CERESTAR. J û s u d r o ð î b a i. Montâþas instrukcija Gâzes apkures katli 15/2000 LV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "CERESTAR. J û s u d r o ð î b a i. Montâþas instrukcija Gâzes apkures katli 15/2000 LV"

Transkripts

1 Montâþas instrukcija Gâzes apkures katli CERESTAR Apkures katls, piemçrots zemu temperatûru darba reþîmam, ar ûdeni dzesçjamu degli un ar Bosch Heatronic 15/2000 LV Apkures katls ar slçgtu degðanas kameru, piemçrots zemu temperatûru darba reþîmam, ar ûdeni dzesçjamu degli un ar Bosch Heatronic ZSR 24-5 KE ZWR 24-5 KE ZSR 24-5 AE ZWR 24-5 AE J û s u d r o ð î b a i Sajûtot gâzes smaku: - Noslçgt gâzes krânu (skat. 14. lpp., 172. poz.); - Atvçrt logus; - Nelietot elektriskos slçdþus; - Nodzçst atklâtu liesmu; - Nekavçjoties ziòot gâzes avârijas dienestam un montâþas firmai. Sîkâki droðîbas norâdîjumi sniegti 2. lappusç. r APKURES KATLU ATÏAUTS UZSTÂDÎT TIKAI OFICIÂLI ATZÎTAM SPECIALIZÇTAM UZÒÇMUMAM. r Speciâlists klientam izskaidro aparâta darbîbu un lietoðanu. r Nevainojama aparâta darbîba ir garantçta tikai tad, ja tiek stingri ievçrota ðî montâþas un apkalpoðanas instrukcija. 1

2 DROÐÎBAS NORÂDÎJUMI Sajûtot dûmgâzu smaku : - izslçgt apkures katlu, - atvçrt durvis un logus, - ziòot gâzes apgâdes uzòçmumam un montâþas firmai. Saturs 1 Iekârtas dati 2 Iekârtas apraksts 2.1 Piederumu programma 2.2 Tipu pârskats 2.3 Uzbûve 2.4 Elektriskâ shçma 3 Tehniskie dati Z.., Uzstâdîðana, pârveidoðana r Uzstâdîðanu, kâ arî aparâta pârveidoðanu drîkst veikt tikai oficiâli atzîts specializçts uzòçmums. r Ventilâcijas atveres durvîs, logos un sienâs nedrîkst noslçgt vai samazinât. r Nedrîkst izmainît dûmgâzu novadkanâlus. r Iebûvçjot blîvrâmju logus, jânodroðina degðanai nepiecieðamâ gaisa padeve. Sprâdzienbîstamas un viegli uzliesmojoðas vielas r Apkures katla tuvumâ neglabât un nelietot viegli uzliesmojoðus ðíidrumus un materiâlus (papîru, ðíîdinâtâjus, krâsas utt.). Apkope r Saskaòâ ar apkures iekârtu noteikumu 9. paragrâfu, lietotâja pienâkums ir regulâri organizçt iekârtas tehnisko apkopi, lai nodroðinâtu tâs droðu un nevainojamu darbîbu. r Saskaòâ ar likumu par vides aizsardzîbu, lietotâjs ir atbildîgs par iekârtas nekaitîgumu apkârtçjai videi. r Iekârtai ir nepiecieðama ikgadçja apkope. r Mçs iesakâm noslçgt apkopes lîgumu ar oficiâlu atzîtu specializçtu uzòçmumu. Degðanai nepiecieðamais gaiss Lai novçrstu koroziju, degðanai izmantojamais gaiss nedrîkst saturçt agresîvas vielas. Koroziju îpaði veicinoðas vielas ir hlora un fluora savienojumus saturoði halogçnogïûdeòraþi, kas var bût satopami, piem., ðíîdinâtâjos, krâsâs, lîmçs, aerosolu gâzçs un mâjturîbas tîrîðanas lîdzekïos. Korpusa tîrîðana 4 Uzstâdîðanas vieta 5 Noteikumi 6 Uzstâdîðana 6.1 Vispârîgi norâdîjumi 6.2 Pieslçguma izmçri 6.3 Montâþa 6.4 Pieslçgðana elektrotîklam 6.5 Apkures temperatûras regulatoru pieslçgðana 6.6 Netieði apsildâmâs, ar NTC sensoru aprîkotâs, karstâ ûdens tvertnes pieslçgðana 6.7 Netieði apsildâmâs, ar termostatu aprîkotâs, karstâ ûdens tvertnes pieslçgðana 6.8 Bloíçðanas slçdþa pieslçgðana 6.9 Temperatûras ierobeþotâja pieslçgðana grîdas apkures sistçmai 6.10 Temperatûras ierobeþotâja pieslçgðana vienkontûra apkures sistçmâs ar karstâ ûdens tvertni ar termostatu 6.11 Atbilstoðo dûmgâzu novadîðanas piederumu izvçle katlam Z.., 24-5 AE 7 Iedarbinâðana ar rûpnîcâ ieregulçtiem parametriem 8 Gâzes apkures katla ieregulçðana konkrçtai apkures sistçmai 8.1 Mehâniskâ ieregulçðana 8.2 Bosch Heatronic ieregulçðana Paaugstinâta starta jauda, servisfunkcija Maksimâlâ apkures jauda, servisfunkcija Minimâlâ apkures jauda, servisfunkcija Tvertnes uzsildîðanas jauda, servisfunkcija Maksimâlâ turpgaitas temperatûra, sevisfunkcija Sûkòa slçguma veids, servisfunkcija Aptures solis, servisfunkcija Nejûtîbas zona, servisfunkcija Korpusu var notîrît ar mitru lupatu. Neizmantot abrazîvus vai kodîgus materiâlus. 9 Iedarbinâðanas protokols iekârtas nodoðanai ekspluatâcijâ 10 Gâzes ieregulçðana 11 Pârbûve uz citu gâzes veidu 12 Pievienoðana skurstenim 13 Siltuma zudumu ar aizplûstoðajâm dûmgâzçm izmçrîðana 14 Apkope 15 Kïûmju kodu pârskats Gâzes ieregulçðanas vçrtîbas 36

3 1 Iekârtas dati Atbilstîba Eiropas Savienîbas normâm: Ðî iekârta atbilst spçkâ esoðajâm Eiropas Direktîvu 90/396/ EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG un Eiropas Savienîbas izgatavoðanas parauga apraksta prasîbâm. Iekârta atbilst prasîbâm, kas izvirzîtas apkures katliem ar zemu temperatûru darba reþîmu. Slâpekïa oksîda saturs dûmgâzçs, kas noteikts gada marta izdevuma DIN 4702 aprakstîtajos pârbaudes apstâkïos, ir zem 80 mg/kwh. Produkc. ID CE- Produkc. ID CE- Z.., 24 K 0085AS0407 Z.., 24 A 0085AS0406 Kategorija: II 2ELL3B/P Kategorija: II 2ELL3B/P Izpildîjums B 11BS Izpildîjums B 32X, C 12X, C 32X, C 42X, C 82X 2 Iekârtas apraksts r Gâzes katls centrâlapkurei r Siltâ ûdens sagatavoðana ZWR gadîjumâ r ZSR gadîjumâ bez pârbûves iespçjams pievienot karstâ ûdens tvertni r Daudzfunkciju displejs r Ar ûdeni dzesçjams atmosfçrisks deglis ar priekðsamaisîðanu r Darbinot kâ standarta apkures katlu, var noòemt dûmgâzu temperatûras uztvçrçja plâksnîti (modelim Z 24KE) r Divas velkmes kontroles ierîces r Automâtiska aizdedze r Pastâvîga jaudas regulçðana r Pilnîgu droðîbu garantç vadîbas iekârta ar jonizâcijas kontroli un magnçtventiïiem r Iekârta paredzçta stiprinâðanai pie sienas: 1) pievienoðanai skurstenim - modeïi ZSR/ZWR 24-5 KE, 2) ar slçgtu degðanas kameru - modeïi ZSR/ZWR 24-5AE, neatkarîgi no telpas gaisa, pievienojami gaisa/ dûmgâzu caurulei r Apkures katla darbinâðanai nav nepiecieðama minimâlâ ûdens cirkulâcija r Temperatûras ierobeþotâjs r Divpakâpju cirkulâcijas sûknis ar gaisa atdalîtâju r Automâtisks âtras darbîbas atgaisotâjs, izpleðanâs tvertne, droðîbas vârsts, manometrs r Prioritâra siltâ ûdens padeve r Hidrauliskais slçdzis r Siltâ ûdens patçriòa pieprasîjums (ZWR) r Siltâ ûdens NTC sensors (ZWR) r Temperatûras regulators siltajam ûdenim (ZWR) r Minimâlâ spiediena kontroles ierîce (ZWR) r Regulçjams droseïaizvars pielâgoðanai dûmgâzu novadîðanas piederumiem (Z.., 24 AE.. katliem) 2.1 Piederumu programma (skat. cenrâdi) r Montâþas plate r Komplekts cauruïvadu zemapmetuma iebûvçðanai r Komplekts cauruïvadu montçðanai virs apmetuma r Piederums Nr. 508 (noslçgelements) darbinâðanai bez netieði apsildâmas karstâ ûdens tvertnes r Iebûvçjams temperatûras regulators (ârçjo laika apstâkïu vadîts) r Apkures temperatûras regulators r Iebûvçjams pulkstenis r Dûmgâzu piederumi (Z.., 24-5 AE katliem) 2.2 Tipu pârskats Z.., 24-5 K E 23/31 S AE 23/31 S Z = iekârta centrâlapkurei W = siltummainis karstâ ûdens sagatavoðanai S = tvertnes pieslçgðana R = nepârtraukta jaudas regulçðana 24-5 = 24 kw nominâlâ jauda K = pievienojams dûmvadam A = slçgta degðanas kamera E= automâtiskâ aizdedze 23 = dabas gâze H 31 = saðíidrinâtâ gâze (propâns/butâns) S = speciâlnumurs Tipa apzîmçjumu papildina indeksi. Tie norâda gâzes grupu saskaòâ ar DVGW darba lapu G 260. Indekss Wobbe skaitlis Gâzes grupa 23 12,8 15,7 kwh/m 3 Dabas gâze un naftas gâze, grupa H 31 22,6 25,6 kwh/kg Saðíidrinâtâ gâze propâns/butâns 3

