Kia - par uzòçmumu Kia Lai ðis automobilis Jums sagâdâ prieku!

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Kia - par uzòçmumu Kia Lai ðis automobilis Jums sagâdâ prieku!"

Transkripts

1 Kia - par uzòçmumu Pçc Kia automobiïa iegâdes Jums droði vien tiks uzdots daudz jautâjumu par to un tâ raþotâju, piemçram, Kas ir Kia?, Vai Kia ir cilvçka vârds?, Ko nozîmç Kia?. Sniedzam daþas atbildes. Pirmkârt, Kia ir vecâkais autobûves uzòçmums Korejâ. Ðajâ uzòçmumâ strâdâ vairâki tûkstoði darbinieku, kuru mçríis ir izgatavot augstas kvalitâtes automobiïus par pieòemamâm cenâm. Vârda Kia pirmâ zilbe Ki nozîmç rasties no pasaules vai rasties kaut kur un doties pasaulç. Otrâ zilbe a nozîmç Âzija. Tâtad vârds Kia nozîmç rasties no vai nâkt no Âzijas visai pasaulei. Lai ðis automobilis Jums sagâdâ prieku!

2 Priekðvârds Pateicamies Jums, ka izvçlçjâties Kia automobili. Kad automobilim bûs nepiecieðama tehniskâ apkope, atcerieties, ka vislabâk to pazîst raþotâju pârstâvji. Kia pârstâvju rîcîbâ ir uzòçmumâ apmâcîti tehniskie darbinieki, ieteiktie speciâlie instrumenti, oriìinâlâs Kia rezerves daïas. Mûsu mçríis ir nodroðinât jums vislabâko iespçjamo apkalpoðanu. Tâ kâ ðî svarîgâ informâcija bûs nepiecieðama arî automobiïa nâkamajiem îpaðniekiem, ðai instrukcijai jâpaliek kopâ ar automobili, ja nolemsiet to pârdot. Ðajâ instrukcijâ sniegta svarîga informâcija par jûsu jaunâ automobiïa ekspluatâciju, tehnisko apkopi un droðîbu. To papildina Garantijas un klientu informâcijas rokasgrâmata, kur sniegta svarîga informâcija par visâm garantijâm, kas attiecas uz jûsu automobili. Ïoti iesakâm rûpîgi izlasît ðos materiâlus un ievçrot visus ieteikumus, lai jûsu jaunâ automobiïa ekspluatâcija bûtu maksimâli patîkama un droða. Daþâdiem Kia modeïiem tiek piedâvâta plaða iespçju, komponentu un funkciju izvçle. Tâpçc viss ðajâ instrukcijâ aprakstîtais aprîkojums un daþâdâs ilustrâcijas, iespçjams, neattieksies tieði uz jûsu automobili. Ðajâ instrukcijâ sniegtâ informâcija un specifikâcijas bija spçkâ instrukcijas publicçðanas laikâ. Kia patur tiesîbas jebkurâ laikâ pârtraukt raþot vai mainît noteiktas specifikâcijas vai projektu bez brîdinâjuma un bez saistîbâm. Ja jums ir kâdi jautâjumi, noteikti vçrsieties pie Kia pârstâvjiem. Varat neðaubîties, ka mçs pastâvîgi rûpçjamies, lai braukðana jums sagâdâtu prieku un jûs bûtu apmierinâti ar ðo Kia automobili Kia Motors Corp. Visas tiesîbas rezervçtas. Jebkâda veida pavairoðana - elektroniska vai mehâniska, ieskaitot fotokopçðanu, ierakstîðanu jebkâdâ informâcijas glabâðanas un ieguves sistçmâ, - vai pilnîga vai daïçja tulkoðana nav atïauta bez korporâcijas Kia Motors rakstiskas pilnvaras. i

3 Saturs Ievads Pirmais skats uz jûsu automobili Pazîstiet savu automobili Braukðana Braukðanas padomi Rîcîba avârijas gadîjumâ Tehniskâ apkope Specifikâcijas Râdîtâjs ii

4

5 Ievads 1 Kâ lietot ðo instrukciju / 1-2 Automobiïa iebraukðana / 1-3

6 Ievads KÂ LIETOT ÐO INSTRUKCIJU Mçs vçlamies palîdzçt jums panâkt, lai braukðana ar ðo automobili sagâdâtu jums vislielâko prieku. Lietoðanas instrukcija var daudzçjâdâ ziòâ palîdzçt. Ïoti iesakâm izlasît visu instrukciju no sâkuma lîdz beigâm. Îpaði svarîgi - lai nepieïautu cilvçku bojâjeju vai savainojumus, ir vismaz jâizlasa rindkopas ar virsrakstu BRÎDINÂJUMS un UZMANÎBU, kas atrodamas visâ instrukcijas tekstâ. Ilustrâcijas papildina instrukcijas tekstu, lai labâk paskaidrotu, kâ vislabâk izmantot savu auto. Izlasot instrukciju, jûs iepazîsieties ar daþâdâm îpaðîbâm, svarîgu droðîbas informâciju un braukðanu daþâdos ceïa apstâkïos. Instrukcijas iekârtojums redzams Saturâ. Instrukcijas apgûðanu var sâkt ar Râdîtâju, jo ðeit alfabçtiskâ secîbâ uzskaitîta visa tajâ esoðâ informâcija. Nodaïas: Ðai instrukcijai ir astoòas nodaïas un râdîtâjs. Katras nodaïas sâkumâ îsi uzskaitîts tâs saturs, lai âtri varçtu pateikt, vai ðajâ nodaïâ ir vajadzîgâ informâcija. Instrukcijâ jûs atradîsiet vairâkus apzîmçjumus BRÎDINÂJUMS, UZMANÎBU un PIEZÎME. Norâdes, kuras apzîmçtas ar BRÎDINÂJUMS, UZMANÎBU un PIEZÎME, ir paredzçtas jûsu droðîbas uzlaboðanai. Rûpîgi izlasiet un ievçrojiet VISUS ðajâs norâdçs BRÎDINÂJUMS, UZMANÎBU un PIEZÎME sniegtos norâdîjumus. BRÎDINÂJUMS BRÎDINÂJUMS. Ar to apzîmç situâciju, kad ðî brîdinâjuma neievçroðanas gadîjumâ draud kaitçjums veselîbai, nopietni savainojumi vai pat nâve. UZMANÎBU UZMANÎBU. Ar to apzîmç situâciju, kad, neievçrojot uzmanîbas brîdinâjumu, draud bojâjumi automobilim. PIEZÎME PIEZÎME. Ar to tiek norâdîts, ka tiek sniegta interesanta vai noderîga informâcija. 1 2

7 Ievads AUTOMOBIÏA IEBRAUKÐANA Îpaðs iebraukðanas periods nav nepiecieðams. Ievçrojot ðâdus vienkârðus ieteikumus pirmo 1000 km (600 jûdþu) braukðanas laikâ, var uzlabot automobiïa kalpoðanas efektivitâti, ekonomiskumu un ilgumu. Nepârslogojiet motoru. Nebrauciet ilgstoði ar vienâdu âtrumu - âtri vai lçni. Pareizai motora iebraukðanai nepiecieðama âtruma maiòa. Lai pareizi iebrauktu bremzes, atturieties no straujas apstâðanâs, izòemot ârkârtas gadîjumus. Atturieties no braukðanas uzsâkðanas ar pilnu jaudu. 1 3

8

9 Pirmais skats uz automobili 2 Salons / 2-2 Instrumentu panelis / 2-3 Motora nodalîjums / 2-4

10 Pirmais skats uz automobili SALONS 1. Ârçjâ atpakaïskata spoguïa vadîbas slçdzis (ja ir aprîkots) 2. Elektriski veramo logu slçdþi (ja ir aprîkoti) 3. Ventilâcijas atveru regulçðanas slçdþi 4. Instrumentu paneïa apgaismojuma slçdzis (ja ir aprîkots) 5. Instrumentu bloks 6. Kruîza kontroles sistçmas slçdzis (ja ir aprîkots) 7. Stûre 8. Stûres regulçðanas slçdzis (ja aprîkots) 9. Sçdeklis 10. Degvielas uzpildes atveres vâciòa atvçrðanas svira 11. Bremþu pedâlis 12. Iekðçjais atpakaïskata spogulis 13. Motora pârsega atvçrðanas svira OED026001/OLD

11 Pirmais skats uz automobili INSTRUMENTU PANELIS 1. Vadîtâja puses gaisa spilvens (ja ir aprîkots) 2. Apgaismes ierîèu vadîbas slçdzis / pagriezienu virzienrâdîtâju svira 3. Instrumentu bloks 4. Logu tîrîtâjs / mazgâtâjs 5. Aizdedzes slçdzis 6. Kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs / informâcijas displejs (ja ir aprîkots) 7. Audiosistçmas slçdþi (ja ir aprîkoti) 8. Sçdekïu sildîtâjs (ja ir aprîkots) 9. Avârijas gaismas signâla slçdzis 10. Klimata kontroles sistçmas slçdþi 11. Âtrumkârbas svira 12. Elektrîbas kontaktligzda 13. Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera priekðçjais gaisa spilvens (ja ir aprîkots) 14. Cimdu nodalîjums OED

12 Pirmais skats uz automobili MOTORA NODALÎJUMS 1. Motoreïïas uzpildes atveres vâciòð 2. Motoreïïas mçrstienis 3. Gaisa filtrs 4. Bremþu eïïas tvertne 5. Droðinâtâju bloks 6. Negatîvâ akumulatora spaile 7. Pozitîvâ akumulatora spaile 8. Radiatora vâciòð 9. Automâtiskâs âtrumkârbas eïïas mçrstienis (ja ir aprîkots) 10. Vçjstikla mazgâðanas ðíidruma tvertne 11. Motora dzesçðanas ðíidruma tvertne * Jûsu automobiïa motora nodalîjuma izskats var atðíirties no attçlâ redzamâ. OED

13 Atslçgas / 3-2 Tâlvadîbas bezatslçgas durvju sistçma / 3-3 Pretzagïu signalizâcijas sistçma / 3-5 Imobilaizera sistçma / 3-7 Durvju slçdzenes / 3-8 Logi / 3-15 Iepazîstiet savu automobili 3 Sçdekïi / 3-20 Droðîbas jostas / 3-30 Gaisa spilvens - papildu droðîbas sistçma / 3-53 Motora pârsegs / 3-77 Degvielas uzpildes atveres vâciòð / 3-79 Spoguïi / 3-82 Salona apgaismojums / 3-86 Mantu glabâðanas nodalîjums / 3-87 Salona aprîkojums / 3-89 Jumta lûka / 3-93 Bagâþas tîkls / 3-98 Jumta bagâþnieka stiprinâðanas satvari / 3-99 Antena / Audiosistçma / 3-101

14 Iepazîstiet savu automobili ATSLÇGAS OED Atslçgas koda numurs ir rakstîts uz atslçgu komplektam piestiprinâtâs plâksnîtes. Ja atslçgas tiek nozaudçtas, autorizçts Kia pârstâvis, zinot ðos koda numurus, var viegli sagâdât atslçgu dublikâtus. Noòemiet plâksnîti un glabâjiet to droðâ vietâ. Pierakstiet arî koda numuru un glabâjiet to droðâ un çrti pieejamâ vietâ, taèu ne automobilî. OED036001A Atslçgu darbîba (1) Galvenâ atslçga Tâ tiek izmantota motora iedarbinâðanai, sânu un aizmugures paceïamo durvju aizslçgðanai un atslçgðanai. (2) Raidîtâjs (ja ir aprîkots) Tas tiek izmantots sânu un aizmugures paceïamo durvju aizslçgðanai un atslçgðanai. BRÎDINÂJUMS Aizdedzes atslçga Atstât bçrnus bez uzraudzîbas automobilî, kurâ atrodas aizdedzes atslçga, ir bîstami, pat ja atslçga nav aizdedzes slçdzî. Bçrni mçdz atdarinât pieauguðo rîcîbu un var ievietot atslçgu aizdedzes slçdzî. Aizdedzes atslçga var dot iespçju bçrniem darbinât elektriski veramos logus vai citas ierîces vai pat izkustinât automobili un gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. Nekâdâ gadîjumâ neatstâjiet atslçgas automobilî, kurâ bçrni atstâti bez pieskatîðanas. Izmantojiet automobiïa aizdedzei tikai Kia oriìinâlâs atslçgas. Ja tiek izmantota cita atslçga, aizdedzes slçdzis no START stâvokïa var neatgriezties ON stâvoklî. Ja tâ notiek, starteris turpina darboties un var tikt bojâts startera motors, un ir iespçjama aizdegðanâs, ko izraisa pârmçrîgi stipra strâva elektroinstalâcijâ. 3 2

15 TÂLVADÎBAS BEZATSLÇGAS DURVJU SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) OED (1) Aizslçgt ( ) Nospieþot slçgðanas pogu, visas durvis tiek aizslçgtas. (2) Atslçgt ( ) Nospieþot atslçgðanas pogu, visas durvis tiek atslçgtas. Ja pçc ðîs pogas nospieðanas 30 sekunþu laikâ nevienas durvis netiek atvçrtas, tâs tiek atkal automâtiski aizslçgtas. PIEZÎME Raidîtâjs nedarbojas ðâdos gadîjumos: - aizdedzes slçdzî atrodas aizdedzes atslçga; - tiek pârsniegts darbîbas attâlums (apmçram 30 m); - raidîtâja baterija ir gandrîz izlâdçjusies; - iespçjams, signâlu bloíç citi automobiïi vai objekti; - laiks ir ïoti auksts; - raidîtâjs atrodas tuvu radio raidîtâjam, piemçram, radio stacijai, vai lidostas tuvumâ, kas var radît traucçjumus raidîtâja normâlai darbîbai. Ja raidîtâjs nedarbojas, kâ pienâkas, atveriet un aizveriet durvis ar aizdedzes atslçgu. Ja raidîtâjam raduðies darbîbas traucçjumi, sazinieties ar autorizçtu Kia pârstâvi. Iepazîstiet savu automobili UZMANÎBU Raidîtâjs jâsargâ no saskares ar ûdeni vai kâdu citu ðíidrumu. Ja bezatslçgas durvju sistçma tiek sabojâta, samitrinot to ar ûdeni vai kâdu citu ðíidrumu, uz to neattiecas automobiïa raþotâja garantija. Darbîbas attâlums var bût daþâds atkarîbâ no apkârtnes, kurâ tiek lietots raidîtâjs. Piemçram, ja automobilis ir novietots policijas iecirkòu, valdîbas un sabiedrisko iestâþu, raidstaciju, militâro objektu, lidostu vai raidîðanas toròu un citu lîdzîgu objektu tuvumâ, tie ietekmç raidîtâja darbîbu. 3 3

16 Iepazîstiet savu automobili Bateriju nomaiòa OED Raidîtajâ ir izmantota 3 voltu litija baterija, kas parasti kalpo vairâkus gadus. Kad tâ ir jânomaina, rîkojieties ðâdi. 1. Izskrûvçjiet skrûvi (1) ar krustgalvas skrûvgriezi. 2. Ievietojiet kâdu plânu priekðmetu spraugâ un ar vieglu kustîbu atveriet raidîtâja centrâlo vâciòu (2). 3. Noòemiet bateriju vâciòu (3). 4. Nomainiet veco bateriju ar jaunu. To darot, pârliecinieties, ka baterijas pozitîvais simbols + ir vçrsts uz augðu, kâ redzams attçlâ. 5. Ievietojiet jauno bateriju, rîkojoties izòemðanai pretçjâ secîbâ. Ja ir iegâdâti jauni raidîtâji, autorizçtajiem Kia pârstâvjiem tie ir jâpârprogrammç. UZMANÎBU Bezatslçgas durvju sistçmai ir paredzçts kalpot daudzus gadus un droði, taèu tâs darbîba var tikt traucçta, ja ðî sistçma tiek pakïauta mitruma vai statiskâs elektrîbas iedarbîbai. Ja jums rodas jautâjumi par raidîtâja lietoðanu vai baterijas nomaiòu, vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja. UZMANÎBU Nepiemçrota baterija var izraisît raidîtâja darbîbas traucçjumus. Noteikti izmantojiet tikai piemçrotu bateriju. Lai novçrstu raidîtâja bojâjumus, to nedrîkst mest zemç, samçrcçt vai pakïaut karstuma vai tieðu saules staru iedarbîbai. 3 4

17 Iepazîstiet savu automobili PRETZAGÏU SIGNALIZÂCIJAS SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) Aktivizçts stâvoklis Ja aizdedzes slçdzis ir LOCK stâvoklî un atslçga neatrodas aizde- Aktivizçts stâvoklis dzes slçdzî, sistçma tiek aktivizçta un avârijas signâls iemirgojas vienu reizi ðâdos gadîjumos: motora pârsegs, sânu un aizmugures paceïamâs durvis tiek Dezaktivçts Trauksmes stâvoklis stâvoklis aizvçrtas un aizslçgtas ar raidîtâju; ja sânu vai aizmugures paceïamâs durvis netiek atvçrtas aptuveni 30 sekunþu laikâ pçc to atslçgðanas ar raidîtâju, visas durvis atkal aizslçdzas un pretzagïu signalizâcijas sistçma aktivizçjas. Pretzagïu signalizâcijas sistçma nedarbojas, ja aizdedzes slçdzî atrodas aizdedzes atslçga. Ja durvis tiek aizslçgtas ar raidîtâju, durvis arî jâatver ar raidîtâju. PIEZÎME Neaktivizçjiet sistçmu, kamçr no automobiïa nav izkâpuði visi pasaþieri. Ja sistçma tiek aktivizçta, kamçr automobilî atrodas kâds pasaþieris, signalizâcija var iedarboties, kad palikuðais pasaþieris mçìinâs no automobiïa izkïût ârâ. Ja kâdas sânu vai aizmugures paceïamâs durvis vai motora pârsegs tiek atvçrts 30 sekunþu laikâ pçc sistçmas aktivizçðanas, sistçma dezaktivçjas, tâdçjâdi novçrðot nevajadzîgu signalizâcijas iedarboðanos. UZMANÎBU Pirms atstâjat automobili, pârliecinieties, ka vienu reizi ir iemirgojies avârijas gaismas signâls, kas liecina par to, ka sistçma pârgâjusi uz aktivizçtu stâvokli. Ja avârijas gaismas signâls nenomirgo, automobiïa pretzagïu signalizâcijas sistçma nedarbosies, jo nav aktivizçta. Ðâdâ gadîjumâ automobilis pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. 3 5

18 Iepazîstiet savu automobili Trauksmes stâvoklis Signalizâcija iedarbojas ðâdos gadîjumos: tiek atvçrtas kâdas durvis (tai skaitâ aizmugures paceïamâs durvis), neizmantojot raidîtâju; tiek atvçrts motora pârsegs. Skaòas signâls skan un avârijas brîdinâjuma gaismas signâls mirgo 30 sekundes. Dezaktivçts stâvoklis Sistçma no aktivizçta stâvokïa uz dezaktivçtu stâvokli pâriet ðâdos gadîjumos. Tiek nospiesta raidîtâja atslçgðanas poga. Pçc atslçgðanas pogas nospieðanas durvis jâatver 30 sekunþu laikâ, pretçjâ gadîjumâ durvis atkal aizslçdzas un sistçma automâtiski aktivizçjas. Aizdedzes slçdzis atrodas ON stâvoklî. Signalizâcija tiek aktivizçta ðâdos gadîjumos: Tiek nospiesta aizslçgðanas poga ( ) vai atslçgðanas ( ) poga uz raidîtâja. Aizdedzes slçdzis atrodas ON stâvoklî 30 sekundes vai ilgâk. Motors tiek iedarbinâts, pagrieþot aizdedzes atslçgu iedarbinâðanas stâvoklî. PIEZÎME Ja aizdedzes atslçga atrodas aizdedzes slçdzî, raidîtâjs nedarbojas. Nedarbiniet motoru, kad darbojas signalizâcija. 3 6

19 Iepazîstiet savu automobili IMOBILAIZERA SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) Lai samazinâtu automobiïa zâdzîbas risku, automobilis ir aprîkots ar elektronisku motora imobilaizera sistçmu. Imobilaizera sistçmu veido aizdedzes atslçgâ iebûvçts neliels retranslators un automobilî iebûvçtas elektroniskas ierîces. Kad ðî sistçma darbojas, ikreiz, kad aizdedzes slçdzî tiek ievietota aizdedzes atslçga un pagriezta ON stâvoklî, sistçma pârbauda un nosaka, vai ir ievietota îstâ aizdedzes atslçga. Ja atslçga ir atzîta par derîgu, motoru var iedarbinât. Ja atslçga ir atzîta par nederîgu, motoru nevar iedarbinât. Imobilaizera sistçmas dezaktivçðana Ievietojiet aizdedzes atslçgu atslçgas cilindrâ un pagrieziet to ON stâvoklî. Imobilaizera sistçmas aktivizçðana Pagrieziet aizdedzes atslçgu OFF stâvoklî. Imobilaizera sistçma tiek aktivizçta automâtiski. Tagad motoru nevarçs iedarbinât bez oriìinâlâs aizdedzes atslçgas. ] PIEZÎME Iedarbinot motoru, atslçgas tuvumâ nedrîkst atrasties citas imobilaizera atslçgas. Pretçjâ gadîjumâ motors var neiedarboties vai apstâties uzreiz pçc iedarboðanâs. Tûlît pçc jaunâ automobiïa saòemðanas noglabâjiet katru atslçgu atseviðíi, lai nepieïautu to darbîbas traucçjumus. UZMANÎBU Aizdedzes atslçgas retranslators ir ïoti svarîgs imobilaizera sistçmas elements. Tam paredzçts droði kalpot daudzus gadus, taèu to nedrîkst pakïaut mitruma, statiskâs elektrîbas un triecienu ietekmei. Ðie faktori var izraisît imobilaizera sistçmas darbîbas traucçjumus. UZMANÎBU Imobilaizera sistçmu nedrîkst paðu spçkiem mainît, pârveidot vai pielâgot. Tâ var izraisît imobilaizera sistçmas darbîbas traucçjumus. Tâs tehnisko apkopi drîkst veikt tikai autorizçti Kia pârstâvji. Imobilaizera sistçmas patvaïîgas maiòas, pârveidoðanas vai pielâgoðanas rezultâtâ raduðies darbîbas traucçjumi nav iekïauti Kia raþotâja garantijâ. 3 7

20 Iepazîstiet savu automobili DURVJU SLÇDZENES Aizslçgt Atslçgt Kad durvis ir atslçgtas, tâs var atvçrt, pavelkot durvju rokturi. Lai aizvçrtu durvis, pastumiet tâs ar roku. Pârliecinieties, ka durvis ir aizvçrtas stingri. Aizslçdzot vai atslçdzot durvis ar atslçgu, visas automobiïa durvis automâtiski attiecîgi atslçgsies vai aizslçgsies. Aizslçgt Atslçgt 3 Durvju slçdzeòu slçgðana no ârpuses Lai atslçgtu durvis, pagrieziet atslçgu uz automobiïa pakaïgala pusi, lai aizslçgtu - uz automobiïa priekðgala pusi. Durvis var aizslçgt un atslçgt arî ar raidîtâja atslçgu. 8 OED UZMANÎBU Atstâjot savu automobili bez uzraudzîbas, vienmçr izòemiet aizdedzes atslçgu, iedarbiniet stâvbremzi, aizveriet visus logus un aizslçdziet visas durvis. PIEZÎME Ja durvis tiek vairâkas reizes pçc kârtas âtri aizslçgtas un atslçgtas ar automobiïa atslçgu vai durvju slçgðanas slçdzi, sistçma var uz neilgu laiku pârtraukt darboties, lai aizsargâtu elektrisko shçmu un nepieïautu sistçmas komponentu bojâjumus. OED Ârkârtas gadîjumâ Ja elektriski veramo durvju slçdzis nedarbojas elektriski, durvis var aizslçgt tikai no ârpuses ar aizdedzes atslçgu atslçgas caurumâ. Durvis, kurâm ârpusç nav atslçgas cauruma, var aizslçgt ðâdâ veidâ. 1. Atveriet durvis. 2. Ielieciet atslçgu ârkârtas durvju slçgðanas caurumâ un pagrieziet atslçgu uz automobiïa pakaïgala pusi, un durvis aizslçgsies. 3. Kârtîgi aizveriet durvis. Aizmugures paceïamâs durvis aizslçgsies un neatslçgsies, ja tâs aizvçrsiet, kad elektriski veramo durvju slçdzis nedarbojas elektriski.

21 Iepazîstiet savu automobili Vçlreiz nospieþot durvju slçgðanas slçdzi, visas automobiïa durvis atslçdzas un gaismas indikators uz slçdþa neizgaismojas. OED Durvju slçdzeòu slçgðana no automobiïa iekðpuses Ar durvju rokturi Vadîtâja puses durvis Pavelkot priekðçjo durvju iekðçjo rokturi, kad durvis ir aizslçgtas, durvis atslçgsies un atvçrsies. Pasaþiera puses durvis Pavelkot vienu reizi durvju iekðçjo rokturi, kad durvis ir aizslçgtas, durvis atslçgsies. Pavelkot durvju iekðçjo rokturi divas reizes, durvis atvçrsies. OED Ar centrâlo durvju slçgðanas slçdzi Durvis var aizslçgt, nospieþot durvju slçgðanas slçdzi. Nospieþot durvju slçgðanas slçdzi, visas automobiïa durvis aizslçdzas un uz slçdþa izgaismojas gaismas indikators. Ja brîdî, kad tiek nospiests slçdzis, kâdas durvis ir atvçrtas, visas durvis neaizslçdzas. Ja kâdas durvis netiek aizslçgtas, mirgo durvju slçdþa gaismas indikators. Nospieþot slçdzi, kad mirgo gaismas indikators, visas durvis aizslçdzas. 3 9

22 Iepazîstiet savu automobili Augstâkâ durvju slçgðanas sistçma (ja ir aprîkota) Pagrieþot atslçgu LOCK stâvoklî vai nospieþot LOCK pogu uz raidîtâja, lai aizslçgtu durvis, aizslçgtâs durvis nevarçs atslçgt ne ar ko citu kâ vien ar atslçgu vai raidîtâju. Ðî funkcija ir radîta, lai neïautu sveðiem, bîstamiem cilvçkiem atvçrt durvis un iekïût automobilî. BRÎDINÂJUMS Neslçdziet durvis, izmantojot augstâko durvju slçgðanas sistçmu, ar atslçgu vai raidîtâju, ja automobilî atrodas kâds cilvçks. Automobiïa pasaþieris nevar atslçgt durvis ar iekðçjo rokturi vai durvju slçgðanas slçdzi. Piemçram, ja durvis tiek aizslçgtas ar raidîtâju, automobilî esoðais pasaþieris nevar atslçgt durvis bez raidîtâja. BRÎDINÂJUMS Braukðanas laikâ durvîm vienmçr jâbût pilnîgi aizvçrtâm un aizslçgtâm, lai novçrstu nejauðu durvju atvçrðanos. Aizslçgtas durvis arî neïaus potenciâlajiem iebrucçjiem atvçrt automobiïa durvis, kad automobilis stâv uz vietas vai samazina âtrumu. Verot vaïâ durvis, rîkojieties uzmanîgi un pârbaudiet, vai automobilim netuvojas citi automobiïi, motocikli, velosipçdi vai gâjçji, kas varçtu aizíert veramâs durvis. Atverot durvis, kad tâm tuvojas kâds objekts, vai izraisît automobiïa un citu transportlîdzekïu bojâjumus un cilvçku savainojumus. BRÎDINÂJUMS Ja automobilis atstâts neaizslçgts, jûsu prombûtnes laikâ tajâ var iekïût zagïi vai citi ïaundari, kas var tur paslçpties un nodarît kaitçjumu jums vai citâm personâm. Atstâjot automobili bez pieskatîðanas, vienmçr izòemiet aizdedzes atslçgu, iedarbiniet stâvbremzi, aizveriet visus logus un aizslçdziet visas durvis. BRÎDINÂJUMS Nepieskatîti bçrni Aizslçgts automobilis var ârkârtîgi sakarst, izraisot nâvi vai smagus savainojumus bçrniem vai dzîvniekiem, kuri nespçj izkïût no automobiïa. Turklât bçrni var iedarbinât automobiïa aprîkojumu un gût savainojumus, kâ arî tiem var nodarît kaitçjumu, piemçram, iebrucçji, kas iekïûst automobilî. Nekâdâ gadîjumâ neatstâjiet bçrnus vai dzîvniekus automobilî bez pieskatîðanas. 3 10

23 Iepazîstiet savu automobili Durvju atslçgðanas sistçma ar trieciena sensoriem Kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî un trieciena sensori uztver triecienu, visas durvis tiek automâtiski atslçgtas. Tomçr durvis var arî neatslçgties, ja ir raduðies bojâjumi mehâniskajâ durvju slçgðanas sistçmâ vai akumulatorâ. Durvju slçgðanas sistçma ar âtruma sensoriem Kad automobiïa âtrums vismaz 1 sekundi ir lielâks par 40 km/h, visas durvis automâtiski tiek aizslçgtas. Lai dezaktivçtu ðo funkciju, vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja. OED Aizmugures durvju bçrnu droðîbas slçdzene Bçrnu droðîbas slçdzenes uzdevums ir neïaut bçrniem nejauði atvçrt automobiïa aizmugures durvis no iekðpuses. Ðî slçdzene jâizmanto vienmçr, kad automobilî atrodas bçrns. 1. Atveriet aizmugures durvis. 2. Nospiediet bçrnu droðîbas slçdzeni, kas atrodas uz durvju aizmugures malas, Lock (aizslçgtâ) stâvoklî. Kad bçrnu droðîbas slçdzene ir aizslçgtâ Lock ( ) stâvoklî, aizmugures durvis nevar atvçrt, pavelkot durvju iekðçjo rokturi. 3. Aizveriet aizmugures durvis. 4. Lai atvçrtu aizmugures durvis, pavelciet durvju ârçjo rokturi (1). Pat ja durvis ir atslçgtas, aizmugures durvis nevar atvçrt, pavelkot iekðçjo durvju rokturi (2), kamçr aizmugures durvju bçrnu droðîbas slçdzene nav atslçgta ( ). 3 11

24 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Aizmugures durvju slçdzenes Ja braukðanas laikâ bçrni nejauði atver aizmugures durvis, tie var izkrist un gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. Lai neïautu bçrniem no iekðpuses atvçrt aizmugures durvis, ðo durvju droðîbas slçdzençm vienmçr jâbût aizslçgtâm, kad automobilî atrodas kâds bçrns. OED Aizmugures paceïamâs durvis Aizmugures paceïamo durvju atvçrðana Aizslçgt vai atslçgt ðo durvju slçdzeni (bet ne atbloíçt to) var ar centrâlo durvju slçgðanas sistçmu. Kad aizmugures paceïamâs durvis ir atslçgtas, tâs var atvçrt, nospieþot rokturi (1) un velkot durvis uz augðu. UZMANÎBU Nelieciet uz bagâþas nodalîjuma pârklâja plaukta smagus priekðmetus. Ðâdi var to sabojât. BRÎDINÂJUMS Nelieciet uz bagâþas nodalîjuma pârklâja plaukta nekâdus priekðmetus. Ja automobilis strauji bremzç vai veic asu pagriezienu, priekðmets var savainot pasaþierus. Uzmanieties no bagâþas nodalîjuma pârklâja plaukta malas, darbojoties ap bagâþas nodalîjumu. Jûs varat sevi savainot. 3 12

25 Iepazîstiet savu automobili OED Ârkârtas gadîjumu aizmugures paceïamo durvju droðîbas atvçrðanas svira Jûsu automobilim ârkârtas gadîjumiem ir nodroðinâta aizmugures paceïamo durvju atslçgðanas svira, kas atrodas ðo durvju apakðâ. Kad kâds nejauði tiek ieslçgts bagâþas nodalîjumâ, nospieþot sviru, aizmugures durvju bloíçðanas mehânisms tiek dezaktivçts un durvis atveras, pagrûþot tâs uz automobiïa pakaïgala pusi. BRÎDINÂJUMS Lai ârkârtas gadîjumâ zinâtu, kâ rîkoties, izpçtiet, kur automobilî atrodas ârkârtas gadîjumu aizmugures paceïamo durvju atslçgðanas svira un kâ atvçrt aizmugures durvis, ja jums kâdreiz gadâs tikt ieslçgtam bagâþas nodalîjumâ. Automobiïa bagâþas nodalîjumâ nekâdâ gadîjumâ nedrîkst atrasties cilvçki. Avârijas gadîjumâ bagâþas nodalîjums ir ïoti bîstama vieta. Izmantojiet atslçgðanas sviru tikai ârkârtas gadîjumos. Automobiïa braukðanas laikâ ievçrojiet lielu piesardzîbu. OED Bagâþas nodalîjuma apgaismojums (ja ir aprîkots) Bagâþas nodalîjuma apgaismojums ieslçdzas, atverot aizmugures paceïamâs durvis. Tas izslçdzas, kad aizmugures paceïamâs durvis tiek kârtîgi aizvçrtas. PIEZÎME Pârliecinieties, ka aizmugures paceïamâs durvis ir aizvçrtas kârtîgi. Ja tâs ir vaïâ, kad motors nedarbojas, var izlâdçties akumulators, jo ir ieslçgts bagâþas nodalîjuma apgaismojums. 3 13

26 Iepazîstiet savu automobili PIEZÎME Aukstâ un mitrâ laikâ durvju slçdzeòu un durvju mehânismu darbîbâ var bût traucçjumi sala dçï. Atbalstot automobili ar domkratu, lai nomainîtu riepu vai veiktu automobilim remontu, nelietojiet aizmugures paceïamâs durvis. Ðâdâ gadîjumâ ðîs durvis var neaizvçrties kârtîgi. BRÎDINÂJUMS Aizmugures paceïamâs durvis Aizmugures durvis atveroties ar vçzienu ceïas uz augðu. Pârbaudiet, vai ðo durvju vçrðanâs laikâ automobilim aizmugurç neatrodas kâdi objekti vai cilvçki. UZMANÎBU Pirms braukðanas pârliecinieties, ka aizmugures durvis ir aizvçrtas. Ja pirms braukðanas aizmugures durvis netiks aizvçrtas, durvju celðanas cilindriem un piestiprinâtajâm metâla daïâm var tikt nodarîti bojâjumi. BRÎDINÂJUMS Izplûdes gâzes Braucot ar atvçrtâm aizmugures durvîm, automobiïa salonâ ienâk bîstamas izplûdes gâzes, kas var izraisît smagus savainojumus vai nâvi automobiïa pasaþieriem. Ja nepiecieðams braukt ar atvçrtâm aizmugures durvîm, turiet vaïâ visas ventilâcijas atveres un logus, lai salonâ papildus ienâktu svaigs gaiss. BRÎDINÂJUMS Aizmugures kravas nodalîjums Pasaþieri nedrîkst atrasties aizmugures kravas nodalîjumâ - tajâ nav droðîbas jostu. Lai avârijas vai straujas apstâðanâs gadîjumâ negûtu savainojumus, pasaþieriem vienmçr jâbût piesprâdzçtâm droðîbas jostâm. 3 14

27 LOGI A tips B tips C tips OED Iepazîstiet savu automobili Elektriski veramie logi (ja ir aprîkoti) (1) Vadîtâja puses durvju elektriskâ loga slçdzis (2) Priekðçjâ pasaþiera puses durvju elektriskâ loga slçdzis (3) Aizmugures kreisâs puses durvju elektriskâ loga slçdzis (ja ir aprîkots) (4) Aizmugures labâs puses durvju elektriskâ loga slçdzis (ja ir aprîkots) (5) Logu atvçrðana un aizvçrðana (6) Automâtiska elektrisko logu aizvçrðana un nolaiðana (ja ir aprîkota) (7) Elektrisko logu bloíçðanas slçdzis Elektrisko logu taimeris Elektriskos logus var darbinât aptuveni 30 sekunþu laikâ pçc aizdedzes atslçgas izòemðanas vai pagrieðanas ACC vai LOCK stâvoklî. Tomçr, ja ir atvçrtas priekðçjâs durvis, elektriskos logus nevar darbinât pat 30 sekunþu laikâ pçc aizdedzes atslçgas izòemðanas. 3 15

28 Iepazîstiet savu automobili Elektriski veramie logi (ja ir aprîkoti) Lai varçtu darbinât elektriski veramos logus, aizdedzes slçdzim jâbût ON stâvoklî. Katrâm durvîm ir elektrisko logu slçdzis, ar kuru var regulçt attiecîgo durvju logu. Savukârt vadîtâja rîcîbâ ir elektriski veramo logu bloíçðanas slçdzis, ar kuru var bloíçt pasaþieru logu darbîbu. Ja tad, kad ir atvçrts kâds no sânu logiem, ir jûtama ðûpoðanâs un pulsçðana (vçja ietekmç), nedaudz jâatver pretçjais logs, lai atjaunotu lîdzsvaru. UZMANÎBU Lai novçrstu elektriski veramo logu sistçmas bojâjumus, neveriet vaïâ vai ciet divus logus vienlaicîgi. Tâ arî nodroðinâsiet ilgâku droðinâtâja kalpoðanas laiku. Nekâdâ gadîjumâ nedarbiniet vienlaicîgi galveno slçdzi uz vadîtâja durvîm un atseviðío durvju logu slçdzi pretçjos virzienos. To darot, logs apstâsies un to nevarçs ne atvçrt, ne aizvçrt. BRÎDINÂJUMS Pirms loga aizvçrðanas pârliecinieties, ka loga tuvumâ neatrodas cilvçku rokas un galvas. Neïaujiet bçrniem rotaïâties ar elektriski veramajiem logiem. Turiet vadîtâja puses durvju logu bloíçðanas slçdzi LOCK stâvoklî (nospiestu). Bçrns, nejauði izkustinot logu, var gût smagus savainojumus. Braukðanas laikâ neturiet galvu vai rokas ârâ pa logu. Pirms loga aizvçrðanas vienmçr vairâkkârt pârbaudiet, vai loga tuvumâ neatrodas tâdi ðíçrðïi kâ rokas, plaukstas un galvas. 3 16

29 Iepazîstiet savu automobili A tips B tips C tips OED Logu atvçrðana un aizvçrðana A tips Vadîtâja puses durvîs ir elektriski veramo logu galvenais vadîbas slçdzis, ar kuru var atvçrt vai aizvçrt visus automobiïa logus. Lai atvçrtu vai aizvçrtu kâdu logu, nospiediet uz leju vai pavelciet uz augðu (5) atbilstoðâ slçdþa priekðçjo daïu. OED B tips - elektriskâ loga automâtiska atvçrðana (vadîtâja puses logam, ja ðî funkcija ir aprîkota) Uz mirkli nospieþot elektriskâ loga slçdzi lîdz otrajai aiztura pozîcijai (6), vadîtâja puses logs tiek pilnîbâ atvçrts arî pçc slçdþa atlaiðanas. Lai apturçtu logu vajadzîgajâ lîmenî, tâ kustîbas laikâ uz mirkli pavelciet slçdzi loga kustîbai pretçjâ virzienâ. OED C tips - elektriskâ loga automâtiska darbîba Uz mirkli nospieþot vai pavelkot uz augðu elektriskâ loga slçdzi lîdz otrajai aiztura pozîcijai (6), logs tiek pilnîbâ nolaists vai aizvçrts arî pçc slçdþa atlaiðanas. Lai apturçtu logu vajadzîgajâ lîmenî, tâ kustîbas laikâ uz mirkli nospiediet vai pavelciet slçdzi loga kustîbai pretçjâ virzienâ. 3 17

30 Iepazîstiet savu automobili OED Loga virziena automâtiska maiòa (kad logs tiek vçrts ciet ar automâtisko elektrisko logu darbîbas funkciju) Ja loga kustîbu uz augðu bloíç kâds priekðmets vai íermeòa daïa, logs uztvers ðo pretestîbu un apturçs kustîbu uz augðu. Pçc tam logs pavirzîsies uz leju par apmçram 30 cm (11,8 collâm), lai ïautu izòemt ðo priekðmetu. BRÎDINÂJUMS Loga virziena automâtiskâs maiòas funkcija vadîtâja puses logam darbojas tikai tad, kad tiek lietota automâtiskâ loga aizvçrðanas funkcija. Automâtiskâ loga virziena maiòas funkcija nedarbosies, ja logs tiks vçrts ciet, spieþot elektriskâ loga slçdzi tikai lîdz pirmajai aiztura pozîcijai (5). Pirms elektrisko logu aizvçrðanas vienmçr vairâkas reizes pârbaudiet, vai ceïâ neatrodas tâdi ðíçrðïi kâ cilvçku sejas, rokas, plaukstas un citi ðíçrðïi. Ja starp loga stiklu un augðçjo loga râmja malu iesprûst priekðmets, kura diametrs ir mazâks par 4 mm (0,16 collâm), automâtiskâ logu virziena maiòas sistçma var neuztvert pretestîbu, loga kustîba neapstâsies un nemainîs virzienu. Tâpçc vienmçr pirms loga aizvçrðanas pârbaudiet, vai ðai darbîbai nav ðíçrðïu. Ja elektriskie logi nedarbojas pareizi, automâtiskâ elektrisko logu sistçma jâatiestata ðâdâ veidâ. 1. Pagrieziet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî. 2. Aizveriet visus logus un turpiniet vilkt uz augðu katra elektriskâ loga slçdzi vismaz pussekundi pçc loga pilnîgas aizvçrðanâs. 3 18

31 Iepazîstiet savu automobili OED Elektrisko logu bloíçðanas slçdzis (ja ir aprîkots) Vadîtâjs var dezaktivçt pasaþieru durvju elektrisko logu slçdþus, nospieþot vadîtâja puses durvîs novietoto elektrisko logu bloíçðanas slçdzi bloíçtâ (nospiestâ) stâvoklî. Kad elektrisko logu bloíçðanas slçdzis ir ieslçgts, pasaþieru durvju elektriskos logus nevar darbinât arî ar vadîtâja galveno slçdzi. OED Manuâli veramie logi (ja ir aprîkoti) Lai atvçrtu un aizvçrtu kâdu logu, izmantojiet loga kloíi. 3 19

32 Iepazîstiet savu automobili SÇDEKÏI Vadîtâja puses sçdeklis (1) Slçdzis sçdekïa regulçðanai uz priekðu un atpakaï (2) Sçdekïa atzveltnes regulçðanas slçdzis (3) Sçdekïa augstuma regulçðanas slçdzis* (4) Sçdekïa apsildes slçdzis* (5) Jostas vietas atbalsta regulçðanas svira* (6) Galvas atbalsts Priekðçjais pasaþiera sçdeklis (7) Slçdzis sçdekïa regulçðanai uz priekðu un atpakaï (8) Sçdekïa atzveltnes regulçðanas slçdzis (9) Sçdekïa apsildes slçdzis* (10) Jostas vietas atbalsta regulçðanas svira* (11) Galvas atbalsts Aizmugures sçdeklis (12) Slçdzis aizmugures sçdekïa daïas nolocîðanai (13) Roku balsts* (14) Galvas atbalsts *: ja ir aprîkots OED

33 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Nenostiprinâti priekðmeti, kas atrodas vadîtâja kâju tuvumâ, var traucçt darbinât pedâïus, kas var izraisît avâriju. Tâpat nenostiprinâti priekðmeti var traucçt sçdekïu bîdîðanas mehânismam. Nelieciet neko zem priekðçjiem sçdekïiem. Nekâdâ gadîjumâ neatstâjiet automobilî bçrnus bez pieskatîðanas. BRÎDINÂJUMS Vadîtâja sçdeklis Nekâdâ gadîjumâ neregulçjiet vadîtâja sçdekli braukðanas laikâ. Ðâdi automobilis var kïût nevadâms un notikt avârija, cilvçki var gût smagus savainojumus vai iet bojâ, kâ arî var tikt nodarîti mantas bojâjumi. Neïaujiet nekâdiem ðíçrðïiem traucçt sçdekïa atzveltnes pareizu novietojumu. Atbalstot mantas pret sçdekïa atzveltni vai citâ veidâ, traucçjot sçdekïa atzveltnei nofiksçties, pçkðòas apstâðanâs vai sadursmes gadîjumâ cilvçki var gût smagus vai nâvçjoðus savainojumus. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Braukðanas laikâ sçdekïa atzveltnei jâbût vertikâlâ, normâlâ sçdçðanas stâvoklî un droðîbas jostas klçpja daïai vai klçpja droðîbas jostai jâbût kârtîgi nostiprinâtai zemu pâr gurniem, jo ðâdi tâ sniedz vislabâko aizsardzîbu avârijas gadîjumâ. Lai nepieïautu gaisa spilvenu izraisîtus smagus vai nâvçjoðus savainojumus, vienmçr sçdiet pçc iespçjas tâlâk no stûres, tâ, lai jûsu krûðu daïa atrastos vismaz 250 mm (10 collu) attâlumâ no stûres. 3 21

34 Iepazîstiet savu automobili Noregulçjiet sçdekli pirms braukðanas un pârliecinieties, ka tas ir stingri fiksçts, mçìinot pavirzît to uz priekðu un atpakaï, neizmantojot slidinâðanas sviru. Ja sçdekli var izkustinât, tas nav pareizi nostiprinâts. OED Priekðçjâ sçdekïa regulçðana Sçdekïa regulçðana uz priekðu un atpakaï Lai pârvietotu sçdekli uz priekðu vai atpakaï, rîkojieties ðâdi. 1. Pavelciet uz augðu un turiet sçdekïa slidinâðanas sviru, kas atrodas zem sçdekïa pamatnes priekðçjâs malas. 2. Pavirziet sçdekli vçlamajâ attâlumâ. 3. Atlaidiet sviru un pârliecinieties, ka sçdeklis ir fiksçts vietâ. OED Vadîtâja sçdekïa pamatnes augstuma regulçðana (ja ðî funkcija ir aprîkota) Lai sçdekïa pamatni paceltu augstâk, pavelciet sviru uz augðu. Lai sçdekïa pamatni nolaistu zemâk, nospiediet sviru uz leju. 3 22

35 Iepazîstiet savu automobili OED Sçdekïa atzveltnes slîpuma regulçðana Lai regulçtu sçdekïa atzveltnes slîpumu, grieziet rokturi uz priekðu vai atpakaï, lîdz atzveltne atrodas vajadzîgajâ leòíî. OED Jostas vietas atbalsts (ja ir aprîkots) Jostas vietas atbalstu var regulçt ar sviru, kas atrodas sçdekïa atzveltnes sânâ. Velkot sviru automobiïa priekðgala virzienâ, jostas vietas atbalsts palielinâs. Velkot sviru automobiïa pakaïgala virzienâ, jostas vietas atbalsts samazinâs. BRÎDINÂJUMS Ja braukðanas laikâ priekðçjâ sçdekïa atzveltne ir nolaista slîpi, avârijas gadîjumâ cilvçks var gût smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Ja avârijas laikâ atzveltne ir nolaista, cilvçks var izslîdçt no droðîbas jostas klçpja daïas un droðîbas jostas saturçðanas spçks var tikt vçrsts pret cilvçka neaizsargâto vçdera daïu vai kaklu, un tâ rezultâtâ cilvçks var gût smagus savainojumus vai iet bojâ. Tâpçc sçdekïa atzveltnçm vienmçr braukðanas laikâ jâbût noregulçtâm çrtâ, vertikâlâ stâvoklî. 3 23

36 Iepazîstiet savu automobili OED Sçdekïu sildîtâjs (ja ir aprîkots) Kad aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî, priekðçjos sçdekïus var elektriski apsildît katru atseviðíi. Nospieþot sçdekïu apsildes slçdzi, termostats regulç sçdekïa temperatûru. Ar katru pogas spiedienu mainâs sçdekïa temperatûras uzstâdîjums. Lai izslçgtu apsildes sistçmu, nospiediet slçdzi un turiet to, lîdz pogas gaismas indikators nodziest. PIEZÎME Ja sçdekïu sildîtâjs nedarbojas, kad apkârtçjâ gaisa temperatûra ir zemâka par 21 C (70 F), sistçma jâpârbauda autorizçtam raþotâja pârstâvim. Netîriet sçdekïus ar organiskiem ðíîdinâtâjiem, piemçram, krâsas atðíaidîtâju, benzolu, spirtu vai benzînu. Tie var sabojât sildîtâja vai sçdekïu virsmu. Lai nepârkarsçtu sçdekïu sildîtâju, nelieciet uz sçdekïiem segas, spilvenus vai sçdekïu pârvalkus, kad ir ieslçgts sçdekïu sildîtâjs. Nelieciet smagus vai asus priekðmetus uz sçdekïiem, kas aprîkoti ar sildîtâjiem. Tie var sabojât sçdekïu sildîtâja komponentus. BRÎDINÂJUMS Pasaþieriem ar sçdekïu sildîtâjiem jârîkojas piesardzîgi, lai nepieïautu pârkarðanu vai apdegumus. Îpaði jâuzmanâs ir ðâdiem pasaþieriem. 1. Zîdaiòiem, bçrniem, veciem cilvçkiem vai invalîdiem, kâ arî ambulatoriem slimniekiem. 2. Cilvçkiem ar jutîgu âdu vai ar noslieci uz âtriem apdegumiem. 3. Pârguruðiem cilvçkiem. 4. Iereibuðiem cilvçkiem. 5. Cilvçkiem, kuri lieto medikamentus, kas var izraisît reiboni vai miegainîbu (miega zâles, tabletes pret saaukstçðanos u.c.). 3 24

37 Iepazîstiet savu automobili OED Galvas atbalsta regulçðana Augstuma regulçðana Galvas atbalsts vadîtâjam un pasaþieriem sniedz ne tikai komfortu, bet arî palîdz sargât to galvas un kaklus sadursmes gadîjumâ. Lai paceltu galvas atbalstu augstâk, pavelciet to uz augðu lîdz vajadzîgajam stâvoklim (1). Lai to nolaistu zemâk, nospiediet un turiet atbloíçðanas pogu (2) uz galvas atbalsta pamatnes un nolaidiet to lîdz vajadzîgajam stâvoklim (3). Maksimâlai aizsardzîbai noregulçjiet atbalstu tâ, lai tâ centrs atrastos vienâ augstumâ ar jûsu ausîm un lai tâ attâlums lîdz galvai bûtu dûres platumâ. OED Noòemðana Lai noòemtu galvas atbalstu, paceliet to lîdz galam uz augðu, nospiediet atbloíçðanas sviru (1) un velciet galvas atbalstu uz augðu (2). Ja automobilis ir aprîkots ar aktîvo galvas atbalstu, to nevar noòemt. BRÎDINÂJUMS Lai samazinâtu galvas un kakla savainojumu gûðanas risku, nebrauciet ar automobili, kuram noòemts vai nav noregulçts galvas atbalsts. Neregulçjiet vadîtâja sçdekïa galvas atbalstu braukðanas laikâ. HNF Aktîvais galvas atbalsts (ja ir aprîkots) Aktîvais galvas atbalsts pavirzâs uz priekðu vai augðu aizmugures trieciena gadîjumâ. Tas aptur vadîtâja un priekðçjâ sçdekïa pasaþiera galvas kustîbu uz aizmuguri, tâdçjâdi palîdzot novçrst kakla savainojumus. 3 25

38 Iepazîstiet savu automobili Aizmugures sçdeklis Aizmugures sçdekïa daïçja nolocîðana Aizmugures sçdekli var nolocît uz priekðu, nodroðinot vairâk vietas kravai un pieeju kravas nodalîjumam. Lai nolocîtu sçdekïa atzveltni vai atzveltnes uz leju, pavelciet atbloíçðanas sviru, pçc tam nolokiet atzveltni uz priekðu un uz leju. Lai paceltu atzveltni un atgrieztu to sâkuma stâvoklî, pavelciet to uz augðu un stingri iespiediet vietâ, lîdz atskan klikðíis. Atgrieþot sçdekïa atzveltni vertikâlâ stâvoklî, novietojiet aizmugures droðîbas jostas tâ, lai pasaþieri tâs varçtu izmantot. OED OED Paceliet sçdekïa pamatnes priekðçjo daïu (1). 2. Paceliet sçdekïa pamatnes aizmugures daïu uz augðu (2). OED OED Stingri bîdiet sçdekïa pamatni, lîdz atskan klikðíis (3). 4. Noòemiet galvas atbalstu (4). 3 26

39 Iepazîstiet savu automobili OED OED Pavelciet atbloíçðanas sviru (5). 6. Stingri nolokiet sçdekïa atzveltni uz priekðu un uz leju (6). 7. Ielieciet galvas atbalsta stieòus caurumos sçdekïa pamatnes aizmugurç (7). Aizmugures sçdekïa atgrieðana normâlâ stâvoklî 1. Noòemiet galvas atbalstu. 2. Ar vieglu kustîbu spiediet sçdekïa pamatni automobiïa priekðgala virzienâ un vienlaicîgi ar stingru kustîbu celiet un bîdiet sçdekïa atzveltni uz aizmuguri, lîdz atskan klikðíis. 3. Ielieciet galvas atbalstu tam paredzçtajâ vietâ. 4. Pabîdiet un stingri iespiediet sçdekïa pamatni uz leju tai paredzçtajâ vietâ. 5. Pârbaudiet aizmugures sçdekïa droðîbas jostu un sprâdzi. UZMANÎBU Atgrieþot aizmugures sçdekïu atzveltnes vertikâlâ stâvoklî, neaizmirstiet atgriezt aizmugures plecu droðîbas jostas tâm paredzçtajâ stâvoklî. Neòemiet nost automobiïa grîdas paklâju. Izplûdes gâzu vadîbas sistçmas komponenti zem grîdas rada augstu izplûdes gâzu temperatûru. BRÎDINÂJUMS Krava Krava vienmçr jânostiprina, lai novçrstu iespçjamîbu, ka sadursmes gadîjumâ krava tiek sviesta pa automobiïa salonu, izraisot pasaþieru savainojumus. 3 27

40 Iepazîstiet savu automobili UZMANÎBU Iekraujot vai izkraujot kravu, vienmçr pârliecinieties, ka motors ir izslçgts, âtrumkârba ir P (stâvçðanas) stâvoklî un ir iedarbinâta stâvbremze. Âtrumkârbas sviru nejauði pârvietojot citâ stâvoklî, automobilis var izkustçties. Kraujot kravu caur aizmugures pasaþieru sçdekïiem, rîkojieties uzmanîgi, lai nesabojâtu automobiïa salonu. Iekraujot kravu caur aizmugures sçdekïiem, pârliecinieties, ka krava ir kârtîgi nostiprinâta, lai novçrstu tâs izkustçðanos braukðanas laikâ. Nenostiprinâta krava salonâ var izraisît bojâjumus automobilim vai savainojumus cilvçkiem. OED Roku balsts (ja ir aprîkots) Roku balsts atrodas aizmugures sçdekïa vidû. Velciet roku balstu ârâ no sçdekïa atzveltnes virzienâ uz leju. OED Galvas atbalsta regulçðana Augstuma regulçðana Lai paceltu galvas atbalstu augstâk, pavelciet to uz augðu, lîdz tas ar klikðíi fiksçjas vietâ (1). Lai galvas atbalstu nolaistu zemâk, nospiediet un turiet atbloíçðanas pogu (2) uz galvas atbalsta pamatnes un nolaidiet galvas atbalstu lîdz zemâkajam stâvoklim (3). 3 28

41 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Lai samazinâtu galvas un kakla traumu gûðanas risku, nebrauciet ar automobili, ja jûsu sçdeklim ir noòemts vai nav noregulçts galvas atbalsts. OED Noòemðana Lai noòemtu galvas atbalstu, pavelciet to lîdz galam uz augðu, nospiediet atbloíçðanas sviru (1) un velciet galvas atbalstu uz augðu (2). 3 29

42 Iepazîstiet savu automobili DROÐÎBAS JOSTAS OMG Droðîbas jostu nospriegotâji (ja ir aprîkoti) Automobilis ir aprîkots ar vadîtâja un priekðçjâ pasaþieru sçdekïa droðîbas jostu nospriegotâjiem. To uzdevums ir noteiktu veidu frontâlu sadursmju gadîjumos cieði savilkt droðîbas jostu ap cilvçka íermeni. Droðîbas jostu nospriegotâji var tikt aktivizçti smagâku frontâlu sadursmju gadîjumos kopâ ar gaisa spilveniem. Kad automobilis strauji apstâjas vai kad pasaþieris liecas uz priekðu pârâk strauji, droðîbas jostu retraktors bloíçjas. Noteiktu veidu frontâlâs sadursmçs aktivizçjas nospriegotâjs, kas savelk droðîbas jostu, lai tâ cieðâk piegulçtu pasaþiera íermenim. Ja sistçma uztver pârmçrîgu vadîtâja vai pasaþiera droðîbas jostas nospriegojumu, kad ir aktivizçjies nospriegotâjs, nospriegotâjâ iebûvçtais slodzes ierobeþotâjs atbrîvos daïu spiediena uz droðîbas jostu. (Ja ir aprîkots.) 1KMB3311A Droðîbas jostu nospriegotâju sistçmâ ietilpst ðâdi galvenie komponenti (to novietojums redzams attçlâ): 1) SRS gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls; 2) droðîbas jostu nospriegotâja komplekts; 3) SRS gaisa spilvena vadîbas modulis. 3 30

43 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Lai gûtu maksimâlu labumu no nospriegoðanas sistçmas sniegtâs aizsardzîbas: droðîbas josta jâpiesprâdzç pareizi; droðîbas jostai jâbût pareizi novietotai. BRÎDINÂJUMS Kad tiek aktivizçti droðîbas jostu nospriegotâji, var bût dzirdams skaïð troksnis un salonâ var parâdîties smalks pulveris, kas izskatâs lîdzîgs dûmiem. Ðis pulveris nav toksisks. Lai gan ðis pulveris nav kaitîgs, tas var kairinât âdu, un to nedrîkst ilgstoði ieelpot. Ja negadîjuma laikâ gaisa spilvena un/vai droðîbas jostu nospriegotâju darbîbas laikâ ir izdalîjies ðâds pulveris, pçc tam rûpîgi nomazgâjiet rokas un seju. UZMANÎBU Tâ kâ sensors, kas aktivizç gaisa spilvenus, ir savienots ar droðîbas jostas nospriegotâju, pçc aizdedzes atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî instrumentu panelî apmçram 6 sekundes mirgo vai izgaismojas SRS gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls. Pçc tam signâlam jânodziest. Ja droðîbas jostu nospriegotâjs nedarbojas pareizi, iedegas gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls, pat ja SRS gaisa spilvenu sistçmai nav darbîbas traucçjumu. Ja SRS brîdinâjuma gaismas signâls neizgaismojas, kad aizdedzes slçdzis tiek pagriezts ON stâvoklî, vai tas turpina mirgot vai spîdçt ilgâk par 6 sekundçm vai iedegas braukðanas laikâ, SRS gaisa spilvenu vai droðîbas jostu nospriegotâju sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. 3 31

44 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Droðîbas jostu nospriegotâju sistçmas mehânismi aktivizçðanâs laikâ sakarst. Nepieskarieties droðîbas jostu nospriegotâju sistçmai vairâkas minûtes pçc to darbîbas. BRÎDINÂJUMS Nospriegotâji paredzçti lietoðanai tikai vienreiz. Pçc to aktivizçðanas droðîbas jostas ar nospriegotâjiem jânomaina. Visas jebkâda veida droðîbas jostas jânomaina pçc to izmantoðanas sadursmes laikâ Turklât vadîtâja un priekðçjâ sçdekïa pasaþiera droðîbas jostas vienmçr jânomaina pçc sadursmes, pat ja tâs sadursmes laikâ netika lietotas. Nemçìiniet paðu spçkiem pârbaudît, remontçt vai nomainît droðîbas jostu nospriegotâjus. Tas jâdara autorizçtam Kia pârstâvim. BRÎDINÂJUMS Nepakïaujiet triecienam droðîbas jostu nospriegotâju sistçmas. Nemçìiniet paðu spçkiem veikt jebkâdus droðîbas jostu nospriegotâju sistçmas tehniskâs apkopes darbus vai remontu. Nepareizi rîkojoties ar droðîbas jostu nospriegotâju sistçmu un neievçrojot brîdinâjumus, kas aizliedz tâs nepakïaut triecieniem, patvaïîgi pârveidot, pârbaudît, uzstâdît, veikt to tehnisko apkopi vai remontu, var izraisît to darbîbas traucçjumus vai nejauðu aktivizçðanos, kas var bût iemesls nopietniem savainojumiem. Braukðanas laikâ vadîtâjam un visiem pasaþieriem vienmçr jâpiesprâdzç droðîbas jostas. 3 32

45 Iepazîstiet savu automobili Droðîbas jostu droðîbas sistçma BRÎDINÂJUMS Droðîbas jostas Lai lîdz minimumam samazinâtu smagu vai nâvçjoðu savainojumu gûðanas risku sadursmes gadîjumâ, vadîtâjam un visiem pasaþieriem jâizmanto to vecumam un augumam piemçrotas droðîbas sistçmas. Gaisa spilveni nemazina nepiecieðamîbu pienâcîgi piesprâdzçt droðîbas jostu vai izmantot atbilstoða izmçra bçrnu sçdeklîti. Gaisa spilveni vislabâk darbojas tieði tad, ja pasaþieri ir pareizi piesprâdzçjuðies. Noteikti rûpîgi izlasiet ðîs sadaïas informâciju, ieskaitot informâciju par bçrnu sçdeklîðiem. Izlasiet arî brîdinâjumus uz automobiïa saulessargiem. Ïoti ieteicams vadîtâjam un visiem pasaþieriem vienmçr pienâcîgi piesprâdzçt droðîbas jostas. Pareizi lietotas droðîbas jostas mazinâs smagu savainojumu vai bojâejas risku avârijas vai pçkðòas apstâðanâs gadîjumâ. Visiem sçdekïiem ir klçpja/plecu droðîbas jostas. Droðîbas jostu retraktoru inerces slçdzenes ïauj visâm klçpja/plecu droðîbas jostâm parastos braukðanas apstâkïos palikt nefiksçtâm. Ðâdi cilvçkiem, izmantojot droðîbas jostas, tiek nodroðinâta zinâma kustîbu brîvîba un lielâks komforts. Ja automobilis uztver pretestîbu, piemçram, pçkðòas apstâðanâs, strauja pagrieziena vai sadursmes gadîjumâ, droðîbas jostu retraktori automâtiski fiksç droðîbas jostas. Tâ kâ inerces slçdzeòu fiksçðana iespçjama ne tikai sadursmes gadîjumâ, iespçjams, bûs jûtama droðîbas jostu fiksçðana bremzçðanas laikâ vai asos pagriezienos. Bçrnu sçdeklîti (sçdeklîðus) vienmçr uzstâdiet aizmugures sçdeklî. Nekâdâ gadîjumâ neuzstâdiet bçrnu sçdeklîti priekðçjâ pasaþieru sçdeklî, jo, gaisa spilvenam atveroties, bçrns var tikt smagi vai pat nâvçjoði savainots. 3 33

46 Iepazîstiet savu automobili Droðîbas jostas nodroðina vislabâko aizsardzîbu, ja: sçdekïa atzveltne ir pacelta vertikâli; cilvçks sçþ taisni (nevis atlaidies sçdeklî vai noliecies uz priekðu); droðîbas jostas klçpja daïa ir stingri novietota zemu pâri gurniem; droðîbas jostas plecu daïa stingri novietota pâri krûtîm; ceïi ir vçrsti taisni uz priekðu. Lai palîdzçtu jums atcerçties piesprâdzçt droðîbas jostu, iedegas brîdinâjuma gaismas signâls un atskan skaòas signâls. BRÎDINÂJUMS Pçc sadursmes Pçc sadursmes klçpja/plecu droðîbas jostu sistçmas slodzes un trieciena ietekmç var bût izstieptas vai bojâtas. Pçc katras sadursmes jâpârbauda visa droðîbas sistçma. Visas sadursmes laikâ bojâtâs droðîbas jostas, retraktori, enkuri un citas detaïas pirms turpmâkas braukðanas noteikti jânomaina. BRÎDINÂJUMS Kravas nodalîjums (ja ir aprîkots) Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst ïaut pasaþieriem braukðanas laikâ atrasties automobiïa kravas nodalîjumâ. Kravas nodalîjumam nav paredzçtas droðîbas jostas. Cilvçkiem, kuri automobilî braukðanas laikâ nav piesprâdzçjuði droðîbas jostas, avârijas gadîjumâ ir daudz lielâks risks gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. BRÎDINÂJUMS Sagriezuðâs droðîbas jostas Sagriezusies vai iesprûdusi droðîbas josta nevar nodroðinât pienâcîgu aizsardzîbu. Ja paði nevarat iztaisnot vai atbrîvot droðîbas jostu, nekavçjoties vçrsieties pie Kia pârstâvja. Nekâdâ gadîjumâ nebrauciet, ja droðîbas josta ir sagriezusies vai iesprûdusi. 3 34

47 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Droðîbas jostu lietoðana Lai droðîbas jostas sniegtu pienâcîgu aizsardzîbu avârijas gadîjumâ, tâs jâpiesprâdzç pareizi. Katrs sçdeklis automobilî ir aprîkots ar atseviðíu droðîbas jostas sistçmu, kurâ iekïautas sprâdze un mçlîte, kas paredzçtas lietoðanai kopâ. Lai uzlabotu droðîbas jostu efektivitâti, ievçrojiet ðos norâdîjumus. Lieciet droðîbas jostas pleca daïu tikai uz ârçjâ malâ esoðâ pleca. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet pleca droðîbas jostu zem rokas. Nekâdâ gadîjumâ nepârmetiet droðîbas jostu ap kaklu, lai novietotu to pâri iekðçjâ malâ esoðajam plecam. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet droðîbas jostas pleca daïu pâri kaklam vai sejai. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Droðîbas jostas klçpja daïu novietojiet pçc iespçjas zemâk. Jostas klçpja daïai cieði jâpieguï gurniem. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet klçpja droðîbas jostu vai klçpja/plecu droðîbas jostas klçpja daïu ap vidukli. Tai vienmçr jâatrodas izturîgâkajâ gurnu rajonâ. Nekâdâ gadîjumâ ar vienu droðîbas jostu nedrîkst piesprâdzçties divi vai vairâki cilvçki. Braukðanas laikâ priekðçjo sçdekïu atzveltnçm vienmçr jâatrodas çrtâ, vertikâlâ stâvoklî. BRÎDINÂJUMS Droðîbas jostu kopðana Bojâta droðîbas josta nespçj sniegt nepiecieðamo aizsardzîbu avârijas gadîjumâ. Droðîbas jostas periodiski jâpârbauda, vai tâs nav pârmçrîgi nolietotas vai bojâtas. Izvelciet katru jostu lîdz galam ârâ un pârbaudiet, vai tâ nav izdilusi, caura, apdegusi vai kâ citâdi bojâta. Vairâkas reizes izvelciet droðîbas jostu un ïaujiet tai atgriezties retraktorâ. Pârliecinieties, vai klçpja un plecu jostas ir viegli un âtri ievietojamas atpakaï retraktorâ. Pârbaudiet sprâdzes, vai tâs var aizsprâdzçt un atsprâdzçt viegli un bez kavçðanâs. Nekâdâ gadîjumâ neieveriet durvîs nevienu klçpja vai plecu droðîbas jostas daïu. Katra droðîbas josta, kas nav labâ tehniskâ stâvoklî vai labâ darba kârtîbâ, nekavçjoties jânomaina. 3 35

48 Iepazîstiet savu automobili UZMANÎBU Nekâdâ gadîjumâ neieveriet durvîs nevienu klçpja vai plecu droðîbas jostas daïu. Tâ var sabojât droðîbas jostu vai sprâdzi, palielinot savainojumu gûðanas risku avârijas gadîjumâ. A tips B tips Droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas un skaòas signâls OED (1) Vadîtâja sçdekïa droðîbas jostas brîdinâjuma gaismas signâls (2) Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera droðîbas jostas brîdinâjuma gaismas signâls (3) Aizmugures kreisâs puses sçdekïa pasaþiera droðîbas jostas brîdinâjuma gaismas signâls (ja ir aprîkots) (4) Aizmugures vidçjâ sçdekïa pasaþiera droðîbas jostas brîdinâjuma gaismas signâls (ja ir aprîkots) (5) Aizmugures labâs puses sçdekïa pasaþiera droðîbas jostas brîdinâjuma gaismas signâls (ja ir aprîkots) 3 36

49 Iepazîstiet savu automobili Vadîtâja un priekðçjâ sçdekïa pasaþiera droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas un skaòas signâls Lai atgâdinâtu vadîtâjam un pasaþieriem par piesprâdzçðanos, apmçram 6 sekundes pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî izgaismojas droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas signâls. Ja priekðçjâ pasaþiera sçdeklî kâds sçþ, brîdinâjuma gaismas un skaòas signâls darbojas ðâdi. Ja vadîtâja un/vai priekðçjâ sçdekïa pasaþiera klçpja/plecu droðîbas josta nav piesprâdzçta pçc atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî vai ja tâ tiek atsprâdzçta pçc atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî, tiek izgaismots attiecîgâs droðîbas jostas brîdinâjuma gaismas signâls, lîdz droðîbas josta tiek piesprâdzçta. Ja droðîbas josta nav piesprâdzçta un jûs braucat ar âtrumu virs 9km/h, izgaismotais brîdinâjuma gaismas signâls sâk mirgot un mirgo tik ilgi, lîdz braukðanas âtrums nokrît zem 6km/h. Ja droðîbas josta nav piesprâdzçta un jûs pirmo reizi pçc automobiïa iedarbinâðanas braucat ar âtrumu virs 20km/h, aptuveni 100 sekundes no vietas skan droðîbas jostas brîdinâjuma skaòas signâls un mirgo attiecîgais brîdinâjuma gaismas signâls. Tâpat, atsprâdzçjot droðîbas jostu un braucot ar âtrumu virs 9 km/h pirmo reizi pçc automobiïa iedarbinâðanas, brîdinâjuma skaòas signâls skan aptuveni 100 sekundes. Aizmugures sçdekïu pasaþieru droðîbas jostu brîdinâjuma gaismas signâls (ja ir aprîkots) Ja aizmugures sçdekïa pasaþiera klçpja/plecu droðîbas josta nav piesprâdzçta pçc atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî (motors nedarbojas), izgaismojas attiecîgâs droðîbas jostas sarkans brîdinâjuma gaismas signâls, un, ja droðîbas josta tiek piesprâdzçta, signâla krâsa nomainâs uz zaïu. Iedarbinot motoru un braucot lçnâk par 9km/h, pçc 35 sekundçm attiecîgais brîdinâjuma gaismas signâls nodziest. Ja ir piesprâdzçtas visas pasaþieru droðîbas jostas, zaïie droðîbas jostu gaismas signâli nodziest. Braucot âtrâk par 9km/h, iedegas attiecîgais signâls (piesprâdzçta josta - zaïð; nepiesprâdzçta josta - sarkans) un pçc 35 sekundçm nodziest. Ja aizmugures droðîbas josta tiek atsprâdzçta, braucot âtrâk par 9km/h, 35 sekundes mirgo attiecîgais signâls. Taèu, ja aizmugures pasaþiera klçpja/plecu droðîbas josta tiek piesprâdzçta un atsprâdzçta divreiz 9 sekunþu laikâ pçc jostas piesprâdzçðanas, attiecîgâs droðîbas jostas gaismas signâls nedarbojas. 3 37

50 Iepazîstiet savu automobili OMG Klçpja/plecu droðîbas josta Klçpja/plecu droðîbas jostas piesprâdzçðana 1. Satveriet sprâdzi un mçlîti. 2. Lçnâm velciet klçpja/plecu droðîbas jostu ârâ no retraktora. OMG Ievietojiet mçlîti (1) sprâdzes vaïçjâ galâ (2). Ir jâatskan klikðíim, kas liecina, ka josta ir fiksçta sprâdzç. OMG Novietojiet droðîbas jostas klçpja daïu (1) pâri klçpim pçc iespçjas ZEMÂK UZ GURNIEM, lai samazinâtu iespçjamîbu sadursmes gadîjumâ paslîdçt zem droðîbas jostas. Velkot droðîbas jostas plecu daïu (2) uz augðu, noregulçjiet jostu, lai tâ bûtu CIEÐI PIEGULOÐA. Droðîbas jostas retraktors nospriego jostu, automâtiski ievelkot lieko jostas garumu un saglabâjot jostas stingrîbu. Lai panâktu maksimâlu droðîbu, neatstâjiet droðîbas jostai vaïîgus posmus. 3 38

