PROJEKTA VADĪTĀJS: Jānis Graudulis (PARAKSTS)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PROJEKTA VADĪTĀJS: Jānis Graudulis (PARAKSTS)"

Transkripts

1 IZSTRĀDĀJS: SI CERKZI - G REĢ. NR BŪVKOMERSNTU REĢ. NR PSŪTĪTĀJS: S OLINES ŪDENS UN SILTUMS REĢ. NR KŪDRS IEL 27, OLINE PSŪTĪJUM NUMURS: 1-18/40 BŪVPR. NOSUKUMS: DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS, VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN STDIJ: PLIECINĀJUM KRTE SĒJUM NUMURS: BŪVPROJEKT SDĻS MRK: I SĒJUMS VD, R, DOP BŪVKOMERSNT TBILDĪGĀ PERSON: Jānis Graudulis (PRKSTS) PROJEKT VDĪTĀJS: Jānis Graudulis (PRKSTS) RĪG, 2018

2 PROJEKT SSTĀVS 1. Vispārīgā daļa VD Sējums Nr rhitektūras risinājumi R Sējums Nr Darbu organizēšanas projekts DOP Sējums Nr pkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana VK (apkure) Sējums Nr Ūdensapgāde un kanalizācija ŪK Sējums Nr Zibens aizsardzība ELT Sējums Nr Būvdarbu izmaksu aprēķins Sējums Nr. 5

3 SĒJUM STURS 1. Ēkas fasādes apliecinājuma karte 5 2. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols Nr Zemes robežu plāns 9 4. Zemesgrāmatas informācija par īpašumu Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta pkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Ēkas energosertifikāts Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām Tehniskās apsekošanas atzinums rhitektūras risinājumi: Skaidrojošs apraksts 46 R-1 Vispārīgie rādītāji; daļas rasējumu saraksts 51 R-2 Ēkas pirmā stāva plāns 52 R-3 Ēkas otrā stāva plāns 53 R-4 Ēkas bēniņu stāva plāns 54 R-5 Ēkas jumta plāns 55 R-6 Logu un durvju ailu eksplikācija 56 R-7 Fasāde asīs 1-4 un 4-1; fasāžu krāsu pase 57 R-8 Fasāde asīs -D; fasāžu krāsu pase 58 R-9 Fasāde asīs D-; fasāžu krāsu pase 59 R-10 Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr R-11 Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr R-12 Skats - 62 R-13 Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr R-14 Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr R-15 Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr R-16 Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr R-17 Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr R-18 Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr R-19 Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 9 69

4 R-20 Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr Darbu organizēšanas projekts: Skaidrojošs apraksts 72 DOP-1 Vispārīgie rādītāji 78 DOP-2 Būvlaukuma ģenerālplāns SI Cerkazi - G būvkomersanta un inženieru būvprakses apdrošināšanas polise Līgums Nr. 9-1/01/2016 starp SI Cerkazi - G un SI rhitektūra un Vide SI rhitektūra un Vide prakses apdrošināšanas polise 83

5 Ēkas fasādes apliecinājuma karte Olaines novada pašvaldības būvvaldei Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) /S Olaines ūdens un siltums (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) Reģistrācijas Nr (fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.) Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114, tālr (dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs) (elektroniskā pasta adrese) Lūdzu izskatīt iesniegumu Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Rīgas iela 8, Olaine, Olaines novads. Vienkāršotā fasādes atjaunošana (ēkas nosaukums) Nekustamā īpašuma kadastra numurs: I. Ieceres dokumentācija 1. Paredzēto darbu veids (vajadzīgo atzīmēt): fasādes apdares atjaunošana fasādes siltināšana jumta seguma maiņa jumta siltināšana pagraba siltināšana logu nomaiņa lodžiju aizstiklošana 2. Ziņas par ēku: 1) ēkas grupa II grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) 2) ēkas kadastra apzīmējums ) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt): dzīvojama ēka nedzīvojama ēka 4) ēkas galvenais lietošanas veids Daudzdzīvokļu 1 2 stāvu mājas, kods Nr (atbilstoši būvju klasifikācijai) 5) ēkas adrese: Rīgas iela 8, Olaine, LV ) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs Pilnvarojuma līguma /S Olaines ūdens un siltums, Reģ. Nr (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.) 3. Ziņas par zemes gabalu: 1) zemes vienības kadastra apzīmējums ) zemes vienības adrese: Rīgas iela 8, Olaine, LV ) zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs Pilnvarojuma līguma /S Olaines ūdens un siltums Reģ. Nr (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

6 4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: privātie līdzekļi publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 5. Pilnvarotā persona Pilnvarojuma līguma /S Olaines ūdens un siltums (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, Reģ. Nr , Kūdras iela 27, Olaine, tālr , dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs) Juridiskās personas norādītā kontaktpersona Mārcis Mazurs, tālr , e-pasts: (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 6. Būvprojekta izstrādātājs SI Cerkazi G, reģ. Nr (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.) Būvk. reģ. Nr , Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV , tālr būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs) 7. Būvspeciālists(-i) 1 Jānis Graudulis, sertifikāta Nr (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) Iveta Lāčauniece, sertifikāta Nr (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājums Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus). Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību. Būvprojekta izstrādātājs (paraksts 2 ) Būvspeciālists(-i) (paraksts 2 ) (paraksts 2 ) (datums) (datums) (datums) 9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājums pliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu. pņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, jumta seguma maiņu, jumta siltināšanu, logu nomaiņu un/vai lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai. Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) (vārds, uzvārds) (paraksts 2 ) (datums)