4 2.3 Uzbûve 1. att. ZSR 24-5 KE 4 2. att. ZWR 24-5 KE

5 Uzbûve 3. att. ZSR 24-5 AE 4. att. ZWR 24-5 AE 5

6 (Apzîmçjumi 1., 2., 3. un 4. att.) 2 Sprauslas spiediena mçrpunkts 3 Vadîbas panelis 6 Siltummaiòa temperatûras ierobeþotâjs 6.1 Plûsmas droðinâtâja velkmes kontrole 6.2 Sadegðanas kameras velkmes kontrole 6.3 Karstâ ûdens NTC (ZWR) 7 Mçrpunkts gâzes spiedienam 8.1 Manometrs 9 Temperatûras ierobeþotâjs (turpgaitâ) 11 Apvads (ZWR) 12 Funkcionâlais cauruïvads (ZSR) 13 Montâþas plate 14 Piltuvsifons 15 Droðîbas vârsts 16 Vadîbas caurulîte 18 Divu âtrumu cirkulâcijas sûknis ar gaisa atdalîtâju 20 Izpleðanâs tvertne 26 Slâpekïa iepildîðanas ventilis 27 Automâtiskais atgaisotâjs 29 Degïa vanna ar inþektora sprauslâm 30 Degïa virsma 32 Kontroles elektrods 33 Aizdedzes elektrods 34 Karstâ ûdens caurule (ZWR) 35 Siltummainis apkurei un siltâ ûdens sagatavoðanai 36.1 Turpgaitas NTC 36.2 Degïa NTC 39 Plûsmas droðinâtâjs (ZSR/ZWR-5KE) 43 Apkures turpgaita 44 Karstais ûdens (ZWR) 45 Gâze 46 Aukstais ûdens (ZWR) 47 Apkures atgaita 48 Noteka 52 Magnçtventilis Magnçtventilis 2 53 Spiediena regulators 55 Sietiòð 56 Gâzes armatûra 57 Galvenâ ventiïa ðíîvîtis 61 Kïûmju atbloíçðanas poga 63 Maksimâlâ gâzes daudzuma ieregulçðanas skrûve 64 Minimâlâ gâzes daudzuma ieregulçðanas skrûve 68 Regulatormagnçts 69 Regulçjoðais ventilis 71 Tvertnes turpgaita (ZSR) 72 Tvertnes atgaita (ZSR) 80 Ventiïa ðíîvîtis (dubultsçþu) 82 Membrâna 83 Magnçta enkurs 84 Kontrolmagnçts 85 Plâksnes atspere 86 Kontrolventiïa ðíîvîtis 87 Kompensâcijas atvere (ZWR/ZSR) 88 Hidrauliskais slçdzis 90 Venturi sprausla (ZWR) 91 Pârspiediena vârsts (ZWR) 93 Ûdens daudzuma regulators (ZWR) 94 Membrâna (ZWR) 95 Bîdnis ar slçdþa izcilni (ZWR) 96 Mikroslçdzis (ZWR) 98 Ûdens slçdzis (ZWR) 150 Droseïieliktnis saðíidrinâtai gâzei 220 Vçja aizsargs 221 Gaisa-dûmgâzu caurule 224 Spiediena starpîbas sensors 226 Ventilators 228 Spiediena starpîbas slçdzis 229 Sadegðanas kamera 234 Dûmgâzu mçrpunkts Degðanai nepiecieðamâ gaisa mçrpunkts 256 Regulçjams droseïaizvars 317 Displejs 382 Minimâlâ spiediena kontrole (ZWR) 400 Dûmgâzu temperatûras uztvçrçja plâksnîte (ZSR/ZWR 5KE; ZSR 7/11-5AE) 401 Tukðoðanas krâns 403 Funkcionâlâ caurulîte 404 Drosele 6

7 2.4 Elektriskâ shçma 5. att. (Z.., 24-5 KE ) 4.1 Aizdedzes transformators 6 Siltummaiòa temperatûras ierobeþotâjs 6.1 Plûsmas droðinâtâja velkmes kontrole 6.2 Sadegðanas kameras velkmes kontrole 6.3 Karstâ ûdens NTC (ZWR) 9 Turpgaitas temperatûras ierobeþotâjs 18 Cirkulâcijas sûknis 32 Kontroles elektrods 33 Aizdedzes elektrods 36.1 Turpgaitas NTC 36.2 Degïa NTC 52 Magnçtventilis Magnçtventilis 2 56 Gâzes armatûra 61 Kïûmju atbloíçðanas taustiòð 68 Regulatormagnçts 84 Hidrauliskâ slçdþa kontrolmagnçts 96 Mikroslçdzis (ZWR) 135 Galvenais slçdzis 136 Temperatûras regulators apkures turpgaitai 151 Droðinâtâjs T 2,5 A, AC 230V 153 Transformators 161 Pârvienojums 300 Kodçjoðais spraudnis 302 Pieslçgums aizsargvadam 303 Spraudòu kopne karstâ ûdens tvertnes sensoram 310 Temperatûras regulators karstajam ûdenim 312 Droðinâtâjs T 1,6 A 313 Droðinâtâjs T 0,5 A 314 Spraudòu kopne iebûvçtam regulatoram 315 Regulatora spaiïu kopne 317 Displejs 318 Spraudòa kopne pulksteòslçdzim 319 Spaiïu kopne karstâ ûdens tvertnei 325 Elektroniskâ vadîbas plate 328 Spaiïu kopne AC 230 V Pârvienojums 329 Spraudòu kopne LSM 363 Degïa darbîbas kontrolspuldzîte 364 Ieslçgðanas/izslçgðanas kontrolspuldzîte (0/1) 365 Dûmvada tîrîðanas taustiòð 366 Servistaustiòð 367 ECO taustiòð 382 Minimâlâ spiediena kontrole (ZWR) 7

8 Elektriskâ shçma 6. att. (Z.., 24-5 AE ) 4.1 Aizdedzes transformators 6 Siltummaiòa temperatûras ierobeþotâjs 6.1 Plûsmas droðinâtâja velkmes kontrole 6.2 Sadegðanas kameras velkmes kontrole 6.3 Karstâ ûdens NTC (ZWR) 9 Turpgaitas temperatûras ierobeþotâjs 18 Cirkulâcijas sûknis 32 Kontroles elektrods 33 Aizdedzes elektrods 36.1 Turpgaitas NTC 36.2 Degïa NTC 52 Magnçtventilis Magnçtventilis 2 56 Gâzes armatûra 61 Kïûmju atbloíçðanas taustiòð 68 Regulatormagnçts 84 Hidrauliskâ slçdþa kontrolmagnçts 96 Mikroslçdzis (ZWR) 135 Galvenais slçdzis 136 Temperatûras regulators apkures turpgaitai 151 Droðinâtâjs T 2,5 A, AC 230V 153 Transformators 161 Pârvienojums 300 Kodçjoðais spraudnis 302 Pieslçgums aizsargvadam 303 Spraudòu kopne karstâ ûdens tvertnes sensoram 310 Temperatûras regulators karstajam ûdenim 312 Droðinâtâjs T 1,6 A 313 Droðinâtâjs T 0,5 A 314 Spraudòu kopne iebûvçtam regulatoram 315 Regulatora spaiïu kopne 317 Displejs 318 Spraudòa kopne pulksteòslçdzim 319 Spaiïu kopne karstâ ûdens tvertnei 325 Elektroniskâ vadîbas plate 328 Spaiïu kopne AC 230 V Pârvienojums 329 Spraudòu kopne LSM 363 Degïa darbîbas kontrolspuldzîte 364 Ieslçgðanas/izslçgðanas kontrolspuldzîte (0/1) 365 Dûmvada tîrîðanas taustiòð 366 Servistaustiòð 367 ECO taustiòð 382 Minimâlâ spiediena kontrole (ZWR) 8

