± XOAU*«WL. À«b???????????_«v??K? Êb?U? ÆW U'« ö?????????????? b?ö? u?? w? sdu?e?? 5 U??«b??

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "± XOAU*«WL. À«b???????????_«v??K? Êb?U? ÆW U'« ö?????????????? b?ö? u?? w? sdu?e?? 5 U??«b??"

Transkripts

1 b¹b???ł WÐU???«åU½Ë u???ò U?????????????????Ë ôu????????????????š Ë WU?«qO? WU?F«W?B««Ë XMK«W?*«ôUK wl«d«œbf«xf? bb UË u Æ å± v«æå UË ôu qo -ò t «u«xhaë WH ± L.L. Æ Æ 32 eme annee -N Mardi 1 Septembre 2020 uk ± UK«±± œbf«êuö«ë WOU«WM««u??Òd?H??²?? Êu?O????O?*«U?? ÆÆÆV¹œ U??O?²??šUÐ Êu?? Ыd«ÍdÐË åw?òm«u??ýƒd«òë ÊËd?U?? Õöû W?KdF*«U?OB?A«vKŽ WO?dO? WO?½d UÐu?IŽË ÆÆtð U¹ bð w½d?h«fozd«whzu?þ d?o??žë b??²?f??æææu??n?²??o??mł ql?? ¹Ë W??O??½d?? s ÃËe?²?? V¹œ«vH?DB? f?ozd«ud*«w ÊËdU fozd«öi Êu fozd«± XOAU*«WL Ê«p? U?????O????????????ô«bb???? «U??A????ô«nKJ*«fOzd«W?OB? qj«ëu?a vk Âu?I wq w U??NK W??OU??OM«b???OQ??? nkj*«f?ozd«q s W?O?U?O??«qJ«q??? s foë n?z«ud«wm«u?uj(«u?ƒ d?ô«êô ji? 5?IU?«Ê«uË U??O???c?? dj qj?ë wf?o??a«wzu?m«fozd«`o?d «ËbÒ«w«d?I1b?«UIK?«qJË Íu?I«ÊUM wd?h«fo?zdk U?«d?«U? b?oq?««c?n?? Vœ«vHDB? Êu? U?A?O œu?l?f«wum?k«fozdu qb«íc«êëd?u? W?uJK ÎU??Oz Vœ«vHD?B? do?h?«no?kj t?ok vm9ë ÆWKI*«U?uJ(«U?ƒ r nkj*«fozd«u?o?«w Êu?«d«w?K??O?z«d?????????????Ý«Ê«Ëb?????????????Ž oa?????œ»um?ł b????n????²?????¹ U?U?b«Ê W? u?«w?o?l?d«uu?? WU?Ë d? wkoz«d«ê«ëbf bb Í u«wdf«gok Wu'«d Ë «c ÆoAœ WLU?FuM bn«a «ubu Í u«w?df«go?'«s sbo?n ji t? UU Wu?'««U?G«W??O? vd? œum l? v«w?u?{«æwkozdô«ëbf«unm w«wuo«qk;«xn?«ë WOU?OM««UA??ô«d U?N WIU? ô Wd? do?h«u?o«-ë f d?n bf s nbm«ë b?«u«bm Ê v«u? ÆWKI*«W?uJ(«qOJA ÎU?Oz Vœ«vHD?B s ÌÂu q? ÊU?M v«që b? ÊU? Vœ«vHD?B? d?o?h?«bfë wu?io VO$ 5?Ozd«t qb«ubf «U?Aô«W?uJK ÎU??Oz ÊuJ w Á«U??«U?L?N«ÁU?GK«Ë Ídd?(«f«s Ë«ËdO v«dcë Vœ«dO?H«o«u Æ bof«æèd WdU Á UO«-Ë «UAô«dË UDK?«v«U?O??B???Ad??«s u nkj?*«fozd««œô«lë te?oô«d?b? l b?o? Wö? vkë W?O?d?H«ÊU U?bM wuio? ou«w Á U?«bË ÆÎUu?L WO?dH«Î du U?d l që WKË t «UA W?uJK UOz nkj*«fozd«u?ln l?l sck«rkf«ë W?dF*«v«W?U{«W??OU?MK«W??ö??F?«ÎU??u??B??Ë W??OË Ëô«ÊËR???A«w ÆWOdH«Ê«dD W?IU d?f Èd? ÍcU Èd?«WO?U s sj W?uJK ÎU??Oz ÊuI?U«W?M«Uu?J(«Uƒ U?? «c vk qj«q o«uë W?OKJ WOU?O «UA?«Íd&Ë Êb¹UÐË V«dð 5Ð wö? oý«dðë U?dO? w ZłQ?²¹ nmf«s wdo_«vo? UbM WOU?ô«Wd(«œUË U???d dd? ÕËd?? p?ok»u?ju??? wid??? q ÆsMJË WôË w UuMO w WdA«U??? s W?KU?ò ÊQ W??OK?? Âö?? qzu?ë œu?? Ë WMb? jë X?F?L?& V«d U?B Uœu??I å «U?O?«± WL«tK w U?)«r?U?F«VKD `?«q ji? w?umk«bim«ëbm U?N vkë W?OU*«UR*«Ud?Ë ± b??o?? d9r?? vm? Ê«ÊËœ wëb«pm?«ë wëb«ôëœ U?OK ±±[μ W?LO?I ÎU?{Ëd? ÊUMK hb? Íc«ÆwdO VF??A?«b??