së WOK«œ WKJA*«5OdH«l XO WKJA*«ò Ê to U UD*«v«f«XKË WOU*««bU

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "së WOK«œ WKJA*«5OdH«l XO WKJA*«ò Ê to U UD*«v«f«XKË WOU*««bU"

Transkripts

1 b¹bł WÐU«± åu½ë uò UË U²UŠË s wu??o«udd?i w W??U?F«W???B««Ë XMK `B?O bb WU? ± qo? s UË u Ëd?O WU? ± ÊUM w W??*«ôU?K wl?«d«œb?f«æ ± sb«ëë 5LOI œbf«`b?o UË wu qo sò dd?i«u{ œbò Ê v ddi«u Ë ÆåWU ± UOuK wl«d«w?d?bm*«w?u?«ö Xd? w«u?u??h«æåwu UHA«Ë μ 2000 L.L. Æ Æ d????²ð s? ujýu???? Ëd????ô b¹b????ł W????OÐd????ž UÐu????I????Ž qf????? Òœ ÊËœ W?KL?????²?????????? WH ± 32 eme annee -N Lundi 14 Septembre 2020 uk ± 5Mô«±± œbf«êuö«ë WOU«WM«e??Š_«sŽ W?KÒI??²????Ô 5O??U??B???²??š«W??uJŠ ÆÆ«b??³??F?Ð w Âu??O«V¹œ W??u?JŠ Òœu???? ql??f«vk?ž U?N?ð b? Âb??Ž s ËU????Ë ÆÆW??uJ(«w U?? U??AÔ¹ s U??O??²«Ë wf??o??a«wzu?m «d?o?? J«ÆÆW¹œU??B?²??ù«U?Šö??ù«ÒdÐ d?³??f?² W??OËœ W??³?«u? v?«w?łu?? Ð b?o??²?f«w??uj(«ud*«v«f«xkë WOU*««bU së WOK«œ WKJA*«5OdH«l XO WKJA*«ò Ê to U Âb?Ë Ã U)U «u?i?ù«woër?? if«ö?òl? åq«b«w??uj W??Ò?? W??O??U?O??«Èu??I«l? «ËU?A?? «d?? «cò ÊU?O«U{ Ë Æw?UO Ë we? ôë ÊËœ s UB? Âb? UM?zU?IK së U?MUbM s nkj?*«w?uj(«foz U?MGK«ÁUMGK?«Ë W?uJ(«w fô«ác? vk W? U??A*U UM??? «diù ÂeK U q w œëb(«vb?«v«êëufk Uœ«bF«ÆåÁœUB«UI«Ë UöôU ÂUOI«Ë touë ÊUM Ê u?i U?uK?F? W? U?«sKF«v X?d? b? XU?Ë ÒrÔ r Vœ fo?zd«wu?j U?AÔ s wf?o?a«wzum««cë ÆwzUM«WÒB s U*««Ë sj r «Ë WFOA«UNz«Ë UIô Uu?F WuJ(«Ác t«u Ê ql?;«s t wmf WœU?B?ù«Uö?ù«bO?F vk Ë W?I«b?OF? vk Ê v{ ÊËœ s Òd9 s? w«5«u??i«s d?o??j«vkd? w«ë ÆfK:«bÒO qi?*«uo Ê UIU ÕÒd Òb go? ÍœU VzUM«ÊUË W?OUMK««u?I«X?KF? pc?ë W?uJ(«Ác w U?AÔ s w W? U?A?*«Âb? U?O?HK XU? «Ë Æw?«d??ùe?(«Ë ± XOAU*«WL Vœ vh?db?? nòkj*«fozd?«âu?o?«âu?i? Ê lòu??*«s foz v W?OuJ(«WKOJA?«.bI? «b?f db? v Ue XEU? w«wkoja«ác ÆÊu? UA?O œu?lf«w? un?l'«u?h?b?«s œb?f U?ÎC e??òo?l? nokj?«cm U?N??Òd? vk WI?«u v?k ub?k UN?U U?ÎIzU ÊuJ b? w«ë WOU?ù«UöùU ÂUOI«Ë wu?om«fk:«wië W unl'«foz ÆW ö«q«u??«l?«u?? vk Ud??A - U???L??_ d??o???? `z«u `z«uk«ác q Ê ô WOuJ(«WKOJA«U?N vk wulù«rnzul l{ë «Ëœ«Íc«s u?*«if ÃU ô XU U ku Vœ fozd«æsd? U UL? d Ë Ë«bU s ef0 r U sc««u«u?l vk ÂU t qjaë ÊuJ b? U uë t??ol?? XU? w«wo?u?o«èu?i««go?'u?? cm W?O?UO?«ÊUM? UO? w œu t?? Æ μ ÂUF«w Í u«5oe ÊËœ s WuJ W?O?L??Ë U*««Ë u? XU?? d?o?_«w?uj?(«b?i? wd?h«fozd«s ôu?b Xb?? w«ë WF?O?A««u«ÊËœ s ÍÒd t??o?»«um«fk?? fozd ÊËd?U?? quu1 UUO fk:«fo?zd wöù«vj*«b Ë ÆW?OU W?O Ub«od vk WU???O?? u w?koz«d???ô«ëb??f«l? lo???d q Ê«UM YO? W?Od?F«u?I?(«Ë W?OMODKH«W?O?C?IK ÆWK WOd Ì «w åqoz«d«ò l lo?du XU WËœ Í `d r u??i?(u??? vk? b?o??h???*«u Ëb??F«Ê«5 ÆWOMODKH«WOCI«Ë WOdF«X% ÎU??OMO?DK ÎU????F? U?M Ê«ÊU??O?? sj1 no?? ø UA«wË 5DK à U ULO<«w ΫœÒdAË öô«wuoi«womë vb?ô«b*«êuo sj1 noë WK???;«W??Od??F«w{«ô«Ë 5?DK s? d???? që VB?G* U?«bN«.b?IË Ëb?F«l lo?dk»uc«ë Ëb?? uë wëb«êuu??ik W??L?O?? d??f ô wu ««b?n?a«ô U?? u?i v?«tu U Èœ wu «VB?G*«w?uO?NB?«ÊUOJ«ÂU?O? cm WM μ «u ÆWOd «Ë 5DK _ å Ub«ò qoýu³ð öbð«nkj*«fozd«ë ÊËdU qo?u Ê«d? VzUM«d?(«wMu«U?O?«fOz vik qu?u1«wd???h«fo?zd«s q s? ÎU??O???HU ÎôU???B«ÆVœ vhdb? W?uJ(«nO?Q nkj*«fozd«ë ÊËd?U? d9r*«ö? UNMK w«t?h?«u vk Á«dJ U?LN«Ëb?Ë Æf ÁbI Íc«wUB«w?Ëb?«Âö?????????????«d????????????Òb?Ô¹ s?? r?²?½ s?d?m?ý«u?? 5?J?Ð b?¼«u???????????ý «d??????????f?«ë U???????????O??????????³??????????O?Ë U??¹ u??????????ýë U u w Uœ ŸU?b««Ë Ϋd?O? td?a dd?i? b?b?a«u?n??{ U?F? s 5J Xd? 5B«W u?n?l? okf? W?OM? Ë WdJ? «udò Ê«uM X% W?O?d?O?_«Æå ÂUF WOFA«tM b? ÊUO w? ÊUO?A ËË WO?MOB«ŸU?b««Ë ru Àb?*«œb?Ë tu?a b??*«u?ôu«w?o vk d? ö?oœ q1 dd?i??««c Ê vk f ÆUNAOË 5B«WFL ÊQ?A W?U U?uKF? sl?c Êu?U?M«dd?I Ê v Àb?*«U? Ë WU?{ùU WK*«U?N«uË 5B«w ru?(«wuo?ae(«5 U?öF«WOMOB«WdJ?F«WOO«dô«Ë WO?Ub«UUOK TU)«d?OH«v ÆåwMOB«ÍdJF«dD)«ò thë - U roc l ö?? WKU2 d U??I WKK b????*«uôu««b? v? Àb???*«XHË ÆåU U WMLO qlë ««eh«ò p UH«Ë 5O{U*«sbIF«rO??L?B s Ud??F? b? v?k «dd qja ô Áœö Ê v?k ÊU?O?A? œb?ë W?OLM«w ÂU?Nù«Ë wëb«âö?«wul? vk XU?