PASKAIDROJUMA RAKSTS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PASKAIDROJUMA RAKSTS"

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis , e-pasts: PASKAIDROJUMA RAKSTS Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.344 Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu Valmieras pilsēta ir nacionālas nozīmes attīstības centrs ar labvēlīgu ekonomisko vidi, kā arī ilgtspējīgu attīstības perspektīvu. Valmierā ir labi attīstīta infrastruktūra, izglītots un kvalificēts darbaspēks, kā arī mērķtiecīgi tiek sniegts pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības vides attīstībai. Pilsētā sekmīgi darbojas vairāki lieli ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, piemēram, AS Valmieras stikla šķiedra (stikla šķiedras ražošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VAKS (graudu, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība), AS Valmieras piens (piena pārstrāde un siera ražošana), SIA Dižozols (mežu apsaimniekošana un mežizstrāde), Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "PIENA LOĢISTIKA", SIA WOLTEC (ūdensapgādes; elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība), SIA Aimasa (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība), SIA VALPRO (metālapstrāde), SIA Culimeta Baltics (stikla šķiedras ražošana), SIA Vidzemes slimnīca (veselības aprūpe), u.c., piedāvājot kvalitatīvas un konkurētspējīgas darbavietas Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotājiem gada 1.janvārī Valmierā dzīves vietu deklarējuši cilvēki 1. Valmierā ir viens no zemākajiem bezdarba līmeņiem valstī, kā arī zemākais bezdarba līmenis starp republikas nozīmes pilsētām gada beigās 3,2 procenti no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. 2 Valmierā ir izvietotas svarīgākās valsts institūcijas, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālā iestāde, Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa, Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde, Ceļu satiksmes drošības direkcijas Valmieras nodaļa, Vidzemes apgabaltiesa, Uzņēmumu reģistra Valmieras reģionālā nodaļa un citas. Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2020.gada budžets balstīts uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju gadam, kurā ietverts pilsētas ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi un prioritātes, par attīstības pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības - iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un pilsētvidi. Pašvaldība šogad turpinās īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Valmieras iedzīvotājiem, lielāku vērību veltot ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai. Tāpat uzmanība tiks veltīta dabas vērtību saglabāšanai un videi draudzīgai saimnieciskajai darbībai. Valmierā tiek piedāvātas kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas visās izglītības pakāpēsno pirmsskolas izglītības līdz mūžizglītībai. Lai sekmētu Vidzemes reģiona izaugsmei nepieciešamo profesionāļu sagatavošanu, kopš 1996.gada Valmierā darbojas Vidzemes Augstskola, kas nodrošina koledžas, bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas. Liela vērība tiek pievērsta arī profesionālās izglītības iegūšanas iespējām. Turpinās Valmieras tehnikuma sadarbība ar AS Valmieras stikla šķiedra, SIA VALPRO un AS Valmieras piens darba vidē balstītās apmācības. Valmierā tiek piedāvāts arī daudzveidīgs interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu klāsts, kas pieejams visu vecuma grupu iedzīvotājiem. Valmierā darbojas Vidzemē vienīgais profesionālais teātris - Valmieras Drāmas teātris. Valmieras Kultūras centrs piedāvā bagātīgu kultūras programmu un nodrošina iespējas iesaistīties 1 Pilsonības un migrācijas lietu pārveldes Personu datu pastrādes departamenta Nr, 24/14-25/3e, par informācijas sniegšanu (reģistrēts Pašvaldībā ) 2 Nodarbinātības valsts aģentūras dati,

2 vairāk nekā 20 amatiermākslas kolektīvos, kas ar labiem panākumiem startē nacionāla un starptautiska līmeņa konkursos. Tāpat Valmierā darbojas Valmieras muzejs, Valmieras Integrētā bibliotēka, kas joprojām ir viens no sekmīgākajiem pilsētas un augstskolas bibliotēku sadarbības piemēriem Baltijas valstīs. Kultūras piedāvājumu papildina arī koncertzāle Valmiera, Valmiermuižas kultūras biedrība un citi privātie pakalpojumu sniedzēji. Valmiera var lepoties ar daudzveidīgu sporta dzīvi, nacionālajā sporta bāzē - Vidzemes Olimpiskais centrs organizējot nacionāla un starptautiska līmeņa sacensības gadā pabeigti darbi pie Māra Štromberga BMX riteņbraukšanas trases Valmiera būvniecības, un 2019.gada jūlijā trasē norisinājās Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanas sacensībās gadā turpināsies vieglatlētikas manēžas būvniecība un Jāņa Daliņa stadiona pārbūves darbi, kam 2020.gadā ir paredzēts arī valsts budžeta līdzfinansējums 1,5 miljonu euro apmērā. Tāpat turpināsies pilotprojekta Augstas klases sportistu sagatavošanas centra sistēmas izveide īstenošana, kurā tiek sagatavoti konkurētspējīgi augstas klases sportisti trīs olimpiskajos sporta veidos (BMX, peldēšana un vieglatlētika), lai nodrošinātu izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā. Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie Eiropas Savienības (turpmāk ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzekļu piesaistes infrastruktūras sakārtošanai un pilnveidošani, lai varētu īstenot pilsētai un tās attīstībai nozīmīgus projektus. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā, ziedojumu un dāvinājumu budžetā un citos budžeta līdzekļos. Pašvaldības budžets 2020.gadam veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti un Pašvaldības normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju. Pašvaldības 2020.gada kopbudžeta kopējie ieņēmumi (ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā) plānoti euro apmērā. No kopējiem 2020.gada ieņēmumiem 50,4 miljoni euro (98,7 procenti) ir pamatbudžeta ieņēmumi un 504,7 tūkstoši euro (1,3 procenti) ir dāvinājuma un ziedojuma budžeta ieņēmumi. 2

3 Pamatbudžets 1. Ieņēmumi Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no citiem budžetiem. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu gada sākumā plānoti euro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr Attēls Nr Pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra. Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais Pašvaldības ieņēmumu avots gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 20,3 miljonu euro apmērā, kas ir par 1,6 miljoniem euro vairāk nekā sākotnēji 2019.gadā. Nodokļu ieņēmumi pa gadiem attēlā Nr Attēls Nr Pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi gadā. 3

