IKŠĶILES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA GADAM PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 2018.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "IKŠĶILES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA GADAM PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 2018."

Transkripts

1 IKŠĶILES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA GADAM PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 2018.

2 SATURS IEVADS IKŠĶILES NOVADA TERITORIJAS ĪSS RAKSTUROJUMS IEDZĪVOTĀJI Cilvēkresursu raksturojums Apdzīvojuma struktūra IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA Uzņēmējdarbības attīstība Nodarbinātība un bezdarbs Tūrisms Transporta infrastruktūra un mobilitāte Komunālā infrastruktūra Centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojums Centralizētās siltumapgādes pakalpojums un energoefektivitāte Atkritumu apsaimniekošana Elektroapgāde Gāzesapgāde Telekomunikācijas, internets Publiskā ārtelpa un dabas vērtības NOVADA ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA Izglītība Kultūra Sports Veselības aprūpe un veselības veicināšanas pakalpojumi Sociālie pakalpojumi un sociālie pabalsti Sabiedriskā kārtība Jaunatnes politika Ģimeņu atbalsta politika STIPRA KOPIENA LABI PĀRVALDĪTĀ NOVADĀ Pārvaldība Pašvaldības struktūra un sniegtie pakalpojumi

3 Pašvaldības nekustamais īpašums Pašvaldības budžets Projektu kapacitāte E-pārvalde Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība

4 IEVADS Ikšķiles novada attīstības programma gadam (turpmāk Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments (līdz septiņiem gadiem), kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 1 Attīstības programmas izstrāde uzsākta pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.3 Par Ikšķiles novada attīstības programmas gadam izstrādes uzsākšanu (prot. Nr.6) un Darba uzdevumu Ikšķiles novada attīstības programmas izstrādei, un pašvaldības domes 2018.gada 27.jūnija sēdes lēmumu Nr.8 Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 27.septembra lēmumā Nr.3 Par Ikšķiles novada attīstības programmas gadam izstrādes uzsākšanu un 2017.gada 29.novembra lēmumā Nr.25 Par Ikšķiles novada attīstības programmas gadam izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāna apstiprināšanu, ar kuru cita starpā mainīts Attīstības programmas īstenošanas termiņš no gadam uz gadam. Attīstības programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu teritorijas attīstības plānošanas jomā prasībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (2014.gada 3.decembris), kā arī ņemot vērā metodoloģisko materiālu Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgu attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei Attīstības plānošana pašvaldībās (2013.gads). Attīstības plānošanas procesā tika organizētas tematisko darba grupu (izglītība, kultūra, jaunatne, sports, uzņēmējdarbība, tūrisms, seniori, pašvaldības pakalpojumi (saimnieciskie), ģimenes un sociālā joma un pārvaldība) un vadības darba grupas sanāksmes, piedaloties dažādu nozaru speciālistiem, viedokļu līderiem un citiem interesentiem, veikta iedzīvotāju aptauja un organizēts plānošanas dokumenta publiskās apspriešanas process. Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības redzējumu par novada attīstību nākotnē, kā arī, lai novērtētu novadā pieejamo pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un kvalitāti. Kopumā anketēšanā piedalījās 322 respondenti. Saturiski un strukturāli Attīstības programma sastāv no sekojošām sadaļām: PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS STRATĒĢISKĀ DAĻA RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU PLĀNS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM 1.ilustrācija: Attīstības programmas sastāvs 1 Teritorijas attīstības plānošanas likums, 1.pants 4

5 Pašreizējās situācijas raksturojums ir Attīstības programmas izstrādes 1.posms, kuru sagatavo kā atsevišķu sējumu, kas ir papildināms un aktualizējams pēc nepieciešamības. Šo pašreizējās situācijas analīzi var izmantot visiem novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Pašreizējās situācijas raksturojuma mērķis ir pēc iespējas precīzāk noskaidrot pašvaldības attīstības tendences, problēmas un izaugsmes resursus. Pašreizējās situācijas raksturojumā katras jomas novērtēšanai ir ņemti vērā aptaujas anketas rezultāti, tematisko darba grupu rezultāti, kā arī salīdzināta iepriekšējā novada attīstības programmā gadam noteikto uzraudzības rādītāju izpilde. Pašreizējās situācijas raksturojums saturiski vērtēts un strukturēts pēc Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā nodefinētām ilgtermiņa prioritātēm: IP1: Iedzīvotāju labklājība, IP2: Novada ilgtspējīga attīstība un IP3: Stipra kopiena labi pārvaldītā novadā. 5

6 1. IKŠĶILES NOVADA TERITORIJAS ĪSS RAKSTUROJUMS ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS Ģeogrāfiski Ikšķiles novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, 30 km attālumā no Rīgas, 8 km attālumā no Ogres pilsētas, abpus valsts galvenajam autoceļam A6 Rīga Daugavpils Krāslava Baltkrievijas robeža (Patarnieki) un dzelzceļam (1.attēls). Novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā (2.attēls), Rīgas metropoles un Pierīgas teritorijā. Novads robežojas ar Ogres, Ropažu, Salaspils, Ķeguma un Ķekavas novadiem. NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA Ikšķiles novada platība ir 131,72 km 2. Ikšķiles pilsētas platība ir 8,70 km 2 un Tīnūžu pagasta platība ir 122,02 km attēls. Ikšķiles novada novietojums Latvijas Republikas teritorijā NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS Ikšķiles novads ir viena no Latvijas Republikas 119 administratīvajām teritorijām, kurā pārvaldi savas kompetences ietvaros realizē Ikšķiles novada pašvaldība. Ikšķiles novada administratīvo teritoriju veido divas teritoriālās vienības Ikšķiles pilsēta un Tīnūžu pagasts. Ikšķiles novada administratīvais centrs ir Ikšķiles pilsēta. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS, APDZĪVOJUMA BLĪVUMS Uz 2018.gada 1.janvāri faktiskais iedzīvotāju skaits novadā bija 9 643, t.sk. Ikšķiles pilsētā iedzīvotāji, Tīnūžu pagastā iedzīvotāji. Savukārt pēc deklarētās dzīvesvietas novadā uz 2018.gada 1.janvāri bija deklarēti iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums novadā ir 74 iedz./km attēls. Ikšķiles novada novietojums Rīgas plānošanas reģionā Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, sakārtotā vide un augstais kultūras līmenis rada labvēlīgus apstākļus dzīves vietas izvēlei, tādējādi novadā strauji palielinās iedzīvotāju skaits. Ikšķiles novads ir kļuvis par klusu un prestižu dzīvesvietu galvaspilsētas tuvumā. Novada galvenā vērtība ir iedzīvotāji un pašvaldība mērķtiecīgi strādā pie iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas, t.sk. kvalitatīvas izglītības iegūšanas, ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanas, kultūras un sporta pasākumu daudzveidības, dažādu brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidošanas. 2 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas, Reģionālās attīstības indikatoru modulis, 3 Centrālās statistikas pārvalde, 6

7 APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA Novada apdzīvojuma struktūru veido Ikšķiles pilsēta un 8 ciemi, kam noteikts ciema statuss Tīnūži, Ceplīši, Dobelnieki, Turkalne, Aizupes, Kalnāji, Kancersili un Saulesdārzs. Vairākums novada iedzīvotāju deklarēti Ikšķiles pilsētā un Tīnūžos 630, Turkalnes ciemā deklarēti 181 iedzīvotāji un Dobelniekos deklarēti 146 iedzīvotāji, savukārt Kancersilos nav deklarēts neviens iedzīvotājs. 4 Ikšķiles apkārtne ir viena no vissenākajām apdzīvotajām vietām Latvijā gads, kas saistās ar pirmās mūra celtnes būvniecību Baltijā Livonijas bīskapa pils būvniecību, tiek uzskatīts par Ikšķiles kā apdzīvotas vietas dibināšanas gadu. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSS Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo novada attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. Tas ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina atsevišķi plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem. Teritorijas attīstības indekss 2017.gadā Ikšķiles novadam bija 1,418, pēc ranga novads no 110 novadiem ierindojas 7.vietā. 5 ZEMES LIETOŠANAS VEIDI Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz Ikšķiles novadā sastādīja mežs - 47% un 33% lauksaimniecībā izmantojamās zemes 6. DABAS VĒRTĪBAS 3.attēls. Novada teritoriālais iedalījums un apdzīvojums Ikšķiles novada teritorijā atrodas viena īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000 teritorija) dabas parks Ogres Zilie kalni, kas ir nozīmīga novada dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības, tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas teritorija. Nozīmīgākie ūdensobjekti Daugava un Mazā Jugla, Selēku ezers, Mežezers un Dubkalnu ūdenskrātuve. 4 Ikšķiles novada pašvaldības dati, ciemu teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaits uz 2018.gada 1.janvāri 5 VRAA, Novadu attīstības līmeņa indeksi pēc 2017.gada datiem, 6 Valsts zemes dienests,

8 4.attēls. Ikšķiles novada infografika (2018.gads) 8

9 2. IEDZĪVOTĀJI 2.1. Cilvēkresursu raksturojums Cilvēkresursu raksturojumam dati par iedzīvotāju skaitu, to izmaiņām u.c. raksturojošiem rādītājiem, izmantoti novērtējot gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, gan Centrālās statistikas pārvaldes datus, kas jāsecina, ir atšķirīgi. Uz Ikšķiles novada teritoriju kā savu dzīvesvietu bija deklarējuši vai norādījuši iedzīvotāji 7 (1.ilustrācija). No šiem iedzīvotājiem jeb 74% deklarējušies Ikšķilē, bet pārējie jeb 26% - Tīnūžu pagasta teritorijā 8. Iedzīvotāju skaita pozitīvu dinamiku apliecina arī Centrālā statistikas pārvaldes dati par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pašvaldībā (saskaņā ar to 2018.gada sākumā faktisko iedzīvotāju skaits bija 9 643) (2.ilustrācija). Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2018.gada sākumā no visiem faktiskajiem iedzīvotājiem dzīvoja Ikšķiles pilsētā, savukārt iedzīvotāji Tīnūžu pagastā. Deklarēto iedzīvotāju skaits ilustrācija. Deklarēto iedzīvotāju skaits Ikšķiles novada pašvaldībā (pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem) Faktiskais iedzīvotāju skaits ilustrācija. Faktisko iedzīvotāju skaits Ikšķiles novada pašvaldībā (pēc Centrālā statistikas pārvaldes datiem) 7 Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās , Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 8 Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās (pagastu dalījumā) , Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 9

10 Līdz darbaspējas vecumam deklarēto (vai ar norādītu dzīvesvietu) iedzīvotāju skaits novadā uz bija (t.sk vīrieši un sievietes) jeb 22% no visiem iedzīvotajiem, savukārt pēc darbaspējas vecumā bija deklarēto iedzīvotāju (588 vīriešu un 996 sieviešu) jeb 16% no visiem iedzīvotājiem. Darbspējas vecumā teritorijā deklarēti iedzīvotāji (3 078 vīrieši un sievietes) jeb 62% no visiem iedzīvotājiem 9. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem līdz darbaspējas vecumam faktiskais iedzīvotāju skaits novadā uz bija (t.sk vīrieši un sievietes) jeb 23% no visiem novada iedzīvotājiem, darbaspējas vecumā bija iedzīvotāji (t.sk vīrieši un sievietes) jeb 60% no novada iedzīvotājiem un virs darbaspējas vecuma bija novada iedzīvotāji (t.sk. 610 vīrieši un sievietes) jeb 17% no visiem novada iedzīvotājiem 10. Demogrāfiskās slodzes līmenis 11 jeb darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība vidēji uz personām darbspējas vecumā 2018.gadā Ikšķiles novadā bija 661 (līdz darba spējas vecumam 377, bet virs darba spējas vecuma 284 personas), vidējais vecums 37,9 gadi. Vērtējot demogrāfiskās slodzes līmeņa dinamiku, redzams, ka Ikšķiles novadā demogrāfiskā slodze turpina pakāpeniski palielināties, pieaugot līdz darba spējas vecuma personu skaitam. Demogrāfiskās slodzes līmenis Demogrāfiskā slodze Līdz darbspējas vecumam Virs darbspējas vecuma ilustrācija. Demogrāfiskās slodzes līmenis, tā dinamika (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem) Vērtējot dzimušo bērnu skaita dinamiku 12, tai ir tendence pieaugt. Kopš 2009.gada dzimušo bērnu skaits nav bijis mazāks par 100, savukārt 2016.gadā tas ir bijis līdz šim lielākais, proti, 136 bērni, kas ir 2,5 reizes vairāk kā 2000.gadā. 9 Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās , Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 10 IRG010. Iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas, darbaspējas un virs darbaspējas vecuma grupās statiskajos reģionos, republikas pilsētās, 21 attīstības centrā un novados gada sākumā, Centrālā statistikas pārvalde 11 IRG020. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā, Centrālā statistikas pārvalde 12 IDG030. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados, Centrālā statistikas pārvalde 10

11 Dzimušo skaits ilustrācija. Dzīvi dzimušo bērnu skaits (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem) Uz novadā deklarēto (vai ar norādītu dzīvesvietu) bērnu skaits bija 2522 jeb ceturtā daļa no visiem novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. 0 6 gadu vecumā bija 1077 bērni jeb 43% no visiem bērniem, savukārt 7 18 gadu vecumā bija 1445 jeb 57% no visiem bērniem 13. Pēc nacionālā sastāva Ikšķiles novadā deklarēti (vai dzīvesvietu norādījuši) jeb 86% latvieši, 130 jeb 1% baltkrievi, 798 jeb 8% krievi, 115 jeb 1% poļi un 361 jeb 3% pārējo tautību pārstāvji. 110 personām jeb 1% tautība nav norādīta (neizvēlēta) 14. Pēc valstiskās piederības personu jeb 96% ir Latvijas pilsoņi, savukārt 281 jeb 3% ir nepilsoņi un 150 jeb 1% pārējie. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pakāpenisku pieaugumu, attiecīgi palielinājies arī iedzīvotāju blīvums gadā tas bija 74 cilvēki uz 1 km 2 (2010.gadā 66 cilvēki uz 1 km 2 ) 15. Pēc ģimenes stāvokļa 2017.gadā Ikšķiles novadā dzīvoja 4154 neprecējušies iedzīvotāji jeb 44,2% no visiem iedzīvotājiem, 3802 jeb 40,4% precējušies, 872 jeb 9,3% šķirti, 577 jeb 6,1% atraitņi 16. Vērtējot iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošos faktorus, Ikšķiles novada iedzīvotāju skaita izmaiņas kopš 2000.gada vienmēr bijušas pozitīvas. Pakāpeniski palielinājies dabiskais pieaugums (2017.gadā tas bija 52), savukārt migrācijas saldo pēdējos gados bijis ļoti mainīgs (2016.gadā pirmo reizi kopš 2000.gada tas bijis pat negatīvs). 13 Bērnu vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās , Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 14 Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc nacionālā sastāva , Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 15 ISG01. Platība, iedzīvotāju blīvums un pastāvīgo iedzīvotāju skaits reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā, Centrālā statistikas pārvalde 16 ISG111. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā, Centrālā statistikas pārvalde 11

12 Iedzīvotāju skaita izmaiņas ilustrācija: Iedzīvotāju skaita izmaiņas (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem) Dabiskais pieaugums ilustrācija: Dabiskais pieaugums (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem) Migrācijas saldo ilustrācija: Migrācijas saldo 17 (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem) Vērtējot iedzīvotāju aktivitāti 18 pašvaldību vēlēšanās, no balsstiesīgajiem 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās piedalījās iedzīvotāji jeb 57,11% no visiem balsstiesīgajiem. Savukārt 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās no 6765 balsstiesīgajiem vēlēšanās piedalījās 3487 jeb 51,54% balsstiesīgo iedzīvotāju. Abos 17 Migrācijas saldo ir starpība starp konkrētajā administratīvajā teritorijā uz pastāvīgu dzīvi ieradušos un no tās uz citu pastāvīgo dzīvesvietu izbraukušo iedzīvotāju skaitu noteiktā laika periodā 18 Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas datiem 12