Ë b??ik? nkj*«f?ozd«wëœ t?????««d??«êëœ d?n??«wö d?? ««Ë U?F??ôU wu?mk«vfa«ë Ϋb? ΫdO? qah«êujo? Õöô«l U?A Ærd s å Ub«ò ± WL«V«d ÊbU Ub«od vk U?ôu«w? q«u?????? b???{ «du?e*«b??????*«áu???& Wd??A?«Wd??B?M 5 wë Æœu?«5M«u*«W?Mb?????? U?DK? XU?????? b???f?????? U???N bö? u bf nmf«u?l bu?b due w q?o?? u?i? f??o???zd??«s?? q?? o???òk?? V«d? buëœ w?d???o????_«uu???ô«w t???umë u w«du1b?«wouzd«à«b???????????_«v??k? Êb?U? ÆW U'«UdU h? qôë ö?????????????? b?ö? u?? w? sdu?e?? 5 U??«b?? W?d???????BM?F?K 5?C?UM? buëœ fozdk sd?umë t œu??? U?? o?ë V«d Æb_«ÊUO w WOK;«WdA«nM b??{ d?j?? «due?* «Îe??d?? bö u q?òjaôë s«u*«q??i?? cm p? Ë b???*«u?ôu«w Wd??A«wd W X% UÎUM?«buK à u wid_«wdo_«æw{u*«u w io nm UL w bofb ÊËbF rn ÊuËR UË «u WMb*«U?Nb?N? w«u?u???ôu W?ö? U?N ÆdN UF»uKD?*«Ê«sK«Vœ vhdb nkj*«fozd«t??????h Âe?«pc U?UDË Î«œu???ËË Îô«u??? f?oë WKI? WuJ noq u t ÂuI qf? r«ë UFôU ÎUO?UË ÆWO?UO W?N Í_ U?NO? d Ë Í«l ôë ÎU?OK U??J?M«qL??% l?od??? b??f r wu?mk«v?f??a«æw?ou?o?«ë WœU?B?ô«Ë W?OU*«U? ô«ë œda?«ë whzu d??o?ë wlkë b???f? nkj*«f?ozd«ê«u0ë ÂuI WuJ d Ê«u b«ë do Ê«uM tm»ukd VF???A«VK?D b???f r Õö???ô«Ê«p Õö???ôU «U????????ù«w? j?% l?o????????³d?²?«ö????????š v?ë wk?oz«d????ý b?????u«u¹e? lý«ë w?mod?k? UJM?²????Ý ö?????????²?????????šö? W?????????O½U?????????????????? W?????????b?????????š ÂUEM œëe? π mm?u «d s dzu «b???«ÆnJ«vK WuL;«a «ub«b{ ŸUœ U w wq U?Nu WU? WOL WKd«Ác? VJË lo?d U?H«vK? d?o?_«u??lk«l{ëë U??Od?«WK Ë UNuJ U?C Ë WOKOz«dù«WO«U?ù«UöF««u???_«d?????F W???OK?Oz«d???ù«W??ö?*«uD) W U???& ÆWœuF«WKd«Xd?G?«Wœu?F?««u?_«d? U?NuJË Æ UU b ji UU na? uu?om 5U?OM wkoz«d?ù««u«foz ÊU?Ë U??Hô«Ê «U??ù«l lo??d?«u??h«s Êö??ù«b??F d?? Ê b?f «U?ù«w WO?KOz«d? dzu Ë XD wd???o???_«b???u«u???n?m??? vk?ë Wœu???F???««u???_«u Ë VO q 5 U?ö?F«lO?D d?a?*«wkoz«d ù«æw fozd?k U??)«U???A????*«d?????A*«b???u«dË 5ËR???? rc?ë d?o?mu?? b U?? Ád??N??Ë wd??o??_«d?o? wu?i«s_«fk? foz r d «U? 5OKOz«d? Æ U s «Uû? wëb«ed«uë π ± rd«wkd«q?l%ë s UD s nb?m«ë d?u?f«xfk Ë Æ b??*«w?od?f«lmbò U?? U?N?OK œu?f?b?«u?ud XKL?Ë Êu u? ÆåUM U WKd«Ê ± W?O?KOz«d?ù«UMI«XU?? ou? XË wë d?i «c Wœu??F?««u?_«u? U? U??? d?? d9 ÆÆÆåW???O????d???²«ŸU????LÞ_«ò W???N????ł«u0 VU?Dð ÊU½u????O««e?²Ðô«Ë b¹b?n?²k a{d½ së UMu?I?Š sž l«bmý ÊU?žËœ a{d s ju?*«wd? W?U? U?O?dò Ê U?{ Ë s ŸU?b«q«u?Ë «e?ô«ë «ö?ù«ë bbn?«w?gk ÆåWOzUM«UUHô«Ë WOËb«5«uIK UIË UNuI wd«ÿu?b«d Ë U UN«W?UM*U t WMËb wë œu?ë WL?LB? WO?d«W?K*««uI«Ê U? wuk ULN? WOËb«Ë WOMu«œö?«WKBË ui WU?L vk ÆåsL«ÊU t XU U?LË WOd?«WK*««uI«ò Ê U? U{ Ë UMM?Ë WU??L?? vk Âu??O«œU??Ë W??L??L??B? w?{u*«w vk œu?