7 10. Pielikumā iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt): īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz 3 lpp. būvniecības ierosinātāja pilnvara uz lpp. skaidrojošs apraksts uz 10 lpp. grafiskie dokumenti uz 20 lpp. darba organizēšanas projekts uz 13 lpp. saskaņojumi ar personām uz 1 lpp. saskaņojumi ar institūcijām uz lpp. atļaujas uz lpp. citi dokumenti: ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta uz 17 lpp. ēkas tehniskās apsekošanas atzinums uz 18 lpp. ēkas energoaudita pārskats uz 28 lpp. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoli uz 2 lpp. izpilda būvvalde 11. tzīme par būvniecības ieceres akceptu Būvvaldes atbildīgā amatpersona (amats, vārds, uzvārds) (paraksts 2 ) (datums) 12. Ieceres realizācijas termiņš (datums) Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi 13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt): būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts atbildīgā būvuzrauga saistību raksts būvuzraudzības plāns būvdarbu žurnāls informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti 14. tzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (datums) Būvdarbu veicējs/būvētājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods) (dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.) (būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

8 Būvvaldes atbildīgā amatpersona (amats, vārds, uzvārds) ( paraksts 2 ) (datums) 15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri Lēmuma numurs datums Būvvaldes atbildīgā amatpersona (amats, vārds, uzvārds) ( paraksts 2 ) (datums) II. Būvdarbu pabeigšana 16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu pliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un iesniedzu: būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus darbu izpildes aktu kopijas ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) (vārds, uzvārds, paraksts 2 ) (datums) 17. Būvdarbu garantijas termiņš Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem. 18. Būvdarbu pārbaude Objekts apsekots (datums) un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši vienkāršotas fasādes atjaunošanas izstrādātajai ieceres dokumentācijai. 19. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem Lēmuma numurs datums Lēmuma izpildes termiņš Būvvaldes atbildīgā amatpersona (amats, vārds, uzvārds) ( paraksts 2 ) (datums) 20. tzīme par būvdarbu pabeigšanu Būvvaldes atbildīgā amatpersona (amats, vārds, uzvārds) ( paraksts 2 ) (datums)

9

10

11

12

13

14

15 R rhitektūras risinājumi

16 DUDZDZ VOK U DZ VOJM S KS. R GS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. VIENK RŠOT FS DES TJUNOŠN. Skaidrojošs apraksts. psekojam s daudzdzīvokļu dzīvojam s kas, Rīgas iel 8, Olain, vienk ršot s fas des atjaunošanas projekts izstr d ts saska ar pas tīt ja v lm m un izstr d to kas energoaudita p rskatu, kas tehnisk s apsekošanas atzinumu, k arī saska ar Latvijas valsts b vnormatīviem un standartiem. Fas des vienk ršot s atjaunošanas projekta m rķis samazin t siltuma aizpl šanu apk rt j vid, uzlabot kas energoefektivit ti, k arī samazin t izdevumus par kas uztur šanu un paaugstin t kas ilgtsp ju un kvalit ti, k arī uzlabotu kas est tisko izskatu un tehnisko st vokli. kai b vniecības gait netiek skartas nesoš s konstrukcijas, starpsienas, vai mainīts pl nojums. Zemes gabals šaj adres saska ar Olaines pils tas domes saistošajiem noteikumiem Olaines pagasta teritorijas pl nojums gadam gala redakcija, atrodas tehnisk s apb ves teritorij. P c pašreiz j s izmantošanas veida kas atrašan s vieta neatbilst Olaines pagasta ciemu teritori lajam pl nam. ka celta divos st vos, bez pagrabst va. Galvenie gabarīti 37,27x14,02 m. Uz apsekošanas brīdi k tiek ekspluat ta k daudzdzīvokļu ka, katr kas virszemes st v izvietoti 6 atsevišķi dzīvokļi ar dzīvojam m telp m un sanit raj m telp m. psekojam s kas funkcijas un izmantošana nav mainījusies kopš t s ekspluat cijas uzs kšanas brīža. Balstoties uz kas tehnisk s apsekošanas atzinumu, dzīvojam s kas tehnisko r dīt ju un ar tiem saistīto citu ekspluat cijas r dīt ju st vokļa pasliktin šan s pak pe noteikt laika moment attiecīb pret jaunu b vi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekm, k arī cilv ku darbības d ļ uz apsekošanas brīdi sast da 20,1 %. Tehnisk s apsekošanas proces netika atkl tas konstrukcijas vai to elementi, kas ir av rijas un pirms av rijas st voklī. Izp tes materi lu analīz konstat tais galveno nesošo konstrukciju tehniskais st voklis ir piem rots t l kai ekspluat cijai. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