13 gadījumos aktivitāte bija lielāka kā apkārtējos novados, tādēļ Ikšķiles novada iedzīvotājus var uzskatīt par salīdzinoši pilsoniski aktīviem Apdzīvojuma struktūra Ikšķiles novads ir ģeogrāfiski vienota administratīvā teritorija. Ikšķiles novadam noteikts šāds teritoriālais iedalījums: Ikšķiles pilsēta un Tīnūžu pagasts. Ikšķiles novada apdzīvojuma struktūru veido Ikšķiles pilsēta un 8 ciemi Aizupes, Dobelnieki, Ceplīši, Kalnāji, Kancersili, Saulesdārzs, Tīnūži un Turkalne. Saskaņā ar Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju gadam apdzīvotības ziņā vēlamais novada attīstības scenārijs ir apbūves koncentrācija esošo apdzīvotības centru (pilsētas un ciemu) robežās. Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstītas stratēģijā (Ikšķiles novada IAS) ir noteikti apdzīvotas līmeņi jeb centri un to funkcijas (5.attēls). Apdzīvotības centra nosaukums Deklarēto iedzīvotāju skaits ( ) 1.tabula. Apdzīvotības centri novadā un to funkcijas (Avots: Ikšķiles novada IAS) Apdzīvotības centra statuss Ikšķile Novada administratīvais centrs Funkcija šobrīd Administratīvais un pakalpojumu centrs, novada līmeņa darba tirgus centrs, galvenais novada pasažieru apmaiņas punkts, dzīvesvieta Tīnūži 630 Novada nozīmes centrs Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, lokāls darba tirgus centrs, dzīvesvieta Aizupes 91 Dzīvojamo ēku grupas Izglītības pakalpojumi, dzīvesvieta Ceplīši 107 Vietējas nozīmes centrs Dobelnieki 146 Vietējas nozīmes centrs Dzīvesvieta Dzīvesvieta Funkcija ilgtermiņā (2030.gads) Administratīvais un pakalpojumu centrs, starpnovadu līmeņa darba tirgus centrs, galvenais novada pasažieru apmaiņas punkts, aktīvās atpūtas, sporta un kultūras centrs, dzīvesvieta Administratīvais un pakalpojumu centrs, dzīvesvieta, aktīvās atpūtas un kultūras centrs Izglītības pakalpojumi, dzīvesvieta Dzīvesvieta Kalnāji 50 Dzīvojamo ēku grupas Dzīvesvieta Dzīvesvieta Dzīvesvieta, vietēja rakstura pakalpojumi Kancersili - Dzīvojamo ēku grupas Dzīvesvieta perspektīvā, parcelēta teritorija Dzīvesvieta Saulesdārzs 99 Dzīvojamo ēku grupas Dzīvesvieta Dzīvesvieta Turkalne 181 Vietējas nozīmes centrs Dzīvesvieta Dzīvesvieta, aktīvās atpūtas centrs, vietēja rakstura pakalpojumi 19 Avots: Ikšķiles novada pašvaldība 13

14 3. IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA 3.1. Uzņēmējdarbības attīstība 5.attēls. Apdzīvojuma struktūra Uzņēmuma reģistrā uz 2018.gadu Ikšķiles novadā reģistrēti uzņēmumi 20. No tiem 111 ir zemnieku saimniecības, 95 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 63 individuālie uzņēmumi, 11 kooperatīvās sabiedrības, 3 filiāles, 2 valsts uzņēmumi, 1 akciju sabiedrība, 1 paju sabiedrība un 1 ģimenes uzņēmums. Komercreģistrā reģistrēta 1 akciju sabiedrība, 2 filiāles, 97 individuālais komersants, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 4 pilnsabiedrības un 3 ārvalsts komersanta filiāle. Tāpat novadā reģistrētas 4 sabiedriskās organizācijas, 2 atklātās sabiedriskās fonda organizācijas un 1 sporta sabiedriskā organizācija, 2 draudzes un 2 katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas. Šķīrējtiesu reģistrā reģistrēta 1 šķīrējtiesa. Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas 118 biedrības un 5 nodibinājumi. Pārstāvniecību reģistrā reģistrētas 3 ārvalstu komersanta pārstāvniecības. Politisko partiju reģistrā reģistrēta 1 politiskā partija. 20 Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām, Lursoft statistika,

15 Pēc uzņēmumu apgrozījuma 2017.gadā Ikšķiles novadā bija reģistrēti uzņēmumi, kuru apgrozījums bija lielāks par 1 milj. EUR. 2.tabula: Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu (pēc Lursoft datiem, papildināts ar informāciju no Uzņēmums Apgrozījums Nozare Pret 2016.g. Pret 2015.g. Pret 2014.g. (EUR) SIA Ovostar Europe Piena, piena produktu, 5,51 reizes 23,51 reizes nav datu olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība SIA "IMPRO CEĻOJUMI" Tūrisms un viesnīcu 5% -1% 2% rezervēšana SIA "DADSONS" Kokmateriālu 5% 13% 66% tirdzniecība SIA "SFM Latvia" Metālapstrāde 21% 99% 3,03 reizes SIA "HeinorS" Gaļas pārstrāde, -5% -6% 27% pārtika SIA "Jēkaba aģentūra" Tūrisms un viesnīcu 32% 24% 51% rezervēšana SIA Datika Datoriekārtu darbības 4.81 reizes 9.27 reizes reizes pārvaldīšana SIA "Eko El" Metālapstrāde 24% 50% 2,20 reizes SIA DUS P Degvielas 519,79 nav datu nav datu mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās reizes SIA "Alfarent" Metālizstrādājumi 48% 18% nav datu SIA "LĪČEZERS AT" Ceļu un tiltu būve, 16% -6% -26% uzturēšana SIA"FITTERO" Vārti, žogi 5% -15% 8% SIA "RINGLA PLUS" Kūdras ieguve 2% 4% 11% SIA DANS G Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība 6% 69% 69% SIA MRK Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana SIA OZOLIŅA KONDITOREJA Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana 42% 65% 44% 21% 25% 33% SIA "CONES CONSTRUCTION" Kokapstrāde -14% -13% -5% SIA FURNI Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība 11% 49% 62% 21 Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem, Lursoft statistika,

16 SIA Ošānu Dolomīts Derīgo izrakteņu ieguve 2,04 reizes 9,44 reizes nav datu Kopš 2015.gada beigām darbojas Ikšķiles novada Uzņēmēju biedrība, kas ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs gadā Uzņēmēju biedrībā darbojas 21 biedrs. Pašvaldība nodrošina dažāda veida atbalstu uzņēmējdarbībai: 1) nodokļu atvieglojumus (nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem juridiskām personām); 2) līdzfinansējuma veidā Eiropas Savienības un citu fondu projektiem (t.sk. atbalsts vietējām iniciatīvām nozīmīgu projektu īstenošanai); 3) informatīvu atbalstu (semināru, kursu, pieredzes apmaiņu veidā). Pašvaldība organizē konkursu Uzņēmēju gada balva, godinot nozīmīgākos uzņēmējus 22. Funkcijai Ekonomiskā darbība, kas ietver Attīstības nodaļas, Tūrisma informācijas centra, Būvvaldes darbību un autoceļu uzturēšanu, izdevumi 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājušies par 5,6% Nodarbinātība un bezdarbs Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa gadā Ikšķiles novadā pavisam (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu, kas ir mazāks par 50) bija 927 EUR, bet neto 663 EUR. Savukārt sabiedriskajā sektorā bruto samaksa 2017.gadā bija 974 EUR, bet neto 695. Vērtējot nodarbināto skaitu pēc faktiskās darba vietas 25, secināms, ka vidējais darbinieku skaits Ikšķiles novadā no darbiniekiem 2010.gadā pieaudzis līdz darbiniekiem 2016.gadā. Bezdarba līmenis 26 Ikšķiles novadā 2018.gada 28.februārī bija 2,8% jeb 158 reģistrētie bezdarbnieki. No tiem 93 bija sievietes, bet 65 vīrieši. 5 no visiem bezdarbniekiem bija ilgstoši bezdarbnieki, 13 invalīdi bezdarbnieki, 13 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, bet 11 pirmspensijas vecuma bezdarbnieki. Sadalījumā pa vecuma grupām lielākā daļa reģistrēto bezdarbnieku ietilpst vecuma grupā no 25 līdz 29 gadiem un gadiem. Pēc izglītības līmeņa 61 personai no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ir augstākā izglītība, 57 profesionālā izglītība, 24 vispārējā vidējā, 14 pamatizglītība, bet 2 zemāka par pamatizglītību. Kopumā no visiem 2018.gada 28.februārī reģistrētajiem bezdarbniekiem 118 jeb 75% bezdarba ilgums 21; 13% 15; 9% 13; 8% 16; 10% Vecuma grupas 9; 6% 20; 13% 1; 1% 12; 8% 26; 16% 25; 16% un vairāk 8.ilustrācija: Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa vecuma grupām uz (NVA) 22 Ikšķiles novada pašvaldības Publiskais pārskats, 2017 (apstiprināts ) 23 Ikšķiles novada pašvaldības Publiskais pārskats, 2017 (apstiprināts ) 24 DSG07. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (euro), Centrālā statistikas pārvalde 25 JVSG071. Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos, Centrālā statistikas pārvalde 26 Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem, 2018.gada februāris, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 16

17 bija līdz 6 mēnešiem, bet 35 tas ilga laika periodā no 6 līdz 12 mēnešiem. Tikai 5 personām bezdarba ilgums pārsniedza 1 gada posmu Tūrisms Ogres Zilie kalni u.c.). Galvenie tūrisma attīstības virzieni Ikšķiles novadā ir nodefinēti Ikšķiles novada tūrisma attīstības stratēģijā gadam, kas apstiprināta 2016.gada 30.martā (Stratēģija). Stratēģijā veikts tūrisma jomas raksturojums Ikšķiles novadā un noteikta novada tūrisma attīstības vīzija, mērķi, uzdevumi un prioritārie tūrisma attīstības virzieni laika posmam līdz 2021.gadam. Ikšķiles tūrisma tēls bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums (populārākais objekts Svētā Meinarda sala) un dabas tūrisma iespējas (Daugava, Mazā Jugla, Dubkalnu karjers, Saskaņā ar Stratēģiju kā Ikšķiles novada tūrisma attīstības virzieni izvirzīti: Aktīvais tūrisms pieprasīts tūrisma veids gan vietējo iedzīvotāju, gan novada viesu vidū. Mērķis attīstīt velo un pastaigu maršrutu infrastruktūru, apvienojot aktīvo tūrismu ar dabas izziņas un kultūrvēsturisko tūrismu; Ģimenes tūrisms tūrisma objektu veidošana individuālajiem tūristiem un ģimenēm ar bērniem; Kultūras tūrisms organizējot dažādus kultūras pasākumus, kā arī ilgtspējīgi attīstot kultūrvēsturiskos objektus; Gastronomiskais tūrisms iespēja organizēt un popularizēt ikgadēju festivālu Ikšķiles garša, kā arī attīstīt konceptu Ražots Ikšķilē, kas veicinātu Ikšķiles novada uzņēmēju atpazīstamību ārpus novada robežām, kā arī atbalstītu un stimulētu jaunu, unikālu produktu veidošanu; Izziņas tūrisms; Sporta tūrisms; Sakrālais tūrisms. Ikšķiles pilsētā izveidots Tūrisma informācijas centrs, kuru 2017.gadā apmeklēja 1296 cilvēki, no tiem 36 ārvalstu tūristi no 7 valstīm. Tūrisma informācijas centrs aktīvi strādā pie novada tūrisma jomas attīstības un popularizēšanas, iesaistās dažādos projektos, piedalās izstādēs. Kopš 2014.gada vasaras Ikšķiles novads kopā ar Ogres, Salaspils, Stopiņu, Ķekavas un Baldones novadiem apvienojas Daugavas lejteces tūrisma reģionā, lai kopīgi reklamētu novadu tūrisma piedāvājumu. Sadarbība izpaužas kā kopīga dalība tūrisma nozares izstādēs, tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanā reģionā, kā arī dažādu aktivitāšu veidošana potenciālajiem reģiona apmeklētājiem un interesentiem. Pašvaldības tīmekļa vietnē ir iespējams iepazīties ar tūrisma piedāvājumu novadā, tāpat par aktualitātēm novadā saistībā ar tūrismu var uzzināt apmeklējot Faceboook tīmekļa vietni. Tāpat aktīvi tūrisma jomas attīstībā un popularizēšanā piedalās vietējie uzņēmēji un Ogres un Ikšķiles novadu PA Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa Zilie kalni attīstības aģentūra, kuras pamatdarbība saistīta ar kompleksa plānveida apsaimniekošanu, nodrošinot dabas aizsardzību un rekreāciju, kā arī organizējot un koordinējot daudzveidīgus pasākumus veselīga, sportiska dzīvesveida, vides aizsardzības un kultūrvēsturisku vērtību popularizēšanai. 17

18 3.4. Transporta infrastruktūra un mobilitāte Novada transporta infrastruktūras tīklu veido valsts autoceļi, pašvaldības ceļi un ielas u.c. ceļi, kā arī dzelzceļa līnija (6.attēls). Novada teritoriju šķērso valsts autoceļi: valsts galvenais autoceļš A6 Rīga Daugavpils Krāslava Baltkrievijas robeža (Patarnieki). Autoceļš ar intensīvu transporta plūsmu, kas sadala Ikšķiles pilsētu divās daļās, pilsētas teritorijā 2 km garumā, sasaista 4 divlīmeņu krustojumi, 3 gājēju tuneļi un Skolas ielas caurbrauktuve zem autoceļa estakādes; valsts reģionālie autoceļi: P5 (E22) Ulbroka Ogre; P10 Inčukalns Ropaži Ikšķiles un P80 (E22) Tīnūži Koknese; valsts vietējie autoceļi: V965 Kaparāmurs Dobelnieki; V966 Turkalne Tīnūži un V968 Ogre Jugla. Kopējais valsts autoceļu garums novada teritorijā sastāda 57 km, no tiem ar asfaltbetona segumu ir 38 km, bet ar šķembu un grants segumu 19 km 27. Nozīmīgākie vides riski, kas saistīti ar transporta infrastruktūru, ir bīstamo kravu pārvadājumi un trokšņi. Valsts autoceļš A6 Rīga Daugavpils Krāslava Baltkrievijas robeža (Patarnieki) uzskatāms par vienu no lielākajiem vides piesārņojuma avotiem novadā. Lai arī autoceļa posms Ikšķiles pilsētas teritorijā ir salīdzinoši drošs, tomēr pastāv risks iedzīvotāju drošībai gadījumos, ja avārijās iesaistītas automašīnas, kas pārvadā bīstamās kravas. Pašvaldības ceļu kopējais garums sastāda 83 km, no tiem ar asfaltbetona segumu ir 10 km, bet 73 km ar šķembu un grants segumu. Pašvaldības ielu kopējais garums sastāda 68 km, ar asfaltbetona segumu 34 km, ar šķembu un grants segumu 34 km 28. Pašvaldība katru gadu veic ieguldījumus pašvaldības ielu un ceļu sakārtošanā, kā rezultātā pašvaldības grants un šķembu seguma ceļi ir labā kvalitātē. Šos darbus pašvaldība deleģējusi kapitālsabiedrībai SIA Ikšķiles māja. Arī turpmākajos gados tiks uzturēti novada ceļi un ielas, kā arī uzlabota to kvalitāte, izmantojot pašvaldībai piederošajā karjerā iegūto grants - šķembu materiālu. Atsevišķu ceļu un ielu uzturēšanas un sakopšanas darbus ierobežo īpašuma tiesības, jo tie neatrodas pašvaldības īpašumā. Novadu šķērso dzelzceļa līnija Rīga Daugavpils. Izmantojot dzelzceļa līniju, tiek veikti kravu un pasažieru pārvadājumi. Kravas pārvadājumiem tuvākā ir Ogres dzelzceļa stacija. Dzelzceļa kustības intensitāte ir augsta. Ikšķiles pilsētā, kā arī Saulesdārza ciemā pie robežas ar Salaspils novadu, atrodas dzelzceļa pārbrauktuves. Ceļi kopumā veido labi attīstītu ceļu tīkla karkasu, kas nodrošina piekļūšanu apdzīvotajām vietām un ražošanas objektiem. Kā progresīvu attīstāmu pārvietošanās veidu var minēt velotransportu, kas nodrošina tūrisma attīstību novadā, iedzīvotāju veselīga dzīves veida izkopšanu un iespēju pārvietoties starp salīdzinoši netāli izvietotām apdzīvotām vietām. Esošajā situācijā novadā ir vāji attīstīts veloceliņu tīkls. Gan Ikšķiles novada, gan apkārtējo novada iedzīvotāji velobraukšanai aktīvi izmanto Rīgas HES aizsargdambja virsu un veco šoseju jeb Līvciema un Rīgas ielu, kas iet paralēli Daugavas upei, virzienos Ikšķile Saulkalne, Ikšķile Ogre. Apvienotais gājēju/velobraucēju celiņš pilsētā ir izbūvēts aptuveni 10 km garumā. Pilsētā velobraucēji izmanto gan ielas, gan ietves. Pārējās apdzīvotās vietās nav ierīkoti speciāli veloceliņi vai apvienotie gājēju/veloceliņi. Ikšķiles novada teritorijā atrodas mazās aviācijas lidlauks. 27 Avots: Centrālā statistikas pārvalde, uz 2017.gada sākumu 28 Avots: Centrālā statistikas pārvalde, uz 2017.gada sākumu 18

