2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2020

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2020"

Transkripts

1 AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 22 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi. Pārskatā ir ietverta apkopota informācija par uzņēmuma darbību no līdz

2 Informācija par sabiedrību Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma juridiskais statuss Reģistrācijas Nr., vieta un datums Adrese Valdes locekļi un to ieņemamais amats Padomes locekļi un to ieņemamais amats Pārskata periods Ziņas par akcionāriem BTA Baltic Insurance Company Apdrošināšanas akciju sabiedrība , reģistrēta Rīgā, Latvijā 214. gada 28. oktobrī Sporta 11, Rīga,, LV113 Wolfgang Stockmeyer Valdes priekšsēdētājs Oskars Hartmanis Valdes priekšsēdētāja vietnieks Evija Matveja Valdes loceklis Tadeuš Podvorski Valdes loceklis Peter Franz Hoefinger Padomes priekšsēdētājs Franz Fuchs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Elisabeth Stadler Padomes priekšsēdētāja vietniece Jan Bogutyn Padomes loceklis Artur Borowinski Padomes loceklis Akcionārs Akciju skaits % īpatsvars VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe % Balcia Insurance SE % % Kopā: Akcijas nominālvērtība EUR 1. Parakstītais pamatkapitāls EUR Apmaksātais pamatkapitāls EUR Ārvalstu filiāles, Igaunija 2

3 Bilances pārskats Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās Iepriekšējā pārskata gada beigās Nemateriālie aktīvi Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā Kopā saistības Kopā kapitāls un rezerves, un saistības Pārskata perioda beigās Pozīcijas nosaukums Materiālie aktīvi Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi Nodokļu aktīvi Cedētās pārs un retrocesijas līgumi Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Kopā aktīvi Kapitāls un rezerves Apdrošināšanas un pārs saistības Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā Uzkrājumi Nodokļu saistības Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 3

4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā ( ) ( ) ( ) ( ) (79 785) (22 497) ( ) ( ) (63 315) (1 473) (6 61) ( ) ( ) ( ) Pārskata perioda peļņa/zaudējumi Pārskata perioda pārējie apvienotie ienākumi ( ) Pozīcijas nosaukums Nopelnītās prēmijas Citi tehniskie ienākumi, neto Piekritušās atlīdzību prasības, neto Izmaiņas dzīvības s tehniskajās rezervēs, neto Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs Gratifikācijas, neto Neto darbības izdevumi Citi tehniskie izdevumi, neto Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas naudas maksājumi Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Neto peļņa/zaudējumi finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi Nolietojums Vērtības samazināšanās zaudējumi vai vērtības samazinājuma apvērse Negatīvā nemateriālā vērtība Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti izmantojot pašu kapitāla metodi Pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas Uzņēmumu ienākuma nodoklis 4

5 Apdrošinātāja pārskats par parakstītajām s prēmijām, izmaksātajām s atlīdzībām un neto darbības izdevumiem sadalījumā pa s veidiem Parakstītās prēmijas, bruto Pozīcijas nosaukums Nedzīvības Kopsumma Izmaksātās atlīdzības, bruto Latvijā noslēgtie līgumi t.sk. ar fiziskajām personām noslēgtie līgumi Sauszemes transporta Dzelzceļa transporta Gaisakuģu (14 249) Kredītu Galvojumu Dažādu finansiālo zaudējumu Juridisko izdevumu Palīdzības Veselības Kravu Īpašuma pret uguns un dabas stihiju postījumiem un citiem zaudējumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības, t.sk. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības Vispārējās civiltiesiskās atbildības Neto darbības izdevumi Kuģu Latvijā noslēgtie līgumi t.sk. ar fiziskajām personām noslēgtie līgumi Nelaimes gadījumu Kopsumma

6 Sauszemes transporta Dzelzceļa transporta Gaisakuģu Juridisko izdevumu Palīdzības (22.64) (13.97) (89.52) (17.57) (7.83) (11.31) Dažādu finansiālo zaudējumu Galvojumu Kredītu Vispārējās civiltiesiskās atbildības Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības, t.sk. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā Īpašuma pret uguns un dabas stihiju postījumiem un citiem zaudējumiem Kravu Kuģu Veselības Zaudējumu rādītājs (%) Izdevumu rādītājs (%) Kombinētais rādītājs (%) Nelaimes gadījumu Pozīcijas nosaukums Pārskata periodā Apdrošinātāja darbības rādītāji sadalījumā pa s veidiem Apdrošināšanas veida, kurā apdrošinātājs saņēmis licenci, nosaukums 6

7 Pārskats par apdrošinātāja pašu kapitāla un maksātspējas kapitāla prasības aprēķinu N.p.k. Pozīcijas nosaukums Pārskata periodā Pamata pašu kapitāls 2 Atskaitījumi par līdzdalību finanšu iestādēs un kredītiestādēs 3 Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiem (1. 2.) Papildu pašu kapitāls kopā 5 Pieejamais un izmantojamais pašu kapitāls Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību Maksātspējas kapitāla prasība Minimālā kapitāla prasība Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret maksātspējas kapitāla prasību Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālo kapitāla prasību % 292% 7

