Investīciju plāna izpilde 2018.gadā

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Investīciju plāna izpilde 2018.gadā"

Transkripts

1 izpilde 2018.gadā 2.pielikums Apzīmējumi: Tek pildīts atbilsši m Izpildīts Atcelts un netiks pildīts Pārcelts izpildes termiņš Jauns pasākums plānotie Jaunas mācību vietas izveide Ādažu vidusskolā un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības izstrāde projekts Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā VTP x x Izpildīts. Izstrādāts projekts jaunas mācību vietas Ādažu vidusskolā būvniecībai Ādažos. Izstrādāts elektrības pieslēguma projekts jaunai skolas ēkai. Izstrādāts ēkas multifunkcionālo telpu digitālo pieslēgumu tehniskais projekts. AID, Precizētas indikatīvās izmaksas. par em. Izpildīts Satiksmes organizācijas risinājumu pie jaunās mācību vietas izstrāde VTP Izpildīts. Veikta satiksmes organizācijas shēmas izpēte pie jaunās mācību vietas. AID, Precizētas indikatīvās izmaksas. Izpildīts Attekas ielas turpinājuma izbūve (no VTP Izpildīts. Izbūvēts Attekas ielas AID, pasākuma Izpildīts 1

2 Gaujas ielas līdz katlu mājai) Nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumu izstrāde plānotie turpinājums no Gaujas ielas līdz katlu mājai. Paredzēts teririjas plānojumā. VTP Izpildīts. Izstrādāti nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumi. Detālplānojuma grozījumu izstrāde nav aktuāla. Būvvalde nosaukums. Precizētas indikatīvās izmaksas. Precizēti finanšu resursi. (no uz 2018.). par em. (no uz 2018.). par Izpildīts 2

3 plānotie em Jaunas mācību vietas Ādažu vidusskolā (1.kārta) un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras Ādažu novadā būvniecība projekts Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā VTP x x x Izveidota jauna mācību vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli ( m 2 ). Uzcelta jauna ĀVSK ēka mācību procesa nodrošināšanai klašu posmā 800 skolēniem. Ādažu vidusskolas esošā ēka Gaujas ielā 30 tiks pielāgota klasei. izpildīts: parakstīta vienošanās ar CFLA par SAM ; uzsākta jaunās mācību vietas izbūves 1. un 2.kārta. Līdz 2023.gadam plānots: izbūvēt visas 3 jaunās mācību vietas kārtas. AID, (no uz ). Precizētas indikatīvās izmaksas. par em. Tiek pildīts atbilsši m Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Gaujas ielas posmā starp Rīgas VTP x x Izpildīts. Brauktuves projektēšana, labiekārjuma izveide. 1.kārtas ietvaros par Izpildīts 3

4 gatvi un Attekas ielu atjaunošana) plānotie rekonstrukcija no Rīgas gatves līdz Gaujas ielai 20. Kopā ar Tirgus laukuma II kārtas un Līgo laukuma IV kārtas izbūve. Izstrādāts projekts Gaujas ielas atjaunošanai posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu. Veikta Gaujas ielas atjaunošana posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu. em Līgo laukuma labiekāršana Ādažu centrā, 4.kārta VTP Izpildīts. Izbūvēti: gājēju celiņi no aubusu pieturas uz parku, gājēju celiņš ap svētku egli, ugunskura vieta, atsevišķas apstādījumu grupas. AID, (no uz 2017.).Nav veiktas. Izpildīts Formatted: Font color: Red Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Multifunkcionālās zāles izbūve pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes) VTP Izpildīts. Izbūvēta multifunkcionāla zāle pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra., ĀPII par em. Izpildīts Projekti publiskās infrastruktūras attīstībai VTP Izpildīts. Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai AID, Precizētas indikatīvās Izpildīts 4

5 un pilnveidošanai teririjā pie Muižas, Eimuros un Jaunkūlas (Muiža) - Projekts Muižas ielas industriālās teririjas infrastruktūras sakāršana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmēj vides uzlabošanai Ādažu novadā plānotie un pilnveidošanai Muižas teririjā. izmaksas. (no uz 2019.). par em Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Muižas iela) ietilpst projektā Muižas ielas industriālās teririjas infrastruktūras sakāršana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmēj vides uzlabošanai Ādažu novadā VTP Izpildīts. Muižas ielas rekonstrukcija (1,0 km). Atjaunots asfaltbena segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš, un apgaismojums. par em. Izpildīts 5

6 plānotie Projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teririjā pie Muižas, Eimuros un Jaunkūlas (Eimuros)- Projekts Eimuru industriālās teririjas infrastruktūras sakāršana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmēj vides uzlabošanai Ādažu novadā VTP Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai Eimuru teririjā. izpildīts: izstrādāts būvprojekts Artaru ceļa pārbūve Ādažos, veikta būvekspertīze, iesniegts pieteikums CFLA. Līdz gadam plānots: veikt plānos I un II kārtas būvdarbu Ataru ceļa pārbūvei. AID, uzsākšanas termiņš (no uz 2019.). par em. Pārcelts uzsākšanas termiņš Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana jaunajā mācību vietā VTP x x x Iegādāts jaunās mācību vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums. ĀVS, AID, Precizētas indikatīvās izmaksas. Precizēta par atbildīgajiem Stāvvietas izbūve Gaujas ielas skvēru teririjā (Gaujas 31 laukuma izbūve) VTP izpildīts: izveidots stāvlaukums; veikts labiekārjums pie stāvlaukuma (īstenota 1.kārta). Līdz gadam plānots realizēt 2.kārtu (no uz ). par Pārcelts izpildes termiņš 6

7 plānotie (uzlikt bruģa segumu). em Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Draudzības iela) VTP Draudzības ielas rekonstrukcija. TP izstrāde. Atjaunots asfaltbena segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija. izpildīts: izbūvēts Draudzības ielas posms no Rīgas gatves līdz Saules ielai. Līdz gadam plānots: izbūvēt 2.kārtu: no Saules ielas līdz Attekas ielai. (no uz ). par em. Pārcelts izpildes termiņš Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas izstrāde VTP Izpildīts. Izstrādāta publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcija. Koncepcijas ietvaros sniegs priekšlikumus pašvaldībai ezeru apsaimniekošanas iespējās. par em. Izpildīts Ādažu NAI dūņu anaeroba VTP x Izpildīts. Pieteikums investīcijām. SIA Ādažu Ūdens, Izpildīts 7