19 Iedzīvotāju novērtējums par ielu un ceļu tehniskā stāvokļa kvalitāti (2018.gada aptauja): Ar ielu un ceļu tehnisko stāvokli bija apmierināti vai drīzāk apmierināti tikai 38,5% no aptaujas respondentiem, 59% respondentu ielu un ceļu tehniskais stāvoklis tomēr drīzāk neapmierina vai neapmierina. Iedzīvotāju novērtējums par velo ceļu, velomaršrutu kvalitāti (2018.gada aptauja): Ar velo ceļu, velomaršrutu kvalitāti apmierināto un neapmierināto respondentu skaits bija ļoti līdzīgs, t.i., apmierināti 44,8%, bet neapmierināti 46,6%. Iedzīvotāju novērtējums par gājēju ietvju, celiņu, gājēju pāreju kvalitāti (2018.gada aptauja): Ļoti līdzīgi kā ar velo ceļu, velomaršrutu kvalitāti, arī par gājēju ietvju, celiņu un pāreju kvalitāti apmierināti respondenti bija 53,4%, bet neapmierināti 43,8%. 6.attēls. Transporta infrastruktūra 19

20 Sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina autobusu un dzelzceļa pārvadājumi. No Rīgas, Ogres uz Ikšķili (arī pretējā virzienā) autobusu satiksmi nodrošina starppilsētu autobusi. Sabiedriskā transporta maršruti caur Ikšķiles novadu kursē pa valsts galveno autoceļu A6 un valsts reģionāliem autoceļiem. Ikšķiles pilsētu ar Tīnūžu ciemu nodrošina viens sabiedriskā transporta maršruts Rīga - Taurupe. Starppilsētu sabiedrisko autobusu pakalpojumu nodrošina vairāki pasažieru pārvadātāji AS Nordeka (Rīga Ogre; Rīga Madona; Rīga Jaunjelgava Subate, Rīga Madona - Lubāna), SIA Ogres autobuss (Rīga Ogre; Rīga Madliena; Rīga Taurupe; Rīga Ogre - Ogresgals), AS CATA (Rīga Aizkraukle) un SIA Norma A (Rīga Rēzekne). No Rīgas uz Tīnūžiem kursē sabiedriskais transports piecas reizes dienā maršrutos Rīga Tīnūži Ogre, Rīga Taurupe (caur Ikšķiles pilsētu) un Rīga Tīnūži Ogre MRS. Starppilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumu šajā maršrutā nodrošina AS Liepājas autobusu parks. Pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus vairākos maršrutos. Pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu nodrošina AS Pasažieru vilciens. Ikšķilē atrodas dzelzceļa stacija Ikšķile. Ikšķiles novada teritorijas tuvumā, aptuveni 250 m no Saulesdārza ciema robežas atrodas dzelzceļa stacija Saulkalne, ko aktīvi izmanto arī Ikšķiles novada iedzīvotāji. Ikšķilē pie dzelzceļa stacijas sliežu ceļam abās pusēs ir ierīkoti auto stāvlaukumi jeb tā saucamie park&ride. Iedzīvotāju novērtējums par sabiedriskā transporta maršrutu pieejamību (2018.gada aptauja): Ar sabiedriskā transporta maršrutu pieejamību apmierināti bija 31,4% no respondentiem, kuri izmanto sabiedrisko transportu, jo 42,5% respondentu uz šo jautājumu atbildēja, ka nav viedokļa / neizmanto. Iedzīvotāju novērtējums par sabiedriskā transporta reisu skaitu (2018.gada aptauja): Ar sabiedriskā transporta reisu skaitu apmierināti bija 27,3% no respondentiem, kuri izmanto sabiedrisko transportu, jo 41,6% respondentu uz šo jautājumu atbildēja, ka nav viedokļa / neizmanto. Iedzīvotāju novērtējums par sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāti (2018.gada aptauja): Respondenti, kuri izmanto sabiedrisko transportu ar sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāti apmierināti bija 28,9%, 46,3% šo pakalpojuma kvalitāti nevarēja novērtēt, jo nav viedokļa vai neizmanto. 20

21 3.5. Komunālā infrastruktūra 7.attēls. Sabiedriskais transporta pieejamība Ikšķiles novadā ar komunālās saimniecības un teritorijas labiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu nodarbojas Ikšķiles novada pašvaldības SIA Ikšķiles māja. Sabiedrība ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kura darbojas, pamatojoties uz likumu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un Komerclikumu. Ikšķiles novada pašvaldības SIA Ikšķiles māja dibināta 2011.gada 13.maijā, saimniecisko darbību uzsāka gada 1. augustā. Sabiedrības saimnieciskā darbība ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana, siltumenerģijas ražošana, piegāde un realizācija Ikšķiles pilsētā, ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu ciemā, pilsētas lietus kanalizācijas ekspluatācija un remonts, Ikšķiles novada pašvaldībai piederošās teritorijas labiekārtošana, kā arī karjera izstrāde, novada ielu un ceļu remontdarbi Centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojums Centralizētie ūdensapgādes tīkli novadā ir pieejami Ikšķiles pilsētā un Tīnūžos. Centralizētie kanalizācijas tīkli ir pieejami Ikšķiles pilsētā un Tīnūžos. Centralizētās kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti attīrīšanai uz notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtām (NAI). Ikšķiles pilsētas NAI un dūņu lauki atrodas Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā. 21

22 PSIA Ikšķiles māja Ūdensapgādes un kanalizācijas dienests katru gadu veic nepieciešamos uzturēšanas darbus ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu, ūdens atdzelžošanas staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai Ikšķiles pilsētā, Tīnūžu un Ceplīšu ciemos. Ikšķiles pilsētā, attīstības programmas gadam izstrādes laikā, tiek īstenots projekts Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu, kura ietvaros tiks veikta kanalizācijas tīklu un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi Centralizētās siltumapgādes pakalpojums un energoefektivitāte Pašvaldībā ir izstrādāts Ikšķiles novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns gadam, kas ticis izstrādāts Eiropas Komisijas programmas Intelligent Energy Europe projekta Conurbant ietvaros ar mērķi veicināt pārdomātu pašvaldības izaugsmi, izpratni par kvalitatīvu un tīru apkārtējo vidi, ilgtspējīgu un energoefektīvu attīstību. Ikšķiles novadā tiek ražota gan siltumenerģija, gan elektroenerģija. Saražotā siltumenerģija tiek piegādāta patērētājiem Ikšķiles pilsētas teritorijā, bet saražotā elektroenerģija tiek nodota valsts kopējā elektroenerģijas tīklā. Ārpus Ikšķiles pilsētas siltumenerģija tiek ražota lokāli (individuālās apkures iekārtās). Elektroenerģija tiek ražota Dobelnieku hidroelektrostacijā (HES), kas izveidota uz Mazās Juglas, Tīnūžu pagastā. Ikšķiles novadā nav uzstādītas koģenerācijas stacijas. Siltumenerģijas ražošanai pilsētā tiek izmantots fosilais kurināmais dabasgāze. Lielākās katlu mājas, kas nodrošina centralizēto siltumapgādi pilsētā atrodas Dainu ielā 4a un Birzes ielā 33. Pārējās katlu mājas pilsētā un pagastā ir izveidotas lokālai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un publisko ēku apsildei. Individuālās apkures iekārtas uzstādītas daļā no pašvaldības ēkām, piemēram, Tīnūžu tautas nams, Tīnūžu sākumskola. Individuālā apbūve un daudzdzīvokļu apbūve Tīnūžos izmanto lokālo jeb vietējo siltumapgādes risinājumu. Dainu ielas 4a, Ikšķilē katlu mājai 2010.gadā ir veikta rekonstrukcija. Katlu māja ar siltumapgādi nodrošina to pilsētas centrālo daļu, kas atrodas starp dzelzceļa līniju un autoceļu A gadā tika īstenota siltumtīklu renovācija, kā rezultātā tika samazināti siltuma zudumi no katlu mājas līdz patērētājam. Birzes ielas 33, Ikšķilē katlu māja ar saražoto siltumenerģiju apgādā vienu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un vairākas pašvaldības iestādes u.c. ēkas. Ielu apgaismojums ir nodrošināts Ikšķilē un Tīnūžos, kur uzstādīti gan dzīvsudraba, gan arī nātrija gaismekļi. Pašvaldībā ir realizēti daudz ēku energoefektivitātes pasākumi gan pašvaldības ēkām, gan daudzdzīvokļu dzīvojamam sektoram, bet ir jāturpina veikt atsevišķu ēku siltināšanas darbi. Pašvaldība no savas puses, lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanu, sniedz finansiālu atbalstu dokumentācijas sagatavošanai. 22

23 Iedzīvotāju novērtējums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti (2018.gada aptauja): Ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma kvalitāti bija apmierināti 41% no aptaujas respondentiem, savukārt par pakalpojuma kvalitāti viedokļa nebija jeb neizmanto 41,6% respondentu. Iedzīvotāju novērtējums par ielu apgaismojuma kvalitāti (2018.gada aptauja): Ar ielu apgaismojuma kvalitāti bija apmierināti 66,2% aptaujas respondentu, neapmierināti jeb drīzāk neapmierināti 30,8% Atkritumu apsaimniekošana Ikšķiles novada pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus Nr.4/2012 Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā, kas nosaka sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un šķidro sadzīves atkritumu (notekūdeņu), apsaimniekošanas kārtību Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ikšķiles novadā ir nodrošināta atkritumu šķirošanas iespējas, kopumā novada teritorijā 2018.gadā ir pieejami atkritumu šķirošanas konteineri 17 vietās 29 : Nr.p.k. Atkritumu šķirošanas konteineru novietnes vietne Sadzīves atkritumu veidi 1. Reinpētera iela 4, Ikšķile Stikls, MAK 30, PET 2. Kastaņu iela 9, Ikšķile Stikls, MAK, PET 3. Dainu ielas piebrauktuve (aiz Dainu ielas 3), Ikšķile Stikls, MAK, PET 4. Starp Melioratoru iela 6 un 8, Ikšķile Stikls, MAK, PET 5. Rīgas iela 2, Ikšķile Stikls, MAK, PET 6. Centra apbūves piebrauktuve (pie Skolas ielas 13), Ikšķile Stikls, MAK, PET 7. Centra apbūves piebrauktuve (starp Melioratoru ielu 4 un 8), Ikšķile Stikls, MAK, PET 8. Ziedu iela 31, Ikšķile MAK 9. Skolas iela 2, Ikšķile MAK 10. Pārbrauktuves iela 9A, Ikšķile Stikls, MAK, PET 11. Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile Stikls 12. Peldu iela 22, Ikšķile Stikls 13. Dārza iela 13, Ikšķile Stikls, PET 14. Mūrkroga iela 27, Ikšķile Stikls, MAK, PET 15. Bērzu iela 1, Ikšķile Stikls, MAK, PET 16. Lejas iela, Ikšķile Stikls, MAK, PET 17. Kraujas, Tīnūži, Tīnūžu pag. Stikls, MAK, PET Ikšķiles novada, Tīnūžu pagasta, Kaparāmuru karjers - Ezeri ir izveidots šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kurā pieņem plastmasas atkritumus un izlietoto plastmasas iepakojumu; papīru, kartonu un tā iepakojumu; koksni un izlietoto koka iepakojumu; stikla iepakojumu u.c. veida stikla atkritumus; metāla iepakojumu; sadzīvē radušos bīstamos atkritumus; smēreļļas, svinu saturošus elektriskos akumulatorus, elektriskos akumulatorus; galvaniskos elementus un baterijas, citus elektriskos akumulatorus; visu veida riepas; eļļas filtrus; elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus; liela izmēra dzēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus; gāzizlādes spuldzes un bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus. Laukuma apsaimniekotājs ir SIA Clean R. Ikšķiles novadā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu nodrošina SIA Clean R. 29 Datu avots: Ikšķiles novada pašvaldības tīmekļa vietne 30 MAK - makulatūra 23

24 Iedzīvotāju novērtējums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti (2018.gada aptauja): Ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti bija apmierināti 73,3% Ikšķiles novada iedzīvotāju, kas izmanto konkrēto pakalpojumu. Iedzīvotāju novērtējums par novada vides sakoptību (2018.gada aptauja): Ar vides sakoptības kvalitāti bija apmierināti 85,7 % aptaujas respondentu Elektroapgāde Ikšķiles novada teritoriju šķērso viena elektropārvades līnija ar nominālo spriegumu no kv un divas augstsprieguma līnijas ar nominālo spriegumu lielāku par 110 kv (330 kv). Šīs līnijas atrodas vienotā sistēmā un tās apkalpo AS Augstsprieguma tīkls. Pašvaldības teritorijā elektroenerģijas patērētāji barojas no 20 kv un 0,4 kv elektrotīkla, ko apkalpo AS Sadales tīkls Gāzesapgāde Ikšķiles novada apdzīvotajās vietās gāzes apgāde iespējama no esošajiem augstā, vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadiem. Ikšķiles novada teritoriju šķērso maģistrālais gāzesvada Rīga - Daugavpils DN 500 mm, maģistrālā gāzesvada atzars uz GRS Ogre DN 200 mm un GRS Ogre. Maģistrālo gāzesvadu sistēmu Ikšķiles novada teritorijā apkalpo AS Latvijas Gāze. Ikšķiles novada teritorijā atrodas esošie augstā spiediena (P<0,6 MPa), vidējā spiediena (P<0,4 MPa un P<0,01 MPa) un zemā spiediena (P<0,0025 MPa) sadales gāzesvadi Telekomunikācijas, internets Telekomunikāciju sektorā novadā darbojas vairāki operatori. Fiksēto publisko telekomunikāciju tīkla operators ir uzņēmums SIA Lattelecom. Mobilo telekomunikāciju sfērā darbojas trīs operatori SIA Latvijas mobilais telefons, SIA Tele2, SIA Bite Latvija. Novadā vairākās vietās ir pieejami publiskie interneta (Wi-Fi) pieejas punkti - Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas ēkā, Tūrisma informācijas centrā, Veselības un sociālo lietu pārvaldes ēkā, bibliotēkās, Ikšķiles tautas namā un kultūras mantojuma centrā Tīnūžu muiža. Publiskie interneta pieejas punkti ir ar un bez piekļuves datortehnikai. 24

25 8.attēls. Inženierkomunikāciju tīkli un objekti 3.6. Publiskā ārtelpa un dabas vērtības ZEMES RESURSI Ikšķiles novada kopējā platība ir 13071,1 ha, lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 4273,1 ha (33%), mežs 6094,2 ha (47%), krūmāji 201,0 ha (1,5%), purvi 16,7 ha (0,1%), ūdensobjektu zeme 803 ha (6%), zeme zem ēkām un pagalmiem 512,8 ha (3,9%), zeme zem ceļiem 540,0 ha (4,1%) un pārējās zemes 630,3 ha (4,8%) 31. Pēc zemes lietošanas veida novadā vislielākās platības aizņem meža zeme - 47% no kopējās novada platības. 512, , ,1 630,3 6094,2 Mežs LIZ Ūdensobjektu zeme Krūmāji Purvi Zeme zem ēkām, pagalmiem Zeme zem ceļiem Pārējās zemes 9.ilustrācija. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (ha) 31 Datu avots: Valsts zemes dienests,