ë W? UË Wu?MF*«Ë WO?Mu«UML?OË UM?F?Ë ± WL«œuô«d«w WOd «u Áœö Ê ÊU?????Ëœ VO? V w?d????«f?ozd?«u???? sòë ju??*«d? w U?N?u??I? s ŸU?b«q?«u?? w «u??_«xu?f 5? w å «e?ô«ë bb??n??k a{d ÆåWOd«ŸUL_«ò WN«u0 WUDLK ÊUuO«UUI W?C?I W?LK ö ÊU?Ëœ Ud?B UË vhdb? WO?d?«W un?l'«f?r `d?{ t U UM Æ di w uu UL w UUMII w«wlu?(«uum«ò Ê ÊUËœ UË»U ù«wuj Ë WUD«U w «u? WHK UU d?? v œu??_«d?????«së U??O????O v? U u?? së WUL vk UMËœ œ«vk W?{«Ë «U w ju*«æåun(ubë UNuI ågž«œò vkž»d(uð W?OdOô««uI«œu?łË jðd¹ wdoô«do?h««df«wžd?ý W?ËU??I*«Õö?Ý ÊS? Ϋœu?łu? ö?²?šô«â«œ U?? wkže?)««df«w åg«œò w wd?o?_«d?o?h?«b? œu ÒÊ d?u uou? «df«quju?ô«ë UAô«vK b???l?????fò «d???f«s ro?em b???{»d???(«ëd Æåg«œ `d????b w? U??? d?u U?{ËU?H*«Ê t? wh?? Uôu«Ë «d?f«5 W?ÒOMHU????ô«u?? b????*«if v UM?KËË W U?ò œu????«u???? U????U????Hô«Æå ËdE«V UAô«ÎU???O??«d??? Ϋb???Ë ÒÊ d???c œ«r WO? U)«d Ë WUzd tzu???i ö??? oh«5??? uou pu? WO U)«d Ë Í U?' ±π w sdm«ë ± WL«



3 uk ± UK«W???O??½UM??³? W??????ÝU???????O??????Ý U????Šö????ù«U????$ Ë noq????²?«q³???? œ U????³«ÁU????O*«w? t¹b?¹ lc¹ s? sj ÆÆ ÊËd????U???? Òd????Ý V¹œ n?ok?jð Êu?????Ž UM?²¹ ôë Êu?????O½U?M³?K«t?u?????Š ll?????²????? ¹ ÎU?????OM?ÞË Î«e????? U????N?½u????? U¼«u?????Ý ÊËœ Ëd?????O???? U?????²?????š«wUO?«rUD«UN?OK ddo 5O?UB? Wu?J Ÿ UA«ÆtH.bI«ÎUFd? Vœ U b b noq«wkd? ÒÊQ ui«sjlô sjë U???uJ?(«U??ƒ l? U«d??? w?««ëu??a?*«ö??? s Wu tu?o bf p Ë WuJ(«qOJA th?okj u 5IU«dzU?)«Ë «d?{ô«b?òih? WDO?;«oUM*«Ë Ëd?O Qd? vk ÊuJ? WuJM*«oUM*«Ë ËdO Q?d U?L œu? ÒÊ Ë UL?O Uö?ù«oOI?% VU v«bb'«w?uj(«uuë s l ËU?H?«U?LJ?«v?K œu? Vœ ÒÊ t dë Æ œu?u*«s Òb ô sjë WO? U)«tUö qc?h wëb«bim«ëbm ÆtÒLN WKdF q«b«w Êu{ UF*«Ë Ÿ UA«ÂuI ô Ê s U«u ÊËœ Ëd?O b?òo«êëdu? fozd«uo?«së ÊuJO ÊUM w W?ÒOMH«Ë WO?UI?«Ë WOU?O«U?OB?A«Wu bzu ÂUË UNM*Ë å un? ÊUM vk UNF bu vkò tb?«ud w wl ÂUË vk? uë wdh«da«± ÂU? UÒ ±π w? duu Êu?Ou?U w U?«b?zU?I«WO?B? b r wd?h«fozd«òê v«t?h b?b*«u Êu UM ôë ÊuOUMK«UNu ll? ÊdI««c ö WOMË vk vë_«wu?*«èd?c«w œ«b?i Æ Ëd?O? b?òo«èu? bok Ë u wdh««dm'«q? s doj«êum WËœ Êö ÆÊËdU ËdO UI ÊUJ a U«qb Àb Wu*«Ác tb lc Ê wd?h«fozdk sjlô ô tòq b?b*«uië qo?uh W?FU?Ô t?ok q Vœ nokj b?f œ U«ÁU?O*«w ÆWuK?D*«W??d??U nòq?? w?j bb??'«w??uj(«qo?ja 5O??U?B??? œu?? u U??{ U? v?k Âu?O?uKD*«Ë Êu??MLÔ œu?b???ù«ë U*«w? U?H?»U??? 5ÒK?I???? vk ÎU?Fd?? ql?f«s «umòjl?? wj W?OzUM??? U?O?ö? WI? UL VFA«W?I p «Òd ÊuE?O Uöù«oO?I% u?lm«ë wu?f?«v«î«œòb?? ÊUM ÊËœu?IË wëb«ll??:«w??n?o??? Êu?J? W??B??U?;«W??uJ ÒÊS?? Òô Ë Æ Uœ ù«ë W? Ë nk Í Òq? s sòjl? r w?«w?iu?«u??uj(u ÆwUMK«VFA«Ë ÊUM UNM wufô «dnë wô«œ Í «Ë ql? od? U?O??