8 stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (Ādažu NAI dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā) (TP izstrāde) Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (Ādažu NAI dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā) (Izbūve) Ādažu centra NAI jaudas palielināšana VTP VTP x x x plānotie Izbūvēti dūņu kompostēšanas lauki un uzsākta kompostēšana. izpildīts: 2017.gadā īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai. Līdz 2020.gadam plānots: rekonstruēta Centra KSS Attekas ielā. privātais uzņēmējs SIA Ādažu Ūdens, privātais uzņēmējs SIA Ādažu Ūdens, ĀND par em. Nav veiktas. Precizētas indikatīvās izmaksas. Precizēti finanšu resursi. (no uz 2020.). par Tiek pildīts atbilsši m Pārcelts izpildes termiņš 8

9 grupiņu pielāgošana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē: viena grupa 16 bērniem 1,5-3 gadu vecumā, otra 20 jaukta vecuma bērniem no 3 gadu vecuma Ādažu vidusskolas atjaunošana (Tualešu atjaunošana un invalīdu tualetes ierīkošana) plānotie VTP Izpildīts. Izremontētas 2 telpas Ādažu PII. Izveidotas 2 jaunas grupiņas, viena - 16 bērniem vecumā no 1,5 gadu vecuma līdz 3 gadu vecumam, viena 20 jaukta vecuma bērniem no 3 gadiem līdz 6 gadiem Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū. VTP Atjaunotas 18 esošās un izveidotas 12 jaunas Ādažu vidusskolas tualetes, t.sk. ierīkota invalīdu tualete. netika uzsākts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ. Veikt atsevišķi vai kopā em., ĀPII Nav veiktas. Izpildīts, ĀVS par em. 9

10 Ieviest Ādažu novada administratīvajā teririjā deklarē iedzīvotāju elojalitātes programmu (portālā Attīstīt esošo sporta infrastruktūru ārpus Ādažu ciema (Sporta laukuma izveide Kadagas ciemā) Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa Sabiedrība ar dvēseli īstenošana VTP VTP VTP plānotie ar rekonstrukcijas projektu. skolas Izpildīts. Ieviesta Ādažu novada administratīvajā teririjā deklarē iedzīvotāju elojalitātes programmu (portālā Izpildīts. Kadagas ciema centrā 2017.gadā izveidots jauns sporta laukums (futbola, pludmales volejbola laukumi, uzstādīti ielu trenežieri). Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkurss Sabiedrība ar dvēseli. Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā Sabiedrība ar dvēseli iesniegtie projekti. izpildīts: katru gadu tika izsludināts konkurss, kurā tika īstenoti 2016.gadā 18 projekti, 2017.gadā 21 Grāmatvedīb a par em. Izpildīts Sporta daļa Nav veiktas. Izpildīts AID pasākuma Id.Nr. par em. Tiek pildīts atbilsši m 10

11 plānotie projekts, 2018.gadā 15 projekti. Līdz gadam plānots: katru gadu izsludināt atkārtu konkursu Proti un dari! īstenošana VTP x x Nav plānots veikt Īstenots projekts Proti un dari!. ietvaros iesaistīti 20 jaunieši, kas nestrādā, nemācās. Līdz 2018.gada 31.okbrim novadā netika identificēts neviens mērķaudirijas jaunietis. Atcelts un netiks pildītst. Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists Precizēta par. par em. Atcelts un netiks pildīts Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana VTP Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izviešana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide gadā izveidots jauns patstāvīgas elektrības pieslēgums video novērošanas kamerām Draudzības un Rīgas gatves krusjumā, Rīgas ĀPP par em. Tiek pildīts atbilsši m 11

12 plānotie gatves un Gaujas ielas krusjumā, kā arī Gaujas ielas rekonstrukcijas laikā izveidotas divas jaunas video novērošanas kameras gadā izveidots saslēgums ar NBS video novērošanas sistēmām. Līdz gadam plānots: 2019.gadā izviet 3 video novērošanas kameras Attekas ielā 16 pie skolas gadā Kadagas ciemā gadā Baltezerā un/vai Alderos. gadā Garkalnes ciemā Ādažu novada teririjas plānojuma izstrāde VTP Izpildīts. Izstrādāts Ādažu novada teririjas plānojums. Būvvalde par em. Izpildīts Katlu mājas Kadagā pārveidošana par VTP Izpildīts. Katlu māja Kadagā pārveidota par noliktavām. Izpildīts Formatted: Font color: Red 12

13 noliktavām plānotie (no uz 2017.).Nav veiktas Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku ierīkošana Ādažu novadā (Rotaļu laukumu jaunākā vecuma bērniem pie katras daudzdzīvokļu mājas un centrālās aktīvās atpūtas teririjas izbūve) VTP Pie katras daudzdzīvokļu mājas izveidoti rotaļu laukumi jaunākā vecuma bērniem un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teririja. izpildīts: izveidoti jauni rotaļu laukumi Pirmā ielā 29, Vējupes pludmalē, Kadagā pie 6.mājas, Kadagās sporta laukumā, Garkalnes sporta laukumā. Līdz gadam plānots: izbūvēt jaunus rotaļu laukumus, kur tas nepieciešams. AID Precizētas indikatīvās izmaksas. par em. Tiek pildīts atbilsši m Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Drošības sistēmu uzstādīšana ieejas durvīm, videonovērošna) VTP Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē uzstādīta drošības sistēma, videonovērošana. Ierīkota kodu atslēga 13 grupiņām un galvenajai ieejai. izpildīts: uzstādīta, ĀPII par em. Tiek pildīts atbilsši m 13

