CURRICULUM VITAE. 2006: intensīvā programma Ethnic Diversity and Public Service Delivery, Open Society Institute (Ungārija)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "CURRICULUM VITAE. 2006: intensīvā programma Ethnic Diversity and Public Service Delivery, Open Society Institute (Ungārija)"

Transkripts

1 CURRICULUM VITAE Izglītība Ivars Ijabs XI, Rīga 2007: Politikas zinātnes doktors (Dr. sc. pol.) Disertācija: Pilsoniskās sabiedrības diskurss modernajā politikas teorijā un tā elementi Latvijas politisko ideju vēsturē (M.Valters un P.Šīmanis) 2006: intensīvā programma Ethnic Diversity and Public Service Delivery, Open Society Institute (Ungārija) : Eurofaculty Riga stipendija studijām Berlīnes Humboltu Universitātē (Vācija) 2003: Filosofijas maģistrs. Latvijas Universitāte, Vēstures un filosofijas fakultāte : Ziemeļ- un Austrumeiropas Filosofijas Foruma vasaras kursi 2002: DAAD un Trebuth Stiftung stipendiāts filosofijas un politikas zinātnes studijām Greifsvaldes universitātē (Vācija) 2001: Nordic Council of Ministers stipendiāts filosofijas un politikas zinātnes studijām Reikjavīkas universitātē (Īslande) 2001: Socrates intensīvie kursi Governmental Authority, Legislation and Integration in the European Context (Francija) 2001: Erasmus stipendiāts filosofijas studijām Brēmenes universitātē (Vācija) 2001: Filosofijas bakalaurs. Latvijas Universitāte, Vēstures un filosofijas fakultāte 1996: Mākslas bakalaurs, J. Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija Darba pieredze Rīgas 6. Vidusskola pašlaik: Asociētais profesors Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē pašlaik: Pētnieks LU Sociālo un politisko pētījumu institūtā

2 2011- pašlaik: Pasniedzējs Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas Jūras spēku virsnieku apmācībās : Docents Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē 2013: Konsultants Latvijas Tautas frontes muzejā : Pasniedzējs Valsts administrācijas skolā Līdzdalība pētnieciskos projektos : Pasniedzējs Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē : Mobility and Inclusion in Multilingual Europe, ES 7. ietvara projekts; pētnieks : Negotiating Modernity, History of Modern Political thought in Central Eastern Europe, CEU, European Research Council; pētnieks. 2010: Projekta Nr. 2009/ZP48, Vēstures jautājumi Latvijas Krievijas attiecībās, pētnieks : Projekts Nacionālā identitāte, sadaļa Cilvēkdrošība un plurālistiskās identitātes ; pētnieks : Projekts Encyclopedia of Quality of Life Research, izdevniecība Springer; līdzautors : Vēsturiskā atmiņa Latvijas Krievijas attiecībās, LU SPPI; projekta līdzstrādnieks. 2009: Konsolidējot pilsoniskās sabiedrības dienaskārtību. Sorosa Fonda Latvija cilvēktiesību un sociālās integrācijas programma; projekta vadītājs. 2007: Pētnieciskais projekts Pārskats par tautas attīstību 2007, LU SPPI. 2006: Pētnieciskais projekts Latvija un Eiropas nākotne. Stratēģiskās analīzes komisija Valsts prezidenta pārraudzībā. 2006: Pētnieciskais projekts Latvija un attīstības sadarbība, Stratēģiskās analīzes komisija, Jauno zinātnieku forums. 2006: Pētnieciskais projekts Latvian Russian Relations: International and Domestic Dimensions, LU SPPI.

3 2006: Pētnieciskais projekts Politiskā kultūra, komunikācija un ētika: Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa, LU SPPI. 2005: Pētnieciskais projekts Politiskais diskurss Latvijā: aktori, dienaskārtība, kultūra, LU SPPI. Dalība organizācijās 2005: Pētnieciskais projekts Globalizācija un globālā politika, Stratēģiskās analīzes komisija, Jauno zinātnieku forums pašlaik: Korespondētājloceklis Latvijas Zinātņu akadēmijā pašlaik: Okupācijas Muzeja biedrība pašlaik: Association of Advancement of Baltic studies, kopš 2014: Vice President for Professional Development pašlaik: Association for East European and Eurasian Studies pašlaik: Latvijas Politologu biedrība ( : Valdes priekšsēdētājs) pašlaik: Valdes loceklis Jesajas Berlina biedrībā : Valdes loceklis fondā Atvērtai sabiedrībai DOTS ( : Valdes priekšsēdētājs) Citas aktivitātes pašlaik: Baltijas Melnās jūras alianse pašlaik: Nacionālās enciklopēdijas redkolēģijas loceklis pašlaik: Valsts Prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas loceklis Apbalvojumi pašlaik: Latvijas Republikas simtgades svētku radošā padomes loceklis 2017: Cicerona balva par politisko koncepciju daudzveidīgu un atraktīvu izgaismojumu 2012: LU Gada balva par oriģināla pētījuma rezultātiem Publikācijas: grāmatas 2009: LU Studentu padomes balva Gada pasniedzējs sociālajās zinātnēs Ijabs I. Atgūtā demokrātija 2. Politiskā publicistika , Rīga, las.am, 2018.