26 Zemes vienību skaits, kuru zemes lietošanas veids ir mežs sastāda 222 zemes vienības. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 33% no novada kopējās platības. Zemes vienību skaits, kuru zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes sastāda 2490 zemes vienības. Vidējais svērtais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums Tīnūžu pagastā 2014.gadā bija 37 balles/ha. ZEMES DZĪĻU KRĀJUMI Ikšķiles novada zemes dzīlēs atrodas smilts grants, smilts, kūdras un dolomīta derīgo izrakteņu krājumi. Derīgo izrakteņu ieguve 2017.gadā notika 2 smilts grants atradnēs, 1 kūdras ieguves atradnē, 4 dolomīta atradnēs un 1 smilts grants un smilts ieguves atradnē, kur derīgie izrakteņi tika izmantoti šķembu ražošanai, būvniecībai, ceļu un ielu remontam vai ceļu uzturēšanai: Vārpas smilts ieguve (uzņēmējsabiedrība - SIA Līčezers AT ), būvniecībai; Miemenes 3 kūdras ieguve (ieguvējs Andrejs Klimenko), lauksaimniecībā; Valsts nozīmes atradne Kranciems dolomīta ieguve (uzņēmējsabiedrības - SIA ABMARK, SIA Saulkane-S ) šķembām, celtniecības kaļķu, dolomīta miltu ražošanai; Meža Ošāni dolomīta ieguve (uzņēmējsabiedrība - SIA Ošānu Dolomīts ) šķembu ražošanai; Miemenes 3 smilts ieguve (ieguvējs Andrejs Klimenko), būvniecībai; Kaparāmuri smilts grants un smilts ieguve (ieguvējs SIA Ikšķiles māja, būvniecībai, ceļu un ielu remontam; Vārpas dolomīta ieguve (uzņēmējsabiedrība - SIA Līčezers AT ), būvniecībai; Miemenes 3 dolomīta ieguve (ieguvējs Andrejs Klimenko), būvniecībai. Savukārt no 2017.gada bilances izslēgta dolomīta atradne Lāsītes un smilts atradne Lāsītes. Ikšķiles pilsētas centralizētai ūdensapgādei SIA Ikšķiles māja iegūst dzeramo ūdeni no pazemes atradnes Ikšķile urbuma (Nr. datu bāzē Urbumi DB614130). ŪDENS RESURSI Ikšķiles novada hidrogrāfiskais tīkls ietilpst Daugavas upju baseina apgabalā. Cauri novadam plūst vairākas upes, lielākās no tām ir Daugava un Mazā Jugla. Novadā ir trīs ezeri Selēku ezers, Mežezers un Velnezers, kā arī Dubkalnu ūdenskrātuve. Ūdens resursu pieejamība novada teritorijā dod plašas iespējas attīstīt rekreācijas, aktīvās atpūtas un sporta aktivitātes uz ūdens, kā arī ūdens tūrismu. Daugavas upe ir nozīmīgs ūdens resurss novada iedzīvotājiem un viesiem. Gar Ikšķiles novadu Daugava plūst 10 km garumā. Daugava tiek izmantota makšķerēšanai, aktīvai atpūtai uz ūdens (peldēšana, SUP iespējas), kā arī izbraucieniem ar ūdens transporta līdzekļiem. Arī Daugavas krasti tiek izmantoti kā rekreācijas, aktīvās atpūtas un sporta iespējas. Ikšķiles pilsētā, Rīgas ielā 20 pie Daugavas ir iekārtota labiekārtota pludmales vieta (pieejama auto stāvvieta, pārvietojamās tualetes, pārģērbšanās kabīne, bērnu rotaļu laukums un kafejnīca/veikals), laivu piestātne Zemturu ielas galā, Ikšķilē, Rīgas HES ūdenskrātuves aizsargdambis (3,6 km Ikšķiles novadā), kas tiek izmantots gan pasīvai atpūtai (pastaigām, makšķerēšanai), gan aktīvai atpūtai (skrituļošana, riteņbraukšana, nūjošana, skriešana u.c. aktivitātes) gadā tika pabeigti Rīgas HES Ikšķiles aizsargdambja rekonstrukcijas un atjaunošanas darbi, kuru rezultātā ir veikta dzelzsbetona plātņu atjaunošana, veicot betonēšanu uz aizsargdambja slapjās nogāzes 30 tūkst. m 2 platībā, veikts parapetu remonts un deformācijas šuvju atjaunošana, atjaunots apgaismojums uz aizsargdambja, atjaunots gājēju un velobraucēju celiņš uz dambja virsas. Lai nodrošinātu vides pieejamību, izbūvēti trīs 26

27 serpentīni un kāpnes katras ielas galā, kas savienojas ar aizsargdambi, veikta dambja virsas apzaļumošana un labiekārtošana. Rīgas HES Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana pasargā no plūdu riskiem ap 1500 iedzīvotājus, kas dzīvo plūdu risku skartajā 252 ha Ikšķiles pilsētas teritorijā, palielina dabas teritoriju vērtību un pievilcīgumu, kā arī uzlabo Ikšķiles iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Rīgas HES aizsargdambis atrodas VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi. Mazā Juglas upe caur Ikšķiles novadu plūst 31 km garumā. Upe ir līkumota, ar vairākām krācēm un aizsprostiem, vietām nelieli smilšakmens un dolomīta atsegumi. Palu ūdeņu sezonā upe ir iecienīta laivotāju vidū. Uz Mazās Juglas ir uzbūvēta Dobelnieku HES. Selēku ezers ir 8,5 ha liels un atrodas Ikšķiles novada R daļā, priežu mežā. Ezers tiek izmantots aktīvai atpūtai uz ūdens peldēšanai gada vasarā tika atklāts Wild wake parks. Ezeram piegulošā teritorija nav labiekārtota, nav pieejams auto stāvlaukums, ņemot vērā to, ka ezers atrodas priežu mežā, ezera krastos nav pieejamas labiekārtotas publiskas ārtelpas teritorijas. Dubkalnu ūdenskrātuve atrodas tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa Zilie kalni teritorijā, kā arī īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) dabas parkā Ogres Zilie kalni. Ūdenskrātuve izveidojusies bijušā smilts grants karjera vietā, pēc karjera ieguves izbeigšanas. Vidējais dziļums ūdenskrātuvē ir 2,5 m, maksimālais dziļums 7 m. Apkārt ūdenskrātuvei izveidotas labiekārtotas atpūtas vietas, iecienīta peldvieta, aktīvās atpūtas laukumi. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI Ikšķiles novadā atrodas daļa no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka Ogres Zilie kalni (Natura 2000 teritorijas). Dabas parka kopējā platība ir 312 ha, parks atrodas arī Ogres novada Ogres pilsētā. Dabas vērtības dabas parkā - teritorijas lielāko daļu aizņem Latvijā ļoti rets Biotopu Direktīvas I pielikuma biotops - skujkoku meži uz osiem. Sastopamas 6 aizsargājamas augu sugas, kas raksturīgas mežiem uz osiem vai osveida vaļņiem - meža silpurene, smiltāju esparsete, šaurlapu lakacis, Ruiša pūķgalve, pundurbērzs, pļavas silpurene. Sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija. Dabas parkam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2011.gada līdz 2021.gadam. Dabas parkam nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Parka aizsardzību un izmantošanu regulē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Lai kvalitatīvi un ilgtspējīgi attīstītu tūrismu Ikšķiles un Ogres novados un apsaimniekotu 312 ha plašo dabas parka Ogres Zilie kalni teritoriju, un kopējo dabas parkam piegulošo pilsētmežu 438,38 ha platībā, sadarbojoties divām pašvaldībām, tika izveidota aģentūra Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa Zilie kalni attīstības aģentūra. Aģentūra darbojas, īstenojot vienotu vides aizsardzības, tūrisma, veselības veicināšanas un sporta attīstības politiku Ogres un Ikšķiles novadu interesēs. PARKI, SKVĒRI Ikšķiles pilsētā ir ierīkoti un labiekārtoti vairāki parki, skvēri, kas kalpo kā publiski labiekārtotas ārtelpas teritorijas atpūtai, kultūras pasākumiem u.c. aktivitātēm - Astoņsimtgades skvērs, Ozoliņu skvērs, Garnizona parks. Pēdējos gados pašvaldība gandrīz katru gadu labiekārto kādu skvēru pilsētas teritorijā. Garnizona parkā atrodas 5 valsts nozīmes dižkoki, kā arī 17 potenciālie dižkoki, sastopama arī īpaši aizsargājama ķērpju suga kausveida pleurostikta, kas liecina, ka pilsētā ir tīrs gaiss. Sastopama īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga spožā 27

28 skudra un lapu koku praulgrauzis, kas ir Eiropas līmeņa aizsargājama kukaiņu suga gada vasarā notika LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas maģistratūras studentu plenērs, kurā tika rastas idejas un priekšlikumi Garnizona parka teritorijas ainavas labiekārtošanai. KAPSĒTAS Ikšķiles novadā ir divas kapsētas, kurās notiek apbedījumi, tie ir Ikšķiles pilsētas kapi un Lazdukalna kapi. 9.attēls. Dabas un publiskās ārtelpas teritorijas Daudzi novada dabas resursi pilda vairākas funkcijas, gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, gan rekreācijas, gan aktīvās atpūtas un sporta funkcijas, kā arī tūrisma piedāvājuma funkcijas. BĒRNU ROTAĻU UN ATPŪTAS LAUKUMI Ikšķiles novada pašvaldības bērnu rotaļu un atpūtas laukumi ir: Atpūtas parks "Minku parks" - Pārbauktuves iela 9A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā; Rotaļu un atpūtas laukums pie Ikšķiles vidusskolas - Skolas ielā 2, Ikšķilē, Ikšķiles novadā; Rotaļu un atpūtas laukums - Rīgas ielā 20, Ikšķilē, Ikšķiles novadā; Rotaļu un atpūtas laukums pie dzīvojamās mājas Skolas ielā 15, Ikšķilē, Ikšķiles novadā. 32 Datu avots: Ikšķiles novada pašvaldības tīmekļa vietne 28

29 Iedzīvotāju novērtējums par aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojuma piedāvājuma kvalitāti (2018.gada aptauja): Ar aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojuma kvalitāti bija apmierināti 78,9% aptaujas respondentu. Ar aktīvās atpūtas pieejamību apmierināti bija 78,6 % aptaujas respondentu. 4. NOVADA ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA 4.1. Izglītība 2018./2019.mācību gadā Ikšķiles novada administratīvā teritorijā ir 8 izglītības iestādes, t.sk.: 5 pašvaldības izglītības iestādes Ikšķiles vidusskola, Tīnūžu sākumskola, PII Urdaviņa, PII Čiekuriņš, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola; 2 privātās izglītības iestādes - PII Ķiparu nams un biedrība Tautskola 99 Baltie zirgi teritoriālā struktūrvienība Ikšķiles Brīvā skola ; 1 valsts izglītības iestāde - PIKC Ogres tehnikums. Izglītības joma ir viena no prioritārajām pašvaldības darbības jomām. Nozīmīgākie projekti, kas īstenoti izglītības jomā pēdējos gados: - PII Urdaviņa piedalās ES Eiropas Sociālā fonda projekta Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā mācību satura aprobācijas īstenošanā; /2018.m.g. Ikšķiles vidusskola un Tīnūžu pamatskola ir iesaistījusies projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Tā ietvaros tiek organizētas mācību vizītes un interešu izglītības programmas. Finansējums: ,99 EUR, finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds. Projekta ilgums: ; - uzsākta sadarbība ar SIA Lielvārds. Skolā mācību procesa apmācībā tiek izmantotas elektroniskās grāmatas ( un digitālais mācību līdzeklis lai uzlabotu izglītības iestāžu darba organizēšanu, t.sk. skolēnu nokļūšanu uz olimpiādēm, konkursiem un sacensībām, Ikšķiles vidusskolai un Tīnūžu pamatskolai 2017./2018.m.g. tika iegādāti jauni mikroautobusi; /2019.m.g. tika atklāta Ikšķiles vidusskolas piebūve jauns sākumskolas korpuss. Ikšķiles vidusskolas pārbūves tika līdzfinansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Valsts budžeta, kā arī tika ieguldīti pašvaldības budžeta līdzekļi. Projekta kopējās izmaksas sastādīja ,43 EUR ieskaitot PVN, no kurām attiecināmās izmaksas ir ,18 EUR: ERAF finansējums ,00 EUR; Ikšķiles novada pašvaldības finansējums ,217,01 EUR un valsts budžeta dotācija ,42 EUR. Projekta mērķis bija palielināt Ikšķiles vidusskolas kapacitāti, izveidojot ergonomisku mācību vidi, lai sekmētu kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura ieviešanu. Projekta ietvaros tika izbūvēts jauns sākumskolas korpuss, uzlabota ergonomika un energoefektivitāte esošās vidusskolas telpās, veicot dienvidu fasādes logu nomaiņu un pārbūvējot ventilācijas un apkures sistēmu, kā arī labiekārtojot skolai piegulošo teritoriju. Vidusskolas vecajā korpusā modernizēti ķīmijas un fizikas kabineti, aktu zālē un sporta zālē ir atjaunoti grīdas klājumi. 29

30 gadā tika veikta Tīnūžu skolas (šobrīd sākumskola) reorganizācija, mainot izglītības pakāpi no klasei uz 1.-6.klasei, kā rezultātā izveidotas divas jaunas pirmsskolas izglītības grupas, labiekārtota un pielāgota teritorija pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām. Teritorija drošības nolūkos ir norobežota, bet pagalmā ierīkots bērnu spēļu laukums. Labiekārtošanas darbi pie tā neapstāsies vēl tiks izbūvēts iebraucamais ceļš un plašāks stāvlaukums pie skolas ēkas; /2019.m.g. Ikšķilē darbību uzsāka jauna PII Čiekuriņš. Projekta ietvaros izbūvēta un aprīkota 3523 m² liela pirmsskolas izglītības ēka un labiekārtota teritorija 2,1 hektāra platībā, kurā atrodas bērnu rotaļu un sporta laukumi, piebraucamais ceļš un autostāvvietas. Kopumā PII "Čiekuriņš" atkarībā no vecuma grupām varēs apmeklēt līdz 192 audzēkņiem. Tiek uzņemti bērni no 1,5 gadu vecuma, tajā skaitā arī bērni ar īpašām vajadzībām, sniedzot iespēju tiem apmeklēt peldēšanas nodarbības, sāls istabu, sportot un izmantot āra laukumus fiziskām aktivitātēm; - kopš 2018.gada aprīļa pirmsskolas vecuma bērnus var reģistrēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs arī elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Pirmsskolu pieteikumu reģistrs portālā - izglītības iestādes piedalās iniciatīvā Latvijas skolas soma, kas tiek īstenota Latvijas 100.gades pasākumu ietvaros; - Ikšķiles vidusskolā darbu uzsākuši 2 pedagogi - karjeras konsultanti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" SAM projekta "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros. Ikšķiles vidusskola Uz mācības uzsāka: 1019 skolēni, t.sk. 961 pamatizglītības programmā, 58 skolēni vispārējās vidējās izglītības programmā. Izglītojamo skaits ar īpašām vajadzībām 2018./2019.m.g. 28 skolēni. 42 klašu komplekti /2019.m.g. 1.klasēs mācības uzsāka 118 skolēni, bet 10.klasē 27 skolēni. Salīdzinot ar 2017./2018.m.g. kopējais skolēnu skaits ir palielinājies par 44 skolēniem /2019.m.g. Ikšķiles vidusskola īsteno 9 izglītības programmas un 32 interešu izglītības programmas: Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma; Pamatizglītības programma; Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā virziena programma; Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma; Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma; Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma; Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Jau vairākus gadus ir pieejami atbalsta personāla - psihologa, logopēda, speciālā pedagoga un sociālā pedagoga pakalpojumi gan bērniem, gan vecākiem un pedagogiem. Ikšķiles vidusskolai izstrādāts Attīstības plāns gadam. Skolā darbojas Skolēnu pašpārvalde, kas ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija un tā līdzdarbojas skolas darba organizēšanā. Lai atbalstītu skolēnu, pedagogu, vecāku vai personu, kuras realizē aizgādību, skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām 30

