ISBN

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ISBN"

Transkripts

1

2 Korektūra / Updates: Oktobris / October 2020 Paziņojui jūrniekie / tices to ariners: 201: 071(T)-076(T)-260(T)-261(T)-262(T)-263(T)-264(T)-265(T)-278(T)-27(T)-280(T)288(T)-28(T)-20(T)-21(T)-22(T)-23(T)-24(T)- 25(T)-26(T)-27(T)-28(T)-2(T)-300(T)-301(T)-30(T)-310(T)-311(T)-312(T) 2020: 04(T)-051(T)-102(T)-103(T)-104(T)-105(T)-106(T)-107(T)-108(T)-10(T)-110(T)-111(T)-112(T)-113(T)-114(T)-115(T)-116(T)-117(T)- 118(T)-11(T)-120(T)-121(T) (T)-200(T)-201(T)-202(T)-203(T)-204(T) ISBN Izdots / Published by VAS Latvijas Jūras adinistrācija Hidrogrāfijas dienests, 2001 Šī publikācija satur ar autortiesībā aizsargātu ateriālu. This publication includes copyright aterial. VAS LATVIJAS JŪRAS ADINISTRĀCIJA, 2020 Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, LATVIJA, 2

3 SATURA RĀDĪTĀJS TABLE OF CONTENTS Aicinājus jūrniekie Appeal to ariners... 4 Vispārīga inforācija 5 General inforation... 6 Saīsinājui Abbreviations.. 7 raksturojui Light Descriptions 8 Boju un stoderu sistēa Latvijas ūdeņos aritie Buoyage Syste in Latvian Waters noinālais attālus inal of Light.. 15 Navigācijas tehnisko līdzekļu saraksts List of Aids to Navigation.. 16 Pagaidu navigācijas tehnisko līdzekļu saraksts List of Teporary Aids to Navigation.. 56 Radiolokācijas bāku atbildētāju saraksts List of Racons 57 Alfabētiskais rādītājs Alphabetical Index.. 58 Fotogrāfijas Photographs 65 3

4 AICINĀJUS JŪRNIEKIE APPEAL TO ARINERS Lūdza ziņot Krasta apsardzei, tuvākās ostas kapteini vai Latvijas Jūras adinistrācijai: 1) Ja kāds navigācijas tehniskais līdzeklis nedarbojas, ir bojāts vai neatrodas šajā publikācijā norādītajā atrašanās vietā; 2) Ja ir ziņas vai aizdoas par jaunie kuģošanai bīstaie šķēršļie; 3) Ja ir atklātas neprecizitātes vai kļūdas Latvijas Jūras adinistrācijas izdotajās kartēs un publikācijās. ariners are requested to notify Latvian Coast Guard Service, nearest port s Harbour aster or aritie Adinistration of Latvia: 1) If any aid to navigation is not working, is daaged or out of position; 2) Of any discovered or suspected new dangers to navigation; 3) Of inaccuracies or shortcoings in aritie Adinistration of Latvia issued by the AL charts and publications. Adrese Address Telefons Phone VAS Latvijas Jūras adinistrācija aritie Adinistration of Latvia P.-C on.-thu. Pk Fri. Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta eklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (RCC Rīga) aritie Rescue Coordination Centre of the Latvian Navy Coast Guard (RCC Riga) 24/7 eldru iela 5a, Rīga, LV-1015, Latvija ; (traukses / eergency) Fakss Fax E-pasts E-ail Radio Radio ; (RCC) (SafeSeaNet/SLOIS,AS) VHF ch.16 Riga Rescue Radio 4

5 VISPĀRĪGA INFORĀCIJA Navigācijas tehnisko līdzekļu (NTL) saraksts sakārtots pēc to ģeogrāfiskā novietojua virzienā no austruie uz rietuie. Inforācija par izaiņā NTL darbībā vai sarakstā, tai skaitā pagaidu (T) inforācija, tiek izziņota publikācijā Paziņojui Jūrniekie. Visas koordinātas ir dotas WGS 84 koordinātu sistēā ar precizitāti līdz inūtes sitdaļai. Augstui etros no vidējā ilggadējā jūras līeņa doti Baltijas 177. gada norālo augstuu (BAS-77) sistēā. Augstuu (uguns augstus, būves augstus) vērtības noapaļotas līdz tuvākaja etra. Latvijas ūdeņos lieto IALA A reģiona noteikto starptautisko boju izlikšanas sistēu. Zieas vai ledus navigācijas periodā peldošie NTL var būt izņeti, neatrasties savās štata vietās vai būt bojāti. Navigācijas tehnisko līdzekļu saraksta tabulā norādīta sekojoša inforācija: Atrašanās vieta un NTL nosaukus Location and nae of AtoN Koordinātas raksturojus Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 1. aile Nacionālais nuurs; slīprakstā dots NTL starptautiskais nuurs saskaņā ar jaunāko Adiralty List of Lights and Fog Signals, Volue C, Baltic Sea, NP76 izdevuu. 2. aile Ģeogrāfisko vietu, ostu nosaukui doti LIELIE burtie; bākas un ugunszīju, kuru redzaība ir 15 vai lielāka, nosaukus dots treknrakstā; NTL veids; inforācija par peldošajie NTL dota slīprakstā; peldošo NTL nosaukus vai nuurs norādīts vienpēdiņās. 3. aile NTL ģeogrāfiskās koordinātas; vadlīnijas virziens un attālus no aizugurējās vai vidējās līdz priekšējai. 4. aile raksturojus, izantojot starptautiskos saīsinājuus - uguns veids, rits, krāsa, periods sekundēs, uguns intensitāte; papildus raksturojui (Dir, vert un citi). 5. aile augstus etros no vidējā ilggadējā jūras līeņa. 6. aile redzaība 1 () = 1852; treknrakstā dotas bākas un ugunis, kuru redzaība ir 15 vai lielāka. 7. aile NTL ārējā izskata apraksts; horizontālo joslu (turpāk - josla ) krāsa norādīta virzienā no augšas uz leju, vertikālā krāsojua joslas (turpāk - svītra ), sākot ar tušāko vai doinējošo krāsu; būves augstus etros no tās paata; topzīes apraksts. 8. aile sektoru krāsas un robežas, (krāsu sektori sektoru ugunī doti pulksteņrādītāja virzienā vai no zieeļie, vai sākot no svarīgākā aptušotā sektora, ja tāds ir); bāku uguņu sektoru robežas ir dotas virzienā no bākas; uguns rita fāzes, sektora uguņu robežas un vadlīniju virzieni doti kā peilējui no jūras; papildus raksturojui saskaņā ar starptautiskajie saīsinājuie (Vis, Obscd, Intens); darbības laiki diennakts laiks, sezonālā darbība, darbības periodi; rezerves ugunis; AIS SI nuurs; krasta zīē bez uguns ir dots darbības sektors (aizsargjosla); norāda, ka NTL aprīktos ar radara atstarotāju; norāda, ka ir pievienota fotogrāfija.. rinda Pagaidu (T) inforācija saskaņā ar Paziņojui Jūrniekie. 5

6 GENERAL INFORATION The list of Aids to Navigation (AtoN) is arranged according to their geographical location in direction fro East to West. List of AtoNs is updated according to tices to ariners, including teporary (T) inforation. All positions are given in WGS 84 syste with the accuracy of a two decial places of a inute. Elevation in eters above ean Sea Level is given in Baltic Height Syste (BHS-77). Elevation and height values rounded to nearest eter. IALA International Buoyage Syste (BS) of Region A is applied in Latvian waters. Folating AtoNs ay be unreliable during winter or ice navigation period. They ay be withdrawn, out of position or daaged. Inforation about aids to navigation provided in table: Atrašanās vieta un NTL nosaukus Location and nae of AtoN Koordinātas raksturojus Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks Colun 1 National nuber; international nuber in italics in confority with the latest edition of Adiralty List of Lights and Fog Signals, Volue C, Baltic Sea, NP76. Colun 2 Geographic location and naes of ports in CAPITAL letters; lighthouses and light s with noinal range 15 or ore are given in bold; type of AtoN; inforation about floating AtoNs are in italics. floating AtoN nae or nuber is given in quotation arks. Colun 3 Geographic position; leading line s bearing and distance fro rear or iddle light to front leading light. Colun 4 Light description contains only international abbreviations type, rhyth, colour, period in seconds, luinous intensity, adiitional characteristics (Dir, vert etc.). Colun 5 Elevation (altitude) in eters above ean sea level. Colun 6 in nautical iles (1 = 1852 ), in bold - lighthouses and lights with noinal range of 15 or ore Colun 7 Description of structure; colors of horizontal stripes (further - bands) are given fro top to base, colors of vertical stripes (further - stripes) are given starting darkest or ost proinent color; height of construction in eters fro the ground; description of topark. Colun 8 Sectors s colors and liits, (sectors are described clockwise either fro N or following the ost iportant obscured sector if one exists); lighthouses light sector liits are given fro the lighthouse; liits sectors and the alignent of leading lights are given as bearings fro seaward; phases for rhythic lights; Additional description according international abbreviations (Vis, Obscd, Intens); Circustances of activation ties, seasonal alterations, working periods; reserve light; AIS SI Nuber; For unlit s working sector and visibility range; indicates that AtoN has radar reflector; Row photography of AtoN; Teporary (T) inforation according tices to ariners. 6

7 SAĪSINĀJUI ABBREVIATIONS Starptautiskie / International* AIS Autoatic identification syste station Autoātiskās identifikācijas sistēas stacija AtoN Aid to navigation Navigācijas tehniskais līdzeklis B Black elns Bu Blue Zils Dir Direction light Sektora ar šauru gaisas sektoru E East Austrui EWB Eergency Wreck arking Buoy Avārijas vraka boja G Green Zaļš h Hour Stunda IALA International Association of arine Aids to navigation and Starptautiskā jūras navigācijas tehnisko līdzekļu un bāku Lighthouse Authorities adinistrāciju asociācija Intens Intensified Pastiprināts (uguns) Ldg. line Leading line Vadlīnija etres etri Nautical ile = 1852 Jūras jūdze = 1852 N rth Zieeļi Nuber Nuurs Obscd Obscured Aizšķērsots Or Orange Oranžs Priv Private Privātas R Red Sarkans Ra Radar Radiolokators Racon Radar transponder Rakons (radarbāka, radiolokācijas atbildētājs) s Second Sekunde S South Dienvidi Sync Synchronised lights Sinhronizētas ugunis Vert Vertically disposed Vertikāli izvietotas (ugunis) Vi Violet Violets Vis Visible Redzas W West Rietui W White (in light description) Balts (uguns raksturojuos) Y Yellow Dzeltens Latviešu valodā / In Latvian A Austrui augstus D Dienvidi Jūras jūdze Nuurs NTL Navigācijas tehniskie līdzekļi R Rietui vadl. Vadlīnija vjl. Virs jūras līeņa Z Zieeļi * raksturojuu starptautiskie saīsinājui norādīti tabulā raksturojui. International abbreviations for light description is provided in table Light Descriptions. 7

8 UGUNS RAKSTUROJUI LIGHT DESCRIPTIONS veids Starptautiskais saīsinājus Raksturojus Type International abbreviation Description Pastāvīga F Nepārtraukta, vienērīga uguns neainīgā krāsā. Fixed Aptušojua Occulting A light which appears continuous and steady and of constant colour to an observer whose position reains unchanged in relation to it. Pieērs Exaple, kuras katrā periodā kopējais gaisas ilgus ir lielāks par kopējo tusas ilguu, tusas intervāli (aptušojui) parasti ir vienāda ilgua. A light in which the total duration in each period is clearly longer than the total duration of darkness, and the intervals of darkness (eclipses) are usually of equal duration. Aptušojua Oc Aptušota uguns, kurā aptušojua periodi regulāri atkārtojas. Occulting Aptušojuu grupas Group Occulting Saliktu aptušojuu grupas Coposite Group Occulting Oc(..) Oc(..+..) An occulting light in which an eclipse is regularly repeated., kurā noteikts skaits aptušojuu regulāri atkārtojas. Kopējais gaisas ilgus katrā periodā var būt vienāds ar kopējo tusas ilguu. A light in which a nuber of eclipses are regularly repeated. The total duration in each period ay be equal to the total duration of darkness. līdzīga aptušojuu grupas ugunij, izņeot to, ka perioda ietvaros secīgas grupas var būt ar atšķirīgu aptušojuu skaitu. Kopējais gaisas ilgus katrā periodā var būt vienāds ar kopējo tusas ilguu. A light siilar to a group occulting light, except that successive groups in a period have different nuber of eclipses. The total duration in each period ay be equal to the total duration of darkness. Vienādfāzu Iso, kurā gaisas un tusas ilgus ir pilnīgi vienāds. Isophase Zibšņu Flashing A light in which all the durations and darkness are clearly equal., kurā kopējais gaisas ilgus vienā periodā ir īsāks par kopējo tusas ilguu, un gaisas uzplaiksnījui (zibšņi) parasti ir vienāda ilgua. A light in which the total duration in a period is shorter than the total duration of darkness and the appearances (flashes) are usually of equal duration. Zibšņu Fl, kurā zibšņi regulāri atkārtojas ar intensitāti azāk nekā 50 zibšņi inūtē. Flashing A flashing light in which a flash is regularly repeated at rate of less than 50 flashes per inute. Garu zibšņu LFl Zibšņu uguns, kurā gaisas zibšņa ilgus ir ne azāks par 2 s (garš zibsnis) un kas regulāri atkārtojas. Long flashing A flashing light in which an appearance of light of not less than 2 s duration (long flash) is regularly repeated. 8

9 Zibšņu grupas Fl(..) Zibšņu uguns, kurā regulāri atkārtojas noteikta skaita zibšņu grupa. Group flashing Saliktu zibšņu grupas Coposite group flashing Biežu zibšņu Quick Fl(..+..) A flashing light in which a group of flashes, specified in nuber, is regularly repeated. līdzīga zibšņu grupas ugunij, izņeot to, ka perioda ietvaros secīgas grupas var būt ar atšķirīgu zibšņu skaitu. A light siilar to a group-flashing light except that successive groups in a period have different nubers of flashes., kurā zibšņi regulāri atkārtojas ar intensitāti ne azāku nekā 50 zibšņi inūtē, bet nepārsniedzot 80 zibšņus inūtē. A light in which flashes are regularly repeated at a rate of not less than 50 flashes per inute but less than 80 flashes per inute. Biežu zibšņu Q Biežu zibšņu uguns, kurā zibšņi regulāri atkārtojas. Quick A quick light in which a flash is regularly repeated. Biežu zibšņu grupas Q(..) Biežu zibšņu uguns, kurā noteikta skaita zibšņu grupa regulāri atkārtojas. Group quick Pārtraukta biežu zibšņu Interrupted quick IQ A quick light in which a specified group of flashes, specified in nuber, is regularly repeated. Biežu zibšņu uguns, kurā zibšņu secību pārtrauc neainīgi un gari tusas periodi, kas regulāri atkārtojas. Quick light in which the sequence of flashes is interrupted by regular repeated eclipses of constant and long duration. Ļoti biežu zibšņu, kurā zibšņi atkārtojas ar intensitāti ne azāku nekā 80 zibšņi inūtē, bet nepārsniedzot 160 zibšņus inūtē. Very quick A light in which flash are repeated at a rate of not less than 80 flashes per inute but less than 160 flashes per inute. Ļoti biežu zibšņu VQ Ļoti biežu zibšņu uguns, kurā zibšņi regulāri atkārtojas. Very quick Ļoti biežu zibšņu grupas Group very quick VQ(..) A very quick light in which a flash is regularly repeated. Ļoti biežu zibšņu uguns, kurā noteikta skaita zibšņu grupa regulāri atkārtojas. A very quick light in which a specified group of flashes, specified in nuber, is regularly repeated. Pārtraukta ļoti biežu zibšņu Interrupted very quick Ultra biežu zibšņu Ultra quick IVQ Ļoti biežu zibšņu uguns, kurā zibšņu secību pārtrauc neainīgi un ilgi tusas periodi, kas regulāri atkārtojas A very quick light in which the sequence of flashes is interrupted by regularly repeated eclipses of constant and long duration., kurā zibšņi regulāri atkārtojas ar intensitāti ne azāku kā 160 zibšņi inūtē. A light in which a flash is regularly repeated at a rate not less than 160 flashes per inute. Ultra biežu zibšņu UQ Ultra biežu zibšņu uguns, kurā zibšņi regulāri atkārtojas Ultra quick An ultra quick light in which a flash is regularly repeated Pārtraukta ultra biežu zibšņu Interrupted ultra quick IUQ Ultra biežu zibšņu uguns, kurā zibšņu secību pārtrauc ilgstoši tusas periodi. An ultra quick light in which the sequence of flashes is interrupted by eclipses of long duration.

