Manual de instalare. Răcitoare compacte cu apă răcită cu aer şi pompe de căldură aerapă EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Manual de instalare. Răcitoare compacte cu apă răcită cu aer şi pompe de căldură aerapă EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP"

Transkripts

1 Răcitore compcte cu pă răcită cu er şi pompe de căldură er-pă EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP Răcitore compcte cu pă răcită cu er şi pompe de căldură erpă romnă

2 CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - CONFORMITEITSVERKLARING CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE CE - UYGUNLUK-BEYANI deklruje n włsną i wyłączną odpowiedzilność, że urządzeni, których t deklrcj dotyczy: declră pe proprie răspundere că echipmentele l cre se referă cestă declrţie: z vso odgovornostjo izjvlj, d je oprem nprv, n ktero se izjv nnš: kinnit om täielikul vstutusel, et käesolev deklrtsiooni ll kuuluv vrustus: декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация: visišk svo tskomye skeli, kd įrng, kurii tikom ši deklrcij: r pilnu tildīu pliecin, k tālāk prkstītās iekārts, uz kurām ttiecs šī deklrācij: vyhlsuje n vlstnú zodpovednosť, že zridenie, n ktoré s vzťhuje toto vyhlásenie: tmmen kendi sorumluluǧund olmk üzere u ildirinin ilgili olduǧu donnımının şǧıdki gii olduǧunu eyn eder: заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление: erklærer under enensvrlig, t udstyret, som er omfttet f denne erklæring: deklrerr i egenskp v huvudnsvrig, tt utrustningen som erörs v denn deklrtion inneär tt: erklærer et fullstendig nsvr for t det utstyr som erøres v denne deklrsjon inneærer t: ilmoitt yksinomn omll vstuulln, että tämän ilmoituksen trkoittmt litteet: prohlšuje ve své plné odpovědnosti, že zřízení, k němuž se toto prohlášení vzthuje: izjvljuje pod isključivo vlstitom odgovornošću d oprem n koju se ov izjv odnosi: teljes felelőssége tudtán kijelenti, hogy erendezések, melyekre e nyiltkozt vontkozik: Dikin Industries Czech Repulic s.r.o. 01 declres under its sole responsiility tht the equipment to which this declrtion reltes: 02 erklärt uf seine lleinige Verntwortung dß die Ausrüstung für die diese Erklärung estimmt ist: 03 déclre sous s seule responsilité que l'équipement visé pr l présente déclrtion: 04 verklrt hierij op eigen exclusieve verntwoordelijkheid dt de pprtuur wrop deze verklring etrekking heeft: 05 declr jo su únic responsilidd que el equipo l que hce referenci l declrción: 06 dichir sotto l propri responsilità che gli pprecchi cui è riferit quest dichirzione: 07 δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση: 08 declr so su exclusiv responsilidde que os equipmentos que est declrção se refere: EWAQ004BAVP***, EWAQ005BAVP***, EWYQ004BAVP***, EWYQ005BAVP***, * =,, -, A, B, C,..., Z megfelelnek z lái szvány(ok)nk vgy egyé iránydó dokumentum(ok)nk, h zokt előírás szerint hsználják: spełniją wymogi nstępujących norm i innych dokumentów normlizcyjnych, pod wrunkiem że używne są zgodnie z nszymi instrukcjmi: sunt în conformitte cu următorul (următorele) stndrd(e) su lt(e) document(e) normtiv(e), cu condiţi c ceste să fie utilizte în conformitte cu instrucţiunile nostre: skldni z nslednjimi stndrdi in drugimi normtivi, pod pogojem, d se uporljjo v skldu z nšimi nvodili: on vstvuses järgmis(t)e stndrdi(te)g või teiste normtiivsete dokumentideg, kui neid ksuttkse vstvlt meie juhenditele: съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции: titink žemiu nurodytus stndrtus ir (r) kitus norminius dokumentus su sąlyg, kd yr nudojmi pgl mūsų nurodymus: td, j lietoti tilstoši ržotāj norādījumiem, tilst sekojošiem stndrtiem un citiem normtīviem dokumentiem: sú v zhode s nsledovnou(ými) normou(mi) leo iným(i) normtívnym(i) dokumentom(mi), z predpokldu, že s používjú v súlde s nšim návodom: ürünün, tlimtlrımız göre kullnılmsı koşuluyl şğıdki stndrtlr ve norm elirten elgelerle uyumludur: estão em conformidde com (s) seguinte(s) norm(s) ou outro(s) documento(s) normtivo(s), desde que estes sejm utilizdos de cordo com s nosss instruções: соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям: overholder følgende stndrd(er) eller ndet/ndre retningsgivende dokument(er), forudst t disse nvendes i henhold til vore instrukser: respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följnde stndrd(er) eller ndr normgivnde dokument, under förutsättning tt nvändning sker i överensstämmelse med vår instruktioner: respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende stndrd(er) eller ndre normgivende dokument(er), under forutssetning v t disse rukes i henhold til våre instrukser: vstvt seurvien stndrdien j muiden ohjeellisten dokumenttien vtimuksi edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukisesti: z předpokldu, že jsou využívány v souldu s nšimi pokyny, odpovídjí následujícím normám neo normtivním dokumentům: u skldu s slijedećim stndrdom(im) ili drugim normtivnim dokumentom(im), uz uvjet d se oni koriste u skldu s nšim uputm: re in conformity with the following stndrd(s) or other normtive document(s), provided tht these re used in ccordnce with our instructions: der/den folgenden Norm(en) oder einem nderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Vorussetzung, dß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden: sont conformes à l/ux norme(s) ou utre(s) document(s) normtif(s), pour utnt qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: conform de volgende norm(en) of één of meer ndere indende documenten zijn, op voorwrde dt ze worden geruikt overeenkomstig onze instructies: están en conformidd con l(s) siguiente(s) norm(s) u otro(s) documento(s) normtivo(s), siempre que sen utilizdos de cuerdo con nuestrs instrucciones: sono conformi l(i) seguente(i) stndrd(s) o ltro(i) documento(i) crttere normtivo, ptto che vengno usti in conformità lle nostre istruzioni: είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας: EN , Directivelor, cu mendmentele respective. Direktive z vsemi sprememmi. Direktiivid koos muudtusteg. Директиви, с техните изменения. Direktyvose su ppildymis. Direktīvās un to ppildinājumos. Smernice, v pltnom znení. Değiştirilmiş hlleriyle Yönetmelikler Direktiver, med senere ændringer. Direktiv, med företgn ändringr. Direktiver, med forettte endringer. Direktiivejä, sellisin kuin ne ovt muutettuin. v pltném znění. Smjernice, kko je izmijenjeno. irányelv(ek) és módosításik rendelkezéseit. z późniejszymi poprwkmi Directives, s mended. Direktiven, gemäß Änderung. Directives, telles que modifiées. Richtlijnen, zols gemendeerd. Directivs, según lo enmenddo. Direttive, come d modific. Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί. Directivs, conforme lterção em. Директив со всеми поправками * ** Low Voltge 2014/35/EU Electromgnetic Comptiility 2014/30/EU Mchinery 2006/42/EC o upoštevnju določ: vstvlt nõuetele: следвайки клаузите на: likntis nuosttų, pteikimų: ievērojot prsīs, ks noteikts: održivjúc ustnoveni: unun koşullrın uygun olrk: under igttgelse f estemmelserne i: enligt villkoren i: gitt i henhold til estemmelsene i: noudtten määräyksiä: z dodržení ustnovení předpisu: prem odredm: követi (z): zgodnie z postnowienimi Dyrektyw: în urm prevederilor: following the provisions of: gemäß den Vorschriften der: conformément ux stipultions des: overeenkomstig de eplingen vn: siguiendo ls disposiciones de: secondo le prescrizioni per: με τήρηση των διατάξεων των: de cordo com o previsto em: в соответствии с положениями: Забележка* 16 Megjegyzés* 11 Informtion* 06 Not* 01 Note* 22 Pst* 17 Uwg* 12 Merk* 07 Σημείωση* s set out in <A> nd judged positively y <B> ccording to the Certificte <C>. wie in <A> ufgeführt und von <B> positiv eurteilt gemäß Zertifikt <C>. tel que défini dns <A> et évlué positivement pr <B> conformément u Certifict <C>. zols vermeld in <A> en positief eoordeeld door <B> overeenkomstig Certifict <C>. como se estlece en <A> y es vlordo positivmente por <B> de cuerdo con el Certificdo <C>. 02 Hinweis* DAIKIN.TCF.025H23/ <A> 23 Piezīmes* 18 Notă* enligt <A> och godkänts v <B> enligt Certifiktet <C>. som det fremkommer i <A> og gjennom positiv edømmelse v <B> ifølge Sertifikt <C>. jotk on esitetty sikirjss <A> j jotk <B> on hyväksynyt Sertifiktin <C> mukisesti. jk ylo uvedeno v <A> pozitivně zjištěno <B> v souldu s osvědčením <C>. kko je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strne <B> prem Certifiktu <C>. 13 Huom* delineto nel <A> e giudicto positivmente d <B> secondo il Certificto <C>. όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>. tl como estelecido em <A> e com o precer positivo de <B> de cordo com o Certificdo <C>. как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B> согласно Свидетельству <C>. som nført i <A> og positivt vurderet f <B> i henhold til Certifikt <C>. 08 Not* 03 Remrque* DEKRA (NB0344) <B> 24 Poznámk* (z) <A> lpján, (z) <B> igzolt megfelelést, (z) <C> tnúsítvány szerint. zgodnie z dokumentcją <A>, pozytywną opinią <B> i Świdectwem <C>. ş cum este stilit în <A> şi precit pozitiv de <B> în conformitte cu Certifictul <C>. kot je določeno v <A> in odoreno s strni <B> v skldu s certifiktom <C>. ngu on näidtud dokumendis <A> j heks kiidetud <B> järgi vstvlt sertifikdile <C>. 19 Opom* 14 Poznámk* 09 Примечание* 04 Bemerk* QUA/EMC <C> както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно Сертификата <C>. kip nusttyt <A> ir kip teigimi nuspręst <B> pgl Sertifiktą <C>. kā norādīts <A> un tilstoši <B> pozitīvjm vērtējumm sskņā r sertifikātu <C>. ko olo uvedené v <A> pozitívne zistené <B> v súlde s osvedčením <C>. <A> d elirtildiği gii ve <C> Sertifiksın göre <B> trfındn olumlu olrk değerlendirildiği gii. 25 Not* 20 Märkus* 15 Npomen* 10 Bemærk* 05 Not* DICz*** je poolščen z sestvo dtoteke s tehnično mpo. DICz*** on volittud koostm tehnilist dokumenttsiooni. DICz*** е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция. DICz*** yr įgliot sudryti šį techninės konstrukcijos filą. DICz*** ir utorizēts sstādīt tehnisko dokumentāciju. Spoločnosť DICz*** je oprávnená vytvoriť súor technickej konštrukcie. DICz*** Teknik Ypı Dosysını derlemeye yetkilidir. 19** 20** 21** 22** 23** 24** 25** DICz*** on vltuutettu ltimn Teknisen sikirjn. Společnost DICz*** má oprávnění ke kompilci souoru technické konstrukce. DICz*** je ovlšten z izrdu Dtoteke o tehničkoj konstrukciji. A DICz*** jogosult műszki konstrukciós dokumentáció összeállításár. DICz*** m upowżnienie do zierni i oprcowywni dokumentcji konstrukcyjnej. DICz*** este utorizt să compileze Dosrul tehnic de construcţie. 13** 14** 15** 16** 17** 18** Η DICz*** είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής. A DICz*** está utorizd compilr documentção técnic de frico. Компания DICz*** уполномочена составить Комплект технической документации. DICz*** er utoriseret til t udrejde de tekniske konstruktionsdt. DICz*** är emyndigde tt smmnställ den teknisk konstruktionsfilen. DICz*** hr tilltelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen. 07** 08** 09** 10** 11** 12** DICz*** is uthorised to compile the Technicl Construction File. DICz*** ht die Berechtigung die Technische Konstruktionskte zusmmenzustellen. DICz*** est utorisé à compiler le Dossier de Construction Technique. DICz*** is evoegd om het Technisch Constructiedossier smen te stellen. DICz*** está utorizdo compilr el Archivo de Construcción Técnic. DICz*** è utorizzt redigere il File Tecnico di Costruzione. 01** 02** 03** 04** 05** 06** ***DICz = Dikin Industries Czech Repulic s.r.o. Tetsuy B Mnging Director Pilsen, 1st of Mrch P A