4 Lielākais īpatsvars 2020.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (90,8 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (8,7 %). Pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu sadalījums pa nodokļu veidiem attēlā Nr Attēls Nr Pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjoms budžetā plānots euro apmērā. Pašvaldība IIN 2020.gadā saņems no Valsts kases sadales konta, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2018.gadā un ņemot vērā deklarēto iedzīvotāju skaitu pilsētā uz 2019.gada 1.janvāri. Saglabāts IIN procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem - maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā būs 80 procenti. Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk - NĪN) 2020.gadā plānots iekasēt euro apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādus euro apmērā. NĪN ieņēmumu samazinājums salīdzinājumā ar 2019.gada sākotnējo plānu ir euro un tas ir saistīts ar to,ka Pašvaldība 2019.gadā izsolē iegādājās īpašumu Rūpniecības ielā 1, Valmierā, un NĪN par šo īpašumu 2020.gadā netiks aprēķināts gadā NĪN nodokļa likmes nemainās. Tās saglabāsies iepriekšējā apmērā - zemei, ēkām, inženierbūvēm 1,5 procentu apmērā no kadastrālās vērtības, mājokļiem 0,2-0,6 procenti no kadastrālās vērtības, procenta likmi piemērojot atkarībā no dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības. Ar NĪN tiek apliktas arī individuālās garāžas un palīgēkas, kuru platība ir lielāka par 25 m 2. Atsevišķu likuma normu piemērošanas nosacījumus ir deleģēts pieņemt pašvaldībām. Pašvaldības dome ir lēmusi, ka par fizisku un juridisku personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir, vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās un to daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no kadastrālās vērtības, ja tajās taksācijas gada 1.janvārī dzīvesvieta nebūs deklarēta nevienai personai gadā tiek saglabāta NĪN likme 3 procenti no augstākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēka drošību apdraudošām būvēm. Ar 2015.gadu no Likuma tika izslēgta norma, kas paredzēja, ka ar NĪN netiek apliktas saimnieciskās darbības veikšanai paredzētās uzceltās vai pārbūvētās ēkas vienu gadu pēc to nodošanas ekspluatācijā. Saskaņā ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem šādu ēku īpašniekiem ir iespēja saņemt NĪN atvieglojumu pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā pirmajā gadā - 90 procentu, otrajā gadā 50 procentu un trešajā gadā 25 procentu apmērā no NĪN summas. Tāpat kā iepriekšējos gados atbilstoši Pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem plānots piešķirt NĪN atvieglojumus: nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem; personām ar I un II grupas 4

5 invaliditāti; pensionāriem, kuri vecāki par 70 gadiem; vasaras kafejnīcām; rūpnieciskās ražošanas ēkām; izglītības iestāžu un pansionāta ēdināšanas uzņēmumiem; viesnīcām; uzņēmumiem, kas veic publisko filmu demonstrēšanu; jaunizveidotam komersantam, uzņēmumiem par atjaunotām ēkām, ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte; kā arī uzņēmumiem un privātpersonām par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vai rūpnieciskās ražošanas ēku, kura reģistrēta kadastra reģistrā kā nepabeigta celtniecība vai jaunbūve, vai kurai tiek veikta pārbūve, un pārbūves laikā objekts nav izmantojams līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā divus gadus, nodokļa maksātājam par ēku un zemi, ja ēkas iekļautas pilsētas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, nodokļa maksātājam-nomniekam par Pašvaldībai piederošu īpašumu. Arī 2020.gadā NĪN atvieglojumus saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli saņems personas, kurām piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas, politiski represētas vai daudzbērnu ģimenes statuss. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti euro apmērā gada sākumā Valmierā darbojās piecas spēļu zāles ar 207 spēļu automātiem. Izmaiņas valsts likumdošanā paredz, ka 95 % ieņēmumu no azartspēļu nodokļa ieskaitāmi valsts budžetā un pašvaldības budžetā paliek vien 5 % līdzšinējo 25 % vietā. No 2020.gada pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 3.pantu, kas citkārt nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, pašvaldības pamatbudžetā (līdz 2019.gadam speciālajā budžetā) 2020.gadā plānots saņemt dabas resursu nodokli euro apmērā. Nenodokļu ieņēmumus 2020.gadā plānots saņemt euro apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2019.gada sākotnējo plānu šie ieņēmumi tiek plānoti par 235 tūkstošiem euro mazāki, tajā skaitā netiek plānoti ieņēmumi no dividendēm un mazāki ieņēmumi no Pāsvladības īpašumu pārdošanas. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2020.gadā plāno euro apmērā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru 33 % jeb 716,9 tūkstošus euro plānots iekasēt par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un 26,6 % jeb 579,7 tūkstošus euro par pansionāta Valmiera sniegtajiem pakalpojumiem. Par telpu un zemes nomu plānoti ieņēmumi 381,6 tūkstošu euro apmērā. Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2020.gadā kopumā plānoti euro apmērā. 7,56 miljonus euro jeb 36,1 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai, tai skaitā: Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai projektā Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībā finansējums euro apmērā; Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk ERAF) finansējums specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk - SAM) projektam Atbalsts komercdarbībai - Kauguru ielas pārbūve euro apmērā; ERAF finansējums SAM projektam Ēkas Stacijas iela 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana euro apmērā; ERAF finansējums SAM projektam Indistruiālo teritoriju attīstība Valmierā - 1.kārta euro apmērā; ESF projekta Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā" finansējums euro apmērā; ERAF finasējums SAM projektam Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos euro apmērā; ERAF finansējums SAM projektam Valmieras vēsturiskā centra attīstība euro apmērā; ES Erasmus+ finansējums Valmieras Valsts ģimnāzijas projektam Mācies, lai mācītu euro apmērā; ES Erasmus+ finansējums Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas projektam Pedagogu plānošanas prasmes kompetenču izglītbā euro apmērā; ESF finansējums projektam Atbalsts ilgākam darba mūžam Valmieras Gaujas Krasta vidusskolā attīstības centrā euro apmērā; 5

