Inčukalna novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns gadam

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Inčukalna novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns gadam"

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , fax , mob.t , e-pasts: Pielikums Nr.1 Inčukalna novada domes gada 19.decembra m Nr Inčukalna novada risku analīzes un pret pasākumu plāns gadam Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās risks 1. Lēmumu pieņemšana 2. Iepirkumu procedūras 3. Ārpus procedūras Korupcijas risks labuma gūšana labuma gūšana. Risku izvērtējums Iespējamība Seku nozīme Pasākums Atklāta pieņemšana, atturēšanās no pieņemšanas jautājumos, kuros amatpersona gūst personisko labumu Iepirkuma komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par komisijas sēdēm mājas lapā, nodrošinot iespēju lielākam interesentu skaitam tajās piedalīties (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam), nodrošinot sēdēs piedalīties novērotājiem no malas Ārpus procedūras veikto Atbildīgā persona Deputāti, izpilddirektors Iestāžu, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Komisijas locekļi Ieviešanas termiņi Izpildes rezultāts

2 veikto organizēšana 4. Administratīvo aktu projektu sagatavošana un to pieņemšana 5. Kontrole pār darba devēju un savstarpējām attiecībām un darba līgumos un koplīgumā noteikto panākumu izpildi 6. Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot pašvaldībā ar darbu citā iestādē, komisijās 7. Budžeta racionāla 8. Budžeta racionāla labuma gūšana labuma gūšana. Nesaskaņota savienošana Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana. Iespējama izšķērdēšana Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana. Iespējama izšķērdēšana uzraudzība Piedāvājumu analīze Gadījumos, kad deleģētos s pieņem, pilnveidot saņemšanas procedūru, lai novērstu pieņēmēja tiešu kontaktu ar klientiem Informēt par valsts pienākumiem. Informēšana par jauniem ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums plānoto izdevumu detalizēta analīze Iekšējās pārbaudes. Detalizēta izdevumu kontrole, iestāžu un Iestāžu Iestāžu Iestāžu Iestāžu, 9. Pašvaldības mantas Neatļauta rīcība ar īpašumā, lietošanā vai glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem Materiālās atbildības noteikšana. Inventāra uzskaite. Atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu. Materiāli atbildīgās personas Iestāžu

3 10. Pašvaldības publisko sniegšana 11. Pašvaldības 12. Pašvaldības sniegšana 13. Iesniegumu izskatīšana, atbilžu sagatavošana Nav noteiktas kārtības, kādā tiek sniegti pakalpojumi Jebkādas neatļauta ar mērķi gūt personisko labumu Nav noteikta kārtība, kādā tiek sniegti pakalpojumi Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas Zema Zema Saistošie noteikumi publisko sniegšanai. Pašvaldības rīcībā esošās (izņemot ierobežototas pieejamības informāciju) publiskošana sociālajos tīklos, avīzēs u.c., nodrošinot visiem vienādas iespējas izmantot informāciju. Pašvaldības administrētos sociālajos tīklos regulāri aicināt sabiedrību līdzdarboties svarīgu un aktuālu domes/ kompetencē esošo jautājumu risināšanā - aptauju, viedokļu u.c. formu veidā. Tikšanās ar iedzīvotājiem un diskusijas, apspriežot iedzīvotājiem svarīgus jautājumus. Sabiedrības informēšanas pasākumi, nodrošinot darba atklātību ar preses, preses konferenču, televīzijas, radio starpniecību. Zema Zema Publiskot sniegto aprakstu Veikt regulāru kontroli par pārbaudes izskatīšanas termiņiem. Veikt regulāras pārbaudes par izskatītajiem Iestāžu Sabiedrisko attiecību Iestāžu Izlases kārtībā

4 14. Personāla atlase un cilvēkresursu vadība, risku kontrole 15. Korupcijas riskiem pakļautie amati 16. Darbinieku informētība par jautājumiem 17. Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas principu un interešu konflikta nodrošināšana pašvaldībā 18. Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana interesēs Likumā nepieļaujamo savienošana. attieksme pret vai pretendentiem uz jaunu amata vietu. Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās iespējamība. Iespēja rīkoties vienpersoniski. Nepietiekama rīcības kontrole un uzraudzība. Nepietiekamas zināšanas un informētība par jautājumiem. Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums. attieksme pieņemšanā attiecībā uz vai pretendentiem uz amata vietu. attieksme, pieņemot darbā. s iespējas iesniegumiem. Elektroniski pieejamas veidlapas. Elektroniska saziņa. Darba līguma un amata aprakstu aktualizācija. Personāla atlases procesa likumīga organizēšana. Amatpersonu informēšana par valsts amatpersonu pienākumiem. Izvērtēt un noteikt riskam pakļautos s. Kontrolēt un uzraudzīt rīcību. Organizēt apmācības iestādēs/ struktūrvienībās par jautājumiem. Izstrādāts vienots ētikas kodekss. Izstrādāt novērtēšanas un motivēšanas sistēmu. Brīvo publisku konkursu organizēšana. Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši Personāl Personāl Personāl Personāl Personāl

5 19. Sabiedrības iesaistīšana pieņemšanā apmācībām. Informācijas nepieejamība/ ierobežota pieejamība noslogojumam. Radīt vienlīdzīgas iespējas apmācībām, kvalifikācijas celšanai, plānot apmācību dotāciju. Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amat stājoties amatā, informēt personas par interešu konflikta, savienošanas ierobežojumiem, ētikas kodeksa prasībām. Izstrādāt prasības, veikt apmācības, pieņemot darbā jaunos s/. Zema Zema Nodrošināt atklātumu pieņemšanas procesā. Informācijas publicēšana par pieņemtajiem lēmumiem, sēžu audioieraksti. Sabiedrības iesaistīšana pieņemšanā. Atklātas diskusijas. Sabiedrisko attiecību IT speciālisti Domes priekšsēdētājs A.NALIVAIKO