3 Cuprins Cuprins 1 Despre documentţie Despre cest document Despre cutie Unitte exterioră Pentru scote ccesoriile de l unitte exterioră. 4 3 Pregătire Pregătire locului de instlre Cerinţele locului de instlre pentru unitte exterioră Pregătire tuulturi de pă Pentru verific volumul pei şi deitul Pregătire cljului electric Prezentre generlă conexiunilor electrice pentru ctutorii externi şi interni Instlre Deschidere unităţilor Pentru deschide unitte exterioră Pentru deschide cpcul cutiei de distriuţie l unităţii exteriore Montre unităţii exteriore Pregătire structurii instlției Pentru instl unitte exterioră Asigurre drenjului Pentru preveni răsturnre unităţii exteriore Conectre ţevilor de pă Pentru conect ţevile de pă Pentru protej circuitul de pă împotriv îngheţului Pentru umple circuitul de pă Pentru izol ţevile de pă Conectre cljului electric Pentru conect cljul electric l unitte exterioră Pentru conect reţeu de limentre principlă Pentru conect interfţ de utilizre Pentru conect ventilul de închidere Configurre Prezentre generlă: Configurre Pentru cces cele mi utilizte comenzi Configurre de ză Expert rpid: Limă/oră şi dtă Expert rpid: Stndrd Expert rpid: Opţiuni Expert rpid: Cpcităţi (măsurre energiei) Comndă încălzire/răcire spţiu Contct/număr sistenţă Optimizre/configurre vnstă Operţiune de răcire/încălzire spţiului: vnstă Structur de meniu: Prezentre generlă setărilor de instltor Dre în explotre Listă de verificre îninte dării în explotre Listă de verificre în timpul dării în explotre Pentru efectu purjre erului Pentru efectu o proă de funcţionre Pentru efectu pro de funcţionre ctutorului Pentru efectu încălzire prin prdoselă pentru uscre şpei Predre către utiliztor Despre locre şi delocre Pentru ctiv su dezctiv locre unei funcţii Pentru ctiv su dezctiv locre utonelor Dte tehnice Schem tuulturii: Unitte exterioră Schem cljului: unitte exterioră Despre documentţie 1.1 Despre cest document Pulic ţintă Instltori utorizţi Acest prt este destint utilizării de către utiliztori experţi su instruiţi în teliere, plicţii industrile uşore şi în ferme, su pentru utilizre comercilă de către neprofesionişti. Set documentţie Acest document fce prte din setul documentţiei. Setul complet este formt din: Măsuri de sigurnţă generle: Instrucţiuni privind sigurnţ pe cre treuie să le citiţi îninte de instlre Formt: Hârtie (în cuti unităţii exteriore) unităţii exteriore: Instrucţiuni de instlre Formt: Hârtie (în cuti unităţii exteriore) cutiei de comndă: Instrucţiuni de instlre Formt: Hârtie (în cuti cutiei de comndă) cutiei de opţiune: Instrucţiuni de instlre Formt: Hârtie (în cuti cutiei de opţiune) încălzitorului de rezervă: Instrucţiuni de instlre Formt: Hârtie (în cuti încălzitorului de rezervă) Ghidul de referinţă l instltorului: Pregătire instlării, une prctici, dte de referinţă etc. Formt: Fişiere digitle l dres support-nd-mnuls/product-informtion/ Broşură cu nexe pentru echipmentul opţionl: Informţii suplimentre despre modul de instlre echipmentului opţionl Formt: Hârtie (în cuti unităţii exteriore) + Fişiere digitle l dres product-informtion/ Foi cu instrucţiuni pentru nsmlul de ventile EKMBHBP1: Instrucţiuni pentru integrre nsmlului de ventile EKMBHBP1 Formt: Hârtie (în cuti unităţii exteriore) 3