«5OMOB«5dJ?F«w«WdJ?F«U?OKL?F«Ë»Ëd?(«v U? Ë w*u?f«âuem«rœë W?OËb«Ëœ b{ WO{U*«««u?M«öWËdA do u?b sdm«ë UNM œdë rn«ë h? n s d XHK UOOË U u?ë «df«unm Æ5ö*««dA w«w b??*«uôu?«ò Ê b?r W?O?d?O?_«U?d?B?«Ác Ê«lUË ÆåwËb«Âö«dbË w*uf«âuem«nuë WOLOKù«v{uH«w V W????OKš«b?««b???I?«vK?Ž œu???l????²????žö w½u????šë d?e(«w??????n??????ł«u* r?u?????f?«vk?ž ÕU??????²?????H?½ô«Ë W?¹d?J????????F?«U???????N?ð«b???????? e???????f?ð ÊU?½u???????O?«åWM²??H«UŁ ò U??N??b¼ ÊËd??U?? U? ¹d??Bð U??O??dð t??«b«oo??i??% w qa?? Ëb??F«ò Ê özu?? wu??ë luë s t?o sj9 Íc?«Xu«w t UL? Ê«d b?{ WO??O«d?ô«w UF öa qa ÍœUB?ô«U:«w qua*«if œu«w unl'«foz U?«Ë ÆåWOuUI«Ë WOUO?«t«b«oOI% w b???*«3_«w?lem Ê«ÊË u??b? «uu?? «b?ô«ò Ê v«u? v ÊËbd? U c?hmo? s_«fk Ê«Ë W?O?HK)«rN?Ib? d?n?ô«ö? «Ëb?J 5O?d?O?ô«Ê«w W?I?O?I?(«sJ «ËƒU? ± WL«œUL?ô«Ëd{ò wuë s ao?a«w«dô«fozd«b wufk ËdE«dO?u t«xu«wë WOK«b««bI«vK œö«tn?«u Íc«u*«dOË dzu?'«dek ΫdE ruf«l UU?I«WLK w? wuë fozd«u?{«ë Æå5U? s d? cm bu??f*«ë U??F??U?'«w? w«b«âu??f«b W???U?M0 f ru?f«l UMU?ö w qk œu?«ëu? ËbF«ò Ê W?O«dô«U q dou qua*«q rd UMJ9Ë UDD<«Ác UMKA«UMMJ WO?{U*««uM«Èu? fhm WO?U_«lK«s tu? ÆådOJ d ÂUF««c œö«unn«u w«uufb«ê«r s?l?????????o?«w? q?h?þ U?½u?????????O?K? ån??????????o?½u?¹ò U???O???(«b???O??? vk?ž U???I???³«qł s Êu??????U?J¹ WOd å U«ò UdzU du?«bu?b WO?HK vk d????? d?????i? Ë UM?O 5? WK UI?H «d ÊUuO«U??N«u?? e?e??f?? W??L????{ Õö v WU?{ WdJF«ÆgOK qu «u?«f?o?z U????????????Ë u???u?d???o???? wuu????o«w W?LK w fo?uu??o? Ê ò WOUL?A«pOuU WMb «u???i««b??? ee???f Ê«Ë qja «œu*«ác WK*«u? u? Uu? U?Ud ÆåwMË Ÿ œ v ± WL«b¹b???ł W??³???I??Š»«uÐ vk?ž åqoz«d???ý«ò u¼u??o?m²½ åî«b??????ł v«œò s?¹d???????????³?«pk? l w?u?????b?ð«ë W??H?OK? ÊU?LK s? v?o?? s b??l? w?md???«qu??f«î«b ÎU?«œ ÊU tq V«d bu?ëœ wdo_«fozd«w? UA0 WU ò wc?i W*UJ*«Ác ö Âd*«UHô«Ê v «d?oa ± WL«uU?OM 5U?OM wkoz«dù«ëb?f«êu?o «Ë foz œb? «U?ù«Ë sd??«ë tuo? 5 Ϋd?R? lo?d«w?o?l vk ÆåqzUN«w U«dOG«ò p ÎUH«Ë W??O???uJ W???K q?n??????? w f u?u??om? nëë l w{u*«w?f?l'«á«d? Íc«wHU?N«U?Bô«W?O?u? X?K?³??????????? l?o??????????³?d?²?«ëœ U???????????I?¹d??????????Ž ëd???F?*«Ë «d???ýô«dj?½«ë ÆÆ åêd???i«w???i????h???ò Ê W?LEM*«bIò U?N?Fu? vk ÊUO? w ånouò XU?Ë s0 œu?(«wc?g?«u? s ÊuU?F sl?o«w qh wu?ok ± WL«s f«ån?ouò WuHDK b?*«3_«wl?em c «d? u*«ë UO?(«5 Ÿ«d? w sl?o«w qh wu?ok Ê w Ÿ«dB««dL?«WO? œu(«wcg«u s? rnuuf Æ«u u cm bk«xkl WOdO_««œù«ò Ê f?«wu d9r ö UË «U?ù«s w?l? Êö? u U??Hô«Ë u?)«db??b vk ± WL«WOMO?DKH«dd?«WLEM* WcO?HM«WMK«d? 5 b Uö WU vk sd«ë «Uù«UH«Ê UId VzU åêdi«wdò vk ULNI«u? vk qoœ åqoz«d ò l WOFO ÆWOdO_«











7 uk ± 5Mù«U?ÐU???????????²?½ù«u?Š ÎU½U??????O? Ð b??????b?ô¹ w?½u?????²????????????o??????«s?¹d?¼u??e?²???????????ôl??«w??k?²???????????ë X?ÒK?H???????????²?*«Õö????????????«Ë w U?Nc«w?««uD)«w uë Âe? wc*«ë «d?l?ô«c?um*«vk d?do?«ë W?O?U?L??ô«W«b?F«o?O?D qo?? W? b r? YO? WOM?_««uI««œ 5?%Ë WœËb?(«V?Ë WËb«W??O d?ë W?O?MN*«Ë U??Cô«s W?OU? s oum ro?i? ÕU?L«Âb?Ë to? hd*«d?o Õö?«Õö?«uI WMO?F? lou? U?N rj? U?FUI? v«bk«æå cum«5«ui«ood s ΫbOF WHK sëum X% U?«v«UC u?b W?uJ(«ò Ê wmb«ld*«œ Ë ÈdJ«UHK*«`Ë œuh«wuj* WOzUM«Ë œu «ud WOzUI?«Í s «bof WOuUI«««dù«V? ÊQA««cN VF?A«uI? tm ld?ë œu?f«á «e? bu? q UMO ÆåÁuL«œ ÊU U Ë tfu ÊU ULN lmë WOMu«œUO«vK ÿuh?(«ò Ê wuo«rë w W?O? U)«ö?b?«t?u u?u«ë UN?U?N?«Ë UN?d? WOËR? tm ro?i«ë W?ze«dU? œuf? Ë bk«êër UU?C? b ÁU?& «b?u? ÎU?OMË ÎUH?u? VKD uë lo?l?'«ôë ö?i?ë Ϋd{U? 5O«dF?K UOKF«`UB?*«Òf9 WJzU «Ë U??O?ô«Ë «u_ U??C q w t??o«qu??«sj1 s»ukd*u? W?O?IUM*«Ë W?Oe?(«Ë W?O?B??A«`U?B*«ÂbË WOMu«WOËR*«Èu? v«ui ô««d_«nk Á «d ö?i?«ë Á «di?«ë bk«œuo? WF Í_ jd?h«æåwuo«u?????????o?ëœ? U??????????O?Ðd?????????Ž wm?b«ld*«q???i?????«f wu????????o???«wk Wu?F? U??ö 5MO? «d???f«w? b??????*«3_«œb? «t?h??«u? v U? Ë V åwl?n*«uuci«ò s ÆtJ* ÊUO s???? V???????J???*«q????I???Ë Ê tu??? w?u?????????o???«d?i*«w?ou?om«uu??ô«ò q???i?*«âu???f«w? Uƒ«d??? VË WGU W?OLQ ve% Ëd?????A?