LIVSLÅGA LVEESI LV EE

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LIVSLÅGA LVEESI LV EE"

Transkripts

1 LIVSLÅGA LV EE SI LV EE SI

2

3 LV EE SI LATVISKI 5 EESTI 22 SLOVENŠČINA 39 LANGUAGE, VALODA, KEEL, JEZIK COUNTRY, VALSTS, RIIK, DRŽAVA

4 Min. 60 cm Max 68 cm Min. 75 cm Min. 52 cm Min. 15 cm Min. 5 cm > 68 cm Min. 75 cm Min. 40 cm Min. 15 cm Min. 5 cm L Min. 15 cm Min. 40 cm Min. 5 cm 8 AA

5 LV LATVISKI 5 Satura rādītājs Drošības informācija 5 Izstrādājuma apraksts 11 Ikdienas izmantošana 11 Noderīgi padomi un ieteikumi 12 Apkope un tīrīšana 12 Kā rīkoties, ja Drošības informācija Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus, lai vēlāk varētu tos pārlasīt. Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ. Šie norādījumi ir spēkā, ja uz ierīces redzams valsts simbols. Ja uz ierīces simbola nav, jāapskata tehniskie norādījumi, kuros sniegtas nepieciešamās instrukcijas attiecībā uz ierīces modificēšanu atbilstoši valstī noteiktajiem lietošanas nosacījumiem. UZMANĪBU! Gāzes ierīces ēdiena gatavošanai lietošanas rezultātā telpā, kurā tā uzstādīta, rodas siltums, mitrums un degšanas produkti. Nodrošiniet, ka virtuve ierīces lietošanas laikā tiek labi ventilēta: turiet dabiskās ventilācijas atveres atvērtas vai uzstādiet mehāniskās ventilācijas Injector table 14 Tehniskie dati 15 Uzstādīšana 15 Vides aizsardzība 19 Ražotājs 19 IKEA GARANTIJA 20 ierīci (mehānisko velkmes ventilatoru). Ilgstoši intensīvi lietojot šo ierīci, var būt nepieciešama papildu ventilācija, piemēram, atverot logu, vai efektīvāka ventilācija, palielinot jaudu mehāniskajai ventilācijai, ja tāda ir. BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas uzkarst. Nepieskarieties sildelementiem. Bērniem līdz 8 gadu vecumam ir jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet ierīci, ja plīts virsma ir saplaisājusi pastāv strāvas trieciena risks. BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: neglabājiet piederumus uz gatavošanas virsmām. UZMANĪBU! Gatavošanas process ir jāuzrauga. Neilgs gatavošanas process ir nepārtraukti jāuzrauga. BRĪDINĀJUMS! Gatavošana uz plīts virsmas bez uzraudzības, izmantojot taukvielas vai eļļu, var būt bīstama pastāv aizdegšanās

6 LATVISKI 6 risks. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nedzēsiet uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un apklājiet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdzēsības segu. Neizmantojiet plīti kā darbvirsmu vai atbalstu. Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav pilnīgi atdzisušas pastāv aizdegšanās risks. Ja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija netiek ievērota precīzi, iespējama aizdegšanās vai sprādziens, kas var izraisīt īpašuma bojājumus vai traumas. Ļoti maziem bērniem (0 3 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3 8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības. UZMANĪBU! Ja saplīst plīts sildvirsmas stikls: - nekavējoties izslēdziet visus degļus un visus elektriskos sildelementus, kā arī izolējiet ierīci no barošanas avota; - neskarieties pie ierīces virsmas; - neizmantojiet ierīci. Stikla vāks var saplīst, ja tas ir sakarsis. Pirms vāka aizvēršanas izslēdziet visus degļus un elektriskās sildvirsmas. Neaizveriet vāku, kad ir iedegts deglis. ATĻAUTĀ LIETOŠANA UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju slēdža ierīci, piemēram, taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu. Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos, pansijās un citās naktsmītnēs. Neizmantojiet to citiem nolūkiem (piemēram, telpu apsildei). Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām. Izmantojiet katlus un pannas, kuru pamatnes platums ir tāds pats kā degļiem vai nedaudz lielāks (skatiet attiecīgo tabulu). Raugieties, lai uz restēm novietotie katli neizvirzītos pāri plīts malai. Nepareiza režģu izmantošana var izraisīt plīts bojājumus: nenovietojiet režģus otrādi un nebīdiet tos pāri plītij. Neļaujiet degļa liesmai pārsniegt

7 LATVISKI 7 pannas malu. Neizmantojiet: čuguna pannas, akmens gatavošanas virsmas, terakotas katlus un pannas; siltuma izkliedētājus, piemēram, metāliskus sietus un citu veidu izstrādājumus; vienlaicīgi divus degļus vienam traukam (piemēram, zivju katlam). Ja konkrēti piegādātās gāzes vietējie aspekti apgrūtina degļa aizdegšanu, ieteicams atkārtot darbību, pagriežot slēdzi uz iestatījumu ar mazu liesmu. Ja tvaika nosūcējs ir uzstādīts virs gatavošanas virsmas, lūdzu, skatiet informāciju par piemērotu attālumu tvaika nosūcēja instrukcijās. Režģu gumijas aizsargelementi rada aizrīšanās risku maziem bērniem. Pēc režģu noņemšanas, lūdzu, pārliecinieties, vai visi aizsargelementi ir pareizi uzstādīti. MONTĀŽA Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem pastāv savainojumu risks. Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un uzstādīšanas darbos pastāv sagriešanās risks. Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem būt tuvumā ierīces montāžas vietā. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēc pārdošanas apkopes centru. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma materiālus (plastmasas un polistirola daļas) bērniem nepieejamā vietā - pastāv nosmakšanas risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla - pastāv strāvas trieciena risks. Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli - pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta. Elektrības un gāzes savienojumiem ir jāatbilst vietējiem normatīviem. BRĪDINĀJUMS! Ierīces modificēšana un montāžas metode ir ārkārtīgi būtiska, lai droši un pareizi izmantotu šo ierīci visās papildus valstīs. Izmantojiet instrukcijā norādītajam gāzes spiedienam piemērotus spiediena regulatorus. Telpai jābūt aprīkotai ar gaisa velces sistēmu, kas izvada visus degšanas dūmus. Telpā jābūt atbilstošai gaisa cirkulācijai, jo degšanai ir nepieciešams skābeklis. Gaisa