14 plānotie videonovērošana pie galvenajām durvīm. Līdz 2020.gadam plānots: ierīkot kodu atslēgu 13 grupiņām kopā ar siltināšanas projektu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas izstrāde VTP Izpildīts. Izstrādāts Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekts. AID,, ĀPII Precizētas indikatīvās izmaksas Izpildīts Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes pasākumu īstenošana) SAM 442 projekts Ādažu PII energoefektivitātes paaugstināšana VTP Veikti pasākumi Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes uzlabošanai. Izmaksas precizētas, ņemot vērā SIA Grand Eko 2017.gadā izstrādā tāmi. izpildīts: parakstīta vienošanās ar CFLA par SAM Izsludināts iepirkums ĀPII ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai. Līdz 2020.gadam plānots: veikt ĀPII ēkas fasādes vienkāršotu AID,, ĀPII Precizētas indikatīvās izmaksas. par em. Tiek pildīts atbilsši m 14

15 plānotie atjaunošanu Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (Saules iela) VTP Izpildīts. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz bena bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma vecobojā armatūru nomaiņa. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. par em. (no uz 2017.). Izpildīts Formatted: Font color: Red Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (Ataru ceļš) VTP x x Atjaunots Ataru ceļš 3,1 km garumā. (no ilgtermiņa uz ) Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde VTP Izpildīts. Izstrādāts energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modelis. Energopārvaldnieks, Nav veiktas. Izpildīts Polderu teririju attīstība (Laveru poldera ūdensnoteku (Birznieku gr., Melnās Bumbas grāvjmala, Eimuru VTP Izpildīts. Laveru ūdensnoteku būvprojekts. Izstrādāts poldera pārbūves par Izpildīts 15

16 grāvis) atjaunošanas/ pārbūves izstrāde + auruzraudzība) plānotie em Polderu teririju attīstība (Laveru poldera ūdensnoteku (Birznieku gr., Melnās Bumbas grāvjmala, Eimuru grāvis) atjaunošanas/ pārbūves būvdarbi + būvuzraudzība) VTP ,22 73,23 16, Izpildīts. Veikta Laveru poldera ūdensnoteku atjaunošana., AID Precizēta par atbildīgajiem. par em. Izpildīts Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00-15/57 atjaunošanas izstrāde (tai skaitā ūdens izlaide pik. 00/18) VTP Izpildīts. Izstrādāts Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00-15/57 atjaunošanas projekts., AID Precizēta par indikatīvām izmaksām. Precizēta par atbildīgajiem. (no uz 2018.). par Izpildīts Formatted: Font color: Red 16

17 plānotie em Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 15/57 atjaunošana (tai skaitā ūdens izlaide 00/18) VTP Veikta Ādažu Centra poldera krājbaseina pārtīrīšana un dambja no pik. 00/00 15/57 atjaunošana. būvdarbi netika uzsākti. Līdz gadam plānots: pabeigt būvdarbus., AID Precizēta par atbildīgajiem. par em. Tiek pildīts atbilsši m Sūkņu stacijas pārbūves būv izstrāde VTP , Izpildīts. Izstrādāts projekts sūkņu stacijas pārbūvei., AID Precizēta par indikatīvām izmaksām. Precizēta par atbildīgajiem. par Izpildīts Formatted: Font color: Red 17

18 plānotie em Sūkņu stacijas pārbūve VTP Veikta sūkņu stacijas pārbūve. būvdarbi netika uzsākti. Līdz gadam plānots: pabeigt būvdarbus., AID Precizēta par atbildīgajiem. par em. Tiek pildīts atbilsši m Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības Centra (TP izstrāde) VTP Izpildīts. Izstrādāts tehniskais projekts krastu nostiprināšanai pie Ādažu kultūrizglītības centra, veikta būv ekspertīze., AID (no uz 2019.). Precizēta par atbildīgajiem. par em. Izpildīts 18

19 Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības Centra (Krasta nostiprināšanas pasākumi pie Ādažu Kultūrizglītības Centra) Pretplūdu dambja no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km izstrāde VTP VTP plānotie Veikti pasākumi krastu nostiprināšanai pie Ādažu kultūrizglītības centra. izpildīts: CFLA iesniegts pieteikums. Līdz gadam plānots: pabeigt būvdarbus. Izstrādāts pretplūdu dambja no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam projekts. projektēšana netika uzsākta dēļ ierobežotām budžeta iespējām. Līdz gadam plānots veikt būv izstrādi., AID, AID Precizēta par atbildīgajiem. par em. Precizētas indikatīvās izmaksas. Precizēti finanšu resursi. Precizēta par atbildīgajiem. Precizēta par finanšu resursiem. par Tiek pildīts atbilsši m Tiek pildīts atbilsši m 19

20 Pretplūdu dambja no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km izbūve (t.sk. sūkņu stacija) VTP Nav plānots īstenot plānotie Izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam. Pasargātas teririjas no applūšanas, t.sk. Vidusskola. būvdarbi netika uzsākti dēļ ierobežotām budžeta iespējām. Pretplūdu dambi plānots izbūvēt ilgtermiņā., AID em. Precizētas indikatīvās izmaksas. Precizēti finanšu resursi. Precizēta par atbildīgajiem. Precizēta par termiņu (no uz Nav plānots īstenot ) Precizēta par finanšu resursiem. par Atcelts un netiks pildīts 20

21 Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvo teririju applūšana Upmalu aizsargdambis (būvprojekts) Upmalu aizsargdambja būvniecība Publisko pludmaļu labiekāršana VTP VTP VTP plānotie Izstrādāts būvprojekts Upmalu aizsargdambja izbūvei. izpildīts: izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā. Upmalu aizsargdambi plānots izbūvēt ilgtermiņā. Pasargātas Gaujas labā krasta teririjas Upmalās nekustamie īpašumi. Labiekārtas 5 publiskās pludmales: 2 Baltezerā (Abuļos, AID, em. Precizētas indikatīvās izmaksas. Precizēti finanšu resursi. (no uz ). par em. (no ilgtermiņa uz ). par Pārcelts izpildes termiņš Tiek pildīts atbilsši m 21

22 Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari) Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku ierīkošana Ādažu novadā (Citu rotaļu laukumu ierīkošana) VTP VTP plānotie Bojāros), Alderos, Kadagā, pie Vējupes). izpildīts: veikti labiekārjuma darbi Vējupes (5 900 EUR), Kadagas, Alderu pludmalēs. Izpildīts. Apzināta esošā situācija. Izbūvēta jauniešiem aktīvās atpūtas vieta ar sporta laukumiem, skrituļotāju celiņiem, āra galda tenisiem utt. iespēja jauniešiem aktīvi atpūsties tuvāk mājām. izpildīts: izveidots sporta laukums Kadagā (sporta daļa). Līdz 2020.gadam plānots: izveidot aktivitāšu laukumu Gaujas ielā 25B. AID, em. info par em. (no uz 2020.). par em Radošo VTP x x Nodrošināta saturīga Izglītības Tiek pildīts Izpildīts Pārcelts izpildes termiņš 22