«U?????N? d?????u? Ê vk wh?c? w«w Ëd?C«s W??OU? W?? œ U??N?zU?? l???a??????o W???O???«b???B*«ÆåWF«Ë ub UNO W UA*«vK ÊuM«u*«œU ÊuU? oë Èd& Ê s b ô dg««c?nò U{ Ë «d_«ë qj«if? W?U)«`?UB*«s «b?o?f nbmë w W?O??U?H?A«Ë W«e?M«v«d Ê s b ô U??L? W?O?U??O?«uB UN?OK WUd«Ë «dô«rë UNz«d«q«d? nk 3_«W???F w p?c W?B????<«dz«b«l oo??mu œu?? Æå b*«ub? XO dj*«uu?ô«ò Ê v wu??o?«u Ë s ÃËd??K `O???B«wLK«U??*«w U/ Ë U?N?«b? tu?? r«d?? W???O?? b?k«tm wu??f Íc«s?«d«Q*«Æåp doë UObË ÎUOË UOM Ë UœUB«Ë UOUO «Ëœb?? ÊQ 5M«u?L?K W?d??H«ÕU? Ê s b? ôò b? Ë s ΫbOFË Wd q?j «umë WOUO?«rN«UO w dem«q?i*«um«f?k? w rn?ok2 UM? Ë UM s jg?{ Í Æå U _«Ë qua*«òq ÁU&U qlfk ÎöR ÊuJO U «d«ë UUô««d«w doq«s «beò Ê 5Ë ÊuJ ô YO?? U??N?U??$ù W?? ö«ëd?a?«d?o??u ÊËœ s qu?a oo?lf v«íœr?o? 5M«u*«rEF* W?FMI U?NzU? tb????ë œb???n l?{ë v«tk?«`l??? ô u????u«ë bk?«wjl*«womf*««d_«lol t?ok ÂbMË tzum qië Æåd{U(«Xu«w WDK«ÂUe v«u??b?? WM?«d«W??uJ(«ò Ê wu??????o???«luë WÒ¹dB*«WÒOuJ(«WM K«Ë UO³O»dž bë 5Ð ÊUŁ ŸUL²ł ÍdJF«l{u«XO³ ² UO³O w UMKšbð ÍdB*«WÒOł U)«d¹ Ë ÊU?????C????? s ro?????n?????ë ÆWUsË WO U)«d Ë ÍdB*«d Ë»d??? t????n??? s `U? Íd??B*«W?O?? U?)«Áœö? r?œ s? f«íd?j? WO?«d«œuN'«W?UJ okd*«u?o?o w Ÿ«eM«Wu? v «ËU??????????A?*«p? w? U?0 Æ»dG*«w WOOK«WOOK«Ád??OE? l Áb??I?? wh????? d9r?? UM Íd?J Õd??Ë wu?*«q rb d?b? ÊQ ÊU?OU?U?UM»«d wm _«Í vk kh?? ôë UO??O w W? _«q v quk? WO?«d«ÆWOUO«WOKLF«w UA wo d w?o w?o wuo? q œu?s db? p9 d u«b? Ë b?ë ÊU?L?{ Ëd?{ vk «œb?a? b??*«3_«wke X% ÆWKB««WOËb«««dI«Â«d«Ë œö«w{««œu?i??«œb?b««c w Íd??B*«W?O? U??)«d Ë t?ëë UUOò ÃUN«s WOËR*«UU öl UOd v bb ÆåWIDM*«w «diö WeeË WOFu UH?OC? å Ud?B«X?OË UF_«u? r_«ò Ê UË ÆåUN WOL ö UF l WOd«UdB«o«u r «ò YU?? «Âu??OK U??O??³??O d??ý W??³??{U ž «d ¼U?E ð W?Ò¹œU???B????²???ù«ŸU????{Ë_«u¼b?ð W???O????HKš v?kž «u? Ê WKzU? d?l??*«wzud?nj«å «u?????????n?«w?ò U?M«X?I?K? s?_«æsdue*«odh vk? UDA? Ë«b Í U???GM? wë «u?? wu?l???ô«q?«u?«l«u?? WO U)«W«uU lb«uid dne œö?«d? db w«w?uj(«d?i* U?_«s Wu?L? WËU? bf ÆvM*«vK ÂuN«Ãd*«Ë Í UGM U?NU U?U bfë XM?K «Uù«d????Ë «due?*«l vk ddo?«œu W?B?<«UDK«eN_«qb bf 5Mb*«w ŸU{Ë_«q«œ U?d???U?M U????A????«Ë W???O?M_«ÆoUM*«vK_«fK:«u?C? œu? s b??f? U?O???O w? WËbK wu«ÿul?ô«b œ«d W?O?U??O? U?O?B??? 5 WMK?«ËW?O???O WdJ??Ë W?H?KJ*«Wd??B*«W?O??uJ(«w W???O?????O?K«W?? _«n?k0 Æ dui«w? œ«d?????? s? U??????Ë W«uò lu* w?hu `d?b b???????u?«ê f?«åju?«në XO vk boq«v Ë_«ŸU?Lô«ö vf wok«æ UM«ö U?U UO?O»d l ÍdB*«q«u«nO?J v U Ë Ëb ULKË w?ok«vfak U?OUL?«Ë UO«d?G»d_«d?B ÆW _«q w doj«db w ÊuFL?:«uM«fK UC? b w{u*«uf _«Ë U??O?B????Ë WËbK v?k_«fk:«ë fk«d? W?L??U??F«WAUMò dui«v U WdJË WO?UL«Ë WOUO rn??ƒ U??Ë U?O????O w W U??'«À«b??_«s d?b?? nu?? Æ œ«d s tmo w tu UL åwodg«widm*«uub w W???? U????A*«W????O???????O?K«U????O???B????????A«5? së iod«blë Ê«u tk«b?ë je rui«u ŸULô«ÍËöD'«wU?N??«Ë d?bm«no? s1 Ë b?o??f? dj u Ë U??O????O? d?? b?? Êb?? b??n?? w«u?«v?k YU?«Âu?O?K «due ŸU??????{Ë_«u?b W??????O???????HK? vk? w Ê«dO «d{ - YO WœUBô«ËU? U?LM?O Í U?GM wu?j d?i? ÆÃd*«s Wdb ÂU«Êu q«u??«l«u?? w ÊuD?U Ë«bË ö d??ne ub?o?? ldi?? wu?l???ô««uëu sdue Wu?L vk U bf ÊËdH rë Ãd*«s Wdb ÂU«ÆrNOK UM«ö 5? Ê W?OK? œub? b Ë Ãd*«s W?db?? ÂU??????««uËU?? «d?ue? d v?k œö??????«w?d????? U???O????«U???UD?I«s W???????{U??? Êœ _«i bòrô¹ «d«ålodi«wžumò oo³d² d??l?? wœ _««u«foz b?? XU? qja? id Áœö?Ê «d«dj ood UË u ËdO WN«u ŸuM««c Ê U??Ë ålodi«w??umò ΔœU???? l U??F?? d??oj?h??«s ÆÊUù«W«dË Êœ _«t??????????l?k ö????? «d?«u?????ë qu?f Êœ _«ò Ê f WO?u?_«c?O??HM ö? s? W?zU??'«W«b l d?_«ë Ÿd_«5 s XU U?ö UNM»uKD*«oIË ru?f«w Ue `OD?Ë UU???ù«œ«b?? j???c UM«b??? œu b??n U???NU??OM?M ÆåWOz«dù«Ë WOB«X% WU U?Mbò U{ Ë vf?ë U?O?H?A???*«w Ãö?F«W???OU???F???O??????ô«b???I«œU?e w«u? Íd$Ë v{d*«u??i?ô» U w?u h? n ± ÊuOK*«Uu?HK wl«d«œbf«d? œb œu v W?U{ h? d???o????? qja? wzuu«w?b??i???«w?o??b«œ«uj«v bë ld?ë vk U??O??H??A????*«nK???? w Uu«l? qu??f??