4 2 Despre cutie : MANUALE DE INSTALARE PENTRU CUTIA DE COMANDĂ, CUTIA OPŢIUNILOR ŞI ÎNCĂLZITORUL DE REZERVĂ Sistemele EWAQ BAVP şi EWYQ BAVP NU u funcţii pentru pă cldă menjeră şi convectorul pompei de căldură. Prin urmre, în mnulul de instlre l cutiei de comndă, l cutiei de opţiuni şi l încălzitorului de rezervă, tote referirile l "pă cldă menjeră", "rezervor de pă cldă menjeră", "încălzitor uxilir" şi "convectorul pompei de căldură" nu vor fi lute în semă. e f c d e f g h i j Mnul de dte tehnice Un suset l celor mi recente dte tehnice este disponiil pe site-ul Dikin regionl (ccesiil pulicului). Setul complet l celor mi recente dte tehnice este disponiil pe extrnet Dikin (se cere utentificre). 2.1 Unitte exterioră Pentru scote ccesoriile de l unitte exterioră 1 Deschideţi unitte exterioră. 3 h 2 i j ENERG Documentţi originlă este scrisă în lim engleză. Tote celellte limi reprezintă trduceri. Despre cutie d g 2 Cele mi recente versiuni le documentţiei furnizte pot fi disponiile pe site-ul We Dikin regionl su prin intermediul distriuitorului. 2 c Y IJA IE IA ENERG Y IJA IE IA Măsuri de sigurnţă generle Broşură cu nexe pentru echipmentul opţionl unităţii exteriore Mnul de explotre Foi cu instrucţiuni pentru nsmlul de ventile EKMBHBP1 Grnitură de etnşre pentru ventilul de închidere Ventil de închidere Plc de montre unităţii Interfţă de utilizre Etichetă energetică Foi cu instrucţiuni pentru nsmlul de ventile EKMBHBP1 este vlilă numi dcă nsmlul de ventile EKMBHBP1 fce prte din sistem. În cest cz, NU luţi în considerre foi cu instrucţiuni livrtă împreună cu nsmlul de ventile; este înlocuită de ce livrtă cu unitte exterioră. 3 Pregătire 3.1 Pregătire locului de instlre Cerinţele locului de instlre pentru unitte exterioră Ţineţi cont de indicţiile următore privind spţiul: >250/400 >350 >250/400 >250 (mm) > (mm) Evcure erului Admisie er Dcă l unitte s-u montt ventilele de închidere, lăsţi un spţiu minim de 400 mm pe prte de dmisie erului. Dcă NU s-u instlt ventile de închidere l unitte, lăsţi un spţiu minim de 250 mm. 5 2 NU instlţi unitte în zone cre necesită linişte (de ex., lângă un dormitor) pentru nu dernj cu zgomotul produs în timpul funcţionării. Scoteţi ccesoriile. Notă: Dcă sunetul este măsurt în condiţiile efective de instlre, vlore măsurtă r pute fi mi mre decât nivelul presiunii sonore specifict în "Spectru de sunet" din fiş tehnică din cuz zgomotului mediului şi reflectării sunetului. Nivelul de presiune sonoră este mi mic de 70 dba. Unitte exterioră este concepută numi pentru instlre în exterior şi pentru temperturi mientle cuprinse între 10~43 C în modul de răcire şi 20~25 C în modul de încălzire. 4

5 4 Instlre 3.2 Pregătire tuulturi de pă Pentru verific volumul pei şi deitul Volumul minim de pă Dcă Sistemul re un încălzitor de rezervă Sistemul NU re un încălzitor de rezervă () Deitul minim Atunci Volumul minim l pei este de 10 l () Volumul minim l pei este de 20 l () Volumul intern l pei unităţii exteriore NU este inclus. Când recirculre din fiecre uclă de încălzire/răcire spţiului este controltă de ventile comndte de l distnţă, este importnt c volumul minim de pă să fie menţinut chir dcă tote ventilele sunt închise. Verificţi dcă deitul minim din instlţie (necesr în timpul dezgheţării/funcţionării încălzitorului de rezervă) este sigurt în orice situţie. Dcă s- dăugt glicol în circuitul de pă şi tempertur circuitului de pă este scăzută, NU se v fiş deitul pe interfţ de utilizre. În cest cz, deitul minim se pote verific proând pomp (verificţi dcă interfţ de utilizre NU fişeză erore 7H). Când recirculre dintr-o numită su din fiecre uclă de încălzire spţiului este controltă de ventile comndte de l distnţă, este importnt c deitul minim să fie menţinut chir dcă tote ventilele sunt închise. Dcă nu se pote tinge deitul minim, se v gener erore 7H pentru deit (fără încălzire/funcţionre). Consultţi ghidul de referinţă l instltorului pentru informţii suplimentre. Deitul minim necesr Modelele l/min Consultţi procedur recomndtă conform descrierii din "6.2 Listă de verificre în timpul dării în explotre" l pgin Pregătire cljului electric Prezentre generlă conexiunilor electrice pentru ctutorii externi şi interni Articol Descriere Cluri Curent mxim de regim Reţe de limentre unitte exterioră 1 Reţe de limentre pentru unitte exterioră 2 Reţe de limentre cu trif kwh norml Interfţă de utilizre 2+GND () 2 6,3 A 3 Interfţă de utilizre 2 () Echipment opţionl Articol Descriere Cluri Curent mxim de regim 4 Senzor exterior l distnţă Componente procurte l fţ locului 5 Comnd încălzirii/ răcirii spţiului (su ventilul de închidere) Clu de legătură 6 Clu de legătură între unitte exterioră şi cuti de comndă () () (c) (d) (e) 2 (c) 2 (e) 2 (d) Consultţi plc de identificre de pe unitte exterioră. Clu cu secţiune de 0,75 mm² până l 1,25 mm²; lungime mximă: 500 m. Se utilizeză l conexiunile cu o interfţă de utilizre şi cu două interfeţe de utilizre. Clu cu secţiune minimă de 0,75 mm². Secţiune clului 0,75 mm² până l 1,25 mm², lungime mximă: 20 m. Dcă setul ventilului EKMBHBP1 fce prte din sistem, tunci secţiune necesră clului este de 0,75 mm². Dcă setul ventilului EKMBHBP1 NU fce prte din sistem, tunci secţiune minimă necesră clului este de 0,75 mm². Specificţii tehnice suplimentre le diverselor conexiuni sunt indicte în interiorul unităţii exteriore. În mnulul de instlre cutiei de comndă (celşi cpitol), nu luţi în semă următorele elemente: 9 ventilul cu 3 căi 10 reţeu de limentre pentru încălzitorul uxilir şi protecţi termică (de l cuti de comndă) 11 reţeu de limentre pentru încălzitorul uxilir (l cuti de comndă) 12 termistorul rezervorului de pă cldă menjeră 13 convectorul pompei de căldură 4 Instlre 4.1 Deschidere unităţilor Pentru deschide unitte exterioră PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE PERICOL: RISC DE ARSURI