10 orzes koda sistēas orse code Pastāvīga ar zibšņie Fixed and flashing o(...) FFl, kurā divi dažāda ilgua gaisas signāli ir sagrupēti tā, lai veidotu orzes koda zīi vai zīes. A light in which appearances of two clearly different durations are grouped to represent a character or characters in the orse Code. Atšķirīga ilgua pastāvīgas gaisas signāli, kurus atdala lielākas intensitātes gaisas zibšņi. A fixed light varied, at regular intervals, by a flash of higher luinous intensity. ainīga Al ar dažādu krāsu signālie, kas secīgi ainās. Alternating A light showing different colours alternately. Kobinēta biežu zibšņu grupas uguns ar garie zibšņie Group quick cobined with long flash Q(..)+LFl, kurā biežu zibšņu grupa ir kobinēta ar garu zibšņu gaisas signālu. A light in which a group quick light is cobined with a long-flashing light. 10

11 BOJU UN STODERU SISTĒA LATVIJAS ŪDEŅOS ARITIE BUOYAGE SYSTE IN LATVIAN WATERS Atbilstoši inistru kabineta gada 12. jūlija noteikuie 451 Tehniskās prasības navigācijas tehniskajie līdzekļie un to darbības nodrošināšanas kārtība un IALA A reģiona boju sistēai. In confority with Republic of Latvia Cabinet Regulation 451 of July 12, 2016 and IALA Region A aritie Buoyage Syste (BS). Laterālās bojas un stoderes / Lateral arks Sekojot vispārpieņetaja boju izlikšanas virziena principa (virzienā uz ostu), laterālās bojas tiek izantotas, lai apzīētu kanāla vai kuģu ceļa kreiso un labo pusi. Following the sense of a conventional direction of buoyage, lateral arks indicate port and starboard sides of the channel or route to be followed. Kreisās puses boja / Port Hand ark Boja / Buoy Krāsa / Colour Sarkana Red Fora / Shape Cilindrs, pīlārs, stodere Cylindrical (can), pillar, spar Topzīe (ja ir) / Topark (if any) Viens sarkans cilindrs Single red cylinder (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour Sarkana Red Raksturojus / Rhyth Jebkurš, izņeot galvenais ceļš pa labi Fl(2+1) Any, except Preferred Channel to Starboard Fl(2+1) Labās puses boja / Starboard Hand ark Boja / Buoy Krāsa / Colour Zaļa Green Fora / Shape Konuss, pīlārs, stodere Conical, pillar, spar Topzīe (ja ir) / Topark (if any) Viens zaļš konuss, virsotne uz augšu Single green cone, point upwards (ja ir) / Light (if fitted) krāsa Krāsa / Colour Zaļa Green Raksturojus / Rhyth Jebkurš, izņeot galvenais ceļš pa kreisi Fl(2+1) Any, except Preferred channel to Port Fl(2+1) odificētas laterālās bojas un stoderes / odified lateral arks Galvenais ceļš pa labi / Preferred Channel to Starboard Boja / Buoy Krāsa / Colour Sarkana ar vienu horizontālu zaļu joslu Red with one broad green horizontal band Fora / Shape Cilindrs, pīlārs, stodere Cylindrical (can), pillar, spar Topzīe (ja ir) / Topark (if any) Viens sarkans cilindrs Single red cylinder (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour Sarkana Red Raksturojus / Rhyth Fl(2 + 1) Galvenais ceļš pa kreisi / Preferred Channel to Port Boja / Buoy Krāsa / Colour Zaļa ar vienu horizontālu sarkanu joslu Fora / Shape Konuss, pīlārs, stodere Conical, pillar, spar Topzīe (ja ir) / Topark (if any) Viens zaļš konuss, virsotne uz augšu (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour Zaļa Green Raksturojus / Rhyth Fl(2 + 1) Green with one broad red horizontal band Single green cone pointing upwards 11

12 Kardinālās bojas un stoderes / Cardinal arks Zieeļu kardinālā boja / rth Cardinal ark Boja / Buoy Krāsa / Colour elns virs dzeltena Black above yellow Fora / Shape Pīlārs, stodere Pillar, spar Topzīe (ja ir) / Topark (if any) 2 elni konusi, viens virs otra, virsotnes uz augšu 2 black cones, one above the other pointing upward (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour Balta White Raksturojus / Rhyth VQ Q Austruu kardinālā boja / East Cardinal ark Boja / Buoy Krāsa / Colour elna ar dzeltenu horizontālu joslu Fora / Shape Pīlārs, stodere Pillar, spar Topzīe (ja ir) / Topark (if any) 2 elni konusi, viens virs otra ar paatnē kopā (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour Balta White Raksturojus / Rhyth Black with a single broad horizontal yellow band VQ(3) katras 5s / every 5s Q(3) katras 10s / every 10s 2 black cones, one above the other, base to base Dienvidu kardinālā boja / South Cardinal ark Boja / Buoy Krāsa / Colour Dzeltens virs elna Yellow above black Fora / Shape Pīlārs, stodere Pillar, spar Topzīe (ja ir) / Topark (if any) 2 elni konusi, viens virs otra ar virsotnē uz leju (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour Balta White Raksturojus / Rhyth 2 black cones, one above the other, points downward VQ(6) + LFl katras 10s / every 10s Q(6) + Lfl katras 15s / every 15s Rietuu kardinālā boja / West Cardinal ark Boja / Buoy Krāsa / Colour Dzeltena ar elnu horizontālu joslu Fora / Shape Pīlārs, stodere Pillar, spar Topzīe (ja ir) / Topark (if any) 2 elni konusi, viens virs otra, ar virsotnē kopā (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour Balta White Raksturojus / Rhyth 12 Yellow with a single broad horizontal black band 2 black cones, one above the other, point to point VQ() katras 10s / every 10s Q() katras 15s / every 15s

13 Atsevišķas bīstaības bojas un stoderes / Isolated danger arks Boja / Buoy Krāsa / Colour Atsevišķas bīstaības boja / Isolated Danger ark elna ar vienu vai vairākā platā horizontālā sarkanā joslā Jebkura, bet nedrīkst saskanēt ar laterālā bojā 2 elnas sfēras viena virs otras Black with one or ore broad horizontal red bands Fora / Shape Optional, but not conflicting with lateral buoys Topzīe / Topark 2 black spheres, one above the other (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour Balta White Raksturojus / Rhyth Fl(2) Raksturojus / Rhyth VQ(3) katras / every 5s vai / or Q(3) katras / every 10s Ass bojas un stoderes / Safe water arks Ass boja / Safe Water ark Boja / Buoy Krāsa / Colour Sarkana ar baltā strīpā Red and white vertical stripes Fora / Shape Sfēriska, pīlārs, stodere ar sfērisku topzīi Spherical pillar or spar with spherical topark Topzīe (ja ir) / Topark (if any) Viena sarkana sfēra Single red sphere (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour Balta White Raksturojus / Rhyth Iso Oc LFl katras / every 10 s orzes burts A / orse character A Speciālās nozīes bojas un stoderes / Special purpose arks Speciālā boja / Special ark Boja / Buoy Krāsa / Colour Dzeltena Yellow Fora / Shape Jebkura, bet nedrīkst saskanēt ar laterālā bojā Optional, but not conflicting with lateral arks Topzīe (ja ir) / Topark (if any) Viena dzeltena X forā Single yellow X shape (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour Dzeltena Yellow Raksturojus / Rhyth Piktograas Jebkurš, izņeot tos, kas rezervēti kardinālajā, atsevišķas bīstaības un ass bojā Kopetenta valsts iestāde (VAS Latvijas Jūras adinistrācija) saskaņo piktograas lietošanu Any, other than those reserved for cardinal, isolated danger and safe water buoys The use of pictogras is authorized, as defined by a copetent authority Avārijas vraku bojas / Eergency wreck arking buoys: Avārijas vraku boja / Eergency Wreck arking buoy (EWB) Boja / Buoy Krāsa / Colour Zilas / dzeltenas vertikālas strīpas vienādā skaitā un platuā (in. 4 svītras un aks. 8) Blue / Yellow vertical stripes in equal nuber diensions (iniu 4 stripes and axiu 8) Fora / Shape Pīlārs, stodere Pillar or spar Topzīe (ja ir) / Topark (if any) Vertikāls / perpendikulārs dzeltens krusts Vertical / perpendicular yellow cross (ja ir) / Light (if fitted) Krāsa / Colour ainīga dzeltena / zila Yellow / blue alternating Raksturojus / Rhyth 1 s zila uguns un 1 s dzeltena uguns ar 0.5 s tusu starp ugunī 1 s of blue light and 1 s of yellow light with 0.5 s of darkness between 13

14 BOJU IZLIKŠANAS SHĒA A REĢIONĀ BUOYAGE SYSTE SCHEE REGION A 14

15 UGUNS NOINĀLAIS ATTĀLUS NOINAL RANGE OF LIGHT Gaisas intensitāte Luinous intensity Kandelas (cd) UGUNS NOINĀLAIS ATTĀLUS JŪRAS JŪDZĒS NOINAL RANGE OF LIGHT IN NAUTICAL ILES redzaība (noapaļots) inal range (rounded) Naktī / At night: Gaisas intensitāte Luinous intensity Kilokandelas (10 3 cd) redzaība (noapaļots) inal range (rounded) Gaisas intensitāte Luinous intensity egakandelas (10 6 cd) redzaība (noapaļots) inal range (rounded) Gaisas intensitāte Luinous intensity Kilokandelas (10 3 cd) Dienā / In daytie: redzaība (noapaļots) inal range (rounded) Gaisas intensitāte Luinous intensity egakandelas (10 6 cd) redzaība (noapaļots) inal range (rounded) Nepieciešaā iniālā apgaisojua vērtība: Required value for illuinance: (nakts / night) Et = 2 x 10-7 lx (diena / day) Et = 1 x 10-3 lx (ref: IALA Rec. E-200-2, ) 15

16 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks NAVIGĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU SARAKSTS LIST OF AIDS TO NAVIGATION RĪGAS JŪRAS LĪCIS GULF OF RIGA 001 C350 AINAŽU bāka AINAŽU lighthouse ' N ' E Iso.W.4s Balts tornis ar oranžu svītru; balkons 18 White tower with orange stripe; balcony W (17 ) KUIVIŽU OSTA PORT OF KUIVIŽI 002 KUIVIŽU OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'K' PORT OF KUIVIŽI reception safe water light buoy 'K' 003 KUIVIŽU OSTA labās puses ugunsboja '3' PORT OF KUIVIŽI starboard hand spar light buoy '3' KUIVIŽU OSTA labās puses ugunsboja '1' PORT OF KUIVIŽI starboard hand spar light buoy '1' 004 KUIVIŽU OSTA kreisās puses ugunsboja '4' PORT OF KUIVIŽI port hand spar light buoy '4' KUIVIŽU OSTA kreisās puses ugunsboja '2' PORT OF KUIVIŽI port hand spar light buoy '2' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E o(a)w.10,2s (00.5)+01.7+(07.5) Fl.G.2s (01.5) Fl.G.2s (01.5) Fl.R.2s (01.5) Fl.R.2s (01.5) 005 C3588 KUIVIŽU OSTA Randgala vadlīnijas priekšējā PORT OF KUIVIŽI Randgalsa ldg. line front light ' N ' E 2F.G (vert) 11 3 Balts taisnstūris ar elnu svītru (uz ēkas juta) White rectangle with black stripe (on builing roof) Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 16

17 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 006 C KUIVIŽU OSTA Randgala vadlīnijas aizugurējā PORT OF KUIVIŽI Randgala ldg. line rear light ' N ' E F.R (vert) 18 3 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz režģota torņa 17 White rectangle with black stripe on fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 007 C KUIVIŽU OSTA Z ola ugunszīe ' N ' E Fl.R.3s 6 2 Sarkana kolonna (02.5) PORT OF KUIVIŽI N breakwater light Red colun 008 C KUIVIŽU OSTA D ola ugunszīe ' N ' E Fl.G.3s 6 2 Zaļa kolonna (02.5) PORT OF KUIVIŽI S breakwater light Green colun SALACGRĪVAS OSTA PORT OF SALACGRĪVA 010 C3587 SALACGRĪVAS OSTA vadlīnijas priekšējā PORT OF SALACGRĪVA ldg. line front light ' N E Iso.R.2s Balts taisnstūris ar elnu svītru uz režģota torņa 6 White rectangle with black stripe on fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 011 C SALACGRĪVAS OSTA vadlīnijas aizugurējā PORT OF SALACGRĪVA ldg. line rear light ' N ' E Iso.R.4s 24 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz režģota torņa 18 White rectangle with black stripe on fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 012 SALACGRĪVAS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'P' PORT OF SALACGRĪVA reception safe water light buoy 'P' 014 SALACGRĪVAS OSTA '1' PORT OF SALACGRĪVA buoy '1' 017 SALACGRĪVAS OSTA '2' PORT OF SALACGRĪVA port hand light buoy '2' ' N ' E ' N ' E ' N ' E o(a)w.10.2s (00.5)+01.7+(07.5) Fl.G.2s (01.5) Fl.R.2s (01.5) 17

18 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 01 SALACGRĪVAS OSTA '3' PORT OF SALACGRĪVA spar buoy '3' 022 SALACGRĪVAS OSTA '4' PORT OF SALACGRĪVA port hand light spar buoy '4' 024 SALACGRĪVAS OSTA '5' PORT OF SALACGRĪVA buoy '5' 027 SALACGRĪVAS OSTA '6' PORT OF SALACGRĪVA port hand light buoy '6' 02 SALACGRĪVAS OSTA labās puses stodere '7' PORT OF SALACGRĪVA starboard hand spar buoy '7' 031 SALACGRĪVAS OSTA kreisās puses stodere '8' PORT OF SALACGRĪVA Port hand spar buoy '8' 033 SALACGRĪVAS OSTA '' PORT OF SALACGRĪVA spar buoy '' 038 SALACGRĪVAS OSTA '10' PORT OF SALACGRĪVA port hand light spar buoy '10' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.G.2s (01.5) Fl.R.2s (01.5) Fl.G.2s (01.5) Fl.R.2s (01.5) Fl.G.2s (01.5) Fl.R.2s (01.5) 040 C3585 GRĪNTĀLA bāka GRĪNTĀLA lighthouse ' N ' E Fl.R.4s Režģots tornis ar elnu un baltu dēļu apšuvuu joslās 21 Fraework tower with black and white planking bands 01.0+(03.0) R (185 ) 18

19 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 045 LĀČU zīe ' N ' E LĀČU Režģots tornis ar baltu un sarkanu dēļu apšuvuu joslās 23 Fraework tower with white and red planking bands Darbības sektors Working sector (178 ) Zīes redzaība Visibility of 12 / SKULTES OSTA PORT OF SKULTE 050 C SKULTES OSTA sektora ' N ' E 8.5 Dir F.WRG 11 G 3 W 6 R 3 Režģots tornis ar platforu augšpusē 10 G 06,5-08,5 (2 ) W 08,5-100,5 (2 ) R 100,5-102,5 (2 ) PORT OF SKULTE direction light Fraework tower with platfor on top 052 SKULTES OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'S' PORT OF SKULTE reception safe water light buoy 'S' 054 SKULTES OSTA 'S1' PORT OF SKULTE buoy 'S1' 057 SKULTES OSTA 'S2' PORT OF SKULTE port hand light buoy 'S2' ' N ' E ' N ' E ' N ' E o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) Fl.G.2s (01.5) Fl.R.2s (01.5) 05 C SKULTES OSTA Z ola ugunszīe PORT OF SKULTE N ole light ' N ' E Fl.R.3s 10 3 Sarkana kolonna ar elnu apakšējo daļu 6 Red colun with black lower part 00.5+(02.5) 060 C SKULTES OSTA D ola ugunszīe PORT OF SKULTE S ole light ' N ' E Fl.G.3s 10 3 Zaļa kolonna ar elnu apakšējo daļu 6 Green colun with black lower part 00.5+(02.5) 065 SKULTES OSTA kreisās puses stodere 'S4' PORT OF SKULTE port hand spar buoy 'S4' 067 SKULTES OSTA speciālās nozīes stodere '1' PORT OF SKULTE special purpose spar buoy '1' ' N ' E ' N ' E 1