4 Ijabs I. Politikas teorija: pirmie soļi, Rīga, Las.am, 2016 (2018: Atkārtots izdevums) Ijabs I. Atgūtā demokrātija: politiskā publicistika , Rīga, Zinātne, Publikācijas: rediģētās grāmatas Ijabs I. Pilsoniskā sabiedrība: epizodes politiskās domas vēsturē, Rīga, LU: Ijabs I., Kusber J., Misāns I., Oberländer E. (Hrsg.) Lettland Ein Jahrhundert Staatlichkeit, Paderborn, Ferdinand Schöningh, Ijabs I., Kusbers J., Misāns I., Oberlenders E. (red) Latvija Valstiskuma gadsimts, Rīga, Mansards, Publikācijas: tulkojumi Ijabs I., Rozenvalds J. (red.) Pārskats par tautas attīstību 2008/2009: atbildīgums, Rīga, LU, M. Horkheimers un T.V. Adorno Apgaismības dialektika, Rīga, LMC, Dž.S. Mills Par brīvību, Rīga, Tapals, V. Benjamins Iluminācijas, Rīga, LMC, F. Nīče Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara jeb: Grieķi un pesimisms, Rīga, Tapals, B. Rasels Filosofijas problēmas, Rīga, Jānis Roze, Publikācijas peerreviewed žurnālos (angļu un vācu val.) V. Dirāns Filosofijas stāsts, Rīga, Zvaigzne ABC, Ijabs I. Als Latwija zu einem politischen Begriff wurde. Die Revision von 1882/83 durch Senator Nikolaj Manassein und das politische Denken der lettischen Nationalbewegung, Zeitschrift für Ostmitteleuropa- Forschung, 2016 Ijabs I. with Vīgants E., Blumberga A., Timma L., Blumberga D The dynamics of technological substitution: the case of eco-innovation diffusion of surface cleaning products, Journal of Clearner Production, Ijabs I. After the Referendum: Militant Democracy and Nation-Building in Latvia, East European Politics and Societies, May 2016 vol. 30 no. 2, pp Ijabs I. Another Baltic Postcolonialism: Young Latvians, Baltic Germans, and the Emergence of Latvian Nationalist Movement, Nationalities Papers (2013)

5 Ijabs I. The Nation of the Socialist Intelligentsia: The National Issue in the Political Thought of Early Latvian Socialism, East Central Europe, 39, 2-3, (2012), pp Ijabs I. Break Out of Russia: Miķelis Valters and the National Issue in Early Latvian Socialism, Journal of Baltic Studies, 43, 4, (2012), pp Ijabs I. Politics of Authenticity and/or Civil Society In: Bradatan C., Oushakine S. (eds.) In Marx s Shadow: Knowledge, Power and Intellectuals in Russia and Eastern Europe, Lexington Books, Ijabs I. Strange Baltic Liberalism: Paul Schiemann s Political Theory Revisited, Journal of Baltic Studies, 40, 4, Ijabs I. The Rule of Law in the New EU Member States, In: Smith (ed.) The EU-Learning. Riga, RGSL, Ijabs I. The dimension of values in European integration, In: Ozoliņa (ed.) Latvia s view of the future of the European Union. - Rīga : Zinātne, pp Ijabs I. Global Civil Society: Some Problems of the Current Discourse, In: Ozoliņa (ed.) Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas. Rīga, LU: pp Ijabs I. Russians and Civil Society, In: Muižnieks (ed.). Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions. Rīga, LU SPPI: pp Publikācijas latviešu valodā (izlase) Ijabs I. The Same Civil Society? Moral Identity and Perception of Politics Before and After 1991, In: Changing, Overlapping and Interacting Identities. Rīga, Zinātne pp Ijabs I. Kāds politisks nacionālisms: Miķelis Valters Latvijas politisko ideju vēsturē, Grām.: Daija, Hanovs (red.) Nācijas Hronikas: Debates 2014, Rīga, Avens un partneri, Ijabs I. Demokrātija Latvijā Grām.: Stradiņš J. (red.) Latvieši un Latvija: Akadēmiskie raksti, 3. sēj. Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija Ijabs I. Pilsoniskā sabiedrība: epizodes politiskās domas vēsturē, Rīga, LU, 2012.