51 Iepazîstiet savu automobili OMG Noregulçjiet plecu enkura augstumu atbilstoði savam augumam. Lai paceltu enkuru augstâk, pastumiet to uz augðu (1). Lai nolaistu enkuru zemâk, nospiediet (2) pogu un bîdiet enkuru uz leju (3). Pçc noregulçðanas pârliecinieties, ka enkurs ir fiksçts vietâ. OMG Priekðçjâ sçdekïa klçpja / plecu droðîbas jostas atsprâdzçðana Nospiediet sprâdzes fiksçðanas pogu un ïaujiet jostai lçni ievilkties atpakaï. BRÎDINÂJUMS Braukðanas laikâ sçdekïu atzveltnçm vienmçr jâbût çrtâ, vertikâlâ stâvoklî. Droðîbas jostu sistçma nodroðina vislabâko aizsardzîbu, kad sçdekïu atzveltnes ir vertikâlâ stâvoklî. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet droðîbas jostas plecu daïu zem ârmalâ esoðâs rokas vai aiz muguras. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet droðîbas jostas plecu daïu pâri kaklam vai sejai. Novietojiet droðîbas jostas klçpja daïu pçc iespçjas zemâk uz gurniem. Pârliecinieties, ka klçpja josta cieði pieguï gurniem. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet klçpja droðîbas jostu pâr vidukli. (Turpinâjums tâlâk) 3 39

52 Iepazîstiet savu automobili (Turpinâjums) Nedrîkst braukt, ja vadîtâjam vai kâdam no pasaþieriem droðîbas josta ir sagriezusies vai iesprûdusi. Ja paði nevarat iztaisnot vai atbrîvot droðîbas jostu, nekavçjoties vçrsieties pie Kia pârstâvja. Nekâdâ gadîjumâ divi vai vairâki cilvçki nedrîkst vienlaikus piesprâdzçties ar vienu droðîbas jostu. Ðo brîdinâjumu neievçroðana palielina savainojumu risku un smagumu avârijas gadîjumâ. OMG Aizmugures sçdekïa klçpja/plecu droðîbas josta Aizmugures sçdekïa klçpja/plecu droðîbas jostas piesprâdzçðana 1. Satveriet jostas sprâdzi un mçlîti. 2. Lçnâm velciet ârâ klçpja/plecu droðîbas jostu. 3. Ievietojiet mçlîti (1) sprâdzes vaïçjâ galâ (2). Ir jâatskan klikðíim, kas liecina, ka josta ir fiksçta sprâdzç. OMG Novietojiet droðîbas jostas klçpja daïu (1) pâri klçpim pçc iespçjas ZEMÂK UZ GURNIEM, lai samazinâtu iespçjamîbu sadursmes gadîjumâ paslîdçt zem droðîbas jostas. Velkot droðîbas jostas plecu daïu (2), uz augðu, noregulçjiet jostu, lai tâ bûtu CIEÐI PIEGULOÐA. Droðîbas jostas retraktors nospriego jostu, lai automâtiski savilktu lieko jostas garumu un saglabâtu jostas stingrîbu. Lai panâktu maksimâlu droðîbu, neatstâjiet droðîbas jostai vaïîgus posmus. 3 40

53 Iepazîstiet savu automobili Jostas atsprâdzçðana Nospiediet fiksçðanas pogu uz sprâdzes un ïaujiet jostai lçnâm ievilkties atpakaï. BRÎDINÂJUMS Nekâdâ gadîjumâ nelieciet droðîbas jostas plecu daïu zem ârmalâ esoðâs rokas vai aiz muguras. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet droðîbas jostas plecu daïu pâri kaklam vai sejai. Novietojiet droðîbas jostas klçpja daïu pçc iespçjas zemâk uz gurniem. Pârliecinieties, ka klçpja josta cieði pieguï gurniem. Nekâdâ gadîjumâ nelieciet klçpja droðîbas jostu pâr vidukli. ( Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Nedrîkst braukt, ja vadîtâjam vai kâdam no pasaþieriem droðîbas josta ir sagriezusies vai iesprûdusi. Ja paði nevarat iztaisnot vai atbrîvot droðîbas jostu, nekavçjoties vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja. Nekâdâ gadîjumâ divi vai vairâki cilvçki nedrîkst vienlaikus piesprâdzçties ar vienu droðîbas jostu. Ðo brîdinâjumu neievçroðana palielina savainojumu risku un smagumu avârijas gadîjumâ. Droðîbas jostu pareiza lietoðana un kopðana Lai droðîbas jostas sniegtu jums maksimâlu aizsardzîbu, lûdzu, ievçrojiet ðos norâdîjumus. Izmantojiet droðîbas jostas vienmçr - pat braucot nelielos attâlumos. Ja droðîbas josta ir sagriezusies, iztaisnojiet to pirms lietoðanas. Asus priekðmetus vai priekðmetus ar asâm malâm turiet tâlâk no droðîbas jostâm. Periodiski pârbaudiet jostu audumu, enkurus, sprâdzes un visas citas daïas, lai pârliecinâtos, ka tâs nav nodiluðas un bojâtas. Nekavçjoties nomainiet jebkuras bojâtâs, pârmçrîgi nodiluðâs daïas, kâ arî tâs daïas, kuru droðîbu apðaubât. 3 41

54 Iepazîstiet savu automobili Jostu auduma tîrîðanai izmantojiet maigu ziepju ðíîdumu, kas paredzçts mîksto mçbeïu un paklâju tîrîðanai. Ievçrojiet norâdîjumus, kas sniegti uz tîrîðanas lîdzekïa iepakojuma. Neveiciet droðîbas jostai izmaiòas vai papildinâjumus. Pçc droðîbas jostas izmantoðanas pârliecinieties, ka tâ tiek pilnîbâ ievilkta turçtâjâ. Aizverot durvis, neieveriet tajâs droðîbas jostu. BRÎDINÂJUMS Droðîbas jostu audumu nedrîkst balinât vai mazgât, jo ðâdi tiek vâjinâta jostas auduma ðíiedru izturîba un tâs var neizturçt slodzi sadursmes gadîjumâ. Droðîbas jostas grûtniecçm Grûtniecçm jâpiesprâdzç klçpja/ plecu droðîbas jostas vienmçr, kad vien tas iespçjams, saskaòâ ar konkrçtiem ârstu ieteikumiem. Droðîbas jostas klçpja daïa jânovieto PÇC IESPÇJAS CIEÐÂK UN ZEMÂK. BRÎDINÂJUMS Grûtnieces Grûtnieces nekâdâ gadîjumâ nedrîkst novietot droðîbas jostu pâri vçdera rajonam, kur atrodas auglis, vai virs vçdera, kur sadursmes gadîjumâ josta var augli saspiest. Zîdaiòu un mazu bçrnu droðîbas sistçmas Lai pasargâtu zîdaiòus un mazus bçrnus, tiem automobilî vienmçr jâatrodas to vecumam un augumam apstiprinâtos bçrnu sçdeklîðos. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet bçrniem braukðanas laikâ stâvçt kâjâs vai tupçt uz ceïiem uz sçdekïa. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet piesprâdzçt ar vienu droðîbas jostu vienlaikus bçrnu un pieauguðo vai divus bçrnus. Bçrniem visieteicamâk ir sçdçt aizmugures sçdeklî. 3 42

55 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Bçrni klçpî Nekâdâ gadîjumâ braukðanas laikâ neturiet bçrnu klçpî vai rokâs. Pat nelielas sadursmes gadîjumâ pat ïoti spçcîgs cilvçks nespçj noturçt bçrnu. UZMANÎBU Karstas metâla detaïas Automobilî, kas bijis atstâts aizslçgts siltâ vai karstâ laikâ, droðîbas jostas un sçdekïi var sakarst. Tiem pieskaroties, bçrns var apdedzinâties. Pârbaudiet sçdekïu pârvalkus un droðîbas jostu sprâdzes pirms bçrnu novietoðanas to tuvumâ. Daudzi uzòçmumi raþo bçrnu droðîbas sistçmas (ko bieþi dçvç par bçrnu sçdeklîðiem) zîdaiòiem un maziem bçrniem. Piemçrotam bçrnu sçdeklîtim noteikti jâatbilst jûsu valstî spçkâ esoðajiem droðîbas standartiem. Pârliecinieties, ka ikviens bçrnu sçdeklîtis, ko izmantojat automobilî, ir apzîmçts kâ atbilstoðs ðiem droðîbas standartiem. Bçrnu sçdeklîtis jâizvçlas atbilstoði gan bçrna augumam, gan automobiïa sçdekïa izmçriem. Uzstâdot bçrnu sçdeklîti, noteikti ievçrojiet visas sçdeklîða raþotâja instrukcijas. Droðîbas sistçmas lielâkiem bçrniem Bçrniem augot, tiem var bût nepiecieðamas jaunas droðîbas sistçmas, to skaitâ lielâki bçrnu sçdeklîði vai paliktòi, kas ir piemçroti viòu augumam. Bçrnam, kurð ir izaudzis no pieejamajâm bçrnu droðîbas sistçmâm, jâizmanto automobilî esoðâs droðîbas jostas. Sçþot malçjos aizmugures sçdekïos, bçrnam jâpiesprâdzçjas ar klçpja/plecu droðîbas jostu. Ja plecu droðîbas josta mazliet pieskaras bçrna kaklam vai sejai, mçìiniet novietot bçrnu tuvâk automobiïa centram. Ja plecu droðîbas josta tomçr pieskaras bçrna sejai vai kaklam, iespçjams, ka bçrnam jâatgrieþas pie bçrnu sçdeklîða. Pârdoðanâ ir pieejamas arî citu raþotâju speciâlas ierîces, kuras palîdz pavilkt uz leju plecu droðîbas jostu tâlâk no bçrna sejas vai kakla. 3 43

56 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Plecu droðîbas jostas maziem bçrniem Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet plecu droðîbas jostai braukðanas laikâ nonâkt saskarç ar bçrna kaklu vai seju. Ja droðîbas jostas nav pareizi piesprâdzçtas un noregulçtas, bçrnam pastâv bojâejas vai nopietnu savainojumu risks. Bçrnu droðîbas sistçma (ja ir aprîkota) Maziem bçrniem un zîdaiòiem ïoti ieteicams izmantot bçrnu vai zîdaiòu sçdeklîti. Ðim bçrnu vai zîdaiòu sçdeklîtim jâbût bçrnam piemçrotâ izmçrâ un jâuzstâda atbilstoði raþotâja instrukcijai. Ieteicams novietot ðo sçdeklîti automobiïa aizmugures sçdeklî, jo ðâdi var ievçrojami uzlabot droðîbu. Lai lîdz minimumam samazinâtu savainojumu risku avârijas, pçkðòas apstâðanâs vai strauja manevra gadîjumâ, bçrniem automobilî jâsçþ aizmugures sçdeklî, piemçrotâ bçrnu sçdeklîtî. Negadîjumu statistika liecina, ka aizmugures sçdeklî, piemçrotâ bçrnu sçdeklîtî bçrniem ir daudz droðâk nekâ priekðçjâ sçdeklî. Lielâkiem bçrniem jâpiesprâdzçjas ar droðîbas jostâm. Bçrnu droðîbas sistçmu lietoðanu pieprasa likums. Ja automobilî brauc mazi bçrni, tiem jâatrodas bçrnu sçdeklîðos. Ja bçrnu sçdeklîði nav pienâcîgi nostiprinâti, bçrni sadursmç var gût savainojumus vai iet bojâ. Maziem bçrniem un zîdaiòiem jâizmanto bçrnu vai zîdaiòu sçdeklîtis. Pirms kâdas bçrnu droðîbas sistçmas iegâdes pârliecinieties, ka tâ ir piemçrota jûsu automobilim un droðîbas jostâm, kâ arî der jûsu bçrnam. Uzstâdot bçrnu droðîbas sistçmu, ievçrojiet visus raþotâja sniegtos norâdîjumus. 3 44

57 Iepazîstiet savu automobili 1JBH3051 BRÎDINÂJUMS Bçrnu droðîbas sistçma jânovieto uz aizmugures sçdekïa. Nekâdâ gadîjumâ nenovietojiet bçrnu sçdeklîti uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa. Avârijas gadîjumâ atveroties pasaþiera gaisa spilvenam, priekðçjâ sçdeklî bçrnu sçdeklîtî sçdoðs bçrns var tikt smagi savainots vai pat nogalinâts. Tâpçc novietojiet bçrnu sçdeklîti tikai uz automobiïa aizmugures sçdekïa. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Tâ kâ droðîbas josta vai bçrnu sçdeklîtis aizslçgtâ automobilî var stipri sakarst, pirms bçrna novietoðanas noteikti pârbaudiet sçdeklîða pârvalku un sprâdzes. Kad bçrnu sçdeklîtis netiek izmantots, noglabâjiet to bagâþniekâ vai piestipriniet ar droðîbas jostu, lai pçkðòas apstâðanâs vai avârijas gadîjumâ tas netiktu izsviests uz priekðu. Bçrniem, kuri ir pârâk lieli, lai sçdçtu bçrnu sçdeklîtî, jâsçþ aizmugures sçdeklî un jâpiesprâdzçjas ar klçpja / plecu droðîbas jostâm. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet bçrniem sçdçt priekðçjâ pasaþieru sçdeklî. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Vienmçr pârliecinieties, ka droðîbas jostas plecu daïa ir novietota pâr plecu, bet nekâdâ gadîjumâ - pâri kaklam vai aiz muguras. Lai varçtu precîzâk novietot droðîbas jostas plecu daïu, mçìiniet pârvietot bçrnu tuvâk automobiïa centram. Klçpja/plecu droðîbas jostas klçpja daïa vai vidçjâ sçdekïa klçpja droðîbas josta vienmçr jânovieto pçc iespçjas zemâk uz bçrna gurniem un pçc iespçjas stingrâk. Ja droðîbas josta tomçr bçrnam îsti labi neder, ieteicams izmantot apstiprinâtu paliktnîti aizmugures sçdeklî, lai bçrns sçdçtu mazliet augstâk un varçtu pienâcîgi piesprâdzçties ar droðîbas jostu. (Turpinâjums tâlâk) 3 45

58 Iepazîstiet savu automobili (Turpinâjums) Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet bçrnam stâvçt kâjâs vai tupçt uz ceïiem uz sçdekïa. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet pasaþieriem braukðanas laikâ turçt bçrnu rokâs, jo avârijas vai pçkðòas apstâðanâs gadîjumâ bçrns var tikt nopietni savainots. Turot bçrnu rokâs, nevar nodroðinât pienâcîgu aizsardzîbu avârijas gadîjumâ, pat ja cilvçks, kurð tur bçrnu, ir piesprâdzçjies ar droðîbas jostu. Uzstâdîðana uz aizmugures sçdekïiem BRÎDINÂJUMS Pirms bçrnu sçdeklîða uzstâdîðanas izlasiet bçrnu sçdeklîða raþotâja instrukciju. Neievçrojot ðîs instrukcijas norâdîjumus attiecîbâ uz bçrnu sçdeklîðiem un bçrnu sçdeklîða raþotâju instrukciju, var pieaugt savainojumu gûðanas risks un/vai savainojumu smagums avârijas gadîjumâ. BRÎDINÂJUMS Bçrnu sçdeklîti nedrîkst uzstâdît priekðçjâ pasaþieru sçdeklî. Avârijas gadîjumâ, atveroties pasaþiera gaisa spilvenam, gaisa spilvens var smagi savainot vai pat nogalinât bçrnu vai zîdaiòu sçdeklîtî novietoto bçrnu vai zîdaini. Tâpçc novietojiet bçrnu sçdeklîti tikai automobiïa aizmugures sçdeklî. Ja bçrnu sçdeklîtis nav pienâcîgi nostiprinâts, savainojumu vai bojâejas risks avârijas gadîjumâ ievçrojami palielinâs. 3 46

59 Iepazîstiet savu automobili E2MS Bçrnu sçdeklîða uzstâdîðana ar klçpja/plecu droðîbas jostu (uz aizmugures sçdekïa) Lai uzstâdîtu bçrnu droðîbas sistçmu aizmugures sçdeklî, rîkojieties ðâdi. 1. Novietojiet bçrnu sçdeklîti vajadzîgajâ vietâ. 2. Izvelciet no retraktora klçpja/plecu droðîbas jostu. E2BLD Saskaòâ ar sçdeklîða raþotâja instrukciju izvelciet caur sçdeklîti klçpja/plecu droðîbas jostu. MMSA Aizsprâdzçjiet droðîbas jostu un ïaujiet droðîbas jostai stingri savilkties. Pçc bçrnu sçdeklîða uzstâdîðanas mçìiniet pakustinât to uz visâm pusçm, lai pârliecinâtos, ka sçdeklîtis ir droði uzstâdîts. Ja droðîbas josta jânostiprina stingrâk, pavelciet jostas audumu uz retraktora pusi. 3 47

60 Iepazîstiet savu automobili Bçrnu sçdeklîðu piemçrotîba novietojumam uz sçdekïa - Eiropas modelim Izmantojiet tikai oficiâli apstiprinâtus un jûsu bçrniem piemçrotus bçrnu sçdeklîðus. Informâciju par bçrnu sçdeklîðu pareizu izmantoðanu skatieties tabulâ. Vecuma grupa 0 : Lîdz 10 kg (0-9 mçneði) 0+ : Lîdz 13 kg (0-2 gadi) I :9 kg lîdz 18 kg (9 mçneði - 4 gadi) II & III : 15 kg lîdz 36 kg (4-12 gadi) Priekðçjais pasaþieris X L1, L2 L3, L4, L5 L6, L7 Novietojums uz sçdekïa Aizmug. malçj. sçdeklis U U U U Aizmug. vid. sçdeklis U U U U BRÎDINÂJUMS Bçrnu sçdeklîti ieteicams uzstâdît aizmugures sçdeklî, pat ja priekðçjâ pasaþiera gaisa spilvena slçdzis ir OFF (izslçgtâ) stâvoklî. Ja ârkârtas situâcijâ tomçr nepiecieðams uzstâdît bçrnu sçdeklîti priekðçjâ pasaþiera sçdeklî, lai sniegtu savam bçrnam droðîbu, priekðçjâ pasaþiera gaisa spilvens ir jâdezaktivç. U : piemçrots universâlâs kategorijas droðîbas sistçmâm, kas apstiprinâtas lietoðanai ðajâ masas grupâ. L1 : piemçrots PegPerego primo Viaggio (E ) sistçmâm, kas apstiprinâtas lietoðanai ðajâ masas grupâ. L2 : piemçrots GRACO Autobaby (E / E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. L3 : piemçrots Romer Lord Plus (E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. L4 : piemçrots MAXI-COSI Priori XP (E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. L5 : piemçrots BeSafe izi COMFORT (E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. L6 : piemçrots Euro Kids Star (E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. L7 : piemçrots Bebe comfort HiPSOS (E ), kas apstiprinâts lietoðanai ðajâ masas grupâ. X : sçdekïa novietojums nav piemçrots bçrniem ðajâ masas grupâ. 3 48

61 Iepazîstiet savu automobili OED Bçrnu sçdeklîða uzstâdîðana ar stiprinâðanas enkura (Tether Anchor) sistçmu (ja ir aprîkota) Bçrnu sçdeklîðu âíu turçtâji atrodas uz ðíçrseniskâs seglîstes aiz aizmugures sçdekïiem. OED Pârvelciet bçrnu sçdeklîða siksnu pâri sçdekïa atzveltnei. Ja automobilis ir aprîkots ar regulçjamu galvas atbalstu, izvelciet stiprinâðanas siksnu zem galvas atbalsta un starp galvas atbalsta stieòiem. Ja automobiïa sçdeklim nav regulçjama galvas atbalsta, velciet stiprinâðanas siksnu pâri sçdekïa atzveltnes augðmalai. 2. Noòemiet bagâþas nodalîjuma pârklâja plauktu un noglabâjiet to bagâþas nodalîjumâ tâ, lai tas nevarçtu izkustçties. 3. Savienojiet stiprinâðanas siksnas âíi ar attiecîgo bçrnu sçdeklîða âíu turçtâju un pievelciet stingri, lai kârtîgi nostiprinâtu sçdeklîti. Bçrnu sçdeklîða nostiprinâðana ar ISOFIX sistçmu un stiprinâðanas enkura ( Tether Anchorage ) sistçmu (ja ir aprîkota) ISOFIX ir standartizçta bçrnu sçdeklîðu stiprinâðanas metode, kas atbrîvo no nepiecieðamîbas izmantot bçrnu sçdeklîðu nostiprinâðanai pieauguðo standarta droðîbas jostas. Ðâdi var novietot bçrnu sçdeklîti daudz droðâk un pareizâkâ vietâ, turklât uzstâdîðana ir vieglâka un âtrâka. ISOFIX sçdeklîti var uzstâdît tikai tad, ja tas ir apstiprinâts konkrçtajam automobilim saskaòâ ar ECE-R44 prasîbâm. 3 49

62 Iepazîstiet savu automobili Bçrnu sçdeklîtis jâuzstâda un jâlieto atbilstoði ISOFIX sçdeklîtim pievienotajai uzstâdîðanas instrukcijai. OED Abâs aizmugures sçdekïa pusçs starp sçdekïa pamatni un atzveltni atrodas divi ISOFIX enkuru punkti, un augðçjais stiprinâðanas punkts atrodas uz aizmugures paneïa aiz aizmugures sçdekïiem. Uzstâdîðanas laikâ sçdeklîtis jâpiestiprina pie enkuru punktiem tâ, lai bûtu dzirdams klikðíis (pârbaudiet pavelkot!), un jânostiprina ar augðçjo stiprinâðanas siksnu attiecîgajâ punktâ uz ðíçrseniskâs seglîstes aiz aizmugures sçdekïiem. BRÎDINÂJUMS Uzstâdot bçrnu sçdeklîti aizmugures sçdeklî un nostiprinot to ar automobiïa "ISOFIX" sistçmu, visas aizmugures sçdekïa droðîbas jostu metâla mçlîtes un bultas stingri jâfiksç to sprâdzçs un droðîbas jostu audums jâievieto retraktorâ aiz bçrnu sçdeklîða, lai neïautu bçrnam pasniegties un satvert brîvâs droðîbas jostas. Nenostiprinâtas metâla mçlîtes vai bultas var ïaut bçrnam aizsniegt brîvâs droðîbas jostas, kurâs tas var noþòaugties, gût smagus savainojumus vai iet bojâ. OED036077A Bçrnu sçdeklîða nostiprinâðana 1. Lai piestiprinâtu bçrnu sçdeklîti pie ISOFIX enkura, ievietojiet bçrnu sçdeklîða bultiòu ISOFIX enkurâ. Ir jâatskan klikðíim. 2. Savienojiet stiprinâðanas siksnas âíi ar attiecîgo bçrnu sçdeklîða âíu turçtâju un stingri pievelciet, lai kârtîgi nostiprinâtu sçdeklîti. Skat. iepriekðçjo lappusi. 3 50

63 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Neuzstâdiet bçrnu sçdeklîti vidçjâ aizmugures sçdeklî, nostiprinot to ar automobiïa ISOFIX enkuriem. ISOFIX enkuri ir paredzçti tikai sçdeklîðu novietoðanai kreisajâ un labajâ malçjâ aizmugures sçdeklî. ISOFIX enkurus nedrîkst izmantot bçrnu sçdeklîðu novietoðanai vidçjâ aizmugures sçdeklî. Sadursmes gadîjumâ bçrnu sçdeklîða ISOFIX stiprinâjumi var nebût pietiekami stipri, lai pienâcîgi nostiprinâtu bçrnu sçdeklîti vidçjâ aizmugures sçdeklî, un var salûzt, izraisot smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Pie viena apakðçjâ enkura punkta drîkst piestiprinât tikai vienu bçrnu sçdeklîti. Pârmçrîgas slodzes rezultâtâ enkura punkti vai stiprinâðanas enkurs var salûzt, izraisot smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Piestipriniet ISOFIX vai ar ISOFIX sistçmu savietojamus bçrnu sçdeklîðus tikai attçlâ parâdîtajâs atbilstoðajâs vietâs. Vienmçr ievçrojiet bçrnu sçdeklîða raþotâja instrukcijâ sniegtos uzstâdîðanas un lietoðanas norâdîjumus. 3 51

64 Iepazîstiet savu automobili 3 Bçrnu sçdeklîða piemçrotîba uzstâdîðanai automobilî ar ISOFIX sistçmu - Eiropas modelim ISOFIX sistçmas novietojums automobilî Masas grupa Izmçra kategorija Sçdeklîða veids Priekðçj. pasaþ. sçdeklis Aizmug. malçjais (vad. puses) sçd. Aizmug. malçjais (pasaþ. puses) sçd. Aizmug. vidçjais sçdeklis Pârnçsâjama gultiòa 52 0 : LÎDZ 10kg 0+ : LÎDZ 13kg I : 9 lîdz 18kg F ISO/L1 - X X - G ISO/L2 - X X - E ISO/R1 - IUF IUF - E ISO/R1 - IUF IUF - D ISO/R2 - IUF IUF - C ISO/R3 - IUF IUF - D ISO/R2 - IUF IUF - C ISO/R3 - IUF IUF - B ISO/F2 - IUF IUF - B1 ISO/F2X - IUF IUF - A ISO/F3 - IUF IUF - IUF = piemçrots universâlâs kategorijas uz priekðu vçrstiem ISOFIX bçrnu sçdeklîðiem, kas apstiprinâti lietoðanai ðajâ masas grupâ. X = ISOFIX sistçmas novietojums nav piemçrots ISOFIX bçrnu sçdeklîðiem ðajâ masas grupâ un/vai ðî izmçra kategorijai. * Gan ISO/R2, gan ISO/R3 var uzstâdît tikai priekðçjâ pasaþiera sçdeklî. * ISOFIX bçrnu sçdeklîðu izmçru kategorijas un veidi: A - ISO/F3: pilna garuma uz priekðu vçrsts tikko staigât sâkuðu bçrnu sçdeklîtis (garums 720 mm). B - ISO/F2: nepilna garuma uz priekðu vçrsts tikko staigât sâkuðu bçrnu sçdeklîtis (garums 650 mm). B1 - ISO/F2X: nepilna garuma otrâs versijas uz priekðu vçrsts tikko staigât sâkuðu bçrnu sçdeklîtis ar speciâlu atzveltnes formu (garums 650 mm). C - ISO/R3: pilna izmçra uz aizmuguri vçrsts tikko staigât sâkuðu bçrnu sçdeklîtis. D - ISO/R2: nepilna izmçra uz aizmuguri vçrsts tikko staigât sâkuðu bçrnu sçdeklîtis. E - ISO/R1: uz aizmuguri vçrsts zîdaiòu sçdeklîtis. F - ISO/L1: uz kreiso malu vçrsts sçdeklîtis (pârnçsâjama gultiòa). G - ISO/L2: uz labo malu vçrsts sçdeklîtis (pârnçsâjama gultiòa).

65 GAISA SPILVENI - PAPILDU DROÐÎBAS SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) Iepazîstiet savu automobili (1) Vadîtâja puses gaisa spilvens (2) Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvens (3) Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis (4) Sânu gaisa spilvens (5) Aizkaru gaisa spilvens (6) SRS kontroles modulis (7) Sânu triecienu sensors (8) Frontâlo triecienu sensors 6 7 OED036080/OED036035/OED036036/OED036075/OED036037/OED036038/1LDN2052/OED036040/1LDA2054/OED

66 Iepazîstiet savu automobili Papildu droðîbas sistçmas (SRS) komponenti un funkcijas SRS sistçmâ ietilpst ðâdi komponenti. 1. Gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls AIR BAG. 2. Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena modulis. 3. Vadîtâja gaisa spilvena modulis. 4. Frontâlo triecienu sensori. 5. Sânu triecienu sensori. 6. SRS kontroles modulis (SRSCM). 7. Retraktora nospriegotâja komplekti. 8. Sânu gaisa spilvenu moduïi. 9. Aizkaru gaisa spilvenu moduïi. 10. Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena OFF indikators. 11. Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis. SRS kontroles modulis nepârtraukti uzrauga visus elementus, kamçr aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî, lai noteiktu, vai priekðçjais trieciens ir pietiekami spçcîgs, lai atvçrtu gaisa spilvenus vai iedarbinâtu nospriegotâju sistçmu. Pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî uz 6 sekundçm instrumentu panelî iedegas vai sâk mirgot AIR BAG brîdinâjuma gaismas signâls. Pçc tam signâlam AIR BAG ir jânodziest. Tâlâk minçtie apstâkïi liecina par SRS sistçmas darbîbas traucçjumiem. Gaisa spilvenu sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. Pagrieþot aizdedzes atslçgu ON stâvoklî, gaismas signâls neiedegas ne uz mirkli. Gaismas signâls nenodziest pçc aptuveni 6 sekundçm. Gaismas signâls iedegas braukðanas laikâ. 3 54

67 Iepazîstiet savu automobili Gaisa spilvenu sistçmas funkcijas Vadîtâja un priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilveni papildina droðîbas jostu sniegto aizsardzîbu noteiktu veidu frontâlâs sadursmçs. Savukârt sânu un aizkaru gaisa spilveni papildina jostu nodroðinâto aizsardzîbu noteiktu veidu sânu sadursmçs. Droðîbas jostas mazina vadîtâja vai pasaþieru savainojumu gûðanas iespçjamîbu viegla trieciena vai sadursmes gadîjumâ. Taèu, lai palîdzçtu samazinât nopietnas sadursmes ietekmi uz vadîtâju vai pasaþieriem, droðîbas jostas ir arî pareizi jâpiesprâdzç. Kâdas nav gaisa spilvenu sistçmas funkcijas Gaisa spilvenu sistçma papildus aizsargâ ar droðîbas jostâm pienâcîgi piesprâdzçtus cilvçkus. TÂ NESPÇJ AIZSTÂT DROÐÎBAS JOSTAS. Kâpçc ir svarîgi piesprâdzçties ar droðîbas jostâm Ir èetri ïoti svarîgi iemesli, kâpçc jâpiesprâdzç droðîbas jostas arî tad, ja automobilim ir papildu droðîbas sistçma - gaisa spilveni. Droðîbas jostas: palîdz cilvçkam noturçties pareizâ íermeòa pozîcijâ (tâlâk no gaisa spilvena), kad gaisa spilvens atveras; samazina savainojumu risku automobiïa apgâðanâs vai aizmugures trieciena gadîjumos, jo gaisa spilvena atvçrðanâs ðâdâs situâcijâs nav paredzçta, turklât arî sânu aizkaru gaisa spilveniem ir paredzçts atvçrties tikai noteiktu veidu sânu triecienu gadîjumos; samazina savainojumu risku frontâlâs vai sânu sadursmçs, kuras nav tik smagas, lai aktivizçtu gaisa spilvenu papildu aizsardzîbas sistçmu; samazina risku tikt izsviestam no automobiïa. 3 55

68 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Gaisa spilveni un droðîbas jostas Arî ar gaisa spilveniem aprîkotos automobiïos vadîtâjam un pasaþieriem vienmçr jâpiesprâdzç droðîbas jostas, lai lîdz minimumam samazinâtu savainojumu risku un smagumu sadursmes vai automobiïa apgâðanâs gadîjumâ. Vienmçr piesprâdzçjiet droðîbas jostu. Tâ var jûs noturçt tâlâk no gaisa spilveniem straujas bremzçðanas laikâ tieði pirms sadursmes. Ja pasaþieri nav piesprâdzçjuðies vai nesçþ pareizi, viòi nav pienâcîgi pasargâti un viòiem draud nopietni savainojumi vai pat nâve. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Vadîtâja un priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilveniem ir paredzçts atvçrties tikai noteikta veida frontâlu triecienu gadîjumâ, bet sânu un aizkaru gaisa spilveniem ir paredzçts atvçrties tikai noteiktu veidu sânu triecienu gadîjumâ. Tie parasti nenodroðina aizsardzîbu aizmugures triecienu, automobiïa apgâðanâs vai vieglâku frontâlu sadursmju gadîjumos. Tie neaizsargâ no vçlâkiem triecieniem vairâku triecienu sadursmç. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Ja automobilis ir bijis pieplûdis ar ûdeni (piemçram, izmircis paklâjs, uz automobiïa grîdas sakrâjies lielâks ûdens daudzums u.c.) vai ja automobilis kâdâ veidâ ir cietis plûdos, nemçìiniet iedarbinât motoru vai ievietot atslçgu aizdedzç, pirms nav atvienots akumulators. Iedarbinâðanas mçìinâjums var izraisît gaisa spilvenu atvçrðanos, kâ rezultâtâ vadîtâjs var smagi ciest vai pat iet bojâ. Ja automobilis ir bijis pieplûdis ar ûdeni, tas neiedarbinâts jâaizvelk pie autorizçta Kia pârstâvja apskatei un nepiecieðamajam remontam. 3 56

69 Iepazîstiet savu automobili OED HLZ2120 Vadîtâja puses gaisa spilvens Vadîtâja gaisa spilvens atrodas stûres centrâ. * Attçlâ redzamais aprîkojums ar gaisa spilveniem var atðíirties no tâ, kâds ir jûsu automobilim. BRÎDINÂJUMS Lai mazinâtu savainojumu vai bojâejas risku sadursmes gadîjumâ, vienmçr jâsçþ pçc iespçjas tâlâk no stûres gaisa spilvena (krûtîm jâbût vismaz 250 mm (10 collu) attâlumâ no stûres), taèu tâ, lai bûtu çrti un droði vadît automobili. Nelieciet nekâdus priekðmetus priekðâ gaisa spilvenu glabâðanas nodalîjumiem vai starp gaisa spilveniem un sevi. Gaisa spilveniem atveroties lielâ âtrumâ un ar lielu spçku, ðâdi priekðmeti var atsisties pret cilvçka íermeni, izraisot smagus un pat nâvçjoðus savainojumus. Nestipriniet pie stûres vâciòa nekâdas uzlîmes vai rotâjumus. Tie var traucçt gaisa spilvenam atvçrties. OED HLZ2121 Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvens Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvens atrodas instrumentu panelî virs cimdu nodalîjuma. Tâ kâ nevar paredzçt, kuri un kâdâ virzienâ gaisa spilveni atvçrsies, neturiet uz instrumentu paneïa nekâdus priekðmetus vai rotâjumus. * Attçlâ redzamais aprîkojums ar gaisa spilveniem var atðíirties no tâ, kâds ir jûsu automobilim. 3 57

70 Iepazîstiet savu automobili OED Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis (ja ir aprîkots) Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu var dezaktivçt ar ON/OFF slçdzi, ja uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa ir uzstâdîts bçrnu sçdeklîtis vai ja sçdeklî neviens nesçþ. Lai nodroðinâtu bçrna droðîbu, priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu nepiecieðams dezaktivçt, ja ârkârtçjos apstâkïos uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa jâuzstâda bçrnu sçdeklîtis. OED Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena dezaktivçðana un aktivizçðana Lai dezaktivçtu priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu, ievietojiet galveno atslçgu priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzî un pagrieziet to "OFF" stâvoklî. Izgaismosies priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena OFF indikators un paliks izgaismots lîdz ðî gaisa spilvena aktivizçðanai. Lai atkal aktivizçtu priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu, ievietojiet galveno atslçgu priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzî un pagrieziet to "ON" stâvoklî. Gaismas indikators nodzisîs. PIEZÎME Kad priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena slçdzis ir uzstâdîts "ON" stâvoklî, priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvens ir aktivizçts un uz ðî sçdekïa nedrîkst novietot bçrnu vai zîdaiòu sçdeklîti. Kad priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena slçdzis ir uzstâdîts "OFF" stâvoklî, ðis gaisa spilvens ir dezaktivçts. UZMANÎBU Ja priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis pienâcîgi nedarbojas, instrumentu panelî izgaismojas gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls. Ja priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena OFF indikators neizgaismojas, SRS kontroles modulis aktivizç ðo gaisa spilvenu un tas atveras frontâlu sadursmju gadîjumos arî tad, ja priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis ir uzstâdîts "OFF" stâvoklî. (Turpinâjums tâlâk) 3 58

71 Iepazîstiet savu automobili (Turpinâjums) Ðâdâ gadîjumâ priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis, droðîbas jostu nospriegotâju sistçma un SRS gaisa spilvenu sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. Ja SRS gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls neiedegas, pagrieþot aizdedzes atslçgu "ON" stâvoklî, vai ja tas iedegas braukðanas laikâ, priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzis, droðîbas jostu nospriegotâju sistçma un SRS gaisa spilvenu sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. BRÎDINÂJUMS Vadîtâjs ir atbildîgs par priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdþa pareizu novietojumu. Dezaktivçjiet priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu tikai tad, kad aizdedzes slçdzis ir izslçgts, jo pretçjâ gadîjumâ var rasties SRS kontroles moduïa darbîbas traucçjumi. Pastâv arî risks, ka vadîtâja un/vai priekðçjâ sçdekïa pasaþiera un/vai sânu un aizkaru gaisa spilvens sadursmes gadîjumâ var neiedarboties vai iedarboties nepareizi. Nekâdâ gadîjumâ neuzstâdiet uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa uz aizmuguri vçrstu bçrnu sçdeklîti, ja ðî sçdekïa gaisa spilvens nav dezaktivçts. Avârijas gadîjumâ, atveroties gaisa spilvenam, bçrns var tikt smagi savainots vai pat iet bojâ. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Arî ja automobilis ir aprîkots ar priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena ON/OFF slçdzi, nav ieteicams uzstâdît bçrnu sçdeklîti priekðçjâ pasaþieru sçdeklî. Bçrnu sçdeklîti nekad nevajadzçtu novietot uz priekðçjâ sçdekïa. Bçrniem, kuri ir pârâk lieli bçrnu sçdeklîðiem, vienmçr jâsçþ aizmugures sçdeklî un jâpiesprâdzçjas ar klçpja/plecu droðîbas jostâm. Avârijas gadîjumâ visdroðâk bçrniem ir atrasties aizmugures sçdeklî, izmantojot atbilstoðo droðîbas sistçmu. Tiklîdz bçrnu sçdeklîtis uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa vairs nav nepiecieðams, tûlît aktivizçjiet priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvenu. 3 59

72 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Priekðçjâ pasaþieru sçdekïa gaisa spilvens ir daudz lielâks nekâ vadîtâja gaisa spilvens un atveras ar ievçrojami lielâku spçku. Tas var nopietni savainot vai nogalinât pasaþieri, kas sçþ nepareizi un nav pienâcîgi piesprâdzçjis droðîbas jostu. Priekðçjâ sçdekïa pasaþieriem vienmçr jâatvirza sçdeklis pçc iespçjas tâlâk uz aizmuguri un jâsçþ pçc iespçjas dziïâk sçdeklî. Priekðçjâ sçdekïa pasaþierim noteikti vienmçr jâpiesprâdzç droðîbas josta, pat braucot autostâvvietâ vai pa garâþas iebraucamo ceïu. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Ja vadîtâjs ârkârtas situâcijâ strauji bremzç, viòð un pasaþieri tiek sviesti uz priekðu. Ja priekðçjâ sçdekïa pasaþieris nav piesprâdzçjis droðîbas jostu, viòð gaisa spilvena atvçrðanâs brîdî atradîsies tieði priekðâ gaisa spilvena glabâðanas nodalîjumam. Ðâdâ situâcijâ viòð var gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet priekðçjâ sçdekïa pasaþierim likt rokas vai kâjas uz instrumentu paneïa vai tuvinât seju instrumentu panelim. Gaisa spilvens atveroties atsitîsies pret priekðçjâ sçdekïa pasaþieri. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet bçrniem, veciem, nevarîgiem cilvçkiem un grûtniecçm sçdçt priekðçjâ pasaþieru sçdeklî. Arî bçrnu sçdeklîti nedrîkst likt uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa. Gaisa spilvens atveroties var tos nopietni savainot. Nepiestipriniet priekðmetus vai uzlîmes pie instrumentu paneïa. Nepiestipriniet nekâdus papildu aprîkojuma elementus pie priekðçjâ vçjstikla un neuzstâdiet citu raþotâju spoguïus vai piederumus pie rûpnîcâ uzstâdîtâ atpakaïskata spoguïa. Tie var traucçt gaisa spilvenam atvçrties vai lielâ âtrumâ atsisties pret cilvçka íermeni, izraisot smagus un pat nâvçjoðus savainojumus. 3 60

73 Iepazîstiet savu automobili Sânu gaisa spilvens OED036037/OED LDA2056 Jûsu automobilis ir aprîkots ar sânu gaisa spilveniem, kas atrodas katrâ priekðçjâ sçdeklî. Ðo gaisa spilvenu uzdevums ir pasargât automobiïa vadîtâju un priekðçjo pasaþieri, sniedzot lielâku droðîbu, nekâ spçj viena pati droðîbas josta. Sânu gaisa spilveniem paredzçts atvçrties tikai noteiktu veidu sânu triecienu sadursmçs atkarîbâ no sadursmes smaguma, âtruma un trieciena leòía. Sânu gaisa spilveniem nav paredzçts atvçrties visâs sânu sadursmçs. * Gaisa spilveni, ar ko aprîkots jûsu automobilis, var atðíirties no tiem, kas redzami attçlâ. BRÎDINÂJUMS Sânu gaisa spilvens papildina vadîtâja un pasaþiera droðîbas jostas, taèu neaizvieto tâs. Tâpçc braukðanas laikâ droðîbas jostâm vienmçr jâbût piesprâdzçtâm. Gaisa spilveni atveras tikai noteiktu veidu sânu trieciena gadîjumos, kas ir pietiekami spçcîgi, lai izraisîtu smagus savainojumus automobiïu pasaþieriem. Lai gûtu maksimâlu labumu no sânu gaisa spilveniem un lai izvairîtos no savainojumiem, ko rada sânu gaisa spilvenu atvçrðanâs, automobiïa vadîtâjam un priekðçjam pasaþieriem jâsçþ vertikâlâ stâvoklî un to droðîbas jostas pienâcîgi jâpiesprâdzç. Vadîtâja rokâm jâatrodas uz stûres punktos, kas atbilst pulksteòa râdîtâja novietojumam plkst. 9:00 un 3:00. Pasaþiera rokâm un plaukstâm jâatrodas klçpî. (Turpinâjums tâlâk) 3 61

74 Iepazîstiet savu automobili 3 (Turpinâjums) Neizmantojiet papildu pârklâjus sçdekïiem. Sçdekïu pârklâji var samazinât sistçmas efektivitâti vai neïaut tai iedarboties. Neuzstâdiet nekâdus papildu piederumus uz sânu gaisa spilvenu malâm vai to tuvumâ. Nenovietojiet nekâdus priekðmetus virs gaisa spilvena vai starp gaisa spilvenu un sevi. Nenovietojiet nekâdus priekðmetus (lietussargu, somu u.c.) starp priekðçjâm durvîm un priekðçjo sçdekli. Sânu gaisa spilveniem atveroties, ðâdi priekðmeti var atsisties pret pasaþieri un izraisît savainojumus. (Turpinâjums tâlâk) 62 (Turpinâjums) Lai novçrstu negaidîtu sânu gaisa spilvenu atvçrðanos, kas var izraisît savainojumus, nepakïaujiet triecieniem sânu triecienu sensoru, kad aizdedzes slçdzis ir ieslçgts. Ja sçdeklis vai sçdekïa pârklâjs ir bojâts, automobilis jâpârbauda un jâsalabo autorizçtam KIA pârstâvim. 1LDA2052 1LDA2057 Aizkaru gaisa spilvens Aizkaru gaisa spilveni atrodas gar jumta sliedes abâm malâm virs priekðçjâm un aizmugures durvîm. Tie ir paredzçti vadîtâja, priekðçjâ sçdekïa pasaþiera un aizmugures malçjo sçdekïu pasaþieru galvu aizsargâðanai noteiktu veidu sadursmçs ar sânu triecieniem. * Gaisa spilveni, ar kuriem aprîkots jûsu automobilis, var atðíirties no tiem, kas redzami attçlâ.

75 Iepazîstiet savu automobili Aizkaru gaisa spilveniem ir paredzçts atvçrties tikai noteiktu sânu triecienu gadîjumos atkarîbâ no trieciena smaguma, leòía, âtruma un trieciena punkta. Aizkaru gaisa spilveniem nav paredzçts atvçrties visos sânu triecienu gadîjumos, sadursmçs, kad automobilis saòem triecienu no priekðpuses vai aizmugures, vai lielâkajâ daïâ apgâðanâs gadîjumu. BRÎDINÂJUMS Lai sânu gaisa spilveni (sânu un aizkaru gaisa spilveni) nodroðinâtu vislabâko aizsardzîbu, vadîtâjam, priekðçjâ sçdeklî sçdoðajam pasaþierim un abiem aizmugures malçjo sçdekïu pasaþieriem jâsçþ taisni un pienâcîgi jâpiesprâdzçjas ar droðîbas jostâm, bçrniem jâsçþ atbilstoðâ bçrnu sçdeklîtî aizmugures sçdeklî. Kad bçrni sçþ malçjos aizmugures sçdekïos, viòiem jâsçþ pienâcîgos bçrnu sçdeklîðos. Bçrnu sçdeklîtis jânovieto pçc iespçjas tâlâk no durvîm un kârtîgi jânostiprina. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Neïaujiet pasaþieriem, atrodoties sçdeklî, kas aprîkots ar sânu un/vai aizkaru gaisa spilveniem, atbalstît galvu vai íermeni pret durvîm, izstiept rokas ârâ pa logiem vai novietot kâdus priekðmetus starp durvîm un sevi. Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet atvçrt vai remontçt sânu aizkaru gaisa spilvenu komponentus. To drîkst veikt tikai autorizçti Kia pârstâvji. Ja ðie norâdîjumi netiek ievçroti, avârijas gadîjumâ pasaþieri var gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. 3 63

76 Iepazîstiet savu automobili Kâpçc gaisa spilvens avârijas laikâ neatvçrâs? (Gaisa spilvena atvçrðanâs un neatvçrðanâs nosacîjumi) Daudzu veidu avârijâs gaisa spilvenam nav paredzçts sniegt papildu aizsardzîbu. Tâdas avârijas ir aizmugures triecieni, otrie vai treðie triecieni vairâku triecienu avârijâs, kâ arî triecieni, kas notikuði, braucot ar mazu âtrumu. Citiem vârdiem sakot, ja automobilis smagi cieð avârijâ un varbût pat tiek neglâbjami sabojâts, nebrînieties, ka gaisa spilveni neatvçrâs. Gaisa spilvenu sadursmes sensori (1) SRS kontroles modulis (2) Frontâlo triecienu sensors OED036082/OED036040/OED036039/1LDA2054 (3) Sânu triecienu sensors 3 64

77 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Sargâjiet gaisa spilvenu vai sensoru atraðanâs vietas no triecieniem un nenovietojiet to tuvumâ nekâdus priekðmetus. Ðî norâdîjuma neievçroðana var izraisît pçkðòu gaisa spilvenu atvçrðanos, nopietni savainojot vai pat nogalinot cilvçkus. Ja sensoru uzstâdîðanas novietojums vai leòíis tiek mainîts, gaisa spilveni var iedarboties nepiemçrotâ brîdî vai neiedarboties, kad tas ir nepiecieðams, izraisot smagus vai nâvçjoðus savainojumus. Tâpçc nemçìiniet paðu spçkiem veikt gaisa spilvenu sensoru vai to tuvâkâs apkârtnes tehnisko apkopi. Automobilis jâpârbauda un jâremontç autorizçtiem Kia pârstâvjiem. (Turpinâjums) (Turpinâjums) Problçmas var rasties arî tad, ja sensoru uzstâdîðanas leòíi tiek mainîti, ja ir deformçts priekðçjais bampers, virsbûve vai B, C pîlârs, kur ir uzstâdîti sânu sadursmju sensori. Automobilis jâpârbauda un jâremontç autorizçtam Kia pârstâvim. Automobilis uztver triecienu un atver gaisa spilvenu (spilvenus) noteiktu veidu sadursmçs. Citu raþotâju bamperu aizsargu uzstâdîðana vai bamperu nomaiòa ar neoriìinâlajâm rezerves daïâm var negatîvi ietekmçt automobiïa darbîbu sadursmes gadîjumâ un gaisa spilvenu atvçrðanos. 1JBA3513 Gaisa spilvenu atvçrðanâs nosacîjumi Priekðçjie gaisa spilveni Priekðçjiem gaisa spilveniem (vadîtâja un priekðçjâ pasaþiera gaisa spilvenam) ir paredzçts atvçrties, kad triecienu uztver frontâlâs sadursmes sensori atkarîbâ no frontâlâs sadursmes trieciena smaguma, âtruma, leòía - parasti, kad trieciens skâris vietu, sâkot no apvidus nedaudz pa kreisi lîdz nedaudz pa labi no automobiïa priekðgala. 3 65

78 Iepazîstiet savu automobili 1JBA3514 1JBA3900 Sânu gaisa spilveni (ja ir aprîkoti) Sânu gaisa spilveniem (sânu un/vai aizkaru gaisa spilveniem) ir paredzçts atvçrties, kad triecienu uztver sânu sadursmju sensori, taèu to ietekmç arî sânu trieciena smagums, âtrums un leòíis, kâ arî tas var notikt apgâðanâs gadîjumâ, ko izraisîjis sânu trieciens. Lai gan priekðçjiem gaisa spilveniem (vadîtâja un priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilveniem) ir paredzçts atvçrties tikai frontâlas sadursmes gadîjumâ, tie var atvçrties jebkura trieciena gadîjumâ, ja priekðçjo triecienu sensori saòem pietiekami spçcîgu signâlu. Sânu gaisa spilveniem (sânu un/vai aizkaru gaisa spilveniem) ir paredzçts atvçrties tikai sânu triecienu sadursmçs, taèu tie var atvçrties jebkura trieciena gadîjumâ, ja sânu triecienu sensori saòem pietiekami spçcîgu signâlu. Citiem vârdiem sakot, tie var atvçrties tâdos gadîjumos kâ slîpa sadursme vai trieciens, kâ arî tâdos sadursmes vai trieciena gadîjumos, kad automobiïa priekðdaïa pakïûst zem automobiïa ar augstâku klîrensu (autobusa vai smagâ automobiïa), sadursmçs ar elektrîbas stabiem vai apgâðanâs gadîjumos. Tâpçc vienmçr brauciet uzmanîgi. Gaisa spilveni var iedarboties arî tad, ja automobiïa ðasija saòem triecienu ceïa grambâs vai no ðíçrðïiem uz sliktiem ceïiem vai ietvçm. Brauciet uzmanîgi pa nekvalitatîviem ceïa segumiem vai braukðanai nepiemçrotos apvidos. Lai pasargâtu pasaþierus, noteiktu veidu sânu triecienu sadursmçs var iedarboties priekðçjie gaisa spilveni un droðîbas jostu nospriegotâji. 3 66

79 Iepazîstiet savu automobili 1JBA3515 Gaisa spilvenu neatvçrðanâs nosacîjumi Sadursmes gadîjumâ pasaþieru aizsardzîbai pietiek ar automobiïa droðîbas jostâm, tâpçc gaisa spilveni var neatvçrties. Daþos gadîjumos gaisa spilvenu atvçrðanâs, kad automobiïa braukðanas âtrums ir zems, var izraisît pasaþieriem nenozîmîgus savainojumus (vieglus nobrâzumus, ievainojumus, apdegumus utt.) vai likt zaudçt spçju savaldît automobili. 1JBB3520 Gaisa spilveni var neatvçrties aizmugures triecienu gadîjumâ, jo trieciena spçks atsvieþ cilvçkus atpakaï. Ðâdâ gadîjumâ gaisa spilveni nenodroðina pienâcîgu aizsardzîbu. 1JBA3516 Priekðçjie gaisa spilveni var neatvçrties sânu trieciena sadursmes gadîjumâ, jo cilvçki tiek atsviesti trieciena virzienâ, tâpçc priekðçjo gaisa spilvenu atvçrðanâs nenodroðina pienâcîgu aizsardzîbu. Turpretî sânu vai aizkaru gaisa spilveni var atvçrties - tas atkarîgs no trieciena smaguma, automobiïa âtruma un trieciena leòía. 3 67

80 Iepazîstiet savu automobili Slîpa virziena trieciena vai sadursmes gadîjumâ trieciena spçks ir salîdzinoði vâjâks nekâ frontâlas sadursmes gadîjumâ. Tâpçc gaisa spilveni var neatvçrties. 1JBA3521 1JBA3517 1JBA3522 Avârijas brîdî vadîtâjs strauji bremzç. Ðâdi, strauji bremzçjot, automobiïa priekðgals bremzçðanas spçka ietekmç tiek nolaists zemâk, un automobilis var pakïût zem cita transporta lîdzekïa ar augstâku klîrensu. Ðâdâ gadîjumâ gaisa spilveni var neatvçrties, jo trieciens nav saòemts vai tas nav bijis pietiekami spçcîgs. Gaisa spilveni var neatvçrties automobiïa apgâðanâs gadîjumos, jo gaisa spilvenu atvçrðanâs var nenodroðinât pienâcîgu aizsardzîbu. Taèu sânu gaisa spilveni var atvçrties, kad automobilis apgâþas sânu trieciena rezultâtâ. 3 68

81 Iepazîstiet savu automobili 1JBA3518 Gaisa spilveni var neatvçrties, ja automobilis atsitas, piemçram, pret elektrîbas stabiem vai kokiem, ja trieciena spçks ir koncentrçts vienâ punktâ un pilns trieciena spçks netiek noraidîts lîdz sensoriem. Kâ darbojas gaisa spilvenu sistçma Gaisa spilveni darbojas tikai tad, ja aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON vai START stâvoklî. Gaisa spilveni nekavçjoties atveras smagas frontâlas vai sânu sadursmes gadîjumâ, lai palîdzçtu pasargât vadîtâju un pasaþierus no smagiem savainojumiem. Gaisa spilvenu atvçrðanâs nav atkarîga no kâda noteikta braukðanas âtruma. Parasti gaisa spilvenu atvçrðanâs ir atkarîga no sadursmes smaguma un virziena. Ðie abi faktori nosaka, vai sensori nosûta elektronisku iedarboðanâs jeb atvçrðanâs signâlu. Gaisa spilvenu iedarboðanâs ir atkarîga no vairâkiem faktoriem, piemçram, no automobiïa braukðanas âtruma, trieciena leòía un to transporta lîdzekïu vai priekðmetu blîvuma un cietîbas, pret kuriem automobilis sadursmes brîdî atsitas. Taèu ðie faktori nav vienîgie. Priekðçjie gaisa spilveni pilnîbâ atveras un atkal aizveras ïoti îsâ mirklî. Avârijas laikâ ir praktiski neiespçjami redzçt priekðçjo gaisa spilvenu atvçrðanos. Daudz vairâk ticams, ka bûs redzami tikai jau aizvçruðies gaisa spilveni, kas pçc sadursmes karâjas no glabâðanas nodalîjumiem. 3 69

82 Iepazîstiet savu automobili Lai nodroðinâtu aizsardzîbu smagâ sadursmç, gaisa spilveniem ir jâatveras âtri. Atvçrðanâs âtrums samazina nopietnu vai dzîvîbai bîstamu savainojumu iespçjamîbu, un tâpçc tas ir neatòemams gaisa spilvenu elements. Taèu gaisa spilvena atvçrðanâs var izraisît savainojumus, kas parasti ir sejas nobrâzumi, sasitumi un kaulu lûzumi, jo lielâ âtruma dçï gaisa spilveni atveras ar lielu spçku. Daþos gadîjumos saskare ar stûres gaisa spilvenu var izraisît pat nâvçjoðus savainojumus, seviðíi tad, ja vadîtâjs atrodas pârâk tuvu stûrei. BRÎDINÂJUMS Lai mazinâtu savainojumu vai bojâejas risku sadursmes gadîjumâ, vadîtâjam jâsçþ pçc iespçjas tâlâk no stûres gaisa spilvena (vismaz 250 mm (10 collu) attâlumâ no stûres). Priekðçjâ sçdekïa pasaþieriem vienmçr jâatvirza sçdeklis pçc iespçjas tâlâk uz aizmuguri un jâsçþ pçc iespçjas dziïâk sçdeklî. Sadursmes gadîjumâ gaisa spilvens atveras acumirklî, un trieciena spçks var savainot pasaþierus, ja tie nesçþ pareizi. Gaisa spilvena atvçrðanâs var izraisît savainojumus, kas parasti ir sejas vai íermeòa nobrâzumi, savainojumi ar saplçstiem stikliem vai apdegumi ar eksplozîvâm vielâm. Troksnis un dûmi Gaisa spilveni atveras ar skaïu troksni, izdalot salona gaisâ pulveri, kas izskatâs lîdzîgs dûmiem. Tâ ir normâla parâdîba, ko izraisa gaisa spilvena inflatora (piepûðanas mehânisma) aizdedze. Pçc gaisa spilvena atvçrðanâs jums, iespçjams, bûs grûti elpot - gan tâdçï, ka droðîbas josta un gaisa spilvens rada spiedienu uz krûðu kurvi, gan arî no dûmu un pulvera ieelpoðanas. Ïoti iesakâm pçc iespçjas drîzâk pçc trieciena atvçrt automobiïa durvis un/vai logus, lai mazinâtu diskomfortu un âtrâk pârtrauktu dûmu un pulvera ieelpoðanu. Lai gan dûmi un pulveris nav indîgi, tie var kairinât âdu (acis, degunu, kaklu utt.). Ja tâ notiek, nekavçjoties nomazgâjiet un noskalojiet âdu ar aukstu ûdeni un, ja simptomi saglabâjas, vçrsieties pçc palîdzîbas pie ârsta. 3 70

83 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Atveroties gaisa spilveniem, to detaïas stûrç un/vai instrumentu panelî un/vai jumta slieþu abos automobiïa sânos virs priekðçjâm un aizmugures durvîm ir ïoti karstas. Lai neapdedzinâtos, nepieskarieties gaisa spilvenu glabâðanas nodalîjumu iekðçjiem komponentiem tûlît pçc gaisa spilvena atvçrðanâs. 1JBH3051 Uzstâdît bçrnu sçdeklîti uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa ir aizliegts. Nekâdâ gadîjumâ nenovietojiet uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa uz aizmuguri vçrstu bçrnu sçdeklîti. Ja gaisa spilvens atvçrtos, tas atsistos pret uz aizmuguri vçrsto bçrnu sçdeklîti, izraisot bçrnam smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Arî uz priekðu vçrstu bçrnu sçdeklîti nedrîkst novietot uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa. Ja gaisa spilvens atvçrtos, tas izraisîtu nepareizi novietotajam bçrnam smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. BRÎDINÂJUMS Nekâdâ gadîjumâ nenovietojiet bçrnu sçdeklîti uz priekðçjâ pasaþieru sçdekïa. Ja gaisa spilvens atvçrtos, tas izraisîtu bçrnam smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Ja bçrns sçþ malçjâ aizmugures sçdeklî, kas ir aprîkots ar aizkaru gaisa spilvenu, bçrnu sçdeklîtis jânovieto pçc iespçjas tâlâk no durvîm un kârtîgi jânostiprina. Sânu vai aizkaru gaisa spilvena atvçrðanâs var izraisît smagus un pat nâvçjoðus savainojumus atvçrðanâs spçka iedarbîbas rezultâtâ. 3 71

84 Iepazîstiet savu automobili AIR BAG Gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls Instrumentu panelî ierîkotâ gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâla uzdevums ir brîdinât par iespçjamâm problçmâm gaisa spilvenu - papildu droðîbas sistçmas (SRS) - darbîbâ. Kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, indikatora gaismas signâls iedegas apmçram uz 6 sekundçm, pçc tam nodziest. Speciâlistam jâpârbauda sistçma ðâdos gadîjumos. Gaismas signâls neiedegas pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî. Gaismas signâls paliek degot pçc motora iedarbinâðanas. Gaismas signâls iedegas braukðanas laikâ. Gaisa spilvenu (papildu droðîbas sistçmas) apkope Papildu droðîbas sistçmai praktiski nav nepiecieðama tehniskâ apkope. Tai nav tâdu daïu, kurâm lietotâjs varçtu veikt apkopi. Ja gaisa spilvenu brîdinâjuma gaismas signâls "AIR BAG" neiedegas vai pçc kâda laika nenodziest, automobilis jâpârbauda autorizçtam KIA pârstâvim. Jebkurð darbs ar gaisa spilvenu sistçmu, piemçram, sistçmas izòemðana, uzstâdîðana, laboðana, vai jebkurð darbs ar stûres iekârtu jâveic autorizçtam KIA pârstâvim. Nepareiza darbîba ar gaisa spilvenu sistçmu var izraisît smagus cilvçku savainojumus. 3 72

85 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS SRS sistçmas komponentu vai elektroinstalâcijas izmaiòas, tai skaitâ paneïa virsmas papildinâðana ar kâdiem rotâjumiem, vai izmaiòas virsbûves struktûrâ var negatîvi ietekmçt gaisa spilvenu darbîbu un izraisît iespçjamus savainojumus. Lai tîrîtu gaisa spilvenu paneïa virsmu, izmantojiet mîkstu, sausu drânu vai ar tîru ûdeni samitrinâtu drânu. Ðíîdinâtâji vai tîrîðanas lîdzekïi var negatîvi ietekmçt gaisa spilvenu vâkus un sistçmas darbîbu. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Nelieciet nekâdus priekðmetus uz gaisa spilvenu moduïiem uz stûres, instrumentu paneïa un priekðçjâ pasaþiera paneïa virs cimdu nodalîjuma vai to tuvumâ, jo ðâdi priekðmeti var izrâdîties bîstami, ja automobilis nokïûst pietiekami spçcîgâ sadursmç, kas izraisa gaisa spilvenu atvçrðanos. Ja gaisa spilveni ir atvçruðies, tie jânomaina autorizçtam KIA pârstâvim. Neaiztieciet un neatvienojiet SRS sistçmas elektroinstalâciju vai citus tâs komponentus. Ðâdi var izraisît nejauðu gaisa spilvenu atvçrðanos, tâ rezultâtâ gûstot savainojumus un sabojâjot SRS sistçmu. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Ja gaisa spilvenu sistçmas komponenti ir jâizòem vai ja automobilis ir jânodod lûþòos, jâievçro noteikti piesardzîbas pasâkumi. Autorizçts KIA pârstâvis vislabâk zina, kâ ðâdâs situâcijâs rîkoties, un var sniegt nepiecieðamo informâciju. Neievçrojot ðos piesardzîbas pasâkumus un kârtîbu, palielinâs risks gût savainojumus. Ja automobilis bijis pieplûdis ar ûdeni un tâ paklâjs ir izmircis vai uz grîdas ir ûdens, nedrîkst iedarbinât motoru. Automobilis jâaizvelk lîdz autorizçtam KIA pârstâvim. 3 73

86 Iepazîstiet savu automobili Papildu droðîbas noteikumi Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet pasaþieriem braukðanas laikâ atrasties kravas nodalîjumâ vai sçdçt uz nolocîta aizmugures sçdekïa. Visiem pasaþieriem jâsçþ vertikâlâ stâvoklî pçc iespçjas dziïâk sçdekïos, to droðîbas jostâm jâbût piesprâdzçtâm un kâjâm jâbût atbalstîtâm pret grîdu. Braukðanas laikâ pasaþieri nedrîkst neatrasties sçdeklî vai mainît sçdvietu. Pasaþieris, kas nav piesprâdzçjis droðîbas jostu, avârijas vai straujas apstâðanâs gadîjumâ, var tikt sviests pret automobiïa salona priekðmetiem, pret citiem pasaþieriem vai izsviests ârâ no automobiïa. Katra droðîbas josta var vienlaicîgi sniegt aizsardzîbu tikai vienam pasaþierim. Ja vienu droðîbas jostu izmanto vairâk nekâ viens cilvçks, sadursmes gadîjumâ ðie cilvçki var gût smagus savainojumus vai iet bojâ. Neuzstâdiet droðîbas jostâm nekâdus papildu piederumus. Ierîces, kurâm paredzçts uzlabot pasaþiera komfortu vai pielabot droðîbas jostas stâvokli, var samazinât jostas sniegto droðîbu un palielinât risku avârijas gadîjumâ gût smagus savainojumus. Pasaþieri nedrîkst novietot cietus vai asus priekðmetus starp sevi un gaisa spilveniem. Cietu vai asu priekðmetu turçðana klçpî vai mutç, atveroties gaisa spilvenam, var izraisît smagus savainojumus. Neïaujiet pasaþieriem atrasties tuvu gaisa spilvenu nodalîjumu virsmâm. Visiem pasaþieriem jâsçþ vertikâlâ pozâ pçc iespçjas dziïâk sçdeklî, to droðîbas jostâm jâbût piesprâdzçtâm, un to kâjâm jâbût atbalstîtâm pret grîdu. Ja pasaþieris atrodas pârâk tuvu gaisa spilvena nodalîjuma virsmai, gaisa spilvenam atveroties, var gût savainojumus. Nelieciet nekâdus priekðmetus uz gaisa spilvenu nodalîjuma virsmas vai tâs tuvumâ. Priekðmets, kas piestiprinâts vai novietots uz priekðçjâ vai sânu gaisa spilvena nodalîjuma virsmas, var traucçt gaisa spilvenam pienâcîgi atvçrties. Neveiciet izmaiòas priekðçjiem sçdekïiem. Priekðçjo sçdekïu izmaiòas var traucçt papildu droðîbas sistçmas triecienuztveres komponentiem vai sânu gaisa spilvenu darbîbai. Nenovietojiet priekðmetus zem priekðçjiem sçdekïiem. Novietojot priekðmetus zem priekðçjiem sçdekïiem, var traucçt papildu droðîbas sistçmas triecienuztveres komponentu un elektroinstalâcijas darbîbu. Nekâdâ gadîjumâ neturiet zîdaini vai bçrnu klçpî. Sadursmes gadîjumâ zîdainis vai bçrns var gût smagus savainojumus vai iet bojâ. Visiem zîdaiòiem un bçrniem jâbût pienâcîgi nodroðinâtiem ar bçrnu sçdeklîðiem vai droðîbas jostâm aizmugures sçdeklî. 3 74

87 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Nepareiza sçdçðanas stâvokïa dçï pasaþieri var nonâkt parâk tuvu gaisa spilvenam, kad tas atveras, un atsisties pret salona priekðmetiem vai tikt izsviesti no automobiïa, gûstot smagus vai nâvçjoðus savainojumus. Vienmçr sçdiet vertikâlâ pozâ, atzveltnei esot vertikâlâ stâvoklî, sçdekïa pamatnes vidû, piesprâdzçjiet droðîbas jostu un çrti atbalstiet kâjas un pçdas uz grîdas. Ierîèu pievienoðana vai izmaiòu veikðana ar gaisa spilvenu aprîkotam automobilim Veicot izmaiòas automobilim, mainot tâ korpusu, bamperus, priekðgala vai sânu plâtnes metâla daïas vai virsbûves augstumu, var ietekmçt automobiïa gaisa spilvenu sistçmas darbîbu. 3 75

88 Iepazîstiet savu automobili Gaisa spilvenu brîdinâjuma uzlîme OED036081/OED036041/OED Gaisa spilvenu brîdinâjuma uzlîme ir piestiprinâta automobilî, lai brîdinâtu vadîtâju un pasaþierus par gaisa spilvenu sistçmas bîstamîbu. 3 76

89 Iepazîstiet savu automobili MOTORA PÂRSEGS Motora pârsega atvçrðana 1. Lai atslçgtu motora pârsegu, pavelciet atslçgðanas sviru, kas atrodas zem instrumentu paneïa kreisajâ pusç. Motora pârsegs mazliet pavçrsies. OED OED OED Pieejiet pie automobiïa priekðgala, mazliet paceliet motora pârsegu, pavelciet otro bultu (1) motora pârsega iekðpuses vidû un paceliet motora pârsegu (2). 3. Paceliet pârsegu un turiet to atvçrtu, izmantojot atbalsta stieni, kura brîvais gals jâievieto spraugâ (1). UZMANÎBU Satveriet atbalsta stieni aiz vietas, kas aptîta ar gumiju. Gumija neïaus jums apdedzinâties ar karstajâm metâla detaïâm, kad motors ir karsts. 3 77

90 Iepazîstiet savu automobili Motora pârsega aizvçrðana 1. Pirms motora pârsega aizvçrðanas pârbaudiet motora nodalîjumu. Visiem vâciòiem motora nodalîjumâ jâbût kârtîgi aizvçrtiem. No motora nodalîjuma jâizòem cimdi, lupatas un visi citi degoðie materiâli. 2. Ielieciet atbalsta stieni atpakaï tâ stiprinâjuma vietâ. 3. Nolaidiet motora pârsegu tik tâlu, lai tas atrastos aptuveni 30 cm (12 collas) virs motora nodalîjuma un ïaujiet tam nokrist. Pirms braukðanas pârliecinieties, ka tas ir kârtîgi aizvçrts. BRÎDINÂJUMS Pirms motora pârsega aizvçrðanas pârliecinieties, ka no motora nodalîjuma ir izòemti visas motora daïas un darbarîki un ka motora nodalîjuma tuvumâ neatrodas cilvçku rokas. Neatstâjiet motora nodalîjumâ cimdus, auduma gabalus vai citus degoðus materiâlus. Motora karstuma ietekmç tie var aizdegties. 3 78

91 Iepazîstiet savu automobili DEGVIELAS UZPILDES ATVERES VÂCIÒÐ OED Izslçdziet motoru. 2. Lai atvçrtu degvielas uzpildes atveres vâciòu, pavelciet fiksçðanas sviru. BRÎDINÂJUMS Ja nepiecieðams atvçrt degvielas uzpildes atveres vâciòu ar roku, lai negûtu savainojumus no asiem priekðmetiem, ieteicams lietot aizsargcimdus. OED Pavelciet degvielas uzpildes atveres vâciòu, lai to atvçrtu. 4. Lai noòemtu degvielas tvertnes vâciòu, pagrieziet to pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. 5. Iepildiet tvertnç degvielu. 6. Lai aizvçrtu tvertnes vâciòu, pagrieziet to pulksteòa râdîtâju virzienâ, lîdz tas ar klikðíi fiksçjas vietâ, kas liecina, ka vâciòð ir kârtîgi aizvçrts. 2. Aizveriet degvielas uzpildes atveres vâciòu un nedaudz piespiediet to. Pârliecinieties, ka tas ir kârtîgi aizvçrts. BRÎDINÂJUMS Degvielas uzpilde Izðïâcoties saspiestai degvielai, tâ var izraisît smagus savainojumus. Degvielas tvertnes vâciòu vienmçr noòemiet lçni un uzmanîgi. Ja no atveres sâk sûkties degviela vai ir dzirdama ðòâcoða skaòa, nogaidiet, lîdz tas beidzas, un tikai tad pilnîbâ noòemiet vâciòu. 3 79

92 Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Automobiïu degviela ir viegli uzliesmojoða un sprâdzienbîstama. Uzpildot degvielu, vienmçr rûpîgi ievçrojiet ðos norâdîjumus. Tos neievçrojot, var gût smagus savainojumus, smagus apdegumus vai iet bojâ ugunsgrçkâ vai sprâdzienâ. Pirms degvielas uzpildes vienmçr ievçrojiet, kur degvielas uzpildes stacijâ atrodas degvielas padeves ârkârtas noslçgðanas slçdzis (ja tas ir pieejams). Pirms pieskarðanâs degvielas uzpildes uzgalim vai uzpildes atveres vâciòam, jâizlâdç potenciâli bîstamâ statiskâ elektrîba, pieskaroties kâdai metâla daïai automobiïa priekðgalâ, droðâ attâlumâ no degvielas uzpildes atveres, uzpildes uzgaïa un citiem degvielas avotiem. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Degvielas uzpildes laikâ nekâpiet automobilî. Nepieskarieties priekðmetiem vai audumiem (poliesteram, atlasam, neilonam u.c.), kas spçj radît statisko elektrîbu. Statiskâ elektrîba var aizdedzinât degvielas tvaikus, izraisot sprâdzienu. Ja tomçr ir jâiekâpj automobilî, tad vispirms atkal jâizlâdç potenciâli bîstamâ statiskâ elektrîba, pieskaroties kâdai metâla daïai automobiïa priekðgalâ, droðâ attâlumâ no degvielas uzpildes atveres, uzpildes uzgaïa un citiem degvielas avotiem. Iepildot degvielu pârnçsâjamâ tvertnç, tâ pirms uzpildes noteikti jânovieto zemç. Trauka izdalîtâ statiskâ elektrîba var aizdedzinât degvielas tvaikus, izraisot aizdegðanos. Kad degvielas uzpilde ir uzsâkta, jâsaglabâ saskare ar automobili lîdz tâs pabeigðanai. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Izmantojiet tikai benzîna pârnçsâðanai un glabâðanai speciâli paredzçtas pârnçsâjamas tvertnes. Degvielas uzpildes stacijâ un uzpildes laikâ nedrîkst lietot mobilos tâlruòus. Mobilo tâlruòu elektriskâ strâva un elektroniskie traucçjumi spçj aizdedzinât degvielas tvaikus, izraisot ugunsgrçku. Ja jums ir jâizmanto mobilais tâlrunis, dariet to tâlâk no degvielas uzpildes stacijas. Degvielas uzpildes laikâ vienmçr izslçdziet motoru. Ar motoru saistîto elektrisko komponentu radîtâs dzirksteles var aizdedzinât degvielas tvaikus, izraisot ugunsgrçku. Pirms degvielas uzpildes un tâs laikâ aizdedzes slçdzim jâbût OFF stâvoklî. Pçc uzpildes pabeigðanas pârbaudiet, vai degvielas uzpildes vâciòð un durtiòas ir kârtîgi aizvçrtas, un tikai pçc tam iedarbiniet motoru. (Turpinâjums tâlâk) 3 80