8 LATVISKI 8 plūsmai jābūt ne mazākai par 2 m 3 /h uz katru uzstādītās jaudas kw. Gaisa cirkulācijas sistēma var ņemt gaisu tieši no ārpuses ar cauruli, kuras iekšējais šķērsgriezums ir vismaz 100 cm 2 ; atvērumam jābūt nodrošinātam pret jebkāda veida nosprostojumiem. Sistēma var netieši nodrošināt degšanai vajadzīgo gaisu, proti, no blakus esošajām telpām, kas aprīkotas ar iepriekš minētajām gaisa cirkulācijas caurulēm. Taču šī telpas nedrīkst būt koplietošanas telpas, guļamistabas vai telpas, kuras rada ugunsgrēka briesmas. Sašķidrinātā naftas gāze nogulstas uz grīdas, jo tā ir smagāka par gaisu. Tāpēc telpas, kurās ir sašķidrinātās naftas gāzes baloni, arī jāaprīko ar ventilācijas atverēm, lai ļautu gāzei izplūst, rodoties noplūdei. Tāpēc sašķidrinātās gāzes balonus, gan pustukšus, gan pilnus, neatkarīgi no tā, vai tie atrodas telpās vai uzglabāšanas zonās, kas atrodas zem grīdas līmeņa (pagrabos u.c.). Telpā ieteicams turēt tikai to balonu, kurš pašlaik tiek izmantots, tam jābūt novietotam tā, lai tas nebūtu pakļauts karstuma iedarbībai, ko rada ārēji avoti (krāsnis, kamīni, plītis u.c.), kas varētu paaugstināt balona temperatūru virs 50 C. Uzmanīgi veiciet skapja zāģēšanas darbus pirms ierīces uzstādīšanas vietā un rūpīgi noslaukiet visas koka skaidas un zāģskaidas. Ja ierīci neuzstāda virs krāsns, atdalošais panelis (nav iekļauts komplektācijā) jāuzstāda nodalījumā zem ierīces. Ja degļu pogu pagriešana ir apgrūtināta, lūdzu, sazinieties ar pēc pārdošanas apkopes dienestu par degļa krāna nomaiņu, ja konstatēts, ka tas ir bojāts. Nekādā gadījumā nedrīkst nosegt atvērumus, kurus izmanto ventilācijai un karstuma izkliedēšanai. GĀZES PIESLĒGUMS BRĪDINĀJUMS! Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka vietējie gāzes piegādes apstākļi (gāzes veids un gāzes spiediens) un ierīces regulējums ir saderīgi. Pārbaudiet, vai gāzes padeves spiediens ir saderīgs ar vērtībām, kas norādītas 1. tabulā ( Degļa un sprauslas specifikācijas ). BRĪDINĀJUMS! Šīs ierīces regulēšanas nosacījumi norādīti uz etiķetes (vai datu plāksnītes). BRĪDINĀJUMS! Šī ierīce nav savienota ar degšanas produktu nosūkšanas ierīci. Tā ir jāuzstāda un jāpievieno atbilstoši spēkā esošajiem uzstādīšanas noteikumiem. Īpaša uzmanība

9 LATVISKI 9 jāpievērš attiecīgajām prasībām attiecībā uz ventilāciju. Ja ierīcēm pievienota sašķidrinātā gāze, regulēšanas skrūve jāieskrūvē pēc iespējas ciešāk. SVARĪGI! Ja tiek izmantots gāzes balons, balons vai gāzes tvertne jāuzstāda pareizi (vertikāli). BRĪDINĀJUMS! Šī darbība jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam. Gāzes savienojumam izmantojiet tikai elastīgu vai neelastīgu metāla šļūteni. Savienojums ar nelokāmu cauruli (vara vai tērauda) Savienojums ar gāzes sistēmu jāizveido tā, lai uz ierīci netiktu izdarīta nekāda slodze. Uz ierīces padeves paliktņa ir pielāgojams L veida caurules savienotāj elements, un tas ir aprīkots ar blīvi, lai novērstu noplūdes. Blīvējums vienmēr jānomaina pēc cauruļu savienotājelementa pagriešanas (blīvējums iekļauts ierīces komplektācijā). Gāzes padeves savienotājelements ir 1/2 gāzes stiprinājums ar ārēju vītni. Elastīgas tērauda caurules bez savienotāj elementiem pievienošana vītņveidīga stiprinājumam Gāzes padeves savienotājelements ir 1/2 gāzes stiprinājums ar ārēju vītni. Šīs caurules jāuzstāda tā, lai tās, pilnīgi nostieptas, nebūtu garākas par 2000 mm. Kad savienojums ir izveidots, pārliecinieties, ka elastīgā metāla caurule nepieskaras nekādām kustīgajām daļā un netiek saspiesta. Izmantojiet tikai valsts noteikumiem atbilstošās caurules un blīvējumu. SVARĪGI! Izmantojot nerūsējošā tērauda šļūteni, tā jāuzstāda tā, lai neaizskartu nevienu mēbeļu kustīgā daļa (piemēram, atvilktni). Tā jāizvieto zonā, kurā nav šķēršļu un kurā to var pārbaudīt visā garumā. Ierīce jāpievieno gāzes padevei vai gāzes balonam atbilstoši aktuālajiem valsts noteikumiem. Pirms veikt savienojumu, pārliecinieties, ka ierīce ir saderīga ar to gāzes padeves veidu, ko vēlaties izmantot. Ja tā nav, rīkojieties atbilstoši instrukcijai, kas norādīta sadaļā Pielāgošana dažādiem gāzes veidiem. Pēc pievienošanas gāzes padevei ar ziepjūdeni pārbaudiet, vai nav noplūžu. Iededziet degļus un pagrieziet slēdžus no maksimālās pozīcijas 1* līdz minimālajai 2*, lai pārbaudītu liesmas stabilitāti.

10 LATVISKI 10 PIELĀGOŠANA DAŽĀDIEM GĀZES VEIDIEM Lai pielāgotu ierīci gāzes veidam, kas atšķiras no veida, kuram tā tika ražota (norādīts nominālo parametru plāksnītē), veiciet attiecīgās darbības, kas norādītas pēc uzstādīšanas ilustrācijām. ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI SVARĪGI! Ar spriegumu un jaudas absorbciju saistītie dati ir norādīti nominālo parametru plāksnītē. Elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai jau iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam. Nevelciet aiz ierīces elektroapgādes kabeļa. Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts elektrības drošības standartiem. Neizmantojiet pagarinātājus, vairāku spraudņu kontaktligzdas un adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskie komponenti nedrīkst būt pieejami. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai basām kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi, ir bojāta vai tikusi nomesta. Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai, lai izvairītos no bīstamības strāvas trieciena riska.

11 LATVISKI 11 Izstrādājuma apraksts Noņemami pannu novietošanas režģi 2 Vidēji ātras darbības deglis 3 Vidēji ātras darbības deglis 4 Jaudas deglis 5 Papildu deglis 6 Jaudas degļa vadības poga 7 Vidēji ātras darbības degļa vadības poga 8 Vidēji ātras darbības degļa vadības poga 9 Papildu degļa vadības poga Simboli 6 Viengabala disks Liela liesma un zvaigzne Maza liesma Krāns aizgriezts Maksimāls atvērums/ pievade un elektriskā aizdedze Minimāls atvērums vai samazināta pievade Ikdienas izmantošana SVARĪGI! Kad plīts virsma ir karsta, nelejiet uz tās šķidrumus, lai neradītu stikla bojājumus. Neļaujiet degļa liesmai pārsniegt pannas malu. SVARĪGI! Plīts izmantošanas laikā var sakarst visa plīts virsma. - Lai iededzinātu vienu degli, pagrieziet attiecīgo pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz liesmas maksimālajam iestatījumam. - Lai degli iededzinātu, piespiediet pogu pret vadības paneli. - Pēc degļa iededzināšanas turiet pogu nospiestu apmēram 5 10 sekundes, lai ierīce darbotos pareizi. Šī degļa drošības ierīce izslēdz gāzes padevi uz degli, ja liesma nejauši nodziest (piemēram, caurvēja, gāzes padeves pārtraukuma, šķidruma pārvārīšanās gadījumos). - Pogu nedrīkst spiest ilgāk nekā 15 s. Ja pēc šī brīža deglis nedeg, pagaidiet vienu minūti, pēc tam atkārtojiet iededzināšanas mēģinājumu. PIEZĪME. Ja vietējās piegādātās gāzes konkrēti apstākļi apgrūtina degļa aizdegšanu, ieteicams atkārtot darbību, pagriežot pogu uz mazas liesmas iestatījumu. Pēc pogas atlaišanas deglis var nodzist. Tas nozīmē, ka drošības ierīce nav pietiekami iesilusi. Šādā gadījumā atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.

