Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 25. aprīlī (OR. en)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 25. aprīlī (OR. en)"

Transkripts

1 Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 25. aprīlī (OR. en) 8253/16 OJ CRP1 15 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (I) sanāksme Datums: gada 27. aprīlis Laiks: plkst Vieta: Brisele 1. Pagaidu darba kārtības apstiprināšana I (1) 2. Atbildes uz rakstiskiem jautājumiem, ko Padomei iesnieguši Eiropas Parlamenta deputāti = pieņemšana ar klusēšanas procedūru (+) a) E /2015 Barbara Spinelli (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), José Bové (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), José Inácio Faria (ALDE), Nedzhmi Ali (ALDE), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL) un Stelios Kouloglou (GUE/NGL) Kā tiek īstenoti Padomes lēmumi par patvēruma meklētāju pārcelšanu no Itālijas un Grieķijas 7875/16 PE-QE 147 b) Nr. E /2016, ko iesniedza Franck Proust (PPE) Satelīti, internets un DAIŠ 7513/16 PE-QE /16 jup/jup/im 1

2 c) E /2016, ko iesniedza Edward Czesak (ECR) EU NAVFOR MED operācijas SOPHIA pašreizējais stāvoklis 7514/16 PE-QE 128 d) E /2016, ko iesniedza Eleftherios Synadinos (NI) Francija pieļauj iespēju, ka sankcijas pret Krieviju tiks atceltas 7355/16 PE-QE 121 e) E /2016, ko iesniedza Laurenţiu Rebega (ENF) Situācija saistībā ar imigrantiem un Šengenas zonu 7519/16 PE-QE 129 f) E /2016, ko iesniedza Joao Pimenta Lopes (GUE/NGL) Militāra intervence Lībijā 7375/16 PE-QE 124 g) P /2016, ko iesniedza Kathleen Van Brempt (S&D) Humanitārā palīdzība vai cilvēku tirdzniecība 7520/16 PE-QE 130 h) E /2016, ko iesniedza Carlos Coelho (PPE) Šengena Grieķija 7523/16 PE-QE 131 i) E /2016, ko iesniedza Viorica Dăncilă (S&D) Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība darba ņēmēju pārstāvība valdes līmenī Eiropā 7377/16 PE-QE 125 j) E /2016, ko iesniedza Bodil Valero (Verts/ALE) Kriminālatbildības noteikšana pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras sniedz humanitāro palīdzību bēgļiem 7525/16 PE-QE 132 k) P /2016, ko iesniedza Sander Loones (ECR) Padomes Juridiskā dienesta atzinums par maksimālo patvēruma pieteikumu skaitu 7356/16 PE-QE Šādu Padomes sanāksmju protokolu projekti = apstiprināšana (º) a) Eiropas Savienības Padomes sanāksme (Lauksaimniecība un zivsaimniecība), kas notika Briselē gada 15. februārī 6133/16 PV/CONS 5 AGRI 69 PECHE 43 + COR 1 (lv) b) Eiropas Savienības Padomes (Izglītība, jaunatne, kultūra un sports) sanāksme, kas notika Briselē gada 24. februārī 6464/16 PV/CONS 8 EDUC 41 JEUN 22 CULT 14 AUDIO 14 SPORT 7 + COR 1 (cs) + COR 2 (de) + COR 3 REV 1 COR 1 REV /16 jup/jup/im 2

