Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis"

Transkripts

1 L 90 I/33 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/439 (2020. gada 24. martā.) par in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/79/ES īstenošanas vajadzībām EIROPAS KOMISIJA, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes gada 25. oktobra Regulu (ES) 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 1673/2006/EK ( 1 ), un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu, tā kā: (1) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/79/EK ( 2 ) 5. panta 1. punktu dalībvalstīm attiecībā uz in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, kuras atbilst attiecīgajiem nacionālajiem standartiem, kas transponē harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jāpieņem, ka tās atbilst minētās direktīvas 3. pantā minētajām būtiskajām prasībām. (2) Ar gada 19. decembra vēstuli BC/CEN/CENELEC/09/89 Komisija Eiropas Standartizācijas komiteju (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteju (Cenelec) lūdza Direktīvas 98/79/EK īstenošanas vajadzībām izstrādāt jaunus un pārskatīt spēkā esošos harmonizētos standartus. (3) Lai atspoguļotu jaunākos tehnikas un zinātnes sasniegumus, balstoties uz gada 19. decembra lūgumu BC/CEN/CENELEC/09/89, CEN pārskatīja harmonizētos standartus EN ISO :2015, EN ISO :2011 un EN ISO 13485:2016, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ( 3 ). Rezultātā tika pieņemti harmonizētie standarti EN ISO :2015/A2:2019 un EN ISO :2018, kā arī labojums EN ISO 13485:2016/AC:2018. (4) Komisija kopā ar CEN ir novērtējusi, vai harmonizētie standarti EN ISO :2015/A2:2019 un EN ISO :2018, kā arī labojums EN ISO 13485:2016/AC:2018 atbilst iepriekš minētajam lūgumam. (5) Harmonizētie standarti EN ISO :2015/A2:2019 un EN ISO :2018, kā arī labojums EN ISO 13485:2016/AC:2018 atbilst tiem paredzētajām prasībām, kuras noteiktas Direktīvā 98/79/EK. Tāpēc šīs atsauces uz minētajiem standartiem un labojumu ir lietderīgi publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. (6) Harmonizētie standarti EN ISO :2015/A2:2019, EN ISO :2018 un labojums EN ISO 13485:2016/AC:2018 attiecīgi aizstāj harmonizētos standartus EN ISO :2015, EN ISO :2011 un labojumu EN ISO 13485:2016/AC:2016. Tāpēc atsauces uz harmonizētajiem standartiem EN ISO :2015 un EN ISO :2011, kā arī uz labojumu EN ISO 13485:2016/AC:2016 Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir jāatsauc. Lai ražotājiem dotu pietiekami daudz laika savus ražojumus pielāgot standartu EN ISO :2015/A2:2019 un EN ISO :2018, kā arī labojuma EN ISO 13485:2016/AC:2018 pārskatītajām specifikācijām, atsauču uz standartiem EN ISO :2015 un EN ISO :2011, kā arī labojumu EN ISO 13485:2016/AC:2016 atsaukšana ir jāatliek. ( 1 ) OV L 316, , 12. lpp. ( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes gada 27. oktobra Direktīva 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā (OV L 331, , 1. lpp.). ( 3 ) OV C 389, , 62. lpp.