12 LATVISKI 12 Noderīgi padomi un ieteikumi Šai plīts virsmai ir dažādu diametru degļi. Lai nodrošinātu labāku degļu sniegumu, lūdzu, vienmēr ievērojiet turpmāk minēto. - Izmantojiet katlus un pannas, kuru pamatnes platums ir tāds pats kā degļiem vai nedaudz lielāks (skatiet tabulu zemāk). - Izmantojiet tikai katlus un pannas ar plakanām pamatnēm. - Ēdiena gatavošanai izmantojiet pareizu ūdens daudzumu un katlam uzlieciet vāku. - Pārliecinieties, ka katli uz režģiem nepārsniedz plīts virsmas malas. Deglis Papildu Katla Ø no 8 līdz 14 cm SVARĪGI! Nepareiza režģu lietošana var izraisīt plīts virsmas bojājumus: nelieciet režģus ar augšpusi uz leju un nebīdiet pa plīts virsmu. Neizmantojiet: - Čuguna pannas, akmeņus, terakotas traukus un pannas. - Karstuma izkliedētājus, piemēram, metāla sakausējuma vai citu tipu. - Divus degļus vienlaikus vienam traukam (piem., zivs katliņam). Deglis Ātrdarbīgais Vidēji ātras darbības Katla Ø no 24 līdz 26 cm no 16 līdz 24 cm Apkope un tīrīšana BRĪDINĀJUMS. Pirms apkopes darbību veikšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves; nekādā gadījumā nelietojiet tvaika tīrīšanas aprīkojumu pastāv strāvas trieciena risks. Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus izstrādājumus, tīrīšanas līdzekļus uz hlora bāzes vai pannu tīrīšanas piederumus. PLĪTS VIRSMAS DAĻU TĪRĪŠANA - Režģus, degļu vāciņus un degļus tīrīšanas nolūkos var noņemt. - Notīriet tos manuāli, izmantojot siltu ūdeni un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli, noņemot visus pārtikas pārpalikumus un pārbaudot, vai neviena degļa atvere nav nosprostota. - Noskalojiet un nosusiniet - Degļus un to vāciņus uzstādiet atpakaļ pareizi attiecīgajos korpusos. - Uzliekot atpakaļ režģus, pārliecinieties, vai pannu novietošanas zona ir salāgota ar degli. - Modeļiem ar elektriskās aizdedzes spraudņiem un drošības ierīci nepieciešama kārtīga spraudņa gala tīrīšana, lai nodrošinātu pareizu darbību. Bieži pārbaudiet šos elementus un pēc nepieciešamības notīriet ar mitru drānu. Piedegusī pārtika jānoņem ar zobu bakstāmo vai adatu. PIEZĪME: Lai nesabojātu elektriskās aizdedzes ierīci, neizmantojiet to, kad degļi neatrodas savā korpusā.

13 LATVISKI 13 Kā rīkoties, ja... Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums Nedarbojas elektriskā aizdedze Deglis neaizdegas Gāzes riņķis deg ar nevienmērīgu liesmu Nav barošanas Iespējams, ir aizgriezts gāzes krāns Uz degļa gredzena var būt ēdienu atliekas Pārbaudiet, vai ierīce ir pieslēgta elektrotīklam un energoapgāde ir ieslēgta. Pārbaudiet, vai gāzes krāns ir atgriezts Notīriet no degļa gredzena ēdiena atliekas, pilnībā izpildot tīrīšanas norādījumus. Pirms sazināties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu: 1. Skatiet sadaļu Problēmu novēršanas norādījumi, lai noskaidrotu, vai problēmu nevar novērst patstāvīgi. 2. Vēlreiz ieslēdziet plīts virsmu, lai pārbaudītu, vai tā tagad darbojas pareizi. 3. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu. Norādiet šādu informāciju: kļūmes veids; plīts virsmas modelis; apkopes numurs (proti, numurs pēc vārda SERVICE uz tehniso datu plāksnītes zem plīts un garantijas sertifikātā); savu pilno adresi; savu tālruņa numuru. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru, kas norādīts garantijā. Ja pārbaudi vai remontu veic neapstiprināts tehniķis, vienmēr pieprasiet darbu veikšanas apstiprinājumu, kā arī oriģinālo rezerves daļu izmantošanu. Šo norādījumu neievērošana var ietekmēt izstrādājuma drošību un kvalitāti.

14 LATVISKI 14 Injector Inžektoru table tabula Kategorija II2H3B/P Izmantotās gāzes veids Degļa veids Inžektora marķējums Nominālā siltumspēja kw Nominālais patēriņš Samazinātā siltumspēja kw Gāzes spiediens (mbar) min. nom. maks. DABAS GĀZE (Metāns) G20 jaudas deglis vidēji ātras darbības papildu 138 T2 A 101 Z 72 X 3,50 2,00 1, l/h 190 l/h 95 l/h 2,20 0,35 0, SAŠĶIDRINĀTA NAFTAS GĀZE (Butāns) G30 (Propāns) G31 jaudas deglis vidēji ātras darbības papildu 93 T4 P ,50 2,00 1, g/h 145 g/h 73 g/h 1,90 0,35 0, Izmantotās gāzes veids Modelis konfigurēšana Nominālā siltumspēja kw Kopējais nominālais patēriņš Sadegšanai nepieciešamais gaisa daudzums (m3) 1 m3 gāzes G20 20 mbar G30/G31 30 mbar 1 PB - 2 SR 1 AUX 1 PB - 2 SR 1 AUX 8, l/h 9,52 8, g/h 30,94 Elektriskā jauda: V ~ Hz 0,6 W

15 LATVISKI 15 Tehniskie dati Izmēri Platums (mm) 580 Augstums (mm) 40 Garums (mm) 510 Spriegums (V) V Tehniskā informācija atrodas tehnisko datu plāksnītē ierīces apakšā. Uzstādīšana Apkopjot, sagatavojot un uzstādot izstrādājumu, lietojiet aizsargcimdus. Pēc plīts virsmas izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkalpošanas centru. Tehniskā informācija uzstādītājam - Šo izstrādājumu var iebūvēt mm biezā darbvirsmā. - Ja zem plīts virsmas nav cepeškrāsns, ievietojiet atdalītāja paneli, kura virsma ir vismaz vienāda ar darba virsmas atveri. Šis panelis jānovieto vismaz 150 mm attālumā zem augšējās darbvirsmas, bet nekādā gadījumā mazāk par 20 mm no plīts virsmas apakšas. - Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai: - vietējie gāzes piegādes raksturlielumi (saturs un spiediens) ir saderīgi ar plīts virsmas iestatījumiem (skatiet nominālu plāksnīti un inžektora tabulu); - plīts virsmai blakus novietoto mēbeļu vai ierīču ārējās virsmas ir karstumizturīgas atbilstoši vietējiem noteikumiem; - Šī ierīce nav savienota ar dūmu izvadīšanas ierīci. Tā ir jāuzstāda atbilstoši spēkā esošajiem uzstādīšanas noteikumiem. Īpaša uzmanība jāpievērš attiecīgajām ventilācijas prasībām. - Sadegšanā radušies izgarojumi ir jānovada ārtelpā ar īpaši tam paredzētu aizsūcēju virs plīts vai sienā vai logā iebūvētu elektrisku ventilatoru. Gāzes pieslēgums Šī darbība jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam. Gāzes piegādes sistēmai jāatbilst valsts normatīviem saskaņā ar attiecīgo gāzes standartu. - Konkrētus dažu valstu noteikumus var atrast sadaļā - Atsauce uz vietējiem noteikumiem. Ja šajā sadaļā nav informācijas jūsu valstij, pieprasiet to kvalificētam tehniķim. - Plīts virsmas savienojumam ar gāzes cauruļvadu tīklu vai gāzes balonu jāizmanto cieta vara vai tērauda caurule ar vietējiem normatīviem atbilstošiem stiprinājumiem, vai vienlaidu virsmas nerūsējošā tērauda šļūtene, kas atbilst vietējiem normatīviem. Maksimālais šļūtenes garums ir 2 lineārie metri.