23 darbnīcu izveide vasaras brīvlaikā Digital Citizens in Action īstenošana plānotie brīvā laika pavadīšana skolas vecuma un bērniem jauniešiem. izpildīts: nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana 514 bērniem un jauniešiem. Līdz gadam plānots: kopā no līdz gadam plānots, ka pakalpojumu izmans 1390 bērni (katru gadu 219 bērni.). VTP Izpildīts. Īstenots projekts Digital Citizens in Action. darba un jaunatnes lietu speciālists (no ilgtermiņa uz ). par em. atbilsši m ĀVS Nav veiktas. Izpildīts Sport is not only Football īstenošana VTP Izpildīts. Īstenots projekts Sport is not only Football. ĀVS Precizēta par finanšu resursiem. Izpildīts Polderu teririju attīstība (Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošana) VTP Izpildīts. Atjaunota ūdens novadīšana no Laveru poldera, uzlabota lauksaimniecībā izmanjamās zemes kvalitāte. par em. Izpildīts 23

24 Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana projekts Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā (Laveru ceļš) Zaļā publiskā iepirkuma procedūras izstrāde un liejums iepirkumos Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Kanalizācijas un apkures sistēmas atjaunošana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē) VTP plānotie izpildīts: Atjaunots Laveru ceļš (1.kārta ,68 EUR). 2. un 3.kārtu plānots īstenot ilgtermiņā. VTP Izstrādāta Zaļā publiskā iepirkuma procedūra un liejums iepirkumos. VTP Atjaunota kanalizācijas un apkures sistēma 6 grupu spārnam. pasākums nav uzsākts. Līdz gadam plānots: veikt darbus., AID Precizētas indikatīvās izmaksas. (no uz ). par em. Pārcelts izpildes termiņš JID Nav veiktas., ĀPII (no uz ). par Pārcelts izpildes termiņš 24

25 plānotie em Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes liejumā esošās teririjas labiekāršana (Celiņu atjaunošana apkārt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei) VTP Atjaunoti celiņi apkārt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei. Visai iestādei celiņi tiks atjaunoti pēc siltināšanas. Tiek apvienots ar pasākumu pasākums nav uzsākts. Līdz gadam plānots: veikt darbus., ĀPII (no uz ). par em. Pārcelts izpildes termiņš Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes liejumā esošās teririjas labiekāršana (Apgaismojuma uzlabošana pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes austāvvietas) VTP Izpildīts. Uzlabots apgaismojums pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes austāvvietas., ĀPII Precizētas indikatīvās izmaksas. (no uz 2019.). par Izpildīts 25

26 plānotie em Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projektu izstrāde (Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošanas, piebūves izbūves izstrāde) VTP x x Izstrādāts projekts Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošanai, piebūves izbūvei. pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā., AID (no uz ). par em. Pārcelts izpildes termiņš Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana (Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošana, piebūves izbūve) VTP x x Veikta Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošana, piebūves izbūve. Ēka tiks atjaunota un paplašināta ar mērķi izviet tajā visas iestādes. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar ierobežotajām budžeta iespējām., AID (no uz ). Pārcelts izpildes termiņš Novada muzeja izveide Interreg ietvaros VTP x x izpildīts: izveidota Ādažu Vēstures un Kultūras centrs Pārcelts izpildes termiņš 26

27 plānotie mākslas galerija. Strādā viens speciālists. Novada muzeju plānots izveidot līdz gadam. (no uz ). par em Darbību ēkas pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm veikšana VTP13 x x Veiktas ēkas Gaujas ielā 16 pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm. Uzdevums nav aktuāls. Izpilddirekr s Nav veiktas Bērnu un jauniešu interešu centra izveide VTP Izveidots bērnu un jauniešu interešu centrs; nodrošināts daudzpusīgs interešu pulciņu piedāvājums. Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes Nav veiktas Bibliotēkas izveides izstrāde VTP Izstrādāts projekts bibliotēkas izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar AID, Bibliotēka Precizēta par atbildīgajiem. 27

28 plānotie ierobežotajām budžeta iespējām Īstenots bibliotēkas projekts VTP Izveidota bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar ierobežotajām budžeta iespējām., Bibliotēka Precizēta par atbildīgajiem Ādažu novada bibliotēkas pilnveidošana (Informācijas tehnoloģiju ieviešana un elektronisko resursu pilnveidošana novada bibliotēkā) VTP Bibliotēkā turpināts ieviest s tehnoloģijas un pilnveidoti elektroniskie resursi. Bibliotēkā ir eispēja lasīt e-grāmatas. Bērniem tiek nodrošināta iespēja skatīties multfilmas 3D formātā un citu raidījumu skatīšanās. Tiek nodoršināta iespēja organizēt lecijas, konferences, sanāksmes. Ppalašināts bibliotēkas snieg pakalpojumu klāsts. E- grāmatas šobrīd nav plānots pasūtīt, jo nav iespējams nodrošināt iekārtu, kas nepieciešama, lai lasītu e-grāmatas. Tā vietā plāno DVD grāmatas Bibliotēka par em. Tiek pildīts atbilsši m 28

29 plānotie iegādāties. izpildīts: Tiek pildīts atbilsši m. s s tehnoloģijas: iegādāts portatīvais dars, projekrs, dokumentu iesiešanas iekārta ar spirāli. Filmu skatīšanos pagaidām bibliotēkā nodrošina portāls filmas.lv, pieejamas 5 grāmatas ar DVD. Līdz 2020.gadam plānots: Iegādāties klausāmgrāmatas, Plānots iegādāties televizoru, jaunu krāsu lāzerprinteri Ādažu novada bibliotēkas pilnveidošana (Bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem) VTP Veiktas aktivitātes, lai nodrošinātu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem iespēju noskļūt bibliotēkā. Nodrošināt bibliotēkas fonda nogādāšanu pie iedzīvotājiem mājās. izpildīts: plānotie uzdevumi izpildīti Bibliotēka par em. Tiek pildīts atbilsši m 29