«ò vk? ql?f?o? tò U? Í «u«uöù««dù UBù«Ë UHJU s fu wu?f?«od vk bk«l?{ë q s W?dË W?O?U?_«wU??L????ù«Ë ÍœU?B????ù«Ë wu*«e?m«nëë `O????B«q U?OML??«Ë œu?u«ë ÂöJK XË ô ò Ê b?ò U??L? Æåd?OD)«ÆålOL'«ÊËUF qlfk w lo??l?'«êëu??f ÒÊ vk œòb? t???h? b?b*«òê d??o? U wë ÆÆVœ ÂU? WF? WÒLN? ÊuJO bb?'«wuj(«îu?ë VÒKD?O W?uJ(«tKOJA ÒÊS? lo?l'«u?{ ù de«qq U vk W?OUO? d w noq?«s sòjl ô b tò U?L u ÊuJO Òp;«UÒ ÆÂuOuKD u U vkë th Vœ Èb?Ë ÊuM?ÒO?F?ÔO? sc?«5o?u?b???ù«w?oö?i???«èb? s Íc«d_«WOUO«ÈuI«Ë»«e_U rnöë rnu «i U «ULO? UNKON s Îôb noq«wòln b?oif tq åwëuilk Uu«WKò l ÎUFL Êu»«ÒuM«Ë åwòui«w u?nl'«ò W?K ÒÊQ t?h bb*«èdë w W U?A*«Âb v«êuko1 Vœ «uòlô r sc«5òk?i*««c w t??h??u? s? rn?c??f sk? b?ë bb??'«w??uj(«qon? Vœ vòl? Íc«åqI?*«UÒOò s Îö?C U?O«qF s Íc«d?_«ÆUN U? UI«vK ÒdB?Ô tòmj qoja«íc«xu«w WuJ(«w U?AÔ WU WOU?O«UÒuJ*«UH«q?Q åwod?h«w u«ò w? ÊËdU fozd?«õd ÊU oo?dë œö«u?i bn W?uJ(«w rn? UA?Ë lo?l'«u?? _«Òq vk? ql??f«ë œu????h«w U????Ë U??ö??ù«Æld qja ËdO UL œu Ë WL«d*«v«t u_«òê bb*«b?ò UNuË WuJ(«qJ së UB?ù«Ë UHJU? s WU? W?uJ qoja «b??f d?b? w t??l?k w Vœ nòkj*«fozd?«sk U? vk U?NU?OË t??uj Ÿu Ϋd?B?? n?okj«âu?d? XK w«wöfa wkëœ W??uJ(«qOJ?A?? Vœ vhdb?? d??o??h??«nokj Èd?? bf ± q s ÎU?zU π q s t?ol œö?k bb'«doj«êum œôu vë_«wu*«èdc«w rnm WUI«quU1 wdh«f?ozd«uë s WKOK UU? q p Ë Õd Íc««R??«Ë ÆW??OU??«t U w ÊUM? v«êëd?u?? U?œ Íc«åbb?'«bI?F«ò b? Vœ nokj? q Ϋu t??h V Íc«ÊUM w ÂUEMK Í c Òq? wdh«fozd«to««u«v«ÿud«ë qua*«ë U _«s ÂU W bf ÁdOOG «c U?I q s b?i?ô w«wo? U?)«U?UHù«s? ÎöC? ø Òd Òq w XÒR Q s bk«d?o?h?«nokj X?KB? w«wu??«ö? s d?ne U? ô W?B?U?;«ÒÊ lkòd wu?o? b?b? u?i U? vk Vœ WuJ(«sÒJL s»ukd do?og Í ÒÊ Ë œö«w WLzU «e X«œ U? Á U$ s U?NL?Ë U?Nu sj ÎUÒ U?NKÒJAÔO? w«uòuj W?? U??A? Âb?? ÒÊS? pc?? ÆU??NU? vk? Uu???«åq?I??*«U?ÒOò q? b?o?f«w?uj?(«w Òb W?O?U?O? tq? s åw«d??ôe?(«òë åw?ou?mk««òu?ie?òë `U?B*«qO?? w W?{ U?F?*«ÒÊ Ë ÎU?u?B? U?NKL? WKd? w ÒVB ôë W??«Òb q UÒM ÊuJ ô U?? ÎU?U? W?O?B???A«Æsu«WKB ÒÊ_ Âu?O?«Î«Ëd?? Ëb?? ÊËd?U?? fozd«òêq `O???Ë foz nok?j w «u?d? Ë «u?i??«u b? 5OUMK?«5ËR?*«nOQ? s d??o??_««c sòjl?? ÒÊ Òœu? tmj W??uJ?K bb?? «Òq Ë d??n? Êu??C? w s?jl?ô XË Ÿd?? w W??uJ(«Âu????I W U????I åw????òl???n???? W???u?Jò ÊuJ? Ê vk s?j wòkë W?N s W?U*«Ëb«s U?NM WuKD*«Uö?ùU `? XuU? ÆW?OU W?N s w?umk«vf?a«u?uo??«bf? UN?UI?«Ë U?uJ(«qOJAË d?k bf r?ë ÎUI?ÒO{ w«u_u lb w««u$ùu Âu?I Ê ÊËœ s Òb dn ÆÂU_«v«UNUJ ÕË«dÔ ÎU?ðu????? π Ð W?????u?J(«q?OJ?Að V?¹œ«vH?DB????? n?ok?j?ð v«x?c?????««b?????³?????fð w? W?????O?ÐU?????OM?««U?????A?????²?????Ýô««ËU?M? ô Îôu?K?Š ÃU??????????²???????????¹ b?k?³?«íd?¹d??????????(«? X?Ë Ÿd???????????