SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU SIGULDAS SPORTA SERVISS (Maza sabiedrība)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU SIGULDAS SPORTA SERVISS (Maza sabiedrība)"

Transkripts

1 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU SIGULDAS SPORTA SERVISS (Maza sabiedrība) Reģ. Nr STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS 2020.gada 31.martā SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMA PIEMĒROŠANAS MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM Nr.775 Siguldā,

2 SATURA RĀDĪTĀJS Lpp. Bilance 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Naudas plūsmas pārskats 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 7 Finanšu pārskata pielikums 8 Vadības ziņojums 21-2-

3 BILANCE AKTĪVS Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Piezīme Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi Nekustamie īpašumi a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības izmaksas Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par krājumiem Krājumi kopā Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Debitori kopā Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvs kopā Pārskata pielikums no lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa Elīna Sofija Kalēja Valdes locekle Aiga Benefelde Galvenā grāmatvede Siguldā, 2020.gada 30.aprīlī -3-

4 BILANCE PASĪVS Pašu kapitāls Piezīme Akciju vai daļu kapitāls ( pamatkapitāls) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve - - Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 12 ( ) ( ) Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi (21 788) Pašu kapitāls kopā Kreditori Ilgtermiņa kreditori Citi aizņēmumi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori Citi aizņēmumi Norēķini par saņemtajiem avansiem Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Uzkrātās saistības Nākamo periodu ieņēmumi 95 Īstermiņa parādi kopā Kreditori kopā Pasīvs kopā Pārskata pielikums no lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa Elīna Sofija Kalēja Valdes locekle Aiga Benefelde Galvenā grāmatvede Siguldā, 2020.gada 30.aprīlī - 4 -

5 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas) Neto apgrozījums Piezīme b) no citiem pamatdarbības veidiem Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 22 ( ) ( ) Bruto peļņa vai zaudējumi Pārdošanas izmaksas 23 (13 291) (18 791) Administrācijas izmaksas 24 (29 460) (26 900) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 26 (9) (984) Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu - (23) Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi Pārskata pielikums no lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa Elīna Sofija Kalēja Valdes locekle Aiga Benefelde Galvenā grāmatvede Siguldā, 2020.gada 30.aprīlī - 5 -

6 Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzies 2020.gada 31.martā (pēc tiešās metodes) Pamatdarbības naudas plūsma Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+) Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas radniecīgām personām (+) Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējie pamatdarbības izdevumi (-) ( ) ( ) Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējie pamatdarbības izdevumi radniecīgām personām (-) ( (17 127) Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) Pārējie pamatdarbības izdevumi (-) (965) (2 584) Izdevumi Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem (24) (45) Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (14 040) (7 512) Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-) (14 040) (7 512) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas (+) Finansēšanas darbības naudas plūsma - - Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai - - Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam - - Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts - - Naudas līdzekļu neto pieaugums (+), vai samazinājums (-) Naudas līdzekļu un tās ekvivalentu atlikumus pārskata perioda sākumā** Naudas līdzekļu un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās** ** Naudas līdzekļu atlikums var nesakrist ar bilances posteni nauda par naudas ekvivalentu atlikumu, kas ir iekļauti kādā citā bilances postenī. Pārskata pielikums no lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa Elīna Sofija Kalēja Valdes locekle Aiga Benefelde Galvenā grāmatvede Siguldā, 2020.gada 30.aprīlī - 6 -

7 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Pamat kapitāls Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā ( ) ( ) ( ) Palielināts pamatkapitāls Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve - (315) - - (315) Iepriekšējā pārskata gada peļņa attiecināta uz iepriekšējo gadu rezultātu - - ( ) Pārskata perioda peļņa (21 788) (21 788) ( ) (21 788) ( ) (21 788) Palielināts pamatkapitāls Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Iepriekšējā pārskata gada peļņa attiecināta uz iepriekšējo gadu rezultātu - - (21 788) Pārskata perioda peļņa ( ) Pārskata pielikums no lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa Elīna Sofija Kalēja Valdes locekle Aiga Benefelde Galvenā grāmatvede Siguldā, 2020.gada 30.aprīlī - 7 -