16 LATVISKI 16 Elektriskie savienojumi BRĪDINĀJUMS. - Šī darbība jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam. - Elektriskajiem savienojumiem jāatbilst vietējiem normatīviem. - Likumdošana nosaka šīs ierīces obligātu iezemēšanu. L Zemējums (dzeltens/zaļš) C C - Pievienojiet plīts virsmas komplektācijā iekļauto līkuma elementu (A) vai (B) plīts virsmas attiecīgajai ieejai, izmantojot starpliku (C)) atbilstoši standartam EN Starplika (D) nav iekļauta izstrādājuma komplektā. SVARĪGI! Izmantojot nerūsošā tērauda šļūteni, tā jāuzstāda tā, lai neaizskartu nevienu mēbeļu kustīgā daļa. Tā jāizvieto zonā, kurā nav šķēršļu un kurā to var pārbaudīt visā garumā. - Pēc pievienošanas gāzes padevei ar ziepjūdeni pārbaudiet, vai nav noplūžu. Iededziet degļus un, lai pārbaudītu liesmas stabilitāti, pagrieziet pogas no maksimuma pozīcijas pozīciju. A B D D uz minimuma N - Neizmantojiet pagarinātāju. SVARĪGI! Ar spriegumu un jaudas absorbciju saistītie dati ir norādīti nominālu plāksnītē. Montāža Izstrādājuma virsmas perimetra tīrīšanai izmantojiet aizsargcimdus, tad uzstādiet uz plīts virsmas komplektā iekļauto blīvi. Pēc virsmas perimetra notīrīšanas uzstādiet uz plīts virsmas komplektā iekļauto blīvi. Novietojiet plīts virsmu darbvirsmas atvērumā, kas izveidots, ņemot vērā instrukcijā sniegtos izmērus. PIEZĪME. Barošanas kabelim ir jābūt pietiekami garam, lai to varētu ievilkt uz augšu. Plīts virsmas nostiprināšanai izmantojiet komplektā iekļautos kronšteinus. Kronšteinus uzstādiet attiecīgajās atverēs, kas norādītas ar bultiņu, un pievelciet ar skrūvēm atbilstoši darbvirsmas biezumam. Nodrošiniet, lai kontaktligzda ir uzstādāmās ierīces tuvumā. Tādēļ, ja izstrādājuma komplektā iekļautais barošanas kabelis nav pietiekami garš, to nāksies aizstāt ar garāku, tādu pašu parametru kabeli.

17 LATVISKI 17 Pielāgošana cita veida gāzei BRĪDINĀJUMS. - Šī darbība jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam. Ja ierīci plānojat izmantot ar gāzi, kuras veids atšķiras no nominālu plāksnītē un informācijas uzlīmē (plīts virsmas virspusē) norādītā, nomainiet inžektorus. Noņemiet informācijas uzlīmi un uzglabājiet to kopā ar norādījumu bukletu. Izmantojiet instrukcijā norādītajam gāzes spiedienam piemērotus spiediena regulatorus. - Gāzes inžektoru nomaiņa jāveic pēcpārdošanas apkopes dienesta darbiniekam vai kvalificētam tehniķim. - Inžektori, kas nav izstrādājuma komplektā, jāpasūta no pēcpārdošanas apkopes dienesta. - Noregulējiet minimālo krānu iestatījumu. PIEZĪME. Izmantojot sašķidrināto naftas gāzi (G30/G31), minimālā gāzes iestatījuma skrūve ir jāpievelk, cik iespējams. SVARĪGI! Ja degļu pogu pagriešana ir apgrūtināta, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu par degļa krāna nomaiņu (ja konstatēts, ka tas ir bojāts). SVARĪGI! Ja tiek izmantots gāzes balons, balons vai gāzes tvertne pareizi jāuzstāda (vertikāli). Inžektoru maiņa (skatiet sadaļu Inžektoru tabula ) - Noņemiet režģus (A). - Izņemiet degļus (B). - Izmantojot piemērota lieluma galatslēgu, noskrūvējiet sprauslu (C). - Nomainiet to pret jaunajam gāzes veidam piemērotu inžektoru. - Uzstādiet atpakaļ inžektoru (D). Pirms plīts virsmas uzstādīšanas atcerieties piestiprināt gāzes kalibrēšanas plāksni inžektoriem atbilstoši esošai informācijai attiecībā uz gāzes kalibrēšanu. Gāzes krānu minimālā iestatījuma regulēšana Lai nodrošinātu pareizu minimālā iestatījuma regulējumu, noņemiet pogu (E) un rīkojieties šādi: - pievelciet skrūvi, lai samazinātu liesmas augstumu (-); - atskrūvējiet skrūvi, lai palielinātu liesmas augstumu (+). Regulēšana jāveic, kad krāns ir vismazākā gāzes iestatījuma stāvoklī (maza liesma). E A B

18 LATVISKI 18 - Primārais gaiss no degļiem nav jāregulē. - Tagad iededziet degļus un pagrieziet pogas no maksimālās plūsmas stāvokļa līdz minimālās liesmas stāvoklim lai pārbaudītu liesmas stabilitāti. Pabeidzot regulēšanu atkal noblīvējiet darbvirsmu, izmantojot blīvēšanas vasku vai tamlīdzīgu materiālu. LV ATSAUCE UZ VIETĒJIEM NOTEIKUMIEM Gādājiet, lai ierīces uzstādīšanu un gāzes pieslēgumu veic tikai kvalificēts tehniķis saskaņā ar ražotāja norādījumiem un spēkā esošiem vietējiem drošības normatīviem. VOKPANNAS ADAPTERS Pavelciet uz augšu katru gatavošanas virsmas pogu un pēc noņemšanas saglabājiet. Paņemiet jauno pogu komplektu, kas atrodas iepakojuma augšdaļā, un izņemiet jaunās pogas no plastmasas maisiņa. Uzspiediet katru pogu uz vārsta kāta, līdz sajūtat gājiena beigas (var rasties dzirksteļošana). POGU MAIŅA Vispirms izslēdziet plīti. Visām pogām jābūt aizgrieztā stāvoklī. Pārbaudiet, vai visas pogas ir pareizā stāvoklī. ārbaudiet, vai uzstādīšana veikta pareizi, ieslēdzot katru degli atsevišķi.