«ôu??uëd s 5Oœ _«œu?? W?OKL? r?oemë qi? s b?????% W????I?dD? à U????)«ÆåUO U ÈËbF«w W?OU?(«WKd*«Ê «d«b? Ë U?? ôë W?L?U? U?u«W?N?«u? «d?oa? U?N?ô«Ë qu?k U?NO? W?????O?K«b?«Íd u? e?????ë t v? su???l???«ë U?????«Ë W??U?MB«Ë bb??a? W??OMF*«e??N?_«lO??L?Ë d?«ëq «e?ö lo?l?'«vk WU?d«W?? WU?L?( XF?{Ë w«ÿu?b«æ5m«u*«áuo*«ònk ÊQAÐ Ê«d¹ Ë UOdð l ËUH²K w«dž bë qojað W?¹d?????O?????B????? W?K?³?????I*«U?ÐU???????????²½ô«w?«d?????F«f?Ozd?«W Ò¹ u???«w??òo???«d??f «œëb???(«vk Ž e???o??d??²?k w L? þu?j «W?K_«l uë u?i W?u??L*«U?FDI«l uë W «d? WO?u UOKL?F ÂUO?IK dl? ql?f«ò Ê ÎUH?OC? å bu«oum s W?d?I«WœËb?(«oUM*U W?U? W?O?U??«Ë ÆåWOU ù«dumf«b«u YO U u d UL wluj«v?hdb? W?K?*««u?IK ÂU?F«bzU??I«ò Ê b? Ë U?N?L??OJ%Ë U u? l œëb?(«wu??l? vk e?o?d??u t?ë WOu UOKL?F «dlô«v WU{ do? qja UNMOB%Ë Æåw«Uô«bN'«Ë WO«Uô«WuKF*«vK WOM w«d bë qoja»«um«fk w WO U)«UöF«WM' XMK p v«w??ozu*«œ «u*«d Ë W??Uzd w{ëu??h b??ë qoja w«d??f«æê«d Ë UOd l ÁUO*«nK r( wh `db w 5(«b U WMK«dI XUË W?Uzd w{ëu?h b?ë qoja? UM?GK WO? U?)««Ëò Ê foz s touë w«bl?(«bo ÍbN WOzU*«œ «u*«d Ë l W?O??{ËU?H WM' b?i?? q s wluj«vh?db? «u«b?u«ò Ê W?H?OC? åáu?o*«nk r?( U?O?dË Ê«d wëœ ö w œu?? ôuk UM ÊuJ Ê v? vf? w{ëu??h?«x?? w«œëb?«s be*«w?u? Âb?Ë W?d??A*«ÁU?O*«lD s ö?c? È U? v «d?f«oum s œb? u? ÆåWO«e«oUM*«s ÁUO*«s doj«w w{ëuh«odh«õu$ WOL ò 5(«b b Ë WœU?B??ô«U?ö?F«n?K «b???«Ë W? ô«ác q ÁU?O*«nK? r?( U?O?d?Ë Ê«d«ÁU?& jg?{ WK?O?u? ÆåWdA*«rd w«d?f«fozd«b? UU?ô«Ê f `U Ëd{ l Wd?OB? WKI*«w WO?UHA«Ë W«eM«d?Ou ÊU??L??C Ÿ«d????ô«W???OKL?? Æ5O«dFK œuf«qol«d?i? w `U? q?i??«ë WOULOK«WMb w tu ÂUF«5ú W?U)«WKL*««d???F«w b??????*«3ú Æ Uö fomo 5MO V UIK«ö ÈdË vk b?o?q?«ò wuz ÊU?O w?mb?«ld?*«êu?????o r?œ v?l??e?f?«t??k?«w? v??k?_«wk? b???o????«w????u???l???? ÂU?F«Uƒ«d d?i*«wo?uom«uu??ô«ê w wu?o?«whc w«w ËdC?«ËdA«dOu VË WdO?B ÂœUI«w wuj(«zud«u$ Ë W?I«Ë WO«bB*«U?NzU vk W??UJË 5d?:«W?I?ö?Ë W?O?U?L??ô«W?«b?F«oO?D WËb«W???O d??ë W?OM?_««u?I««œ ee??fë œu???h«æåubo Õö«dBË od W U? ŸU?«Ëd?{ò vk w«d?f«fozd«œb?ë ÊuU?? ld??a U??LJ??«s ôë b?? UU???ô««d??ù 5O?«dF«l?OL?' wi?oi?(«qo?l?«sl?c œu? wu?««d?oq ÊËœ s rn?ok?2 U?O?«w? d?(«rnœ«fjfë u? WO?FA«œ«ù«l? WI«u? U?NzU? ÊuJ u?g{ë fk?ë W?uJ?(«w rnko?9 w quj?«êu1ù«ë d?o?o?g?«w sl?j r_«ë W??OU??«WKd*«ò Ê v Ϋd??O??A?? 廫um«ÿ«d?ô«w?okl? w WO?U?HA«Ë W«eM«U? œ vb? do?u dëe???«u??b?? lm* W?? U?? ««d??? U??«Ëd??{Ë ÆåWOUô«WOKLF«w Vö«Ë bzui«ru oum«u? vo «uk«b d U?O wë UOKLF««dL«b_«ÂuO«WO«dF«WK*««uIK ÂUF«ÆU u l WdA*«w{«_«WUL( WOUô«U u l W?dA*«œËb?(«ò Ê wh `d?b w UË go?'«s? W?d??A?? U?FDI W??u?2 r μ W??U?0 doj«umd Y?O WO«dF«œËb(««uË w?fa«ba(«ë WK?L*«W?d?A*«œËb(«vK U?L?OJ«Ë UMO?B?«s ö?ôu WU?;«W??O?ô«Ë W?O«d?«d«u?«Ë œum)u «d?ou? l uë W?«d? ëd VBË W?OU?HM«Ë WJzU?A«d???????ÒO??????????????Ô «d?zu???þ d???????o??????b??? ð n??u?????????????²?«u?????f?? M?? w? U?????Nðb??????ŽU????? s? U??????N?????ö? D? ½«q??³????? w W?Od?A«rœ nu% U? dœ t Wœu?F«œUO?I slo«w???f?u d???o?????? «d?zu s U???N??öD«q???5Ou???K w W?u??'«åwL?Kb«b???U??ò Æ UFM Âö????? q?zu??????ë d????? Ë w œu?b? s ö?i Wœu?F? XM öu??i?? Ê nu???«umj b?n?«uu Uu? w 5Ou??K W??FU l«u??ë Æ UFM WLUF«q«d?? œu? ou?? XË wë Ê«d?O ÊQ s?l?o«w årtò UM s WKK s wdf«nu?«w b??? l?«u??? vk? «U???G«ÆUNDOË UFM WLUF«Âu?????? ¼ w?? W? Þd??????A??«s?? W????????????L??????š q? ²??????I?????? q?ðu??????ë åêu??³u?? Þò s??o?ð U???????{ËU??????H?*«ö?D?? ½««b???????ž Ê f«w?o?l?? WdD Âö? qzu??ë d? XU?Ë s 5KL0 vi«wu bl s ro9 aoa«œö«do ÕUM«rN UOML? åêuuò WdË WOU?G_«WuJ(«ÆWËb«w Âö«UœU w aoa«ò Ê åduò vk WdDI«U?_«WUË d Ë W?O?Mu«W?(U??B?LK vk_«f?k:«fozd vi??«ro9 Æåt o«d*«bu«ë tk«b tk«b ÊUUGQ t tk«b????f tu? r?o9 ao?a?«s WU?u?«XKIË U?uL oo?i? ÕU?MU U{ËU?H*«qKJ Ê vml?ò Æå Uœ ô«ë ÂbI«Ë WOMu«bu«w wug_«vfa«d?o?? ò Ê v WKB??HM bd??g w WU?u?«U? Ë VJ?*«fOz l U??I ö?? U??C p? s d???? œö??«b?u«uc? «œ«d wmg«b?? ö*«êuu?d wuo?«æåuc t o«d*«ru Àb????*«s? ö??i åuuò U?? WU??Ë X?MK««uK? Wd?A«U s? W?L? ÊQ W?OUG?_«Wd?A«dA UOU WEU0 Âu? w ÊËd WF VO Ë ÆÊUUG W?IDM?*«Wd? bzu? g u?? pu? s WU??u«XKIË ÆW?OzUM'«Wd?A?«w U?I?I?? ÊU? UU??C«b? Ê tu? «uu 5LUN*«Ê vk b UN?A«Ê v WUu«dOAË ÆÂuN«vK bf okf r w«åêuuò Wd wkui s vë_«du?*«u{ëuh*«öd««b Âu?N«wQË åêu?uò Wd?Ë WOU?G?_«WuJ(«5 œu?i b? cm WOKL X? Ë ÆWdD WUu WËb«w X«Âu UM?«s ëd?ù«d? co?hm b?f WMJ2 ËU?H?«b??*«Uôu?«5 Âö?«bU?F? U?N?O?K XB Íc«Æ U WUN w Xd w«êuuë

