SIA Sporta centrs "Mežaparks" Finanšu pārskats uz

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SIA Sporta centrs "Mežaparks" Finanšu pārskats uz"

Transkripts

1 Finanšu pārskats uz Rīga

2 Saturs Lpp. 1. Informācija par sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par. un. g 5 4. Bilance gada un gada 31. martā 6 5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par. un. g 7 6. Pielikumi 8 2

3 Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas numurs,vieta un datums Reģistrācija Komercreģistrā Juridiskā un biroja adrese Sabiedrības pamatdarbība Sabiedrības dalībnieki Sabiedrība ar ierobežotu atbildību , Rīga, gada 6. decembrī gada 30. decembrī Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014 Sporta, atpūtas un kultūras darbība, Sporta objektu darbība (NACE 93.11) LR Izglītības un zinātnes ministrija - 100% kapitāla daļu turētāja Valde Grāmatvedības apkalpošana Pārskata periods Ieva Zunda, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi SIA "GRĀMATVEDĪBA & AUDITS" Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011 Reģ. Nr gada 1. janvāris gada 31.marts 3

4 Par SIA "sporta centrs "Mežaparks"" Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks (turpmāk SC Mežaparks) 100% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija. SC Mežaparks pamatkapitāls ir EUR. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 euro. Īpašums ir ieguldīts SC Mežaparks pamatkapitālā. SC Mežaparks valde sastāv no viena valdes locekļa. Darbības veidu raksturojums un analīze SC Mežaparks mērķis ir veicināt Latvijas sportistu konkurētspēju pasaulē, nodrošinot augstas klases sportistu, jaunatnes sporta un sabiedrības vajadzībām, kā arī starptautiskām prasībām atbilstošu sporta bāzi. SC Mežaparks darbojas sporta objektu nozarē piedāvājot sporta zāles, trenažieru zāles, āra tenisa kortu un pludmales volejbola/ tenisa laukumu nomas pakalpojumus. Klientiem papildus tiek piedāvāti viesnīcas, nekustamā īpašuma iznomāšanas, pārvaldīšanas un cita veida pakalpojumi. SC Mežaparks atrašanās vieta ir Roberta Feldmaņa iela 8 un 11, Rīga. Tās īpašumā ir zeme 4,0565 ha platībā un nekustamais īpašums sporta centra ēka ar viesnīcas un administratīvajām telpām, kuru kopējā platība ir 4302,5 m², rehabilitācijas centra ēka - 823,8 m² un vairākas saimniecības ēkas. Sporta centra teritorijā ir izvietoti 4 tenisa korti, 2 pludmales sporta laukumi. Savukārt Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centrs (turpmāk Burāšanas bāze) ar divām administratīvajām ēkām, laivu ēlingu un garāžu atrodas Pāvu ielā 14 b un c, Rīgā ar kopējo zemes platību 2568 m² gada I.cetruksnī SC Mežaparks sporta pakalpojumus izmantoja patstāvīgie klienti - sporta komandas volejbolā, telpu futbolā, basketbolā, kā arī citu sporta veidu pārstāvji. Sporta centrā aizritēja dažādi turnīri, kuru dalībnieki un citi Rīgas viesi izmantoja arī viesnīcas, konferenču zāles un citus pakalpojumus. Līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī 2020.gada 12.martā un ar to saistīto ierobežojumu noteikšanu tika pārtraukta sporta pakalpojumu nodrošināšana, kā arī būtiski kritās pieprasījums pēc viesnīcas un citiem pakalpojumiem. Lielākā daļa zemes, ēkas, telpu nomnieki turpina nomas līgumus, bet daži tomēr ir informējuši par līgumu izbeigšanu. Ņemot vērā būtisko ieņēmumu kritumu, tika pārtraukti konferenču zāles rekonstrukcijas darbi un apturēta vairāku attīstības projektu realizācija. Šajā ceturksnī arī tika veikti energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi sporta centra ēkā, kam ir piesaistīti Eiropas Savienības stuktūrfondu un valsts finansējums, attiecīgi noslēgts līgums ar Centrālās Finanšu un līguma aģentūru. II ceturksnī tiks turpināti būvdarbi sporta centra ēkā energoefektivitātes uzlabošanas projekta ietvarā. Lai arī ārkārtējās situācijas radītie apstākļi un izdotie normatīvie akti ir radījuši lielu neskaidrību un uzņēmuma saimnieciskā darbība ir būtiski ietekmēta, SC Mežaparks turpina savu darbību, iespēju robežās optimizējot izmaksas un meklējot jaunus risinājumus, lai klientiem varētu piedāvāt veselībai drošus pakalpojumus. Valdes loceklis Ieva Zunda gada 19. maijā 4

5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins par. un. Piezīmes EUR EUR Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 (64 093) (66 594) Bruto peļņa vai zaudējumi Administrācijas izmaksas 3 (30 023) (29 452) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 (20 868) (29 905) Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (21 319) (11 711) Uzņēmumu ienākuma nodoklis (6) - Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (21 325) (11 711) Pielikumi no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Valdes loceklis Ieva Zunda gada 19. maijā 5

