Ëœ à Uš Ê«bKÐ wðdfdgl« UNOKŽ œ«eð

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ëœ à Uš Ê«bKÐ wðdfdgl« UNOKŽ œ«eð"

Transkripts

1 b Š_«o «ul«76 œbf«êufð _«Ë bš«u«wmòòò Ò«d¹d Ò²«Ë «œù«wuj K WÒÒÒ ÒUF«W½U_« «d²ýô«ë l³òd«ëœ à Uš Ê«bKÐ wðdfdgl«dz«e «f½uð»dgl«uo³o UO½UD¹ u «d²ýô«òòò ÒÍuMÝ WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«WF³DL«dz«e «U³ sð œui«b³ž Ÿ Uý 13Ë 9Ë 7 17 v« nðun«w MÝ ÃÆœ 2675,00 W MÝ ÃÆœ 1070,00 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÒÒÒ ÒOK_«WÒÒÒ ÒM«dz«e « »ÆÃÆÕ Télex : IMPOF DZ ÃÆœ 5350,00 ÃÆœ 2140,00 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN ²LłdðË WÒÒÒ ÒOK_«WÒÒÒ ÒM« KG WÒOH¹Òd«WOLMÒ²«Ë WŠöH«pMÐ sþu«ã Uš sod²alk WÒO³Mł_«WKLFUŠ WÒOH¹Òd«WOLMÒ²«Ë WŠöH«pMÐ UNOKŽ œ«eð UÝ ù«uih½ ÃÆœ 13,50 WÒOK_«WÒM«sLŁ ÃÆœ 27,00 UN²LłdðË WÒOK_«WÒM«sLŁ Æ dofò²«vš WIÐUÒ«sOMÒ«w œuòb«œbf«slł ÆsOd²ALK U½UÒ UNH«rÒKðË ÆÊ«uMF«dOOG² Ë ÃU ²Šö Ë U«d²ýô«b¹b ² «uý doš_«b¹d «UÝ WHOH U»uKDL«ÆdDÒK ÃÆœ 60,00 UÝ vkž daòm«slł

2 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «2 d N WÒÒÒ ÒOLOEMð roý«d sž U????C¹u????Fð f?ýr¹ 2004 WM?Ý d???³????l????u½ 28 o«u????l«1425 ÂU????Ž «Òu???ý 15 w ŒÒ R???? r Íc????O???H?Mð Âu????Ýd??? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOKBMI«Ë WOÝUuKÐb«e«dL«Èb s¹bl²fl«so³ýu L«Ê«uŽ_«bzUH WOBA«WOËRL«w œu??l?²??ž«qi½ s?òl?c??²¹ 2004 WMÝ d??³??l??u½ 28 o«u?l«1425 ÂU??Ž «Òu?ý 15 w ŒÒ R? r Íc??O?H?Mð Âu?Ýd?? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U ²««Ë dooð WO½«eO Ëd?L«W dš b?ž«u œòb? ¹ 2004 WMÝ d³?lu½ 28 o«ul«1425 ÂU?Ž «Òuý 15 w ŒÒ R r ÍcOH?Mð ÂuÝd ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d D «d³ž ««ÒÒÒ ÒdI ««d W ÒÒÒ ÒOUL««Ë WÞUÝu«Ë d?l«w?dý œul?²ž«v Ý sl?c²¹ 2004 WMÝ dðu?² 31 o«ul«1425 ÂUŽ ÊU?C 17 w ŒÒ R? «d ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsOQ²K dlý Wdý UN²HBÐ soq²«w w d??????l???ý W???d???ý œu???l???²???ž«v???ý s?l???c???²¹ 2004 WM?Ý dðu??²??? 31 o«u???l«1425 ÂU???Ž ÊU???C??? 17 w ŒÒ R??? «d??? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsOQ²K dlý Wdý UN²HBÐ UA²Ýô«Ë UMOQ²«œËb?L«WOËR?L««WdA«œU?L²Ž«sL?C²¹ 2004 WMÝ dðu?² 31 o«ul«1425 ÂUŽ ÊU?C 17 w ŒÒ R? «d ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsOQ²K dlý Wdý UN²HBÐ UA²Ýô«Ë UMOQ²«UMO ULL«b?O?Šu«h??A««W?d?A«œU?L?²??Ž«sÒL?C?²¹ 2004 WMÝ dðu??²? 31 o«u?l«1425 ÂU?Ž ÊU?C? 17 w ŒÒ R?? «d? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsOQ²K dlý Wdý UN²HBÐ f½ uý d¼u œëb L«WOËRL««Ë W¹dz«e? «s?o?q?²«w¹b?{u?fð œu?l?²??ž«sòl?c?²¹ 2004 WMÝ dðu??²? 31 o«u?l«1425 ÂU?Ž ÊU?C? 17 w ŒÒ R?? «d? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WUI «Ë WOÐd²«ULF 48 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsOQ²K ULÝ œul²ž«sòlc²¹ 2004 WMÝ dðu² 31 o«ul«1425 ÂUŽ ÊUC 17 w ŒÒ R «d

3 3 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «W ÒÒÒ ÒOLOEMð roý«d b?¹d????????«w Âu????????Ýd???????L?««c¼ d???am?¹ 3 ÒÒÒ ÒœU?????????????????????L???«W? ÒO?Þ«d?????I?????L?¹Òb«W? Ò¹d?z«e????? «W? Ò¹ u??????n?????l??????k W? ÒO?????L?????ÝÒd?«ÆW ÒO³FÒA«28 o«u?l«1425 ÂU?Ž «Òu?ý 15 w dz«e? UÐ Òd?Š Æ2004 WMÝ d³lu½ vo ¹Ë blš ÂU??????Ž «ÒÒÒ Òu??????ý 15 w ŒÒÒÒ Ò R?????? r Íc??????O??????H???Mð Âu??????Ýd?????? qi½ sòòò ÒL???C²¹ 2004 WMÝ d³???lu½ 28 o«ul«1425 Æ U ²««Ë dooð WO½«eO w œul²ž«wuj «foz Ê WOUL«d¹ Ë d¹dið vkž UMÐ 4 85 ÊUðÒœU???L?«U???L???ÒO???Ý ô u???²???ýòb«vkž U?MÐË tm 2 dih«125ë 8 w ŒÒ R????L«17 84 r Êu?½U????I«v?C????²????I????LÐË oòkf???²??l«ë 1984 WMÝ u??ou¹ 7 o«u??l«1404 ÂU??Ž «Òu??ý ròl²l«ë ÒbFL«WOUL«sO½«uIÐ Í 4 w ŒÒ R?L«22 03 r Êu½U?I«v?C?²?I?LÐË 2003 W?MÝ d???????³???????l???????¹œ 28 o?«u??????l?«1424 ÂU??????Ž b???????f??????i?«2004 WM WOUL«Êu½U sòlc²l«ë r? Íc?????O?????HM?²«Âu??????Ýd?????L«v?C?????²?????I?????L?ÐË d¹«d?³? 16 o«u?l«1424 ÂU?Ž W??? «Í 25 w ŒÒ R?L«W??B??B????L?««œU??L??²??Žô«l¹ uð s?òl??c??²??l«ë 2004 WMÝ Êu½U?? Vłu??LÐ d??o?o????²«w?o?½«e?o?? s U???²?«d¹ u 2004 WM WOUL«wðQ¹ U rýd¹ 2004 W?MÝ W?? O?½«e????O???? s? vg??k¹ vë_«òòò ÒœU???????????????L«W???zU????????L??????????L????????šË s?o¹ö???????? W???Łö?Ł Á b???? œu???l???????²????????ž«w b?? ÒO???I??? Ãœ U? M?¹œ n? Êu???L???šË WMÒO?³?L«uÐ_«w?Ë U??²««Ë d?o?o?ð W?O½«e?O? ÆÂuÝdL««cNÐ o KL«Ëb «w 2004 W??M?Ý W???O??½«e???????O??L? h???òb??¹ 2 ÒÒÒ ÒœU?????????????????????L???«W?? zu??????l???????l??????šë so?? ¹ö?????? W??ŁöŁ Á b???? œu??l?????²??ž«w b?? ÒO????I¹ Ãœ U?? M?¹œ n? Êu???????L????šË»«u?Ð_«wË U?????????????²?««Ë d? O???????O???????ð W??O½«e???????O?????? ÆÂuÝdL««cNÐ o KL Ëb «w WMÒO³L«ÂU??????Ž «ÒÒÒ Òu??????ý 15 w ŒÒÒÒ Ò R?????? r Íc??????O??????H???Mð Âu??????Ýd?????? f???ýr¹ 2004 W???MÝ d?????????????????????³?????????????????????l??????????????????u???½ 28 o???«u??????????????????l???«1425 Ê«u???Ž_«bzUH W???OB???A«W???OËR???L«sŽ UC¹u???Fð WOÝUuKÐb«e???«dL«Èb s¹bl²fl«so???³ýu L«ÆWOKBMI«Ë WuJ «foz Ê ÊËR????????A?«d?¹ Ë W?Ëb?«d?¹ Ë d¹d?????????i?ð vk?ž U?M?Ð WOł U«4 85 ÊUðÒœU?????L«U?????L????O????Ý ô u?????²????ýb«v?kž U?MÐË tm 2 dih«125ë Ë w ŒÒ RL«59 85 r ÂuÝd?L«vC²?ILÐË 1985 W??M??Ý U??????????????????? 23 o??«u???????????????????l??«1405 ÂU??????????????????Ž V??ł U??????L??????F? wł u??????l?m?«wýu??????ý_«êu?½u??????i?«sòl??????c??????²??????l?«ë WOuLF«««œù«Ë UÝRL« r? wýu?zd?«âu??????ýd???????l«v?c??????²???????i??????l?ðë WMÝ d?³??l?¹œ 9 o«u?l«1417 ÂU?Ž Vł 28 w ŒÒ R?L«Ê«u????????????Žú? w?ýu???????????ý_«êu?½u????????????i?«s?òl????????????c???????????²????????????l?«ë 1996 sookbmi«ë sooýuukðb« r? wýu?zd«âu??????ýd??????l«v?c??????²??????i?????l?ðë d??³??l??¹œ 27 o«u??l«1418 ÂU??Ž ÊU??³??F??ý 27 w ŒÒ R??L«e«dLK wul«ë Í «œù«do?o²uð oòkf²l«ë 1997 WMÝ WOKBMI«Ë WOÝUuKÐb« r? wýu?zd?«âu??????ýd???????l«v?c??????²???????i??????l?ðë WM?Ý q¹dð 19 o«u????l«1425 ÂU???Ž d??h??? 29 w ŒÒ R????L«WuJ «foz soofð sòlc²l«ë r? wýu?zd?«âu??????ýd???????l«v?c??????²???????i??????l?ðë q?¹dð 26 o«u?????l«1425 ÂU????Ž ÒË_«l?OÐ 6 w ŒÒ R?????L«WuJ «UCŽ soofð sòlc²l«ë 2004 WMÝ r Íc?????O????HM?²«Âu?????Ýd????L«v?C????²????I?????LÐË WMÝ d?³?l²?³?ý 7 o«u?l«1412 ÂU?Ž dh? 28 w ŒÒ R?L«sO???O????u???L???F«s?O???³???ÝU??????L?«sO???O???F???²?Ð oòkf????²???l«ë 1991 tm 5 ÒœUL«ULOÝô r¼œul²ž«ë wðq¹ U rýd¹ s?ž Íd????????????N???????????ý i?¹u????????????f?ð f?òýr?¹ v???ë_«òòò ÒœU?????????????????????????????????L???«sO???³???ÝU?????L«Ê«u???Ž_«bzU???H W???O???B?????A«W???OËR??????L«ÆWOKBMI«Ë WOÝUuKÐb«e«dL«Èb s¹bl²fl«dł_«s % 20 W³MÐ i¹u?f²«v ¹ 2 ÒÒÒ ÒœUL«ÆW³ðdK ÍbŽUI«

4 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «4 w d? AM?¹ Íc?Ò«Âu?Ýd??L?««c¼ c??o???hm?²ð t???òb???¹ U???L???O??? q U??????²?«d¹ ËË W???OU???L?«d¹ Ë nòk?j¹ 3 ÒÒÒ ÒœU??????L«ÆW ÒO³FÒA«W ÒOÞ«dIL¹Òb«W Ò¹dz«e «W Ò¹ unl K W ÒOLÝÒd«b¹d «vo ¹Ë blš Æ2004 WMÝ d³lu½ 28 o«ul«1425 ÂUŽ «Òuý 15 w dz«e UÐ ÒdŠ Ëb ««œu L²Žô«Ãœ UGKL«s ¹ËUMF«r»«uÐ_« U ²««Ë Ë_«ŸdH«bOŠË Ÿd Ë_«wze «ŸdH«W¹edL«`UBL«YU «Ê«uMF«`UBL«qzUÝË lð«d«ri«`ubl«dooðë «Ëœ_«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÀUŁ_«Ë «Ëœ_«W¹edL««œù«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «uk«w¹edl««œù«lð«d«ri«ÿul œu«ri«doo²«u½už ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d«ë VO{u²«Ë WOŽuM«W³«dL Ídz«e «edlk W½UŽ œu«ri«ÿul lðu«ri«whk²l«uihm«æææææææææææææææææææææææææææææææææ UOI²KL«Ë «dlðrl«w¹edl««œù«lðu«ri«ÿul YU «Ê«uMF«ŸuL Ë_«wze «ŸdH«ŸuL w½u «wze «ŸdH«UFÝ_«Ë WUMLK WOzôu«U¹d¹bL«YU «Ê«uMF«`UBL«qzUÝË Ë_«rI«qLF«U³ðd ÊuHþuL« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOOzd«uł_«UFÝ_«Ë WUMLK WOzôu«U¹d¹bL« Ë_«rI«ŸuL YU «Ê«uMF«ŸuL w½u «wze «ŸdH«ŸuL Ë_«ŸdH«ŸuL UGKL««œUL²Žô«ŸuL