17 kas energoefektivit tes paaugstin šanas pas kumi. Pamatojoties uz energoaudita un b ves tehnisk s apsekošanas rezult tiem, lai nov rstu siltuma zudumus k, paaugstin tu kas nesošo konstrukciju ekspluat cijas ilgumu un samazin tu dzīvokļu īpašnieku maks jumus par siltumenerģiju, k arī uzlabotu kas vizu lo izskatu, tiks veikti sekojoši pas kumi: 1. kas rsienu siltin šana ar 150 mm biezu siltumizol cijas materi lu (λ W/(m*K)). Pie logiem, kur no m ra veidoti iedziļin jumi 50mm siltin t ar siltumizol ciju 200mm. Sasniedzam norobežojoš s konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficienta v rtība sien m U 0.20 (W/m 2 *K). Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š par 17,32 %. 2. Siltin t s sienas siltin juma demont ža. P c demont žas rsienu siltin šana ar 150 mm biezu siltumizol cijas materi lu (λ W/(m*K)). Pie logiem, kur no m ra veidoti iedziļin jumi 50mm siltin t ar siltumizol ciju 200mm. Sasniedzam norobežojoš s konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficienta v rtība sien m U 0.20 (W/m 2 *K). Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š par 6,66 %. 3. P d j st va p rseguma siltin šana ar 300 mm biezu siltumizol cijas materi lu (λ W/(m*K)). Pirms siltumizol cijas iekl šanas nepieciešams atjaunot jumta segumu, ja tas nepieciešams un nepieciešamības gadījum veikt citu konstat to nepilnību nov ršanu, lai nodrošin tu apr ķin t kas energoefektivit tes līme a sasniegšanu. Jumta telpu attīrīt no b vgružiem un esošo siltumizol ciju izlīdzin t vienm rīgi. Sasniedzam jumta p rseguma siltuma caurlaidības koeficienta v rtība U 0.13 (W/m 2 *K). Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š par 23,58 %. 4. kas cokola siltin šana ar ekstrud to putupolistirolu 100 mm (λ W/(m*K)), to iedziļinot zem zemes līme a 1000 mm. Veicot kas cokola siltin šanu, uzmanību nepieciešams piev rst kas pamatu apmales un hidroizol cijas sak rtošanai, lai nepieļautu mitruma nokļ šanu kas pamatos un jaunaj siltumizol cijas sl nī. Sasniedzam norobežojoš s konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficienta v rtība U 0.25 (W/m 2 *K). Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š par 2,00 %. 5. Veco logu nomai a uz jauniem dzīvokļos stikla pakešu logi PVC r mjos (vai līdzv rtīgiem) ar kop jo loga siltuma caurlaidības koeficienta v rtību U 1.25 W/(m 2 *K). RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

18 Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š par 1,94 %. 6. kas v jtveru sak rtošana, rdurvju blīv šana un v jtvera durvju nomai a, aizv r jmeh nisma uzst dīšana, nodrošinot to blīvu aizv ršanos, k arī jumta l ku nomai a. Jauno durvju un jumta l ku siltuma caurlaidības koeficienta v rtība U 1.6 W/(m 2 *K). B ni u l ku nomai a uz jaun m, energoefektīv m l k m U 1.6 W/(m 2 *K). K p utelpas veco logu nomai a uz jauniem stikla pakešu logiem PVC r mjos 1.3 W/(m 2 *K). Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š par 1,36 %. 7. tsevišķu durvju, kuras netiek izmantotas, aizm r šana ar g zbetona blokiem 400mm biezum un to siltin šana no rpuses ar 150mm biezu siltumizo cijas sl ni (λ W/(m*K)). Sasniedzam jumta p rseguma siltuma caurlaidības koeficienta v rtība U 0.11 (W/m 2 *K). K p u pandusa demont ža un cokola siltin šana ar 100mm siltumizol ciju. Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š par 0,84 %. 8. pkures sist mas p rb ve no apkures, kas tiek nodrošin ta ar elektroenerģiju uz dabai draudzīg ku kurin mo (malka, granulas), nodrošinot 19 o C vid jo dzīvokļu gaisa temperat ru apkures sezonas laik un veicot vienm rīgu telpu temperat ras nodrošin šanu. Visi kas dzīvokļi ir j piesl dz pie jaunizveidot siltummezgla un dzīvokļos esoš s individu l s apkures sist mas ir j demont un j ierīko sist mas prasīb m atbilstoši piesl gumi. Individu l s kr snis ir j demont un j veic ventil cijas šahtu padziļin tu tīrīšanu, kur tika izvadītas d mg zes. Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š par 3,10%. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