8 FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 1. Vispārīga informācija Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas numurs, vieta un datums Reģistrēts komercreģistrā Darbības veids pēc NACE klasifikācijas koda SIGULDAS SPORTA SERVISS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU , , Rīga , apliecības numurs C49919 Sporta objektu darbība ( red.) Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90.) Nodokļu maksātāja kods , PVN maksātājs no Juridiskā un Pasta adrese A.KRONVALDA 7A,SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150 Sabiedrības dalībnieki Siguldas novada Dome 100 % Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 Valde Atbildīgais par grāmatvedības kārtošanu ELĪNA SOFIJA KALĒJA valdes locekle, amatā no (UR reģistrēts no ) Aiga Benefelde, sabiedrības galvenā grāmatvede Pārskata periods Revidents: Starpperioda finanšu pārskats nav revidēts - 8 -

9 Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Par grāmatvedību un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un atbilstoši MK noteikumiem Nr.775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi. Šis zvērināta revidenta nepārbaudīts finanšu pārskats ir sagatavots, piemērojot tos pašus grāmatvedības un uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2019.gada finanšu pārskatus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts pēc izdevumu funkcijām. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes. Finanšu pārskata pielikumā datu salīdzināmības nolūkos sabiedrības finanšu rādītāji papildus tabulās un peļņas un zaudējumu aprēķina posteņiem tiek sadalīti atbilstoši to rašanās vietām - Sabiedrības struktūrvienībām. Fischer Slēpošanas centrs turpmāk FSC Siguldas Pilsētas trase turpmāk SPT Siguldas Sporta centrs turpmāk SSC Siguldas Sporta diagnostika turpmāk SSD Administrācija administrācijas izmaksu sadalījums atspoguļots atbilstoši vidējam neto apgrozījuma īpatsvaram struktūrvienībās 2019.gada pārskatā 15% (FSC) / 20% (SPT) / 65% (SSC). Grāmatvedības politikas maiņa Sabiedrības vadība ir mainījusi grāmatvedības politiku attiecībā uz sacensību rīkošanas ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanu peļņas un zaudējumu aprēķinā. Izdevumi tiek pārcelti no posteņa Pārdošanas izmaksas uz posteni Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. Ieņēmumi tiek pārcelti no posteņa Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi uz posteni Neto apgrozījums. Salīdzinošie rādītāji ir attiecīgi pārklasificēti, lai nodrošinātu posteņu salīdzināmību. Postenis, kas tika labots Rādītāji finanšu pārskatā par gadu pirms izmaiņām/ labojuma, Izmaiņu/ labojumu korekciju summa, Rādītāji finanšu pārskata par gadu pēc izmaiņām/ labojuma, Bilances korekcija Pārdošanas izmaksas ( ) (69 641) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ( ) (32 835) ( ) (38 813) Neto apgrozījums

10 FSC SPT SSC Mārketings Administrācija Sporta diagnostika FSC SPT SSC Mārketings Administrācija Sporta diagnostika Informācija par personālu 1. Vidējais darbinieku skaits Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits periodā Personāla izmaksas Personāla izmaksas kopā, tai skaitā Darba alga Valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas Uzņēmējdarbības riska nodeva Tajā skaitā: Atlīdzība valdei Atlīdzība valdei Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei Kopā Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa Darba alga Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Kopā Mārketinga personāla darba samaksa Darba alga Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Kopā Administrācijas darba samaksa Darba alga Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Kopā

11 Personāla izmaksu sadalījums struktūrvienībās, netiešās administrācijas un mārketinga izmaksas attiecinātas procentuāli pēc vidējā 2019.gada apgrozījuma īpatsvara struktūrvienībās, FSC 15% / SPT 20% / SSC 65% Fischer centrs Sporta Pilsētas Sporta Fischer Pilsētas Sporta diagnostikas trase centrs centrs trase centrs centrs Sporta diagnostikas centrs Darbinieku algas un VSAOI iemaksas Mārketinga personāla algas un VSAOI iemaksas Administrācijas algas un VSAOI iemaksas Kopā

12 Pielikums bilancei 3. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem Nemateriālie ieguldījumi kopā Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus - - Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas Pārskata periodā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas Bilances vērtība Bilances vērtība gada 27.martā no Siguldas novada pašvaldības saņemta programmatūra Sporta Diagnostikas centra aparatūrai. Saņemtie nemateriālie ieguldījumi ieguldīti Sabiedrības pamatkapitālā, tā izmaiņas reģistrētas Uzņēmumu Reģistrā 2019.gada 5.aprīlī gada 16.augustā no Siguldas novada pašvaldības saņemta programmatūra Siguldas sporta centram. Saņemtie nemateriālie ieguldījumi ieguldīti Sabiedrības pamatkapitālā, izmaiņas reģistrētas Uzņēmumu Reģistrā 2019.gada 27. augustā gada 1. ceturksnī nemateriālie ieguldījumi netiek uzlaboti vai palielināti

