Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats"

Transkripts

1 Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi" Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats gada Septembris (latos) Pozīcijas kods iepriek-šējā gada beigās mēneša pēdējā A B daļa AKTĪVI 0100 Finanšu ieguldījumi Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Nākamo periodu izdevumi 0301 Uzkrātie ienākumi Kopā ( ) Pārējie aktīvi KOPĀ AKTĪVI ( ) daļa SAISTĪBAS 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo 1000 darījumiem 1100 Atvasinātie līgumi Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Pārējās saistības KOPĀ SAISTĪBAS ( ) NETO AKTĪVI ( ) Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Kristiāns Miķelsons Izpildītājs Jūlija Ivanova

2 Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi" Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats gada Septembris Pozīcijas kods mēnesis iepriekšējā gada attiecīgā mēneša beigās (latos) mēneša pēdējā A B IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm Procentu ienākumi par parāda em Dividendes Pārējie ienākumi Kopā ( ) IZDEVUMI Procentu izdevumi 0201 Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam Atlīdzība turētājbankai Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi Pārējie izdevumi Kopā ( ) IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) [1] ( ) Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos periodos Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) ( ) Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) Kopā ( ) Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) Nodokļi un nodevas Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ( ) [1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Kristiāns Miķelsons Izpildītājs Jūlija Ivanova

3 Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi" Neto aktīvu kustības pārskats gada Septembris (latos) Pozīcijas iepriekšējā mēneša kods gada pēdējā beigās A B Neto aktīvi gada sākumā Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa 0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) periodā (kopā) ( ) Neto aktīvi perioda beigās ( ) Ieguldījumu plāna daļu skaits gada sākumā Ieguldījumu plāna daļu skaits perioda beigās Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu gada sākumā (0100:0700) 1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu perioda beigās (0600:0800) * Tie rādītāji, kas neto aktīvu posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Kristiāns Miķelsons Izpildītājs Jūlija Ivanova

4 Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi" Ieguldījumu portfeļa pārskats 1. daļa Latvijas Republika Pozīcijas kods gada Septembris Vērtspapīru daudzums (gabalos) Iegādes vērtība Uzskaites vērtība Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu (%) A B FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI Parāda un citi ar fiksētu ienākumu Valsts un pašvaldību parāda Latvijas valdības obligācijas Latvijas valdības obligācijas Latvijas valdības parādzīmes Latvijas valdības parādzīmes Latvijas valdības obligācijas Latvijas valdības obligācijas Latvijas valdības obligācijas Kopā ( ) Komercsabiedrību parāda Parex bankas obligācijas Parex bankas EUR obligācijas LHZB obligācijas LHZB kīļu zīmes LHZB kīļu zīmes Kopā (1+2+3 ) Pārējo emitentu Kopā (1+2+3 ) Kopā ( ) Akcijas un citi ar nefiksētu ienākumu Komercsabiedrību kapitāla SAF Tehnika Ventspils Nafta Kopā ( )

5 A B Pārējo emitentu kapitāla Kopā ( ) Kopā (1+2+3 ) Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie Kopā (1+2+3 ) Atvasinātie finanšu instrumenti Kopā (1+2+3 ) FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ ( ) PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI Parāda un citi ar fiksētu ienākumu Komercsabiedrību parāda Kopā (1+2+3 ) Pārējo emitentu parāda Kopā (1+2+3 ) Kopā ( ) Akcijas un citi ar nefiksētu ienākumu Komercsabiedrību kapitāla Kopā ( ) Pārējo emitentu kapitāla Kopā (1+2+3 ) Kopā (1+2+3 ) Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā (1+2+3 ) Atvasinātie līgumi AS Hansabanka Kopā (1+2+3 ) PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ ( ) Termiņnoguldījumi kredītiestādēs A/S "HANSABANKA" VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA" A/S "DnB NORD Banka" A/S "SAMPO BANKA" A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA" Kopā( ) LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ ( )