9 3 Tehniskie dati Z, 24-5 Mçrv. ZSR/ZWR 24-5 KE ZSR/ZWR 24-5 AE Jauda ar DTU 1) bez DTU 1) Nominâlâ siltuma jauda kw 24,3 23,8 24 Nominâlâ siltuma slodze kw 27,0 26,4 Mazâkâ siltuma jauda kw 10,9 10,7 13,2 Mazâkâ siltuma slodze kw 12,1 14,5 Apkures jaudas diapazons kw 10,9-24,3 10,7-23,8 13,2-24,0 Karstâ ûdens jauda (ZWR) kw 24,3 23,8 24,0 Gâzes patçriòð Dabas gâzei H (H UB = 9,4 kwh/m 3 )m 3 /h 3,0 3,0 Saðíidrinâtai gâzei (H UB = 12,8 kwh/kg) kg/h 2,2 2,2 Pieïaujamais pievienotâs gâzes plûsmas spiediens Indekss 23 mbar Indekss 31 mbar 42,5 57,5 42,5 57,5 Izpleðanâs tvertne Priekðspiediens bar 0,75 0,75 Tilpums l Dûmgâzu parametri 2) Nepiecieðamâ velkme mbar 0,015 Dûmgâzu temp. pie nominâlâs slodzes C o Dûmgâzu masas caurplûde pie nominâlâs jaudas g/s 17,6 17,9 16,1 CO 2 pie nominâlâs slodzes % 6,2 6,1 6,7 Dûmgâzu temperatûra pie mazâkâs slodzes C o Dûmgâzu masas plûsma pie mazâkâs slodzes g/s 14,3 14,7 17,2 CO 2 pie mazâkâs jaudas % 3,3 3,2 3,3 Kombinçtais katls (ZWR) Karstâ ûdens temperatûra C o Rûpnîcâ ieregulçtâ karstâ ûdens caurplûde l/min Maks. karstâ ûdens caurplûde ar pied. Nr.521 l/min Maks. pieïaujamais karstâ ûdens spiediens bar Minimâlais ûdens plûsmas spiediens bar 0,2 0,2 Vispârçjie dati Svars bez iepakojuma kg Elektriskais spriegums V-AC Frekvence Hz Patçrçjamâ jauda W Aizsardzîbas klase IP X 4 D X 4 D Pârbaudîts atbilstoði EN Maks. apkures ûdens caurplûde pie Dt=20 o C l/h Paliekoðais spiediena augstums tîklâ ZSR/ZWR bar 0,15/0,13 0,15/0,13 Maks. temperatûra turpgaitâ C o Pieïaujamais darba spiediens bar 3,0 3,0 Ûdens ietilpîba Karstâ ûd./apkures ûd.(zwr) l 0,6/1,7 0,6/1,7 Ûdens ietilpîba apkures ûd. (ZSR) l 2,0 2,0 Apkures katli ir pârbaudîti saskaòâ ar DVGW un VDE un atbilst iekârtas droðîbas tehnikas prasîbâm. 1) Dûmgâzu temperatûras uztvçrçja plâksnîte 2) Pçc plûsmas droðinâtâja pie nepiecieðamâs velkmes, t 1 /t 2 = 80/60 (t 1 turpgaita, t 2 atgaita). 9

10 4 Uzstâdîðanas vieta Uzstâdîðanas telpa Iekârtâm ar jaudu lîdz 50 kw jâatbilst DVGW-TRGI noteikumiem, saðíidrinâtâs gâzes iekârtâm - TRF noteikumiem. Uzstâdot iekârtas ar vertikâlu gaisa dûmgâzu novadîðanu, ievçrot TRGI punkta, bet uzstâdot iekârtas ðahtâs vai lodþijâs, ievçrot TRGI un punktu prasîbas. Iekârtas novietojumam jâatbilst Latvijas Republikâ spçkâ esoðajiem normatîviem. Nepiecieðamo ventilâcijas atveru izmçru, apvalka attâlumu no sienâm vai mçbelçm un minimâlo attâlumu lîdz griestiem - skat. 7. attçlu. Degðanai nepiecieðamais gaiss Lai novçrstu koroziju, sadegðanai nepiecieðamajam gaisam ir jâbût tîram no agresîvâm vielâm. Koroziju îpaði veicinoðas vielas ir halogçnogïûdeòraþi, kas satur hlora un fluora savienojumus, un kuri ir sastopami, piem., ðíîdinâtâjos, krâsâs, lîmçs, aerosolu gâzçs un mâjsaimniecîbas tîrîðanas lîdzekïos. Ja kombinçto apkures katlu uzstâda virs vannas, nedrîkst izmantot masâþas duðas galviòas. Maksimâlâ apkures katla virsmas temperatûra nepârsniedz 85 o C, lîdz ar to saskaòâ ar TRGI, resp., TRF nav nepiecieðami nekâdi speciâli aizsardzîbas pasâkumi degoðiem materiâliem un iebûvçtâm mçbelçm. Jâievçro valstî spçkâ esoðie noteikumi. 5 Noteikumi minimâlais brîvais laukums 600 cm 2 Katrâ gadîjumâ jâievçro Latvijas Republikâ spçkâ esoðie likumi, normatîvi un noteikumi. 7. att. Tehniskâs apkalpoðanas nodroðinâðanai jâievçro minimâlais attâlums no sânu sienâm 10 cm, no griestiem 30 cm. Saðíidrinâtâs gâzes magnçtiskais vârsts att. 1 Mâjas pieslçgkârba. Saskaòâ ar TRF noteikumiem apkures katlus drîkst uzstâdît telpâs zem zemes lîmeòa tikai tad, ja izslçgtas iekârtas gâzes pievadu noslçdz mâjas pieslçgkârbâ esoðs magnçtiskais vârsts. Ðâdâm iekârtâm ir jâizmanto ventilâtora ieslçgðanas modulis LSM 5. Augðminçtâ shçma nav vajadzîga, ja uzstâdîðanas telpâ jau ir katlu telpâm paredzçtas ventilâcijas ierîces.