31 organizācijām, veicinot skolas noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu Ikšķiles vidusskolā ir izveidota Skolas padome. Tīnūžu sākumskola 2018.gadā bijusī Tīnūžu pamatskola tika reorganizēta par Tīnūžu sākumskolu, nodrošinot izglītību no 1.-6.klasei un pirmsskolas izglītību 6 grupiņās no 1,5 gada vecuma. Reorganizācijas rezultātā tika pielāgotas skolas telpas un labiekārtota teritorija atbilstoši piedāvātajiem izglītības posmiem. Pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta divās ēkās - Tīnūžu sākumskolas telpās un netālu esošajā Muižiņas ēkā mācības uzsāka 161 skolēns no klasei, t.sk. 1.klasē mācības uzsāka 11 skolēni, sākumskolas posmā 81 skolēns, 6 klašu komplekti. Savukārt pirmsskolas izglītības grupās 83 bērni. Izglītības iestāde īsteno 6 izglītības programmas un 8 interešu izglītības programmas: Vispārējā pirmsskolas izglītības programma; Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem; Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem; Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma; Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Pirmskolas izglītības posmam tiek piedāvāta interešu izglītība angļu valodas apguvē, tiek plānoti interešu pulciņi keramika, kustība un tautas dejas. Izglītības iestādē pieejams atbalsta personāls izglītības psihologs, sociālais pedagogs, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs. Arī Tīnūžu sākumskolā darbojas Skolas padome un izglītojamo pašpārvalde. Tīnūžu sākumskola līdzdarbojas Ekoskolu programmā, par sekmīgu darbu skola ir saņēmusi starptautisko Zaļo karogu. Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. Tīnūžu sākumskolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem septiņiem elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir: Eko padome, skolas vides pārskats, skolas vides rīcības plāns, pārraudzība un izvērtēšana, sasaiste ar mācību procesu, skolas un sabiedrības iesaistīšana un vides kodekss. PII Urdaviņa Uz : 357 bērni, t.sk. izglītojamo skaits līdz 5 gadu vecumam 183 bērni un izglītojamo skaits 5 gadi un vairāk 174 bērni, 16 grupiņas. Izglītības iestāde īsteno 3 izglītības programmas: Pirmsskolas izglītības programma; Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem; Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Izglītības iestādē tiek piedāvātas interešu izglītības programmas angļu valoda, sporta nodarbība, tautiskās dejas, dambretes spēle un robotika. 31

32 PII Čiekuriņš PII Čiekuriņš sāka darboties 2018./2019.mācību gadā. Uz : 172 bērni, t.sk. izglītojamo skaits līdz 5 gadu vecumam 143 bērni un izglītojamo skaits 5 gadi un vairāk 29 bērni, 8 grupiņas. Izglītības iestāde īsteno 3 izglītības programmas: Pirmsskolas izglītības programma; Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem; Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. PII pieejams peldbaseins un sāls istaba. Izglītības iestādē tiek piedāvātas interešu izglītības programmas angļu valoda, bet no 2019.gada janvāra bērniem būs pieejama mūzikas nodarbība ansamblis un tautiskās dejas. Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola Uz : kopā 307 izglītojamie mūzikas un mākslas novirzienā. Izglītības iestāde īsteno 11 profesionālās ievirzes izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla (2 programmas); Flautas spēle; Trompetes spēle; Klarnetes spēle; Saksofona spēle; Akordeona spēle; Klavierspēle; Vijoles spēle; Čella spēle; Kora klase. Tiek piedāvātas 5 interešu izglītības programmas, t.sk. mūzikas un mākslas studijas pieaugušajiem un mākslas studijas personām ar īpašām vajadzībām. Pie skolas darbojas amatiermākslas kolektīvs - Ikšķiles novada pūtēju orķestris Ikšķile. PPII Ķiparu nams Uz : 73 bērni, t.sk. izglītojamo skaits līdz 5 gadu vecumam 45 bērni un izglītojamo skaits 5 gadi un vairāk 28 bērni, 6 grupiņas. PPII Ķiparu nams īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu ar Montesori pedagoģijas metodi, integrējot Latviešu ābecei, ekoskolas un STOP 4-7 sociālo prasmju treniņu principus gadā izglītības iestāde uzsāka 10.sezonu. Ikšķiles Brīvā skola Uz : 40 bērni pirmsskolas izglītības posmā un 49 skolēni vispārizglītojošā posmā. Ikšķiles Brīvā skola ir tautskolas "99 Baltie zirgi" struktūrvienība Ikšķilē. Izglītības iestāde īsteno pirmsskolas un pamatizglītības programmu (no 1.-6.klasei), izmantojot tautas pedagoģijas pieeju un individuālas mācību metodes. Izglītības iestāde piedāvā daudzpusīgu nodarbību klāstu gan bērniem, gan pieaugušajiem. 32

33 Ogres tehnikums Profesionālās izglītības kompetences centrs Uz Ogres tehnikumā mācības uzsāka 1052 audzēkņi. Tehnikums piedāvā vairākas profesionālās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas. Tehnikums nodrošina dienesta viesnīcu. Tehnikums piedāvā Pieaugušo izglītības centra un Karjeras izglītības centra pakalpojumus. Interešu izglītība Pašvaldība un 2018.gadā ir licencējusi vairāk kā 20 privāto interešu izglītības programmu īstenotāju programmas, t.sk. 11 bērnu un jauniešu sporta nodarbību programmas. Privātajās interešu izglītības programmās pašvaldība līdzfinansē bērnu un jauniešu interešu izglītību, nodrošinot telpu un sporta bāzu lietošanu ar 99% atlaidi vai bez maksas, kā arī līdzfinansējot pedagogu darba samaksu un inventāra iegādi, piemēram, biedrībai Rasas krāsas un Jaunsardze. Pašvaldības papildus atbalsts izglītības jomas attīstības veicināšanai gan pedagogiem, gan izglītojamajiem Ik gadu tiek organizēts īpašs Skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums, kurā pateicības simbolu un naudas balvu 800 EUR apmērā tiek pasniegts 4 nominācijās par izcilu un ilggadēju, radošu pedagoģisko darbu, kvalitatīvu jaunās paaudzes izglītošanu novadā skolotājiem un bērnudārza audzinātājiem. Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamiem par izglītojamo ļoti labiem, teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību darbā piešķirtas naudas balvas. Ikšķiles vidusskolas klašu izglītojamie par labām un teicamās sekmēm mācībās saņem ikmēneša stipendijas. 9. un 12.klašu skolēniem, kuru vidējā atzīme mācību priekšmetos ir 8 balles un augstāka saņem naudas prēmiju: o o o absolvējot 9.klasi 70,00 Eur; absolvējot 12.klasi 100,00 Eur; no 600,00 Eur līdz 1000,00 Eur Ikšķiles vidusskolas 12.klašu skolēniem, kuriem, absolvējot 12.klasi vidējais gada vērtējums ir 8,5 balles un augstāks un vērtējumos visos mācību priekšmetos ir 7 balles un augstāks. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai izglītības iestādē daudzbērnu ģimenēm un 100% apmērā trūcīgajām un maznodrošinātām ģimenēm. Braukšanas izdevumu kompensāciju 100% apmērā ir tiesības saņemt: o ārpus Ikšķiles pilsētas teritorijas dzīvojošajiem izglītojamiem, kuri iegūst izglītību pašvaldības izglītības iestādēs, par braucieniem mācību gada laikā pašvaldības administratīvajā teritorijā no deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja maršrutā netiek nodrošināti pašvaldības organizēti skolēnu pārvadājumi un tādēļ izglītojamie izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos; o izglītojamiem par braucieniem mācību gada laikā ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas no deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ ar sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos, ja izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc izglītības programmas, kura pašvaldības izglītības iestādēs netiek īstenota. 33

34 Līdzfinansējums pašvaldības iestāžu pedagogu atlīdzībai. Visās izglītības iestādēs nodrošināta atbalsta komanda (psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds), t.sk. PII fizioterapeits un sākumskolas posmā skolotāja palīgs. Ar pašvaldības atbalstu tiek nodrošināts bērnu uzraudzības pakalpojums (aukles). Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums skolēniem, ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kuriem nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc speciālās izglītības programmas, kura pašvaldības izglītības iestādēs netiek īstenota. Pašvaldība nodrošina Ziemassvētku saldumu paciņas visiem pirmsskolas vecuma bērniem no viena gadu vecuma līdz 4.klasei. Iedzīvotāju novērtējums par izglītības jomas piedāvājuma kvalitāti (2018.gada aptauja): aptauja tika veikta laika posmā, kad pašvaldībā vēl nebija īstenota izglītības jomas reorganizācija un nebija pieejama jauna PII iestāde, līdz ar to, kā viens no galvenajiem izglītības pakalpojuma trūkumiem tika minēts PII iestāžu nepieejamība, kas vairs nav aktuāla, veicot izglītības jomas uzlabojumus pašvaldībā. Tāpat jāatzīmē, ka lielākā daļa no aptaujas respondentiem bija tādā vecuma posmā (70,2% respondentu bija vecuma posmā no gadiem), kad vairs nav tieša sakara ar izglītības iestāžu darbību vai arī vēl tikai būs sakars ar novada izglītības iestādēm, līdz ar to lielākā daļa respondentu ir snieguši atbildi nav viedokļa / neizmantoju. Ar pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu kvalitāti bija apmierināti 43,2% aptaujas respondentu, 43,2% respondentu nav viedokļa/ neizmanto. Ar vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu kvalitāti apmierināti bija 42,9 % aptaujas respondentu, 42,5% respondentu nav viedokļa / neizmanto. Ar profesionālās ievirzes izglītības iestādes pakalpojumu kvalitāti apmierināti bija 20,2 % aptaujas respondentu, 73,9% respondentu nav viedokļa /neizmanto. Ar interešu izglītības kvalitāti apmierināti bija 44,1% aptaujas respondentu, 42,9% respondentu nav viedokļa /neizmanto. Ar pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti apmierināti bija 18,9% aptaujas respondentu, 62,1% respondentu nav viedokļa /neizmanto. 34

35 4.2. Kultūra Kultūras pārvaldes struktūrvienības: Ikšķiles tautas nams; Tīnūžu tautas nams; attēls. Izglītības iestāžu izvietojums novadā Ikšķiles novads var lepoties ar senu un bagātu vēsturi, aktīvu kultūras dzīvi. Ikšķiles novada Kultūras pārvalde ir Ikšķiles novada pašvaldības struktūrvienība, kas izveidota, lai īstenotu pašvaldības kompetenci kultūras jomās. Kultūras pārvaldes darbības mērķi: koordinēt, pārraudzīt un organizēt kultūras darbību Ikšķiles novadā; veicināt Ikšķiles novada kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu; nodrošināt novada iedzīvotāju un viesu interesēm atbilstošu, kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pasākumu kopumu un šo pasākumu pieejamību; veicināt sabiedrības iniciatīvu un aktīvu līdzdarbību kultūras pasākumu rīkošanā un norisē.

36 Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka; Tīnūžu bibliotēka; Kultūras mantojuma centrs Tīnūžu muiža. Ikšķiles pilsētā ir izveidota un labiekārtota brīvdabas estrāde un brīvdabas skatuve Ozoliņa skvērā. Kultūras iestāžu izvietojums un kultūras pasākumu norišu vietas attēlotas 10.attēlā. Ikšķiles novada kultūras institūciju darbība ir daudzfunkcionāla. Kultūras pārvaldes struktūrvienības izkopj kultūras daudzveidību, nodrošina nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, veido labvēlīgu vidi tautas mākslas kolektīvu darbībai. Amatiermāksla ir viena no nozīmīgākajām latviešu nacionālās kultūras vērtībām. Ikšķiles novada pašvaldība nodrošina koru, vokālo ansambļu, deju kolektīvu, amatierteātra, folkloras kopas un citu kolektīvu darbībai nepieciešamo - mēģinājumu telpas, mēģinājumiem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, tērpu, nošu materiālu, deju aprakstu iegādi, kolektīvu vadītāja, diriģenta, asistenta, koncertmeistara darba samaksu, transporta pakalpojumus gadā kopā Ikšķiles tautas namā, Tīnūžu tautas namā un brīvdabas estrādēs notika 132 pasākumi (konferences, semināri, koncerti, izrādes, izstādes, izklaides sarīkojumi, festivāli, skates, literāri pasākumi, kino izrādes, izglītības un sporta struktūrvienību pasākumi, kā arī telpu nomas pasākumi u.c.), kurus apmeklējuši apmeklētāji. Pašvaldība ir veikusi lielus darbus kultūras iestāžu infrastruktūras uzlabošanā - veikta Tīnūžu tautas nama rekonstrukcija, Ikšķiles estrādes rekonstrukcija, kā arī izbūvēts Ozoliņa skvērs ar brīvdabas skatuvi. Ņemot vērā aktīvo kultūras dzīvi novadā pietrūkst kultūras iestāžu kapacitāte lielu pasākumu organizēšanā iekštelpās. Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka ir Ikšķiles novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība. Bibliotēkā ir Bērnu literatūras nodaļa, Lasītava, Pieaugušo abonements. Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu un doktorātu. Bibliotēka piedāvā bezmaksas pakalpojumus: bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrācija, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas un izguves iespējām; grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegšanu pēc lietotāju pieprasījuma abonementā vai izmantošanai uz vietas lasītavā; informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku, datu bāzu) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; bibliotēku, lasīšanu popularizējošu pasākumu (literatūras izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiski pasākumi) apmeklēšana; konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu. Bibliotēkas maksas pakalpojumi: kopēšana, printēšana un skenēšana. Bibliotēka piedāvā krājumu latviešu, krievu, angļu valodā, novadpētniecības materiālus, tematiskas mapes, bezmaksas internetu. Tīnūžu bibliotēka atrodas Tīnūžos vienā ēkā ar Tīnūžu pagasta pārvaldi un Tīnūžu tautas namu. Bibliotēka izvietota ēkas kreisajā pusē divās 76 m 2 telpās, no kurām viena ir grāmatu krātuve, bet otrā atrodas abonements 36

37 un lasītava. Bibliotēkā ir pieejams bezmaksas internets, lietotāju vajadzībām pieejami 5 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, ko nodrošina VA Kultūras informācijas sistēmas programma Trešais tēva dēls. Pārsvarā bibliotēku apmeklē Tīnūžu sākumskolas skolēni, kuri izmanto gan internetu, lai sagatavotu dažādus projektu darbus, gan lasa obligāto literatūru. Bibliotēkas maksas pakalpojumi: kopēšana un printēšana. Ikšķiles novada kultūras mantojuma centrs Tīnūžu muiža atrodas 20.gs. 30.gadu sākumā celtajā Tīnūžu muižas klētī un tā pamatekspozīcija veltīta latviešu strēlnieku kaujām pie Mazās Juglas upes 1917.gadā. Savas durvis apmeklētājiem kultūras mantojuma centrs vēra vaļā 2011.gada nogalē ar mērķi sekmēt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt sabiedrības interesi par to, kā arī atspoguļot Latvijas vēstures un kultūras norises, ietverot pasākumu klāstu dažādām paaudzēm un interesentiem, sākot no tradicionālās kultūras pasākumiem līdz kauju rekonstrukcijām. Novada kultūrvēsturiskais mantojums Ikšķiles novadā atrodas 11 valsts aizsardzībā esoši nekustamie kultūras pieminekļi (3.tabula, 11.attēls), kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr tabula. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi novadā Nr.p.k. Valsts Pieminekļa nosaukums Pieminekļa veids Atrašanās vieta aizsardzības Nr Kābeļu senkapi Arheoloģija Tīnūžu pag., pie Adatām, bij. Kābelēm Lejaskalnu pilskalns Arheoloģija Tīnūžu pagasts, pie Lejaskalniem Lielpāderu senkapi Arheoloģija Tīnūžu pagasts, pie Lielpāderiem Zemturu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Tīnūžu pagasts, pie Zemturiem Ankeršmitu senkapi Arheoloģija Tīnūžu pagasts, pie Ankeršmitiem un Drukām Ikšķiles viduslaiku baznīca Arhitektūra Daugavā uz salas Ikšķiles pareizticīgo baznīca Arhitektūra Ikšķile, Ikšķiles pareizticīgo draudzes kapos Ikšķiles luterāņu baznīca Arhitektūra Ikšķile, Kalēju iela Dzīvojamā ēka Arhitektūra Ikšķile, Jāņa Kugas iela Tīnūžu muižas pārvaldnieka Arhitektūra Tīnūžu pagasts, Tīnūži māja Ikšķiles brīvdabas estrāde Vēsturiska notikuma vieta Ikšķile, Lībiešu iela 4 Bez valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem Ikšķiles novadā atrodas vairākas ēkas vai objekti, kas glabā vēsturiskas apbūves vai notikumu liecības. To turpmāko izmantošanu ietekmē ēku stāvoklis, līdzšinējā izmantošana un īpašnieku iespējas un ieinteresētība. Iedzīvotāju novērtējums par kultūras pasākumu piedāvājuma kvalitāti un pieejamību (2018.gada aptauja): Ar kultūras pasākumu kvalitāti apmierināti bija 70,8% respondenti. Ar kultūras pasākumu pieejamību apmierināti bija 72% respondenti. 37