19 kas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. kas normatīvais norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients p c energoefektivit tes pas kumu īstenošanas ir HT/apr = 0.66 W/m 2 K, kas b s maz ks par faktisko norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficientu p c energoefektivit tes pas kumu īstenošanas - HT/apr = 1,66 W/m 2 K. HT/apr neatbilst normatīvaj m prasīb m, jo kai nav paredz ts mainīt esošos logus ar dubulto stikla paketi PVC r mjos, kuru vid j siltuma caurlaidība nov rt ta ar U = 1.5 W/(m 2 *K). Esošo logu U v rtība nep rsniedz Latvijas b vnormatīv LBN " ku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" 15. panta 2. tabul noteikto stiklotas konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficienta maksim lo pieļaujamo U v rtību U = 1.8*k W/(m 2 *K). emot v r lielos, nepieciešamos finansi los ieguldījumus, lai papildus samazin tu citu norobežojošo konstrukciju siltuma zuduma koeficientus vai veiktu esošo logu nomai u, lai sasniegtu normatīvo norobežojošo konstrukciju siltuma zuduma koeficientu un, emot v r nelielo ieguvumu, ko tie dotu kas energoefektivit tei, tika nolemts nemainīt esošos logus un papildus nesamazin t r jo norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficienta v rtības. Demont jamais apjoms. kas fas d izvietoti daž di priekšmeti, kurus paredz ts demont t. kas fas d esošie satelītšķīvji p rceļami uz jumtu, kur stiprin mi pie ventil cijas izvadiem. Daļa kas norobežojošo konstrukciju siltin ta un veikta apdare ar prfil to sk rdu. Esošo siltumizol ciju un profil to sk rdu paredz ts demont t. Daļa esošo kas dzīvokļu logi jau nomainīti uz jauniem stikla pakešu logiem PVC r mjos, bet daļa logi saglab jušies vecie. Vecos logus paredz ts demont t un nomainīt uz jauniem PVC konstrukcijas logiem. Visiem logiem demont jamas esoš s r j s sk rda palodzes. Nepieciešams demont t boj tos ventil cijas kan lu un skurste u izvadus un tos p rm r t. Met la d mvadus demont līdz b ni u grīdas līmenim. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

20 Fas des siltin šana. Pirms fas žu siltin šanas veikt virsmas plaknes nov rt jumu, neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījum nepieciešama r pīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes nov rt jumu pa vertik lo un horizont lo asi, viet s, kur nepieciešams veikt sienas plaknes izlīdzin šanu, esošo plaisu un izdrupumu aizpildīšanu, hermetiz ciju. Pl nota kas fas des sienu siltin šanu ar siltumizol ciju akmensvati, kura λ W/(m*K), sl a biezums 150 mm, skatīt konstruktīvo risin jumu mezglu Nr. 1 ras jumu lap R 10. Siltumizol cija tiek līm ta atbilstoši ETG 004 prasīb m. Līme iestr d jam pa visu pielīm jam s pl ksnes virsmu, lai starp siltumizol ciju un sienu nevar tu norit t konvekcija. Siltumizol cijas materi la loksnes pielīm jot, p rsien sav starp uz st riem un ail m. Ja kas fas des virsmas plakne ir līdzena (novirze no plaknes līdz 10 mm/m), tad līmjavu uzkl j ar robaino ķelli pa visu siltumizol cijas loksnes plakni k tas par dīts att l Nr. 1. Ja siena ir nelīdzena (novirze no plaknes līdz 20 mm/m, tad līmjavu uzkl j josl pa izol cijas loksnes perimetru un punktveidīgi loksnes vid. Līmes saķeres virsma 40 % no loksnes laukuma att ls Nr. 2. tt ls Nr. 1 tt ls Nr. 2 Izol cijas pl ksnes j līm nep rtraukti, s kot no apakšas, precīzi vienu pie otras ar 100 mm šuvju nobīdi (ieteicama aptuveni 500 mm šuvju nobīde). Līmjava nedrīkst iekļ t šuv s. Gan vertik l s, gan horizont l s pl kš u salaiduma vietas nedrīkst iezīm t vienotu līniju ar durvju un logu ail m vai citu veidu atv ruma viet m. tt ls Nr. 3 tt ls Nr. 4 RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

21 Sist mas stiprin jumus (dībeļošanu) veic 1 3 dienas p c izol cijas sl u pielīm šanas un pirms arm još sl a uzkl šanas. Dībeļi fas žu sist m lietojami atbilstoši reģiona v ja stiprumam un p c ražot ja nor dījumiem. tt los Nr. 5 un Nr. 6 uzr dīts orient jošs dībeļu izvietojums. Dībeļu naglas - met la. tt ls Nr. 5 St ros un pa kas perimetru tt ls Nr. 6 P r j kas plakn Lai aizsarg tu kas fas des st rus, uz arm još s līmjavas tiek mont ti st ra profili ar sietu. Logu un durvju ailu st ros tiek veikta diagon l arm šana ar sieta str mel m, ieteicamais izm rs 20 x 30 mm. tt ls Nr. 7 tt ls Nr. 8 rm jošais siets j iestr d starp arm još s līmjavas sl iem. rm šjošo sietu ieteicams kl t virzien no augšas uz leju ar minim lo p rlaidumu 10 cm savienojuma viet s. Vis pirm st va līmenī izmantot dubulto arm jumu (2.5 m virs cokola atzīmes) veidot 1. kategorijas meh nisko izturību. Pirms dekoratīv apmetuma uzkl šanas virsmu nokl j ar tam paredz to grunti. Lietojot ton tu apmetumu, ieteicams ieton t arī grunti. pmetumu iekl j no augšas uz leju, p c tam veicot t struktur šanu. Viengabalainas virsmas tiek apstr d tas nep rtraukt darba c lien. Fas des plaknes p rkares aprīkojamas ar l se iem, kas paredz ti k arm još sieta st rīši ar l se a elementu. Pirms fas žu siltin šanas veikt boj to ķieģeļu plaisu aizpildīšanu ar b vjavu. Siltinot fas di paredz ta esoš karoga statīva atjaunošana, apstr d jot to ar pretkorozijas līdzekļiem. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