20 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 068 SKULTES OSTA speciālās nozīes stodere '2' PORT OF SKULTE special purpose spar buoy '2' ' N ' E 070 LADIŅU zīe ' N ' E LADIŅU Režģots tornis ar elnu un baltu dēļu apšuvuu; sakaru antena 23 Black and white planking on fraework tower; counication antenna Darbības sektors Working sector (15 ) Zīes redzaība Visibility of 13 / 075 C3526 DAUGAVGRĪVAS bāka DAUGAVGRĪVAS lighthouse ' N ' E FFl.W.4s Apaļš tornis ar baltā un elnā joslā; balkons 35 Round tower with white and black bands; balcony 00.3+(03.7) W (210 ) Rezerves uguns: Fl(2)W.7,5s (01.7)+00.2+(05.4) Reserve light: Fl(2)W.7,5s (01.7)+00.2+(05.4) AIS C3530 Daugavgrīvas vadlīnijas priekšējā ' N ' E Iso.R.5s Balta trapece ar sarkanu svītru; uz sarkanas kolonnas 15 Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 081 Daugavgrīvas ldg. line front light White trapeziu with red stripe on red colun Vis on ldg. line only Sync with C Daugavgrīvas vadlīnijas aizugurējā Daugavgrīvas ldg. line rear light ' N ' E Iso.R.5s 2 11 Balta trapece ar sarkanu svītru uz sarkana, režģota torņa 26 White trapeziu with red stripe on red fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 080 Vis on ldg. line only Sync with pieņešanas ass ugunsboja 'B' reception safe water light buoy 'B' 086 Ieejas kanāla labās puses ugunsboja '1' Entrance channel buoy '1' ' N ' E ' N ' E o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) AIS Uz laiku nedarbojas AIS. / AIS teporary not working. PJ / Nt 076(T)/ Fl.G.3s (02.5) 20

21 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 08 Ieejas kanāla kreisās puses ugunsboja '2' Entry channel port hand light buoy '2' 02 Ieejas kanāla labās puses ugunsboja '3' Entry channel starboard hand light buoy '3' 05 Ieejas kanāla kreisās puses ugunsboja '4' Entry channel port hand light buoy '4' 07 R ugunsboja W light buoy ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Q()W.15s 2 [00.5+(00.5)]+(06.0) 100 C3532 Rīnūžu vadlīnijas priekšējā ' N ' E Oc.G.5s 16 5 Sarkans taisnstūris ar baltu svītru uz režģota torņa 13 (02.0)+03.0 Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 101 Rīnūžu ldg. line front light Red rectangle with white stripe on fraework tower Vis on ldg. line only Sync with C Rīnūžu vadlīnijas aizugurējā ' N ' E Oc.G.5s 24 5 Sarkana trapece ar baltu svītru uz režģota torņa 22 (02.0)+03.0 Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 100 Rīnūžu ldg. line rear light Red trapeziu with white stripe on fraework tower Vis on ldg. line only Sync with C352 A ola ugunszīe ' N ' E Fl.R.3s 11 4 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā (02.5) E ole light Red round colun with platfor on top 105 C3528 R ola ugunszīe ' N ' E Fl.G.3s 11 2 Balta, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā (02.5) W ole light White round colun with platfor on top 108 Daugavas labās puses ugunsboja '5' Daugava starboard hand light buoy '5' ' N ' E Fl.G.3s (02.5) 21

22 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 111 Daugavas kreisās puses ugunsboja '6' Daugava port hand light buoy '6' 112 Daugavas labās puses ugunsboja '7' Daugava starboard hand light buoy '7' 115 Daugavas kreisās puses ugunsboja '8' Daugava port hand light buoy '8' 118 Daugavas labās puses ugunsboja '' Daugava starboard hand light buoy '' 121 Daugavas kreisās puses ugunsboja '10' Daugava port hand light buoy '10' 126 Daugavas labās puses ugunsboja '11' Daugava starboard hand light buoy '11' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) 133 C Kara ostas vadlīnijas priekšējā ' N ' E Fl.G.3,2s 13 1 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz sarkanas kolonnas (02.5) Redzaa uz vadlīnijas Deg naktī un ierobežotas redzaības apstākļos Sinhrona ar 134 Kara ostas ldg. line front light White rectangle with black stripe on red colun Vis on ldg. line only Shown at night and in restricted visibility Sync with C Kara ostas vadlīnijas aizugurējā ' N ' E 168,5 8 Fl.G.3,2s 17 1 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz sarkanas kolonnas (02.5) Redzaa uz vadlīnijas Deg naktī un ierobežotas redzaības apstākļos Sinhrona ar 133 Kara ostas ldg. line rear light White rectangle with black stripe on red colun Vis on ldg. line only Shown at night and in restricted visibility Sync. with

23 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 136 Daugavgrīvas ostas 'D1' Daugavgrīva harbour buoy 'D1' 13 Daugavgrīvas ostas ieejas vārtu kreisās puses ugunsboja 'D2' Daugavgrīva harbour entrance port hand light buoy 'D2' 142 Daugavgrīvas ostas 'D3' Daugavgrīva harbour buoy 'D3' ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl(2)G.6s (01.1)+00.7+(03.5) Fl(2)R.6s (01.1)+00.7+(03.5) Fl(2)G.6s (01.1)+00.7+(03.5) 144 C3536 Daugavgrīvas ostas sadalošā ola ugunszīe Daugavgrīva harbour dividing ole light ' N ' E Fl(3)Or.s 1 Sarkana, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā 6 Red round colun with forked widening in upper part 00.5+(01.5)+00.5+(01.5) (04.5) 148 Daugavgrīvas Zieas ostas ieejas labās puses ugunsboja 'D5' Daugavgrīva Zieas (Winter) harbour entrance starboard hand light buoy 'D5' 14 Daugavgrīvas Zieas ostas kreisās puses ugunsboja 'D4' Daugavgrīva Zieas (Winter) harbour port hand light buoy 'D4' ' N ' E ' N ' E Fl(2)G.6s 0, (01.1)+00.7+(03.5) Fl(2)R.6s (01.1)+00.7+(03.5) 154 C angaļsalas vadlīnijas priekšējā angaļsalas ldg. line front light ' N ' E Iso.R.2s 15 1 Balts taisnstūris ar elnu svītru (uz ēkas juta) 13 White rectangle with black stripe (on roof of building) Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 155 Vis on ldg. line only Sync with

24 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 155 C angaļsalas vadlīnijas aizugurējā angaļsalas ldg. line rear light ' N ' E Iso.R.2s 17 1 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz torņa (uz ēkas juta) 15 White rectangle with black stripe on tower (on roof of building) Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 154 Vis on ldg. line only Sync with angaļsalas ieejas '1' angaļsala entrance buoy '1' ' N ' E Fl(2)G.6s 0, (01.1)+00.7+(03.5) 15 angaļsalas D ugunsboja angaļsala S light buoy ' N ' E VQ(6)+LFI. W.10s 0,5 [00.3+(00.3)] (04.4) 162 C3535 Daugavgrīvas ostas viļņlauža D ugunszīe ' N ' E Fl(3)Y.s 1 Balta, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā (01.5)+00.5+(01.5) (04.5) Daugavgrīva harbour breakwater S light White round colun with platfor on top 164 Buļļupes kreisās puses ugunsboja 'B2' Buļļupe port hand light buoy 'B2' ' N ' E Fl(2)R.6s (01.1)+00.7+(03.5) 166 C3538 Buļļupes ugunszīe ' N ' E Fl(3)W.s 2 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā (01.5) (01.5)+00.5+(04.5) Buļļupes light Red round colun with platfor on top 168 Audupes labās puses ugunsboja 'A1' Audupe starboard hand light buoy 'A1' ' N ' E Fl(2)G.6s 0, (01.1)+00.7+(03.5) 172 C3543 Zvejas ostas Z vārtu Z ugunszīe Zvejas (Fishing) harbour N entrance N light ' N ' E Fl(3)R.s 10 1 Sarkana, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā 6 Red round colun with forked widening in upper part 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 24

25 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 174 C Zvejas ostas Z vārtu D ugunszīe Zvejas (Fishing) harbour N entrance S light ' N ' E Fl(3)G.s 1 Balta, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā 6 White round colun with forked widening in upper part 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 176 Zvejas ostas Z vārtu 'Z1' Zvejas (Fishing) harbour N entrance buoy 'Z1' 178 Zvejas ostas atsevišķas bīstaības ugunsboja Zvejas (Fishing) harbour isolated danger light buoy 180 Zvejas ostas D vārtu Z zīe Zvejas (Fishing) harbour S entrance N ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl(2)G.6s (01.1)+00.7+(03.5) Fl(2)W.5s (01.0)+00.6+(02.8) Sarkana, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā 6 Red round colun with forked widening in upper part 188 C3544 aziļķēniešu ugunszīe ' N ' E Fl(3)W.s 8 1 Balta, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā (01.5) (01.5)+00.5+(04.5) aziļķēniešu light White round colun with forked widening in upper part 12 Daugavas kreisās puses ugunsboja '12' Daugava port hand light buoy '12' ' N ' E Fl.R.3s (02.5) 15 C īlgrāvja vadlīnijas priekšējā īlgrāvja ldg. line front light ' N ' E Oc.W.5s 15 2 Sarkans taisnstūris ar baltu svītru uz baltas kolonnas; platfora augšdaļā 12 Red rectangle with white stripe on white colun; platfor on top (02.0)+03.0 Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 16 Vis on ldg. line only Sync with 16 25

26 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 16 C īlgrāvja vadlīnijas aizugurējā īlgrāvja ldg. line rear light ' N ' E 116,7 362 Oc.W.5s 24 2 Lukturis uz balta apgaises asta 21 Lantern on white ast (02.0)+03.0 Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 15 Vis on ldg. line only Sync with C Kurpnieku salas A ugunszīe Kurpnieku salas E light ' N ' E Fl(3)R.s 11 2 Sarkana, apaļa kolonna ar paplašinājuu un platforu augšdaļā 7 Red round colun with wider upper part and platfor 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 202 C īlgrāvja ugunszīe '1' ' N ' E Fl(3)W.s 1 Balta, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā (01.5) (01.5)+00.5+(04.5) īlgrāvja light '1' White round colun with platfor on top 204 C īlgrāvja ugunszīe '2' īlgrāvja light '2' ' N ' E Fl(3)W.s 1 Balta, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 7 White round colun with platfor on top 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 206 C3546 Rutku salas ugunszīe ' N ' E Fl(3)W.s 1 Balta, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā (01.5)+00.5+(01.5) (04.5) Rutku salas light White round colun with platfor on top 208 Sarkandaugavas labās puses ugunsboja 'S1' Sarkandaugava buoy 'S1' ' N ' E Fl(2)G.6s (01.1)+00.7+(03.5) 212 C Sarkandaugavas vadlīnijas priekšējā Sarkandaugava ldg. line front light ' N ' E Iso.W.2s 16 1 Sarkans taisnstūris ar baltu svītru uz baltas kolonnas; uz platforas ūdenī 12 Red rectangle with white stripe on colun; on platfor in water Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 213 C Sarkandaugavas vadlīnijas aizugurējā Sarkandaugavas ldg. line rear light ' N ' E 164,8 215 Iso.W.2s 23 1 Sarkana trapece ar baltu svītru uz kolonnas 1 Red trapeziu with white stripe on colun Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 26

27 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 216 Sarkandaugavas 'S3' Sarkandaugava buoy. 'S3' ' N ' E Fl(2)G.6s (01.1)+00.7+(03.5) 218 C3545 Jaunīlgrāvja ugunszīe Jaunīlgrāvja light ' N ' E Fl(3)R.s 8 1 Sarkana apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā 6 Red round colun with forked widening in upper part 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 220 Sarkandaugavas labās puses ugunsboja 'S5' Sarkandaugava buoy 'S5' 223 Sarkandaugavas kreisās puses ugunsboja 'S2' Sarkandaugava port hand light buoy 'S2' 226 Sarkandaugavas 'S7' Sarkandaugava buoy 'S7' 22 Sarkandaugavas kreisās puses ugunsboja 'S4' Sarkandaugava port hand light buoy 'S4' 232 Sarkandaugavas 'S' Sarkandaugava buoy 'S' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl(2)G.6s (01.1)+00.7+(03.5) Fl(2)R.6s (01.1)+00.7+(03.5) Fl(2)G.6s (01.1)+00.7+(03.5) Fl(2)R.6s (01.1)+00.7+(03.5) Fl(2)G.6s (01.1)+00.7+(03.5) 27

28 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 240 C Jaunīlgrāvja vadlīnijas priekšējā ' N ' E Iso.W.2s 16 1 elns taisnstūris ar baltu svītru (uz ēkas juta) 5 Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 241 Jaunīlgrāvja ldg. line front light Black rectangle with white stripe (on the building) Vis on ldg. line only Sync with C Jaunīlgrāvja vadlīnijas aizugurējā Jaunīlgrāvja ldg. line rear light ' N ' E 223,7 56 Iso.W.2s 20 1 elns taisnstūris ar baltu svītru (uz ēkas juta) 4 Black rectangle with white stripe (on the building) Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 240 Vis on ldg. line only Sync with C3547 Baltās baznīcas vadlīnijas priekšējā ' N ' E Iso.Or.4s 13 4 Balta trapece ar elnu svītru uz sarkanas kolonnas 11 Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 251 un 252 Baltās baznīcas ldg. line front light White trapeziu with black stripe on red colun Vis on ldg. line only Sync with 251 and C Baltās baznīcas vadlīnijas vidējā Baltās baznīcas ldg. line iddle light ' N ' E 356, 205 Iso.Or.4s 18 4 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz ēkas juta 16 White rectangle with black stripe on roof of building Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 250 un 252 Vis on ldg. line only Sync with 250 and C Baltās baznīcas vadlīnijas aizugurējā ' N ' E 486 Iso.Or.4s 20 4 Gaisas lukturis baznīcas torņa logā 18 Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 250 un 251 Baltās baznīcas ldg. line rear light Lantern in window of church tower Vis on ldg. line only Sync with 250 and C Hapaka grāvja ugunszīe ' N ' E Fl(3)W.s 10 2 Balta, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā (01.5) (01.5)+00.5+(04.5) Hapaka ditch light White round colun with platfor on top 258 Daugavas labās puses ugunsboja '13' River Daugava buoy '13' ' N ' E Fl.G.3s (02.5) 260 C3548 Kurpnieku salas R ugunszīe Kurpnieku salas W light ' N ' E Fl(3)G.s 1 Balta, apaļa kolonna ar paplašinājuu un platforu augšdaļā 8 White round colun with wider upper part and platfor 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 28

29 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 263 Daugavas kreisās puses ugunsboja '14' River Daugava port hand light buoy '14' ' N ' E Fl.R.3s (02.5) 266 C Krēeru baseina ieejas vārtu labās puses ugunszīe Krēeru basin entrance ' N ' E Fl(3)G.s 7 1 Balta, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 White round colun with platfor on top 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 268 Krēeru baseina ieejas 'K1' Krēeru basin entrance buoy 'K1' ' N ' E Fl(2)G.6s (01.1)+00.7+(03.5) 271 C354.3 Kundziņsalas ugunszīe ' N ' E Fl(3)G.s 8 1 Balta, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā (01.5)+00.5+(01.5) (04.5) G (70 ) Kundziņsalas light White round colun with forked widening in upper part 273 Daugavas Z ugunsboja River Daugava N light buoy 275 Daugavas kreisās puses ugunsboja '16' River Daugava port hand light buoy. '16' ' N ' E ' N ' E Q.W.1s (00.6) Fl.R.3s (02.5) 278 C354 Krēeru ugunszīe Krēeru light ' N ' E Fl(3)W.s 2 Balta, apaļa kolonna ar paplašinājuu un platforu augšdaļā 8 White round colun with wider upper part and platfor 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 280 Daugavas labās puses ugunsboja '15' River Daugava buoy. '15' ' N ' E Fl.G.3s (02.5) 2