5 5 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d Ëb ««œu L²Žô«Ãœ WBBL«s ¹ËUMF«r»«uÐ_«U ²««Ë Ë_«ŸdH«bOŠË Ÿd Ë_«wze «ŸdH«W¹edL«`UBL«YU «Ê«uMF«`UBL«qzUÝË lð«d«ri«`ubl«dooðë «Ëœ_« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWI KL«nOUJ²«W¹edL««œù«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «UO«dOEŠ W¹edL««œù«lЫd«rI«ŸuL YU «Ê«uMF«ŸuL Ë_«wze «ŸdH«ŸuL w½u «wze «ŸdH«UFÝ_«Ë WUMLK WOzôu«U¹d¹bL«YU «Ê«uMF«`UBL«qzUÝË w½u «ri«`ml«ë UýUFL«ÊuHþuL« ÆÆÆÆÆÆÆÆqLF«Àœ«uŠ Ÿu¹ UFÝ_«Ë WUMLK WOzôu«U¹d¹bL« w½u «ri«ÿul YU «Ê«uMF«ŸuL w½u «wze «ŸdH«ŸuL Ë_«ŸdH«ŸuL WBBL««œUL²Žô«ŸuL

6 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d « r? wýu?zd«âu??????ýd?????l?«v?c?????²??????i?????l?ð Ë WM?Ý q¹dð 19 o«u??l«1425 ÂU??Ž d??h?? 29 w ŒÒ R??L«WuJ «foz soofð slc²l«ë r? wýu?zd«âu??????ýd?????l?«v?c?????²??????i?????l?ð Ë q¹dð 26 o«u??l«1425 ÂU??Ž Ë_«lOÐ 6 w ŒÒ R??L«WuJ «UCŽ soofð sòlc²l«ë 2004 WMÝ r Íc?????O????HM?²«Âu?????Ýd????L«v?C????²????I?????LÐË WMÝ XAž 29 o«ul«1410 ÂUŽ Âd? 27 w ŒÒ RL«ÒbFL«qIM«d¹ Ë UOŠö œòb ¹ Íc« r Íc????O????HM?²«Âu????Ýd????L«vC????²????I????LÐ Ë Ë o«u????l«1411 ÂU????Ž vë_«èœu????l????ł 14 w ŒÒ R????L«`U???B??? roem?ð b??ž«u??? œòb???¹ Íc«1990 WMÝ d???³??l???¹œ UNKLŽË W¹ôu«w WŽUMB«Ë rłuml« r Íc????O????HM?²«Âu????Ýd????L«vC????²????I????LÐ Ë 25 o«u??l«1412 ÂU??Ž W???O½U?? «ÈœU???L??ł 18 w ŒÒ R??L«h????Ë W???³???«d????LUÐ o?kf???²????l«ë 1991 W?MÝ d???³?l???¹œ UOI««Ëœ_ WIÐUDL«69 98 r Íc?????O?????HM?²«Âu?????Ýd?????L«v?C????²?????I?????LÐ Ë d¹«d????³???? 21 o«u?????l«1418 ÂU????Ž «u????ý 24 w ŒÒ R?????L«Íd?z«e?????? «b??????n??????f??????l?«u?????a?½ s?òl??????c?????²??????l?«ë 1998 W?MÝ wýuý_«t½u½u œb ¹Ë fooi²k r Íc?????O????HM?²«Âu?????Ýd????L«v?C????²????I?????LÐË 29 o? «u?????l«1419 ÂU? Ž v??ë_«èœu????l????ł 7 w ŒÒ R? L«wÝU?Ý_«Êu½UI«d?O?OGð sl?c²?l«ë 1998 W MÝ X A?ž wmi?²«go²?h²«w Y?³«Ë W?Ý«bK wmþu«ed?lk ÒbFL«t²OLð q¹bfðë «UOK r Íc????O????HM?²«Âu????Ýd????L«vC????²????I????LÐ Ë u?o½u¹ 10 o«u?l«1424 ÂUŽ w½u? «loð 9 w ŒÒ R?L«W??????O?MI???????²«W???????³??????«d??????L?«rO?EM?²?Ð ok?f??????²??????l?«ë 2003 W?MÝ UN²Ý UL UOHOË «UOK r Íc????O????HM?²«Âu????Ýd????L«vC????²????I????LÐ Ë uo½u¹ 10 o«ul«1424 ÂUŽ w½u «loð 9 w ŒÒ RL«W????³????«d???L?«U????b????š «d???o????f????ð œòb?????¹ Íc«2003 W?MÝ «UOK WOMI²« r Íc????O????HM?²«Âu????Ýd????L«vC????²????I????LÐ Ë 23 o«u?????l«1424 ÂU????Ž v?ë_«èœu????l????ł 23 w ŒÒ R?????L«wM?Þu«e?????d????L?«rO?EM?ð œòb?????¹ Íc«2003 WM?Ý u???o?u¹ tklžë WUO«hšd ÂU???Ž «ÒÒÒ Òu???ý 15 w ŒÒÒÒ Ò R??? r Íc??????O???HMð Âu??????Ýd??? bž«u??? œòòò Òb ¹ 2004 WMÝ d³???lu½ 28 o«ul«1425 Æ dd «d³ž ËdL«W dš WuJ «foz ÒÊ qim«d¹ Ë d¹dið vkž UMÐ 4 85 ÊUðœU?L?«U?L?O?Ý ô u??²?ýb«vkž UM? ÐË tm 2 dih«125 Ë 18w Œ R?????L« r? d?????_«vc?????²?????i?????l?ðë slc?²l«ë 1966 WMÝ uo½u¹ 8 o«ul«1386 ÂUŽ d?h ròl²l«ë ÒbFL«WOz«e «««dłù«êu½u 18w ŒÒ R?????L« r d?????_«vc????²????i?????lð Ë 1966 W?M?Ý u????????????o?½u?¹ 8 o?«u?????????????l?«1386 ÂU????????????Ž d????????????h???????????? ròl²l«ë ÒbFL«UÐuIF«Êu½U slc²l«ë 26w ŒÒ R??L«05 85 r Êu?½U??I«v?C??²???I???LÐ Ë 1985 WMÝ d?¹«d??³?? 16 o«u??l«1405 ÂU??Ž vë_«èœu??l??ł ròl²l«ë ÒbFL«UN²OdðË W B«W¹UL Ð okf²l«ë 12w ŒÒ R????L«08 90 r Êu?½U???I«v?C???²???I????LÐË 1990 W?M??Ý q?¹d?ð 7 o?«u?????????????l?«1410 ÂU????????????Ž ÊU?????????????C???????????? W¹bK³UÐ oòkf²l«ë 12w Œ R????L«09 90 r Êu?½U???I«v?C???²???I????LÐË 1990 W?M??Ý q?¹d?ð 7 o?«u?????????????l?«1410 ÂU????????????Ž ÊU?????????????C???????????? W¹ôuUÐ okf²l«ë Œ R???????L?«14 01 r? Êu?½U?? I?«v?C???????²??I???????L?Ð Ë WMÝ XA ž 19 o «u?l«1422 ÂU?Ž vë_«èœul?ł 29 w d? D«d???³???Ž Ëd??L?«W??d???Š r?oem²?ð okf???²???l«ë œ«u L«U? L?ÒO?Ýô ròl?²?l«ë Òb?F?L«U?NM? Ë U N?²?ö?ÝË 33Ë 25Ë 24Ë 16Ë 15Ë 14Ë 13Ë 11Ë 10 Ë 1 d??????j????? 9Ë tm 128Ë 124Ë 121Ë 113Ë 108Ë 51Ë 50Ë 49Ë 47Ë 44Ë 19w Œ R??L«10 03 r Êu?½U??I«v?C??²???I???LÐ Ë 2003 WM?Ý u???o?u¹ 19 o«u????l«1424 ÂU????Ž vë_«èœu???l????ł W???????O??????L?M?²«U?Þ w? W??????¾???????O??????³?«W?¹U??????L?????????Ð o?kf???????²???????l?«ë W«b²L«w ŒÒ R??L« r Âu??Ýd??L«v?C??²??I??LÐ Ë 1986 WMÝ d??³??l??²?³??ý 30 o«u??l«1407 ÂU??Ž Âd??? 26 W????????ÝU?????????O????????I?K w?m?þu?«ê«u?¹b?«u????????a?½ s?òl????????c????????²????l?«ë WO½u½UI«

7 7 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «WU??Š w W?³??d? Ê Ë W??????ž U??? w¼ë W??????³???d??????L«Ê Ë U?G«ô Ë œu?uk U½«e?šË ÍbŽU?I«U¼ UÞ l d?o?ý ö????f«ë W¹œU??F««e??O??N????²«Ë qjo??n«ë Q??³??F??L«w²?«W????u?Q????L««Ëœ_«Ë W?????OÞU?DL?««b????³????²?????Ýô«dÞ Ë ÆW³dL«l rkð W?³?d?L wu?l?łù«ê u«dzu???«wul???łù«ê u«æwłëœe udi Ë U³dL«s WŽuL UNKBHL²ð W?????FÐU?????²?«U?????³?????d?????L«W¹u???Ë_««U???????????????³???????????????d???????????????L«Æ UL «Ë wmþu«b«ë wmþu«s_«`ubl Ëd?????????L«ö?????????O??????N?????????ð s b?????????o?????????h??????²??????????????????l«u??????³?????????d?????????l«uðu?g«`u?b?ë W?O½b?L«W¹U?L K? WFÐU?²«U?³?d?L«UFÝù««U?OÝ w B«qIM«Ë o¹d?«w UJË ôu?????bðô«w?j³?????ý W?½U?????O????Ë U?????G?«Ë UÐd?????N?J«q?šbðË qi?m W????B???B???????L?«U???³????d????L«Ë W????OJK?Ýö«Ë W????OJK?«ÆWOuLF«UGý_«U³dË sołul«ë «u_«q?im? W?B????B????????? W????³?????d???? W????????????U???????????????«W???????????????³????????????d???????????????L«b?ŽU??I?? 9 W?F??ð s d????? vkž ql???²??að U???ý_«U?N?½ Ë ËU??²?¹ ôë ozu?«b??f?i?? p w U LÐ u?k K ÆUMÞ 3,5 WuL «l tð hšdl«wulłù«d????????????o????????????g?????????b???«ö????????????u???????????? «Ë wžu????????????l???????????? «q???im???«w?????????³????????????d???????????? U??ý_«qIM W?B?B?? W?³?d? d???o???³j«ö???u??? «Ë w UL?Ð uk K bžu?i 9 W?Fð s d?? vkž ql²?að ÆozU«bFI p qi?m W????B????B????????? W????³????d???? d????????????o????????????g????????????b???«wm???šu????????????a«l tð h šdl«w ULłù«U?N½ Ë ËU ²¹ ô lzuc³«æumþ 3,5 W ul «Èd??š W??³??d?? U¼d?? ð udi?? udi??????l«nb½ ÊuJ¹Ë d??o?š_«ác?¼ vkž U?¾?J²? U??NM e??ł ÊuJ¹ YO?? Ð ÆUNOKŽ UF«Ë UN²uLŠ Ê ËË UN½ Ë s eł d³ W??³??d? s Êu?J²ð W??Žu?L???? W??????łËœe??????L«dÞU??????I«U?¾J² wu?_«u¼ƒe?ł ÊuJ¹ udi nb?½ë WKBH?L²? dzu????«dþu???i?«d???šr??? vkž Ë w?u???_«d??????l«v?kž WÐU????????LÐ b????f?ð w²«v?ë_«udi????l?«nbm? W???I?eM?L«ÆwU d «W?³d? s W½uJ²? W?Žu?L? o¹dd«dþu??? U¼ƒe?ł ÊuJ¹ udi? nb½ Ë udi? U¼d? ð d? ÆwU_«d L«vKŽ U¾J² wu_«u?n??²?¾?o?nð s?l?c?²ð W?³??d? W???U???«dD???I«W???³???d??? X³?O W? ³d? d DIÐ `L?ð U?N?O W?Žu?{u l W?O U???????Nðd?ÞU??????? Ë w?u??????_«u?¼d???????ł l? l ÀœU???????Š Ë q?df?ð Æt½Ëœ Ë WOHK« r Íc????O????HM?²«Âu????Ýd????L«vC????²????I????LÐ Ë d??³?l??u½ 5 o«u?l«1424 ÂU??Ž ÊU?C?? 10 w ŒÒ R?L«d?Ð_«Ëb?B Èu?B?I«œËb? «œòb? ¹ Íc«2003 WMÝ «UO«s «u_«ë WU««UG«Ë r Íc????O????HM?²«Âu????Ýd????L«vC????²????I????LÐ Ë d??³??l??¹œ Ë o«u??l«1424 ÂU??Ž «u??ý 7 w ŒÒ R??L«vK?Ž W???I????³D?L«W????OM_«b????Ž«u???I?«œÒb????¹ Íc«2003 W?MÝ W??OzU??O??L??OJ«U??łu??²?ML«Ë œ«u??luð W??U??«U?ÞU??AM«uGCL«UG«WOŽË «c Ë dd« r Íc????O????HM?²«Âu????Ýd????L«vC????²????I????LÐ Ë d???³???l???¹œ Ë o?«u???l«1424 ÂU???Ž «u???ý 7 w ŒÒ R????L«qIMÐ W?I?KF?²?L«W?U?«Ëd??A«œÒb? ¹ Íc«2003 WMÝ UdD«d³Ž dd«œ«ul« r Íc????O????HM?²«Âu????Ýd????L«vC????²????I????LÐ Ë 27 o?«u?????????l?«1424 ÂU?????????Ž b????????f?????????i?«í 3 w? ŒÒ R?????????L?«wMÞu«e??d?L«ÂU?N? sl??c?²?l«ë 2003 WMÝ d?³??l?¹œ ÁdOÝË tloemðë dd«d³ž s_«ë W¹UuK wðq¹ U rýd¹ 10Ë 1 dj 9Ë 6 œ«u LK U I?O³Dð vë_«òòò ÒœUL«50Ë 49Ë 47Ë 44Ë 33Ë 25Ë 24Ë 16Ë 15Ë 14Ë 13Ë 11Ë r Êu?½U??I?«s 128Ë 124Ë 121Ë 113Ë 108Ë 51Ë 19 o«u?????l«1422 ÂU????Ž v?ë_«èœu????l????ł 29 w ŒÒ R?????L«Âu???Ýd??L««c?¼ œòb?? ¹ Áö???Ž u??c???l«ë 2001 WMÝ XA??ž Æ dd«d³ž ËdL«WdŠ bž«u Ë_«qBH«WUŽ ÂUJŠ wðq¹ ULÐ ÂuÝdL««c¼ ÂuNH w bbi¹ 2 ÒÒÒ ÒœUL«ÊU??? U??L???N?? o?¹dþ d??????o?????????³?????? Ëd????????? W??????d?????????Š Ë o¹dþ W¹ «d?l²?ý«slc¹ W?OMÞu«ö?ú wuj «ÁƒUL?²½«w W???U??š b??ž«u??? j³??c¹ W???U¼ d??o???ý W??d??Š Í pk??? Ê«d?????L????F?«Ë dd«w? Ëd????L?«W????d?????Š W????ö?????Ý Ê«b????O????? Æ do«d²h? Ë WŠUÝ w½«ëœ ÁU ð«ë dd«d???²h s Á u?³?ž c?f?²¹ U?ODÝË U?O?{ U?D¹d?ý sl?c?²¹ dþ s b?ošë ÁU? ð«í o¹dþ jýuð U ¹ W¹œU?L«WO?ŠUM«U???ýSÐ t???o U??A?¹ W??H?K²????? dþ v? Ÿd??H???²¹ so???l???o«áu??? ðô««d?d«u???d???²???h??? s?jl¹ t?½ d???o???ž ÆW???U???š UBOBš WO½UJ«U?FL L«w slc²ð Ê w½«ëb«ê sj?l¹ë U¹œU??? u???³???fk ö?ðu?? U???O?DÝË U???O???{ UD¹d???ý W¹ Ëd??{ ËUML«Ác?¼ `³?B?ð YO??Ð Êu?IzU??«tJ?K¹ ÆrNðU³d ÂUŠœ «WUŠ w