2 L 90 I/34 LV (7) Balstoties uz gada 19. decembra pieprasījumu BC/CEN/CENELEC/09/89, CEN izstrādāja jauno harmonizēto standartu EN ISO 25424:2019. Komisija kopā ar CEN ir novērtējusi, vai minētais standarts atbilst iepriekš minētajam lūgumam. (8) Harmonizētais standarts EN ISO 25424:2019 atbilst tam paredzētajām prasībām, kuras noteiktas Direktīvā 98/79/EK. Tāpēc šo atsauci uz minēto standartu ir lietderīgi publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. (9) Skaidrības un juridiskās noteiktības labad pilnīgs saraksts ar atsaucēm uz harmonizētajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 98/79/EK īstenošanas vajadzībām un atbilst būtiskajām prasībām, kuras tiem paredzētas, būtu jāpublicē vienā tiesību aktā. Tāpēc šajā lēmumā būtu jāiekļauj arī citas atsauces uz standartiem, kas publicētas Komisijas paziņojumā 2017/C 389/04 ( 4 ). Tāpēc no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas minētais paziņojums būtu jāatceļ. Tomēr tas būtu joprojām jāpiemēro atsaucēm uz standartiem, ko atsauc ar šo lēmumu, ņemot vērā, ka šo atsauču atsaukšana ir jāatliek. (10) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/746 ( 5 ) 110. panta 2. punkta otro daļu sertifikāti, ko paziņotās struktūras saskaņā ar Direktīvu 98/79/EEK izdevušas no gada 25. maija, no gada 27. maija zaudē spēku. Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/ panta 3. punkta pirmo daļu ierīci, kurai ir sertifikāts, kas izdots saskaņā ar Direktīvu 98/79/EK un ir derīgs saskaņā ar Regulas (ES) 2017/ panta 2. punktu, var laist tirgū vai nodot ekspluatācijā tikai tad, ja no gada 26. maija tā joprojām atbilst Direktīvai 98/79/EEK un ja tās konstrukcija un paredzētais nolūks nav būtiski mainīti. Tāpēc šis lēmums būtu jāpiemēro tikai līdz gada 26. maija. (11) Direktīvā 98/79/EK noteiktās prasības attiecībā uz in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm atšķiras no Regulā (ES) 2017/746 noteiktajām prasībām. Tāpēc Direktīvas 98/79/EK īstenošanas vajadzībām izstrādātie standarti nebūtu jāizmanto, lai pierādītu atbilstību Regulas (ES) 2017/746 prasībām. (12) No dienas, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta atsauce uz kādu harmonizētu standartu, tāda standarta ievērošana ļauj prezumēt atbilstību attiecīgajām Savienības harmonizācijas tiesību aktos izvirzītajām būtiskajām prasībām. Tādēļ šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā, IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 1. pants Ar šo Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē atsauces uz šā lēmuma I pielikumā norādītajiem in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču harmonizētajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 98/79/ES īstenošanas vajadzībām. 2. pants Komisijas paziņojumu 2017/C 389/04 atceļ. Kas attiecas uz atsaucēm uz šā lēmuma II pielikumā norādītajiem harmonizētajiem standartiem, paziņojumu turpina piemērot līdz gada 30. septembrim. 3. pants Šā lēmuma I un II pielikumā norādītos in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču harmonizētos standartus, kas izstrādāti Direktīvas 98/79/EEK īstenošanas vajadzībām, nevar izmantot, lai prezumētu atbilstību Regulas (ES) 2017/746 prasībām. ( 4 ) Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/79/EK īstenošanu par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā (2017/C 389/04) (OV C 389, , 62. lpp.). ( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/746 (2017. gada 5. aprīlis) par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (OV L 117, , 176. lpp.).

3 L 90 I/35 4. pants Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro līdz gada 26. maijam. Briselē, gada 24. martā. Komisijas vārdā priekšsēdētāja Ursula VON DER LEYEN