30 plānotie daļēji (Iekārta darba vieta grāmatu krātuvē) gadā nav bijuši pieprasījumi par grāmatu piegēdi dzīvesvietā. Līdz 2020.gadam plānots: iegādāties mobilo kāpurķēžu pacēlāju, lai nodrošinātu piekļuvi bibliotēkā (otrajā stāvā) cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un pašapkalpošanās grāmatu nodošanas iekārtu 2020.gadā Brīvā laika centra pieaugušajiem izveides izstrāde VTP Izstrādāts projekts brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. pasākums netika uzsākts. Līdz 2020.gadam plānots: izstrādāt projektu., Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Sociālais dienests par em Brīvā laika centra pieaugušajiem VTP Izveidots brīvā laika centrs pieaugušajiem, t.sk. izveidota Pārcelts izpildes termiņš 30

31 plānotie izveide interaktīva digitālā kultūrvēsturiskā ekspozīcija un iekārta bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar ierobežotajām budžeta iespējām Vides objektu izviešana Ādažu novada teririjā sadarbībā ar uzņēmējiem Zīmju, pilonu izviešana ciemos un citās novada teririjās (Pilonu un plakātu izdošana ar Ādažu novada kartēm) Zīmju, pilonu izviešana ciemos un citās novada teririjās (Informatīvu un VTP VTP VTP Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi. Izpildīts. Izdoti un izvieti piloni un plakāti ar Ādažu novada kartēm. Uz Gaujas dambja un citur uzstādītas informatīvas un izglījošas zīmes, (no uz ). par em. AID Nav veiktas. Tiek pildīts atbilsši m AID AID (no uz 2018.). Izpildīts Tek pildīts atbilsši m Pārcelts 31

32 izglījošu zīmju, kā arī apzīmējumu ierīkošana pastaigu maršrus) plānotie ierīkots maršruts. pastaigu (no uz ). izpildes termiņš Ātrumu regulējošās zīmes pie ciemu robežām VTP Izpildīts. Uzstādītas zīmes, kas liecina, kur sākas un beidzas ciemi. Precizēta par indikatīvām izmaksām. (no uz 2018.). Izpildīts Formatted: Font color: Red izstrāde satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu ceļiem un ielām VTP2 x x Izstrādāti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu ceļiem un ielām. izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām. Ilgtermiņā plānots izstrādāt arī citus ielu projektus. par em. Tek pildīts atbilsši m Satiksmes drošības uzlabošanas projektu īstenošana uz Ādažu ceļiem un ielām (Dažādi satiksmes drošības uzlabošanas VTP x x Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtas (no uz ). Tek pildīts atbilsši m Pārcelts izpildes termiņš 32

33 projektu īstenošana uz Ādažu ceļiem un ielām) plānotie gājēju pārejas pie gulošajiem policistiem. Guļošo policistu izviešana. izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām. Ilgtermiņā plānots īstenot arī citus ielu projektus. par em Satiksmes drošības uzlabošanas projektu īstenošana uz Ādažu ceļiem un ielām (Attekas ielas un Draudzības ielas krusjuma pārveidošana) VTP Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krusjums. pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā. (no uz ). par em. Pārcelts izpildes termiņš Darbības Klientu apkalpošanas centra uzlabošanai VTP Izpildīts. Veiktas Klientu apkalpošanas centra uzlabošanai atvērts un veiksmīgi darbojas valsts un pašvaldību vienotais klientu Kanceleja termiņš (no uz 2015.). par Izpildīts 33

34 Kartes izveidošana par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem Kartes izveidošana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem VTP VTP plānotie apkalpošanas centrs. Izpildīts. Izveidota karte par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem. Apvienots ar pasākumu Izpildīts. Izveidota karte par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem. Apvienots ar pasākumu em. termiņš (no uz ). par em. par em. Izpildīts Izpildīts 34

35 plānotie Novada iedzīvotāju izglīšana par, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts VTP Izveidoti 500 informatīvie bukleti par policiju, izdoti 300 policijas atstarotāji, izgatavotas atstarojošas vestes. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju gadā tiks izgatavotas atstarojošās vestes bērniem gadā plānots izstrādāt laika norādes auvadītājiem. ĀPP termiņš (no uz ). par em. Tiek pildīts atbilsši m Ādažu novada līdz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai VTP Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei. Vērtēšanas komisija Nav veiktas. Tiek pildīts atbilsši m Pašvaldības līdz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistī zemesgabalu VTP Īstenoti projekti līdzma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Vērtēšanas komisija Nav veiktas. Tiek pildīts atbilsši m 35

36 labiekāršanai plānotie piesaistī zemesgabalu labiekāršanai Atbalsta konkursa inovatīvām biznesa idejām īstenošana VTP Izsludināts atbalsta konkurss inovatīvām biznesa idejām gadā projektu konkursa ietvaros īstenoti 2 projekti ar līdzmu 3000 EUR apmērā. Līdz gadam plānots turpināt projektu konkursa. AID par em. Tiek pildīts atbilsši m Aktivitātes velo maršrutu attīstībai (Informatīvo zīmju uzstādīšana velo maršrus) VTP Izpildīts. Velo maršrus uzstādītas informatīvās zīmes. AID par em. Izpildīts Aktivitātes velo maršrutu attīstībai (Bukletu un velo maršrutu karšu izdošana) VTP Līdz 2019,gadam izpildīts: izdoti bukleti un velo maršrutu kartes. Līdz gadam plānots: pēc nepieciešamības izdot citus bukletus un velo maršrutu kartes. AID (no uz ). par Pārcelts izpildes termiņš 36

37 plānotie em Aktivitātes novada kapsētu attīstībai (Novada kapsētu paplašināšanas koncepcijas izstrāde) VTP Izpildīts. Izstrādāta novada kapsētu paplašināšanas koncepcija. Precizēta par indikatīvām izmaksām. (no uz 2018.). Izpildīts Formatted: Font color: Red Aktivitātes novada kapsētu attīstībai (Aktivitātes novada kapsētu paplašināšanai) VTP Izpildīts. Veiktas aktivitātes kapsētas paplašināšanai. Precizēta par indikatīvām izmaksām. (no uz 2018.). Izpildīts Formatted: Font color: Red Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai (Informatīvo kampaņu VTP Izpildīts. Īstenota informatīvā kampaņa par šķirošanas punktiem un laukumu. SIA Ādažu Namsaimnie ks Precizēta par indikatīvām izmaksām. Izpildīts Formatted: Font color: Red 37

