Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2016.gada 1.ceturksnis

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2016.gada 1.ceturksnis"

Transkripts

1 Tirgus dalībnieka nosaukums: pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 16+" Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050 Kods: pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 UPDK Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim plāna aktīvu un saistību pārskats 2016.gada 1.ceturksnis Pozīcijas kods iepriekšējā pārskata gada beigās A B AKTĪVI Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI ( ) SAISTĪBAS Finanšu saistības t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu 1001 saistības t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi 1300 Pārējās saistības t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi KOPĀ SAISTĪBAS ( ) NETO AKTĪVI ( ) Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis plāna pārvaldnieks Izpildītājs Dina Zobena (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

2 Tirgus dalībnieka nosaukums: pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 16+" Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050 Kods: pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 UPDK Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2016.gada 1.ceturksnis Pozīcija Iepriekšējā pārskata s kods Rezidenti Nerezidenti Kopā (02+03) gada beigās A B IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem Dividendes Pārējie ienākumi Kopā ( ) IZDEVUMI Procentu izdevumi Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam Atlīdzība turētājbankai Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi Pārējie izdevumi Kopā ( ) IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * ( ) Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu s (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos Realizētais ieguldījumu s pieaugums/(samazinājums) ( ) Nerealizētais ieguldījumu s pieaugums/(samazinājums) Kopā ( ) Nodokļi un nodevas rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ( ) * Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis plāna pārvaldnieks Izpildītājs Dina Zobena (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

3 Tirgus dalībnieka nosaukums: pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 16+" Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050 Kods: 211 plāna neto aktīvu kustības pārskats 3. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 UPDK Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim 2016.gada 1.ceturksnis Pozīcijas kods iepriekšējā pārskata gada beigās A B 1 2 Neto aktīvi pārskata gada sākumā rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) ( ) Neto aktīvi pārskata perioda beigās ( ) plāna daļu skaits pārskata gada sākumā plāna daļu skaits pārskata perioda beigās Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) * Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis plāna pārvaldnieks Izpildītājs Dina Zobena (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

4 Tirgus dalībnieka nosaukums: pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 16+" Kods: Kopsavilkums plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2016.gada 1.ceturksnis 4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 UPDK Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam. Pozīcijas kods s ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu plāna prospektā paredzētais ierobežojums A B Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01)) Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) Kopā ( ) Pārējie finanšu instrumenti Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01)) Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01)) Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01)) Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs Termiņnoguldījumi (1601(01)) Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) Kopā ( ) Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01)) Kopā ( ) IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ ( ) t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Latvenergo t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos ( ) 303 t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas ( ) IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)

5 2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Pozīci-jas kods Mēnešu skaits līdz Vērtspa-pīra ISIN vērtspapīru kods* iekļaušanai regulētā tirgū Emitenta vai garantētāja Regulētā tirgus Emitenta valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā** Kredītrei-tingu piešķīrušās Valūtas kods aģentūras nosau-kums** (veselos euro) emitenta emitētajiem parāda vērtspapīrie m s ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C D E F G H I REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri plāna prospektā noteiktais ierobežojums Romania 6.5% XS RO LU EUR Croatia 5.875% XS HR LU EUR Republic of Turkey bonds 4.35% XS TR DE BBB- Fitch Rating EUR Bulgaria 2.95% XS BG LU EUR Lithuania 2.10% LT LT LT EUR Latvia 1.375% XS LV DE EUR Kopā ( ) Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā ( ) Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā ( ) Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% XS HU DE EUR Latvenergo EUR 2.8% LV LV LV EUR ELKO EUR 8% LV LV LV EUR Reverta Subordinētās obligācijas 12% LV LV LV EUR Vivacom bonds 6.625% XS BG IE EUR Latvenergo EUR 1.9% LV LV LV EUR Kopā ( ) Kopā ( ) PĀRĒJIE Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā ( ) Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā ( ) Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā ( ) Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Kopā ( ) Kopā ( ) t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts. ** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