4 L 90 I/36 LV I PIELIKUMS 1. EN 556-1:2001 Medicīnisko ierīču sterilizācija Prasības medicīniskām ierīcēm, kurām paredzēts lietot uzlīmi STERILS 1. daļa: Prasības pilnīgi sterilām medicīniskām ierīcēm EN 556-1:2001/AC: EN 556-2:2015 Medicīnisko līdzekļu sterilizācija. Prasības medicīniskajiem līdzekļiem, kuriem paredzēts lietot uzlīmi STERILS. 2. daļa: Prasības aseptiski gatavotiem medicīniskajiem līdzekļiem 3. EN ISO :2015 Veselības aprūpes līdzekļu sterilizācija Apstarošana 1. daļa: Medicīnisko piederumu sterilizācijas procesa izstrādāšanas, validēšanas un dienišķās uzraudzīšanas vispārīgās prasības (ISO :2006, ieskaitot Amd 1:2013) EN ISO :2015/A2: EN ISO :2015 Veselības aprūpes līdzekļu sterilizācija Apstarošana 2. daļa: Sterilizējošā apstarojuma dozas noteikšana (ISO :2013) 5. EN ISO :2009 Medicīnas piederumu sterilizēšana. Mikrobioloģiskās metodes. 2. daļa: Sterilitātes testi sterilizācijas procesa noteikšanai, validēšanai un uzturēšanai (ISO :2009) 6. EN 12322:1999 In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces Mikrobioloģijas kultūru vide Kultūru vides raksturojuma kritēriji EN 12322:1999/A1: EN ISO :2015 Medicīnisko līdzekļu aseptiska apstrāde. 1. daļa: Vispārīgās prasības (ISO :2008, ieskaitot Amd 1:2013) 8. EN ISO :2018 Medicīnisko līdzekļu aseptiska apstrāde. 2. daļa: Sterilizējoša filtrēšana (ISO :2018) 9. EN ISO :2011 Medicīnisko līdzekļu aseptiska apstrāde. 3. daļa: Liofilizācija (ISO :2006) 10. EN ISO :2011 Medicīnisko līdzekļu aseptiska apstrāde. 4. daļa: Tīrīšanas tehnoloģijas uz vietas (ISO :2005) 11. EN ISO :2011 Medicīnisko līdzekļu aseptiska apstrāde. 5. daļa: Sterilizācija uz vietas (ISO :2006) 12. EN ISO :2011 Medicīnisko līdzekļu aseptiska apstrāde. 6. daļa: Izolatoru sistēmas (ISO :2005) 13. EN ISO :2015 Medicīnisko līdzekļu aseptiska apstrāde. 7. daļa: Alternatīvi procesi medicīniskajām ierīcēm un kombinētiem preparātiem (ISO :2012) 14. EN ISO 13485:2016 Medicīniskās ierīces. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Reglamentējošās prasības (ISO 13485:2016) EN ISO 13485:2016/AC: EN 13532:2002 Vispārīgās prasības in vitro medicīniskās diagnostikas līdzekļiem, kas paredzēti pašpārbaudēm

5 L 90 I/ EN 13612:2002 In vitro medicīniskās diagnostikas līdzekļu efektivitātes novērtēšana EN 13612:2002/AC: EN 13641:2002 Infekcijas riska novēršana vai samazināšana, lietojot in vitro diagnostikas reaģentus 18. EN 13975:2003 In vitro diagnostikas medicīnas ierīču paraugu ņemšanas procedūras pieņemšanas testēšanai Statistikas aspekti 19. EN 14136:2004 Ārējo kvalitātes novērtēšanas sistēmu lietošana in vitro diagnostisko pārbaudes procedūru efektivitātes noteikšanā 20. EN 14254:2004 In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces Vienreiz lietojamas tilpnes cilvēka ķermeņa audu un šķidrumu paraugu ņemšanai, izņemot asins paraugus 21. EN 14820:2004 Vienreiz lietojamās tilpnes cilvēka venozo asins paraugu savākšanai 22. EN ISO 14937:2009 Veselības aprūpes produktu sterilizācija. Sterilizācijas līdzekļu un medicīnisko ierīču sterilizācijas procesa attīstības, validācijas un ikdienas pārvaldības raksturojuma vispārīgās prasības (ISO 14937:2009) 23. EN ISO 14971:2012 Riska pārvaldības pielietojums medicīniskajām ierīcēm (ISO 14971:2007, Corrected version ) 24. EN ISO 15193:2009 In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces Lielumu mērīšana bioloģiskas izcelsmes paraugos Prasības mērīšanas etalonpriekšrakstu saturam un formai (ISO 15193:2009) 25. EN ISO 15194:2009 In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces. Lielumu mērīšana bioloģiskas izcelsmes paraugos. Prasības sertificētiem etalonmateriāliem un pavaddokumentācijas saturs (ISO 15194:2009) 26. EN ISO 15197:2015 In vitro diagnostikas testu sistēmas. Prasības glikozes līmeņa asinīs noteikšanas sistēmām paštestēšanai diabetes mellitus ārstēšanas vadīšanai (ISO 15197:2013) 27. EN ISO :2016 Medicīniskās ierīces. Medicīnisko ierīču etiķešu simboli, marķēšana un pavadinformācija. 1. daļa: Vispārīgās prasības (ISO :2016, Corrected version ) 28. EN ISO 17511:2003 In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces Kvantitātes noteikšana bioloģiskajos paraugos Kalibratoriem un kontroles materiāliem piešķirto vērtību metroloģiskā izsekojamība (ISO 17511:2003) 29. EN ISO :2011 In vitro diagnostikas medicīniskie līdzekļi. Ražotāja sniegtā informācija (etiķetēšana). 1. daļa: Termini, definīcijas un vispārīgās prasības (ISO :2009) 30. EN ISO :2011 In vitro diagnostikas medicīniskie līdzekļi. Ražotāja sniegtā informācija (etiķetēšana). 2. daļa: In vitro reaģenti profesionālajai lietošanai (ISO :2009) 31. EN ISO :2011 In vitro diagnostikas medicīniskie līdzekļi. Ražotāja sniegtā informācija (etiķetēšana). 3. daļa: In vitro diagnostikas instrumenti profesionālai lietošanai (ISO :2009) 32. EN ISO :2011 In vitro diagnostikas medicīniskie līdzekļi. Ražotāja sniegtā informācija (etiķetēšana). 4. daļa: In vitro diagnostikas reaģenti paštestēšanai (ISO :2009)