38 īstenošana par šķirošanas punktiem un laukumu) Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības īstenošana līdz Stapriņiem Gājēju un veloceliņu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana (Aizsargdambis Zaļais velo ) VTP VTP plānotie Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. Izstrādāta veloceliņa maršruta attīstības koncepcija un labiekārjuma plāns. Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš pa aizsargdambi. izpildīts: dabā marķēti velomaršruti: Ādaži Iļķene Nr.10, Ādaži Divezers Nr.136, Ādaži Āņi Nr.137, Mazais Baltezera loks Nr.138. Līdz gadam plānots: marķēt dabā un reģistrēt: Ādaži Atari, Lielā Baltezera loku, Green way velo ceļu pa dambi. SIA Ādažu Ūdens AID termiņš (no uz 2018.). termiņš (no uz ). par em. Pārcelts izpildes termiņš Tiek pildīts atbilsši m Ādažu VTP Izstrādāts Ādažu AID, 38

39 vidusskolas atjaunošanas izstrāde projekts Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā plānotie vidusskolas atjaunošanas projekts Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā ietvaros. izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam plānots: izstrādāt ĀVS atjaunošanas būvprojektu. (no uz ) par em Ādažu vidusskolas atjaunošana projekts Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā (Iekšējo komunikāciju (ūdensapgāde, kanalizācija) atjaunošana) VTP Atjaunotas Ādažu vidusskolas iekšējās komunikācijas. izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam plānots: atjaunot ĀVS iekšējās komunikācijas. AID,, ĀVS termiņš (no uz ). par em Ādažu vidusskolas atjaunošana projekts Vispārējās izglītības iestādes VTP Īstenoti pasākumi Ādažu vidusskolas energoefektivitātes uzlabošanai (Esošais AID,, ĀVS termiņš (no 39

40 mācību vides uzlabošana Ādažu novadā (Energoefektivitātes pasākumu īstenošana) plānotie apgaismojums tiek aizstāts ar LED lampām un īstenoti ar elektrosistēmas uzlabošanu saistīti pasākumi). izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam plānots: īstenot pasākumus ĀVS energoefektivitātes uzlabošanai uz ). par em Ādažu vidusskolas atjaunošana (Ēdināšanas bloka atjaunošana) VTP Izpildīts. Atjaunots Ādažu vidusskolas ēdināšanas bloks nomainīta kanalizācijas sistēma, izveidoti zemgrīdas elektropievadi atbilsši ēdnīcas vajadzībām, pārflīzēta grīda un ierīkota ventilācijas sistēma., ĀVS par em. Izpildīts Ādažu vidusskolas atjaunošana projekts Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā (Skolas ēkas VTP Veikts skolas ēkas fasādes remonts. izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam, ĀVS, AID termiņš (no uz ). 40

41 plānotie fasādes remonts) plānots: veikts ĀVS ēkas fasādes remonts Ādažu vidusskolas atjaunošana (Videonovērošanas sistēmas uzlabošana ēkā) Ādažu vidusskolas atjaunošana (Balss apziņošanas sistēmas ierīkošana skolā) VTP VTP Ādažu vidusskolas ēkā uzlabota (pilnīgi nomainīta) videonovērošanas sistēma (pa perimetru un iekšā ēkā). izpildīts: projekts vēl nav uzsākts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ. Līdz gadam plānots: uzlabota videonovērošanas sistēma ĀVS ēkā. Ādažu vidusskolā ierīkota balss apziņošanas sistēma. izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2021.gadam plānots: ĀVS ēkā ierīkota balss, ĀVS, ĀVS par em. (no uz ). par em. par em. 41

42 plānotie apziņošanas sistēma Ādažu vidusskolas atjaunošana (Ugunsdrošības apziņošanas signalizācijas sistēmas atjaunošana) VTP Atjaunota Ādažu vidusskolas ugunsdrošības apziņošanas signalizācijas sistēma (izveidota adrešu sistēma). izpildīts: projekts vēl nav uzsākts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ. Līdz gadam plānots: atjaunot ugunsdrošības apziņošanas signalizācijas sistēmu ĀVS ēkā., ĀVS (no uz ). par em Ādažu vidusskolas atjaunošana (Jumta atjaunošana) VTP Atjaunots Ādažu vidusskolas jumts. izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam plānots: atjaunot ĀVS ēkas jumts., ĀVS termiņš (no uz ). par 42

43 Ādažu vidusskolas liejumā esošās teririjas labiekāršana (Invalīdu uzbrauktuves ierīkošana pie ieejas Ādažu vidusskolā, ieejas kāpņu atjaunošana un centrālā laukuma bruģēšana) Ādažu vidusskolā esošās observarijas atjaunošana Ādažu vidusskolas liejumā esošās teririjas labiekāršana (Velosipēdu statīvu VTP VTP VTP plānotie Izpildīts. Pie Ādažu vidusskolas ierīkota invalīdu uzbrauktuve, atjaunotas ieejas kāpnes un nobruģēts centrālais laukums. Līdz 2017.gada beigām atjaunotas ieejas kāpnes un nobruģēts centrālais laukums gadā izbūvēta invalīdu uzbrauktuve. Izpildīts. Atjaunota Ādažu vidusskolā esošā observarija atjaunots observarijas kupols, sakārtas telpas un salabots kupola pagriešanas mehānisms. Izpildīts. Drošā vietā pie skolas izvieti velosipēdu statīvi., ĀVS Biedrība ĀVS atbalsta biedrība, ĀVS em. par em. termiņš (no uz ). par em. par Izpildīts Izpildīts Izpildīts 43