11 6 Uzstâdîðana 6.1 Vispârîgi norâdîjumi Pirms apkures katla uzstâdîðanas ir jâsaòem atïauja no gâzes apgâdes uzòçmuma un no rajona skursteòslaucîtâju meistara. Uzstâdîðanu, pievienoðanu gâzes padevei, dûmgâzu novadkanâlam un elektroapgâdes tîklam, kâ arî iekârtas iedarbinâðanu drîkst veikt tikai montâþas uzòçmums ar oficiâlu atïauju. Pirms iekârtas montâþas jâizskalo tai pieslçdzamâ apkures sistçma. Pieslçgðana rekonstrukcijas gadîjumâ (Z AE) Sakarâ ar augstu Z 24-5 AE iekârtu lietderîbas koeficientu, pievienojamas tikai AZ tipa gaisa/dûmgâzu caurules. Nav pieïaujama pieslçgðana pie LAS (gaisa/dûmgâzu skursteòa). Montâþas plate Tâ ir nepiecieðama iepriekðçjai visu cauruïvadu un montâþas piederumu nostiprinâðanai, ja tos montç pie apmestas vai flîzçm klâtas sienas. Kâ palîgpiederumu izmantojot montâþas ðablonu (KE attçls un AE 12. attçls, poz.122), pasûtîjuma numurs , ir iespçjama cauruïvadu pievienoðana zemapmetuma variantâ. Saðíidrinâtâs gâzes aparâtiem ir jâizmanto urbums G 12 mm. Pirms piederumu un montâþas plates nostiprinâðanas jânoòem montâþas ðabloni. Blîves ir piekarinâtas gâzes aparâta apakðpusç. Skrûves (6x50 mm) kopâ ar piederumiem atrodas montâþas plates iepakojumâ. Gâzes pievienoðana Cauruïu diametrus noteikt saskaòâ ar DVGW-TRGI, resp., TRF. Uz katras montâþas plates ir nostiprinâts montâþas nipelis R ¾. Ja lîdz ir iepakots nipelis R ½ (13. attçls, 115. poz.), un gâzes aparâts un montâþas plate ir iepriekð samontçti, to var apmainît, atlaiþot atsperi un mçlîti. Pirms iekârtas jâiemontç gâzes krâns ar termisku noslçgðanas ierîci, resp., membrânventilis. Lai aparâtu darbinâtu ar saðíidrinâto gâzi, ir jâpasûta pârejas elements no R ½ uz Ermeto 12 mm (13. attçls, 113. pozîcija), piederums Nr No droðîbas tehnikas viedokïa saðíidrinâtas gâzes gadîjumâ ir jâierîko spiediena regulators ar droðîbas noslçgvârstu (apkures katla aizsardzîbai pret nepieïaujami augstu spiedienu TRF). Maksimâlais pârbaudes spiediens 150 mbar. Lai gâzes armatûru pasargâtu no sabojâðanas pârmçrîga spiediena dçï, pârbaudot gâzes cauruïvadus, gâzes krânam (14. attçls, 172. poz.) ir noteikti jâbût aizvçrtam. Pirms noslçgkrâna atvçrðanas jâsamazina spiediens cauruïvados. Droðîbas vârsts ir apkures katla piegâdes komplektâ. Iekârtas nostiprinâðana Skrûves ar piederumiem atrodamas lîdzdotajâ iepakojumâ, urbumu izvietojums ir redzams 11. attçlâ (iekârtai KE) un 12. attçlâ (iekârtai AE). Paralçlslçgums Divas vai trîs gâzes apkures katlus, izmantojot kaskâdes vadîbas moduli TAS 21 (piederums) un laika apstâkïu vadîtu regulatoru, var saslçgt kopâ paralçli. Kaskâdes vadîbas moduli TAS 21 var kombinçt tikai ar laika apstâkïu vadâmiem nepârtrauktas darbîbas regulatoriem TA 21 A1 un TA 213 A1. Apkure Saskaòâ ar DIN 4751, 3. daïas noteikumiem iekârtu drîkst uzstâdît tikai slçgtâs apkures/siltâ ûdens sagatavoðanas sistçmâs. Apkures katlu darbinâðanai nav nepiecieðams minimâls cirkulâcijas ûdens daudzums. Regulçðana diapazonâ no starta slodzes lîdz nominâlajai slodzei notiek nepârtraukti, nodroðinot automâtisku jaudas pielâgoðanu ikreizçjam siltuma patçriòam. Priekðrocîba: paaugstinâta efektivitâte, mazâks gâzes patçriòð. Seviðíi ekonomisku daba reþîmu garantç firmas JUNKERS nepârtrauktâs darbîbas temperatûras regulatori. Ja izmanto telpas temperatûras regulatoru, tad pie vadoðâs telpas sildíermeòa (radiatora) nedrîkst likt termostatisku ventili. Apkures katls ir aprîkots ar visâm regulçðanas un droðîbas ierîcçm. Lai nelabvçlîgos darba apstâkïos samazinâtu izslçgðanos kïûmju dçï, turpgaitas temperatûras regulators pie pârâk augstas ûdens temperatûras ierosina katla atslçgðanos. Iekârtas iedarbinâðanu veicina automâtiskâ gaisa atdalîðana un âtrgaitas atgaisotâjs. Vaïçjas apkures sistçmas un dabiskâs (gravitâcijas) cirkulâcijas apkures sistçmas Vaïçjas apkures sistçmas ir jâpârbûvç par slçgtâm sistçmâm. Uz smaguma spçka pamata darbojoðâs sistçmas esoðajam cauruïvadu tîklam apkures iekârtas ir pieslçdzamas izmantojot hidraulisko atdalîtâju. Grîdas apkures sistçmas Jâievçro JUNKERS rekomendâcijas apkures iekârtu pievienoðani grîdas apkures sistçmâm. Turpgaita un atgaita (apkurei) Ieteicams iemontçt apkopes krânus (montâþas piederumi). Cauruïvadi un sildíermeòi Nav ieteicams izmantot cinkotus sildíermeòus un cauruïvadus, jo tajos var veidoties gâzes. Piltuvsifons (montâþas piederums) Montâþas ðablonâ esoðais urbums A norâda piltuvsifona pievienoðanas vietu ûdens izplûdes caurulei. Ûdens iepildîðana iekârtâ un tâs iztukðoðana Iekârtas piepildîðanai un iztukðoðanai tâs konstrukcijas zemâkajâ vietâ ir nepiecieðams uzpildîðanas un iztukðoðanas krâns. 11

12 Blîvçðanas lîdzekïi Pçc mûsu pieredzes blîvçðanas lîdzekïu pievienoðana apkures ûdenim var radît problçmas (nogulsnçjumi siltummainî). Tâpçc mçs iesakâm tos neizmantot. Defektu, kas raduðies blîvçðanas lîdzekïu piejaukðanas dçï, novçrðana neietilpst JUNKERS garantijas nosacîjumos. Plûsmas troksnis To var novçrst, iebûvçjot pârplûdes vârstu (piederums Nr.687) vai divcauruïu apkures sistçmâs iebûvçjot trîsvirzienu vârstu. Siltais un aukstais ûdens (ZWR) Ievçrot DIN 1988, kâ arî vietçjos ûdensapgâdes noteikumus. Zemapmetuma cauruïvadu gadîjumâ auksto ûdeni pieslçdz ar stûra ventiïa R ½ (montâþas piederums) palîdzîbu un karstâ ûdens cauruli ar lîkumu R ½, vai abos gadîjumos izmantojot vara cauruïu savienotâjelementus. Montâþas ðablona pieslçgðanas izmçri urbumi K un W tam ir pieskaòoti. Virsapmetuma variantâ ir izmantojams caurplûdes ventilis R ½ (montâþas piederums). Lai novçrstu punktkoroziju, ûdenim ar cietvielu dispersiju jâuzstâda filtrs. Darbinot komforta reþîmâ, ( ECO taustiòa spuldzîte nedeg) pastâvîgi tiek uzturçta karstâ ûdens temperatûra. Iekârtas vadîbas panelî iemontçjot pulksteòslçdzi EU 8 T vai EU 2 D, var vadît komforta reþîmu laikâ. Ekonomiskajâ reþîmâ, turpretî, (izgaismojas taustiòð ECO ) aparâts sâk darboties tikai karstâ ûdens patçriòam. Ja ir karstâ ûdens pieprasîjums (karsto ûdeni patçrçjot îslaicîgi), ûdens tiek uzsildîts apmçram 2 minûtçm. Izplûdes temperatûru var ieregulçt ar karstâ ûdens regulatoru robeþâs no 40 o C lîdz 60 o C. Vidçjâ izplûdes ûdens temperatûra ( 0 C) 9. att. ZWR 24 Ieregulçjamais diapazons Ûdens caurplûde (l/min) Dûmgâzu novadîðana ( Z..., 24-5 KE ) Lai novçrstu koroziju, dûmgâzu novadîðanai izmantot tikai alumînija caurules. Dûmgâzu caurules atbilstoði DVGW- TRGI, resp., TRF ir pievienojamas ar blîvi noslçdzoðiem savienojumiem. Dûmvada ðíçrsgriezumiem ir jâatbilst DIN 4705 normâm, un ðim standartam jâatbilst arî skursteòa oderçjumam un izolâcijai. Pateicoties iekârtas nepârtrauktai jaudas regulçðanai, kas nodroðina tâs ilgu darbîbu ar mainîgu gâzes padevi bez izslçgðanâs, dûmgâzu vârsta iebûve jâparedz tikai gadîjumos, kad to pieprasa attiecîgie tehniskie noteikumi. Drîkst izmantot arî ar elektromotoru darbinâmus vârstus. Ja izmanto termiskos vârstus, atïauts lietot tikai sçrijas GWR T Dîrmeijera vârstus. Iemontçjot tos jâraugâs, lai apkures katlos Z 24-5 KE.. vârsta rokturis atrastos paralçli korpusa apvalkam, skat. 10. attçlu. 10. att. Z.., 24-5 KE Sûknis Sûknim ir keramikas vârpsta, tas nedrîkst strâdât sauss. Starta pakâpe apkures reþîmâ Apkures reþîmâ katrâ iedarbinâðanas reizç katls 1,5 minûtes darbojas ar starta jaudu. Apvalka nodroðinâðana No elektrodroðîbas viedokïa apkures katla apvalks ir nodroðinâts pret patvaïîgu noòemðanu. Ðim nolûkam apvalka apakðâ labajâ pusç ir paredzçta droðîbas skrûve, skat. 16. vai 17. attçlu. Vadîbas paneïa aizsargvâks Vadîbas paneïa aizsargvâks atrodas katla iepakojumâ. Informçt klientu Klientam jâparâda, kâ piepilda un iztukðo iekârtu, kâ ar manometru kontrolç ûdens spiedienu. Iekârtas ZWR.., 24-5 karstâ ûdens caurplûde ieregulçta uz 8,0 l/min. Ar piederuma Nr. 521 ( ) palîdzîbu to var palielinât lîdz 14 l/min. Lîdz ar to pazeminâs izplûdes ûdens temperatûra. Iekârtas nepârtrauktâ jaudas regulçðana nodroðina automâtisku pielâgoðanos siltâ ûdens patçriòam. Var izmatot visas viensviras armatûras un termostatiskos sajaucçjkrânus. 12

13 6.2 Pieslçguma izmçri 11. att. Z.., 24-5 KE att. Z.., 24-5 AE montâþas plate 101 apkures katla apvalks 103 vâciòð 122 montâþas ðablons (piederums) 338 elektrisko kabeïu novietojums uz sienas 13