8 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «8 W¹ U½ W?ł«œ q nmb«s W¹ UM«W???ł«b«U??³ F?J «d?²??l?²?m Ý 80 U?N??²½«uD? Ý W?F?Ý ËU???² ð ô ÆWŽU«w rk 75 UNFMB «de½ UN²ŽdÝ ÈbF²ð ôë W ł«œ q» n MB«s W??? ¹ UM«U???ł«b«d???²?? L???²?MÝ 400 U????N?²½«u?DÝ W????F???Ý ËU?????²?ð ô W?¹ U½ w r?k 75 U????N????F?MB? «de½ U?????N????²????Žd????Ý Èb????F????²?ðË VF?J ÆWŽU«W???????????ł«œ q? à n???m???b???«s??? W??????¹ U???M???«W?????????????????????????????????ł«b???«ÆVFJ d²l²mý 400 UN²½«uDÝ WFÝ ËU ²ð W¹ U½ «Ë ö???????????????????????????f???«w???????????????ołöł d?????????????????????????????? «U???????????????ł«b«l Ð Ë Àö?Ł «W?³??d? ö??????f«w??????o??????žuð d?????? Êu? JðË m? K 400 W? ž U???? U???N½ Ë ËU????????²¹ô ö???????ž 125 t??²½«u?dý W??F?Ý Èb??F??²ð ô Í «d??š d????lð œëe?? W????ł«b«n?¹d????Fð U????N????OK?Ž o³d?m¹ ôë VF?J d????²? L????²?MÝ ÆWd ²L«uDI?? Ë WKIM²? W??O?³½U?ł u?di? Êd? d??o?g¹ ô Æ doš_«ác¼ nombð s W¹ U½ Wł«bÐ Í «dš d LÐ œëe? W³d Wd???²L«Wł«b«U?³??FJ «d??²?l??²mý 50 t?²?½«udý W?F??Ý ËU??²ð ô w?u?{ Y?O?????Š s U?????ł«b?K W?¹œU?????F«U??????O?????U?????«f?H½ U?????N?Ë w U?N?²?Žd?Ý ËU??²ð Ê sj?l¹ ôë ÆU?N?«b??²?Ý«W?O½UJ ÆWŽU«w rk 45 UNFMB «de½ do«w½u «qbh«dd«d³ž ËdL«WdŠ bž«u o¹dd«wklf² lolł vkž WI³DL«Ë_«rI«dD«d³Ž ËdL«Wd WUF«bŽ«uI«UNOKLF² vkž WI³DL«U??L?F??²??Ý«Âu??Ýd?L««c?¼ ÂUJŠ_ lc??¹ 3 ÒÒÒ ÒœU???L«Ëd????L?«W????d???? W?????Šu????²????H????L?«dD«Ë d?d«p?u???????? ÆWOuLF«ÆozUÝ W³d qj ÊuJ¹ Ê V ¹ 4 ÒÒÒ ÒœUL«qL «Ë d? «U½«uO? ÊuJ¹ Ê V ¹ 5 ÒÒÒ ÒœUL«U?? œb???ž ÊU??FDI?«Ë œd??hml«u?½«u??o?? «Ë»u???d«Ë ÆsOIzU«s w ÊuJ¹ Ê W?³d ozu?ý q vkž V ¹ 6 ÒÒÒ ÒœUL«Wu?N??Ý qjðë «u? ÂU?O??IUÐ t ÊU???L?ð W?O?F??{ËË WU?Š bf W?d «WOð«U?³d WOŠö???H«««d «d?l??²??l œu?ž W?BB?? «b?f?l«q d? U?B?O?B?š «c¼ s? vm???²??¹ë Æ U???N?KO??G???Að Ë W? OÐU???ž Ë W? O??Šö??? q??im? Q?????O?????N???? d??????? «W? ³?????d????? q? n?¹d?????f?????²«ê sj?l¹ W?????³????d???? q Ë l?zu????c????³?«ë so??b????????²?????????l«w rk27 U?NFM v de?muð W¹ uh«u?n?²žd?ý ËU?²ð Æj³M o¹dþ w WŽU«Ê sjl¹ e?n?ł W???d??? «W???Oð«c«W???O???Šö???H«ôü«dL ²L œuž WBB?L«Ë WU«UNKzUÝuÐ d ²ð U?NFM v? demuð UN?d? ð WŽd?Ý ËU? ²ð ôë W? OŠö? Æj³M o¹dþ w WŽU«w rk25 W?O??Šö? W q b??fð wšö??????h«œu??????²??????f«ë U???³??????d??????L«WÐU???LР«b??_«vKŽ wa??l¹ ozu?ý U??N?u??¹ d??? «ÆW¹Ëb¹ W³d W?????????????????????O????????????????????????Šö?????????????????????H???««uD???I?????????????????????L???«n???B???½Ë «ud???i?????????????????????l???««w?o?šö? WPÐ Ë wšö? «d? Ð WÞuÐd?L«U?³?d?L««Ëœ_«Ë «b?f??l«ë U?łu?²?ML«qIM ql??f?²?ð d??? W??N???²? Ë W??O??Šö? d??l???²??? s W??IKDM l?zu?c??³«ë qi?m U???C???²????ô«bMŽ Ë U????N???²???b???? q?l???f???²????ð U???N???O? ÆUNULŽ WDÝ«u?Ð d???²ð ô W??????O???Šö??????H««Ëœ_«Ë ôü«u?b?o??b?š b?f? d??? «W?O?Šö? W Ë w?šö? «d?ł «Ëœ_«Ë «bf?l«qim qlf?²ð ôë WO?Šö d?l ²?L Æ ULF«Ë lzuc³«ë œu??ž W?B??B???L««b??F??L«q W???O???ÐU???G««b???F??????L«w²?««e??O???L??L«f?H½ U??N? w²«ë W???OÐU??ž d???l?????²?????l U??³?d??LK? W?³??MU?Ð W?³??łu??²???L««b??F??L«w d??u??²ð ÆWOŠöH«ôü«Ë «b??????f??????l«q? W??????????????????O??????????????????u?????????????????????L??????????????????F«U??????????????????G?????????????????????ý_««b??????????????????F?????????????????? U Gý_«U ÝR? UłUŠ WO³K² UBO?Bš WŽuMBL«lzU?C?³«qIM? œu?f«w ql?f?²?ð ô w ²«Ë W? O?u?L?F«Æ dd«d³ž Uý_«Ë ud?i?? Ë W???d????«W???Oð«W???O W?????????U?????????«W?????????Oü«W??????ŽuM?²????? U???????????²?M q?i?më b??????a Ë l?d q?l?????f??????²??????ð bmž o?«d?l«ë o?zu??«d?o??ž U????ý_«qI½ UM??²??ÝUÐ «de?½ U??N???²???Žd???Ý ËU?????²ð Ê s?jl¹ ô w²?«ë U??C???²???ô«ÆWŽU«w rk 25 UNFMB œëe?? so??²k??ž «W?³??d?? q W¹ UM«W??????ł«b«100 «uk?o???? 73,6 tðu????? ËU????????²ð ô Í «d????š d?????????lð ÆWd ²L«Wł«b«n¹dFð UNOKŽ o³dm¹ ôë ÊUBŠ