8 Ë ö???????o? Ð W???????L???????U??????Ž j????ýë U??????łU?????????????²???????Š«ÎU????????????B?????????????????????????ý μ n????u????????ð W?????Þd????????????A?«Ë bm??_ fozd«d?i?? YO? åwud?«wmb? p?mo?ò s_««u?? XIK b??i? œu??n?a«v??ë ÆuJ?MO?U??u wm*«í Uc?«lL:«s e? uë VBM«v odd«w UM«UOU* b{ wou?«œu%ôd À«b_ UO 5 U???U????????«Ë U??H???O??u? s d U???I œë Ë ÊËœ Æs_«dUMË sdue*u??³??? U??O?? Ëœ U??L???²ð W?d?????A?«XH??????Ë μ u W?OË ö?o«âuo?««u U? UB? «d?ue? w? b??????_«wluf«w WOU«œ Ë UL?? pmo UDK«Wb???????? œu??? Ë W????OK?«b««Ë r?u UNUM d W?OË öo«êq? åâ«d?????????g?k?ò w? - UB? μ w?«u nk???? w rn??h?o??u W????L????U???F?«oU?M rnfolò Ê v doa U??ö??? «u??b???????«d???o???? Èd??? «u??? Ë ÂUE?M«oË W?K??????? «U????F?????Ë l?????*«u? 5U??C*«W?HK??? ÆåWO UNO w 5 U?A?LK wu?l?ù«œb?f«ê «u«d? UL?O? Æ ô ËU r ÂuO«œö«U w UUô«ôü«Ê ÊUO œun s åfud? ò WUË XKI ULO w W U?ALK pmo jë w öi?ô«ÿ UA «uf?l& ÆW{ UF*«UB_ WOU«dO VB u? Êu?N?u? sdue*«ê WU?u«XU?{ Ë U?Ðu????????I????????Ž d????????²?ð s u?j?ýu???????? Ëd????????ô q?f????? Òœ ÊËœ W?KL??????²??????????? b?¹b?????ł W??????OÐd??????ž s WKu? d?? q? q?u Xu U?O«d??Ë w À«b?ô«ÆÂbI«de t w UHô«` «Ê«bF UUË««U «œ«un?ik«woklf«ác t_ œu?nd{ö df t_ UMO?{««vK ÊœuM œ «Ëœ«s na? tmj b?*«uôu«5«u? pn?«u0 rf s do? w ÎUU9 W?ËdA*«dO?Ë WOuUI«d?O WDAô«XËU? w«b???*«uôu«qu?o WD?A_ w«um«wu?i? do? U UI* ZËd?«W?HK? WO?M«Ê«bK w ÆåWOdA«UuJ(«iuI uk ± 5Mô«dH WO?dO_«Ë WOË Ë_««bb?N«bF ro?l?«v? UO?Ë vk bb? UuI? wu?u? fjo«wëd«u?f?l?k Âu?e*«Ëdô wdo wëd«wo U)«d Ë d«t????(u???b?0 w????c wë Ë_«œU????%ô«Ê w W?Oü«U??d«oO?I?% q s Wu?O?(«åWUF?ò UNOF w b?*«uôu«w«u ÆUOË f W?Oue?HK WKU?I? w Ëd?ô U?Ë o?d? w?ë Ë_«œU?????????%ô«p?K? n?ú?ò WœU??B???«u??O??'«t?(U??B0 W??O???C??«WOü«U?d«U{ q s WO?O«dô«Ë U?L?O? b???*«uôu«s nk??«âb? w Ub«b?Iò UHOC? åuoë WU?F0 vl Æåp vk bb WOd? UuI vk œd UO?Ë XU «ULË ÊËœ ««dù«ác q d s uju? Ê ò U WKL ÊËR??A«w q*u W?KU?F?*«b???ò Ê v «d??o?a?? åœ Æåb tgk r WOËb«ôËœ «b u??b ô uju? Ê v?k pc? Ëd??ô œb?ë Ê ò U???{u? åsd?? b?{ W?«b?? fo?q??ò Èd? qi ô UU9 WHK? WOUOË WOUuK?œ WUI UOËd Æåp q? b? W?Od?G«Uu??I?F«a Uò Ê«Ëd??ô U?Ë W???O????I¹d???? WËœ ±± w? U½U???C????O???H?UÐ d????c???²??? Êu????OK?Ë qo????²??? ÆW UJ«U rn?h?? d??om«w UM?«u? ± wi qu?i*«w b??u?*«v s? d?c??*«s U??H μ ÃU???Ë 5ö? ± w«u? U?N u?u? b? w«wku?f«æ ôëœ «b?u?*«r?? pc?ë ŸU?H ö W?KO?B?(«ÆWUû W ËdC«WOUù«d???_«Ê«bK?«b? Ê«œu??«VO??B mkë ± dzu)«s? do_«uuco?hu «dc s sd n μ s d wuf ULMO vk w«uu??c?o??h«œë ö WOId? Ëœ UNbN d?e??????????? U?D? u?d? U?O? «d?r W?OzUM??«h??? s? d?????? s d?q? ««d{ XI?( Ë Æsd ÊuOK U???HK??? v dem?uë W??O?F??O?D?«À «uj«ác b9 Ëœ w WœUF«dO v? U???????G????????O?M?«s? V?J lu??? Ê«œu???«oO????M b???????*«3_«ê W???OU????ù«ÊËR???A«Ác U???U???O?????«œ«œe b?????u??????????l?k Ê«b?K?«ÂUF«Uu? ËU?Ë UN?LO? XU w«w{u*«ôëœ Êu???OK π œëb??? Êu????????O?K ±\± W?U????????ù Æh VJ? W????Oz V??Ë WOUù«ÊËR?A«oOM ÊS dgö?o wu UOId? jëë»d WIDM* «d???{q? rnu????o??? d?q h???? n W??IDM*«w? WËœ ±± w UD_«Ë UU??C??O??H«ÊËd? ±± wi UL?O? UN?OËR?* W?F{U?)«`d U2 åbf UD_«tM rò U?LMO rnh W??????L??????U??????????? q?o?????łq?ð W??????O½U?D?¹dÐ W??????³zU?½ Ê«d??¹ w?? n???o??k??j??ð«í U???????????????????????ž«5??½«U??½ W????R*U W??U?û jod???u U??N??«œ W??R?Ë UN?d w?hmë ÆÊ«d w W?OMb«qI qja ql?f w«å dë Êuuò W??O?ö??ù«å d?ë Êu????uò W?d?? s ÆÂUNô««c å dë ò Í Uù«UNdË W?O«dù«UDK?«XK w{u*««wë jë W?R? WH?B nokj«í U?«qO? w UË u?? Ëd??O?? U??A??«s ËU???? Æ œug*«s WuM2 UNMJ œö«êu W u WLJ? Xb«w{U*«Ÿu?