI SMAGOS EKSPLUATÂCIJAS APSTÂKÏOS. Atkârtota braukðana tikai nelielos attâlumos. Braukðana putekïainos apstâkïos. Braukðana, intensîvi izmantojot bremzes. Braukðana apvidos, kur tiek lietota sâls vai citi korozîvi materiâli. Braukðana pa nelîdzeniem vai dubïainiem ceïiem. Ilgstoða motora darbinâðana tukðgaitâ vai ar zemiem apgriezieniem. Ilgstoða braukðana zemâs temperatûrâs un/vai îpaði mitros klimatiskos apstâkïos. Ja automobilis tiek ekspluatçts ðâdos apstâkïos, apskate, nomaiòa vai uzpildîðana jâveic bieþâk nekâ tâlâk sniegtajâ Normâlas tehniskâs apkopes grafikâ. Pçc 96 mçneðiem vai km ( jûdzçm) turpiniet ievçrot noteiktos tehniskâs apkopes intervâlus. 7-3

266 TEHNISKÂ APKOPE NORMÂLAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS TEHN. APKOPES INTERVÂLI Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas âtrâk. Mçneði TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS Jûdzes 1000 km Pârnesumu siksnas *1 A A A A Motoreïïa un Benzîna N N N N N N N N N motoreïlas filtrs Dîzeïa N N N N N N N N N Manuâlâs âtrumkârbas ðíidrums A N A A A A N A A Automâtiskâs âtrumkârbas Eiropas mod. A A A A A A N A A ðíidrums Izò. Eiropas m. A A A A A A A A Priekðçjâ un aizmugures Eiropas mod. A A N A N A N A N diferenciâïa ðíidrums Izò. Eiropas m. Apskatît ik pçc km un nomainît ik pçc km Sadales kârbas ðíidrums (4WD) A N A A A A N A A Gaisa filtra elements A N A N A N A N A: Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, koriìçt, notîrît vai nomainît; N : Nomainît vai apmainît *1 : Noregulçt ìeneratoru un stûres pastiprinâtâju (un ûdens sûkòa dzensiksnu) un gaisa kondicionçtâja dzensiksnu (ja ir aprîkots). Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt vai nomainît. 7-4

267 NORMÂLAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS (turp.) TEHNISKÂ APKOPE TEHN. APKOPES Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas âtrâk. INTERVÂLI Mçneði TEHNISKÂS Jûdzes APKOPES ELEMENTS km 1, Aizdedzes sveces Ar svinu N N N N (benzîna) Bez svina Nomainît ik pçc km. Vârstu spraugas platums* 2 (benzîna) Pârbaudît ik pçc km vai 48 mçneðiem. Dzesçðanas sistçma (iesk. dzes. ðíidr. lîmeòa regulçðanu) A A A A A A A A Motora dzesçðanas ðíidrums* 3 Nomainît pçc pirmajiem 60 mçneðiem vai km: pçc tam nomainît ik pçc 24 mçneðiem vai km Tvaika ðïûtene un degv. uzp. vâciòð A A A A Kartera ventilâcijas ðïûtenes (benzîna) A A A A A : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, koriìçt, notîrît vai nomainît. N : Nomainît vai apmainît. *2 : Pârbaudît un, ja nepiecieðams, noregulçt vârstu skaòu un/vai motora vibrâciju. Tas jâveic kvalificçtam automehâniíim. *3 : Papildinot dzesçðanas ðíidrumu, lietojiet tikai ðim automobilim piemçrotu dzesçðanas ðíidruma piedevu un nekâdâ gadîjumâ nepiejauciet rûpnîcâ iepildîtajam dzesçðanas ðíidrumam cietu ûdeni. Nepiemçrots dzesçðanas ðíidruma maisîjums var izraisît nopietnus darbîbas traucçjumus vai motora bojâjumus. 7-5

268 TEHNISKÂ APKOPE NORMÂLAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS (turp.) TEHN. APKOPES Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas âtrâk. INTERVÂLI Mçneði TEHNISKÂS Jûdzes APKOPES ELEMENTS km Vakuumðïûtene (VGT & throttle body) Dîzeïa A A A A A A A A Ìenerat. vakuumsûknis Dîzeïa A A A A A A A A Ìenerat. eïïas ðïût. un vakuumðïûtene Dîzeïa A A A A A A A A Degvielas filtrs Benzîna N N Dîzeïa *4 N N N N Degvielas caurules un ðïûtenes A A A A A A A A A Akumulatora stâvoklis A A A A A A A A A Visas elektriskâs sistçmas A A A A A A A A A Priekðçjâ triecienu sensora savienojums A A A A A A A A A Bremþu caurules, ðïûtenes un savien. A A A A A A A A A A : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, koriìçt, notîrît vai nomainît. N : Nomainît vai apmainît. *4 : Ja dîzeïdegvielas specifikâcijas neatbilst Eiropas standartiem EN590, mainiet to bieþâk. Vairâk informâcijas jautâjiet autorizçtam Kia pârstâvim. 7-6

269 NORMÂLAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS (turp.) TEHN. APKOPES INTERVÂLI TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas âtrâk. TEHNISKÂ APKOPE Mçneði Jûdzes km Bremþu pedâlis A A A A A A A A A Stâvbremze A A A A A A A A Sajûga pedâlis A A A A A A A A A Bremþu un sajûga ðíidrums A A A A N A A A N Bremþu diski A A A A A A A A A Stûres pastiprinâtâja ðíidrums A A A A A A A A A Stûres pastipr. sistçma un ðïûtenes A A A A A A A A A Riepas (spiediens un protekt. nodilums) A A A A A A A A A Priekð. piekares lodveida ðarnîrs A A A A A A A A A Gaisa kondicion. dzes. ðíidr. (ja ir apr.) A A A A A A A A Gaisa kondicion. kompresors (ja ir apr.) A A A A A A A A Gaisa kondicionçtâja gaisa filtrs N N N N N N N N A : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, koriìçt, notîrît vai nomainît. N : Nomainît vai apmainît. 7-7