19 LATVISKI 19 Vides aizsardzība IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu. Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu sadzīves ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat saņemt vietējā attiecīgajā iestādē, pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu. Simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos; tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā. IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI Izmantot katlus un pannas, kuru pamatnes platums ir vienāds ar gatavošanas zonu. Izmantojiet tikai katlus un pannas ar plakanām pamatnēm. Ja iespējams, gatavošanas laikā izmantot katlu vākus. Izmantojiet ātrvārāmo katlu, lai ietaupītu vēl vairāk enerģijas un laika. Novietojiet katlu atzīmētās gatavošanas zonas vidū. PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU Šī ierīce atbilst Eiropas Regulā Nr. 66/2014 izklāstītajām ekodizaina prasībām saskaņā ar Eiropas standartu EN Ražotājs IKEA of Sweden AB SE Älmhult, Zviedrija

20 LATVISKI 20 IKEA GARANTIJA Cik ilgi spēkā ir IKEA garantija? Šī garantija ir spēkā piecus gadus no ierīces iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā. Pirkuma pierādījums ir oriģinālais pirkuma čeks. Ja tiek veikta garantijas apkope/ remonts, ierīces garantijas laiks netiek pagarināts. Kurš veiks apkopi/remontu? IKEA pakalpojumu sniedzējs nodrošinās apkopi/remontu, veicot apkopes/remonta darbības pats vai ar pilnvarota apkopes/ remonta partneru tīkla palīdzību. Ko aptver šī garantija? Šī garantija, sākot no iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā, aptver ierīces kļūmes, kas radušās bojātas konstrukcijas vai materiālu dēļ. Šī garantija attiecas tikai uz mājas (neprofesionālu) izmantošanu. Izņēmumi norādīti zem virsraksta Uz ko neattiecas šī garantija? Garantijas periodā tiks segti kļūdas novēršanas izdevumi, piemēram, remonta, detaļu, darba un transportēšanas izmaksas, ja ierīce būs pieejama remontam bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr. 99/44/EK) un attiecīgie vietējie noteikumi. Nomainītās daļas kļūst par IKEA īpašumu. Ko IKEA darīs, lai atrisinātu problēmu? IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs izpētīs izstrādājumu un pēc saviem ieskatiem izlems, vai uz to attiecas šī garantija. Ja pakalpojumu sniedzējs izlems, ka uz ierīci attiecas garantija, tad IKEA pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarots pakalpojumu partneris (pats nodrošinot pakalpojumu), pēc saviem ieskatiem vai nu salabos izstrādājumu ar trūkumiem, vai nu aizstās to ar tādu pašu vai līdzvērtīgu ierīci. Uz ko neattiecas šī garantija? Uz parastu nolietojumu un novecošanos. Uz tīši vai neuzmanības dēļ radītiem bojājumiem, uz bojājumiem, kas radīti lietošanas norādījumu neievērošanas dēļ, nepareizas uzstādīšanas vai pievienošanas nepareizam spriegumam dēļ, uz bojājumiem, kas radušies ķīmiskas vai elektroķīmiskas reakcijas, rūsas, korozijas dēļ vai uz ūdens bojājumiem, tai skaitā, bet ne tikai uz bojājumiem, kas radušies pārlieka kaļķa daudzuma dēļ ūdens padevē, uz bojājumiem, kas radušies nelabvēlīgu vides apstākļu dēļ. Uz palīgmateriāliem, ieskaitot baterijas un lampiņas. Uz nefunkcionālām un dekoratīvām daļām, kas neietekmē normālu ierīces lietošanu, ieskaitot jebkādus skrāpējumus un krāsas izmaiņas. Uz nejaušiem bojājumiem, kas radušies ar ierīci nesaistītu priekšmetu vai vielu dēļ, kā arī uz filtru, noteksistēmu vai ziepju atvilktņu tīrīšanu. Uz bojājumiem, kas radušies šādām daļām: keramiskais stikls, piederumi, trauku un galda piederumu grozi, padeves un notekcaurules, lampiņas un lampiņu pārsegi, ekrāni, pogas, ietvari un ietvaru detaļas. Ja vien nav pierādāms, ka šie bojājumi radušies ražošanas kļūmju dēļ. Tad, kad tehniskā darbinieka apmeklējuma laikā nav atrast bojājums. Uz remontu, ko nav veikuši ieceltie pakalpojuma sniedzēji un/vai pilnvarots līgumpartneris vai tad, ja nav izmantota oriģinālās detaļas. Uz remontu, kas bijis jāveic nepareizas vai specifikācijai neatbilstošas uzstādīšanas dēļ. Uz ierīces izmantošanu, piemēram, profesionāliem mērķiem, nevis mājsaimniecībā. Uz bojājumiem, kas radušies transportēšanas dēļ. Ja klients transportē izstrādājumu uz savu mājokli vai citu adresi, IKEA neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas varētu rasties

21 LATVISKI 21 transportēšanas laikā. Ja izstrādājuma piegādi uz klienta piegādes adresi veic IKEA, tad bojājumus, kas izstrādājumam radušies šīs piegādes laikā, novērsīs IKEA. Uz IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas izmaksām. Ja IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris labo vai maina ierīci saskaņā ar šo garantiju, ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris, ja nepieciešams, atkārtoti uzstādīs salaboto vai jauno ierīci. Šie ierobežojumi neattiecas uz kvalificēta speciālista atbilstoši veiktu darbu, kurā izmantotas oriģinālās detaļas, lai pielāgotu ierīci citas ES valsts tehniskās drošības specifikācijām. Kā tiek piemēroti valsts tiesību akti IKEA garantija nodrošina specifiskas likumiskas tiesības, kas atbilst vai pārsniedz visas vietējās tiesiskās prasības. Taču šie nosacījumi nekādā veidā neierobežo vietējos tiesību aktos noteiktās patērētāju tiesības. Piemērošanas teritorija Attiecībā uz ierīcēm, kas iegādātas kādā no ES valstīm un pārvietotas uz kādu citu ES valsti tiks piemēroti tādi pakalpojumi, kas atbilst jaunās valsts parastajiem garantijas nosacījumiem. Pienākums veikt apkopi/remontu garantijas ietvaros pastāv tikai tad, ja ierīce atbilst un ir uzstādīta atbilstoši šādiem nosacījumiem: - tās valsts tehniskajām specifikācijām, kurā veikts garantijas pieprasījums; - montāžas norādījumiem un lietotāja rokasgrāmatas drošības informācijai. Specializētie IKEA ierīču PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS CENTRI Lūdzam nekavējoties sazināties ar IKEA iecelto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju, lai saskaņā ar šo garantiju veiktu apkalpošanas pieprasījumu; lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces uzstādīšanu šai ierīcei paredzētajās IKEA virtuves mēbelēs; lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces funkcijām. Lai nodrošinātu, ka tiek sniegta vislabākā palīdzība, pirms sazināties ar mums lūdzam izlasīt montāžas norādījumus un/vai lietotāja rokasgrāmatu. Kā ar mums sazināties, ja nepieciešami mūsu pakalpojumi Pilnu IKEA iecelto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju sarakstu ar to darbības valstu telefona numuriem lūdzam skatīt šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē. Lai pakalpojumu sniegtu pēc iespējas ātrāk, iesakām izmantot šajā rokasgrāmatā attiecīgajai valstij norādītos telefona numurus. Vienmēr, lūdzot palīdzību attiecībā uz kādu ierīci, nosauciet numurus, kas norādīti attiecīgās ierīces bukletā. Vienmēr nosauciet arī IKEA artikula numuru (8 ciparu kods) un 12 ciparu servisa numuru, kas atrodas uz ierīces nominālu plāksnītes. SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU! Tas ir jūsu pirkuma pierādījums un vajadzīgs, lai veiktu garantijas pieprasījumu. Čekā ir norādīts arī IKEA nosaukums un artikula numurs (8 ciparu kods) katrai iegādātajai ierīcei. Vai vajadzīga papildu palīdzība? Ja radušies vēl kādi papildu jautājumi, kas nav saistīti ar mūsu ierīču pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, lūdzam sazināties ar tuvāko IKEA veikala zvanu centru. Pirms sazināties ar mums iesakām rūpīgi izlasīt ierīces dokumentāciju.