6 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Pozīcijas kods Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū Vērtspapīra ISIN kods* Emitenta vai garantētāja Regulētā tirgus Valūtas kods Līdzdalība emitenta pamatkapitālā Balsstiesības s ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C D E F G plāna prospektā noteiktais ierobežojums Latvijas Kuģniecība AS LV LV LV EUR Linas Agro Group LT LT LT EUR Olainfarm AS LV LV LV EUR AS Latvijas Gāze LV LV LV EUR AS GRINDEKS LV LV LV EUR AS Valmieras stikla šķiedra LV LV LV EUR AS Latvijas balzams LV LV LV EUR Kopā ( ) PĀRĒJIE Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Kopā ( ) Kopā ( ) * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7 4. fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Pozīcijas kods Vērtspapīra ISIN kods* apliecību (daļu) emitenta Regulētā tirgus Valūtas kods s ieguldījumu fonda neto aktīviem s ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C D E F REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības plāna prospektā noteiktais ierobežojums DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN INDEX LU LU DE EUR LYXOR UCITS ETF S&P 500 DAILY HEDGED LU LU FR EUR ISHARES SPX MONTHLY EUR DE000A1H53N5 DE DE EUR AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY FR FR FR EUR ISHARES MSCI WORLD IE00B0M62Q58 IE DE EUR INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund LTIF LT LT EUR INVL Baltic Fund LTIF LT LT EUR ISHARES EURO STOXX 50 IE IE DE EUR DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 LU LU DE EUR DAX ETF LU LU DE EUR ISHARES MSCI EMERGING MKTS IE00B0M63177 IE DE EUR ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE IE00BKM4GZ66 IE IE EUR DBX MSCI USA 1C ETF IE00BJ0KDR00 IE IE EUR ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS IE00B5BMR087 IE IE EUR SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF IE00BJ38QD84 IE IE EUR Kopā ( ) Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības INVL Emerging Europe Bond Subfund LTIF LT LT EUR CBL Global Emerging Markets Bond Fund LV LV LV EUR ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED IE00B9M6RS56 IE UK EUR DB X-TRACK II EM LIQUID EUROBOND LU LU LU EUR Kopā ( ) Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas Kopā ( ) Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas Baltic Opportunity Fund EE EE EUR Kopā ( ) Kopā ( ) PĀRĒJĀS Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas Kopā ( ) Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas Kopā ( ) Kopā ( ) KOPĀ ( ) t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos** t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos** t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

8 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Pozīcijas kods Vērtspapīru ISIN kods* Emitenta Regulētā tirgus Valūtas kods emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem s ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(% ) A B C D E F Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā plāna prospektā noteiktais ierobežojums Litcapital I LPP LT <Izvēle> EUR Kopā ( ) Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund LV EUR BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS LV EUR Kopā ( ) Kopā ( ) t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri 1401 * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

9 7. Ieguldījumi kredītiestādēs Pozīcijas kods Kredītiestādes Termiņnoguldījumu uzskaites Prasību uz pieprasījumu uzskaites Uzkrātie procenti Noguldījumu pamatsumma (01+02* 03) Noguldījumu pamatsummas ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Pārējie emitētie finanšu instrumenti kopsummas ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (( ): 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C Swedbank AS LV Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle LV Meridian Trade Bank AS LV Bank M2M Europe AS LV Reverta LV ŠIAULIU BANKAS AB LT Kopā ( ) * Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku. Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis plāna pārvaldnieks Izpildītājs Dina Zobena (tālruņa numurs)

10 Tirgus dalībnieka nosaukums: pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 16+" Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050 Kods: pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 UPDK Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats 2016.gada 1.ceturksnis Valūtas kods Aktīvi Saistības Neto aktīvi Saskaņošanas rādītājs (01 (02+03); +/ ) Nesaskaņotā valūtas pozīcija (4.aile: Kopā aktīvi) A USD Kopā* EUR Kopā aktīvi (1. pielikuma pozīcija) * 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu. Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis plāna pārvaldnieks Izpildītājs Dina Zobena (tālruņa numurs)