22 Cokola siltin šana. Siltin ms kas cokols pa kas perimetru 1.0 m dziļum no zemes virsmas viet s. Pirms cokola siltin šanas to attīrīt no abrazīv m daļi m, boj t s pamatu vietas atjaunot. P c tam atrakt pamatu daļa tiek grunt ta un p rkl ta ar hidroizol cijas materi lu. kas cokols tiek siltin ts ar 100 mm ekstrud to putupolistirolu pl ksn m ar pusspundi, siltumizol cijas materi la siltumvadītsp jas koeficients λ (W/(m*K)) vai līdzv rtīgu siltumizol cijas materi lu pa kas perimetru, skatīt konstruktīvo risin jumu mezglu Nr. 1 ras jumu lap R 10. Siltumizol cija tiek līm ta atbilstoši ETG 004 prasīb m - pielīm šanas tehnoloģiju skatīt šī apraksta sadaļ FS DES SILTIN ŠN. Cokola kr sojuma to us skatīt ras jumu lap s R 7, R-8 un R 9. P c cokola siltin šanas atjaunot pamatu apmali no betona bruģakmens seguma ar 2.0 % kritumu no kas. Pamatu apmal zem notek m paredz t betona novadīšanas kan lus. kas jumta nomaiņa. Pl nota jumta seguma nomai a, taj skait lietus dens novadīšanas sist ma. Jumta segums paredz ts no profil t m sk rda loksn m, kas iekl jamas uz latojuma. Koka sp res dzeg paredz ts pagarin t, atbilstoši konstruktīvo risin jumu mezglam Nr. 3 ras jumu lap R 13 nor dītajam. Pirms jumta seguma iekl šanas veikt jumta plaknes izlīdzin šanu, iekl jot izlīdzinoš s latas uz sp r m. Latojumu 100x32 mm izb v t izvietojot ar soli ~ 300 mm. Paredz ta jauna garenlatojuma 50x30 mm izb ve, iekl jot pretkondens ta pl vi. Lietus dens novadīšanas sist ma paredz ta no sk rda apaļa šķ rsgriezuma caurul m ar PE p rkl jumu, kr sa RR 21. Visi piesl gumi, iesegumi veidojami no PE p rkl juma sk rda. Pirms jumta seguma iekl šanas pilnīb remont jami ventil cijas izvadi (skurste i) virs jumta. Paredz ts tos p rm r t izmantojot apdares ķieģeļus un ventil cijas izvadiem j atjauno ķieģeļu m ra apmetums, apmetum iestr d jot rabicas sietu ar acs izm riem apm ram 10x10 mm, ventil cijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem. Veicot ventil cijas sist mas tehnisko apkopi tiek paredz ts, ka no telp m efektīv k tiks izvadīts liekais mitrums. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