22 EE EESTI 22 Sisukord Ohutusteave 22 Toote kirjeldus 28 Igapäevane kasutamine 28 Kasulikud vihjed ja soovitused 29 Hooldamine ja puhastamine 29 Mida teha, kui Ohutusteave Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks käepärast. Nendes juhendites ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei vastuta, kui ohutusjuhendeid ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sobimatud seaded. Juhised kehtivad riigis, mille sümbol on näha seadmel. Kui seadmel riiki tähistav sümbol puudub, tuleb uurida tehnilisi juhiseid, mis annavad vajalikku informatsiooni seadme muutmiseks, et see vastaks riigispetsiifilistele tingimustele. ETTEVAATUST! Gaasil töötava küpsetusseadme kasutamine toob kaasa kuumuse, niiskuse ja põlemissaaduste sattumise seadme paiknemisruumi. Kindlustage köögi piisav õhuvahetus seadme kasutamisel: Hoidke naturaalsed õhutusavad lahti või paigaldage mehhaaniline ventilatsiooniseade (mehhaaniline tõmbekapp). Seadme pikaajaline, Injector table 31 Tehnilised andmed 32 Paigaldamine 32 Keskkonnanõudmised 36 Tootja 36 IKEA GARANTII 37 intensiivne kasutamine võib kaasa tuua suurenenud õhuvahetuse vajaduse, näiteks akna avamise või efektiivse ventilatsioonisüsteemi (mehaanilise õhuvahetuse suurendamise) näol. HOIATUS! Seade ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige kütteelementide puudutamist. Nooremad kui 8 aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui nende tegevust pidevalt ei jälgita. HOIATUS! Kui pliidiplaat on pragunenud, ei tohi seadet kasutada, sest tekib elektrilöögioht. HOIATUS! Süttimisoht: ärge hoidke toiduvalmistamispindadel esemeid. ETTEVAATUST! Küpsetamist tuleb jälgida. Lühidat küpsetamist tuleb jälgida pidevalt. HOIATUS! Rasva või õliga toidu küpsemine pliidil ilma järelevalveta võib olla ohtlik, sest tekib tuleoht. ÄRGE proovige kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ning katke seejärel leek katte, näiteks kaane või

23 EESTI 23 tulekustutustekiga. Ärge kasutage pliidiplaati töö- või abipinnana. Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid seadmest eemal, kuni kõik selle osad on täielikult maha jahtunud, vastasel juhul võib tekkida tuleoht. Kui juhises toodud teavet ei järgita täpselt võib see kaasa tuua vara kahjustava tulekahju või plahvatuse. Väikelapsed (vanuses 0 3 aastat) tuleb seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3-8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. ETTEVAATUST! Kui pliidiplaadi klaas puruneb, lülitage kohe kõik põletid ja elektrilised kütteelemendid välja ning isoleerige seade elektritoitest; - ärge puudutage seadme pinda; - ärge kasutage seadet. Klaasist kaas võib puruneda, kui see kuumaks läheb. Lülitage kõik põletid ja elektriplaadid enne kaane sulgemist välja. Ärge sulgege kaant, kui põleti põleb. LUBATUD KASUTUS ETTEVAATUST! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise lülitusseadmega,nagu taimer või eraldi kaugjuhtimissüsteem. Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, nagu: kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades; talumajapidamistes; hotellides, motellides, kodumajutusasutustes ja teistes sarnastes kohtades. Muud kasutusviisid (nt ruumide soojendamine) pole lubatud. See seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes. Kasutage potte ja panne, mille põhi on sama põletitega lai või pisut laiem (vt vastavat tabelit). Veenduge, et restidel olevad potid ei ulatuks üle pliidiplaadi serva. Restide vale kasutus võib pliidiplaati kahjustada: ärge paigutage reste tagurpidi ega lohistage neid pliidiplaadil. Ärge laske põleti leegil ulatuda panni servast kaugemale. Ärge kasutage: malmist küpsetusplaate, küpsetuskive, terrakota-potte ja -panne.

24 EESTI 24 soojushajuteid, nagu metallvõrk jmt. kahte põletid korraga ühe anuma kuumutamiseks (nt kala küpsetusalus). Kui kohalikud gaasivarustuse tingimused muudavad põleti süütamise keeruliseks, on soovitatav toimingut korrata madalale leegitugevusele seatud nupuga. Kui pliidi kohale paigaldatakse õhupuhasti, vaadake õiget vahekaugust õhupuhasti juhendist. Restide kaitsvad kummijalad kujutavad lastele lämbumisohtu. Pärast restide eemaldamist kontrollige, et kõik jalad oleksid õigetel kohtadel. PAIGALDAMINE Seadet tuleb paigaldada ja käsitseda kahe või enama inimesega - vigastusoht. Kasutage lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kaitsekindaid - sisselõikamise oht. Paigaldamine, k.a veevarusuts (kui olemas) ja elektriühendused, ja remonditööd tuleb teostada kvalifitseeritud tehniku poolt. Ärge parandage ega asendage mõndaseadmeosa,kuisedakasu tusjuhendis otseselt ei soovitata. Hoidke lapsed paigalduskohast eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teenindusega. Kui seade on paigaldatud, tuleb pakendijäätmed (plastik, stürplastist osad jne) paigutada lastele kättesaamatusse kohta - lämbumisoht. Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada - elektrilöögi oht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet - tulekahju või elektrilöögi oht. Aktiveerige seade alles siis, kui paigaldamine on lõpetatud. Elektrilised ja gaasipõhised ühendused peavad vastama kohalikele nõuetele. HOIATUS! Seadme muudatused ja paigaldusmeetod on olulised seadme ohutul ja korrektsel kasutamisel kõigis muudes riikides. Kasutage juhises märgitud rõhuregulaatoreid seadme gaasirõhu reguleerimiseks. Ruumis peab olema õhueraldussüsteem, mis eemaldab põlemisel tekkinud suitsu. Ruumis peab olema ka korrektne õhuringlus, kuna hapnik on vajalik normaalseks süütetegevuseks. Õhuvool ei tohiks olla väiksem kui 2 m 3 /h ühe seadme jõuühiku kw kohta. Õhuringluse süsteem võib õhkuda saada ka õuest toruga, mille sisediameeter on vähemalt 100 cm 2 ; Toru avale ei tohi tekkida takistust.