6 L 90 I/38 LV EN ISO :2011 In vitro diagnostikas medicīniskie līdzekļi. Ražotāja sniegtā informācija (etiķetēšana). 5. daļa: In vitro diagnostikas instrumenti paštestēšanai (ISO :2009) 34. EN ISO 18153:2003 In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces Kvantitātes noteikšana bioloģiskajos paraugos Vērtību, kas piešķirtas kalibratoriem un pārbaudes materiāliem, lai noteiktu enzīmu katalītisko koncentrāciju, metroloģiskā izsekojamība (ISO 18153:2003) 35. EN ISO :2006 Klīniski laboratorisko izmeklējumu un in vitro diagnostikas sistēmas Infekcijas ierosinātāju jūtība pret antimikrobiāliem preparātiem, tās noteikšana izmeklējumos un izmeklēšanas piederumu veiktspējas novērtēšana 1. daļa: Etalonmetode, kā noteikt pretmikrobu līdzekļu in vitro iedarbību uz strauji augošām aerobiskām baktērijām, ar ko saistītas infekcijas slimības (ISO :2006) 36. EN ISO 23640:2015 In vitro diagnostikas medicīniskie līdzekļi. In vitro diagnostikas reaģentu stabilitātes novērtēšana (ISO 23640:2011) 37. EN ISO 25424:2019 Veselības aprūpes produktu sterilizācija. Sterilizācijas līdzekļu un medicīnisko ierīču sterilizācijas procesa attīstības, validācijas un ikdienas pārvaldības raksturojuma vispārīgās prasības (ISO 25424:2018) 38. EN :2002 Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošības prasības daļa: Īpašas prasības in vitro diagnostikas (IVD) medicīnas iekārtām 39. EN :2006 Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības 2-6. daļa: Īpašās prasības Medicīniskā in vitro diagnostikas (IVD) aparatūra 40. EN 62304:2006 Medicīnisko piederumu programmatūra Programmatūras dzīvescikla procesi (IEC 62304:2006) EN 62304:2006/AC: EN 62366:2008 Medicīnas piederumi Medicīnas piederumu izmantojamības inženierija

7 L 90 I/39 II PIELIKUMS 1. EN ISO :2015 Veselības aprūpes līdzekļu sterilizācija Apstarošana 1. daļa: Medicīnisko piederumu sterilizācijas procesa izstrādāšanas, validēšanas un dienišķās uzraudzīšanas vispārīgās prasības (ISO :2006, ieskaitot Amd 1:2013) 2. EN ISO :2011 Medicīnisko līdzekļu aseptiska apstrāde. 2. daļa: Filtrēšana (ISO :2003) 3. EN ISO 13485:2016 Medicīniskās ierīces. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Reglamentējošās prasības (ISO 13485:2016) EN ISO 13485:2016/AC:2016