14 Montâþas plate, piegâdes stâvoklis Iekârtas ZSR darbinâðana bez karstâ ûdens tvertnes Ja apkures katlu darbina bez karstâ ûdens tvertnes, starp turpgaitu un atgaitu ir jâiemontç apvads (278) kâ parâdîts 15. attçlâ. Ðo apvadu var iegâdâties kâ piederumu Nr. 508 (pasûtîjuma Nr ). 15. att. 13. att. Montâþas plate, samontçta 6.3 Montâþa Noòemt iekârtas apvalku 14. att. 43 apkures turpgaita 47 apkures atgaita 112 pievienoðanas nipelis R ¾ gâzei 113 pârejas detaïa R ½ uz Ermeto (piederums) 114 pievienoðanas nipelis R ½ karstajam un aukstajam ûdenim 115 pievienoðanas nipelis R ½ gâzei (ietilpst komplektâ) 170 apkopes krâni (turpgaitai un atgaitai, leòíveida) 171 lîkums karstajam ûdenim (iekârtâm ZWR), resp., karstâ ûdens tvertnes turpgaitai (iekârtâm ZSR). 172 gâzes krâns ar termisko noslçgierîci, resp., membrânventilis 173 stûra krâns aukstajam ûdenim (ZWR), resp., ZSR tvertnes atgaitai 174 ûdens iztukðoðana 16. att. - Izskrûvçt labajâ pusç apakðâ esoðo skrûvi (1), abas sviras atbîdît atpakaï (2), korpusu pavilkt uz priekðu un nocelt (3). - Piemontçt montâþas plati, apkopes krânus, gâzes krânu, pievienoðanas piederumus un piltuvsifonu 14. attçls. - Izskalot apkures sistçmas cauruïvadus. - Izòemt apkures katla apakðâ esoðâs blîves un novietot uz montâþas plates dubultnipeïiem. - Piekârt gâzes apkures katlu un pievilkt skrûves. 14

15 17. att. - Droðîbas vârstâ ieskrûvçt izplûdes cauruli (15/1). - Pârbaudît vîtòsavienojumu blîvumu, maksimâlais spiediens apkures kontûrâ 2,5 bâri, karstâ ûdens gatavoðanas kontûrâ 10 bâri. 6.4 Pieslçgðana elektrotîklam 19. att. - Izskrûvçt skrûvi (2) un, pavelkot uz priekðu, noòemt noslçdzoðo plati (3). Regulçðanas, vadîbas un droðîbas ierîèu elektroinstalâcija ir samontçta un pârbaudîta. Nepiecieðams veikt tikai pieslçgumu AC 230 V/50 Hz. Urbumus kabeïu caurvadîðanai jâizvçlas ne lielâkus par kabeïu diametriem, pretçjâ gadîjumâ netiks garantçta aizsardzîba no ûdens ðïakatâm. Ievçrot visus droðîbas pasâkumus saskaòâ ar VDE 0100 un atbilstoði vietçjo energoapgâdes uzòçmumu noteikumiem. Saskaòâ ar VDE daïu tîkla pieslçgðana ir jâveic ar cieðo pievienojumu vadîbas paneïa slçgkârbas spaiïu lîstei (neizmantot spraudòus), un caur atdalîtâjierîci ar 3 mm kontaktu attâlumu (piem., droðinâtâju, LSM slçdzi). Nedrîkst nozaroties tâlâki patçrçtâji. Kabeïu izvietojums pieslçgðanai tîklam un regulatoriem ir redzams 11. un 12. attçlâ (poz. 338). Ieteicams no sienas izvilktajiem kabeïiem atstât vismaz 50 cm brîvus galus. Strâdâjot ar elektriskajâm daïâm, jâatslçdz spriegums. 18. att. - Apakðçjo vâciòu (1) pavilkt vaïâ un noòemt. 15

16 6.5 Apkures temperatûras regulatoru pieslçgðana Katlu var darbinât tikai ar firmas JUNKERS temperatûras regulatoriem. Nepârtrauktas darbîbas telpas temperatûras regulatora TR100, 200 pieslçgðana TRP 41/51 ir iespçjams pieslçgt tikai ar regulatora pieslçgðanas moduli RAM. 20. att. - Kabeïa nostiprinâtâju (4) izspiest virzienâ uz leju un nogriezt atbilstoði kabeïa diametram (5). Pieslçgums tîklam 22. att. Laika apstâkïu vadîta regulatora TA211E, TA21A1 vai TA213A1, tâlvadîbas ierîces TW2, kâ arî pulksteòslçdþu EU2D, EU3T pieslçgðana Pieslçgðana strâvas avotam jâveic kâ aprakstîts attiecîgajâ regulatora montâþas instrukcijâ. Regulatoru TA21A un TA213A pieslçgðana ir iespçjama tikai ar regulatora pieslçgðanas moduli RAM. 6.6 Netieði apsildâmas karstâ ûdens tvertnes pieslçgðana (visas JUNKERS tvertnes ar NTC sensoru) 21. att. - Kabeli izvilkt caur kabeïa nostiprinâtâju un pievienot kâ parâdîts 21. attçlâ. - Iespraust atpakaï kabeïa nostiprinâtâju un nodroðinât kabeli. 23. att. - Izlauzt plânsieniòas mçlîti 1 un ievietot kabeli

17 6.9 Temperatûras ierobeþotâja (B2) pieslçgðana grîdas apkures sistçmai (vienkontûra apkures sistçmai) - Noòemt pârvienojumu (161) starp att. - Tvertnes NTC sensora kontaktdakðu iespraust vadîbas platç Netieði apsildâmâs, ar termostatu aprîkotas, karstâ ûdens tvertnes pieslçgðana 27. attçls Nostrâdâjot ierobeþotâjam, tiks pârtraukta kâ apkure, tâ karstâ ûdens sagatavoðana. Tas attiecas kâ uz ZWR.., tâ ZSR iekârtâm. - Noòemt pârvienojumu (161) starp Temperatûras ierobeþotâja (B2) pieslçgðana vienkontûra sistçmâs ar karstâ ûdens tvertni ar termostatu (B1). - Noòemt pârvienojumu (161) starp att. - Pieslçgt spailçm 7 un 9. Pârvienojumu 8-9 nedrîkst noòemt. Izmantojot citu raþotâju tvertnes, uz spailçm 7 un 9 ir jâizmanto relejs ar apzeltîtiem kontaktiem. Alternatîvi var izmantot tvertnes termostatu ar pârslçgðanas kontaktu. 6.8 Bloíçðanas slçdþa DC 24 V pieslçgðana Noòemt pârvienojumu (161) starp att. Nostrâdâjot ierobeþotâjam, tiks pârtraukta kâ apkure, tâ arî karstâ ûdens sagatavoðana. Bloíçðanas slçdzis 26. att. 17

18 6.11 Atbilstoðo dûmgâzu novadîðanas piederumu izvçle katlam Z.., 24-5 AE Atïauts pievienot sekojoðus piederumus: AZ 266, AZ , AZ 262, AZ , AZ 212 un AZ 216. Pirms katla iedarbinâðanas nepiecieðams ar droseïaizvara palîdzîbu pieskaòot ventilatora jaudu dûmgâzu novadîðanas cauruïu veidam un to kopçjam garumam. Rûpnîcas ieregulçjums ir 1 (atvçrts). Dûmgâzu piederuma pieslçgums pastâvîgam LAS (izmantojot esoðâ skursteòa kanâlus) (AZ 216) ar diviem 90 lîkumiem, vai dubultu gofrçtu cauruli. Pieslçguma veids B 32 (D 3.1, AZ 209) ar diviem 90 lîkumiem vai vienu 90 0 lîkumu un dubultu gofrçtu cauruli L (mm) Z.., Dûmgâzu horizontâla izvadîðana (AZ 266, AZ ) ar trim 90 lîkumiem. Dûmgâzu piederuma pieslçgums pastâvîgam LAS (izmantojot esoðâ skursteòa kanâlus) (AZ 216) ar trim 90 lîkumiem. Pieslçguma veids B 32 (D 3.1, AZ 209) ar trim 90 lîkumiem 29. att. Izskrûvçt skrûvi (poz ), pagriezt droseïaizvaru (poz. 256) lîdz izvçlçtâs pozîcijas numurs un caurums nostâjas vertikâli. Iestâdîto droseïaizvara pozîciju atkal fiksçt ar skrûvi (poz ). Dûmgâzu novadîðanas caurulçs nedrîkst ierîkot droseïaizvarus vai aizbîdòus. Garums L atbilst dûmgâzu cauruïu pilnam garumam. Ir pieïaujami maksimâli 3 lîkumi 90 0 (1x90 0 =2x45 0 ). Dûmgâzu horizontâla izvadîðana (AZ 266+AZ ) ar vienu 90 0 lîkumu. Dûmgâzu piederuma pieslçgums koncentriskam LAS (gaisa/dûmgâzu skurstenim) (AZ 212), ar vienu 90 0 lîkumu Pieslçguma veids B 32 (D 3.1, AZ 209) ar vienu 90 0 lîkumu L(mm) Z.., Dûmgâzu horizontâla izvadîðana (AZ 266+AZ ) ar diviem 90 lîkumiem vai dubultu gofrçtu cauruli. L (mm) Z.., Dûmgâzu piederuma pieslçgums koncentriskam LAS (AZ 212/1 un AZ 212, AZ 285) Dûmgâzu piederumu pielâgoðanu skat. attiecîgâs montâþas instrukcijâs. Dûmgâzu vertikâla izvadîðana caur jumtu (AZ 262) bez lîkuma L(mm) Z.., Dûmgâzu vertikâla izvadîðana caur jumtu (AZ 262) ar diviem 45 0 lîkumiem. L (mm) Z.., Atdalîtu (gaisa / dûmgâzu) cauruïu pieslçgums, pieslçguma veids C 82 (D 3.2,AZ 208). Gaisa cauruïvadam vienmçr iemontçt droseïaizvaru (koda Nr. 72). Droseïaizvars ir piederumu komplektâ. Gaisa vada garums (lîdz 4000 mm) netiek òemts vçrâ. Dûmgâzu piederums ar vienu 90 0 lîkumu vai dubultu gofrçtu cauruli L(mm) Z.., Dûmgâzu piederums ar diviem 90 0 lîkumiem vai vienu 90 0 lîkumu un vienu dubultu gofrçtu cauruli. L(mm) Z.., Dûmgâzu piederums ar trim 90 0 lîkumiem L(mm) Z..,