30 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 281 VL-13 ieejas D ugunsboja VL-13 entrance S light buoy N ' E VQ(6)+LFl.1 0s 0.5 [00.3+(00.3)] (04.4) 282 C Voleru ugunszīe Voleru light ' N ' E Fl(3)Y.s 8 1 Balta, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā 6 White round colun with forked widening in upper part 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 285 C3550 Putnu salas ugunszīe Putnu salas light ' N ' E Fl(3)R.s 11 2 Sarkana, apaļa kolonna ar paplašinājuu un platforu augšdaļā 7 Red round colun with wider upper part and platfor 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 288 Daugavas labās puses ugunsboja '17' River Daugava buoy '17' 20 Daugavas kreisās puses ugunsboja '18' River Daugava port hand light buoy '18' 22 Pīļuuižas baseina Z ugunsboja Pīļuuižas basin N light buoy ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Q.W.1s (00.6) 24 C3551 Eksportostas piestātnes EO-15 ugunszīe Eksportosta berth EO-15 light ' N ' E Fl(3)G.s 8 1 Balta, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā 6 White round colun with forked widening in upper part 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 26 C3552 Eksportostas dabja ugunszīe Eksportostas levee light ' N ' E Fl(3)G.s 8 1 Balta, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā 6 White round colun with forked widening in upper part 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 28 Daugavas kreisās puses ugunsboja '20' River Daugava port hand light buoy '20' ' N ' E Fl.R.3s (02.5) 30

31 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 300 C3554 Podraga ugunszīe ' N ' E Fl(3)WR.s 8 W 1 R 0,5 Balta, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā (01.5) (01.5)+00.5+(04.5) W (180 ) R (180 ) Podraga light White round colun with forked widening in upper part 301 C3553 Roņu dīķa ieejas labās puses ugunszīe Roņu dīķa entrance ' N ' E Fl(3)G.s 6 1 Balta, apaļa kolonna 4 White round colun 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 303 C3558 Jūras Pasažieru terināļa ugunszīe Jūras Pasažieru terinal light ' N ' E Fl(3)G.s 8 1 Balta, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā 6 White round colun with forked widening in upper part 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 306 C FG dabja ieejas labās puses ugunszīe FG levee starboard hand light N ' E Fl(3)G.s 7 1 Balta apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 6 White round colun with platfor on top 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 307 FG dabja ieejas kreisās puses ugunszīe FG levee entrance port hand light N ' E Fl(3)W.s 7 1 Balta apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 6 White round colun with platfor on top 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) 310 C355 Ķīpsalas ugunszīe Ķīpsalas light ' N ' E Fl(3)W.s 2 Balta, apaļa kolonna ar žuburveida paplašinājuu augšdaļā 6 White round colun with forked widening in upper part 00.5+(01.5) (01.5)+00.5+(04.5) JŪRALAS OSTA PORT OF JŪRALA 311 JŪRALAS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'J' PORT OF JŪRALA reception safe water light buoy 'J' 312 JŪRALAS OSTA 'J2' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J ' N ' E ' N ' E LFl.W.10s (07.0) Izņeta uz zieas periodu. / Withdrawn for winter period. PJ / Nt 04(T)/ Fl.R.1,5s (01.2) Izņeta uz zieas periodu. / Withdrawn for winter period. PJ / Nt 288(T)/

32 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 313 JŪRALAS OSTA 'J1' PORT OF JŪRALA buoy 'J1' 314 JŪRALAS OSTA 'J4' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J4' 315 JŪRALAS OSTA labās puses ugunsboja 'J3' PORT OF JŪRALA buoy 'J3' 316 JŪRALAS OSTA 'J6' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J6' 317 JŪRALAS OSTA 'J5' PORT OF JŪRALA buoy 'J5' 318 JŪRALAS OSTA 'J8' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J8' 31 JŪRALAS OSTA 'J7' PORT OF JŪRALA buoy 'J7' 320 JŪRALAS OSTA 'J10' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J10' 321 JŪRALAS OSTA 'J' PORT OF JŪRALA buoy 'J' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.G.1,5s (01.2) Izņeta uz zieas periodu. / Withdrawn for winter period. PJ / Nt 28(T)/ Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) Fl.R.1,5s (01.2) Izņeta uz zieas periodu. / Withdrawn for winter period. PJ / Nt 24(T)/ Fl.G.1,5s (01.2) Izņeta uz zieas periodu. / Withdrawn for winter period. PJ / Nt 25(T)/ Fl.R.1,5s (01.2) Izņeta uz zieas periodu. / Withdrawn for winter period. PJ / Nt 26(T)/ Fl.G.1,5s (01.2) Izņeta uz zieas periodu. / Withdrawn for winter period. PJ / Nt 27(T)/

33 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 322 JŪRALAS OSTA 'J12' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J12' 323 JŪRALAS OSTA 'J11' PORT OF JŪRALA buoy 'J11' 324 JŪRALAS OSTA 'J14' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J14' 325 JŪRALAS OSTA 'J13' PORT OF JŪRALA buoy 'J13' 326 JŪRALAS OSTA speciālas nozīes ugunsboja PORT OF JŪRALA special purpose light buoy 327 JŪRALAS OSTA 'J16' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J16' JŪRALAS OSTA 'J15' PORT OF JŪRALA buoy 'J15' JŪRALAS OSTA 'J18' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J18' JŪRALAS OSTA 'J17' PORT OF JŪRALA buoy 'J17' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.R.1,5s (01.2) Izņeta uz zieas periodu. / Withdrawn for winter period. PJ / Nt 28(T)/ Fl.G.1,5s (01.2) Izņeta uz zieas periodu. / Withdrawn for winter period. PJ / Nt 2(T)/ Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) Fl.Y.5s (04.5) Izņeta uz zieas periodu. / Withdrawn for winter period. PJ / Nt 265(T)/ Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) 33

34 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks JŪRALAS OSTA 'J20' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J20' JŪRALAS OSTA 'J1' PORT OF JŪRALA buoy 'J1' JŪRALAS OSTA 'J22' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J22' JŪRALAS OSTA 'J21' PORT OF JŪRALA buoy 'J21' JŪRALAS OSTA 'J24' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J24' 327. JŪRALAS OSTA 'J23' PORT OF JŪRALA buoy 'J23' 328 JŪRALAS OSTA 'J26' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J26' JŪRALAS OSTA 'J25' PORT OF JŪRALA buoy 'J25' JŪRALAS OSTA 'J28' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J28' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) Fl.R.1,5s (01.2) 34

35 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks JŪRALAS OSTA 'J27' PORT OF JŪRALA buoy 'J27' JŪRALAS OSTA 'J30' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J30' JŪRALAS OSTA 'J2' PORT OF JŪRALA buoy 'J2' JŪRALAS OSTA 'J32' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J32' JŪRALAS OSTA 'J31' PORT OF JŪRALA buoy 'J31' JŪRALAS OSTA 'J34' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J34' 328. JŪRALAS OSTA 'J33' PORT OF JŪRALA buoy 'J33' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.G.1,5s (01.2) Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) Fl.R.1,5s (01.2) Fl.G.1,5s (01.2) 330 C3503 BUĻĻUCIEA bāka BUĻĻUCIEA lighthouse ' N ' E Fl.W.5s Režģots tornis ar sarkanu un baltu dēļu apšuvuu 28 Red and white planking on fraework tower 01.5+(03.5) W (16 ) 335 C3502 RAGACIEA bāka RAGACIEA lighthouse ' N ' E Iso.W.2s Sarkans taisnstūris uz režģota torņa, augšdaļā antena 30 Red rectangle on fraework tower, antenna on top W (235 ) 35

36 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks ENGURES OSTA PORT OF ENGURE 340 ENGURES OSTA vadlīnijas priekšējā zīe PORT OF ENGURE ldg. line front 341 ENGURES OSTA vadlīnijas aizugurējā zīe PORT OF ENGURE ldg. line rear ' N ' E ' N ' E 270,2 127 Balts taisnstūris ar sarkanu svītru uz režģota torņa 5 White rectangle with red stripe on fraework tower Balts taisnstūris ar sarkanu svītru uz režģota torņa 10 White rectangle with red stripe on fraework tower 345 C3501 ENGURES bāka ENGURES lighthouse ' N ' E Fl(2)W.6s Režģots tornis ar sarkanu un baltu dēļu apšuvuu 1 Red and white planking on fraework tower 01.0+(01.0)+01.0+(03.0) W (1 ) ĒRSRAGA OSTA PORT OF ĒRSRAGS 351 C345.5 ĒRSRAGA OSTA vadlīnijas priekšējā PORT OF ĒRSRAGS ldg. line front light ' N ' E Iso.R.3s 10 8 Sarkans taisnstūris ar baltu svītru uz režģota torņa Red rectangle with white stripe on fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 352 Vis on ldg. line only Sync with C ĒRSRAGA OSTA vadlīnijas aizugurējā PORT OF ĒRSRAGS ldg. line rear light ' N ' E 266,5 236 Iso.R.3s 17 8 Sarkans taisnstūris ar baltu svītru uz režģota torņa 16 Red rectangle with white vertical stripe on fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 351 Vis on ldg. line only Sync with front ĒRSRAGA OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'A' PORT OF ĒRSRAGS reception safe water light buoy 'A' 354 ĒRSRAGA OSTA '1' PORT OF ĒRSRAGS buoy '1' ' N ' E ' N ' E o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) Fl.G.2s (01.5) 36

37 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 355 ĒRSRAGA OSTA '6' PORT OF ĒRSRAGS port hand light buoy '6' 356 ĒRSRAGA OSTA '2' PORT OF ĒRSRAGS port hand light buoy '2' 357 ĒRSRAGA OSTA '8' PORT OF ĒRSRAGS port hand light-buoy '8' 358 ĒRSRAGA OSTA '3' PORT OF ĒRSRAGS buoy '3' 35 ĒRSRAGA OSTA '4' PORT OF ĒRSRAGS port hand light buoy '4' 360 ĒRSRAGA OSTA '5' PORT OF ĒRSRAGS buoy '5' 362 ĒRSRAGA OSTA '7' PORT OF ĒRSRAGS buoy '7' 365 ĒRSRAGA OSTA Iekšējās vadlīnijas priekšējā zīe PORT OF ĒRSRAGS Inner ldg. line front 366 ĒRSRAGA OSTA Iekšējās vadlīnijas aizugurējā zīe PORT OF ĒRSRAGS Inner ldg. line rear ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E 270,1 11 Fl.R.2s (01.5) Fl.R.2s (01.5) Fl.R.2s (01.5) Fl.G.2s (01.5) Fl.R.2s (01.5) Fl.G.2s (01.5) Fl.G.2s (01.5) Sarkana trapece ar baltu svītru (uz baltas ēkas) Red trapeziu with white stripe (on white building) Sarkana trapece ar baltu svītru 12 Red trapeziu with white stripe 37

38 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 368 C346 ĒRSRAGA OSTA Z ola ugunszīe PORT OF ĒRSRAGS N ole light ' N ' E Fl.G.3s 7 2 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 00.5+(02.5) 36 C347 ĒRSRAGA OSTA D ola ugunszīe PORT OF ĒRSRAGS S ole light ' N ' E Fl.R.3s 11 4 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 8 Red round colun with platfor on top 00.5+(02.5) 375 C344 ĒRSRAGA bāka ' N ' E Fl.W.5s Balts tornis ar gaisas telpu un sarkanu balkonu (04.8) W (215 ) Rezerves uguns Iso.W.6s15 ĒRSRAGA lighthouse White tower with lantern roo and red balcony Reserve light Iso.W.6s15 ROJAS OSTA PORT OF ROJA 30 C348 ROJAS OSTA sektora ' N ' E 215,0 Dir F.WRG 1 G 4 W 7 R 4 Sarkans režģots asts 18 G 210,4-213,5 (3,1 ) W 213,5-216,5 (3,0 ) R 216,5-21,4 (2, ) PORT OF ROJA directional light Red fraework ast 31 ROJAS OSTA labās puses stodere PORT OF ROJA starboard hand spar buoy ' N ' E 32 ROJAS OSTA kreisās puses stodere PORT OF ROJA port hand spar buoy ' N ' E 34 ROJAS OSTA kreisās puses stodere PORT OF ROJA port hand spar buoy ' N ' E 35 ROJAS OSTA labās puses stodere PORT OF ROJA starboard hand spar buoy ' N ' E 36 C348.3 ROJAS OSTA ZR ola ugunszīe PORT OF ROJA NW ole light ' N ' E Fl.G.3s 6 2 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 3 Green round colun with platfor on top 00.5+(02.5) 37 C348.4 ROJAS OSTA DA ola ugunszīe ' N ' E Fl.R.3s 6 2 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 00.5+(02.5) PORT OF ROJA SE ole light 3 Red round colun with platfor on top 38

39 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 400 C3486 ĢIPKAS bāka ĢIPKAS lighthouse ' N ' E LFl.W.6s sarkanas trapeces virs balta taisnstūra uz režģota torņa 30 2 red trapezius over white rectangle on fraework tower 02.0+(04.0) W (170 ) 410 C3478 KOLKAS bāka KOLKAS lighthouse ' N ' E Fl(2)W.10s Sarkans, apaļš tornis ar balkonu un gaisas telpu. Bāku norobežo ēkas un akens siena 21 Red round tower with balcony and lantern roo; surrounded with buildings and stone wall 01.0+(01.0)+01.0+(07.0) Racon (K) (411) IRBES JŪRAS ŠAURUS IRBE STRAIT 420 IRBES JŪRAS ŠAURUS '2' IRBE STRAIT port hand light buoy '2' 425 IRBES JŪRAS ŠAURUS '3' IRBE STRAIT Starboard hand light buoy '3' 430 IRBES JŪRAS ŠAURUS '4' IRBE STRAIT port hand light buoy '4' 435 IRBES JŪRAS ŠAURUS ass ugunsboja '5' IRBE STRAIT safe water light buoy '5' 440 IRBES JŪRAS ŠAURUS ass ugunsboja '6' IRBE STRAIT safe water light buoy '6' 445 IRBES JŪRAS ŠAURUS ass ugunsboja '7' IRBE STRAIT safe water light buoy '7' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.R.6s (05.5) Fl.G.6s (05.5) Fl.R.6s (05.5) o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) 3

40 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 450 IRBES JŪRAS ŠAURUS atsevišķas bīstaības ugunsboja IRBE STRAIT isolated danger light buoy 455 IRBES JŪRAS ŠAURUS ass ugunsboja '8' IRBE STRAIT safe water light buoy '8' ' N ' E ' N ' E Fl(2)W.5s (01.0)+01.0+(02.0) o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) 460 SAUNAGCIEA zīe ' N ' E SAUNAGCIEA Režģots tornis ar sarkanu un baltu dēļu apšuvuu 21 Red and white planking on fraework tower Darbības sektors Working sector (184 ) Zīes redzaība Visibility of / 465 C SĪKRAGCIEA bāka ' N ' E Fl.W.3s Balts taisnstūris uz režģota torņa (02.0) W (178 ) SĪKRAGCIEA lighthouse White rectangle on fraework tower 470 C3476 IĶEĻBĀKA IĶEĻBĀKA lighthouse ' N ' E Fl(2)W.6s 5 14 Balts, apaļš tornis ar gaisas telpu un 2 balkonie 56 White round tower with lantern roo and 2 balconies 01.0+(01.0)+01.0+(03.0) W (164 ) AIS Racon () (471) 475 C3470 OVIŠU bāka ' N ' E LFl.W.7,5s Balts, apaļš tornis ar gaisas telpu (04.5) W (232,0 ) OVIŠU lighthouse White round tower with lantern roo 480 C3474 IRBES bāka IRBES lighthouse ' N ' E Fl.W.10s Balts tornis ar sarkanā joslā uz elna hidrotehniskā paata, augšējā daļa sarkana, 2 balkoni, helikopteru laukus 37 White tower with red bands on black artificial base, upper part red, 2 balconies, helicopter platfor 01.0+(0.0) Racon (I) (481) IRBES JŪRAS ŠAURUA PIEEJAS IRBE STRAIT APPROACHES 483 IĶEĻBĀKAS Z stodere IĶEĻBĀKA N spar buoy ' N ' E 40

