I (1) 2. Atbildes uz rakstiskiem jautājumiem, ko Padomei iesnieguši Eiropas Parlamenta deputāti = pieņemšana ar klusēšanas procedūru (+)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "I (1) 2. Atbildes uz rakstiskiem jautājumiem, ko Padomei iesnieguši Eiropas Parlamenta deputāti = pieņemšana ar klusēšanas procedūru (+)"

Transkripts

1 Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 11. aprīlī (OR. en) 7748/16 OJ CRP1 13 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (I) sanāksme Datums: gada 13. aprīlis Laiks: plkst Vieta: Brisele 1. Pagaidu darba kārtības apstiprināšana I (1) 2. Atbildes uz rakstiskiem jautājumiem, ko Padomei iesnieguši Eiropas Parlamenta deputāti = pieņemšana ar klusēšanas procedūru (+) a) Nr. E /2015, ko iesniedza Marie-Christine Arnautu (ENF) Šengenas nolīgumu apturēšana 7184/16 PE-QE 109 b) Nr. E /2015, ko iesniedza Hugues Bayet (S&D) Pārbaužu pastiprināšana pie ārējām robežām 7186/16 PE-QE 110 c) Nr. E /2015 un E /2016, ko iesniedza Hugues Bayet (S&D) Pastiprināta informācijas apmaiņa starp Eiropolu un dalībvalstīm Jaunā Eiropas Terorisma apkarošanas centra darbība 7190/16 PE-QE /16 dak/dak/sw 1

2 d) Nr. E /2016, ko iesniedza Richard Sulík (ECR) Kvalificēta vairākuma balsošana Padomē bloķējošais mazākums un balsojuma atlikšana 7267/16 PE-QE 118 e) Nr. E /2016, ko iesniedza Dominique Martin (ENF) un Joëlle Mélin (ENF) Migrācijas pārvaldība un subsidiaritāte 7192/16 PE-QE 115 f) Nr. E /2016, ko iesniedza Claude Rolin (PPE) Nīderlandes prezidentūras programma un inovācija un darbvietu radīšana Eiropā 7285/16 PE-QE Komisijas Regula (ES).../... (XXX), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 7420/16 COMPET 140 ENV 187 CHIMIE 18 MI 179 ENT 58 SAN 105 CONSOM /16 MI 95 ENT 35 CONSOM 37 SAN 56 ECO 15 ENV 82 CHIMIE 5 4. Komisijas Regula (ES).../... (XXX), ar ko attiecībā uz Streptomyces K61 (agrāk S. griseoviridis), Candida oleophila celmu O, FEN 560 (sauktu arī par grieķu sierāboliņu vai grieķu sierāboliņa sēklu pulveri), metildekanoātu (CAS ), metiloktanoātu (CAS ) un terpenoīdu maisījumu QRD 460 groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu 7554 AGRILEG /16 AGRILEG Komisijas Regula (ES).../... (XXX), ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 7581/16 MI 194 ENT 62 CONSOM 69 SAN 114 ECO 31 ENV 196 CHIMIE /16 MI 126 ENT 46 CONSOM 51 SAN 81 ECO 21 ENV 141 CHIMIE 9 REV 1 6. Komisijas Regula (ES).../... (XXX), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 7584/16 MI 195 ENT 63 CONSOM 70 SAN 115 ECO 32 ENV 197 CHIMIE /16 MI 125 ENT 45 CONSOM 50 SAN 80 ECO 20 ENV 140 CHIMIE /16 dak/dak/sw 2

3 7. Labojums Komisijas gada 17. decembra Deleģētajā regulā, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, C(2015) 9248 final = nodoms neiebilst pret deleģētu aktu 7612/16 UD 71 DELACT /16 UD 60 DELACT Komisijas Deleģētā regula (ES) /... ( ), ar ko labo Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 = nodoms neiebilst pret deleģētu aktu 7615/16 UD 73 DELACT /16 UD 72 DELACT Komisijas Deleģētā regula (ES) /.. ( ), ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem = nodoms neiebilst pret deleģētu aktu 7608/16 UD 70 DELACT /16 UD 69 DELACT Gatavošanās ICAO 39. asamblejai (Monreāla, gada 27. septembris 7. oktobris) Eiropas darba dokuments par tirgus pasākumu globālu sistēmu starptautiskās aviācijas nozarei = apstiprināšana 7597/16 AVIATION 56 RELEX 235 ENV Priekšlikums Padomes Lēmums par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību = lūgums Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu 7618/1/16 SOC 165 EMPL 107 REV /14 SOC /16 dak/dak/sw 3

4 12. Projekts Padomes Lēmums, ar ko akceptē grozījumus gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem = pieņemšana 7488/16 ENV 193 ENT 59 ONU /15 ENV 269 ENT 81 ONU 61 + COR 1 REV 1 (fi) REV 1 COR 1 (fi) COR 1 + ADD 2 + ADD 2 COR 1 (fi) + ADD 2 COR Projekts Padomes Lēmums, ar ko akceptē grozījumus gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos gada Protokolā par smagajiem metāliem = pieņemšana 7490/16 ENV 194 ENT 60 ONU /15 ENV 268 ENT 80 ONU 60 + COR 1 REV 1 (fi) REV 1 COR 1 (fi) COR Priekšlikums Padomes Lēmums par priekšlikuma iesniegšanu Eiropas Savienības vārdā attiecībā uz papildu ķīmisko vielu iekļaušanu Stokholmas Konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem A, B un/vai C pielikumā = delegāciju iecerētās balsošanas apstiprinājums 7630/16 ENV 202 ENT 65 ONU 34 CHIMIE /16 ENV 186 ENT 57 ONU 31 CHIMIE Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) = galīgā kompromisa teksta apstiprināšana, lai panāktu vienošanos 7105/16 STATIS 11 COMPET 125 UD 59 CODEC /16 dak/dak/sw 4

5 II 16. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) 17. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) 18. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, Regulas (ES) Nr. 1151/2012, [.]/2013 un Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula) (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) 19. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 302/2009 (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) = kompromisa teksta galīgās redakcijas analīze, lai panāktu vienošanos 7657/16 PECHE Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) = kompromisa teksta galīgās redakcijas analīze, lai panāktu vienošanos 7600/1/16 PECHE 122 CODEC 377 REV /16 PECHE 123 CODEC /16 dak/dak/sw 5

6 21. Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete (tirgus pīlārs) (pirmais lasījums) (leģislatīvo aktu apspriešana) a) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību b) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu c) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu = gatavošanās trialogam 6849/16 TRANS 68 CODEC Citi jautājumi Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu (pirmais lasījums) (leģislatīvā akta apspriešana) = prezidentvalsts sniegta informācija (1) Šos punktus izskatīs Mertens grupa gada 12. aprīlī. (+) Saskaņā ar Padomes reglamenta 12. panta 2. punktu. 7748/16 dak/dak/sw 6