44 izviešana drošās vietās pie skolas) plānotie em Ādažu vidusskolas liejumā esošās teririjas labiekāršana (Laukuma bruģēšana starp A un B korpusiem) VTP Izpildīts. Nobruģēts laukums starp A un B korpusiem, gājēju celiņš, pa kuru skolēni pārviejas uz skolu., ĀVS par em. Izpildīts Ādažu vidusskolas liejumā esošās teririjas labiekāršana (Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana ārpus ēkas) VTP Ārpus Ādažu vidusskolas atjaunota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma (skolas priekšā un stāvvietā tur, kur ir bojātas caurules, jānomaina UK sistēma). izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz gadam plānots: atjaunot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ārpus ĀVS ēkas., ĀVS par em. Tiek pildīts atbilsši m Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš) VTP x x Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbena segums,, Aizsardzības ministrija Precizētas indikatīvās izmaksas. Tek pildīts atbilsši m 44

45 plānotie izbūvēts gājēju un veloceliņš. izpildīts: ir uzsākta projektēšana. Projekts tiks realizēts ilgtermiņā, vairākās kārtās. (no uz ). par em. Precizēta par atbildīgajiem Tilta pār Gauju Āņos izstrāde VTP x x Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos., Aizsardzības ministrija Precizēta par atbildīgajiem Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem VTP15 x x Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. priekšsēdētāj s Nav veiktas. Tiek pildīts atbilsši m Tilta pār Gauju Āņos izbūve, sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un LR Satiksmes ministriju VTP x x Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos., Aizsardzības ministrija Precizēta par atbildīgajiem. 45

46 Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (Iļķenes ceļš) Polderu teririju attīstība (Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošanas būv izstrāde+auruzraudzī ba) Polderu teririju attīstība (Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošanas būvdarbi + būvuzraudzība) Polderu teririju attīstība ( Vinetās grāvja atjaunošanas izstrāde pie Krūmiņupītes) plānotie VTP2 x x Atjaunots Iļķenes ceļš., Aizsardzības ministrija VTP VTP VTP Izstrādāti atjaunošanas būvprojekti Stapriņu novadgrāvim (4.6 km) un aizdargdambja novadgrāvim(1.4 km). pasākums netika uzsākts. Pasākums tiks īstenots ilgtermiņā. Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas - Baltezera kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi. Izstrādāts atjaunošanas projekts grāvim īpašumā Vinetas. pasākums netika Precizēta par atbildīgajiem (no uz ). par em. Pārcelts izpildes termiņš Nav veiktas. (no uz ). Pārcelts izpildes termiņš 46

47 Polderu teririju attīstība ( Vinetās grāvja atjaunošanas īstenošana pie Krūmiņupītes) Polderu teririju attīstība (Ādažu ciema Rīgas gatves novadgrāvja 0.5 km atjaunošana) Pašvaldības atbalsts ugunsdzēsēju depo izveidei plānotie uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā. VTP Atjaunots grāvis īpašumā Vinetas, uzlabota ūdens novadīšana no nomas dārziņiem. VTP VTP5 x x Atjaunota ūdens novadīšana no Rīgas gatves skvēri. pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā. Izveidots ugunsdzēsēju depo gadā valdība atbalstīja AM un IeM kopīga ugunsdzēsības Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS par em. (no uz ilgtermiņu). (no ilgtermiņa uz ). par em. Precizēti finanšu resursi. Precizēta Pārcelts izpildes termiņš Tiek pildīts atbilsši m 47

48 plānotie depo izveidošanu Ādažos. Līdz gadam plānots īstenot ugunsdzēsības depo izveidošanu. par atbildīgajiem. Precizēta par finanšu resursiem. par em Padziļināta iedzīvotāju viedokļa aptauja VTP Veikta padziļināta iedzīvotāju aptauja. izpildīts: padziļināta iedzīvotāju aptauja nav veikta. Līdz 2021.gadam plānots: veikt padziļinātu iedzīvotāju aptauju. AID (no uz 2021.). par em Brīvprātīgā darba prakses izveide VTP5 x x Izveidota brīvprātīgā darba sistēma un pēc nepieciešamības nodrošināta brīvprātīgo iesaiste novada lielajos Izglītības darba un jaunatnes lietu (no Tiek pildīts atbilsši m 48

49 plānotie izglītības, kultūras un sporta pasākumos. izpildīts: nodrošinātas prakses 40 jauniešiem. Līdz gadam plānots: kopā no līdz gadam plānots, ka prakse dažādās aktivitātēs tiks nodrošināta 120 jauniešiem (katru gadu 20 jauniešiem.). speciālists ilgtermiņa uz ). par em Dažādu koncertu, festivālu, konkursu, izstāžu, meistarklašu organizēšana Ādažu novadā (Vokālās mūzikas un dejas mākslas konkursa festivāla - organizēšana) VTP Organizēts Vokālās mūzikas un dejas mākslas konkurss festivāls, meistarklasēm piesaistīti Latvijā pazīstami mākslinieki. Koncepcija precizēta. Bija paredzēts organizēt klavierspēles festivālu, bet šobrīd situācija ir tāda, ka Latvijā klavierspēles festivālu ir daudz, tāpēc pieņemts lēmums nomainīt festivāla profilu Vokālās mūzikas un Dejas mākslas konkurss festivāls, padarot unikālu un ieņemot ĀMMS par em. Tiek pildīts atbilsši m 49

50 plānotie konkurētspējīgāku vietu Latvijas festivālu kontekstā gadā tika aprobēta Vokālās mūzikas un dejas mākslas konkursa festivāla koncepcija. Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ir ļoti liels un prognozējams pieaugums, pieņemts lēmums gadā atdalīt māklsas virzienus un realizēt sekojošus projektus: 1) Jaunrades konkurss Skaņuraksti Ādažos, 2) Māklsas konkurss Gaujas mozaīka Ādažos, 3) Dejas mākslas festivāls, 4) Vokālās mūzikas festivāls, 5) Meistarklases Kamermūzika, 6) Mākslas izstādes. Kultūras centrā kultūras pasākumi notiek atbilsši budžeta 50

51 plānotie līdzekļiem. Līdz gadam plānots: katru gadu organizēt jaunrades konkursu Skaņuraksti Ādažos (2019. ), katru gadu organizēt mākslas konkursu Gaujas mozaīka Ādažos (2019. ), katru gadu organizēt Dejas mākslas festivālu (2019. ), katru gadu organizē Mākslas izstādes (2019. ), organizēt meistarklases Kamermūzika (2020.), organizēt Vokālās mūzikas festivālu (2021.) Iegādāties muzejam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi VTP x x Novada muzejs aprīkots ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un par Tiek pildīts atbilsši m 51