13 4. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pamatlīdzekļu Pārējie pamatlīdzekļi, t.sk. Pārējie izveidošana un nepabeigto Nekustamie īpašumi Datortehnika un sakaru iekārtas pamatlīdze kļi un inventārs celtniecības objektu izmaksas Kopā Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus Vērtības samazinājumi Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Korekcijas par norakstīto pamatlīdzekļu vērtības samazinājumu Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas Bilances vērtība Bilances vērtība Sabiedrība pārskata periodā ir iegādājusies vairākus pamatlīdzekļus (baseina ratiņus sporta centram, pacēlāja āķus) saimnieciskās darbības nodrošināšanai par summu un saņēmusi no pašvaldības kā kustamās mantas ieguldījumu pamatkapitālā 1 pamatlīdzekli (automašīnu VW Caravelle) par summu Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā 2020.gada 10. februārī, pamatojoties uz 2019.gada 19.decembra Siguldas novada pašvaldības Domes lēmumu (Nr , 1). 5. Krājumi Pamatmateriāli Mazvērtīgais inventārs Mazvērtīgā inventāra vērtības samazinājums (60 353) (60 354) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par krājumiem Kopā

14 6. Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Radniecīgo sabiedrību parādu uzskaites vērtība Kopā Citi debitori Avansa maksājumi par pakalpojumiem Drošības nauda Citi debitori Kopā Nākamo periodu izmaksas Apdrošināšanas maksājumi Citi pārdošanas izdevumi Kopā Uzkrātie ieņēmumi Rēķini izrakstīti nākošajā pārskata periodā, par pārskata periodā sniegtajiem pakalpojumiem Tai skaitā: Rēķini radniecīgai sabiedrībai (Siguldas novada pašvaldība) Kopā Nauda Nauda kasē Nauda norēķinu kontā Kopā Daļu kapitāls Sabiedrības pamatkapitāls 2019.gada 31.decembrī ir Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā 2019.gada 5.aprīlī, pamatojoties uz 2019.gada 21.marta Siguldas novada pašvaldības Domes lēmumu (Nr.5, 1) gada 27. augustā Uzņēmumu reģistrā tika reģistrētas vēl vienas izmaiņas pamatkapitāla sastāvā. Pamatkapitāls tika palielināts par gada 10. februārī tika palielināts pamatkapitāls par summu saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Siguldas novada pašvaldības Domes lēmumu (Nr , 1)Pamatkapitāls sastāv no daļām ar vienas daļas nominālvērtību 1. Pamatkapitāla vienīgais īpašnieks 100% apmērā ir Siguldas novada pašvaldība Pamatkapitāls Pārskata gada laikā reģistrētais pamatkapitāla palielinājums Kopā

15 12. Nesadalītā peļņa vai zaudējumi Uzkrātie zaudējumi par iepriekšējiem pārskata periodiem ( ) ( ) Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (21 788) Kopā ( ) ( ) Pārskata perioda finanšu rezultāta sadalījums pa struktūrvienībām (pirms nodokļiem) Finanšu rezultāts pārskata periodam Struktūrvienība Peļņas/Zaudējumu izmaiņas, % FSC 0 (7 917) 100.0% SPT (18 805) % SSC % SSD (1 481) (3 521) Kopā % Pārskata periodā Sabiedrībai kopumā peļņa ir par procentiem mazāka kā iepriekšējā perioda 3 mēnešos. Tas izskaidrojams ar to, ka gada ziemā bija nelabvēlīgi apstākļi ziemas sporta bāžu darbībai. Ilgtermiņa kreditori 13. Citi aizņēmumi Ilgtermiņa aizņēmums, atmaksas galējais termiņš 2021.gads, ilgtermiņa postenī atmaksājamā summa pēc 2020.gada Kopā Aizdevumam saskaņā ar aizdevuma līgumu procenti netiek aprēķināti. 14. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Līgums par sniega lielgabalu un ūdens dzesētāju iegādi, atmaksas termiņš 2020.gads - - Līgums par nogāžu veidotāja Pisten Bully iegādi, atmaksas termiņš gads - - Līgums ar Siguldas novada pašvaldību par nekustamā īpašuma nomu Puķu ielā 4, Siguldā, atmaksas termiņš 2021.gads Līgums ar Siguldas novada pašvaldību par nekustamā īpašuma nomu Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, atmaksas termiņš gads Līgums ar Siguldas novada pašvaldību par kustamās mantas nomu Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, atmaksas termiņš gads Pārējie parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem - - Kopā