41 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 485 IHAILOVA SĒKĻA A stodere IHAILOVA SHOAL E spar buoy 40 PETROPAVLOVSKA SĒKĻA D stodere PETROPAVLOVSKA SHOAL S spar buoy 45 OVIŠU SĒKĻA Z stodere OVIŠI SHOAL N spar buoy 500 IRBES JŪRAS ŠAURUA R boja IRBE STRAIT W buoy 503 VINKOVA SĒKĻA A ugunsboja VINKOVA SHOAL E light buoy 505 VINKOVA SĒKĻA R ugunsboja VINKOVA SHOAL W light buoy 508 BEZIJANNAJA SĒKĻA A ugunsboja BEZIJANNAJA SHOAL E light buoy 510 BEZIJANNAJA SĒKĻA R ugunsboja BEZIJANNAJA SHOAL W light buoy ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E 57 3.' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Q(3)W.10s (00.5)+00.5+(00.5) (07.5) Q()W.15s 5 [00.5+(00.5)]+(06.0) Q(3)W.10s (00.5)+00.5+(00.5) (07.5) Q()W.15s 5 [00.5+(00.5)]+(06.0) BALTIJAS JŪRAS CENTRĀLĀ DAĻA BALTIC SEA CENTRAL PART VENTSPILS OSTA 520 C3450 VENTSPILS OSTA Zieeļu vadlīnijas priekšējā rth ldg. line front light ' N ' E Iso.R.3s Sarkans taisnstūris ar baltu svītru, uz režģota torņa 25 Red rectangle with white stripe, on fraework tower R (16 ) Sinhrona ar 521 Sync with C VENTSPILS OSTA Zieeļu vadlīnijas aizugurējā rth ldg. line rear light ' N ' E 143,7 40 Iso.R.3s Sarkans taisnstūris ar baltu svītru, uz režģota torņa 35 Red rectangle with white stripe, on fraework tower R (32 ) Sinhrona ar 520 Sync with

42 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 525 VENTSPILS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'B' reception safe water light buoy 'B' 530 VENTSPILS OSTA atsevišķas bīstaības ugunsboja isolated danger light buoy 532 VENTSPILS OSTA '1' buoy '1' 534 VENTSPILS OSTA '2' port hand light buoy '2' 536 VENTSPILS OSTA '3' buoy '3' 538 VENTSPILS OSTA '4' port hand light buoy '4' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) Fl(2)W.5s (01.0)+01.0+(02.0) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) 540 C VENTSPILS OSTA Rietuu vadlīnijas priekšējā West ldg. line front light ' N ' E Oc.R.6s elns taisnstūris ar dzeltenu svītru uz režģota torņa 15 Black rectangle with yellow stripe on fraework tower (02.0)+04.0 R (16,0 ) Sinhrona ar 541 un 542 Sync with 541 and C VENTSPILS OSTA Rietuu vadlīnijas vidējā ' N ' E 10, 425 Oc.R.6s Režģots etāla tornis 18 (02.0)+04.0 R (16,0 ) Sinhrona ar 540 un 542 West ldg. line iddle light etallic fraework tower Sync with 540 and

43 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 542 C VENTSPILS OSTA Rietuu vadlīnijas aizugurējā ' N ' E 12 Oc.R.6s elns taisnstūris ar dzeltenu svītru uz režģota torņa 30 (02.0)+04.0 R (32,0 ) Sinhrona ar 540 un 541 West ldg. line rear light Black rectangle with yellow stripe on fraework tower Sync with 540 and VENTSPILS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'A' reception safe water light buoy 'A' 548 VENTSPILS OSTA '5' buoy '5' 54 VENTSPILS OSTA '6' port hand light buoy '6' 552 VENTSPILS OSTA '7' buoy '7' 553 VENTSPILS OSTA '8' port hand light buoy '8' 556 VENTSPILS OSTA '' buoy '' 557 VENTSPILS OSTA '10' port hand light buoy '10' 570 VENTSPILS OSTA Z ugunsboja N light buoy ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Uz laiku nedeg uguns. / Teporarily unlit. PJ / Nt 051(T)/ Fl.R.3s (02.5) Q.W.1s (00.5) 43

44 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 575 VENTSPILS OSTA R ugunsboja W light buoy 580 VENTSPILS OSTA R ugunsboja W light buoy 50 VENTSPILS OSTA atsevišķas bīstaības ugunsboja isolated danger light buoy ' N ' E ' N ' E ' N ' E Q()W.15s 2 [00.5+(00.5)]+(06.0) Q()W.15s 5 [00.5+(00.5)]+(06.0) Fl(2)W.5s (01.0)+01.0+(02.0) 55 C3451 VENTSPILS OSTA Z ola ugunszīe N breakwater light ' N ' E Fl(2)R.3s 14 4 Balts, apaļš tornis ar sarkanu gaisas telpu 11 White round tower with red lantern roo 00.5+(00.5)+00.5+(01.5) 57 C3452 VENTSPILS OSTA D ola ugunszīe S breakwater light ' N ' E Fl(2)G.3s 14 3 Balts, apaļš tornis ar zaļu gaisas telpu 11 White round tower with green lantern roo 00.5+(00.5)+00.5+(01.5) 600 C VENTSPILS OSTA viļņlauža ugunszīe breakwater light ' N ' E Fl.W.1,5s 10 1 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 6 Red round colun with platfor on top 00.5+(01.0) 602 VENTSPILS OSTA Priekšostas kreisās puses ugunsboja Outer harbour port hand light buoy ' N ' E Fl.R.3s (02.5) 605 C3456 VENTSPILS OSTA piestātnes 37 ugunszīe berth 37 light ' N ' E Fl.Bu.2s 10 1 Zaļa, apaļa kolonna 6 Green round colun 00.5+(01.5) 606 C3457 VENTSPILS OSTA piestātnes 3 ugunszīe berth 3 light ' N ' E Fl.G.2s 7 1 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 00.5+(01.5) 607 C3455 VENTSPILS OSTA ogļu terināļa 1 ugunszīe coal terinal 1 light ' N ' E Iso.W.2s 2 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 44

45 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 610 C3454 VENTSPILS OSTA naftas terināļa 2 ugunszīe oil terinal 2 light ' N ' E Fl.Y.1,5s 8 1 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 6 Red round colun with platfor on top 00.5+(01.0) 612 C3453 VENTSPILS OSTA naftas terināļa 3 ugunszīe oil terinal 3 light ' N ' E Fl.Bu.1,5s 10 1 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 6 Red round colun with platfor on top 00.5+(01.0) 615 C VENTSPILS OSTA ķīisko kravu piestātnes 34 ugunszīe cheical freight berth 34 light ' N ' E Iso.W.2s 7 1 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 617 C345 VENTSPILS OSTA Ventas grīvas labā krasta ugunszīe River Venta entry right bank light ' N ' E Fl.R.1,5s 8 1 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 00.5+(01.0) 620 C3458 VENTSPILS OSTA piestātnes 26 ugunszīe berth. 26 light ' N ' E Iso.R.2s 8 1 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 625 C3460 VENTSPILS OSTA Ventas upes apgriešanās baseina R ugunszīe Venta river turning basin W light ' N ' E Fl.G.2s 8 1 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 00.5+(01.5) 630 C3462 VENTSPILS OSTA 7A piestātnes R ugunszīe Berth 7A W light ' N ' E Fl.R.2s 8 1 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 00.5+(01.5) 632 C VENTSPILS OSTA 7A piestātnes A ugunszīe Berth 7A E light ' N ' E Fl.R.3s 8 1 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 00.5+(02.5) 634 C VENTSPILS OSTA piestātnes 11 ugunszīe berth. 11 light ' N ' E Fl.R.2,5s 8 1 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 00.5+(02.0) 45

46 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 635 C3461 VENTSPILS OSTA Ventas upes apgriešanās baseina A ugunszīe Venta River turning basin E light ' N ' E Fl.G.3s 8 1 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 00.5+(02.5) 638 C VENTSPILS OSTA piestātnes 13B A ugunszīe berth. 13B E light ' N ' E Fl.G.2s 6 1 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 00.5+(01.5) 63 C VENTSPILS OSTA piestātnes 13B R ugunszīe berth. 13B W light ' N ' E Fl.G.1s 6 1 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 00.5+(00.5) 642 VENTSPILS OSTA buoy ' N ' E Fl.G.3s (02.5) 643 C VENTSPILS OSTA piestātnes 52 ugunszīe berth 52 light ' N ' E Fl.G.2s 7 1 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 00.5+(01.5) 644 C VENTSPILS OSTA piestātnes 53 ugunszīe berth 53 light ' N ' E Fl.G.2,5s 7 1 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 00.5+(02.0) 650 C3448 UŽAVAS bāka UŽAVAS lighthouse ' N ' E Fl(2)W.10s Balts, apaļš tornis ar balkonu un gaisas telpu 1 White round tower with balcony and lantern roo 01.5+(02.5)+01.5+(04.5) W (200 ) PĀVILOSTAS OSTA PORT OF PĀVILOSTA 660 C3443 PĀVILOSTAS OSTA Ieejas vadlīnijas priekšējā ' N ' E Fl.W.3s 12 5 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz režģota torņa (02.0) Redzaa uz vadlīnijas PORT OF PĀVILOSTA Ieejas (Entrance) ldg. line front light White rectangle with black stripe on fraework tower Vis on ldg. line only 46

47 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 661 C PĀVILOSTAS OSTA Ieejas vadlīnijas aizugurējā PORT OF PĀVILOSTA Ieejas (Entrance) ldg. line rear light ' N ' E 144,2 162 Fl.W.3s 18 6 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz režģota torņa 15 White rectangle with black stripe on fraework tower 01.0+(02.0) Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 665 PĀVILOSTAS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'P' PORT OF PĀVILOSTA reception safe water light buoy 'P' ' N ' E o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) 670 C PĀVILOSTAS OSTA Z ola ugunszīe ' N ' E Fl.R.3s 8 3 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 00.5+(02.5) PORT OF PĀVILOSTA N breakwater light Red round colun with platfor on top 675 C PĀVILOSTAS OSTA D ola ugunszīe ' N ' E Fl.G.3s 8 3 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 00.5+(02.5) PORT OF PĀVILOSTA S breakwater light Green round colun with platfor on top 680 C3442 AKEŅRAGA bāka AKEŅRAGA lighthouse ' N ' E LFl(2)W.10s Sarkans, apaļš ūra tornis ar balkonu un gaisas telpu 37 Red round asonry tower with balcony and lantern roo 01.0+(01.0)+03.0+(05.0) W (225,0 ) LIEPĀJAS OSTA 700 C336 LIEPĀJAS bāka LIEPĀJAS lighthouse ' N ' E Iso.W.6s Apaļš tornis ar sarkanā un baltā joslā, gaisas telpu un balkonu 30 Round tower with red and white bands, lantern roo and balcony W (180 ) 720 C336.2 LIEPĀJAS OSTA Centrālās vadlīnijas priekšējā Central ldg. line front light ' N ' E Iso.R.3s Balta trapece ar elnu svītru uz balta režģota torņa 20 White trapeziu with black stripe on white fraework tower R (8 ) 721 C LIEPĀJAS OSTA Centrālās vadlīnijas aizugurējā Central ldg. line rear light ' N ' E 67,7 84 Iso.R.3s Sarkans režģots tornis 30 Red fraework tower R (8,0 ) 47

48 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 725 LIEPĀJAS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'A' reception safe water light buoy 'A' 72 LIEPĀJAS OSTA '1' buoy '1' 731 LIEPĀJAS OSTA '2' port hand light buoy '2' 732 LIEPĀJAS OSTA '3' buoy '3' 733 LIEPĀJAS OSTA '4' port hand light buoy '4' 734 LIEPĀJAS OSTA '5' buoy '5' 735 LIEPĀJAS OSTA '6' port hand light buoy '6' 737 LIEPĀJAS OSTA '7' buoy '7' 738 LIEPĀJAS OSTA '8' port hand light buoy '8' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E o(a)w.10s (01.0)+03.0+(05.0) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) 48

49 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 73 LIEPĀJAS OSTA '' buoy '' 740 LIEPĀJAS OSTA '10' port hand light buoy '10' 741 LIEPĀJAS OSTA '1D' buoy '1D' 742 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas labās puses ugunsboja '13' Outport starboard hand light buoy '13' 743 LIEPĀJAS OSTA kreisās puses boja '2B' port hand buoy '2B' 744 LIEPĀJAS OSTA '2D' port hand light buoy '2D' 745 LIEPĀJAS OSTA R ugunsboja W light buoy 746 LIEPĀJAS OSTA speciālas nozīes ugunsboja special purpose light buoy 747 LIEPĀJAS OSTA labās puses boja '1B' starboard hand buoy '1B' 748 LIEPĀJAS OSTA '4B' port hand light buoy '4B' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) FI.G.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Q()W.15s 1 [00.5+(00.5)]+(06.0) Fl(4)Y.20s (01.0)+01.0+(01.0) (01.0) (13.0) Fl.R.3s (02.5) 4

50 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 74 LIEPĀJAS OSTA '3B' buoy '3B' ' N ' E Fl.G.3s (02.5) 750 C337 LIEPĀJAS OSTA Dienvidu vadlīnijas priekšējā South ldg. line front light ' N ' E Iso.G.2s 33 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz režģota torņa 30 White rectangle with black stripe on fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 751 C337.1 LIEPĀJAS OSTA Dienvidu vadlīnijas aizugurējā South ldg. line rear light ' N ' E 112,4 422 Iso.G.2s 4 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz režģota torņa 45 White rectangle with black stripe on fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 755 C336.7 LIEPĀJAS OSTA Vidējo vārtu Z ugunszīe iddle entrance N light ' N ' E Iso.R.4s 10 3 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 756 C336.6 LIEPĀJAS OSTA Vidējo vārtu D ugunszīe iddle entrance S light ' N ' E Iso.G.4s 15 2 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 760 LIEPĀJAS OSTA Zieeļu vārtu A ugunszīe rth entrance E light 761 LIEPĀJAS OSTA Zieeļu vārtu R ugunszīe rth entrance W light ' N ' E ' N ' E Iso.R.6s 12 3 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 7,5 Red round colun with platfor on top Iso.G.6s 12 2 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 4 Green round colun with platfor on top 765 C336.5 LIEPĀJAS OSTA Dienvidu vārtu Z ugunszīe South entrance N light ' N ' E Iso.R.2s 3 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 766 C336.4 LIEPĀJAS OSTA Dienvidu vārtu D ugunszīe South entrance S light ' N ' E Iso.G.2s 11 2 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 50

51 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 773 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas D ugunsboja Outport S light buoy ' N ' E Q(6)+ LFl.W.15s 2 [00.5+(00.5)] (07.0) 774 LIEPĀJAS OSTA Brīvostas kreisās puses ugunsboja '6D' Freeport port hand light buoy '6D' 775 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas Z ugunsboja Outport N light buoy ' N ' E ' N ' E FI.R.3s (02.5) Q.W.1s (00.5) 780 C337.5 LIEPĀJAS OSTA Sektora ' N ' E 170,7 Dir. Iso.WRG.2s 8 W 2 R 2 G 2 Balta, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 G 167,7-168,7 (1 ) Al.WG 168,7-170,2 (1,5 ) W 170,2-171,2 (1 ) Al.WR 171,2-172,7 (1,5 ) R 172,7-173,7 (1 ) directional light White round colun with platfor on top 781 LIEPĀJAS OSTA '14' port hand light buoy '14' 782 LIEPĀJAS OSTA '11' buoy '11' 783 LIEPĀJAS OSTA '12' port hand light buoy '12' 784 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas labās puses ugunsboja '15' Outport starboard hand light buoy '15' 785 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas kreisās puses ugunsboja '18' Outport port hand light buoy '18' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) 51