6 >300 >300 >100 4 Instlre Pentru deschide cpcul cutiei de distriuţie l unităţii exteriore 0 mm <150 < Montre unităţii exteriore Pregătire structurii instlției Pentru informţii despre opţiunile disponiile, contctţi distriuitorul. Dcă unitte se instleză direct pe pode, pregătiţi 4 seturi de şuruuri de ncorre de M8 M10, piuliţe şi şie (procurre l fţ locului) în felul următor: (mm) Înălţime mximă căderilor de zăpdă Unitte se pote mont pe perete, în suporturi: >250/400 >250/400 Înălţime mximă părţii superiore cu protuernţă şuruurilor este de 15 mm. > < < (mm) Înălţime mximă căderilor de zăpdă (mm) În orice cz, lăsţi un spţiu lier de cel puţin 300 mm su unitte. În plus, sigurţi-vă că unitte se flă l cel puţin 100 mm desupr strtului mxim de zăpdă nticipt. 6

7 4 Instlre Evcure er Aliniţi corect unitte. Asigurţi-vă că prte din spte unităţii NU re protuernţe. 3 Scoteţi crtonul de protecţie şi foi cu instrucţiuni Pentru instl unitte exterioră PRECAUŢIE NU demontţi crtonul de protecţie îninte de instlre corespunzătore unităţii. 1 Ridicţi unitte exterioră. Crton de protecţie Foie cu instrucţiuni Pentru preveni deteriorre piciorelor de sprijin, NU înclinţi lterl unitte su nicio formă: Asigurre drenjului Asigurţi-vă că se pote evcu corespunzător condensul. Atunci când unitte se flă în modul de răcire, se mi pote form condens în modulul hidrulic. Atunci când sigurţi scurgere, sigurţi-vă că ţi coperit întreg unitte. Dcă unitte este instltă într-o zonă rece, luţi măsurile necesre pentru nu îngheţ condensul evcut. 2 Instlţi unitte exterioră în felul următor: Pentru informţii despre opţiunile disponiile, contctţi distriuitorul. Lăsţi un spţiu lier de cel puţin 300 mm su unitte. În plus, sigurţi-vă că unitte se flă l cel puţin 100 mm desupr strtului de zăpdă nticipt. 7

8 4 Instlre Pentru preveni răsturnre unităţii exteriore 1 Pregătiţi 2 cluri conform indicţiilor din ilustrţi următore (procurre l fţ locului). 2 Treceţi cele 2 cluri peste unitte exterioră. 3 Introduceţi o ndă de cuciuc între cluri şi unitte exterioră pentru c vopseu să nu fie zgârită de clul (procurre l fţ locului). 4 Prindeţi cpetele clului. Strângeţi cpetele respective. 4.3 Conectre ţevilor de pă Pentru conect ţevile de pă NU exercitţi o forţă excesivă l rcordre ţevilor. Deformre tuulturii pote cuz defectre unităţii. Asigurţi-vă că respectivul cuplu de strângere NU depăşeşte 30 N m. Pentru uşur întreţinere şi deservire, sunt prevăzute 2 ventile de închidere. Montţi ventilele pe dmisi şi evcure pei. Reţineţi poziţi cestor: ventilele de golire integrte vor goli numi prte de circuit pe cre se flă. Pentru goli numi unitte, sigurţi-vă că ventilele de golire sunt mplste între ventilele de închidere şi unitte. 2 Conectţi tuultur de legătură l ventilele de închidere. Montţi un mnometru în instlţie. Montţi ventile de purjre erului în tote punctele locle înlte Pentru protej circuitul de pă împotriv îngheţului Gerul pote deterior sistemul. Din cest motiv, dcă se preconizeză temperturi minte negtive, sigurţi-vă că circuitul pei este protejt suficient împotriv îngheţului. Protecţi împotriv îngheţului depinde de model. Adăugţi glicol în circuitul pei su înfăşurţi tuultur de legătură exterioră cu ndă termoforă, conform telului de mi jos. Dcă Model stndrd (fără -H- în numele modelului) Model ndă termoforă (-H- în numele modelului)... tunci Bndă termoforă (procurre l fţ locului) Adăugţi glicol în circuitul pei, conform instrucţiunilor de mi jos. Astfel, protejţi tuultur de pă internă, dr şi tuultur de legătură exterioră. Tuultur de pă internă este dottă din frică cu ndă termoforă şi izolţie suplimentră pentru preveni îngheţre cestei. Pentru preveni îngheţre tuulturii de legătură exteriore, sigurţi o izolţie suficientă su utilizţi nd termoforă (procurre l fţ locului), conform instrucţiunilor de mi jos. 1 Instlţi nd termoforă pe tuultur de legătură exterioră. 2 Alimentţi electric nd termoforă de l o sursă externă. Pentru c nd termoforă internă să funcţioneze, unitte TREBUIE să fie limenttă electric. Din cest motiv, în periodele reci, nu deconectţi niciodtă limentre şi nu o întrerupeţi de l comuttorul principl. În czul unei întreruperi reţelei electrice, nd termoforă (internă şi externă) nu v fi limenttă şi circuitul pei NU v fi protejt. Pentru sigur protecţi completă, puteţi dăug glicol în circuitul pei, chir dcă instlţi nd termoforă pe tuultur de legătură exterioră. Glicol Concentrţi necesră de glicol depinde de ce mi scăzută tempertură exterioră preconiztă şi de protejre instlţiei împotriv crăpării su îngheţului. Pentru împiedic îngheţre instlţiei, este necesr mi mult glicol. Adăugţi glicol în funcţie de telul de mi jos. 8 Tur pă Retur pă 1 Fixţi piuliţele unităţii exteriore pe ventilele de închidere. Protecţi împotriv crăpării: glicolul v împiedic crăpre ţevilor, dr NU şi îngheţre lichidului din ţevi. Protecţi împotriv îngheţului: glicolul v împiedic îngheţre lichidului din ţevi.