16 Īstermiņa kreditori 15. Citi aizņēmumi Ilgtermiņa aizņēmuma, 2020.gadā maksājamā summa Kopā No pircējiem saņemtie avansi Avansa maksājums no Siguldas novada pašvaldības deleģēšanas līguma ietvaros bilances datumā neto vērtībā Kopā Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Līgums par sniega lielgabalu un ūdens dzesētāju iegādi - - Līgums par nogāžu veidotāja Pisten Bully iegādi - - Līgums par nogāžu veidotāja Pisten Bully iegādi - - Pārējie norēķini par parādiem piegādātājiem un darbuzņēmējiem Līgums ar Siguldas novada pašvaldību par nekustamā īpašuma nomu Puķu ielā 4, Siguldā, īstermiņa postenī nesamaksātā summa 2018.gadā un uzkrātie parādi, t.sk. * Līgums ar Siguldas novada pašvaldību par nekustamā īpašuma nomu Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā īstermiņa postenī nesamaksātā summa 2018.gadā un uzkrātie parādi, t.sk. * Parāds par 2019.gadam uzkrāto summu Nesamaksātie gada nomas maksas rēķini gadam aprēķinātā uzkrātā parāda summa Līgums ar Siguldas novada pašvaldību par kustamā īpašuma nomu Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, īstermiņa postenī nesamaksātā summa 2019.gadā un uzkrātie parādi, t.sk. * Parāds par 2019.gadam uzkrāto summu Nesamaksātie gada nomas maksas rēķini gadam aprēķinātā uzkrātā parāda summa Pārējie norēķini ar Siguldas novada pašvaldību Kopā *Siguldas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra domes sēdes protokols nr , 26., Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā nomas maksas maksāšanas kārtība. Lēmumā noteikta maksāšanas kārtība nomas maksai, kas Sabiedrībai aprēķināta līdz 2018.gada 1. septembrim, tā tiek uzkrāta un maksājama vienmērīgās daļās nomas līguma termiņa laikā, to sākot maksāt pēc 2018.gada 1.septembra. 18. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pievienotās vērtības nodoklis Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Uzņēmuma ienākuma nodoklis - 24 Kopā

17 19. Pārējie kreditori Aprēķinātās, neizmaksātās darba algas par iepriekšējo mēnesi Pārējie kreditori Realizētās dāvanu kartes bilances datumā neto vērtībā Kopā Uzkrātās saistības Uzkrātās saistības piegādātājiem Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām Kopā

18 Pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķinam 21. Neto apgrozījums Apgrozījums ir gūtie ieņēmumi no Sabiedrības pamatdarbības trīs sporta infrastruktūras objektu - Fischer Slēpošanas centrs (FSC), Siguldas Pilsētas trase (SPT), un Siguldas Sporta centrs (SSC), pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa. Siguldas Pilsētas trases pakalpojumu pārdošanas ieņēmumi Fischer Slēpošanas centra pakalpojumu pārdošanas ieņēmumi Siguldas Sporta centra pakalpojumu pārdošanas ieņēmumi Sporta diagnostikas ieņēmumi Preču pārdošanas ieņēmumi Inventāra nomas ieņēmumi Ieņēmumi no telpu un zemes iznomāšanas Reklāmas ieņēmumi Ieņēmumi no pārējiem pakalpojumiem Ieņēmumi no ES projektiem Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas pašvaldībai Ieņēmumi no sacensību rīkošanas Kopā Neto apgrozījums FSC SPT SSC Kopā FSC SPT SSC Kopā Ieņēmumi no pamatdarbības Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas pašvaldībai Kopā Ieņēmumu īpatsvars struktūrvienībai sabiedrībā 11.39% 2.45% 86.16% 10.64% 26.28% 63.08% Apgrozījuma izmaiņas pret % % -4.36% % Pamatdarbības ieņēmumu izmaiņas pret gadu % -92.0% -2.91% % Neto apgrozījums pret attiecīgu iepriekšējā gada pārskata periodu sabiedrībā kopumā ir samazinājies par %. Neto apgrozījuma samazinājums skaidrojams ar 2019/2020. gada ziemas nelabvēlīgiem laikapstākļiem ziemas sporta veidiem gada 13. martā valstī tika pasludināta ārkārtēja situācija sakarā ar COVID-19 izplatību. Sabiedrība gada 13. martā slēdza peldbaseina un ūdens parka darbību, bet gada 16. martā tika slēgta arī pārējā sporta centra darbība, tādējādi pilnība apturot sabiedrības ieņēmumus