8 Būtiskākie sadarbības partneri Pārapdrošinātāji Pārapdrošinātājs VIG RE ZAJISTOVNA, A.S. VIENNA INSURANCE GROUP AG SWISS RE EUROPE S.A. R+V VERSICHERUNG AG SCOR SE HANNOVER RÜCK SE POLISH RE ATRADIUS RE Pārapdrošinātāja reitings Reitingu piešķīrusī aģentūra Pārapdrošinātāja reģistrācijas vieta (valsts) A+ A+ AAAAAAAAAA A.M.Best A.M.Best Čehija Austrija Luksemburga Vācija Francija Vācija Polija Īrija 8

9 Apdrošināšanas un pārs brokeri Brokeris ATTOLLO BROKERS SIA SAGAUTA, UADBB IIZI KINDLUSTUSMAAKLER AKTSIASELTS AS APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS SIA R&D APDROŠINĀŠANAS BROKERS SIA LEGATOR, UADBB RIZIKOS CESIJA,UADBB SOCIALINES GARANTIJOS,UADBB BROKERU AĢENTŪRAROOT SIA DRAUDIMO BITES, UADBB INSURANCE BROKERS GROUP,UADBB PERLO DRAUDIMO BROKERIS,UADBB DRAUDIMO BROKERIU ALJANSAS, UADBB ODINEJA,UAB EURORISK LATVIA SIA FT BROKER, UADBB MARINE INSURANCE SERVICES SIA AON BALTIC LATVIJAS FILIĀLE UADBB INVESTICIJU BROKERIS, UADBB MARSH SIA AON Benfield Guy Carpenter Pakalpojuma veids Reģistrācijas vieta (valsts) Igaunija Pārs starpniecība Pārs starpniecība Vācija Vācija 9

10 Darbības stratēģija un mērķi 22. gadam 22.gada otrais ceturksnis ieviesa izmaiņas daudzos procesos visā Baltijā. Koronavīrusa izraisītās slimības Covid19 izplatība visā pasaulē pārbaudīja arī Sabiedrības gatavību ātrai reakcijai un spējai pielāgoties jauniem apstākļiem, ko Sabiedrība īstenoja pateicoties tehnoloģiskajai attīstībai jau iepriekš. Neskatoties uz sīvajiem konkurences apstākļiem Baltijas s tirgū, Sabiedrība ir spējusi uzrādīt pēc iespējas labāko rezultātu, kas panākts ar lieliskiem rezultātiem tādos brīvprātīgajos s veidos, kā Veselības un Īpašuma. Lai izvērtētu iespējamos Covid19 ietekmes scenārijus un pārliecinātos par spēju nodrošināt pietiekamu likviditāti un maksātspējas līmeni, BTA pastāvīgi sekoja līdzi s tirgus attīstībai un bruto parakstīto prēmiju apjoma dinamikai, kā arī veica dažādus stresa testus. Sabiedrība saglabā pozitīvu skatu nākotnē un prognozē nozares atgūšanos turpmākajos periodos. Tādēļ Sabiedrības viens no galvenajiem fokusiem šobrīd ir iesākto projektu realizēšana, kas nodrošinās vēl augstāku attīstības līmeni tehnoloģiju jomā, saglabājot tik pat izcilu, ātru un ērtu klientu apkalpošanas līmeni dažādos pārdošanas kanālos, ņemot vērā šī brīža situāciju pasaulē ar Covid19 izplatību. Šī gada otrajā ceturksnī Sabiedrība turpināja darbu pie vairāku iekšējo procesu sakārtošanas, kas ietvēra arī jaunas stratēģijas apstiprināšanu. Sabiedrība definēja Līdztiesības stratēģiju nākamajiem trīs gadiem, kas nosaka iespēju Sabiedrības darbiniekiem saņemt vienlīdzīgas tiesības, iespējas sabalansēt darba un brīvo laiku, kā arī iegūt starptautisku pieredzi. Sabiedrība turpina arī aktīvi realizēt vispārīgās stratēģijas pamatprincipus, vēršot uzmanību uz inovācijām un personāla attīstību. Sabiedrība tiecas būt par atpazīstamāko apdrošinātāju klientiem un sadarbības partneriem. Tāpat Sabiedrība turpina attīstīt Korporatīvās sociālās inovācijas stratēģijas prioritāros virzienus veselība, sociālā attīstība un māksla. Stratēģijas īstenošanas procesā plānotas jaunas, inovatīvas, sabiedrībai un darbiniekiem vērtīgas aktivitātes. Sabiedrība arī plāno turpināt stiprināt tās s portfeli, diversificējot un palielinot brīvprātīgās s veidu īpatsvaru, it īpaši Īpašuma, KASKO un Nelaimes gadījumu s veidos. Sabiedrībai arī ir svarīgi ātri un kvalitatīvi pieņemt lēmumus atlīdzību noregulēšanas procesā, kas vēl vairāk uzlabo klientu vajadzību izpildi. 1

11 Uzņēmuma struktūrvienības un filiāles Klientu apkalpošanas vietas, kur iespējams saņemt BTA s pakalpojumus. Ārvalstu filiāles: Igaunijā Lietuvā 11