9 4 Instlre Tempertur exterioră ce mi coorâtă preconiztă Protecţie împotriv crăpării 5 C 10% 15% 10 C 15% 25% 15 C 20% 35% Protecţie împotriv îngheţului Este de dtori instltorului să duge procentul corect de glicol, în funcţie de temperturile minte preconizte. Adăugre glicolului se v fce pentru ATÂT PENTRU modele cre u numi răcire (EWAQ BAVP) CÂT ŞI pentru modelele reversiile (EWYQ BAVP), fără ve legătură cu funcţionre pentru răcire su încălzire. Concentrţi necesră pote să difere în funcţie de tipul de glicol. Comprţi ÎNTOTDEAUNA cerinţele din telul de mi sus cu specificţiile furnizte de producătorul glicolului. Dcă este czul, respectţi cerinţele stilite de producătorul glicolului. Concentrţi glicolului dăugt nu v depăşi NICIODATĂ 35%. Dcă lichidul din instlţie îngheţă, pomp NU v porni. Reţineţi că împiedicând dor crăpre instlţiei, lichidul din interior pote îngheţ. În czul defectării reţelei de limentre su pompei, dcă NU s- dăugt glicol, goliţi instlţi. Atunci când p este nemişctă în instlţie, este forte proil să survină îngheţul şi să se defecteze instlţi. Se pot folosi următorele tipuri de glicol: Etilenglicolul; Propilenglicolul, inclusiv inhiitorii necesri, clsificţi în ctegori III- conform EN1717. AVERTIZARE Este posiilă corodre sistemului din cuz existenţei glicolului. Glicolul neinhit devine cid su influenţ oxigenului. Acest proces este ccelert de prezenţ cuprului şi de temperturi mi ridicte. Glicolul cid neinhit tcă suprfeţele metlice şi formeză celule de corodre glvnică ce provocă defecţiuni grve sistemului. Prin urmre, este importnt c: trtre pei să fie executtă corect de un specilist clifict, un glicol cu inhiitori de corodre să fie selectt pentru contrcr cizii formţi prin oxidre glicolilor, să nu se folosescă glicol pentru domeniul uto, deorece inhiitorii de corodre i cestui u o durtă de viţă limittă şi conţin silicţi cre pot fect su înfund sistemul, să NU se folosescă tuultură glvniztă în sistemele ce conţin glicol, deorece prezenţ ei pote conduce l precipitre numitor componenţi din inhiitorul de corodre l glicolului. Adăugre glicolului în circuitul pei reduce volumul de pă mxim dmis în instlţie. Pentru informţii suplimentre, consultţi cpitolul Pentru verific volumul pei şi deitul din ghidul de referinţă l instltorului Pentru umple circuitul de pă 1 Rcordţi furtunul sursei de pă l ventilul de evcure şi umplere. AVERTIZARE Etilenglicolul este toxic. Glicolul sore p din mediu. Prin urmre, NU dăugţi glicol expus l er. Dcă nu coperiţi cu un cpc rezervorul de glicol, concentrţi de pă v creşte. În cest cz, concentrţi de glicol v fi mi mică decât se crede. C rezultt, componentele hidrulice pot îngheţ în cele din urmă. Luţi măsurile necesre pentru sigur o expunere minimă glicolului l er. Dcă pre suprpresiune, instlţi v elier o prte din lichid prin supp de sigurnţă. Dcă s- dăugt glicol în instlţie, luţi măsurile necesre pentru -l recuper în sigurnţă. În orice cz, sigurţi-vă că furtunul flexiil suppei de sigurnţă este ÎNTOTDEAUNA lier pentru elier presiune. Împiedică stţionre şi/su îngheţre pei în furtun. 2 Deschideţi ventilul de evcure şi umplere. 3 Dcă s- montt un ventil utomt de purjre erului, sigurţi-vă că este deschis. 4 Umpleţi circuitul cu pă până ce mnometrul (procurt l fţ locului) indică o presiune de ±2 ri. 5 Purjţi cât de mult er posiil din circuitul de pă. Pentru instrucţiuni, consultţi "6 Dre în explotre" l pgin Completţi circuitul până când presiune este de ±2 ri. 7 Repetţi pşii 5 şi 6 până când nu mi răms er de purjt şi nu mi există scăderi ruşte le presiunii. 8 Închideţi ventilul de evcure şi umplere. 9 Deconectţi furtunul sursei de pă de l ventilul de evcure şi umplere Pentru izol ţevile de pă Tuultur din întregul circuit de pă TREBUIE să fie izoltă pentru preveni condensre în timpul operţiunii de răcire şi reducere cpcităţii de răcire şi cpcităţii de încălzire. 9

10 4 Instlre Pentru preveni îngheţre tuulturii de pă din exterior pe timpul iernii, grosime mterilului izoltor TREBUIE să fie de cel puţin 13 mm (cu λ=0,039 W/mK). Dcă tempertur depăşeşte 30 C ir umiditte este mi mre de 80%, grosime mterilelor izoltore treuie să fie de cel puţin 20 mm pentru evit condensre pe suprfţ izoltă. Pe timpul iernii, protejţi tuultur de pă şi ventilele de închidere împotriv îngheţului dăugând ndă termoizolntă (procurtă l fţ locului). Dcă tempertur exterioră pote scăde su 20 C şi nu se utilizeză ndă termoizolntă, se recomndă instlre în interior ventilelor de închidere. 2 Introduceţi cljul pe l prte din spte unităţii: 4.4 Conectre cljului electric PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE AVERTIZARE Utilizţi ÎNTOTDEAUNA clu multicolor pentru clurile de limentre electrică Pentru conect cljul electric l unitte exterioră 1 Scoteţi cpcul cutiei de distriuţie. Consultţi "4.1.1 Pentru deschide unitte exterioră" l pgin 5. c 25 mm c Clu josă tensiune Clu înltă tensiune Clu reţe de limentre Distnţ între clurile de înltă şi josă tensiune treuie să fie de cel puţin 25 mm. Pozre Josă tensiune Înltă tensiune c Reţe de limentre Cluri posiile (în funcţie de opţiunile instlte) Interfţă de utilizre Clu de legătură către cuti de comndă EKCB07CAV3 Senzor exterior l distnţă (opţiune) Reţe de limentre cu trif kwh norml Reţe de limentre cu trif kwh preferenţil Ventil de închidere (procurre l fţ locului) Comndă de funcţionre pentru încălzire/răcire spţiului Reţe de limentre 3 În unitte, pozţi clurile stfel: PRECAUŢIE NU împingeţi şi nu şezţi clurile de lungime redundntă în unitte Pentru conect reţeu de limentre principlă 1 Conectţi reţeu de limentre principlă Clj josă tensiune Clj înltă tensiune + reţe de limentre 4 Asigurţi-vă că NU intră în contct clurile cu mrginile scuţite. 5 Montţi cpcul cutiei de distriuţie. X4M L instlre unor cluri opţionle su disponiile l fţ locului, locţi o lungime de clu suficientă. Acest lucru v permite demontre/repoziţionre cutiei de distriuţie şi doândire ccesului l lte componente în timpul operţiunilor de service. 1 GND 2 L 3 N

11 4 Instlre Pentru conect interfţ de utilizre 4A Din spte 4B Din stâng În czul în cre cuti de comndă EKCB07CAV3 NU fce prte din instlţie, conectţi interfţ de utilizre direct l unitte exterioră. PCB PCB În czul în cre cuti de comndă EKCB07CAV3 fce prte din instlţie, mi puteţi conect interfţ de utilizre l cuti de comndă. Pentru cest, conectţi interfţ de utilizre l ornele cutiei de comndă X2M/20+21, poi conectţi cuti de comndă l unitte exterioră conectând X2M/20+21 l ornele unităţii exteriore X5M/1+2. 4C De sus 4D De sus, din mijloc Pentru detlii privind modul de conectre interfeţei de utilizre l cuti de comndă, consultţi ghidul de referinţă l instltorului su mnulul de instlre l cutiei de comndă. PCB PCB Nr. Acţiune 1 Conectţi clul interfeţei de utilizre l unitte exterioră. 1 2 Decupţi cestă prte de trecere cljului cu un cleşte etc. Fixţi cljul pe prte frontlă cutiei utilizând dispozitivul de fixre cljului şi clem. X5M Pentru conect ventilul de închidere 1 Conectţi clul de comndă ventilului l ornele corespunzătore, c în ilustrţi de mi jos. A5P A5P Conectţi numi ventile NO (norml deschis). NO X4M X5M Interfţă de utilizre principlă () Interfţă de utilizre opţionlă 2 Introduceţi o şuruelniţă în fntele flte su interfţ de utilizre şi seprţi cu grijă plc frontlă de plc de perete. Plc cu circuite imprimte este monttă pe plc frontlă interfeţei de utilizre. Aveţi grijă să NU o deteriorţi. 1 2 X3M M2S 3 Fixţi plc de perete interfeţei de utilizre pe perete. 4 Conectţi c în 4A, 4B, 4C su 4D. 5 Remontţi plc frontlă pe plc de perete. Aveţi grijă c în timpul fixării plăcii frontle pe unitte să NU deteriorţi clurile. () Pentru funcţionre, este necesră interfţ de utilizre principlă. Acest este livrtă împreună cu unitte c ccesoriu. 11