Ý w? W??????????u?J?(«U??????????³??????????I??????????Ž Íd?Ð l?o??????????l?????????'«êëu??????????f??????????²?ð u??????????i?ð q?l?????????f?k? q?ð U??????????O?M?L??????????²?«Ë œu?????????žu?k? X?Ë ô n?k?j?*«f?o?zd?««dnë wô«œ ŸU?Ëô«Ë Ê«e??ô«vK VKG?? Ê«U b??ò 5OUMK? u?«ë t b?ië UbKË tku XU UMU?1«ÆUMMu «dl??u inmë WU?B vi?? UM{ «ÊQ a«ume? Æ«œb? u?nm«vk qô«lmb? U?F? ÆU??N d?f?? w«w??ou???*«u??jm«r ru«ë s?ë oo??u?u? UM «u??œu? q??i????*«ë d?{u??(u ÊËUF u? qj qlfk Xu«UMMË wuf q«s lo?l'«b?g qô«um?f? œuf??«ë Èb d??o??? oki«êô qc??«d{u(«vk 5OUMK«lOL ÆåqI*«Ë oum? tk«ê Uò U??{«od? UO??ô WL?N*«Ác w s fu??????? Í «Ë q?l?? UBô«Ë UHJU«l ÊËUFU U?Fd okdmë w.d?j«wu????om«f?k:«w?ou?ô«uö?ô««d«ê«tq??? s U?? W??d???Ë o??d? v??k?? b?k????«l?c?? nëë `O?????B«wU???F??«ÍœU???B?????ô«Ë wu*«e?m«bof?m dd)«wulô«ë oo?i?%ë UMM?Ë U?Nô ql?f«ë qô«œu?? 5OUM?K«s UM w UN?K w«w?ln*«ë W?IO{ UbK ÂU?«WdH?«ÆtO?U qoja Ëd?{ rn?hë p b W?O?U?O?«Èu?I«q Ê«vK s «u? Uö?ô«cO?HM b«ë W?OU?O d? w W?uJ(«ÆåwËb«bIM«ËbM l UHô«qb «UAô«bF ŸUL«w Wö«Uƒd««UA?ô«W unl'«foz Èd Ê b?fë nkj*«wuj(«um«fk? foz l ËUA Ê b?fë f WeK*«WO?UOM«bM fozd«w?u?? vb??«u?o?l? U?N?zU? vk t?fk Ë Vœ vhdb? ub«d?oh?«nbm«ë da W?U«W?U«ÆåWuJ(«qOJA thokj wö UI foz që d?ne«b?f s nbm«ë b?«u«w?u?«bmë UI v«rcm?o «bf d?b v«vœ«vhdb n?kj*«wuj(«æídë Êu 5Ozd«Íd t?u?d«s q?ë Íd f?ozd«ãd? U?IK«U?N?«b?FË ÆåXË Ÿd«w WuJ(«UIò œdu vhu tfuë nkj*«fozd«nkj*«fozd«vœ«êu? fozd«l ŸUL?ô«U?N«b?FË foz W???U???? WKU???I0 Xd??A?ò wü«`d??b???u Vœ«w»«uM««d?? wmgk?«ë Êu? U??A?O?? œu?l??f«w u??n?l??'«bb'«woum?k«wuj(«qoja whokj WeK*««U?Aô«w UMI?u Ê tk«u?bë rn??i vk?»«um«djë tdja? W?OB?F«ËdE«Ác w ÆsJ2 XË ŸdU W?uJ(«qOJA uië Qd*«w db*«doh«bf ULO ô UMMË UN d1 w«æ U?OML«Ë œu?u«ë ÂöJK XË ô sœui?hë v?dë «b?n œulf«w un?l'«foz U«d WOUOM««U?Aô«XC v«f«d?n q? d?? «u «b??f d?b w? Êu U?A?O? bb?'«w?uj(«qoja W?L?N Vœ«vH?DB d?o?h?«nokj»«um«fk? foz Êu? f?ozd«mk«ê«b?fë ÎUu? π Vœ«dO?H«U?b«- «U?Aô«Ác WKO?B Íd t?o ÆtHOKJ Í unl'«dbi«v«fozd«ídd(«bf fozd«s q Vœ«dOH«vÒL bë U?O WK w d?h«wk«um«fk? foz VzU Âö? ÂU9»«u WK wmu«qj«wk? WËUILK Uu«WK q?i*«woulô«woui«wkj«wodu«wkj«w«du1b«uik«êum? qjò du??{ U??A?O?? VzUM«ÊU??O??d?œ Íœ«V?zUM«WK?? s ô«u WK?? q?'«w?u?l?{»«u? WK? åíu??i«ædd«ë WOLM«W u?n?l?'«w?k? rn? Âö? «u «u?òl? s?c«um«u?«æwëe œ«r VzUM«Ë WuI«ÆoK qch«bmn*«blb«œun VzUM«vL Á Ëb «ul rk bo«qolë bf WU eë qu»«um«u«æåî«b nokj«êuo W?Uzd ÂU?F«db*«ö W?OU?OM««U?A?ô«U?N?«b?FË bò to U nokj«êuo do?i Ê«uD«ub«W unl'«âujq öl wü«êuo«w unl'«wuzd WUF«Wdb*«s foz WO?L? okf*«u?b«s Øμ Ø œu*«s Ø Ø bm«êëdu U¹ ZU½dÐ ZUd 5Mô«U?N ÊU?O w W?O?d?H«U?H?