25 EESTI 25 Süsteem võib olla seadistatud kaudselt nii, et süütetegevuseks vajalik õhk saadakse kõrvalolevatest ruumidest, mis on varustatud eelpool nimetatud õhuringlustorudega. Samas ei tohi nimetatud ruumid olla magamistoas, avalikud või tuleohuga ruumid. Vedelgaas vajub põrandale, kuna on õhust raskem gaas. Seetõttu peab LGP silindritega varustatud ruumides olema ka õhuvahetussüsteem, mis aitab lekke korral gaasil ruumist pääseda. LPG silindrid tuleb seetõttu paigaldada või hoiustada kas osaliselt või täielikult ruumides või pindadel, mis on allpool merepinda (kelder vms). Soovituslik on hoida seadmeruumis ainult kasutuses olev silinder, mis ei puutu kokku välisallikatest tekkiva võimaliku kuumusega (ahjud, tulekolded, pliidid vms), mis võiks silindri temperatuuri tõsta üle 50 C. Tehke mööblis kõik vajalikud sisselõiked enne seadme paigaldamist ja eemaldage puulaastud ja saepuru. Kui seadet EI paigaldata ahju kohale, tuleb seadme all olevasse ruumi paigaldada eralduspaneel (ei ole komplektis). Kui teil peaks esinema raskusi põletinuppude keeramisega, võtke ühendust müügijärgse klienditeenindusega vigase (leiu korral) põletikraani vahetamiseks. Õhuvahetuseks ja kuumuse hajutamiseks kasutatavaid avasid ei tohi kunagi kinni katta. GAASIÜHENDUS HOIATUS! Enne paigaldamist tehke kindlaks, et kohalikud energia jaotustingimused (naturaalne maagaas või rõhkgaas) ja seadme ühilduvustingimused. Kontrollige tabelis 1 ( Põleti ja düüsi andmed ) toodud gaasi väärtuste vastavust tootja gaasirõhuga. HOIATUS! Seadme reguleerimistingimused on toodud sildil (või andmeplaadil). HOIATUS! Seade pole ühendatud põlemissaaduste väljutus seadmega. See paigaldatakse ja ühendatakse praeguste paigaldusnõuete kohaselt. Erilist tähelepanu juhitakse asjakohastele ventilatsiooninõuetele. Vedelgaasi kasutamisel seadmes tuleb regulatsioonikruvi kinnitada võimalikult tihedalt. OLULINE! Gaasisilindri kasutamisel tuleb see või gaasikonteiner seadistada korrektselt (vertikaalsuunas). HOIATUS! Seda peab tegema kvalifitseeritud tehnik.

26 EESTI 26 Kasutage gaasiühenduse jaoks ainult painduvat või jäika metalltoru. Ühendus jäiga toruga (vask või teras). Ühendus gaasisüsteemiga tuleb luua nii, et seadmele ei rakenduks mingit pinget. Seadme varustusastmel on L-kujuline torukinnitus, millel on tihend lekete ärahoidmiseks. Tihendi peab alati välja vahedama peale toru paigaldusvahendi keeramist (tihend on koos seadmega). Gaasitoitetoru paigaldusvahend on ½ keermestatud gaasisilindri pistikühendus. Painduva liitmiketa roostevabast terasest toru ühendamine keermestatud kinnituse külge. Gaasivarustustoru kinnitus on keermestatud ½ gaasi silindrikujuline isane kinnitus. Torud tuleb paigaldada nii, et nende täispikkus poleks kunagi üle 2000 mm. Pärast ühendamist kontrollige, et painduv metalltoru ei puutuks kokku liikuvate osadega ja ei oleks kokku surutud. Kasutage ainult riiklikele nõuetele vastavaid torusid ja tihendeid. OLULINE! Roostevabast terasest toru kasutamisel ei tohi see paigaldamisel kokku puutuda mööbli liikuvate osadega (nt sahtel). Toru peab tarnima takistusteta alas, kus saaks kontrollida ka vajadusel seda täispikkuses. Seade tuleks ühendada peamisesse gaasitoitetorusse või silindrisse riiklike nõuete kohaselt. Enne igasuguse ühenduse loomist kontrollige, et seade vastaks kasutatava tootjagaasi nõuetega. Vastavuse puudumisel vaadake juhiseid paragrahvis Erinevatele gaasitüüpidele kohandamine. Pärast gaasivarustuse ühendamist kontrollige seebivett kasutades võimalike lekete olemasolu. Süüdake põletid ja keerake nuppu maksimaalsest asendist 1* minimaalsesse asendisse 2*, et kontrollida leegi stabiilsust. ERINEVATELE GAASITÜÜPIDELE KOHALDAMINE Seadme kohandamiseks gaasitüübiga, mis erineb ettenähtud gaasitüübist (näidatud andmesildil), järgige paigaldusjooniste järel toodud üksikasjalikke juhiseid. ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED OLULINE! Pinge ja vooluneelduvusega seotud andmed on toodud andmesildil. Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et see ulatuks pärast seadme korpusse paigaldamist toiteallikani. Ärge tõmmake toitejuhet. Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahutada kas

27 EESTI 27 pistikut pesast välja tõmmates, kui pistik on juurdepääsetav, või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast ülesvoolu kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega. Seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektriohutusstandarditele. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpesi ega adaptereid. Elektrilised komponendid ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale ligipääsetavad. Ärge kasutage seadet märjana ega paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude, näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.

28 EESTI 28 Toote kirjeldus Eemaldatavad toidunõu alusrestid 2 Poolkiire põleti 3 Poolkiire põleti 4 Kiirpõleti 5 Lisapõleti 6 Kiirpõleti juhtnupp 7 Poolkiire põleti juhtnupp 8 Poolkiire põleti juhtnupp 9 Lisapõleti juhtnupp Sümbolid Kindel ketas Suur leek ja tärn 6 Väike leek Kraan suletud Maksimaalne avatus/ tarne ja elektriline süüde Minimaalne ava või vähendatud etteanne Igapäevane kasutamine TÄHELEPANU: Kui pliidiplaat on kuum, ärge valage sinna vedelikke, vältimaks klaaside kahjustusi. Ärge laske põleti leegil ulatuda panni servast kaugemale. TÄHELEPANU: kui pliidiplaati kasutatakse, võib kogu pliit kuumaks muutuda. - Ühe põletitest süütamiseks keerake vastavat nuppu vastupäeva maksimaalse leegi asendisse. - Põleti süütamiseks vajutage nupp vastu juhtpaneeli. - Kui põleti on süttinud, hoidke nuppu umbes 5-10 sekundit alla surutuna, et seade saaks korralikult tööle hakata. Põleti turvaseade katkestab põleti gaasivarustuse, kui leek peaks juhuslikult kustuma (ootamatu tõmbetuule, gaasivarustuse katkemise, vedeliku ülekeemise vms tõttu). - Nuppu ei tohi vajutada kauem kui 15 sekundit. Kui selle möödumise järel põleti ei jää põlema, oodake vähemalt üks minut enne, kui proovite uuesti süüdata. MÄRKUS: kui tarnitud gaasi konkreetsed kohalikud tingimused raskendavad põleti süütamist, on soovitatav seda korrata toiming nupuga muutus väikese leegi seadeks. Nupu vabastamisel võib leek kustuda. See tähendab, et turvaseade ei ole veel piisavalt üles soojenenud. Selles sellisel juhul korrake toimingut ülal kirjeldatud moel.