6 ERAF finansējums SAM projektam Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve euro apmērā (Valmieras Viestura vidusskolai); ERAF finansējums SAM projektam Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve euro apmērā (Dienesta viesnīcai); ERAF finansējums specifiskā atbalsta mērķa projektam Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta Skolas ēkas un kompmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā 1.kārta euro; ESF finansējums SAM projektam Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs euro apmērā; ERAf finansējums SAM projektam Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā euro apmērā; Latvijas Republikas Labklājības ministrijas finansējums pilotprojektam Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās euro apmērā. Valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.gada astoņiem mēnešiem plānotas 4,7 miljonu euro apmērā. Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota dotācija 1,1 miljona euro apmērā. Speciālās izglītības iestādes - Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs uzturēšanai 2020.gada astoņiem mēnešiem valsts budžeta mērķdotācija plānota 778 tūkstošu euro apmērā. No Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotāciju 73,3 tukstošu euro apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai klašu skolēniem 2019./2020. mācību gada 2.pusgadam, bērna ēdienreizei paredzot 0,71 euro. No Izglītības un zinātnes ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai gadā plānoti euro gadā valsts budžeta finansējums mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei plānots euro apmērā. Valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu, personām ar īpašām vajadzībām, nodrošināšanai plānoti euro apmērā un bērnu uzturēšanai audžuģimenē euro. Valsts budžeta dotācija par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām plānota euro apmērā (460 euro par personu mēnesī). Dotāciju no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2020.gadā plānots saņemt 2,2 miljonu euro apmērā. No Valsts SIA Autotransporta direkcija plānots saņemt finansējumu 70 tūkstošu euro apmērā zaudējumu, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, kompensēšanai pasažieru pārvadātājam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību VTU Valmiera. Kompensāciju izmaksai par pasažieru regulāro pārvadājumu zaudējumiem maršrutos, kas vairāk nekā 30 procenti no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (Burtnieku un Kocēnu novados), plānots saņemt valsts budžeta līdzekļus 22,7 tūkstoši euro apmērā gadā plānota valsts budžeta mērķdotācija Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecība īstenošanai euro apmērā. Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija euro apmērā. Plānotie ieņēmumi Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām paredzēti euro apmērā, tai skaitā par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem euro; pansionāta Valmiera sniegtajiem pakalpojumiem 77,4 tūkstoši euro apmērā; kompensāciju segšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas iziet ārpus Valmieras pilsētas administratīvās robežas no 20 procentiem līdz 30 procentiem, 53,3 tūkstošu euro apmērā. 6

7 skaitā; Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi projektu īstenošanai plānoti euro apmērā, tai Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai finansējums euro apmērā; Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas līdzfinasētā projekta INSURE-Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana finansējums euro apmērā; Eiropas Komisijas EUROPE DIRECT projekta Informācijas centrs Valmierā finasējums euro apmērā;vispārizglītojošo skolu projektu līdzfinansējums euro apmērā; Erasmus+ programmas projekts "STEM mācību programmu veicināšana skolās, izmantojot apzinātas programmēšanas koncepcijas un darbības" līdzfinansējums euro apmērā; Erasmus+ programmas projekts "BE PART-Jaunatnes iespēju izkopšana līdzdalībai skolvadībā un mācību procesa organizēšanā"" līdzfinansējums euro apmērā; Erasmus+ programmas projekts "InNature- Inovācijas skolās, kuras iedvesmojuši dabas risinājumi" līdzfinansējums euro apmērā. 2. Izdevumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti euro un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās - to sadalījums attēlā Nr : Pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra Sociālā aizsardzība Izglītība Atpūta, kultūra un reliģija Veselība Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Vides aizsardzība Ekonomiskā darbība Sabiedriskā kārtība un drošība Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Rezerves fonds Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda maksājumi Izpildvaras institūcijas ; 6,6% , 24,9% ; 0,2% ; 12,3% ; 1,9% ; 4,8% ; 0,6% ; 0,7% ; 0,1% ; 0,2% ; 3,5% ; 44,2% Attēls Nr Pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām. Pašvaldības sadalāmais finansējums, ko finansē ar nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, kā arī transfertu ieņēmumiem no citu pašvaldību budžetiem un piesaistot aizņēmumus 8 projektiem veido 38,7 miljonus euro. Pašvaldības finansējuma sadalījums pa funkcionālajām kategorijām attēlā Nr : 7

8 Pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ar pašvaldības finansējumu segto izdevumu struktūra Sociālā aizsardzība Izglītība Atpūta, kultūra un reliģija Veselība Pašvaldības teritoriju un Vides aizsardzība Ekonomiskā darbība Sabiedriskā kārtība un drošība Maksājumi pašvaldību Rezerves fonds Pašvaldību budžetu iekšējā Izpildvaras institūcijas ; 0,1% ; 2,9% ; 3,3% ; 0,9% ; 1% ; 6,3% ; 0,2% ; 7,9% ; 0,2% ; 5,5% ; 30,1% ; 41,6% Attēls Nr gada pamatbudžeta ar pašvaldības finansējumu segto izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām. Visi Pašvaldībuas pamatbudžeta izdevumi pēc to ekonomiskās būtības ( uzturēšanas jeb kārtējie izdevumi, ilgtermiņa ieguldījumi jeb kapitālie izdevumi, utt) tiek iedalīti kategorijās. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa ekonomiskajām kategorijām Sociālie pabalsti; ; 2,5% Transferti, pārējie izdevumi ; 1% Kapitālie izdevumi; ; 44,1% Kārtējie izdevumi; ; 48,1% Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem; ; 0,5% Subsīdijas un dotācijas; ; 3,8% Attēls Nr gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām. 8