23 Jumta starptelpas (b niņu) p rseguma siltin šana. Paredz ts siltin t b ni u p rsegumu vis t pl tīb. Pirms siltumizol cijas iekl šanas p rseguma grīdu attīrīt un ierīkot staig jamas koka laipas 1200 mm platum, t, lai tiktu nodrošin ta piekļuve komunik cij m, k arī nodrošinot pieeju jumta l kai, skatīt ras jumu lapu R 4. Staig jam s koka laipas b ni u st v neparedz stiprin t pie p rseguma, laipas izvieto k vairogus uz esoš siltumizol cijas sl a. Siltin šanai paredz t beramo akmens vati 300 mm biezum (paredz t ~ 20 % siltumizol cijas materi la s šan s rezervi). pr ķina siltumvadītsp jas koeficients siltumizol cijai λ 0,041 (W/(m*K)). Vate iestr d jama ar p šanas palīdzību. Siltin šana pieļaujama p c ventil cijas šahtu tīrīšanas. B ni u l ku paredz ts nomainīt uz jaunu energoefektīv ku l ku U 1.6 W/(m 2 *K). V jtvera sak rtošana, da ja logu un durvju nomaiņa. kai paredz ts mont t jaunas rdurvis t rauda konstrukcijas, aprīkotas ar aizv r jmeh nismiem, atdur m un rokturiem. Durvju siltuma caurlaidība U 1.6 (W/(m 2 *K)). rdurvīm katrai k p u telpai ir ierīkojama durvju koda sist ma, LaskoMex CP 2503 TK (vai līdzv rtīgs) bez domofonu klausul m. r individu lu kodu vai čipu katram dzīvoklim. Papildus tiek paredz ts mont t jaunas durvis jaunizb v jamajai apkures katla telpai t rauda konstrukcijas, aprīkotas ar aizv r jmeh nismiem, atdur m un rokturiem. V jtvera iekšdurvis paliek esoš s. Paredz t durvju labošanu un kr sojuma atjaunošanu. kas koka logu nomai a dzīvokļos un k p u telp s uz stikla pakešu logiem PVC r mjos (vai līdzv rtīgiem), nodrošinot kop jo logu U 1.25 W/(m 2 *K) dzīvokļos un U 1.3 W/(m 2 *K) k p u telp s. Esošos koka r mju logus ar pakešu stiklojumu un PVC konstrukcijas logus ar stikla pakešu pildījumu saglab t. Visas logu un durvju ailas siltinot ar siltumizol ciju 30 mm (λ W/(m*K)), skatīt konstruktīvo risin jumu mezglu Nr. 2 ras jumu lap R 11. Logu ailu siltin šanu veikt atbilstoši ETG 004 prasīb m. Papildus inform ciju skatīt logu un durvju eksplik cij ras jumu lap R 6. Visiem logiem ir j uzst da jaunas r j s un iekš j s (main majiem logiem) palodzes. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

24 Dab g gaisa piepl de dz vok os. Vecot kas vienk ršot s fas des atjaunošanu paredz uzst dīt EROCO (vai līdzv rtīgu) ventil cijas sist mu, principi ls risin jums sist mas izb vei rsien uzr dīts konstruktīvo risin jumu mezgl Nr. 6 ras jumu lap R 16. ERECO ventil cijas sist ma sast v no mitruma regul jam m gaisa piepl des un izpl des iek rt m. Gaisa piepl des iek rtas (gaisa piepl de) uzst da dzīvojamo telpu (viesistaba, guļamistaba) r j sien. Šīs iek rtas ļoti tri nosaka gaisa pies r otības pak pi telp un ievada attiecīgu svaiga gaisa daudzumu. Svaigs gaiss, kas tiek ievadīts pa gaisa piepl des iek rt m, dabīgas vai meh niskas vilkmes d ļ virz s no dzīvojam m telp m uz sadzīves telp m, kur sajaucas ar pies r oto gaisu un no turienes tiek izvadīts caur gaisa izpl des iek rt m. tt ls Nr. 9 tt ls Nr. 10 Iekš j apare. Vienk ršot s fas des atjaunošanas projekta ietvaros paredz ts veikt k p u telpas apdares remonta darbus. K p u telpas griestus un sienas nošpaktel t un nokr sot ar dens dispersijas kr su: griesti un sienas augš j 1/3 daļa balt tonī, p r j sienu daļa tonis saska ar daudzdzīvokļu dzīvojam s m jas pilnvarotas personas izv li. K p u telpas apdares remonts paredz arī esošo margu atjaunošanu met la margu kr sošanu ar grunts kr su un PVC lenteru mont žu. Betona grīdai lok li veikt remonta darbus izdrupumu viet s un nokr sot grīdu piln apjom. pkure. Izstr d to apkures sist mas risin jumu skatīt vienk ršot s fas des atjaunošanas projekta II s jum VK (apkure). pkures sist mas p rb ves proces sildķerme iem uzst dīt termostatiskos ventiļus, paredz tais temperat ras regul šanas diapazons C. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

25 densapg de un kanaliz cija. Izstr d to dens apg des un kanaliz cijas sist mas risin jumu skatīt vienk ršot s fas des atjaunošanas projekta III s jum K. Karst dens sagatavošanu katr dzīvoklī veic individu li, paredz ts uzst dīt elektriskos dens sildīt jus BOSCH TRONIC 8000T (vai līdzv rtīgus), kop jais skaits 10 gabali. Zibensaizsardz ba. Izstr d to zibensaizsardzības sist mas risin jumu skatīt vienk ršot s fas des atjaunošanas projekta IV s jum ELT. Visp r gi. Iepriekšmin tie darbi j veic kompleksi, piesaistot b vniekus, kas iekļauti Latvijas b vkomersantu reģistr. kas fas des siltin šana j veic saska ar ETG 004 (Eiropas tehnisko apstiprin jumu vadlīnijas r j m daudzsl u siltumizol cijas sist m m). Uz šo vadlīniju pamata, siltumizol cijas sist mu ražot ji var sa emt sava izstr d juma Eiropas tehnisko apstiprin jumu "ET". P c kas atjaunošanas ir j veic iedzīvot ju apm cība s kot ar visp r jiem energoefektīv s uzvedības pamatiem līdz tehniskajiem aspektiem, piem ram, k d veid ir pareizi v din t telpas. B vniec b radušos atkritumu apsaimniekošana B vgružu sav kšanu paredz t speci los konteineros, paredzamais b vgružu apjoms, kas radīsies b vniecības laik 30 m 3. Veicot regul ru b vgružu konteineru nomai u, un to transport šanu uz b vgružu p rstr des vietu, p c celtniecības organiz cijas nosl gt līguma ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja š du darbību veikšanai, saska ar tkritumu apsaimniekošanas likuma prasīb m. Teritorijas labiek rtošana P c b vdarbu pabeigšanas sakopt teritoriju ap ku, atjaunot zaļo zonu, z l ju un apst dījumus. Darbu apjomi un veidi pilnīgi nor dīti tehniskaj specifik cij un vienk ršot s fas des atjaunošanas projekt. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