12 5 Configurre În mod implicit, ventilul de închidere se v conect l unitte exterioră. Cu tote ceste, în czul în cre cuti de comndă EKCB07CAV3 se flă în instlţie, îl mi puteţi conect l cuti de comndă. Pentru cest, conectţi ornele unităţii exteriore X3M/1+2 l ornele cutiei de comndă X8M/6+7, poi conectţi ventilul de închidere l ornele cutiei de comndă X8M/6+7. X2M Metodă Accesre setărilor prin nvigre cu urme în structur meniului. Accesre setărilor prin cod în prezentre generlă setărilor. Consultţi şi: "Pentru cces setările de instltor" l pgin 12 Colone în tel # Cod "5.4 Structur de meniu: Prezentre generlă setărilor de instltor" l pgin Pentru cces cele mi utilizte comenzi X8M M2S 5 Configurre 6 7 X5M 1 2 X3M 5.1 Prezentre generlă: Configurre Acest cpitol descrie ce treuie să fceţi şi să ştiţi pentru configur sistemul după instlre cestui. De ce Explicţi privind configurţi din cest cpitol vă oferă NUMAI informţii de ză. Pentru o explicţie detlită şi informţii de fond, consultţi ghidul de referinţă l instltorului. Dcă NU configurţi corect sistemul, este posiil să NU funcţioneze conform şteptărilor. Configurţi influenţeză următorele: Clculele softwre-ului Ce se pote vede pe interfţ de utilizre şi ce se pote fce cu cest Cum Puteţi configur sistemul prin intermediul interfeţei de utilizre. Prim dtă Expert rpid. Când PORNIŢI interfţ de utilizre pentru prim dtă (prin intermediul unităţii interiore), porneşte un expert rpid cre vă jută să configurţi sistemul. Ulterior. Dcă este czul, puteţi modific ulterior configurţi. Dcă se modifică setările instltorului, interfţ de utilizre v solicit confirmre. După confirmre, ecrnul se v DEZACTIVA pentru scurt timp şi timp de câtev secunde se v fiş stre ocupt. Accesre setărilor Legendă pentru tele Puteţi cces setările instltorului utilizând două metode diferite. Cu tote ceste, NU tote setările sunt ccesiile prin intermediul melor metode. În cest cz, colone de tel corespunzătore din cest cpitol sunt sette l N/A (indisponiil/nu se plică). Pentru cces setările de instltor 1 Setţi nivelul de permisiune l utiliztorului l Instltor. 2 Mergeţi l [A]: > Setări instltor. Pentru cces setările prezentării generle 1 Setţi nivelul de permisiune l utiliztorului l Instltor. 2 Mergeţi l [A.8]: > Setări instltor > Setări generle. Pentru set nivelul de permisiune utiliztorului l Instltor 1 Setţi nivelul de permisiune l utiliztorului l Util.fin. vn.. 2 Mergeţi l [6.4]: > Informţii > Nivel permisiune utiliztor. 3 Apăsţi pe mi mult de 4 secunde. Rezultt: se fişeză în pginile de pornire. 4 Dcă NU păsţi pe niciun uton timp de peste 1 oră, su dcă păsţi din nou pe timp de peste 4 secunde, nivelul de permisiune instltor comută înpoi l Utilizt. finl. Pentru set nivelul de permisiune utiliztorului l Utiliztor finl vnst 1 Mergeţi l meniul principl su l oricre dintre sumeniurile cestui:. 2 Apăsţi pe mi mult de 4 secunde. Rezultt: Nivelul de permisiune l utiliztorului comută l Util.fin. vn.. Se fişeză informţii suplimentre şi se dugă + l titlul meniului. Nivelul de permisiune utiliztorului v rămâne l Util.fin. vn. până când este schimtă setre. Pentru set nivelul de permisiune utiliztorului l Utiliztor finl 1 Apăsţi pe mi mult de 4 secunde. Rezultt: Nivelul de permisiune l utiliztorului comută l Utilizt. finl. Interfţ de utilizre v reveni l ecrnul principl implicit. Pentru modific o setre prezentării generle Exemplu: Modificţi [1 01] de l 15 l Mergeţi l [A.8]: > Setări instltor > Setări generle. 2 Mergeţi l ecrnul corespunzător l primei părţi setării utilizând utonele şi c Se dugă suplimentr cifr 0 l prim prte setării dcă ccesţi codurile în setările prezentării generle. Exemplu: [1 01]: 1 v deveni Setări generle d 0e f Confirm. Reglre Defilre 00 12

13 5 Configurre 3 Mergeţi l prte dou corespunzătore setării utilizând utonele şi c Setări generle d 0e f Confirm. Reglre Defilre 00 Rezultt: Vlore de modifict este cum evidenţită. 4 Modificţi vlore utilizând utonele şi c d Setări generle e f Confirm. Reglre Defilre 5 Repetţi pşii nteriori dcă treuie să modificţi şi lte setări. 6 Apăsţi pe pentru confirm modificre prmetrului. 7 În meniul cu setările instltorului, păsţi pe pentru confirm setările. Setări instltor Sistemul v reporni. OK Confirm. Reglre Rezultt: Sistemul v reporni. Revoc Configurre de ză Expert rpid: Limă/oră şi dtă nr. Cod Descriere [A.1] Indisponiil Limă [1] Indisponiil Oră şi dtă Expert rpid: Stndrd Setări de încălzire/răcire spţiului Nr. Cod Descriere [A.2.1.7] [C-07] Comnd temperturii unităţii: 0 (Comndă TAI): Funcţionre unităţii este decisă în funcţie de tempertură pei l ieşire. 1 (Comndă TÎ ext): Funcţionre unităţii este decisă de termosttul extern. 2 (Comndă TÎ): Funcţionre unităţii este decisă în funcţie de tempertură mintă interfeţei de utilizre. Nr. Cod Descriere [A.2.1.9] [F-0D] Funcţionre pompei: [A.2.1.B] 0 (Continuu): Funcţionre continuă pompei, indiferent de stre PORNIT su OPRIT termosttului. 1 (Proă): Când termosttul este în stre OPRIT, pomp funcţioneză l fiecre 5 minute şi se verifică tempertură pei. Dcă tempertură pei este su prg, pote porni unitte. 2 (Solicitre): Funcţionre pompei în funcţie de solicitre. Exemplu: Utilizre unui termostt de încăpere şi u unui termostt creeză stre PORNIT/OPRIT termosttului. Indisponiil Numi dcă există 2 telecomenzi: Locul interfeţei de utilizre: L unitte În încăpere [A.2.1.C] [E-0D] Glicol in instltie: 0 (Nu) (implicit) 1 (D) Expert rpid: Opţiuni Senzor exterior l distnţă # Cod Descriere [A.2.2.B] [C-08] Senzor extern (exterior): 0 (Nu): NU s- instlt. 1 (Senzor exterior): senzor exterior l distnţă, conectt l unitte exterioră. 2 (Senzor încăpere): senzor interior l distnţă, conectt l cuti de opţiune EK2CB07CAV3. Puteţi conect numi senzorul de interior l distnţă su senzorul de exterior l distnţă. Cutie de comndă EKCB07CAV3 # Cod Descriere [A.2.2.E.1] [E 03] Pşi încălzitor de rezervă: 0 (implicit) 1 2 [A.2.2.E.2] [5-0D] Tip ÎR: 1 (1P,(1/1+2)): 6 kw 1~ 230 V (implicit) 4 (3PN,(1/2)): 6 kw 3N~ 400 V (*9W) 5 (3PN,(1/1+2)): 9 kw 3N~ 400 V (*9W) Instlţi permite conectre 2 tipuri de seturi le încălzitorului de rezervă: EKMBUHCA3V3: Încălzitor de rezervă 1~ 230 V - 3 kw EKMBUHCA9W1: Încălzitor de rezervă unifict 13