19 7 Iedarbinâðana ar rûpnîcâ ieregulçtiem parametriem Obligâti aizpildît iedarbinâðanas protokolu kâ norâdîts 29. lappusç - Protokols iekârtas nodoðanai ekspluatâcijâ. 30. att. 8.1 Manometrs 14 Piltuvsifons 15.1 Izplûdes caurule 61 Kïûmju atbloíçðanas taustiòð 135 Galvenais slçdzis 136 Temperatûras regulators apkures turpgaitai 170 Apkopes krâni turpgaitâ un atgaitâ 171 Karstâ ûdens lîkums 172 Gâzes krâns 173 Aukstâ ûdens stûra ventilis (iekârtai ZWR) 295 Iekârtas tipa uzlîme 310 Karstâ ûdens temperatûras regulators 317 Displejs 363 Kontrollampiòa degïa darbîbai 364 Kontrollampiòa 0/1 (ieslçgts/izslçgts) 365 Dûmeòa tîrîðanas taustiòð 366 Servistaustiòð 367 ECO taustiòð - Par izpleðanâs tvertnes sâkumpiediena ieregulçðanu atbilstoði apkures iekârtas statiskajam augstumam skat. 22. lappusi. - Atvçrt sildíermeòu ventiïus. - Atvçrt apkopes krânus (170) un piepildît apkures sistçmu lîdz spiedienam 1 2 bar. - Atgaisot sildíermeòus. - Gâzes apkures katlu atgaisot ar automâtisko atgaisotâju - Apkures sistçmu vçlreiz uzpildît lîdz 1 2 bar spiedienam. - Atvçrt aukstâ ûdens (173) stûra ventili, piepildît karstâ ûdens kontûru un to atgaisot (ZWR). - Pârbaudît, vai uz iekârtas tipa plâksnîtes norâdîtais gâzes veids atbilst gâzes uzòçmuma piegâdâtajam gâzes veidam. - Atvçrt gâzes krânu (172). 19

20 Ieslçgðana Tikai karstais ûdens (vasaras reþîms) 31. att. Izgaismojas zaïâ kontrollampiòa. Ieslçgt apkuri 34. att. Ðajâ stâvoklî tiek aktivizçta tikai karstâ ûdens apgâde. Apkure ir atslçgta. Sprieguma padeve apkures regulçðanai un pulksteòslçdzim paliek nemainîga Karstâ ûdens temperatûra (ZWR) Karstâ ûdens temperatûru var ieregulçt robeþâs no 40 o C un 60 o C, un tâ displejâ neparâdâs. 32. att. Kad darbojas deglis, izgaismojas sarkanâ kontrollampiòa. Displejâ parâdâs aktuâlâ apkures turpgaitas temperatûra. Atkarîbâ no attiecîgâs apkures sistçmas ir iespçjami sekojoði ieregulçjumi: - grîdas apkure, piem., stâvoklis 3, maksimâlâ temperatûra aptuveni 50 o C. - zemas temperatûras apkure, piem., stâvoklis E, maksimâlâ temperatûra aptuveni 75 o C. - apkures sistçmas turpgaitas temperatûra lîdz 88 o C, piem., stâvoklis 7. Apkures regulçðana 33. att. - telpas temperatûras regulatoru (TR ) pagriezt uz vçlamo telpas temperatûru; - âra temperatûras vadîto regulatoru (TA21 ) ieregulçt uz atbilstoðo temperatûras lîkni un darba reþîmu. 35. att. Taustiòð ECO, 30. attçls, 367. pozîcija Uzspieþot un pieturot ðo taustiòu, lîdz displejâ parâdâs - -, var izvçlçties starp stâvokïiem komforta reþîms un reþîms ECO. Komforta reþîmâ taustiòð nav izgaismots (rûpnîcas ieregulçjums). Gâzes katls uztur karstâ ûdens temperatûru. Tâpçc ir îss karstâ ûdens gaidîðanas laiks. Tâdçï aparâts ieslçdzas arî tad, kad karstais ûdens netiek òemts. Reþîmâ ECO, piesakot patçriòu, taustiòð izgaismojas. Patçriòa pieteikðanas iespçja ïauj maksimâli ietaupît gâzi un ûdeni. Îslaicîgi atverot un aizverot karstâ ûdens krânu, ûdens tiek uzsildîts lîdz tâs temperatûras sasniegðanai, kas ieregulçta ar regulatoru. Apmçram pçc vienas minûtes siltais ûdens ir sagatavots. Reþîms ECO bez patçriòa pieteikðanas, taustiòð ir izgaismots. Òemot karsto ûdeni, tas tiek uzsildîts lîdz temperatûrai, kas ieregulçta ar temperatûras regulatoru, tâdçï uz silto ûdeni jâgaida ilgâk. 20

21 Karstâ ûdens temperatûra tvertnç (iekârtai ZSR) Karstâ ûdens tvertnçm ar NTC sensoru: Pçc tam, kad nospieþ atbloíçðanas taustiòu, displejâ atkal parâdâs turpgaitas temperatûra un aparâts atsâk darbîbu. Ja traucçjums nav novçrðams, jâizsauc klientu apkalpoðanas dienests. Izslçgðana 36. att. Pie atzîmes r siltâ ûdens temperatûra ir aptuveni 60 o C. Ðo temperatûru parastos apstâkïos nav ieteicams pârsniegt. Regulatora stâvoklî lîdz galam pa labi, tvertnes temperatûra ir aptuveni 70 o C, taèu ðajâ gadîjumâ jâuzmanâs no applaucçðanâs. Ðis stâvoklis ir piemçrots tikai îslaicîgai darbîbai, piem., cikliskai termiskai dezinfekcijai. Regulatora stâvoklî lîdz galam pa kreisi karstais ûdens gatavots netiek. 38. att. Nodziest zaïâ kontrollampiòa un pçc laika rezerves izbeigðanâs apstâjas pulkstenis. Pretaizsalðanas aizsardzîba Ja ir karstâ ûdens tvertnes ar savu temperatûras regulatoru: Tad apkures katla temperatûras regulators nedarbojas. Taustiòð ECO, 30. attçls, 367. pozîcija. Nospiest un turçt, lîdz displejâ parâdâs simbols - -, ðajâ stâvoklî var pârslçgt no komforta reþîma uz reþîmu ECO. Komforta reþîms, taustiòð nav izgaismots (rûpnîcas ieregulçjums). Prioritâte tvertnei, t.i., vispirms karstâ ûdens tvertne tiek uzsildîta lîdz ieregulçtajai temperatûrai, pçc tam aparâts atkal pâriet uz apkures reþîmu. Reþîms ECO (taustiòð ir izgaismots). Pârmaiòus ik pa desmit minûtçm pieslçdzas tvertnes sildîðanai, tad atkal notiek apkures sistçmas sildîðana. Darbîbas traucçjumi Aparâta darbîbas laikâ var parâdîties zinâmi traucçjumi, piem., degïa aizsçrçðanas dçï, spiediena kriðanâs dçï gâzes vadâ utt. Tâdâ gadîjumâ displejâ parâdîsies EA vai E9, iedegsies atbloíçðanas taustiòð un gâzes apkures katls tiks apstâdinâts. 37. att. 39. att. Aukstuma periodâ apkures iekârtai ir jâpaliek ieslçgtai un apkures turpgaitas temperatûras regulatoram jâbût vismaz uz 1. Ja apkures katlu nedarbina un pastâv aizsalðanas risks, apkures sistçmas ûdenim jâpievieno pretaizsalðanas lîdzeklis Antifrogen N ar 30% vai Glythermin NF, resp., FSK ar 20-30%, pretçjâ gadîjumâ katls jâiztukðo un jâizlaiþ ûdens no apkures sistçmas. Klientam ir jâparâda, kâ izlaist ûdeni no apkures sistçmas. Velkmes kontrole (Z.., 24-5 KE katliem) Gâzes apkures katls ir aprîkots ar divâm velkmes kontroles ierîcçm. Ja dûmgâzes izplûst no plûsmas droðinâtâja, velkmes kontroles ierîce iekârtu atslçdz. Displejâ parâdâs râdîjums A4. Ja dûmgâzes izplûst no degðanas kameras, tad aparâtu atslçdz degðanas kameras velkmes kontroles ierîce. Parâdâs râdîjums A2. Apmçram pçc 20 minûtçm apkures katls automâtiski atsâk darbîbu. Ja ðâds traucçjums atkârtojas bieþi, jâpieaicina speciâlists, lai pârbauda iekârtu, resp., dûmgâzu novadîðanas daïu. Sûkòa bloíçðanas aizsardzîba Ðî automâtika novçrð sûkòa iestrçgðanu pçc ilgâkâm dîkstâvçm. Katru reizi, sûkni izslçdzot, iedarbojas laika atskaitîðana un ik pçc 24 stundâm sûknis uz vienu minûti ieslçdzas. 21