3 c) Eiropas Savienības Padomes sanāksme (Konkurētspēja (iekšējais tirgus, rūpniecība, pētniecība un kosmoss)), kas notika Briselē gada 29. februārī 6637/16 PV/CONS 10 COMPET 104 IND 42 RECH 61 ESPACE 14 d) Eiropas Savienības Padomes (Nodarbinātība, sociālā politika, veselība un patērētāju tiesību aizsardzība) sanāksme, kas notika Briselē gada 7. martā 6902/16 PV/CONS 12 SOC 140 EMPL 93 SAN 87 CONSOM 58 + COR 1 (sv) + COR 2 4. Lieta Eiropas Savienības Tiesā Lieta C-102/16 (Vaditrans BVBA) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu = informatīva piezīme Pastāvīgo pārstāvju komitejai (I) 7900/16 JUR 148 TRANS Komisijas Regula (ES) /.. (XXX), ar ko attiecībā uz azbesta šķiedrām (krizotilu) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu = lēmums neiebilst pret pieņemšanu 8133/16 COMPET 175 ENV 234 CHIMIE 26 MI 251 ENT 75 SAN 146 CONSOM /16 COMPET 64 ENV 81 CHIMIE 4 MI 92 ENT 33 SAN 55 CONSOM Komisijas Regula (ES) /.. (XXX), ar ko Regulu (ES) Nr. 452/2014 groza attiecībā uz trešo valstu ekspluatantiem izdodamo atļauju un saistīto specifikāciju veidņu svītrošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) = lēmums neiebilst pret pieņemšanu 8132/16 AVIATION /16 AVIATION Komisijas Direktīva (ES) / (XXX), ar ko Direktīvu 2005/62/EK groza attiecībā uz asins sagatavotāju kvalitātes sistēmas standartiem un specifikācijām = lēmums neiebilst pret pieņemšanu 8103/16 SAN COR /16 SAN /16 jup/jup/im 3

4 8. Priekšlikums Padomes Lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu = lēmums pieņemšanai izmantot rakstisko procedūru ( ) 7832/1/16 PECHE 133 REV /16 PECHE Priekšlikums Padomes Regula par zvejas iespēju iedalīšanu saskaņā ar īstenošanas protokolu, ko pievieno ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību = lēmums pieņemšanai izmantot rakstisko procedūru ( ) 7832/1/16 PECHE 133 REV /16 PECHE Priekšlikums Padomes Lēmums par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu = lēmums izmantot rakstisko procedūru, lai lūgtu Eiropas Parlamentu sniegt piekrišanu (º) 7832/1/16 PECHE 133 REV /16 PECHE /16 PECHE Priekšlikums Padomes Lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses = pieņemšana 7926/16 PECHE /15 PECHE Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 (2008. gada 18. decembris), ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) = Eiropas Komisijai adresētas vēstules apstiprināšana ( ) 8045/16 PECHE 143 CODEC Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 (2008. gada 18. decembris), ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) = pilnvaras sarunām ar Eiropas Parlamentu 8030/16 PECHE 142 CODEC /16 jup/jup/im 4

5 14. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) = pilnvaras sarunām ar Eiropas Parlamentu 7924/16 STATIS 18 TRANS 112 CODEC /13 STATIS 66 TRANS 380 CODEC Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2003 (2002. gada 16. decembris) par dzelzceļa transporta statistiku (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) = pilnvaras sarunām ar Eiropas Parlamentu 7851/16 STATIS 17 TRANS 105 CODEC /13 STATIS 84 TRANS 468 CODEC /16 jup/jup/im 5

6 II 16. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) = prezidentvalsts sniegta informācija par trialoga iznākumu 17. Pagaidu darba kārtības izstrāde Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksmei gada 17. maijā (1) (attiecībā uz punktiem, kas ir Pastāvīgo pārstāvju komitejas kompetencē) 18. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Regulu (EK) Nr. 2347/2002 (pirmais lasījums) (leģislatīva akta apspriešana) = prezidentvalsts sniegta informācija par trialoga iznākumu 19. Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete (pirmais lasījums) (leģislatīvo aktu apspriešana) a) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu b) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar kuru groza Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību c) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu = kompromisa teksta galīgās redakcijas analīze, lai panāktu vienošanos 8061/16 TRANS 123 CODEC /16 jup/jup/im 6

7 Citi jautājumi Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) = Prezidentvalsts sniegta informācija (1) Šos punktus izskatīs Mertens grupa gada 26. aprīlī. (+) Saskaņā ar Padomes reglamenta 12. panta 2. punktu. (º) Darba kārtības punkts, par ko Pastāvīgo pārstāvju komiteja var pieņemt procedūras lēmumu saskaņā ar Padomes reglamenta 19. panta 7. punktu. 8253/16 jup/jup/im 7