9 9 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «U? ldi?²? jš pk?l«b ¹ ÊU? «13 ÒÒÒ ÒœU???L«dO?š_«j««c¼ U²? ¹ Ê ozu«sjl¹ d?l²? j w t??²?³?d?? v U?F?u??»d? ldi??²?l«j?«êu? «q³? ËUML?«Ác¼ wn?²mð Ê WD¹d?ýË ËU?ML«W¹«bÐ ÆlDI²L«j«W¹UN½ U?³½U?ł U?NÐ rkf¹ b? w²?«ud«êujð 14 ÒÒÒ ÒœU???L«ÆWFDI² o¹dd«b???????ð w²?«w??????o?ud?«u?d?«êuj?ð 15 ÒÒÒ ÒœU???????????????L???«ÆWFDI² wu F²Ýô«nu²«WÞdý u?ë U¼ U?????O??????²?????ł««u?????Š_«s? U?????Š Í w s?jl?¹ ô Êu????³????d¹ s¹c?«s¹d????u???????l?«ëe½ Ë œu????f???? soj?l????² U????ýú ÂU??F«Ë U???«wu??L??F «q?im «U??³? d?? ÆUNuKÐ UN hšd¹ w²«u³dl««bž U ÆW¹uË_««U³dL«vKŽ œul«ác¼ o³dð ô r???i?? o¹dþ j?ýë vkž rn???ý l{ë «16 ÒÒÒ ÒœU??????L«vKŽ V ¹ W?OuÞ udš WDÝ«uÐ ËdLK pu? v U¼U? ðô«b?š Ë so?³?l«áu??ðô««u?f?³?²¹ Ê so?izu?«æto ÊËbłu¹ Íc«pKL«vKŽ WMO³L«ÂU????O???I?K b????f???²????¹ o?zu???ý q? vkž V? ¹ 17 ÒÒÒ ÒœU????????????L«Ë tðu?½«u??o???š Ë t??²???³??d??? W??Žd???Ý w ÊQ???ý Í d??o???o??g???²ð pcð ÂUO?I«lOD²¹ t½ s U?I³? bq²¹ Ê U?N¼U ð«u????? X?uÐ U?????I?????³?????????? t?????²?????o?½ sž s?kf?¹ Ê Ë d?dš ÊËœ v `M ¹ U?bMŽ UL?OÝ ô s¹d?šü«o¹dd«wklf?²?l Ë U????H????u????²???? ÊuJ?¹ U????bMŽ Ë o?¹dd?«ldi?¹ Ë U????????O«Æ ËdL«WdŠ w t½uj œuf²ý«b¹d¹ Ë UH«Ë U????F????L????????L?«w U????³????d????L?«wIzU????Ý v?kž V? ¹Ë Ê Áö?Ž d I???H«ÂUJŠ U???Ž«d?? vk?ž œu¹ W??O½U?J«ÕU??L??K Ëd??C?«XC??²??«««u??H??u??²¹ Ë «u?kn??l??²¹ ÆUNH«u œuglð wulf«qim«u³dl s 2 d?ih«âujš oo?³dð U?OH?O?Ë Ëdý œòb? ð ÆqIMUÐ nkjl«d¹ u«s «dið œul«ác¼ o?¹dþ v? qb?¹ ozu?????ý q?j u??????¹ ô 18 ÒÒÒ ÒœU???????????????L«wЫdð o¹dþ d?³?ž Ë wu?l?f«do?k Õu?²?H? d?l d?³?ž ô tkšb?¹ Ê o¹dd«w??u??š v?kž u??uk W???ŠU???? s Ë W????Žd????Ð Ë ddš ÊËœ p? lod?²????¹ t½qð b????q????²¹ Ê b????fð so???ž w n?u??²?«s tmj?lð U??? u???½ vkž W???C???H???M ËdL«W?OI?³Ý d²¹ Ê U?C²ô«bMŽ t?okž Ë Æ ÊUJL«ÆW³d qj W?K?U????????? d????????u?m?ž s?o?ð q?b????????h?«l?m?l?¹ 19 ÒÒÒ ÒœU????????????????????????L???«ÆdzUÝ Vu Ë WÞdA««uË W¹dJŽ i?o???????h????????ð u????????¹ ôë W?? ö«u???????d???????? «l?o???????l????????ð v?kž t ²?¹ƒ U??Ë W??d???UÐ ÂU?O??I«w t ²??O?½UJ U??O??ý_U?Ð Ë r N??²???O??F??{uÐ Ë»U? d«œb? FÐ u?b??«æãułe«vkž WUHý dož UOý UBSÐ Ë WuIML«U¼uKŽ uh¹ W?³d o?zuý q vkž V ¹ 7 ÒÒÒ ÒœUL«b????Q????²¹ Ê U????²???? 4 W????FÐ W?u????L???? «p w? U????LÐ s V?³?????¹ Ê ÊËœ Ëd????L«l?OD?²????¹ t?½ «d????l????²?????ýuð Èd?????³?J«W??????OM?H«U??????L?????Žú ««d??????{ uk?f«p? «d?????ł u???? lið w?²«w¹u???? ««e????o????n???????²«ë U????ŽË e????l«ë ÆWOuLF«dD«Ëd????L?«WU????Š w o?zu????«v?kž V? ¹ 8 ÒÒÒ ÒœU????????????L«s sl¹_«v½u «vkž doð t²³d qf ¹ Ê ÍœUF«Ë o?¹d?d?«w?u????????š p?c?ð t? `?L??????????ð U????????? b????????i?ð o?¹d?d?«æt²uð «qðd««u??e?²?k¹ Ê so?i?zu?«v?kž V ¹ 9 ÒÒÒ ÒœU???L«w?Ë b????????š«u?«áu??????????ðô««d?d«w? t?????????o???????? r?¼ Íc?«Íd????ð Ë soj?k???? s d??????? vkž Íu????²????ð w²«d?d«w?le²m Uð w U?N²?U? J «de½ Ëd?L«Wd?Š U?NO? ÆpUL«q vkž ÁU? ðô«do?o?g² «œ«b?f?²ý«ô Ád?OO?Gð rn u? ¹ ôë ÆÈdš_«U³dLK ÍœUF«dO«WUŽ ÊËœ w u?šb?«ëu? ¹ Ê ozu?? u? ¹ ô 10 ÒÒÒ ÒœU???L«W?U??Ž Ë d??f?²?«w½u?q? d??o?ž t?²?³??d? X½U? «l?þu?ið pu?????l«ë pk???l«w d???o??ð Èd???š U??³??d??? Ëd?? ÆW{d²FL«v?KŽ q?l??????²?????a?¹ o¹d?d?«jýë ÊU?????? «11 ÒÒÒ ÒœU???????????????L???«Íc«ozU?K u? ¹ ô WK«u?² u?dš U¼b ð p?u? Ác?¼ U????????²?????????¹ Ê p?k????????l?«p? q????????? p?k?¹ Ë l?ðu????????²?¹ ÆUNÝËb¹ Ë ud«pu??????? vkž ql????²???a¹ o¹d?d«êu??? «12 ÒÒÒ ÒœU????????????L«wðQ¹ U ozu«vkž VłË WFDI² udš U¼b ð ok?f???²¹ d???_«êu??? «Ë ÍœU???F«d???O???«W?U???Š w l³²¹ Ê WBB² do?ž WUF«ËdL«Wd pulð ud?«ác¼ vd???²¹ ôë so??l??o?«v pu?????ld?? «c¼ w œb???l«ëd?a«v?š ËU???²«WU?Š w ô o¹dd«ld Í ËdC«s ÊU Ë ri«d????o???? hb???????? pk????l?ð okf????²?¹ d???_«êu???? «so?kl????f???²????????lk? u????¹ ô sok?l???f????²????????l«u????¾??? i?fð Ë j?«u??o???²??ł«rn? u?? ¹ ô U???L?? Áu?Kšb¹ Ê s¹d???šü«æto ušb«ë o¹dd«œugl ô týëœ

10 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «10 U???ýú wu??l?f?«qim«u?³??d?? U?I??²«bMŽ ql???? ð w²?«u???h?þ_«qim? W???B???B???????L«U????³???d????L«Ë s¹d?????u?????????l«ëe?½ bmž U?¼ ËU?????ð Ë W????U?????š «U????ý r¼œufë»u?d«ë q?l? «Ë d «U½«u??O?Š U?I??²«bMŽ ÆU¼ ËU ð Ë wý«ul«ë vkž ËdH?L«Vł«u«l ÂUJŠ_«Ác¼ U?F²ð ô doo ËdL«W?dŠ WuOÝ s ih¹ ô ÊQÐ ozu«æ UH½ô«WGUÐ WŽdÐ d¼u V³Ý ÊËœ wðq¹ UL U³dL«WŽdÝ œb ð 24 ÒÒÒ ÒœUL«UÝ Ø rk 120 WF¹d«dD«w 1 w²«dd?«w Ë W?O?½UJ«U??F?L???L«Ã U??š 2 ÆUÝ Ø rk 100 WF¹dÝ UdÞ XO W????Žd?????«UJý n?k²???????? b?¹b???? ð s?jl¹ t?½ d????o????ž W²R Ë WLz«œ WHBÐ ÈuBI«UM? if???³ W???³????MUÐ qi?m«d¹ Ë s? «d???ið U³dL«d¹ Ë Ë qim?«d¹ Ë soð d?²?a?? Í «Ë «d?ið ld? Ë dd?«if????³ W????³????M?UÐ W????O????u????L????F«U????G????ý_«U¹ôË bž ldið w²«dd«o¹d?d W?????³?????M?UÐ h?²?????????l«w?«u«s? «d?????ið Íb?K?Ð o??¹d?þ W????????????F?D?? Ë W?¹ôu?«r?O??K? q?š«œ l?i??¹ w?m?þë ÆW¹ôu«fH½ s U¹bKÐ ÀöŁ Ë so²¹bkð rok ldi¹ ÆUÝ Ø rk 50 WO½UJ«UFL L«lD bmž 3 U?????Ý Ø r?k 80 v? b??????««c?¼ l s?jl?¹ t½ d??????o??????ž fk??l«foz U?A??²?Ý«b?F?Ð b?b¹ w«u«s? «d?ið W???O???u????L???F«U???G???ý_«d?¹b??? Í c???š Ë ÍbK?³«w³????F???A«sO????B???²??????L?«wMÞu?«b«Ë wm?þu«s_«q????l???ë w W???Žd????«b¹b??? ð v?kž WÐU???d?«W???Ý U???L???L U???O???L???O?K pu?????l«ld q? w p Ë wm?f??l«w½u?j«ll?????l«eł Ë dd«d³?ž do³ do?ý jš œ«bfð w ÊuJð w²«qš«œ l?i¹ d?????o????³???? Ëd???? W????d?????Š Í o¹d?þ w Ë U????N?M ÆwMJÝ ll w??? Èu????B??????????I?«W???????????Žd????????????«Ác???¼ U??J?ý œòb????ð o?¹dd?«êu?j¹ U? b?mž U?????L??O?????Ý ô d? D?L?????L«U??Ë_«wðQ¹ UL ö²³ Ë U¹b½ WF¹d«dD«w UÝ Ø rk 100 à U????????????????š Ë Èd?????????????????š_«d?D??«w? U?????????????????ÝØ r?k?? 80 WO½UJ«UFL L«ÆWO½UJ«UFL L«w UÝ Ø rk 40 nk?š d??o???¹ W???³??d??? ozu???ý vkž V? ¹ 20 ÒÒÒ ÒœU??????L«W??U??? t??i?³??¹ s? soð Ë tmoð d??²¹ Ê Èd??š W??³?d?? qn????l?ð WU????Š w? «bDô«V?M????²?¹ YO?????Ð W????O????U???? s ÆU²žU?³ UHuð U?NHuð Ë U¾?łUH ön?lð WIÐU«W³?dL«ÆWŽd«XFHð «ULK ôuþ WUL«Ác¼ œ«œeð Ë wu?l?łù«u??l?n½ Ë u?h¹ ÊU?²??³?d? lðu?²?²?ð U?bMŽË q? uþ u?????h?¹ Ë UM?Þ 3,5 W?u?????L??????«l t?ð hšd?????l?«ufl L«Ã U?š bš«ë WŽdÐ U² 7 WF³?Ý ULNM b???i?¹ «d??? U????L???NM? q so?ð d???²?¹ Ê V ¹ W????O½UJ?«Æq_«vKŽ «d² 50 solð q u???š so???l???o«s?ž U??H???²ô«V? ¹ 21 ÒÒÒ ÒœU??????L«qJA¹ Í U?cð VB½ Ë w{ j¹d?ý Ë rkf? Ë vm³? Ë W??ŠU??? w Ë o¹dþ jýë w? ÂU?I¹ U??O½«Ëœ U¼U?? ð«u????b???i?ð W???³????d???L?«Âb???I????² U????IzU????Ž ÊuJ?¹ dþ vi????²k? w Æ«dýU³ W¹u?Ë «U?????O«s W???Oðü«U???³???d??L«Êu?Jð Ê so??l?o?«áu? ðuð s?¹b?ł«u??²?l?«so?i?zu?«v?kž V ¹Ë Æ ËdL««ud²¹ U?U?Lð nu?²¹ Ê ozu?ý q? vkž V ¹ 22 ÒÒÒ ÒœU???L«Æi«u«Ë XÐU «dlš_«uc«uý ÂU v?i???????????????³?¹ Ê o??zu??????????????ý q? v??k?ž V???¹ 23 ÒÒÒ ÒœU?????????????????????????????????????????????L???«Ë t??²??³??d? œu??i¹ Ê Ë t??²??žd??ý w U??LJ??²?? «d??l??²??ýuð w²?«w????žd????«œëb????ð U???????L?«ÊËœ c????ð tðu?½«u???o????š u?bml«pkð U?L?O?Ý ô tð u?l?fl?«l¹da?²«u?n?{d?h¹ Ê t?o?kž V ¹ Ë t U??I?O?³?Dð Ë Âu?Ýd?L?««c¼ w U?N??OKŽ Ëd?L«UÐu?F? Ë o¹dd«wu?š V?Š t?²?žd?ý j³?c¹ Æ WFu²L«oz«uF«Ë ôu «w U?LO?Ý ô t²?ždý ih¹ Ê t?okž V ¹ WOðü«Už U o¹dd«t Ëb³¹ ô UbMŽ W¾¹œ W¹u ««uš_«ëdþ ÊuJð UbMŽ WOU dož W¹ƒd«Ëdþ ÊuJð UbMŽ U???L????F???²????Ý«qF???H?Ð œëb??????? W¹ƒd«Êu?Jð U???b?MŽ wö²««u{ ULOÝ ô U½ù«eNł ifð ld?ë W???F¹d????««b??? M?L«Ë U???łd????FML?«w su???lð W??u??H???L«Ë W?L??Šœe??L«Ë W?I??O?C?«o¹dD«UFÞUI²«Ë U³IF«rL s»«d²ô«bmžë s?o?k?ł«d?«s??? W????????Žu?????????L??????????? U?????????I????????²????«bM???Ž W??H?u??² W?KU? Ë s?o¹dj Ž Ë s?o?o½b? s¹dzu??«r¼ ËU ð Ë