6 Ijabs I. Huserla lasītājs Lūmanis, Grām.: Kūle M., Rubene M. (red.) Vērotājs un sabiedrība. Fenomenoloģiski risinājumi, Rīga: LU, 2008, lpp. Ijabs I. un S. Kruks Saeima, vārdi un demokrātija. Pilsoniskā sabiedrība Latvijas parlamentārajā diskursā, Rīga: SFL, Ijabs, I. Morāle un atklātība: pieejas demokrātijas normatīvā pamatojuma problēmai, LU Raksti 713, (filozofija), Ijabs, I. Revolucionārs un republikānis: Miķeļa Valtera politikas teorijas sākotnes, Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2 (2007), lpp. Ijabs, I. Ar skepsi pret vienkāršiem risinājumiem: pilsoniskā sabiedrība un demokratizācija Klausa Offes sociālajā teorijā, Grām.: Kūle, M. (red.) (2006) Almanahs Filosofija, Rīga: FSI, lpp. Ijabs, I. Bīstamā vienlīdzība: patērniecība, individuālisms un pilsoniskā sabiedrība A. de Tokvila darbos, Agora, 5 (2006), lpp. Ijabs, I. Pilsoniskās sabiedrības veicināšana: attīstības sadarbības perspektīva, Grām.: Ignatāne, G. (red.) (2006) Latvija un attīstības sadarbība. SAK zinātniski pētnieciskie raksti 4(10), lpp. Dalība starptautiskās konferencēs (izlase) Ijabs, I. Sargājot politisko: pilsoniskā sabiedrība un sociālās transformācijas Latvijas eiropeizācijas procesu kontekstā, Grām.: Ozoliņa, Ž. un T. Tīsenkopfs (red.) (2005) Latvija eiropeizācijas krustceļos, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, lpp. Konference Latvia at a Crossroads: The Centenary of the Latvian State, Upsala University, Sweden, October 2018, referāts Empire, Federation and Self-Determination in the Latvian Political Thought before Konference Global, Glocal, & Local: Distinction and Interconnection in the Baltic States, University of Pennsylvania, Philadelphia, May 26-28, 2016, referāts The Man with a Plait and Others: Political Satire in Early Latvian Nationalism. ASEEES Annual Convention 2015, referāts Latvia and Russia: Politics in the light of Ukraine, Philadelphia, November 19-22, 2015.

7 Konference Untergangsszenarien und Zukunftsvisionen in den Imperien des östlichen Europa ( ), September 11-13, 2013, Herder-Institut, Marburg. Referāts Zwischen konkurrierenden Zukunftsszenarien: der frühe lettische Nationalismus in seinem interkulturellen Kontext Konference Baltic crossroads: examining cultural, social and historical diversity, May , AABS, Indiana University, Bloomington, referāts Strange Baltic Liberalism: Paul Schiemann s Political Thought Revisited. Konference EU-learning: Democracy through Law, Riga Graduate School of Law, April , referāts: The Rule of Law in the New EU Member States. Konference Thinking in/after Utopia. East-European and Russian Philosophy before and after the Collapse of Communism. Miami University. The Havighurst Center for Russian and Post-Soviet Studies October, Referāts: Politics of Authenticity and Liberal Elements in the Philosophical Thought of Two Latvian Democracies. Konference Metamorphosis of the Mind, Latvian Academy of Culture, September 21-23, 2006, referāts Public Mind: the Political Public Sphere in Kant and Habermas. Konference Negotiating futures: States, Societies and the World. Rīga, novembris University of Latvia, referāts: Blind Spot of Democracy: Civil Society in the Political Thought of the First Republic Konference Bedürfnis Identität: Kultureller Austausch und regionale Identitäten im Ostseeraum. September Ernst-Moritz-Arndt University Greifswald, Germany, referāts: Der blinde Fleck der Identität. Die Zivilgesellschaft im politischen Denken der ersten lettischen Demokratie. Konference: Changing and Overlapping Identities. Society of Latvia Facing EU-Integration. Institute of Advanced Social and Political Research. Riga. September 18, 2004, referāts: The Same Civil Society? Moral Identity and Perception of Politics Before and After Valodu prasmes Konference: Theodor Adorno 100. Goethe Institut Riga. November 5-6, 2003, referāts: The Important and the Managable. Latviešu dzimtā Angļu, vācu, krievu tekoši