_«Ë t?o?u? U?N?GK? nokj«í U?«W?O«d ÆUN bb ÂUN«W??zU? XU?? Ê W??????OU?Dd? W????L?????U???????? W?????OU?Dd?????«q_«W?O«dù«Í U??«5«U w? n??o?k??j?«x??k??q? Ê«d?? XU???? Ê b???f Æf«dI X?U?????????{ Ë VO?u W???zU?M«w? o?b???????? U???N b?d???g nokj«í U?«ÃË œ U?A l Xb?% å d???ë Êu?????uò W?????R0 W???Hu*«ÆW?L??U?;«qO??Q? U?N??GK t Ë Wd??O?)«nAJO? Èd U?uKF? Ê WzUM«d? Ë ÆUNM U??C??I«s Êü«v?? ook?f b??b rë Æw«dù«w n?okj«í U???«v?K i???i«w?i Ë U???LMO Ê«d???ND U?D w ± ÂU??? qd U?N?M«l U?OUDd? v œu?fu rn XU? ÆÊ«d w UNKzU U s UNô«bF b?f «um fl? s??u U?N?OK rjë W?u??????????????? U?ö???????«W?u??????????????? U?ö???????«W?u??????????????? U?ö????????«Wu??????????????? U?ö????????«Wu???????????????? Uö????????«W?u??????????????? Uö????????«W????????????O????????????L??????????? U??ö????????????«W???????????O????????????L???????????? U?ö????????????«Ø± r? Èu????????b?U? s b??? Ø Ø a U???Ë r «d?????i?«w????l?j;«w??????????o U??????S w?{u??i«ø± ± u? b?o?«tn?u vb??*«uë tok Ϋu? ro? fd tb?«ë ±πμ Ø Øπ b??o«u??? s ±π q???? u????b????o Èu?K wb*«tio?i 5OFË ÊËd«t?OK UO?Ë ro fd? œöo? U??N??OK? «d??ù«ë t«u??««œù qj?ë W????KB???? Í qj?k p?c rj(«vk t{«d«.b?i dc d?a? W?L? WKN? ö? u?c*«æêöù««c da a U s Uu UdO rki«foz ÍdB(«œ «u«5hkj*«, w«b?o*«oob?«w'u?f d?z«œ wul?a«êum WEU? w W?OL?OKù«WO?U*«WKB*«W?UF«W?OU*«Wdb? WOU*««Ë u?b ö rnm q r«áu?& uc*«bd«mk? q«fk«d wul?a«êum WOU vm? w szuj«dz«b«ed v u?ck ÁUœ Ëb'«w rƒu?l «c da ro t ÎULK Áö UNO U?A*«WF«d*«WKN UN bf WO ub ÎöU mok«d?f ô Ë Âöù««c da a U s ÎUu 5ö WKN vk Âöù«± RR LB ± uj s ÕUB w rƒul œ «u«5hkj*«, wdc«â«eô«dz«œ wu?la«êum WEU w WOL?OKù«WOU*«WKB*«WUF«WOU*«Wd?b WOU*««Ë ub 5ö WKN? ö rnm q r«áu?& uc*«bd?«mk q?«fk«d wul?a«êum WOU? vm w szuj«d?z«b«ed v? uck? ÁUœ Ëb'«vK Âöù««c da ro t ÎULK Áö UN?O UA*«WF«d*«WKN UN bf WO ub ÎöU mo?k«df ô Ë Âöù««c da a U s ÎUu ro??? fd?? U??O«b???O??«b??O?«u?? s uë t???ok Ϋu??????? Èu????K??? t????b???«ë ±π μø Ø 5OFË ÊËd«±π q ubo ro fd œöo wb*«tioi «d?ù«ë t«u?««œù tok U?O?Ë qjë W?KB? Í qjk pc U?N?OK rj(«vk t?{«d??«.b?i dc?? Uu d?a W?L WKN ö? uc*«æêöù««c da a U s UdO rki«foz ÍdB(«Êö W??O?z«b??ù«W???d??G«s? œu?? ULA«w WOU«uK(«UOU WOzd«Wd Ø Ø± UD sl?{ li p ÂU?I? U?«Ë p?ue?ö????? «b«ë W?????L?J;«Ác? WKN??? ö?? Èu??b«vK W???OD)«mOK«a U s U?u da W?L vk U??I?B p mok? q d????f Òô«Ë UM???S U???O?? W??LJ;U ÆwzUNM«rJ(«UdO rki«foz ÍdB(«Êö W??O?z«b??ù«W???d??G«s? œu?? ULA«w WOU«uK(«UOU WOzd«Wd Ø r? Èu??????????b?U? WO s b Ø Ø a UË Ø± r «d?????i?«w????l?j;«êö W?O?z«b?ù«W??d?G«s? œu? ULA«w WU«Í «bm UOU WOzd«Wd Áb??{ vb???*«v?«t?u?? s uë um u u? rof u?n?ë ö?u?gd?h? bk ÆÎUOU WUô«q Ø r? Èu????????b?U? Âö?????ù W???LJ?;«Ác u???b b{ Ÿud?*«tUIdË U?bù«uKF*«UOK«vO? wb*«s wnëb?«ro??f wu??;«w?u??u vk W?U?I*«ŸuO?A«W««Èu?b r U?I?F«s Ë r 5L??I*U??G??d???H?? W??ID?M s π sda WKN ö p Ë W UIF«Êö?ù««c d?a a? U s U?u RR LB ± μ ÂÆÂÆ UK u Wd 5OœöGM«ULFd - Maidul Islam - Ferdus Alom - Mohammad Nazmil Hoque - Saleh Ahmad - Azman Ø ± ±Ø w?œö?????gm?«q?u?????f?«òd????? Iftakhar Al Jahan ±Ø π Bhuiyan s 5O??œö?GM?«U?L?F?«Òd? ر rnkl ed - Mohammad Halim Houwlader - Robiul Islam - Sujun - Md Monir Husan b? ro«d«íd?b*«quf«òd? œu r?oef«b? s ÕU?H«Ø μ π Mary W?K?U?????????F?«Òd?????????? UNËb? em s Sakyiwaa Øμ±μ ± w?œö?????gm?«q?u?????f?«òd????? Mohammad Monir Ø ± μ Hossain Novie WOMOOKOH«WKUF«Òd Abenes Tumacder Ø π± W????O?u????O?ô«WKU?????F«X?d Eyerusalem Chernet Ø Abebe ee?f«b?? Íd?B*«qU?F«Òd? tëb s b?l«wko«wu*«ø ±μ tm df s* W???OJö?d???«WKU???F«Òd??? Dihani Sakunthala Dissa Nayake Mudiyanselag Øπμ Janet W??OU??G«W?KU??F«Òd?? U??N??Ëb???? e?m s Mesah Ø μ «bnf WUOË UM Ë «bnf wbm «ds w?k?o????????????????????????? U? ÆÂ Ø Ë U???? b???l??????? b????o??? Ø μ «bf WU quju WGB b lok Ø μ μ bo 5b «d s W?OJöd?«WKU?F«Xd Edirisinghe U??N?KL?? e???d?? Edirisinghege Pathma ULFd Mohammad Kamrul Hassan, Mohammed Wd s Afsar Patwary Controllers Services rn?