SIA Sporta centrs "Mežaparks" Finanšu pārskats uz

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SIA Sporta centrs "Mežaparks" Finanšu pārskats uz"

Transkripts

1 Finanšu pārskats uz Rīga

2 Saturs Lpp. 1. Informācija par sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par. un. g 5 4. Bilance gada un gada 30.jūnijā 6 5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par. un. g 7 6. Pielikumi 8 2

3 Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas numurs,vieta un datums Reģistrācija Komercreģistrā Juridiskā un biroja adrese Sabiedrības pamatdarbība Sabiedrības dalībnieki Valde Grāmatvedības apkalpošana Pārskata periods Sabiedrība ar ierobežotu atbildību , Rīga, 1991.gada 6. decembrī gada 30. decembrī Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014 Sporta, atpūtas un kultūras darbība, Sporta objektu darbība (NACE 93.11) LR Izglītības un zinātnes ministrija kapitāla daļu turētāja ( daļas) Ieva Zunda, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi SIA "GRĀMATVEDĪBA & AUDITS" Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011 Reģ. Nr gada 1. janvāris gada 30.jūnijs 3

4 Par SIA "sporta centrs "Mežaparks"" Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks (turpmāk SC Mežaparks) 100% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija. SC Mežaparks pamatkapitāls ir EUR. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 euro. Īpašums ir ieguldīts SC Mežaparks pamatkapitālā. SC Mežaparks valde sastāv no viena valdes locekļa. Darbības veidu raksturojums un analīze SC Mežaparks mērķis ir veicināt Latvijas sportistu konkurētspēju pasaulē, nodrošinot augstas klases sportistu, jaunatnes sporta un sabiedrības vajadzībām, kā arī starptautiskām prasībām atbilstošu sporta bāzi. SC Mežaparks darbojas sporta objektu nozarē piedāvājot sporta zāles, trenažieru zāles, āra tenisa kortu un pludmales volejbola/ tenisa laukumu nomas pakalpojumus. Klientiem papildus tiek piedāvāti viesnīcas, nekustamā īpašuma iznomāšanas, pārvaldīšanas un cita veida pakalpojumi. SC Mežaparks atrašanās vieta ir Roberta Feldmaņa iela 8 un 11, Rīga. Tās īpašumā ir zeme 4,0565 ha platībā un nekustamais īpašums sporta centra ēka ar viesnīcas un administratīvajām telpām, kuru kopējā platība ir 4302,5 m², rehabilitācijas centra ēka - 823,8 m² un vairākas saimniecības ēkas. Sporta centra teritorijā ir izvietoti 4 tenisa korti, 2 pludmales sporta laukumi. Savukārt Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centrs (turpmāk Burāšanas bāze) ar divām administratīvajām ēkām, laivu ēlingu un garāžu atrodas Pāvu ielā 14 b un c, Rīgā ar kopējo zemes platību 2568 m² gada II.cetruksnis sākās līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī saistībā ar Covid-19 un līdz ar to noteiktiem ierobežojumiem. Uzņēmumam nācās pārtraukt sporta pakalpojumu sniegšanu. Kā arī viesnīcas pakalpojuma pieprasījums samazinājās līdz minimumam. Ņemot vērā minēto, uzņēmuma darbība tika nedaudz pārstrukturizēta, attiecīgi uzsvaru liekto uz drošu darba vidi un klientu apkalpošanu. Iestājoties siltākiem laika apstākļiem tika nodrošināta āra sporta laukumu darbība - tenisa un pludmales volejbolā. Sākoties vasaras sezonai un skolēnu brīvlaikam, bija jūtama interese par dienas nometņu organizēšanas iespējām bērniem, kur plašā SC Mežaparks un Burāšanas bāzes teritorijās bija gana piemērotas un drošas vides šādu pasākumu organizēšanai. Šajā ceturksnī turpinājās energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi ēkas daļā, kur izvietots sporta centrs. Savukārt tika pārtraukti un atlikti plānotie remontdarbi attiecīgi konferenču zālē un sporta zālē. III ceturksnī tiks turpināti būvdarbi sporta centra ēkā energoefektivitātes uzlabošanas projekta ietvarā. Lai arī ar Covid-19 radītie apstākļi un izdotie normatīvie akti ir būtiski ietekmējuši uzņēmuma saimniecisko darbību, SC Mežaparks turpina savu darbību, meklējot jaunus risinājumus pakalpojumu piedāvāšanā un klientu piesaistē, tai skaitā nodrošinot veselībai drošus pakalpojumus gada 30.jūnijā ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.365, kura ietvarā tika noteikta vairāku valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu realizācija, tai skaitā palielināt SC Mežaparks pamatkapitālu par EUR , ar mērķi veikt energoefektivitātes pasākumus ēkas daļā, kur izvietota viesnīca, konferenču zāle, kafejnīca un biroju telpas. Ņemot vērā šo lēmumu, III.ceturksnī norisināsies intensīvs darbs pie minētā projekta realizācijas. Valdes loceklis Ieva Zunda 2020.gada 30.augustā 4