9 Būtisku daļu 44,1 procentu jeb 26,8 miljonus euro no plānotajiem izdevumiem veido kapitālie izdevumi, no kuriem 12,3 miljonus euro plānots segt, izmantojot Valsts kases aizņēmumus. Plānoto izdevumu 48,1 procentu jeb 29,2 miljonus euro veido kārtējie izdevumi. Tie ietver izdevumus atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (turpmāk- atlīdzība) (18,5 miljoni euro jeb 63,5 procenti no kārtējiem izdevumiem), pakalpojumu apmaksai (7,7 miljoni euro jeb 26,4 procenti no kārtējiem izdevumiem), komandējumiem un dienesta braucieniem, krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm, inventāram un nodokļu maksājumiem. Savukārt sociālajai palīdzībai un pabalstiem paredzēti 1,5 miljoni euro jeb 2,47 procenti no plānotiem izdevumiem Vispārējie valdības dienesti Saskaņā ar likumu Par pašvaldībām un atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina dome, kuru veido iedzīvotāju ievēlētie 13 deputāti. Pašvaldības administrācija ir Pašvaldības iestāde, kas nodrošina Pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī Pašvaldības darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tās kompetencē ir Pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, tai skaitā Pašvaldības finanšu resursu plānošana un pārvaldība (Finanšu dienests), tiesiskumu un juridiskā riska mazināšanu domes darbībā (Juridiskā nodaļa), komunikācijas, tai skaitā ar iedzīvotājiem, nodrošināšana (Apmeklētāju pieņemšanas centrs), veicināt Valmieras pilsētas un Pašvaldības atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī (Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa), noteikt vienotu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju stratēģiju un attīstības virzienus pašvaldībā, nodrošināt to efektīvu ieviešanu un darbību (Informācijas tehnoloģiju nodaļa) un Iepirkumu nodaļa (plānot un organizēt Pašvaldības iepirkumu procesu). Veiksmīgai Valmieras pilsētas mērķu un interešu pārstāvībai finansējuma un investoru piesaistei darbojas Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā. Izpildvaras (Pašvaldības administrācijas un projektu, Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļa, Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas, Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā un Vēlēšanu komisijas) uzturēšanai 2020.gadā kopumā plānoti izdevumi euro apmērā, kas ir par 193,1 tūkstoti euro jeb 9,9 procentu vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Budžeta palielinājums saistīts ar iepriekšējā gadā aizsāktās resursu vadības (finanšu pārvaldība, personālvadība un darbinieku pašapkalpošanās portāls) sistēmas ieviešanu un pilnveidi, to noslēdzot ar budžetēšanas programmas iegādi un ieviešanu Pašvaldībā. Tas tiek darīts ar mērķi samazināt papīra dokumentu skaitu un uzlabot darba efektivitāti. Pašvaldība turpinās uzturēt pārvaldības procesus atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes vadības standartam, ko apliecina kvalitātes vadības sertifikāts ISO 9001:2015. Atbalstot ģimenes, tiks turpināta tradīcija Valmieras Dzimtasarakstu nodaļā svinīgo laulību reģistrēšanas ceremonija būs bez maksas Valmieras pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem. Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem no Pašvaldības budžeta 2020.gadā paredzēti euro - par šo līdzekļu piešķiršanu lēmumus pieņems Pašvaldības dome gadā Pašvaldībai veiks maksājumu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā euro apmērā. Par saņemto Valsts kases aizņēmumu apkalpošanu 2020.gadā plānots izlietot euro Sabiedriskā kārtība un drošība Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Pašvaldības policijas izdevumi. Šīs funkcijas nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi euro apmērā. Valmieras pilsētas pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, kontrolēt Pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus. Tāpat kā iepriekš, diennakts režīmā turpinās darboties Operatīvās informācijas centrs ar iespēju iedzīvotājiem izmantojot bezmaksas tālruni 8484 sazināties ar dežurantu un informēt par neatliekami risināmiem jautājumiem (sabiedrisko kārtību, infrastruktūras bojājumiem un tml.) gadā plānots turpināt videonovērošanas sistēmas attīstīšanu un apkalpošanu Valmieras pilsētā. Šīm aktivitātēm 2020.gada budžetā paredzēti euro, gan uzstādot video novērošanas kameras estrādes apkārtnē, Stacijas-Brenguļu un Kauguru ielu krustojumā un citviet pilsētā gadā operatīvā 9

10 dienesta vajadzībām paredzēts ieviest informācijas sistēmu uzdevumu pārvaldes un dispečerizācijas risinājumu, tam paredzot euro. Sistēmā būs iespējams nodrošinās operatīvā procesa vadību- saņemt informāciju par notikumiem un koordinēt to izpildes procesu diennakts režīmā. Kopš 2019.gada vasaras pārbūvētās ēkas Ūdens iela 2C, Valmiera, 1.stāvā ir nodrošināts atskurbšanas pakalpojums, ko sniedz biedrība Latvijas Samariešu apvienība, šim mērķim paredzēti līdzekļi euro apmērā. Pašvaldības policijas darbinieku atlīdzībai 2020.gadā paredzēts izlietot euro Ekonomiskā darbība Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, Valmieras pilsētas Būvvaldes uzturēšanai, izdevumi pilsētas satiksmes infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai, ekonomiskās darbības atbalsts, kā arī šajā funkcionālajā kategorijā tiek uzskaitīta zaudējumu kompensācija par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos. Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2020.gadā plānoti euro. Pilsētas satiksmes infrastruktūras uzturēšanai paredzēts izlietot euro. Ielu izbūvei un kapitālajiem remontiem paredzēti euro, tai skaitā: Dakstiņu ielas izbūvei (posmā no Matīšu šosejas līdz Ķieģeļu ielai) paredzēti euro; Kauguru ielas pārbūves darbiem, kuri netiek iekļauti projekta izmaksās euro apmērā; Grantēto ielu 2- kārtu virsmu apstrādei paredzēti līdzekļi euro apmērā; Ielu projektēšanai paredzēts finansējums euro apmērā. Ar ERAF darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība SAM Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām Pašvaldība 2019.gadā uzsāka projektu Atbalsts komercdarbībai Kauguru ielas pārbūve, kura kopējās izmaksas ir 1,2 miljoni euro gadā šī projekta realizāciju plānots pabeigt, tam paredzot 556,1 tūkstoti euro. Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā ir 221 iela, un to kopējais garums ir 123,2 km. No kopējā ielu garuma ielas ar asfalta, bruģakmens vai virsmu divkārtu apstrādes segumu ir 79,9 km, ar grants segumu 39,1 km un ielas ar grunts segumu jeb ielas, kas nav izbūvētas, 4,05 km garumā. Ielu kārtējās uzturēšanas darbiem kopumā paredzēti euro, no tiem euro tiks segti no Autoceļa fonda līdzekļiem. Ielu uzturēšanai ziemā paredzēti euro, grantēto ielu uzturēšanai paredzēti euro un ielu bedrīšu remontam euro liels finansējums gada budžetā paredzēta kompensācija euro apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai - zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, tai skaitā 70 tūkstoši euro valsts budžeta finansējums zaudējumu, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kura pavada I grupas invalīdu un bērnu invalīdu pārvadāšanu, kompensēšanai un 22,7 tūkstoši euro zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas vairāk nekā 30 procenti iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas. Valmieras Tūrisma informācijas centrs nodrošina tūrisma informāciju, gidu pakalpojumu organizēšanu, tūrisma statistikas uzturēšanu, dažādu tūrisma pasākumu organizēšanu un Valmieras un apkārtējo novadu kā vienota tūrisma galamērķa popularizēšanu, kā arī tūrisma portāla uzturēšanu. Tūrisma informācijas centra uzturēšanai plānoti izdevumi euro apmērā, tajā skaitā tūrisma informatīvo ceļvežu un dažādu tūrisma akciju izdevumiem plānots euro, dažādiem tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākumiem plānoti euro. Tūrisma projektiem paredzēts izlietot finansējumu euro apmērā. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valmieras nodaļas organizētās izstādes Vidzemes Uzņēmēju dienas 2020 atbalstam šajā budžeta sadaļā ieplānoti euro. Uzņēmjdarbības gada balvas pasākuma nodrošināšanai paredžeti euro. Nozīmīgs notikums paredzēts no 13.-līdz 18.jūlijam- Valmierā notiks FOSS4G Europe Eiropas brīvās ģeotelpiskās programmatūras ikgadējā konference, kas pulcēs brīvās programmatūras izstrādātājus, lietotājus un atbalstītājus no visas Eiropas, kā arī ārpus tās.konferences norisei paredzēti līdzekļi euro apmērā. 10