11 11 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «dd?cð Ê ÊËœ w?ö????²«qo????????²????????l?«s ÊU???? u??łë d??h¹ nk«v? d?o??u?ð so??²?³??d??l«èb??š ŸuL?L W³MUÐ œdhml«u³?dl«vkž lł«d²««c¼ W?????³?????MUÐ W?????H????O?????H?????«U?????³????d?????L«v?KŽË U????³?????d?????L«W???????³???????M?UÐ U?M?ŠU??????A?«v?KŽË W?K?O??????I????????«U??????³???????d???????LK? s U?³?d?LK W?³?MUÐ d?_«o?kf?²¹ U?bMŽË Æ ö?u? K Ê W? UM?«W??????³??????d?????L?«o?zU??????Ý vk?ž V?¹ b??????š«ë nm? «u«v d???o??«w???okl??ž X?½U?? «ô «uk lł«d???²¹ «U?L?O?Ý ô bžu?b«w?³?d?l«ozu?ý vkž d?o? JÐ qn?ý Æ»UM ²łö l² ÊUJ»d doš_««c¼ ÊU q?³??????? b??????q???????²?¹ Ê o?zu???????«v?k?ž V?¹ 30 ÒÒÒ ÒœU???????????????L???«dDš ÊËœ pcð ÂU?O?I«W?O?½UJ s U??O«sŽ ËU??²«wðQ¹ UL bq²¹ Ê p sž öc tokž V ¹Ë ÍœU???F«U???O???²«sL???{ t½u?j œu???f???²??ý«w???o½u?j 1 t²už ÊËœ ËdL«Wd U dob XË w ËU? ²UÐ ÂUOI«WO½UJ 2 WO³M«sO²³dL«WŽd «de½ Á ËU?? ð Âe?²??F¹ Íc«o¹d?D«qL??F?²??? t??o??³mð 3 sjl¹ w?²«âujš_«u??ž«d? l? t?hk?š d?o??¹ Íc«pc??Ë lmlð W?IKF²?L«Ë WO½UJ«U?FL?L«qš«œ UN?OKŽ hm«woðub«un³ml«ulf²ý«t????i????? K?¹ Ë t????i????³?????¹ o?zu????ý Í ŸËd????ý Âb?????Ž s 4 ËU ²«WOKLŽ w WCHM WŽdÐ p²? ¹ ô v?²?š U??O«u?? ½ U? b?ið œu??f?²ðô«5 q w U?O³½U?ł»«d²?ô«ÂbŽË U¼ U?² ¹ w²«w?³d?luð Ë qł«s «d??²??l??²mý 50 so????l??š s? qqð «u??š_«æê«uoš Ë U Ë Wł«œ ozuý nbm?«pk¹ Ê ËU?????²«XË ozu??k? u?? ¹ ô ÁU ðô«w do«oof¹ ô ÊU «ô o¹dd«s d¹_«æfufl«w U?N?OK?Ž u?bml«b?žu?ik? UM?²?Ý«31 ÒÒÒ ÒœU???L«WK?ŁU????L?????L«U?ÞU????O?????²????Šô«U?????ð«l?Ë Áö????Ž 28 œu?????l«hšd?¹ Áö????Ž 30 ÒœU?????L«w? d????i?????l«u?þu????o?????²?????šö t½ U??N???IzU??Ý d??o??a¹ U???bMŽ so??l???o«sž W??³??d?? ËU?????²Ð Ëd????????A?«V??????????Š U????????????????O?«u??????????½ UD?F?½ö? V?¼Q????????²?¹ ÆÂuÝdL««c¼ w UNOKŽ ubml«w?jý v?k?ž d??????o???????ð W???????³??????d?????? ËU??????? ð r?²?¹ Ê V?¹ ÊuJ?ð U???bM?Ž so???l????o«s?ž o¹dd?«jýë d???³????fð W¹b?¹b???Š WO?U o¹dd«v½ułë W?³dL«sOÐ œu?łul«wu?l«uo«sž ËU ²««c¼ r²¹ Ê sjl¹ t½ dož ËdE«wC?²?Ið U?b?MŽË Áö?Ž ÂUJŠú W?HU??Ë W??????Žd??????«UJ?ý b¹b?????? ð W??????²??????R????? W??????H?????B?Ð sj?l¹ p? WJ?³?????ý q w W?K¼R?????L«W?DK?«s? «d????i?ð d¹u?????g?????l«æunm eł Ë dd«ác?¼ o³?dð W??????H?U???????????L«ÂU?J?Š_«sŽ d?em?«ig?ðë ÆWLzUI««Uýù«sJð ULN c²l«doð«b²«èd?š_«w?žd?«œëb?š sž d?em«igð 25 ÒÒÒ ÒœU???L«v?K?Ž V??¹ Âu?????????Ýd?????????L?««c?¼ w? U??????????N?????????O?K?Ž u?????????b?m?l?«s q? cm? W?????U?????O?????«W?????B?????š s¹e?zu?????«so?????i?zu?????«æwžu«w rk 80 WŽdÝ «Ë ËU ²¹ ô so²mý qim¹ U?N Ð «c¼ W?Žd?«b¹b ð v U?ýù«V ð ÆwMFL«UNu¹ W³d q v eo?ll«u?öf«ã u?l½ «dið qim«d?¹ Ë œòb ¹ ÊuIzU«U¼œu?I¹ w²«u³dl«u?nkl ð Ê V ¹ w²«æunf{ëë ÁöŽ vë_«dih«w ÊË ucl«w u???c??l«w??žd???«œëb??š o?³dð ô 26 ÒÒÒ ÒœU??????L«W¹u?Ë_««U???³???d???L«w?IzU???Ý v?kž Áö???Ž 24 œu????l«r?nk?šb?ð U???????N???????O???????? ÊuJ?¹ s?u??????? v? Êu???????N???????????????²¹ U????????bM?Ž «UOÝ wizu?ý vkž o³dð ô UL U¹ Ëd{ q F?²L«qI?MÐ Êu?????u????I¹ Ë ÂU?????O????IK? Êu????N?????????²¹ U?????bMŽ U?????F????Ýù«Æw Ë q F² W?DÝ«u?Ð r?¼ Ëd??????? s?ž Êö???????Žù«r?N???????O?K?Ž s?o???????f???????²?¹ë U³d?L«wIzUÝ ÂöŽ r²¹ u ½ vk?ž uc«ë ub«æèdš_«d????o????«o?o????f¹ Ê o?zu????ý Í_ u???? ¹ ô 27 ÒÒÒ ÒœU????????????L«u???³???I???? c???ž ÊËœ d???o????uð Èd???š_«U???³????d???LK ÍœU????F«Ê ozu???ý q vk?ž V ¹ ÆW¹œU???Ž d??o???ž W??C???H???M W??Žd???Ð WOKLŽ qon?² W ö«doð«b²«q UC?²ô«bMŽ c²¹ Æ ËU ²«sŽ ËU??²«Ë so?l?o«s?ž wö?²«r²¹ 28 ÒÒÒ ÒœU???L«Æ UO«wö??²«WU?Š w? ozu?ý q v?kž V ¹ 29 ÒÒÒ ÒœU???L«t `?L????¹ U????? b???? o¹d?d«s s?l¹_«v?½u???? «Âe?K¹ Ê W?d? W?O?I?³?Ý_«`ML¹Ë Æs¹d?š sokl?f?²?? œu?łë p ozuž œułë WU?Š w fufl«áu ðô«s? WOðü«ËdL«Æ«dOŽ «d wö²«qf ¹Ë tjk¹ Íc«o¹dD«jÝË W????O?K³????? «d?d«w? VF???? w?ö????²?«ê so?????³ð «W?³?d?L«v?KŽ V ¹ d?o?³j««b?? ½ô««dD«wË ÆVÝUML«Xu«w vë_«w¼ nu²ð Ê W UM«

12 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «12 w?²«u?????³?????d?????l?«wi?zu?????ý vk?ž V?¹ 37 ÒÒÒ ÒœU???????????????L«7 WF³Ý Ë U{dŽ 2 s¹d² UN²uLŠ Ë UNL Š uh¹ U?M????????²???????ÝUÐ ««u?d?i???????l?«p w? U???????L?Ð ôu?þ U???????²??????? U??F??L????L«qš«œ U????ýú wu??l??f?«qim«u??³??d?? bm?ž «u???h??u???²?¹ Ê Ë rn???²???žd???ý «u???c???h???¹ Ê W???O½UJ?«Ëd??LÐ ÕU??L??«b??B?? rnðu??³??d?? «u??h??u¹ Ë U??C??²??ô«12 œ«ul«âujšqð UL«ÊËœ dg r Š «U³d w²«ôu?? «q w p Ë Âu?Ýd??L««c¼ s 30 Ë 23 Ë Ë t???²???u???ð «Ë o¹dd?«jýë oo???{ U???N???O??? `L???¹ ô ÆÂUð s wë s¹ uol«ëu ²UÐ Ë wö²uð t²uš «W???????³??????d??????? T³?M?ð U??????b?M?Ž ôu???????«f?h½ w?ë U?N?OKŽ u?b?ml«w?u?««u?ýùuð U?NЫd??²?UÐ W¹uË o¹d?d«w?kl????f????²???????? q? vk?ž V?¹ Âu????Ýd????L««c?¼ w U?C²?ô«bMŽ «u?hu?²¹ë rn?²?ždý «u?c?h¹ Ê s¹d?šü«æw³dl«pkð Ëd qon² rnðu³d «uhu¹ Ë pk???l?«vkž ö???n???l??l?«w??u??? sj?l¹ 38 ÒÒÒ ÒœU??????L«Æ U³dL«WŽdÝ iohð v bnð UN½_ wulf«s ho???šd??²ð ö??n??l??l«w??u??? V ð 39 ÒÒÒ ÒœU??????L«w³???F????A«fK????L«fO?z s Õ«d???²???«vK?Ž UMÐ w?«u«r?o?e??m?²?k? l?c????????????????ð Ê V????¹Ë w??m?f????????????l???«íb?k????³?«ætð ulfl«ë W?????????³????????d????????? o?zu?????????ý q? vk?ž V??¹ 40 ÒÒÒ ÒœU????????????????????????L???«Ê s b?????q????²¹ Ê dþ l?þu????ið s?»d????²????i¹ U?½«u????O????Š W??Žd???Ð d??o??¹ Ê Ë U??? t??fdi???o??ý Íc«o¹d?D«jÝË sk?f¹ Ê Ë «œ W¹ƒd?«Ëdþ œ«œ «U????LK? Wb????²???F???? l W??O½UJ«U??F?L???²«qš«œ Ëd??C«bMŽ tð«d??²?«œu?lk? U?I?O?³D?ð U?N?OKŽ hm?«sjl¹ w²«âujš_«u??ž«d? ÆÂuÝdL««c¼ s 57 œu??g???l b??f???²??¹ ozu???ý q vk?ž V ¹ 41 ÒÒÒ ÒœU??????L«j?ÝË s? s?l?¹_«v?½u???????????«âe?k?¹ Ê t?m?o??????????l?¹ s?ž o?¹d?þ Æo¹dD«jÝË s? d??¹_«e??? «u?ký lod?²??¹ t?½ d??o???ž r? J? Ð t? M?O????L¹ W?? ö???? t????ok?ž c????f????²?¹ U????bM?Ž o¹d?d«æun²ulš Ë W³dL«œUFÐ Ë Ãd FML«d ODð ô o?k?d?m??¹ ô Ê W?U?????????????«Ác?¼ w? t???????????o??k?ž V??¹Ë ÊËœ pcð ÂUOI«ÊUJ s bq²¹ Ê b?fð Wb²F WŽdÐ ÆdOG«vKŽ «ddš p qja¹ Ê œu??g??l? b??f??²??¹ o?zu??ý q vk?ž V ¹ 42 ÒÒÒ ÒœU??????L«l Èb???F???²¹ Ê ÊËœ U?????O?«Â ö¹ Ê Á U???¹ vkž o?¹dþ «t???o???? d???o???«êu?j¹ U???b?MŽ o¹d?d«jýë u??????? p ÆsO¼U ð«áu?????ð««u????n????o????? d????o?????«êuj?¹ w²?«dd?«w 1 bš«ë qu? ËU???²«d?²¹ U?bMŽ Èd??š_«dD«w 2 ÆUž U o¹dd«jýë s d¹_«nbm«ë «UD? ËU?????²¹ Ê o?zu??ý Í_ u??? ¹ ô t?½ d??o???ž Ë»U?????d«œu?????F????? ö?????š U?????N?????H?????u?ð bm?ž W¹ U?D W?KU?????Š Æp UNO r²¹ w²«wn «së rnëe½ ôu??? «w Ëd???L«W???d??Š XK?Jý «32 ÒÒÒ ÒœU??????L«rJ ÐË Áö??Ž 9 œu??l«w U???N??OKŽ u??bm?l«ëd??a«ë qð U?³?d? do?ý b?f¹ ô W?FDIM d?o?ž ôuð U?N?²U?? Æ ËU ð WÐU LÐ dšü«qðd«u³d s ŸdÝ U????ÝË w? U????³????d????L«ËU?????ð lm?l¹ 33 ÒÒÒ ÒœU????????????L«W¹ƒd«ÊuJ?ð U?bMŽ s?o¼u? ðô«w? d?o??««dd«ë Ãd??FM WU?Š w? U?L??O?Ý ô Ë W??O?U?? d?o??ž ÂU?_«u?? ½ ÆlHðd WL w d???²ð U???bM?Ž WMJ?L?? Êu?Jð ËUM?L«Ác¼ Ê d???o???ž U??bMŽ Ë U?ž U?? q«u?²?? jš U??¹ vkž l«u«e?? «Ác????N????? so????²?k????ž «W?????³????d???? ËU?????????²Ð d????_«o?kf?????²¹ ÆUž U o¹dd«s d¹_«nbm«d²ð ËUML««U?????³????d?????L«d?????O????ž U?????³?????d????L?«ËU?????ð lm?l¹ s¹c«so??izu?«um??²?ýuð dd«l?þu?ið w so?²?k?ž w s¹dzu?«soi?zu«vkž V ¹ U?FÞU?Ið ÊËdýU?³¹ U????I????O????³D?ð t????o???? Ëd????L«rN? «u????d????²¹ Ê Èd????š_«d?D«ÊuJ¹ U??FÞU?Ið ÊËd??ýU?³¹ U?b?MŽ Ë Âu?Ýd?L?««c¼ ÂUJŠ_ WDÝ«u?Ð Ë W??Ozu???{ «U??ý WD?Ý«uÐ U??L]E?M Á U??O???²??ł«Æ ËdL«WdŠ ÊuŽ W¹b?¹b????«pJ?«lD? bmž ËU????????²«U????C¹ lm?l¹ Æeł«u «UB½QÐ Ë eł«u Ð œëel«dož Ë o?¹d?d?«jýë q?l?????????²?????????a?¹ U????????b?M?Ž 34 ÒÒÒ ÒœU????????????????????????L???«ô  udð s¹b sojk s d vkž so¼u ð«sž lm²??l¹ Ê ËU?? ð W??OKL??FÐ Âu?I¹ o?zu?ý q v?kž V ¹ W????³????M?UÐ U????????O«v?B???? w l?«u«pk?????l «u?k? Ý ÆtO v? œu?????????f?¹ Ê o?zu?????????ý q? v?k?ž V??¹ 35 ÒÒÒ ÒœU????????????????????????L???«t½UJ? s b??q??²¹ Ê b??fð ËU?????²UÐ t??u??o?? u?? t?mo??l¹ Æl½U ÊËœ pcð ÂUOI«p?ýu¹ s?¹c?«s?o???????izu????????«v?k?ž V?¹ 36 ÒÒÒ ÒœU?????????????????????L???««u??????²??¹ Ê ÊËœ so??l??o«vb?? «u??ek?¹ Ê r¼ ËU?? ð ÆrN²ŽdÝ