38 10.attēls. Kultūras iestāžu izvietojums novadā 38

39 4.3. Sports 11.attēls. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi novada teritorijā Ikšķiles novadā sporta nozare attīstās arvien straujāk un iedzīvotāji aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs gan kā dalībnieki, gan kā skatītāji gadā tika izstrādāta koncepcija Ikšķiles novada sporta attīstības koncepcija gadam (Koncepcija). Saskaņā ar Koncepciju kā galvenās prioritātes sporta jomas attīstībai noteiktas: (1) pilnveidot un uzlabot sporta infrastruktūru un (2) veicināt novada iedzīvotāju fizisko aktivitāti. Saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā pašvaldība noteikusi sporta veidus, kas prioritāri tiek finansiāli atbalstīti un tie ir basketbols, futbols un teniss. Lai realizētu sporta jomas attīstību, pašvaldība nodrošina sadarbību ar novada sporta organizācijām, biedrībām, pašvaldības sporta komandām un pašvaldības struktūrvienībām un realizē Koncepcijā nodefinētās prioritātes. Pašvaldībā par sporta pasākumu organizēšanu atbild Ikšķiles novada sporta pasākumu organizators. 39

40 Ikšķiles novada pašvaldības valdījumā esošās sporta bāzes: Ikšķiles vidusskolas sporta zāles un aprīkots sporta laukums jeb stadions: futbols, volejbols, basketbola laukumi, skrejceļš, tāllēkšanas bedre; Tīnūžu sākumskolas sporta zāle; Tenisa korts Ikšķilē; Tīnūžu pludmales volejbola laukumi; Sporta laukums Stadions : BMX trase, sporta laukums ar dabīgo segumu (zālājs); Tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas komplekss Zilie kalni teritorija; Petanka laukums Ikšķilē; Āra trenažieru laukums Ikšķilē; Multifunkcionāls laukums Tīnūžos. Ikšķiles novadā ir reģistrētas 11 sporta biedrības un organizācijas: Biedrība Igora Miglinieka sporta skola ; Biedrība BSSC Ikšķile ; Ikšķiles bērnu un jauniešu tenisa skola; Biedrība KS Sporta Klubs ; Biedrība Daiļslidošanas klubs Slidotprieks ; Salaspils karatē klubs ; SIA Gimnasium (aikido); Biedrība Vingro vesels ; Biedrība H.K. Ogre juniors ; SIA Amicus A (peldēt apmācība); SIA Amicus A (ūdens aerobika); Biedrība Sonkal (teikvando). Pašvaldībā reģistrētas 13 sporta komandas: Vīriešu volejbola komanda Tīnūži ; Sieviešu volejbola komanda Ikšķile ; Florbola komanda Ikšķile ; Veterānu basketbola komandas; Ikšķile I jauniešu basketbola komanda; Ikšķile II jauniešu basketbola komanda; Bekens/Tīnūži vīriešu basketbola komanda; Šaha turnīra organizators; FK Tīnūži futbola komanda; Biedrības Ikšķile Velo velokomanda; Biedrības XTeam Ikšķile komanda; Izturības sporta veidu komanda Izturība ; Skijoringa komanda Elkšņi / Ikšķile ; Biedrība sporta klubs Petank Ikšķile. Bez pašvaldības nodrošinātas un atbalstītas sporta infrastruktūras un sporta veidu pieejamības, sporta jomas un aktīvās atpūtas piedāvājumu papildina arī uzņēmēji, t.sk. privātās sporta bāzes un aktīvās atpūtas vietas: Peintbols Dilles ; EE Fitness ; Elkšņu moto trase; 40

41 Vidzemes ledus halle; Ūdens transporta līdzekļu noma; Ūdens atpūtas centrs Spadrops ; Ikšķiles lidlauks; SUP nomas vietas pie ūdensobjektiem; Atpūtas komplekss Turbas ; Kalnu slēpošanas komplekss Lejaskalni. Interešu klubs Green horse - treniņi jāšanas sportā, izjādes ar zirgiem u.c pakalpojumi. Ikšķiles novadā pieejamā sporta infrastruktūra un aktīvās atpūtas pieejamība attēlota 12.attēlā. Ar mērķi veicināt sporta aktivitātes un sporta nozares attīstību Ikšķiles novadā tiek īstenots: konkurss Par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai gadā un 2017.gadā sporta projektiem piešķirtais kopējais finansējuma apjoms bija 6000 EUR; finansējums sporta organizācijām, kuras īsteno pašvaldības licencētu interešu izglītības programmu bērniem un/vai pusaudžiem; atbalsts pašvaldībā reģistrētām sporta komandām un individuālajiem sportistiem; tiek organizēts sportistu godināšanas pasākums Ikšķiles novada sporta laureāts. Katru gadu novadā tiek rīkoti daudzpusīgi sporta pasākumi, kurus organizē gan pašvaldība, gan sporta biedrības un organizācijas ar pašvaldības atbalstu. Iedzīvotāju novērtējums par sporta un aktīvās atpūtas piedāvājuma kvalitāti un pieejamību (2018.gada aptauja): Ar sporta pasākumu kvalitāti apmierināti bija 67,4% respondenti. Ar sporta aktivitāšu bērniem pieejamību apmierināti bija 58,7% respondenti. Ar sporta aktivitāšu pieaugušajiem pieejamību apmierināti bija 51,6% respondenti. Ar aktīvās atpūtas iespēju pieejamību apmierināti bija 78,6% respondenti. 41

42 4.4. Veselības aprūpe un veselības veicināšanas pakalpojumi 12.attēls. Sporta infrastruktūras un aktīvās atpūtas pieejamība novadā Veselības un sociālo lietu pārvalde sastāv no divām pašvaldības struktūrvienībām, kas atrodas vienā ēkā: Veselības veicināšanas centrs; Ikšķiles novada Sociālo dienests. Sadarbojoties ar novada nevalstiskām organizācijām, Veselības un sociālo lietu pārvaldes telpās mājvietu radusi Ikšķiles novada Invalīdu biedrība un senioru biedrība Saulgrieži, kā arī folkloras draugu kopa Saulesmeitas. Veselības veicināšanas centrs nodrošina iedzīvotājiem medicīniskās rehabilitācijas un sociālās integrācijas pasākumus, piedāvā brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām novada iedzīvotāju grupām, kā arī veicina iedzīvotāju veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Higiēnas centrā iespējams izmantot dušas, kā arī veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumus. Veselības veicināšanas centrs piedāvā dažādas tematiskās aktivitātes/pasākumus un veselības veicināšanas pasākumus, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālās integrācijas pakalpojumus. Ikšķiles novadā ir nodrošināta primārā veselības aprūpe, pieejami zobārstniecības pakalpojumi un pieejami aptieku pakalpojumi. 42

43 Veselības aprūpes pakalpojumus novadā nodrošina ģimenes ārstu prakses: Ikšķiles doktorātā pieejamas 4 ģimenes ārsta prakses vietas un Tīnūžos viena ģimenes ārsta prakses vieta. Ikšķiles novada pašvaldībai pieder kapitāldaļas SIA Ogres rajona slimnīca. Ogres rajona slimnīca ir vienīgā Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīca bijušajā Ogres rajonā, kas sniedz neatliekamo palīdzību visu diennakti, kā arī piedāvā plašu ambulatoro pakalpojumu klāstu. Slimnīcā darbojas sešas nodaļas Uzņemšanas nodaļa, Ķirurģijas-traumatoloģijas nodaļa, Internā (terapijas un neiroloģijas) nodaļa, Ginekoloģijas-dzemdību nodaļa, Intensīvās terapijas-reanimācijas nodaļa, un Rehabilitācijas nodaļa gadā slimnīcai izbūvēts jauns piecstāvu korpuss, kurā izvietotas daļa stacionāra nodaļas, kā arī ambulatorā nodaļa un rehabilitācijas nodaļa. Ārstu skaits Ikšķiles novadā 2016.gadā bija 4 (skaits bez zobārstiem, ar stažieriem un rezidentiem). Rēķinot ārstu skaitu uz iedzīvotājiem, Ikšķiles novadā 2016.gadā bija 4,3 ārsti gadā Ikšķiles novadā tika veikti ambulatoriskie apmeklējumi pie ārstiem, no tiem bija ambulatorās pieņemšanas un 439 mājas vizītes. Ambulatoro apmeklējumu skaits uz 1 iedzīvotāju Ikšķiles novadā 2016.gadā bija 2,7 34, kas ir salīdzinoši zems rādītājs. Vidēji Latvijā ir 5,9 ambulatorie apmeklējumi uz 1 iedzīvotāju, bet Pierīgas reģionā 4, Sociālie pakalpojumi un sociālie pabalsti Sociālā dienesta klientiem tiek piedāvāti sociālie pakalpojumi, kurus novada trūcīgās un maznodrošinātās personas var saņemt bez maksas, t.sk.: transporta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem; psihologa pakalpojums; mākslas terapeita pakalpojums, kuru sniedz Veselības veicināšanas centra speciālists; Higiēnas centra pakalpojumi: veļas mazgāšana, veļas žāvēšana, dušas pakalpojums Veselības veicināšanas centrā. Atsevišķi sociālie pakalpojumi netiek nodrošināti pašvaldībā, tādejādi neieguldot finansējumu infrastruktūras izveidē un uzturēšanā, bet tiek pirkti, piemēram, Krīzes centrs Ogrē, atskurbtuves pakalpojums Rīgā gadā pašvaldība iesaistījusies deinstitucionalizācijas projektā, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu dzīvesvietā un sabiedrībā balstītus pakalpojumus pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Sociālā dienesta klientiem tiek piedāvāti sociālie pakalpojumi, kurus novada trūcīgās un maznodrošinātās personas var saņemt bez maksas Statistikas dati par 2016.gadu (dati atjaunoti ) 34 Statistikas dati par 2016.gadu (dati atjaunoti ) 43

44 Trūcīgās personas Trūcīgās ģimenes Maznodrošinātās personas ilustrācija. Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 35 Pašvaldība nodrošina šādus sociālā pabalsta veidus pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai; mājokļa pabalsts; pabalsts veselības aprūpei un bezmaksas ēdināšana PII un vispārizglītojošās izglītības iestādēs un sociālās garantijas audžuģimenēm un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Pašvaldība nodrošina šādus sociālā pakalpojuma veidus sociālo aprūpi institūcijā pieaugušajiem; sociālo aprūpi institūcijā bērniem; sociālo aprūpi mājās un transporta pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem Sociālā aprūpe institūcijā pieaugušajiem Sociālā aprūpe institūcijā bērniem Sociālā aprūpe mājās Transporta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem ilustrācija. Sociālo pakalpojumu saņēmušo personu skaits Ikšķiles novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2017.gadu 36 Ikšķiles novada pašvaldības publiskais gada pārskats, 2016.g., 2017.g. 44

45 4.6. Sabiedriskā kārtība 13.attēls. Veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu iestāžu izvietojums Sabiedriskās kārtības uzturēšanas funkciju, pamatojoties uz pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu, Ikšķiles novadā nodrošina Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļa. Ir izveidota atsevišķa grupa, kas nodrošina kārtību pie novada pašvaldības izglītības iestādēm. Pašvaldības policija pieņem iedzīvotāju iesniegumus visu diennakti un pastāvīgi nodrošina patrulēšanu novada administratīvā teritorijā. Novada teritorijā vairākās vietās ir uzstādītas videonovērošanas kameras gadā Pašvaldības policijas inspektoru skaits tika palielināts par divām amata vienībām, lai pastiprinātu drošības pasākumus pašvaldības izglītības iestādēs un nodrošinātu pašvaldības policijas uzraudzību izglītības iestādēs gadā reģistrēti 1173 izsaukumi (2016.gadā ). Sastādīti 239 administratīvā pārkāpuma protokoli (2016.gadā 328), tajā skaitā 167 administratīvā pārkāpuma protokoli un 72 (2016.gadā 105) par Ikšķiles novada domes saistošo noteikumu neievērošanu un protokoli paziņojumi par apstāšanas un stāvēšanas noteikumu neievērošanu. Iedzīvotāju novērtējums par veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu, palīdzības un sabiedriskās kārtības piedāvājuma kvalitāti un pieejamību (2018.gada aptauja): Ar veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti apmierināti bija 53,7% respondenti. 45

46 Ar sociālo pakalpojumu kvalitāti bija apmierināti 29,57% respondenti, savukārt 59,3% respondenti atbildēja, ka nav viedokļa/neizmanto. Ar sabiedriskās kārtības pakalpojuma kvalitāti apmierināti bija 77,3% respondenti. Ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību apmierināti bija 55,9% respondenti. Ar sociālās palīdzības pakalpojumu pieejamību apmierināti bija 24,8% respondenti, 66,5% respondenti minēja, ka nav viedokļa / neizmanto Jaunatnes politika Jaunatnes politiku Latvijā nosaka Jaunatnes likums, kas stājās spēkā 2009.gada 1.janvārī. Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Jaunatnes likums nosaka jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās personas un to kompetenci šīs politikas nozarē, jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī pamatprincipus finansējuma piešķiršanai jauniešu iniciatīvām, līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē un darbam ar jaunatni. Jaunatnes likums nosaka pašvaldības kompetenci jaunatnes politikas nozarē, t.i., pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus (noteikti Jaunatnes likumā) un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus gadā tika apstiprināts pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokuments Ikšķiles novada darba ar jaunatni plānošanas dokuments Pašvaldība nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. Pašvaldībā strādā speciālists darbam ar jaunatni Jaunatnes lietu speciālists. Ikšķiles novadā iedzīvotāju skaits vecumā no gadiem 2018.gada 1.janvārī bija jaunieši 37, t.i., 12 % no novada kopējā iedzīvotāju skaita. Lai risinātu jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, ir atvērtas Jauniešu telpas ar darba laiku no plkst līdz 20.00, kurām vidējais apmeklējums mēnesī sasniedza līdz 500 jauniešiem. Jauniešu telpām nepieciešams uzlabot telpu kapacitāti. Izveidots Ikšķiles novada jauniešu interneta portāls kurā pieejama aktuālā informācija par notikumiem un pasākumiem, brīvprātīgo darbu, apskatāmas video un foto galerijas u.c. informācija. Jauniešu politikas aktivitātes Ikšķiles novadā tiek īstenotas dažādos rīcības virzienos: līdzdalība: jauniešiem ir nodrošināta iespēja līdzdarboties jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanas procesā diskusija Kafija ar politiķiem, rīkoti forumi, atbalstīta Jauniešu domes darbība, atbalstīta skolu pašpārvalžu iesaisti novada jaunatnes politikas attīstībā, izveidots jauniešu interneta portāls. Tiek sekmēta jauniešu līdzdalība un iniciatīvas sporta, kultūras, veselības un brīvā laika realizēšana (sekmēta starpnozaru sadarbība, organizēti jauniešu projektu konkursi, veicināts un atbalstīts brīvprātīgais darbs). Notiek starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte. 37 CSP dati 46