19 22. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksu apjomi starp struktūrvienībām ir diezgan atšķirīgi. Slēpošanas trasēs liela izmaksu daļa ir saistībā ar energoresursu, remontmateriālu un tehnikas izmaksām, Sporta centrā izmaksu galvenie posteņi ir energoresursi, telpu un teritorijas uzturēšana un iekārtu apkalpošana. Izejvielas un materiāli pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Preču pārdošanas izmaksas Pakalpojumu sniegšanas izmaksas Par darbiem un pakalpojumiem no ārienes Par saimniecisko līdzekļu un iekārtu uzturēšanu un remontiem Par slēpošanas trašu sagatavošanas tehnikas nomu - - Darbinieku algas VSAOI iemaksas no darbinieku algām Pārējās personāla izmaksas Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi Telpu uzturēšanas izdevumi Telpu un teritorijas uzkopšana Maksājumi par nomu pašvaldībai Apdrošināšanas izmaksas Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Elektrības ekspluatācijas izdevumi Maksājumi par zemes nomu Nekustamā īpašuma nodoklis par pārskata gadu Izdevumi sacensību organizēšanai un rīkošanai Kopā Pakalpojumu sniegšanas pašizmaksa sadalījumā pa struktūrvienībām Izdevumu īpatsvars struktūrvie nībai sabiedrībā Izmaiņas pret gadu FSC SPT SSC SSD Kopā FSC SPT SSC SSD Kopā % 8.62% 78.41% 2.47% % 22.9% 63.8% 1.0% % % -7.19% % % Pārdošanas izmaksas Mārketinga un reklāmas izdevumi Mārketinga personāla darba alga VSAOI iemaksas no mārketinga algām Izdevumi par biroja precēm Sakaru izdevumi Naudas apgrozījuma blakus izdevumi Pārējie pārdošanas izdevumi Kopā

20 Pārdošanas izmaksas sadalījumā pa struktūrvienībām Izdevumu īpatsvars struktūrvienībai sabiedrībā Izmaiņas pret 2019 FSC SPT SSC SSD Kopā FSC SPT SSC SSD Kopā % 11.64% 76.11% 0.13% 16.3% 14.7% 67.9% 1.1% % % % 24. Administrācijas izmaksas Administrācijas personāla darba alga VSAOI iemaksas no administrācijas algām Reprezentācijas izdevumi Juristu pakalpojumi Pārējās administrācijas izmaksas Kopā Administrācijas izmaksas sadalījumā pa struktūrvienībām (proporcija FSC 15%, SPT 20%, SSC 65%) FSC SPT SSC Kopā FSC SPT SSC Kopā Izmaiņas pret gadu +46.4% -27.8% +6.9% +9.5% 25. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Citi ieņēmumi Kopā Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sadalījumā pa struktūrvienībām FSC SPT SSC Kopā FSC SPT SSC Kopā Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi Samaksātās soda naudas un līgumsodi Izdevumi sacensību rīkošanai - - Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi Citi izdevumi Kopā

21 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas sadalījumā pa struktūrvienībām FSC SPT SSC Kopā FSC SPT SSC Kopā Galvenais grāmatvedis ir sagatavojis Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kurš beidzas gada 31.martā. Valde un galvenais grāmatvedis parakstījuši finanšu pārskatu gada 30.aprīlī. Elīna Sofija Kalēja Valdes locekle Aiga Benefelde Galvenā grāmatvede =