13 13 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «d¹ ËË W??OK?L«U??ŽU?L??«Ë W?OKš«b«d¹ Ë œòb?? ¹ dd«d?²?a? «d?ið W?O?u?L?F?«U?G?ý_«d¹ ËË qim«æ do³j«ëdl«wdš «lþu?ið s»d?²?i¹ o?zu?ý q vkž V ¹ 47 ÒÒÒ ÒœU???L«d????O????ž d?þë d????o????³???? Ëd???? W????d????Š «W?????HMB????? dþ w? li?ð dþë d??????o?????³?????? Ëd?????? W?????d??????Š «W?????H?MB?????? X?½U????? «Ëd?????L«d?????²?¹ Ê W?????O½U?J?«U?????F?????L??????????²«o¹dD«w doð w²«u³?dlk pcð ÁdQð Uýù«ô Ë n?u????????²?«w¹ U?????????³????????ł ÊËœ Èd????????š_«dD?«w? Ë ÊËœ pc?ð ÂU??O???I«W???O½U?J s b???q???²¹ Ê b???fð ô okd?m¹ ÆdDš U?FL??²«Ã U?š ozu?ý q vkž V ¹ 48 ÒÒÒ ÒœU???L«i?F?Ð b?m?ž ö?????????o?k? n?u?????????²?¹ Ê U?????????N?K?š«œ Ë W?????????O?½U?J??«jÝË œëb???š w W??U???š «U??ýS?Ð WMKF???L«U???FÞU??I???²«Ê p b??fð t?ok?ž V ¹Ë Æt?O?? d?o??«d?ýu??³?l?«o¹dd«ë o¹d?d«w d????o???ð w?²«u???³????d???lk? Ëd???L«d????²¹ W??O½U?J s b??q??²¹ Ê b??f?ð ô okdm¹ ôë Èd???š_«dD«ÆdDš ÊËœ pcð ÂUOI«U??N??O?KŽ u??bml?«u??fþu??i??²«n?mbð 49 ÒÒÒ ÒœU??????L«wðQ¹ UL ÁöŽ 48 Ë 47 soðœul«w W?OK?š«b«d¹ ËË qim«d¹ Ë s? d?²?a?? «d?ið «W???HMB???L«dD?K W??³???M?UÐ W??O?K???L«U??ŽU???L??? «Ë U??F???L????L?«Ã U??š lið X?½U?? «d??o???³?? Ëd?? W???d??Š w? l?i??ð X?½U???????????? «w?«u?«s? «d????????????i?ð Ë W????????????O?½U??J??«WO½UJ«UFL L««WOzôu«dDK W³?MUÐ w«u«s «dið» WO½UJ«UFL L«Ã Uš lið X½U Íb?K³?«w³???????F??????A«f?K???????L«f?O?z s «d??????i?ð à ÆÈdš_«ôU «qj W³MUÐ ÃË» so????²di?m«w u????c???l«««d????i«c???????²ð b«ë w?mþu«s?_«wër??????? Í c???š b???f?ð Áö???Ž so?????b????²?????????l?«w????o?????u????l?????f«u?????g????ý_«d?¹b?ë wm?þu? «ÆUOLOK W?HU??L«ÂUJŠ_«q s?ž dem«igð 50 ÒÒÒ ÒœU???L««U??³???d??LK Ëd???L«d??²¹ Ê o?zu??ý q vk?ž V ¹ «U?????ýù«U????L?????F????²?????ÝUÐ U?????N?Ыd????²?????«sK?Fð w?²«w?¹uë_«æâuýdl««c¼ w UNOKŽ ubml«wu«u???n????u????¹ w²««u????o????«b???o????h???²????ð 51 ÒÒÒ ÒœU????????????L«ÆÁöŽ WMO³L«ËdL«WOI³Ý fh½ s UO½bÐ ÊuuF œb?ž vk?ž o¹dd«ql?²??a¹ U?bMŽ t?o?kž V ¹ t½ ô pk???????l«p?k?¹ Ê b??????????????l?«pu??????????l?«s Íœd????? ÆWHU Uý UM¼ X½U «ô j ÝË_«Ëd?????LÐ `?L?????¹ Ê p? vk?ž ö????c????? t?????o?kž V? ¹Ë o¹d?d«vk?ž fu???f????l«áu????ðô«s W???O?ðü«U???³???d????L«U???I???Ë so???ikd?ml«s?okł«d«ë t?ð œu???g???l b???f???²???¹ Íc««c¼ s? 272 ÒœU? L«w U??N?OKŽ u?b? ML«Ëd??AK d??o???ð w²?«w¹ UM«U???ł«b«Ë U?ł«b«Ë Âu??Ýd???L«le?L«o¹dD«jÝË d?³?fð w²«u?ł«b««d?l? w ÆtO ušb«s? ÊU?????Oð ÊU?????I?zU?????Ý»d?????²?????I?¹ U?????bM?Ž 43 ÒÒÒ ÒœU???????????????L«ozU?«v?KŽ V ¹ dþ lþu?ið s? so?hk²?? s?o?i¹dþ Ædšü«ozUK ËdL«d²¹ Ê UO«s q³il«w U???N??O?KŽ u??b?ml«b???žu??i?k U??ö???š 44 ÒÒÒ ÒœU??????L«Í o¹dþ s?»d?²??i¹ o?zu?ý q v?kž V ¹ Áö??Ž œu??l«êuj¹ ôë WO?½UJ«UFL? ²«Ã U?š do³? Ëd W?dŠ Ëd????L«d?????²¹ Ê nm?b««c?¼ s o¹d?þ w t?ð«u¼ Ëd???L«W???d???Š «dd«w? d??o???ð w?²«u???³???d??l?k Æ do³j«s Êu?Ðd???²???I¹ s?¹c«so???i?zu???«sj?l¹ 45 ÒÒÒ ÒœU????????????L«U?????F?????L???????????²«q?š«œ d?????o?????³????? Ëd?????? W?????d?????Š Í o¹d?þ Ê n?m?b?««c?¼ s? o?¹d??þ w? Êu?½u?J?¹ ôë W???????????O?½U?J??«o¹dÞ w? d??o??ð w²?«u??³??d??l?k Ëd??L«dð «u???ek¹ fk?????l«f?oz s? «d????ið d????o????³????? Ëd???? W????d????Š Í WO?uL?F«UG?ý_«d¹b Í cš b?fð Ë ÍbK³«w³?FA«sO????B???²??????L?«wMÞu?«b«Ë wm?þu«s_«q????l???ë ÆUOLOK «d??? b???fð ÍbK³?«w³???F???A«fK???L?«fOz sj?l¹ U?G??ý_«d¹b? Í t?o?? lkd²??¹ Ë w«u«t?ok?ž œu?b¹ wm?þu«b«ë wm?þu«s_«q???l??ë W???O???u??L???F«d????O???ž Èd????š U???d?Þ ÊuKšb?¹ s¹c«s?o???i?zu????«qapplel????aô¹ Ê «œ«b???²????«x½u???? «d???o????³j«ëd????l«w????d???š Í o¹d?d«u???b?ml«â«e????²ôu?ð d???o???³???? Ëd??? W????d???Š Í o¹d?d Æ«e²ô«fH½ rnokž dh¹ Ë WIÐU«dIH«w tokž f???h???½ w???¼ d???d???«ác???¼ w??? «U???????????????????????????????ýù«Êu???J???ð Æ do³j«ëdl«wdš «dduð WU««Uýù«s¹c?«dD?«wK?L????F????²????????? v?kž V? ¹ 46 ÒÒÒ ÒœU????????????L«s¹ U?LK? W?O?I?³?Ý_««u?d??²¹ Ê WKu?L«dD?«ÊuJK¹ WKu???L«dD?«nOMB?ð sj¹ U??L???N?? l¹d???«o¹d?duð ÆÈdš_«dD«Ë l¹d«o¹dd«v