93 Iepazîstiet savu automobili (Turpinâjums) Degvielas uzpildes stacijâ NE- DRÎKST AIZDEDZINÂT sçrkociòus vai ðíiltavas un NE- DRÎKST SMÇÍÇT vai atstât automobilî degoðu cigareti, seviðíi uzpildes laikâ. Automobiïu degviela ir ârkârtîgi viegli uzliesmojoða un aizdegoties var izraisît sprâdzienu. Ja degvielas uzpildes laikâ notiek aizdegðanâs, nepalieciet automobiïa tuvumâ un nekavçjoties paziòojiet uzpildes stacijas vadîtâjam vai sazinieties ar policiju un vietçjo ugunsdzçsîbas dienestu. Ievçrojiet visus to sniegtos droðîbas norâdîjumus. UZMANÎBU Ar benzîna motoru aprîkotus automobiïus drîkst uzpildît tikai ar benzînu, savukârt ar dîzeïa motoru aprîkotus automobiïus drîkst uzpildît tikai ar dîzeïdegvielu. Pçc degvielas uzpildes pârbaudiet, vai degvielas uzpildes atveres vâciòð ir kârtîgi aizvçrts. Ja degvielas tvertnes vâciòð ir jânomaina, izmantojiet tikai oriìinâlo KIA vâciòu vai lîdzvçrtîgu vâciòu, kas îpaði piemçrots jûsu automobilim. Nepiemçrota vâciòa izmantoðana var izraisît nopietnus degvielas sistçmas vai izplûdes gâzu kontroles sistçmas traucçjumus. Atbilstoði vâciòi ir pieejami pie autorizçtajiem KIA pârstâvjiem. Neizðïakstiet degvielu uz automobiïa virsbûves. Uz krâsotas virsmas izlijusi jebkâda veida degviela var sabojât krâsu. PIEZÎME Ja aukstâ laikâ neizdodas atvçrt degvielas uzpildes atveres vâciòu, jo tâ apvidus ir sasalis, viegli piespiediet vâciòu vai uzsitiet pa to. 3 81

94 Iepazîstiet savu automobili SPOGUÏI Ârçjais atpakaïskata spogulis Pirms braukðanas noteikti noregulçjiet spoguïu leòíus. Automobilis ir aprîkots ar kreisâs un labâs puses ârçjiem atpakaïskata spoguïiem. Tos var regulçt no attâluma ar vadîbas svirâm vai tâlvadîbas slçdzi atkarîbâ no automobiïa aprîkojuma. Spoguïus var nolocît uz aizmuguri, lai nesabojâtu tos automâtiskajâ automazgâtavâ vai braucot pa ðauru ielu. BRÎDINÂJUMS Labâs puses ârçjais atpakaïskata spogulis ir izliekts. Daþâs valstîs arî kreisâs puses ârçjais atpakaïskata spogulis ir izliekts. Priekðmeti tajos izskatâs tâlâk, nekâ tie patiesîbâ ir. Mainot braukðanas joslas, pârliecinieties par sekojoðo transporta lîdzekïu attâlumu, skatoties salona atpakaïskata spogulî vai tieði uz ceïu. UZMANÎBU Neskrâpçjiet ledu no spoguïa virsmas - tâ var sabojât spoguïa stiklu. Ja ledus traucç spoguïa regulçðanu, nemçìiniet pielietot spçku. Lai notîrîtu ledu, izmantojiet speciâlu uzsmidzinâmu lîdzekli vai ïoti siltâ ûdenî samitrinâtu sûkli vai mîkstu drâniòu. 1LDA2081A Manuâlâs tâlvadîbas funkcija (ja ir aprîkota) Lai noregulçtu ârçjo spoguli, pakustiniet vadîbas sviru, kas atrodas priekðâ, loga râmja iekðpusç. 3 82

95 Iepazîstiet savu automobili OED Elektriskâs tâlvadîbas funkcija (ja ir aprîkota) Spoguïu elektriskâs tâlvadîbas slçdzis ïauj regulçt kreisâs un labâs puses ârçjâ atpakaïskata spoguïa novietojumu. Lai noregulçtu kâda spoguïa novietojumu, pavirziet sviru (1) R vai L stâvoklî, lai izvçlçtos attiecîgi labâs vai kreisâs puses spoguli, pçc tam nospiediet attiecîgo spoguïa regulçðanas punktu ( ), lai pârvietotu spoguli uz augðu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Pçc regulçðanas novietojiet sviru neitrâlajâ pozîcijâ, lai nepieïautu nejauðu spoguïu izkustçðanos. UZMANÎBU Spoguïi apstâjas, kad ir sasnieguði maksimâlo regulçðanas leòíi, bet to motors turpina darboties, kamçr ir nospiests slçdzis. Lai nesabojâtu spoguïu motoru, nespiediet slçdzi ilgâk, nekâ nepiecieðams. Nemçìiniet manuâli regulçt ârçjo atpakaïskata spoguli. Ðâdi var sabojât tâ detaïas. 1LDA2083A Ârçjo atpakaïskata spoguïu nolocîðana Manuâlais tips Lai nolocîtu ârçjo atpakaïskata spoguli, satveriet spoguïa korpusu un nolieciet to uz automobiïa pakaïgala pusi. 3 83

96 Iepazîstiet savu automobili OED Elektriskais tips (ja ir aprîkots) Lai nolocîtu ârçjo atpakaïskata spoguli, nospiediet pogu. Lai to atlocîtu atpakaï, nospiediet pogu vçlreiz. PIEZÎME Ja automobilis ir aprîkots ar elektriskâ tipa ârçjiem atpakaïskata spoguïiem, nelokiet tos ar roku, jo tâ var sabojât motoru. Ârçjo atpakaïskata spoguïu apsilde (ja ir aprîkota) Ârçjo atpakaïskata spoguïu apsilde tiek iedarbinâta kopâ ar aizmugures loga atkausçtâju. Lai apsildîtu ârçjos atpakaïskata spoguïus, nospiediet aizmugures loga atkausçtâja pogu ( ). Ârçjie atpakaïskata spoguïi tiek apsildîti, lai atbrîvotu tos no ledus vai miglas un uzlabotu atpakaïskata redzamîbu nelabvçlîgos laika apstâkïos. Lai izslçgtu sildîtâju, vçlreiz nospiediet pogu. Ârçjo atpakaïskata spoguïu apsilde tiek automâtiski izslçgta pçc 20 minûtçm. Dienas / nakts atpakaïskata spogulis Noregulçjiet atpakaïskata spoguli, lai tajâ bûtu labi saredzams skats pa aizmugures logu. Dariet to pirms braukðanas uzsâkðanas. UZMANÎBU Nelieciet uz aizmugures sçdekïa vai kravas nodalîjumâ nekâdus priekðmetus, kas aizsedz skatu pa aizmugures logu. 3 84

97 Iepazîstiet savu automobili Diena Nakts OED Manuâlais tips Noregulçjiet spoguli pirms braukðanas uzsâkðanas un tad, kad dienas/nakts svira atrodas dienas stâvoklî. Pavelciet dienas/nakts sviru uz savu pusi, lai, braucot naktî, mazinâtu aizmugurç braucoðo transporta lîdzekïu priekðçjo lukturu spîdçðanu jums acîs. Atcerieties, ka, atpakaïskata spogulim atrodoties nakts stâvoklî, tiek daïçji zaudçta atpakaïskata precizitâte. 1 1KMA3084 Elektriskais tips (ja ir aprîkots) Spogulî iemontçtais sensors konstatç gaismas spoþuma lîmeni ap automobili un ar íîmiskas reakcijas palîdzîbu automâtiski noregulç atspîdumu no aizmugurç braucoðo transporta lîdzekïu priekðçjiem lukturiem. Ikreiz kad âtruma pârslçga svira ir pârvietota atpakaïgaitâ (R), spoguïi tiek automâtiski pârslçgti spilgtâkajâ reþîmâ, lai uzlabotu vadîtâjam redzamîbu automobiïa aizmugurç. Kad aizdedzes slçdzis tiek pagriezts ON stâvoklî, automâtiski ieslçdzas automâtiskâ spoþuma mazinâðanas funkcija. Lai izslçgtu automâtisko spoþuma mazinâðanas funkciju, nospiediet ON/OFF pogu (1). Spoguïa gaismas indikators nodzisîs. Lai atkal ieslçgtu automâtisko spoþuma mazinâðanas funkciju, vçlreiz nospiediet ON/OFF pogu (1), iedegsies spoguïa gaismas indikators. UZMANÎBU Tîriet spoguli ar papîra dvieli vai lîdzîgu materiâlu, kas samitrinâts ar stikla tîrîðanas lîdzekli. Nesmidziniet stikla tîrîðanas lîdzekli tieði uz spoguïa, jo ðíidrums var iekïût spoguïa korpusâ. 3 85

98 Iepazîstiet savu automobili SALONA APGAISMOJUMS OED Priekðçjais apgaismojums (ja ir aprîkots) (1) Apgaismojumu var ieslçgt vai izslçgt, nospieþot atbilstoðo slçdzi. (2) DOOR (durvis): Stâvoklî DOOR apgaismojums iedegas, atverot kâdas durvis vai atslçdzot durvis ar raidîtâju (ja ir aprîkots). Aizverot durvis, salona apgaismojums pakâpeniski nodziest pçc 30 sekundçm. Taèu, ja aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî vai visas durvis tiek aizslçgtas ar raidîtâju, visâm durvîm esot aizvçrtâm, salona apgaismojums nodziest jau 30 sekunþu laikâ. Centrâlais apgaismojums (ja ir aprîkots) OED (1) Apgaismojumu var ieslçgt vai izslçgt, nospieþot atbilstoðo slçdzi. (2) DOOR (durvis): Stâvoklî DOOR apgaismojums iedegas, atverot kâdas durvis vai atslçdzot durvis ar raidîtâju (ja ir aprîkots). Aizverot durvis, salona apgaismojums pakâpeniski nodziest pçc 30 sekundçm. Taèu, ja aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî vai visas durvis tiek aizslçgtas ar raidîtâju, visâm durvîm esot aizvçrtâm, salona apgaismojums nodziest jau 30 sekunþu laikâ. 3 86

99 Iepazîstiet savu automobili MANTU GLABÂÐANAS NODALÎJUMS PIEZÎME BRÎDINÂJUMS Lai pasargâtu vçrtîgas mantas no Neglabâjiet automobilî ðíiltavas, gâzes baloniòus vai citus zagïiem, neatstâjiet tâs mantu glabâðanas nodalîjumâ. viegli uzliesmojoðus vai eksplozîvus materiâlus. Ja automobilis Tâ kâ braukðanas laikâ pârvadâjamie priekðmeti var izkustçties, ilgstoði ir pakïauts augstai temperatûrai, tie var aizdegties novietojiet tos glabâðanas nodalîjumâ tâ, lai tie braukðanas laikâ un/vai uzsprâgt. neradîtu troksni un neapdraudçtu droðîbu. Braukðanas laikâ mantu glabâðanas nodalîjuma vâkiem vienmçr jâbût aizvçrtiem. Nemçìiniet ielikt mantu glabâðanas nodalîjumâ pârâk daudz priekðmetu, kas neïauj kârtîgi aizvçrt nodalîjuma vâku. OED Centrâlâs konsoles nodalîjumi (ja ir aprîkoti) Lai atvçrtu kâdu no centrâlâs konsoles nodalîjumiem, pavelciet uz augðu fiksçðanas bultu 1 vai 2. Ðos nodalîjumus var izmantot tâdu nelielu priekðmetu glabâðanai, kas nepiecieðami vadîtâjam vai priekðçjâ sçdekïa pasaþierim. 3 87

100 Iepazîstiet savu automobili OED Daudzfunkcionâlais nodalîjums (ja ir aprîkota) Lai atvçrtu nodalîjuma vâku, nospiediet pogu. Ðo nodalîjumu var izmantot nelielu priekðmetu glabâðanai. OED Cimdu nodalîjums Lai atvçrtu cimdu nodalîjumu, pavelciet rokturi (1), un cimdu nodalîjums automâtiski atvçrsies (2). Pçc ðî nodalîjuma izmantoðanas aizveriet to. Ja ir ierîkots dzesçðanas nodalîjums, jûs varat uzturçt skârda vai citus traukus siltus vai vçsus ar cimdu nodalîjuma ventilâcijas atveres atvçrðanas / aizvçrðanas sviru. Vairâk informâcijas skat. 4. nodaïâ. UZMANÎBU Lai mazinâtu savainojumu gûðanas risku sadursmes vai pçkðòas apstâðanâs gadîjumâ, braukðanas laikâ cimdu nodalîjuma durtiòâm vienmçr jâbût aizvçrtâm. Saulesbriïïu turçtâjs (ja ir aprîkots) OED Saulesbriïïu turçtâjs atrodas griestu konsolç. Lai to atvçrtu, piespiediet tâ vâciòu, un turçtâjs lçnâm atvçrsies. Ievietojiet saulesbrilles glabâðanas nodalîjumâ ar stikliem uz ârpusi. Lai to aizvçrtu, pastumiet vâciòu. PIEZÎME Braukðanas laikâ saulesbriïïu turçtâjam jâbût aizvçrtam. 3 88

101 Iepazîstiet savu automobili SALONA APRÎKOJUMS Ðíiltavas (ja ir aprîkotas) OED Lai ieslçgtu ðíiltavas, nospiediet un atlaidiet tâs. Kad ðíiltavas ir sakarsuðas, tâs automâtiski izlec ârâ un ir gatavas lietoðanai. Ja motors nedarbojas, lai ðíiltavas varçtu lietot, aizdedzes slçdzim jâbût ACC stâvoklî. PIEZÎME Neturiet ðíiltavas iespiestas, kad tâs jau ir sakarsuðas, jo ðâdi tâs var pârkarst. Ðíiltavu kontaktligzdâ drîkst izmantot tikai Kia oriìinâlâs ðíiltavas. Daþâdu elektroierîèu (piemçram, skûðanâs aparâtu, rokas putekïsûcçju un kafijas kannu) izmantoðana var sabojât kontaktligzdu vai izraisît automobiïa elektriskâs sistçmas bojâjumus. Ja ðíiltavas 30 sekunþu laikâ neizlec ârâ, izòemiet tâs, lai novçrstu to pârdegðanu. OED Pelnu trauki (ja ir aprîkoti) Lai varçtu izmantot pelnu trauku, piespiediet tâ vâciòu un atlaidiet, lai ïautu ðíiltavâm un pelnu traukam lçnâm izbîdîties ârâ no centrâlâ paneïa. Lai izòemtu pelnu trauku, satveriet tâ tvertni un uzmanîgi velciet ârâ. BRÎDINÂJUMS Pelnu trauka lietoðana Nelieciet automobiïa pelnu traukâ nekâdus atkritumus. Liekot pelnu traukâ degoðas cigaretes vai sçrkociòus kopâ ar citiem degoðiem materiâliem, var izraisît ugunsgrçku. 3 89

102 Iepazîstiet savu automobili Glâþu turçtâjs BRÎDINÂJUMS Karsti ðíidrumi Braukðanas laikâ nelieciet glâþu turçtâjâ vaïçjus traukus ar karstu ðíidrumu. Karstajam ðíidrumam izlîstot, iespçjams apdedzinâties. Ðâds apdegums vadîtâjam var likt zaudçt spçju savaldît automobili. Lai mazinâtu savainojumu iespçjamîbu pçkðòas apstâðanâs vai sadursmes gadîjumâ, braukðanas laikâ nelieciet glâþu turçtâjos neaizvçrtas vai nenostiprinâtas pudeles, nepiemçrotas glâzes, skârda traukus u.c. priekðmetus. OED Priekðçjie glâþu turçtâji Glâþu turçtâjâ var ievietot glâzes vai nelielus dzçrienu skârda traukus. OED Aizmugures glâþu turçtâji (ja ir aprîkots) Lai izmantotu glâþu turçtâjus aizmugures sçdeklî, nospiediet pogu. Pçc izmantoðanas aizveriet turçtâju, piespieþot tâ vâku. PIEZÎME Nelieciet glâþu turçtâjâ smagas glâzes vai skârda traukus. Ðâdi var sabojât glâþu turçtâjus. 3 90

103 Iepazîstiet savu automobili PIEZÎME Pçc lietoðanas stingri aizveriet kosmçtiskâ spogulîða vâciòu un novietojiet saulessargu sâkotnçjâ stâvoklî. Ja kosmçtiskâ spogulîða apgaismojums (ja ir aprîkots) paliks ieslçgts, akumulators var izlâdçties un var rasties bojâjumi saulessargam. OED Saulessargs Izmantojiet saulessargu, lai pasargâtu acis no spilgtas gaismas, kas spîd pa priekðçjiem vai sânu logiem. Lai varçtu izmantot saulessargu, pavelciet to uz leju. Lai varçtu izmantot saulessargu sânu logam, pavelciet to uz leju, atvienojiet no ietvara (1) un pagrieziet uz vajadzîgo pusi. Lai varçtu izmantot kosmçtisko spogulîti, pavelciet uz leju saulessargu un paceliet spoguïa vâciòu (2). Kosmçtiskâ spogulîða apgaismojums (ja ir aprîkots) nodzisîs pçc spoguïa vâciòa aizvçrðanas vai saulessarga atgrieðanas sâkotnçjâ stâvoklî. OED Elektrîbas kontaktligzda Elektrîbas kontaktligzda nodroðina strâvu mobilajiem telefoniem vai citâm ierîcçm, kuras ir paredzçtas darbam ar automobiïa elektrisko sistçmu. Motora darbîbas laikâ ðîs ierîces drîkst patçrçt ne vairâk par 10 ampçriem strâvas. 3 91

104 Iepazîstiet savu automobili PIEZÎME Izmantojiet elektrîbas kontaktligzdu tikai tad, kad darbojas motors, un pçc elektroierîces lietoðanas izvelciet kontaktdakðu no kontaktligzdas. Izmantojot to, kad motors ir izslçgts, vai atstâjot uz vairâkâm stundâm pieslçgtu elektroierîci, var izlâdçt akumulatoru. Izmantojiet tikai tâdas elektriskâs ierîces, kuru jauda ir mazâka par 12 V un 10 A. Ja elektrîbas kontaktligzda jâizmanto vienlaikus ar gaisa kondicionçtâju vai sildîtâju, noregulçjiet gaisa kondicionçtâju vai sildîtâju uz zemâko darbîbas lîmeni. Kad elektrîbas kontaktligzda netiek lietota, aizveriet tâs vâciòu. Daþas elektroniskas ierîces, pieslçgtas automobiïa elektrîbas kontaktligzdai, var izraisît elektroniskus traucçjumus. Tâs var izraisît pârmçrîgu statisko audio fonu un darbîbas traucçjumus citâm automobiïa elektroniskajâm sistçmâm vai ierîcçm. OED Digitâlais pulkstenis (ja ir aprîkots) Ikreiz, kad tiek atvienotas akumulatora spailes, salona droðinâtâjs ( ROOM ) vai elektriskie savienojumi, laiks ir jâatiestata. Lai iegûtu vairâk informâcijas, skat. sadaïu par borta datoru 4. nodaïâ. OED Palîgierîèu un USB pieslçgvieta (ja ir aprîkota) Ja jûsu automobilim ir palîgierîèu (Aux) un/vai USB (universâlâs seriâlâs kopnes) pieslçgvieta, palîgierîèu pieslçgvietai jûs varat pieslçgt audioiekârtu un USB pieslçgvietai - USB ierîci. PIEZÎME Izmantojot pârnçsâjamu audioiekârtu, kas pievienota elektrîbas kontaktligzdai, atskaòoðanas laikâ var bût dzirdami fona trokðòi. Ja tâ notiek, izmantojiet pârnçsâjamâs audioiekârtas strâvas avotu. 3 92

105 Iepazîstiet savu automobili JUMTA LÛKA (JA IR APRÎKOTA) PIEZÎME Aukstâ un mitrâ laikâ jumta lûkas darbîbâ var bût traucçjumi sala dçï. Pçc automobiïa mazgâðanas vai pçc lietus, pirms atverat lûku, noteikti noslaukiet uz tâs sakrâjuðos ûdeni. OED Ja automobilis ir aprîkots ar jumta lûku, to var virzît vai pacelt slîpi ar griestu konsolç novietotu slçdþu palîdzîbu. (1) Virzîðanas pogu (2) Celðanas poga (3) Aizvçrðanas poga UZMANÎBU Neturpiniet spiest jumta lûkas pogu (pogas) pçc tam, kad jumta lûka ir pilnîbâ atvçrta, aizvçrta vai pacelta slîpi. Tâ var sabojât lûkas motoru vai sistçmas komponentus. PIEZÎME Jumta lûku nevar virzît, kad tâ ir slîpas pacelðanas pozîcijâ, un nevar pacelt slîpi, kad tâ ir atvçrðanas vai virzîðanas pozîcijâ. BRÎDINÂJUMS Nekâdâ gadîjumâ neregulçjiet jumta lûkas saulessargu braukðanas laikâ. Tâ automobilis var kïût nevadâms un notikt avârija, izraisot cilvçku nâvi, smagus savainojumus vai automobiïa bojâjumus. Jumta lûku var atvçrt, aizvçrt vai pacelt slîpi tikai tad, kad aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî. 3 93

106 Iepazîstiet savu automobili OED Jumta lûkas atvçrðana ar virzîðanas funkciju Lai atvçrtu lûku ar automâtiskâs virzîðanas funkciju, nospiediet virzîðanas funkcijas pogu (1) uz griestu konsoles, turot pogu nospiestu ilgâk par pussekundi. Jumta lûka tiks atvirzîta lîdz ieteicamajam atvçrumam (aptuveni 50 mm lîdz maksimâlajam atvçrtajam stâvoklim). Lai apturçtu lûkas virzîbu jebkurâ brîdî, nospiediet jebkuru jumta lûkas vadîbas pogu. Lai atvçrtu jumta lûku lîdz galam vaïâ, nospiediet virzîðanas funkcijas pogu (1) vçlreiz un turiet, lîdz jumta lûka atveras pilnîbâ. PIEZÎME Lai samazinâtu vçja radîtu troksni braukðanas laikâ, iesakâm izmantot ieteicamo lûkas stâvokli (aptuveni 50 mm lîdz maksimâlajam atvçrtajam stâvoklim). Lai aizvçrtu jumta lûku ar automâtiskâs virzîðanas funkciju, nospiediet aizvçrðanas pogu (3) uz griestu konsoles, turot pogu nospiestu ilgâk par pussekundi. Jumta lûka tiks atvirzîta lîdz galam ciet. Lai apturçtu lûkas virzîbu, nospiediet jebkuru lûkas vadîbas pogu. OED Automâtiska virziena maiòa Ja, lûkai automâtiski veroties ciet, tiek uztverts ðíçrslis, kas var bût priekðmets vai íermeòa daïa, lûka maina kustîbas virzienu un apstâjas. Automâtiskâ virziena maiòas funkcija nedarbojas, ja starp stiklu un lûkas râmi atrodas mazs ðíçrslis. Pirms lûkas aizvçrðanas vienmçr pârbaudiet, vai lûkas tuvumâ neatrodas nekâdi priekðmeti vai íermeòa daïas. 3 94

107 Iepazîstiet savu automobili OED Jumta lûkas pacelðana slîpi Lai atvçrtu jumta lûku ar automâtiskâs slîpâs celðanas funkciju, nospiediet pacelðanas pogu (2) uz griestu konsoles, turot pogu nospiestu ilgâk par pussekundi. Jumta lûka tiks pacelta slîpi lîdz galam vaïâ. Lai kâdâ brîdî apturçtu lûkas kustîbu, nospiediet jebkuru jumta lûkas vadîbas pogu. Lai aizvçrtu jumta lûku, nospiediet aizvçrðanas pogu (3) uz griestu konsoles un turiet to nospiestu, lîdz lûka ir ciet. OED Jumta lûkas saulessargs Saulessargs tiek automâtiski atvçrts kopâ ar stikla paneli, kad tiek virzîts stikla panelis. Aizvçrt saulessargu var tikai manuâli. BRÎDINÂJUMS Pirms lûkas aizvçrðanas pârliecinieties, ka tâs tuvumâ nav cilvçku roku vai galvu. Braukðanas laikâ nedrîkst bâzt rokas, galvu vai citas íermeòa daïas ârâ pa jumta lûku. Pirms lûkas aizvçrðanas pârliecinieties, ka cilvçku rokas un galvas atrodas droðâ attâlumâ no lûkas. 3 95

108 Iepazîstiet savu automobili UZMANÎBU Periodiski notîriet netîrumus, kas var sakrâties uz lûkas virzîðanâs sliedes. Mçìinot atvçrt jumta lûku, kad gaisa temperatûra ir zemâka par sasalðanas temperatûru vai kad lûka ir pârklâta ar sniegu vai ledu, var sabojât stiklu vai lûkas motoru. Jumta lûku ir paredzçts virzît kopâ ar saulessargu. Neatstâjiet saulessargu aizvçrtu, kad lûka ir atvçrta. Rîcîba ârkârtas gadîjumâ OED Ja nav iespçjams elektriski atvçrt lûku, rîkojieties ðâdi. 1. Atveriet saulesbriïïu turçtâju. 2. Izskrûvçjiet divas (2) skrûves un noòemiet griestu konsoli. OED Ievietojiet ârkârtas gadîjumiem paredzçto rokturi (ietilpst automobiïa aprîkojuma komplektâcijâ) un pagrieziet to pulksteòa râdîtâju virzienâ, lai atvçrtu lûku, vai pretçjâ virzienâ, lai to aizvçrtu. 3 96

109 Iepazîstiet savu automobili Jumta lûkas atiestatîðana Ja automobiïa akumulators ir bijis atvienots vai izlâdçjies, vai lûka ir tikusi atvçrta vai aizvçrta ar ârkârtas atvçrðanas rokturi, lûkas sistçmu nepiecieðams atiestatît. Rîkojieties ðâdi. 1. Pagrieziet aizdedzes atslçgu ON stâvoklî. 2. Paceliet jumta lûku maksimâli slîpi, izmantojot atbilstoðo lûkas slçdzi. 3. Atlaidiet pacelðanas pogu. 4. Nospiediet un turiet nospiestu pacelðanas pogu ilgâk par 10 sekundçm, lîdz jumta lûka ir atgriezusies sâkotnçjâ paceltajâ stâvoklî, pçc pacelðanas nedaudz augstâk par maksimâlo pacelto stâvokli. Tad atlaidiet pogu. 5. Nospiediet un turiet pacelðanas pogu ilgâk par 5 sekundçm, lîdz jumta lûka darbojas ðâdi: NOLAIÐANA UZ LEJU ATVÇRÐANA VIRZOT AIZVÇRÐANA VIRZOT Tad atlaidiet pogu. Kad tas ir izpildîts, jumta lûkas sistçma ir atiestatîta. 3 97

110 Iepazîstiet savu automobili BAGÂÞAS TÎKLS (JA IR APRÎKOTS) PIEZÎME Nelieciet bagâþas tîklâ trauslus vai liela izmçra priekðmetus, kâ arî pârâk daudz priekðmetu. Ðâdi tos var sabojât. MMSA3066 Lai bagâþas nodalîjumâ ievietotie priekðmeti neizkustçtos, var uzstâdît bagâþas tîklu, piestiprinot to pie èetriem gredzeniem, kas atrodas bagâþas nodalîjumâ. BRÎDINÂJUMS Lai nepieïautu acu savainojumus, NENOSTIEPIET tîklu pârâk stingri. VIENMÇR sargâjiet seju un íermeni, neatrodoties tîkla iespçjamâs atsiðanâs ceïâ. NELIETOJIET bagâþas tîklu, ja saitei ir redzamas nodiluma vai bojâjuma pazîmes. 3 98

111 Iepazîstiet savu automobili JUMTA BAGÂÞNIEKA STIPRINÂÐANAS SATVARI BRÎDINÂJUMS Noòemot jumta bagâþnieka satvara vâciòu, izmantojiet monçtu vai plakangalvas skrûvgriezi. Ja mçìinâsiet to izdarît ar nagu, jûs varat nagu savainot. OED Lai uzstâdîtu vai noòemtu jumta bagâþnieku, jûs varat izmantot stiprinâðanas satvarus un to vâciòus, kas atrodas uz jumta. Uzstâdot jumta bagâþnieku, rîkojieties ðâdi. 1. Ievietojiet spraugâ plânu priekðmetu (monçtu vai plakangalvas skrûvgriezi) un bîdiet vâciòu uz tâ attçlotâs bultas virzienâ. OED Apgrieziet vâciòu par 180 grâdiem un ievietojiet to jumta atverç, kâ parâdîts attçlâ. PIEZÎME Lai nenozaudçtu jumta bagâþnieka satvara vâciòu, uzstâdiet to uz jumta pirms jumta bagâþnieka. 3. Pçc jumta bagâþnieka izmantoðanas atlieciet vâciòus atpakaï uz jumta, rîkojoties pretçjâ secîbâ. 3 99

112 Iepazîstiet savu automobili ANTENA PIEZÎME Lai nesabojâtu antenu, noteikti noòemiet to pirms automobiïa mazgâðanas automâtiskajâ automazgâtavâ. Atkal uzstâdot antenu, tâ vienmçr kârtîgi jânostiprina, lai nodroðinâtu pienâcîgu signâlu uztverðanu. Jumta antena OED Ja automobilis ir aprîkots ar audiosistçmu, lai pastiprinâtu signâlu uztveri, tam ir uzstâdîta antena. Ðo antenu nepiecieðamîbas gadîjumâ var no automobiïa noòemt, piemçram, mazgâjot automobili. Lai antenu noòemtu, pagrieziet to pretçji pulksteòa râdîtâju kustîbas virzienam. Lai uzstâdîtu antenu atpakaï, grieziet to pulksteòa râdîtâju kustîbas virzienâ

113 AUDIOSISTÇMA Vispârîga informâcija Lietoðanas norâdîjumu apzîmçjumi Lai palîdzçtu jums vieglâk izprast audiosistçmas lietoðanas norâdîjumus, ir izmantoti ðâdi apzîmçjumi: - norâdîjums veikt kâdu darbîbu - iekârtas reakcijas atspoguïojums - papildu informâcijas apzîmçjums - saraksta apzîmçjums BRÎDINÂJUMS BRÎDINÂJUMS. Ar to apzîmç situâciju, kad ðî brîdinâjuma neievçroðanas gadîjumâ draud kaitçjums veselîbai, smagi savainojumi vai pat nâve. UZMANÎBU UZMANÎBU. Ar to apzîmç situâciju, kad, neievçrojot uzmanîbas brîdinâjumu, draud bojâjumi automobilim. 1. klases lâzera izstrâdâjums CLASS 1 LASER PRODUCT UZMANÎBU Jebkura ierîces lietoðana tai neparedzçtos nolûkos var pakïaut lietotâju neredzamu lâzera staru iedarbîbai, kas pârsniedz 1. klases lâzera izstrâdâjumiem noteikto ierobeþojumu. BRÎDINÂJUMS Braukðanas laikâ nelietojiet mobilo tâlruni. Lai izmantotu mobilo tâlruni, apstâjieties droðâ vietâ. Iepazîstiet savu automobili BRÎDINÂJUMS Braukðanas laikâ audiosistçmas skaïumam jâbût pietiekami zemam, lai jûs varçtu dzirdçt skaòas ârpus automobiïa. UZMANÎBU Nenovietojiet audiosistçmas tuvumâ dzçrienus. Tie izlîstot var sabojât audiosistçmas mehânismu. Lai nesabojâtu audiosistçmas mehânismu, nepakïaujiet audiosistçmu triecieniem un neïaujiet pret to atsisties nekâdiem priekðmetiem

114 Iepazîstiet savu automobili Droðîbas noteikumi BRÎDINÂJUMS Ar audiosistçmas tâlvadîbu darbojieties tikai tad, kad automobilis stâv uz vietas, vai uzticiet ðo pienâkumu pasaþieriem. Pretçjâ gadîjumâ jûs pakïaujat briesmâm pasaþierus un citus satiksmes dalîbniekus. BRÎDINÂJUMS Neievietojiet ðî atskaòotâja atverç sveðíermeòus. Neievçrojot ðo brîdinâjumu, var rasties atskaòotâja darbîbas traucçjumi, jo ðîs iekârtas mehânisms ir ïoti smalks. BRÎDINÂJUMS Audiosistçmas skaïumam jâbût pietiekami zemam, lai dzirdçtu, kas notiek uz ceïa un kâdi ir satiksmes apstâkïi. BRÎDINÂJUMS Neòemiet nost iekârtas korpusu un neveiciet remontu paðrocîgi. Ðim nolûkam vçrsieties pie kvalificçta personâla. Piezîmes par USB zibatmiòas datu glabâðanas ierîcçm BRÎDINÂJUMS Mçs ïoti iesakâm izmantot tikai atzîtu raþotâju USB ierîces. Nekâdâ gadîjumâ USB centrmezglam nedrîkst pievienot citas USB ierîces, tâdas kâ cietie diski vai citas digitâlâs ierîces vai vairâku portu USB komutatori. Citu ierîèu pievienoðana var izraisît iekârtas darbîbas traucçjumus vai pat pilnîgi sabojât to. Neizmantojiet USB atmiòu, ja tâ var mazinât braukðanas droðîbu. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Iespçjams, ka atskaòoðanas laikâ bûs dzirdami trokðòi, ja palîgierîce ir pieslçgta elektrîbas kontaktligzdai, tas ir saistîts ar sistçmas darbîbu un nenorâda uz traucçjumiem. Ja tâ notiek, izmantojiet palîgierîces strâvas avotu. Atseviðíos gadîjumos iespçjams, ka ierîce neatpazîst USB zibatmiòas datu glabâðanas ierîci vai ðî ierîce izraisa audiosistçmas darbîbas traucçjumus. Lûdzu, izmantojiet tikai tâdas USB atmiòas ierîces, kas atbilst USB atmiòas ierîèu tehniskajâm normâm

115 Iepazîstiet savu automobili RDS (radio datu sistçma) Daudzas VHF (ïoti augstas frekvences) stacijas pârraida RDS informâciju. Radio izvçrtç RDS ziòojumu un piedâvâ ðâdas priekðrocîbas. Programmas dienesta nosaukums (PS - Programme Service): râda stacijas nosaukumu. Radio teksts: râda papildu informâciju par radio staciju. Programmas veids (PTY - Programme TYpe): stacijas izvçle pçc programmas veida. Alternatîva frekvence (AF - Alternative Frequency): automâtiska atgrieðanâs uz labâko alternatîvo frekvenci. Satiksmes ziòojums (TA - Traffic Announcement): informâcija par satiksmi. Iekïauti citi tîkli (EON - Enhanced Other Networks): automâtiska satiksmes ziòojumu iekïauðana citâs stacijâs. Piezîmes par CD formâtu Ðis CD atskaòotâjs atbalsta ðâdus kompaktdisku formâtus: CD audio (CD-DA saskaòâ ar Sarkanâs grâmatas (Red Book) standartu); CD-R/RW (saskaòâ ar Oranþâs grâmatas (Orange Book) 2.3. nodaïu); vairâksesiju CD (saskaòâ ar vairâksesiju CD specifikâciju Nr. 1.0). Rîkoðanâs ar kompaktdiskiem Òemot rokâs kompaktdisku, neatstâjiet uz tâ pirkstu nospiedumus. Vienmçr glabâjiet kompaktdiskus to aizsargvâciòos. Pirms kompaktdisku ievietoðanas audiosistçmâ tiem jâbût tîriem un sausiem. Sargâjiet kompaktdiskus no karstuma un tieðas saules gaismas. Audiosistçmas tîrîðana Tîrîðanai neizmantojiet tîrîðanas ðíidrumu, spirtu vai citus ðíîdinâtâjus. Izmantojiet tikai mitru drâniòu

116 Iepazîstiet savu automobili Vadîbas elementi Spiest: ieslçgðana / izslçgðana Griezt: skaïuma regulçðana CD izmeðanas poga 3. /.... FM: iepriekðçjâ vai nâkamâ stacija CD: iepriekðçjais vai nâkamais skaòdarbs CDC: iepriekð. vai nâkamais skaòdarbs 4. SCAN FM: frekvenèu caurskatîðana CD/CDC: pirmo 10 sekunþu noklausîðanâs katram kompaktdiska skaòdarbam 5. SETUP Atver uzstâdîjumu izvçlni, kas satur katras funkcijas uzstâdîjumus 6. / tikai MP3: maina paðreiz atskaòojamo mapi 7. LOAD* CDC: ievietot kompaktdiskus FM/CD/CDC: grieþama poga manuâlai meklçðanai uz augðu un leju SETUP: uzstâdîjumu izvçle 9. SOUND Atver skaòas uzstâdîjumu izvçlni 10. CD (AUX) Îss spiediens: maina paðreizçjo avotu uz CD reþîmu vai USB (ja ir pievienots) Ilgs spiediens: palîgierîce (ja ir pievienota) lîdz FM/CD/CDC: nospiediet, lai izvçlçtos vçlamo atmiòâ noglabâto staciju vai vçlamo disku CDC reþîmâ RPT CD/CDC: aktivizç skaòdarba atkârtoðanu RND CD/CDC: aktivizç skaòdarbu atskaòoðanu jauktâ secîbâ 12. FM/AM Maina paðreizçjo avotu uz FM/AM reþîmu 13. TA (AST)..... Îss spiediens: aktivizç TA Ilgs spiediens: aktivizç automâtisku noglabâðanu (radio) * Atkarîgs no versijas

117 Iepazîstiet savu automobili Kompaktdisku ievietoðana un izòemðana Kompaktdiska ievietoðana Ievietojiet kompaktdisku atskaòotâjâ (ar maríçto pusi uz augðu). Audio / MP3 kompaktdisku atskaòoðana sâkas automâtiski. Kompaktdiska izòemðana Nospiediet pogu un uzmanîgi izòemiet kompaktdisku. Ieslçgðana / izslçgðana Nospiediet pogu vai izslçgtu iekârtu., lai ieslçgtu Ieslçgðana un izslçgðana ar aizdedzes atslçgu Ja iekârta ir ieslçgta, to var izslçgt un ieslçgt automâtiski, izòemot un ieliekot aizdedzes atslçgu. Automâtiska izslçgðana Ja iekârta tikusi ieslçgta ar pogu, kad aizdedze ir izslçgta, pçc noteikta laika iekârta pati automâtiski izslçdzas. Skaïums BRÎDINÂJUMS Uzstâdot iekârtas skaïumu, lûdzu, noregulçjiet to tâdâ lîmenî, lai bûtu dzirdami satiksmes trokðòi (signâltaures, sirçnas, avârijas dienestu automobiïi utt.). Lai noregulçtu skaïumu, pagrieziet pogu. Izvçlnes darbîba Centrâlais elements, ar kuru var lietot izvçlni, ir poga. Pagrieziet pogu, lai izvçlçtos izvçlnes opciju

118 Iepazîstiet savu automobili Skaòas uzstâdîjumi Nospiediet skaòas regulçðanas pogu SOUND. Nospiediet skaòas regulçðanas pogu SOUND atkârtoti, lai piekïûtu ðâdâm apakðizvçlnçm. BASS FADER TREBLE BALANCE Pagrieziet pogu, lai izvçlçtos vçlamos uzstâdîjumus. Lai izietu no ðîs izvçlnes, nospiediet pogu SETUP, CD, FM vai AM. Var izvçlçties ðâdas opcijas. Bass (basa toòi) Uzstâdiet vçlamo basa lîmeni: no -10 lîdz +10. Treble (augstie toòi) Uzstâdiet vçlamo augsto toòu lîmeni no -10 lîdz +10. Balance (balanss) Uzstâdiet vçlamo skaïuma balansu no L10 lîdz R10. Fader (skaòas saplûðana) Uzstâdiet vçlamo skaïuma balansu no R10 lîdz F10. Skaòas saplûðanas lîmenis tiek pârraidîts tikai caur priekðçjiem skaïruòiem, aizmugures skaïruòos signâls ir kluss. Skaïuma uzstâdîjumi Skaïuma lîmenis tiek regulçts no minimâlâ lîdz maksimâlajam. Uzstâdîjumi: Ekvalaizers Uzstâdiet izvçlçto skaòas avotu frekvences reakciju ar 5 diapazonu ekvalaizeru (EQ OFF, JAZZ, POP, CLASSICAL, ROCK). Nospiediet un turiet skaòas pogu SOUND. Pagrieziet pogu lîdz vçlamajam uzstâdîjumam. Radio klausîðanâs Kad audioiekârtai vçl nav uzstâdîts radio reþîms, rîkojieties ðâdi. Nospiediet pogu FM vai AM. Iekârta pârslçdzas uz radio reþîmu. Viïòu diapazona izvçle Radio reþîmâ: nospiediet pogu FM vai AM, lai izvçlçtos vçlamo viïòu diapazonu. Pieejamie viïòu diapazoni: FM 123: atmiòa lîdz 18 manuâli programmçjamâm FM stacijâm. FM AST: atmiòa lîdz 6 automâtiski noglabâtâm FM stacijâm. MW (vidçjo viïòu) izvçle: MW 1: atmiòa lîdz 6 manuâli programmçjamâm MW stacijâm. MW AST: atmiòa lîdz 6 automâtiski noglabâtâm MW stacijâm. LW: atmiòa lîdz 6 manuâli programmçjamâm LW stacijâm

119 Iepazîstiet savu automobili Automâtiska staciju noglabâðana Automâtiska spçcîgu signâlu staciju noglabâðana paðreizçjâ viïòu diapazonâ (FM AST, AM AST un MW AST). Nospiediet un turiet pogu AST, lai aktivizçtu vai dezaktivçtu ðo funkciju. Maksimâlais iespçjamais staciju skaits katrâ diapazonâ ir 6. Veiciet automâtisko noglabâðanu, lai atjaunotu to staciju sarakstu, kurâm ir spçcîgs signâls (piemçram, braucot cauri zonâm ar daþâdu signâlu uztveri). Automâtiska staciju meklçðana Nospiediet pogu vai, lai izvçlçtos iepriekðçjo vai nâkamo uztveramo staciju paðreiz izvçlçtajâ viïòu diapazonâ. Sistçma vienmçr sâk meklçt staciju ar stipru signâlu vietçjâ (LOCAL) meklçðanas lîmenî. Ja nevar atrast nevienu staciju vietçjâ lîmenî, tâ meklç attâlâkâ (DISTANCE) lîmenî. Lai izietu no izvçlnes, nospiediet attiecîgi pogu vai. Manuâla staciju meklçðana Manuâla uztveres frekvences uzstâdîðana. Lai paaugstinâtu vai pazeminâtu frekvenci, grieziet pogu pulksteòa râdîtâju virzienâ vai pretçjâ virzienâ. Frekvenèu caurskatîðana Radio pârslçdzas uz katru pieejamo staciju paðreizçjâ viïòu diapazonâ uz 10 sekundçm pirms nâkamâs augstâkâs frekvences stacijas meklçðanas. Nospiediet caurskatîðanas pogu SCAN, lai aktivizçtu vai dezaktivçtu caurskatîðanas funkciju. Staciju atmiòa FM 123 viïòu diapazonâ ir vieta atmiòâ 18 stacijâm, 123 viïòu diapazonos MW un LW katram ir vieta atmiòâ 6 stacijâm. (Skat. arî sadaïu Viïòu diapazona izvçle ). Vçlamo staciju noglabâðana Uzgrieziet vçlamo staciju. Nospiediet un turiet vienu no vçlamajâm pogâm (1-6), lîdz atskan apstiprinâjuma signâls. Izvçlçtâ stacija tiek noglabâta ar paredzçto pogu. Jûs varat izvçlçties staciju arî citâ viïòu diapazonâ (piemçram, FM AST vai FM 123) un tad noglabât to ar vienu no pogâm. Atmiòâ noglabâto staciju ieslçgðana Uzgrieziet vçlamo staciju. Izvçlieties pogu (1-6), kas atbilst atmiòâ noglabâtajai stacijai

120 Iepazîstiet savu automobili Radio datu sistçma (RDS) FM diapazonâ Daudzas FM stacijas pârraida RDS informâciju. RDS sniedz ðâdu informâciju. Satiksmes programma (TP) Ieslçdziet ðo funkciju, ja vçlaties dzirdçt paziòojumus par satiksmi. Jûs dzirdçsiet informâciju par satiksmi arî CD/ MP3 atskaòoðanas laikâ. Nospiediet pogu TA, lai aktivizçtu vai dezaktivçtu ðo funkciju. Nospiediet caurskatîðanas pogu SCAN, lai aktivizçtu TP staciju 10 sekunþu atskaòoðanu. Nospiediet pogu vai, lai meklçtu TP stacijas. Noregulçjiet vçlamo satiksmes paziòojumu skaïumu izvçlnç SETUP. Kad tiks aktivizçta satiksmes paziòojumu funkcija, bûs redzams simbols TA. Ja nav atrasta neviena TP stacija Ja netiek atrasta neviena TP stacija ar satiksmes programmu, turpina darboties paðreizçjâ stacijâ un displejâ 3 sekundes redzams uzraksts No TA/TP. Ja uz 30 sekundçm tiek nozaudçts stacijas TP signâls, notiek automâtiska TP meklçðana, lîdz tiek atrasta nâkamâ TP stacija. Ja netiek atrasta neviena TP stacija, turpina darboties paðreizçjâ stacija un ekrânâ uz 3 sekundçm parâdâs uzraksts TP LOST. TP meklçðana notiek periodiski ik pçc 30 sekundçm, lîdz tiek atrasta TP stacija. Satiksmes paziòojumi no citâm stacijâm EON funkcija Ar radio datu sistçmas funkciju EON ( iekïauti citi tîkli ) jûs dzirdçsiet satiksmes ziòojumus, pat ja paðreizçjâ stacija nenodroðina ðos pakalpojumus, bet darbojas tîklâ ar citâm stacijâm. 0 Ja jûs esat aktivizçjuði satiksmes informâcijas funkciju, EON stacijas tiks uzskatîtas par satiksmes stacijâm, t.i., meklçðana apstâsies arî pie ðîm stacijâm. 0 Kad tiek veikts satiksmes paziòojums, iekârta pârslçdzas uz satiksmes informâcijas staciju, kas ir EON tîklâ. Pçc ziòojuma beigâm sistçma atgrieþas iepriekðçjâ programmâ. Trauksmes ziòojumi (PTY ALARM trauksme / EON tîkls) Sistçma automâtiski no raidîtâja saòem ârkârtas ziòojumu. Displejâ parâdâs uzraksts ALARM. Nospiediet pogu TA, lai pârtrauktu paðreizçjo ziòojumu; tas nedezaktivçs trauksmes funkcijas. Alternatîva frekvence Ðî funkcija aktivizç vai dezaktivç automâtisko pârslçgðanos uz alternatîvu frekvenci ar labâku uztveres signâlu. Displejâ redzams simbols AF, kad SETUP izvçlnç ir aktivizçta AF funkcija

121 Iepazîstiet savu automobili Programmas veida (PTY) meklçðana (tikai FM) Staciju meklçðana pçc programmas veida. Izvçlieties no saraksta vçlamo programmas veidu. Meklçðana sâkas, un tiek atrasta tuvâkâ stacija, kas raida ðî veida programmu. PI meklçðana Ðî funkcija automâtiski meklç vislabâk uztveramo frekvenèu RDS stacijas ar îpaðu PI kodu. Sistçma meklç labâkas kvalitâtes AF atsaucamajâ/ieslçgtajâ stacijâ. Displejâ redzams uzraksts PI SEARCH. Kompaktdiska klausîðanâs Piezîmes par kompaktdiskiem Ðis CD atskaòotâjs ir piemçrots 12cm disku un 8cm disku atskaòoðanai tikai ar adapteri un spçj lasît gan audio gan MP3 formâta kompaktdiskus. Lûdzu, nelietojiet neregulâras formas kompaktdiskus. Sistçma var atskaòot CD-R vai CD-RW kompaktdiskus. Tâ kâ kompaktdisku kvalitâte un virsma, kâ arî CD rakstîtâja darbîba un stâvoklis mçdz atðíirties, daþus CD-R/CD-RW kompaktdiskus ðî audiosistçma var neatskaòot. CD atskaòoðana CD atskaòoðanas sâkðana un pârtraukðana Lai sâktu atskaòoðanu, nospiediet pogu CD. Atskaòoðana tiks pârtraukta, kad tiks aktivizçts cits avots. CDP reþîmâ: disks tiks atskaòots no pirmâ faila sâkuma. CDC reþîmâ: iekârta atskaòos nâkamo pieejamo disku, ja ir vairâk nekâ 1 disks. Diska izmeðana Nospiediet pogu. Izòemiet disku no disku atveres. Iepriekðçjais/nâkamais skaòdarbs Nospiediet pogu vai, lai izvçlçtos iepriekðçjo vai nâkamo skaòdarbu, VAI pagrieziet pogu pulksteòa râdîtâju kustîbas virzienâ, lai meklçjot pârvietotos uz augðu, un pretçjâ virzienâ, lai pârvietotos uz leju. Pârtîðana uz priekðu un atpakaï Nospiediet un turiet pogu vai, lai skaòdarbu âtri pârtîtu uz priekðu vai atpakaï. Atskaòoðana jauktâ secîbâ Nospiediet pogu RND, lai aktivizçtu vai dezaktivçtu skaòdarbu atskaòoðanu jauktâ secîbâ. Skaòdarbu atkârtoðana Nospiediet pogu RPT, lai aktivizçtu vai dezaktivçtu skaòdarba atkârtoðanu

122 Iepazîstiet savu automobili 3 Skaòdarbu caurskatîðana Nospiediet pogu SCAN, lai aktivizçtu vai dezaktivçtu skaòdarbu caurskatîðanas funkciju. Tiek atskaòotas skaòdarba pirmâs 10 sekundes. 110 MP3 klausîðanâs Piezîmes par MP3 failiem CD atskaòotâjs atbalsta ðâdus MP3 failus. Faili atbilst MPEG1/2 vai 2.5- Layer 3. CD formâtam jâbût ISO vai 3. lîmenim vai Joliet ar sektora formâtu 1. reþîmâ vai 2. reþîmâ, 1. formâ. Citus formâtus atskaòot nav droði. Maksimâlais mapju un failu skaits ir 345, maksimâlais mapju skaits ir 254 (kopçjais redzamo rakstzîmju skaits ir 24). Bitu pârraides âtrums: maksimâlais 320 kbit/s, konstants vai mainîgs. Atlases bieþums: maksimâlais 48 khz. Teksta displejs: ID3 tags V1 un ID3 tags V2. MP3 skaòdarbi var saturçt papildu informâciju, piemçram, par izpildîtâju, skaòdarba un albuma nosaukumu (ID3 tagi ar ne vairâk kâ 12 rakstzîmçm). Displejâ ir redzami lielie vai mazie burti ( Aa lîdz Zz ) un apakðsvîtra ( _ ), citas rakstzîmes var nebût redzamas. Atskaòotâjs atpazîst tikai tâdus MP3 failus, kuru nosaukumâ ir.mp3 paplaðinâjums. Iekârta var neatskaòot skaòdarbus tâdâ secîbâ, kâ jûs tos ierakstîjât diskâ, sâkot jau no pirmâ skaòdarba. Iekârta atskaòo tikai pirmo sesiju, ja disks satur gan CD audio failus, gan MP3 failus. Atskaòojot disku ar âtrumu 8 kilobiti sekundç vai mainîgu bitu pârraides âtrumu (VBR), aizritçjuðais atskaòoðanas laiks displejâ var nebût precîzs. Ierakstot MP3 CD-R/CD-RW disku, tas jâformatç kâ datu disks un NEVIS kâ audiodisks. MP3 faili nav savietojami ar pakeðu ieraksta datu pârraidi. Displejâ ir redzams MP3 simbols, kad tiek atskaòots MP3 disks.

123 Iepazîstiet savu automobili Atskaòoðanas sâkðana un pârtraukðana Lai sâktu atskaòoðanu, nospiediet pogu CD. Atskaòoðana beidzas, kad aktivizçjas cits avots. Iepriekðçjâ/nâkamâ mape Lai izvçlçtos iepriekðçjo vai nâkamo mapi, nospiediet pogu vai. Iepriekðçjais/nâkamais skaòdarbs Lai izvçlçtos iepriekðçjo vai nâkamo skaòdarbu, nospiediet pogu vai, VAI, lai pârietu uz nâkamo skaòdarbu, pagrieziet pogu pulksteòa râdîtâju virzienâ, un, lai pârietu uz iepriekðçjo skaòdarbu, pagrieziet pogu pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. Âtrâ pârtîðana uz priekðu/atpakaï Lai pârtîtu skaòdarbu uz priekðu un atpakaï, nospiediet un turiet pogu vai. Atskaòoðana jauktâ secîbâ CDC reþîms*: lai aktivizçtu vai dezaktivçtu skaòdarbu atskaòoðanu jauktâ secîbâ, nospiediet un turiet pogu RND. CDP reþîms: lai aktivizçtu vai dezaktivçtu skaòdarbu atskaòoðanu jauktâ secîbâ, nospiediet pogu RND. Atkârtoðana CDC reþîms*: lai aktivizçtu vai dezaktivçtu skaòdarba atkârtoðanu, nospiediet un turiet pogu RPT. CDP reþîms: lai aktivizçtu vai dezaktivçtu skaòdarbu atkârtoðanu, nospiediet pogu RPT. Caurskatîðana Lai aktivizçtu skaòdarbu caurskatîðanu, nospiediet pogu SCAN. Tiek atskaòotas dziesmas pirmâs 10 sekundes. Kad mape beidzas, sistçma turpina caurskatît nâkamâs mapes pirmo failu. Kad CD beidzas, sistçma atsâk caurskatît pirmâs mapes pirmo failu. Teksta iestatîðana MP3 failu teksta informâcijas parâdîðana displejâ. Nospieþot un turot pogu SETUP MP3 reþîmâ, tiek iestatîta pieejamâ informâcija ðâdâ secîbâ: faila nosaukums / atskaòoðanas laiks / nosaukums / izpildîtâjs / albums / direktorija nosaukums. * Tikai CD mainîtâjam 3 111

124 Iepazîstiet savu automobili CDC reþîms * (Tikai CD mainîtâja versijai) Lai ielâdçtu vienu disku, nospiediet pogu LOAD. Lai ielâdçtu visus diskus, nospiediet un turiet pogu LOAD. Ielieciet disku ar apdrukâto pusi uz augðu. Sâksies CDC atskaòoðana. Diska izmeðana Lai iekârta izmestu disku, nospiediet pogu. Lai iekârta izmestu visus diskus, nospiediet un turiet pogu. Izòemiet disku no disku atveres. Atskaòoðanas sâkðana un pârtraukðana Lai sâktu atskaòoðanu, nospiediet pogu CD. Atskaòoðana sâkas no diska, kas paðreiz atrodas disku atverç. Tieða piekïuve diskiem Lai atskaòotu vçlamo CD, nospiediet pogu 1-6. Kompaktdiski CD atskaòotâjâ tiek atskaòoti ðâdâ secîbâ: CDC 1, 2, 3, 4, 5, 6 utt. Iepriekðçjais/nâkamais skaòdarbs Lai izvçlçtos iepriekðçjo vai nâkamo skaòdarbu, nospiediet pogu vai, VAI, lai pârietu uz nâkamo skaòdarbu, pagrieziet pogu pulksteòa râdîtâju virzienâ, un, lai pârietu uz iepriekðçjo skaòdarbu, pagrieziet pogu pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. Âtrâ pârtîðana uz priekðu/atpakaï Lai pârtîtu skaòdarbu uz priekðu vai atpakaï, nospiediet un turiet pogu vai. Skaòdarbu atskaòoðana jauktâ secîbâ Lai aktivizçtu vai dezaktivçtu skaòdarbu atskaòoðanu jauktâ secîbâ, nospiediet un turiet pogu RND. Skaòdarba atkârtoðana Lai aktivizçtu vai dezaktivçtu skaòdarba atkârtoðanu, nospiediet un turiet pogu RPT. Skaòdarbu caurskatîðana Lai aktivizçtu vai dezaktivçtu skaòdarbu caurskatîðanu, nospiediet pogu SCAN. Sistçma atskaòo dziesmas pirmâs 10 sekundes. Kad ir caurskatîts CD pçdçjais skaòdarbs, caurskatîðana atsâkas no diska pirmâ skaòdarba

125 Iepazîstiet savu automobili OED Lai atvçrtu vâku, paceliet to. Lûdzu, turiet vâku ciet, kad tas netiek izmantots. USB komutators un palîgierîces (ja ir aprîkoti) Piezîmes par USB komutatoru Tâ kâ USB produktu un to programmatûras tirgû pastâvîgi notiek izmaiòas, pastâv iespçja, ka daþas USB ierîces nav savietojamas ar ðo galviòas ierîci. Tâ atbalsta ðâdus failu formâtus: MP3 WMA OGG Lai sâktu atskaòoðanu, nospiediet pogu CD. Iepriekðçjâ/nâkamâ mape Lai izvçlçtos iepriekðçjo vai nâkamo mapi, nospiediet pogu vai. Iepriekðçjais/nâkamais fails Lai izvçlçtos iepriekðçjo vai nâkamo skaòdarba failu, nospiediet pogu vai, VAI, lai pârietu uz nâkamo skaòdarbu, pagrieziet pogu pulksteòa râdîtâju virzienâ, un, lai pârietu uz iepriekðçjo failu, pagrieziet pogu pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. Âtrâ pârtîðana uz priekðu/atpakaï Lai pârtîtu skaòdarbu uz priekðu vai atpakaï, nospiediet un turiet pogu vai. Failu atskaòoðana jauktâ secîbâ CDC*: lai aktivizçtu vai dezaktivçtu failu atskaòoðanu jauktâ secîbâ, nospiediet un turiet pogu RND. CDP: lai aktivizçtu vai dezaktivçtu failu atskaòoðanu jauktâ secîbâ, nospiediet pogu RND. Failu atkârtoðana CDC*: lai aktivizçtu vai dezaktivçtu atkârtoðanas failu, nospiediet un turiet pogu RPT. CDP: lai aktivizçtu vai dezaktivçtu atkârtoðanas failu, nospiediet pogu RPT. Failu caurskatîðana Lai aktivizçtu vai dezaktivçtu caurskatîðanas failu, nospiediet pogu SCAN. Sistçma atskaòo katras dziesmas pirmâs 10 sekundes. Kad beidzas pçdçjais CD skaòdarbs, sistçma atsâk caurskatît diska pirmo skaòdarbu. Teksta iestatîðana MP3 failu teksta informâcijas parâdîðana displejâ. Nospieþot un turot pogu SETUP MP3 reþîmâ, tiek iestatîta pieejamâ informâcija ðâdâ secîbâ: faila nosaukums / atskaòoðanas laiks / skaòdarba nosaukums / izpildîtâjs / albums / direktorija nosaukums. Palîgierîces pieslçgðana Ðai iekârtai var pieslçgt palîgierîci. Kad ir pievienota palîgierîce, nospiediet un turiet pogu CD. Atskaòoðana beigsies, kad tiks aktivizçts cits avots. * Tikai CD mainîtâja versijai 3 113

126 Iepazîstiet savu automobili Stûres tâlvadîba Duâlâ stûres tâlvadîba* Vienkârðâ stûres tâlvadîba* CH / CH.... Radio reþîms: izvçlieties iestatîto staciju, meklçjot uz augðu/leju, no paðreizçjâ viïòu diapazona staciju saraksta CDC: Izvçlçties nâkamo vai iepriekðçjo disku /... Radio reþîms: izvçlçties iepriekðçjo/nâkamo staciju CD/CDC/USB: izvçlçties iepriekðçjo/nâkamo skaòdarbu Mute Sistçmas noklusinâðana + / Skaïuma regulçðana uz augðu/leju Mode Reþîmu pârslçgðana: TUNER (FM)/CD/USB/AUX /...Radio reþîms: izvçlçties iepriekðçjo/nâkamo staciju CD/CDC/USB: Izvçlçties iepriekðçjo/nâkamo skaòdarbu + / Skaïuma regulçðana uz augðu/leju CH Radio reþîms: meklçt iestatîtâs stacijas uz augðu CDC: nâkamais disks Mode Reþîmu pârslçgðana: TUNER (FM)/CD/USB/AUX Ievçrojiet: lai aktivizçtu iespçju regulçt ðîs funkcijas ar stûres pogâm, lûdzu, pârliecinieties, ka iekârtâ atrodas kompaktdisks un ir pievienota USB / AUX (palîg-) ierîce. * Atkarîgs no versijas

127 Iepazîstiet savu automobili Iestatîjumu izvçlne Iestatîjumu izvçlnç var izvçlçties vçlamos iestatîjumus. Lai ieietu iestatîjumu izvçlnç, nospiediet pogu SETUP. Lai piekïûtu zemâk redzamajâm apakðizvçlnçm, vçlreiz nospiediet pogu SETUP. START VOL TA VOL SDVC PTY REGIONAL AF MP3 SECURITY CODE Lai izvçlçtos vçlamos iestatîjumus, izmantojiet pogu. Lai izietu no izvçlnes, nospiediet pogu SETUP, CD, FM vai AM. Pieejamâs iestatîjumu opcijas sniegtas tâlâk. Maksimâlais sâkuma skaïums Tiek uzstâdîts maksimâlais skaïums, kad iekârta tiek ieslçgta. Iestatîjumi: Ieslçdzot audioiekârtu, skaïums vienmçr bûs ðajâ lîmenî, arî ja, pçdçjo reizi izslçdzot iekârtu, skaïums bija lielâks. Satiksmes paziòojumu (TA) skaïums Tiek uzstâdîts skaïums satiksmes paziòojumiem. Iestatîjumi: SDVC skaïuma regulçðana atkarîbâ no âtruma Iestatîjumi: 1-5: skaïuma palielinâðana no zema lîmeòa (1) lîdz augstam lîmenim (5), pieaugot braukðanas âtrumam. 0: OFF - no âtruma neatkarîga skaïuma regulçðana. Programmas veida (PTY) meklçðana Staciju meklçðana pçc programmu veida. None : neviens programmas veids (PTY). 1-29: PTY programmas veids 30-31: nevar izvçlçties. Tikai ârkârtas gadîjumu pârbaudei un trauksmei. Nospiediet pogu, lai ievadîtu izvçlçto PTY. Meklçðana sâkas un tiek atrasta tuvâkâ stacija, kas raida ðî veida programmu. Reìionâlâ funkcija Radio datu sistçmas RDS reìionâlâs funkcijas iestatîðana. Iestatîjumi: ON: radio pârslçdzas tikai uz izvçlçtas stacijas alternatîvajâm frekvencçm, kas pârraida to paðu reìionâlo programmu; OFF: radio pârslçdzas uz visâm izvçlçtâs stacijas alternatîvajâm frekvencçm, pat ja tiek raidîtas citas reìionâlâs programmas

128 Iepazîstiet savu automobili Alternatîvas frekvences (AF) atgrieðana RDS AF funkcijas iestatîðana. Iestatîjumi: ON: automâtiska atgrieðanâs uz tâs paðas stacijas alternatîvajâm frekvencçm; OFF: nenotiek automâtiska atgrieðanâs uz alternatîvâm frekvencçm. Radio saglabâjas uzstâdîtâ frekvence. MP3 displejs Teksta displeja aktivizçðana vai dezaktivçðana, atskaòojot MP3. Teksts parâdâs ekrâna vidçjâ rindiòâ. Iestatîjumi: FILENAME: faila nosaukums, ko failam pieðíîris lietotâjs; PLAYTIME: dziesmas ilgums; TITLE: dziesmas nosaukums; ARTIST: dziesmas izpildîtâjs; ALBUM: dziesmas albums; DIRECTORY NAME: dziesmas direktorijs. Droðîbas koda funkcija Akumulatora atvienoðana Ja automobiïa akumulators ir ticis atvienots un atkal pievienots, jums bûs jâievada parole. Ievadiet 0000 (noklusçjuma kods). Lietotâjs drîkst ievadît paroli divas reizes. Ja ar otro reizi netiek ievadîta pareizâ parole, iekârta tiek bloíçta. Iekârtu tad nevar lietot 1 stundu. Pçc tam lietotâjs atkal var ievadît paroli. Droðîbas koda mainîðana Lai ieietu iestatîjumu izvçlnç, nospiediet pogu SETUP. Lai piekïûtu apakðizvçlnçm ( SECURITY CODE ), vçlreiz nospiediet pogu SETUP. Lai izvçlçtos SECURITY CODE, nospiediet pogu. Ievadiet noglabâto paroli. (Skat. PAROLES ievade.) Ievadiet JAUNU paroli. (Skat. PAROLES ievade.) Gadîjumâ, ja netiek iestatîta jauna parole, noklusçjuma parole paliek PAROLES ievade Pagrieziet pogu, lai mainîtu droðîbas koda ciparus. Vienu reizi nospiediet pogu, lai pârietu pie nâkamâ cipara. Atkârtojiet to, lîdz ir ievadîti 4 cipari. Lai apstiprinâtu jauno paroli, nospiediet un turiet pogu. Jûsu jaunâ parole ir saglabâta. Gadîjumâ, ja esat aizmirsuði paroli un iekârta ir bloíçta, lûdzu, vçrsieties pçc palîdzîbas pie automobiïa raþotâja autorizçta pârstâvja

129 Iepazîstiet savu automobili Problçmu novçrðana Retos gadîjumos ðis radio var nedarboties tâ, kâ paredzçts. Pirms vçrsties servisâ, lûdzu, rûpîgi izlasiet lietoðanas instrukciju un pârskatiet ðo sarakstu - iespçjams, ka ðíietamo problçmu var âtri novçrst. > Simptomi Iespçjamais iemesls / problçmas novçrðanas lîdzeklis Vispârçjas problçmas > Iekârta nepieòem audio/mp3 disku. Iespçjams, kompaktdisks ir netîrs. Notîriet kompaktdisku ar mitru drânu. Kompaktdisks neatbilst CD atskaòotâja tehniskajâm normâm. Skat. Piezîmes par audio un MP3 kompaktdiskiem. > Iekârtas panelis izdala siltumu. Problçmas nav. Iekârta ir silta. > Skaïums automâtiski samazinâs. Skaïumu vairs nevar palielinât. Integrçtâ droðîbas shçma neïauj temperatûrai iekârtâ pârsniegt noteiktu lîmeni. Ïaujiet iekârtai atdzist (uzstâdiet zemu skaïumu). Radio > Slikta radio uztvere vai nav radio uztveres. Pârbaudiet, vai antena ir pilnîgi un pareizi piestiprinâta. Pârbaudiet, vai strâvas sprieguma negatîvais pols (brûnais kabelis) ir pareizi iezemçts (pievienots automobiïa ðasijai). > FM ABC un FM AST staciju sarakstâ ir tikai daþas stacijas vai to nav vispâr. Antenai (diska antenai) traucç uztvert viïòus kâds ðíçrslis, antenas vads ir saliecies vai antena ir bojâta. Lai pârbaudîtu antenu, lûdzu, vçrsieties pie autorizçta raþotâja pârstâvja. > Stacijas nosaukuma vietâ displejâ tiek râdîta frekvence. Iekârta atskaòo staciju, kas nepârraida RDS signâlus vai raidîtâjs ir pârâk vâjð. > Vajadzîgo staciju nevar uzstâdît, izmantojot automâtisko meklçðanu. Vajadzîgajai stacijai ir pârâk vâjð signâls. Uzstâdiet vajadzîgo staciju manuâli (manuâli regulçjot). Pârbaudiet, vai antena ir pilnîgi un pareizi pievienota. > Nedarbojas satiksmes paziòojumi (CDC atskaòoðanas laikâ). Aktivizçjiet satiksmes paziòojumus, nospieþot pogu TA

130 Iepazîstiet savu automobili CDC / MP3 > Kompaktdisku atskaòoðanas laikâ notiek skaòas traucçjumi vai pârtraukumi. Atskaòotâjs nevar nolasît kompaktdisku. Kompaktdisks ir bojâts vai netîrs. > CD atskaòotâjs nedarbojas. Aukstâ laikâ uz lâzera var bût radies kondensâts. Ieslçdziet iekârtu un nogaidiet 5 minûtes, lîdz kondensâts izgaro. > Problçmas ar jauniem audio kompaktdiskiem ar pretkopçðanas aizsardzîbu. Daþas pretkopçðanas procedûras nav savietojamas ar pieòemtajiem audio kompaktdisku standartiem. Tâ nav iekârtas vaina. Skat. Piezîmes par audio un MP3 kompaktdiskiem. > Kompaktdiska atskaòoðanas laikâ nav skaòas. Daþi kompaktdiski satur multivides datus, ko iekârta neatpazîst. Pârslçdziet skaòdarbus, lîdz atskan mûzika. Skat. Piezîmes par audio un MP3 kompaktdiskiem

131 Braukðana Aizdedzes slçdzis / 4-3 Motora iedarbinâðana / 4-5 Manuâlâ âtrumkârba / 4-7 Automâtiskâ âtrumkârba / 4-10 Bremþu sistçma / 4-16 Stûre / 4-22 Kruîza kontroles sistçma / 4-24 Elektroniskâ stabilitâtes programma / 4-28 Instrumentu bloks / Mçraparâti / 4-33 Brîdinâjuma signâli un indikatori / 4-35 Borta dators / 4-43 Informâcijas displejs / 4-48 Atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçma / 4-50 Apgaismojums / 4-53 Logu tîrîtâji un mazgâtâji / 4-59 Atkausçtâjs / 4-62 Avârijas gaismas signâls / 4-63 Manuâlâ klimata kontroles sistçma / 4-64 Automâtiskâ klimata kontroles sistçma / 4-73 Dzesçðanas nodalîjums / 4-84 Vçjstikla atkausçðana un noþâvçðana / 4-85

132 Braukðana BRÎDINÂJUMS - MOTORA IZPLÛDES GÂZES VAR BÛT ÏOTI BÎSTAMAS! Motora izplûdes gâzes var bût ârkârtîgi bîstamas. Ja kâdâ brîdî pamanât automobiïa salonâ izplûdes gâzu smaku, nekavçjoties atveriet logus. Izplûdes gâzes nedrîkst ieelpot. Izplûdes gâzes satur oglekïa monoksîdu - gâzi bez krâsas un smarþas, kas var izraisît samaòas zudumu un nosmakðanu, kâ rezultâtâ var iestâties nâve. Izplûdes gâzu sistçmâ nedrîkst bût noplûdes. Izplûdes gâzu sistçma jâpârbauda vienmçr, kad automobilis tiek pacelts uz statòiem, lai tam nomainîtu eïïu, vai kâda cita iemesla dçï. Ja gâzu izplûdes skaòa ðíiet mainîjusies vai ja esat pârbraukuði pâri kâdam ðíçrslim, kas atsities pret automobiïa apakðdaïu, autorizçtam KIA pârstâvim pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda izplûdes gâzu sistçma. Nedrîkst darbinât motoru slçgtâ telpâ. Ïaut motoram darboties tukðgaitâ garâþâ, pat ja ir atvçrtas garâþas durvis, ir bîstami. Nekâdâ gadîjumâ nedarbiniet motoru garâþâ ilgâk, nekâ nepiecieðams, lai iedarbinâtu motoru un izbrauktu automobili no tâs ârâ. Nav ieteicams darbinât motoru tukðgaitâ ilgâku laiku, ja automobilî atrodas cilvçki. Ja ir nepiecieðams darbinât motoru tukðgaitâ ilgâku laiku, kad automobilî atrodas cilvçki, dariet to tikai atklâtâ vietâ un noregulçjiet gaisa plûsmas slçdzi ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmâ, un ieslçdziet ventilatoram vienu no lielâkajiem âtrumiem, lai salonâ ienâktu svaigs gaiss. Ja ir nepiecieðams braukt ar atvçrtu bagâþnieka vâku ar nolûku pârvadât tajâ lielus priekðmetus: 1. Aizveriet visus logus. 2. Atveriet sânu ventilâcijas atveres. 3. Uzstâdiet gaisa plûsmas regulçðanas slçdzi ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmâ, noregulçjiet gaisa plûsmu grîdas vai sejas reþîmâ un ieslçdziet ventilatoram vienu no lielâkajiem âtrumiem. Lai nodroðinâtu ventilâcijas sistçmas pienâcîgu darbîbu, uz ventilâcijas gaisa ieplûdes atverçm vçjstikla priekðpusç nedrîkst atrasties sniegs, ledus, lapas vai citi ðíçrðïi. 4 2