22 VADĪBAS ZIŅOJUMS 2020.gada 30.aprīlī Sabiedrības darbība Sabiedrības pamatdarbība ir sporta bāžu infrastruktūras apsaimniekošana un attīstība atbilstoši Siguldas novada administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēm, atbilstoši Siguldas novada pašvaldības apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem, atbilstoši sabiedrības statūtiem, kur kā galvenie mērķi ir izvirzīti: ziemas sporta veidu kalnu slēpošanas, snovborda un distanču slēpošanas attīstība Siguldas novadā, kā arī sporta, atpūtas un aktīva dzīvesveida infrastruktūras un pakalpojumu attīstība un sporta sacensību un citu pasākumu organizēšana. Uz šī ziņojuma pārskata perioda beigu datumu, sabiedrība apsaimnieko kopumā trīs sporta bāzes Siguldas Pilsētas trase, Fischer Slēpošanas centrs un Siguldas Sporta centrs. Siguldas Pilsētas trase ir kalnu slēpošanas trase - Latvijas sportiskākais, garākais un plašākais kalns Latvijā ar 350m un 200m garām trasēm un augstuma starpību 90m. Trase ir akreditēta FIS starptautisko sacensību organizēšanai un ik ziemu šajā trasē norit visas lielākās Latvijas un Baltijas mēroga kalnu slēpošanas sacensības. Pēc ienākumu struktūras, galvenais sporta bāzes ienākums ir lielā un mazā pacēlāja maksas. Kā papildus ienākums no kalnu slēpošanas inventāra noma, slēpju serviss, kā arī telpu noma kafejnīcai un daļēja teritorijas noma vasaras sezonā. Fischer Slēpošanas centra pamatdarbība ir distanču slēpošanas trase ziemā. Pateicoties saldējošai sistēmai, kas izbūvēta zem trases seguma, Fischer Slēpošanas centrā iespējams uzturēt sniega segumu un nepārtraukt trases darbību arī mainīgos laikapstākļos, kā arī uzsākt slēpošanas sezonu agrāk un noslēgt vēlāk kā citviet km garā, apgaismotā distanču slēpošanas trase Siguldā ir vienīgā tāda veida saldētā trase Austrumeiropā. Trase ir akreditēta FIS starptautisko sacensību organizēšanai. Galveno ienākumu veido Siguldas novada pašvaldības maksājumi par trases izmantošanu Siguldas novada izglītības iestāžu vajadzībām. Papildus ienākumi ir slēpošanas trases maksa individuāliem klientiem, inventāra noma, slēpju serviss, instruktori un citi papildus pakalpojumi. Siguldas Sporta centrs ir daudzfunkcionāls sporta centrs, kur pieejams lielais un mazais peldbaseins, Ūdens atrakciju un atpūtas parks, multifunkcionāla sporta zāle ar skatītāju tribīni, spēka un smagatlētikas zāles, 2 vingruma zāles, 100 metrus garš, iekštelpu sintētiskais skrejceļš. Pamatdarbības ienākumus veido Siguldas novada pašvaldības maksājumi par peldbaseina, sporta zāles un skrejceliņa izmantošanu Siguldas novada izglītības iestāžu vajadzībām, individuālu klientu maksājumi par ūdens atrakciju parka, spēka zāles, peldbaseina un citu pakalpojumu izmantošanu. Papildus pamatdarbības ienākumiem, sporta bāze gūst ienākumus no telpu nomas bērnu un profesionālu sportistu treniņnometnēm, sporta preču un suvenīru veikaliņa, kafejnīcas telpu nomas un citu telpu nomas. Pārskata periodā struktūrvienības Siguldas Sporta centrs pakalpojumi kopējā pakalpojumu grozā sastāda 65%, Siguldas Pilsētas trases pakalpojumi - 20% un Fischer Slēpošanas centra pakalpojumi - 15%. Informācija par sabiedrības pamatkapitālu Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir (viens miljons divi simti deviņdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrpadsmit euro), kas sastāv no daļām ar 1 nominālvērtību katra. Sabiedrības darbība pārskata periodā Sabiedrība darbojas kopš gada 21.septembra. Šo gadu laikā sabiedrība ir ieņēmusi savu vietu ziemas sporta nozarē un uzkrājusi pieredzi gan ikdienā apkalpojot individuālus klientus, gan nodrošinot treniņu