«b??«s c? SARL ±Ø W????O?u????Oô«W?KU????F?«Òd???? Nameso Kassa Bekele Ø μ π ULFd -Jewel Miah Olek Miah, - Rasal - Shakhawat Hossain - Billal Miah - Masum Hossain - Deloar Hossain - Kamrul Koyes - Abdul Alim - Md Nahidul Islam Window Clean- Wd s er & General Contracts c ing & Co ±Ø rn«bukd «UI Home WObM WdA»uKD ««& Land Overseas oi?? W?HK???? U?U??0 wu?ll?a«7*«wu? öo? Ø π± Ÿœu????????? U????û»uK?D U?L?O?d??H? ÂÆ W?U?? Øμπμμπ UU Uû Wu?K ö?????????? U?????û n«u??? l U??d???I ÂƱ Âd??????????????? d?????????m? WU?M? ±Ø WI UO)«WK ËdO Uû ad? 5?d?? s W??HR?? d?k W?H?U ÊuU? ÂUL? π UdN ±μ UdË ôul Øπ ± b?f??b? l ±Ø ±π q???? ÂU???F?«odD?«UU????d nu?? ÊU??IU ÂÆÂ Í U??& UdN ad ÂUL noj Ø π± W?O U?(«bb? WI? U?û d?? ± Æ W??L??O?? od a?dë d?????h????ë Êu?U????Ë 5?ö? Ë ÊU???????U????????L????????Ë Ø± μ μøμμ π UdH wioi Êu1 ëU s d?«d? Uu«Ë œ«b?k dm WË b? UF«WM ±μ q?u?j?? Ë U?u????????????F?*«Ø ± UL u??? sòb????? o?zu??»uk?d u??? 5 U??? d??_ 5?F ô«l Æ n«wu?l??? Ëd?OË œôë«êëb?? W??????????????????????U??M?? Øπ ± ËdF Âu?Kœ v?k e?zu?????? W?U?????? w ö?l?? VKD Advertising Ád????????O????????? Ë«U????????:««c? Ø ±± π 5{d2 «5????{d????2»u????K????D???? d2 b?u??? «s U?? w qlfk WU?O quë wum w??d?«f?m? e?????????d????????? ±± rò????i???? Øπ \ «5 U???Bô«U??d«v???«5??M???ô«s?? ± \???«Ë \?«5Ë W???????F??????L??????'«X????????«U??????N ± \?«Ë «UI 7*«««od Íœd???H??O???u*«w «w???????o?zd«o?d?d«7?*«««b???ô«wkok ÂÆ μ W???N??«Ë w?mj? ŸËd?????A* `?KB? WK?D Bankers j?i??????? ÂÆÂØ μμ Ø π±check ÊË «d?? WKD W??O?Ë «d?*«âæâ± μ Ø μ Bankers check Ø π±

9 uk ± 5Mô«π»u?????????????????????³???????????????????? W??????O?????L?????? Uö??????«W??????O?????L?????? Uö??????«W??????O?????L?????? Uö??????«W??????O?????L?????? Uö??????«W??????O?????L?????? Uö??????«W??????O?????L?????? Uö??????«w rƒul? œ «u«5hkj*«, wdc«â«e?ô«dz«œ wul?a«êum WEU? w WOL?OKù«WOU*«W?KB*«WUF«W?OU*«Wdb W?OU*««Ë ub Ø Ø ± RR LB μ π UO««Ëœ«Ê«uD«w rƒul? œ «u«5hkj*«, wdc«â«e?ô«dz«œ wul?a«êum WEU? w WOL?OKù«WOU*«W?KB*«WUF«W?OU*«Wdb W?OU*««Ë ub RR LB π nda«sb«bf wk bl Ø Ø ±π ± w rƒul? œ «u«5hkj*«, 5HKJ*«U?b dz«œ wu?la«êum? WEU? w WO?LOKù«W?OU*«WK?B*«WU?F«WOU*«Wdb? WOU*««Ë u?b ±π RR LB RR LB μπ π UFA«bU ÊU «b bu ö ± RR LB ± μ»bm»uu«b dom μμ nokj«±π ± RR LB ±π π CARWA sarl Ëd w rƒul? œ «u«5hkj*«, wdc«â«e?ô«dz«œ wul?a«êum WEU? w WOL?OKù«WOU*«W?KB*«WUF«W?OU*«Wdb W?OU*««Ë ub RR LB RR LB ±± ± ULA«bd wko«hk bof bl rƒul œ «u«5hkj*«, UMô«Ë «d?ô«dz«œ wula«êum WEU? w WOLOKù«WOU?*«WKB*«WUF«WOU*«Wdb? WOU*««Ë ub Ø Ø± Ø Ø± RR LB RR LB ± ± π ± ± Êu«bL«dL UU«Ê«u{ w«w rƒul œ «u«5hkj*«, UuKF*«W?'UF dz«œ wula?«êum WEU w WO?LOKù«WOU*«WKB*«W?UF«WOU*«Wdb W?OU*««Ë ub Ø Ø Ø Ø RR LB RR LB ± ± μ± UM«ÍËb«bO bl 5F wm bl«bl UL w rƒul œ «u«5hkj*«, UuKF*«W?'UF dz«œ wula?«êum WEU w WO?LOKù«WOU*«WKB*«W?UF«WOU*«Wdb W?OU*««Ë ub Ø Ø± RR LB π ÂÆÂÆ s UËd quk Wd Ø Ø RR LB ±π π π   WUF«U«Ë ôuulk UMO Wd μμ nokj«ø±ø Ø±Ø Ø±Ø RR LB RR LB RR LB ± ± ± μ π W U«u ÍÆ»ÆËÆ Wd rom Ëb 5 5(«wB su Ø Ø μμ nokj«± ± ± ± RR LB RR LB ± ±π ± μ μ uf Uue«UOK œöo cargo group s.a.r.l ÆÂÆÂÆ»Ëd u U Wd μμ nokj«± RR LB μ± μ 51 s qo w rƒul œ «u«5hkj*«, UuKF*«W?'UF dz«œ wula?«êum WEU w WO?LOKù«WOU*«WKB*«W?UF«WOU*«Wdb W?OU*««Ë ub Ø Ø± μμ nokj«ø±ø RR LB ± πμ π Í u)«rok ÊUO Ø Ø±± Ø Ø±± μμ nokj«± ± RR LB RR LB ± ± ± ÍËUMC«qOL œu ÍËUM{ qol du