«X Ë UË ÆÊUM v ÊËdU quu1 wdh«fozd«u ÊUM ÊËd?U? quu1 wd?h«fozd«ëe?o?ò to? b??n?f U??L?? uk«u?f? ô«wu?g?ë» ± 5Mô«s ÍuQ*«U?Hô«b?F ÂdBM* w wumk«v?fak Æ ËdO»d{ Íc«ÊËd??U? fo?zdk W??d? U??C«qJA???? Ue«Ác ÆdOJ«ÊUM Wu0 UHö» ± 5Mô«ËdO UD v ÊËdU? fozd«uë U \ ÆÊu UAO fozd«tkio YO ÆÂö ÊËœ s UNeM w ËdO bo«ui ±\ ÆÍdd(«bF fozd«l UI \ uk ± Uö«ÃU? W?O??L?? v ÊËd?U? f?ozd«u?ë π\ ÆdOJ«ÊUM Wu0 UHö ËdO Qd U ± \ μ wb*«ll?:«u??oë b?*«3_«wk2 l U?I u U«uD«WKU? 7 vk WMb*«Ë Qd*«UM sbm:«ædou w«wu)«u?r*«ë WOK_«UOF?L'«l UI Æ UM«w bu w «u???lu??? sc«åcamp ventouxò d??? l U???I ÆQd*«s UI_«W«Ë noem Æ«bOF db w wld«uiô«qh ± \ Êu fozd«tloi «b?f db w wl «b ± \ μ ÆÊËdU fozdk ÎU1dJ oo fozd«vh?a* ÊËd?U fozd«u ±μ\±μ ÆÍdd(«wË U*«d?dD«l ÊËd??U?? fo?zd«u??i ± \ ÆduMB«dB w w«d«dd Á UA 5OU?O«5ËR*«l ÊËdU? fozd«ui ± \ ÆduMB«dB w 5OUMK«d??B?? w ÊËd??U? f?ozdk wu???? d9r?? ±π\ ÆåÊËbLF*«ÊuOöù«tO UA dumb«e????o????l????'«ë q¹u???????? U???? w?²????idm? b????i????hðë 5?IÐU????«W????u?J(«U????݃ v?kž U????ł Ÿ«d???????????????Ýö?? Ϋe???????????????U????????????????Š q?j??a?ô¹ Ê«V????¹ t?ðb??¼u???????????????ý U??????????????? V??¹œ U????????????L???????????Žô«Ë U?M?³??«œU???????????Ž«W????????????ý u?ð ö?d?½ô«ë W????????????u?J?(«q?O??J?A?ð w? WuJM*«oUM*«bIH Vœ«dO?H«w d?c w«oum*«um«ul?o ô ÊUM bb W?OzUCI«UI?OI«U?$«u rô«ë doô«æåwu;«ë UOËR*«5IU«WuJ(«Uƒ vk Wu t«ui? b WuJ(«qOJA nkj*«fo?zd«êuë VO?$ fozd«ue 5IU?«WuJ(«U?ƒ l Æ ËdO w tem w wuio «œb????? Vdò Ue?«b??F w?u??i??o??? U??Ë W?U s Æd?O)«q t X?OM9Ë nkj*«fozdu Xu«d?? U?? ôë 5O??U?{«b?N?Ë q?l? v«æåtfoocë «db? Ídd(«b?F fozd«qi?«t?u s W?u?J(«qOJA n?kj*«fozd«åju?«xoò w w oo??u???«ë ÕU??M«ò Ídd??(«t v?m9ë Vœ«ÆåtLN bf uom«œ«r? fozd«nkj*«fozd«vi«ë ö? Y?«e?d b?ë fk w? t??j w d?ne«âu«wëdd*«âun*«ë WM«d«ŸU{Ëô«vK ŸULô«ÆUNOK WIKF*«Uü«Ë bb'«wuj(«u??om«f?ozd«u?? ŸU??L????ô«WU??N wë fozdk? W?O??KI«wU??OM9 s? d??? Ê œë W«bò WKI? WuJ noq? ÁUF w oo?uu nkj*«od qja wj «U?H»U? Ë 5OUB?«s WKzU?N«öJA?LK Íb?BK? UœUË U?U?? ql? Æå UFË uh qja p Ë ÊUM UNM wuf w«fozd«nk?j*«fozd««u?? W??œU?«bM ÆÂö ÂU9 W???u?J fo?z nkj?*«fozd?«vi????«ub????f w tem w»uœ ÊU? u?b«u?l_«nd?b UO)«WK qoj?a?? Ÿ«d???ô«W??O??L? ò»uœ fozd?«b?? Ë w«u???ö??ô«u??lj???«ë bb??'«w???uj(«æåtuj UNIK bb???'«w??uj?(«qoja? nkj*«fo?zd«b??i???h Í u?n??l?'«d?b??i«t œu?g?? u? Vœ«vH?DB? U? widm w Q?d*«U?H««d? dc?*«oum*«5m«u*«f«u? v«ll??«ë e?o?l??'«ë qu?? ÆrNUDË dò `db w Vœ U? Wu'«ÂU wë qo?ja??? wh???o?kj b???f? w WD??? Ë Êu?J Ê b?ƒ_ W?ID?M*«Ác s UM s bb??'«w?uj(«wm;«ác w rn??u? v«wu?ë UM«lO?L?' s d???f Âö?? ô ÆÊUM v?k d? w?