14 5 Configurre Încălzitorul de rezervă EKMBUHCA3V3 se pote configur numi c încălzitor de rezervă 3V3. Încălzitorul de rezervă unifict EKMBUHCA9W1 se pote configur în 4 feluri: 3V3: 1~ 230 V, 1 ps de 3 kw 6V3: 1~ 230 V, psul 1 = 3 kw, psul 2 = 3+3 kw 6W1: 3N~ 400 V, psul 1 = 3 kw, psul 2 = 3+3 kw 9W1: 3N~ 400 V, psul 1 = 3 kw, psul 2 = 3+6 kw Pentru configur încălzitorul de rezervă (tât EKMBUHCA3V3 cât şi EKMBUHCA9W1), cominţi setările [E 03] şi [5 0D]: Configurre încălzitorului de rezervă [E-03] 3V3 1 1 (1P,(1/1+2)) 6V3 2 1 (1P,(1/1+2)) 6W1 2 4 (3PN,(1/2)) 9W1 2 5 (3PN,(1/1+2)) [5-0D] # Cod Descriere [A.2.2.E.5] [C-05] Termosttul de încăpere extern pentru zon principlă: Cutie opţiune EK2CB07CAV3 1 (Termo P/OPR.): Când termosttul de încăpere extern utilizt pote trimite numi o stre de termostt PORNIT/OPRIT. Nu există cerere pentru seprre între încălzire su răcire. 2 (Solicitre R/Î): Când termosttul de încăpere extern utilizt pote trimite o stre seprtă de PORNIRE/OPRIRE termostt încălzire/răcire. Nr. Cod Descriere [A.2.2.F.1] [C-02] Sursă încălzitor de rezervă extern: 0 (Nu): niciun 1 (Bivlent): Boiler cu gz, oiler cu ulei 2: Indisponiilă 3: Indisponiilă [A.2.2.F.2] [C-09] Ieşire lrmă 0 (Norml deschis): Ieşire lrmei v fi limenttă când re loc o lrmă. 1 (Norml închis): Ieşire lrmei NU v fi limenttă când re loc o lrmă. Acestă setre instltorului permite diferenţiere între detectre unei lrme şi detectre unei întreruperi limentării. Consultţi şi telul de mi jos (funcţionlitte logică ieşirii lrmei). [A.2.2.F.3] [D-08] Contor kwh extern opţionl 1: 0 (Nu): NU s- instlt 1: S- instlt (0,1 impuls/kwh) 2: S- instlt (1 impuls/kwh) 3: S- instlt (10 impuls/kwh) 4: S- instlt (100 impuls/kwh) 5: S- instlt (1000 impuls/kwh) Nr. Cod Descriere [A.2.2.F.4] [D-09] Contor kwh extern opţionl 2: 0 (Nu): NU s- instlt 1: S- instlt (0,1 impuls/kwh) 2: S- instlt (1 impuls/kwh) 3: S- instlt (10 impuls/kwh) 4: S- instlt (100 impuls/kwh) 5: S- instlt (1000 impuls/kwh) Nr. Cod Descriere [A.2.2.F.5] [C-08] Senzor extern (interior): 0 (Nu): NU s- instlt. 1 (Senzor exterior): senzor exterior l distnţă, conectt l unitte exterioră. 2 (Senzor încăpere): senzor interior l distnţă, conectt l cuti de opţiune EK2CB07CAV3. Puteţi conect numi senzorul de interior l distnţă su senzorul de exterior l distnţă. Nr. Cod Descriere [A.2.2.F.6] [D-04] PCC cu intrre digitl: 0 (Nu) 1 (D) Expert rpid: Cpcităţi (măsurre energiei) Nr. Cod Descriere [A.2.3.2] [6-03] Cpcitte încălzitorului de rezervă (psul 1) [kw] [A.2.3.3] [6-04] Cpcitte încălzitorului de rezervă (psul 2) [kw] Comndă încălzire/răcire spţiu Tempertură pei l ieşire: Zon principlă [A ] # Cod Descriere Indisponiil Mod Vlore de referinţă: 0 (Asolut): Asolut 1 (După vreme): După vreme 2 (As+progrmt): Asolut + progrmt (numi pentru comnd temperturii pei l ieşire) 3 (DV+prog.): După vreme + progrmt (numi pentru comnd temperturii pei l ieşire) 14

15 5 Configurre # [ ] Cod [1-00] [1-01] # Descriere Cod Indisponiil Cur după vreme (încălzire): [8-06] Tt 0 C~10 C (implicit: 3 C) [1-02] [1-03] [1-02] Necesită ctivre modulării. Acest este vlore cu cre este crescută su coorâtă tempertur dorită pei l ieşire. [1-03] [1-00] [1-01] T Dcă s- ctivt modulre temperturii pei l ieşire, cur după vreme treuie settă l o poziţie mi ridictă decât [8-06] plus vlore de referinţă minimă temperturii pei l ieşire necesră pentru junge într-o stre stilă unei vlori de referinţă pentru confortul unei încăperi. Pentru spori rndmentul, modulre pote coorî vlore de referinţă pei l ieşire. Stilind cur după vreme într-o poziţie l ridictă, nu pote scăde su vlore de referinţă minimă. Consultţi ilustrţi de mi jos. Tt: Tempertură ţintă pei l ieşire (principlă) T: Tempertură exterioră [ ] [1-06] [1-07] Cur după vreme (răcire): Tt [1 08] [1-09] Descriere Modulre temperturii mxime pei l ieşire: [1-08] [1-09] Tt +[8-06] [1-06] [1-07] T [8-06] Tt: Tempertură ţintă pei l ieşire (principlă) T: Tempertură exterioră T Tempertur pei l ieşire: Sursă delt T # [A ] [9-09] Încălzire: diferenţă de tempertură solicittă între p l intrre şi p l ieşire. În czul în cre se solicită o diferenţă minimă de tempertură pentru un funcţionre emiţătorelor de căldură în modul Încălzire. [A ] [9-0A] Descriere Cod Cur după vreme Vlore de referinţă minimă şi necesră temperturii pei l ieşire pentru junge într-o stre stilă unei vlori de referinţă pentru confortul unei încăperi. Tempertură pei l ieşire: Tipul de emiţător # [A ] Cod [9-0B] 0: Rpid. Exemplu: Volum mic l pei şi serpentine ventiltor. Răcire: diferenţă de tempertură solicittă între p l intrre şi p l ieşire. 1: Lent. Exemplu: Volum mre l pei, ucle de încălzire podelei. În czul în cre se solicită o diferenţă minimă de tempertură pentru un funcţionre emiţătorelor de căldură în modul Răcire. În funcţie de volumul de pă din sistem şi de tipul emiţătorelor de căldură, încălzire su răcire spţiului pote dur mi mult. Acestă setre pote compens un sistem cu încălzire/răcire lentă su rpidă prin reglre cpcităţii unităţii în timpul ciclului de încălzire/răcire. Tempertură pei l ieşire: Modulre # [A ] Cod [8-05] Descriere Modulre temperturii pei l ieşire: 0 (Nu): Dezctivt 1 (D): Activt. Tempertură pei l ieşire se clculeză în funcţie de diferenţ dintre tempertură dorită şi ce efectivă încăperii. Acest lucru permite o potrivire mi ună cpcităţii pompei de căldură cu cpcitte efectivă solicittă şi re c rezultt mi puţine cicluri de pornire/oprire pompei de căldură şi o funcţionre mi economică. Descriere Timpul de recţie sistemului: nr. [6.3.2] Contct/număr sistenţă Cod Descriere Indisponiil Număr pe cre utiliztorii îl pot pel dcă u proleme. 15