11 1.4. Vides aizsardzība Pašvaldības darbība vides jomā tiek veikta saskaņā ar 2015.gadā apstiprināto Valmieras pilsētas Vides deklarāciju, rūpējoties par Valmieru kā zaļu, tīru pilsētu, kur svarīga ir dabas vērtību saglabāšana un ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšana. Pašvaldība turpinās popularizēt dabai draudzīgu dzīvesveidu, ar mērķi līdzsvarot ekonomiskās, sociālās, kultūras, vides un cilvēku intereses. Vides aizsardzībai 2020.gadā piešķirti euro, kas ir par euro vairāk nekā 2019.gada sākotnējā plānā. Pieaugums pamatots ar speciālā budžeta iekļaušanu pamatbudžetā un izdevumi, kas finansējami no dabas resursa nodokļa (turpmāk- DRN) ieņēmumiem, tiek iekļauti pamatbudžetā gadā tam paredzēti euro. Pamatojoties uz Dabas resursa likuma grozījumiem, kuri stājās spēkā ar 2020.gada 1.janvāri, Pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 40% no kopējā DRN (iepriekš 60%). Notekūdeņu apsaimniekošanai (lietus kanalizācijas uzturēšanai un remontam, caurteku, grāvju un slūžu uzturēšanai) plānoti euro, tai skaitā lietus kanalizācijas tīklu sistēmas uzturēšanai euro un caurteku, grāvju un slūžu uzturēšanai euro gadā paredzēti lietus ūdens/drenāžas kolektora un grāvju sistēmas sakaŗtošanas darbiem Sporta ielā euro un Skolas ielā euro, kā arī lietus kanalizācijas tīklu izbūves/pārbūve Beātes (posmā no Andreja Upīša līdz Beātes ielai 25A) un Dārza (posmā no Rīgas līdz Beātes ielai) ielās, paredzot finansējumu euro apmērā. Lietus kanalizācijas tīklu izpētei ( skalošanam inspekcij, topogrāfiskā uzmērīšana) teritorijā, ko ietver Mūrmuižas un Abula ielas paredzēts euro. Ziedu stādījumu, zaļās zonas, koku, kapsētu un pārvietojamo tualešu uzturēšanai kopumā plānoti euro. No šiem izdevumiem 508 tūkstoši euro paredzēti ziedu stādījumu ierīkošanai, zaļās zonas uzturēšanai, atkritumu apsaimniekošanai pilsētas zaļajā zonā, autobusu pieturās un koku stādījumu uzturēšanai. Kapsētu uzturēšanai un atkritumu apsaimniekošanai kapsētās paredzēti 131 tūkstots euro. Digitalizētās četru kapsētu (Pilsētas, Dīvala, Brēžas un Kocēnu) datu uzturēšanai paredzēti euro. Turoināsies arī Ģīmes upes dabas takas pilnveide, šim mērķim paredzēts finansējums euro. Vides komunikācijas pasākumiem un projektiemparedzēts finansējums euro apmērā Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Kopš 2017.gada Pašvaldībā ir apstiprināta energo politika un ieviesta energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2012 kvalitātes standarta prasībām, kas paredz sistemātisku enerģijas patēriņa samazināšanu un virzību uz visaptverošu energoefektivitāti gada budžetā paredzētās darbības ēku apsaimniekošanā, kā arī publiskā ielu apgaismojuma infrastruktūras attīstībā plānotas atbilstoši energopolitikai un apstiprin[ātajai energopārvaldībai. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai gadā plānots izlietot euro. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes un Attīstības pārvaldes uzturēšanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi. Ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai paredzēts finansējums euro apmērā. Apgaismojuma izbūvei Nauču Mujānu ielā paredzēts finansējums euro apmērā. Finansējums euro apmērā paredzēts būvprojektu apgaismojuma ierīkošanai Dāliju, Asteru, Savariņu un Jāņa Enkmaņa ielās izstrādei. Elektrotīklu pārcelšanai Rūpniecības ielā paredzēts finansējums euro apmērā, savukārt Vanšu tilta apgaismojuma nodrošināšanai paredzēti līdzekļi euro apmērā. Dažādiem komunālās saimniecības projektiem 2020.gadā plānoti izdevumi euro apmērā. No šiem līdzekļiem pilsētas infrastruktūras uzturēšanai paredzēti euro, klaiņojošo dzīvnieku patversmes uzturēšanai un remontam 36 tūkstoši euro, bērnu rotaļlaukumu uzturēšanai euro. Bērnu rotaļu laukuma izveidei Krāču ielā 4 paredzēts finansējums euro. Zemes vienība iegūta no Finanšu ministrijas ar mērķi nodrošināt sporta rotaļu laukuma izveidi. Finansējums 11