«d?o??j«uœë P s tbu? U* t df Íc«lu«l quj«s?u?c?«ô«êü«tu?«u?? ÍbM foë å5ujm*«ë s?œu?i?h*«ë vd?'«ë «b??n?a«íë UFOL UM «eu qja Ê«V tbu Uò UHOC W? Ë w öd?ô«ë W?uJ(«qOJA? w Ÿ«d?ö UM«UU??F?? no?h??ë U?L??ô«Ë UM«œU??««d??ô WuKD*««uD)U? ÂU?O??I«v«W?U??{ôU U2 W «œô«ë W??OU*«Ë W?œU?B????ô«U?ö??ô«t??U?? v«u?u?«vk ÊUM? U?b??«l??A ÆåtLœË që Ëd?O? q«l wki??ë wkò u?iu? r?ë `¹d????B?ð ÒÍQÐ œ r? V¹œ ok²???? Òw«VM¹ U?? ÒqË u????b?«u??ou*«w ÊU?M d??o??h??? s b?? n«u?ë U??«Ë«b rò wü«vœ vhdb? vk Ëe UU? d w Wu?M «bdgë wmln Uô««c wë ÆwUL?ô«q«u«l«u bd??g? Ë«`d??B ÍQ? œ r wm«b??o???q??«æå ËeË ok Òw«VM U qj wuuë















11 uk ± UK«±± W??????????????????O?????????K?????????????ð UL VOKO œ«b«dogb«wja«μ ± ± ø u¼ s øw¼ s Uœu???L?? w b?mn? q?k????? ± ÆlLK«Æqapple«Ë Ë lu ÓoA? Í ud v? Æ U*«w WJFM*«t u ÆdÓ l{ bm? WÒb? t ÂÒb????? μ Æt«Ë Uœu???L?? Æœ«bG ± Æ uk ÆÓVÒ ÆÊuQ ÆU«d μ U????O????I???? Æapple UFapple{U ± W?d?????B?????? W?K?2 ÆWeF Æ da«bf ÆWdB WMb ÆÁ ÒuB μ ou«q(«u????o????i???? Æf U ± Æ UO ÆUœ ÆÍË Ë ÆUMKÒœ μ puukf dô ou«q(«æji «Ë Wö ± ÆwUM«qOuO«Æ u«æsd«wëœ ± WM μ ÆuO u de ÆÊUJu ÆdA lu«êdi«w μ ±π ÂU? W?OK W?d? fò Æq«wUM wk d?u? ±π ÂU?F«w? W?OK WK?? fò U?L?? Æt??Uzd? XU?Ë ÆWOULô«Ë WOUI«Uú UNODG v«wu{ôu XFL «Æ Ëd da s nr tl ÆWOUM WK Ω π μ ÆWOdO WËœ WLU Ω ± ± μ ÆUJOK w WMb Ωπ μ ÆWUJK qlfô Ω± μ Æ d«w Ω π Æ`apple{«Ë Ω μ π Æ «eg«ul s Ωμ ± ÆsÒO u Ω Ud oou puukf d«ou«q(«yo s ru?f«w vë_«dó?fô w«wëb«r U ± ø5uf«ÿ«u ŸuL œu?f?«vk»d?cu d??n??? w«w?om?g*«w s øwkòch*«womg*«apple XÒIÔË WFO w s dl du w «d W? œ vk UNO? w«wo?ok«wmb*«r U øruf«pd???h«s W???OU?MK«d???OK?«XKB???H WM W? w øwdh«wm WO?dH«f«d? bm WuJ u?i V? U μ ø±πμμ UMO?U? wk_«un?l? w«wd?b*«wk?l*«w s øí b UN?öI? vk XKB? «œu W u?nl Ë r? U ø± ÂUF«p Ë v«u UNU Ê«ULKapple ruf«w WU lë r U s d?o?? Ÿ«u U?N?O?Ë lòd? d?? uko? 5ö? W?OU?L ø U_«Æq«wUM VzU π U????d????O???? w? WËœ ± Æ «da(«s WOuM'«ô v?m?appleg?«ë ÁU????????'«±± ÆÂUF t Õu Ód??????????FÔ b??????????ó ± ÆWAdIU ÊUJ?*U ÊU????L????O????I ± ÆwId«uKO w WMb?? ]Ã Ë Ó Òd? ± Æ»appleËU$»dG*«ËdH«WMO?L U«uO ±μ Æw{ UOI U?d W?O«d WMb? ± ÆUAb Æ ÓdÒO l«ë XO ± WL?OE WOUM WdD ± ÊËd?U? U??d? foz U «ÆÓÂapplee f U UNeM w ÊUHd XK π wlm n ± ÕbH w tu ±± UOU* ± tu tappleao ± fo ÊÒËb œòd9 ± du ÍË ±μ Í sh ô ± ô wf«± UU ujo ± U???(U v Ë Óœd ± ÆWOUD de Vzapple W?KL?????? qd?«b????? ÆÈb WOd s U?u?;«qz«Ë Æ»u)«WM?b???? ol???? wœ ÆÒ Ô WdB Ÿb????????????B?«`??K?B? μ ÆÂe d ÊËdC d? u w?u???????«r?ô«ou?? wudd? W?O?? U?? ÊUœË o?l??? s _ú?