47 nodarbinātība un uzņēmējdarbība: organizēta skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā, organizētas karjeras izglītības pasākums Ēnu dienas, organizēti biznesa ideju konkursi novada jauniešiem un skolēniem, iespēja veidot Skolēnu mācību uzņēmumu.; izglītība un apmācība neformālās izglītības programmu attīstība novada izglītības iestādēs, sadarbība starp jauniešu domi un skolēnu pašpārvaldēm Ģimeņu atbalsta politika Ikšķiles novada pašvaldība 2018.gadā ar iedzīvotāju balsojumu un komisijas vērtējuma apkopojumu tika nominēta kā viena no deviņām finālistēm konkursā Ģimenei draudzīgākā pašvaldība pirmajā kārtā. Lai noskaidrotu deviņas finālistes, pirmajā kārtā rezultāti tika noteikti pēc detalizēti izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem, katrā grupā apkopojot un vērtējot ne tikai iedzīvotāju balsojumu un izteiktos priekšlikumus, bet arī katras pašvaldības iesniegtos un publiski pieejamos administratīvos un dzimstības datus, tostarp bērna piedzimšanas pabalstus, ēdināšanas izmaksas izglītības iestādēs, atbalstu interešu izglītībā un citos pakalpojumos ģimenēm ar bērniem, kā arī daudzbērnu ģimeņu un bērnu skaitu pašvaldībā. Konkurss norisinās divās kārtās. Novadā tiek īstenota šāda ģimeņu atbalsta politika: atbalsts ģimenes pieaugumam, izmaksājot vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu; atbalsts daudzbērnu ģimenēm, sniedz papildus finansiālu atbalstu ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs un papildus pakalpojumu finansiāls atbalsts Veselības veicināšanas centra piedāvātajiem pakalpojumiem; pašvaldības līdzfinansējums interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai; atbalsts bērniem ārpusģimenes aprūpē pabalsts mīkstā inventāra iegādei un pabalsts bērna uzturam; atbalsts bērniem ar invaliditāti; atbalsts maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm; papildus pakalpojumu atbalsts pašvaldības nodrošinātie brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti svētkos naudā un natūrā; pašvaldības nodrošinātas stipendijas skolēniem; atbalsts izglītības kursiem ģimenēm un atbalsts skolēnu nodarbinātības veicināšanai vasarā. Bez dažādu pabalstu un citu atbalstu veidiem, pašvaldībā ir pieejama ģimenei ar bērniem pielāgota infrastruktūra rotaļu laukumi, parki, pludmales u.c. publiskās ārtelpas teritorijas, kas piemērotas ģimenēm ar bērniem, kā arī tiek rīkoti pasākumi ģimenēm ar bērniem visa gada garumā un ir pieejama daudzpusīga, mūsdienīga izglītība novada izglītības iestādēs. 47

48 5. STIPRA KOPIENA LABI PĀRVALDĪTĀ NOVADĀ 5.1. Pārvaldība Pašvaldības struktūra un sniegtie pakalpojumi Vietējo pārvaldi Ikšķiles novadā īsteno Ikšķiles novada pašvaldība, kura realizē normatīvajos aktos norādītās funkcijas, pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, ņemot vērā valsts un Ikšķiles novada iedzīvotāju intereses. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns pašvaldības dome, kuras darbu vada domes priekšsēdētājs. Domi veido iedzīvotāju ievēlēti 15 deputāti. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveidojusi četras pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja (7 deputāti); Tautsaimniecības komiteja (7 deputāti); Sociālo jautājumu komiteja (6 deputāti); Izglītības, kultūras un sporta komiteja (6 deputāti). Pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi 21 pastāvīgo komisiju: Administratīvā komisija; Apbalvojumu izvērtēšanas komisija; Apstādījumu saglabāšanas komisija; Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoaudita un renovācijas iesniegumu atlases komisija; Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisija; Dzīvokļu komisija; Ētikas komisija; Iepirkumu komisija; Informatīvā izdevuma Ikšķiles Vēstis redakcionālā komisija; Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija; Konkursa Dzintara Soduma balva žūrijas komisija; Konkursa Ikšķiles novada uzņēmēju (komersantu) gada balva vērtēšanas komisija; Konkursa Sakoptākā sēta Ikšķiles novadā" vērtēšanas komisija; Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisija; Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisija; Pedagoģiski medicīniskā komisija; Tarifu komisija; Vēlēšanu komisija; Medību koordinācijas komisija; 48

49 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsavināšanas darījumu izvērtēšanas komisija; Nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa un lietderīgā lietošanas laika noteikšanas komisija. Pašvaldības administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības saimniecisko darbību, saskaņā ar pašvaldības struktūru, nodrošina pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki. Pašvaldības funkciju realizācijai pašvaldības organizatoriskajā struktūrā ir šādas pašvaldības iestādes un pašvaldības administrācijas struktūrvienības: Pašvaldības administrācija: Administratīvā nodrošinājuma nodaļa: o Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; Attīstības nodaļa: Būvvalde; o Tūrisma informācijas centrs; Grāmatvedība; Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras pārvalde: o Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka; o Ikšķiles tautas nams; o Tīnūžu tautas nams; o Kultūras mantojuma centrs Tīnūžu muiža ; Saimniecības nodaļa; Veselības un sociālo lietu pārvalde: o Veselības veicināšanas centrs; Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde. PII Urdaviņa ; PII Čiekuriņš ; Ikšķiles vidusskola; Tīnūžu sākumskola; Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola; Ikšķiles novada bāriņtiesa; Ikšķiles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa; Ikšķiles novada pašvaldības Sociālais dienests; 49

50 Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa Zilie kalni attīstības aģentūra attēls. Pašvaldības pārvaldes struktūras shēma 2017.gada 1.martā Ikšķiles novada pašvaldībā darbu uzsāka Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurš izvietots Ikšķilē, Daugavas prospektā 34, Ikšķiles novada pašvaldības Veselības un sociālo lietu pārvaldes ēkas telpās gadā darbu uzsāka arī Valsts un klientu apkalpošanas vienotais klientu apkalpošanas centrs arī Tīnūžu pagasta Tīnūžos, Kraujas, Tīnūžu tautas nama ēkas telpās. Ikšķiles novada pašvaldībai pieder kapitāldaļas divās kapitālsabiedrībās: PSIA Ikšķiles māja ; SIA Ogres rajona slimnīca Pašvaldības nekustamais īpašums Ikšķiles novada teritorijā uz 2018.gada 1.janvāri dažādu īpašnieku īpašumā, pēc Valsts zemes dienesta datiem, atradās zemes vienības 13067,9 ha kopplatībā. Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā un lietošanā bija 484 zemes vienības 410,90 ha platībā, kas sastāda 3,1% no kopējās īpašumu platības Ikšķiles novadā. No tām 347 zemes vienības 167,1 ha platībā ir satiksmes infrastruktūras objekti gadā Ikšķilē, Skolas ielā 4 - pašvaldība iegādājās īpašumu 0,3764 ha platībā - zemi un būvi, kur plānots izveidot Pašvaldības daudzfunkcionālu

51 pakalpojuma centru, kurā pēc ēkas pārbūves tiks nodrošinātas telpas klientu apkalpošanas centram, tūrisma informācijas centram, pašvaldības policijai, bibliotēkai un ārstu praksēm gadā tika noslēgti 20 pārdošanas līgumi, kur tika atsavināti 03,976 ha, kā arī noslēgti 8 dāvinājuma līgumi par 1,2484 ha saņemšanu dāvinājuma ceļā gadā tika noslēgti 23 jauni zemes nomas un patapinājuma līgumi Pašvaldības budžets 2017.gadā Ikšķiles novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 38 bija EUR, savukārt 2016.gadā EUR. Tātad, 2017.gadā pamatbudžeta ieņēmumi bijuši par EUR jeb 17,75% lielāki kā 2016.gadā EUR jeb 70,25% no visiem pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda nodokļu ieņēmumi t.sk EUR ienākuma nodokļi un EUR īpašuma nodokļi. Pamatbudžeta ieņēmumi ; 25% Nodokļu ieņēmumi ; 3% Nenodokļu ieņēmumi ; 2% ; 70% Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Transferti 2017.gadā pašvaldības pamatbudžeta izdevumi bijuši EUR, savukārt 2016.gadā EUR. Tātad, 2017.gadā pamatbudžeta izdevumi bijuši par EUR jeb 29,13% lielāki kā gadu iepriekš. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2017.gadā sastādījuši uzturēšanas izdevumi EUR apmērā, kapitālie izdevumi EUR apmērā. 38 Valsts kases pašvaldību mēneša un gada pārskats - Ikšķiles novads, 2017.gada Pārskats par pamatbudžeta izpildi 51

52 Lielākā daļa no pamatbudžeta izdevumiem novirzīti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR jeb 39,90 % no visiem izdevumiem. Šie izdevumi ietver Saimniecības nodaļas darbību 39, infrastruktūras projektu īstenošanu un finansējumu PSIA Ikšķiles māja, pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai. Tam seko izdevumi izglītības jomai EUR apmērā jeb 29,54% no visiem izdevumiem. Izdevumi izglītībai ietver pirmsskolas izglītības iestādes Urdaviņa, Ikšķiles vidusskolas, Tīnūžu pamatskolas, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas darbību, kā arī finansējumu Ikšķiles Brīvajai skolai, privātām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem EUR jeb 18,13% izdevumu novirzīti vispārējiem vadības dienestiem, kas ietver Administratīvā nodrošinājuma nodaļas, Tīnūžu pagasta pārvaldes, Grāmatvedības, pašvaldības komisiju darbību, atlīdzību deputātiem un iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kā arī norēķinus ar Ķekavas novada pašvaldību par pašvaldības policijas pakalpojumiem un norēķinus ar citām pašvaldībām par izglītības apkalpojumiem. Pamatbudžeta izdevumi pēc veida Izglītība 29,54% Sociālā aizsardzība 1,79% Vispārējie valdības dienesti 18,13% Sabiedriskā kārtība un drošība 0,12% Ekonomiskā darbība 5,44% Atpūta, kultūra un reliģija 4,01% Veselība 0,98% Vides aizsardzība 0,08% Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 39,90% Ņemot vērā to, ka Ikšķiles novads ir viena no tām pašvaldībām, kura veic iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā, tad 2018.gadā novada iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir bijušas EUR, kas veido 14,84% no visām iemaksām izlīdzināšanas fondā 40. Kopējais ieņēmumu deficīts Ikšķiles novada pašvaldībā 2017.gadā bijis EUR gadā viena no darbības prioritātēm, īstenojot pašvaldības darbības pamatfunkcijas, ir bijusi izglītības infrastruktūras uzlabošana. Pārskata gadā izsludināti vairāki iepirkumi, kuru rezultātā ir noslēgti būvdarbu līgumi gan par jaunbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes, tuvāko ielu un pārbūvi un par brīvdabas skatuves un teritorijas labiekārtojuma 1.kārtas izbūvi, gan par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādes ar baseinu būvniecību, gan par gājēju tilta izbūvi pār Mazo Juglu Tīnūžos u.c. projekti. Vairāki projekti, kuri būtiski ietekmējuši arī 2018.gada budžetu saistīti gan ar jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību un Ikšķiles vidusskolas pārbūvi, gan Tīnūžu pamatskolas pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu, kā arī sporta skolas projektēšanu, centra laukuma 1.kārtas būvniecību, kā arī grants ceļu pārbūvi un bērnu rotaļu un 39 Ikšķiles novada pašvaldības konsolidētais 2017.gada pārskats, Vadības ziņojums, Nr /2.1-11/ Ministru kabineta noteikumi Nr. 760 (Rīgā gada 19. decembrī (prot. Nr )), Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību gadā 52

53 atpūtas laukuma Minku parks 1.kārtas būvniecību. Tāpat paredzēts turpināt sadarbību ar SIA Rīgas meži tūrisma komplekta Zilie kalni apsaimniekošanā, rekonstruējot ceļa posmu un veiktu plānoto projektu realizāciju (slēpošanas trases III kārtas apgaismojuma izbūve un taku labiekārtošana pie Dubkalnu ūdenskrātuves) Projektu kapacitāte Ikšķiles novadā ik gadu tiek realizēti projekti dažādās jomās - infrastruktūras pilnveides, teritorijas labiekārtošanas, veselības veicināšanas, profesionālās pilnveides u.c. jomu projekti. Projekti tiek finansēti gan no pašvaldības budžeta, gan piesaistot citus finanšu līdzekļu avotus ES struktūrfondu, valsts budžetu u.c.. Laikā no gada īstenoti un tiek īstenoti vairāki projekti ar dažādu ES fondu līdzfinansējumu (4.tabula). 4.tabula. Ikšķiles novada pašvaldībā īstenotie projekti laika posmā no gadam, piesaistot ārējos finanšu resursus 2010.gadā īstenotie projekti Projekta nosaukums Aprīkojuma uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā Daugavmalā, Ikšķiles novadā Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšķiles vidusskolā Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ikšķiles vidusskolā Sila ielas rekonstrukcija Kalnājos Projekta finansējums, Finansēšanas avoti EUR Ikšķiles pašvaldība Biedrība Daugavas savienība Ikšķiles pašvaldība KPFI Ikšķiles pašvaldība KF Valsts budžeta finansējums Ikšķiles pašvaldība ERAF Valsts budžeta dotācija Ikšķiles pašvaldība EZF Projekta rezultāti Bērnu rotaļu laukumā ierīkots slidkalniņš un smilšu kaste. Nosiltināti Ikšķiles vidusskolas ēkas pamati, cokols, sienas, jumts un logu aiļu vertikālās daļas. Ikšķilē izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un dzeramā ūdens sagatavošanas būves, kā arī atjaunoti un paplašināti ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Ikšķiles vidusskolā renovēti ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabineti, iegādātas iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas prioritāro izglītības programmu īstenošanai. Rekonstruēta Sila iela Kalnājos, Ikšķiles novadā, nodrošinot tai asfalta segumu 268 m garumā gadā īstenotie projekti Projekta nosaukums Dārza kamīna un nojumes izbūve Projekta kopējais Finansēšanas avoti finansējums, EUR Ikšķiles pašvaldība EZF Projekta rezultāti Uzbūvēts kamīns un lapene Tīnūžu pamatskolai mācību 41 Ikšķiles novada pašvaldības konsolidētais 2017.gada pārskats, Vadības ziņojums, Nr /2.1-11/

54 Ikšķiles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Pilsētas 800 gadu parka labiekārtošana Skolēnu autobusa piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai Speciālistu piesaiste Ikšķiles novada pašvaldībā Ikšķiles pašvaldība ESF Ikšķiles pašvaldība EZF Ikšķiles pašvaldība ERAF Valsts budžeta finansējums stundu un kopīgu atpūtas pasākumu organizēšanai skolēniem un vecākiem. Izstrādāta Ikšķiles novada attīstības programma gadam, formulēta novada vīzija, prioritātes un mērķi, izstrādāts investīciju plāns. Labiekārtots Ikšķiles pilsētas 800 gadu skvērs, uzlabojot pilsētas estētisko vidi un publisko infrastruktūru. Ikšķiles novada pašvaldībā iegādāts skolēnu pārvadāšanai paredzēts autobuss ar 49 sēdvietām ESF Ikšķiles novada pašvaldībā ir piesaistīti divi speciālisti būvinženieris (nodrošinot kvalitatīvu, ilgtspējīgu un plānveida pašvaldības infrastruktūras attīstību), un vecākais datortīklu administrators (nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu e- pārvaldes ieviešanu Ikšķiles novadā) gadā īstenotie projekti Projekta nosaukums Kopējais projekta finansējums, EUR Finansēšanas avoti Skolas ielas sakārtošana Ikšķilē Ikšķiles pašvaldība ERAF Valsts budžeta dotācija Autostāvlaukums pie Ikšķiles stacijas Ikšķiles pašvaldība EZF Projekta rezultāti Rekonstruēta Skolas iela - uzlabots ielas brauktuves stāvoklis un satiksmes organizācija, izveidojot apļveida krustojumu pie autoceļa A6 Rīga Daugavpils nobrauktuves pieslēguma un Melioratoru ielas, sakārtota gājēju un velobraucēju zona un veikti labiekārtošanas darbi. Izveidots organizēts autotransporta stāvlaukums pie Ikšķiles dzelzceļa stacijas, radot 54