22 8 Gâzes apkures katla ieregulçðana konkrçtai apkures sistçmai 8.1 Mehâniskâ ieregulçðana Izpleðanâs tvertne Izpleðanâs tvertnes sâkuma spiedienam ir jâatbilst iekârtas statiskajam augstumam. Pie maksimâlâs apkures turpgaitas temperatûras 88 o C iekârtas maksimâlo ûdens ietilpîbu (l) var noteikt, atkarîbâ no iekârtas statiskâ augstuma (m) virs aparâta: Ietilpîbas palielinâðanu var panâkt, ja, atverot ventili (1., 2., 3. un 4. attçlu 26. pozîcija), lîdz 0,5 bar samazina sâkuma spiedienu. Apkures turpgaitas Vidçjâ turpgaitas temperatûra temperatûras regulatora stâvoklis 1 35 o C 2 43 o C 3 51 o C 4 59 o C 5 67 o C E 75 o C 7 88 o C Sûkòa raksturlîkne Sûkòa sadales kârbâ var izvçlçties vienu no divâm sûkòa raksturlîknçm. m l(z.., 24 ) Apkures turpgaitas maksimâlâs temperatûras ierobeþoðana Apkures turpgaitas temperatûru var ieregulçt no 35 o C un 88 o C. Zemas turpgaitas temperatûras apkures sistçmâm, temperatûras regulators (136) ir ierobeþots lîdz stâvoklim E. Tas atbilst maksimâlai turpgaitas temperatûrai 75 o C, un saskaòâ ar noteikumiem neprasa apkures jaudas ieregulçðanu pçc çkas siltuma patçriòa. Apakðçjâs temperatûras robeþas E pacelðana Apkures sistçmâm ar augstâku turpgaitas temperatûru ðo ierobeþojumu var mainît skat. 40. attçlu. - Pacelt apkures turpgaitas temperatûras regulatora dzelteno pogu un, pagrieþot par 180 o C, atkal iespiest vietâ (reljefais punkts uz ârpusi, ierobeþojums uz E; reljefais punkts uz iekðpusi, bez ierobeþojuma). 41. att. B1: Z.., 24, pârslçdzçja stâvoklis 1 B2: Z.., 24, pârslçdzçja stâvoklis 2 C: Z.., 24, jaudîgâks sûknis H: paliekoðais celðanas augstums Q: cirkulâcijas ûdens caurplûde 40. att. 22

23 8.2 Bosch Heatronic ieregulçðana Paaugstinâta starta jauda, servisfunkcija 9.0 (tikai dabas gâzei H) Lai nodroðinâtu nevainojamu iedarbinâðanu arî nelabvçlîgos apstâkïos (piem., pie paaugstinâtas dûmvada velkmes), Bosch Heatronic pçc vairâkkârtçjiem mçìinâjumiem automâtiski paaugstina starta jaudu. Paaugstinâto starta jaudu regulçt nav nepiecieðams, displeja râdîjums tikai jâieraksta pievienotajâ iedarbinâðanas protokolâ. Tas bûtiski atvieglo ieregulçðanu, kad jâapmaina vadîbas plate. Rûpnîcas ieregulçjums dabas gâzes gadîjumâ ir 65% (katliem Z.., 24-5 KE) un 75% (katliem Z.., 24-5 AE) no nominâlâs siltuma jaudas. Saðíidrinâtâs gâzes gadîjumâ paaugstinâta starta jauda (katliem Z.., 24-5 KE) nav iespçjama. Z.., 24-5 AE tipa apkures katliem (darbinâmiem kâ ar dabas-, tâ ar saðíidrinâto gâzi) vienlaicîgi ar starta jaudas paaugstinâðanu tiek noteikts arî divpakâpju ventilatora slçguma veids. Displeja râdîjuma nolasîðana paaugstinâtai starta jaudai. Iedarbinâðanas protokols Iedarbinâðanas datums Siltumspçja H UB kwh/m 3, gâzes caurplûde l/min. Apkures katls ar zemu temperatûru darbîbas reþîmu Standarta apkures katls Iekârtas Bosch Heatronic ieregulçjumi Servisfuncija Displejs Vçrtîba Paaugstinâta starta jauda 9.0 Maksimâlâ apkures jauda 5.0 kw Minimâlâ jauda 5.5 kw (tikai Z K..) Tvertnes uzsildîðanas jauda 2.3 kw Displeja = râdîjums Maksimâlâ turpgaitas 2.5 o C temperatûra Sûkòa slçguma veids 2.2 Aptures soïa garums 2.4 min. Nejûtîbas zona (Dt) 2.6 K Apakðçjâ jaudas 5.3 ierobeþojuma veids Iekârtas iedarbinâtâjs 42. att. - Apkures turpgaitas temperatûras regulatoru pagriezt uz E. - Nospiest un pieturçt dûmvada tîrîðanas taustiòu un servistaustiòu, kamçr displejâ parâdâs simbols ==. 45. att. - Displeja râdîjumu paaugstinâtajai starta jaudai ierakstît pievienotajâ iedarbinâðanas protokolâ 43. att. - Atlaiþot taustiòus, uz piecâm sekundçm parâdâs 9.6, pçc tam 0. un taustiòi izgaismojas. 46. att. - Nospiest un turçt nospiestu dûmvada tîrîðanas taustiòu un servistaustiòu, kamçr displejâ parâdâs ==. - Apkures turpgaitas temperatûras regulatoru atkal pagriezt uz sâkotnçjo ieregulçto vçrtîbu. 44. att. - Pagriezt apkures turpgaitas temperatûras regulatoru, kamçr parâdâs 9.0, pçc 5 sekundçm displejâ parâdîsies paaugstinâtâs starta jaudas ieregulçjums. 23

24 8.2.2 Maksimâlâ apkures jauda, servisfunkcija 5.0 Daþi gâzes apgâdes uzòçmumi izmanto pamatcenu, kura ir atkarîga no jaudas. Tâdçï ir vçrts apkures jaudu ieregulçt atkarîbâ no siltuma patçriòa. Apkures jaudu var ieregulçt atbilstoði specifiskajam siltuma patçriòam, robeþâs no minimâlâs lîdz nominâlajai jaudai. Karstâ ûdens sagatavoðanas laikâ ir pieejama visa nominâlâ siltuma jauda. Rûpnîcas ieregulçjumu skat. Tehniskie dati. Maksimâlâs apkures jaudas izmainîðana - Atlaist blîvskrûvi 3 (68. attçls) un pievienot U veida manometru. 50. att. - Karstâ ûdens temperatûras regulatoru griezt virzienâ pa kreisi. Iedegsies dûmvada tîrîðanas taustiòð un servistaustiòð. - Karstâ ûdens temperatûras regulatoru lçnâm griezt uz labo pusi un ieregulçt apkures jaudu, vadoties no atbilstoðâ sprauslas spiediena, kas uzrâdîts tabulâ 35. lappusç. - Ievadît apkures jaudu kilovatos un displeja râdîjumu pievienotajâ iedarbinâðanas protokolâ (45. attçls). 47. att. - Apkures turpgaitas temperatûras regulatoru pagriezt stâvoklî E. - Nospiest un turçt nospiestu dûmvada tîrîðanas taustiòu un servistaustiòu, kamçr displejâ parâdâs ==. 51. att. 48. att. - Nospiest un turçt nospiestu dûmvada tîrîðanas taustiòu un servistaustiòu, kamçr parâdâs simbols [ ]. Tagad apkures jauda ir ievadîta atmiòâ, taustiòu apgaismojums nodziest un atkal tiek uzrâdîta turpgaitas temperatûra. - Apkures turpgaitas temperatûras regulatoru pagriezt uz sâkotnçjo ieregulçto vçrtîbu un pievilkt blîvskrûvi. - Taustiòus atlaiþot, uz 5 sekundçm parâdâs 9.6, pçc tam 0. un taustiòi izgaismojas. 49. att. - Pagriezt apkures turpgaitas temperatûras regulatoru, kamçr parâdâs 5.0, pçc 5 sekundçm tiks uzrâdîts maksimâlâs apkures jaudas ieregulçjums