133 Braukðana AIZDEDZES SLÇDZIS LOCK ACC ON START ON Pirms motora iedarbinâðanas var pârbaudît brîdinâjuma gaismas signâlus. Ðis ir aizdedzes normâlais darba stâvoklis pçc motora iedarbinâðanas. Lai nepieïautu akumulatora izlâdçðanos, neatstâjiet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî, ja motors nedarbojas. OED Aizdedzes slçdþa apgaismojums (ja ir aprîkots) Ikreiz, kad tiek atvçrtas kâdas no priekðçjâm durvîm, vadîtâja çrtîbai tiek apgaismots aizdedzes slçdzis, ja vien tas nav ON stâvoklî. Gaisma nodziest pçc aptuveni 30 sekundçm pçc durvju aizvçrðanas vai aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî. OED Aizdedzes slçdzis un stûres iekârtas pretzagïu bloíçðana Aizdedzes slçdþa stâvoklis LOCK Stûre ir bloíçta, lai aizsargâtu automobili no zagïiem. Aizdedzes atslçgu var izòemt tikai LOCK stâvoklî. Pagrieþot aizdedzes slçdzi LOCK stâvoklî, pastumiet atslçgu uz iekðpusi ACC stâvoklî un pagrieziet to LOCK stâvoklî. ACC (accessory - elektroierîces) Stûre ir atbloíçta un visas elektroierîces ir darba gatavîbâ. START Pagrieziet aizdedzes atslçgu START stâvoklî, lai iedarbinâtu motoru. Motora iedarbinâðana notiek lîdz atslçgas atlaiðanai. Pçc tam aizdedzes slçdzis atgrieþas ON stâvoklî. Ðajâ stâvoklî var pârbaudît bremþu brîdinâjuma gaismas signâlu. PIEZÎME Ja ir grûtîbas pagriezt aizdedzes slçdzi START stâvoklî, pagroziet stûri pa labi un pa kreisi, lai slçdzi atbloíçtu, un pçc tam atkal pagrieziet atslçgu. 4 3

134 Braukðana BRÎDINÂJUMS Aizdedzes atslçga Nekâdâ gadîjumâ negrieziet aizdedzes slçdzi LOCK vai ACC stâvoklî braukðanas laikâ. Tâ var zaudçt spçju kontrolçt automobiïa braukðanas virzienu un bremzçðanu, izraisot avâriju. Stûres pretzagïu bloíçðanas funkcija nespçj aizstât stâvbremzi. Pirms vadîtâja sçdekïa atstâðanas vienmçr ieslçdziet 1. pârnesumu manuâlajai âtrumkârbai un P (stâvçðanas) pârnesumu automâtiskajai âtrumkârbai, pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi un izslçdziet motoru. Ja ðie droðîbas pasâkumi netiek veikti, automobilis var negaidîti izkustçties. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Nekâdâ gadîjumâ braukðanas laikâ nesniedzieties ar roku pie aizdedzes slçdþa vai citiem slçdþiem caur stûri. Ðâdi automobilis var kïût nevadâms un notikt avârija, kas draud ar smagiem savainojumiem vai nâvi. Nenovietojiet ap vadîtâja sçdekli nekâdus priekðmetus, kuri var izkustçties, jo tie var traucçt vadîtâjam un izraisît avâriju. 4 4

135 MOTORA IEDARBINÂÐANA BRÎDINÂJUMS Ja jums jâvada automobilis, vienmçr velciet kâjâs piemçrotus apavus. Nepiemçroti apavi (augstpapçþu kurpes, slçpju zâbaki utt.) var apgrûtinât bremþu, gâzes un sajûga (ja ir aprîkots) pedâïa spieðanu. Benzîna motora iedarbinâðana 1. Pârliecinieties, ka ir iedarbinâta stâvbremze. 2. Manuâlâ âtrumkârba. Nospiediet lîdz galam sajûga pedâli un ieslçdziet neitrâlo pârnesumu. Motora iedarbinâðanas laikâ turiet sajûga pedâli nospiestu. Automâtiska âtrumkârba. Novietojiet âtrumkârbas sviru P (stâvçðanas) pârnesumâ. Nospiediet lîdz galam bremþu pedâli. Motoru var iedarbinât arî tad, ja âtrumkârbas svira ir N (neitrâlajâ) pârnesumâ. 3. Pagrieziet aizdedzes slçdzi START stâvoklî un turiet, lîdz motors sâk darboties (ne ilgâk kâ 10 sekundes), pçc tam atlaidiet atslçgu. 4. Îpaði aukstâ laikâ (zem -18 C / 0 F) vai pçc tam, kad automobilis vairâkas dienas nav darbinâts, pirms gâzes pedâïa nospieðanas ïaujiet motoram uzsilt. Neatkarîgi no tâ, vai motors ir auksts vai silts, tam ir jâiedarbojas bez gâzes pedâïa nospieðanas. Braukðana UZMANÎBU Ja motors noslâpst braukðanas laikâ, nemçìiniet pârslçgt âtrumkârbu P (stâvçðanas) pârnesumâ. Ja satiksme un ceïa apstâkïi to atïauj, varat pârslçgt âtrumkârbu N (neitrâlajâ) pârnesumâ, kamçr automobilis vçl atrodas kustîbâ, un pagriezt aizdedzes slçdzi START stâvoklî, lai mçìinâtu no jauna iedarbinât motoru. UZMANÎBU Nedarbiniet starteri ilgâk par 10 sekundçm. Ja motors noslâpst vai to neizdodas iedarbinât, nogaidiet 5 lîdz 10 sekundes, pirms atkal darbinât starteri. Nepareizi rîkojoties ar starteri, to var sabojât. 4 5

136 Braukðana Dîzeïa motora iedarbinâðana Lai iedarbinâtu dîzeïa motoru, ja tas ir auksts, pirms iedarbinâðanas un arî pirms braukðanas motors ir jâuzsilda. 1. Pârliecinieties, ka ir iedarbinâta stâvbremze. 2. Manuâlâ âtrumkârba. Nospiediet lîdz galam sajûga pedâli un ieslçdziet neitrâlo pârnesumu. Iedarbinâðanas laikâ turiet nospiestu sajûga pedâli. Automâtiskâ âtrumkârba. Novietojiet âtruma pârslçga sviru P (stâvçðanas) pârnesumâ. Nospiediet lîdz galam bremþu pedâli. Motoru var iedarbinât arî tad, ja âtruma pârslçga svira ir N (neitrâlajâ) pârnesumâ. Kvçlsveèu indikatora gaismas signâls W Lai uzsildîtu motoru, pagrieziet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî. Iedegsies kvçlsveèu indikatora gaismas signâls. 4. Kad kvçlsveèu indikatora gaismas signâls nodziest, pagrieziet aizdedzes slçdzi START stâvoklî un turiet, lîdz motors sâk darboties (ne ilgâk par 10 sekundçm), pçc tam atlaidiet atslçgu. PIEZÎME Ja motoru neizdodas iedarbinât 2 sekundes pçc uzsildîðanas, uz 10 sekundçm atkal pagrieziet aizdedzes atslçgu LOCK stâvoklî, pçc tam atkal ON stâvoklî, lai uzsildîtu vçlreiz. Motora iedarbinâðana un apturçðana ar turbokompresora starpdzesçtâju 1. Tûlît pçc iedarbinâðanas nepârslogojiet motoru un strauji neuzòemiet âtrumu. Ja motors ir auksts, ïaujiet tam pirms braukðanas vairâkas sekundes darboties tukðgaitâ, lai nodroðinâtu pienâcîgu turbokompresora ierîces ieeïïoðanu. 2. Pçc braukðanas lielâ âtrumâ vai ilgstoðas braukðanas ar lielu motora slodzi pirms motora izslçgðanas tam apmçram 1 minûti jâïauj darboties tukðgaitâ. Ðis tukðgaitas laiks ïaus turbokompresoram atdzist pirms motora izslçgðanas. UZMANÎBU Neizslçdziet motoru tûlît pçc tâ pakïauðanas lielai slodzei. Ðâdi var nopietni sabojât motoru vai turbokompresora ierîci. 4 6

137 Braukðana MANUÂLÂ ÂTRUMKÂRBA (JA IR APRÎKOTA) A tips B tips OED Âtrumkârbas sviru var pakustinât, nepavelkot gredzenu (1). Pârvietojot âtrumkârbas sviru, jâpavelk gredzens (1). Manuâlâs âtrumkârbas darbîba Manuâlajai âtrumkârbai ir pieci âtrumi braukðanai uz priekðu. Pârslçdzot âtrumus, nospiediet lîdz galam sajûga pedâli un pçc tam lçni atlaidiet to. Pirms pârslçgðanas R stâvoklî (atpakaïgaitâ) âtrumkârbas svira jânovieto neitrâlajâ pârnesumâ. Pirms âtrumkârbas sviras pârslçgðanas atpakaïgaitâ automobilim pilnîgi jâapstâjas. Nekâdâ gadîjumâ nedarbiniet motoru tâ, ka tahometra râdîtâjs (rpm) atrodas sarkanajâ zonâ. UZMANÎBU Pârslçdzot âtrumu no piektâ uz ceturto pârnesumu, ievçrojiet piesardzîbu, lai nejauði nepavirzîtu âtruma pârslçga sviru uz sâniem, ieslçdzot otro pârnesumu. Tik strauji pârslçdzot âtrumus uz leju, var izraisît pârmçrîgu motora apgriezienu palielinâðanos, tâ ka tahometra râdîtâjs nonâk sarkanajâ zonâ. Ðâda pârslodze var izraisît motora bojâjumu. Nepârslçdziet pârnesumus uz zemâku vairâk par 2 pârnesumiem vai nepârslçdziet pârnesumus uz zemâku, kad motora âtrums ir ïoti liels (5000 apgr./min. vai vairâk). Ðâda pârnesumu pârslçgðana uz zemâku var sabojât motoru. Aukstâ laikâ var bût grûti pârslçgt âtrumu, jo âtrumkârbas eïïa vçl nav uzsilusi. Tâ ir normâla parâdîba, un âtrumkârba netiek bojâta. Ja esat pilnîgi apstâjuðies un ir grûti ieslçgt 1. vai R (atpakaïgaitas) pârnesumu, ielieciet âtrumkârbas sviru N (neitrâlâ) stâvoklî un atlaidiet sajûgu. Vçlreiz nospiediet sajûgu lîdz galam un ielieciet 1. vai R (atpakaïgaitas) pârnesumu. UZMANÎBU Lai pâragri nenolietotu un nesabojâtu sajûgu, braukðanas laikâ neturiet kâju uz sajûga pedâïa. Neizmantojiet sajûga pedâli arî automobiïa noturçðanai uz vietas slîpumâ pret kalnu (piemçram, gaidot luksofora signâlu u.c.). Braukðanas laikâ neatbalstiet roku uz âtrumkârbas sviras, jo ðâdi var priekðlaicîgi nolietot âtrumkârbas sviras sazarojumu. 4 7

138 Braukðana BRÎDINÂJUMS Manuâlâ âtrumkârba Pirms vadîtâja sçdekïa atstâðanas vienmçr pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi un izslçdziet motoru. Pçc tam pârliecinieties, ka ir ieslçgts 1. pârnesums, kad automobilis ir novietots uz lîdzena pamata vai slîpumâ pret kalnu, vai R (atpakaïgaitas) pârnesums, kad automobilis ir novietots slîpumâ uz leju. Ja ðie droðîbas pasâkumi netiks veikti norâdîtajâ secîbâ, automobilis var pçkðòi izkustçties. Sajûga lietoðana Sajûgs jâspieþ lîdz galam, pirms tiek pârslçgts pârnesums, pçc tam tas lçnâm jâatlaiþ. Sajûga pedâlim braukðanas laikâ vienmçr jâbût pilnîgi atlaistam. Braukðanas laikâ neatbalstiet kâju uz sajûga pedâïa. Tas var izraisît nevajadzîgu sajûga nolietojumu. Neturiet sajûgu daïçji nospiestu, lai noturçtu automobili uz slîpuma. Tas izraisa nevajadzîgu sajûga nolietojumu. Lai noturçtu automobli uz slîpuma, izmantojiet kâjas bremzi vai stâvbremzi. Nespiediet un neatlaidiet sajûga pedâli strauji un nedariet to daudzas reizes pçc kârtas. Zemâku pârnesumu ieslçgðana Kad nâkas palçninât gaitu blîvâ satiksmes plûsmâ vai braucot pret kalnu, ieslçdziet zemâku pârnesumu, pirms motors sâk darboties ar grûtîbâm. Pârslçdzoties zemâkâ pârnesumâ, motoram mazâk draud noslâpðana un ir vieglâk atkal uzòemt âtrumu, kad rodas tâda iespçja. Braucot lejâ no stâvâm kalnu nogâzçm, pârslçgðanâs zemâkâ pârnesumâ palîdz uzturçt droðu âtrumu un paildzinât bremþu kalpoðanas laiku. 4 8

139 Braukðana Ieteikumi pareizai braukðanai Nekâdâ gadîjumâ neizòemiet âtrumkârbas sviru no pârnesuma, braucot lejâ pa kalnu. Tas ir ïoti bîstami. Ðâdâ situâcijâ vienmçr jâbût ieslçgtam kâdam pârnesumam. Nepârslogojiet bremzes. Tâs var pârkarst un sâkt darboties ar traucçjumiem. Tâ vietâ, braucot ilgstoði lejâ pa kalnu, palçniniet âtrumu un pârlieciet zemâku pârnesumu. Ðâdi motors palîdzçs palçninât automobiïa gaitu. Pirms zemâka pârnesuma ielikðanas palçniniet gaitu. Tas palîdzçs novçrst motora pârslodzi, kas var izraisît tâ bojâjumus. Ja manât pretvçju, palçniniet gaitu. Tâ bûs vieglâk vadît automobili. Pirms pârliekat âtrumkârbas sviru atpakaïgaitas pârnesumâ, pârliecinieties, ka automobilis ir pilnîgi apstâjies. Pretçjâ gadîjumâ var sabojât âtrumkârbu. Lai pârliktu âtrumkârbas sviru atpakaïgaitas pârnesumâ, nospiediet sajûga pedâli, pârlieciet âtrumkârbas sviru neitrâlâ stâvoklî, nogaidiet 3 sekundes un tad ielieciet sviru atpakaïgaitas pârnesumâ. Ievçrojiet lielu piesardzîbu, braucot pa slideniem ceïiem. Îpaði jâuzmanâs, bremzçjot, gâzçjot vai pârliekot âtrumus. Uz slidenas ceïa virsmas strauju automobiïa âtruma izmaiòu dçï riteòi var zaudçt saíeri ar ceïu un automobilis - kïût nevadâms. BRÎDINÂJUMS Vienmçr piesprâdzçjiet droðîbas jostas! Sadursmes gadîjumâ pasaþierim, kas nav piesprâdzçjis droðîbas jostu, ir lielâka iespçjamîba gût smagas traumas vai iet bojâ nekâ pasaþierim, kas ir pienâcîgi piesprâdzçjies. Braucot lîkumâ vai veicot pagriezienu, centieties nebraukt âtri. Neveiciet straujas kustîbas ar stûri, piemçram, mainot joslas vai veicot straujus, asus pagriezienus. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Apgâðanâs risks palielinâs, ja automobilis kïûst nevadâms, braucot ar lielu âtrumu. Automobilis bieþi kïûst grûti vadâms, kad divi vai vairâki riteòi nobrauc no ceïa braucamâs daïas un vadîtâjs pagrieþ stûri par daudz, lai tiktu atpakaï uz ceïa. Gadîjumâ, ja automobilis nobrauc no ceïa, nestûrçjiet asi. Tâ vietâ palçniniet tâ gaitu un tikai tad mçìiniet uzbraukt atpakaï uz braucamâs daïas. Nekad nepârsniedziet noteiktos âtruma ierobeþojumus. 4 9

140 Braukðana AUTOMÂTISKÂ ÂTRUMKÂRBA (JA IR APRÎKOTA) Pârslçdzot pârnesumus, nospiediet bremþu pedâli. Âtrumkârbas sviru var brîvi pârvietot. Automâtiskâs âtrumkârbas darbîba Lai brauktu uz priekðu normâlos apstâkïos, âtrumkârbas svirai jâbût D (braukðanas) pârnesumâ. Lai izòemtu âtrumkârbas sviru no P (stâvçðanas) pârnesuma, jânospieþ bremþu pedâlis. Lai pârslçgðana notiktu vienmçrîgi, nospiediet bremþu pedâli, pârslçdzot âtrumus no N (neitrâlâ) pârnesuma braukðanai uz priekðu paredzçtâ vai atpakaïgaitas pârnesumâ. BRÎDINÂJUMS Automâtiskâ âtrumkârba Pirms vadîtâja sçdekïa atstâðanas vienmçr pârliecinieties, ka âtrumkârbas svira ir P (stâvçðanas) pârnesumâ. Pçc tam pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi un izslçdziet motoru. Ja ðie droðîbas pasâkumi netiek veikti norâdîtajâ secîbâ, automobilis var negaidîti izkustçties. OED

141 Braukðana UZMANÎBU Lai nesabojâtu âtrumkârbu, nespiediet gâzes pedâli ne R (atpakaïgaitas), ne braukðanai uz priekðu paredzçtajos pârnesumos, kad ir nospiests bremþu pedâlis. Apstâjoties slîpumâ pret kalnu, neturiet automobili uz vietas, izmantojot motora jaudu. Izmantojiet darba bremzi vai stâvbremzi. Nepârslçdziet âtrumkârbas sviru no N (neitrâlâ) vai P (stâvçðanas) pârnesumu uz D (braukðanas) vai R (atpakaïgaitas) pârnesumu, kad motora apgriezieni ir lielâki nekâ tukðgaitâ. Pârnesumu robeþas P (stâvçðana) Ðajâ pârnesumâ âtrumkârba ir bloíçta un priekðçjie riteòi nespçj griezties. Ieslçdziet ðo pârnesumu tikai pçc automobiïa pilnîgas apstâðanâs. BRÎDINÂJUMS Pârslçdzoties P (stâvçðanas) pârnesumâ, kad automobilis atrodas kustîbâ, tiek bloíçti velkoðie riteòi un automobilis kïûst nevadâms. Neizmantojiet P (stâvçðanas) pârnesumu stâvbremzes vietâ. Vienmçr pârliecinieties, ka âtruma pârslçga svira P (stâvçðanas) pârnesumâ ir kârtîgi ielikta, lai to nevarçtu izkustinât, UN pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi. (Turpinâjums tâlâk) ( Turpinâjums) Pirms vadîtâja sçdekïa atstâðanas vienmçr pârliecinieties, ka âtrumkârbas svira ir P (stâvçðanas) pârnesumâ. Pçc tam pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi, izslçdziet motoru un òemiet atslçgu lîdzi. Ja ðie droðîbas pasâkumi netiek veikti norâdîtajâ secîbâ, automobilis var negaidîti izkustçties. Nekâdâ gadîjumâ neatstâjiet automobilî bçrnu bez pieskatîðanas. PIEZÎME Pârslçdzoties P (stâvçðanas) pârnesumâ, kad automobilis atrodas kustîbâ, var sabojât âtrumkârbu. 4 11

142 Braukðana R (atpakaïgaita) Izmantojiet ðo pârnesumu, kad vçlaties braukt atpakaïgaitâ. PIEZÎME Ieslçgt un izslçgt R (atpakaïgaitas) pârnesumu drîkst tikai tad, kad automobilis ir pilnîgi apstâjies. Pârslçdzoties R pârnesumâ, kad automobilis atrodas kustîbâ, var sabojât âtrumkârbu. Tas neattiecas uz gadîjumiem, kas aprakstîti ðîs instrukcijas sadaïâ Automobiïa izkustinâðana. N (neitrâls stâvoklis) Kad âtrumkârbas svira ir N pârnesumâ, riteòi un âtrumkârba nav bloíçta. Ja netiek iedarbinâta stâvbremze vai darba bremzes, automobilis var brîvi ripot pat pa mazâko slîpumu. D (braukðana) Ðis pârnesums ir paredzçts normâlai braukðanai uz priekðu. Âtrumkârba automâtiski pârslçdz pârnesumus 4 pârnesumu robeþâs, nodroðinot vislabâko degvielas ekonomiju un jaudu. Lai iegûtu lielâku jaudu, apdzenot citus transporta lîdzekïus vai braucot augðup pa nogâzçm, nospiediet lîdz galam gâzes pedâli, un âtrumkârba automâtiski pârslçgsies nâkamajâ zemâkajâ pârnesumâ. 3 (treðais pârnesums, ja ir aprîkots) Pârlieciet âtrumkârbas sviru ðajâ pârnesumâ, lai vilktu piekabi augðup kalnâ. Ðis pârnesums arî ïauj bremzçt ar motoru, braucot lejâ pa kalnu. 2 (otrais pârnesums) Izmantojiet 2. (otro) pârnesumu, lai iegûtu papildu jaudu, braucot augðâ pa kalnu, un stiprâkai bremzçðanai, braucot lejâ pa kalnu. Ðis pârnesums arî ïauj samazinât riteòu spolçðanu uz slidenas ceïa virsmas. Ieliekot âtrumkârbas sviru 2. pârnesumâ, âtrumkârba automâtiski pârslçdzas no pirmâ uz otro pârnesumu. UZMANÎBU Nepârsniedziet 2. (otrajam) pârnesumam vai 1. (pirmajam) pârnesumam ieteikto maksimâlo âtrumu. Braukðana âtrâk nekâ ieteicams 2. (otrajâ) pârnesumâ vai 1. (pirmajâ) pârnesumâ var râdît pârmçrîgu karstumu, kas var izraisît automâtiskâs âtrumkârbas bojâjumus vai darbîbas traucçjumus. 1 (pirmais pârnesums) Ielieciet âtrumkârbas sviru ðajâ pârnesumâ lielas slodzes gadîjumos, kad jâvelk automobilis, un braucot augðâ pa stâvu kalnu. 4 12

143 Braukðana Braukðana augðup pa stâvu nogâzi, uzsâkot braukðanu no miera stâvokïa Lai sâktu braukt augðup pa stâvu nogâzi no miera stâvokïa, nospiediet bremþu pedâli, novietojiet âtruma pârslçga sviru D (braukðanas) pârnesumâ. Izvçlieties piemçrotu pârnesumu atkarîbâ no automobiïa kravas smaguma un nogâzes slîpuma un atlaidiet stâvbremzi. Pakâpeniski spiediet gâzes pedâli, vienlaikus laiþot vaïâ darba bremþu pedâli. Spieþot gâzes pedâli, kad braucat augðup pa stâvu nogâzi pçc braukðanas uzsâkðanas no miera stâvokïa, automobilis var sâkt ripot atpakaï. Pârslçdzot âtrumkârbas sviru 2. (otrajâ) pârnesumâ, var nepieïaut ripoðanu atpakaï. Pârslçgðanas bloíçðanas sistçma (ja ir aprîkota) Lai sniegtu jums papildu droðîbu, automâtiskajai âtrumkârbai ir pârslçgðanas bloíçðanas sistçma, kas neïauj pârslçgt âtrumus no P (stâvçðanas) vai N (neitrâlâ) pârnesuma R (atpakaïgaitas) pârnesumâ, ja nav nospiests bremþu pedâlis. Lai pârslçgtos no P vai N pârnesuma uz R pârnesumu: 1. Nospiediet un turiet bremþu pedâli. 2. Iedarbiniet motoru vai pagrieziet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî. 3. Pârvietojiet âtrumkârbas sviru. Ja bremþu pedâlis tiek atkârtoti nospiests un atlaists, kad âtrumkârbas svira ir P pârnesumâ, âtrumkârbas sviras tuvumâ var bût dzirdama klabçðana. Tâ ir normâla parâdîba. BRÎDINÂJUMS Vienmçr lîdz galam nospiediet bremþu pedâli, pirms pârslçdzat pârnesumu un pârslçdzoties no P pârnesuma citâ, lai novçrstu negaidîtu automobiïa izkustçðanos, kâ rezultâtâ cilvçki var gût savainojumus. OED Pârslçgðanas bloíçðanas funkcijas pârregulçðana Ja neizdodas pârvietot âtrumkârbas sviru no P (stâvçðanas) vai N (neitrâla) stâvokïa R (atpakaïgaitas) pârnesumâ, kad ir nospiests bremþu pedâlis, turpiniet spiest bremþu pedâli un rîkojieties ðâdi: 1. Uzmanîgi noòemiet vâciòu (1), kas sedz bloíçðanas funkcijas pârregulçðanas atveri. 2. Ievietojiet atverç skrûvgriezi (vai atslçgu), spiediet skrûvgriezi uz leju. 3. Pârvietojiet âtrumkârbas sviru. 4. Automobilis nekavçjoties jâpârbauda autorizçtiem Kia automehâniíiem. 4 13

144 Braukðana Ieteikumi pareizai braukðanai Nekâdâ gadîjumâ nepârvietojiet âtrumkârbas sviru no P (stâvçðanas) vai N (neitrâlâ) pârnesuma citâ, kad ir nospiests gâzes pedâlis. Nekâdâ gadîjumâ nepârvietojiet âtrumkârbas sviru P (stâvçðanas) pârnesumâ, kad automobilis ir kustîbâ. Pirms pârliekat âtrumkârbas sviru R (atpakaïgaitas) pârnesumâ, pârliecinieties, ka automobilis ir pilnîgi apstâjies. Nekâdâ gadîjumâ neizòemiet âtrumkârbas sviru no pârnesuma, braucot lejâ pa kalnu. Tas ir ïoti bîstami. Ðâdâ situâcijâ vienmçr jâbût ieslçgtam kâdam pârnesumam. Nepârslogojiet bremzes. Tâs var pârkarst un sâkt darboties ar traucçjumiem. Tâ vietâ, braucot ilgstoði lejâ pa kalnu, palçniniet âtrumu un pârlieciet zemâku âtrumu. Ðâdi motors palîdzçs palçninât automobiïa gaitu. Pirms zemâka pârnesuma ielikðanas palçniniet gaitu. Pretçjâ gadîjumâ zemâkais pârnesums var neiedarboties. Vienmçr izmantojiet stâvbremzi. Lai neïautu automobilim izkustçties, nepietiek tikai ar P (stâvçðanas) pârnesuma ieslçgðanu. Ievçrojiet lielu piesardzîbu, braucot pa slideniem ceïiem. Îpaði jâuzmanâs, bremzçjot, gâzçjot vai pârliekot âtrumus. Uz slidenas ceïa virsmas strauju automobiïa âtruma izmaiòu dçï riteòi var zaudçt vilcçjspçku un automobilis kïût nevadâms. Maksimâli labu automobiïa sniegumu un ekonomiju var panâkt, vienmçrîgi spieþot un atlaiþot gâzes pedâli. BRÎDINÂJUMS Vienmçr piesprâdzçjiet droðîbas jostas! Sadursmes gadîjumâ pasaþierim, kas nav piesprâdzçjis droðîbas jostu, ir lielâka iespçjamîba gût smagas traumas vai iet bojâ nekâ pasaþierim, kas ir pienâcîgi piesprâdzçjies. Braucot lîkumâ vai veicot pagriezienus, centieties nebraukt âtri. Neveiciet straujas kustîbas ar stûri, piemçram, mainot joslas vai veicot straujus, asus pagriezienus. Apgâðanâs risks palielinâs, ja automobilis kïûst nevadâms, braucot ar lielu âtrumu. (Turpinâjums tâlâk) 4 14

145 Braukðana (Turpinâjums) Automobilis bieþi kïûst grûti vadâms, kad divi vai vairâki riteòi nobrauc no ceïa braucamâs daïas un vadîtâjs pagrieþ stûri par daudz, lai tiktu atpakaï uz ceïa. Gadîjumâ, ja automobilis nobrauc no ceïa, nestûrçjiet asi. Tâ vietâ palçniniet tâ gaitu un tikai tad mçìiniet uzbraukt atpakaï uz braucamâs daïas. Nekad nepârsniedziet noteiktos âtruma ierobeþojumus. BRÎDINÂJUMS Ja automobilis ir iestidzis sniegâ, dubïos, smiltîs utt., jûs varat mçìinât izkustinât automobili, braucot to uz priekðu un atpakaï. Taèu nedariet to, ja automobiïa tuvumâ atrodas cilvçki vai kâdi objekti. Mçìinot izkustinât automobili ðâdâ veidâ, automobilis, atbrîvojoties no ðíçrðïiem, var strauji rauties uz priekðu vai aizmuguri, savainojot tuvumâ esoðos cilvçkus vai nodarot bojâjumus tuvumâ esoðajiem objektiem. 4 15

146 Braukðana BREMÞU SISTÇMA Bremþu pastiprinâtâji Automobilis ir aprîkots ar bremþu pastiprinâtâju, kas normâlas lietoðanas gaitâ darbojas automâtiski. Gadîjumâ, ja bremþu pastiprinâtâji nedarbojas motora noslâpðanas vai cita iemesla dçï, automobili tomçr ir iespçjams apturçt, spieþot bremþu pedâli ar lielâku spçku nekâ parasti. Taèu bremzçðanas ceïð bûs garâks. Kad motors nedarbojas, bremþu jaudas rezerve pakâpeniski samazinâs ikreiz, kad tiek nospiests bremþu pedâlis. Tâpçc nespaidiet bremþu pedâli uz augðu un leju, kad nedarbojas bremþu pastiprinâtâji. Spaidiet bremþu pedâli tikai tad, ja tas ir nepiecieðams stûrçðanai un vadâmîbas saglabâðanai uz slidenâm virsmâm. Ja bremzes nedarbojas Ja braukðanas laikâ darba bremzes pârstâj darboties, ir iespçjama ârkârtas apstâðanâs, izmantojot stâvbremzi. Taèu bremzçðanas ceïð bûs daudz garâks nekâ parasti. BRÎDINÂJUMS Stâvbremze Pavelkot stâvbremzi braukðanas laikâ, kad automobilis pârvietojas normâlâ âtrumâ, automobilis var pçkðòi kïût nevadâms. Ja rodas nepiecieðamîba apturçt automobili ar stâvbremzi, lietojiet to ïoti piesardzîgi. BRÎDINÂJUMS Bremzes Braukðanas laikâ neturiet kâju uz bremþu pedâïa. Tâ pârmçrîgi pârkarst bremzes, pârâk âtri nolietojas bremþu uzlikas un kluèi, un lîdz ar to pagarinâs bremzçðanas ceïð. Braucot lejâ pa garu vai stâvu kalna nogâzi, pârslçdziet zemâku pârnesumu un centieties nespiest bremzes visu laiku. Pastâvîgi darbinot bremzes, tâs pârkarst un uz laiku pasliktinâs to darbîba. (Turpinâjums tâlâk) 4 16

147 Braukðana ( Turpinâjums) Ja bremzes ir slapjas, automobili var bût grûti apturçt tik âtri kâ parasti un, nospieþot bremþu pedâli, tas var virzîties uz vienu pusi. Viegli nospieþot bremþu pedâli, var pârliecinâties, vai bremzes ir samirkuðas. Vienmçr ðâdi pârbaudiet bremzes pçc braukðanas pa dziïu ûdeni. Lai noþâvçtu bremzes, viegli nospiediet bremþu pedâli, braucot droðâ âtrumâ, lîdz bremzes atkal darbojas kâ parasti. Disku bremþu nodiluma indikators Ðim automobilim ir disku bremzes Kad bremþu kluèi ir nodiluði un ir laiks tos mainît, no priekðçjâm vai pakaïçjâm bremzçm (ja ir aprîkotas) dzirdama spalga brîdinâjuma skaòa. Ðî skaòa var atskançt tikai reizçm vai tad, kad tiek nospiests bremþu pedâlis. Lûdzu, atcerieties, ka daþi braukðanas vai klimatiskie apstâkïi var izraisît bremþu èîkstçðanu, kad tâs tiek spiestas pirmoreiz (vai spiestas viegli). Tas ir normâli un neliecina par bremþu darbîbas traucçjumiem. UZMANÎBU Lai aiztaupîtu dârgu bremþu remontu, nebrauciet, ja ir nodiluði bremþu kluèi. BRÎDINÂJUMS Bremþu nodilðana Bremþu nodiluma brîdinâjuma skaòa liecina par to, ka automobilim nepiecieðama tehniskâ apkope. Ja ðis brîdinâjuma signâls netiks òemts vçrâ, var pasliktinâties bremþu darbîba, kas var izraisît smagu avâriju. UZMANÎBU Vienmçr nomainiet bremþu kluèus kâ priekðçjâs vai pakaïçjâs ass komplektus. 4 17

148 Braukðana Stâvbremze OED Lai iedarbinâtu stâvbremzi, vispirms nospiediet kâju bremþu pedâli un tad, neiespieþot fiksçðanas pogu, pavelciet stâvbremzes sviru pçc iespçjas tâlâk uz augðu. Tâpat, novietojot automobili stâvçðanai uz slîpuma, manuâlâs âtrumkârbas sviru ieteicams ielikt zemâ pârnesumâ un automâtiskâs âtrumkârbas sviru - P stâvoklî. UZMANÎBU Braucot ar iedarbinâtu stâvbremzi, tiek pârmçrîgi nolietoti bremþu kluèi un bremþu rotors. OED Lai atlaistu stâbremzi, vispirms viegli nospiediet kâju bremþu pedâli un nedaudz pavelciet uz augðu stâvbremzes sviru. Tad nospiediet fiksçðanas pogu un nolaidiet stâvbremzes sviru, vçl aizvien turot pogu nospiestu. BRÎDINÂJUMS Stâvbremze Apstâjoties un atstâjot automobili, lai nepieïautu tâ nejauðu izkustçðanos, neizmantojiet âtrumkârbas sviru stâvbremzes vietâ. Iedarbiniet stâvbremzi UN kârtîgi ielieciet âtrumkârbas sviru 1. (pirmajâ) pârnesumâ vai R (atpakaïgaitas) pârnesumâ ar manuâlo âtrumkârbu aprîkotajiem automobiïiem un P (stâvçðanas) pârnesumâ ar automâtisko âtrumkârbu aprîkotajiem automobiïiem. Nekâdâ gadîjumâ neïaujiet rîkoties ar stâvbremzi cilvçkiem, kuri nepârzina automobili, vai bçrniem. Nejauði atlaiþot stâvbremzi, var izraisît smagus savainojumus. 4 18

149 Braukðana W-75 Lai pârbaudîtu bremþu brîdinâjuma gaismas signâlu, pagrieziet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî (neiedarbiniet motoru). Ðis gaismas signâls iedegas, iedarbinot stâvbremzi, kad aizdedzes slçdzis ir START vai ON stâvoklî. Pirms braukðanas pârliecinieties, ka stâvbremze ir pilnîbâ atlaista un bremþu brîdinâjuma gaismas signâls ir nodzisis. Ja bremþu brîdinâjuma gaismas signâls paliek degot pçc stâvbremzes atlaiðanas, iespçjams, ir raduðies bremþu sistçmas darbîbas traucçjumi. Tas jânoskaidro un jânovçrð nekavçjoties. Ja iespçjams, tûlît pârtrauciet braukt ar automobili. Ja tas nav iespçjams, ievçrojiet maksimâlu piesardzîbu, vadot automobili, un brauciet tikai lîdz droðai apstâðanâs vietai vai remonta darbnîcai. Automobiïa novietoðana uz ielâm ar ietves apmalçm Novietojot automobili slîpumâ pret kalnu, novietojiet to pçc iespçjas tuvâk apmalei un pagrieziet priekðçjos riteòus projâm no apmales, lai tie pieskartos apmalei, ja automobilis izkustçtos atpakaïgaitâ. Novietojot automobili slîpumâ uz leju, novietojiet to pçc iespçjas tuvâk apmalei un pagrieziet priekðçjos riteòus pret apmali, lai tie pieskartos apmalei, ja automobilis izkustçtos uz priekðu. 4 19

150 Braukðana Pretbloíçðanas bremþu sistçma (ABS) (ja ir aprîkota) BRÎDINÂJUMS ABS ABS nespçj aizstât pareizu braukðanas taktiku. Avârija tomçr ir iespçjama. ABS sistçma, iespçjams, nespçs novçrst avâriju ðâdos braukðanas apstâkïos: riskanta braukðana, piemçram, droðîbas nosacîjumu neievçroðana, âtruma pârsniegðana vai distances neievçroðana no priekðâ braucoðâ transporta lîdzekïa; braukðana lielâ âtrumâ situâcijâs, kad ir ievçrojami mazâks vilcçjspçks, piemçram, pa slapjiem ceïiem, kad draud akvaplançðana; braukðana pârâk lielâ âtrumâ pa nekvalitatîviem ceïiem. ABS maksimâli uzlabo bremzçðanas efektivitâti, braucot pa ðosejâm un ceïiem ar kvalitatîvu segumu. Uz sliktâ stâvoklî esoðâm ceïa virsmâm ABS var pat mazinât bremzçðanas efektivitâti. ABS sistçma pastâvîgi kontrolç riteòu âtrumu. Ja riteòiem draud bloíçðana, ABS sistçma atkârtoti modulç riteòiem pielietoto hidraulisko bremþu spiedienu. Spieþot bremþu pedâli situâcijâs, kad riteòiem draud bloíçðana, no bremzçm var nâkt tikðíoða skaòa vai bremþu pedâlis var pulsçt. Tâ ir normâla parâdîba, kas nozîmç, ka ABS sistçma darbojas. Lai maksimâli izmantotu ABS sistçmas priekðrocîbas, nemçìiniet regulçt bremþu spiedienu un nespaidiet bremzes. Nospiediet bremþu pedâli tik stipri, cik iespçjams, vai tik stipri, kâ prasa situâcija, un ïaujiet ABS sistçmai regulçt bremzçm uzlikto spçku. Arî izmantojot pretbloíçðanas bremþu sistçmu, automobilim tomçr nepiecieðams pietiekams bremzçðanas ceïð. Vienmçr ievçrojiet pietiekamu attâlumu no priekðâ braucoðâ transporta lîdzekïa. Pagriezienos vienmçr brauciet lçnâk. Pretbloíçðanas bremþu sistçma nespçj novçrst pârmçrîga âtruma izraisîtus negadîjumus. Uz irdenâm vai nelîdzenâm ceïa virsmâm, izmantojot pretbloíçðanas bremþu sistçmu, bremzçðanas ceïð var bût garâks nekâ automobiïiem ar tradicionâlo bremþu sistçmu. 4 20

151 Braukðana ABS W-78 UZMANÎBU Ja ABS brîdinâjuma gaismas signâls iedegas un paliek degot, iespçjams, raduðies ABS sistçmas darbîbas traucçjumi. Tomçr ðâdâ gadîjumâ parastâs bremzes darbojas normâli. ABS brîdinâjuma gaismas signâls iedegas uz apmçram 3 sekundçm pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî. Ðajâ laikâ notiek ABS paðdiagnostika, un, ja viss ir kârtîbâ, gaismas signâls nodziest. Ja tas paliek degot, iespçjams, raduðies ABS sistçmas darbîbas traucçjumi. Tâ pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. UZMANÎBU Braucot pa ceïu ar sliktu saíeri, piemçram, pa apledojuðu ceïu, pastâvîgi spieþot bremzes, arî ABS darbojas pastâvîgi un var iedegties ABS brîdinâjuma gaismas signâls. Apturiet automobili droðâ vietâ un izslçdziet motoru. Atkal iedarbiniet motoru. Ja ABS brîdinâjuma gaismas signâls nodziest, tas nozîmç, ka ABS sistçma darbojas normâli. Pretçjâ gadîjumâ, iespçjams, ABS sistçmâ raduðies traucçjumi. Tâdâ gadîjumâ pçc iespçjas drîzâk vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja. PIEZÎME Ja akumulators ir izlâdçjies un motors tiek iedarbinâts ar papildu strâvas avotu, var iedegties ABS brîdinâjuma gaismas signâls. To izraisa akumulatora izlâdçðanâs, un tas neliecina par pretbloíçðanas bremþu sistçmas darbîbas traucçjumiem. Nespaidiet bremzes uz augðu un leju! Pirms braukðanas uzlâdçjiet akumulatoru. 4 21

152 Braukðana STÛRE Elektronisks stûres pastiprinâtâjs Stûres pastiprinâtâjs izmanto motora enerìiju, lai palîdzçtu stûrçt automobili. Ja motors ir izslçgts vai stûres pastiprinâtâja sistçma pârstâj darboties, automobili joprojâm ir iespçjams stûrçt, tikai tam ir nepiecieðama lielâka piepûle. Uz motora jaudu balstîto stûres pastiprinâtâju kontrolç elektriskâ stûres pastiprinâtâja vadîbas ierîce, kas uztver stûres griezes momentu, stûres stâvokli un automobiïa âtrumu, lai dotu rîkojumu motoram. Stûre kïûst smagâka, automobiïa âtrumam pieaugot, un vieglâka, automobiïa âtrumam samazinoties, tâ nodroðinot labâku stûres vadîbu. Ja ievçrojat kâdas izmaiòas stûrçðanai nepiecieðamajâ piepûlç automobiïa normâlas vadîðanas laikâ, stûres pastiprinâtâja sistçma jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. PIEZÎME Automobiïa normâlas darbîbas laikâ var novçrot ðâdas parâdîbas. Neizgaismojas EPS brîdinâjuma gaismas signâls. Stûre kïûst smagâka pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî. Tâ notiek, jo sistçma veic EPS sistçmas diagnostiku. Kad diagnostika ir izpildîta, stûre atgriezîsies normâlâ stâvoklî. Pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON vai LOCK stâvoklî var bût dzirdams klikðíis no EPS releja puses. Kad automobilis ir apstâjies vai brauc ïoti lçni, var bût dzirdami motora trokðòi. Stûrçðanai vajadzîgâ piepûle var negaidîti palielinâties, ja ir apturçta EPS sistçmas darbîba, lai novçrstu nopietnus negadîjumus. Tâ var notikt, ja paðdiagnostikas laikâ ir atklâti EPS sistçmas darbîbas traucçjumi. Stûres regulçðanas funkcija (ja ir aprîkota) Stûres regulçðanas funkcija ïauj pirms braukðanas noregulçt stûres stâvokli. Var arî pacelt stûri augstâkajâ lîmenî, lai atbrîvotu vietu kâjâm, iekâpjot automobilî un izkâpjot no tâ. Stûrei jâbût novietotai tâ, lai bûtu çrti vadît automobili un varçtu labi redzçt instrumentu paneïa brîdinâjuma gaismas signâlus un mçraparâtus. BRÎDINÂJUMS Nekâdâ gadîjumâ neregulçjiet stûres leòíi braukðanas laikâ. Tâ var zaudçt kontroli pâr stûri un izraisît smagus savainojumus vai avâriju. Pçc regulçðanas pakustiniet stûri uz augðu un uz leju, lai pârliecinâtos, ka tâ ir fiksçta. 4 22

153 Braukðana OED Lai mainîtu stûres leòíi, pavelciet uz leju (1) fiksçðanas sviru, noregulçjiet stûri vajadzîgajâ leòíî (2), pçc tam pavelciet uz augðu fiksçðanas sviru, lai fiksçtu stûri vietâ. Stûre jânoregulç vajadzîgajâ leòíî pirms braukðanas. OED Signâltaure Lai iedarbinâtu signâltauri, nospiediet laukumu uz stûres ar signâltaures simbolu. Regulâri pârbaudiet signâltaures signâlu, lai pârliecinâtos, ka tas pienâcîgi darbojas. UZMANÎBU Lai iedarbinâtu signâltauri, nospiediet laukumu uz stûres, kas apzîmçts ar signâltaures simbolu (skat. attçlu). Signâltaure darbosies tikai tad, ja tiks nospiests ðis laukums. Nespiediet signâltaures laukumu pârâk stipri un nesitiet pa to ar dûri. Nespiediet signâltaures laukumu ar asu priekðmetu. 4 23

154 Braukðana KRUÎZA KONTROLES SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) Kruîza kontroles sistçma spçj uzturçt pastâvîgu braukðanas âtrumu, vadîtâjam nespieþot gâzes pedâli. Kruîza kontroles sistçma sâk darboties, kad ir sasniegts âtrums aptuveni 40 km/h (24 jûdzes/h). BRÎDINÂJUMS Kruîza kontroles sistçma Neizmantojiet kruîza kontroles sistçmu ðâdos apstâkïos: blîva vai nepastâvîga satiksmes plûsma; slideni vai lîkumaini ceïi; situâcijas, kurâs nepiecieðams mainîgs âtrums. OED Kruîza kontroles âtruma uzstâdîðana 1. Lai ieslçgtu sistçmu, nospiediet pogu ON/OFF, kas atrodas uz stûres. Instrumentu blokâ izgaismosies sistçmas indikatora gaismas signâls ( ). 2. Sasniedziet vajadzîgo braukðanas âtrumu, kam jâbût lielâkam par 40 km/h (24 jûdzçm/h). BRÎDINÂJUMS Ja kruîza kontrole ir palikusi ieslçgta (kruîza indikatora gaismas signâls instrumentu blokâ ir izgaismots), kruîza kontrole var tikt nejauði aktivizçta. Kad kruîza kontrole netiek izmantota, tai jâbût izslçgtai (kruîza indikatora gaismas signâls nav izgaismots). 4 24

155 Braukðana stûres. Tiks atjaunots iepriekð uzstâdîtais âtrums. OED Nospiediet slçdzi (-) un atlaidiet to, kad ir sasniegts vajadzîgais âtrums. Instrumentu blokâ izgaismosies indikators SET. Vienlaikus atlaidiet gâzes pedâli. Vajadzîgais âtrums tiks uzturçts automâtiski. Âtruma uzstâdîðanas funkcija ( SET ) tiek aktivizçta ne âtrâk kâ apmçram 2 sekundes pçc pogas ON/OFF nospieðanas. Braucot lejâ pa stâvu nogâzi, automobiïa âtrums var uz mirkli samazinâties. OED Lai atceltu kruîza kontroli, veiciet vienu no ðîm darbîbâm Nospiediet bremþu pedâli. Nospiediet sajûga pedâli (manuâlajai âtrumkârbai) vai ieslçdziet N (neitrâlo) pârnesumu (automâtiskajai âtrumkârbai). Nospiediet darbîbas atcelðanas slçdzi, kas atrodas uz stûres. Ar katru no ðîm darbîbâm tiek pârtraukta kruîza kontroles darbîba ( SET indikatora gaismas signâls instrumentu blokâ nodziest), bet pati sistçma netiek izslçgta. Lai atkal atjaunotu kruîza kontroles darbîbu, nospiediet slçdzi +, kas atrodas uz Lai izslçgtu kruîza kontroli, veiciet vienu no ðîm darbîbâm Nospiediet pogu ON/OFF (gaismas indikators ( ) instrumentu blokâ nodzisîs). Izslçdziet aizdedzi. Ar katru no ðîm darbîbâm tiek pârtraukta kruîza kontroles darbîba. Lai atjaunotu kruîza kontroles darbîbu, vçlreiz veiciet darbîbas, kas aprakstîtas sadaïâ Kruîza kontroles âtruma uzstâdîðana iepriekðçjâ lappusç. 4 25

156 Braukðana Îslaicîga âtruma palielinâðana, kad ir ieslçgta kruîza kontrole Lai uz îsu brîdi palielinâtu âtrumu, kad ir ieslçgta kruîza kontrole, nospiediet gâzes pedâli. Palielinâtais âtrums neietekmçs kruîza kontroles darbîbu un nemainîs uzstâdîto âtrumu. Lai atjaunotu uzstâdîto âtrumu, atlaidiet gâzes pedâli. OED Kruîza kontroles uzstâdîtâ âtruma palielinâðana Veiciet vienu no ðîm darbîbâm. Nospiediet un turiet nospiestu pogu +. Automobiïa âtrums pieaugs. Atlaidiet pogu, kad ir sasniegts vçlamais âtrums. Nospiediet pogu + un uzreiz atlaidiet to. Ar katru pogas spiedienu kruîza âtruma palielinâsies par 1,6 km/h (1 jûdzi/h) un tiks saglabâts atmiòâ. OED Kruîza âtruma samazinâðana Veiciet vienu no ðîm abâm darbîbâm. Nospiediet un turiet nospiestu pogu -. Automobiïa âtrums pakâpeniski samazinâsies. Atlaidiet pogu, kad ir sasniegts vçlamais âtrums. Nospiediet pogu - un uzreiz atlaidiet to. Ar katru pogas spiedienu kruîza âtruma tiks samazinâts par 1,6 km/h (1 jûdzi/h) un saglabâts atmiòâ. 4 26

157 Braukðana OED Kruîza âtruma atjaunoðana, ja âtrums ir lielâks par 40 km/h (24 jûdzçm/h) Ja kruîza âtrums ir atcelts citâdi, nevis ar pogu ON/OFF, sistçma vçl ir aktivizçta, pçdçjais uzstâdîtais âtrums tiek automâtiski atjaunots, nospieþot pogu +. Âtrums netiek atjaunots, ja braukðanas âtrums ir nokritis zem 40 km/h (24 jûdzçm/h). 4 27

158 Braukðana ELEKTRONISKÂ STABILITÂTES PROGRAMMA (JA IR APRÎKOTA) OED Elektroniskâ stabilitâtes programma (ESP) (ja ir aprîkota) Elektroniskâs stabilitâtes programmas (ESP) sistçma stabilizç automobili, kad tas veic tâdus manevrus kâ pagriezieni. ESP pârbauda, kâds ir stûrçðanas virziens un automobiïa faktiskais kustîbas virziens. ESP pastiprina bremþu darbîbu uz atseviðíiem riteòiem un iejaucas motora kontroles sistçmâ, cenðoties stabilizçt automobili. BRÎDINÂJUMS Nekad nebrauciet ar âtrumu, kas nav piemçrots braukðanas apstâkïiem, vai pârâk âtri, veicot pagriezienu. Elektroniskâ stablitâtes programma (ESP) nespçj novçrst negadîjumus. Pârmçrîgs âtrums pagriezienos, strauji manevri un akvaplançðana uz slapjas ceïa virsmas tomçr var izraisît smagu avâriju. Tikai droðs un uzmanîgs vadîtâjs var novçrst avâriju, izvairoties no manevriem, kas liek automobilim zaudçt saíeri ar ceïa virsmu. Pat ja automobilis ir aprîkots ar ESP, vienmçr ievçrojiet parastos droðîbas ieteikumus, tai skaitâ par braukðanu droðâ un apstâkïiem piemçrotâ âtrumâ. Elektroniskâs stabilitâtes programmas (ESP) sistçma ir elektroniska sistçma, kas palîdz vadîtâjam saglabât automobiïa vadâmîbu bîstamos apstâkïos. Tomçr ðî sistçma nespçj aizvietot droðu braukðanas stilu. Tâdi faktori kâ âtrums, ceïa stâvoklis un vadîtâja stûrçðanas spçks var ietekmçt to, vai ESP spçs novçrst automobiïa vadâmîbas zudumu. Braukt un veikt pagriezienus ar saprâtîgu âtrumu un braukt lçnâk un lielâkâ attâlumâ no citiem transportlîdzekïiem tomçr ir jûsu pienâkums. Spieþot bremþu pedâli apstâkïos, kuros riteòi var bloíçties, var bût dzirdama tikðíoða skaòa, kas nâk no bremzçm, vai just bremþu pedâïa pulsçðanu. Tâ ir normâla parâdîba, kas nozîmç, ka ESP darbojas. PIEZÎME Motora nodalîjumâ var bût dzirdami klikðíi, kad automobilis ir iedarbinâts un sâk braukt. Ðâda parâdîba ir normâla un norâda uz to, ka elektroniskâs stabilitâtes programmas sistçma darbojas pienâcîgi. 4 28

159 Braukðana ESP darbîba ESP ON reþîms Kad aizdedzes slçdzis ir - pagriezts ON stâvoklî, ESP un ESP OFF indikatora gaismas signâli izgaismojas apmçram uz 3 sekundçm, pçc tam tiek ieslçgta ESP. Lai izslçgtu ESP, pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî, nospiediet pogu ESP OFF vismaz uz pussekundi (izgaismosies indikators ESP OFF ). Lai ieslçgtu ESP, nospiediet pogu ESP OFF ( ESP OFF indikators nodzisîs). Iedarbinot motoru, var atskançt klusa tikðíçðana. Tas nozîmç, ka ESP sistçma veic automâtisku pârbaudi, un neliecina par darbîbas traucçjumiem. ESP darbîbas laikâ Kad ESP darbojas, mirgo ESP ESP indikatora gaismas signâls. Kad elektroniskâ stabilitâtes programma darbojas normâli, automobilî jûtama viegla pulsçðana. Tâ rodas bremþu darbîbas regulçðanas ietekmç un neliecina ne par ko neparastu. Izbraucot no dubïiem vai braucot pa slidenu ceïu, nospieþot gâzes pedâli, iespçjams, neizdosies palielinât motora âtrumu (apgriezienu skaitu minûtç). ESP darbîba izslçgta ESP OFF reþîms ESP OFF Lai pârtrauktu ESP darbîbu, nospiediet ESP OFF pogu (izgaismojas ESP OFF indikators). Ja aizdedzes slçdzis tiek pagriezts LOCK stâvoklî, kad ESP ir izslçgta, ESP paliek izslçgta. Iedarbinot motoru, ESP tiek atkal automâtiski ieslçgta. 4 29

160 Braukðana ESP gaismas indikators (mirgo) ESP n ESP OFF gaismas indikators (iedegas) ESP OFF Gaismas indikators Kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, gaismas indikators iedegas un pçc tam nodziest, ja ESP sistçma darbojas normâli. ESP gaismas indikators mirgo vienmçr, kad ESP darbojas. ESP OFF indikatora gaismas signâls iedegas vai nu tad, kad ESP tiek izslçgta, nospieþot pogu, vai tad, kad ESP sistçma pçc ieslçgðanas nedarbojas. UZMANÎBU Braukðana ar daþâdu izmçru riepâm vai riteòiem var izraisît ESP sistçmas darbîbas traucçjumus. Nomainot riepas, pârliecinieties, ka tâm ir tâds pats izmçrs kâ oriìinâlajâm riepâm. BRÎDINÂJUMS Elektroniskâs stabilitâtes programmas sistçma ir tikai braukðanas palîglîdzeklis. Palçninot âtrumu uz lîkumainiem, apsniguðiem vai apledojuðiem ceïiem, ievçrojiet visus piesardzîbas noteikumus. Brauciet lçni un nemçìiniet palielinât âtrumu, kad mirgo ESP gaismas indikators vai ceïa virsma ir slidena. PIEZÎME Ja akumulators bijis atvienots vai izlâdçjies un pçc tam uzlâdçts, var iedegties ESP OFF gaismas indikators. Ðâdâ gadîjumâ pagrieziet rokturi lîdz pusei pa kreisi un pa labi, aizdedzes slçdzim esot ON stâvoklî. Tad izslçdziet aizdedzi un atkal iedarbiniet motoru. ESP OFF gaismas indikators var nodzist. Ja ESP OFF indikators nenodziest, sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam KIA pârstâvim. 4 30

161 Braukðana ESP OFF reþîma izmantoðana Braukðanas laikâ Ikdienâ braukðanas laikâ ieteicams vienmçr, kad iespçjams, ESP sistçmu atstât ieslçgtu. Lai braukðanas laikâ izslçgtu ESP, nospiediet pogu ESP OFF, braucot pa lîdzenu ceïa virsmu. Nekâdâ gadîjumâ nespiediet pogu ESP OFF, kad ESP darbojas (ESP gaismas indikators mirgo). Ja ESP tiek izslçgta brîdî, kad tâ darbojas, automobilis var sâkt slîdçt un kïût nevadâms. PIEZÎME Mçrot automobiïa âtrumu ar dinamometru, ESP sistçmai noteikti jâbût izslçgtai (izgaismojas ESP OFF gaismas signâls). Ja ESP ir atstâta ieslçgta, tâ var neïaut automobilim palielinât âtrumu un izraisît nepareizu spidometra diagnostikas rezultâtu. ESP sistçmas izslçgðana neietekmç ABS vai bremþu sistçmas darbîbu. BRÎDINÂJUMS Nekâdâ gadîjumâ nespiediet pogu ESP OFF, kad ESP sistçma darbojas. Ja ESP tiek izslçgta brîdî, kad tâ darbojas, automobilis var sâkt slîdçt un kïût nevadâms. Lai braukðanas laikâ izslçgtu ESP, nospiediet pogu ESP OFF, braucot pa lîdzenu ceïa virsmu. 4 31

162 Braukðana INSTRUMENTU BLOKS n Benzîna motors n Dîzeïa motors 1. Tahometrs 2. Pagriezienu virzienrâdîtâju indikatori 3. Spidometrs 4. Motora temperatûras râdîtâjs 5. Brîdinâjuma gaismas signâli un indikatori 6. Âtrumkârbas stâvokïa indikators (tikai automâtiskajai âtrumkârbai) 7. Odometrs un kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs 6. Kârtçjâ nobraukuma râdîtâja reþîma / iestatîðanas poga 8. Degvielas daudzuma râdîtâjs OED046015/OED

163 MÇRAPARÂTI Spidometrs Spidometrs râda automobiïa uz priekðu braukðanas âtrumu. Odometrs un kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs Nospieþot odometra reþîmu pogu, var izvçlçties odometru, kârtçjâ nobraukuma râdîtâju A un kârtçjâ nobraukuma râdîtâju B. Odometrs Odometrs râda automobiïa kopçjo nobraukto attâlumu. Kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs TRIP A: kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs A TRIP B: kârtçjâ nobraukuma râdîtâjs B Kârtçjâ nobraukuma mçrîtâjs râda attâlumu, kas nobraukts atseviðíos ceïa posmos pçc vadîtâja izvçles. Kârtçjâ nobraukuma râdîtâju A un B var atiestatît uz 0, nospieþot atiestatîðanas pogu uz 1 sekundi vai ilgâk un pçc tam to atlaiþot. Tahometrs Tahometrs râda aptuveno motora apgriezienu skaitu minûtç (rpm). Izmantojiet tahometru, lai pareizi pârslçgtu âtrumus un nepieïautu motora darbîbu ar pârâk maziem vai pârâk lieliem apgriezieniem. Tahometra râdîtâjs var mazliet kustçties, kad aizdedzes slçdzis ir ACC vai ON stâvoklî, bet motors ir izslçgts. Ðîs svârstîbas ir normâlas un neietekmç tahometra precizitâti motora darbîbas laikâ. PIEZÎME Nedarbiniet motoru tâ, ka tahometra râdîtâjs atrodas SARKANAJÂ ZONÂ. Tas var izraisît nopietnus motora bojâjumus. Braukðana Motora temperatûras râdîtâjs Ðis mçrinstruments râda motora dzesçðanas ðíidruma temperatûru, kad aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî. Nebrauciet ar pârkarsuðu motoru. Lai zinâtu, kâ rîkoties, ja motors pârkarst, meklçjiet sadaïu Motora pârkarðana ðîs rokasgrâmatas Râdîtâjâ. PIEZÎME Mçrinstrumenta râdîtâja pârvietoðanâs no normâlas temperatûras robeþâm uz H pusi liecina par motora pârkarðanu, kas var sabojât motoru. 4 33

164 Braukðana Degvielas daudzuma râdîtâjs Degvielas daudzuma râdîtâjs râda degvielas tvertnç atlikuðâs degvielas aptuveno daudzumu. Degvielas tvertnes ietilpîba ir norâdîta 8. nodaïâ. Degvielas daudzuma râdîtâjs ir aprîkots ar zema degvielas lîmeòa brîdinâjuma gaismas signâlu, kas iedegas, kad degvielas tvertne ir gandrîz tukða. Braucot pa slîpumiem vai lîkumiem, degvielas daudzuma râdîtâja adata var svârstîties vai zema degvielas lîmeòa brîdinâjuma gaismas signâls var iedegties agrâk nekâ parasti, kâ iemesls ir degvielas kustîba tvertnç. BRÎDINÂJUMS Degvielas daudzuma râdîtâjs Ja pietrûkst degvielas, automobiïa pasaþieri tiek pakïauti briesmâm. Kad iedegas brîdinâjuma gaismas signâls vai râdîtâja indikators tuvojas atzîmei 0, pçc iespçjas drîzâk jâuzpilda degviela. OED Instrumentu paneïa apgaismojums (ja ir aprîkots) Kad ir ieslçgti automobiïa stâvgaismas vai priekðçjie lukturi, instrumentu paneïa apgaismojuma intensitâti var regulçt, grozot apgaismojuma slçdzi. 4 34

165 Braukðana BRÎDINÂJUMA SIGNÂLI UN INDIKATORI Signâlu un indikatoru darbîbas pârbaude Visu brîdinâjuma signâlu darbîba tiek pârbaudîta, pagrieþot aizdedzes slçdzi ON stâvoklî (bet neiedarbinot motoru). Ja kâds gaismas signâls neiedegas, tas jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. Pçc motora iedarbinâðanas pârliecinieties, ka visi brîdinâjuma gaismas signâli ir nodzisuði. Ja kâds nav nodzisis, tas nozîmç, ka ir radusies problçma. Bremþu sistçmas brîdinâjuma gaismas signâlam jânodziest, atlaiþot stâvbremzi. Zema degvielas lîmeòa brîdinâjuma gaismas signâls paliek degot, ja tvertnç ir atlicis maz degvielas. Pretbloíçðanas bremþu sistçmas ABS (ABS) brîdinâjuma gaismas signâls (ja ir aprîkots) Ðis signâls iedegas, kad aizdedzes atslçga tiek pagriezta ON stâvoklî, un nodziest pçc apmçram 3 sekundçm, ja sistçma darbojas normâli. Ja gaismas signâls nenodziest, iespçjams, raduðies ABS sistçmas darbîbas traucçjumi. Pçc iespçjas drîzâk tâ jâpârbauda autorizçtiem Kia pârstâvjiem. Elektroniskâ bremþu spçka sadalîjuma (EBD) sistçmas brîdinâjuma gaismas signâls (ja ir aprîkots) Ja braukðanas laikâ vienlaikus iedegas ðie abi brîdinâjuma gaismas signâli, automobiïa ABS un EBD sistçmâ raduðies traucçjumi. ABS Ðâdâ gadîjumâ ABS sistçma un parasto bremþu sistçma, iespçjams, nedarbojas normâli. Pçc iespçjas drîzâk automobilis jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. BRÎDINÂJUMS Ja vienlaikus iedegas un paliek degot ABS un bremþu brîdinâjuma gaismas signâli, automobiïa bremzes nedarbosies normâli. Strauji bremzçjot, var rasties negaidîti bîstama situâcija. Ðâdâ gadîjumâ atturieties no braukðanas lielâ âtrumâ un straujas bremzçðanas. Automobilis pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. 4 35

166 Braukðana Motoreïïas spiediena brîdinâjuma gaismas signâls Ðis brîdinâjuma gaismas signâls norâda, ka motoreïïas spiediens ir pârâk zems. Ja ðis brîdinâjuma gaismas signâls iedegas braukðanas laikâ, rîkojieties ðâdi. 1. Aizbrauciet lîdz droðai apstâðanâs vietai ceïa malâ un apstâjieties. 2. Izslçdziet motoru un pârbaudiet motoreïïas lîmeni. Ja lîmenis ir pârâk zems, pievienojiet nepiecieðamo daudzumu eïïas. Ja brîdinâjuma gaismas signâls paliek degot pçc eïïas pievienoðanas vai ja eïïa nav pieejama, vçrsieties pçc palîdzîbas pie autorizçta Kia pârstâvja. UZMANÎBU Ja motors netiek izslçgts tûlît pçc motoreïïas spiediena brîdinâjuma signâla iedegðanâs, tas var tikt nopietni bojâts. Elektrîbas uzlâdes sistçmas brîdinâjuma signâls Ðis brîdinâjuma gaismas signâls norâda uz ìeneratora vai elektrîbas uzlâdes sistçmas darbîbas traucçjumiem. Ja ðis brîdinâjuma gaismas signâls iedegas braukðanas laikâ, rîkojieties ðâdi. 1. Aizbrauciet lîdz tuvâkajai droðajai apstâðanâs vietai. 2. Izslçdziet motoru un pârbaudiet, vai ìeneratora dzensiksna nav vaïîga vai pârtrûkusi. 3. Ja dzensiksna ir noregulçta pareizi, ir radusies kâda problçma elektrîbas uzlâdes sistçmâ. Tâdâ gadîjumâ pçc iespçjas drîzâk jâvçrðas pie autorizçtiem Kia pârstâvjiem, lai ðo problçmu novçrstu. Droðîbas jostu brîdinâjuma signâls Lai atgâdinâtu vadîtâjam un pasaþieriem par droðîbas jostu piesprâdzçðanu, brîdinâjuma gaismas signâls mirgo vai izgaismojas apmçram 6 sekundes ikreiz pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî. Vairâk informâcijas par droðîbas jostâm skatieties 3. nodaïâ. Âtrumu pârslçgðanas secîbas indikatori (ja ir aprîkoti) Ðie indikatori izgaismojas, lai parâdîtu ieslçgtos âtrumkârbas pârnesumus. 4 36

167 Braukðana Imobilaizera indikators (ja ir aprîkots) Ðis indikators izgaismojas, kad aizdedzç tiek ievietota imobilaizera atslçga un pagriezta ON stâvoklî, lai iedarbinâtu motoru. Ja ðis gaismas signâls nodziest vai mirgo, kad aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî pirms motora iedarbinâðanas, sistçma jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. Stâvbremzes un bremþu eïïas brîdinâjuma signâls Stâvbremzes brîdinâjuma signâls Ðis signâls iedegas, kad ir iedarbinâta stâvbremze un aizdedzes slçdzis ir START vai ON stâvoklî. Atlaiþot stâvbremzi, ðim brîdinâjuma signâlam jânodziest. Zema bremþu ðíidruma lîmeòa brîdinâjuma signâls Ja ðis brîdinâjuma signâls paliek degot, tas, iespçjams, nozîmç, ka bremþu ðíidruma lîmenis ir zems. Ja ðis brîdinâjuma signâls nenodziest, rîkojieties ðâdi. 1. Uzmanîgi aizbrauciet lîdz tuvâkajai droðajai apstâðanâs vietai un apturiet automobili. 2. Izslçdziet motoru un tûlît pârbaudiet bremþu ðíidruma lîmeni. Pievienojiet nepiecieðamo ðíidruma daudzumu. Pârbaudiet visus bremþu komponentus, vai nenotiek ðíidruma noplûde. 3. Nebrauciet, ja ir atrasta noplûde, brîdinâjuma signâls nenodziest vai bremzes nedarbojas pienâcîgi. Automobilis jâaizvelk pie autorizçtiem Kia pârstâvjiem veikt bremþu sistçmas pârbaudi un nepiecieðamo remontu. BRÎDINÂJUMS Braukt, ja deg brîdinâjuma gaismas signâls, ir bîstami. Ja deg bremþu brîdinâjuma gaismas signâls, bremþu sistçma nekavçjoties jâpârbauda un jâsalabo autorizçtam KIA pârstâvim. Lai pârbaudîtu spuldþu darbîbu, pârbaudiet, vai stâvbremzes un bremþu ðíidruma brîdinâjuma signâls iedegas, kad aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî. 4 37

168 Braukðana Atvçrtu aizmugures durvju brîdinâjuma signâls (ja ir aprîkots) Ðis brîdinâjuma gaismas signâls iedegas, ja aizmugures durvis nav kârtîgi aizvçrtas. Zema degvielas lîmeòa brîdinâjuma signâls Ðis brîdinâjuma signâls norâda, ka degvielas tvertne ir gandrîz tukða. Brîdinâjuma gaismas signâls iedegas, kad degvielas lîmenis ir nokrities lîdz aptuveni 8 litriem. Pçc iespçjas drîzâk uzpildiet degvielu. Pavçrtu durvju brîdinâjuma signâls Ðis brîdinâjuma signâls iedegas, ja kâdas no durvîm nav kârtîgi aizvçrtas, neatkarîgi no aizdedzes slçdþa stâvokïa. Priekðçjo tâlâs gaismas lukturu indikators Ðis indikators iedegas, kad priekðçjie lukturi ir ieslçgti tâlâs gaismas reþîmâ vai pagriezienu virzienrâdîtâju svira atrodas apdzîðanas signalizçðanas stâvoklî. Priekðçjo miglas lukturu indikators (ja ir aprîkots) Ðis indikators iedegas, kad ir ieslçgti priekðçjie miglas lukturi. Aizmugures miglas lukturu indikators (ja ir aprîkots) Ðis indikators iedegas, kad ir ieslçgti aizmugures miglas lukturi. Darbîbas traucçjumu indikators (ja ir aprîkots) CHECK Ðis gaismas indikators ir daïa no motora kontroles sistçmas, kas uzrauga daþâdus izplûdes gâzu kontroles sistçmas komponentus. Ja ðis signâls iedegas braukðanas laikâ, tas nozîmç, ka ir atklâta kâda potenciâla izplûdes gâzu kontroles sistçmas problçma. Ðis signâls iedegas arî tad, kad aizdedzes slçdzis tiek pagriezts ON stâvoklî un nodziest daþu sekunþu laikâ pçc motora iedarbinâðanas. Ja tas iedegas braukðanas laikâ vai neiedegas, pagrieþot aizdedzes slçdzi ON stâvoklî, sistçma jâpârbauda autorizçtam KIA pârstâvim. Parasti ðâdâ gadîjumâ ar automobili var braukt, taèu sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. 4 38

169 Braukðana UZMANÎBU Ilgstoði braucot, ja deg izplûdes gâzu kontroles sistçmas darbîbas traucçjumu indikators ( CHECK ), var tikt bojâta izplûdes gâzu kontroles sistçma, kas var ietekmçt automobiïa vadâmîbu un degvielas ekonomiju. Ja izplûdes gâzu kontroles sistçmas darbîbas traucçjumu indikators ( ) sâk mirgot (iedegties un nodzist), iespçjams katalîtiskâ konvertora bojâjums, kas var izraisît motora jaudas zudumu. Motora kontroles sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. UZMANÎBU Dîzeïa motors (ja ir aprîkots) Ja darbîbas traucçjumu indikators mirgo, autorizçtam KIA pârstâvim jâpârbauda daïiòu filtra sistçma (pirms nobraucat vairâk nekâ 50 km/31 jûdzi). Zema mazgâðanas ðíidruma lîmeòa brîdinâjuma indikators (ja ir aprîkots) Ðis brîdinâjuma gaismas signâls izgaismojas, kad logu mazgâðanas ðíidruma tvertne ir gandrîz tukða. Pçc iespçjas drîzâk uzpildiet mazgâðanas ðíidrumu. Automâtiskâs kruîza kontroles indikators (ja ir aprîkots) KRUÎZA indikators Ðis indikatora gaismas signâls izgaismojas, kad ir aktivizçta kruîza kontroles sistçma. SET indikators SET Ðis indikatora gaismas signâls izgaismojas, kad ir ieslçgts kruîza funkcijas slçdzis (-). 4 39

170 Braukðana Gaisa spilvenu brîdinâjuma signâls (ja ir aprîkots) AIR BAG Ðis brîdinâjuma gaismas signâls mirgo vai izgaismojas apmçram 6 sekundes ikreiz, kad aizdedzes slçdzis tiek pagriezts ON stâvoklî. Ja ðis indikators nenodziest vai iedegas braukðanas laikâ, nekavçjoties vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja. Priekðçjâ pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena izslçgðanas (OFF) indikators (ja ir aprîkots) Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena OFF indikators izgaismojas apmçram 4 sekundes pçc aizdedzes atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî. Priekðçjâ sçdekïa pasaþiera gaisa spilvena OFF indikators izgaismojas arî tad, kad pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena ON/OFF slçdzis ir OFF stâvoklî, un nodziest, kad pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena ON/OFF slçdzis ir uzstâdîts ON stâvoklî UZMANÎBU Ja priekðçjâ pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena ON/OFF slçdzim ir darbîbas traucçjumi, priekðçjâ pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena OFF indikators neizgaismojas un ðis gaisa spilvens frontâlas sadursmes gadîjumâ iedarbosies arî tad, ja tâ ON/OFF slçdzis ir uzstâdîts "OFF" stâvoklî. Ðâdâ gadîjumâ priekðçjâ pasaþieru sçdekïa gaisa spilvena ON/OFF slçdzis un SRS gaisa spilvenu sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. 4 40