6 Bilance gada un gada 31. martā AKTĪVS Piezīmes.. Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncensijas, patentes, licences, programmas - 38 Nemateriālie ieguldījumi kopā - 38 Pamatlīdzekļi Zemes gabali, ēkas un inženierbūves Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par precēm Krājumi kopā Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Debitori kopā Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvi kopā PASĪVS Piezīmes.. Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ( ) ( ) b)pārskata gada nesadalītā peļņa (21 325) (11 711) Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori Citi aizņēmumi Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori Citi aizņēmumi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā Pasīvi kopā Pielikumi no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Valdes loceklis Ieva Zunda gada 19. maijā 6

7 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par. un. Izmaiņu veidi Akciju vai daļu kapitāls Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada peļņa Kopā Iepriekšējais gads Atlikums uz ( ) gada peļņa (1 263) - Korekcija gada 1.cet. peļņa - - (21 325) (21 325) Atlikums uz ( ) (21 325) gada peļņa Korekcija Atlikums uz ( ) gada peļņa (749) gada 1.cet.peļņa - - (21 325) (21 325) Atlikums uz ( ) (20 576) Pielikumi no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Valdes loceklis Ieva Zunda gada 19. maijā 7

8 Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par. un. gadu Sporta zāles, trenažieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma Zemes noma Pārējie pakalpojumi (dzērienu, preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma) Kopā Neto apgrozījums Viesnīcas pakalpojumi Telpu noma Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošanas maksas Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas Komunālie pakalpojumi Nemateriālo ieguldījumu un pamatlidzekļu nolietojums *Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi Veļas mazgāšanas izmaksas Apdrošināšana Sakaru izdevumi Personāla izmaksas Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi) Kopā

9 4. Administrācijas izmaksas Personāla izmaksas Komunālie pakalpojumi Bankas pakalpojumi Nemateriālo ieguldījumu un pamatlidzekļu nolietojums Profesionālie pakalpojumi Sakaru pakalpojumi Biroja uzturēšanas izdevumi Transporta izmaksas Reprezentācijas izdevumi Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas Remontu izdevumi Reklāmas izmaksas Pārējās administrācijas izmaksas Kopā Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Ieņēmumi no saņemtā finansējuma burāšanas sporta bāzes uzturēšanai, komunālo pakalpojumu segšanai un infrastruktūras Ieņēmumi no finansējuma rekonstrukcijai Ieņēmumi no šaubīgo debitoru atgūšanas Kopā Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Ēkas nolietojuma daļa saskaņā ar saņemto finansējumu Samaksātās soda naudas 1 Burāšanas sporta bāzes uzturēšanas izdevumi, komunālo pakalpojumu izdevumi Personāla izmaksas energoefektivitātes projektam Pārējie Izdevumi energoefektivitātes projektam Pārējās izmaksas 26 - Kopā

10 Pielikums bilancei gada un gada 31. martā 6. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi.. Nemateriālie ieguldījumi - 38 Zeme, ēkas un inženierbūves Pārējie pamatlīdzekļi Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas Kopā Krājumi.. Izejvielas, materiāli (degviela) Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni Avansa maksājumi par precēm Kopā Pircēju un pasūtītāju parādi.. Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem tai skaitā Šaubīgie debitori (7 210) (9 884) Kopā Citi debitori.. Norēķini ar norēķinu karti Avansa maksājumi par pakalpojumiem Norēķini ar personālu Kopā Nākamo periodu izmaksas.. Apdrošināšanas izdevumi Sakaru un publiskā izpildījuma izdevumi Remontu darbi - - Kopā

11 11. Uzkrātie ieņēmumi.. Pakalpojumi, kas attiecināmi uz pārskata periodu Kopā Nauda.. Naudas līdzekļi norēķinu kontos: Naudas līdzekļi kasē Maiņas nauda un naudas atlikums EKA Kopā Pamatkapitāls Sabiedrības pamatkapitāls gada 31. martā ir EUR , kas sastāv no daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1. Sabiedrības dalībnieki 2020.gada 31.martā: LR Izglītības un zinātnes ministrija 14. Nākamo periodu ieņēmumi.. Īstermiņa Īstermiņa Ilgtermiņa Kopā Ilgtermiņa daļa daļa daļa daļa Kopā Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Izglītības un zinātnes ministrijas mērķfinan-sējums Sporta centra rekonstrukcijai No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemtais finansējums Par telpu nomu Kopā

12 15. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.. Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem Kopā Pārējie īstermiņa kreditori.. Saņemtās drošības naudas, avansi Norēķini ar avansa norēķinu personām 80 - Norēķini par darba alga Uzņēmumu ienākuma nodoklis 6 10 Pievienotās vērtības nodoklis (407) Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Riska nodeva 6 7 Kopā Uzkrātās saistības.. Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu Par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem Kopā Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits Vidējais nodarbināto skaits Pielikumi no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Valdes loceklis Ieva Zunda gada 19. maijā 12