14 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «14 q «Ëc?????????²?¹ Ê ÊU????F?DI?««d????Š v?kž V? ¹Ë Á Ëd?????LÐ rn?ðu½«u?????o?????š U?????²?????ð ô ÊQÐ r?nm?jlð w?²«u?þu?????o????²?????šô«æwždð dll«lodik Ë W?³?d?L?K Í U?³?łù«nO?u?²«WU?Š w d?????o?ð«b??????²«q? c???????????²¹ Ê U??????L?????N?M q? ozu??????ý vk?ž V?¹ W??Žd??Ý vb??qð W¹b¹b???«WJ«œ«b??½«U??N½ù W?MJL??L«öÐS?Ð d????o????šq?ð ÊËœ Âu????I¹ Ê s?jl?????²¹ r Ê Ë W?MJ?L???? ÆdD«œułuÐ soërl«w¹b¹b «WJ«Ê«uŽ tfdið o¹dþ «eł vkž nu²«lml¹ 54 ÒÒÒ ÒœUL«Ëd?? Ë U½«u???O??Š Ë U??³??d??? u??ë Ë W¹b¹b???Š WJÝ ÆW¹b¹b «WJ«vKŽ UN² KB sž WO³Mł U³d U??N?³?ML«U??L?F??²??Ý«d?B??²??I¹ Ê V ¹ 55 ÒÒÒ ÒœU???L«t????łuð Ê s?jl¹ w?²«u????n????o????³m²?«vkž j?i???? W???O?ðu????B«Æs¹dšü«o¹dD«wKLF²L ËdCUÐ «u??_«««uð_«u??l?f??²??ý«lml¹ 56 ÒÒÒ ÒœU???L«U????Ž«d???? l «U????e?«Ë «c½ù««u????h???? Ë œb????f????²????l«æâuýdl««c¼ s 233 Ë 157 Ë 156 œ«ul«âujš qok«u?mł U?N??O?³?M²«t??]łuð Ê V ¹ 57 ÒÒÒ ÒœU???L«Ë WÐËU?M²????L«o?¹dD««u????{_ U???? W????FDI????²????L«U?½ùUÐ WKF??²??A? lþu??i?²?««u?{ XO??IÐ «ji?? o¹dd««u??{ WU???Š w ô W???Oðu???B«U???N???³M?L«U???L??F???²???Ý«u??? ¹ ôë ÆÈuBI«ËdC«W??O?ðu??B«U??N???³ML«U???L??F??²??Ý«l?ML¹ 58 ÒÒÒ ÒœU??????L«Æ r¼«œ ddš WUŠ w ô WO½UJ«UFL ²«w «U?????????????????ýù«Êu?J??ð Ê V????¹ W?U???????????????????«Ác?¼ w??ë Æ «b²žô«w¹už w UNULF²Ý«ÊuJ¹Ë dob WKÝdL«d?²??A? «d?i?ð œu?l«ác¼ oo??³dð U?O??H?O? œòb?? ð ÆW¾O³«Ë qimuð sohkjl«s¹d¹ u«soð 58Ë 57 Ë 56 œ«u?????l?«âuj?š o³?dð ô 59 ÒÒÒ ÒœU???????????????L«U??????b?M?Ž W¹u?Ë_««U??????³???????d??????L?«wI?zU??????Ý v?k?ž Áö??????Ž ö???????f????²??????? U????N????O??? r?nkšb?ð ÊuJ¹ s?u??? v? Êu???N????????²¹ ÆU¹ Ëd{Ë W??³??d? q? W??O??F?{Ë Êu?J ð Ê V? ¹ 60 ÒÒÒ ÒœU???L«U???F????L???????²«w? u???ë Ë nu?ð WU????Š w Ê«u????O???Š Ë WOðü«bŽ«uI«VŠ ËdL«ÁU ðô WI«u WO½UJ«ÃËœe ÁU ð«w do««ddk W³MUÐ 1 ÂUJŠ UM?²?ÝUÐ o¹dd«s? sl¹_«v½u? «vkž ÆWB²L«WDK«U¼c²ð WHK² eol W?öŽ W {«Ë WHBÐ ql? ð Ê UNOKŽ V ¹Ë ÆWLzö eo?ll«u?öf«ã u?l½ «dið qim«d?¹ Ë œòb ¹ ÆUNF{Ë UOHOË U³dL«Ác¼ UNKL ð Ê V ¹ w²«í o¹d?þ jýë ÊU???? «U???? WU????Š w 52 ÒÒÒ ÒœU????????????L«b????Ž Ë j¹d????ý Ë pk????? vkž q?l????²???a?¹ b¹b????ž pu???????? UM? if?ð Ëd?????L W?????B????B?????????? WÞd?????ý Ë p?u????????? ÊËdO¹ s¹c«so?izu«lolł vkž dhð U?³dL«Èu????????????²???????????????????????? v?k??ž t?½u?j?k???¹ Ë «c?¼ o?¹d?d??«j?ýë w? w U???N????OKŽ u???b?ml«w???o????i???³???ý_«b???ž«u??? U???FÞU????I???²««b?ŽU? Âu?Ýd??L««c¼ s 51 Ë 48Ë 47 Ë 44 Ë 43 œ«u?l«æáöž 51 Ë 50 soðœul«w s ¹ ucl«sozum ²Ýô«d???L???? d???³???²???f?¹ U???NK? W???O???I????³???Ý_«b???Ž«u??? o?o???³d?²ë w???o?zd«o¹d?d«jýë p?u?????? s U?JK???? U???ł«b«d???Qð U???ý UM?¼ X½U??? «ô tuþ Èb??? v?kž b???²???l¹ Æp öð W?¹b¹b?????Š W?JÝ X?½U????? «U?????? WU?????Š w? 53 ÒÒÒ ÒœU???????????????L«œU??²???F«v t??o??? Ëd??L«W??O???I??³??Ý œu??f?ð U??I¹dÞ l?dið W?U????????Š w ô W?¹b?¹b???????? «W?J??«Ác¼ v?k?ž d????????o????????¹ Íc?«U??²?ô«U?N?OI?zUÝ vk?ž so?f²?¹ w²«w¹ UDI«ö?U? «U????I???O????³Dð b????ž W??? U???? d???«ë q?l??? ð w?²««u????ýû so?k¼r????l«ê«u????ž_«u?½u???o?ð pc????ë 90 Ë 48 so?ðœu???l?k Æ dd«w ËdL«rOEM² t²³?d X½U ««dl d³?f¹ Ê ozuý Í_ u ¹ ô Ëdþ Ë W?OMI?²«U?NðU?OU?š rj Ð d??f?²«w½u?q d?o?ž ÆdO«e??ł«u??Š n?b½ Ë e??ł«u?? Ð «œëe?? d???l??l«êu?? «d²«âb?ž s bq²¹ r U Ád³?F¹ Ê ozuý Í_ u ¹ô Æ UD Í ql????f????²??????? vk?ž V?¹ U???ÝËd???????? d???l????l«êu???? «b?mž q?d?????f?¹ ô Ë U?????? «d??????«ë_ q??????²??????l¹ Ê o?¹dd?«æeł«u «öž WOKLŽ UC²ô««d????L???? d???³????f?¹ Ê o¹dd?k q?l???f????²???????? Í_ u???? ¹ ô Ë W?IK?G? ÊuJð U??bMŽ e?ł«u??š nb½ Ë e?ł«u?? Ð «œëe? ÆUN ² Ë UNöž WOKLŽ UMŁ eł«uš nb½ Ë e?ł«u Ð œëe dož d?ll«êu «Ê o¹ddk q?l?f?²?? Í_ u? ¹ ô W?¾??O?C? «U?ý Ë Æ UD Í»«d²«ÂbŽ s bq²¹ r U Ád³F¹ sž «u bf?²³¹ Ê o¹ddk qlf²? q vkž V ¹ `L????ð W????O???H????OJ?Ð UDI?«d???²????«bMŽ W?¹b¹b???? «WJ?«

15 15 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «oz«d??????«w?????????u?j U?????O?????HM?Š œu????łë s?u????? w ÆWOMÞUÐ PAM v qš«bl«ë w²?«w????h?k²?????????l?«âuj?š_«u????ž«d????? l 65 ÒÒÒ ÒœU???????????????L«U???I?zU???Ž nu????²«d???³????²???f¹ W????B???²???????L«W?DK?«U¼c???????²ð WOðü«ôU «w ËdLK U¹U?M³?«Ë ËU?????????L?««U?????L????F?«qš«b????? ÂU????? Ác¼ X?½U??? «W????O???L????OK?F???²«U????????ÝR???L«Ë W????O????u???L????F««UO«ËdL WKÐU qš«bl«u?????ł«b?«ë U?????ł«b?««b?????ŽU?????? ÃËœe????? qð w? ÆWO³½Uł WÐdŽ UN XO w²«w¹ UM«U???L??N???H??u?ð Ë Ê«u??O???Š Ë W??³???d??? u??ë U???C¹ Òb???F¹ w U???N??LEMð ««d???i W??HU????? X½U??? «Ëd??LK U???IzU??Ž U?B?O?B?š tm?o?fð pk? w nu?²««c?¼ r²¹ «U? WU?Š Æ «Uý U½u½U tokž l{uð «dið WB²L«WDK«W???³????d??? Ë Ê«u????O???Š q? l{u¹ Ê V? ¹ 66 ÒÒÒ ÒœU????????????L«Æo¹dD«wKLF² vkž «ddš p qja¹ ô YO Ð X½U «s¹do?dš nu²«ë uu«uc¹ d?³²f¹ U???łd??FM?L«Ë dd«l?þu??ið»d??? W??O???U?? d???o??ž W?¹ƒd«W?¹b?¹b???????????«WJ??««d??????????L??????????Ë U?????????F??????????H?ðd?????????L?«r?L??????????Ë ÆWO B«Ë WOLOKF²«UÝRL«Ë fk????l«fo?z d??? «U??? WU????Š w 67 ÒÒÒ ÒœU????????????L«s b??š«ë V½U??ł vkž U??³??d??L«nuð Íb?K³«w³??F??A«W???H???B?Ð so???³½u???? K W???³????MUÐ V?U???F???²«v?KŽ Ë o¹d?d«w Ë o¹dþ w? U?NM e??ł Ë WM«q?U? «uþ W??Lz«œ VU??Fð ÊuJ¹ Ê V? ¹ w½uj«l?l???²«s dþ b??ž ÆÍdNý nb½ doš_««c¼ WOðü«ËdA«VŠ nu²««c¼ r²¹ t?m 15 v d????n????a?«ë s nu????²?uð h?šd¹ ÆW¹œdH«ÂU _««ULF«tO ql ð Íc«V½U «w V½U?????ł w d?????n????a«d?????š v 16 s t?ð hšd¹ë ÆWOłËe«ÂU _«ö s d?oš_«âu?o«w nu²«v½u?ł doo?gð r²¹ 21 W????ŽU????«Ë 20 W????ŽU?????«sO?Ð U???? so?ðd????²????h?«so?ðu¼ W??B?²???L?«WDK«U¼ b??bð W??HU??? ÂUJŠ UM??²??ÝUÐ ÆU½u½U p sž skf¹ë WK?¼R???? W???O????L????OK?ù«U???ŽU????L???? «Êu?Jð 68 ÒÒÒ ÒœU????????????L«qÐU???I???LÐ W¹d???C??? «p?u?????l«i?fð w n?u??²?«qf??? Æ «d VłuLÐ W?¹d????????C??????????«pU?????????????????L?««d?????????I?«`{u?¹ Ê V??¹ j?³?????c?¹ë X?O?????«u??????L?«Ë W??????H¹d??????F??????²«œb???????¹ Ë W?????O?M?F?????L?«Ê«u?????Ž U?????N?KL??????¹ Ê V?¹ w²?«e?????o?????l?????²?????l««u?????ýù«æqob ²«bŠ«Ë ÁU ð«w do««ddk W³MUÐ 2 ÂUJ?Š UM???²???ÝUÐ d???¹_«ë s?l¹_«v½u??? «v?kž ÆWB²L«WDK«U¼c²ð WHK² d???o???ž X½U??? «W???U???«vKŽ ôu??? «q? w 3 «Ë sokl?f²?l«s W?Uš UM Ëd?L WB?B? ÆpcÐ `Lð _«WUŠ X½U w Ê«uOŠ Ë W³d q ÊuJð Ê V ¹ 61 ÒÒÒ ÒœUL«Ã Uš WO½UJ«UFL ²«Ã Uš uë Ë nuð WUŠ ÆÊUJù«b o¹dd«jýë j?ýë v?k?ž ô t????????f????????{ë s?j?l?¹ r? «U???????? W?U????????Š w? s? 2 Ë 1 s?o???????²?di?m?«âuj?š «d???????²???????Š«V??¹ o?¹dd?«æáöž 60 ÒœUL«Ë W???????³????????d??????? d?ð w «d????????ù«l?ml?¹ 62 ÒÒÒ ÒœU?????????????????????L???«Æo¹dD«w UHu² Ê«uOŠ w W????³????d???L? ld?im d????o????ž nuð q? UÞ«d???? Òb????F¹ o??¹dd?«s ÊU?? J?L«f?? H?½ w Íd?? C??????«j??Ýu«ÂU¹ 3 WŁöŁ ËU???²ð b?? «uþ tðu?i?? K Ë wu?l??f«u????n?ðœb????š w²«b?????l«ëu????????²?ð U????NM?J q b????? «uþ Ë Æ «dið UOLOK WB²L«WDK«Ë W????³????d???? q u????ë o?o????f¹ ô V? ¹ 63 ÒÒÒ ÒœU????????????L«Æ ËdL«WdŠ ÊUJù«b thuð Ë Ê«uOŠ ôu? «w? u?u«ë nu?²?«lml¹ 64 ÒÒÒ ÒœU???L«WOðü««u???Š Ë «d????l???l?«vk?ž pc??? Ë W????H??? _«v?kž if?ð UM Ë s?okł«d«d???o???? W???B???B??????L«o¹d?D«WU«U³dL«iFÐ nuð Ë u?u WB?B?L«l«u?L«vKŽ U³dL«UM ÊU? «q«u?²? jš Ë o¹dd?«jýë V½U?ł soð W?³?d??L«Ë j«so?ð U?ž U wu??³ «o¹dd?«d Ž j«ëbð Ê ÊËœ Èdš W³d ËdLÐ `L¹ ô «U???ý U???Šu Ë W???¾???O??C???L««U???ýùd??? Ác?¼ U??????N???????O?????? w?h??????²???????ð Ê s?j?l¹ l?«u?????? w? Ë Ëd??????L?«sOIzU«vKŽ UŠuK«Ëd??L?«ÊËœ W??³??d???L«t??O?? u??? ð lu??? q w UNłËdš ÊËœ Ë Wuu Ë WHu² Èdš W³d v U?H½_«Ë WO?u? ««d?ll«w Ë u?? «vkž hm?ð UM?????²????Ý«WU????Š w ô W?¹uKF?««d????L????L«X? ð Ë ÆWB²L«WDK«tOKŽ