23 procesus sportistiem no Siguldas sporta skolas, sporta klubiem, nacionāla un starptautiska mēroga sporta organizācijām, gan organizējot nacionāla un starptautiska līmeņa sacensības. Šajā pārskata periodā Fischer Slēpošanas centrs un Siguldas Pilsētas trase ieguva nacionālās sporta bāzes statusu, kas ir ne tikai līdzšinējā darba kvalitātes apliecinājums, bet arī potenciāls nākotnē rast jaunus finanšu avotus sporta bāžu attīstībā. Sabiedrības darbībā 2020.gada pirmajos trijos mēnešos, salīdzinot pret gada trim mēnešiem, vērojams apgrozījuma samazinājums (par 36.71%). Vislielākais apgrozījuma samazinājums ir ziemas sporta bāzēm Fischer Slēpošanas centram par 88.02% un Siguldas Pilsētas trasei par %. Tas skaidrojams ar to, ka 2019./2020. gada ziemas sezonas laikapstākļi bija nepiemēroti ziemas sporta veidiem, nedodot iespēju pat saražot mākslīgu sniega resursu sporta bāžu darbības nodrošināšanai. Sezonas laikā tika atvērts uz īsu periodu Siguldas Pilsētas trases mazais kalns un Fischer Slēpošanas centra 200 aplis. Tas deva iespējas nodrošināt minimālu trašu darbu īsā periodā, kurā tika nosegtas visas tiešās izmaksas, daļēji segtas periodā netiešās izmaksas, bet nebija iespēja nopelnīt sporta bāžu uzturēšanai gada griezumā. Lai arī kopumā pārskata gads Siguldas Sporta centrā iesākās daudzsološi, pārsniedzot budžetā plānoto ieņēmumu apjomu janvāra un februāra mēnešos, tomēr kopumā periodā Siguldas Sporta centrā vērojams apgrozījuma samazinājums (-4.36%). Tas skaidrojams ar valstī pasludināto ārkārtas situāciju COVID-19 izplatības samazināšanai gada 13. martā. Tā kā tika pasludināta ārkārtas situācija valstī, uzņēmums Sporta centra darbību apturēja, ūdens zonas slēdzot jau gada 13. martā, pārējā sporta centra darbība tika apturēta 16. martā, turpinot sporta diagnostikas darbību. Tomēr, līdz ar sekundārās ārstniecības aprūpes iestāžu slēgšanu valstī, arī sporta diagnostikas darbība tika apturēta šī gada 20.martā, tādējādi pilnībā apturot jebkādus uzņēmuma ienākumus, kas ir radījis grūtības samaksāt tekošos maksājumus pakalpojumu sniedzējiem un nodokļu maksājumus. Sabiedrības darbību raksturojošie finanšu rādītāji: 1. Sabiedrības neto apgrozījums šajā pārskata periodā samazinājies par 36.71% pret 2019.gada apgrozījumu. Šajā pārskata periodā darbojās visas trīs sporta bāzes, tomēr ziemas sporta bāzes darbojās ierobežotā apjomā nepiemēroto laikapstākļu dēļ un Siguldas Sporta centrs dēļ COVID-19 darbojās nepilnu periodu. 2. Paralēli apgrozījuma samazinājumam par 25.55% samazinājušās arī pamatdarbības izmaksas. Vērtējot Sabiedrības izmaksas kopumā, lielākā izmaksu pozīcija visām sporta bāzēm ir pārdotās produkcijas un pakalpojumu sniegšanas pašizmaksa, kas sastāda 85.64% no kopējām sabiedrības izmaksām. 9.89% sastāda administrācijas izmaksas, 4.46% pārdošanas izmaksas. 3. Pārskata periodā personāla vidējā skaita samazinājums ir no 47 uz 43 darbiniekiem, jo ziemas sezona Siguldas pilsētas trasē bija tikai divas nedēļas, bet Fischer Slēpošanas centrā beidzās marta sākumā. Personāla vidējais skaits nav samazinājies Siguldas Sporta centrā, jo personāls ir nokomplektēts uz visu gada ciklu. Personāla vidējā skaitā ietilpst ne tikai pilna laika darbinieki, bet arī sezonas darbinieki ziemas sporta bāzēs un piesaistītais personāls sacensību nodrošināšanai. 4. Pārskata periodā darbojās sporta diagnostika, gūstot ieņēmumus, tomēr tie sastāda mazu procentuālo apjomu (1.54%) no kopējiem sabiedrības ieņēmumiem. 5. Pārskata periodā Sabiedrība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar Siguldas novada pašvaldību par Fischer Slēpošanas centra apsaimniekošanu. Ir saņemts avansa maksājums par 2020.gada 3 mēnešiem apmērā, kas pēc pārskata perioda atskaites saskaņošanas tiks attiecināts uz Sabiedrības ieņēmumiem, tādējādi samazinot īstermiņa kreditoru īpatsvaru bilancē. Pārskata periodu Sabiedrība kopumā noslēdz ar peļņu Peļņa ir mazāka par 68.21% jeb kā 2019.gada līdzīgā periodā