6 2. daļa Pārējās valstis (latos) Pozīcij as kods Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods 1 Nosaukums Kods Vērts-papīru daudzums (gabalos) Iegādes vērtība Uzskaites vērtība Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu (%) A B C D FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI Parāda un citi ar fiksētu ienākumu Valsts un pašvaldību parāda Čehijas valdības obligācijas Polijas valdības obligācijas Polijas valdības obligācijas Polijas valdības obligācijas Ungārijas valdības obligācijas Ungārijas valdības obligācijas Čehija CZ Polija PL Vācija DE Polija PL Polija PL Vācija DE Ungārija HU Vācija DE Vācija DE Vācija DE Ungārija HU Vācija DE Kopā ( ) Komercsabiedrību parāda Balti investeeringute grupp obligācijas Eiropas investīciju banka Igaunija EE Lielbritānija GB Kopā (1+2+3 )

7 A B C D Pārējo emitentu Kopā (1+2+3 ) Kopā ( ) Akcijas un citi ar nefiksētu ienākumu Komercsabiedrību kapitāla AS Tallink Grupp Igaunija EE Prokom Software SA Polija PL Snaige AB Lietuva LT Kopā: Pārējo emitentu kapitāla Kopā: Kopā (1+2+3 ) Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie Kopā (1+2+3 ) Atvasinātie finanšu instrumenti Kopā (1+2+3 ) REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ ( ) CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI Parāda un citi ar fiksētu ienākumu Valsts un pašvaldību parāda Kopā ( ) Komercsabiedrību parāda Kopā (1+2+3 ) Pārējo emitentu Kopā (1+2+3 ) Kopā ( ) Akcijas un citi ar nefiksētu ienākumu Komercsabiedrību kapitāla Kopā: Pārējo emitentu kapitāla Kopā: Kopā (1+2+3 )

8 A B C D Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības AVIVA MORLEY EURO CONV EQ FUND I BALZAC AUSTRALIA INDEX FUND BALZAC CANADA INDEX FUND BALZAC EUROPE INDEX(I) 4 DEC Luksemburga LU Francija FR Francija FR Francija FR BALZAC JAPAN INDEX FUND Francija FR BALZAC USA INDEX FUND Francija FR LYXOR ETF EASTERN EUROPE Francija FR STREETTRACKS MSCI PAN EURO Francija FR HANSA KRIEVIJAS AKCIJU FONDS E-DAĻAS (EUR) ISHARES S & P 500 INDEX FUND T.ROWE PRICE-GLOBAL EMERG.M.EQ.I DWS-EUROPE CONVERGENCE BONDS FUND Igaunija EE Īrija IE Luksemburga LU Luksemburga LU PIMCO GIS EURO BOND FUND Īrija IE BLUEBAY ASSET MANAGEMENT BLUEBAY HGH YIELD BD I BAS PRF Luksemburga LU T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE T-ROWE GOBAL EMG BOND FUND Luksemburga LU PICTET FUNDS SA PICTET F (LUX) EUROPEAN EQ SEL Luksemburga LU Kopā (1+2+3 ) Atvasinātie līgumi Kopā (1+2+3 ) CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ ( ) PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI Parāda un citi ar fiksētu ienākumu Valsts un pašvaldību parāda Kopā: Komercsabiedrību parāda Kopā:

9 A B C D Pārējo emitentu Kopā: Kopā ( ) Akcijas un citi ar nefiksētu ienākumu Komercsabiedrību kapitāla Kopā: Pārējo emitentu kapitāla Kopā: Kopā ( ) Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā: Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā: PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ ( ) Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Kopā: PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ ( ) IEGULDĪJUMU PORTFELIS ( ) Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi" Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs Ieguldījumu fonda pārvaldnieks Kristiāns Miķelsons Izpildītājs Jūlija Ivanova aizpildīšanas datums