11 uk ± 5Mô«±± W??????????????????O?????????K?????????????ð UL VOKO œ«b«dogb«wja«μ ± ± ø u¼ s øw¼ s Uœu???L?? U????O????I???? U????u????K???(«s???? ± ÆWOdF«ÆWdË WOIOu W ± ÆaUD*«Â «u s Æ U Æs UB«ÆsBG«ÓqU9 W??????????O? ÈœUM?LK? ÆÂöJK «UB WA?OA? W?M r μ ÆÒdN«Æfö*«Æ dn«unòëb μ ou«q(«uœu???l?? U????O????I???? Æ»UM ± ÆfOd ± Æ5«Æ UU ÆUu Æ«u Æs U ÆqO1«Ætö μ ÆtUM μ puukf dô ou«q(«æwk«d «Ëœ ± ÆWœuF«w ÆWM ± ÆÊULœ Æfu w μ  UNL ÊU Æ UL 5 Ãd<«ÆuU μ bbf«w X U ÆWK«WO«d buë Wœ Ë du W?OH?KH«Ë W?OU?ô«Ë W?O?UI?«Ë W?Oœ_«UU?AM«s ÆWdFA«Ë WOœ_«VJ«s bbf«b Ë ÆWdJH«Ë XFL «ÆUd ± s nr UNL Æ _«X% d«u'«ë U*«Ω ± μ Æ»d W Ω± μ ÆŸUI«w bk Ω π XO Ω ± Æsô«WË Ω± ± ±± Æ UO(«U Ëd{ s Ω± ÆUd w WMb Ω± π Æd ôë uk ô Ω wkkmo «eo puukf d«ou«q(«xki???? t??u v?k Íc«Íe??OKJô«p?K*«r U?? ± ø b*«uôu«un?oë UN?«u un?a*«wœuf?«wmb*«r U øruf«w qû u d Áœö Âö???«ÓlÒË Íc«w?U*_«U? U*«r U? ø±π WM ÓÂb Ë d u w Óru ±π μ WM UÒd???I??? v?«w???uj(«w????uz XKI?Ô WM W? w øwu(«ud??l w«wu??;«d??? b?«u?? U?? W w μ ø Uô«tA rë U?N?U dn?? Íc«wU?F«d?U?A«u s ø WM wuë ÊuQ*«ô UHK)«s Õb1 h??a«t? t??ò?a?ôë nóu Íc«dzU?D«r U?? ø ËdG*«Ë thm VÓFÔ*«U???N U???«X?Ë w?«w???oudô«d???o???_«w? s ø± WM WËUUK UNUJK2Ë ÆqR*«t{d unaë ÂUE?Ë U????O????I???? ± ÆWOUDd de»uc«òs?ë Ó Òu?? ±± d??? U??OU?D«w ÊU???d ÆVB U?? W??O???B???? ± ÆqB una ŸU Wd???O????O W?Mb?? ± ÆWOIOu Wu s Y X?appleU?????? Ód????????????? ± ÆrNÓbU nof{ë d?o?? bzu? ÊUD?O? ±μ ÆWËdA ÆÂb ± Õd?? ŸU?ÒD no? ± Æf U w vnkë s??????k??ë»d???d??? ± VU????? q?«íd????b????? Æ ub«voë umo b ± «b Ëd)«±± Ò ÒwK 5M ± Òd;«U ± r bm ZÒM ± w«d ±μ bom Ò»Ë ± Òo UOM*«± bi «d ± U?????d????O????? w? WËœ ± ÆWdB WMb WOuM'«WMb W?Od? WMb ÆsÚL{ WOd ÁÒeMK? W?I??O WMO??H? ÆWuO WLU öd«ë q«w?*u????? sg????? Æ U*«VJMË ÒVBM foz w{ U?O?I? μ uòm? rn??«b???i??ë Âu???I«ÆWdOO WMb w?? Á b?j?? ô Òw?I?? ÆwNMK WO«d«WMb u?????????? v w?dô ÆWOU w?a?«óv?k Óg?ÒD? ÆWOU* WMb W?I?d? W?OÒJ? UuK π ÎUœuL Ætu ÓsA ÎUOI«ÎUœuL l«b UO«± U ÍbM qk UMO ÍdL XFM U ÒÂd o «bu Òn μ ô ÂU ù«fo ÍË Á«Ë 5LOO««dO 5«π WO*U W?OMG rn U Æ ÒuB WK«Èb? qb?? do?l?{ Æ»«u VÓ ÓÂUI«Ë WK????L?* wu????«rô«π WôË ]d??? WK«W?d??B??? ÆWOdO ÆqD wud«âu ± W?Ëœ r??m?«l?k?d? ±± w wa«u?? W??O?Id??«Æ _«W?O?I?d?«WËœ ÓŸU? ± wu????«r?ô«um«êu???? ÆWK«WOdO WKL* WdD W?OId?«WËœ ± wk «d wz«ë WK«W?Od Æq«QM dl uloj«íb wmo(«wm«uœ π ÊU doë wuo ± œu b«u f«d ±± U????O?«q????? s ± d w qòk tui ± boi d??f?ôë t??«u???h«s ± We?M*«Èd??????LJU? U???C ÆÁU'«Ë ql?a W?O??d?O? WôË WOuM'«wË U ref Æ «u{ «d??? omôf«w? d?? w wufu«á bb ÊU d???n W??O?U??L?????F«W?Ëb«ÆwË Ë w de d? d?ou ÆUO ÊuLK?FË Êu?Q μ UJ? s rn?u??? dd? U??? ÆWIK ÊU?AD b?{ nf?{ ÓÂb? «u v?k? ok?dô r? ou«q(«îuoi«d» U 5I ± s «œô Qd*«ÃU(«fu Âd om wu ÓwK Í«ËU ÍdM u U μ ÊU??u?? r?? ÊU??M?? fk d b nq Ò b Ëd W s ëdÐô«oU«q(«UOOËb«œ Ë ÆÊuôË ou«q(««u UUu e U ÂUË q(«wid U??Fd*«ú??«W?UM*«ÂU? _U d? π v«± s rd?««dj Âb???? w d?? s d???«d?o?g?? ld? q π s??? n??r???*«q wë UU? w?i??????????????«j? w? Íœu?????L?????Ë U???????????????F??d?*«ld*«Ë do?gb«ædoj«vb g UJOU em UdOO UMu V Âu U bn dd WOdO WôË U««dI«UO«UOMO UOU«uKË uko Êu u UJU «d uku U qu WuJ o Wd bm WD U œ wuœ Êu«œ o WM «du uu lz«d 5M WH{ d e SUDOKU u«u«± ÊUO ± ÊU «WU pu?g tujs bb ql v«ll? Ê V ÆpM 5dI?*«b h ÆtuuI U v ÁUU wgbë sdü«êud«u9 Ê«de V U?N?C?FË U?NK V qu?a*«if `zubm«p?o XbÔ «ÆWU?A U?NN?«u ÆV ÊËœ UNCd Ê q «bo UNFL «cf«uk Æl«Ë U«ÊËbË U??S ph?u? Õd?«oOC«iF p V VO(«Ê«dF «Æ`OB«odD«vK Áb «oki«ë»dif«± ± ql??fkë Âb?I??K W?u??A?Ë W???O d??? ö?«ë pö? oo?i?% w p?? Æ UDF«Ë Ud????_«UE?«j???? pm q?f???& pq???? Æ öe«ë Íb'«± W?Ëd?D*«U?«d???ô«W?«œ vk q?l?«pl?j UD«w? Ÿd?????? ôë Ëb???N po?k ÆwHUF«U:«w bo ŒUM ÆwzUNM«u(««U c??«sj? `O????B«o?dD«w d???o?? ÆZe QD? w pfu b w«u?j_«xa WD?O??;«ËdE?«w «d??o???o???g??«i?f Æp(UB UNMJ puo ql(«êuo «± Ê_ t ÂUOI«XLL U luë u_«ref ô W?U Ëb WO?HUF«pUO? ÆpHOK k(«æ UHô«Ë WMOQLD«Ë œufu dfa YO «u'«ê«de ± U«ÆqI?*«od luë «u«v«x?hk ô d?o??h?? W?O?UJ«b?I«pODF??? V«uJ«W??d??H«Ác? qg????u?? WKzU??N?«pU??U ÆWMOL«bô u9 dfaë Wu?N oi WOF?«Ë l UA s q U??N?zU?? XU?? Ê Ë W?«d«iF?? Æ dum*««dô«ll& Ê ËU ÆpUuL Ê«eO*«± uk«pu?u??? oo???i?????? p?u???u q n?u w{u*«w? go??f Ê ËU??% ô Æ œu???am*««d???? Í c????q ôë W?Ëd0 U?M«t????«ËË ÆŸd ui«± ± p?????h w d?jë U?????U???? qu?????a*«ÿœ WF«d w p«d XË s bh?«æpkië për qj U{«Ë U?Ud còhë puu ÆWU)«ub«U ±π ± Æp«œU?Ë u? if qb?f s n ô œëœdë Wu?LC? bzu vk Ud? qb? b??o???h U???N??b???I w«u???b??)«æq?c?? ÆqILK