270 TEHNISKÂ APKOPE TEHNISKÂ APKOPE ÎPAÐI SMAGOS EKSPLUATÂCIJAS APSTÂKÏOS Ja automobilis tiek regulâri izmantots îpaði smagos braukðanas apstâkïos, ðâdi tehniskâs apkopes procesi jâveic bieþâk. Atbilstoðos tehniskâs apkopes intervâlus skat. tabulâ. N : Nomainît A : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, koriìçt, notîrît vai nomainît. TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS Tehn. apk. process Tehniskâs apkopes intervâli Braukðanas apstâkïi Motoreïïa un filtrs N Ik pçc 7500 km A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Gaisa filtra elements N Bieþâk C, E Gaisa kondicionçtâja gaisa filtrs N Bieþâk C, E Aizdedzes sveces Benzîna motors N Bieþâk B, H Eiropai N Ik pçc km A, C, E, F, G, H, I Automâtiskâs âtrumkârbas ðí. Izòemot Eiropu N Ik pçc km A, C, E, F, G, H, I Manuâlâs âtrumkârbas ðíidrums N Ik pçc km C, D, E, G, H, I, J Sadales kârbas ðíidrums (4WD) N Ik pçc km C,E,G,I Priekðçjâ un aizmugures Eiropai N Ik pçc km diferenciâïa ðíidrums Izòemot Eiropu N Ik pçc km C,E,G,I Îpaði smagi braukðanas apstâkïi A : Atkârtota braukðana tikai nelielos attâlumos B : Ilgstoða darbîba tukðgaitâ C : Braukðana pa putekïainiem, nelîdzeniem ceïiem D : Braukðana apvidos, kur tiek lietota sâls vai citi korozîvi materiâli, vai ïoti aukstâ laikâ E : Braukðana smilðainos apvidos 7-8 F : Vairâk nekâ 50% braukðana blîvâ pilsçtas satiksmç karstâ laikâ virs 32 C (90 F) G : Braukðana kalnainos apvidos. H : Piekabes vilkðana I : Braukðana kâ patruïas maðînai, taksometram, komerciâlie pârvadâjumi vai automobiïu vilkðana J : Braukðana ar âtrumu virs 170 km/h (106 jûdzes/h)

271 ÎPAÐNIEKA VEIKTA TEHNISKÂ APKOPE Îpaðnieka veiktas tehniskâs apkopes grafiks Ðeit uzskaitîtas automobiïa pârbaudes un apskates, kas norâdîtajos intervâlos jâveic îpaðniekam vai kvalificçtam autoservisa darbiniekam, lai nodroðinâtu droðu un uzticamu automobiïa darbîbu. Par jebkâdâm novirzçm no normas pçc iespçjas drîzâk jâziòo Kia pârstâvim vai kvalificçtam autoservisa darbiniekam, lai uzzinâtu, kâ rîkoties. Uz ðîm îpaðnieka veiktâm tehniskâs apkopes pârbaudçm parasti neattiecas garantija, un, iespçjams, bûs jâmaksâ par darbu, detaïâm un smçrvielâm. Ikreiz, uzpildot degvielu: Pârbaudiet motoreïïas lîmeni. Pârbaudiet dzesçðanas ðíidruma lîmeni dzesçðanas ðíidruma tvertnç. BRÎDINÂJUMS Esiet uzmanîgi, pârbaudot motora dzesçðanas ðíidruma lîmeni, kad motors ir karsts. Spiediena ietekmç var izplûst verdoði karsts dzesçðanas ðíidrums un tvaiki, kas var izraisît nopietnus savainojumus. Pârbaudiet vçjstikla mazgâðanas ðíidruma lîmeni. Pârbaudiet gaisa spiedienu riepâs. TEHNISKÂ APKOPE Braukðanas laikâ: Ievçrojiet, vai nav izmaiòu izpûtçja skaòâ vai izplûdes gâzu smakas automobiïa salonâ. Pârbaudiet, vai stûre nevibrç. Ievçrojiet, ja stûrçðana kïuvusi apgrûtinâta vai stûre ir pârâk vaïîga, kâ arî izmaiòas tâs novietojumâ braukðanai taisni uz priekðu. Pievçrsiet uzmanîbu, ja automobilis pastâvîgi mazliet nogrieþas vai tiek vilkts uz vienu pusi, braucot pa gludu, lîdzenu ceïu. Apstâjoties ieklausieties, vai nav dzirdamas neparastas skaòas, nav jûtama vilkðana uz vienu pusi, garâks bremþu pedâïa gâjiens vai grûti nospieþams bremþu pedâlis. 7-9

272 TEHNISKÂ APKOPE Ja mainâs vai kïûst neprecîza âtrumkârbas darbîba, pârbaudiet âtrumkârbas ðíidruma lîmeni. Pârbaudiet automâtiskâs âtrumkârbas P (Park) funkciju. Pârbaudiet stâvbremzi. Pârbaudiet, vai zem automobiïa nav ðíidrumu noplûdes (ûdens pilçðana no gaisa kondicionçðanas sistçmas pçc tâs lietoðanas ir normâla parâdîba). Vismaz vienreiz mçnesî: Pârbaudiet dzesçðanas ðíidruma lîmeni dzesçðanas ðíidruma rekuperâcijas tvertnç. Pârbaudiet visu ârçjo apgaismes ierîèu, to skaitâ bremþuguòu, pagriezienu virzienrâdîtâju un avârijas gaismas signâlu darbîbu. Pârbaudiet gaisa spiedienu visâs riepâs, ieskaitot rezerves riepu. Vismas divreiz gadâ (t.i., katru pavasari un rudeni) : Pârbaudiet radiatora, sildîtâja un gaisa kondicionçtâja ðïûtenes, vai nav noplûdes vai bojâjumu. Pârbaudiet vçjstikla mazgâðanas ðíidruma smidzinâtâja un tîrîtâja darbîbu. Notîriet tîrîtâja slotiòas ar tîru drâniòu, kas samitrinâta ar mazgâðanas ðíidrumu. Pârbaudiet, vai priekðçjie lukturi ir pareizi noregulçti. Pârbaudiet klusinâtâju, izpûtçjus, vairogus un spailes. Pârbaudiet klçpja/plecu droðîbas jostu nolietoðanos un darbîbu. Pârbaudiet, vai nav nodiluðas riepas un vaïîgi riteòu tapskrûvju uzgrieþòi. 7-10