52 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 786 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas galvenais kuģu ceļš pa kreisi ugunsboja Outport ain channel to port light buoy ' N ' E Fl(2+1)G.s (00.5)+00.5+(01.0) (06.0) 787 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas kreisās puses ugunsboja '16' Outport port hand light buoy '16' 788 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas kreisās puses ugunsboja '17' Outport port hand light buoy '17' 78 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas kreisās puses ugunsboja '20' Outport port hand light buoy '20' 70 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas labās puses ugunsboja '1' Outport starboard hand light buoy '1' 71 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas kreisās puses ugunsboja '22' Outport port hand light buoy '22' 72 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas labās puses ugunsboja '3D' Outport starboard hand light buoy '3D' 73 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas kreisās puses ugunsboja '4D' Outport port hand light buoy '4D' 74 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas R ugunsboja Outport W light buoy ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E FI.R.3s (02.5) FI.G.3s (02.5) FI.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Q()W.15s 3 [00.5+(00.5)]+(06.0) 52

53 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 75 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas D ugunsboja Outport S light buoy N E Q(6)+ LFl.W.15s 3 [00.5+(00.5)] (07.0) 76 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas labās puses ugunsboja '5D' Outport starboard hand light buoy '5D' 77 LIEPĀJAS OSTA Brīvostas kreisās puses ugunsboja '8D' Freeport port hand light buoy '8D' 78 LIEPĀJAS OSTA Brīvostas labās puses ugunsboja '7D' Freeport starboard hand light buoy '7D' 7 LIEPĀJAS OSTA Brīvostas kreisās puses ugunsboja '10D' Freeport port hand light buoy '10D' ' N ' E ' N ' E ' N ' E ' N ' E Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) 800 C33.2 LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla Z ola ugunszīe Karosta canal N ole light ' N ' E Q.R 2 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 802 C33 LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla D ola ugunszīe Karosta canal S ole light ' N ' E Q.G 1 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 810 LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla labās puses ugunsboja '1K' Karosta canal starboard hand light buoy '1K' ' N ' E Fl.G.3s (02.5) 815 C336.3 LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla vadlīnijas 1 priekšējā Karosta canal ldg. line 1 front light ' N ' E Iso.G.3s 15 1 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz režģota torņa 10 White rectangle with black stripe on fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 53

54 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 816 C LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla vadlīnijas 1 aizugurējā Karosta canal ldg. line 1 rear light ' N ' E 07,5 160 Iso.G.3s 21 1 Balts taisnstūris ar elnu svītru uz režģota torņa 15 White rectangle with black stripe on fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Vis on ldg. line only 820 LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla kreisās puses ugunsboja '2K' Karosta canal port hand light buoy '2K' ' N ' E Fl.R.3s (02.5) 825 C LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla vadlīnijas 2 priekšējā ' N ' E Iso.R.3s 12 1 Balts taisnstūris ar sarkanu svītru uz režģota torņa 10 Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 826 Karosta canal ldg. line 2 front light White rectangle with red stripe on fraework tower Vis on ldg. line only Sync with C LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla vadlīnijas 2 aizugurējā Karosta canal ldg. line 2 rear light ' N ' E 113,8 161 Iso.R.3s 16 1 Balts taisnstūris ar sarkanu svītru uz režģota torņa 12 White rectangle with red stripe on fraework tower Redzaa uz vadlīnijas Sinhrona ar 825 Vis on ldg. line only Sync with LIEPĀJAS OSTA Karostas labās puses boja '5K' Karosta starboard hand buoy '5K' 830 LIEPĀJAS OSTA Karostas labās puses boja '3K' Karosta starboard hand buoy '3K' 832 LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla labās puses ugunsboja '7K' Karosta canal starboard hand light buoy '7K' 833 LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla kreisās puses ugunsboja '4K' Karosta canal port hand light buoy '4K' ' N ' E ' N ' E ' N ' E N E Fl.G.3s (02.5) Fl.R.3s (02.5) 54

55 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 835 C LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla sektora Karosta canal directional light N E Dir Iso.WRG.3s 14 2 elns, režģots tornis 10 Black fraework tower G 271,5-273,5 (2 ) W 270,5-271,5 (1 ) R 268,5-270,5 (2 ) 843 LIEPĀJAS OSTA Brīvostas Z ugunszīe Freeport N light 844 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas iekšējā viļņlauža Z ugunszīe Outport inner breakwater N light N ' E N ' E Iso.R.6s 3 Sarkana apaļa kolonna ar novērošanas laukuu 6 Red round colun with platfor on top Iso.G.6s 2 Zaļa apaļa kolonna ar novērošanas laukuu 6 Green round colun with platfor on top 845 C337.7 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas iekšējā viļņlauža D ugunszīe Outport inner breakwater S light ' N ' E Fl.R.2,5s 6 3 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 00.5+(02.0) 850 C338 LIEPĀJAS OSTA Brīvostas D ugunszīe Freeport S light ' N ' E Fl.G.2,5s 8 2 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Green round colun with platfor on top 00.5+(02.0) 852 LIEPĀJAS OSTA Priekšostas sadalošā ola sektora N ' E Dir Iso.WRG.6s 11 3 Balta apaļa kolonna ar novērošanas laukuu 6 G 141,0-142,0 (1 ) W 142,0-146,0 (4 ) R 146,0-147,0 (1 ) Outport dividing breakwater directional light White round colun with platfor on top 855 C337.8 LIEPĀJAS OSTA Loču vadlīnijas priekšējā ' N ' E Fl.G.1,5s 3 Zaļa, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā (01.0) G (12 ) Sinhrona ar 856 Loču (Pilot) ldg. line front light Green round colun with platfor on top Sync with C LIEPĀJAS OSTA Loču vadlīnijas aizugurējā ' N ' E 153,4 21 Fl.G.1,5s 11 3 Zaļa, apaļa kolonna ar baltu svītru un platforu augšdaļā (01.0) G (12 ) Sinhrona ar 855 Loču (Pilot) ldg. line rear light Green round colun with white stripe and platfor on top Sync with

56 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks 860 C338.2 LIEPĀJAS OSTA Tirdzniecības kanāla Z ugunszīe Trade canal N light ' N ' E Fl.R.1,5s 8 3 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 5 Red round colun with platfor on top 00.5+(01.0) 865 C338.3 LIEPĀJAS OSTA Zieas ostas ugunszīe Winter harbour light ' N ' E Fl.R.3s 10 3 Sarkana, apaļa kolonna ar platforu augšdaļā 8 Red round colun with platfor on top 00.5+(02.5) 870 LIEPĀJAS OSTA atsevišķas bīstaības ugunsboja isolated danger light buoy ' N ' E Fl(2)W.5s (01.0) (02.0) 885 C330 BERNĀTU bāka BERNĀTU lighthouse ' N ' E Iso.W.4s Režģots tornis ar sarkanu dēļu apšuvuu 21 Red planking on fraework tower W (182 ) 80 C3386 PAPES bāka PAPES lighthouse ' N ' E Fl.W.3,5s Balts, režģots tornis ar apaļu baltu kolonnu vidū, sarkans balkons un gaisas telpa 22 White colun inside white fraefork tower, red balcony and lantern roo 01.5+(02.0) W (185 ) 56

57 Atrašanās vieta un NTL nosaukus Koordinātas raksturojus Location and nae of AtoN Position Light description Elevation redzaība augstus () no paatnes, topzīes height () fro ground level, toparks Papildus inforācija Rearks PAGAIDU NAVIGĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU SARAKSTS LIST OF TEPORARY AIDS TO NAVIGATION LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla kreisās puses ugunsboja ' N ' E Fl.R.3s (02.5) Karosta canal port hand light buoy LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla kreisās puses ugunsboja Karosta canal port hand light buoy VENTSPILS OSTA speciālas nozīes ugunsboja special purpose light buoy VENTSPILS OSTA speciālas nozīes ugunsboja special purpose light buoy ' N ' E ' N ' E ' N ' E PJ / Nt 30(T)/ Fl.R.3s (02.5) PJ / Nt 310(T)/ Fl.Y.5s (04.0) PJ / Nt 311(T)/ Fl.Y.5s (04.0) PJ / Nt 312(T)/

58 RADIOLOKĀCIJAS BĀKU-ATBILDĒTĀJU SARAKSTS LIST OF RACONS AtoN saukus Koordinātas Pazīšanās signāls Darbības sektors Darbības attālus, / AtoN Nae Position Identification signal Bea width aziuth, 411 Radiolokācijas bāka atbildētāja (K) (Kolkas bāka) Racon (K) (Kolka lighthouse) 57º48.14'N 22º38.04'E K frekvenču josla X band - X 360º Radiolokācijas bāka atbildētāja () (iķeļbāka) Racon () (iķeļbāka lighthouse) 57º35.'N 21º58.47'E frekvenču josla X + S band X + S 360º Radiolokācijas bāka atbildētāja (I) (Irbes bāka) Racon (I) (Irbe lighthouse) 57º45.05'N 21º43.38'E I frekvenču josla X + S band X + S 360º 12 58

59 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS ALPHABETICAL INDEX AINAŽU bāka 001 AINAŽU lighthouse AKEŅRAGA bāka 680 AKEŅRAGA lighthouse BERNĀTU bāka 885 BERNĀTU lighthouse BEZIJANNAJA SĒKĻA A ugunsboja 508 BEZIJANNAJA SHOAL E light buoy BEZIJANNAJA SĒKĻA R ugunsboja 510 BEZIJANNAJA SHOAL W light buoy BUĻĻUCIEA bāka 330 BUĻĻUCIEA lighthouse DAUGAVGRĪVAS bāka 075 DAUGAVGRIVAS lighthouse ENGURES bāka 345 ENGURES lighthouse Engures ostas vadlīnijas aizugurējā zīe 341 PORT OF ENGURE ldg. line rear light Engures ostas vadlīnijas priekšējā zīe 340 PORT OF ENGURE ldg. line front ĢIPKAS bāka 400 ĢIPKAS lighthouse GRĪNTĀLA bāka 040 GRĪNTĀLA lighthouse IRBES bāka 480 IRBES lighthouse IRBES JŪRAS ŠAURUA R boja 500 IRBE STRAIT W buoy IRBES JŪRAS ŠAURUS ass ugunsboja '5' 435 IRBE STRAIT safe water light buoy '5' IRBES JŪRAS ŠAURUS ass ugunsboja '6' 440 IRBE STRAIT safe water light buoy '6' IRBES JŪRAS ŠAURUS ass ugunsboja '7' 445 IRBE STRAIT safe water light buoy '7' IRBES JŪRAS ŠAURUS ass ugunsboja '8' 455 IRBE STRAIT safe water light buoy '8' IRBES JŪRAS ŠAURUS atsevišķas bīstaības 450 IRBE STRAIT isolated danger light buoy ugunsboja IRBES JŪRAS ŠAURUS '2' 420 IRBE STRAIT port hand light buoy '2' IRBES JŪRAS ŠAURUS '4' 430 IRBE STRAIT port hand light buoy '4' IRBES JŪRAS ŠAURUS '3' 425 IRBE STRAIT starboard light buoy. '3' JŪRALAS OSTA 'J10' 320 PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J10' JŪRALAS OSTA 'J12' 322 PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J12' JŪRALAS OSTA 'J14' 324 PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J14' JŪRALAS OSTA 'J16' 327 PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J16' JŪRALAS OSTA 'J18' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J18' JŪRALAS OSTA 'J2' 312 PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J2' JŪRALAS OSTA 'J20' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J20' JŪRALAS OSTA 'J22' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J22' JŪRALAS OSTA 'J24' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J24' JŪRALAS OSTA 'J26' 328 PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J26' JŪRALAS OSTA 'J28' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J28' JŪRALAS OSTA 'J30' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J30' JŪRALAS OSTA 'J32' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J32' JŪRALAS OSTA 'J34' PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J34' JŪRALAS OSTA 'J4' 314 PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J4' JŪRALAS OSTA 'J6' 316 PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J6' JŪRALAS OSTA 'J8' 318 PORT OF JŪRALA port hand light buoy 'J8' JŪRALAS OSTA 'J1' 313 PORT OF JŪRALA buoy 'J1' JŪRALAS OSTA 'J11' 323 PORT OF JŪRALA buoy 'J11' JŪRALAS OSTA 'J13' 325 PORT OF JŪRALA buoy 'J13' JŪRALAS OSTA 'J15' PORT OF JŪRALA buoy 'J15' JŪRALAS OSTA 'J17' PORT OF JŪRALA buoy 'J17' JŪRALAS OSTA 'J1' PORT OF JŪRALA buoy 'J1' JŪRALAS OSTA 'J21' PORT OF JŪRALA buoy 'J21' JŪRALAS OSTA 'J23' 327. PORT OF JŪRALA buoy 'J23' JŪRALAS OSTA 'J25' PORT OF JŪRALA buoy 'J25' JŪRALAS OSTA 'J27' PORT OF JŪRALA buoy 'J27' JŪRALAS OSTA 'J2' PORT OF JŪRALA buoy 'J2' JŪRALAS OSTA 'J3' 315 PORT OF JŪRALAs tarboard hand light buoy 'J3' 5

60 JŪRALAS OSTA 'J31' PORT OF JŪRALA buoy 'J31' JŪRALAS OSTA 'J33' 328. PORT OF JŪRALA buoy 'J33' JŪRALAS OSTA 'J5' 317 PORT OF JŪRALA buoy 'J5' JŪRALAS OSTA 'J7' 31 PORT OF JŪRALA buoy 'J7' JŪRALAS OSTA 'J' 321 PORT OF JŪRALA buoy 'J' JŪRALAS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'J' 311 PORT OF JŪRALA reception safe water light buoy 'J' JŪRALAS OSTA speciālas nozīes ugunsboja 326 PORT OF JŪRALA special purpose light buoy KOLKAS bāka 410 KOLKAS lighthouse KUIVIŽU OSTA D ola ugunszīe 008 PORT OF KUIVIŽI S breakwater light KUIVIŽU OSTA '2' PORT OF KUIVIŽI port hand light-buoy '2' KUIVIŽU OSTA '4' 004 PORT OF KUIVIŽI port hand light-buoy '4' KUIVIŽU OSTA '1' PORT OF KUIVIŽI -buoy '1' KUIVIŽU OSTA '3' 003 PORT OF KUIVIŽI -buoy '3' KUIVIŽU OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'K' 002 PORT OF KUIVIŽI reception safe water light-buoy 'K' KUIVIŽU OSTA Randgala vadlīnijas aizugurējā 006 PORT OF KUIVIŽI Randgala ldg line rear light KUIVIŽU OSTA Randgala vadlīnijas priekšējā 005 PORT OF KUIVIŽI Randgala ldg line front light KUIVIŽU OSTA Z ola ugunszīe 007 PORT OF KUIVIŽI N breakwater light LĀČU zīe 045 LĀČU LADIŅU zīe 070 LADIŅU LIEPĀJAS bāka 700 LIEPĀJAS lighthouse LIEPĀJAS OSTA atsevišķas bīstaības ugunsboja 870 Isolated danger light buoy LIEPĀJAS OSTA Brīvostas D ugunszīe 850 Freeport S light LIEPĀJAS OSTA Brīvostas 7 Freeport port hand light buoy '10D' '10D' LIEPĀJAS OSTA Brīvostas 77 Freeport port hand light buoy '8D' '8D' LIEPĀJAS OSTA Brīvostas '7D' 78 Freeport buoy '7D' LIEPĀJAS OSTA Centrālās vadlīnijas aizugurējā 721 Central ldg. line rear light LIEPĀJAS OSTA Centrālās vadlīnijas priekšējā 720 Central ldg. line front light LIEPĀJAS OSTA Dienvidu vadlīnijas aizugurējā 751 South Ldg line rear light LIEPĀJAS OSTA Dienvidu vadlīnijas priekšējā 750 South Ldg line front light LIEPĀJAS OSTA Dienvidu vārtu D ugunszīe 766 South entrance S light LIEPĀJAS OSTA Dienvidu vārtu Z ugunszīe 765 South entrance N light LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla D ola ugunszīe 802 Karostas canal S ole light LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla kreisās puses ugunsboja '2K' 820 Karostas canal port hand light-buoy '2K' LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla kreisās puses 833 Karosta canal port hand light buoy '4K' ugunsboja '4K' LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla '1K' 810 Karostas canal buoy '1K' LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla '7K' 832 Karosta canal -buoy '7K' LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla sektora 835 Karostas canal directional leading light LIEPĀJAS OSTA Karostas kanāla Z ola ugunszīe 800 Karostas canal N ole light LIEPĀJAS OSTA Karostas labās puses boja '3K' 830 Karosta starboard hand buoy '3K' LIEPĀJAS OSTA Karostas labās puses boja '5K' 828 Karosta starboard hand buoy '5K' LIEPĀJAS OSTA Karostas vadlīnijas 1 aizugurējā 816 Karostas canal ldg. line 1 rear light LIEPĀJAS OSTA Karostas vadlīnijas 1 priekšējā 815 Karostas canal ldg. line 1 front light LIEPĀJAS OSTA Karostas vadlīnijas 2 aizugurējā 826 Karostas canal ldg. line 2 rear light LIEPĀJAS OSTA Karostas vadlīnijas 2 priekšējā 825 Karostas canal ldg. line 2 front light LIEPĀJAS OSTA '10' 740 port hand light buoy '10' LIEPĀJAS OSTA '12' 783 port hand light buoy '12' LIEPĀJAS OSTA '14' 781 port hand light buoy '14' LIEPĀJAS OSTA '2' 731 port hand light buoy '2' LIEPĀJAS OSTA kreisās puses boja '2B' 743 port hand buoy '2B' 60