171 Braukðana Elektroniskâs stabilitâtes programmas ESP (ESP) indikators (ja ir aprîkots) ESP indikators izgaismojas, kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, bet pçc apmçram 3 sekundçm tam jânodziest. Kad ESP sistçma ir ieslçgta, tâ uzrauga braukðanas apstâkïus, un normâlos braukðanas apstâkïos ESP gaismas signâls neizgaismojas. Uz slidena ceïa vai vâjas saíeres apstâkïos iedarbojas ESP sistçma un mirgo ESP indikators, kas liecina par to, ka ESP sistçma darbojas. ESP OFF indikators (ja ir aprîkots) ESP OFF ESP OFF indikators izgaismojas, kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, bet pçc apmçram 3 sekundçm tam jânodziest. Lai ieslçgtu ESP OFF reþîmu, nospiediet pogu ESP OFF. Izgaismosies ESP OFF indikators, norâdot, ka ESP sistçma ir dezaktivçta. Ja ðis indikators nenodziest, kad ESP OFF reþîms nav ieslçgts, ESP sistçmâ var bût raduðies darbîbas traucçjumi. Sistçma jâpârbauda autorizçtam KIA pârstâvim. PIEZÎME Ja akumulators bijis atvienots vai izlâdçjies un pçc tam uzlâdçts, var iedegties ESP OFF gaismas indikators. Ðâdâ gadîjumâ pagrieziet rokturi lîdz pusei pa kreisi un pa labi, aizdedzes slçdzim esot ON stâvoklî. Tad izslçdziet aizdedzi un atkal iedarbiniet motoru. ESP OFF gaismas indikators var nodzist. Ja ESP OFF indikators nenodziest, sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam KIA pârstâvim. 4 41

172 Braukðana Elektriskâ stûres pastiprinâtâja (EPS) EPS brîdinâjuma gaismas signâls (ja ir aprîkots; tikai dîzeïa motoram) Ðis gaismas indikators iedegas pçc aizdedzes atslçgas pagrieðanas ON stâvoklî, un, kad motors ir iedarbojies, tam jânodziest. Ðis indikators iedegas arî tad, ja EPS sistçmâ raduðies traucçjumi. Ja tas iedegas braukðanas laikâ, automobilis jâpârbauda autorizçtam KIA pârstâvim. Kvçlsveèu indikators (tikai dîzeïa motoram) Ðis indikators izgaismojas motora sildîðanas laikâ un pçc tam nodziest. PIEZÎME Ja kvçlsveèu indikators turpina degt pçc motora uzsilðanas vai iedegas braukðanas laikâ, sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim vai citiem kvalificçtiem automehâniíiem. Degvielas filtra brîdinâjuma signâls (tikai dîzeïa motoram) Ðis brîdinâjuma gaismas signâls iedegas uz 3 sekundçm pçc aizdedzes slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî, un tad tam jânodziest. Ja tas iedegas, motoram darbojoties, tas norâda, ka degvielas filtrâ ir uzkrâjies ûdens. Ja tâ notiek, izlaidiet ûdeni no degvielas filtra. Vairâk informâcijas skatieties sadaïâ Degvielas filtrs 7. nodaïâ. UZMANÎBU Kad ir izgaismots degvielas filtra brîdinâjuma gaismas signâls, motora jauda (automobiïa âtrums un motora âtrums tukðgaitâ) var samazinâties. Turpinot braukt, degot ðim signâlam, var sabojât automobiïa motora daïas un degvielas iesmidzinâðanas sistçmu. Ja tâ notiek, automobilis pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam KIA pârstâvim. 4 42

173 Braukðana Braukðana BORTA DATORS (JA IR APRÎKOTS) Reþîma izvçle Nospieþot pogu MODE ne ilgâk kâ 1 sekundi, displejâ parâdâs: Kalendârs (ja ir aprîkots) Pagâjuðais laiks OED Borta dators ir ar mikrodatoru darbinâma vadîtâjam svarîgas informâcijas sistçma, kas ðíidro kristâlu displejâ râda ar braukðanu saistîtu informâciju, piemçram, attâlumu, ko var braukt ar atlikuðo degvielas daudzumu, vidçjo âtrumu un braukðanas laiku. Ja nospiedîsiet un turçsiet OFF pogu ne ilgâk par 1 sekundi, displeja apgaismojums nodzisîs. Ja nospiedîsiet pogu OFF vçlreiz, displeja apgaismojums ieslçgsies. Vidçjais degvielas patçriòð Paðreizçjais degvielas patçriòð Attâlums, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielas daudzumu Vidçjais automobiïa âtrums OED Kalendârs un pulkstenis (ja ir aprîkots) A tips - bez navigâcijas Kalendâra reþîmâ tiek râdîta diena, mçnesis, gads un pulkstenis. Diena, mçnesis un gads ir redzams tikai kalendâra reþîmâ. Pulkstenis ir redzams jebkurâ reþîmâ. 4 43

174 Braukðana Kalendâra uzstâdîðanas reþîms Nospieþot un turot pogu MODE ilgâk nekâ 2 sekundes kalendâra reþîmâ, tiks atvçrts kalendâra uzstâdîðanas reþîms. Uzstâdîjumu secîba ir GADS, MÇNESIS, DIENA. Lai pârietu uz nâkamo uzstâdîjumu, nospiediet pogu MODE uz ne vairâk kâ 1 sekundi un ievadiet datus, izmantojot pogu UP (uz augðu) un DOWN (uz leju), kamçr izvçlçtais uzstâdîjums vçl mirgo. Pulksteòa uzstâdîðanas reþîms Nospieþot pogu MODE uz vairâk nekâ 2 sekundçm, atrodoties citos reþîmos, jûs pâriesiet uz pulksteòa uzstâdîðanas reþîmu. Uzstâdîjumu secîba ir STUNDA, MINÛTE. Lai pârietu uz nâkamo uzstâdîjumu, nospiediet pogu MODE uz ne vairâk kâ 1 sekundi un ievadiet datus, izmantojot pogu UP (uz augðu) un DOWN (uz leju), kamçr izvçlçtais uzstâdîjums vçl mirgo. Kad skaitlis, kas apzîmç minûti, ir mazâks par 30 un tiek nospiesta poga RESET uz ne vairâk kâ 1 sekundi, minûtes skaitlis nomainâs uz :00, tai pat laikâ skaitlis, kas apzîmç stundu, nemainâs. Kad skaitlis, kas apzîmç minûti, ir lielâks par 30 un tiek nospiesta poga RESET uz ne vairâk kâ 1 sekundi, minûtes skaitlis nomainâs uz :00, tai pat laikâ skaitlis, kas apzîmç stundu, palielinâs par 1 stundu. OED B tips - ar navigâciju Kalendâra reþîms tiek râdîts visos reþîmos. Lai pârietu uz kalendâra un pulksteòa uzstâdîðanas reþîmu, atrodoties citos reþîmos, nospiediet pogu MODE uz vairâk nekâ 2 sekundçm. Uzstâdîjumu secîba ir STUNDA, MINÛTE, GADS, MÇNESIS, DIENA. Lai pârietu uz nâkamo uzstâdîjumu, nospiediet pogu MODE uz ne vairâk kâ 1 sekundi un ievadiet datus, izmantojot pogu UP (uz augðu) un DOWN (uz leju), kamçr izvçlçtais uzstâdîjums vçl mirgo. 4 44

175 Braukðana Kad skaitlis, kas apzîmç minûti, ir mazâks par 30 un tiek nospiesta poga RESET uz ne vairâk kâ 1 sekundi, minûtes skaitlis nomainâs uz 0, tai pat laikâ skaitlis, kas apzîmç stundu, nemainâs. Kad skaitlis, kas apzîmç minûti, ir lielâks par 30 un tiek nospiesta poga RESET uz ne vairâk kâ 1 sekundi, minûtes skaitlis nomainâs uz 0, tai pat laikâ skaitlis, kas apzîmç stundu, palielinâs par 1 stundu. OED Pagâjuðais laiks Ðajâ reþîmâ tiek râdîts kopçjais laiks, kas pagâjis braucot kopð pçdçjâs pagâjuðâ laika atiestatîðanas reizes. Lai atiestatîtu pagâjuðo laiku uz 0:00, nospiediet pogu RESET uz vairâk nekâ 1 sekundi tad, kad displejâ ir redzams pagâjuðais laiks. Kad laika râdîjums sasniedz 99:59, laika skaitîðana atsâkas no 0:00. Displeja râdîjumu diapazons ir no 0:00 lîdz 99:59. OED Vidçjais degvielas patçriòð Ðajâ reþîmâ redzams vidçjais degvielas patçriòð, kas tiek rçíinâts, balstoties uz kopçjo izmantotâs degvielas daudzumu un nobraukto attâlumu kopð pçdçjâs vidçjâ degvielas patçriòa atiestatîðanas reizes. Izmantotais degvielas daudzums tiek rçíinâts, balstoties uz ievadîto degvielas patçriòu. Aprçíins bûs precîzâks, ja nobrauksiet vismaz 500 m (0,3 jûdzes). Lai atiestatîtu vidçjo degvielas patçriòu uz 0.0 l /100 km (MPG), nospiediet pogu RESET uz vairâk nekâ 1 sekundi tad, kad displejâ redzams vidçjais degvielas patçriòð. 4 45

176 Braukðana Lai mainîtu vidçjo degvielas patçriòa râdîjuma vienîbu no litriem uz galoniem un no kilometriem uz jûdzçm un otrâdi (l /100km «MPG), nospiediet pogu UP (uz augðu) uz vairâk nekâ 3 sekundçm. Displeja râdîjumu diapazons ir no 0,0 lîdz 99,9 l / 100 km (jûdzçm uz galonu). OED Paðreizçjais degvielas patçriòð Ðajâ reþîmâ ir redzams paðreizçjas degvielas patçriòð, kas tiek aprçíinâts, balstoties uz paðreizçjo izmantoto degvielu un nobraukto attâlumu kopð automobiïa iedarbinâðanas brîþa. Paðreizçjo degvielas daudzumu aprçíina, balstoties uz ievadîto degvielas patçriòu. Displeja râdîjums tiek atjauninâts ik pçc sekundes. Lai atiestatîtu paðreizçjo degvielas patçriòu, nospiediet pogu RESET uz vairâk nekâ 1 sekundi tad, kad displejâ redzams paðreizçjais degvielas patçriòð. Lai mainîtu paðreizçjo degvielas patçriòa râdîjuma vienîbu no litriem uz galoniem un no kilometriem uz jûdzçm (l /100km «MPG), nospiediet pogu UP (uz augðu) uz vairâk nekâ 3 sekundçm. Displeja râdîjumu diapazons ir no 0,0 lîdz 99,9 l / 100 km (0,0 lîdz 99,9 jûdzçm uz galonu). Braucot ar âtrumu zem 30 km/h, displejâ bûs redzams simbols

177 Braukðana OED Attâlums, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielas daudzumu Ðajâ reþîmâ râda attâlumu, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielas daudzumu, kas aprçíinâts, balstoties uz paðreizçjo degvielas lîmeni tvertnç. Kad atlikuðais attâlums ir zem 50 km (30 jûdzçm), displejâ blakus tukðas degvielas tvertnes indikatoram parâdâs mirgojoðs signâls "---". Lai nomainîtu vienîbu attâlumam, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielas daudzumu no km uz jûdzçm (km «miles), nospiediet pogu UP (uz augðu) uz vairâk nekâ 3 sekundçm. Râdîjumu diapazons ir no 0 lîdz 1500 km (0 lîdz 1500 jûdzçm). PIEZÎME Ja automobilis neatrodas uz lîdzenas virsmas vai akumulators ir ticis atvienots, funkcija ATTÂ- LUMS, KO VAR NOBRAUKT AR ATLIKUÐO DEGVIELAS DAUDZUMU var nedarboties pareizi. Borta dators var nereìistrçt sistçmâ papildu degvielu, ja automobilim iepildîts mazâk par 6 litriem degvielas. Borta dators sniedz vadîtâjam papildu informâciju par automobiïa paðreizçjo darbîbas stâvokli. Tâpçc attâlums, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielas daudzumu, var mainîties atbilstoði automobiïa darbîbas stâvoklim, vidçjam degvielas patçriòam un lîdzðinçjam vadîðanas stilam. Ðî iemesla dçï displejâ sâkotnçji redzamâs vçrtîbas var atðíirties no automobiïa faktiskajâm vçrtîbâm. Ðis skaitlis, kas apzîmç attâlumu, ko var nobraukt ar atlikuðo degvielu, ir rçíinâts aptuveni, tâpçc tas var atðíirties no faktiskâ attâluma, ko var nobraukt. OED Aptuvenais automobiïa âtrums Ðajâ reþîmâ redzams, kâds bijis automobiïa vidçjais âtrums kopð pçdçjâs vidçjâ âtruma atiestatîðanas reizes. Lai atiestatîtu vidçjo automobiïa âtrumu, nospiediet pogu RESET uz vairâk nekâ 1 sekundi tad, kad displejâ redzams vidçjais âtrums. Lai mainîtu paðreizçjo degvielas patçriòa vienîbu no km/h uz jûdzçm/h (km/h «MPH), nospiediet pogu UP (uz augðu) uz vairâk nekâ 3 sekundçm. Râdîjumu diapazons ir no 0 lîdz 260 km/h (160 jûdzçm/h). 4 47

178 Braukðana INFORMÂCIJAS DISPLEJS (JA IR APRÎKOTS) Diapazonâ no -5 C lîdz 3 C/23 F un 37 F (sasalðanas diapazons) aktivizçjas segments Apledojis ceïð. Sasalðanas segments izslçdzas ieslçdzas pçc tam, kad ârçjâ gaisa temperatûras râdîjums nomirgo 5 reizes brîdî, kad notiek pâreja no nesasalðanas diapazona uz sasalðanas diapazonu. Ârçjâ gaisa temperatûra OED Displejâ redzama paðreizçjâ ârçjâ gaisa temperatûra. Lai mainîtu ârçjo gaisa temperatûras râdîjuma vienîbu ( C «F), nospiediet DOWN (uz leju) pogu uz vairâk nekâ 3 sekundçm. Temperatûras vienîba nemainâs, kad borta dators atrodas kalendâra reþîmâ. Râdîjumu diapazons ir no -40 C lîdz +80 C (-40 F lîdz 176 F) OED Atvçrtu durvju un aizmugures paceïamo durvju simbols Borta dators râda, kuras durvis nav kârtîgi aizvçrtas. 4 48

179 Braukðana OED Riepu spiediena pârraudzîbas sistçma (TPMS) (ja ir aprîkota) Displejâ tiek parâdîts, kurâ riepâ ir nepietiekams gaisa spiediens. Vairâk informâcijas skatieties sadaïâ Riepu spiediena pârraudzîbas sistçma 6. nodaïâ. OED Bremþu lukturu darbîbas traucçjumu simbols (ja ir aprîkots) Displejâ tiek parâdîts, kurð bremþu lukturis nedarbojas. 4 49

180 Braukðana ATPAKAÏGAITAS BRÎDINÂJUMA SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) OED Atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçma palîdz vadîtâjam braukt atpakaïgaitâ. Ja sistçma pamana kâdu priekðmetu 120 cm (47 collu) attâlumâ no automobiïa pakaïgala, atskan skaòas signâls. Ðî ir papildu droðîbas sistçma un neaizstâj nepiecieðamîbu vadîtâjam ievçrot piesardzîbu un bût uzmanîgam. Atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçmas sensoru darbîbas zona ir ierobeþota, un sensori daþus priekðmetus var nekonstatçt. Ikreiz, braucot atpakaïgaitâ, vçrojiet, kas atrodas aizmugurç, tikpat uzmanîgi kâ tad, ja automobilim ðâdas sistçmas nebûtu. BRÎDINÂJUMS Aizmugures brîdinâjuma sistçma jâuzskata tikai par papildu funkciju. Aizmugures brîdinâjuma sistçmas darbîbu var ietekmçt daudzi faktori (arî vides apstâkïi), tâpçc vadîtâja pienâkums ir vienmçr, braucot atpakaïgaitâ, kâ arî pirms tam pârbaudît, kas atrodas aizmugurç. Atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçmas darbîba Darbîbas nosacîjumi Ðî sistçma iedarbojas, kad automobilis brauc atpakaïgaitâ un aizdedzes atslçga ir ON stâvoklî. Ja automobilis brauc ar âtrumu, kas ir lielâks par 5 km/h (3 jûdzes/h), sistçma var nedarboties pareizi. Sensora darbîbas attâlums, braucot atpakaïgaitâ, ir apmçram 120 cm (47 collas). Ja vienlaikus tiek pamanîti vairâk par diviem priekðmetiem, kâ pirmais tiek atpazîts tuvâkais. Brîdinâjuma skaòas signâla veidi Kad priekðmets atrodas 120 lîdz 81 cm (47 lîdz 32 collu) attâlumâ no pakaïçjâ bampera, skan pîkstieni ar pârtraukumiem. Kad priekðmets atrodas 80 lîdz 41 (31 lîdz 16 collu) cm attâlumâ no pakaïçjâ bampera, pîkstieni skan bieþâk. Kad priekðmets atrodas 40 cm (15 collu) attâlumâ no pakaïçjâ bampera, skan nepârtraukts pîkstiens. 4 50

181 Braukðana Apstâkïi, kad atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçma nedarbojas Atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçma var nedarboties normâli ðâdos gadîjumos 1. Pie sensora ir piesalis mitrums (kad tas izkusîs, sensors atkal darbosies normâli). 2. Sensors ir pârklâts, piemçram, ar sniegu vai ûdeni, vai arî sensora virsmu kaut kas aizsedz (kad sensors tiks atbrîvots no ðiem ðíçrðïiem, tas atkal darbosies normâli). 3. Braucot pa nelîdzeniem ceïiem, piemçram, pa ceïiem bez seguma, granti, grambâm vai slîpumu. 4. Priekðmeti, kas rada pârmçrîgi skaïu troksni (piemçram, automobiïu skaòas signâli, skaïi motociklu motori vai kravas automobiïu pneimatiskâs bremzes), atrodas sensora uztveres diapazonâ. 5. Stiprs lietus vai ûdens ðïakatas. 6. Sensora darbîbas zonâ atrodas bezvadu raidîtâji vai mobilie tâlruòi. 7. Sensors ir pârklâts ar sniegu. 8. Tiek vilkta piekabe. Sensora darbîbas zona var samazinâties ðâdos gadîjumos 1. Sensors ir pârklâts, piemçram, ar sniegu vai ûdeni. (Pçc atbrîvoðanas no tiem sensora darbîbas zona atkal bûs normâla.) 2. Âra gaisa temperatûra ir ïoti augsta vai zema. Sensors var neatpazît ðâdus priekðmetus 1. Smailus vai tievus priekðmetus, piemçram, virves, íçdes vai nelielus mietiòus. 2. Priekðmetus, kuriem ir tendence absorbçt sensora frekvenci, piemçram, apìçrbus, porainus materiâlus vai sniegu. 3. Priekðmetus, kas ir îsâki par 1 m (40 collâm) un ðaurâki par 14 cm (6 collâm) diametrâ. Droðîbas ieteikumi, lietojot atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçmu Atkarîbâ no âtruma un pamanîto priekðmetu formas atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçmas skaòas signâls var neskançt noteiktâ secîbâ. Atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçma var pienâcîgi nedarboties, ja ir pârveidots automobiïa bamperu augstums vai sensoru uzstâdîjums. Jebkâdas ierîces vai piederumi, kas nav automobiïa raþotâja uzstâdîti, var traucçt sensora darbîbai. Sensors var neuztvert priekðmetus, kas atrodas tuvâk nekâ 40 cm (15 collu) attâlumâ, vai arî tas var noteikt nepareizu attâlumu. Ievçrojiet piesardzîbu. Ja sensors ir sasalis vai noklâts ar sniegu, netîrumiem vai ûdeni, tas var nedarboties, lîdz tiks notîrîts ar mîkstu audumu. Nespiediet, neskrâpçjiet sensoru un nepakïaujiet to triecieniem. Ðâdi var sabojât sensoru. 4 51

182 Braukðana PIEZÎME Ðî sistçma var uztvert priekðmetus tikai sensoru darbîbas zonâ, tâ nespçj uztvert priekðmetus, kas atrodas vietâs, kur sensori nav uzstâdîti. Sensori neuztver arî tâdus mazus vai tievus priekðmetus kâ nelieli mietiòi vai tos priekðmetus, kas atrodas starp sensoriem. Braucot atpakaïgaitâ, vienmçr skatieties, kas atrodas automobilim aizmugurç. Noteikti informçjiet par ðîs sistçmas iespçjâm un ierobeþojumiem citus vadîtâjus, kuriem bûs jâvada ðis automobilis, ja tie nepârzina ðo sistçmu. BRÎDINÂJUMS Esiet ïoti uzmanîgi, braucot tuvu kâdiem ðíçrðïiem uz ceïa, kâ arî seviðíi gâjçjiem un jo îpaði bçrniem. Atcerieties, ka daþus ðíçrðïus sensori nespçj pamanît to attâluma, lieluma vai materiâla dçï, jo visi ðie faktori var ierobeþot sensora darbîbas efektivitâti. Pirms braukðanas jebkurâ virzienâ vienmçr paskatoties pârliecinieties, ka automobilim ceïâ nav nekâdu ðíçrðïu. Paðdiagnostika Ja brîdinâjuma skaòas signâls nav dzirdams vai ja pîkstiens skan ar regulâriem intervâliem, kad ir ieslçgts R (atpakaïgaitas) pârnesums, tas, iespçjams, liecina par atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçmas darbîbas traucçjumiem. Ðâdos gadîjumos automobilis pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. BRÎDINÂJUMS Ðî automobiïa garantija neattiecas uz negadîjumiem vai automobiïa bojâjumiem vai tâ pasaþieru savainojumiem, kuru iemesls ir atpakaïgaitas brîdinâjuma sistçmas nedarboðanâs. Vienmçr brauciet uzmanîgi. 4 52

183 APGAISMOJUMS Akumulatora strâvas taupîðana Ðîs funkcijas mçríis ir nepieïaut akumulatora izlâdçðanos. Sistçma automâtiski izslçdz stâvgaismas lukturus, kad vadîtâjs izòem aizdedzes atslçgu un atver vadîtâja puses durvis. Saskaòâ ar ðo funkciju stâvgaismas lukturi tiek automâtiski izslçgti, ja automobilis naktî tiek novietots stâvçðanai ceïa malâ. Ja nepiecieðams atstât stâvgaismas lukturus ieslçgtus pçc aizdedzes atslçgas izòemðanas, izslçdziet un vçlreiz ieslçdziet stâvgaismas, izmantojot apgaismojuma slçdzi uz stûres. Priekðçjo lukturu gaismas saglabâðana uz kâdu laiku (ja ir aprîkota) Priekðçjie lukturi paliek ieslçgti apmçram 5 minûtes pçc aizdedzes atslçgas izòemðanas vai pagrieðanas ACC vai LOCK stâvoklî. Bet, ja vadîtâja puses durvis tiek atvçrtas un aizvçrtas, priekðçjie lukturi tiek izslçgti pçc 30 sekundçm. Priekðçjos lukturus var izslçgt, divreiz nospieþot raidîtâja slçgðanas pogu vai izslçdzot apgaismojuma slçdzi, atgrieþot to no priekðçjo lukturu vai automâtiskâ reþîma ( Auto ) pozîcijas. Braukðana OED Apgaismojuma regulçðana Apgaismojuma slçdzim ir priekðçjo lukturu un stâvgaismas lukturu pozîcija. Lai regulçtu apgaismojumu, pagrieziet slçdzi sviras galâ vienâ no ðiem stâvokïiem: 1) OFF stâvoklî; 2) stâvgaismas lukturu stâvoklî; 3) priekðçjo lukturu stâvoklî; 4) automâtiskâs ( AUTO ) apgaismes stâvoklî (ja ir aprîkots). 4 53

184 Braukðana Stâvgaismas lukturu pozîcija ( ) Kad apgaismojuma slçdzis ir stâvgaismas lukturu pozîcijâ (1. pozîcijâ), ir ieslçgti aizmugures lukturi, stâvgaismas lukturi, numura zîmes apgaismojums un instrumentu paneïa apgaismojums. OED OED OED Priekðçjo lukturu pozîcija ( ) Kad apgaismes slçdzis ir priekðçjo lukturu pozîcijâ (2. pozîcijâ), ir ieslçgti priekðçjie un aizmugures lukturi, stâvgaismas lukturi, numura zîmes apgaismojums un instrumentu paneïa apgaismojums. PIEZÎME Lai varçtu ieslçgt priekðçjos lukturus, aizdedzes slçdzim jâatrodas ON stâvoklî. Automâtiskâs apgaismes pozîcija (ja ir aprîkota) Kad apgaismes slçdzis ir automâtiskâs ( AUTO ) apgaismes pozîcijâ, aizmugures un priekðçjie lukturi tiek automâtiski ieslçgti un izslçgti atkarîbâ no ârçjâ apgaismojuma. 4 54

185 Braukðana UZMANÎBU Lai nodroðinâtu labâku automâtiskâs apgaismes sistçmas darbîbu, nelieciet nekâdus priekðmetus uz sensora (1), kas atrodas instrumentu panelî. Netîriet sensoru ar logu mazgâðanas lîdzekli, jo mazgâðanas lîdzeklis var izveidot plânu plçvîti, kas var traucçt sensora darbîbai. Ja automobiïa priekðçjais vçjstikls ir tonçts vai pârklâts ar kâdu pârklâjumu, automâtiskâs ( AUTO ) apgaismes sistçma var nedarboties pienâcîgi. OED Tâlâs gaismas lukturu darbîba Lai ieslçgtu priekðçjos tâlâs gaismas lukturus, pavirziet sviru projâm no sevis. Lai ieslçgtu tuvâs gaismas lukturus, pavelciet sviru uz savu pusi. Kad ir ieslçgti priekðçjie tâlâs gaismas lukturi, iedegas tâlâs gaismas lukturu indikatora signâls. Lai nepieïautu akumulatora izlâdçðanos, neatstâjiet lukturus ieslçgtus ilgâku laiku, kad motors nedarbojas. OED Priekðçjo lukturu uzspîdinâðana Lai uzspîdinâtu priekðçjos lukturus, pavelciet sviru uz savu pusi. Pçc atlaiðanas tâ atgriezîsies normâlâ (tuvâs gaismas lukturu) stâvoklî. Lai izmantotu ðo uzspîdinâðanas iespçju, priekðçjo lukturu slçdzim nav jâbût ieslçgtam. 4 55

186 Braukðana OED Pagriezienu virzienrâdîtâji (A) Lai pagriezienu virzienrâdîtâji darbotos, aizdedzes slçdzim jâbût ieslçgtam. Lai ieslçgtu pagriezienu virzienrâdîtâjus, pakustiniet sviru uz augðu vai uz leju. Zaïas bultiòas instrumentu panelî norâda, kurð pagrieziena virzienrâdîtâjs ir ieslçgts. Pçc pagrieziena veikðanas virzienrâdîtâji automâtiski izslçdzas. Ja virzienrâdîtâjs turpina mirgot pçc pagrieziena veikðanas, pagrieziet to OFF stâvoklî ar roku. Joslu maiòas signâli (B) Lai signalizçtu par braukðanas joslas maiòu, mazliet izkustiniet pagrieziena virzienrâdîtâja sviru un turiet to. Pçc atlaiðanas svira atgriezîsies OFF stâvoklî. Ja virzienrâdîtâjs paliek degot un nemirgo vai mirgo nepareizi, iespçjams, kâda no virzienrâdîtâju spuldzîtçm ir izdegusi un ir jânomaina. PIEZÎME Ja indikators mirgo pârmçrîgi âtri vai lçni, iespçjams, ir izdegusi spuldzîte vai elektroshçmâ ir vâjð elektrîbas savienojums. OED Priekðçjie miglas lukturi (ja ir aprîkoti) Miglas lukturi uzlabo redzamîbu un novçrð negadîjumus, kad redzamîbu apgrûtina migla, lietus vai sniegs u.c. Miglas lukturi ieslçdzas, kad pçc priekðçjo lukturu slçdþa ieslçgðanas miglas lukturu slçdzis (1) tiek pagriezts ON stâvoklî (2). Lai izslçgtu priekðçjos miglas lukturus, vçlreiz pagrieziet ðo slçdzi ON (2) stâvoklî. 4 56

187 Braukðana UZMANÎBU Kad miglas lukturi darbojas, tie patçrç lielu daudzumu automobiïa elektrîbas. Lai nepieïautu nevajadzîgu akumulatora un ìeneratora izlâdçðanu, izmantojiet miglas lukturus tikai vâjas redzamîbas apstâkïos. OED Pakaïçjie miglas lukturi (ja ir aprîkoti) Lai ieslçgtu pakaïçjos miglas lukturus, pagrieziet priekðçjo lukturu slçdzi ON stâvoklî un ieslçdziet aizmugures miglas lukturu slçdzi (instrumentu panelî iedegsies gaismas indikators). Pakaïçjie miglas lukturi ieslçdzas pçc priekðçjo miglas lukturu slçdþa pagrieðanas ON stâvoklî, priekðçjo lukturu slçdþa pagrieðanas stâvgaismas pozîcijâ (ja aprîkota) un pakaïçjo miglas lukturu slçdþa ieslçgðanas. Lai izslçgtu pakaïçjos miglas lukturus, vçlreiz pagrieziet to slçdzi ON stâvoklî vai izslçdziet priekðçjo lukturu slçdzi. Dienas braukðanas apgaismojums (ja ir aprîkots) Dienas braukðanas apgaismojums (Daytime Running Light - DRL) var palîdzçt citiem saskatît jûsu automobiïa priekðgalu dienas laikâ. DRL ir noderîgs daudzos daþâdos braukðanas apstâkïos, bet îpaði labi tas kalpo pçc saullçkta un pirms saulrieta. DRL sistçma izslçdz priekðçjos tuvâs gaismas lukturus, ja: 1) tiek ieslçgts priekðçjo lukturu slçdzis; 2) tiek ieslçgts stâvgaismas lukturu slçdzis; 3) tiek izslçgts motors. PIEZÎME Ja vçlaties, lai dienas braukðanas apgaismojums bûtu izslçgts, atveriet vadîtâja puses droðinâtâju paneïa vâciòu un ielieciet jebkuru rezerves droðinâtâju DRL OFF pozîcijâ. 4 57

188 Braukðana Zemâk redzams piemçrs pareizam slçdþa novietojumam. Ja kravas masa atðíiras no tâs, kas sniegta tabulâ, noregulçjiet slçdzi tâ, lai priekðçjo lukturu radîtâ gaisma bûtu pçc iespçjas tuvâka rezultâtam, kâds tiek panâkts saskaòâ ar ðo tabulu. OED Priekðçjo lukturu augstuma regulçðana (ja ir aprîkota) Lai noregulçtu priekðçjo lukturu augstumu atbilstoði pasaþieru skaitam un kravas masai bagâþas nodalîjumâ, pagrieziet lukturu augstuma regulçðanas slçdzi. Jo augstâks slçdþa stâvokïa cipars, jo zemâk novietoti priekðçjie lukturi. Vienmçr uzturiet priekðçjiem lukturiem pienâcîgu augstumu, pretçjâ gadîjumâ priekðçjie lukturi var apþilbinât citus satiksmes dalîbniekus. Slodze Tikai vadîtâjs Vadîtâjs + priekð. pasaþ. Visi pasaþieri (ieskaitot vadîtâju) Visi pasaþieri (ieskaitot vadîtâju) + maksimâlâ pieïaujamâ krava Vadîtâjs + maksimâlâ krava Slçdþa stâvoklis

189 Braukðana LOGU TÎRÎTÂJI UN MAZGÂTÂJI Vçjstikla tîrîtâji OED A tips Kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, tîrîtâji darbojas ðâdi. 0 : Tîrîtâjs nedarbojas. INT : Tîrîtâjs darbojas ar pârtraukumiem - ar vienâdiem tîrîðanas intervâliem. Izmantojiet ðo reþîmu nelielâ lietû vai dûmakâ. Lai mainîtu âtrumu, pagrieziet âtruma regulçðanas slçdzi (1). 1 : Vidçjs tîrîtâja âtrums. 2 : Liels tîrîtâja âtrums. : Lai veiktu vienu tîrîðanas ciklu, pavirziet sviru uz leju un atlaidiet to, svirai atrodoties 0 stâvokli. Lai tîrîtâji darbotos nepârtraukti, pavirziet sviru uz leju un turiet. PIEZÎME Ja uz vçjstikla uzkrâjusies bieza sniega vai ledus kârta, sildiet to ar atkausçtâju apmçram 10 minûtes vai lîdz sniega un/vai ledus nokuðanai un tikai tad tîriet to ar logu tîrîtâjiem, lai nesabojâtu tos. B tips Kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, tîrîtâji darbojas ðâdi. 0/1/2/ : Skatieties skaidrojumus A tipa tîrîtâju darbîbai. AUTO (ja ir aprîkots) : Lietus sensors, kas atrodas vçjstikla augðpusç, uztver lietus stiprumu un regulç tîrîðanas ciklu atbilstoðos intervâlos. Jo vairâk lîst, jo âtrâk darbojas tîrîtâjs. Kad lietus pârstâj lît, tîrîtâjs pârstâj tîrîðanu. Lai mainîtu âtruma iestatîjumus, pagrieziet âtruma regulçðanas slçdzi (1). Ja aizdedzes slçdzis tiek pagriezts ON stâvoklî, kad tîrîtâja slçdzis ir uzstâdîts automâtiskajâ ( AUTO ) reþîmâ, vai tîrîtâjs tiek uzstâdîts AUTO reþîmâ, kad aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî, tîrîtâjs veiks vienu tîrîðanas ciklu, lai veiktu savas sistçmas pârbaudi. Kad tîrîtâju nav nepiecieðams izmantot, noregulçjiet to OFF stâvoklî. 4 59

190 Braukðana UZMANÎBU Pirms automobiïa mazgâðanas uzstâdiet logu tîrîtâju slçdzi OFF stâvoklî, lai neïautu tîrîtâjam darboties automâtiskajâ reþîmâ. Ja automobiïa mazgâðanas laikâ logu tîrîtâju slçdzis ir uzstâdîts AUTO reþîmâ, tîrîtâjs var sâkt darboties un tikt sabojâts. Nenoòemiet sensora vâciòu, kas atrodas vçjstikla pasaþieru puses augðpusç. Tâ var sabojât sistçmas detaïas, bet automobiïa garantija ðâdâ gadîjumâ nebûs spçkâ. Iedarbinot automobili ziemâ, uzstâdiet logu tîrîtâju slçdzi OFF stâvoklî. Pretçjâ gadîjumâ logu tîrîtâji var sâkt darboties un ledus var sabojât to slotiòas. Pirms logu tîrîtâju darbinâðanas vienmçr notîriet visu sniegu un atkausçjiet vçjstiklu, lai tîrîtâji varçtu pienâcîgi darboties. BRÎDINÂJUMS Kad aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî un vçjstikla tîrîtâju slçdzis ir uzstâdîts AUTO reþîmâ, ievçrojiet piesardzîbu ðâdâs situâcijâs, lai nesavainotu rokas un citas íermeòa daïas. Nepieskarieties vçjstikla augðmalai, kur atrodas lietus sensors. Neslaukiet vçjstikla augðmalu ar mitru vai slapju drânu. Nespiediet vçjstikla augðmalu. UZMANÎBU Lai nepieïautu iespçjamu logu tîrîtâju vai vçjstikla bojâjumu, nedarbiniet tîrîtâjus, ja vçjstikls ir sauss. Lai nesabojâtu logu tîrîtâju slotiòas, nepieïaujiet to saskari ar benzînu, petroleju, krâsas ðíîdinâtâju vai citiem ðíîdinâtâjiem. Lai nesabojâtu logu tîrîtâju slotiòas un citus komponentus, nemçìiniet kustinât tîrîtâjus ar roku. 4 60

191 Braukðana Ja mazgâtâjs nedarbojas, pârbaudiet mazgâðanas ðíidruma lîmeni. Ja ðíidruma lîmenis nav pietiekams, mazgâtâja tvertnç jâpielej piemçrots neabrazîvs vçjstikla mazgâðanas ðíidrums. Tvertnes uzpildîðanas atvere atrodas motora nodalîjuma priekðpusç pasaþiera pusç. Vçjstikla mazgâtâji OED Kad svira ir OFF stâvoklî, viegli pavelciet to uz savu pusi, lai uzsmidzinâtu mazgâðanas ðíidrumu uz vçjstikla un darbinâtu tîrîtâjus 2-3 ciklus. Izmantojiet ðo funkciju, kad vçjstikls ir netîrs. Smidzinâðana un tîrîtâju darbîba turpinâsies lîdz sviras atlaiðanai. UZMANÎBU Lai nesabojâtu logu mazgâtâja sûkni, nedarbiniet mazgâtâju, kad ðíidruma tvertne ir tukða. BRÎDINÂJUMS Nelietojiet logu mazgâtâju ûdens sasalðanas temperatûrâ, ja vçjstikls iepriekð nav sasildîts ar atkausçtâjiem. Mazgâðanas ðíidrums, nokïûstot uz vçjstikla, var sasalt un apgrûtinât redzamîbu. OED Pakaïçjâ loga tîrîtâja un mazgâtâja slçdzis (ja ir aprîkots) Pakaïçjâ loga tîrîtâja un mazgâtâja slçdzis atrodas logu mazgâtâju un tîrîtâju slçdþa sviras galâ. Lai darbinâtu pakaïçjâ loga tîrîtâju un mazgâtâju, pagrieziet slçdzi vajadzîgajâ stâvoklî. - mazgâðanas ðíidruma smidzinâðana un stikla tîrîðana; - parasta tîrîtâja darbîba; o - tîrîtâjs nedarbojas; - mazgâðanas ðíidruma smidzinâðana un stikla tîrîðana. 4 61

192 Braukðana ATKAUSÇTÂJS UZMANÎBU Lai nesabojâtu elektriskos vadus, kas piestiprinâti pie pakaïçjâ loga iekðpuses, nekâdâ gadîjumâ netîriet ðos logus ar asiem priekðmetiem vai abrazîviem tîrîðanas lîdzekïiem. PIEZÎME Informâciju par priekðçjâ vçjstikla atkausçðanu un noþâvçðanu skatieties sadaïâ Vçjstikla atkausçðana un noþâvçðana ðajâ nodaïâ. A tips B tips OED Lai iedarbinâtu pakaïçjâ loga atkausçtâju, nospiediet pakaïçjâ loga atkausçtâja pogu. Kad atkausçtâjs ir ieslçgts, izgaismojas pakaïçjâ loga atkausçtâja pogas indikators. Ja uz pakaïçjâ loga uzkrâjusies bieza sniega kârta, pirms atkausçtâja darbinâðanas noslaukiet to. Pakaïçjâ loga atkausçtâjs tiek automâtiski izslçgts pçc apmçram 20 minûtçm vai pçc aizdedzes slçdþa izslçgðanas. Lai izslçgtu atkausçtâju, vçlreiz nospiediet aizmugures loga atkausçtâja slçdzi. OED Pakaïçjâ loga atkausçtâjs Atkausçtâjs sasilda logu, lai varçtu notîrît sarmu, mitrumu un plânu ledu no pakaïçjâ loga iekðpuses un ârpuses, kad darbojas motors. Ârçjâ spoguïa atkausçtâjs (ja ir aprîkots) Ja automobilis ir aprîkots ar ârçjo atpakaïskata spoguïu atkausçtâju, tas darbojas vienlaikus ar aizmugures loga atkausçtâju. 4 62

193 Braukðana AVÂRIJAS GAISMAS SIGNÂLS OED Priekðçjâ vçjstikla atledotâjs (ja ir aprîkots) Lai ðî funkcija varçtu darboties, jâiedarbina motors. Lai iedarbinâtu priekðçjâ vçjstikla atledotâju, nospiediet priekðçjâ vçjstikla atledotâja pogu. Kad atledotâjs darbojas, izgaismojas pogas indikators. Priekðçjâ vçjstikla atledotâjs tiek automâtiski izslçgts pçc 20 minûtçm vai aizdedzes slçdþa izslçgðanas. Lai izslçgtu atledotâju, vçlreiz nospiediet priekðçjâ vçjstikla atledotâja pogu. OED Avârijas gaismas signâls jâieslçdz vienmçr, kad ar automobili jâapstâjas bîstamâ vietâ. Veicot ðâdu ârkârtas apstâðanos, vienmçr pçc iespçjas tâlâk nobrauciet no ceïa braucamâs daïas. Lai ieslçgtu avârijas gaismas signâlu, nospiediet avârijas gaismas signâla slçdzi. Nospieþot ðo slçdzi, sâk mirgot visi pagriezienu virzienrâdîtâji. Avârijas gaismas signâls darbojas arî tad, ja atslçga neatrodas aizdedzes slçdzî. Lai izslçgtu avârijas gaismas signâlu, vçlreiz nospiediet slçdzi. 4 63

194 Braukðana MANUÂLÂ KLIMATA KONTROLES SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) 1. Temperatûras regulçðanas slçdzis 2. Reþîma izvçles slçdzis 3. Ventilatora âtruma regulçðanas slçdzis 4. Gaisa kondicionçðanas poga (ja ir aprîkota) 5. Gaisa plûsmas regulçðanas poga 6. Pakaïçjâ loga atkausçðanas poga OED

195 Braukðana Ventilatora âtruma regulçðanas slçdzis Lai varçtu darbinât ventilatoru, aizdedzes slçdzim jâbût ON stâvoklî. Ventilatora âtruma regulçðanas slçdzis ïauj regulçt no ventilâcijas sistçmas plûstoðâ gaisa âtrumu. Lai mainîtu ventilatora âtrumu, pagrieziet slçdzi pa labi, lai palielinâtu âtrumu, vai pa kreisi - lai samazinâtu. Lai izslçgtu ventilatoru, pagrieziet slçdzi OFF stâvoklî. OED OED OED Temperatûras regulçðanas slçdzis Temperatûras regulçðanas slçdzis ïauj regulçt no ventilâcijas sistçmas - plûstoðâ gaisa temperatûru. Lai mainîtu gaisa temperatûru salonâ, pagrieziet slçdzi. Lai paaugstinâtu gaisa temperatûru, pagrieziet slçdzi pa labi, un, lai atdzesçtu salona gaisu, pagrieziet slçdzi pa kreisi. Reþîma izvçles slçdzis Reþîma izvçles slçdzis regulç gaisa plûsmas virzienu caur ventilâcijas sistçmu. 4 65

196 Braukðana OED MAX/ A/C pozîcija MAX A/C Ja ir izvçlçts MAX A/C reþîms, kad ventilatora âtrums ir ieslçgts, tiek automâtiski uzstâdîti ðâdi sistçmas parametri: ieslçgta gaisa kondicionçðanas sistçma; izvçlçta gaisa recirkulâcijas pozîcija; tiek izvçlçts sejas reþîms. Izvçloties MAX A/C reþîmu, nevar atcelt gaisa kondicionçtâja darbîbu vai mainît gaisa recirkulâcijas reþîma pozîciju. Lai panâktu maksimâlu atdzesçðanu, uzstâdiet ventilatora âtruma regulçðanas slçdzi vajadzîgajâ âtrumâ un pagrieziet temperatûras regulçðanas slçdzi lîdz galam pa kreisi. (Atveres: B, D.) 4 66

197 Braukðana Sejas pozîcija Gaisa plûsma ir vçrsta pret íermeòa augðdaïu un seju. Katru atveri var papildus regulçt, lai virzîtu no atveres izplûstoðo gaisu. (Atveres: B, D.) Sejas un grîdas pozîcija Gaisa plûsma ir vçrsta pret seju un grîdu. Gaiss, kas tiek vadîts uz grîdu, ir siltâks nekâ gaiss, kas tiek vadîts sejas virzienâ (ja vien temperatûras regulçðanas slçdzis nav uzstâdîts viszemâkâs temperatûras stâvoklî). (Atveres: B, D, C, E.) Grîdas pozîcija Lielâkâ daïa gaisa plûsmas ir vçrsta pret grîdu, bet neliels gaisa apjoms tiek pievadîts vçjstikla un sânu logu atkausçtâjiem. (Atveres: C, E, A, D.) Grîdas un atkausçðanas pozîcija Lielâkâ daïa gaisa plûsmas ir vçrsta pret grîdu un vçjstiklu, bet neliels gaisa daudzums tiek pievadîts sânu logu atkausçtâjiem. (Atveres: A, C, E, D.) Atkausçðanas pozîcija Lielâkâ daïa gaisa plûsmas ir vçrsta pret vçjstiklu, bet neliels gaisa daudzums tiek pievadîts sânu logu atkausçtâjiem. (Atveres: A, D.) OED Ventilâcijas atveres instrumentu panelî Gaisa izplûdes atveri (B un D) var atseviðíi atvçrt vai aizvçrt, izmantojot horizontâlo îkðíratu. Lai aizvçrtu ventilâcijas atveri, pagrieziet îkðíratu lîdz galam pa kreisi. Lai atvçrtu, pagrieziet îkðíratu pa labi vajadzîgajâ attâlumâ. Gaisa izplûdi no ðîm atverçm var regulçt arî ar ventilâcijas atveres regulçðanas sviru, kâ redzams attçlâ. 4 67

198 Braukðana OED Gaisa plûsmas regulçðanas poga Ar ðo pogu var izvçlçties ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîciju vai gaisa recirkulâcijas pozîciju. Lai mainîtu gaisa plûsmas reþîmu, nospiediet regulçðanas pogu. Gaisa recirkulâcijas pozîcija Kad ir izvçlçta gaisa recirkulâcijas pozîcija, izgaismojas pogas indikators. Kad ir izvçlçta gaisa recirkulâcijas pozîcija, gaiss no automobiïa salona tiek izvadîts caur apkures sistçmu un sasildîts vai atdzesçts atkarîbâ no izvçlçtâs funkcijas. Ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija Kad ir izvçlçta ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija, pogas indikators neizgaismojas. Kad ir izvçlçta ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija, gaiss iekïûst automobilî no ârpuses un tiek sasildîts vai atdzesçts atkarîbâ no izvçlçtâs funkcijas. 4 68

199 Braukðana PIEZÎME Ilgstoði darbinot apkures sistçmu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, var aizmigloties vçjstikls un sânu logi, apgrûtinot redzamîbu. Arî gaiss salonâ zaudçs svaigumu. Turklât ilgstoði darbinot gaisa kondicionçðanu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, gaiss salonâ kïûst pârâk sauss. BRÎDINÂJUMS Ilgstoði darbinot klimata kontroles sistçmu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, automobilî var uzkrâties mitrums, aizmiglojot stiklu un apgrûtinot redzamîbu. Neguliet automobilî ar ieslçgtu gaisa kondicionçðanas vai apsildes sistçmu. Retinâtais skâbeklis un/vai íermeòa temperatûras kriðanâs var nodarît nopietnu kaitçjumu veselîbai vai izraisît nâvi. Ilgstoða klimata kontroles sistçmas darbinâðana gaisa recirkulâcijas reþîmâ var izraisît miegainîbu un nespçju vadît automobili. Braukðanas laikâ pçc iespçjas bieþâk izvçlieties ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîciju. OED Gaisa kondicionçðanas poga (ja ir aprîkota) Lai ieslçgtu gaisa kondicionçðanas sistçmu, nospiediet pogu A/C (pogâ izgaismosies indikatora signâls). Lai izslçgtu gaisa kondicionçðanas sistçmu, vçlreiz nospiediet pogu. 4 69

200 Braukðana Sistçmas darbîba Ventilâcija 1. Uzstâdiet reþîmu pozîcijâ. 2. Uzstâdiet gaisa plûsmas regulçðanas pogu ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcijâ. 3. Uzstâdiet temperatûras regulçðanas pogu vajadzîgajâ pozîcijâ. 4. Uzstâdiet ventilatora âtruma regulçðanas slçdzi vajadzîgajâ âtruma reþîmâ. Sildîðana 1. Uzstâdiet reþîmu pozîcijâ. 2. Uzstâdiet gaisa plûsmas regulçðanas pogu ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcijâ. 3. Uzstâdiet temperatûras regulçðanas pogu vajadzîgajâ pozîcijâ. 4. Uzstâdiet ventilatora âtruma regulçðanas slçdzi vajadzîgajâ âtrumâ. 5. Ja nepiecieðama sildîðana un gaisa mitruma samazinâðana, ieslçdziet gaisa kondicionçtâju (ja ir aprîkots). Ja aizsvîst vçjstikls, uzstâdiet reþîmu, pozîcijâ. Gaisa kondicionçðana (ja ir aprîkota) Visas Kia automobiïu gaisa kondicionçðanas sistçmas ir pildîtas ar videi draudzîgu R134a dzesçtâjvielu, kas nav kaitîga ozona slânim. 1. Iedarbiniet motoru. Nospiediet gaisa kondicionçðanas pogu. 2. Uzstâdiet reþîmu pozîcijâ. 3. Uzstâdiet gaisa plûsmas regulçðanas slçdzi ârçjâ gaisa vai gaisa recirkulâcijas pozîcijâ. 4. Noregulçjiet ventilatora âtrumu un temperatûru tâ, lai uzturçtu maksimâlu komfortu. Ja ir nepiecieðama maksimâla dzesçðana, uzstâdiet temperatûras slçdzi maksimâlajâ stâvoklî pa kreisi, gaisa plûsmas regulçðanas pogu - gaisa recirkulâcijas reþîmâ un ventilatora âtruma regulçðanas slçdzi - maksimâlâ âtruma reþîmâ. 4 70

201 Braukðana PIEZÎME Izmantojot gaisa kondicionçðanas sistçmu, uzmanîgi vçrojiet motora temperatûras râdîtâju, braucot pret kalnu vai blîvas satiksmes apstâkïos, kad âra temperatûra ir augsta. Gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîba var izraisît motora pârkarðanu. Ja temperatûras râdîtâjs liecina par motora pârkarðanu, atstâjiet ieslçgtu ventilatoru, bet izslçdziet gaisa kondicionçðanas sistçmu. Atverot logus mitrâ laikâ, gaisa kondicionçðanas ietekmç automobiïa salonâ var veidoties ûdens lâsîtes. Tâ kâ pârmçrîgâ daudzumâ tâs var sabojât elektriskâs ierîces, gaisa kondicionçtâja darbîbas laikâ logiem vienmçr jâbût aizvçrtiem. Gaisa kondicionçðanas sistçmas lietoðanas ieteikumi Ja automobilis karstâ laikâ ir bijis novietots tieðos saules staros, uz neilgu laiku atveriet logus, lai no automobiïa izplûstu sakarsuðais gaiss. Lai lietainâ laikâ noþâvçtu mitrumu logu iekðpusç, ieslçdziet gaisa kondicionçðanas sistçmu, lai samazinâtu gaisa mitrumu automobiïa salonâ. Gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîbas laikâ var nedaudz mainîties motora âtrums tukðgaitâ atbilstoði gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîbas cikliem. Tâ ir sistçmas normâlas darbîbas îpaðîba. Iedarbiniet gaisa kondicionçðanas sistçmu vismaz vienreiz mçnesî uz daþâm minûtçm, lai nodroðinâtu tâs maksimâli efektîvu darbîbu. Pçc gaisa kondicionçðanas sistçmas lietoðanas zemç zem automobiïa pasaþiera pusç var pilçt un pat uzkrâties tîrs ûdens. Tâ ir sistçmas normâlas darbîbas îpaðîba. Darbinot gaisa kondicionçðanas sistçmu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, var panâkt maksimâlu dzesçðanu, taèu, pastâvîgi izmantojot ðo reþîmu, gaiss automobiïa salonâ zaudç svaigumu. 4 71

202 Braukðana Gaisa kondicionçtâja dzesçðanas ðíidruma un kompresora smçrvielas daudzuma pârbaude Kad dzesçðanas ðíidruma ir pârâk maz, gaisa kondicionçtâja darbîba pasliktinâs. Arî pârmçrîgs ðíidruma daudzums negatîvi ietekmç gaisa kondicionçðanas sistçmu. Tâpçc, ja ir vçrojami sistçmas darbîbas traucçjumi, tâ jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. BRÎDINÂJUMS Gaisa kondicionçðanas sistçmas tehniskâ apkope jâveic tikai autorizçtiem Kia pârstâvjiem. Nepareizi veikta tehniskâ apkope var izraisît smagus cilvçku savainojumus. PIEZÎME Ja gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîba pasliktinâs, ir svarîgi izmantot piemçrota veida smçrvielu un dzesçðanas ðíidrumu pareizâ daudzumâ. Pretçjâ gadîjumâ var sabojât kompresoru un izraisît sistçmas darbîbas traucçjumus. 4 72

203 Braukðana AUTOMÂTISKÂ KLIMATA KONTROLES SISTÇMA (JA IR APRÎKOTA) 1. Temperatûras regulçðanas slçdzis 2. AUTO (automâtiskâs regulçðanas) poga 3. Gaisa kondicionçtâja (A/C) displejs 4. Ventilatora âtruma regulçðanas slçdzis 5. Gaisa kondicionçðanas poga 6. Gaisa plûsmas regulçðanas poga / gaisa kvalitâtes kontroles sistçmas poga (ja ir aprîkota) 7. Priekðçjâ vçjstikla maksimâlas atkausçðanas poga 8. Reþîma izvçles pogas 9. OFF (izslçgðanas) poga 10. Pakaïçjâ vçjstikla atkausçðanas poga OED

204 Braukðana Automâtiska darbîba OED Automâtisko klimata kontroles sistçmu regulç, vienkârði uzstâdot vajadzîgo temperatûru. Pilnîgi automâtiskâ temperatûras regulçðanas sistçma (FATC) automâtiski regulç sildîðanas un dzesçðanas sistçmu. 1. Nospiediet pogu AUTO. Displejâ parâdîsies indikators AUTO. Visi reþîmi, ventilatora âtrumi, gaisa plûsma un gaisa kondicionçðana tiks regulçta automâtiski saskaòâ ar uzstâdîto temperatûru. 2. Nospiediet pogu TEMP, lai uzstâdîtu vajadzîgo temperatûru. Ja ir uzstâdîta viszemâkâ temperatûra Lo, gaisa kondicionçðanas sistçma darbosies nepârtraukti. 3. Lai izslçgtu automâtisko darbîbu, nospiediet jebkuru pogu, izòemot temperatûras regulçðanas un gaisa kvalitâtes kontroles sistçmas pogu. Nospieþot reþîma izvçles, gaisa kondicionçðanas, atkausçðanas, gaisa plûsmas regulçðanas vai ventilatora âtruma pogu, attiecîgâ funkcija tiks regulçta manuâli, bet pârçjâs funkcijas turpinâs darboties automâtiski. Neatkarîgi no uzstâdîtâs temperatûras, ja ir ieslçgts automâtiskais reþîms, gaisa kondicionçðanas sistçma var iedarboties automâtiski, lai samazinâtu gaisa mitrumu automobiïa salonâ, pat ja ir uzstâdîta diezgan augsta temperatûra. OED PIEZÎME Lai nodroðinâtu labâku sildîðanas un dzesçðanas sistçmas regulçðanu, nenovietojiet neko uz sensora, kas atrodas virs instrumentu paneïa. 4 74

205 Braukðana Manuâla darbîba Sildîðanas un dzesçðanas sistçmu var regulçt arî manuâli, spieþot pogas, izòemot pogu AUTO. Ðâdâ gadîjumâ sistçma turpmâk darbojas atbilstoði nospiestajâm pogâm. Nospieþot jebkuru pogu, izòemot pogu AUTO, sistçmas automâtiskas darbîbas laikâ, nenospiesto pogu funkcijas tiek regulçtas automâtiski. Lai atjaunotu sistçmas pilnîgi automâtisku regulçðanu, nospiediet pogu AUTO. OED Temperatûras regulçðanas slçdzis Pagrieþot slçdzi lîdz galam pa labi, temperatûra paaugstinâs lîdz maksimâlajam lîmenim ( HI ). Pagrieþot slçdzi lîdz galam pa kreisi, temperatûra samazinâs lîdz minimâlajam lîmenim ( Lo ). Grieþot slçdzi, temperatûra paaugstinâs vai pazeminâs par 0,5 C/1 F. Kad ir uzstâdîta viszemâkâ temperatûra, gaisa kondicionçðana darbojas nepârtraukti. Temperatûras vienîbu mainîðana Ja akumulators bijis izlâdçjies vai atvienots, temperatûras reþîma râdîjums tiek atiestatîts pçc Celsija skalas. Tâ ir normâla sistçmas îpaðîba, un temperatûru no Celsija uz Fârenheita skalu var pârslçgt ðâdi. Turot nospiestu pogu OFF, nospiediet pogu AUTO uz vismaz 3 sekundçm. Râdîjuma vienîbas pârslçgsies no Celsija skalas uz Fârenheita skalu vai otrâdi. 4 75

206 Braukðana OED Ventilatora âtruma regulçðanas slçdzis Vajadzîgo ventilatora âtrumu var uzstâdît, pagrieþot ventilatora âtruma regulçðanas slçdzi. Jo lielâks ir ventilatora âtrums, jo vairâk gaisa tiek pievadîts. Lai izslçgtu ventilatoru, nospiediet pogu OFF. Gaisa plûsmas regulçðanas poga Ar to izvçlas ârçjâ (svaigâ) gaisa vai gaisa recirkulâcijas pozîciju. Lai mainîtu gaisa plûsmas reþîmu, nospiediet regulçðanas pogu. Ar katru pogas spiedienu gaisa plûsmas reþîms mainâs ðâdi: Gaisa recirkulâcija OED Gaisa recirkulâcijas pozîcija Kad tiek izvçlçts gaisa recirkulâcijas reþîms, iedegas pogas gaismas indikators. Kad ir izvçlçts gaisa recirkulâcijas reþîms, salona gaiss tiek sûknçts caur apsildes sistçmu un sasildîts vai atdzesçts atkarîbâ no izvçlçtâs funkcijas. Gaisa kvalitâtes kontroles sistçma (ja ir aprîkota) Ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija 4 76

207 Braukðana OED Gaisa kvalitâtes kontroles sistçma (ja ir aprîkota) Gaisa plûsmu automobilî no ârpuses var regulçt automâtiski. Nospiediet pogu, lai ieslçgtu gaisa kvalitâtes kontroles sistçmu. Izmantojot gaisa kvalitâtes kontroles sistçmas (AQS) reþîmu, sistçma automâtiski uztver ârçjâ gaisa piesâròojumu un samazina piesâròojumu gaisâ, kas ieplûst automobiïa salonâ, tomçr smakas un nepatîkami aromâti salonâ var bût jûtami. Lai dezaktivçtu sistçmu: vçlreiz nospiediet pogu; nospiediet gaisa plûsmas regulçðanas pogu; nospiediet pogu AUTO ; uzstâdiet ( ) vai ( ) reþîmu (kad ir aktivizçts atkausçtâjs); uzstâdiet temperatûras regulçðanas slçdzi Lo vai HI stâvoklî automâtiskas darbîbas laikâ ( AUTO pogâ izgaismojas gaismas indikators); nospiediet pogu OFF. UZMANÎBU Ilgstoða braukðana ar ieslçgtu gaisa kvalitâtes kontroles sistçmu izraisa automobiïa logu iekðpuses aizsvîðanu. Lai likvidçtu mitrumu logu iekðpusç, nospiediet pogu vai uzstâdiet gaisa plûsmas pogu ârçjâ gaisa pozîcijâ. Gaisa kvalitâtes kontroles sensors atrodas radiatora pusç, rîkojieties uzmanîgi, lai nesabojâtu sensoru. 4 77

208 Braukðana Ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija Kad ir izvçlçts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms, pogas gaismas indikators nav izgaismots. Kad ir izvçlçta ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija, gaiss iekïûst automobilî no ârpuses un tiek sasildîts vai atdzesçts atkarîbâ no izvçlçtâs funkcijas. PIEZÎME Ilgstoði darbinot apkures sistçmu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, var aizsvîst vçjstikls un sânu logi, apgrûtinot redzamîbu. Tâpat gaiss salonâ zaudç svaigumu. Turklât ilgstoði darbinot gaisa kondicionçðanu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, gaiss salonâ kïûst pârâk sauss. BRÎDINÂJUMS Ilgstoði darbinot klimata kontroles sistçmu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, automobilî var uzkrâties mitrums, aizmiglojot stiklu un apgrûtinot redzamîbu. Neguliet automobilî ar ieslçgtu gaisa kondicionçðanas vai apsildes sistçmu. Retinâtais skâbeklis un/vai íermeòa temperatûras kriðanâs var nodarît nopietnu kaitçjumu veselîbai vai izraisît nâvi. Ilgstoða klimata kontroles sistçmas darbinâðana gaisa recirkulâcijas reþîmâ var izraisît miegainîbu un likt zaudçt spçju vadît automobili. Braukðanas laikâ pçc iespçjas bieþâk izvçlieties ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîciju. 4 78

209 Braukðana OED OED Reþîmu (gaisa plûsmas virzienu) izvçles pogas Ar reþîma izvçles pogu var regulçt gaisa plûsmas virzienu caur ventilâcijas sistçmu. Jûs varat izvçlçties daþâdus reþîmus, nospieþot sejas, grîdas un/vai atkausçðanas reþîma pogu. Nospieþot pogu vienu reizi, iedegsies atbilstoðais slçdþa gaismas indikators, un, nospieþot pogu vçlreiz, indikators nodzisîs. 4 79

210 Braukðana Sejas pozîcija Gaisa plûsma ir vçrsta pret íermeòa augðçjo daïu un seju. Turklât ir arî iespçjams regulçt katru atveri, lai virzîtu no atveres plûstoðo gaisu. (Atveres: B, D.) Grîdas pozîcija Lielâkâ gaisa plûsmas daïa ir vçrsta pret grîdu. (Atveres: C, E, A, D.) Atkausçðanas pozîcija Lielâkâ daïa gaisa plûsmas ir vçrsta pret vçjstiklu. (Atveres: A, D.) Tâpat jûs varat izvçlçties 2-3 gaisa plûsmas pozîcijas vienlaicîgi: - sejas ( ) + grîdas ( ) reþîms; - sejas ( ) + atkausçðanas ( ) reþîms; - grîdas ( ) + atkausçðanas ( ) reþîms; - sejas ( ) + grîdas ( ) + atkausçðanas ( ) reþîms. OED Maksimâlas (MAX) atkausçðanas reþîms Izvçloties maksimâlas (MAX) atkausçðanas reþîmu, automâtiski tiek veikti ðâdi uzstâdîjumi: tiek ieslçgta gaisa kondicionçðanas sistçma; tiek aktivizçts ârçjâ (svaigâ) gaisa plûsmas reþîms; ventilatoram tiek uzstâdîts lielâkais âtrums. Izvçloties MAX atkausçðanas reþîmu, nevar atcelt gaisa kondicionçtâja darbîbu vai mainît ârçjâ (svaigâ) gaisa plûsmas reþîmu, taèu var mainît ventilatora âtrumu un gaisa temperatûru. Lai izslçgtu MAX atkausçðanas reþîmu, nospiediet reþîma pogu vai vçlreiz MAX atkausçðanas pogu, vai pogu AUTO. 4 80

211 Braukðana OED Ventilâcijas atveres instrumentu panelî Gaisa plûsmas atveri (B un D) var atseviðíi atvçrt vai aizvçrt ar horizontâlu îkðíratu. Lai aizvçrtu ventilâcijas atveri, pagrieziet îkðíratu lîdz galam pa kreisi. Lai to atvçrtu, pagrieziet îkðíratu pa labi vajadzîgajâ attâlumâ. Gaisa plûsmu no ðîm atverçm var regulçt arî ar ventilâcijas atveres regulçðanas sviru, kâ redzams attçlâ. OED Gaisa kondicionçðanas poga Lai ieslçgtu gaisa kondicionçðanas sistçmu, nospiediet pogu A/C (izgaismosies indikatora gaismas signâls). Lai izslçgtu gaisa kondicionçðanas sistçmu, vçlreiz nospiediet ðo pogu. OED Poga OFF (izslçgðana) Lai izslçgtu klimata kontroles sistçmu, nospiediet pogu OFF. Taèu reþîma izvçles un gaisa plûsmas regulçðanas pogas joprojâm var darbinât, ja aizdedzes slçdzis ir ON stâvoklî. 4 81

212 Braukðana Gaisa kondicionçðanas sistçmas lietoðanas ieteikumi Ja automobilis karstâ laikâ ir bijis novietots tieðos saules staros, uz neilgu laiku atveriet logus, lai no automobiïa izplûstu sakarsuðais gaiss. Lai lietainâ laikâ noþâvçtu mitrumu logu iekðpusç, ieslçdziet gaisa kondicionçðanas sistçmu, lai samazinâtu gaisa mitrumu automobiïa salonâ. Gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîbas laikâ var nedaudz mainîties motora âtrums tukðgaitâ atbilstoði gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîbas cikliem. Tâ ir sistçmas normâlas darbîbas îpaðîba. Iedarbiniet gaisa kondicionçðanas sistçmu vienreiz mçnesî vismaz uz daþâm minûtçm, lai nodroðinâtu tâs maksimâli efektîvu darbîbu. Pçc gaisa kondicionçðanas sistçmas lietoðanas zemç zem automobiïa pasaþiera pusç, iespçjams, var pilçt un pat uzkrâties tîrs ûdens. Tâ ir sistçmas normâlas darbîbas îpaðîba. Darbinot gaisa kondicionçðanas sistçmu gaisa recirkulâcijas reþîmâ, var panâkt maksimâlu dzesçðanu, taèu, pastâvîgi izmantojot ðo reþîmu, gaiss automobiïa salonâ zaudç svaigumu. PIEZÎME Izmantojot gaisa kondicionçðanas sistçmu, uzmanîgi vçrojiet motora temperatûras râdîtâju, braucot pret kalnu vai blîvas satiksmes apstâkïos, kad âra temperatûra ir augsta. Gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîba var izraisît motora pârkarðanu. Ja temperatûras râdîtâjs liecina par motora pârkarðanu, atstâjiet ieslçgtu ventilatoru, bet izslçdziet gaisa kondicionçðanas sistçmu. 4 82

213 Braukðana Gaisa kondicionçtâja dzesçðanas ðíidruma un kompresora smçrvielas daudzuma pârbaude Kad dzesçðanas ðíidruma ir pârâk maz, gaisa kondicionçtâja darbîba pasliktinâs. Arî pârmçrîgs ðíidruma daudzums negatîvi ietekmç gaisa kondicionçðanas sistçmu. Tâpçc, ja ir vçrojami sistçmas darbîbas traucçjumi, tâ jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. BRÎDINÂJUMS Gaisa kondicionçðanas sistçmas tehniskâ apkope jâveic tikai autorizçtiem Kia pârstâvjiem. Nepareizi veikta tehniskâ apkope var izraisît smagus cilvçku savainojumus. PIEZÎME Ja gaisa kondicionçðanas sistçmas darbîba pasliktinâs, ir svarîgi izmantot piemçrota veida smçrvielu un dzesçðanas ðíidrumu pareizâ daudzumâ. Pretçjâ gadîjumâ var sabojât kompresoru un izraisît sistçmas darbîbas traucçjumus. 4 83

214 Braukðana DZESÇÐANAS NODALÎJUMS (JA IR APRÎKOTS) 4. Uzstâdiet sildîðanai vai dzesçðanai nepiecieðamo temperatûru. Kad dzesçðanas nodalîjums netiek lietots, pagrieziet sviru aizvçrtâ stâvoklî. OED Dzçrienus vai citus produktus var uzturçt siltus vai vçsus, izmantojot cimdu nodalîjumâ ierîkotâs ventilâcijas atveres atvçrðanas un aizvçrðanas sviru. 1. Ieslçdziet ventilatora slçdzi. 2. Uzstâdiet gaisa plûsmai sejas ( ) reþîmu. 3. Pagrieziet cimdu nodalîjumâ ierîkotâs ventilâcijas atveres atvçrðanas un aizvçrðanas sviru atvçrtâ stâvoklî. (1) ATVÇRTA (2) AIZVÇRTA 4 84

215 Braukðana VÇJSTIKLA ATKAUSÇÐANA UN NOÞÂVÇÐANA OED Manuâlâ klimata kontroles sistçma Vçjstikla iekðpuses noþâvçðana 1. Izvçlieties jebkuru ventilatora âtrumu, izòemot OFF. 2. Izvçlieties vajadzîgo temperatûru. 3. Izvçlieties vai pozîciju 4. Tiks ieslçgts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms un gaisa kondicionçðana. OED Vçjstikla ârpuses atkausçðana 1. Uzstâdiet maksimâlo ventilatora âtrumu (lîdz galam pa labi). 2. Uzstâdiet maksimâlo augstâko temperatûru. 3. Izvçlieties pozîciju. 4. Tiks ieslçgts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms un gaisa kondicionçðana. Lai samazinâtu vçjstikla iekðpuses aizsvîðanas iespçjamîbu, gaisa plûsma tiek uzstâdîta ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîmâ automâtiski, kad ir uzstâdîta vai pozîcija, un gaisa kondicionçðana darbojas automâtiski, kad ir uzstâdîta pozîcija. Ja nevçlaties, lai darbotos gaisa kondicionçtâjs vai ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms, nospiediet atbilstoðo pogu, lai to atceltu. UZMANÎBU Neizmantojiet vai pozîciju dzesçðanai îpaði mitrâ laikâ. Ârçjâs temperatûras un vçjstikla temperatûras starpîba var izraisît vçjstikla ârpuses aizsvîðanu, pasliktinot redzamîbu. Ðâdâ gadîjumâ uzstâdiet reþîma izvçles slçdzi pozîcijâ un ventilatora âtruma regulçðanas slçdzi - zemâkâ âtrumâ. Lai panâktu maksimâlu atkausçðanu, pagrieziet temperatûras slçdzi lîdz galam pa labi (uz maksimâlo temperatûru) un ventilatora âtruma slçdzi - uz vislielâko âtrumu. Ja atkausçðanas vai noþâvçðanas laikâ vçlams silts gaiss grîdas lîmenî, uzstâdiet reþîma izvçles pogu grîdas un atkausçðanas pozîcijâ. Pirms braukðanas notîriet no vçjstikla, pakaïçjâ loga, ârçjiem atpakaïskata spoguïiem un visiem sânu logiem visu sniegu un ledu. Notîriet visu sniegu un ledu no motora pârsega un gaisa ieplûdes atveres pârsega reþìî, lai uzlabotu sildîtâja un atkausçtâja darbîbas efektivitâti un samazinâtu vçjstikla iekðpuses aizsvîðanas iespçjamîbu. 4 85

216 Braukðana 4 Automâtiskâ klimata kontroles sistçma Vçjstikla iekðpuses noþâvçðana 1. Izvçlieties ventilatora âtrumu. 2. Izvçlieties vajadzîgo temperatûru. 3. Nospiediet atkausçðanas pogu ( ). 4. Tiks ieslçgta gaisa kondicionçðana un aktivizçta ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija. 86 OED OED Vçjstikla ârpuses atkausçðana 1. Uzstâdiet maksimâlo ventilatora âtrumu (lîdz galam pa labi). 2. Uzstâdiet maksimâlo augstâko temperatûru (stâvoklî HI ). 3. Nospiediet atkausçðanas pogu ( ). 4. Tiks ieslçgta gaisa kondicionçðana un aktivizçta ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija. Lai samazinâtu vçjstikla iekðpuses aizsvîðanas iespçjamîbu, gaisa plûsmai automâtiski tiek uzstâdîts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms un automâtiski iedarbojas gaisa kondicionçtâjs, kad ir izvçlçta pozîcija. Kad ir izvçlçta pozîcija, nav iespçjams atcelt gaisa kondicionçtâja darbîbu vai mainît ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîciju. UZMANÎBU Neizmantojiet pozîciju îpaði mitrâ laikâ. Ârçjâs temperatûras un vçjstikla temperatûras starpîba var izraisît vçjstikla ârpuses aizsvîðanu, pasliktinot redzamîbu. Ðâdâ gadîjumâ uzstâdiet reþîma izvçles slçdzi pozîcijâ un ventilatora âtruma regulçðanas slçdzi - zemâkâ âtrumâ. Lai panâktu maksimâlu atkausçðanu, pagrieziet temperatûras slçdzi lîdz galam pa labi (uz maksimâlo temperatûru) un ventilatora âtruma slçdzi - uz vislielâko âtrumu. Ja atkausçðanas vai noþâvçðanas laikâ vçlams silts gaiss grîdas lîmenî, uzstâdiet reþîma izvçles pogu grîdas un atkausçðanas pozîcijâ. Pirms braukðanas notîriet no vçjstikla, pakaïçjâ loga, ârçjiem atpakaïskata spoguïiem un visiem sânu logiem visu sniegu un ledu. Notîriet visu sniegu un ledu no motora pârsega un gaisa ieplûdes atveres pârsega reþìî, lai uzlabotu sildîtâja un atkausçtâja darbîbas efektivitâti un samazinâtu vçjstikla iekðpuses aizsvîðanas iespçjamîbu.