273 TEHNISKÂ APKOPE Vismaz vienreiz gadâ : Iztîriet virsbûves un durvju ûdens noteces atveres. Ieeïïojiet durvju eòìes un fiksçtâjus, un motora pârsega eòìes. Ieeïïojiet durvju un motora pârsega slçdzenes un bultas. Ieeïïojiet durvju gumijas izolâcijas starplikas. Pirms siltâ gadalaika sâkuma pârbaudiet gaisa kondicionçðanas sistçmu. Pârbaudiet stûres pastiprinâtâja ðíidruma lîmeni. Apskatiet un ieeïïojiet automâtiskâs âtrumkârbas mehânismu un kontroles ierîces. Notîriet akumulatoru un spailes. Pârbaudiet bremþu ðíidruma lîmeni. Îpaðnieka veiktas tehniskâs apkopes droðîbas pasâkumi Nepareiza vai nepilnîga tehniskâ apkope var izraisît problçmas. Ðajâ sadaïâ sniegti norâdîjumi tikai viegli paveicamiem tehniskâs apkopes procesiem. Kâ tika paskaidrots ðîs sadaïas sâkumâ, vairâkas procedûras var veikt tikai profesionâls automehâniíis ar speciâliem darbarîkiem. Lietotâja veikta nepareiza tehniskâ apkope garantijas termiòa laikâ var ietekmçt garantiju. Sîkâk skat. kopâ ar automobiïa dokumentiem izsniegtajâ Kia garantijas informâcijas broðûrâ. Ja neesat pârliecinâti, kâ pareizi veikt kâdu tehniskâs apkopes vai remonta procedûru, uzticiet ðo darbu Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. 7-11

274 TEHNISKÂ APKOPE BRÎDINÂJUMS - Tehniskâs apkopes darbs Veikt tehniskâs apkopes darbu zem automobiïa var bût bîstami. Veicot daþus tehniskâs apkopes darbus, var gût nopietnus savainojumus. Ja jums trûkst nepiecieðamo zinâðanu un pieredzes vai piemçrotu darbarîku un ierîèu ðâda darba veikðanai, uzticiet to kvalificçtiem automehâniíiem. Strâdât zem motora pârsega, kad motors darbojas, ir bîstami. Vçl bîstamâk ir tad, ja cilvçks nçsâ rotaslietas vai brîvus apìçrba gabalus. Tie var ieíerties kustîgajâs detaïâs, izraisot savainojumus. Tâpçc, ja ir jâveic kâdi darbi zem motora pârsega, motoram darbojoties, pirms tuvoðanâs motoram vai dzesçðanas ventilatoriem noteikti noòemiet visas rotaslietas (seviðíi gredzenus, aproces, pulksteòus un kaklarotas), kâ arî kaklasaites un citus lîdzîgus brîvi plîvojoðus apìçrba gabalus. BRÎDINÂJUMS - Motora dzesçðanas ventilatori (benzîna motors) Tâ kâ benzîna motora dzesçðanas ventilatori tiek darbinâti ar elektrîbu, tie turpina darboties arî pçc motora izslçgðanas, ja aizdedzes slçdzis ir ieslçgts. Tas var izraisît nopietnus savainojumus. Lai to nepieïautu, vienmçr izslçdziet aizdedzi, izòemot gadîjumus, kad tehniskâs apkopes vai apskates laikâ ir jâdarbina motors. 7-12

275 TEHNISKÂ APKOPE MOTORA NODALÎJUMS Dîzeïa motors Gaisa filtrs 2. Motoreïïas mçrstienis 3. Motoreïïas uzpildes vâciòð 4. Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma mçrstienis 5. Bremþu / sajûga* ðíidruma tvertne 6. Droðinâtâju bloks 7. Vçjstikla mazgâðanas ðíidruma tvertne 8. Stûres pastiprinâtâja ðíidruma tvertne 9. Motora dzesçðanas ðíidruma tvertne 10. Radiatora atveres vâciòð 11. Akumulators * : ja ir aprîkots

276 TEHNISKÂ APKOPE Benzîna motors Gaisa filtrs 2. Motoreïïas uzpildes vâciòð 3. Motoreïïas mçrstienis 4. Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma mçrstienis 5. Bremþu / sajûga* ðíidruma tvertne 6. Droðinâtâju bloks 7. Vçjstikla mazgâðanas ðíidruma tvertne 8. Stûres pastiprinâtâja ðíidruma tvertne 9. Radiatora atveres vâciòð 10. Motora dzesçðanas ðíidruma tvertne 11. Akumulators * : ja ir aprîkots OBL076001

277 MOTOREÏÏA UN EÏÏAS FILTRS Motoreïïas lîmeòa pârbaude 1. Pârliecinieties, ka automobilis atrodas uz lîdzena pamata. 2. Iedarbiniet motoru un ïaujiet tam sasniegt normâlu darba temperatûru. 3. Izslçdziet motoru un nogaidiet daþas minûtes, lai eïïa atgrieþas tvertnç. 4. Izvelciet mçrstieni, noslaukiet to tîru un atkal ievietojiet lîdz galam. 5. Vçlreiz izvelciet mçrstieni un pârbaudiet lîmeni. Tam jâbût starp atzîmçm F un L. Ja lîmenis ir pie atzîmes L vai tuvu tai, pielejiet pietiekami daudz eïïas, lai lîmenis sasniegtu atzîmi F. Nepielejiet pârâk daudz. F OK Izmantojiet tikai norâdîto motoreïïu. (Skat. punktu Ieteicamâs smçrvielas tâlâk ðajâ sadaïâ.) L 2BLA704 TEHNISKÂ APKOPE Motoreïïas un filtra maiòa Mainiet motoreïïu un filtru saskaòâ ar ðîs sadaïas sâkumâ sniegto Regulârâs tehniskâs apkopes grafiku. BRÎDINÂJUMS - Motoreïïa Pastâvîga saskare ar LIETOTU motoreïïu izraisîjusi laboratorijas pelçm âdas vçzi. Sargâjiet âdu, mazgâjot to ar ûdeni un ziepçm. Glabâjiet visu motoreïïu bçrniem nepieejamâ vietâ. 1. Daþas sekundes uzsildiet motoru un pçc tam izslçdziet to. Noòemiet eïïas uzpildes vâciòu. 2. Pçc eïïas uzpildes vâciòa noòemðanas un aizbâþòa izòemðanas izteciniet eïïu piemçrotâ tvertnç. 7-15