61 LIEPĀJAS OSTA '2D' 744 port hand light buoy '2D' LIEPĀJAS OSTA '4' 733 port hand light buoy '4' LIEPĀJAS OSTA '4B' 748 port hand light buoy '4B' LIEPĀJAS OSTA '6' 735 port hand light buoy '6' LIEPĀJAS OSTA '8' 738 port hand light buoy '8' LIEPĀJAS OSTA '1' 72 buoy '1' LIEPĀJAS OSTA '11' 782 buoy '11' LIEPĀJAS OSTA labās puses boja '1B' 747 starboard hand buoy '1B' LIEPĀJAS OSTA '1D' 741 buoy '1D' LIEPĀJAS OSTA '3' 732 buoy '3' LIEPĀJAS OSTA '3B' 74 buoy '3B' LIEPĀJAS OSTA '5' 734 buoy '5' LIEPĀJAS OSTA '7' 737 buoy '7' LIEPĀJAS OSTA '' 73 buoy '' LIEPĀJAS OSTA Loču vadlīnijas aizugurējā 856 Pilot ldg. line rear light LIEPĀJAS OSTA Loču vadlīnijas priekšējā 855 Pilot ldg. line front light LIEPĀJAS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'A' 725 reception safe water light buoy 'A' LIEPĀJAS OSTA priekšostas Brīvostas kreisās puses 774 Freeport port hand light buoy '6D' ugunsboja '6D' LIEPĀJAS OSTA priekšostas D ugunsboja 773 Outport S light-buoy LIEPĀJAS OSTA Priekšostas D ugunsboja 75 Outport S light buoy LIEPĀJAS OSTA Priekšostas galvenais kuģu ceļš pa kreisi 786 Outport ain channel to port light buoy ugunsboja LIEPĀJAS OSTA Priekšostas iekšējā viļņlauža D 845 Outport inner breakwater S light ugunszīe LIEPĀJAS OSTA Priekšostas iekšējā viļņlauža Z 844 Outport inner breakwater N light ugunszīe LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 787 Outport port hand light buoy '16' '16' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 788 Outport port hand light buoy '17' '17' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 785 Outport port hand light buoy '18' '18' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 78 Outport port hand light buoy '20' '20' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 71 Outport port hand light buoy '22' '22' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 73 Outport port hand light buoy '4D' '4D' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 72 Outport buoy '3D' '3D' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 742 Outport buoy '13' '13' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 784 Outport buoy '15' '15' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 70 Outport buoy '1' '1' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas 76 Outport buoy '5D' '5D' LIEPĀJAS OSTA Priekšostas R ugunsboja 74 Outport W light buoy LIEPĀJAS OSTA Priekšostas sadalošā ola ugunszīe 843 Outport dividing breakwater light LIEPĀJAS OSTA Priekšostas sadalošā ola sektroa 852 Outport dividing breakwater directional light LIEPĀJAS OSTA Priekšostas Z ugunsboja 775 Outport N light-buoy LIEPĀJAS OSTA R ugunsboja 745 W light buoy LIEPĀJAS OSTA sektora 780 sector direction light LIEPĀJAS OSTA speciālas nozīe sugunsboja 746 special purpose light buoy LIEPĀJAS OSTA Tirdzniecības kanāla Z ugunszīe 860 Tirade canal N light LIEPĀJAS OSTA Vidējo vārtu D ugunszīe 756 iddle entrance S light LIEPĀJAS OSTA Vidējo vārtu Z ugunszīe 755 iddle entrance N light LIEPĀJAS OSTA Zieas ostas ugunszīe 865 Winter ostas light LIEPĀJAS OSTA Zieeļu vārtu A zīe 760 rth entrance E LIEPĀJAS OSTA Zieeļu vārtu R zīe 761 rth entrance W 61

62 ĒRSRAGA bāka 375 ĒRSRAGA lighthouse ĒRSRAGA OSTA D ola ugunszīe 36 PORT OF ĒRSRAGS S ole light ĒRSRAGA OSTA Iekšējās vadlīnijas aizugurējā zīe 366 PORT OF ĒRSRAGS Inner ldg. line rear ĒRSRAGA OSTA Iekšējās vadlīnijas priekšējā zīe 365 PORT OF ĒRSRAGS Inner ldg. line front ĒRSRAGA OSTA '2' 356 PORT OF ĒRSRAGS port hand light buoy '2' ĒRSRAGA OSTA '4' 35 PORT OF ĒRSRAGS port hand light buoy '4' ĒRSRAGA OSTA '6' 355 PORT OF ĒRSRAGS port hand light buoy '6' ĒRSRAGA OSTA '8' 357 PORT OF ĒRSRAGS port hand light-buoy '8' ĒRSRAGA OSTA '1' 354 PORT OF ĒRSRAGS buoy '1' ĒRSRAGA OSTA '3' 358 PORT OF ĒRSRAGS buoy '3' ĒRSRAGA OSTA '5' 360 PORT OF ĒRSRAGS buoy '5' ĒRSRAGA OSTA '7' 362 PORT OF ĒRSRAGS buoy '7' ĒRSRAGA OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'A' 353 PORT OF ĒRSRAGS reception safe water light buoy 'A' ĒRSRAGA OSTA vadlīnijas aizugurējā 352 PORT OF ĒRSRAGS ldg. line rear light ĒRSRAGA OSTA vadlīnijas priekšējā 351 PORT OF ĒRSRAGS ldg. line front light ĒRSRAGA OSTA Z ola ugunszīe 368 PORT OF ĒRSRAGS N ole light IHAILOVA SĒKĻA A stodere 485 IHAILOVA E spar buoy IĶEĻBĀKA 470 IĶEĻBĀKA lighthouse IĶEĻBĀKAS Z stodere 483 IĶEĻBĀKA N spar buoy OVĪŠU bāka 475 OVĪŠU lighthouse OVIŠU SĒKĻA Z stodere 45 OVIŠU SĒKĻA N spar PAPES bāka 80 PAPES lighthouse PĀVILOSTAS OSTA D ola ugunszīe 675 PĀVILOSTAS OSTA S breakwater light PĀVILOSTAS OSTA Ieejas vadlīnijas aizugurējā 661 PĀVILOSTAS OSTA Entrance ldg. line rear light PĀVILOSTAS OSTA Ieejas vadlīnijas priekšējā 660 PORT OF PĀVILOSTA Entrance ldg. line front light PĀVILOSTAS OSTA pieņešanas ass boja 'P' 665 PĀVILOSTAS OSTA reception safe water buoy 'P' PĀVILOSTAS OSTA Z ola ugunszīe 670 PĀVILOSTAS OSTA N breakwater light PETROPAVLOVSKA SĒKĻA D stodere 40 PETROPAVLOVSKA shoal S spar buoy RAGACIEA bāka 335 RAGACIEA lighthouse A ola ugunszīe 104 E ole light Audupes 'A1' 168 Audupe buoy 'A1' Baltās baznīcas vadlīnijas aizugurējā 252 Baltās baznīcas ldg. line rear light Baltās baznīcas vadlīnijas priekšējā 250 Baltās baznīcas ldg. line front light Baltās baznīcas vadlīnijas vidējā 251 Baltās baznīcas ldg. line iddle light Buļļupes ieejas 164 Buļļupe entrance port hand light buoy 'B2' 'B2' Buļļupes ugunszīe 166 Buļļupe light Daugavas '10' 121 Daugava port hand light-buoy '10' Daugavas '12' 12 Daugava port hand light buoy '12' Daugavas '14' 263 Daugava port hand light buoy '14' Daugavas '16' 275 Daugavas port hand light buoy '16' Daugavas '18' 20 Daugavas port hand light buoy '18' Daugavas '20' 28 Daugavas port hand light buoy '20' Daugavas '6' 111 Daugava port hand light buoy '6' Daugavas '8' 115 Daugava port hand light buoy '8' Daugavas '11' 126 Daugava buoy '11' Daugavas '13' 258 Daugavas buoy '13' Daugavas '15' 280 Daugava boy '15' Daugavas '17' 288 Daugavas buoy '17' Daugavas '5' 108 Daugava buoy '5' Daugavas '7' 112 Daugava buoy '7' Daugavas '' 118 Daugava buoy '' Daugavas Z ugunsboja 273 Daugavas N light buoy Daugavgrīvas ostas ieejas vārtu kreisās puses ugunsboja 'D2' 13 Daugavgrīva harbour entrance port hand light buoy 'D2' 62

63 Daugavgrīvas ostas 'D1' 136 Daugavgrīva harbour buoy 'D1' Daugavgrīvas ostas 'D3' 142 Daugavgrīva harbour buoy 'D3' Daugavgrīvas ostas sadalošā ola ugunszīe 144 Daugavgrīvas harbour dividing ole light Daugavgrīvas ostas viļņlauža D ugunszīe 162 Daugavgrīva harbour breakwater S light Daugavgrīvas vadlīnijas aizugurējā 081 Daugavgrīvas ldg. line rear light RĪGAS osta Daugavgrīvas vadlīnijas priekšējā 080 Daugavgrīvas ldg. line front light Daugavgrīvas Zieas ostas ieejas kreisās puses ugunsboja 'D4' 14 Daugavgrīva Winter harbour entrance port hand light buoy 'D4' Daugavgrīvas Zieas ostas ieejas labās puses ugunsboja 'D5' 148 Daugavgrīva Winter harbour entrance buoy 'D5' Eksportostas dabja ugunszīe 26 Eksportosta levee light Eksportostas piestātnes EO-15 ugunszīe 24 Eksportosta berth EO-15 light FG dabja ieejas kreisās puses ugunszīe 307 FG levee entrance port hand light FG dabja ieejas labās puses ugunszīe 306 FG levee entrance Hapaka grāvja ugunszīe 254 Hapaka ditch light ieejas kanāla 08 entrance channel port hand light buoy '2' '2' ieejas kanāla 05 entrance channel port hand light buoy '4' '4' ieejas kanāla '3' 02 entrance channel buoy '3' Jaunīlgrāvja ugunszīe 218 Jaunīlgrāvja light Jaunīlgrāvja vadlīnijas aizugurējā 241 Jaunīlgrāvja ldg. line rear light Jaunīlgrāvja vadlīnijas priekšējā 240 Jaunīlgrāvja ldg. line front light Jūras Pasažieru terināļa ugunszīe 303 Sea Passenger terinal light Kara ostas vadlīnijas aizugurējā 134 Kara ostas ldg. line rear light Kara ostas vadlīnijas priekšējā 133 Kara ostas ldg. line front light Ķīpsalas ugunszīe 310 Ķīpsalas light Krēeru baseina ieejas labās puses boja 'K1' 268 Krēeru baseina entrance starboard hand buoy 'K1' Krēeru baseina ieejas vārtu labās puses ugunszīe 266 Krēeru basin entrance Krēeru ugunszīe 278 Krēeru light Kundziņsalas ugunszīe 271 Kundziņsalas light Kurpnieksalas A ugunszīe 200 Kurpnieksalas E light Kurpnieku salas R ugunszīe 260 Kurpnieku salas W light angaļsalas baseina ieejas labās puses 158 angaļsala basin entrance starboard hand ugunsboja '1' light buoy. '1' angaļsalas D ugunsboja 15 angaļsala S light buoy angaļsalas vadlīnijas aizugurējā 155 angaļsalas ldg. line rear light angaļsalas vadlīnijas priekšējā 154 angaļsalas ldg. line front light azilķēniešu ugunszīe 188 azilķēnieši light īlgrāvja ugunszīe īlgrāvis light 1 īlgrāvja ugunszīe īlgrāvis light 2 īlgrāvja vadlīnijas aizugurējā 16 īlgrāvja ldg. line rear light īlgrāvja vadlīnijas priekšējā 15 īlgrāvja ldg. line front light pieņešanas ass ugunsboja 'B' 084 reception safe water light buoy 'B' Pīļuižas baseina Z ugunsboja 22 Pīļuižas basin N buoy Podraga ugunszīe 300 Podraga light Putnu salas ugunszīe 285 Putnu salas light R ola ugunszīe 105 W ole light R ugunsboja 07 W light buoy Rīnūžu vadlīnijas aizugurējā 101 Rīnūžu ldg. line rear light Rīnūžu vadlīnijas priekšējā 100 Rīnūži ldg. line front light Roņu dīķa ieejas labās puses ugunszīe 301 Roņu basin 63

64 Rutku salas ugunszīe 206 Rutku salas light Sarkandaugava vadlīnijas aizugurējā 213 Sarkandaugava ldg. line rear light Sarkandaugavas 223 Sarkandaugavas port hand light buoy 'S2' 'S2' Sarkandaugavas 22 Sarkandaugavas port hand light-buoy 'S4' 'S4' Sarkandaugavas 'S1' 208 Sarkandaugava buoy 'S1' Sarkandaugavas 'S3' 216 Sarkandaugavas buoy 'S3' Sarkandaugavas 'S5' 220 Sarkandaugava buoy 'S5' Sarkandaugavas 'S7' 226 Sarkandaugavas -buoy 'S7' Sarkandaugavas 'S' 232 Sarkandaugavas -buoy 'S' Sarkandaugavas vadlīnijas priekšējā 212 Sarkandaugava ldg. line front light VL-13 ieejas D ugunsboja 281 VL-13 entrance S light buoy Voleru ugunszīe 282 Voleru light Zvejas ostas atsevišķas bīstaības 178 Fishing harbour isolated danger light buoy ugunsboja Zvejas ostas D vārtu Z zīe 180 Fishing harbour S entrance N Rīgas OSTA Zvejas ostas Z vārtu D ugunszīe 174 Fishing harbour N entrance S light Zvejas ostas Z vārtu 176 Fishing harbour N entrance starboard hand 'Z1' light buoy 'Z1' Zvejas ostas Z vārtu Z ugunszīe 172 Fishing harbour N entrance N light RĪGASOSTA ieejas kanāla '1' 086 entrance channel buoy '1' ROJAS OSTA DA ola ugunszīe 37 PORT OF ROJA SE ole light ROJAS OSTA kreisās puses stodere 32 PORT OF ROJA port hand spar buoy ROJAS OSTA kreisās puses stodere 34 PORT OF ROJA port hand spar buoy ROJAS OSTA labās puses stodere 31 PORT OF ROJA starboard hand spar buoy ROJAS OSTA labās puses stodere 35 PORT OF ROJA starboard hand spar buoy ROJAS OSTA sektora 30 PORT OF ROJA directional light ROJAS OSTA ZR ola ugunszīe 36 PORT OF ROJA NW ole light SALACGRĪVAS OSTA kreisās puses stodere '7' 02 PORT OF SALACGRĪVA port hand spar boy '7' SALACGRĪVAS OSTA '10' 038 PORT OF SALACGRĪVA port-hand light buoy '10' SALACGRĪVAS OSTA '2' 017 PORT OF SALACGRĪVA port hand light buoy '2' SALACGRĪVAS OSTA '3' 01 PORT OF SALACGRĪVA port-hand light buoy '3' SALACGRĪVAS OSTA '6' 027 PORT OF SALACGRĪVA port hand light buoy '6' SALACGRĪVAS OSTA labās puses stodere '8' 031 PORT OF SALACGRĪVA starboard hand spar buoy '8' SALACGRĪVAS OSTA '1' 014 PORT OF SALACGRĪVA -buoy '1' SALACGRĪVAS OSTA '4' 022 PORT OF SALACGRĪVA starboard-hand light buoy '4' SALACGRĪVAS OSTA '5' 024 PORT OF SALACGRĪVA buoy '5' SALACGRĪVAS OSTA '' 033 PORT OF SALACGRĪVA starboard-hand light buoy '' SALACGRĪVAS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'P' 012 PORT OF SALACGRĪVA reception safe water light-buoy 'P' SALACGRĪVAS OSTA vadlīnijas aizugurējā 011 PORT OF SALACGRĪVA ldg. line rear light SALACGRĪVAS OSTA vadlīnijas priekšējā 010 PORT OF SALACGRĪVA ldg. line front light SAUNAGCIEA zīe 460 SAUNAGCIEA SĪKRAGCIEA bāka 465 SĪKRAGCIEA lighthouse SKULTES OSTA D ola ugunszīe 060 PORT OF SKULTE S ole light SKULTES OSTA kreisās puses stodere 'S4' 065 PORT OF SKULTE port hand spar buoy 'S4' SKULTES OSTA 'S2' 057 PORT OF SKULTE port hand light buoy 'S12' SKULTES OSTA 'S1' 054 PORT OF SKULTE buoy 'S1' SKULTES OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'S' 052 PORT OF SKULTE reception safe water light buoy 'S' SKULTES OSTA sektora 050 PORT OF SKULTE sector direction light SKULTES OSTA speciālas nozīes stodere '1' 067 PORT OF SKULTE special purpose spar buoy '1' SKULTES OSTA speciālas nozīes stodere '2' 068 PORT OF SKULTE special purpose spar buoy '2' SKULTES OSTA Z ola ugunszīe 05 PORT OF SKULTE N ole light UŽAVAS bāka 650 UŽAVAS lighthouse 64