217 Braukðana Noþâvçðanas funkcija Manuâlâ klimata kontroles sistçma Lai samazinâtu vçjstikla iekðpuses aizsvîðanas iespçjamîbu, gaisa plûsmai automâtiski tiek uzstâdîts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms ðâdos gadîjumos. Kad sistçma ir aktivizçta, tiek izvçlçta vai pozîcija. Aizdedzes slçdzis tiek pagriezts ON stâvoklî, kad ir izvçlçts vai reþîms. Ðâdâ gadîjumâ, ja tiek izvçlçta pozîcija, gaisa kondicionçtâjs iedarbojas automâtiski. Ja nevçlaties, lai darbotos gaisa kondicionçðana vai ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms, nospiediet atbilstoðo pogu, lai attiecîgo darbîbu atceltu. OED Manuâlâs klimata kontroles sistçmas noþâvçðanas funkcijas atcelðana un atjaunoðana 1. Pagrieziet aizdedzes slçdzi ON stâvoklî. 2. Pagrieziet reþîma izvçles pogu atkausçðanas pozîcijâ ( ). 3. Nospiediet gaisa plûsmas regulçðanas pogu ( ) vismaz 5 reizes 3 sekunþu laikâ. Pçc tam gaisa ieplûdes regulçðanas pogas gaismas indikators nomirgos 3 reizes ar pussekundes intervâlu. Tas nozîmç, ka noþâvçðanas funkcija ir atcelta vai tai ir atjaunots programmçtais statuss. Ja akumulators ir bijis izlâdçjies vai atvienots, tiek atiestatîts noþâvçðanas funkcijas statuss. Automâtiskâ klimata kontroles sistçma Lai samazinâtu vçjstikla iekðpuses aizsvîðanas iespçjamîbu, gaisa plûsmai tiek automâtiski uzstâdîts ârçjâ (svaigâ) gaisa reþîms ðâdos gadîjumos: aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî; ir nospiesta poga OFF; ir uzstâdîts reþîms. Ðajâ gadîjumâ, ja ir izvçlçts reþîms, gaisa kondicionçðana darbojas automâtiski. Ja tiek izvçlçts reþîms, nav iespçjams atcelt gaisa kondicionçtâja darbîbu vai mainît ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîciju. 4 87

218

219 Prasîbas degvielai / 5-2 Izplûdes gâzu kontroles sistçma / 5-3 Pirms braukðanas / 5-5 Ieteikumi taupîgai braukðanai / 5-6 Îpaði braukðanas apstâkïi / 5-7 Piekabes vilkðana / 5-16 Automobiïa masa / 5-25 Informâcijas plâksnîtes / 5-27 Braukðanas padomi 5

220 Braukðanas padomi PRASÎBAS DEGVIELAI Benzîna motors (bez svina) Lai automobilis darbotos maksimâli labi, iesakâm izmantot svinu nesaturoðu benzînu ar oktânskaitli RON (Research Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 vai augstâku. Jûs varat izmantot svinu nesaturoðu benzînu ar oktânskaitli RON 91-94/AKI 87-90, taèu tas var nedaudz pasliktinât automobiïa sniegumu. Ðis Kia automobilis vislabâk darbojas ar SVINU NESATUROÐU DEGVIELU, kas ïauj arî lîdz minimumam samazinât izplûdes gâzu izdalîðanu un aizdedzes sveèu aizsçrçðanu. PIEZÎME NEKÂDÂ GADÎJUMÂ NEIZMAN- TOJIET SVINU SATUROÐU DEG- VIELU. Svinu saturoða degviela ir kaitîga katalîtiskajam konvertoram, tâ bojâ motora kontroles sistçmas skâbekïa sensoru un negatîvi ietekmç izplûdes gâzu kontroli. Nekâdâ gadîjumâ nepievienojiet degvielai nekâdus degvielas sistçmas tîrîðanas lîdzekïus, izòemot Kia atïautos. (Sîkâku informâciju jautâjiet autorizçtajiem Kia pârstâvjiem.) Benzîna motors (ar svinu) Valstîs, kur izmanto SVINU SATUROÐU DEGVIELU, ðim jaunajam Kia automobilim jâizmanto SVINU SATUROÐA DEGVIELA. Ðis jaunais Kia automobilis ir îpaði pielâgots SVINU SATUROÐAS DEGVIELAS lietoðanai. Lûdzu, pârbaudiet, vai jûsu automobilim var izmantot SVINU SATUROÐU DEGVIELU. Benzîns, kas satur etanolu un metanolu Pârdoðanâ ir arî benzîns ar spirta piedevu - etanolu (jeb graudu spirtu) vai metanolu (jeb koksnes spirtu). Tas tiek izmantots paralçli svinu saturoðajam vai nesaturoðajam benzînam vai tâ vietâ. Nedrîkst lietot benzînu ar metanola piedevu, bet ar etanola piedevu drîkst lietot, ja tâ nav lielâka par 10%. Ðo abu veidu degviela var negatîvi ietekmçt automobiïa vadâmîbu un bojât degvielas sistçmu. Ja rodas sareþìîjumi ar automobiïa vadâmîbu, pârtrauciet lietot degvielu ar spirta piedevu. 5 2

221 Braukðanas padomi Raþotâja garantija neattiecas uz automobiïa bojâjumiem vai vadâmîbas problçmâm, kas raduðâs, lietojot ðâdu degvielu: 1. Spirtu saturoðo benzînu, kas satur vairâk par 10% etanola; 2. Benzînu, kas satur metanolu; 3. Svinu saturoðu degvielu vai spirtu un svinu saturoðu degvielu. UZMANÎBU Nekâdâ gadîjumâ nelietojiet benzînu ar metanola piedevu. Pârtrauciet lietot jebkâdu benzînu ar spirta piedevu, ja tas negatîvi ietekmç automobiïa vadâmîbu. IZPLÛDES GÂZU KONTROLES SISTÇMA Ðî automobiïa izplûdes gâzu kontroles sistçmai ir rakstiska ierobeþota garantija. Skat. garantijas informâciju automobilim pievienotajâ broðûrâ Garantija un tehniskâ apkope. Automobiïa pârveidoðana Ðim automobilim nav ieteicams veikt nekâdus pârveidojumus. Kia automobiïa pârveidoðana var negatîvi ietekmçt tâ braukðanas râdîtâjus, droðîbu vai izturîbu, kâ arî var tikt pârkâpti valdîbas noteikumi attiecîbâ uz droðîbu un izplûdes gâzçm. Turklât uz pârveidoðanas izraisîtiem bojâjumiem vai darbîbas traucçjumiem var neattiekties garantija. Motora izplûdes gâzu droðîbas noteikumi (oglekïa monoksîds) BRÎDINÂJUMS Motora izplûdes gâzes satur oglekïa monoksîdu (CO). Tas ir bezkrâsains un bez smarþas, taèu ir ïoti bîstams un ieelpots var bût nâvçjoðs. Lai nepieïautu saindçðanos ar CO, ievçrojiet ðeit sniegtâs instrukcijas. Oglekïa monoksîds var bût arî citu automobiïa izgarojumu sastâvâ. Tâpçc, ja automobiïa salonâ jûtat kâdu izplûdes dûmu vai tvaiku aromâtu, nekavçjoties vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja. Ja jums rodas kaut mazâkâs aizdomas par to, ka automobilî ieplûst izplûdes gâzes, brauciet tikai ar pilnîgi atvçrtiem logiem. Automobilis ir nekavçjoties jâpârbauda un bojâjums jânovçrð. 5 3

222 Braukðanas padomi Nedarbiniet motoru ðaurâs vai slçgtâs telpâs (piemçram, garâþâs) ilgâk nekâ nepiecieðams, lai izbrauktu automobili no ðîm telpâm. Ja automobilis ir apstâdinâts atklâtâ vietâ ilgâk par îsu brîdi, motoram darbojoties, noregulçjiet ventilâcijas sistçmu (pçc vajadzîbas) tâdâ reþîmâ, lai automobilî tiktu ievadîts âra gaiss. Nekad nesçdiet stâvçðanai novietotâ vai apturçtâ automobilî ilgâku laiku, motoram darbojoties. Ikreiz, kad noslâpst motors, pârbaudiet izplûdes gâzu kontroles sistçmu. Ja motors noslâpst vai nespçj iedarboties, nemçìiniet darbinât starteri vairâk nekâ 3 reizes. Ja motors noslâpst vai starteris tiek pârmçrîgi daudz darbinâts, var izraisît izplûdes gâzu kontroles sistçmas bojâjumus. Katalîtisko konvertoru lietoðanas droðîbas noteikumi BRÎDINÂJUMS Aizdegðanâs Karstas izplûdes gâzes var aizdedzinât viegli uzliesmojoðus priekðmetus, kas atrodas zem automobiïa. Nenovietojiet automobili stâvçðanai virs viegli uzliesmojoðiem materiâliem, piemçram, sausas zâles, papîra, koku lapâm utt. vai to tuvumâ. Ðis automobilis ir aprîkots ar katalîtiskâ konvertora izplûdes gâzu kontroles ierîci. Tâpçc jâievçro ðâdi droðîbas noteikumi: benzîna motoram (bez svina) izmantojiet tikai SVINU NESATUROÐU DEGVIELU; nedarbiniet automobili, ja ir vçrojami motora darbîbas traucçjumi, piemçram, aizdedzes traucçjumi vai jûtams jaudas zudums; darbiniet motoru pareizi. Nepareizas motora izmantoðanas piemçri ir braukðana inerces ietekmç ar izslçgtu aizdedzi vai lejup no stâvas nogâzes ar ieslçgtu pârnesumu un izslçgtu aizdedzi; nedarbiniet motoru tukðgaitâ ar lieliem apgriezieniem ilgâku laiku (ilgâk par 5 minûtçm); neveiciet nekâdas izmaiòas un patvaïîgus darbus nevienai motora vai izplûdes gâzu kontroles sistçmas daïai. Jebkuri apskates un regulçðanas darbi jâveic autorizçtiem Kia pârstâvjiem. Ðo droðîbas noteikumu neievçroðana var izraisît bojâjumus katalîtiskajam konvertoram un automobilim. Turklât ðâda rîcîba var bût iemesls garantijas zaudçðanai. 5 4

223 Braukðanas padomi PIRMS BRAUKÐANAS Pirms iekâpðanas automobilî Pârliecinieties, ka visi logi, ârçjie spoguïi un ârçjie lukturi ir tîri. Pârbaudiet riepu stâvokli. Paskatieties zem automobiïa, vai nav kâdu noplûdes pazîmju. Ja jâbrauc atpakaïgaitâ, pârliecinieties, vai aizmugurç nav ðíçrðïu. Nepiecieðamâs apskates Ðíidrumu - motoreïïas, motora dzesçðanas ðíidruma, bremþu ðíidruma un logu mazgâðanas ðíidruma - lîmeòi jâpârbauda regulâri. Konkrçtie intervâli katram ðíidrumam ir atðíirîgi. Sîkâku informâciju skat. 7. nodaïâ Tehniskâ apkope. Pirms automobiïa iedarbinâðanas Aizveriet un aizslçdziet visas durvis. Novietojiet sçdekli tâ, lai visas vadîbas ierîces bûtu çrti aizsniedzamas. Noregulçjiet iekðçjos un ârçjos atpakaïskata spoguïus. Pârliecinieties, ka darbojas visas gaismas spuldzes. Pârbaudiet visus mçraparâtus. Kad aizdedzes slçdzis ir pagriezts ON stâvoklî, pârbaudiet, vai darbojas brîdinâjuma gaismas signâli. Atlaidiet stâvbremzi un pârliecinieties, ka bremþu brîdinâjuma gaismas signâls nodziest. Lai braukðana bûtu droða, jums labi jâpârzina automobilis un tâ aprîkojums. BRÎDINÂJUMS Braukðana alkohola vai narkotiku ietekmç Vadît automobili alkohola reibumâ ir bîstami. Katru gadu tieði braukðana dzçrumâ izraisa visvairâk avâriju, kurâs iet bojâ cilvçki. Pat neliels alkohola daudzums pasliktina vadîtâja refleksus, uztveres un sprieðanas spçjas. Vadot automobili alkohola reibumâ, ir daudz lielâkas izredzes izraisît smagu avâriju. Nevadiet automobili, ja esat lietojuði alkoholu vai narkotikas! Nebrauciet automobilî, kuru vada cilvçks, kurð ir lietojis alkoholu vai narkotikas. Izvçlieties citu vadîtâju vai izsauciet taksometru. Vadît automobili narkotiku ietekmç ir tikpat bîstami vai vçl bîstamâk nekâ alkohola reibumâ. 5 5

224 Braukðanas padomi IETEIKUMI TAUPÎGAI BRAUKÐANAI Automobiïa degvielas ekonomija galvenokârt ir atkarîga no braukðanas bez vajadzîbas. Nedarbiniet gaisa kondicionçtâju stila, braukðanas vietas un laika izvçlesnâk. Pa nelîdzeniem ceïiem brauciet lç- Katrs no ðiem faktoriem ietekmç to, Lai panâktu ilgâku riepu kalpoðanas cik kilometru (jûdþu) var nobraukt ar laiku un labâku degvielas ekonomiju, vienmçr uzturiet riepâs ieteica- vienu litru (galonu) degvielas. Lai braukðana bûtu pçc iespçjas taupîgâka, ievçrojiet ðos ieteikumus, kas mo gaisa spiedienu. palîdzçs ietaupît naudu par degvielu Lai novçrstu straujas apstâðanâs un remontu. nepiecieðamîbu, brauciet droðâ attâlumâ no citiem transporta lîdzekïiem. Tâ mazâk nolietosies bremþu Pârâk ilgi nedarbiniet motoru tukðgaitâ, lai to iesildîtu. Kad motors uzlikas un kluèi. Ðâdi braucot tiek sâk darboties vienmçrîgi, sâciet arî ietaupîta degviela, jo âtruma braukt. Atcerieties, ka aukstâ laikâ uzòemðanai pçc apstâðanâs ir nepiecieðams vairâk degvielas. motora iesilðana var notikt mazliet ilgâk. Nevediet automobilî liekus smagumus. Lai ietaupîtu degvielu, pçc apstâðanâs uzòemiet âtrumu pamazâm. Braukðanas laikâ neturiet kâju uz Uzturiet motoru labâ stâvoklî. bremþu pedâïa. Tâ nevajadzîgi nolietojas un var tikt bojâtas brem- Ievçrojiet ieteikto periodiskâs tehniskâs apskates grafiku. Tas ïaus zes, kâ arî palielinâs degvielas patçriòð. paildzinât visu detaïu kalpoðanas laiku un pazeminât ekspluatâcijas izmaksas. Nepareizi noregulçti riteòi izraisa âtrâku riepu nodilðanu un lielâku degvielas patçriòu. Braucot lielâ âtrumâ ar atvçrtiem logiem, palielinâs degvielas patçriòð. Degvielas patçriòð palielinâs, braucot sânvçjâ un pretvçjâ. Lai to kompensçtu, ðâdos apstâkïos brauciet mazliet lçnâk. Uzturçt automobili labâ tehniskâ stâvoklî ir svarîgi gan no lîdzekïu ekonomijas, gan droðîbas viedokïa. Tâpçc autorizçtiem Kia pârstâvjiem jâveic plânotâs apskates un tehniskâs apkopes. BRÎDINÂJUMS Braukðana ar izslçgtu motoru Nekâdâ gadîjumâ neizslçdziet motoru, inerces ietekmç braucot lejâ no kalna, kâ arî citos gadîjumos automobiïa kustîbas laikâ. Ja motors ir izslçgts, nedarbojas stûres un bremþu pastiprinâtâji. Ðâdos braukðanas apstâkïos ieslçdziet zemâku pârnesumu, lai varçtu bremzçt ar motoru. 5 6

225 Braukðanas padomi ÎPAÐI BRAUKÐANAS APSTÂKÏI Bîstami braukðanas apstâkïi Sastopoties ar bîstamiem braukðanas apstâkïiem - ûdeni, sniegu, ledu, dubïiem, smiltîm vai lîdzîgiem apstâkïiem, ievçrojiet ðos ieteikumus. Brauciet uzmanîgi un atcerieties, ka bremzçðanas ceïð ir garâks. Atturieties no straujâm kustîbâm, bremzçjot vai stûrçjot. Bremzçjot spaidiet bremþu pedâli ar vieglu kustîbu no augðas uz leju, lîdz automobilis apstâjas. PIEZÎME Nespaidiet bremþu pedâli, ja automobilis ir aprîkots ar ABS sistçmu. Ja automobilis ir iestidzis sniegâ, dubïos vai smiltîs, ieslçdziet otro pârnesumu. Spiediet gâzes pedâli lçni, lai velkoðie riteòi nesâktu spolçt. Lai izkustinâtu ledû, sniegâ vai dubïos iestiguðu automobili, palieciet zem velkoðajiem riteòiem smiltis, rupju sâli, riepu íçdes un citus neslîdoðus materiâlus, lai nodroðinâtu saíeri. BRÎDINÂJUMS Zemâka pârnesuma ieslçgðana Pârslçgt zemâkus âtrumus automâtiskajai âtrumkârbai, braucot pa slideniem ceïiem, ir bîstami, jo tâ var izraisît avâriju. Pçkðòâ riepu âtruma maiòa var likt tâm slîdçt. Rîkojieties ïoti uzmanîgi, pârslçdzot zemâkus pârnesumus uz slideniem ceïiem. Automobiïa izkustinâðana Ja ir jâizkustina automobilis, lai atbrîvotu to no sniega, smiltîm vai dubïiem, vispirms pagrieziet stûri pa labi un pa kreisi, lai atbrîvotu priekðçjo riteòu tuvâko apkârtni. Pçc tam automobiïiem ar manuâlo âtrumkârbu ieslçdziet pârmaiòus 1. (pirmo) pârnesumu un R (atpakaïgaitu), bet automobiïiem ar automâtisko âtrumkârbu - R (atpakaïgaitu) un jebkuru braukðanai uz priekðu paredzçto pârnesumu. Nepârslogojiet motoru un pçc iespçjas mazâk spolçjiet riteòus. Ja pçc daþiem mçìinâjumiem neizdodas atbrîvot automobili, tas jâizvelk ar kâda cita transporta lîdzekïa palîdzîbu, lai nepieïautu motora pârkarðanu un iespçjamu âtrumkârbas bojâjumu. UZMANÎBU Ilgstoði mçìinâjumi izkustinât iestiguðu automobili var izraisît motora pârkarðanu, âtrumkârbas bojâjumus vai darbîbas traucçjumus un riepu bojâjumus. 5 7

226 Braukðanas padomi BRÎDINÂJUMS Riteòu spolçðana Nespolçjiet riteòus, seviðíi ar âtrumu, kas ir lielâks par 56 km/h (35 jûdzçm/h). Riteòu spolçðana lielos âtrumos, kad automobilis stâv uz vietas, var izraisît riepu pârkarðanu, un tâs var pârsprâgt, savainojot blakus stâvoðos cilvçkus. PIEZÎME Pirms automobiïa izkustinâðanas ESP sistçma (ja tâda ir aprîkota) ir jâizslçdz. Vienmçrîga braukðana lîkumos Centieties nebremzçt un nepârslçgt âtrumus lîkumos, seviðíi, ja ceïa virsma ir slapja. Vislabâk lîkumos braukt, nedaudz spieþot gâzes pedâli. Ievçrojot ðos ieteikumus, riepu nodilums bûs minimâls. Braukðana naktî Tâ kâ naktî braukt ir bîstamâk nekâ dienâ, ieteicams iegaumçt daþus svarîgus padomus. Brauciet lçnâk un ieturiet lielâku distanci no pârçjiem satiksmes dalîbniekiem, jo naktî ir apgrûtinâta redzamîba, seviðíi apvidos, kur, iespçjams, nav ielu apgaismojuma. Noregulçjiet spoguïus, lai samazinâtu atspîdumu no citu automobiïu priekðçjiem lukturiem. Automobiïa priekðçjiem lukturiem jâbût tîriem un pareizi noregulçtiem (ja automobilis nav aprîkots ar automâtiskas priekðçjo lukturu regulçðanas funkciju). Netîri vai nepareizi noregulçti priekðçjie lukturi daudz vairâk apgrûtinâs redzamîbu naktî. Centieties ilgi neskatîties tieði uz pretimbraucoðo transporta lîdzekïu priekðçjiem lukturiem. Tie var îslaicîgi apþilbinât, un bûs nepiecieðamas vairâkas sekundes, lai acis atkal aprastu ar tumsu. 5 8

227 Braukðanas padomi Braukðana lietû Braukt lietus laikâ pa slapjiem ceïiem var bût bîstami, seviðíi tad, ja neesat gatavojuðies ðâdiem apstâkïiem. Braucot lietû, ieteicams òemt vçrâ ðâdus padomus: Stiprâ lietusgâzç ir apgrûtinâta redzamîba un pagarinâs automobiïa bremzçðanas ceïð, tâpçc brauciet lçnâk. Vçjstikla tîrîðanas aprîkojumam vienmçr jâbût labâ kârtîbâ. Nomainiet logu tîrîtâju slotiòas, kad tâs vairs nespçj pilnîbâ un kvalitatîvi notîrît stiklu. Ja automobiïa riepas nav labâ kârtîbâ, veicot strauju bremzçðanu uz slapja ceïa seguma, automobilis var sâkt slîdçt un izraisît avâriju. Riepâm vienmçr jâbût labâ kârtîbâ. Ieslçdziet priekðçjos lukturus, lai citi satiksmes dalîbnieki labâk varçtu saredzçt jûsu automobili. Pârâk âtri braucot pa lielâm peïíçm, var tikt traucçta bremþu darbîba. Ja ir jâbrauc caur peïíçm, centieties braukt lçni. Ja ir aizdomas, ka bremzes ir samirkuðas, braukðanas laikâ vairâkas reizes viegli nospiediet bremþu pedâli, lîdz bremzes atkal darbojas normâli. Braukðana pârplûdoðos apvidos Nav ieteicams braukt pa pârplûduðiem apvidiem. Tas pieïaujams vienîgi, ja esat pârliecinâti, ka ûdens lîmenis nav augstâks par riteòa rumbas apakðçjo malu. Pa ûdeni vienmçr brauciet lçni. Ievçrojiet, ka bremzçðanas ceïð ir garâks, jo bremþu darbîba var bût apgrûtinâta. Pçc braukðanas pa ûdeni noþâvçjiet bremzes, braucot lçni un vairâkas reizes viegli piespieþot bremþu pedâli. 5 9

228 Braukðanas padomi Braukðana pa lielceïiem Riepas Noregulçjiet riepu gaisa spiedienu atbilstoði noteiktajam lîmenim. Zems gaisa spiediens riepâ var izraisît riepu pârkarðanu un darbîbas traucçjumus. Neizmantojiet nolietotas vai bojâtas riepas, kas var samazinât saíeri vai izraisît riepu darbîbas traucçjumus. PIEZÎME Nekâdâ gadîjumâ gaisa spiediens riepâ nedrîkst pârsniegt maksimâlo gaisa spiedienu, kas norâdîts uz riepâm. BRÎDINÂJUMS Pârâk mazs vai liels gaisa spiediens riepâs var izraisît sliktu automobiïa vadâmîbu, vadâmîbas zudumu un negaidîtus riepu darbîbas traucçjumus, kas var izraisît negadîjumus, cilvçku savainojumus un pat nâvi. Vienmçr pirms braukðanas pârbaudiet, vai riepâs ir pareizs gaisa spiediens. Lai uzzinâtu, kâds ir pareizais gaisa spiediens, skat. sadaïu Riepas un riteòi 8. nodaïâ. Braukt ar riepâm bez protektora vai ar nodiluðu protektoru ir bîstami. Nodiluðas riepas var izraisît automobiïa vadâmîbas zudumu, sadursmes, cilvçku savainojumus un pat nâvi. Nodiluðas riepas pçc iespçjas drîzâk jânomaina un nedrîkst izmantot braukðanai. Vienmçr pirms braukðanas pârbaudiet riepu protektoru. Vairâk informâcijas par protektora ierobeþojumiem skat. sadaïâ Riepas un riteòi 7. nodaïâ. Degviela, motora dzesçðanas ðíidrums un motoreïïa Braukðana ar lielu âtrumu patçrç vairâk degvielas nekâ braukðana pa pilsçtu. Neaizmirstiet pârbaudît gan motora dzesçðanas ðíidruma, gan motoreïïas daudzumu. Dzensiksna Vaïîga vai bojâta dzensiksna var izraisît motora pârkarðanu. 5 10

229 Braukðanas padomi Braukðana ziemâ Ieteicams turçt automobilî ârkârtas gadîjumiem paredzçtu aprîkojumu - riepu íçdes, logu tîrîðanas skrâpi, vçjstikla atkausçðanas lîdzekli, smilðu vai sâls maisiòu, lukturîti, nelielu lâpstiòu un savienotâjkabeïus. Pârliecinieties, ka radiatorâ ir pietiekams etilçnglikola dzesçðanas ðíidruma daudzums. Pârbaudiet akumulatora un kabeïu tehnisko stâvokli. Zemas temperatûras apstâkïos samazinâs jebkura akumulatora jauda, tâpçc tam jâbût teicamâ kârtîbâ, lai nodroðinâtu pietiekamu jaudu motora iedarbinâðanai ziemas apstâkïos. Pârliecinieties, vai motoreïïas viskozitâte ir piemçrota aukstam laikam. Pârbaudiet, vai aizdedzes sistçmai nav vaïîgu savienojumu vai bojâjumu. Izmantojiet vçjstikla mazgâðanas ðíidrumu ar pretaizsalðanas formulu. (Neizmantojiet motora dzesçðanas ðíidruma antifrîzu.) Nelietojiet stâvbremzi, ja tâ var iesalt. Novietojot automobili stâvçðanai, manuâlajai âtrumkârbai ieslçdziet 1. (pirmo) pârnesumu vai R (atpakaïgaitu), bet automâtiskajai âtrumkârbai - P (stâvçðanas) pârnesumu un nobloíçjiet aizmugurçjos riteòus. Ziemas riepas Montçjot Kia automobilim ziemas riepas, neaizmirstiet, ka tâm ir jâbût radiâlâm tâda paða izmçra riepâm kâ oriìinâlajâm un ar tâdu paðu slodzes diapazonu. Lai automobilis saglabâtu lîdzsvaru jebkuros laika apstâkïos, ziemas riepas jâliek uz visiem èetriem riteòiem. Iegaumçjiet, ka ziemas riepu nodroðinâtais vilcçjspçks uz sausiem ceïiem var nebût tikpat liels kâ automobiïa oriìinâlajâm riepâm. Brauciet uzmanîgi arî pa tîriem ceïiem. Uzziniet no riepu pârdevçja, kâds ir ieteicamais maksimâlais âtrums. 5 11

230 Braukðanas padomi BRÎDINÂJUMS Ziemas riepu izmçrs Ziemas riepu izmçram un veidam jâbût tâdiem paðiem kâ automobiïa standarta riepu râdîtâjiem. Pretçjâ gadîjumâ var tikt negatîvi ietekmçta droðîba un automobiïa vadâmîba. Pirms radþotu riepu uzstâdîðanas vispirms pârliecinieties, vai to lietoðanu pieïauj vietçjie, valsts vai paðvaldîbu noteikumi. 1JBA4068 Riepu íçdes Tâ kâ radiâlo riepu sânu sieniòas ir plânâkas, tâs var sabojât, uzstâdot daþu veidu riepu íçdes. Tâpçc ieteicams lietot ziemas riepas nevis riepu íçdes. Riepu íçdes nedrîkst uzstâdît ar alumînija riteòu diskiem aprîkotiem automobiïiem, jo tâs var sabojât riteòus. Ja ir nepiecieðams uzstâdît riepu íçdes, izmantojiet stiepïu tipa íçdes, kuru biezums ir mazâks par 15 mm (0,59 collâm). Nepiemçrotu riepu íçþu izraisîti automobiïa bojâjumi nav ietverti automobiïa raþotâja garantijâ. Uzstâdiet riepu íçdes tikai uz priekðçjiem riteòiem. UZMANÎBU Ja jûsu automobilis ir aprîkots ar 225/45R17 riepâm, neizmantojiet riepu íçdes. Riepu íçdçm jâbût automobiïa riepâm piemçrota izmçra un tipa. Nepiemçrotas riepu íçdes var izraisît automobiïa virsbûves un piekares bojâjumus, uz ko neattiecas raþotâja garantija. Var tikt bojâti arî riepu íçþu savienojuma âíi, saskaroties ar automobili, un riepu íçdes var atvienoties no riepâm. Riepu íçdçm jâbût sertificçtâm un jâatbilst SAE S kategorijai. Pçc riepu íçþu uzstâdîðanas pârbaudiet tâs pçc apmçram 0,5 lîdz 1 km (0,3 lîdz 0,6 jûdþu) nobraukðanas, lai pârliecinâtos, ka tâs ir droði uzstâdîtas. Ja íçdes kïuvuðas vaïîgas, pievelciet tâs stingrâk vai uzstâdiet no jauna. 5 12

231 Braukðanas padomi Íçþu uzstâdîðana Uzstâdot riepu íçdes, ievçrojiet raþotâja norâdîjumus un piestipriniet tâs pçc iespçjas stingrâk. Ar uzstâdîtâm íçdçm brauciet lçnâk. Ja ir dzirdams, ka íçdes pieskaras automobiïa korpusam vai ðasijai, apturiet automobili un nostipriniet tâs. Ja íçdes tomçr tiem pieskaras, brauciet lçnâk, lîdz ðâdas saskares vairs nav. Nokïûstot uz tîrâkiem ceïiem, tûlît noòemiet íçdes. BRÎDINÂJUMS Riepu íçþu uzstâdîðana Uzstâdot riepu íçdes, novietojiet automobili uz lîdzena pamata tâlâk no satiksmes plûsmas. Ieslçdziet automobiïa avârijas gaismas signâlu un novietojiet aiz automobiïa brîdinâjuma zîmi (trijstûri), ja tâ ir pieejama. Pirms riepu íçþu uzstâdîðanas vienmçr ieslçdziet P (stâvçðanas) pârnesumu, iedarbiniet stâvbremzi un izslçdziet motoru. BRÎDINÂJUMS Riepu íçdes Riepu íçþu izmantoðana var negatîvi ietekmçt automobiïa vadâmîbu. Nepârsniedziet âtrumu 30 km/h (20 jûdzes/h) vai íçþu raþotâja ieteikto âtruma ierobeþojumu - zemâko lielumu no abiem. Brauciet uzmanîgi un izvairieties no ceïa nelîdzenumiem, bedrçm, asiem pagriezieniem un citâm bîstamâm parâdîbâm, kas var likt automobilim zaudçt lîdzsvaru. Atturieties no straujiem pagriezieniem vai bremzçðanas ar bloíçtiem riteòiem. UZMANÎBU Nepiemçrota lieluma vai nepareizi uzstâdîtas íçdes var sabojât automobiïa bremþu ðïûtenes, piekari, virsbûvi un riteòus. Ja dzirdat, ka íçdes atsitas pret automobili, apstâjieties un pievelciet íçdes cieðâk. 5 13

232 Braukðanas padomi Izmantojiet augstas kvalitâtes etilçnglikola dzesçðanas ðíidrumu Jûsu automobiïa dzesçðanas sistçmâ ieliets augstas kvalitâtes etilçnglikola dzesçðanas ðíidrums. Tas ir vienîgais dzesçðanas ðíidruma veids, ko drîkst izmantot, jo tas palîdz novçrst koroziju dzesçðanas sistçmâ, ieeïïo ûdenssûkni un novçrð sasalðanu. Nomainiet vai papildiniet dzesçðanas ðíidrumu atbilstoði tehniskâs apkopes grafikam, kas atrodams 7. nodaïâ. Pirms ziemas dzesçðanas ðíidrums jâpârbauda, lai pârliecinâtos, ka tâ sasalðanas pakâpe ir pietiekama ziemâ gaidâmajâm temperatûrâm. Pârbaudiet akumulatoru un vadus Ziema uzliek papildu slogu akumulatora sistçmai. Apskatiet akumulatoru un vadus, kâ aprakstîts 7. nodaïâ. Akumulatora uzlâdes lîmeni var pârbaudît autorizçts KIA pârstâvis vai cits kvalificçts serviss. Nomainiet eïïu pret ziemai piemçrotu eïïu, ja nepiecieðams Daþos klimata apstâkïos aukstâ laikâ ieteicama zemâkas viskozitâtes ziemas eïïa. Skat. ieteikumus 8. nodaïâ. Ja nezinât, kâdu eïïu izmantot, jautâjiet autorizçtam KIA pârstâvim. Pârbaudiet aizdedzes sveces un aizdedzes sistçmu Pârbaudiet aizdedzes sveces, kâ aprakstîts 7. nodaïâ, un nepiecieðamîbas gadîjumâ nomainiet tâs. Tâpat pârbaudiet aizdedzes vadus un citus komponentus, lai pârliecinâtos, ka tie nav saplaisâjuði, nolietoti vai citâdi bojâti. Kâ novçrst slçdzeòu sasalðanu Lai novçrstu slçdzeòu sasalðanu, ielaidiet atslçgas atverç apstiprinâtu atledoðanas ðíidrumu vai glicerînu. Ja slçdzeni klâj ledus, uzlejiet tai apstiprinâtu atledoðanas ðíidrumu, lai likvidçtu ledu. Ja slçdzene ir sasalusi no iekðpuses, to var atkausçt ar sakarsçtu atslçgu. Rîkojieties ar sakarsçtu atslçgu uzmanîgi, lai negûtu savainojumus. Izmantojiet apstiprinâtu neaizsalstoðu logu mazgâðanas ðíidrumu Lai novçrstu logu mazgâðanas sistçmas aizsalðanu ziemâ, izmantojiet apstiprinâtu neaizsalstoðu logu mazgâðanas ðíidrumu atbilstoði instrukcijai uz produkta iepakojuma. Neaizsalstoðs logu mazgâðanas ðíidrums ir pieejams pie autorizçta KIA pârstâvja un lielâkajâ daïâ autodetaïu tirdzniecîbas vietu. Neizmantojiet motora dzesçðanas ðíidrumu vai cita veida neaizsalstoðu ðíidrumu, jo tas var sabojât krâsas apdari. 5 14

233 Braukðanas padomi Neïaujiet stâvbremzei iesalt Daþos apstâkïos stâvbremze var iesalt iedarbinâtâ stâvoklî. Visbieþâk tas notiek, kad bremþu tuvumâ vai ap tâm uzkrâjies sniegs vai ledus vai kad bremzes ir mitras. Ja pastâv risks, ka stâvbremze varçtu iesalt, iedarbiniet to tikai uz brîdi, ielieciet âtrumkârbas sviru P pârnesumâ (automâtiskajai âtrumkârbai) vai pirmajâ vai atpakaïgaitas pârnesumâ (manuâlajai âtrumkârbai) un nobloíçjiet aizmugures riteòus, lai automobilis nevarçtu izkustçties. Tad atlaidiet stâvbremzi. Neïaujiet zem automobiïa uzkrâties ledum vai sniegam Daþos apstâkïos zem priekðçjiem automobiïa spârniem var uzkrâties sniegs un ledus, traucçjot stûrçðanu. Braucot ar automobili aukstâ ziemas laikâ, kad ir iespçjama ðâda sniega uzkrâðanâs, periodiski pârbaudiet automobiïa apakðdaïu, lai pârliecinâtos, ka priekðçjiem riteòiem un stûrçðanas komponentiem nekas netraucç. Vadâjiet lîdzi aprîkojumu ârkârtas gadîjumiem Atkarîbâ no braukðanas laika apstâkïiem vadâjiet automobilî atbilstoðu aprîkojumu ârkârtas gadîjumiem. Ðajâ aprîkojumâ var ietilpt sniega íçdes, vilkðanas virves vai íçdes, signâluguns, avârijas signâlraíetes, smiltis, lâpsta, akumulatoru savienotâjkabeïi, logu skrâpis, cimdi, drçbe, ko var klât uz zemes, darba apìçrbs, sega utt. 5 15

234 Braukðanas padomi PIEKABES VILKÐANA (EIROPAS MODELIM) BRÎDINÂJUMS Piekabes vilkðana Ja, velkot piekabi, netiek izmantots piemçrots aprîkojums un ievçroti braukðanas noteikumi, automobilis var kïût nevadâms. Piemçram, ja piekabe ir pârâk smaga, bremzes var nedarboties pietiekami efektîvi vai nedarboties nemaz. Jûs un pasaþieri varat gût smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. Velkot piekabi, vienmçr ievçrojiet visus ðajâ sadaïâ sniegtos norâdîjumus. PIEZÎME Nepareizi velkot piekabi, automobilim var tikt nodarîti bojâjumi, kuru remonts izmaksâ dârgi un uz kuriem neattiecas garantija. Lai pareizi vilktu piekabi, ievçrojiet ðajâ sadaïâ sniegtos padomus. Motors Benzîna motors Dîzeïa motors 1,4/1,6 l 2,0 l motors 1,6 l 2,0 l Vienîba motors M/Â A/Â motors motors Maksimâlâ Bez bremþu piekabes sistçmas (1212) (1212) (1212) (1212) (1212) masa Ar bremþu kg (mârc.) sistçmu (2645) (3301) (3086) (3086) (3307) Maksimâlâ pieïaujamâ statiskâ vertikâlâ slodze uz savienojuma ierîces kg (mârciòas) Ieteicamais attâlums no aizmugures riteòa centra lîdz savien. punktam 820 mm (collas) M/Â : Manuâlâ âtrumkârba A/Â : Automâtiskâ âtrumkârba 5 16

235 Braukðanas padomi Ðis automobilis var vilkt piekabi. Lai uzzinâtu, kâda ir jûsu automobiïa piekabes vilkðanas jauda, izlasiet informâciju Piekabes masa tâlâk ðajâ sadaïâ. Atcerieties, ka piekabes vilkðana atðíiras no atseviðía automobiïa vadîðanas. Velkot piekabi, mainâs vadâmîba, izturîba un degvielas patçriòð. Veiksmîgai un droðai piekabes vilkðanai nepiecieðams piemçrots aprîkojums, kas jâizmanto pareizi. Ðajâ sadaïâ ir daudz praksç pârbaudîtu, svarîgu piekabes vilkðanas padomu un droðîbas noteikumu. Daudzi no tiem ir svarîgi jûsu un jûsu pasaþieru droðîbai. Pirms piekabes vilkðanas, lûdzu, rûpîgi izlasiet ðo sadaïu. OED

236 Braukðanas padomi Komponentiem, kuri velk slodzi - motoram, âtrumkârbai, riteòu iekârtâm un riepâm - ir jâdarbojas pastiprinâtâ reþîmâ, velkot piekabes papildu smagumu. Motoram jâdarbojas ar lielâkiem apgriezieniem un lielâkas slodzes apstâkïos. Ðî papildu slodze rada lielâku karstumu. Piekabe arî ievçrojami palielina vçja pretestîbu, pastiprinot vilkðanas prasîbas. Pirms piekabes vilkðanas Pirms piekabes vilkðanas jâievçro daþi svarîgi nosacîjumi. Apsveriet iespçju ierîkot svârstîbas regulçjoðu aprîkojumu. Jautâjiet par ðâdu aprîkojumu piekabes pievienoðanas sajûga pârdevçjam. Piekabi var vilkt, ja automobiïa odometrs râda 800 km (500 jûdzes) vai vairâk. Velkot piekabi pirmos 800 km (500 jûdzes), nebrauciet âtrâk par 80 km/h (50 jûdzçm/h) un neuzsâciet braukðanu ar lieliem apgriezieniem. Tas palîdz motoram un citâm automobiïa daïâm labâk pielâgoties palielinâtajai slodzei. Vienmçr brauciet ne âtrâk par 100 km/h. Ja ðis automobilis tiek izmantots preèu pârvadâðanai, nebrauciet âtrâk par 80 km/h. Ïoti svarîgi apsvçrumi ir saistîti ar piekabes masu. Piekabes masa Cik smaga drîkst bût piekabe, lai tâ bûtu droða? Tâ nekâdâ gadîjumâ nedrîkst svçrt vairâk par maksimâlo pieïaujamo ar bremzçm aprîkotas piekabes masu. Taèu, iespçjams, ka arî ðâda masa var bût pârâk liela. Tas ir atkarîgs no piekabes paredzamâs izmantoðanas. Piemçram, svarîgi ir visi ðie faktori: âtrums, augstums virs jûras lîmeòa, ceïa kritums, âra temperatûra un tas, cik bieþi automobilim bûs jâvelk piekabe. Visatbilstoðâkâ piekabes masa var bût atkarîga arî no automobilî ierîkotâ speciâlâ aprîkojuma. 5 18

237 Braukðanas padomi Piekabes mçles masa Katras piekabes mçles masa ir svarîgs lielums, jo tâ ietekmç pilno transportlîdzekïa masu (gross vehicle weight - GVW). Ðajâ masâ ietilpst automobiïa paðmasa, tajâ pârvadâjamâs kravas masa un pârvadâjamo cilvçku masa. Velkot piekabi, tâs mçles masa jâpieskaita GVW, jo automobilim bûs jânes arî ðî masa. Pçc piekabes piekrauðanas nosveriet atseviðíi piekabi un pçc tam tâs mçli, lai pârliecinâtos, vai masas attiecîba ir pareiza. Ja tâ nav, to var labot, vienkârði pârvietojot piekabç novietotos priekðmetus. BRÎDINÂJUMS Piekraujot piekabi, nekâdâ gadîjumâ aizmugurç nedrîkst bût lielâks svars nekâ priekðgalâ. Piekabes priekðgalâ ieteicams novietot apmçram 60% no kopçjâs piekabes kravas, bet aizmugurç ieteicams novietot apmçram 40% no kopçjâs piekabes kravas. Nekâdâ gadîjumâ nepârsniedziet piekabes vai tâs vilkðanas aprîkojuma maksimâlâs masas robeþas. Nepareiza slodze var izraisît automobiïa bojâjumus un/vai cilvçku savainojumus. Pârbaudiet masu un slodzes sadalîjumu uz maksas svariem vai lielceïa policijas postenî, kas ir aprîkots ar svariem. Ja piekabe ir piekrauta nepareizi, automobilis var kïût nevadâms. Piekabes sakabes ierîces Piemçrotam piekabes sakabes aprîkojumam ir liela nozîme. Sânvçji, garâmbraucoði lieli kravas furgoni un nelîdzeni ceïi ir tikai daþi no iemesliem, kâpçc nepiecieðama piemçrota sakabes ierîce. Ievçrojiet ðâdus ieteikumus. Vai piekabes sakabes ierîces uzstâdîðanai bûs nepiecieðams urbt caurumus automobiïa virsbûvç? Tâdâ gadîjumâ vçlâk, pçc sakabes ierîces noòemðanas ðie caurumi noteikti jâaizlodç. Ja caurumi netiek aizlodçti, automobiïa salonâ var iekïût izplûdes gâzu nâvçjoði indîgais oglekïa monoksîds (CO), kâ arî netîrumi un ûdens. Automobiïa bamperi nav paredzçti piekabes sakabes ierîcçm. Nepievienojiet tiem nomâtas sakabes ierîces vai citas bamperu tipa ierîces. Izmantojiet tikai pie automobiïa korpusa piestiprinâmu sakabes ierîci, kas nav jâstiprina pie bampera. 5 19

238 Braukðanas padomi Droðîbas íçdes Íçdes vienmçr jâstiprina starp automobili un piekabi. Sakrustojiet droðîbas íçdes zem piekabes mçles, lai mçle nenokristu uz ceïa, ja tâ atdalîtos no sakabes ierîces. Droðîbas íçþu lietoðanas instrukcijas var saòemt no sakabes ierîces vai piekabes raþotâja. Droðîbas íçþu piestiprinâðanâ ievçrojiet raþotâja ieteikumus. Vienmçr atstâjiet tâs tikai tik vaïîgi, lai automobilis ar piekabi varçtu pagriezties. Nekad neïaujiet droðîbas íçdçm vilkties pa zemi. Piekabes bremzes Ja piekrautas piekabes masa ir lielâka par maksimâlo pieïaujamo masu piekabei bez bremzçm, tai nepiecieðamas paðai savas, atbilstoðas bremzes. Noteikti izlasiet un ievçrojiet piekabes bremþu instrukciju, lai varçtu tâs pienâcîgi uzstâdît, regulçt un apkopt. Nepievienojiet tâs automobiïa bremþu sistçmai. BRÎDINÂJUMS Izmantojiet ar atseviðíâm bremzçm aprîkotu piekabi tikai tad, ja esat pilnîbâ pârliecinâti par to, ka bremþu sistçma ir uzstâdîta pareizi. Ðis uzdevums nav pa spçkam amatieriem. Uzticiet ðo darbu pieredzçjuðiem un profesionâliem auto piekabju darbnîcas mehâniíiem. Braukðana, velkot piekabi Piekabes vilkðanai nepiecieðama zinâma pieredze. Pirms doðanâs tâlâkâ ceïâ ir labi jâiepazîst piekabe. Jâpieradinâs vadît un bremzçt automobili, kura masa kopâ ar piekabi ir ievçrojami pieaugusi. Vienmçr atcerieties arî to, ka automobilis ar piekabi ir daudz garâks un neatsaucîgâks nekâ bez tâs. Pirms braukðanas pârbaudiet piekabes sakabes ierîci un platformu, droðîbas íçdes, elektrîbas kontaktus, gaismas, riepas un spoguïu noregulçjumu. Ja piekabei ir elektriskas bremzes, iedarbiniet automobili un pçc tam ar roku nospiediet piekabes bremþu vadîbas slçdzi, lai pârliecinâtos, ka bremzes darbojas. Tas ïaus arî vienlaikus pârbaudît elektrîbas kontaktus. Braukðanas laikâ reizçm pârbaudiet, vai krava ir nostiprinâta un piekabes lukturi un bremzes darbojas. 5 20

239 Braukðanas padomi Attâlums no priekðâ braucoðajiem transporta lîdzekïiem Ievçrojiet vismaz divreiz lielâku attâlumu no priekðâ braucoðajiem transporta lîdzekïiem nekâ braucot bez piekabes. Tas var palîdzçt izvairîties no situâcijâm, kurâs nepiecieðama strauja bremzçðana un asi pagriezieni. Apdzîðana Velkot piekabi, apdzîðanai nepiecieðams garâks brîvs ceïð priekðâ. Un, tâ kâ automobilis ar piekabi ir daudz garâks, apdzenamajam transporta lîdzeklim ir jâpabrauc garâm daudz tâlâk, pirms atgriezties savâ braukðanas joslâ. Braukðana atpakaïgaitâ Ar vienu roku turiet stûres apakðçjo daïu. Pçc tam, lai pârvietotu piekabi pa kreisi, pârvietojiet roku pa kreisi. Lai pârvietotu piekabi pa labi, pârvietojiet roku pa labi. Atpakaïgaitâ vienmçr brauciet lçni un, ja iespçjams, pieaiciniet kâdu palîgu, kas râda virzienu. Pagriezieni Veicot pagriezienus ar piekabi, griezieties platâkâ leòíî nekâ parasti. Uzmanieties, lai piekabe neatsitas pret dabiskâm vai mâkslîgâm ceïa apmalçm, ceïa zîmçm, kokiem vai citiem ðíçrðïiem. Neveiciet asus vai pçkðòus manevrus. Signalizçjiet laikus. Pagriezienu signâli, velkot piekabi Velkot piekabi, automobilim nepiecieðami papildu pagriezienu virzienrâdîtâji un papildu elektriskâ instalâcija. Ikreiz, signalizçjot par pagriezienu vai braukðanas joslas maiòu, instrumentu panelî mirgo zaïâs bultiòas. Ja piekabes pagriezienu virzienrâdîtâji ir pareizi pievienoti, tie mirgo, lai brîdinâtu citus autovadîtâjus par pagriezienu, braukðanas joslas maiòu vai apstâðanos. Velkot piekabi, zaïâs bultiòas instrumentu panelî mirgo arî tad, ja piekabes virzienrâdîtâju spuldzes ir izdeguðas. Tâdâ gadîjumâ jûs varat pieòemt, ka aizmugurç braucoðie autovadîtâji redz jûsu signâlus, kad tâ nemaz nav. Ir ïoti svarîgi laiku pa laikam pârbaudît, vai piekabes virzienrâdîtâju spuldzes darbojas. Lukturu darbîba jâpârbauda arî ikreiz, kad tiek atvienoti un atkal pievienoti elektrîbas vadi. 5 21

240 Braukðanas padomi Nepievienojiet piekabes apgaismes sistçmu tieði automobiïa apgaismes sistçmai. Izmantojiet tikai apstiprinâtu piekabes elektroinstalâciju. Uzstâdît elektroinstalâciju var palîdzçt autorizçts Kia pârstâvis. BRÎDINÂJUMS Ja netiek lietota apstiprinâta piekabes elektroinstalâcija, var izraisît automobiïa elektriskâs sistçmas bojâjumus un cilvçku savainojumus. Braukðana pa ceïa kâpumiem un kritumiem Pirms braukðanas lejâ pa garu vai stâvu ceïa kritumu samaziniet âtrumu un ieslçdziet zemâku pârnesumu. Ja netiks ieslçgts zemâks pârnesums, iespçjams, nâksies pârâk intensîvi darbinât bremzes, tâs sakarsîs un zaudçs efektivitâti. Braucot augðâ pa garu ceïa kâpumu, ieslçdziet zemâku pârnesumu un samaziniet âtrumu apmçram lîdz 70 km/h (45 jûdzçm/h), lai samazinâtu motora un âtrumkârbas pârkarðanas iespçjamîbu Ja piekabes masa ir lielâka par maksimâlo piekabes masu bez piekabes bremzçm un automobilim ir automâtiskâ âtrumkârba, velkot piekabi, jâbût ieslçgtam D (braukðanas) pârnesumam. Braukðana ar D (braukðanas) pârnesumu, velkot piekabi, lîdz minimumam samazinâs karstuma veidoðanos un paildzinâs âtrumkârbas kalpoðanas laiku. Ja jums ir manuâlâ âtrumkârba, brauciet ar ceturto (vai, ja nepiecieðams, ar zemâku) pârnesumu. UZMANÎBU Velkot piekabi pa stâviem ceïa kâpumiem un kritumiem (vairâk par 6%), pievçrsiet îpaðu uzmanîbu motora dzesçðanas ðíidruma temperatûras râdîtâjam, lai nepieïautu motora pârkarðanu. Ja motora dzesçðanas ðíidruma temperatûras râdîtâja adata tuvojas skalas atzîmei H (HOT - karsts), pçc iespçjas drîzâk apturiet automobili un ïaujiet motoram darboties tukðgaitâ, lîdz tas atdziest. Kad motors ir pietiekami atdzisis, varat turpinât ceïu. Lai nepieïautu motora un âtrumkârbas pârkarðanu, jâizvçlas pareizs braukðanas âtrums atkarîbâ no piekabes masas un ceïa nogâzes stâvuma. 5 22

241 Braukðanas padomi PIEZÎME Benzîna motoram (1,6 vai 2,0l) ar automâtisko âtrumkârbu Velkot piekabi pa stâviem ceïa kâpumiem un kritumiem (vairâk par 12 %) ar âtrumu virs 30 km/h ar maksimâlo pilno transportlîdzekïa masu un maksimâlo piekabes masu, motors vai âtrumkârba var pârkarst. Braucot ðâdos apstâkïos, pçc kâda laika apstâjieties un ïaujiet motoram darboties tukðgaitâ, lîdz tas atdziest. Jûs varat turpinât ceïu, kad motors un âtrumkârba ir pietiekami atdzisusi. Automobiïa novietoðana uz pakalna Parasti nav atïauts automobili ar piekabi novietot stâvçðanai uz pakalna. Ja automobilis un piekabe izkustas no vietas un sâk pârvietoties uz leju, cilvçki var gût smagus un pat nâvçjoðus savainojumus un automobilis un piekabe var tikt nopietni bojâti. BRÎDINÂJUMS Automobiïa novietoðana uz pakalna Ja automobilis ar piestiprinâtu piekabi ir novietots stâvçðanai uz pakalna, cilvçki var gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ, ja piekabe nejauði atvienojas. Tomçr, ja kâdreiz rodas nepiecieðamîba novietot automobili ar piekabi uz pakalna, rîkojieties ðâdi. 1. Nospiediet bremþu pedâli, bet neieslçdziet pârnesumu. 2. Palûdziet, lai kâds paliek íîïus zem piekabes riteòiem. 3. Kad íîïi ir palikti zem riteòiem, atlaidiet bremþu pedâli, lîdz íîïi uzòem slodzi. 4. Atkal nospiediet bremþu pedâli. Iedarbiniet stâvbremzi un pçc tam ieslçdziet R (atpakaïgaitas) pârnesumu manuâlajai âtrumkârbai vai P (stâvçðanas) pârnesumu automâtiskajai âtrumkârbai. 5. Atlaidiet bremþu pedâli. BRÎDINÂJUMS Stâvbremze Ja stâvbremze nav kârtîgi iedarbinâta, izkâpt no automobiïa var bût bîstami. Ja motors vçl darbojas, automobilis var negaidîti izkustçties. Jûs vai citi cilvçki var gût smagus vai pat nâvçjoðus savainojumus. 5 23

242 Braukðanas padomi Braukðanas uzsâkðana, ja automobilis bijis novietots uz pakalna 1. Ieslçdzot N (neitrâlo) pârnesumu manuâlajai âtrumkârbai vai P (stâvçðanas) pârnesumu automâtiskajai âtrumkârbai, nospiediet un turiet nospiestu bremþu pedâli un: iedarbiniet motoru; ieslçdziet vajadzîgo pârnesumu; atlaidiet stâvbremzi. 2. Lçnâm atlaidiet bremþu pedâli. 3. Brauciet lçni, lîdz piekabe ir atbrîvota no íîïiem. 4. Apstâdiniet automobili un palûdziet, lai kâds paceï un noglabâ íîïus. Tehniskâ apkope, velkot piekabi Ja automobilis regulâri velk piekabi, tam ir bieþâk nepiecieðama tehniskâ apkope. Svarîgi ir pievçrst uzmanîbu motoreïïai, automâtiskâs âtrumkârbas ðíidrumam, asu smçrvielai un dzesçðanas sistçmas ðíidrumam. Vçl viens svarîgs parametrs, kas bieþi jâpârbauda, ir bremþu stâvoklis. Visi ðie tehniskâs apkopes elementi ir aprakstîti ðajâ instrukcijâ, un tos var âtri atrast pçc Râdîtâja. Ja ir jâvelk piekabe, ieteicams pirms doðanâs ceïâ vçlreiz pârlasît ðo nodaïu. Neaizmirstiet veikt arî piekabes un sakabes ierîces tehnisko apkopi. Ievçrojiet piekabei pievienoto tehniskâs apkopes grafiku un regulâri pârbaudiet piekabi. Vislabâk ir veikt apskati katru dienu pirms izbraukðanas. Vissvarîgâkais - jâpârbauda, vai visas piekabes skrûves un uzgrieþòi ir stingri pievilkti. UZMANÎBU Piekabes vilkðanas palielinâtâs slodzes rezultâtâ karstâ laikâ vai braucot pret kalnu, var pârkarst motors. Ja dzesçðanas ðíidruma temperatûras râdîtâjs uzrâda pârkarðanu, izslçdziet gaisa kondicionçtâju un apturiet automobili droðâ vietâ, lai atdzesçtu motoru. Velkot piekabi, bieþâk jâpârbauda âtrumkârbas eïïas daudzums. Ja automobilis nav aprîkots ar gaisa kondicionçtâju, jâierîko kondensçtâja ventilators, lai uzlabotu motora darbîbu piekabes vilkðanas laikâ. 5 24

243 AUTOMOBIÏA MASA Ðajâ sadaïâ ir sniegta informâcija par pareizu kravas izvietoðanu automobilî un piekabç, lai saglabâtu automobiïa masu tâs noteiktâs maksimâlâs masas robeþâs ar piekabi vai bez tâs. Pareizi novietojot kravu automobilî, tiks maksimâli saglabâta automobiïa efektivitâte. Pirms kravas ievietoðanas automobilî izlasiet nosacîjumus par automobiïa masas ierobeþojumiem ar piekabi vai bez tâs, ðo informâciju var atrast nodaïâ par automobiïa tehniskajâm normâm un atbilstîbas plâksnîtç. Automobiïa pamata paðmasa Ðî ir automobiïa masa, kas ietver pilnas degvielas tvertnes un visa standarta aprîkojuma masu. Tâ neietver pasaþieru, kravas vai papildu aprîkojuma masu. Automobiïa paðmasa Ðî ir tâda automobiïa masa, kâda tâ bija iegâdâðanâs brîdî, kopâ ar papildu aprîkojumu. Kravas masa Ðajâ skaitlî ietilpst visa masa, kas papildina pamata paðmasu, ieskaitot kravu un papildu aprîkojumu. Braukðanas padomi Pilna slodze uz ass (GAW) Ðî ir kopçjâ masa, kas atrodas uz katras ass (priekðçjâs un pakaïçjâs), ieskaitot paðmasu un visu kravu. Pilna nominâlâ slodze uz ass (GAWR) Ðî ir maksimâlâ pieïaujamâ masa, ko drîkst nest viena ass (priekðçjâ vai pakaïçjâ). Ðie skaitïi ir redzami atbilstîbas plâksnîtç. Kopçjâ slodze uz vienu asi nekâdâ gadîjumâ nedrîkst pârsniegt GAWR. 5 25

244 Braukðanas padomi Pilna transportlîdzekïa masa (GVW) Ðî ir automobiïa pamata paðmasa kopâ ar faktisko kravas masu un pasaþieru masu. Pilna nominâlâ transportlîdzekïa masa (GVWR) Ðî ir maksimâlâ atïautâ pilna, piekrauta automobiïa masa (ieskaitot papildu ierîces, aprîkojumu, pasaþierus un kravu). GVWR masa ir redzama atbilstîbas plâksnîtç uz vadîtâja (vai priekðçjâ sçdekïa pasaþiera) durvju sliekðòa. Pârmçrîga slodze BRÎDINÂJUMS Automobiïa pilna nominâlâ slodze uz ass (GAWR) un nominâlâ pilna transportlîdzekïa masa (GVWR) ir norâdîta pie automobiïa vadîtâja puses durvîm piestiprinâtâ raþotâja plâksnîtç. Ðo nominâlvçrtîbu pârsniegðana var izraisît avâriju vai automobiïa bojâjumus. Slodzes lielumu var noteikt, nosverot kravu (arî pasaþierus) pirms tâs ievietoðanas automobilî. Esiet uzmanîgi un nepârslogojiet automobili. 5 26

245 INFORMÂCIJAS PLÂKSNÎTES Automobilî atrodas vairâkas svarîgas plâksnîtes un identifikâcijas numuri. Plâksnîðu atraðanâs vietas parâdîtas attçlos. Karkasa numurs VIN plâksnîte (ja ir aprîkota) Braukðanas padomi Identifikâcijas plâksnîte (ja ir aprîkota) OED Atbilstîbas plâksnîte (ja ir aprîkota) OED Automobiïa identifikâcijas numurs (VIN) Karkasa numurs ir norâdîts zem pasaþiera sçdekïa. OED VIN svîtrkods (ja ir aprîkots) OED OED

246 Braukðanas padomi OED Riepu tehnisko normu un spiediena plâksnîte 5 28

247 Brîdinâjuma signâls / 6-2 Avârijas apstâkïi braukðanas laikâ / 6-3 Ja motoru nevar iedarbinât / 6-4 Motora iedarbinâðana avârijas apstâkïos / 6-5 Motora pârkarðana / 6-8 Elektriskâs shçmas aizsardzîba / 6-9 Automobiïa vilkðana / 6-16 Riepu spiediena pârraudzîbas sistçma / 6-21 Mîksta riepa / 6-25 Rîcîba avârijas gadîjumâ 6

248 Rîcîba avârijas gadîjumâ BRÎDINÂJUMA SIGNÂLS Avârijas gaismas signâli darbojas neatkarîgi no tâ, vai darbojas automobiïa motors. Kad ir ieslçgti avârijas gaismas signâli, pagriezienu virzienrâdîtâji nedarbojas. Ieslçdzot avârijas gaismas signâlus automobiïa vilkðanas laikâ, jâievçro piesardzîba. Avârijas gaismas signâli OED Avârijas gaismas signâli brîdina citus autovadîtâjus par to, ka jâievçro maksimâla piesardzîba, tuvojoties jûsu automobilim, apdzenot to vai braucot tam garâm. Avârijas gaismas signâli jâieslçdz vienmçr, kad tiek veikts avârijas situâcijas remonts vai kad automobilis ir apstâjies ceïa malâ. Nospiediet avârijas gaismas signâlu slçdzi. Aizdedzes slçdzis var bût jebkurâ stâvoklî. Avârijas gaismas signâlu slçdzis atrodas centrâlâs konsoles slçdþu panelî. Nospieþot slçdzi, vienlaicîgi sâks mirgot visi pagriezienu virzienrâdîtâju lukturi. 6 2

249 Rîcîba avârijas gadîjumâ AVÂRIJAS APSTÂKÏI BRAUKÐANAS LAIKÂ Ja braukðanas laikâ riepa kïûst mîksta Ja braukðanas laikâ riepa kïûst mîksta: 1.Noòemiet kâju no gâzes pedâïa un ïaujiet automobilim palçninât gaitu, braucot taisnâ virzienâ uz priekðu. Nebremzçjiet uzreiz un nemçìiniet nobraukt no ceïa, jo tâ automobilis var kïût nevadâms. Kad automobilis ir palçninâjis gaitu pietiekami, lai bûtu droði bremzçt, uzmanîgi nobremzçjiet un nobrauciet no ceïa. Nobrauciet no ceïa pçc iespçjas tâlâk no braucamâs daïas un novietojiet automobili uz stingras, lîdzenas virsmas. Ja jûs atrodaties uz lielceïa ar sadaloðo joslu, nenovietojiet automobili vidçjâ joslâ starp divâm satiksmes joslâm. 2.Kad automobilis ir pilnîbâ apstâjies, ieslçdziet avârijas gaismas signâlus, iedarbiniet stâvbremzi un ielieciet âtrumkârbas sviru P pârnesumâ (automâtiskajai âtrumkârbai) vai atpakaïgaitâ (manuâlajai âtrumkârbai). 3.Lieciet visiem pasaþieriem izkâpt no automobiïa. Raugieties, lai tie izkâptu no automobiïa pa to pusi, kas atrodas tâlâk no satiksmes. 4.Mainot mîkstu riepu, ievçrojiet ðajâ nodaïâ sniegtos norâdîjumus. Ja braukðanas laikâ noslâpst motors 1. Samaziniet âtrumu pakâpeniski, braucot taisnâ virzienâ uz priekðu. Uzmanîgi nobrauciet no ceïa un apstâjieties droðâ vietâ. 2. Ieslçdziet avârijas gaismas signâlu. 3. Pamçìiniet vçlreiz iedarbinât motoru. Ja to nevar iedarbinât, sazinieties ar autorizçtu KIA pârstâvi vai citu kvalificçtu palîdzîbas dienestu. 6 3

250 Rîcîba avârijas gadîjumâ JA MOTORU NEVAR IEDARBINÂT Ja motors negrieþas vai grieþas lçnâm 1. Ja jûsu automobilis ir aprîkots ar automâtisko âtrumkârbu, ielieciet âtrumkârbas sviru N (neitrâlajâ) vai P (stâvçðanas) pârnesumâ un ieslçdziet avârijas bremzi. 2. Pârbaudiet akumulatora savienojumus, lai bûtu droði, ka tie ir tîri un nav vaïîgi. 3. Ieslçdziet salona apgaismojumu. Ja apgaismojums paliek vâjâks vai nodziest, darbinot starteri, akumulators ir izlâdçjies. 4. Pârbaudiet startera savienojumus, lai pârliecinâtos, ka tie nav vaïîgi. 5. Nemçìiniet iedarbinât automobili, iestumjot vai velkot. Skat. instrukciju sadaïâ Iedarbinâðana ar papildu strâvas avotu. BRÎDINÂJUMS Ja motoru nevar iedarbinât, nestumiet un nevelciet automobili, lai to iedarbinâtu. Tâ var izraisît sadursmi vai citâdi nodarît kâdu kaitçjumu. Turklât iedarbinâðana ar iestumðanu vai vilkðanu var izraisît katalîtiskâ konvertora pârslodzi un rada aizdegðanâs risku. Ja motors grieþas normâli, bet to nevar iedarbinât 1. Pârbaudiet degvielas lîmeni. 2. Aizdedzes slçdzim esot LOCK stâvoklî, pârbaudiet visus aizdedzes, spoles un aizdedzes sveèu savienojumus. Savienojiet no jauna tos savienojumus, kas ir atvienojuðies vai kïuvuði vaïîgi. 3. Pârbaudiet degvielas cauruli motora nodalîjumâ. 4. Ja motoru nevar iedarbinât, izsauciet autorizçtu KIA pârstâvi vai citu kvalificçtu palîdzîbas dienestu. 6 4

251 Rîcîba avârijas gadîjumâ MOTORA IEDARBINÂÐANA AVÂRIJAS APSTÂKÏOS Iedarbinâðana ar papildu strâvas avotu Iedarbinâðana ar papildu strâvas avotu var bût bîstama, ja to nedara pareizi. Tâpçc, lai nepieïautu cilvçku savainojumus un automobiïa vai akumulatora bojâjumus, ievçrojiet norâdîjumus iedarbinâðanai ar papildu strâvas avotu, kas sniegti 6-6. lpp. Ja ðaubâties, vai varçsiet paveikt to pareizi, iesakâm uzticçt ðo darbu profesionâliem autoservisa darbiniekiem. PIEZÎME Izmantojiet tikai 12 voltu strâvas avota sistçmu. Izmantojot 24 V strâvas avotu (divas 12 V baterijas sçrijâ vai 24 V motora ìeneratora komplektu), var neatgriezeniski sabojât 12 V startera motoru, aizdedzes sistçmu un citas elektriskâs ierîces. BRÎDINÂJUMS Akumulators Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet pârbaudît akumulatora elektrolîta lîmeni, jo akumulators var caursist vai uzsprâgt, izraisot smagus savainojumus. BRÎDINÂJUMS Akumulators Akumulatora tuvumâ nedrîkst atrasties uguns liesmas vai dzirksteles. Akumulators raþo ûdeòraþa gâzi, kas, saskaroties ar liesmâm vai dzirkstelçm, var uzsprâgt. Nemçìiniet iedarbinât automobili ar papildu strâvas avotu, ja izlâdçtais akumulators ir sasalis vai elektrolîta lîmenis ir zems. Akumulators var caursist vai uzsprâgt. 6 5

252 Rîcîba avârijas gadîjumâ Savienotâjkabeïu pievienoðana Vadi jâpievieno norâdîtajâ secîbâ un jâatvieno pretçjâ secîbâ. Savienotâjvadi Izlâdçjies akumulators Iedarbinâðana ar papildu strâvas avotu 1. Pârliecinieties, ka strâvas avota spriegums ir 12 volti un tâ negatîvâ spaile ir iezemçta. 2. Ja strâvas avots atrodas citâ automobilî, neïaujiet ðiem automobiïiem saskarties. 3. Izslçdziet visas nevajadzîgâs elektriskâs ierîces. 4. Pievienojiet savienojoðos vadus precîzi attçlâ redzamajâ secîbâ. Vispirms pievienojiet vienu savienojoðâ vada galu izlâdçtâ akumulatora pozitîvajai spailei (1), pçc tam pievienojiet otru galu strâvas avota akumulatora pozitîvajai spailei (2). Strâvas avota akumulators OED

253 Rîcîba avârijas gadîjumâ 5. Otra savienojoðâ vada vienu galu pievienojiet strâvas avota akumulatora negatîvajai spailei (3), pçc tam otru galu pievienojiet stingrai, nekustîgai metâla detaïai (piemçram, motora pacelðanas kronðteinam) tâlâk no izlâdçtâ akumulatora (4). Nepievienojiet vadu, kas savienots ar strâvas avota akumulatora negatîvo spaili, izlâdçtâ akumulatora negatîvajai spailei. Neïaujiet savienojoðajiem vadiem saskarties ar ko citu, izòemot pareizâs akumulatoru spailes vai pareizo zemçjumu. Savienojot vadus, neliecieties pâri akumulatoram. UZMANÎBU Akumulatora kabeïi Nepievienojiet kabeïus no strâvas avota akumulatora negatîvâs spailes izlâdçtâ akumulatora negatîvajai spailei. Tas var izraisît izlâdçtâ akumulatora pârkarðanu un plaisâðanu, radot akumulatora skâbes noplûdi. 6. Iedarbiniet strâvas avota automobiïa motoru un ïaujiet tam darboties ar 2000 apgriezieniem minûtç (rpm), pçc tam iedarbiniet motoru automobilim ar izlâdçto akumulatoru. Ja akumulatora izlâdçðanâs iemesls nav acîmredzams, automobilis jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. Iedarbinâðana ar iestumðanu Automobili ar manuâlo âtrumkârbu nav ieteicams iedarbinât iestumjot, jo tâ var sabojât izplûdes gâzu kontroles sistçmu. Automobiïus ar automâtisko âtrumkârbu nav iespçjams iedarbinât iestumjot. Ievçrojiet visus ðajâ sadaïâ sniegtos norâdîjumus iedarbinâðanai ar papildu strâvas avotu. UZMANÎBU Nekâdâ gadîjumâ nevelciet automobili, lai iedarbinâtu tâ motoru, jo, iedarbojoties motoram, velkamais automobilis var strauji rauties uz priekðu un sadurties ar velkoðo automobili. 6 7

254 Rîcîba avârijas gadîjumâ MOTORA PÂRKARÐANA Ja temperatûras râdîtâjs uzrâda pârkarðanu, ja automobilis zaudç jaudu vai ir dzirdama skaïa klaudzoòa vai dþinkstoòa, motors, iespçjams, ir pârkarsis. Ja tâ notiek, rîkojieties ðâdi. 1. Ieslçdziet avârijas gaismas signâlu, aizbrauciet lîdz tuvâkajai droðajai vietai un apstâjieties. Automâtiskajai âtrumkârbai ieslçdziet P (stâvçðanas) pârnesumu, bet manuâlajai âtrumkârbai ieslçdziet N (neitrâlo) pârnesumu un iedarbiniet stâvbremzi. 2. Pârliecinieties, vai gaisa kondicionçtâjs ir izslçgts. 3. Ja no radiatora izplûst dzesçðanas ðíidrums vai tvaiks, izslçdziet motoru un izsauciet palîgâ autorizçtu Kia pârstâvi. Ja dzesçðanas ðíidrums neizplûst, ïaujiet motoram darboties tukðgaitâ un atveriet motora pârsegu, lai motors varçtu pakâpeniski atdzist. BRÎDINÂJUMS Motoram darbojoties, turiet matus, rokas un drçbes tâlâk no kustîgâm detaïâm, tâdâm kâ ventilators un dzensiksnas, lai novçrstu savainojumus. Ja, motoram darbojoties tukðgaitâ, temperatûra nepazeminâs, izslçdziet motoru un ïaujiet tam atdzist. BRÎDINÂJUMS Neòemiet nost radiatora vâciòu, kad motors ir karsts. Ðâdi dzesçðanas ðíidrums var strauji izplûst no atveres un izraisît smagus apdegumus. 4. Pçc tam jâpârbauda dzesçðanas ðíidruma lîmenis. Ja lîmenis tvertnç ir zems, pârbaudiet, vai no radiatora ðïûtençm un savienojumiem, sildîtâja ðïûtençm un savienojumiem, radiatora un ûdens sûkòa nenotiek noplûde. Ja atrodat ievçrojamu noplûdi vai kâdu citu iespçjamu motora pârkarðanas cçloni, nedarbiniet motoru, lîdz tas tiek novçrsts. Aiciniet palîgâ autorizçtu Kia pârstâvi. Ja neatklâjat noplûdi vai kâdu citu bojâjumu, uzmanîgi ielejiet tvertnç dzesçðanas ðíidrumu. UZMANÎBU Dzesçðanas ðíidruma liels zudums norâda, ka dzesçðanas sistçmâ ir noplûde, un tâ pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda un jânovçrð autorizçtam KIA pârstâvim. 6 8