278 TEHNISKÂ APKOPE UZMANÎBU Eïïa un motors ir ïoti karsts. Esiet uzmanîgi un neapdedzinieties. 3. Ar eïïas filtra uzgrieþòu atslçgu izòemiet motoreïïas filtru. PIEZÎME Neatstâjiet uz eïïas filtra uzstâdîðanas virsmas vecâ eïïas filtra starpliku. Tas izraisîs eïïas noplûdi un motora bojâjumus. Noòemiet veco starpliku pilnîbâ, lai varçtu pienâcîgi ievietot jaunu starpliku. 4. Ar tîru drâniòu notîriet eïïas filtra uzstâdîðanas virsmu uz motora. 5. Uzlejiet nelielu daudzumu motoreïïas uz jaunâ eïïas filtra O-gredzena blîves. 6. Uzstâdiet un nostipriniet eïïas filtru. (Norâdîjumus par nostiprinâðanu skat. eïïas filtra brîdinâjuma plâksnîtç.) 7. Uzstâdiet aizbâznim jaunu starpliku. 8. Pçc tam, kad eïïa pilnîbâ iztecçjusi, ievietojiet aizbâzni. Piegrieziet aizbâzni lîdz 3,5~4,6 kg m (35~46 N m). 9. Iepildiet motorâ jaunu eïïu lîdz mçrstieòa atzîmei F. Neiepildiet pârâk daudz. 10. Stingri uzlieciet eïïas uzpildes vâciòu. 11. Iedarbiniet motoru un pârbaudiet, vai eïïas filtra blîves tuvumâ nav noplûdes. Izslçdziet motoru. 12. Pârbaudiet eïïas lîmeni un, ja nepiecieðams, papildiniet lîdz atzîmei F. Eïïas ietilpîba Dîzeïa motoram Bez filtra maiòas : 7,4 litri Ar filtra maiòu : 8,2 litri Benzîna motoram Bez filtra maiòas : 4,0 litri Ar filtra maiòu : 4,3 litri Izmantojiet tikai norâdîto Service Grade kategorijas motoreïïu. (Skat. punktu Ieteicamâs smçrvielas tâlâk ðajâ sadaïâ.) 7-16

279 TEHNISKÂ APKOPE PIEZÎME Lai gan no ârpuses visi eïïas filtri varbût izskatâs lîdzîgi, to iekðçjais izveidojums ievçrojami atðíiras. Ðie filtri nav savstarpçji mainâmi. Lai nepieïautu potenciâlus motora bojâjumus, izmantojiet tikai norâdîto filtru. Jautâjiet padomu Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. Rûpîgi ievçrojiet visus norâdîjumus. Nepareizi uzstâdîts eïïas filtrs var izraisît eïïas noplûdi un motora bojâjumus. 7-17

280 TEHNISKÂ APKOPE MOTORA DZESÇÐANAS SISTÇMA Augstspiediena dzesçðanas sistçmâ ir tvertne, kas ir pildîta ar visos gadalaikos lietojamu antifrîza dzesçðanas ðíidrumu. Tvertne ir piepildîta jau rûpnîcâ. Pârbaudiet antifrîza aizsardzîbu un dzesçðanas ðíidruma lîmeni vismaz vienreiz gadâ - ziemas sâkumâ un pirms braukðanas uz aukstâka klimata teritorijâm Dzesçðanas ðíidruma lîmeòa pârbaude BRÎDINÂJUMS - Dzesçðanas ðíidruma tvertnes vâciòa noòemðana Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet noòemt dzesçðanas ðíidruma tvertnes vâciòu, kad motors darbojas vai ir karsts. Tâ var sabojât dzesçðanas sistçmu un motoru un gût smagus savainojumus no izplûstoðâ karstâ dzesçðanas ðíidruma vai tvaika. Izslçdziet motoru un nogaidiet, lîdz tas atdziest. Arî tad, noòemot dzesçðanas ðíidruma tvertnes vâciòu, rîkojieties ârkârtîgi uzmanîgi. Aptiniet vâciòam biezu dvieli un lçni pagrieziet to par vienu apli pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. Paejiet nost, kamçr tiek atbrîvots dzesçðanas sistçmas spiediens. Kad bûsiet pârliecinâjuðies, ka viss spiediens ir atbrîvots, ar biezo dvieli piespiediet vâciòu un turpiniet griezt to pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam, lai noòemtu. Pat ja motors nedarbojas, nenoòemiet dzesçðanas ðíidruma tvertnes vâciòu un neizòemiet aizbâzni, kamçr motors un radiators ir karsti. Spiediena ietekmç var izðauties karsts dzesçðanas ðíidrums un tvaiks, izraisot nopietnus savainojumus.

281 TEHNISKÂ APKOPE OBL Pârbaudiet visu dzesçðanas sistçmas un sildîtâja ðïûteòu stâvokli. Nomainiet visas uzpûtuðâs vai izdiluðâs ðïûtenes. Dzesçðanas ðíidrums jâiepilda, kad motors ir auksts, lîdz lîmenim starp atzîmçm uz tvertnes MAX un MIN. Ja dzesçðanas ðíidruma lîmenis ir zems, pievienojiet pietiekami daudz dzesçðanas ðíidruma, lai nodroðinâtu aizsardzîbu pret sasalðanu un koroziju. Lîmenim jâbût lîdz atzîmei MAX, bet neiepildiet pârâk daudz. Ja ðíidrums ir jâpapildina bieþi, lieciet Autorizçtam Kia pârstâvim pârbaudît dzesçðanas sistçmu. Dzesçðanas ðíidruma maiòa Dzesçðanas ðíidrums jâmaina saskaòâ ar tehniskâs apkopes grafiku. Dzesçðanas ðíidruma maisîjumâ izmantojiet tikai mîkstu (demineralizçtu) ûdeni. Automobiïa motorâ ir alumînija detaïas, kuras jâaizsargâ pret koroziju un sasalðanu ar etilçneglikola bâzes dzesçðanas ðíidrumu. NEDRÎKST IZMANTOT etilspirta vai metilspirta dzesçðanas ðíidrumus vai jaukt tos ar norâdîto dzesçðanas ðíidrumu. Nelietojiet ðíîdumu, kas satur vairâk nekâ 60% antifrîza, jo tas var samazinât ðíîduma efektivitâti. 7-19