12 euro apmērā paredzēts Valmieras Viestura vidusskolas teritorijas labiekārtojam ( kaltās metāla sētasizbūvei, soliņu uzstādīšanai). Velosipēdu novietņu izveidošanai pilsētas teritorijā euro, reljefa organizācijas teritorijā Mazā Stacijas iela 15 un 19 būvprojekta izstrādei paredzēts finansējums euro. Pašvaldības līdzfinansējums bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveidei Rīgas ielā 43A paredzēts 132,8 tūkstoši euro, pārējo izmaksu daļu paredzēts finansēt ar dāvinājuma līdzekļiem. Šī projekta īstenošanas termiņš ir 2021.gada vasaras beigas. Pašvaldības mājokļu apsaimniekošanai un attīstībai plānoti līdzekļi euro apmērā, tai skaitā: ēkas Stacijas ielā 26 Valmierā remontiem plānoti euro, tajā skaitā dzīvojamo istabu remontam 22,5 tūkstoši euro, kāpņu telpu durvju nomaiņai pret ugunsdrošām durvīm 12,5 tūkstoši euro; līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un pagalmu labiekārtošanai euro, tajā skaitā tiek paredzēts līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu, kuru kopējā platība ir vismaz 3000 m 2, labiekārtošanas tehnisko projekta izstrādei, kā obligātu prasību nosakot kompleksu transporta infrastruktūras jautājumu risināšanu, tajā skaitā nodrošinot operatīvo transportlīdzekļu piekļuves iespējas, vides pieejamības risinājumus un iedziļināto atkritumu savākšanas tvertņu izbūvi; Līdzfinansējums pagalmu labiekārtošanas jaunai apakšprogrammai - bērnu rotaļu laukumu izveide daudzdzīvokļu māju pagalmos, paredzēts euro apmērā; ēkas Stacijas ielā 22 remontiem euro; ēkas Purva ielā 13 remontiem euro ugunsdrošības un vides pieejamības uzlabošanas pasākumiem. Pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošanai un remontiem plānoti līdzekļi euro apmērā, tai skaitā: nomas, neapdzīvojamo ēku apsaimniekošanai 228 tūkstoši euro, ēkas Bastiona ielā 24 remontiem euro, tajā skaitā: ventilācijas sistēmas tīrīšanai euro; ugunsdrošās aizdares pārsegumos un sienās euro; ģimenes ārstu praksēm nepieciešamo telpu pārbūvēm euro; ēkas Beātes ielā 49 remontiem euro ; ēkas Georga Apiņa ielā 12 telpu remontam euro (ēkā paredzēts nodrošināt ar sociālo funkciju saistītu pakalpojumu sniegšanu), ēkas Cēsu ielā 4 - remontiem euro, tajā skaitā - hidroizolācija trepju zonā euro; jumta klājuma maiņa virs pagrabstāva euro apmērā; ēkas Mākslinieku ielā 2 remontam euro, tajā sakitā zibensaizsardzības un zemeējuma izbūve; ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1(ūdenstornis) remontam euro, tajā skaitā jumta nomaiņai euro; ēkas Purva ielā 12A remontiem euro, tajā skaitā - ventilācijas tīrīšanai euro; sendvičpaneļu sadurvietu blīvējumam euro; ēkas Raiņa ielā 9F remontiem euro, tajā skaitā 2.stāva tualetes pārbūve, ietverot arī nesošo konstrukciju nomaiņu euro; zemes iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz Pašvaldības domes 2019.gadā pieņemtiem lēmumiem par nekustamā īpašuma iegādi paredzēti euro; Pašvaldības īpašumu vērtēšanai, kadastrālai uzmērīšanai un reģistrēšanai Zemesgrāmatā euro; pievienotās vērtības nodokļa nomaksas pakalpojumu ieņēmumiem nomaksai valsts budžetā plānoti 30 tūkstoši euro. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes uzturēšanas izmaksas plānotas euro apmērā. Attīstības pārvaldes budžets plānots euro apmērā, tai skaitā finansējums biedrības Valmieras attīstības aģentūra darbības nodrošināšanai euro apmērā. Attīstības pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi būvprojektu izstrādēm euro apmērā, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte energoefektivitātes uzlabošanai un piebūvei; Valmieras 2.vidusskolas pirmsskolas izglītības korpusam, Valmieras 5.vidusskolas teritorijas labiekārtojumam, Gaujas krasta 12