52 plānotie līdzekļiem un aprīkojumu. Atbilsši katra gada apstiprinātajam galerijas budžetam. izpildīts: nomainīta nokalpojusī projekra InFocus lampa, mainīts Cietais disks daram (skārienjūtīgais) galerijā un veikta tehniskā apkope-remonts. Līdz gadam plānots: Skārienjūtīgo ekrānu Vēstures galerijā programmas atjaunošana un mūsdienīga dizaina par Ādažu novadu, izstrāde. mākslas galerija em Izstrādāt projektus laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krass ierīkošanai VTP6 x x Izstrādāti projekti laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krass ierīkošanai. pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā. Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, par em. Tek pildīts atbilsši m Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas VTP6 x x Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas Gaujas ilgtspējīgas 52

53 plānotie krass izveide vietas Gaujas krass. attīstības biedrība, Konkursa Sakopta vide Ādažu novadā īstenošana Pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības īstenošana Garkalnes ciemā VTP VTP VTP Izsludināts konkurss Sakopta vide Ādažu novadā. Apbalvoti konkursā Sakopta vide Ādažu novadā iesniegtie darbi. izpildīts: konkurss organizēts 2015.gadā (8 dalībnieki), 2016.gadā (4 dalībnieki) 2017.gadā (3 dalībnieki), 2018.gadā (2 dalībnieki). Veikti pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā. Vērtēšanas komisija SIA Ādažu Ūdens SIA Ādažu Ūdens (no ilgtermiņa uz ). Precizētas indikatīvās izmaksas. par em. (no Regulāri uz ).. (no uz ) Pašvaldības VTP Ķiršu ielas Precizētas Pārcelts Tiek pildīts atbilsši m Tiek pildīts atbilsši m Tek pildīts atbilsši m Pārcelts izpildes termiņš 53

54 ielu segumu atjaunošana (Ķiršu iela) plānotie rekonstrukcija (0,8 km). Izstrādāts TP. Izbūvēts bena bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma vecobojā armatūru nomaiņa. Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. izpildīts: uzsākta projektēšana. Līdz 2020.gadam plānots: pabeigt būvdarbus. indikatīvās izmaksas. (no uz ). par em. izpildes termiņš Citu ielu un ceļu atjaunošanas projektu īstenošana VTP x x Īstenoti projekti ceļu un ielu atjaunošanai (Luksti). pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā. par em. Tiek pildīts atbilsši m Šķērsojuma pie A1 izbūve pie kokaudzētavas VTP2 100 Izbūvēts viadukts pie kokaudzētavas uz A1., Būvvalde (no ilgtermiņa uz 54

55 plānotie ) Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Muižas VTP2 100 Izbūvēts viadukts pie Muižas uz A1., Būvvalde Nav veiktas Auceļa izbūve paralēli Tallinas šosejai VTP2 100 Nav plānots īstenot Izbūvēts auceļš paralēli Tallinas šosejai. Paredzēts teririjas plānojumā. Projektu nevada Būvvalde., Būvvalde Precizēta par termiņu (no uz Nav plānots īstenot ). Atcelts un netiks pildīts Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve līdz Ataru ceļam VTP2 100 Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš līdz Ataru ceļam. Paredzēts teririjas plānojumā. Projektu nevada Būvvalde., Būvvalde Nav veiktas Smilgu ielu sarkano līniju noteikšana VTP Izpildīts. Noteiktas Smilgu ielu sarkanās līnijas. Risināts teririjas plānojumā. Būvvalde par em. Izpildīts Upmalu ielu sarkano līniju noteikšana VTP Izpildīts. Noteiktas Upmalu ielu sarkanās līnijas. Risināts teririjas plānojumā. Būvvalde par Izpildīts 55

56 Baltezera ielu sarkano līniju noteikšana Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana Garkalnes ciema ielu sarkano līniju noteikšana plānotie VTP Izpildīts. Noteiktas Baltezera ielu sarkanās līnijas. Risināts teririjas plānojumā. VTP Izpildīts. Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās. Risināts teririjas plānojumā. VTP Izpildīts. Noteiktas Garkalnes ciema ielu sarkanās līnijas. Risināts teririjas plānojumā. Būvvalde Būvvalde Būvvalde em. par em. pasākuma Id.Nr. par em. par em Pašvaldības VTP Teririja kļuvusi ĀPP, AID Precizēta Izpildīts Izpildīts Izpildīts Tiek pildīts atbilsši 56

57 policijas iecirkņa tuvumā esošās teririjas labiekāršana plānotie apzaļumota, ierīkoti soliņi. Pievilcīgāka vide. par atbildīgajiem. m Aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai VTP Īstenotas aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (s plākšņu izviešana uz aizsargdambja, Ūdensrožu parkā, poligona teririjā). AID, Būvvalde Precizēta par atbildīgajiem. Tiek pildīts atbilsši m Diennakts traumpunkta izveide VTP Izveidots diennakts traumpunkts. pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz gadam. PSIA Ādažu slimnīca par em Diennakts dežūrārsta pakalpojumu pieejamības nodrošināšana VTP Nodrošināti diennakts dežūrārsta pakalpojumi. pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz gadam. PSIA Ādažu slimnīca par em. 57

58 plānotie Neatliekamās medicīniskās palīdzības izveidošana VTP Izveidota neatliekamā medicīniskā palīdzība. pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz gadam. PSIA Ādažu slimnīca par em Dzemdību nodaļas izveide VTP Izveidota dzemdību nodaļa. pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz gadam. PSIA Ādažu slimnīca par em Slimnīcas fasādes atjaunošana VTP Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde. izpildīts: veikta ēkas tehniskā apsekošana, noteiktas fasādes atjaunošanas provizoriskās izmaksas. Līdz gadam plānots: atjaunot slimnīcas ēkas fasādi. PSIA Ādažu slimnīca Precizētas indikatīvās izmaksas. par em. Tiek pildīts atbilsši m Slimnīcas aunomās apkures VTP Izveidota aunomās apkures sistēma. PSIA Ādažu slimnīca Nav veiktas. 58