282 TEHNISKÂ APKOPE Maisîjuma procentuâlo sastâvu skat. tabulâ. AIZSARDZÎBA Maisîjuma procentuâlais sastâvs (tilpuma) Dzesçð. ðíidrums Ûdens Virs -16 C (3 F) Virs -26 C (-15 F) Virs -40 C (-40 F) OMG UZMANÎBU Lai neapdedzinâtos, nenoòemiet dzesçðanas ðíidruma tvertnes vâciòu un neatbrîbvojiet aizbâzni, ja motors ir karsts. 7-20

283 BREMZES UN SAJÛGS OBL Bremþu/ sajûga ðíidruma lîmeòa pârbaude Bremþu sistçmai un hidrauliskajai sajûga sistçmai ir kopîga cilindriska tvertne. Regulâri pârbaudiet ðíidruma lîmeni tvertnç. Ðíidruma lîmenim jâbût starp atzîmçm MAX un MIN uz tvertnes sâniem. Pirms tvertnes vâciòa noòemðanas un bremþu ðíidruma pielieðanas rûpîgi notîriet tvertnes vâciòa tuvâko apkârtni, lai bremþu/sajûga ðíidrumâ neiekïûtu netîrumi. Ja lîmenis ir zems, pielejiet ðíidrumu lîdz atzîmei MAX. Lîmenis krîtas, pieaugot nobrauktajam attâlumam. Tâ ir normâla parâdîba, kas ir saistîta ar bremþu/sajûga uzliku nodilðanu. Ja ðíidruma lîmenis ir pârmçrîgi zems, bremþu/sajûga sistçma jâpârbauda Autorizçtam Kia pârstâvim. Izmantojiet tikai norâdîto bremþu/sajûga ðíidrumu. (Skat. punktu Ieteicamâs smçrvielas tâlâk ðajâ sadaïâ.) Nekad nejauciet daþâdu veidu ðíidrumus. TEHNISKÂ APKOPE PIEZÎME Ja bremþu/sajûga sistçmas ðíidrums jâpapildina bieþi, automobilis jâapskata Autorizçtam Kia pâstâvim. BRÎDINÂJUMS Mainot vai papildinot bremþu/sajûga ðíidrumu, rîkojieties piesardzîgi. Neïaujiet ðíidrumam nonâkt saskarç ar acîm. Ja bremþu/sajûga ðíidrums nonâk saskarç ar acîm, nekavçjoties noskalojiet to ar lielu daudzumu svaiga krâna ûdens. Pçc iespçjas drîzâk meklçjiet ârsta palîdzîbu. 7-21

284 TEHNISKÂ APKOPE UZMANÎBU Neïaujiet bremþu/sajûga ðíidrumam nonâkt saskarç ar automobiïa virsbûves krâsojumu, jo tas var sabojât krâsu. Bremþu/sajûga ðíidrums, kas ilgâku laiku bijis pakïauts gaisa iedarbîbai, vairs nav lietojams, jo tâ kvalitâti vairs nevar garantçt. Tas ir jâlikvidç. Nepievienojiet kâdu nepiemçrotu ðíidrumu. Tikai daþi pilieni minerâlu bâzes eïïas, piemçram, motoreïïas, var sabojât bremþu un sajûga sistçmas daïas. STÂVBREMZE 2BLA416Z Stâvbremzes pârbaude Pârbaudiet stâvbremzes gâjienu, saskaitot klikðíus, kas dzirdami, pilnîbâ uzceïot stâvbremzi no atlaista stâvokïa. Stâvbremzei arî ir vienai jâspçj noturçt automobili uz diezgan stâvas nogâzes. Ja klikðíu skaits ir lielâks vai mazâks par norâdîto, stâvbremze jânoregulç Autorizçtam Kia pârstâvim vai citiem profesionâliem autoremonta speciâlistiem. Gâjiens: 6~8 klikðíi pie 10 kg (98 N) liela spçka 7-22

285 STÛRES PASTIPRINÂTÂJS OBL Stûres pastiprinâtâja ðíidruma lîmeòa pârbaude Kad automobilis ir novietots uz lîdzena pamata, regulâri pârbaudiet ðíidruma lîmeni stûres pastiprinâtâja tvertnç. Lîmenim jâbût starp atzîmçm HIGH un LOW uz tvertnes sâniem. Pirms stûres pastiprinâtâja ðíidruma papildinâðanas rûpîgi notîriet tvertnes vâciòa tuvâko apkârtni, lai stûres pastiprinâtâja ðíidrumâ neiekïûtu netîrumi. Ja lîmenis ir zems, pielejiet ðíidrumu lîdz atzîmei HIGH. Ja stûres pastiprinâtâja sistçmas ðíidrums jâpapildina bieþi, automobilis jâapskata Autorizçtam Kia pârstâvim. TEHNISKÂ APKOPE PIEZÎME Lai nesabojâtu stûres pastiprinâtâja sûkni, nedarbiniet automobili ilgâku laiku ar zemu stûres pastiprinâtâja ðíidruma lîmeni. Izmantojiet tikai norâdîto stûres pastiprinâtâja ðíidrumu. (Skat. punktu Ieteicamâs smçrvielas tâlâk ðajâ sadaïâ.) 7-23