29 EESTI 29 Kasulikud vihjed ja soovitused Sellel pliidil on erineva suurusega põletid. Põletite paremaks toimimiseks pidage kinni järgmistest reeglitest. - Kasutage potte ja panne, mille põhi on sama põletitega lai või pisut laiem (vt järgnevat tabelit). - Kasutage ainult lamedapõhjalisi potte ja panne. - Kasutage toiduvalmistamiseks õiget kogust vett ja hoidke potil kaas peal. - Jälgige, et restil asuvad potit ei ulatuks üle pliidiplaadi serva. TÄHELEPANU: restide vale kasutamine võib kahjustada pliiti: ärge asetage reste alumine külg üles poole ega lohistage neid üle pliidi. Ärge kasutage: - Malmrestid, ääriskivid, põletatud savist potid ja pannid. - Soojushajutid, nagu metallvõrk või mõni teine tüüp. - Kaks põletid üheaegselt ühele kuumutatavale esemele (näiteks katlale). Põleti Kiire Poolkiire Täiendav Poti Ø 24 kuni 26 cm 16 kuni 24 cm 8 kuni 14 cm Hooldamine ja puhastamine HOIATUS!: Enne hooldustööde tegemist veenduge, et seade on välja lülitatud ja toitevõrgust lahti ühendatud; ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid, sest nendega tekib elektrilöögioht. Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid tooteid, klooripõhiseid puhastusvahendeid ega traatnuustikuid. PLIIDI OSADE PUHASTAMINE - Restid, põletikatted ja põletid saab puhastamise ajaks ära võtta. - Puhastage neid käsitsi sooja vee ja mitteabrasiivse puhastusvahendiga eemaldades kõik toidujäägid ja kontrollides, et ükski põletiavadest ei oleks ummistunud. - Loputage ja kuivatage - Pange põletid ja põletikatted õigesti oma vastavatesse kohtadesse tagasi. - Restide tagasipanemisel jälgige, et toidunõu toetumisala oleks põletiga samal joonel. - Elektriliste süüteküünalde ja turvaseadmega varustatud mudelid nõuavad korrektse töötamise tagamiseks küünla otsa põhjalikku puhastamist. Kontrollige neid elemente sageli ja puhastage neid vajadusel niiske lapiga. Kinni kõrbenud toit tuleb hambaorgi või nõelaga eemaldada. MÄRKUS: elektrilise süüteseadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seda ajal, kui põletid ei asu oma kohal.

30 EESTI 30 Mida teha, kui... Probleem Võimalik põhjus Lahendus Elektriline süüde ei tööta Elektriühendus puudub Kontrollige, kas seade on ühendatud vooluvõrku ja võrgus on elektrit. Põleti ei sütti Gaasirõngas põleb ebaühtlaselt Gaasikraan võib olla suletud Põleti kroon võib olla toidujääkide poolt ummistunud Kontrollige, kas gaasikraan on lahti Puhastage põleti kroon vastavalt puhastusjuhistele ja veenduge, et põleti kroonis poleks toidujääke. Enne teeninduskeskusesse helistamist: 1. Kontrollige Tõrgete kõrvaldamise juhendit, vaatamaks, kas te saate probleemi ise lahendada 2. Lülitage pliidiplaat uuesti sisse, et kontrollida, kas korrektne töö on taastunud. 3. Kui rike püsib, võtke ühendust teenindusega. Andke järgmine informatsioon: rikke tüüp; pliidiplaadi mudel; hooldusnumber (s.o pliidiplaadi all oleval andmesildil ja garantiitunnistusel sõna SERVICE (hooldus) järel olev number); teie täielik aadress; teie telefoninumber. Remonditööde korral pöörduge garantiisse märgitud volitatud hoolduskeskuse poole. Kahtluse korral, et operatsiooni või remonti teostab volitamata tehnik, küsige alati sertifikaati teostatud töödest ja nõudke originaalvaruosade kasutamist. Nende juhiste eiramine võib kahjustada toote turvalisust ja kvaliteeti.

31 EESTI 31 Injector table Category II2H3B/P Kasutatava gaasi tüüp Põleti tüüp Düüsi tähis Nominaalne Nominaalne küttevõimsus tarbimine kw valik Vähendatud soojusvõimsus kw Gaasi rõhk (mbar) min. nom. max. LOODUSLIK GAAS (Metaan) G20 kiirpõleti poolkiire täiendav 138 T2 A 101 Z 72 X 3,50 2,00 1, l/h 190 l/h 95 l/h 2,20 0,35 0, VEDELDATUD NAFTAGAAS (Butaan) G30 (Propaan) G31 kiirpõleti poolkiire täiendav 93 T4 P ,50 2,00 1, g/h 145 g/h 73 g/h 1,90 0,35 0, Gaasi tüüp kasutatud Mudel konfiguratsioon Nominaalne küttevõimsus kw Nominaalne kogutarbimine Põlemiseks vajalik (m3) õhk 1 m3 gaasi G20 20 mbar G30/G31 30 mbar 1 PB - 2 SR 1 AUX 1 PB - 2 SR 1 AUX 8, l/h 9,52 8, g/h 30,94 Elektriline võimsus: V ~ Hz 0,6 W

32 EESTI 32 Tehnilised andmed Mõõtmed Laius (mm) 580 Kõrgus (mm) 40 Pikkus (mm) 510 Pinge (V) V Tehnilised andmed paiknevad seadme põhjal oleval plaadil. Paigaldamine Kandke toote käsitsemisel, ettevalmistamisel ja paigaldamisel kaitsekindaid. Pärast pliidi lahtipakkumist veenduge, et see ei ole transportimise käigus kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teeninduskeskusega. Paigaldajale mõeldud tehniline teave - Antud toodet saab integreerida 20 kuni 50 mm paksu tööpinna sisse. - Kui pliidiplaadi all ei ole ahju, sisestage eraldustahvel, mille pindala on vähemalt võrdne tööpinda tehtud avausega. Selline eraldustahvel peab olema paigaldatud maksimaalselt 150 mm tööpinna ülemise pinna alla, kuid mitte mingil juhul pliidi põhjale lähemale kui 20 mm. - Veenduge enne paigaldamist järgmises: - kohalikud gaasivarustustingimused (iseloom ja rõhk) vastavad pliidi seadetele (vt nimiplaati ja düüside tabelit); - pliidi lähedal asuvate seadmete või mööbli välispinnad on kohalike eeskirjade kohaselt kuumuskindlad; - See seade ei ole ühendatud õhuväljutusseadmega. Seade tuleb paigaldada kooskõlas kehtivate paigalduseeskirjadega. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ventilatsiooni puudutavatele asjakohastele nõudmistele. - Põlemisjäägid väljutatakse väliskeskkonda läbi spetsiaalsete tõmbekappide või seina ja/või aknale paigaldatud elektriliste ventilaatorite. Gaasiühendus Seda toimingut võivad teostada ainult kvalifitseeritud tehnikud. Gaasivarustussüsteem peab vastama kohalike gaasistrandardi eeskirjade nõudmistele. - Lõigus leiate mõne riigi konkreetsed kohalikud eeskirjad - Viide kohalikele eeskirjadele. Kui teie riiki puudutavaid andmeid seal toodud ei ole, küsige vastavat teavet kvalifitseeritud tehnikult. - Pliidi ja gaasitrassi või gaasiballooni vaheline ühendus tuleb teostada jäiga vask- või terastoruga, mille liitmikud vastavad kohalikele eeskirjadele, või kohalikele eeskirjadele vastava pidevpinnaga roostevabast terasest voolikuga. Vooliku maksimaalne pikkus on 2 meetrit.