16 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «16 WOF{u«ÊöŽ «u{ 3 b??š«ë Ê w W???O??F??{u«Êö??Ž «u??{ U??F???ý V ¹ U??N?U??F??ý V?¹Ë wö??²««u???{ Ë o¹dd««u???{ l WOðü«ôU «w b???????łu?ð r? «w?ö???????²?««u???????{ l? b???????š«ë Ê w? vk?ž «u????{_«ác¼ U?????NÐ b????łu?ð w²«w????šu?k«u????i?½ Èb????Š tk W³dL«dŽ WUŠ s r 400 sž qið WU l?o??????l??????ł w?»u??????³??????c?««u??????{ l? b??????š«ë Ê w? Æ ôu «W??O???U??_U??³??C?««u { u? Fð Ê s? J? L¹ 4 ju????ð Ë»U????³???C?«WU????Š w wö????²««u????{ ql?jð Ë «u??????????{ q?l?j?ð Ê U???????????N?M?J?L?¹ Ë d?¹e??????????ž U?D? Ë Z?K??«W?I?O?C«dD«w W?O½UJ«U?F?L??²«Ã U?š o¹dd«ufð Ê UN?O V ¹ w²«ôu «w «bžu? W¹u²KL«Ë Æo¹dD««u{ wö²««u{ tz«u?????{ Ë»U?????³?????C«u?????{ U?????L????F?????²?????Ý«u????? ¹ ô Æ ÃuK «juð Ë»U³C«WUŠ w ô WOHK«v? d??????o???????««u??????{ Ë u??????{ U??????F??????ý s?jl?¹ ô 5 Æ «u«v ŸułdK ô nk«èdš «u{ 6 wðq¹ U qfa¹ Ê ozu«vkž V ¹ WOHK««dL ««u{_«wohk«rod²«wšu U½ «u{ Ë u{ X?½U????????? «ÂU?????????Šœ ô««u?????????{ r???????????««u?????????{ «c?¼ s 135 œu??????lk? U??????I??????O??????³D?ð U??????NÐ œëe?????? W??????³??d?????L?«ÂuÝdL«ÊuJð U???bMŽ «u?di??l«w???o??f??{ë Êö???Ž «u??{ ÆÂuÝdL««c¼ s 135 œulk UIO³Dð UNÐ œëe U???????????³???????????d???????????L?«w?I??zU???????????Ý v?k?ž V??¹ 72 ÒÒÒ ÒœU?????????????????????????????????L???«s?¹d???????šü«o?¹dD?«w?K?L???????F???????²??????????????? vk?žë U?½«u???????O????????«Ë «ukf?a¹ Ê o¹dd«vkž ÊËd?O?¹ s¹c«áu½œ somo?³?l«u????n?m«ÿu?kþ b?mž Ë q?ok«u?mł Ë f?l????a?ëd????ž b?mž «u???????{_«p? Ëd?E?«VK?D?²?ð U???????b?M?Ž U???????N?M?«UM?Ł Ë WOðü««u??????{_«Ë W??????H???????ýUJ?««u??????{_««f?O½«u??????H?«1 251 soðœu???l«w U???N??OK?Ž u??bml?«w??o??h?k««d??l??? «Uł«b«Ë Uł«bK W³MUÐ ÂuÝdL««c¼ s 262 Ë UNð«uDI Ë W¹ UM««c¼ s 261 œu??l«w t??ok?ž u?b?ml«u??c«2 bouð lbð Ë d ð UÐdF W³MUÐ ÂuÝdL«ÊUJ s?ž b?f??²??³¹ ô ozu??«vk?ž V ¹ 69 ÒÒÒ ÒœU??????L«W??? ö«u?þu???o???²???šô«c??????²?¹ Ê ÊËœ t???²???³???d??? n?uð ÆtÐUOž sž d M¹ Ê sjl¹ ÀœUŠ ddš Í ÍœUH² em¹ Ê W???³??d?? V?«q vkž d?e ¹ 70 ÒÒÒ ÒœU??????L«ÂU??O??I?«W??O½UJ s? b??q??²¹ Ê q³??»u???³«`²??h¹ Ë U???NM ÆdDš ÊËœ pcð dzu??«u??³??d??l«wizu??ý vk?ž V ¹ 71 ÒÒÒ ÒœU???L«Ê Âu?? Ýd?????????L?««c¼ s? r???????????i?««c?¼ w? u????????c????????l?«ë U? MŁ W????O????U???? d???o????ž W¹ƒd?«ÊuJ?ð U???b?MŽ «uk? L????F????²????¹ Ëd?AK U?I?Ë W?Oðü««u?{_«U?NM«Ë qo?k«w d O?«ÁU½œ œb L«o¹dD««u{ 1 Æo¹dD««u{ ULF²Ý«WUŽ ubð V ¹ wö²««u{ 2 o¹dd««u{ ÊËœ wö?²««u{ ULF?²Ý«V ¹ WOðü«ôU «w o¹dd«wkl?f?²?? d?n?³ð b? W?³?d?L«X½U? «ULOÝ ô s¹dšü«èdš W³d UöL V¼Q²ð UbMŽ ô W?³¹d? W?U?? vkž Èd?š W?³??d? l³?²ð U?bMŽ Æ ËU ²«WOKLFÐ ÂuIð X½U «o¹d?d««u????{qð w?ö????²««u????{ «b????³???²????ý«v? ¹ wk?l???f???²?????? Âb???I?ð U???F¹ ô v²????š U??? XuÐ Ë U????I???³?????? Æs¹dšü«o¹dD««u?????????Š_«V?³?????????Ð W?¹ƒd?«i?H??????????Mð U?????????b?M?Ž» j UðË d DL«Ë»U?³C«WUŠ w UL?OÝ ô W¹u «ÆWOKd«lЫËe«Ë Ãu K «W³?UF²? WH?BÐ o¹dd««u{ UF?ý sjl¹ t½ ô wklf?²?l WHÞUš «c?½ UCu? WIÐU?«ôU «w XË U??L??O??Ý ô s_u??³??ý U¼ d??³ð s?¹d?šü«o?¹dd«æ ËU ²«WOKLFÐ ÂUOI«l b?š«ë Ê w w?ö?²««u?{ ql?f?²??ð Ê sjl¹ Æo¹dD««u{ ULF²Ý«Ë w½u?jý l?l?????ð w W?????³????d????? d?????o?????ð U????b?MŽ à Ác¼ X?½U???? Ë W????Lz«œ W????H????B?Ð d????om o?¹dþ v?kž t????ł U????š W??????U???????????? v?kž o?¹d?d«w?¹ƒ s o?zu???????«sj?lð U?½ù«Êö?????Ž «u??????{ Ë wö?????²?««u?????{ q?l?????f?????²??????ð W?????O??????U????? ÆWOF{u«

17 17 76 œbf«ø WÒÒÒ Ò¹dz«e «WÒÒÒ Ò¹ unl K WÒÒÒ ÒOLÝÒÒÒ Òd«b¹d «70 œu? L«w? U? N????OKŽ u? B?ML««u? {_«W? D?Ý«uÐ w²?«w¹ UM«U???ł«b«Ë U???ł«b«U? M???²???ÝUÐ Áö? Ž Æo¹dD«jÝË V½Uł vb vkž l{uð Ê V ¹ U???B½ Ë «ud?i???l«êujð Ê V? ¹ 75 ÒÒÒ ÒœU??????L«w nu²«ë uu«xë W½ËdIL«dOž «udil««u?o?«dzu?ý q?? U? U?N?²?O?F?{Ë sž WMK?F? o¹dd«n?k?«w d??????l?????š u??????{ Ë ÂU?????_«w? io?ð u?????c?ð Ë W??U?? qðu??i?l?«w?³??d??l«v½u??ł w U??L??NM q Ÿu??{u?? nb?½ Ë ud?i?????l«ác?¼ U?????N????O????? X?F?????{Ë w²?«o¹d?d«æ udil«r «b??š«ë U??N???ł w s¹ u??c«s?oð ll?? «s?jl¹ 6 W??²??Ý u?di??l«nb?½ Ë udi??l«u?þ ËU????²¹ Æ U² u?bml?««u?{_«u?l?f??²?ý«êuj¹ ô 76 ÒÒÒ ÒœU???L«WO½UJ«U?FL ²«qš«œ UÐuKD œul«ác?¼ w UNOKŽ W¹ƒdÐ s¹dšü«soklf²?lk o¹dd«u½ `Lð UbMŽ o¹dd«j?ýë so?h??u?²??l«sokl??f?²???l«ë U??³?d??L«ÆWOU WU vkž vkž U??N??H??uð Ë W??³??d? u??ë ÊU?? «77 ÒÒÒ ÒœU???L«ôU?????«V????Š Ëd?????L«vK?Ž «dd?š Òb????F¹ o?¹dd?«jýë q? X½U?????? Ë Áö??????Ž 66 ÒœU??????L?«w? U??????N??????O?K?Ž u??????b?ml?«êëœ o¹dd?«jýë vkž W?DU??Ý U??NM? e??ł Ë U??N??²?u??L??Š Ê ozu????«v?kž V?¹ so????«w U????N???F??? v?kž b????i«w²?«ëd????a«v?????š e????u?????«vk?ž UÐ U????ý l?c¹ Æ «dið qim«d¹ Ë U¼œb ¹ U???N???? Ð W????³???d???? W¹ œëeð Ê u???? ¹ ô 78 ÒÒÒ ÒœU????????????L««c?¼ w U?¼d??????? œ Ë w?²«p?k?ð d???????o??????ž «U???????ý Ë U?½ w U?NU?L?F?²?Ý«sJL?¹ w²«u?³?d?l««b?žu? Âu?Ýd?L«rO?EM?ð Ÿu????{u????? ÊuJ? ð w?²? «Ë h?b?????????²????l??«qi?m? «ÆUNÐ Uš U??³??d??L?K W??OKš«b?«U½ù«ÂUJŠ_«Ác?¼ hð ô Æs¹dšü«sOIzUK Włd ÊuJð ô WD¹dý vkž oq?²? fuž U?N?ł Ë wc U?N?ý q lml¹ Æ U³dL«ÂU?JŠ_«Âd??????²??????ð r? «U????? W?U?????Š w? 79 ÒÒÒ ÒœU???????????????L???«YO?? Ð q?ok«w U??L??O??Ý ô U??ýù«Ë U½ùUÐ W??I?KF??²??L«o¹d?D«w?KL?????F????²????????? vk?ž U????U?¼Ë UJO?????ýË «dd?š qj?að o?zułu?«v???????ýë U??????³??????d???????L«U???????I¹S?Ð ÂU??????O??????I?«s?JL?¹ ÆUNÐ WIKF²L«b???????F?Ð ô W???????H?U??????????????L?«V?Jðd??????? v? o?zu?łu«œòd?ð ô ÆUNHOuð œu?l«w U??N?OKŽ u?bml?««u?{_«ë u?c«3 U¼d? ð w²«u?³?d?lk? W³??MUÐ Âu?Ýd?L««c¼ s 261 U½«uO «s 272 œu???l?«w U???N????OKŽ u????bml?««u???{_«4 U?ŽU?L?ł Ë U?H?L«Ë qzu?b?hk W?³?MUÐ Âu?Ýd?L««c¼ Ãu Ë n w s¹dzu«sokł«d«s 265 ÒœU????L«w? t????ok?ž u????bm?l«u?½u????h«5 U½«u?O? «Ë ÊU?FDI«wI?zU? W?³?MUÐ Âu?Ýd?L««c¼ Æ U½«uO «s WŽuL Ë WeFML«Ë W??????³?????d?????? o?zu?????ý q? vk?ž V?¹ 1 73 œu???????????????l???«ubm?ž ri««c¼ w u?cl«u³?dl«s W?ŽuL? d??o??ž Ë œëe?? o¹d?þ jýë w W??H??u??²?? Ë W???H??«Ë ÊuJð bmž W??Oðü««u?{_«qF?A¹ Ê W??O?u?L?F?«U½ùUÐ œëe? UMŁ Ë U??N?M«ŸuKÞ bm?žë qok«um?ł Ë fl??aëd??ž p ËdE«VKD²ð UbMŽ UNM«WOF{u«ÊöŽ «u{ Ë u{ ÂU_«s «u???????????{_«ë d???????????l???????????š_«u???????????c??«n?k??«s?» ÆU¼ƒ«u{ Ë qo ²«r U½ u{ë «dl «W???O?½UJ?«U???F???L???????²«qš«œ s?jl¹ t?½ d???o???ž 2 so?ðd???i????h?«w U????N???O?KŽ u????bml?««u????{_«i¹u????fð d?h?_«ë ioð_«êuk«í u?u«u?cð Áö?Ž» Ë Ë d??h??_«ë d??l??š_«êu?k«ë ÂU??_«s wu??i?ðd??³«ë W??³???d??L«V?½U??ł w Ÿu???{u??L«n?K«s w?u??iðd???³«w?³d?l«u?no? XH?Ë w²«o¹dd«jýë W?U? qðui?l«p v?kž ö????c???? VO????????²????ð Ë ud?i???l?ð Êd???²????I?ð r «WOðü«ËdAK w²«ë U????ý_«qIM W??B?B????L«U??³?d??L«sU? 8 W?O½U?LŁ ozu?«b?f?i v W?U?{ùUÐ ql?²?að d _«vkž uk K 6 W??²?Ý U??NuÞ Èb??F?²¹ ô Èd??š U??³?d?? q» Æ 2 s¹d² UN{dŽË U² w U?NOKŽ u?bml««u?{_«ul?f²?ý«êuj¹ ô 3 X½U? «WO½UJ?«UF?L?²«qš«œ U¹ U?³ł œu?l«ác¼ W?¹ƒdÐ s?¹d?????šü«s?ok?l?????f?????²???????????l?k `?L??????ð o¹d?d«u?½ ÆWOU WU vkž U¼eOOLðË U³dL«U??³??d??L«W??O??F??{Ë sž skf?¹ Ê V ¹ 74 ÒÒÒ ÒœU??????L«Áö??Ž 70 œu???l«w s¹ u???c??l?«o¹dd«w?kl??f???²?????ë U??????NM?«ŸuK?Þ bm?žë qo?k?«um?ł Ë fl??????aëd??????ž bm?ž U???????bM?ŽË p? ËdE?«V?KD?²?ð U??????b?M?Ž U??????N?M?«UM?Ł Ë o¹d? D«j? ÝË w n?uð Ë u??ë W?U??Š w Êu?½uJ¹