4/7/16. Dibināta: gada 25. maijā Biedru skaits: 53 Sabiedriskā labuma statuss

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "4/7/16. Dibināta: gada 25. maijā Biedru skaits: 53 Sabiedriskā labuma statuss"

Transkripts

1 Dibināta: gada 25. maijā Biedru skaits: 53 Sabiedriskā labuma statuss 1

2 VAS : ELFLA ,91 EZF ,31 Iesniegti 408 projekti Atbalstīti 207 projekti Rīcības plāns 2

3 Rīcībā 2.1. un 2.2. Tikai sabiedriskā labuma projekti. Sabiedriskā labuma projektā plānotajam mērķim nav komerciāls raksturs. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai Paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā. Jauna vai esoša fiziska vai juridiska persona ar apgrozījumu līdz euro Projekta apjoms: EUR; EUR - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas; Atbalsta intensitāte (%) - 70% 3

4 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādējādi sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu VRG darbības teritorijā. Jauna vai esoša fiziska vai juridiska persona ar apgrozījumu līdz euro Projekta apjoms: EUR; EUR - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas; Atbalsta intensitāte (%) - 70% 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana Paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību VRG teritorijā. Fiziska vai Juridiska persona ar apgrozījumu līdz euro Projekta apjoms: EUR; EUR - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas; Atbalsta intensitāte (%) - 70% 4

5 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai Paredzēts veicināt darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, tādējādi sekmējot produktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā. Juridiska persona ar apgrozījumu līdz euro Projekta apjoms: EUR; Atbalsta intensitāte (%) - 70% 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Rīcības ietvaros paredzēts veicināt radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību, publisko pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu VRG teritorijā. Fiziska vai Juridiska persona Projekta apjoms: EUR; Atbalsta intensitāte (%) - 70% 5

6 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei VRG teritorijā. Fiziska vai Juridiska persona Projekta apjoms: EUR; Atbalsta intensitāte (%) - 90% Attiecināmas ir šādas izmaksas: 1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas; 2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas un būves atjaunošanas izmaksas 3. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu vai apliecinājuma karti 4. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai; 5. patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanuvai īstenošanu un nepārsniedz 10 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas; 6. vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī izmaksas par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā, kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 7%; 7. maksa par darbinieku dalību mācībās; 8. apmācāmo darbinieku komandējumaizmaksas; + 9. teritorijas labiekārtošanas izmaksas (2.1. un 2.2. rīcībā) 10. ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas (2.2. rīcībā (15%, mēneši)) 6

7 Laika grafiks Papīra formātā birojā EPS E- paraksts Vērtēšana Zied zemē Vērtēšana LAD Projekta īstenošana + uzraudzība (5 gadus) Projektu iesniegšana 20.aprīlis-20.maijs 2016 Projektu atlase: - līdz 20. jūnijam Zied zeme +/-3 mēneši LAD 1 gads ja pamatlīdzekļu iegāde 2 gadi ja būvniecība (vai darba alga) SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI UZŅĒMĒJIEM 1 jauna darba vieta saglabājot esošās VAI +10% neto apgrozījums pret iepriekšējo gadu vai 30% no projekta apjoma (esošajiem uzņēmumiem) 7

8 IEPIRKUMS=CENU APTAUJA Visām iegādēm jāveic cenu aptauja, un jāizvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. DOKUMENTĀCIJA: 1. tehniskā specifikācija 2. vismaz 2 derīgi piedāvājumi 3. piedāvājumu salīdzinājums (NE)SAISTĪTI UZŅĒMUMI Saistība starp uzņēmumiem, ko nodrošina fiziska persona vai personu grupa, tiek uzskatīti par saistītiem, ja (izpildās abi zemāk minētie nosacījumi): 1. personai vai personu grupai pieder divos vai vairākos uzņēmumos kapitāldaļu vai balsstiesībuvairākums, vaiarī dominējoša ietekme, pamatojotiesuz līgumu, statūtiem u.c.; 2. uzņēmumi darbojas vienā un tajā pašā vai blakus esošajos ražojumu vai pakalpojumu tirgos* *blakus esošie tirgi ir tirgi, kas atrodas tieši augšup vai lejup no attiecīgā tirgus. Piemēram, piena ražošana(piena lopkopība) unpienapārstrāde. 8

9 PROJEKTU FINANSĒŠANA BIEDRĪBĀM, NODIBINĀJUMIEM, RELIĢISKĀM ORGANIZĀCIJĀM: priekšapmaksas pieprasījumi (līdz 3 gab.) PAŠVALDĪBĀM: priekšapmaksas pieprasījumi (līdz 20%) pašu finansējums UZŅĒMĒJIEM UN FIZISKĀM PERSONĀM: pašu finansējums (iespēja dalīt 5 daļās) avanss līdz 40% ja iesniedz bankas garantiju darījumu konts PAR ĪPAŠUMTIESĪBĀM Ja nekustamais īpašums ir jūsu īpašumā, tad Īpašumtiesības apliecina ieraksts zemesgrāmatā (valdījumā) Stacionāri novietojamu pamatlīdzekļu iegādes gadījumā: nomas vai patapinājuma līgumakopiju (7 gadi) Būvniecības gadījumā: kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņanomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā (9 gadi) Teritorijas labiekārtošanas vai pārvietojamu pamatlīdzekļu gadījumā: saskaņojumu ar nekustamāīpašumaīpašnieku (7 gadi) 9

10 Bezmaksas konsultācijas Māris Cīrulis administratīvais vadītājs Tālr