286 TEHNISKÂ APKOPE AUTOMÂTISKÂ ÂTRUMKÂRBA (JA IR APRÎKOTA) Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma mçrstienis OBL Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma lîmeòa pârbaude Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma lîmenis jâpârbauda regulâri. Âtrumkârbas ðíidruma tilpums mainâs temperatûras ietekmç. Lai gan vislabâk ir pârbaudît lîmeni pçc vismaz 30 minûðu nobraukðanas, lîmeni var pârbaudît pçc motora uzsildîðanas, rîkojoties ðâdi. UZMANÎBU Zems ðíidruma lîmenis izraisa âtrumkârbas slîdçðanu. Pârmçrîgs ðíidruma daudzums var izraisît putoðanu, ðíidruma zudumus un âtrumkârbas darbîbas traucçjumus. Nepiemçrota ðíidruma lietoðana var izraisît âtrumkârbas darbîbas traucçjumus un bojâjumus. BRÎDINÂJUMS - Stâvbremze Lai automobilis pçkðòi neizkustçtos, pirms âtruma pârslçga sviras kustinâðanas iedarbiniet stâvbremzi un nospiediet bremþu pedâli. 1. Novietojiet automobili uz lîdzena pamata un stingri uzceliet stâvbremzi. 2. Ïaujiet motoram apmçram 2 minûtes darboties tukðgaitâ. 3. Nospiediet bremþu pedâli un lçni pârvietojiet âtruma pârslçga sviru visos pârnesumos un pçc tam atstâjiet to P (Park) pârnesumâ. 4. Motoram joprojâm darbojoties tukðgaitâ, izvelciet mçrstieni, noslaukiet to tîru un atkal ievietojiet lîdz galam. 7-24

287 TEHNISKÂ APKOPE Zems OK 25 C 75 C Zems Pilns OK Auksta ðíidruma lîmenis Karsta ðíidruma lîmenis Pilns 2BLA712A 5. Atkal izvelciet mçrstieni un pârbaudiet ðíidruma lîmeni. Ja ðíidrums ir sasilis lîdz normâlai darba temperatûrai apmçram 75 C (167 F), ðíidruma lîmenim jâbût starp diviem ierobojumiem, kas apzîmçti ar 75 C. PIEZÎME Ierobojumam ar atzîmi 25 C (77 F) ir tikai informatîva nozîme, un tas NAV jâizmanto âtrumkârbas ðíidruma lîmeòa noteikðanai. Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma maiòa 1. Paceliet un pienâcîgi atbalstiet automobili. BRÎDINÂJUMS - Automobiïa pacelðana Paceïot automobili, vienmçr pârliecinieties, ka tas ir atbalstîts visos èetros atbalsta vai pacelðanas punktos. Tikai ðâds atbalsts ïauj nodroðinât to, ka automobilis ir stabils un nenokrît no domkrata vai cita atbalsta. Ja ðâds atbalsts netiek nodroðinâts, automobilis var nokrist no domkrata vai cita atbalsta, izraisot nopietnus savainojumus vai pat nâvi. 2. Izvelciet aizbâzni, kas atrodas âtrumkârbas tvertnes apakðâ, priekðpuses vidû. 3. Pçc tam, kad eïïa pilnîbâ iztecçjusi, uzstâdiet aizbâznim jaunu starpliku, ievietojiet aizbâzni un nostipriniet lîdz 75 kg cm (7,4 N m). 4. Nolaidiet automobili zemç. 5. Izòemiet automâtiskâs âtrumkârbas mçrstieni, kas atrodas blakus motora nodalîjuma ðíçrssieniòas centram un, izmantojot piltuvi, pielejiet apmçram 2 litrus automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma (DEXRON II). 7-25

288 TEHNISKÂ APKOPE PIEZÎME NEPIELEJIET automâtiskâs âtrumkârbas tvertni pârâk pilnu. Tas var izraisît blîvçjuma uzsprâgðanu, ðíidruma zudumu un âtrumkârbas bojâjumus. Ja tvertnç ieliets pârâk daudz ðíidruma, liekais ðíidrums pirms braukðanas jâizlaiþ. Pilnîgi tukðâ âtrumkârbâ ietilpst 2,5 l ðíidruma. Taèu iespçjams, ka arî pçc izlaiðanas âtrumkârbâ vçl ir palicis ðíidrums, seviðíi tad, ja automobiïa priekðgals ir pacelts, lai izvilktu aizbâzni. 6. Pârbaudiet ðíidruma lîmeni. Ja nepiecieðams, pievienojiet nelielu ðíidruma daudzumu un atkal pârbaudiet lîmeni. Turpiniet ðo procesu, lîdz lîmenis atrodas starp ierobojumiem ar atzîmi 75 C (167 F). 7. Ievietojiet atpakaï mçrstieni un saskaòâ ar noteikumiem likvidçjiet izlietoto âtrumkârbas ðíidrumu. 7-26

289 MANUÂLA ÂTRUMKÂRBA (JA IR APRÎKOTA) Manuâlâs âtrumkârbas ðíidruma lîmeòa pârbaude 1. Paceliet un pienâcîgi atbalstiet automobili. BRÎDINÂJUMS - Automobiïa pacelðana Paceïot automobili, vienmçr pârliecinieties, ka tas ir atbalstîts visos èetros atbalsta vai pacelðanas punktos. Tikai ðâds atbalsts ïauj nodroðinât to, ka automobilis ir stabils un nenokrît no domkrata vai cita atbalsta. Ja ðâds atbalsts netiek nodroðinâts, automobilis var nokrist no domkrata vai cita atbalsta, izraisot nopietnus savainojumus vai pat nâvi. Drain Ðíidruma plug izlaiðanas aizbâznis Uzpildes/pârbaudes Fill/check plug aizbâznis 2BLA Izvelciet uzpildes/pârbaudes aizbâzni âtrumkârbas sânos. Pareizs ðíidruma lîmenis Õige vedelikutase TEHNISKÂ APKOPE 2BLA Pârliecinieties, vai ðíidruma lîmenis sasniedz uzpildes/pârbaudes atveres apakðu. Ja nepiecieðams, pielejiet ðíidrumu. Ja ðíidruma lîmenis ir zems, pirms papildinâðanas pârbaudiet, vai nav noplûdes. Nepielejiet pârâk daudz ðíidruma. Izmantojiet tikai norâdîto manuâlâs âtrumkârbas ðíidrumu. (Skat. punktu Ieteicamâs smçrvielas tâlâk ðajâ sadaïâ.) 4. Uzstâdiet uzpildes/pârbaudes aizbâznim jaunu starpliku un nostipriniet aizbâzni lîdz 6,0~6,6 kg m (60~65 N m). 7-27