255 Rîcîba avârijas gadîjumâ ELEKTRISKÂS SHÇMAS AIZSARDZÎBA Vçrstuves tipa droðinâtâjs Normâls Kasetnes tipa droðinâtâjs Normâls Kûstoðais droðinâtâjs Normâls Droðinâtâji Izdedzis Izdedzis Izdedzis 1VQA4037 Automobiïa elektrisko sistçmu no elektrîbas pârslodþu izraisîtiem bojâjumiem sargâ droðinâtâji. Ðim automobilim ir divi droðinâtâju paneïi - viens atrodas vadîtâja pusç, otrs - motora nodalîjumâ. Automobilim ar dîzeïa motoru ir vçl viens droðinâtâju panelis, kas atrodas motora nodalîjumâ blakus logu mazgâðanas ðíidruma tvertnei. Ja kâds no automobiïa lukturiem, elektroierîcçm vai vadîbas ierîcçm nedarbojas, pârbaudiet attiecîgâs shçmas droðinâtâju. Ja droðinâtâjs ir izdedzis, tâ iekðienç esoðais elements ir izkusis. Ja elektriskâ sistçma nedarbojas, vispirms pârbaudiet vadîtâja puses droðinâtâja paneli. Izdeguðu droðinâtâju vienmçr nomainiet ar jaunu droðinâtâju ar tâdu paðu nominâlo jaudu. Ja izdeg arî nomainîtais droðinâtâjs, tas liecina par elektriskâs sistçmas bojâjumu. Atturieties no ðîs sistçmas lietoðanas un nekavçjoties vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja. Droðinâtâju nomaiòa BRÎDINÂJUMS Droðinâtâju nomaiòa Droðinâtâjus vienmçr nomainiet tikai ar tâdas paðas nominâlâs jaudas droðinâtâjiem. Jaudîgâks droðinâtâjs var izraisît bojâjumus - sistçmas pârkarðanu un, iespçjams, aizdegðanos. Nekâdâ gadîjumâ droðinâtâja vietâ neuzstâdiet vadu - arî kâ pagaidu lîdzekli. Tas var izraisît lielus elektroinstalâcijas bojâjumus un, iespçjams, aizdegðanos. Neizmantojiet skrûvgriezi vai citu metâla priekðmetu, lai izòemtu droðinâtâjus, jo tâ var izraisît îssavienojumu un sabojât sistçmu. 6 9

256 Rîcîba avârijas gadîjumâ OED Iekðçjâ paneïa droðinâtâju nomaiòa 1. Izslçdziet aizdedzes slçdzi un visus pârçjos slçdþus. 2. Atveriet paneïa vâciòu. OED Izvelciet aizdomîgo droðinâtâju ârâ taisnâ virzienâ uz âru. Izmantojiet speciâli paredzçto rîku, kas atrodas droðinâtâju panelî motora nodalîjumâ. 4. Pârbaudiet izòemto droðinâtâju. Nomainiet to, ja tas ir izdedzis. Rezerves droðinâtâji atrodas iekðçjâ droðinâtâju panelî (vai motora nodalîjuma droðinâtâju panelî). 5. Ievietojiet jaunu droðinâtâju ar tâdu paðu nominâlo jaudu un pârbaudiet, vai tas ir ievietots stingri. Ja tas neturas stingri, vçrsieties pie autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. Ja nav rezerves droðinâtâja, izmantojiet tâdas paðas nominâlâs jaudas droðinâtâju no shçmas, kas nav nepiecieðama automobiïa darbîbai, piemçram, ðíiltavu droðinâtâju. Ja nedarbojas priekðçjie lukturi vai citi elektriskie komponenti, bet droðinâtâji nav izdeguði, pârbaudiet motora nodalîjumâ esoðo droðinâtâju bloku. Ja droðinâtâjs ir izdedzis, tas jânomaina. 6 10

257 Rîcîba avârijas gadîjumâ Atmiòas droðinâtâjs OED Atmiòas droðinâtâjs Jûsu automobilis ir aprîkots ar atmiòas droðinâtâju, kas novçrð akumulatora izlâdi, kad automobilis ir novietots stâvçðanai un netiek ilgstoði lietots. Pirms novietojat automobili stâvçðanai uz ilgâku laiku, rîkojieties ðâdi. 1. Izslçdziet motoru. 2. Izslçdziet priekðçjos un aizmugures lukturus. 3. Atveriet vadîtâja puses paneli un pavelciet uz augðu atmiòas droðinâtâju (ROOM LP 15A). PIEZÎME Ja no droðinâtâju paneïa tiek izvilkts atmiòas droðinâtâjs, brîdinâjuma skaòas signâls, audiosistçma, pulkstenis un salona apgaismojums utt. nedarbojas. Daþi no ðiem elementiem pçc droðinâtâja atlikðanas atpakaï ir jâatiestata. Pat ja atmiòas droðinâtâjs ir izvilkts, akumulators vienalga var izlâdçties, ja tiks darbinâti priekðçjie lukturi vai citas elektriskâs ierîces. 6 11

258 Rîcîba avârijas gadîjumâ 3. Pârbaudiet izòemto droðinâtâju. Nomainiet to, ja tas ir izdedzis. 4. Ievietojiet jaunu droðinâtâju, kam ir tâda pati nominâlâ jauda kâ oriìinâlajam, un pârbaudiet, vai tas ir ievietots stingri. Ja tas neturas stingri, vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja. Tikai dîzeïa motoram Motora nodalîjums OED OED Izslçdziet aizdedzes slçdzi un visus pârçjos slçdþus. 2. Noòemiet droðinâtâju bloka vâku, piespieþot tâ cilpiòas un pavelkot vâku uz augðu. PIEZÎME Pçc motora nodalîjuma droðinâtâju bloka pârbaudes stingri uzlieciet droðinâtâju bloka vâku. Ja tas nav kârtîgi aizvçrts, var rasties elektrîbas sistçmas bojâjumi, jo blokâ var iekïût ûdens. OED Galvenais droðinâtâjs Ja ir izdedzis MAIÒSTRÂVAS ÌENERATORA (benzîna motoram 125A, dîzeïa motoram 150A) vai motora piedziòas stûres pastiprinâtâja (MDPS) (80A) droðinâtâjs, tas jâizòem ðâdi. 1. Atvienojiet akumulatora negatîvo vadu. 2. Izskrûvçjiet skrûves, kâ parâdîts attçlâ. 3. Nomainiet droðinâtâju ar jaunu droðinâtâju, kam ir tâda pati nominâlâ jauda kâ oriìinâlajam. 4. Ievietojiet visu atpakaï izòemðanai pretçjâ secîbâ. 6 12

259 Rîcîba avârijas gadîjumâ Droðinâtâju / releju paneïa apraksts Droðinâtâju/releju bloka vâka iekðpusç atrodas droðinâtâju plâksnîte, kur uzskaitîti droðinâtâju/releju nosaukumi un jaudas. Iekðçjais droðinâtâju panelis Motora nodalîjuma droðinâtâju panelis PIEZÎME Ne visi droðinâtâju bloka apraksti ðajâ rokasgrâmatâ var bût attiecinâmi uz jûsu automobili. Ðî informâcija bija precîza rokasgrâmatas drukâðanas laikâ. Vienmçr, kad apskatât droðinâtâju bloku savâ automobilî, vadieties pçc droðinâtâju bloka plâksnîtes. Tikai dîzeïa motoram OED066007/ OED066008/ OED

260 Rîcîba avârijas gadîjumâ Iekðçjais droðinâtâju panelis Apzîmçjums Nom. jauda Aizsarg. komponents START 10A Motora startera relejs A/CON SW 10A Gaisa kondicionçðanas sistçma HTD MIRR 10A Ârçjâ atpakaïsk. spog. atkausçt. SEAT HTR 15A Sçdekïu sildîtâjs A/CON 10A Gaisa kondicionçðanas sistçma HEAD LAMP 10A Priekðçjie lukturi FR WIPER 25A Loga tîrîtâjs (priekð.) RR WIPER 15A Aizmugures loga tîrîtâjs DRL OFF - Dien.gaism.braukð.lukt.izslçgð. RR FOG 10A Miglas lukturi (aizmugures) P/WDW (LH) 25A Elektriski veram. logs (kreisais) CLOCK 10A Pulkstenis C/LIGHTER 15A Ðíiltavas DR LOCK 20A Jumta lûka, ICM releju bloks DEICER 20A Priekðçjâ atledotâja relejs STOP 15A Bremþu spuldzes slçdzis ROOM LP 15A Salona apgaismojums AUDIO 15A Audiosistçma, borta dators T/LID 15A Aizmugures paceïamâs durvis SAFETY P/WDW RH 25A Droð. elektr. ver. logs (labâs p.) SAFETY P/WDW LH 25A Droð. elektr. ver. logs (kreisais) P/WDW(RH) 25A Elektriski veram. logs (labâs p.) P/OUTLET 15A Elektrîbas kontaktligzda T/SIG 10A Slçdþu modulis Apzîmçjums Nom. jauda Aizsarg. komponents A/BAG IND 10A Gaisa spilvenu indikators CLUSTER 10A Instrumentu bloks A/BAG 15A Gaisa spilvens SPARE 15A Rezerves droðinâtâjs TAIL RH 10A Pakaïçjie lukturi (labâs puses) TAIL LH 10A Pakaïçjie lukturi (kreisâs puses) 6 14

261 Rîcîba avârijas gadîjumâ Motora nodalîjuma droðinâtâju panelis Apzîmçjums Nom. jauda Aizsarg. komponents ALT 125A/150A (DIESEL) Ìenerators MDPS 80A MDPS kontroles modulis ABS 2 20A Pretbloíçðanas bremþu sistçma ABS 1 40A Pretbloíçðanas bremþu sistçma B+.1 50A Panelî B+ RR HTD 40A Ârçjais atpakaïsk. spog. atkaus. BLOWER 40A Ventilatora pûtçjmehânisms C/FAN 40A Kondensatora ventilators B+.2 50A Panelî B+ IGN 2 40A Aizdedzes slçdzis IGN 1 30A Aizdedzes slçdzis ECU 30A Motora kontroles ierîce SPARE.1 20A Rezerves droðinâtâjs FR FOG 15A Miglas lukturu relejs (priekð.) A/CON 10A Gaisa kondicionçtâja relejs HAZARD 15A Avârijas brîd. gaismas signâls F/PUMP 15A Degvielas sûkòa relejs ECU.1 10A Motora kontroles ierîce ECU.3 10A Motora kontroles ierîce ECU.4 20A Motora kontroles ierîce INJ 15A Gaisa kond. rel., iesmidzin. sist. SNSR.2 10A Sensori HORN 15A Signâltaures relejs ABS 10A Pretbloíçðanas bremþu sistçma Apzîmçjums Nom. jauda Aizsarg. komponents ECU.2 10A Kondensators, aizdedzes spole B/UP 10A Atpakaïgaitas lukturi H/LP LO-RH 10A Priekð. lukturi (tuvâs g., labâs p.) H/LP LO-LH 10A Priekð. lukturi (tuvâs g.,kreisâs p.) H/LP HI 20A Priekð. lukt. relejs (tâlâs gaismas) SNSR.1 10A Skâbekïa sensors SPARE 10A Rezerves droðinâtâjs SPARE 15A Rezerves droðinâtâjs SPARE 20A Rezerves droðinâtâjs Motora nodalîjuma droðinâtâju panelis (tikai dîzeïa motoram) Apzîmçjums Nom. jauda Aizsarg. komponents GLOW PLUG 80A Kvçlsveces PTC HEATER #1 50A PTC sildîtâjs 1 PTC HEATER #2 50A PTC sildîtâjs 2 PTC HEATER #3 50A PTC sildîtâjs 3 FUEL FILTER HEATER 30A Degvielas filtra sildîtâjs 6 15

262 Rîcîba avârijas gadîjumâ AUTOMOBIÏA VILKÐANA OED OED Ja avârijas gadîjumâ nepiecieðama automobiïa vilkðana, iesakâm to uzticçt autorizçtajiem Kia pârstâvjiem vai komerciâlajiem automobiïu vilkðanas pakalpojumu sniedzçjiem. Lai nesabojâtu automobili, pacelðana un vilkðana jâveic pareizi. Ieteicams izmantot transportçðanas ratiòus vai platformu. Padomus par piekabes vilkðanu skat. 5. nodaïâ Braukðanas padomi. UZMANÎBU Pirms automobiïa vilkðanas pârbaudiet automâtiskâs âtrumkârbas eïïas lîmeni. Ja tas ir zem atzîmes "HOT" uz mçrstieòa, pielejiet ðíidrumu. Ja tas nav iespçjams, jâizmanto transportçðanas ratiòi. OED Ir pieïaujama automobiïa vilkðana, atstâjot pie zemes aizmugures riteòus (bez transportçðanas ratiòiem) un priekðçjiem riteòiem paceltiem no zemes. Ja automobili velk komerciâlais vilkðanas pakalpojumu sniedzçjs, neizmantojot transportçðanas ratiòus, vienmçr jâpaceï automobiïa priekðgals, nevis pakaïgals. UZMANÎBU Velciet automobili uzmanîgi, lai nesabojâtu automobiïa bamperu vai korpusa apakðdaïu. OED UZMANÎBU Automobili nedrîkst vilkt ar pakaïgalu uz priekðu un priekðçjiem riteòiem pie zemes, jo tâ var sabojât automobili. Nevelciet automobili ar ðtropes veida tehniku. Izmantojiet riteòu pacelðanas ierîces vai platformas. 6 16

263 Rîcîba avârijas gadîjumâ Velkot automobili avârijas gadîjumâ bez transportçðanas ratiòiem: 1. Pagrieziet aizdedzes slçdzi ACC stâvoklî. 2. Novietojiet âtruma pârslçga sviru N (neitrâlajâ) pârnesumâ. 3. Atlaidiet stâvbremzi. UZMANÎBU Ja âtruma pârslçga svira nebûs novietota N (neitrâlajâ) pârnesumâ, var tikt nodarîti iekðçji bojâjumi âtrumkârbai. OED Noòemams vilkðanas âíis (pakaïgalâ) 1. Atveriet paceïamâs aizmugures durvis un izòemiet no darbarîku kastes vilkðanas âíi. 2. Noòemiet atveres vâciòu, piespieþot vâciòa apakðdaïu uz pakaïçjâ bampera. 6 17

264 Rîcîba avârijas gadîjumâ OED Piestipriniet vilkðanas âíi, grieþot to atverç pulksteòa râdîtâju virzienâ, lîdz tas ir pilnîbâ nostiprinâts. 4. Pçc lietoðanas noòemiet vilkðanas âíi un uzlieciet vietâ atveres vâciòu. Priekðgalâ Pakaïgalâ OED OED Vilkðana ar automobili, kas nav speciâli paredzçts vilkðanai Ja ir nepiecieðama automobiïa vilkðana, ieteicams uzticçt to autorizçtam Kia pârstâvim vai komerciâlam automobiïu vilkðanas pakalpojumu sniedzçjam. Ja avârijas gadîjumâ vilkðanas pakalpojumu sniedzçji nav pieejami, automobili var nelielâ attâlumâ vilkt ar trosi vai íçdi, kas piestiprinâta pie avârijas vilkðanas âía zem automobiïa priekðgala vai pakaïgala. Velkot automobili, vienmçr ievçrojiet lielu piesardzîbu. Velkamajâ automobilî noteikti jâbût vadîtâjam, lai tas varçtu stûrçt un bremzçt. Ðâdi vilkt atïauts tikai pa ceïiem ar cietu segumu, nelielos attâlumos un ar nelielu âtrumu. Turklât riteòiem, asîm, spçka piedziòai, stûrei un bremzçm jâbût labâ stâvoklî. Nemçìiniet vilkt ar vilkðanas âíiem automobili, ja tâ riteòi ir iestiguði dubïos, smiltîs vai kur citur un automobilis nespçj izkïût no tiem ârâ ar sava motora jaudu. Nav ieteicams vilkt automobili, kas ir smagâks nekâ velkoðais automobilis. Abu automobiïu vadîtâjiem ieteicams bieþi sazinâties. 6 18

265 Rîcîba avârijas gadîjumâ UZMANÎBU Piestipriniet vilkðanas trosi pie vilkðanas âía. Piestiprinot vilkðanas trosi pie citâm automobiïa daïâm, nevis vilkðanas âíiem, var sabojât automobiïa virsbûvi. Izmantojiet tikai automobiïu vilkðanai speciâli paredzçtu trosi vai íçdi. Stingri piestipriniet trosi vai íçdi pie vilkðanas âía. Pirms vilkðanas pârbaudiet, vai âíis nav salûzis vai bojâts. Vilkðanas trosi vai íçdi stingri piestipriniet pie âía. Neraustiet âíi. Vilkðanu veiciet tâ, lai spiediens uz to bûtu vienmçrîgs un pastâvîgs. Lai nesabojâtu âíi, nevelciet no sâniem vai vertikâlâ leòíî. Vienmçr velciet taisni uz priekðu. BRÎDINÂJUMS Velkot automobili, ievçrojiet lielu piesardzîbu. Atturieties no straujas braukðanas uzsâkðanas vai haotiskiem manevriem, kas var pârmçrîgi noslogot vilkðanas âíi un vilkðanas trosi vai íçdi. Vilkðanas âíis var salûzt un trose vai íçde var pârtrûkt, izraisot nopietnus savainojumus vai bojâjumus. Ja ir ïoti grûti izkustinât velkamo automobili, neturpiniet vilkðanu. Vçrsieties pçc palîdzîbas pie autorizçta Kia pârstâvja vai komerciâliem automobiïu vilkðanas pakalpojumu sniedzçjiem. Velciet automobili pçc iespçjas taisnâkâ virzienâ uz priekðu. Vilkðanas laikâ ieturiet distanci no velkamâ automobiïa. OED Vilkðanas trosei jâbût ne vairâk kâ 5 m (16 pçdas) garai. Lai trose bûtu labâk saredzama, piestipriniet tai vidû apmçram 30 cm (12 collas) platu balta vai sarkana auduma strçmeli. Brauciet uzmanîgi, lai trose vilkðanas laikâ neatâíçtos. 6 19

266 Rîcîba avârijas gadîjumâ Ja automobili avârijas gadîjumâ velk automobilis, kas nav speciâli paredzçts vilkðanai Pagrieziet aizdedzes slçdzi ACC stâvoklî, lai stûre netiktu bloíçta. Novietojiet âtruma pârslçga sviru N (neitrâlajâ) pârnesumâ. Atlaidiet stâvbremzi. Bremþu pedâlis jâspieþ spçcîgâk nekâ parasti, jo bremþu darbîbas efektivitâte ir ierobeþota. Nepiecieðama lielâka piepûle stûrçjot, jo nedarbojas stûres pastiprinâtâjs. Ja lieli attâlumi jâbrauc lejâ pa nogâzi, bremzes var pârkarst un to efektivitâte var samazinâties. Bieþi apstâjieties un ïaujiet bremzçm atdzist. UZMANÎBU Ja automobilis tiek vilkts ar visiem èetriem riteòiem pie zemes, to drîkst vilkt tikai ar priekðgalu uz priekðu. Ðâdâ gadîjumâ âtrumkârbas svirai jâatrodas neitrâlâ stâvoklî. Nevelciet automobili ar lielâku âtrumu nekâ 40 km/h (25 jûdzes/h) un vairâk nekâ 25 km (15 jûdzes). Stûre jâatbloíç, pagrieþot aizdedzes slçdzi ACC stâvoklî. Velkamajâ automobilî jâatrodas vadîtâjam, lai tas varçtu darbinât stûri un bremzes. Padomi iestiguða automobiïa izvilkðanai Ja automobilis ir iestidzis dubïos, smiltîs vai kur citur un nespçj izkïût no tâ ar sava motora jaudu, iedarbîgas ir ðâdas metodes. Atbrîvojiet riepu priekðpusi un aizmuguri no zemes, smiltîm u.c. Palieciet zem riepâm akmeòus vai koka gabalus. 6 20

267 RIEPU SPIEDIENA PÂRRAUDZÎBAS SISTÇMA (TPMS) (JA IR APRÎKOTA) OED (1) Zema riepu gaisa spiediena indikators (2) Indikators, kas norâda, kurâ riepâ ir zems gaisa spiediens (3) TPMS traucçjumu indikators Visas riepas, arî rezerves (ja ir aprîkota), reizi mçnesî jâpârbauda, kad tâs ir aukstas, un jâuzpilda ar nepiecieðamo gaisa daudzumu lîdz ieteicamajam gaisa spiediena lîmenim, kas norâdîts automobiïa raþotâja informâcijas plâksnîtç vai uz riepu gaisa spiedienu plâksnîtes. (Ja automobiïa riepu izmçrs atðíiras no izmçra, kas norâdîts informâcijas plâksnîtç vai riepu gaisa spiedienu plâksnîtç, vispirms jânosaka ðîm riepâm paredzçtais gaisa spiediens.) Ðis automobilis ir aprîkots ar papildu droðîbas aprîkojumu - riepu spiediena pârraudzîbas sistçmu (TPMS), kas liek iedegties zema riepu gaisa spiedienu indikatoram, kad kâdâ no automobiïa riepâm ir ïoti zems gaisa spiediens. Tâpçc, kad iedegas zema riepu gaisa spiediena gaismas indikators, pçc iespçjas drîzâk jâapstâjas un jâpârbauda riepas un jâuzpilda tâs ar gaisu lîdz noteiktajam spiediena lîmenim. Braukðana ar riepâm, kurâs gaisa spiediens ir pârmçrîgi zems, var izraisît riepu pârkarðanu un izraisît riepu bojâjumus. Nepietiekams gaisa spiediens riepâs arî samazina degvielas ekonomiju un riepu protektora mûþu un var ietekmçt automobiïa vadâmîbu un apstâðanâs spçju. Lûdzu, ievçrojiet, ka TPMS sistçma neaizstâj nepiecieðamîbu uzturçt riepâs pareizu gaisa spiedienu, un uzturçt riepâs pareizu gaisa spiedienu ir vadîtâja pienâkums, pat ja nepietiekams spiediens riepâs nav sasniedzis tâdu lîmeni, lai iedegtos TPMS zema riepu spiediena indikators. Rîcîba avârijas gadîjumâ Ðis automobilis ir arî aprîkots ar TPMS traucçjumu indikatoru, kas iedegas, kad sistçmas darbîbâ ir traucçjumi. TPMS traucçjumu indikatoram ir atseviðís signâls, kura izgaismoðanâs brîdî ir redzams simbols "TPMS". Kad ir izgaismots traucçjumu indikators, sistçma var neuztvert vai nesignalizçt par zemu gaisa spiedienu riepâs, kas parasti tai bûtu jâdara. TPMS traucçjumi var rasties daþâdu iemeslu dçï, tai skaitâ rezerves vai citu riepu vai riteòu uzstâdîðanas dçï, kas neïauj TPMS sistçmai darboties pienâcîgi. Pçc vienas vai vairâku riepu vai riteòu uzstâdîðanas automobilim vienmçr pârbaudiet TPMS traucçjumu indikatoru, lai pârliecinâtos, ka rezerves vai citas riepas un riteòi netraucç TPMS sistçmas darbîbu. 6 21

268 Rîcîba avârijas gadîjumâ Zema riepu gaisa spiediena indikators Indikators, kas norâda, kurâ riepâ ir zems gaisa spiediens Zema riepu gaisa spiediena indikators un indikators, kas norâda, kurâ riepâ ir zems gaisa spiediens, iedegas, kad vienâ vai vairâkâs riepâs ir nepietiekams gaisa spiediens. Nekavçjoties samaziniet âtrumu, izvairieties no straujas braukðanas pagriezienos un òemiet vçrâ, ka bremzçðanas ceïð bûs garâks. Pçc iespçjas drîzâk apstâjieties un pârbaudiet spiedienu riepâs, kad tâs ir aukstas. Uzpildiet riepas ar nepiecieðamo gaisa daudzumu lîdz spiediena lîmenim, kas norâdîts automobiïa informâcijas plâksnîtç vai riepu spiediena plâksnîtç, kas atrodas uz vadîtâja puses centrâlâs konsoles ârçjâ paneïa. Ja nav iespçjams doties uz servisu vai ja riepa laiþ ârâ nupat uzpildîto gaisu, nomainiet bojâto riepu ar rezerves riepu. Tomçr, ja nomainîsiet riepu, kurâ ir zems spiediens, ar rezerves riepu vai citâm riepâm, abi zema riepu gaisa spiediena indikatori nodzisîs un pçc daþâm minûtçm iedegsies TPMS traucçjumu indikators. Tâ iemesls ir tas, ka rezerves riepa vai citas riepas nav aprîkotas ar riepu spiediena uzraudzîbas sensoru. UZMANÎBU Ziemâ vai aukstâ laikâ zema riepu gaisa spiediena indikators var bût izgaismots, ja riepu spiediens ticis noregulçts atbilstoði ieteicamajam gaisa spiedienam riepâs siltâ laikâ. Tas nenorâda, ka TPMS sistçmâ ir traucçjumi, jo zemâkâ temperatûra izraisa atbilstoðu gaisa spiediena kriðanos riepâ. Braucot ar automobili no siltiem apvidiem uz aukstiem apvidiem vai ja âra temperatûra ievçrojami pieaug vai krîtas, pârbaudiet riepu gaisa spiedienu un noregulçjiet riepâs gaisa spiedienu atbilstoði ieteiktajam. BRÎDINÂJUMS Zems gaisa spiediens riepâs Ïoti zems gaisa spiediens riepâs padara automobili nestabilu un var bût iemesls automobiïa vadâmîbas zudumam un garâkam bremzçðanas ceïam. Ilgstoða braukðana ar riepâm, kurâs ir zems gaisa spiediens izraisa riepu pârkarðanu un bojâjumus. TPMS (riepu spiediena pârraudzîbas sistçmas) traucçjumu indikators TPMS traucçjumu indikators iedegas un paliek degot, kad raduðies traucçjumi riepu spiediena pârraudzîbas sistçmâ. Ja priekðçjais kreisâs puses sensors ir bojâts, iedegas TPMS traucçjumu indikators, taèu, ja priekðçjâ labâs puses, pakaïçjâ kreisâs vai labâs puses riepâ ir zems spiediens, kopâ ar TMPS indikatoru var iedegties abi zema spiediena indikatori. Sistçma pçc iespçjas drîzâk jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim, lai noteiktu traucçjumu iemeslu. 6 22

269 Rîcîba avârijas gadîjumâ PIEZÎME TPMS traucçjumu indikators var bût izgaismots, ja automobilis atrodas tâdu objektu tuvumâ kâ elektrîbas kabeïi vai radio raidîtâji, piemçram, policijas iecirkòa, valdîbas vai valsts iestâdes, raidstacijas, militâras iestâdes, lidostas vai raidtoròa utt. tuvumâ. Ðâdi objekti var traucçt riepu spiediena pârraudzîbas sistçmas (TPMS) normâlai darbîbai. TPMS traucçjumu indikators var bût izgaismots, ja automobilî tiek izmantotas daþas elektroniskas ierîces, piemçram, piezîmjdators. Ðîs ierîces var traucçt riepu spiediena pârraudzîbas sistçmas (TPMS) normâlai darbîbai. Riepas nomaiòa automobilim ar TPMS sistçmu Ja automobilim ir mîksta riepa, iedegas zema riepas gaisa spiediena indikatori. Mîkstâ riepa pçc iespçjas drîzâk jâsalabo autorizçtam Kia pârstâvim vai jânomaina ar rezerves riepu. NEKÂDÂ GADÎJUMÂ neizmantojiet riepu caurumu plombçðanas lîdzekli, lai salabotu un/vai uzpildîtu riepu, kurâ ir zems gaisa spiediens. Pçc ðî lîdzekïa izmantoðanas bûs jânomaina riepas spiediena sensors. Katrs ritenis ir aprîkots ar riepas spiediena sensoru, kas ierîkots riepâ aiz ventiïa. Izmantojiet îpaði TPMS sistçmai piemçrotus riteòus. Vienmçr pçc iespçjas drîzâk ieteicams veikt riepu remontu, ko vçlams uzticçt autorizçtiem Kia pârstâvjiem. Rezerves riepa nav aprîkota ar riepas spiediena uzraudzîbas sensoru. Tâpçc, kad riepa, kurâ ir zems spiediens, tiek nomainîta ar rezerves riepu, zema riepas spiediena indikatori nodziest un pçc daþâm minûtçm iedegas TPMS traucçjumu indikators. TPMS traucçjumu indikators var palikt degot lîdz brîdim, kad oriìinâlâ riepa, kas aprîkota ar riepu spiediena sensoru, tiek uzpildîta ar gaisu lîdz ieteicamajam spiediena lîmenim un uzstâdîta atpakaï automobilim. Tiklîdz riepa, kurâ bija zems gaisa spiediens, tiek uzpildîta ar gaisu lîdz ieteicamajam spiediena lîmenim un uzstâdîta atpakaï automobilim, daþu minûðu laikâ TPMS traucçjumu indikators un zema spiediena indikatori nodziest. Ja ðie indikatori pçc daþâm minûtçm nenodziest, lûdzu, vçrsieties pie autorizçta Kia pârstâvja. To, vai riepa ir mîksta, var nebût iespçjams noteikt, tikai paskatoties uz to. Vienmçr izmantojiet labas kvalitâtes riepu spiediena mçrierîci, lai izmçrîtu gaisa spiedienu riepâs. Lûdzu, ievçrojiet, ka karstai riepai (pçc braukðanas) ir augstâks spiediens nekâ aukstai riepai (pçc stâvçðanas vismaz 3 stundas un ne vairâk kâ 1,6 km (1 jûdzes) nobraukðanas ðo 3 stundu laikâ). Pirms mçrât riepâ gaisa spiedienu, ïaujiet tai atdzist. 6 23

270 Rîcîba avârijas gadîjumâ Pirms gaisa uzpildîðanas riepâ lîdz ieteiktajam spiediena lîmenim vienmçr pârliecinieties, ka riepa ir auksta. Auksta riepa nozîmç to, ka automobilis ir stâvçjis 3 stundas un nav braucis vairâk par 1,6 km (1 jûdzi) ðo 3 stundu laikâ. PIEZÎME Neizmantojiet riepu caurumu plombçtâjus, ja automobilis ir aprîkots ar riepu spiediena pârraudzîbas sistçmu. Plombçðanas ðíidrums var sabojât riepu spiediena sensorus. BRÎDINÂJUMS Riepu spiediena pârraudzîbas sistçma (TPMS) TPMS nevar jûs brîdinât par smagiem un negaidîtiem riepu bojâjumiem, ko izraisa ârçji faktori. Ja jûtat kaut nelielu automobiïa stabilitâtes zudumu, nekavçjoties noòemiet kâju no gâzes pedâïa un lçnâm brauciet lîdz droðai apstâðanas vietai ceïa malâ. BRÎDINÂJUMS Riepu spiediena pârraudzîbas sistçmas (TPMS) komponentu laboðana, mainîðana vai dezaktivçðana var ietekmçt sistçmas spçju brîdinât vadîtâju par zemu gaisa spiedienu riepâs un/vai TPMS traucçjumiem. Sistçmas komponentu laboðana, mainîðana vai dezaktivçðana var izraisît bojâjumus, kas nav ietverti automobiïa garantijâ. 6 24

271 Rîcîba avârijas gadîjumâ MÎKSTA RIEPA Uzmanîbu - kompaktâs rezerves riepas lietoðana (ja ir aprîkota) Automobilis ir aprîkots ar kompakto rezerves riepu. Ðî kompaktâ rezerves riepa aizòem mazâk vietas nekâ standarta izmçra riepa. Ðî riepa ir mazâka nekâ standarta riepa un ir paredzçta tikai îslaicîgai lietoðanai. Rezerves riepa, domkrats, domkrata rokturis un tapskrûvju uzgrieþòatslçga glabâjas bagâþas nodalîjumâ. Lai ðim aprîkojumam piekïûtu, noòemiet paklâju. OED OED UZMANÎBU Rezerves riepas izòemðana Pagrieziet skrûvi, kas notur riepu vietâ, pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. Riepu var atlikt atpakaï, rîkojoties izòemðanai pretçjâ secîbâ. Lai novçrstu rezerves riepas un darbarîku grabçðanu braukðanas laikâ, noglabâjiet un nostipriniet tos pienâcîgi. Kad ir uzstâdîta kompaktâ rezerves riepa, brauciet uzmanîgi. Pie pirmâs izdevîbas kompaktâ rezerves riepa jânomaina ar piemçrotu standarta riepu un riteòa loku. Nav ieteicams braukt ar automobili, ja tam vienlaikus ir uzstâdîts vairâk par vienu kompakto rezerves riepu. 6 25

272 Rîcîba avârijas gadîjumâ BRÎDINÂJUMS Ar ðo kompakto rezerves riepu drîkst braukt tikai ÏOTI nelielos attâlumos. Kompaktâs rezerves riepas NEKÂDÂ GADÎJUMÂ nedrîkst izmantot tâlos vai ilgos braucienos. Kompaktâs rezerves riepas gaisa spiedienam jâbût 60 psi (420 kpa). PIEZÎME Pçc rezerves riepas uzstâdîðanas pârbaudiet tajâ gaisa spiedienu. Ja nepiecieðams, noregulçjiet to vajadzîgajâ lîmenî. Izmantojot kompakto rezerves riepu, jâievçro ðâdi droðîbas noteikumi. Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst braukt âtrâk par 80 km/h (50 jûdzçm/h); lielâks âtrums var sabojât riepu. Jâbrauc pietiekami lçni, lai varçtu izvairîties no visiem ðíçrðïiem uz ceïa. Jebkurð ðíçrslis, piemçram, bedre vai gruþi, var nopietni sabojât kompakto rezerves riepu. Ilgstoði braucot ar ðo riepu, tâ var pârplîst, kâ rezultâtâ automobilis var kïût nevadâms, var notikt avârija un cilvçki gût savainojumus. Nepârsniedziet automobiïa maksimâlo nominâlo slodzi vai pieïaujamo slodzi, kas norâdîta uz kompaktâs rezerves riepas sânu sieniòas. Centieties nebraukt pâri ðíçrðïiem. Kompaktâs rezerves riepas diametrs ir mazâks nekâ standarta riepas diametrs, lîdz ar to klîrenss ir mazâks par apmçram 25 mm (1 collu), tâpçc automobilim var tikt nodarîti bojâjumi. Nemazgâjiet automobili, kam uzstâdîta ðâda riepa, automâtiskajâ automazgâtavâ. Nelieciet ðai riepai riepu íçdes. Tâ kâ ðî riepa ir mazâka, riepu íçdi nevar tai pienâcîgi piestiprinât. Ðâdi var nodarît bojâjumus automobilim un nozaudçt íçdi. Ðo riepu nedrîkst uzstâdît uz automobiïa priekðçjâs ass, ja jâbrauc pa sniegu vai ledu. Neuzstâdiet kompakto rezerves riepu nevienam citam automobilim, jo tâ ir paredzçta un piemçrota tieði ðim automobilim. Kompaktâs rezerves riepas protektora kalpoðanas laiks ir îsâks nekâ standarta riepai. Regulâri pârbaudiet kompakto rezerves riepu un, ja tâ ir nodilusi, nomainiet ar tâda paða izmçra un veida kompakto rezerves riepu, kas montçta uz tâda paða riteòa diska. Kompakto rezerves riepu nedrîkst montçt uz citiem riteòu diskiem, tâpat standarta riepas, sniega íçdes, riteòu dekoratîvos diskus vai loku gredzenus nedrîkst montçt uz kompaktâs rezerves riepas riteòa diska. Ja ðis norâdîjums netiek ievçrots, ðîm daïâm vai citiem automobiïa komponentiem var rasties bojâjumi. Neizmantojiet vairâk nekâ vienu kompakto rezerves riepu vienlaicîgi. Nevelciet piekabi, kad ir uzstâdîta kompaktâ rezerves riepa. 6 26

273 Rîcîba avârijas gadîjumâ Riepu maiòa Domkrata lietoðana Domkratu paredzçts lietot tikai riepu nomaiòai avârijas gadîjumâ. Lai nepieïautu iespçjamus savainojumus, ievçrojiet domkrata lietoðanas norâdîjumus. BRÎDINÂJUMS Riepu maiòa Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet remontçt automobili uz ceïa vai ðosejas braucamâs daïas. Pirms riepu maiòas vienmçr pârvietojiet automobili pilnîbâ nost no ceïa uz ceïa nomales. Atbalstîðanai uz domkrata nepiecieðams lîdzens un stingrs pamats. Ja ârpus ceïa nav atrodams stingrs, lîdzens pamats, lûdziet palîdzîbu automobiïu vilkðanas pakalpojumu sniedzçjiem. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Atbalstiet automobili uz domkrata tikai norâdîtajâs vietâs priekðâ vai aizmugurç. Nekâdâ gadîjumâ neatbalstiet bamperus vai kâdu citu automobiïa daïu. Automobilis var viegli nokrist no domkrata, smagi savainojot vai nogalinot cilvçkus. Nekâdâ gadîjumâ cilvçks nedrîkst atrasties zem automobiïa, kas atbalstîts uz domkrata. Ðâdâ gadîjumâ atbalstiet automobili uz speciâliem statòiem. Neiedarbiniet un nedarbiniet motoru, kad automobilis ir atbalstîts uz domkrata. Neïaujiet nevienam cilvçkam atrasties automobilî, kad tas ir atbalstîts uz domkrata. Ja pasaþieru vidû ir bçrni, gâdâjiet, lai tie atrastos droðâ vietâ tâlâk no ceïa un automobiïa, kas jâpaceï uz domkrata. 1JBA6021 Riepu maiòa 1. Novietojiet automobili uz lîdzenas virsmas un stingri pievelciet stâvbremzi. 2. Automobilim ar manuâlo âtrumkârbu ieslçdziet R (atpakaïgaitas) pârnesumu, bet ar automâtisko âtrumkârbu - P (stâvçðanas) pârnesumu. 3. Ieslçdziet avârijas gaismas signâlus. 6 27

274 Rîcîba avârijas gadîjumâ OED Izòemiet no automobiïa riteòu tapskrûvju uzgrieþòu atslçgu, domkratu, domkrata rokturi un rezerves riepu. 5. No priekðpuses un aizmugures nobloíçjiet riteni, kas atrodas pa diagonâli pretî domkrata atbalsta vietai. BRÎDINÂJUMS Riepas maiòa Lai neïautu automobilim riepas maiòas laikâ izkustçties, vienmçr pilnîbâ iedarbiniet stâvbremzi un bloíçjiet riteni, kas atrodas pa diagonâli pretî mainâmajam ritenim. Ieteicams palikt zem automobiïa riteòiem íîïus. Uz domkrata atbalstîtâ automobilî nedrîkst atrasties neviens cilvçks. OED Pagrieziet vaïîgâk riteòa tapskrûvju uzgrieþòus katru par vienu apgriezienu, ievçrojot kârtîbu pretçji pulksteòa râdîtâju kustîbas virzienam, bet nenoòemiet uzgrieþòus, kamçr riepa nav pacelta no zemes. 6 28

275 Rîcîba avârijas gadîjumâ OED Atbalstiet domkratu tajâ priekðçjâ vai aizmugures atbalsta punktâ, kas ir vistuvâk mainâmajai riepai. Novietojiet domkratu speciâli paredzçtos punktos zem automobiïa karkasa. Domkrata atbalsta punkti ir pie karkasa piemetinâtas plâksnîtes ar diviem izciïòiem un reljefu punktu, kas norâda domkrata novietoðanas vietu. OED Ievietojiet domkrata rokturi domkratâ un pagrieziet to pulksteòa râdîtâju virzienâ, ceïot automobili, lîdz riepa mazliet atraujas no zemes (apmçram 30 mm (1,2 collas) virs zemes). Pirms riteòa tapskrûvju uzgrieþòu noskrûvçðanas pârliecinieties, ka automobilis ir stabils un nevar paslîdçt vai izkustçties. 9. Atskrûvçjiet riteòa tapskrûves un noòemiet tâs ar roku. Noòemiet riteni no tâ skrûvçm un nolieciet to guïus, lai tas nevarçtu aizripot. Lai uzliktu riteni uz rumbas, paceliet rezerves riepu, savietojiet caurumus ar skrûvçm un uzslidiniet riteni tâm virsû. Ja to ir grûti izdarît, nedaudz pakustiniet riteni, lai savietotu augðçjo riteòa caurumu ar augðçjo skrûvi. Tad paðûpojiet riteni uz priekðu un atpakaï, lîdz riteni var uzslidinât virsû pârçjâm skrûvçm. BRÎDINÂJUMS Domkrata novietojums Lai nepieïautu iespçjamus savainojumus, izmantojiet tikai automobilim komplektâ pievienoto domkratu un atbalstiet automobili pareizajâ atbalsta punktâ. Nekâdâ gadîjumâ neatbalstiet automobili uz domkrata kâdâ citâ vietâ. 6 29

276 Rîcîba avârijas gadîjumâ BRÎDINÂJUMS Riteòiem un riteòu dekoratîvajiem diskiem var bût asas malas. Lai negûtu smagus savainojumus, rîkojieties ar tiem uzmanîgi. Pirms novietojat riteni vietâ, pârliecinieties, ka uz rumbas vai riteòa nekas neatrodas (piemçram, dubïi, darva, grants utt.), kas varçtu traucçt ritenim cieði piegulçt rumbai. Ja tomçr kaut kas traucç, notîriet to. Ja ritenis cieði nepieguï rumbai, tapskrûves var kïût vaïîgas un ritenis - nokrist. Riteòa nokriðanas gadîjumâ automobilis kïûst nevadâms. Tas, savukârt, var izraisît smagus cilvçku savainojumus vai nâvi. 10. Lai atliktu riteni atpakaï uz rumbas, turiet to uz skrûvçm un nostipriniet tâs ar roku. Tapskrûves jâuzstâda tâ, lai to mazâkâ diametra gals bûtu vçrsts uz iekðu. Paðûpojiet riteni, lai pârliecinâtos, ka tâ ir pilnîgi iegûlusi vietâ, pçc tam atkal piegrieziet tapskrûves ar roku tik stipri, cik iespçjams. 11. Nolaidiet automobili zemâk, grieþot riteòu tapskrûvju uzgrieþòatslçgu pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. OED Pçc tam novietojiet uzgrieþòatslçgu tâ, kâ redzams attçlâ, un nostipriniet tapskrûves. Ietverei pilnîgi jâieguïas virs tapskrûves. Nestâviet uz uzgrieþòatslçgas roktura un neizmantojiet uzgrieþòatslçgas roktura pagarinâðanai cauruli. Nostipriniet riteòa tapskrûves vienu pçc otras, lîdz visas ir nostiprinâtas. Tad vçlreiz pârbaudiet, vai visas tapskrûves ir cieði pieskrûvçtas. Pçc riteòu nomaiòas autorizçtam KIA pârstâvim pçc iespçjas drîzâk jâpiegrieþ riteòu tapskrûves atbilstoði to noteiktajam griezes momentam. Tapskrûvju griezes moments Tçrauda un alumînija kausçjuma riteòiem: 9-11 kg m (65-79 lb ft) 6 30

277 Rîcîba avârijas gadîjumâ Ja jums ir riepas spiediena mçrîtâjs, noòemiet ventiïa vâciòu un izmçriet gaisa spiedienu riepâ. Ja spiediens ir zemâks par ieteicamo, brauciet lçnâm lîdz tuvâkajam servisam un uzpildiet vajadzîgo daudzumu gaisa. Ja spiediens ir pârâk augsts, noregulçjiet to vajadzîgajâ lîmenî. Pçc spiediena pârbaudes un noregulçðanas vienmçr uzlieciet atpakaï ventiïa vâciòu. Ja vâciòð netiek atlikts atpakaï, no riepas var izplûst gaiss. Ja vâciòð ir nozaudçts, iegâdâjieties jaunu un uzlieciet to ventilim pçc iespçjas drîzâk. Pçc riteòu nomaiòas vienmçr nostipriniet mîksto riepu vietâ un nolieciet domkratu un citus instrumentus tiem paredzçtajâs vietâs. UZMANÎBU Automobiïa riteòu skrûvçm un uzgrieþòiem ir metriskâs vîtnes. Mainot riteòus, noteikti uzstâdiet tos paðus uzgrieþòus, bet, ja uzgrieþòi tiek mainîti, tad tie jâmaina tikai ar tâdiem paðiem uzgrieþòiem ar metriskajâm vîtnçm un tâdu paðu slîpgriezuma konfigurâciju. Uzstâdot metriskai tapskrûvei uzgriezni ar nemetrisku vîtni vai otrâdi, ritenis netiek pienâcîgi piestiprinâts pie rumbas un tiek bojâta tapskrûve, kas pçc tam ir jânomaina. Ievçrojiet, ka vairumam tapskrûvju uzgrieþòu nav metrisko vîtòu. Tâpçc, uzstâdot atseviðíi pirktus tapskrûvju uzgrieþòus vai riteòus, îpaði uzmanîgi pârbaudiet vîtnes veidu. Ja neesat pârliecinâti, jautâjiet autorizçtam Kia pârstâvim. BRÎDINÂJUMS Riteòu skrûves Ja riteòu skrûves ir bojâtas, tâs var nenoturçt riteni. Tâ rezultâtâ ritenis var nokrist, izraisot avâriju. Lai novçrstu domkrata, domkrata roktura, riteòa tapskrûvju uzgrieþòatslçgas un rezerves riepas grabçðanu braukðanas laikâ, noglabâjiet tos pienâcîgi. BRÎDINÂJUMS Pçc rezerves riepas uzstâdîðanas pçc iespçjas drîzâk pârbaudiet gaisa spiedienu tajâ. Ja nepiecieðams, noregulçjiet tâs gaisa spiedienu vajadzîgajâ lîmenî. Skat. sadaïu Tehniskâs normas 8. nodaïâ. 6 31

278

279 Tehniskâs apkopes darbi / 7-2 Regulâras tehniskâs apkopes grafiks / 7-4, 7-10 Tehniskâ apkope smagos ekspluatçðanas apstâkïos / 7-8, 7-14 Tehniskâs apkopes grafika skaidrojums / 7-16 Tehniskâ apkope, kas jâveic îpaðniekam / 7-20 Motora nodalîjums / 7-23 Motoreïïa / 7-25 Motora dzesçðanas sistçma / 7-27 Bremzes un sajûgs / 7-30 Automâtiskâ âtrumkârba / 7-32 Smçrvielas un ðíidrumi / 7-34 Degvielas filtrs / 7-35 Gaisa attîrîtâjs / 7-36 Klimata kontroles sistçmas gaisa filtrs / 7-38 Logu tîrîtâju slotiòas / 7-40 Akumulators / 7-43 Tehniskâ apkope 7 Riepas un riteòi / 7-46 Spuldþu maiòa / 7-55 Virsbûves kopðana / 7-62 Salona kopðana /

280 Tehniskâ apkope TEHNISKÂS APKOPES DARBI Veicot tehniskâs apkopes vai apskates darbus, jârîkojas maksimâli piesardzîgi, lai nenodarîtu bojâjumus automobilim un nesavainotu sevi. Ja rodas ðaubas par to, kâ veicama Îpaðnieka atbildîba PIEZÎME Tehniskâs apkopes veikðana un uzskaites automobiïa pârbaude vai tehniskâ uzturçðana ir îpaðnieka apkope, ïoti iesakâm uzticçt ðo darbu autorizçtam Kia pârstâvim. pienâkums. Autorizçtajiem Kia pârstâvjiem ir rûpnîcâ apmâcîti automehâniíi un oriìicina, ka automobilim ir veikta pienâ- Jums ir jâsaglabâ dokumenti, kas lienâlâs rezerves daïas, lai nodroðinâtu cîga tehniskâ apkope saskaòâ ar nâkamajâs lappusçs parâdîtajiem re- automobilim pienâcîgu tehnisko apkopi. Vçrsieties pie autorizçta Kia gulârâs tehniskâs apkopes grafikiem. Ðî informâcija bûs jums nepie- pârstâvja pçc padoma un kvalitatîvas apkopes. cieðama, lai nodroðinâtu atbilstîbu Nepareiza, nepilnîga vai nepietiekama tehniskâ apkope var radît automobiïa Kia garantijas noteikumu tehniskâs apkopes prasîbâm. ekspluatâcijas problçmas, Detalizçta informâcija par garantiju ir kas var izraisît automobiïa bojâjumus, avâriju vai cilvçku savainojumâcijas broðûrâ. sniegta garantijas un apkopes informus. Garantija neattiecas uz remontiem un regulçðanu, kas bijuði nepiecieðami nepareizas tehniskâs apskates veikðanas vai nepiecieðamâs tehniskâs apkopes neveikðanas rezultâtâ. Iesakâm tehnisko apkopi un remontu veikt autorizçtam Kia pârstâvim. Autorizçti Kia pârstâvji ievçro Kia augstos tehniskâs apkopes kvalitâtes standartus un saòem tehnisko atbalstu no Kia, lai garantçtu jums vislabâko apkalpoðanas kvalitâti. 7 2

281 Tehniskâ apkope Regulâras tehniskâs apkopes grafiks Ja automobiïa ekspluatâcijai nav raksturîgs neviens no turpmâk uzskaitîtajiem apstâkïiem, vadieties pçc regulâras tehniskâs apkopes grafika. Ja ir spçkâ kâds no tâlâk minçtajiem apstâkïiem, ievçrojiet grafiku tehniskajai apkopei smagos ekspluatâcijas apstâkïos. Atkârtota braukðana tikai nelielos attâlumos. Braukðana putekïainos apstâkïos vai smilðainos apvidos. Intensîva bremzçðana. Braukðana apvidos, kur tiek lietota sâls vai citi korozîvi materiâli. Braukðana pa nelîdzeniem vai dubïainiem ceïiem. Braukðana kalnainos apvidos. Ilgstoða motora darbinâðana tukðgaitâ vai ar zemiem apgriezieniem. Ilgstoða braukðana zemâ temperatûrâ vai îpaði mitros klimatiskos apstâkïos. Vairâk nekâ 50% braukðanas notiek blîvâ pilsçtas satiksmç karstâ laikâ virs 32 C (90 F). Ja automobilis tiek ekspluatçts ðâdos apstâkïos, apskate, nomaiòa vai ðíidrumu uzpilde jâveic bieþâk nekâ tâlâk sniegtajâ regulâras tehniskâs apkopes grafikâ. Pçc 96 mçneðiem vai km ( jûdzçm) turpiniet ievçrot noteiktos tehniskâs apkopes intervâlus. Automaðînas îpaðnieks nedrîkst pârsniegt plânoto apkopju intervâlu par vairâk kâ 2000 km. 7 3

282 Tehniskâ apkope REGULÂRAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS - BENZÎNA MOTORS TEHN. APKOPES Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas pirmais INTERVÂLI Mçneði TEHNISKÂS Jûdzes , , , ,5 APKOPES ELEMENTS Km Dzensiksnas * 1 I I I I I I I I Motoreïïa un motoreïïas filtrs * 2 R R R R R R R R Motora piedziòas zobsiksna 2 l benzîna m. Pârbaudît ik pçc 48 mçneðiem un nomainît ik pçc km vai 72 mçneðiem * 3 Nospriegojuma rullîtis 2 l benzîna m. Nepiecieðams pârbaudît, kad pârbauda vai nomaina dzensiksnu. Gaisa attîrîtâja filtrs I R I R I R I R Aizdedzes sveces R R R R Vârstu spraugas platums * 4 Pârbaudît ik pçc km vai 48 mçneðiem * 3 I : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, piekoriìçt, notîrît vai nomainît. R : Nomainît. *1 : Noregulçt ìeneratoru un stûres pastiprinâtâju (un ûdens sûkòa dzensiksnu) un gaisa kondicionçtâja dzensiksnu (ja ir aprîkots). Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt vai nomainît. *2 : Pârbaudît motoreïïas lîmeni un iespçjamo noplûdi ik pçc 500 km (350 jûdzçm) vai pirms doðanâs tâlâkâ braucienâ. * 3 : Jûsu çrtîbu labad to var nomainît pirms noteiktâ intervâla, veicot citu elementu apkopi. * 4 : Pârbaudît, vai vârsti nerada pârmçrîgu troksni un motora vibrâcijas ir normâlas, un nepiecieðamîbas gadîjumâ noregulçt. Tas jâdara autorizçtam KIA pârstâvim. 7 4

283 REGULÂRAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS - BENZÎNA MOTORS (turpinâjums) TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS TEHN. APKOPES INTERVÂLI Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas âtrâk Tehniskâ apkope Mçneði Jûdzes , , , ,5 Km Tvaika ðïûtene un degvielas uzpildes atveres vâciòð I I I I I I I I Degvielas tvertnes gaisa filtrs I I R I I R I I Vakuuma un kloía apvalka ventilâcijas ðïûtenes I I I I I I I I Vakuumðïût. (izpl. gâzu recirk. un droseïvârstam) I I I I I I I I Degvielas filtrs R R Degvielas caurules, ðïûtenes un savienojumi I I I I I I I I Pârbaudît dzesçðanas ðíidruma lîmeni un iespçjamâs noplûdes katru dienu Dzesçðanas sistçma Pârbaudît ûdens sûkni, nomainot dzensiksnu vai motora piedziòas zobsiksnu I : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, piekoriìçt, notîrît vai nomainît. R : Nomainît. 7 5

284 Tehniskâ apkope REGULÂRAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS - BENZÎNA MOTORS (turpinâjums) TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS TEHN. APKOPES INTERVÂLI Motora dzesçðanas ðíidrums * 5 Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas âtrâk Mçneði Jûdzes , , , ,5 Km Pirmoreiz nomainît pçc km vai 60 mçneðiem; pçc tam mainît ik pçc km vai 24 mçneðiem* 3 Akumulatora stâvoklis I I I I I I I I Visas elektriskâs sistçmas I I I I I I I I Bremþu caurules, ðïûtenes un savienojumi I I I I I I I I Bremþu pedâlis, sajûga pedâlis I I I I I I I I Stâvbremze I I I I I I I I Bremþu/sajûga ðíidrums I R I R I R I R Bremþu diski un kluèi I I I I I I I I I : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, piekoriìçt, notîrît vai nomainît. R : Nomainît. * 3 : Jûsu çrtîbu labad to var nomainît pirms noteiktâ intervâla, veicot citu elementu apkopi. * 5 : Papildinot dzesçðanas ðíidrumu, lietojiet tikai ðim automobilim piemçrotu dzesçðanas ðíidruma piedevu un nekâdâ gadîjumâ nepiejauciet rûpnîcâ iepildîtajam dzesçðanas ðíidrumam cietu ûdeni. Nepiemçrots dzesçðanas ðíidruma maisîjums var izraisît nopietnus darbîbas traucçjumus vai motora bojâjumus. 7 6

285 Tehniskâ apkope REGULÂRAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS - BENZÎNA MOTORS (turpinâjums) TEHN. APKOPES Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas âtrâk INTERVÂLI Mçneði TEHNISKÂS Jûdzes , , , ,5 APKOPES ELEMENTS Km Stûres iekârtas statne, savien. un apvalki I I I I I I I I Piedziòas vârpsta un apvalki I I I I I I I I Riepas (spiediens un protektora nodilums) I I I I I I I I Priekðçjâs piekares lodveida ðarnîrsi I I I I I I I I Ðasijas un virsbûves skrûves un uzgrieþòi I I I I I I I I Gaisa kondicionçtâja dzesçð. ðíidr. (ja ir aprîkots) I I I I I I I I Gaisa kondicionçtâja kompresors (ja ir aprîkots) I I I I I I I I Klimata kontroles gaisa filtrs (ja ir aprîkots) R R R R R R R R Manuâlâs âtrumkârbas ðíidrums (ja ir aprîkots) I I I I I I I I Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidrums (ja ir aprîkots) I I I R I I I I I : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, piekoriìçt, notîrît vai nomainît. R : Nomainît. 7 7

286 Tehniskâ apkope TEHNISKÂ APKOPE SMAGOS EKSPLUATÂCIJAS APSTÂKÏOS - BENZÎNA MOTORS Ja automobilis tiek regulâri izmantots smagos braukðanas apstâkïos, ðâdi tehniskâs apkopes darbi jâveic bieþâk. Atbilstoðos tehniskâs apkopes intervâlus skatieties tabulâ. R : Nomainît. I : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, piekoriìçt, notîrît vai nomainît. TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS Tehn. apkopes darbs Tehn. apkopes intervâli Motoreïïa un motoreïïas filtrs R Ik pçc km vai 6 mçneðiem Braukðanas apstâkïi A, B, C, D, E, F, G, H, I Gaisa attîrîtâja filtrs R Nomainît bieþâk atkarîbâ no stâvokïa C, E Aizdedzes sveces R Nomainît bieþâk atkarîbâ no stâvokïa B, H Motora piedz. zobsiksna 2 l benzîna mot. R Ik pçc km vai 48 mçneðiem D, E, F, G Manuâlâs âtrumkârbas ðíidr. (ja ir aprîkots) R Ik pçc km * 1 C, D, E, G, H, I, J Automâtiskâs âtrumk. ðíidr. (ja ir aprîkots) R Ik pçc km A, C, E, F, G, H, I Stûres iekârtas statne, savien. un apvalki I Apskatît bieþâk atkarîbâ no stâvokïa C, D, E, F, G * 1 : Jûsu çrtîbu labad to var nomainît pirms noteiktâ intervâla, veicot citu elementu apkopi. 7 8

287 Tehniskâ apkope TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS Tehn. apkopes Braukðanas Tehniskâs apkopes intervâli darbs apstâkïi Apskatît bieþâk Priekð. piekares lodveida ðarnîru savien. I atkarîbâ no stâvokïa C, D, E, F, G Apskatît bieþâk Bremþu diski un kluèi, aptveres un rotori I C, D, E, G, H atkarîbâ no stâvokïa Apskatît bieþâk Stâvbremze I C, D, G, H atkarîbâ no stâvokïa Apskatît bieþâk Piedziòas vârpsta un apvalki I C, D, E, F, G, H, I atkarîbâ no stâvokïa Apskatît bieþâk Klimata kontr. sist. gaisa filtrs (ja ir aprîkots) R C, E atkarîbâ no stâvokïa Smagi braukðanas apstâkïi A : Atkârtota braukðana tikai nelielos attâlumos. B : Ilgstoða darbîba tukðgaitâ. C : Braukðana pa putekïainiem, nelîdzeniem ceïiem. D : Braukðana apvidos, kur tiek lietota sâls vai citi koro - zî vi materiâli, vai ïoti aukstâ laikâ. E : Braukðana smilðainos apvidos. F : Vairâk nekâ 50% braukðanas notiek blîvâ pilsçtas satiksmç karstâ laikâ virs 32 C (90 F). G : Braukðana kalnainos apvidos. H : Piekabes vilkðana. I : Braukðana kâ patruïas maðînai, taksometram, komerciâlie pârvadâjumi vai automobiïu vilkðana. K : Braukðana ar âtrumu virs 170 km/h (106 jûdzçm/h). 7 9

288 Tehniskâ apkope REGULÂRAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS - DÎZEÏA MOTORS TEHN. APKOPES Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas pirmais INTERVÂLI Mçneði TEHNISKÂS Jûdzes , , , ,5 100 APKOPES ELEMENTS Km Dzensiksnas * 1 I I I I I I I I Motoreïïa un motoreïïas filtrs * 2 R R R R R R R R Motora piedz. zobsiksna* 4 2 l dîzeïa mot. R* 3 Nospriegojuma/amortizâcijas rullîtis Pârbaudît, kad nomaina dzensiksnu un nomainît, kad nomaina motora piedziòas zobsiksnu. Gaisa attîrîtâja filtrs I R I R I R I R I : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, piekoriìçt, notîrît vai nomainît. R : Nomainît. * 1 : Noregulçt ìeneratoru un stûres pastiprinâtâju (un ûdens sûkòa dzensiksnu) un gaisa kondicionçtâja dzensiksnu (ja ir aprîkota). Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt vai nomainît. * 2 : Pârbaudît motoreïïas lîmeni un iespçjamo noplûdi ik pçc 500 km (350 jûdzçm) vai pirms doðanâs tâlâkâ braucienâ. * 3 : Jûsu çrtîbu labad to var nomainît pirms noteiktâ intervâla, veicot citu elementu apkopi. * 4 : Pârbaudît ik pçc 48 mçneðiem. 7 10

289 REGULÂRAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS - DÎZEÏA MOTORS (turpinâjums) TEHN. APKOPES INTERVÂLI I : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, piekoriìçt, notîrît vai nomainît. R : Nomainît. * 3 : Jûsu çrtîbu labad to var nomainît pirms noteiktâ intervâla, veicot citu elementu apkopi. * 4 : Ja dîzeïdegvielas specifikâcijas neatbilst Eiropas standartiem EN590, mainiet to bieþâk. Vairâk informâcijas jautâjiet autorizçtam Kia pârstâvim. (Ja nepiecieðams, nomainît bieþâk.) Tehniskâ apkope Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas pirmais Mçneði TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS Jûdzes 1000 Km , , , , Tvaika ðïûtene un degvielas uzpild. atveres vâciòð I I I I I I I I Kartera spiedienventilâcija un kartera vent. ðïûtene I I I I I I I I Vakuumðïût. (izpl. gâzu recirkul. un droseïvârstam) I I I I I I I I Vakuumsûknis un vakuumðïûtene I I I I I I I I Vakuumsûkòa eïïas ðïûtene I I I I I I I I Degvielas filtra ieliktnis * 4 Nomainît ik pçc km * 3 Degvielas caurules, ðïûtenes un savienojumi I I I I I I I I Dzesçðanas sistçma Pârbaudît dzesçðanas ðíidruma lîmeni un iespçjamo noplûdi katru dienu Pârbaudît ûdens sûkni, nomainot dzensiksnu vai piedziòas zobsiksnu 7 11

290 Tehniskâ apkope REGULÂRAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS - DÎZEÏA MOTORS (turpinâjums) TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS TEHN. APKOPES INTERVÂLI Motora dzesçðanas ðíidrums * 5 Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas pirmais Mçneði Jûdzes , , , ,5 100 Km Pirmoreiz nomainît pçc km vai 60 mçneðiem; pçc tam mainît ik pçc km vai 24 mçneðiem * 3 Akumulatora stâvoklis I I I I I I I I Visas elektriskâs sistçmas I I I I I I I I Bremþu caurules, ðïûtenes un savienojumi I I I I I I I I Bremþu pedâlis, sajûga pedâlis I I I I I I I I Stâvbremze I I I I I I I I Bremþu un sajûga ðíidrums I R I R I R I R Bremþu diski un kluèi I I I I I I I I I : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, piekoriìçt, notîrît vai nomainît. R : Nomainît. * 3 : Jûsu çrtîbu labad to var nomainît pirms noteiktâ intervâla, veicot citu elementu apkopi. * 5 : Papildinot dzesçðanas ðíidrumu, lietojiet tikai ðim automobilim piemçrotu dzesçðanas ðíidruma piedevu un nekâdâ gadîjumâ nepiejauciet rûpnîcâ iepildîtajam dzesçðanas ðíidrumam cietu ûdeni. Nepiemçrots dzesçðanas ðíidruma maisîjums var izraisît nopietnus darbîbas traucçjumus vai motora bojâjumus. 7 12

291 REGULÂRAS TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKS - DÎZEÏA MOTORS (turpinâjums) TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS TEHN. APKOPES INTERVÂLI Mçneðu skaits vai nobrauktais attâlums - kas iestâjas pirmais Tehniskâ apkope Mçneði Jûdzes , , , ,5 100 Km Stûres iekârtas statne, savien. un apvalki I I I I I I I I Piedziòas vârpsta un apvalki I I I I I I I I Riepas (spiediens un protektora nodilums) I I I I I I I I Priekðçjâs piekares lodveida ðarnîra savienojumi I I I I I I I I Ðasijas un virsbûves skrûves un uzgrieþòi I I I I I I I I Gaisa kondicionçtâja dzesçð. ðíidr. (ja ir aprîkots) I I I I I I I I Gaisa kondicionçtâja kompresors (ja ir aprîkots) I I I I I I I I Klimata kontroles sist. gaisa filtrs (ja ir aprîkots) R R R R R R R R Manuâlâs âtrumkârbas ðíidrums (ja ir aprîkots) I I I I I I I I Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidrums (ja ir aprîkots) I I I R I I I I I : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, koriìçt, notîrît vai nomainît. R : Nomainît. 7 13

292 Tehniskâ apkope TEHNISKÂ APKOPE SMAGOS EKSPLUATÂCIJAS APSTÂKÏOS - DÎZEÏA MOTORS Ja automobilis tiek regulâri izmantots smagos braukðanas apstâkïos, ðâdi tehniskâs apkopes darbi jâveic bieþâk. Atbilstoðos tehniskâs apkopes intervâlus skatieties tabulâ. R : Nomainît. I : Apskatît un, ja nepiecieðams, noregulçt, koriìçt, notîrît vai nomainît. TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS Tehn. apkopes darbs Tehn. apkopes intervâli Motoreïïa un motoreïïas filtrs R Ik pçc km vai 6 mçneðiem Braukðanas apstâkïi A, B, C, F, G, H, I, J, K, L Gaisa attîrîtâja filtrs R Nomainît bieþâk atkarîbâ no stâvokïa C, E Motora piedz. zobsiksna 2 l dîzeïa motors R Ik pçc km vai 48 mçneðiem D, E, F, G Manuâlâs âtrumkârbas ðíidr. (ja ir aprîkots) R Ik pçc km * 1 C, D, E, G, H, I, K Autom. âtrumkârbas ðíidrums (ja ir aprîkots) R Ik pçc km A, C; E, F, G, H, I Stûres iekârtas statne, savienoj. un apvalki I Apskatît bieþâk atkarîbâ no stâvokïa C, D, E, F, G * 1 : Jûsu çrtîbu labad to var nomainît pirms noteiktâ intervâla, veicot citu elementu apkopi. 7 14

293 Tehniskâ apkope TEHNISKÂS APKOPES ELEMENTS Tehn. apkopes darbs Tehn. apkopes intervâli Braukðanas apstâkïi Priekðçjâs piekares lodveida ðarnîru savien. I Apskatît bieþâk atkarîbâ no stâvokïa C, D, E, F, G Bremþu diski un kluèi, aptveres un rotori I Apskatît bieþâk atkarîbâ no stâvokïa C, D, E, G, H Stâvbremze I Apskatît bieþâk atkarîbâ no stâvokïa C, D, G, H Piedziòas vârpsta un apvalki I Apskatît bieþâk atkarîbâ no stâvokïa C, D, E, F, I, G, H Klimata kontr. sist. gaisa filtrs (ja ir aprîkots) R Apskatît bieþâk atkarîbâ no stâvokïa C, E Smagi braukðanas apstâkïi A : Atkârtota braukðana tikai nelielos attâlumos. B : Ilgstoða darbîba tukðgaitâ. C : Braukðana pa putekïainiem, nelîdzeniem ceïiem. D : Braukðana apvidos, kur tiek lietota sâls vai citi koro - zî vi materiâli, vai ïoti aukstâ laikâ. E : Braukðana smilðainos apvidos. F : Vairâk nekâ 50% braukðanas notiek blîvâ pilsçtas satiksmç karstâ laikâ virs 32 C (90 F). G : Braukðana kalnainos apvidos. H : Piekabes vilkðana. I : Braukðana kâ patruïas maðînai, taksometram, komerciâlie pârvadâjumi vai automobiïu vilkðana. J : Braukðana ïoti aukstâ laikâ. K : Braukðana ar âtrumu virs 170 km/h (106 jûdzçm/h). L : Bieþas apstâðanâs un braukðanas uzsâkðanas. 7 15

294 Tehniskâ apkope TEHNISKÂS APKOPES GRAFIKA SKAIDROJUMS Motoreïïa un filtrs Motoreïïa un tâs filtrs jâmaina tehniskâs apkopes grafikâ norâdîtajos laikos. Ja automobilis tiek izmantots smagos apstâkïos, motoreïïas un filtra maiòa jâveic bieþâk. Dzensiksnas Pârbaudiet visas dzensiksnas, vai uz tâm nav iegriezumu, plîsumu, pârmçrîga nolietojuma pazîmju vai eïïas traipu un, ja nepiecieðams, nomainiet tâs. Dzensiksnâm regulâri jâpârbauda to nospriegojums un, ja nepiecieðams, tâs jânoregulç. Degvielas filtrs (kârtridþs) Aizsprostojies filtrs var samazinât braukðanas âtrumu, sabojât izplûdes gâzu sistçmu un apgrûtinât motora iedarbinâðanu. Ja degvielas tvertnç uzkrâjas pârmçrîgs daudzums sveðíermeòu, filtrs var bût jâmaina bieþâk. Pçc jauna filtra uzstâdîðanas ïaujiet motoram darboties vairâkas minûtes un pârbaudiet, vai no savienojumiem nenotiek noplûde. Degvielas filtrs jâuzstâda autorizçtam KIA pârstâvim. Degvielas caurules, ðïûtenes un savienojumi Pârbaudiet, vai no degvielas caurulçm, ðïûtençm un savienojumiem nenotiek noplûde un vai tiem nav bojâjumu. Ja kaut kur notiek noplûde vai kâda daïa ir bojâta, tâ nekavçjoties jânomaina autorizçtam KIA pârstâvim. BRÎDINÂJUMS Tikai dîzeïa motoram Nekâdâ gadîjumâ nedarbojieties ar iesmidzinâðanas sistçmu motora darbîbas laikâ vai 30 sekunþu laikâ pçc motora izslçgðanas. Augstspiediena sûknis, sliede, smidzinâtâji un augstspiediena caurules atrodas zem augsta spiediena pat pçc motora izslçgðanas. Degvielas izplûdes strûkla, saskaroties ar íermeni, var izraisît smagus savainojumus. Motora darbîbas laikâ cilvçkiem, kas izmanto elektrokardiostimulatorus, nav ieteicams atrasties tuvâk par 30cm no motora kontroles ierîces (ECU) vai elektroinstalâcijas, kas atrodas motora nodalîjumâ, jo augstsprieguma strâvas degvielas padeves akumulatora sistçmâ rada ievçrojamu elektromagnçtisko lauku. 7 16

295 Tehniskâ apkope Motora piedziòas zobsiksna (ja ir aprîkota) Pârbaudiet visas detaïas, kas saistîtas ar piedziòas zobsiksnu, vai tâs nav sabojâtas vai deformçtas. Jebkuras bojâtâs daïas nomainiet nekavçjoties. Tvaika ðïûtene un degvielas uzpildes atveres vâciòð Tvaika ðïûtene un degvielas uzpildes atveres vâciòð jâpârbauda, ievçrojot intervâlus, kas noteikti tehniskâs apkopes grafikâ. Pârliecinieties, ka jaunâ tvaika ðïûtene vai degvielas uzpildes atveres vâciòð ir nomainîts pareizi. Vakuuma kartera ventilâcijas ðïûtenes (ja ir aprîkotas) Pârbaudiet, vai uz ðïûteòu virsmas nav karstuma vai mehânisku bojâjumu pazîmju. Cieta un trausla gumija, plaisas, plîsumi, iegriezumi, noberzumi un pârmçrîgs pietûkums norâda uz nolietojumu. Îpaði rûpîgi jâpârbauda ðïûteòu virsmas, kas atrodas vistuvâk karstuma avotiem, piemçram, izplûdes gâzu kolektoram. Pârbaudiet ðïûtenes visâ to garumâ, lai pârliecinâtos, ka tâs nesaskaras ar nevienu karstuma avotu, asâm malâm vai kustîgâm detaïâm, kas var radît karstuma izraisîtu vai mehânisku nolietojumu. Pârbaudiet visus ðïûteòu savienojumus, tâdus kâ stiprinâjuma un savienojuma vietas, lai pârliecinâtos, ka tie ir cieði nostiprinâti un ka nekur nenotiek noplûde. Ja ðïûtençm var manît nolietojuma vai bojâjuma pazîmes, tâs nekavçjoties jânomaina. Gaisa attîrîtâja filtrs Filtru ieteicams nomainît ar oriìinâlo KIA gaisa attîrîtâja filtru. Aizdedzes sveces (benzîna motoram) Pârliecinieties, ka tiek uzstâdîtas jaunas aizdedzes sveces ar pareizo siltuma koeficientu. Vârstu spraugas platums (ja ir aprîkoti) Pârbaudiet, vai nav dzirdami pârmçrîgi vârstu trokðòi vai jûtama pârmçrîga motora vibrâcija, un nepiecieðamîbas gadîjumâ noregulçjiet vârstus. Tas jâdara autorizçtam KIA pârstâvim. 7 17