65 VENTSPILS OSTA atsevišķas bīstaības ugunsboja 530 isolated danger light buoy VENTSPILS OSTA atsevišķas bīstaības ugunsboja 50 isolated danger light buoy VENTSPILS OSTA D ola ugunszīe 57 S breakwater light VENTSPILS OSTA ķīisko kravu piestātnes Cheical freight berth. 34 light ugunszīe VENTSPILS OSTA '10' 557 port hand light buoy '10' VENTSPILS OSTA '2' 534 port hand light buoy '2' VENTSPILS OSTA '4' 538 port hand light buoy '4' VENTSPILS OSTA '6' 54 port hand light buoy '6' VENTSPILS OSTA '8' 553 port hand light buoy '8' VENTSPILS OSTA 642 buoy VENTSPILS OSTA '1' 532 buoy '1' VENTSPILS OSTA '3' 536 buoy '3' VENTSPILS OSTA '5' 548 buoy '5' VENTSPILS OSTA '7' 552 buoy '7' VENTSPILS OSTA '' 556 buoy. '' VENTSPILS OSTA naftas terināļa 2 ugunszīe 610 Oil terinal 2 light VENTSPILS OSTA naftas terināļa 3 ugunszīe 612 Oil terinal 3 light VENTSPILS OSTA ogļu 1 ugunszīe 607 Coal terinal 1 light VENTSPILS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'A' 545 reception safe water light buoy 'A' VENTSPILS OSTA pieņešanas ass ugunsboja 'B' 525 reception safe water light buoy 'B' VENTSPILS OSTA piestātnes 11 ugunszīe 634 berth 11 light VENTSPILS OSTA piestātnes 13B A ugunszīe 638 berth 13B E light VENTSPILS OSTA piestātnes 13B R ugunszīe 63 berth 13B W light VENTSPILS OSTA piestātnes 26 ugunszīe 620 berth 26 light VENTSPILS OSTA piestātnes 37 ugunszīe 605 berth 37 light VENTSPILS OSTA piestātnes 3 ugunszīe 606 berth 3 light VENTSPILS OSTA piestātnes 52 ugunszīe 643 berth 52 light VENTSPILS OSTA piestātnes 53 ugunszīe 644 berth 53 light VENTSPILS OSTA piestātnes 7A A ugunszīe 632 berth 7A E light VENTSPILS OSTA piestātnes 7A R ugunszīe 630 berth 7A W light VENTSPILS OSTA Priekšostas 602 Outer harbour hand light buoy VENTSPILS OSTA R ugunsboja 575 W light buoy VENTSPILS OSTA R ugunsboja 580 W light buoy VENTSPILS OSTA Rietuu vadlīnijas aizugurējā 542 West Ldg line rear light VENTSPILS OSTA Rietuu vadlīnijas priekšējā 540 West ldg. line front light VENTSPILS OSTA Rietuu vadlīnijas vidējā 541 West ldg. line iddle light VENTSPILS OSTA Ventas grīvas labā krasta ugunszīe 617 Venta entry right bank light VENTSPILS OSTA Ventas upes apgriešanās baseina A ugunszīe 635 Venta River turning basin E light VENTSPILS OSTA Ventas upes apgriešanās baseina R ugunszīe 625 Venta River turning basin W light VENTSPILS OSTA viļņlauža ugunszīe 600 breakwater light VENTSPILS OSTA Z ola ugunszīe 55 N breakwater light VENTSPILS OSTA Z ugunsboja 570 N light buoy VENTSPILS OSTA Zieeļu vadlīnijas aizugurējā 521 rth ldg. line rear light VENTSPILS OSTA Zieeļu vadlīnijas priekšējā 520 rth ldg. line front light VINKOVA SĒKĻA A ugunsboja 503 VINKOVA SHOAL E light buoy VINKOVA SĒKĻA R ugunsboja 505 VINKOVA SHOAL W light buoy 65

66 FOTOGRĀFIJAS PHOTOS 001 AINAŽU bāka AINAŽU lighthouse 005 KUIVIŽI Randgala vadlīnijas priekšējā Rangala ldg. line front light 006 KUIVIŽI Randgala vadlīnijas aizugurējā Rangala ldg. line rear light 007 KUIVIŽi Z ola ugunszīe N breakwater light 008 KUIVIŽI D ola ugunszīe S breakwater light 011 SALACGRĪVA Vadlīnijas aizugurējā Ldg. line rear light 040 GRĪNTĀLA bāka / lighthouse 045 LĀČU zīe / 050 SKULTE Sektora Directional light 05 SKULTE Z ola ugunszīe N ole light 060 SKULTE D ola ugunszīe S ole light 070 Ladiņu zīe / 075 RĪGA Daugavgrīvas bāka / lighthouse 080 RĪGA Daugavgrīvas vadlīnijas priekšējā Daugavgrīvas ldg. line front light 081 RĪGA Daugavgrīvas vadlīnijas aizugurējā Daugavgrīvas ldg. line rear light 100 RĪGA Rīnūžu vadlīnijas priekšējā Rīnūžu ldg. line front light 66

67 101 RĪGA Rīnūžu vadlīnijas aizugurējā Rīnūžu ldg. line rear light 104 RĪGA A ola ugunszīe E ole light 105 RĪGA R ola ugunszīe R ole light 133 RĪGA Kara ostas vadlīnijas priekšējā Kara ostas ldg. line front light 134 RĪGA Kara ostas vadlīnijas aizugurējā Kara ostas ldg. line rear light 144 RĪGA Daugavgrīvas ostas sadalošā ola ugunszīe Daugavgrīva harbour dividing ole light 162 RĪGA Daugavgrīvas ostas viļņlauža D ugunszīe Daugavgrīvas harbour brakwater light 166 RĪGA Buļļupes ugunszīe / light 172 RĪGA Zvejas ostas Z vārtu Z ugunszīe Zvejas harbour N entrance N light 174 RĪGA Zvejas ostas Z vārtu D ugunszīe Zvejas harbour N entrance S light 188 RĪGA aziļķēniešu ugunszīe / light 15 RĪGA īlgrāvja vadlīnijas priekšējā īlgrāvja ldg. line front light 16 RĪGA īlgrāvja vadlīnijas aizugurējā īlgrāvja ldg. line rear light 200 RĪGA Kurpnieku salas A ugunszīe Kurpnieku salas E light 202 RĪGA īlgrāvja ugunszīe 1 īlgrāvja light RĪGA īlgrāvja ugunszīe 2 īlgrāvja light 2 67

68 206 RĪGA Rutku salas ugunszīe / light 212 RĪGA Sarkandaugavas vadlīnijas priekšējā Sarkandaugavas ldg. line front light 218 RĪGA Jaunīlgrāvja ugunszīe / light 240 RĪGA Jaunīlgrāvja vadlīnijas priekšējā Jaunīlgrāvja ldg. line front light 250 RĪGA Baltās baznīcas vadlīnijas priekšējā Baltās baznīcas ldg. line front light 252 RĪGA Baltās baznīcas vadlīnijas aizugurējā Baltās baznīcas ldg. line rear light 254 RĪGA Hapaka grāvja ugunszīe Hapaka ditch light 260 RĪGA Kurpnieku salas R ugunszīe Kurpnieku salas W light 266 RĪGA Krēeru baseina ieejas vārtu labās puses ugunszīe Krēeru basin entrance starboard hand light 271 RĪGA Kundziņsalas ugunszīe / light 278 RĪGA Krēeru ugunszīe / light 282 RĪGA Voleru ugunszīe / light 285 RĪGA Putnu salas ugunszīe / light 24 RĪGA Eksportostas piestātnes EO-15 ugunszīe Eksportostas berth EO-15 light 26 RĪGA Eksportostas dabja ugunszīe Eksportostas levee light 300 RĪGA Podraga ugunszīe / light 68

69 301 RĪGA Roņu dīķa ieejas labās puses ugunszīe Roņu pond entrance starboard hand light 303 RĪGA Jūras Pasažieru terināļa ugunszīe Sea Passenger terinal light 306 RĪGA FG dabja ugunszīe FG levee light 310 RĪGA Ķīpsalas ugunszīe Ķīpsalas light 330 BUĻĻUCIEA bāka / lighthouse 335 RAGACIEA bāka / lighthouse 340 ENGURE Vadlīnijas priekšējā zīe Ldg. line front 341 ENGURE Vadlīnijas aizugurējā zīe Ldg. line rear 345 ENGURES bāka / lighthouse 351 ĒRSRAGS Vadlīnijas priekšējā Ldg. line front light 352 ĒRSRAGS Vadlīnijas aizugurējā Ldg. line rear light 365 ĒRSRAGS Iekšējās vadlīnijas priekšējā zīe Inner ldg. line front 366 ĒRSRAGS Iekšējās vadlīnijas aizugurējā zīe Inner ldg. line rear 368 ĒRSRAGS Z ola ugunszīe N ole light 36 ĒRSRAGS D ola ugunszīe S ole light 375 ĒRSRAGA bāka / lighthouse 6

70 30 ROJA Sektora Directional light 36 ROJA ZR ola ugunszīe NW ole light 37 ROJA DA ola ugunszīe SE ole light 400 ĢIPKAS bāka / lighthouse 410 KOLKAS bāka / lighthouse 460 SAUNAGCIEA zīe / 465 SĪKRAGCIEA bāka / lighthouse 470 IĶEĻBĀKA / lighthouse 475 OVIŠU bāka / lighthouse 480 IRBES bāka / lighthouse 520 VENTSPILS Z vadlīnijas priekšējā N ldg. line front light 521 VENTSPILS Z vadlīnijas aizugurējā N ldg. line rear light 540 VENTSPILS R vadlīnijas priekšējā W ldg. line front light 541 VENTSPILS R vadlīnijas vidējā W ldg. line iddle light 542 VENTSPILS R vadlīnijas aizugurējā W ldg. line rear light 55 VENTSPILS Z ola ugunszīe N breakwater light 70

71 57 VENTSPILS D ola ugunszīe D breakwater light 600 VENTSPILS Viļņlauža ugunszīe Breakwater light 605 VENTSPILS Piestātnes 37 ugunszīe Berth 37 light 607 VENTSPILS Ogļu terināļa 1 ugunszīe Coal terinal 1 light 610 VENTSPILS Naftas terināļa 2 ugunszīe Oil terinal 2 light 612 VENTSPILS Naftas terināļa 3 ugunszīe Oil terinal 3 light 615 VENTSPILS Ķīisko kravu piestātnes 34 ugunszīe Cheical freight berth 34 light 617 VENTSPILS Ventas grīvas labā krasta ugunszīe River Venta entry right bank light 620 VENTSPILS Piestātnes 26 ugunszīe Berth 26 light 625 VENTSPILS Ventas upes apgriešanās baseina R ugunszīe Venta River turning basin W light 630 VENTSPILS Piestātnes 7A R ugunszīe Berth 7A W light 634 VENTSPILS Piestātnes 11 ugunszīe Berth 11 light 635 VENTSPILS Ventas upes apgriešanās baseina A ugunszīe Venta River turning basin light 638 VENTSPILS Piestātnes 13B A ugunszīe Berth 13B E light 63 VENTSPILS Piestātnes 13B R ugunszīe Berth 13B W light 643 VENTSPILS Piestātnes 52 ugunszīe Berth 52 light 71

72 644 VENTSPILS Piestātnes 53 ugunszīe Berth 53 light 650 UŽAVAS bāka / lighthouse 660 PĀVILOLSTA Ieejas vadlīnijas priekšējā Entrance ldg. line front light 661 PĀVILOLSTA Ieejas vadlīnijas aizugurējā Entrance ldg. line rear light 670 PĀVILOLSTA Z ola udunszīe N breakwater light 675 PĀVILOLSTA D ola udunszīe S breakwater light 680 AKEŅRAGA bāka / lighthouse 700 LIEPĀJAS bāka / lighthouse 720 LIEPĀJA Centrālās vadlīnijas priekšējā Central ldg. line front light 721 LIEPĀJA Centrālās vadlīnijas aizugurējā Central ldg. line rear light 750 LIEPĀJA D vadlīnijas priekšējā S ldg. line front light 751 LIEPĀJA D vadlīnijas aizugurējā S ldg. line rear light 755 LIEPĀJA Vidējo vārtu Z ugunszīe iddle entrance N light 756 LIEPĀJA Vidējo vārtu D ugunszīe iddle entrance S light 765 LIEPĀJA D vārtu Z ugunszīe S entrance N light 766 LIEPĀJA D vārtu D ugunszīe S entrance S light 72

73 780 LIEPĀJA Sektora Directional light 800 LIEPĀJA Karostas kanāla Z ola ugunszīe Karosta canal N ole light 802 LIEPĀJA Karostas kanāla D ola ugunszīe Karosta canal S ole light 815 LIEPĀJA Karostas kanāla vadlīnijas 1 priekšējā Karosta canal ldg. line.1 front light 816 LIEPĀJA Karostas kanāla vadlīnijas 1 aizugurējā Karosta canal ldg. line 1 rear light 825 LIEPĀJA Karostas kanāla vadlīnijas 2 priekšējā Karosta canal ldg. line 2 front light 826 LIEPĀJA Karostas kanāla vadlīnijas 2 aizugurējā Karosta canal ldg. line 2 rear light 835 LIEPĀJA Karostas kanāla sektora Karosta canal direction light 845 LIEPĀJA Priekšostas iekšējā viļņlauža D ugunszīe Outport inner breakwater S light 850 LIEPĀJA Brīvostas D ugunszīe Freeport S light 855 LIEPĀJA Loču vadlīnijas priekšējā Loču ldg. line front light 856 LIEPĀJA Loču vadlīnijas aizugurējā Loču ldg. line rear light 860 LIEPĀJA Tirdzniecības kanāla Z ugunszīe Trade canal N light 865 LIEPĀJA Zieas ostas ugunszīe Zieas harbour light 885 BERNĀTU bāka / lighthouse 80 PAPES bāka / lighthouse 73