26 tšķirību gadījum, sazin ties ar projekta autoriem. Visas atk pes (fas žu kr sojums, logu dalījums utt.) no projekta risin juma, kuras var b tiski ietekm t projekta risin juma realiz ciju, nepieciešams rakstiski saska ot ar projekta autoru, un pas tīt ju. B vprojekta vadīt js: J nis Graudulis Sertifik ta Nr RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS

27 Nr.p.k. 1. R daļas rasējumu saraksts Nosaukums Vispārīgie rādītāji, Daļas rasējumu saraksts 2. Ēkas pirmā stāva plāns. 3. Ēkas otrā stāva plāns Ēkas bēniņu stāva plāns. Logu un durvju ailu eksplikācija. 10. Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr Ēkas jumta plāns Fasāde asīs 1-4, 4-1;Fasāžu krāsu pase. Fasāde asīs -D; Fasāžu krāsu pase. Fasāde asīs D-; Fasāžu krāsu pase. Skats -. Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 3. Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr Ventilācijas izvada konstruktīvais risinājums 16. Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 5. VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI. Projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETG Par nosacīto atzīmi pieņemts esošais cokola līmenis. 2. Izmēri plānā doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības. 3. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvdarbu uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai nesaprastos jautājumus. 4. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot jaunus no jumta skārda nosedzošos ēkas parapeta elementus, dzegas un vēdināšanas kanālus. Veikt jaunu jumta seguma ieklāšanu. 5. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru. 6. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru. 7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija. 8. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām. 9. Maināmiem logiem paredzēt logu dalījumu un vērtņu vēršanos tādu, kāds tas ir patreiz. 10.Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē. Lapa R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 6. R Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 7. R Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 8. R Ieejas mezgla konstruktīvais risinājums R M-1 Baltijas jūra Liepāja Esošais mūris Latvijas teritorijas iedalījums pēc vēja spiediena. Stende III zona II zona IV zona + I zona II zona inaži Rīgas jūras līcis Rīga Dobele III zona IV zona I zona OLINE Priekuļi (Cēsis) Siltumizolācijas dībelis, saskaņā ar ETG004 Kopējie apzīmējumi: L1 D1 Sienas mezgla marka ugstuma atzīme fasādēs Logu,durvju apzīmējums lūksne Zilāni (Jēkabpils) Daugavpils Latvijas teritorijas iedalījums pēc vēja spiediena, kas iespējams reizi piecos gados (kg/m²) Nr.p.k. Zona Esošs ventilācijas kanāls Esošs dūmvads Maksimālais vāja ātrums, kas iespējams reizi Gadā 5 gados 10 gados 15 gados 20 gados 25 gados 50 gados Vienkāršotās fasādes atjaunošanas projektam piekrītu. Ēkas kad. apz , apsaimniekotājs: S"OLINES ŪDENS UN SILTUMS". (datums) Šī būvprojektā R daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām. Būvprojekta daļas vadītāja:. (datums) ēja spiediens (kg/m²) 1 I <28 Vēja zona (izolācija MW) Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS Sakret MW 1m² Nepieciešamais dībeļu skaits (slodze uz atraušanu no pamatnes) Izolācijas plākšņu izmēri (mm) 600x1200 Plāksnes plaknē Plākšņu šuvēs Plaknē, 2 m no stūra Plākšņu šuvēs līdz 2 m no stūra I Dībeļu izvietojuma shēma (paraksts) Iveta Lāčauniece, Nr (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) (paraksts) Ēkas novietne Rīgas iela 8 B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSĒJUM NOSUKUMS: BŪVPR. VD.: DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI DĻS RSĒJUMU SRKSTS J. GRUDULIS I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: DĻ analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE RS. NR. R /40. LPU SKITS SDĻĀ: 20