55 Ikšķiles novada Tīnūžu pamatskolas informatizācija Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes stiprināšana Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādē Urdaviņa un pašvaldības administratīvajā ēkā Pārbrauktuves ielas rekonstrukcija Ikšķilē Ikšķiles pašvaldība ERAF sakārtotu un estētiski pievilcīgu vidi, kā arī ir uzlabota satiksmes drošība. Tīnūžu pamatskolai iegādāti 2 portatīvie datori un multimediju tehnikas komplekts (interaktīvā tāfele un projektors) ESF Paaugstināta pašvaldību projektu vadītāju un speciālistu kapacitāte projektu plānošanas, alternatīvu, lietderības, ieguvumu analīzes jomās un projektu prezentēšanā; - izstrādāta vienota projektu darba organizācijas shēma un izveidots apraksts tās ieviešanai un nodrošināšanai pašvaldībās; - veicināta kopīga projektu izstrāde un ieviešana kaimiņu pašvaldībās; - sagatavota speciālistu projektu darba organizācijas nodrošināšanai pagastos; - paaugstināta starptautisko projektu ieviešanas kapacitāte pašvaldībās Ikšķiles pašvaldība KPFI Ikšķiles pašvaldība ELFLA Samazināta oglekļa dioksīda emisija Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādē Urdaviņa un administratīvajā ēkā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un paaugstinot ēkas energoefektivitāti. Rekonstruēta Pārbrauktuves iela 0,3 km garumā gadā īstenotie projekti Projekta nosaukums Ikšķiles novada Dienas centra Mobilā brigāde Projekts kopējais finansējums, EUR Finansēšanas avoti Projekta rezultāti ESF Izveidots jauns sociālais pakalpojums - mobilā brigāde un paplašināts Dienas centra pakalpojumu piedāvājums, nodrošinot iespēju novada iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus 55

56 Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana. Pūtēju orķestra Ikšķile izveide Pludmales labiekārtošana Daugavmalā, Ikšķiles novadā Ikšķiles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija sociālās/veselības aprūpes pakalpojumus pēc vienas pieturas aģentūras principa gan dzīvesvietā, gan Dienas centra telpās ESF Stiprināta Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību darbinieku kapacitāte, paaugstinot speciālistu kompetenci sadarbības projektu īstenošanā, piesaistot ārvalstu partnerus, strādājot ar dažādām starptautiskām datu bāzēm, pielietojot informāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, uzlabojot komunikācijas Ikšķiles pašvaldība ELFLA 2169 Ikšķiles pašvaldība Biedrība Daugavas savienība Ikšķiles pašvaldība KPFI prasmes ar ārvalstu partneriem. Iegādāts inventārs pūtēju orķestra Ikšķile izveidei, radot jaunu sabiedrisko aktivitāti Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Pludmalē pie Daugavas izvietoti divi soliņi un piecas atkritumu tvertnes, radot iespēju pavadīt brīvo laiku sakoptā un pievilcīgā vidē. Jaunikšķilē un Lībiešu ielā posmā no Dārza ielas līdz Sila ielai nomainīti 49 gaismekļi uz augstspiediena nātrija gaismekļiem ar nominālo jaudu 114 W, kā arī nomainīts 41 balsts gadā īstenotie projekti Projekta nosaukums Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Ikšķiles vidusskolai Projekta kopējais Finansēšanas avoti finansējums, EUR Ikšķiles pašvaldība Valsts budžeta finansējums Projekta rezultāti Ikšķiles vidusskolai sporta nodarbībām iegādāta kombinētā rāpšanās sistēma, daudzfunkcionāls profesionāls statīva komplekts, pusaplis 56

57 Laivu piestātnes izveide Ikšķilē Ikšķiles pašvaldība EZF Afišu stabu izvietošana Ikšķiles novada teritorijā Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana Tīnūžu pamatskolā Ikšķiles pašvaldība ELFLA Ikšķiles pašvaldība KPFI Āra trenažieri Ikšķilē Ikšķiles pašvaldība ELFLA Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ikšķiles novadā Ikšķiles pašvaldība ERAF Valsts budžeta dotācija akrobātikai, līdzsvara spilvens, frisbija golfa mērķis un divi pārnēsājamie tablo. Izveidota laivu piestātne pie Daugavas Ikšķiles novadā, lai veicinātu zivsaimniecības un tūrisma attīstību. Novadā izvietoti 9 afišu stabi, veicinot vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs. Nomainīts apgaismojums Tīnūžu pamatskolas mācību klasēs, koplietošanas telpās, sporta zālē, aizstājot esošo dienas gaismu un kvēlspuldžu apgaismojuma ķermeņus ar gaismas ķermeņiem ar LED spuldzēm. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot publiski pieejamu āra trenažieru laukumu, izvietojot 9 āra trenažierus bērzu birzī pie Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas. Projekta ietvaros Ikšķiles novada teritorijā tiks izveidoti 5 un pilnveidots 1 publiskās interneta pieejas punkts gadā īstenotie projekti Projekta nosaukums Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm Senākās zināmās mūra celtnes piemiņas vietas atjaunošana un labiekārtošana Daugavas krastā Ikšķilē Projekta kopējais Finansēšanas avoti finansējums, EUR 7072,96 Ikšķiles novada pašvaldība Valsts budžeta dotācija 807,87 Ikšķiles novada pašvaldība Biedrība Daugavas savienība Projekta rezultāti Uzlabots Ikšķiles novada izglītības iestāžu tehniski materiālais nodrošinājums, kas nepieciešams sporta nodarbību organizēšanai Radīta sakopta un vizuāli pievilcīga vide novada iedzīvotājiem un viesiem, tādējādi sekmējot novada kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm 57

58 2017.gadā īstenotie projekti Projekta nosaukums Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde Skaņas aparatūras iegāde Tīnūžu tautas namam Brīvdabas skatuve un teritorijas labiekārtojums Radošās durvis uz vides aizsardzību Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Projekta kopējais Finansēšanas avoti finansējums, EUR 14009,38 Ikšķiles novada pašvaldība ELFLA ,47 Ikšķiles novada pašvaldība ELFLA ,29 Ikšķiles novada pašvaldība ELFLA Projekta rezultāti Izveidota jauna sabiedriskā aktivitāte brīvdabas kino vakari. Iegādāts rāmja ekrāna komplekts, video projektors, aktīvās skandas, mikrofons un papildus nepieciešamais uzstādīšanas un ekspluatācijas aprīkojums Uzlabots Tīnūžu tautas nama tehniskais aprīkojumu, pilnveidota pašvaldības organizēto pasākumu kvalitāte. Atjaunota vēsturiskā Ozoliņu parka brīvdabas estrāde, labiekārtota teritorija. 7826,00 ERASMUS+ 20 jaunieši no divām dažādām valstīm savstarpēji sadarbojoties ieguvuši zināšanas un pieredzi par vidi un tās aizsardzību, kuras nodod tālāk savai ģimenei un skolas biedriem. Izstrādāti vides aizsardzības rīcības plāni Ikšķiles jauniešu telpai un Hāpsalas jauniešu centram ,00 Ikšķiles novada pašvaldība Valsts budžeta dotācija Ikšķiles novada iedzīvotājiem radīta iespēja saņemt gan pašvaldības sniegtos pakalpojumus, gan valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus, kā arī saņemt konsultāciju par dažādiem e-pakalpojumiem, iegūt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eid kartes lasītāju ,99 ESF Ikšķiles novada skolās vispārējās izglītības iestādēs ieviests izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejams mācību sasniegumu veicināšanai jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individuālās nodarbības, 58

59 nodarbību cikli, mācību vizīte u.c.), kā arī alternatīvas neformālās izglītības pasākumi (tematiskās nometnes, konkursi, inovatīvas interešu izglītības programmas) gadā īstenotie projekti Projekta nosaukums Projekta kopējais finansējums, EUR Finansēšanas avoti Ikšķiles vidusskolas pārbūve ,43 Ikšķiles novada pašvaldība ERAF Minku parka 1. kārtas būvniecība ,27 Ikšķiles novada pašvaldība ELFLA Projekta rezultāti Ikšķiles vidusskolas skolēniem pieejama pilnībā modernizēta vispārējās izglītības iestāde un nodrošināta ergonomiska mācību vide ar mērķi sekmēt kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura ieviešanu. Radīta jauna sabiedriskā aktivitāte un dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem. Pēc Ikšķiles novadā īstenoto projektu publiskā finansējuma summas, vislielākie ieguldījumi novadā veikti īstenojot projektus, piesaistot publisko finansējumu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), Eiropas Lauksaimniecības garantijas fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA) gadā kopējie ieguldījumi sasniedza ,54 EURO. 49% no šīs summas sastādīja ELFLA projektu finansējums. 59

60 , , , , , , , , , , , , , , , ,11 0, ELGF ELFLA projekti ELFLA atbalsta saņēmēji 12.ilustrācija. ES fondu (ELGF, ELFLA) projektu finansējuma summa (EUR, LAD) gadā projektu finansējuma summa, kur līdzfinansējums tika saņemts no ES fonda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citiem finanšu avotiem sastādīja ,75 Euro 43 : Finansējuma avots Ieguldījumu summa (EUR, FM) ERAF ,99 Valsts budžeta finansējums ,28 Privātais finansējums 1 758,48 Kopā: ,75 Savukārt 2016.gadā projektu finansējums, kuros piedalījās pašvaldība sastādīja ,21 Euro: Finansējuma avots Ieguldījumu summa (EUR, FM) ERAF ,93 Valsts budžeta finansējums ,28 Kopā: , E-pārvalde 44 Latvijas e-indekss analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides jomā, raksturojot situāciju pēc četriem faktoriem e-vides infrastruktūras attīstības līmenis, interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvaldes līmenis un informācijas sistēmu un datu drošība, balstoties uz VARAM, VRAA, NVA, CERT datiem un pašvaldību aptaujas rezultātiem. Ikšķiles novada pašvaldība 2017.gada kopējā vērtējumā ierindojās 25. vietā starp novadiem ar iedzīvotāju skaitu virs 7000 (kopā 49 pašvaldības), ar rezultātu 52,52 punkti no maksimāli iespējamiem 100 punktiem. 42 Reģionālās attīstības indikatoru modulis 43 Reģionālās attīstības indikatoru modulis 44 Latvijas e-indekss pašvaldību mērījuma rezultāti 60

61 Pētījuma ietvaros pašvaldībām arī tika lūgts novērtēt savu e-vides infrastruktūru, iedzīvotāju e-prasmes, e- pakalpojumu pieejamību un izmantošanas ērtumu un datorsistēmu drošību. Ikšķiles novada pašvaldība pašvērtējuma (netiek iekļauts e-indeksa aprēķinā) skalā ierindojas vietā, vērtējot sevi ar 7,4 punktiem no maksimāli iespējamiem 10 punktiem. E-vides infrastruktūras attīstības līmeņa rādītājs Ikšķiles novadā 2017.gadā bija 8,82 punkti no maksimālajiem 22.punktiem, ierindojoties vietā starp pārējām pašvaldībām. Informācijas sistēmu un datu drošība novērtēta ar 21,75 punktiem no 30 maksimālajiem punktiem, ierindojoties vietā starp vērtētajām pašvaldībām. E-pārvaldes līmeņa rādītājs Ikšķiles novadā 2017.gadā bija 13,41 punkti no maksimālajiem 35, ierindojoties 24.vietā starp vērtētajām pašvaldībām. Pašvaldības nodrošināto iedzīvotājiem brīvi pieejamo datoru skaits (piemēram, bibliotēkās, tūrisma informācijas punktā, klientu apkalpošanas centrā u.tml.) uz 1000 iedzīvotājiem gadā bija 1,59, savukārt 2015.gadā tas bija 1,70 datori uz 1000 iedzīvotājiem. Sekotāju skaits Ikšķiles novada pašvaldības profiliem sociālajos tīklos uz 1000 iedzīvotājiem gadā bija 103. Savukārt kopējais sekotāju skaits 2017.gadā Ikšķiles novada pašvaldības profiliem sociālos tīklos bija 968. Pašvaldībā ienākošās korespodences (iedzīvotāju un juridisko personu iesniegumi/pieprasījumi) īpatsvars, kas saņemti elektroniski 2017.gadā bija 30 korespodences. Pašvaldībā elektroniski saņemtās ienākošās korespodences (iedzīvotāju un juridisko personu iesniegumi/pieprasījumi) īpatsvars, kas bija parakstīti ar elektronisko parakstu 2017.gadā bija 66,7. Pašvaldības mājaslapā pieejamo ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem saistītu veidlapu sagatavju skaits 2017.gadā sasniedza 54 sagatave. Pašvaldības mājaslapā pieejamo pašvaldības sniegto pakalpojumu aprakstu skaits 2017.gadā bija 34. Pašvaldības mājaslapā iedzīvotājiem ir iespēja uzdot jautājumu pašvaldībai gada 1.augustā publisko pakalpojumu reģistrā Latvija.lv pieejami 11 pašvaldību sniegto pakalpojumu apraksti. 78,4% no kopējā 2017.gadā Ikšķiles novadā deklarējušos iedzīvotāju skaita ir deklarējušies elektroniski. 37,9% nekustamo īpašuma nodokļa rēķini (gan fiziskām, gan juridiskām personām) tika izsūtīti elektroniski no kopējā 2017.gadā izsūtīto skaita Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība Ikšķiles novada pašvaldība komunikācijai ar sabiedrību izmanto pašvaldības mājas lapu informatīvo izdevumu Ikšķiles Vēstis, pašvaldības kontus sociālajos medijos Lai informētu plašāku auditoriju par norisēm novadā, pašvaldība sadarbojās ar televīziju Spektrs, laikrakstu Ogres Vēstis Visiem, portāliem un kā arī ziņu aģentūru LETA un citiem medijiem gadā gadā pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums Ikšķiles Vēstis 12 lapaspušu apjomā, izdots 12 reizes, ar tirāžu 3400 eksemplāri. Tā izplatīšanai novada teritorijā pašvaldība sadarbojas ar SIA Rīgas Apriņķa Avīze. Mājas lapas apmeklētājam sadaļā Raksti mums iespējams nosūtīt pašvaldībai elektronisku vēstuli, kā arī uzdot jautājumu sadaļā Iedzīvotāju jautājumi. Plānota Ikšķiles pašvaldības tīmekļa vietnes uzlabošana. 61

62 Lai runātu par problēmām un interesējošajiem jautājumiem, iedzīvotājiem ir iespēja tikties ar pašvaldības vadību un domes deputātiem viņu pieņemšanas laikos. Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties visi interesenti. Ar domes sēžu lēmumiem iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties novada pašvaldības kancelejā, kā arī pašvaldības mājas lapā. Pašvaldības informatīvajā izdevumā Ikšķiles Vēstis publicēts domes sēdēs pieņemto lēmumu apskats, informācija par katra deputāta balsojumu, savukārt domes sēžu audio ieraksts pieejams pašvaldības mājas lapā gadā tika uzsāktas veidot Ikšķiles novada pašvaldības vadības preses konferences tiešsaistē. Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, aktivizētu līdzdalību novada attīstībā, tiek organizētas balvas Ikšķiles novada Gada cilvēks, Goda novadnieks, Gada pedagogs, Goda pedagogs, Ikšķiles novada Sporta laureāts, Gada brīvprātīgais un Gada uzņēmējs pasniegšanas ceremonijas. Pašvaldība ir ieviesusi tradīciju īpaši sumināt novada iedzīvotājus nozīmīgās dzīves jubilejās, sākot no 80 gadu vecuma un apsveikt jaundzimušo bērnu vecākus. Sabiedriskajā dzīvē un komunikācijā starp pašvaldību un sabiedrību liela loma ir arī nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem. Lai biedrības varētu sekmīgāk darboties, pašvaldība tās finansiāli atbalsta. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar pensionāru biedrību Saulgrieži, Ikšķiles Invalīdu biedrību, Ikšķiles Kultūras biedrību, biedrību Rasas krāsas, Igora Miglinieka sporta skola, Daiļslidošanas klubu Slidotprieks, BSSC Ikšķile un citām biedrībām. Iedzīvotāju novērtējums par pašvaldības darbību un ieteikumi pašvaldības darbu uzlabošanai (2018.gada aptauja): Visvairāk par Ikšķiles novada pašvaldības darbību iegūst pašvaldības tīmekļa vietnē ko norādījuši 45,1% respondenti un informatīvajā izdevumā Ikšķiles Vēstis, ko norādījuši 36,5% respondentu, savukārt 15,9% respondentu minējuši citu informācijas kanālu, piemēram, Facebook, ogrenet.lv, no citiem cilvēkiem. Ieteikumi, ko bija minējuši respondenti vairākkārt - vairāk organizēt brīvās diskusijas ar iedzīvotājiem, komunicēt ar iedzīvotājiem, informējot par pašvaldības attīstības plāniem, kā arī informācijas savlaicīgas nodošana iedzīvotājiem caur pašvaldības mājas lapu un citiem sociālajiem tīkliem. 62

63 IKŠĶILES NOVADA 2018.GADA APTAUJAS ANKETAS RESPONDENTI LEPOJAS 63