16 5 Configurre 5.3 Optimizre/configurre vnstă Operţiune de răcire/încălzire spţiului: vnstă Prevenire îngheţre conductă de pă # Cod Descriere Indisponiil [4-04] 0 (funcţionre discontinuă pompei): protecţie ctivtă. 1 (funcţionre continuă pompei): protecţie ctivtă. 2 (fără protecţie): protecţie dezctivtă. Dcă se preconizeză temperturi minte negtive, NU dezctivţi cestă funcţie. 5.4 Structur de meniu: Prezentre generlă setărilor de instltor [A] Setări instltor Lim Dispunere sistem Funcţionre spţiu Surse de încălzire Funcţionre sistem Dre în explotre Setări generle [A.2] Dispunere sistem Stndrd Opţiuni Cpcităţi Confirmre dispunere [A.2.1] Stndrd Tip unitte Tip compresor Tip softwre interior Metodă comndă unitte Mod funcţ. pompă Economie energie posiilă Locţie controler Glicol in instltie [A.3] Funcţionre spţiu Setări TAI Termostt încăpere Intervl de funcţionre [A.5] Surse de încălzire Încălzitor de rezervă (ÎR) [A.6] Funcţionre sistem Repornire utomtă Trif kwh prefer. Control consum energie Timp mediu Decl. senz. m. ext. Dezgheţre forţtă Urgenţă [A.7] Dre în explotre Proă de funcţionre Uscre şpă ÎPP Purjre er Proă funcţionre ctutor [A.2.2] Opţiuni Senzor extern Cutie de comnd Cutie optionl [A.3.1] Apă l ieşire Principl Sursă delt T [A.3.2] Termostt încăpere Intervl temp. încăpere Declj temp. Încăpere Declj senz.încăp.ext. Ps temp. Încăpere [A.3.3] Intervl funcţionre Temp.oprită înc.spţiu Tem.pornită răc.spţiu [A.5.1] Încălzitor de rezervă Mod Funcţionre Activre ps 2 ÎR Temp. echiliru [A.6.2] Trif lim. kwh pref. Încălzitor permis Oprire forţtă pompă [A.6.3] Cont.con.energ. Mod Tip Vlore mp. Vlore kw Limite mp. pt. ID Limite kw pt. ID Prioritte [A.2.2.E] Cutie de comnd Pşi încălzitor de rezervă Tip ÎR Trif kwh prefer. Tip contct principl [A.2.2.F] Cutie optionl Surs.ext.încălz.rez. Ieşire lrmă Contor kwh extern Contor kwh extern Senzor extern PCC cu intrre digitl [A.3.1.1] Principl Mod Vl. ref. TAI Intervl tempertură TAI modultă Tip emiţător [A.3.1.3] Sursă delt T Încălzire Răcire În funcţie de setările instltorului selectte, ceste vor fi viziile/inviziile. 16

17 6 Dre în explotre 6 Dre în explotre Nu utilizţi NICIODATĂ unitte fără termistore şi/su întrerupătore/senzori de presiune. Se pote rde compresorul. 6.1 Listă de verificre îninte dării în explotre NU explotţi sistemul îninte c următorele verificări să fie în regulă. În funcţie de dispunere sistemului, este posiil să nu fie disponiile tote componentele. Aţi citit în întregime instrucţiunile de instlre, conform descrierii din ghidul de referinţă l instltorului. Unitte exterioră este monttă corect. Cuti de comndă este monttă corect. Cuti de opţiune este monttă corect. Numi dcă utilizţi încălzitorul de rezervă opţionl: Încălzitorul de rezervă este montt corect. S- executt următorul clj de legătură, conform documentţiei disponiile şi legislţiei în vigore: Între pnoul reţelei locle şi unitte exterioră Între unitte exterioră şi cuti de comndă Între cuti de comndă şi cuti de opţiune Între cuti de comndă şi încălzitorul de rezervă Între pnoul reţelei locle şi cuti de comndă Între pnoul reţelei locle şi cuti de opţiune Între unitte exterioră şi ventile Între cuti de comndă şi termosttul de încăpere Sistemul este împământt corespunzător şi ornele de împământre sunt strânse. Sigurnţele su dispozitivele de protecţie instlte locl sunt instlte conform cu cest document şi nu u fost nulte. Tensiune de limentre treuie să corespundă tensiunii de pe etichet de identificre unităţii. NU există conexiuni slăite su componente electrice deteriorte în cuti de distriuţie. NU există componente deteriorte su conducte preste în unitte exterioră. Numi dcă utilizţi încălzitorul de rezervă opţionl: În funcţie de tipul încălzitorului de rezervă, disjunctorul încălzitorului de rezervă F1B (din cuti de distriuţie încălzitorului de rezervă) este ACTIVAT. S-u instlt conducte de dimensiune corectă şi conductele sunt izolte corespunzător. NU există scurgeri de pă în unitte exterioră. Ventilele de închidere sunt instlte corespunzător şi complet deschise. Supp de sigurnţă purjeză p când este deschisă. Volumul minim de pă este sigurt în orice situţie. Consultţi Pentru verific volumul de pă din "3.2 Pregătire tuulturi de pă" l pgin 5. Circuitul pei este protejt corespunzător împotriv îngheţului, conform instrucţiunilor stilite în "4.3.2 Pentru protej circuitul de pă împotriv îngheţului" l pgin 8. Dcă în sistem s- dăugt glicol, confirmţi concentrţi corectă glicolului şi verificţi setre glicolului [E 0D]=1. Asigurţi-vă că setre glicolului [E-0D] se potriveşte cu lichidul din circuitul de pă (0=numi pă, 1=pă +glicol). Dcă setre glicolului NU este corectă, lichidul din tuultură pote îngheţ. Când se dugă glicol în sistem, dr concentrţi glicolului este mi mică decât ce prescrisă, lichidul din tuultură pote îngheţ. Softwre-ul dispune de modul instltor l fţ locului ([4 0E]), cre dezctiveză funcţionre utomtă unităţii. L prim instlre, setre [4 0E] este stilită l 1 în mod implicit, dică este dezctivtă funcţionre utomtă. Apoi sunt dezctivte tote celellte funcţii de protecţie. Dcă pginile principle le interfeţei de utilizre sunt dezctivte, unitte NU v funcţion în mod utomt. Pentru ctiv funcţionre utomtă şi funcţiile de protecţie, setţi [4 0E] l 0. L 36 ore după prim pornire, unitte v set utomt [4 0E] l "0", v termin modul "instltor l fţ locului" şi v ctiv funcţiile de protecţie. Dcă după prim instlre instltorul revine l fţ locului, cest treuie să seteze mnul [4 0E] l Listă de verificre în timpul dării în explotre Deitul minim este sigurt în orice situţie. Consultţi Pentru verific volumul pei şi deitul din "3.2 Pregătire tuulturi de pă" l pgin 5. Pentru efectu purjre erului. Pentru efectu o proă de funcţionre. Pentru efectu pro de funcţionre ctutorului. Funcţi de uscre şpei prin prdoselă Se porneşte funcţi de uscre şpei prin prdoselă (dcă este czul) Pentru efectu purjre erului Cerinţă preliminră: Asigurţi-vă că pgin de pornire temperturii pei l ieşire şi pgin de pornire temperturii încăperii sunt DEZACTIVATE. 1 Mergeţi l [A.7.3]: > Setări instltor > Dre în explotre > Purjre er. 2 Setţi tipul. 3 Selectţi Pornire purjre er şi păsţi pe. 4 Selectţi OK şi păsţi pe. Unitte exterioră este echiptă cu un ventil mnul de purjre erului. Procedur de purjre erului necesită intervenţi mnulă. 17