290 TEHNISKÂ APKOPE Manuâlâs âtrumkârbas ðíidruma maiòa 1. Paceliet un pienâcîgi atbalstiet automobili. 2. Izvelciet aizbâzni, kas atrodas âtrumkârbas apakðâ. 3. Pçc tam, kad ðíidrums pilnîbâ iztecçjis, uzstâdiet aizbâznim jaunu starpliku, ievietojiet aizbâzni un nostipriniet lîdz 6,0~6,6 kg m (60~65 N m) 4. Izvelciet uzpildes/pârbaudes aizbâzni âtrumkârbas sânos. 5. Pielejiet ðíidrumu caur uzpildes/ pârbaudes atveri, lîdz lîmenis sasniedz uzpildes/pârbaudes atveres apakðu. 6. Uzstâdiet uzpildes/pârbaudes aizbâznim jaunu starpliku. 7. Ievietojiet uzpildes/pârbaudes aizbâzni un nostipriniet lîdz 6,0~6,6 kg m (60~65 N m). Izmantojiet tikai norâdîto manuâlâs âtrumkârbas ðíidrumu. (Skat. punktu Ieteicamâs smçrvielas tâlâk ðajâ sadaïâ.) 7-28

291 PRIEKÐÇJAIS / AIZMUGURES DIFERENCIALIS Priekðpuse Uzpildes/pârbaudes aizbâznis Aizmugure Uzpildes/pârbaudes aizbâznis Ðíidruma izlaiðanas aizbâznis Ðíidruma izlaiðanas aizbâznis 2BLA780/2BLA753 Priekðçjâ / aizmugures diferenciâïa ðíidruma lîmeòa pârbaude 1. Paceliet un pienâcîgi atbalstiet automobili. BRÎDINÂJUMS - Automobiïa pacelðana Paceïot automobili, vienmçr pârliecinieties, ka tas ir atbalstîts visos èetros atbalsta vai pacelðanas punktos. Tikai ðâds atbalsts ïauj nodroðinât to, ka automobilis ir stabils un nenokrît no domkrata vai cita atbalsta. Ja ðâds atbalsts netiek nodroðinâts, automobilis var nokrist no domkrata vai cita atbalsta, izraisot nopietnus savainojumus vai pat nâvi. TEHNISKÂ APKOPE 2. Izvelciet uzpildes/pârbaudes aizbâzni priekðçjâ/aizmugures diferenciâïa sânos. 3. Pârliecinieties, vai ðíidruma lîmenis sasniedz uzpildes/pârbaudes atveres apakðu. Ja nepiecieðams, pielejiet ðíidrumu. Ja ðíidruma lîmenis ir zems, pirms papildinâðanas pârbaudiet, vai nav noplûdes. Nepielejiet pârâk daudz ðíidruma. Izmantojiet tikai norâdîto priekðçjâ/ aizmugures diferenciâïa ðíidrumu. (Skat. punktu Ieteicamâs smçrvielas tâlâk ðajâ sadaïâ.) 4. Uzstâdiet uzpildes/pârbaudes aizbâznim jaunu starpliku un nostipriniet aizbâzni lîdz 3,8~5,3 kg m (37-52 N m). 7-29

292 TEHNISKÂ APKOPE SADALES KÂRBA (4WD) Ðíidruma Drain izlaiðanas plug aizbâznis Uzpildes/pârbaudes Fill/ aizbâznis check plug 2BLA754 Sadales kârbas ðíidruma pârbaude 1. Paceliet un pienâcîgi atbalstiet automobili. BRÎDINÂJUMS - Automobiïa pacelðana Paceïot automobili, vienmçr pârliecinieties, ka tas ir atbalstîts visos èetros atbalsta vai pacelðanas punktos. Tikai ðâds atbalsts ïauj nodroðinât to, ka automobilis ir stabils un nenokrît no domkrata vai cita atbalsta. Ja ðâds atbalsts netiek nodroðinâts, automobilis var nokrist no domkrata vai cita atbalsta, izraisot nopietnus savainojumus vai pat nâvi. 2. Izvelciet uzpildes/pârbaudes aizbâzni sadales kârbas sânos. 3. Pârliecinieties, vai ðíidruma lîmenis sasniedz uzpildes/pârbaudes atveres apakðu. Ja nepiecieðams, pielejiet ðíidrumu. Ja ðíidruma lîmenis ir zems, pirms papildinâðanas pârbaudiet, vai nav noplûdes. Nepielejiet pârâk daudz ðíidruma. Izmantojiet tikai norâdîto sadales kârbas ðíidrumu. (Skat. punktu Ieteicamâs smçrvielas tâlâk ðajâ sadaïâ.) 4. Uzstâdiet uzpildes/pârbaudes aizbâznim jaunu starpliku un nostipriniet aizbâzni lîdz 2~3 kg m (30 N m) 7-30

293 SMÇRVIELAS UN ÐÍIDRUMI 6BLA713 Logu mazgâðanas ðíidruma lîmeòa pârbaude Tvertne ir caurspîdîga, un tâpçc lîmenis ir labi redzams. Pârbaudiet ðíidruma lîmeni mazgâðanas ðíidruma tvertnç un, ja nepiecieðams, pielejiet ðíidrumu. Ja mazgâðanas ðíidrums nav pieejams, var izmantot tîru ûdeni. Tomçr aukstâ laikâ jâizmanto mazgâðanas ðíidrums ar pretsasalðanas îpaðîbâm, lai novçrstu sasalðanu. UZMANÎBU Nelejiet mazgâðanas ðíidruma tvertnç radiatora dzesçðanas ðíidrumu vai antifrîzu. Ja radiatora dzesçðanas ðíidrums tiek izsmidzinâts uz vçjstikla, tas var stipri apgrûtinât redzamîbu. Tâ vadîtâjs var zaudçt kontroli pâr automobili. Dzesçðanas ðíidrums var arî sabojât virsbûves krâsu un apdari. TEHNISKÂ APKOPE Virsbûves eïïoðana Visas virsbûves kustîgâs daïas, t.i., durvju eòìes, motora pârsega eòìes un slçdzenes jâieeïïo ikreiz, mainot motoreïïu. Aukstâ laikâ slçdzenes eïïojiet ar nesasalstoðu smçrvielu. Pârliecinieties, ka motora pârsega sekundârais fiksators neïauj motora pârsegam atvçrties, kad primârais fiksators ir atlaists. 7-31