5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins par. un. Piezīmes EUR EUR Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 ( ) ( ) Bruto peļņa vai zaudējumi Administrācijas izmaksas 3 (58 350) (63 869) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 (42 228) (51 370) Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (29 922) Uzņēmumu ienākuma nodoklis 6 (14) (22) Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (29 936) Pielikumi no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Valdes loceklis Ieva Zunda gada 30.augustā 5

6 Bilance gada un gada 30.jūnijā AKTĪVS Piezīmes.. Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncensijas, patentes, licences, programmas - - Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi Zemes gabali, ēkas un inženierbūves Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Krājumi kopā Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Debitori kopā Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvi kopā PASĪVS Piezīmes.. Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ( ) ( ) b)pārskata gada nesadalītā peļņa (29 936) Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori Citi aizņēmumi Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā Pasīvi kopā Pielikumi no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Valdes loceklis Ieva Zunda gada 30.augustā 6

7 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par. un. Izmaiņu veidi Akciju vai daļu kapitāls Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada peļņa Kopā Atlikums uz ( ) gada peļņa (1 263) gada peļņa Atlikums uz ( ) gada peļņa (749) gada 1.pusgada peļņa - - (29 936) (29 936) Atlikums uz ( ) (29 936) Pielikumi no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Valdes loceklis Ieva Zunda gada 30.augustā 7

8 Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par. un. Pārējie pakalpojumi(dzērienu, preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma, apsaimniekošanas pakalpojumi) Kopā Neto apgrozījums Viesnīcas pakalpojumi Telpu noma Sporta zāles, trenažieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma Zemes noma Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums *Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi Veļas mazgāšanas izmaksas Apdrošināšana Komunālie pakalpojumi Sakaru izdevumi Personāla izmaksas Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi) Kopā

9 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums Profesionālie pakalpojumi Sakaru pakalpojumi Biroja izdevumi Transporta izdevumi Reklāmas izmaksas Reprezentācijas izdevumi Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas Remontu izdevumi Citas administrācijas izmaksas Kopā Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Ieņēmumi no saņemtā finansējuma burāšanas sporta bāzes uzturēšanai, komunālo pakalpojumu segšanai un infrastruktūras attīstībai Ieņēmumi no saņemtā finansējuma rekonstrukcijai (PL nolietojuma daļa) 3. Administrācijas izmaksas Personāla izmaksas Komunālie pakalpojumi Bankas pakalpojumi EUR EUR Ieņēmumi no šaubīgo debitoru atgūšanas Kopā

10 5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Samaksātās soda naudas 55 5 Burāšanas sporta bāzes uzturēšanas izdevumi, komunālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstības izdevumi Personāla izmaksas energoefektivitātes projektam Pamatlīdzekļu nolietojuma daļa saskaņā ar saņemto finansējumu Pārējie Izdevumi energoefektivitātes projektam Pārējās izmaksas 26 Kopā Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu Kopā

11 Pielikums bilancei gada un gada 30.jūnijā 7. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi.. Nemateriālie ieguldījumi - - Zeme, ēkas un inženierbūves Pārējie pamatlīdzekļi Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas Kopā Krājumi.. Izejvielas, materiāli (degviela) Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni Kopā Pircēju un pasūtītāju parādi.. Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem tai skaitā Šaubīgie debitori (7 210) (7 363) Kopā Citi debitori.. Norēķini ar norēķinu karti Avansa maksājumi par pakalpojumiem Norēķini ar personālu Kopā Nākamo periodu izmaksas.. Apdrošināšanas izdevumi Citi administrācijas izdevumi Kopā Postenī norādītas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem. 11

12 12. Uzkrātie ieņēmumi.. Pakalpojumi, kas sniegti pārskata gadā Kopā Naudas līdzekļi.. Naudas līdzekļi norēķinu kontos: Naudas līdzekļi kasē Maiņas nauda un naudas atlikums EKA Kopā Pamatkapitāls Sabiedrības pamatkapitāls gada 30.jūnijā ir EUR , kas sastāv no daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR Nākamo periodu ieņēmumi.. Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtais finansējums No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemtais finansējums Kopā ilgtermiņa daļa Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtais finansējums Par telpu nomu Kopā īstermiņa daļa

13 16. Citi aizņēmumi Norēķini par sakaru tehnikas nomaksas līgumiem (ilgtermiņa daļa) Norēķini par sakaru tehnikas nomaksas līgumiem (īstermiņa daļa) Kopā gadā Sabiedrība ir noslēgusi vairākus līgumus par sakaru tehnikas iegādi uz nomaksu. 17. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.. Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem Kopā Pārējie īstermiņa kreditori.. Saņemtās drošības un garantijas naudas Norēķini par darba alga Pievienotās vērtības nodoklis Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Riska nodeva 7 5 Uzņēmumu ienākuma nodoklis 6 9 Kopā Uzkrātās saistības.. Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu Par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem Kopā Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits Vidējais nodarbināto skaits Pielikumi no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Valdes loceklis Ieva Zunda gada 30.augustā 13