24 Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis Sabiedrības likviditātes rādītāji Sabiedrības likviditātes rādītāji liecina par Sabiedrības spēju laikus dzēst savas īstermiņa saistības. Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods Pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo pārskata periodu Likviditātes kopējais koeficients Likviditātes starpseguma koeficients Likviditātes rādītāji ir zemāki kā ieteicamā robeža, un nav novērojams īpašs to pieaugums. Sabiedrības valde prognozē pamazām uzlabot likviditātes rādītājus līdz nākamajos periodos. Zemie likviditātes rādītāji, galvenokārt, ir dēļ sabiedrības nespējas šajā pārskata periodā dzēst īstermiņa saistības radniecīgai organizācijai nomas maksu par Siguldas Sporta centru un Fischer Slēpošanas centru. Nākamajos pārskata periodos sabiedrība plāno spēt dzēst aktuālās īstermiņa saistības piegādātājiem. Sabiedrības rentabilitātes rādītāji, Sabiedrības rentabilitātes rādītāji atspoguļo Sabiedrības peļņas attiecību pret apgrozījumu. Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods Pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo pārskata periodu Bruto peļņas rentabilitāte 18.42% 20.87% -2.45% Neto peļņas rentabilitāte 4.76% 10.47% -5.71% Salīdzinot pārskata perioda un iepriekšējā perioda rezultātus, Sabiedrības rentabilitātes rādītāji ir pasliktinājušies apgrozījuma samazinājuma rezultātā. Neto peļņas rādītāji atspoguļo Sabiedrības komerciālo rentabilitāti. Šī rādītāja turpmāki uzlabojumi tiek plānoti nākamajos periodos, kad veiktās investīcijas un darbības paplašinājums atspoguļosies kā apgrozījuma palielinājums. Sabiedrības maksātspējas rādītāji Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods Pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo pārskata periodu Saistību īpatsvars bilancē Saistību attiecība pret pašu kapitālu Saistību īpatsvars bilancē ir virs normas, tas norāda vai Sabiedrība spēj izmantot savus līdzekļus saimnieciskajā darbībā. Maksātspējas rādītājus Sabiedrība plāno turpināt uzlabot nākamajos pārskata periodos, saistību īpatsvars samazināsies, palielinot apgrozījumu un pašu kapitālu. Saistību attiecība pret pašu kapitālu ir negatīva, attiecību plānots izlīdzināt veicot visas iepriekšminētās darbības zaudējumu samazināšanai. Efektivitātes rādītāji, Sabiedrības efektivitātes rādītāji atspoguļo Sabiedrības aktīvu izmantošanu ienākumu gūšanai Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods Pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo pārskata periodu Aktīvu aprites rādītājs Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītājs

25 Aktīvu aprites rādītāji pārsniedz normatīvus ar pozitīvu tendenci, kas norāda uz Sabiedrības spēju pastāvīgi gūt ieņēmumus ar esošajiem aktīviem. Sabiedrības turpmākās attīstības pasākumi Līdz ar ārkārtas situācijas noslēgšanos un saimnieciskās darbības atjaunošanu, sabiedrība plāno turpināt darbu pie pastāvīgo klientu loka palielināšanas, veicinot esošo klientu lojalitāti, ieviešot cenu izmaiņas atsevišķos pakalpojumos, ieviešot jaunus pakalpojumus, kā arī palielinot klientu apkalpošanas kvalitāti gada 10. februārī Sabiedrības pamatkapitāls tika palielināts par 4 230, par kustamo īpašumu Siguldas novada pašvaldības ieguldījumu. Līdz ar ārkārtas situācijas noslēgšanos un saimnieciskās darbības atjaunošanu, sabiedrības vadība turpinās darbu pie korporatīvo klientu, sporta organizāciju piesaistes, lai palielinātu pasākumu, sacensību, treniņnometņu norisi visās sporta bāzēs. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu finanšu pārskata rezultātu. Plānojot darbību gadam, Sabiedrība savu darbības stratēģiju raksturo kā uz izaugsmi, attīstību un pakalpojumu dažādošanu vērstu, kā arī uz saimnieciskās bāzes pilnveidošanu. Elīna Sofija Kalēja Valdes locekle