Korupcijas riska zona/funkcija, Nodaļas korupcijas risku novērtējums. Pasākumu ieviešanas termiņš. Korupcijas risks. Izpilde

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Korupcijas riska zona/funkcija, Nodaļas korupcijas risku novērtējums. Pasākumu ieviešanas termiņš. Korupcijas risks. Izpilde"

Transkripts

1 APSTIPRINU Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja /I.Dzintare/ 2018.gada 2. janvārī Pielikums Nr Saulkrastu novada bibliotēkas dar plānam 2018.gadam Saulkrastu novada bibliotēkas pret pasākumu plāns 2018.gadam (saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldīs iestādes Saulkrastu novada dome pret pasākumu plānu gadam) 1. budžeta plānošana un tā izlietojuma atbilstī apstiprinātajam budžetam 2. Sabiedrīs stereotips, ka ir nepieciešams pasniegt dāvanas bibliotēkas darbiniekiem un vadītājam Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana, izšķērdēšana Neatļauta dāvanu (ziedojumu) pieņemšana risku Pret pasākumi Zema Vidēja Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites kontrole, ievērojot iekšējos noteikumus Vienotā grāmatvedīs politika, iekšējos noteikumus Nr.3 Saulkrastu novada pašvaldīs budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi Augsta Augsta 1. Ir izstrādāts un apstiprināts Saulkrastu novada pašvaldīs Ētikas kodekss, kurā iestrādātas normas par komunikāciju ar lobētājiem. 2. Ir apstiprināti noteikumi Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vadītāja pienākumu izpildītājs darbinieki

2 Nr. ar kuru 3. Iepirkuma procedūru organizēšana 1. Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai 2. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam 3. Interešu konflikts iepirkuma komisijās 4. vai darbinieki veic darbīs, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšana, risku Pret pasākumi pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs 3. Paredzēt Saulkrastu novada bibliotēkas mājaslapā novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) nera izvietošanas iespēju, pamatojoties uz KNAB aicinājumu b/press/article.php?id= Augsta Vidēja Ir izstrādāti iekšējie noteikumi Nr.2 Kārtī, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi 1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 2., kurš pats rīko cenu aptaujas vai iesniedz tehniskās specifikācijas iepirkumu organizēšanai

3 Nr. ar kuru 4. Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana 5. Iesniegumu izskatīšana, atbilžu sagatavošana dāvanu pieņemšana, citu labumu gūšana, kā arī ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana darbinieku un vadītāja ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu Darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai cita interesēs risku Pret pasākumi Augsta Augsta vadītājam nodrošināt iekšējo noteikumu Nr.2 Kārtī, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi un iekšējo noteikumu Nr. IeN 3/2015 Kārtī, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek izstrādāti, saskaņoti un noslēgti līgumi noteikto prasību ievērošanu Zema Zema ir apstiprināti iekšējie noteikumi Nr.5 Dokumentu pārvaldī Saulkrastu novada domē un ir ieviesta elektroniskā dokumentu reģistrācijas sistēma Namejs 2.Veikt regulāru kontroli par iesniegumu izskatīšanas termiņiem vadītāja pienākumu izpildītājs

4 6. Vienotu uzvedīs standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana 1. Veikt bibliotēkas vadītāja un darbinieku rīcīs izvērtēšanu atbilstoši profesionālās ētikas un uzvedīs pamatprincipiem 2. Uzvedīs standartu un ētiskas rīcīs trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu risku Pret pasākumi Zema Augsta Saulkrastu novada domē apstiprināts Saulkrastu novada pašvaldīs Ētikas kodekss, kas izstrādāts ar mērķi noteikt pašvaldīs amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedīs pamatprincipus 2. Izvērtēt saņemtās sūdzīs par darbinieku rīcību, pildot amata pienākumus 1. Reizi gadā, veicot darbinieku vērtēšanu atbilstoši iekšējiem noteikumiem Par Saulkrastu novada pašvaldīs darbinieku dar izpildes novērtēšanu 2.

5 Nr. 7. ar kuru Personāla atlase un cilvēku resursu vadī 8. m pakļauti amati 9. publisko pakalpojumu sniegšana 1. Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radinieku un paziņu pieņemšana darbā. 2. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem un interešu konflikta iestāšanās. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana koruptīvos nolūkos Nav noteikta kārtī bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai, kas var veicināt darbinieku patvaļu. risku Pret pasākumi Zema Zema 1. Amatu aprakstu aktualizēšana un amatu izvērtēšana. 2. Kontrolēt darbinieku amatu savienošanu. 3. Kārtīs noteikšana, kādā notiek darbinieku izvērtēšana, pieņemot darbā vai pārceļot darbinieku citā amatā. 4.Izstrādāt personāla kvalifikācijas celšanas (mācību) plānu kārtējam gadam. 5. Nodrošināt pieejamību pašvaldīs un bibliotēkas interneta vietnēs ( un informācijai par vakantajiem amatiem. Vidēja Vidēja Organizēt apmācīs par novēršanu darbiniekiem, kuri pakļauti riskiem Vidēja Vidēja Pārskatīt bibliotēkas pakalpojumu procesus un pilnveidot tos Reizi gadā

6 10. Nodrošināt darbiniekus ar sakaru līdzekļiem nepieciešamo aprīkojumu, inventāru, saimniecīs un kancelejas precēm dar pienākumu sekmīgai veikšanai Neatļauta rīcī ar institūcijas un tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem. Finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana - sakaru līdzekļu, inventāra, datortehnikas, kancelejas un saimniecīs preču izmantošana savām vajadzībām ar mērķi iegūt personisku labumu. Vai arī nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitei, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izekot tā norisei. risku Pret pasākumi Vidēja Augsta 1.Apstiprināti iekšējie noteikumi Nr.9 Kārtī, kādā Saulkrastu novada pašvaldīs amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldīs mantu un finanšu resursus 2.Ja bibliotēkā tiek plānots veikt publiskus iepirkumus, apstiprināt iestādes attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā bibliotēkas mājaslapā 3. Veikt pārudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaite nodrošināta atbilstoši Saulkrastu novada domes iekšējiem noteikumiem un rīkojumiem

7 11. Darbinieku funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus Nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbīs partneru nepamatota lobēšana risku Pret pasākumi Vidēja Augsta Veikt kontroles pasākumus Reizi gadā līdz 2018.gada decembrim 12. Pret darbīs aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pret pasākumu plāna izpildes kontroles nodrošināšana ma interešu konfliktu veidošanās bibliotēkā Zema Vidēja 1.Nodrošināt pret pasākumu iekļaušanu bibliotēkas ikgadējā dar plānā 2. Nodrošināt bibliotēkas pret pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu domei 3. Atskaiti par bibliotēkas pret pasākuma plāna izpildi publiskot bibliotēkas mājaslapā Reizi gadā līdz 2018.gada decembrim I.Dzintare