13 promenādes izveide, kā arī Rūpniecības ielā 1 ražošanas ēkas un Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Rīgas ielā 55 ēkas jaunbūvēm. Integrēto teritoriālo investīciju SAM projekta Dzīvojamās ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve paredzēti euro, tajā skaitā Valsts kases aizdevums euro apmērā. Pilsētu inovatīvo darbību (Urban Innovative Actions) programmas projektam Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas, kas norisinās no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.oktobrim, finansējums 2020.gadam paredzēts euro apmērā Veselība Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti euro, tai skaitā finansējums donoru kustības atbalstam 3,8 tūkstoši euro. Veselības veicināšanas speciālista atlīdzībai šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums 7,5 tūkstošu euro apmērā, projekta Veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi Valmierā aktivitātēm euro. Kopš 2018.gada Pašvaldība ir lēmusi par atbalstu - stipendiju medicīnas studentiem, kuri medicīnas rezidentūru veic Vidzemes slimnīcā, kā arī māsai ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību profesionālās bakalaura studiju programmas Māszinības apgūšanai SIA Vidzemes slimnīca nepieciešamajā māsas specialitātē gadā šim mērķim paredzēts finansējums 29,4 tūkstošu euro apmērā Atpūta, kultūra un reliģija Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas programmai Pašvaldības pamatbudžetā paredzēti euro. Valmieras bibliotēkas uzturēšanai plānoti 522,1 tūkstotis euro, tai skaitā 108,6 tūkstoši euro Vidzemes Augstskolai Valmieras Integrētās bibliotēkas (ko veido publiskā un augstskolas bibliotēka) telpu Cēsu ielā 4 Valmierā uzturēšanas izdevumiem. Jaunu grāmatu iegādei un laikrakstu un žurnālu abonēšanai paredzēti 24,8 tūkstoši euro un jaunu datoru iegādei 9,7 tūkstoši euro. Valmieras bibliotēka 2017.gada nogalē ieguva tiesības vēl trīs gadus ( ) īstenot Eiropas Komisijas atbalstīto projektu Eiropas Komisijas informācijas centrs Europe Direct Valmierā, šie izdevumi 50 procentu apmērā tiek līdzfinansēti ar Eiropas Komisijas finansējumu, kas 2020.gadā paredzēti 24,7 tūkstoši euro apmērā. Valmieras muzeja uzturēšanai plānoti 403 tūkstoši euro, no tiem 12,3 tūkstoši euro paredzēti gadā īstenotā projekta Vecpilsētas ainava pie Gaujas - Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija rezultātu uzturēšanai (uzkrājuma veidošana) saskaņā ar projekta finansēšanas līgumu. SAM projektam 1.kārtas Kultūra, vēsture, arhitektūra Gauja un laika lokos īstenošanai 2020.gadā paredzēti 886,8 tūkstoši euro liels finansējums, tai skaitā 423 tūkstoši euro Valsts kases aizņēmums, savukārt šī paša mērķa 3.kārtas projektam Valmieras vēsturiskā centra attīstība 2020.gadā paredzēts finansējums 1,29 miljoni euro. Valmieras kultūras centra uzturēšanas izdevumi plānoti 889,7 tūkstošu euro apmērā, tai skaitā 77,1 tūkstotis euro ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei. Valmieras estrādes remontam paredzēti līdzekļi 45 tūkstoši euro apmērā un Valmieras Kultūras centra materiāltehniskās bāzes atjaunošanai paredzēti 58,3 tūkstoši euro. Valmieras Kultūras centra pašdarbnieku kolektīvu koncerttērpu iegādei paredzēti 9,4 tūkstoši euro. Kultūras pasākumiem plānots finansējums 399 tūkstošu euro apmērā, tai skaitā lielākajiem pasākumiem Pilsētas svētkiem 96 tūkstoši euro; Latvijas 102gades pasākumiem un aktivitātēm 6,3 tūkstoši euro; Mākslas dienu Kustību norisei 27,7 tūkstoši euro; Gadu mijas pasākumiem decembrī 15 tūkstoši euro; Aktīvā tūrisma sezonas atklāšanas pasākumam Kino pedālis 19,5 tūkstoši euro; Kultūras projektu konkursam 8,5 tūkstoši euro; Grupas Latvian Voices meistarklasēm un koncertam 15 tūkstoši euro; Vidzemes dziesmu dienai 14,4 tūkstoši euro; Valsts svētku 3D audio vizuālai projekcijai Saule, Pērkons, Daugava 19,5 tūkstoši euro; Līdzfinansējumspilnmetrāžas spēlfimas Lielais notikums veidošanai 50 tūkstoši euro; pilsētas noformējumam gadskārtu un pilsētas svētkos 57,4 tūkstoši euro; 13

14 citi pasākumi, tai skaitā valsts svētki un atceres dienas, gadskārtu ieražu svētki, bērnu un jauniešu pasākumi, tautas mākslas sarīkojumi un citi. Sporta pasākumiem un sporta klubu atbalstam ieplānoti 484, 5 tūkstoši euro, tai skaitā: 29 sporta klubu atbalstam 370,5 tūkstoši euro; pilsētas sporta svētkiem (ieskaitot Sporta laureātu un Jaunatnes sporta laureātu apbalvošanas pasākumus) 25,9 tūkstoši euro; SportLat Valmieras 12. maratonam 10 tūkstoši euro; Valmieras sporta vienības darbības nodrošināšanai 15,4 tūkstoši euro; citi projekti un pasākumi. Pārējiem sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem un iestādēm paredzēts finansējums 10,2 miljonu euro apmērā, tai skaitā: projektam Jāņa Daliņa stadiona pārbūves un vieglatlētikas manēžas būvniecība 9,1 miljons euro (Valsts budžeta finansējums 1,5 miljoni euro un Valsts kases aizņēmums 7,6 miljoni euro); nacionālās sporta bāzes Vidzemes Olimpiskā centra uzturēšanas izdevumiem 300 tūkstoši euro; Vidzemes Olimpiskais centrs deleģēto uzdevumu izpildei saskaņā ar deleģējuma līgumu tūkstoši euro; Valsts SIA Valmieras Drāmas teātris 151,2 tūkstoši euro, tai skaitā uzturēšanas izdevumiem 45 tūkstoši euro, jauniestudējumu veidošanai 25 tūkstoši euro. Valmieras Vasaras teātra festivālam paredzēti 76,4 tūkstoši euro u.c.; Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskajai draudzei 30 tūkstoši euro, tai skaitā: baznīcas uzturēšanas izdevumiem 5 tūkstoši euro; iekštelpu atjaunošanai 15 tūkstoši euro un baznīcas jumta atjaunošanai - 10 tūkstoši euro; Valmieras Sirdsskaidrā Sergija Radoņežas pareizticīgo draudzei 30,6tūkstoši euro - baznīcas uzturēšanas izdevumiem 5,6 tūkstoši euro un jumta remontam - 25 tūkstoši euro; Valmieras Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei - baznīcas uzturēšanas izdevumiem 5 tūkstoši euro; Valmieras Evanģēlija ticības kristiešu Vasarsvētku draudzei Atklāsme ēkas uzturēšanas izdevumiem euro. Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes uzturēšanas izmaksas plānotas 68,8 tūkstoši euro apmērā Izglītība 2020.gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 26,9 miljoni euro, kas sastāda 44,2 procentus no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Izdevumi 2020.gadā ir par 1,7 miljoniem euro mazāki nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā, kas saistīts SAM projektu samazināšanos /2020.mācību gadā uz Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 1374 (gadu iepriekš 1350) bērni, bet vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs mācās 3983 (gadu iepriekš 3961) skolēni. Valmieras Gaujas krasta vidusskolā - attīstības centrā mācās 304 bērni. Interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2020.gada 1. janvārī mācījās 2656 audzēkņi. Pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk PII) finansēšanai plānoti 4,4 miljoni euro jeb 16,2 % no kopējiem izglītībai paredzētajiem izdevumiem. No šiem izdevumiem 71,5 % jeb 3,1 miljons euro paredzēts darbinieku atlīdzībai. Valsts budžeta līdzekļi piešķirti pirmajiem astoņiem mēnešiem, un tie paredzēti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai. Pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2020.gada budžetā plānoti 11,7 miljoni euro jeb 43,5 procenti no kopējiem izglītības izdevumiem. No šiem izdevumiem 65 procentus jeb 7,6 miljonus euro sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām. Valsts budžeta mērķdotācija šim mērķim piešķirta pirmajiem astoņiem mēnešiem, un tā paredzēta pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai. 14