ë Ó d ÆÊUM db?? W???OUM W?K2 ÆbuU wh ÆqO d WÒO ÎUœuL W??????? apple? ÓÂbD? ÎUOI«ÎUœuL U Óœ douf ± q u u«êub œ«ë. ÔtLU fœ U w Ë»_«μ ÁUMU U  œëb dbk r VOKO «do ÆwU* ÂUÒ WOMœ W??O??I??O??u??? Wu V dfó W?Ou WMb ÆwË Ë dn dóh«u??appleu W?C?O?«w π U??IM t dzu U??H??O?F??{ ÆÒœUË ÒÍu ZM U no«± d??n? Ë U?MO??? U??H??O ÆÍd W?K?L???????? apple U???????? ±± Æbd Ê«bÒOA WuO rô«u???od?«s ± Íd??B?? d??u??a? wu??«æwoum WMb q«w?????apple «Ë d?????l?????i«± Q???? r??d?? Òe???N?? ÆvK rlë p uf um wë_«ë W?????H?b????? oo????? π qohou s UOU V«œ ± n? U?M?O?????? s? ±± ô UM Òb?? f Âu?? ±» da W?????b????? t?mn?m«± Íd w w?d????? f?oz ±»d?(«áœö XKœ ÁbN? ÆvË_«WO*UF«w??d?????????? f?o?z lo W?OC? bf UI? wu???«r?ô«w??l???ë_«æwodo fm Wö q«íd?b? du? ÆtdE dn Wd??? W???H??U??? ÆÍ u wuehk qk w???? b????k???»u???? μ w?u????????«r?ô«uj?«xu? Wbu???? W???O?z«Ëd Æqu ezu Wu Ób?F ]n Ó U Æ apple œ qb dol{ ou«q(«îuoi«]x «u' U U ± roe qok)«wk Òd UNdB r«bu UUœ Òu Êü«tKN d ÂËd μ w«u noh uò«íbu??? «d?b«òb??? ou«q(«âum u U»U UOuu ÆÊËdU ou«q(«nd Ud uo{ lo q(«wid U??Fd*«ú??«W?UM*«ÂU? _U d? π v«± s rd?««dj Âb???? w d?? s d???«d?o?g?? ld? q π s??? n??r???*«q wë UU? w?i??????????????«j? w? Íœu?????L?????Ë U???????????????F??d?*«ld*«Ë do?gb«ædoj«êuu u«uj «dou j dë WO«ddN ÂUM u Ëd W s WOdO WôË UOKD«UE Vœ «dl(«wod_«wdu«wo U(uM'«ËdO uujo Ÿ U U UGK Ê«dOU Wu sl d œu WM œum qu WOu sb j do fmouœ Ÿ œ e SUDOKU u«u«± ÊUO ± ««pde d?oog v«à«b?_«ddc pm?d Âb???????«ÆpDO???? s? ÊU?? ŸÒd?? bë v«c? ll?«ë pu?ë ÆVO s ÊUd«u9 Ê«de Íb?'«d??OJH?«q?? U???O? q??f? ô Âö?_«s bf?«ë U?O?F«Ë s Æo?OL?F«Ë ÂUË_«Ë öou UIKF ô«be ô w«æ boh*«do «cf«uk s d??? pë po«b?n??f?o? ÂU e??d? V h?a qu? ô Æ bo?f Q?UH? VF???«ô«tz«Ë s UM s? p_ d??o?? ÆVKI«cË»dIF«± ± s rdu pe ô pkl? Ê«nAJ W??d?? pu? Æ w?a«if VF???? t rk% Íc«ŸËd?A*«œ œu?ô W??UM Æt Íb'«± sd?ü«l W?OU?H?Ë WuH?F qu?f œu?ô W?O«R? WKd*«ÆUEH??? sj ôë pu??{ë Wu??Ë u??_«if V?Od ÆWOeM*«u(««U «UO?U ÂUOIK «ddc p?h Èd ÆW???O?KL????F«pU?U???A U?«w b?b??? b????ë W?U??? u?_«c? U??O?H?U? ÆpôƒU Wd*«Wu_«qL(«ÊUO «± p??o U? Æl?U? qja? u?_«q??i ô Ê«Ëb ÆÂU?L«l{u? pöf? pdë d?ü«h?a«ë s??? b p?ö? ÆÕu{u plnh U «u'«ê«de ± U«ÆpO?K dd?o??? «œu???«uj?_«ÿb ô b??i?f XQ?? U??NUJ w X??O ö??ok% p?h vk q?j ÆÂËeK«s œu u?_«æ5«d«s ÊuJË bô u9 s Ë WMO??»U?B?Q U?I?F«t?«Ë b?o'«s Ædu?«Ë ZMA«s ôb U? fo sjë b?o?f?«q?i??*«v«lkd«æd{u(u vk Ê«eO*«± uk«c? Ê ÊËœ s W??U U?L?Q Âu?I U?ö)««u? s b?f? Æ«d?O?? «bn? WMU? W??d??F?? u?? Ê i?d p_ Æ b ÊËb ui«± ± nbm u ruf«w Àb? U q fo U2 d? WDO?«qzU*«j?F ô Æ œuë pu?o? gë W?«dK U??Ë c? Æo?? Æ ËbN ub«u ±π ± ëdÐô«Â«d U? vk X?O? W?O?HU?F«p?ö? i ËU? «c?n W?KË WMO?? U?N«r ÒÂU?«ÂU?ô«b?& w W?IU?F«qzU?*«Ædü«dD«l