296 Tehniskâ apkope Dzesçðanas sistçma Pârbaudiet dzesçðanas sistçmas daïas, tâdas kâ radiators, dzesçðanas ðíidruma tvertne, ðïûtenes un savienojumi, lai redzçtu, vai no tiem nenotiek noplûde un vai uz tiem nav bojâjuma pazîmju. Jebkuras bojâtâs daïas nomainiet. Motora dzesçðanas ðíidrums Dzesçðanas ðíidrums jâmaina, ievçrojot intervâlus, kas noteikti tehniskâs apkopes grafikâ. Manuâlâs âtrumkârbas ðíidrums (ja ir aprîkots) Pârbaudiet manuâlâs âtrumkârbas ðíidrumu, ievçrojot tehniskâs apkopes grafiku. Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidrums (ja ir aprîkots) Ðíidruma lîmenim jâbût mçrstieòa "HOT" diapazonâ pçc tam, kad motors un âtrumkârba ir sasniegusi normâlu darba temperatûru. Pârbaudiet automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma lîmeni motora darbîbas laikâ, âtrumkârbai atrodoties neitrâlâ stâvolî un stâvbremzei esot iedarbinâtai. Bremþu ðïûtenes un caurules Apskatiet, vai ðïûtenes un caurules ir pareizi uzstâdîtas, vai tâm nav nobrâzumu, plîsumu, nolietojuma vai noplûdes pazîmju. Jebkuras nolietotâs vai bojâtâs daïas nomainiet nekavçjoties. Bremþu ðíidrums Pârbaudiet bremþu eïïas lîmeni bremþu eïïas tvertnç. Lîmenim jâbût starp atzîmçm MIN un MAX uz tvertnes sâniem. Izmantojiet tikai hidraulisko bremþu eïïu, kas atbilst DOT 3 vai DOT 4 tehniskajâm normâm. Stâvbremze Pârbaudiet stâvbremzi, tai skaitâ stâvbremzes pedâli un kabeïus. Bremþu diski, kluèi, aptveres un rotori Pârbaudiet, vai kluèi nav pârmçrîgi nolietoti, diski - nodiluði un nolietoti un vai no aptverçm nenotiek ðíidruma noplûde. Piekares balstiekârtas skrûves Pârbaudiet, vai piekares savienojumi nav vaïîgi vai bojâti. Piegrieziet skrûves cieðâk lîdz noteiktajam griezes momentam. 7 18

297 Tehniskâ apkope Stûres mehânisma karteris, sakabe un apvalki / apakðçjâs konsoles lodveida ðarnîrs Kad automobilis stâv uz vietas un motors ir izslçgts, pârbaudiet, vai stûres iekârta nav pârâk viegli pagrieþama. Pârbaudiet, vai sakabe nav saliekusies vai iebojâta. Pârbaudiet putekïu aizsardzîbas ierîces un lodveida ðarnîrus, vai tie nav nolietojuðies, ieplaisâjuði vai sabojâti. Jebkuras bojâtâs daïas nomainiet. Piedziòas vârpstas un apvalki Pârbaudiet, vai uz piedziòas vârpstâm, apvalkiem un spailçm nav plaisu, nolietojuma vai bojâjumu pazîmju. Jebkuras bojâtâs daïas nomainiet un, ja nepiecieðams, pârlejiet smçrvielu citâ tvertnç. Gaisa kondicionçtâja dzesçðanas ðíidrums (ja ir aprîkots) Pârbaudiet, vai no gaisa kondicionçðanas caurulçm un savienojumiem nenotiek noplûde un vai tiem nav bojâjumu pazîmju. 7 19

298 Tehniskâ apkope TEHNISKÂ APKOPE, KAS JÂVEIC ÎPAÐNIEKAM Grafiks tehniskai apkopei, kas jâveic îpaðniekam Ðeit uzskaitîtas automobiïa pârbaudes un apskates, kas norâdîtajos laikos jâveic îpaðniekam vai autorizçtam Kia pârstâvim, lai nodroðinâtu droðu un uzticamu automobiïa darbîbu. Par jebkâdâm novirzçm no normas pçc iespçjas drîzâk jâziòo Kia pârstâvim. Uz ðîm tehniskâs apkopes pârbaudçm, kas jâveic îpaðniekam, parasti neattiecas garantija, un, iespçjams, nâksies paðiem maksât par darbu, detaïâm un smçrvielâm. Ikreiz, uzpildot degvielu: pârbaudiet motoreïïas lîmeni; pârbaudiet dzesçðanas ðíidruma lîmeni dzesçðanas ðíidruma tvertnç; BRÎDINÂJUMS Esiet uzmanîgi, pârbaudot motora dzesçðanas ðíidruma lîmeni, kad motors ir karsts. Spiediena ietekmç var izplûst verdoðs dzesçðanas ðíidrums un tvaiki, kas var izraisît smagus savainojumus. pârbaudiet vçjstikla mazgâðanas ðíidruma lîmeni; pârbaudiet gaisa spiedienu riepâs. Braukðanas laikâ: pievçrsiet uzmanîbu, vai izpûtçja skaòa nav mainîjusies un vai automobiïa salonâ nav izplûdes gâzu smakas; pârbaudiet, vai stûre nevibrç. Pievçrsiet uzmanîbu tam, vai stûrçt nav kïuvis pârâk grûti vai viegli, kâ arî izmaiòâm tâs novietojumâ braukðanai taisni uz priekðu; pievçrsiet uzmanîbu, ja automobilis pastâvîgi mazliet nogrieþas vai tiek vilkts uz vienu pusi, braucot pa gludu, lîdzenu ceïu; apstâjoties ieklausieties, vai nav dzirdamas neparastas skaòas, nav jûtama vilkðana uz vienu pusi, garâks bremþu pedâïa gâjiens vai bremþu pedâli nav grûti nospiest; ja mainâs vai kïûst neprecîza âtrumkârbas darbîba, pârbaudiet âtrumkârbas ðíidruma lîmeni; pârbaudiet automâtiskâs âtrumkârbas P (stâvçðanas) funkciju; pârbaudiet stâvbremzi; Pârbaudiet, vai zem automobiïa nav ðíidrumu noplûdes (ûdens pilçðana no gaisa kondicionçðanas sistçmas pçc tâs lietoðanas ir normâla). 7 20

299 Tehniskâ apkope Pârbaudes, kas jâveic vismaz vienreiz mçnesî Pârbaudiet dzesçðanas ðíidruma lîmeni dzesçðanas ðíidruma rekuperâcijas tvertnç. Pârbaudiet visu ârçjo apgaismes ierîèu, to skaitâ bremþu lukturu, pagriezienu virzienrâdîtâju un avârijas gaismas signâlu darbîbu. Pârbaudiet gaisa spiedienu visâs riepâs, ieskaitot rezerves riepu. Pârbaudes, kas jâveic vismaz divreiz gadâ (katru pavasari un rudeni) Pârbaudiet, vai no radiatora, sildîtâja, starpdzesçtâja, turbokompresora un gaisa kondicionçtâja ðïûtençm nenotiek noplûde un vai uz tâm nav bojâjumu pazîmju. Pârbaudiet vçjstikla mazgâðanas ðíidruma smidzinâtâja un tîrîtâja darbîbu. Notîriet logu tîrîtâju slotiòas ar tîru drâniòu, kas samitrinâta ar mazgâðanas ðíidrumu. Pârbaudiet, vai priekðçjie lukturi ir pareizi noregulçti. Pârbaudiet klusinâtâju, izpûtçjus, vairogus un spailes. Pârbaudiet klçpja/plecu droðîbas jostu nolietojumu un darbîbu. Pârbaudiet, vai nav nodiluðas riepas un vaïîgi riteòu tapskrûvju uzgrieþòi. Pârbaudes, kas jâveic vismaz vienreiz gadâ Iztîriet virsbûves un durvju ûdens noteces atveres. Ieeïïojiet durvju eòìes un fiksçtâjus, un motora pârsega eòìes. Ieeïïojiet durvju un motora pârsega slçdzenes un bultas. Ieeïïojiet durvju gumijas izolâcijas starplikas. Pirms siltâ gadalaika sâkuma pârbaudiet gaisa kondicionçðanas sistçmu. Apskatiet un ieeïïojiet automâtiskâs âtrumkârbas mehânismu un vadîbas ierîces. Notîriet akumulatoru un spailes. Pârbaudiet bremþu ðíidruma lîmeni. 7 21

300 Tehniskâ apkope Droðîbas noteikumi, kas jâievçro îpaðniekam, veicot tehnisko apkopi Nepareiza vai nepilnîga tehniskâ apkope var izraisît problçmas. Ðajâ sadaïâ sniegti norâdîjumi tikai viegli paveicamiem tehniskâs apkopes darbiem. Kâ paskaidrots ðîs sadaïas sâkumâ, daudzus darbus var veikt tikai autorizçts Kia pârstâvis, izmantojot speciâlus darbarîkus. PIEZÎME Lietotâja nepareizi veikta tehniskâ apkope garantijas termiòa laikâ var ietekmçt garantiju. Vairâk informâcijas skat. kopâ ar automobiïa dokumentiem izsniegtajâ Kia garantijas un tehniskâs apkopes informâcijas broðûrâ. Ja neesat pârliecinâti, kâ pareizi veikt kâdu tehniskâs apkopes vai remonta darbu, uzticiet to autorizçtam Kia pârstâvim. BRÎDINÂJUMS Tehniskâ apkope Veikt automobiïa tehnisko apkopi var bût bîstami. Veicot daþus tehniskâs apkopes darbus, var gût nopietnus savainojumus. Ja jums trûkst nepiecieðamo zinâðanu un pieredzes vai piemçrotu darbarîku un ierîèu ðâda darba veikðanai, uzticiet to autorizçtam Kia pârstâvim. Strâdât zem motora pârsega, kad motors darbojas, ir bîstami. Vçl bîstamâk ir tad, ja cilvçks nçsâ rotaslietas vai brîvus apìçrba gabalus. Tie var ieíerties kustîgajâs detaïâs, izraisot savainojumus. Tâpçc, ja ir jâveic kâdi darbi zem motora pârsega, motoram darbojoties, pirms tuvoðanâs motoram vai dzesçðanas ventilatoriem noteikti noòemiet visas rotaslietas (seviðíi gredzenus, aproces, pulksteòus un kaklarotas), kâ arî kaklasaites, ðalles un citus lîdzîgus brîvi plîvojoðus apìçrba gabalus. BRÎDINÂJUMS Dîzeïa motors Nekâdâ gadîjumâ neveiciet nekâdus darbus ar smidzinâðanas sistçmu, kad motors darbojas, vai 30 sekunþu laikâ pçc tâ izslçgðanas. Augstspiediena sûknis, sliede, smidzinâtâji un augstspiediena caurules atrodas zem augsta spiediena pat pçc motora izslçgðanas. Degvielas noplûdes izraisîtâ degvielas strûkla, pieskaroties íermenim, var izraisît smagus savainojumus. Cilvçkiem, kuri izmanto elektrokardiostimulatorus, nav ieteicams tuvoties motora kontroles ierîcei (ECU) vai motora nodalîjuma elektroinstalâcijai tuvâk par 30 cm, kad motors darbojas, jo motora elektroniskâs kontroles sistçmas spçcîgâ strâva rada ievçrojamu magnçtisko lauku. 7 22

301 Tehniskâ apkope MOTORA NODALÎJUMS n 1,4/1,6 l benzîna motors n 2 l benzîna motors 1. Motoreïïas uzpildes atveres vâciòð 2. Motoreïïas mçrstienis 3. Gaisa attîrîtâjs 4. Bremþu eïïas tvertne 5. Droðinâtâju bloks 6. Negatîvâ akumulatora spaile 7. Pozitîvâ akumulatora spaile 8. Radiatora vâciòð 9. Automâtiskâs âtrumkârbas eïïas mçrstienis (ja ir aprîkots) 10. Vçjstikla mazgâðanas ðíidruma tvertne 11. Motora dzesçðanas ðíidruma tvertne OED076001/OED

302 Tehniskâ apkope n 1,6 l dîzeïa motors n 2 l dîzeïa motors 1. Motoreïïas uzpildes atveres vâciòð 2. Motoreïïas mçrstienis 3. Gaisa attîrîtâjs 4. Bremþu eïïas tvertne 5. Droðinâtâju bloks 6. Negatîvâ akumulatora spaile 7. Pozitîvâ akumulatora spaile 8. Radiatora vâciòð 9. Vçjstikla mazgâðanas ðíidruma tvertne 10. Motora dzesçðanas ðíidruma tvertne OED076004/OED

303 Tehniskâ apkope MOTOREÏÏA OED Motoreïïas lîmeòa pârbaude 1. Pârliecinieties, ka automobilis atrodas uz lîdzena pamata. 2. Iedarbiniet motoru un ïaujiet tam sasniegt normâlu darba temperatûru. 3. Izslçdziet motoru un nogaidiet daþas minûtes (apmçram 5 minûtes), lai eïïa atgrieztos tvertnç. 4. Izvelciet mçrstieni, noslaukiet to tîru un ievietojiet to atpakaï lîdz galam. BRÎDINÂJUMS Radiatora ðïûtene Ievçrojiet lielu piesardzîbu, lai nepieskartos radiatora ðïûtenei, pârbaudot vai papildinot motoreïïas lîmeni, jo tâ var bût pietiekami karsta, lai radîtu apdegumus. 5. Vçlreiz izvelciet mçrstieni un pârbaudiet motoreïïas lîmeni. Tam jâbût starp atzîmçm F un L. OED Ja lîmenis ir pie atzîmes L vai tuvu tai, pielejiet tik daudz eïïas, lai lîmenis sasniegtu atzîmi F. Nepielejiet pârâk daudz. Izmantojiet tikai norâdîto motoreïïu. (Skat. sadaïu Ieteicamâs smçrvielas un to daudzumi 8. nodaïâ.) 7 25

304 Tehniskâ apkope Motoreïïas un filtra nomaiòa Uzticiet motoreïïas un tâs filtra nomaiòu autorizçtam Kia pârstâvim saskaòâ ar ðîs nodaïâs sâkumâ norâdîto tehniskâs apkopes grafiku. BRÎDINÂJUMS Ilgstoða saskare ar lietotu motoreïïu var izraisît iekaisumu vai âdas vçzi. Lietota motoreïïa satur íîmiskas vielas, kas izraisîjuðas âdas vçzi laboratorijas dzîvniekiem. Sargâjiet âdu un vienmçr pçc saskares ar lietotu motoreïïu pçc iespçjas drîzâk nomazgâjiet to ar ûdeni un ziepçm. 7 26

305 Tehniskâ apkope MOTORA DZESÇÐANAS SISTÇMA Augstspiediena dzesçðanas sistçmâ ir tvertne, kas ir pildîta ar visiem gadalaikiem piemçrotu nesasalstoðu dzesçðanas ðíidrumu - antifrîzu. Tvertne ir piepildîta jau rûpnîcâ. Pârbaudiet dzesçðanas ðíidruma lîmeni un neaizsalðanas spçju vismaz vienreiz gadâ - ziemas sâkumâ un pirms braukðanas uz aukstâka klimata teritorijâm. Dzesçðanas ðíidruma lîmeòa pârbaude BRÎDINÂJUMS Radiatora vâciòa noòemðana Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet noòemt radiatora vâciòu, kad motors darbojas vai ir karsts. Tâ var sabojât dzesçðanas sistçmu un motoru un gût smagus savainojumus no izplûstoðâ karstâ dzesçðanas ðíidruma vai tvaika. Izslçdziet motoru un nogaidiet, lîdz tas atdziest. Arî tad, noòemot radiatora vâciòu, rîkojieties ârkârtîgi uzmanîgi. Aptiniet vâciòam biezu dvieli un lçni pagrieziet to par vienu apli pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. Paejiet nost, kamçr tiek atbrîvots dzesçðanas sistçmas spiediens. Kad bûsiet pârliecinâjuðies, ka viss spiediens ir izlaists, ar dvieli piespiediet vâciòu un turpiniet griezt to pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam, lai noòemtu. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Pat ja motors nedarbojas, nenoòemiet radiatora vâciòu un neizòemiet aizbâzni, kamçr motors un radiators ir karsti. Spiediena ietekmç var izðïâkties karsts dzesçðanas ðíidrums un tvaiks, izraisot smagus savainojumus. 7 27

306 Tehniskâ apkope A tips B tips OED Dzesçðanas ðíidrums jâiepilda, kad motors ir auksts, lîdz lîmenim starp atzîmçm F un L vai MAX un MIN uz tvertnes sâniem. Ja dzesçðanas ðíidruma lîmenis ir zems, pievienojiet pietiekami daudz norâdîtâ dzesçðanas ðíidruma, lai nodroðinâtu aizsardzîbu pret sasalðanu un koroziju. Lîmenim jâbût lîdz atzîmei F, bet neiepildiet pârâk daudz. Ja ðíidrums ir jâpapildina bieþi, autorizçtam Kia pârstâvim jâpârbauda dzesçðanas sistçma. Ieteicamais motora dzesçðanas ðíidrums Dzesçðanas ðíidruma maisîjumâ izmantojiet tikai mîkstu (nemineralizçtu) ûdeni. Automobiïa motorâ ir alumînija detaïas, kuras jâaizsargâ pret koroziju un sasalðanu ar etilçnglikola bâzes dzesçðanas ðíidrumu. NEDRÎKST IZMANTOT etilspirta vai metilspirta dzesçðanas ðíidrumus vai jaukt tos ar norâdîto dzesçðanas ðíidrumu. Nelietojiet ðíîdumu, kas satur vairâk nekâ 60% antifrîza vai mazâk par 35% antifrîza, jo tas var samazinât ðíîduma efektivitâti. OED076024A Pârbaudiet visu dzesçðanas sistçmas un sildîtâja ðïûteòu stâvokli. Nomainiet visas uzpûtuðâs vai izdiluðâs ðïûtenes. 7 28

307 Tehniskâ apkope Maisîjuma procentuâlo sastâvu skat. ðajâ tabulâ. Apkârtçjâ temperatûra Maisîjuma procentuâlais sastâvs (tilpums) Dzesçð. ðíidrums Ûdens A tips BRÎDINÂJUMS Nenoòemiet radiatora atveres vâciòu, kad motors un radiators ir karsts. Spiediena ietekmç var izplûst verdoðs dzesçðanas ðíidrums un tvaiks. Tas var izraisît smagus savainojumus. -15 C (5 F) C (-13 F) C (-31 F) C (-49 F) B tips C tips OED OED Dzesçðanas ðíidruma nomaiòa Dzesçðanas ðíidruma nomaiòa jâveic autorizçtam KIA pârstâvim saskaòâ ar tehniskâs apkopes grafiku, kas norâdîts ðîs nodaïas sâkumâ. UZMANÎBU Pirms dzesçðanas ðíidruma uzpildes aplieciet ap radiatora vâciòu biezu auduma gabalu, lai novçrstu ðíidruma ielîðanu motora daïâs, tâdâs kâ ìenerators. OED

308 Tehniskâ apkope BREMZES UN SAJÛGS (JA IR APRÎKOTS) Ja lîmenis ir zems, pielejiet ðíidrumu lîdz atzîmei MAX. Lîmenis krîtas, pieaugot nobrauktajam attâlumam. Tâ ir normâla parâdîba, kas ir saistîta ar bremþu uzliku nodilðanu. Ja ðíidruma lîmenis ir pârmçrîgi zems, bremþu/sajûga sistçma jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. BRÎDINÂJUMS Ja bremþu sistçmas ðíidrums jâpapildina bieþi, automobilis jâapskata autorizçtam Kia pârstâvim. OED Bremþu / sajûga ðíidruma lîmeòa pârbaude Regulâri pârbaudiet ðíidruma lîmeni tvertnç. Ðíidruma lîmenim jâbût starp atzîmçm MAX un MIN uz tvertnes sâniem. Pirms tvertnes vâciòa noòemðanas un bremþu/sajûga ðíidruma pielieðanas rûpîgi notîriet tvertnes vâciòa tuvâko apkârtni, lai bremþu/sajûga ðíidrumâ neiekïûtu netîrumi. Izmantojiet tikai norâdîto bremþu/sajûga ðíidrumu. (Skat. sadaïu Ieteicamâs smçrvielas un to daudzumi 8. nodaïâ.) Nekad nejauciet daþâdu veidu ðíidrumus. 7 30

309 Tehniskâ apkope BRÎDINÂJUMS Mainot vai papildinot bremþu/sajûga ðíidrumu, rîkojieties piesardzîgi. Neïaujiet ðíidrumam nonâkt saskarç ar acîm. Ja bremþu/sajûga ðíidrums nonâk saskarç ar acîm, nekavçjoties izskalojiet acis ar lielu daudzumu svaiga krâna ûdens. Pçc iespçjas drîzâk vçrsieties pie ârsta. UZMANÎBU Neïaujiet bremþu/sajûga ðíidrumam nonâkt saskarç ar automobiïa virsbûves krâsojumu, jo tas var sabojât krâsu. Bremþu/sajûga ðíidrums, kas ilgâku laiku bijis pakïauts gaisa iedarbîbai, vairs nav lietojams, jo tâ kvalitâti vairs nevar garantçt. Tas ir jâlikvidç. Nepievienojiet bremþu / sajûga ðíidrumam nepiemçrotu ðíidrumu. Tikai daþi pilieni minerâlu bâzes eïïas, piemçram, motoreïïas, var sabojât bremþu un sajûga sistçmas daïas. 7 31

310 Tehniskâ apkope AUTOMÂTISKÂ ÂTRUMKÂRBA (JA IR APRÎKOTA) 1. Ielieciet âtrumkârbas sviru N (neitrâlâ) stâvoklî un pârliecinieties, ka motoros darbojas ar normâlu tukðgaitas âtrumu. 2. Kad âtrumkârba ir pietiekami uzsilusi (ðíidruma temperatûra C ( F)), piemçram, pçc 10 minûðu ilgas braukðanas, pârvietojiet âtrumkârbas sviru visos pârnesumos pçc kârtas un pçc tam atstâjiet to N (neitrâlâ) vai OED P (stâvçðanas) pârnesumâ. Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma lîmeòa pârbaude Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma lîmenis jâpârbauda regulâri. Automobilim jâatrodas uz lîdzenas virsmas ar iedarbinâtu stâvbremzi. Pârbaudiet ðíidruma lîmeni, ievçrojot tâlâk noteikto kârtîbu. AUKSTS KARSTS OHD076045N 3. Pârliecinieties, ka ðíidruma lîmenis ir "HOT" atzîmes diapazonâ uz mçrstieòa. Ja ðíidruma lîmenis ir zemâks, pielejiet noteikto ðíidrumu caur uzpildes atveri. Ja ðíidruma lîmenis ir augstâks, izlaidiet ðíidrumu ârâ pa notecinâðanas atveri. 4. Ja ðíidruma lîmenis tiek pârbaudîts aukstâ stâvoklî (ðíidruma temperatûra C (68-86 F)), pielejiet ðíidrumu lîdz atzîmei "COLD" (AUKSTS) un tad vçlreiz pârbaudiet ðíidruma lîmeni, rîkojoties saskaòâ ar 2. soli. 7 32

311 Tehniskâ apkope BRÎDINÂJUMS Âtrumkârbas ðíidruma lîmenis jâpârbauda, kad motors ir normâlâ darba temperatûrâ. Tas nozîmç, ka motors, radiators, radiatora ðïûtene, izplûdes gâzu sistçma u.c. detaïas ir ïoti karstas. Rîkojieties ârkârtîgi uzmanîgi, lai neapdedzinâtos. UZMANÎBU Zems ðíidruma lîmenis izraisa âtrumkârbas slîdçðanu. Pielejot pârâk daudz, ðíidrums sâk putot, izraisot ðíidruma zudumus un âtrumkârbas darbîbas traucçjumus. Izmantojot nepiemçrotu ðíidrumu, var izraisît âtrumkârbas darbîbas traucçjumus vai sabojât to. BRÎDINÂJUMS Stâvbremze Lai neïautu automobilim pçkðòi izkustçties, pirms âtrumkârbas sviras pârvietoðanas iedarbiniet stâvbremzi un nospiediet bremþu pedâli. PIEZÎME COLD (AUKSTS) skalai ir tikai informatîva nozîme, un tâ NAV jâizmanto âtrumkârbas ðíidruma lîmeòa noteikðanai. PIEZÎME Jaunam automâtiskâs âtrumkârbas ðíidrumam jâbût sarkanam. Sarkanâ krâsa tiek pievienota rûpnîcâ, lai montâþas laikâ automâtiskâs âtrumkârbas ðíidrumu varçtu atðíirt no motoreïïas vai antifrîza. Sarkanâ krâsa, kas nav ðíidruma kvalitâtes râdîtâjs, nav paliekoða. Braukðanas laikâ automâtiskâs âtrumkârbas ðíidrums kïûst tumðâks. Krâsa var kïût gaiði brûna. Tâpçc autorizçtam Kia pârstâvim jânomaina automâtiskâs âtrumkârbas ðíidrums saskaòâ ar ðîs nodaïas sâkumâ sniegto Regulâras tehniskâs apkopes grafiku. Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidruma nomaiòa Automâtiskâs âtrumkârbas ðíidrums jâmaina autorizçtam KIA pârstâvim saskaòâ ar ðîs nodaïas sâkumâ norâdîto tehniskâs apkopes grafiku. 7 33

312 Tehniskâ apkope SMÇRVIELAS UN ÐÍIDRUMI OED Logu mazgâðanas ðíidruma lîmeòa pârbaude Tvertne ir caurspîdîga, un tâpçc lîmenis ir labi redzams. Pârbaudiet ðíidruma lîmeni mazgâðanas ðíidruma tvertnç un, ja nepiecieðams, pielejiet vajadzîgo daudzumu ðíidruma. Ja mazgâðanas ðíidrums nav pieejams, var izmantot tîru ûdeni. Tomçr aukstâ laikâ jâizmanto ûdens bâzes mazgâðanas ðíidrums ar pretsasalðanas îpaðîbâm, lai novçrstu sasalðanu. BRÎDINÂJUMS Nelejiet mazgâðanas ðíidruma tvertnç radiatora dzesçðanas ðíidrumu vai antifrîzu. Ja radiatora dzesçðanas ðíidrums tiek izsmidzinâts uz vçjstikla, tas var stipri apgrûtinât redzamîbu. Tâdâ veidâ automobilis var kïût nevadâms. Dzesçðanas ðíidrums var arî sabojât virsbûves krâsu un apdari. Vçjstikla mazgâðanas ðíidrums satur nelielu daudzumu spirta, un daþos gadîjumos tas var aizdegties. Neïaujiet dzirkstelçm vai liesmâm saskarties ar ðo ðíidrumu vai tâ tvertni. Tâ var nodarît kaitçjumu automobilim un pasaþieriem. Vçjstikla mazgâðanas ðíidrums ir indîgs cilvçkiem un dzîvniekiem. To nedrîkst dzert, un jâsargâs no saskares ar to, citâdi var gût smagus vai nâvçjoðus savainojumus. Virsbûves daïu eïïoðana Visas virsbûves kustîgâs daïas, t.i., durvju eòìes, motora pârsega eòìes un slçdzenes, jâieeïïo ikreiz, mainot motoreïïu. Aukstâ laikâ slçdzenes eïïojiet ar nesasalstoðu smçrvielu. Pârliecinieties, ka motora pârsega sekundârais fiksators neïauj motora pârsegam atvçrties, kad primârais fiksators ir atlaists. 7 34

313 Tehniskâ apkope DEGVIELAS FILTRS (DÎZEÏA MOTORAM) Dîzeïa motora degvielas filtram ir svarîga loma ûdens atdalîðanâ no degvielas un ûdens uzkrâðanâ filtra apakðâ. Ja degvielas filtrâ ir uzkrâjies ûdens, tad, pagrieþot aizdedzes atslçgu ON stâvoklî, iedegas brîdinâjuma gaismas signâls. Ja iedegas ðis gaismas signâls, automobilis jânogâdâ pie autorizçta KIA pârstâvja, lai izlaistu ûdeni un pârbaudîtu sistçmu. UZMANÎBU Ja degvielas filtrâ uzkrâjies ûdens netiek laikâ izlaists, ûdens iesûkðanâs degvielas filtrâ var izraisît bojâjumus tâdâm svarîgâm automobiïa daïâm kâ degvielas sistçma. OED Gaisa izlaiðana no degvielas filtra (1,6 l dîzeïa motoram) Ja esat braucot iztçrçjuði visu degvielu vai ja esat nomainîjuði degvielas filtru, noteikti izsûknçjiet no degvielas sistçmas gaisu, citâdi var bût grûti iedarbinât motoru. 1. Noòemiet gaisa izlaides uzgaïa vâciòu, kas atrodas uz degvielas filtra. 2. Sûknçjiet uz augðu un leju, lîdz no atveres izplûst degviela. PIEZÎME Laiþot ârâ no degvielas filtra gaisu, lai neizðïakstîtu degvielu, izmantojiet auduma gabalus. Pirms iedarbinât motoru, notîriet degvielu ap degvielas filtru vai augstspiediena sûkni, lai novçrstu aizdegðanos. Beigâs pârbaudiet katru detaïu, lai pârliecinâtos, ka no tâm nenotiek degvielas noplûde. 7 35

314 Tehniskâ apkope GAISA ATTÎRÎTÂJS Filtra nomaiòa Ja nepiecieðams, filtrs jânomaina. OED OED OED Atbrîvojiet gaisa attîrîtâja vâka fiksçðanas spailes un atveriet vâku. 2. Nomainiet gaisa attîrîtâja filtru. 3. Nostipriniet vâku ar fiksçðanas spailçm. 7 36

315 Tehniskâ apkope Mainiet attîrîtâja filtru saskaòâ ar norâdîjumiem sadaïâ Regulâras tehniskâs apkopes grafiks. Ja automobilis tiek ekspluatçts îpaði putekïainos vai smilðainos apvidos, mainiet filtru bieþâk nekâ parastajos ieteiktajos intervâlos. (Skat. punktu Tehniskâ apkope smagos ekspluatâcijas apstâkïos ðajâ nodaïâ.) UZMANÎBU Nebrauciet, ja ir izòemts gaisa attîrîtâjs; tâ tiek pârmçrîgi nolietots motors. Izòemot gaisa attîrîtâja filtru, uzmanieties, lai putekïi vai netîrumi neiekïûtu gaisa ieplûdes atverç, jo tas var izraisît sistçmas bojâjumus. Izmantojiet KIA oriìinâlâs daïas. Neoriìinâlu daïu izmantoðana var izraisît bojâjumus gaisa plûsmas sensoram vai turbokompresoram. 7 37

316 Tehniskâ apkope KLIMATA KONTROLES SISTÇMAS GAISA FILTRS (JA IR APRÎKOTS) Gaisa filtrs jânomaina ik pçc Ârçjais gaiss km nobraukðanas (dîzeïa motora automobiïiem - pçc km). Ja Recirkulçtais automobilis ilgstoði tiek ekspluatçts gaiss pilsçtâs ar lielu gaisa piesâròojumu vai uz putekïainiem, nelîdzeniem ceïiem, filtrs jâapskata bieþâk un jâmaina âtrâk. Mçìinot nomainît gaisa filtru tehniskâs apkopes ietvaros, kas jâveic îpaðniekam, ievçrojiet Pûtçjventilators Klimata kontroles Sildîtâja serde Iztvaicçtâja ðâdu kârtîbu un esiet piesardzîgi, lai sistçmas gaisa filtrs serde nesabojâtu pârçjos komponentus. 1LDA5047 Aiz cimdu nodalîjuma ierîkotais klimata kontroles sistçmas gaisa filtrs filtrç putekïus vai citu piesâròojumu, kas iekïûst automobilî no ârpuses caur sildîðanas un gaisa kondicionçðanas sistçmu. Ja putekïi vai cits piesâròojums laika gaitâ uzkrâjas filtrâ, gaisa plûsma no gaisa ieplûdes atverçm var samazinâties, izraisot mitruma uzkrâðanos vçjstikla iekðpusç, pat ja ir izvçlçta ârçjâ (svaigâ) gaisa pozîcija. Ja tâ notiek, autorizçtam Kia pârstâvim jânomaina gaisa kondicionçtâja gaisa filtrs. OED Filtra nomaiòa 1. Kad cimdu nodalîjums ir atvçrts, izòemiet aizbâþòus abos sânos, lai cimdu nodalîjums brîvi karâtos eòìçs. 7 38

317 Tehniskâ apkope OED Atveriet cimdu nodalîjumu lîdz pusei, iebâziet tajâ roku un izvelciet ârâ elastîgo vadu, tad izbîdiet fiksçðanas tapu cauri cimdu nodalîjuma sânu malas caurumam. Ïaujiet cimdu nodalîjumam atvçrties. OED Izvelciet ârâ klimata kontroles sistçmas gaisa filtra korpusu, piespieþot korpusa âíîðus. OED Nomainiet klimata kontroles sistçmas gaisa filtru. 5. Ievietojiet visu atpakaï izòemðanai pretçjâ secîbâ. PIEZÎME Nomainot klimata kontroles sistçmas gaisa filtru, uzstâdiet to pareizi. Pretçjâ gadîjumâ sistçmâ var bût dzirdami trokðòi un filtra efektivitâte var samazinâties. 7 39

318 Tehniskâ apkope LOGU TÎRÎTÂJU SLOTIÒAS Logu tîrîtâju slotiòu kopðana PIEZÎME Pieredze liecina, ka automâtiskajâs automazgâtavâs lietotais rûpnieciskais karstais vasks apgrûtina vçjstikla tîrîðanu. Vçjstikla tîrîtâja slotiòu nomaiòa Kad slotiòas vairs nespçj kvalitatîvi notîrît stiklu, tâs, iespçjams, ir nodiluðas vai saplaisâjuðas un tâs ir jânomaina. Vçjstikla vai tîrîtâja slotiòu piesâròojums ar sveðíermeòiem var samazinât vçjstikla tîrîtâja slotiòu darbîbas efektivitâti. Parasti ðâdu piesâròojumu rada kukaiòi, koku sula un daþâs automazgâtavâs lietotais karstais vasks. Ja slotiòas vairs pienâcîgi netîra, nomazgâjiet logu un tîrîtâja slotiòas ar labu tîrîðanas lîdzekli vai maigu mazgâðanas lîdzekli un kârtîgi noskalojiet ar tîru ûdeni. UZMANÎBU Lai nesabojâtu logu tîrîtâju slotiòas, netîriet tâs ar benzînu, petroleju, krâsu ðíîdinâtâju vai citiem ðíîdinâtâjiem un nepieïaujiet arî to saskari ar ðîm vielâm. UZMANÎBU Lai nepieïautu logu tîrîtâju un citu komponentu bojâjumus, nekustiniet tîrîtâjus ar roku. UZMANÎBU Nepiemçrotu tîrîtâja slotiòu izmantoðana var izraisît logu tîrîtâju darbîbas traucçjumus un bojâjumus. OED Izslçdziet aizdedzes slçdzi un izòemiet atslçgu. 2. Pabîdiet logu tîrîtâju vadîbas sviru uz leju lîdz stâvoklim, kurâ tîrîtâji veic vienu tîrîðanas ciklu, un paturiet to ðâdi 2 sekundes, pçc tam tîrîtâju slotiòas pârtrauks kustîbu uz augðu. (Ja ir aprîkots). 7 40

319 Tehniskâ apkope 3. Paceliet logu tîrîtâju un pagrieziet slotiòu, lai piekïûtu plastmasas fiksçðanas spailei. PIEZÎME Neïaujiet tîrîtâjam nokrist un atsisties pret vçjstiklu. OEN OEN OEN Saspiediet spaili un virziet slotiòu uz augðu. 5. Noceliet slotiòu no tîrîtâja. 6. Uzlieciet tîrîtâjam slotiòu. Tai nofiksçjoties vietâ, ir jâatskan klikðíim. 7. Novietojiet tîrîtâju tâ paredzçtajâ stâvoklî. 7 41

320 Tehniskâ apkope OED Pakaïçjâ loga tîrîtâja slotiòas nomaiòa (ja ir aprîkots) 1. Paceliet tîrîtâju un izvelciet ârâ tîrîtâja slotiòu. OED Uzlieciet jaunu slotiòu, ievietojot centrâlo daïu tîrîtâja spraugâ. Tai nofiksçjoties vietâ, jâatskan klikðíim. 3. Pârliecinieties, ka slotiòa ir stingri uzstâdîta, to viegli pavelkot. 4. Novietojiet tîrîtâju tam paredzçtajâ stâvoklî. 7 42

321 Tehniskâ apkope AKUMULATORS OED Lai akumulators kalpotu ilgi un kvalitatîvi Tas ir stingri jânostiprina. Tâ virspusei jâbût tîrai un sausai. Spailçm un savienojumiem jâbût tîriem, stingriem un pârklâtiem ar vazelînu vai akumulatora spaiïu smçrvielu. Izlijis akumulatora elektrolîts nekavçjoties jânoskalo ar dzeramâs sodas ûdens ðíîdumu. Ja automobilis ilgâku laiku netiks darbinâts, atvienojiet akumulatora vadus. BRÎDINÂJUMS Akumulatora bîstamîba Pirms rîkoðanâs ar akumulatoru vienmçr rûpîgi izlasiet ðo instrukciju. Akumulatora tuvumâ nedrîkst atrasties degoðas cigaretes un jebkâdas citas liesmas vai dzirksteles. Akumulatora sekcijas satur âtri uzliesmojoðu gâzi - ûdeòradi, kas aizdegoties var eksplodçt. Nav pieïaujama bçrnu saskare ar akumulatoru, jo akumulators satur ârkârtîgi korozîvo SÇRSKÂBI. Neïaujiet akumulatora skâbei nonâkt saskarç ar âdu, acîm, apìçrbu vai automobiïa virsbûves krâsojumu. ( Turpinâjums tâlâk) ( Turpinâjums) Ja elektrolîts iekïûst acîs, skalojiet tâs ar tîru ûdeni vismaz 15 minûtes un pçc tam nekavçjoties vçrsieties pçc palîdzîbas pie ârsta. Ja tas ir iespçjams, lîdz ârsta palîdzîbas saòemðanai turpiniet mitrinât acis ar ûdenî samçrcçtu sûkli. Ja elektrolîts nokïûst uz âdas, rûpîgi nomazgâjiet saskares vietu. Ja jûtat sâpes vai dedzinâðanu, nekavçjoties vçrsieties pçc palîdzîbas pie ârsta. Uzlâdçjot akumulatoru vai strâdâjot tâ tuvumâ, uzlieciet aizsargbrilles. Strâdâjot slçgtâ telpâ, vienmçr nodroðiniet ventilâciju. (Turpinâjums tâlâk) 7 43

322 Tehniskâ apkope (Turpinâjums) Paceïot plastmasas korpusâ ievietotu akumulatoru, pârmçrîgs spiediens uz korpusa var izraisît akumulatora skâbes noplûdi, kas var radît savainojumus. Celiet akumulatoru ar speciâlu celðanas ierîci vai turiet to rokâs aiz pretçjiem stûriem. Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet uzlâdçt akumulatoru, kad tam ir pievienoti akumulatora vadi. Elektriskâ aizdedzes sistçma darbojas augstâ spriegumâ. Nekâdâ gadîjumâ nepieskarieties ðiem komponentiem, kad motors darbojas vai aizdedze ir ieslçgta. Akumulatora lâdçðana Jûsu automobilim ir kalcija bâzes akumulators, kam nav nepiecieðama tehniskâ apkope. Ja akumulators izlâdçjas îsâ laikâ (piemçram, tâpçc, ka tuvâs gaismas lukturi vai salona apgaismojums ir bijis atstâts ieslçgts, kamçr automobilis netika lietots), lâdçjiet to lçnâm (ar sûkðanas metodi) 10 stundas. Ja akumulators pakâpeniski izlâdçjas lielas elektriskâs slodzes dçï, automobili lietojot, lâdçjiet to ar 20-30A stipru strâvu divas stundas. BRÎDINÂJUMS Akumulatora lâdçðana Lâdçjot akumulatoru, ievçrojiet ðâdus droðîbas noteikumus. Akumulators jâizòem no automobiïa un jânovieto labi vçdinâmâ vietâ. Akumulatora tuvumâ nedrîkst atrasties degoðas cigaretes, dzirksteles vai liesmas. Lâdçðanas laikâ vçrojiet akumulatoru un pârtrauciet lâdçðanu vai samaziniet strâvas stiprumu, ja no akumulatora sekcijâm sâk izdalîties gâzes (tas sâk vârîties) vai ja elektrolîta temperatûra kâdâ no sekcijâm pârsniedz 49 C (120 F). Pârbaudot akumulatoru lâdçðanas laikâ, lietojiet aizsargbrilles. (Turpinâjums tâlâk) 7 44

323 Tehniskâ apkope ( Turpinâjums) Akumulatora lâdçtâju atvienojiet ðâdâ secîbâ. 1. Izslçdziet akumulatora lâdçtâja galveno slçdzi. 2. Atvienojiet negatîvo spaili no akumulatora negatîvâs spailes. 3. Atvienojiet pozitîvo spaili no akumulatora pozitîvâs spailes. BRÎDINÂJUMS Pirms tehniskâs apkopes veikðanas un akumulatora lâdçðanas izslçdziet visas elektriskâs ierîces un motoru. Atvienojot akumulatoru, negatîvais akumulatora vads ir jâatvieno pirmais un jâpievieno pçdçjais. Pçc akumulatora izlâdçðanâs vai atvienoðanas jâatiestata ðâdas funkcijas Logu atvçrðanas/aizvçrðanas funkcija (skat. 3. nodaïu) Jumta lûka (skat. 3. nodaïu) Borta dators (skat. 4. nodaïu) Klimata kontroles sistçma (skat. 4. nodaïu) Pulkstenis (skat. 3., 4. nodaïu) Audiosistçma (skat. 3. nodaïu) 7 45

324 Tehniskâ apkope RIEPAS UN RITEÒI Riepu kopðana Lai nodroðinâtu pienâcîgu riepu tehnisko stâvokli, droðîbu un maksimâlu degvielas ekonomiju, riepâs vienmçr jâuztur ieteicamais gaisa spiediens un jâievçro automobilim ieteiktais slodzes ierobeþojums un masas sadalîjums. Ieteicamais gaisa spiediens aukstâs riepâs Visâm riepâm (ieskaitot rezerves riepu) gaisa spiediens jâpârbauda katru dienu, kad riepas ir aukstas. Aukstas riepas nozîmç, ka automobilis nav darbinâts vismaz trîs stundas vai ir nobraucis ne vairâk par 1,6 km (vienu jûdzi). Ieteicamais gaisa spiediens jâuztur, lai nodroðinâtu vislabâko braukðanas kvalitâti, precîzâko automobiïa vadâmîbu un minimâlu riepu nodilðanu. OED Visas tehniskâs normas (izmçri un spiedieni) ir norâdîtas uzlîmç uz vadîtâja puses durvju sliekðòa. BRÎDINÂJUMS Pârâk mazs gaisa spiediens riepâs (70 kpa (10 psi) vai vçl mazâk) var izraisît pârmçrîgu sakarðanu, seviðíi karstâ laikâ un braucot lielâ âtrumâ. Tas var izraisît protektora atdalîðanos un citus riepu bojâjumus, kas var bût par iemeslu automobiïa vadâmîbas zudumam un smagai avârijai, kurâ cilvçki var gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. UZMANÎBU Siltâm riepâm parasti spiediens ir par 28 lîdz 41 kpa (4 lîdz 6 psi) lielâks par ieteicamo aukstu riepu spiedienu. Nelaidiet ârâ gaisu no siltâm riepâm, lai samazinâtu spiedienu, jo tad tas bûs pârâk mazs. Pârâk zems gaisa spiediens veicina riepu pârmçrîgu nodilðanu, pasliktina automobiïa vadâmîbu, palielina degvielas patçriòu un palielina riepu plîðanas iespçjamîbu karstuma ietekmç. Tâpat zems spiediens var izraisît sliktu riepu malu hermçtiskumu. Ja spiediens ir pârmçrîgi zems, iespçjama riteòu deformâcija un pat atdalîðanâs. Tâpçc uzturiet gaisa spiedienu riepâ pareizâ lîmenî. Ja riepa bieþi jâuzpilda ar gaisu, tâ jâpârbauda autorizçtam KIA pârstâvim. (Turpinâjums tâlâk) 7 46

325 Tehniskâ apkope (Turpinâjums) Pârâk liels spiediens var bût iemesls "cietai" braukðanai, apgrûtinâtai vadâmîbai, pârmçrîgam protektora vidusdaïas nodilumam un vairâk pakïaut riepas ceïa negludumu izraisîtu bojâjumu riskam. Neaizmirstiet uzskrûvçt riepu ventiïu uzgaïus. Ja nav ventiïa uzgaïa, ventiïa iekðienç var iekïût netîrumi vai mitrums, izraisot gaisa noplûdi. Ja ventiïa vâciòð ir pazudis, pçc iespçjas drîzâk uzskrûvçjiet jaunu vâciòu. BRÎDINÂJUMS Gaisa spiediens riepâs Pârmçrîgi liels vai pârmçrîgi mazs gaisa spiediens riepâs var saîsinât riepu kalpoðanas laiku, negatîvi ietekmçt automobiïa vadâmîbu un izraisît negaidîtus riepu bojâjumus. Tâ rezultâtâ automobilis var kïût nevadâms un cilvçki var gût savainojumus. UZMANÎBU Gaisa spiediens riepâs Vienmçr ievçrojiet ðâdus norâdîjumus. Pârbaudiet riepu spiedienu, kad riepas ir aukstas. (Pçc tam, kad automobilis bijis atstâts stâvçðanai uz vismaz trim stundâm vai nav braukts vairâk par 1,6 km (vienu jûdzi) kopð iedarbinâðanas.) Pârbaudiet rezerves riepas spiedienu katru reizi, kad pârbaudât citu riepu spiedienu. Nekâdâ gadîjumâ nepârslogojiet automobili. Nepârslogojiet automobiïa bagâþas plauktu, ja automobilis ir ar tâdu aprîkots. Nodiluðas, vecas riepas var bût avâriju iemesls. Ja protektors ir ïoti nodilis vai ja riepas ir bojâtas, nomainiet tâs. Gaisa spiediena pârbaude riepâ Pârbaudiet riepas vienreiz mçnesî vai bieþâk. Pârbaudiet arî rezerves riepas gaisa spiedienu. Kâ veikt pârbaudi Lai pârbaudîtu riepu gaisa spiedienu, izmantojiet kvalitatîvu mçraparâtu. Vai riepâs ir pietiekams spiediens, nevar noteikt, paskatoties uz tâm. Radiâlajâm riepâm var izskatîties pietiekams gaisa spiediens, pat ja tâ nav. Pârbaudiet riepu gaisa spiedienu, kad riepas ir aukstas. Aukstas riepas nozîmç, ka automobilis ir stâvçjis vismaz trîs stundas vai nav nobraucis vairâk par 1,6 km (1 jûdzi). 7 47

326 Tehniskâ apkope Noòemiet ventiïa uzgali no riepas ventiïa kâjiòas. Uzspiediet riepas spiediena mçrîtâju stingri virsû ventilim, lai ieraudzîtu, kâds ir spiediens. Aukstas riepas spiediena lîmenis atbilst ieteicamajam spiediena lîmenim, kas norâdîts riepas un slodzes informâcijas uzlîmç; râdîjumu nav nepiecieðams regulçt. Ja spiediens ir zems, iepildiet riepâ gaisu, lîdz tiek sasniegts ieteicamais spiediena lîmenis. Ja riepâ ielaiþat par daudz gaisa, izlaidiet gaisu, piespieþot metâla kâjiòu riepas ventiïa vidû. Vçlreiz pârbaudiet riepas spiedienu ar riepas spiediena mçrîtâju. Noteikti uzlieciet riepu ventiïiem uzgaïus. Tie palîdz novçrst gaisa noplûdi, jo neïauj ventiïos iekïût netîrumiem un mitrumam. Riepu rotâcija Lai lîdzsvarotu riepu nodilumu, ieteicams rotçt riepas ik pçc km (7500 jûdzçm) vai bieþâk, ja veidojas neregulârs nodilums. Rotâcijas laikâ veiciet arî riepu balansçðanu. Rotâcijas laikâ pârbaudiet arî, vai riepâm nav nevienmçrîga nodiluma vai bojâjumu. Nevienmçrîgu nodilumu parasti izraisa nepareizs gaisa spiediens riepâs, nepareizs riteòu savçrsums, slikti balansçti riteòi, pârâk asa bremzçðana vai pârâk strauja braukðana pagriezienos. Pârbaudiet, vai riepas protektorâ vai sânos nav izciïòu vai uzpûtumu. Ja tâdi parâdâs, nomainiet riepu. Riepa jâmaina arî tad, ja ir redzams audums vai kords. Pçc rotâcijas noteikti uzpildiet priekðçjâs un pakaïçjâs riepas ar gaisu lîdz specifikâcijâ noteiktajam spiedienam un pârbaudiet, vai riteòu bultskrûvju uzgrieþòi ir stingri pievilkti. Skat. 8. nodaïu Tehniskâs normas. Ar pilna izmçra rezerves riepu Bez rezerves riepas Virziena riepas (ja ir aprîkotas) CBGQ0706 CBGQ0707 CBGQ0707A 7 48

327 Tehniskâ apkope Rotçjot riepas, ikreiz jâpârbauda arî disku bremþu kluèu nodilums. PIEZÎME Radiâlâs riepas ar asimetrisku protektora zîmçjumu rotçjiet tikai no priekðpuses uz aizmuguri, nevis no labâs puses uz kreiso. BRÎDINÂJUMS Neizmantojiet kompakto rezerves riepu, rotçjot riepas. Nekâdâ gadîjumâ nekombinçjiet diagonâlu slâòu struktûras riepas ar radiâlu slâòu struktûras riepâm. Automobili var kïût grûtâk vadît, kâ rezultâtâ cilvçki var gût smagus vai nâvçjoðus savainojumus un automobilis var gût bojâjumus. Protektora nodiluma indikators OEN Riepu maiòa Ja riepa ir nodilusi vienmçrîgi, tai apkârt parâdâs nodiluma indikators - nepârtraukta josla pâri protektoram. Tas nozîmç, ka riepai ir atlicis nepilnus 1,6 mm (1/16 collas) biezs protektors. Ðâdâ gadîjumâ riepa ir jânomaina. Nomainiet riepu, negaidot, lîdz josla parâdîsies apkârt visam protektoram. Riteòu savçrsums un riepu balansçðana Automobiïa riteòi ir pienâcîgi noregulçti un balansçti rûpnîcâ, lai nodroðinâtu pçc iespçjas ilgâku riepu kalpoðanas laiku un vislabâko braukðanas sniegumu. Vairumâ gadîjumu riteòi nebûs jâregulç atkârtoti. Tomçr, ja ievçrojat nevienâdu protektora nodilumu vai braucot automobilis tiek vilkts uz vienu vai otru pusi, iespçjams, ka riteòu savçrsums atkârtoti jânoregulç. Ja, braucot pa lîdzenu ceïu, automobilis vibrç, iespçjams, ka riteòi ir atkârtoti jâbalansç. UZMANÎBU Nepiemçroti riteòu balansçðanas atsvari var sabojât automobiïa alumînija riteòus. Izmantojiet tikai apstiprinâtus riteòu atsvarus. 7 49

328 Tehniskâ apkope BRÎDINÂJUMS Mainot riepas, nekâdâ gadîjumâ savstarpçji nekombinçjiet radiâlâs riepas, joslveida pretçju slâòu struktûras riepas un diagonâlu jeb pretçju slâòu struktûras riepas. Visâm èetrâm riepâm jâbût vienâda izmçra, veida un uzbûves riepâm. Izmantojiet tikai riepas, kuru izmçrs atbilst tam, kas norâdîts riepu informâcijas uzlîmç, kas atrodas uz vadîtâja puses durvju sliekðòa. Pârliecinieties, ka visâm riepâm un riteòiem ir vienâds izmçrs un vienâda slodzes nestspçja. Izmantojiet tikai tâdu riepu un riteòu kombinâciju, kas norâdîta riepu informâcijas uzlîmç vai ko ieteicis autorizçts KIA pârstâvis. Ðo droðîbas norâdîjumu neievçroðana var negatîvi ietekmçt automobiïa drosîbu un vadâmîbu. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Jebkâda cita izmçra vai veida riepu izmantoðana var ïoti negatîvi ietekmçt braukðanas kvalitâti, automobiïa vadâmîbu, klîrensu, riepu attâlumu no virsbûves un spidometra kalibrçðanu. Braukt ar nodiluðâm riepâm ir ïoti bîstami, jo samazinâs bremþu efektivitâte, stûrçðanas precizitâte un vilcçjspçks. Ieteicams visas èetras riepas mainît vienlaikus. Ja tas nav iespçjams vai nav nepiecieðams, var mainît abas priekðçjâs vai abas aizmugures riepas pa pâriem. Nomainot tikai vienu riepu, var ïoti negatîvi ietekmçt automobiïa vadâmîbu. Kompaktâs rezerves riepas maiòa (ja ir aprîkota) Kompaktâs rezerves riepas protektora kalpoðanas laiks ir îsâks nekâ standarta izmçra riepai. Tâ ir jâmaina, kad kïûst redzamas protektora nodiluma indikatora joslas. Jaunajai kompaktajai rezerves riepai jâbût tâdam paðam izmçram un protektora zîmçjumam kâ riepai, kas sâkotnçji bija aprîkota ðim Kia automobilim, un tâ jâmontç uz tâ paða kompaktâs rezerves riepas riteòa. Kompaktâ rezerves riepa nav paredzçta montçðanai uz standarta izmçra riepas riteòa, un uz kompaktâs rezerves riepas riteòa nav paredzçts montçt standarta izmçra riepu. 7 50

329 Tehniskâ apkope Riteòu maiòa Mainot metâla riteòu diskus, noteikti pârliecinieties, ka jauno riteòu disku diametrs, aploces platums un izliekums atbilst oriìinâlo rûpnîcas riteòu parametriem. BRÎDINÂJUMS Nepiemçrota izmçra ritenis var negatîvi ietekmçt riteòu un gultòu kalpoðanas laiku, bremzçðanas un vadâmîbas îpaðîbas, klîrensu, atstarpi starp virsbûvi un riepu, sniega íçþu klîrensu, spidometra kalibrçðanu, lukturu gaismas precizitâti un bamperu augstumu. Riepu vilcçjspçks Riepu vilcçjspçks var samazinâties, braucot ar nolietotâm riepâm, riepâm ar pârâk zemu gaisa spiedienu vai braucot pa slidenu ceïa virsmu. Riepas jânomaina, kad protektora indikatori kïûst redzami. Lai samazinâtu iespçjamîbu, ka automobilis kïûst nevadâms, pa apsniguðu vai apledojuðu ceïu vai lietus laikâ vienmçr brauciet lçnâk. Riepu kopðana Riepu nodilumu samazinât palîdz ne tikai pareizs gaisa spiediens riepâ, bet arî pareizs riteòu savçrsums. Ja pamanât, ka riepa ir nevienâdi nodilusi, automobiïa raþotâja pârstâvim jâpârbauda riteòu savçrsums. Uzstâdot jaunas riepas, pârliecinieties, ka tâs ir sabalansçtas. Tas atvieglos automobiïa vadâmîbu un paildzinâs riepu kalpoðanas laiku. Turklât vienmçr, kad riepa tiek noòemta no riteòa, ir jâveic tâs balansçðana. 2 1 I030B04JM Apzîmçjumi uz riepas sânu sieniòâm Ðî informâcija ietver galvenâs riepas îpaðîbas un norâda droðîbas standarta apliecîbas riepas identifikâcijas numuru (TIN). TIN numuru var izmantot, lai identificçtu riepu gadîjumâ, ja tâ tiek izòemta no apgrozîbas. 1. Raþotâja nosaukums vai zîmols Norâdîts raþotâja nosaukums vai zîmols. 1 5,

330 Tehniskâ apkope 2. Riepas izmçra apzîmçjums Riepu izmçra apzîmçjums ir norâdîts uz riepas sânu sieniòas. Ðî informâcija bûs nepiecieðama, izvçloties riepas nomaiòai. Tâlâk izskaidrota apzîmçjuma burtu un skaitïu nozîme. Riepas izmçra apzîmçjuma piemçrs: (ðie skaitïi parâdîti tikai kâ piemçrs, un katra automobiïa riepu apzîmçjums ir atðíirîgs atkarîbâ no modeïa) P205/65R15 92H P - atbilstoðais automobiïa veids (riepas, kas apzîmçtas ar P, ir paredzçtas pasaþieru automobiïiem vai vieglajiem autofurgoniem, tomçr ne visâm riepâm ir ðis apzîmçjums); riepas platums milimetros; 65 - riepas profila augstums attiecîbâ pret platumu. Riepas sekcijas augstums izteikts procentos no tâs platuma; R - riepas struktûras kods (radiâla) aploces diametrs collâs; 92 - slodzes indekss - skaitlisks kods, kas norâda maksimâlo slodzi, ko riepa spçj nest; H - nominâlâ âtruma simbols. Sîkâku informâciju skat. nominâlo âtrumu tabulâ ðajâ sadaïâ. Riteòa izmçra apzîmçjums Riteòi arî ir apzîmçti ar svarîgu informâciju, kas ir nepiecieðama, ja ritenis jâmaina. Tâlâk izskaidrota riteòu izmçru apzîmçjuma burtu un skaitïu nozîme. Riteòa izmçra apzîmçjuma piemçrs: 6.0JX aploces platums collâs. J - aploces kontûras apzîmçjums aploces diametrs collâs. Riepu âtruma kategorijas Tabulâ redzamas vairâkas âtruma kategorijas, kas paðlaik tiek piemçrotas vieglajiem automobiïiem. Âtruma kategorijas simbols ir iekïauts riepas izmçra apzîmçjumâ, kas redzams uz riepas sânu sienas. Ðis simbols atbilst riepas paredzçtajam maksimâlajam droðas braukðanas âtrumam. Âtruma simbols Maksimâlais âtrums S 180 km/h (112 jûdzes/h) T 190 km/h (118 jûdzes/h) H 210 km/h (130 jûdzes/h) V 240 km/h (149 jûdzes/h) Z Virs 240 km/h (149 jûdzçm/h) W* 270 km/h (168 jûdzes/h) * W kategorijas âtrums ietilpst Z kategorijas âtruma apakðkategorijâ. 7 52

331 Tehniskâ apkope 3. Riepas vecuma pârbaude (TIN - riepas identifikâcijas numurs) Jebkuras riepas, kas ir vecâkas par 6 gadiem, ko nosaka pçc raþoðanas datuma, riepas izturîbas un snieguma, ar laiku dabiskâ veidâ kïûst sliktâkas (pat nelietotas rezerves riepas). Tâpçc riepas (ieskaitot rezerves riepu) jânomaina ar jaunâm. Raþoðanas datumu var atrast uz riepas sânu sieniòas (iespçjams, riteòa iekðpusç), kur bûs norâdîts DOT kods. DOT kods ir simbolu sçrija, kas sastâv no cipariem un angïu valodas alfabçta burtiem. Raþoðanas datums ir apzîmçts ar pçdçjiem èetriem DOT koda cipariem (simboliem). DOT : XXXX XXXX OOOO DOT koda pirmâ daïa apzîmç raþoðanas uzòçmuma koda numuru, riepu izmçru un protektora zîmçjumu, bet èetri pçdçjie skaitïi apzîmç raþoðanas nedçïu un gadu. Piemçram: DOT XXXX XXXX 1606 nozîmç, ka riepa ir izgatavota gada 16. nedçïâ. BRÎDINÂJUMS Riepu vecums Riepai, kas ir vecâka par 6 gadiem, var atdalîties korda slâòi riepas iekðpusç. Tas var izraisît avâriju un smagus vai nâvçjoðus cilvçku savainojumus. Tâpçc noteikti pârbaudiet riepu izgatavoðanas datumu un nomainiet vecâs riepas, kad pagâjuði 6 gadi kopð to izgatavoðanas. 4. Riepas slâòa sastâvs un materiâls Ðis skaitlis apzîmç ar gumiju pârklâto auduma slâòu jeb kârtu skaitu, kas ir riepâ. Riepu raþotâjam tâpat jânorâda riepâ izmantotie materiâli, to skaitâ tçrauds, neilons, poliesters un citi. Burts "R" nozîmç radiâlo slâòu struktûru, burts "D" nozîmç diagonâlu vai pretçju slâòu struktûru, un burts "B" nozîmç joslveida pretçju slâòu struktûru. 5. Maksimâlais atïautais gaisa spiediens Ðis skaitlis apzîmç lielâko gaisa spiedienu, kâds drîkst bût riepâ. Nepârsniedziet maksimâlo atïauto gaisa spiedienu riepâ. Informâciju par ieteikto gaisa spiedienu riepâ skatieties riepu un slodzes informâcijas uzlîmç. 6. Maksimâlâ nominâlâ slodze Ðis skaitlis apzîmç maksimâlo slodzi kilogramos un mârciòâs, ko riepa var nest. Nomainot automobiïa riepas, vienmçr izmantojiet riepas ar tâdu paðu slodzes râdîtâju kâ rûpnîcâ uzstâdîtajai riepai. 7 53

332 Tehniskâ apkope 7. Vienmçrîga riepu protektora nodiluma kategorija Protektora nodiluma kategorija ir salîdzinoðs lielums, kas balstîts uz riepas nodilðanas spçjas pakâpi, testçjot tâs kontrolçtos apstâkïos noteiktos valsts testos. Piemçram, riepai, kas saskaòâ ar valsts testu apzîmçta ar skaitli 150, nodilðanas iespçja ir pusotru reizi zemâka nekâ riepai ar skaitli 100. Riepu nosacîtâ efektivitâte ir atkarîga no faktiskajiem to lietoðanas apstâkïiem. Tomçr to efektivitâte var atðíirties no normas, jo atðíiras braukðanas paradumi, apkopes bieþums un veids, ceïu stâvoklis un klimats. Ðîs kategorijas apzîmçjumi redzami uz pasaþieru automobiïu riepu sânu sieniòâm. Riepâm, kas ietilpst automobiïa standarta komplektâ vai ietilpst automobiïa papildu aprîkojumâ, ðîs kategorijas var atðíirties. Vilcçjspçka kategorijas - AA, A, B, C Vilcçjspçka kategorijas - no augstâkâs lîdz zemâkajai - ir AA, A, B un C. Ðîs kategorijas raksturo riepu spçju apstâties uz mitra ceïa seguma. Tâ ir izmçrîta kontrolçtos apstâkïos îpaðos valsts testu poligonos uz asfalta un betona virsmâm. Ar C kategoriju apzîmçtai riepai var bût vâji vilcçjspçka râdîtâji. Temperatûras kategorijas - A, B un C Temperatûras kategorijas ir A (augstâkâ), B un C. Ðîs kategorijas raksturo riepu pretestîbu karstuma veidoðanai un spçju izkliedçt karstumu, kas noteikts, testçjot riteòus kontrolçtos apstâkïos uz îpaða testa laboratorijas riteòa. Ilgstoða augstas temperatûras iedarbîba var izraisît riepas materiâla sairðanu un saîsinât tâs kalpoðanas laiku, bet pârmçrîgi augsta temperatûra var izraisît pçkðòu riepas plîðanu. A un B kategorija norâda, ka laboratorijas testâ riteòiem uzrâdîts augstâks rezultâts nekâ likumâ pieprasîtais minimums. BRÎDINÂJUMS Riepu temperatûra Ðîs riepu temperatûras kategorijas ir paredzçtas nepârslogotâm riepâm ar pienâcîgu gaisa spiedienu. Pârmçrîgs âtrums, pârâk mazs gaisa spiediens vai pârmçrîga slodze (katrs no ðiem faktoriem vai to apvienojums) var izraisît karstuma uzkrâðanos un negaidîtu riepas plîðanu. Tas var likt zaudçt spçju savaldît automobili, kâ rezultâtâ cilvçki var gût smagus savainojumus vai pat iet bojâ. 7 54

333 SPULDÞU MAIÒA BRÎDINÂJUMS Darbs ar apgaismes ierîcçm Pirms darbu uzsâkðanas ar apgaismes ierîcçm stingri iedarbiniet stâvbremzi, izslçdziet visas gaismas un pârliecinieties, ka aizdedzes slçdzis ir pagriezts LOCK stâvoklî, lai nepieïautu pçkðòu automobiïa izkustçðanos un pirkstu apdedzinâðanu vai elektroðoku. Izmantojiet tikai spuldzes ar norâdîto jaudu. UZMANÎBU Izdeguðâs spuldzes noteikti jânomaina ar tâdas paðas nominâlâs jaudas spuldzçm. Pretçjâ gadîjumâ var sabojât droðinâtâjus vai elektroinstalâcijas sistçmu. UZMANÎBU Ja jums nav nepiecieðamo darbarîku, piemçrotu spuldþu un attiecîgu prasmju, vçrsieties pie autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. Daudzos gadîjumos ir grûti nomainît automobiïa apgaismes ierîèu spuldzes, jo, lai tâm piekïûtu, ir jâatvieno citas automobiïa detaïas. Tas îpaði attiecas uz gadîjumiem, kad, lai piekïûtu spuldzei (spuldzçm), jânoòem priekðçjo lukturu bloks. Priekðçjo lukturu bloka noòemðana un uzstâdîðana var izraisît bojâjumus automobilim. Tehniskâ apkope PIEZÎME Pçc spçcîga lietus vai automobiïa mazgâðanas priekðçjie un pakaïçjie lukturi var aizsvîst. To izraisa spuldzes iekðçjâs un ârçjâs temperatûras atðíirîba. Ðî parâdîba ir lîdzîga automobiïa logu aizsvîðanai lietus laikâ un neliecina par darbîbas traucçjumiem. Taèu, ja ûdens iesûcas luktura korpusâ vai samitrina spuldzi, vçrsieties pie autorizçtajiem Kia pârstâvjiem. 7 55

334 Tehniskâ apkope OED (1) Gabarîtlukturis (stâvgaisma) (2) Priekðçjais lukturis (tâlais) (3) Priekðçjais lukturis (tuvais) (4) Priekðçjais pagrieziena virzienrâdîtâjs (5) Priekðçjais miglas lukturis (ja ir aprîkots) Priekðçjo lukturu spuldþu maiòa Ja gaismas spuldze nedarbojas, automobilis jâpârbauda autorizçtam KIA pârstâvim. OHD BRÎDINÂJUMS Halogçna spuldzes Halogçna spuldzçs atrodas saspiesta gâze. Ja spuldze saplîst, lielâ âtrumâ lidojoðâs lauskas var jûs savainot. Ar ðîm spuldzçm vienmçr rîkojieties uzmanîgi, lai tâs nesaskrâpçtu un nesabojâtu. Nepieïaujiet iedegtu spuldþu saskari ar ðíidrumiem. Nekad neskarieties spuldzes stikla virsmai ar kailâm rokâm. (Turpinâjums tâlâk) (Turpinâjums) Cilvçka âdas taukvielas var izraisît spuldzes pârkarðanu un uzsprâgðanu iedegðanâs brîdî. Spuldzi drîkst ieslçgt tikai pçc tâs uzstâdîðanas priekðçjâ lukturî. Ja spuldze ir bojâta vai ieplaisâjusi, nekavçjoties to nomainiet un likvidçjiet, ievçrojot piesardzîbu. Mainot spuldzi, vienmçr uzlieciet aizsargbrilles. Pirms spuldzes izòemðanas ïaujiet tai atdzist. 7 56

335 Tehniskâ apkope 4. Ievietojiet jaunu spuldzi ietverç un grieziet to, lîdz tâ nofiksçjas vietâ. 6. Ielieciet ietveri blokâ, savietojot izciïòus uz ietveres ar rievâm blokâ. Kad ietvere ir ielikta blokâ, pagrieziet ietveri pulksteòa râdîtâju virzienâ. Priekðçjo miglas lukturu spuldþu nomaiòa Ja gaismas spuldze nedeg, automobilis jâpârbauda autorizçtam KIA pârstâvim. OED Priekðçjo pagriezienu virzienrâdîtâju / stâvgaismas spuldþu nomaiòa 1. Paceliet motora pârsegu. 2. Izòemiet ietveri no bloka, pagrieþot ietveri pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam, lîdz izciïòi uz ietveres savietojas ar bloka rievâm. 3. Izòemiet spuldzi no ietveres, piespieþot un pagrieþot to, lîdz izciïòi uz spuldzes savietojas ar rievâm uz ietveres. Izvelciet spuldzi no ietveres. 7 57

336 Tehniskâ apkope Priekðçjais lasîðanas apgaismojums Cimdu nodalîjuma apgaismojums Salona apgaismojuma spuldþu nomaiòa 1. Ar plakangalvas skrûvgriezi uzmanîgi noòemiet salona apgaismes ierîces korpusa vâciòu. Centrâlais griestu apgaismojums OED Bagâþas nodalîjuma apgaismojums OED BRÎDINÂJUMS Pirms strâdâðanas ar salona apgaismojumu pârliecinieties, ka ir nospiesta poga OFF, lai neapdedzinâtu pirkstus un nesaòemtu elektroðoku. OED OED Izòemiet spuldzi, velkot to taisni ârâ. 3. Ievietojiet ietverç jaunu spuldzi. 4. Savietojiet vâciòa izciïòus ar salona apgaismes ierîces korpusa rievâm un nostipriniet korpusa vâciòu vietâ. 7 58

337 Tehniskâ apkope OED Numura plâksnes apgaismojuma spuldþu nomaiòa 1. Izskrûvçjiet stikla vâciòu saturoðâs skrûves ar krustveida skrûvgriezi. 2. Noòemiet vâciòu. 3. Izòemiet spuldzi, velkot to taisnâ virzienâ uz âru. 4. Ielieciet jaunu spuldzi. 5. Uzlieciet vâciòu, cieði nostiprinot to ar vâciòu saturoðajâm skrûvçm. OED (1) Pakaïçjais miglas lukturis (ja ir aprîkots) (2) Pakaïçjais pagrieziena virzienrâdîtâjs (3) Atpakaïgaitas lukturis (4) Bremþu un pakaïçjâs gaismas lukturis OED Aizmugures kombinçto lukturu spuldþu nomaiòa 1. Atveriet aizmugures paceïamâs durvis. 2. Noòemiet nodalîjuma vâku, grieþot plastmasas skrûvi pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam. 7 59

338 Tehniskâ apkope OED Izòemiet ietveri no bloka, grieþot ietveri pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam, lîdz ietveres izciïòi sakrît ar bloka rievâm. 1LDA Izòemiet spuldzi no ietveres, iespieþot to un pagrieþot, lîdz spuldzes izciïòi sakrît ar ietveres rievâm. Izvelciet spuldzi no ietveres. 5. Ievietojiet ietverç jaunu spuldzi un grieziet to, lîdz tâ tiek fiksçta vietâ. 6. Ievietojiet ietveri apgaismes blokâ, savietojot ietveres izciïòus ar bloka rievâm. Iestumiet ietveri blokâ un pagrieziet ietveri pulksteòa râdîtâju virzienâ. 7. Uzlieciet vâku un pievelciet skrûves. OED Augstâ bremþu luktura spuldzes nomaiòa Ja spuldze nedeg, automobilis jâpârbauda autorizçtam Kia pârstâvim. 7 60

339 Tehniskâ apkope 4. Izòemiet spuldzi, velkot to taisni ârâ. 5. Ievietojiet ietverç jaunu spuldzi. 6. Piestipriniet vâciòu pie ietveres. 7. Pievienojiet spuldzes elektrisko savienojumu. 8. Piestipriniet apgaismes ierîces bloku pie automobiïa korpusa. OHD Sânu pagriezienu virzienrâdîtâju spuldþu nomaiòa (ja ir aprîkotas) 1. Noòemiet apgaismes ierîces bloku no automobiïa korpusa, pastumjot vâciòu uz priekðu un izvelkot apgaismes ierîces bloku. 2. Atvienojiet spuldzes elektrisko savienojumu. 3. Atdaliet ietveri no vâciòa, pagrieþot ietveri pretçji pulksteòa râdîtâju virzienam, lîdz ietveres izciïòi sakrît ar vâciòa rievâm. 7 61