25 8.2.3 Minimâlâ jauda, servisfunkcija 5.5 (katliem ZSR/ZWR-5KE ) Minimâlo jaudu var samazinât, ja pie dûmgâzu temperatûrâm zem 80 o C izmanto oderçtu skursteni, kura ðíçrsgriezums ir aprçíinâts un izveidots saskaòâ ar DIN Minimâlâs jaudas izmainîðana - Atlaist blîvskrûvi 3 (68. attçls) un pievienot U veida manometru. - Apkures turpgaitas temperatûras regulatoru pagriezt uz stâvokli E (47. attçls). - Nospiest un turçt dûmvada tîrîðanas taustiòu un servistaustiòu, kamçr parâdâs simbols == (47. attçls). - Taustiòus atlaiþot, uz 5 sekundçm parâdâs 9.6, pçc tam 0. un taustiòi izgaismojas (47. attçls) Tvertnes uzsildîðanas jauda, servisfunkcija 2.3 Tvertnes uzsildîðanas jaudu var regulçt robeþâs no vismazâkâs siltuma jaudas lîdz nominâlajai jaudai. Rûpnîcas ieregulçjums ir nominâlâ jauda, displeja râdîjums 99. Tvertnes uzsildîðanas jaudas izmainîðana - atlaist blîvskrûvi 3 (68. attçls) un pievienot U-veida manometru. 53. att. - Apkures turpgaitas regulatoru pagriezt lîdz stâvoklim E. - Nospiest un turçt servistaustiòu, kamçr displejâ parâdâs att. - Pagriezt apkures turpgaitas regulatoru, kamçr parâdâs 5.5, pçc 5 sekundçm tiks uzrâdîts ieregulçjums minimâlajai jaudai. - Karstâ ûdens temperatûras regulatoru pagriezt virzienâ pa kreisi, izgaismosies dûmvada tîrîðanas taustiòð un servistaustiòð (50. attçls). - Karstâ ûdens temperatûras regulatoru lçnâm griezt pa labi un ieregulçt jaudu, vadoties pçc 35. lappuses tabulas sprauslu spiediena (50. attçls). - Minimâlo jaudu kilovatos un râdîjumu displejâ ierakstît pievienotajâ iedarbinâðanas protokolâ (45. attçls). - Nospiest un turçt nospiestu dûmvada tîrîðanas taustiòu un servistaustiòu, kamçr parâdâs simbols [ ] (51. attçls). Minimâlâ jauda ir ievadîta atmiòâ, taustiòu apgaismojums nodziest, un atkal tiek râdîta turpgaitas temperatûra. - Apkures turpgaitas temperatûras regulatoru pagriezt uz sâkotnçjo ieregulçto vçrtîbu un pievilkt blîvskrûvi. 54. att. - Atlaiþot servistaustiòu, uz 5 sekundçm parâdâs 4.6, pçc tam 00. vai 01. un taustiòð izgaismojas. 55. att. - Pagriezt apkures turpgaitas temperatûras regulatoru, kamçr parâdâs simbols 2.3, pçc 5 sekundçm tiks uzrâdîts tvertnes uzsildîðanas jaudas ieregulçjums. 25

26 8.2.5 Maksimâlâ turpgaitas temperatûra, servisfunkcija 2.5 Maksimâlo turpgaitas temperatûru var ierobeþot no 35 o C lîdz 88 o C. Rûpnîcas ieregulçjums ir 88 o C. Maksimâlâs turpgaitas temperatûras izmainîðana 56. att. - Karstâ ûdens temperatûras regulatoru pagriezt pa kreisi. Mirgos displejs un servistaustiòð. - Karstâ ûdens temperatûras regulatoru lçnâm griezt pa labi un atbilstoði 35. lappusç dotajai tabulai pçc attiecîgâ sprauslas spiediena ieregulçt tvertnes uzsildîðanas jaudu. - Tvertnes uzsildîðanas jaudu kilovatos un displeja râdîjumu ierakstît iedarbinâðanas protokolâ (45. attçls). - Apkures turpgaitas temperatûras regulatoru pagriezt lîdz stâvoklim E (53. attçls). - Nospiest un turçt nospiestu servistaustiòu, kamçr displejâ parâdâs - - (53. attçls). - Servistaustiòu atlaiþot, uz piecâm sekundçm parâdâs 4.6, pçc tam 00. vai 01. un taustiòð izgaismojas (54. attçls). 58. att. 57. att. - Pagriezt apkures turpgaitas regulatoru, kamçr parâdâs 2.5, pçc 5 sekundçm parâdîsies Nospiest un turçt nospiestu servistaustiòu, kamçr parâdâs simbols [ ]. Tvertnes uzsildîðanas jauda ir ievadîta atmiòâ, nodziest taustiòa apgaismojums un atkal tiek râdîta turpgaitas temperatûra. - Apkures turpgaitas un karstâ ûdens temperatûras regulatoru pagriezt uz sâkotnçjâm ieregulçtajâm vçrtîbâm un pievilkt blîvskrûvi. 59. att. - Ar karstâ ûdens temperatûras regulatoru ieregulçt vçlamo maksimâlo turpgaitas temperatûru. Mirgos servistaustiòð un displejs. - Maksimâlo turpgaitas temperatûru ierakstît iedarbinâðanas protokolâ (45. attçls). - Nospiest un turçt nospiestu servistaustiòu, kamçr parâdâs simbols [ ] (57. attçls). Maksimâlâ turpgaitas temperatûra ir ievadîta atmiòâ. Nodziest taustiòa apgaismojums un atkal tiek râdîta turpgaitas temperatûra. - Apkures turpgaitas un karstâ ûdens temperatûras regulatoru pagriezt uz sâkotnçjâm ieregulçtajâm vçrtîbâm. 26

27 8.2.6 Sûkòa slçguma veids, servisfunkcija 2.2 Pieslçdzot âra temperatûras vadîtu regulatoru, automâtiski pârslçdzas sûkòa slçguma veids 3. Pieslçdzot telpas temperatûras regulatoru TRP 41/51 ar regulatoru pieslçgðanas moduli RAM, sûkòa slçgums manuâli ir jâpârliek stâvoklî 2. Sûkòa slçguma veidi apkures reþîmâ Slçguma veids 1 (apkures sistçmâm bez regulçðanas) Sûknis tiek ieslçgts no apkures turpgaitas temperatûras regulatora (136). Slçguma veids 2 Apkures iekârtâm ar telpas temperatûras regulatoru. Apkures turpgaitas temperatûras regulators izslçdz tikai gâzi, sûknis darbojas tâlâk. Telpas temperatûras regulators ieslçdz sûkni un gâzi. Slçguma veids 3 Sûkni ieslçdz ar âra temperatûras vadîtu regulatoru. Vasaras reþîmâ ( ) sûknis darbojas tikai sagatavojot karsto ûdeni. - Nospiest un turçt nospiestu servistaustiòu, kamçr parâdâs simbols [ ] (57. attçls). Ðis sûkòa slçguma veids ir ievadîts atmiòâ. Taustiòa apgaismojums nodziest un atkal tiek râdîta turpgaitas temperatûra. - Apkures turpgaitas un karstâ ûdens temperatûras regulatoru pagriezt uz sâkotnçjâm ieregulçtajâm vçrtîbâm Aptures solis, servisfunkcija 2.4 Vadîbas panelî apturi var ieregulçt individuâli, ar 1 minûtes soli. Ieregulçjamais diapazons ir robeþâs no 0 lîdz 15 minûtçm. Rûpnîcas ieregulçjums ir 3 minûtes. Aptures soïa izmainîðana - Apkures turpgaitas temperatûras regulatoru pagriezt uz E (53. attçls). - Nospiest un turçt nospiestu servistaustiòu, kamçr displejâ parâdâs (53. attçls). - Atlaiþot servistaustiòu, uz 5 sekundçm parâdâs 4.6, pçc tam 00. vai 01. un taustiòð izgaismojas (54. attçls). Rûpnîcas ieregulçjums ir slçgums 2. Sûkòa slçguma veida izmainîðana - Apkures turpgaitas temperatûras regulatoru pagriezt stâvoklî E (53. attçls). - Nospiest un turçt nospiestu servistaustiòu, kamçr displejâ parâdâs (53. attçls). - Atlaiþot servistaustiòu, uz 5 sekundçm parâdâs 4.6, pçc tam 00. vai 01. un taustiòð izgaismojas (54. attçls). 62. att. - Pagriezt apkures turpgaitas temperatûras regulatoru, kamçr parâdâs 2.4, pçc 5 sekundçm parâdîsies ieregulçtais aptures solis. 60. att. - Pagriezt apkures turpgaitas temperatûras regulatoru, kamçr parâdâs 2.2, pçc 5 sekundçm parâdîsies ieregulçtais sûkòa slçguma veids att. - Pie karstâ ûdens temperatûras regulatora ieregulçt vçlamo sûkòa slçguma veidu, piem., 3.. Mirgo servistaustiòð un displejs. - Ieregulçto sûkòa slçguma veidu ierakstît iedarbinâðanas protokolâ (45. attçls). 63. att. - Pie karstâ ûdens temperatûras regulatora ieregulçt vçlamo aptures soli, piem., 3. (uz trim minûtçm), mirgos servistaustiòð un displejs. - Aptures soli ierakstît iedarbinâðanas protokolâ (45. attçls). - Nospiest un turçt nospiestu servistaustiòu, kamçr parâdâs [ ] (57. attçls). Aptures solis ir ievadîts atmiòâ. Taustiòa izgaismojums nodziest un atkal tiks râdîta turpgaitas temperatûra. - Apkures turpgaitas un karstâ ûdens temperatûras regulatoru pagriezt uz sâkotnçjâm ieregulçtajâm vçrtîbâm. 27