294 TEHNISKÂ APKOPE DEGVIELAS FILTRS UN NOGULSNÇTÂJS (DÎZEÏA MOTORAM) OBL Degvielas filtra nogulsnçtâjam ir svarîga loma ûdens atdalîðanâ no degvielas un ûdens uzkrâðanâ nogulsnçtâja apakðâ. Ja nogulsnçtâjâ ir uzkrâjies ûdens, tad, pagrieþot aizdedzes atslçgu ON stâvoklî, iedegas brîdinâjuma gaismas signâls. UZMANÎBU Ja izgulsnçtâjâ uzkrâjies ûdens netiek laikâ izlaists, ûdens iesûkðanâs degvielas filtrâ var izraisît bojâjumus tâdâm svarîgâm detaïâm kâ sûkòa uzpildes pludiòð. Gaisa izsûknçðana no degvielas sistçmas Ja braucot tika izlietota pilnîgi visa degviela vai ja tika mainîts degvielas filtrs, noteikti izsûknçjiet gaisu no degvielas sistçmas, jo tas apgrûtina motora iedarbinâðanu. Izvelciet gaisa izsûknçðanas aizbâzni, kas atrodas virs degvielas filtra. Papumpçjiet uz augðu un uz leju, lîdz no aizbâþòa atveres sâk izplûst degviela. Kad gaiss ir izsûknçts, stingri atkal ievietojiet aizbâzni. PIEZÎME Izsûknçjot gaisu, izmantojiet drânu, lai degviela neizðïakstîtos visapkârt. Pirms motora iedarbinâðanas notîriet degvielu ap degvielas filtru vai iesmidzinâðanas filtru, lai nepieïautu aizdegðanos. Visbeidzot, pârbaudiet visas detaïas, vai nav degvielas noplûdes. 7-32

295 TEHNISKÂ APKOPE GAISA FILTRS Sûkòa uzpildes pludiòð Gaisa izsûknçða nas aizbâznis Drain plug 2BLA760 Ûdens izlaiðana no nogulsnçtâja Novietojiet zem nogulsnçtâja ûdens savâkðanas paplâti. Atbrîvojiet aizbâzni un izlaidiet ûdeni. Pçc ûdens izlaiðanas stingri nostipriniet aizbâzni. Papumpçjiet sûkòa uzpildes pludiòu un pârliecinieties, ka no aizbâþòa netek ûdens. Pçc motora iedarbinâðanas pârliecinieties, ka nogulsnçtâja brîdinâjuma gaismas signâls ir nodzisis. 6BLC706 Elementa nomaiòa Tiek izmantots viskoza papîra gaisa filtra elements. Kad nepiecieðams, tas ir jânomaina, un to nedrîkst tîrît un lietot atkârtoti. 1. Atbrîvojiet gaisa filtra vâka fiksçðanas spailes un atveriet vâku. 6BLC Izslaukiet gaisa filtra korpusa iekðpusi ar tîru, mitru drânu. 3. Nomainiet gaisa filtra elementu. 4. Nostipriniet vâku ar fiksçðanas spailçm. 7-33

296 TEHNISKÂ APKOPE Mainiet filtra elementu saskaòâ ar norâdîjumiem sadaïâ Regulâras tehniskâs apkopes grafiks. Ja automobilis tiek ekspluatçts îpaði putekïainos vai smilðainos apvidos, mainiet filtru bieþâk nekâ parastajos ieteiktajos intervâlos. (Skat. punktu Tehniskâ apkope îpaði smagos ekspluatâcijas apstâkïos ðajâ sadaïâ.) UZMANÎBU Nebrauciet, ja ir izòemts gaisa filtrs; tâ tiek pârmçrîgi nolietots motors. Braucot bez gaisa filra, tiek veicinâta pretaizdedze, kas var izraisît aizdegðanos motora nodalîjumâ. Izòemot gaisa filtra elementu, uzmanieties, lai putekïi vai netîrumi neiekïûtu gaisa ieplûdes atverç, jo tas var izraisît bojâjumus. 7-34

297 GAISA KONDICIONÇTÂJA GAISA FILTRS (JA IR APRÎKOTS) Recirkulçtais gaiss Ârçjais gaiss Pûtçjs Sildîtâja serde Gaisa kondicionçtâja Iztvaicçtâja serde gaisa filtrs 6BLA523 Gaisa kondicionçtâja gaisa filtrs, kas ir ierîkots aiz cimdu nodalîjuma, filtrç putekïus vai citu piesâròojumu, kas iekïûst automobilî no ârpuses ar sildîðanas un gaisa kondicionçðanas sistçmas starpniecîbu. Ja putekïi vai cits piesâròojums laika gaitâ uzkrâjas filtrâ, gaisa plûsma no gaisa ieplûdes atverçm var samazinâties, izraisot mitruma uzkrâðanos vçjstikla iekðpusç, pat ja ir izvçlçta ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija. Ja tâ notiek, autorizçtam Kia pârstâvim jânomaina gaisa kondicionçtâja gaisa filtrs. Gaisa filtrs jânomaina ik pçc km nobraukðanas. Ja automobilis ilgstoði tiek ekspluatçts pilsçtâs ar lielu gaisa piesâròojumu vai uz putekïainiem, nelîdzeniem ceïiem, filtrs jâapskata bieþâk un jâmaina âtrâk. Mçìinot nomainît gaisa filtru îpaðnieka veiktas tehniskâs apkopes ietvaros, ievçrojiet ðâdu kârtîbu un esiet piesardzîgi, lai nesabojâtu pârçjos komponentus. TEHNISKÂ APKOPE OBL Filtra nomaiòa 1. Atveriet cimdu nodalîjumu un izòemiet atbalsta stienîti. 7-35

298 TEHNISKÂ APKOPE OBL056004A 2. Kad cimdu nodalîjums ir atvçrts, izòemiet aizbâþòus abâs pusçs, lai cimdu nodalîjums brîvi nokarâtos eòìçs. OBL Noòemiet gaisa filtra vâciòu, piespieþot skavas. 4. Nomainiet klimata kontroles gaisa filtru. 5. Salieciet visu atpakaï izòemðanai pretçjâ secîbâ. 7-36