15 Interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai paredzēti izdevumi 3,3 miljonu euro apmērā, kas ir 12,3 procenti no kopējiem izglītības izdevumiem. Tos veido izdevumi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas, Valmieras Mūzikas skolas, Valmieras Bērnu sporta skolas un Valmieras Jaunatnes centra Vinda uzturēšanai, tai skaitā 2,3 miljoni euro paredzēti darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā īsteno 7 (septiņas) profesionālās vidējās izglītības programmas (uz apgūst 102 audzēkņi) (licencētas 8 izglītības programmas), divas profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla (apgūst 220 izglītojamie) un interešu izglītības programmu Vizuāli plastiskā māksla, "Veidošana", "Animācija", "Datorgrafika" (apgūst 124 izglītojamie), kopā šīs izglītības programmas apgūst 446 izglītojamie. Valmieras Mūzikas skolā ir iespēja apgūt 17 profesionālās ievirzes izglītības programmas, šo iespēju izmanto 320 audzēkņi, tajā skaitā 40 sagatavošanas klases audzēkņi. Valmieras Bērnu sporta skola ir ceturtā lielākā valstī un tā īsteno 14 sporta izglītības programmas, no kurām 8 profesionālās ievirzes izglītības programmas (1098 izglītojamie) un 6 interešu izglītības programmas (189 izglītojamie). Kopā šajās izglītības programmās trenējas 1287 audzēkņi. Kopš gada 1.septembra Valmieras Bērnu sporta skola piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansētā pilotprojekta Augstas klases sportistu sagatavošanas centru izveide (turpmāk-akssc) pirmā posma īstenošanā. Valmieras AKSSC iekļauti trīs sporta veidi BMX, peldēšana, vieglatlētika, kopā 14 sportisti un 3 treneri. Valmieras Jaunatnes centrā "Vinda" darbojās 40 interešu izglītības programmas. Uz 2020.gada 1.janvāri iestādē darbojas 603 auzdzēkņi, tostarp ir arī audzēkņi, kuri apmeklē vairākus pulciņus. Interešu izglītības programmas tiek nodrošinātas kā maksas programmas. Vecāku līdzfinansējums ir 5 euro mēnesī. 100% atlaide tiek piemērota bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, bērniem un jauniešiem, kuriem ir uzsākta sociālās uzvedības korekcijas programma, Valmieras SOS ciemata bērniem, kā arī atsevišķos gadījumos, izskatot Valmieras Jaunatnes centra Vinda administrācijas sēdē, daudzbērnu ģimeņu bērniem un jauniešiem. Izglītības iestāžu kopējo izdevumu budžets sākotnēji ir paredzēts sadaļā Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi. Šim mērķim 2020.gadā paredzēts finansējums 833 tūkstoši euro apmērā, tai skaitā nozīmīgākie pasākumi: izglītības procesa nodrošināšanai pirmsskolas izglītībai 49 tūkstoši euro, tajā skaitā rezerve algas likmes paaugstinājumam (atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 15.janvāra rīkojumam Nr.17; (prot. Nr2, 19. )) no 2020.gada 1.septembra 34,1 tūkstoši euro, rezerve vasarā dežurējošo pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai 10 tūkstoši euro un pirmsskolas izglītības metodiskās apvienības darbības nodrošināšanai euro; izglītības procesa nodrošināšanai vispārējai izglītībai 280 tūkstoši euro, no kuriem Vispārējās izglītība klašu skolēnu dienasgrāmatu izgatavošanai 4,6 tūkstoši euro, apbalvojumam Par teicamām sekmēm mācību darbā 34 tūkstoši euro, balvas skolēniem un pedagogiem valsts olimpiāžu un konkursu laureātu sagatavotājiem un apbalvošanas pasākumu norisei 13,4 tūkstoši euro, rezerve pašvaldības līdzfinansējumam 5. un 6. klašu audzēkņu ēdināšanai 190 tūkstoši euro, rezervēts finansējums darba devēja pabalstiem saksaņā ar koplīgumu, atbalsta personāla un interešu un profesionālās ievirzes pedagogu algas likmes celšanai no 1.septembra kopumā šiem mērķiem paredzēts 16,6 tūkstošus euro; interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītībai 61,8 tūkstoši euro, no kuriem interešu izglītības un profesionālās ievirzes sasniegumiem un apbalvošanas pasākuma norisei plānoti 6,3 tūkstoši euro, zinātnes, tehnoloģijas, matemātikas, inženierzinātņu prasmju un zināšanu veicināšanai (STEM), robotikas nodarbībām 53,9 tūkstoši euro; atsevišķu iniciatīvu nodrošināšanai plānots 441 tūkstotis euro, tai skaitā, valsts budžeta līdzekļi privāto izglītības iestāžu 1. līdz 4.klašu skolēnu ēdināšanai un interešu izglītības pedagogu atalgojumam 37 tūkstoši euro, valsts finansējums mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 81,4 tūkstoši euro, Kultūras ministrijas finansējums iniciatīvai Latvijas skolas soma 58,1 tūkstoši euro, skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasarā 50 tūkstoši euro, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju un direktoru profesionālajai pilnveidei 14,9 tūkstoši euro, bērnu un jauniešu projektu konkursam 5,5 tūkstoši euro, norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm 105 tūkstoši euro, 15