28 ĒKS PIRMĀ STĀV PLĀNS M1:200 D 150 M-1 M-2 Zona, kur nepieciešams demontēt esošo siltumizolāciju C B Jaunizbūvējama durvju aila esoša loga vietā Durvju ailu aizmūrēt ar gāzbetonu 510mm biezumā 9200 Jaunizbūvējamas tērauda konstrukcijas kāpnes. 150 Esošo dzelzsbetona lieveni demontēt. Zona, kur nepieciešams demontēt esošo siltumizolāciju M-1 M-8 Jaunā bruģakmens apmale Zona, kur nepieciešams demontēt esošo siltumizolāciju Kopējie apzīmējumi: M-1 L1 Sienas mezgla marka ugstuma atzīme fasādēs D1 Logu,durvju apzīmējums Esošs ventilācijas kanāls Esošs dūmvads B Piezīmes: 1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām. 2. Siltinājumu risinājumu mezglus lapās R-10; R-11; R-12; R-13; R-14; R-15; R-16; R-17; R-18; R-19 un R Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 4. Par nosacīto atzīmi pieņemts esošais cokola līmenis. 5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās. 6. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem. 7. Ēkas ārsienā izveido svaigā gaisa pieplūdes kanālus, kurus pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas restītēm, uzstādot EROCO (vai līdzvērtīgu) ventilācijas sistēmu. 8. Ārējās palodzes maina visiem logiem. 9. Informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā R Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru. 11. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu. 12. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 13. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS BŪVPROJEKT NOSUKUMS: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: 1-18/40 analogs rasējuma Nr. OBJEKT DRESE: RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ RSĒJUM NOSUKUMS: ĒKS PIRMĀ STĀV PLĀNS STDIJ: PLIECINĀJUM KRTE DTUMS: MEROGS:. M 1:200 DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS DĻ R-2 RS. NR. LPU SKITS SDĻĀ:

29 ĒKS OTRĀ STĀV PLĀNS M1:200 D 150 M-2 Zona, kur nepieciešams demontēt esošo siltumizolāciju C B IZOPLT 250/350 skurstenis vai analogs Zona, kur nepieciešams demontēt esošo siltumizolāciju Kopējie apzīmējumi: M-1 L1 Sienas mezgla marka ugstuma atzīme fasādēs D1 Logu,durvju apzīmējums Esošs ventilācijas kanāls Esošs dūmvads B Piezīmes: 1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām. 2. Siltinājumu risinājumu mezglus lapās R-10; R-11; R-12; R-13; R-14; R-15; R-16; R-17; R-18; R-19 un R Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 4. Par nosacīto atzīmi pieņemts esošais cokola līmenis. 5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās. 6. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem. 7. Ēkas ārsienā izveido svaigā gaisa pieplūdes kanālus, kurus pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas restītēm, uzstādot EROCO (vai līdzvērtīgu) ventilācijas sistēmu. 8. Ārējās palodzes maina visiem logiem. 9. Informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā R Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru. 11. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu. 12. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 13. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSĒJUM NOSUKUMS: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ ĒKS OTRĀ STĀV PLĀNS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: 1-18/40 analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE. M 1:200 DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS DĻ R-3 RS. NR. LPU SKITS SDĻĀ:

30 D C B M ĒKS BĒNIŅU STĀV PLĀNS M1:200 Bēniņu lūka - EI30 ugunsnoturība, ar siltumvad. koef. U 1.6 W/(m 2 *K) Esošo metāla dūmvadu demontēt M KOK KONSTRUKCIJU SPECIFIKĀCIJ Šķērsgriezuma izmēri, mm Elementa garums, m Skaits, gab Pozīcijas garums, m Kokmateriālu klase 30x100 31, C18 30x100 3, C18 30x100 1, C18 30x100 7, C18 30x100 4, C18 30x100 5, C18 30x100 19, C18 30x100 1, C18 30x100 1, C18 30x100 34, C18 30x100 10, C18 50x100 0, C18 50x100 2, C18 50x200 31, C18 50x200 3, C18 50x200 1, C18 50x200 7, C18 50x200 4, C18 50x200 5, C18 50x200 19, C18 50x200 1, C18 50x200 1, C18 50x200 34, C18 50x200 10, C18 Piezīmes: 1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām. 2. Siltinājumu risinājumu mezglus lapās R-10; R-11; R-12; R-13; R-14; R-15; R-16; R-17; R-18; R-19 un R Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 4. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem. 5. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru. 6. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu. 7. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 8. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. 9. Koka laipas bēniņstāvā izbūvēt vismaz 1,2m platas. Kopējie apzīmējumi: M-1 L1 D1 Sienas mezgla marka ugstuma atzīme fasādēs Logu,durvju apzīmējums Esošs ventilācijas kanāls Esošs dūmvads Demontējamie metāla dūmvadi B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS BŪVPROJEKT NOSUKUMS: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: 1-18/40 analogs rasējuma Nr. OBJEKT DRESE: RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ STDIJ: PLIECINĀJUM KRTE pzīmējumi: Koka laipas, 1,2m platas, kas nodrošina pārvietošanos bēniņu stāvā - 167,5 m 2 RSĒJUM NOSUKUMS: ĒKS BĒNIŅU STĀV PLĀNS DĻS VD.: I. LĀČUNIECE IZSTRĀDĀJ: J.GRUDULIS DTUMS: MEROGS: DĻ RS. NR. R-4. M 1:200 LPU SKITS SDĻĀ:

31 ĒKS JUMT PLĀNS M1:200 Projektētā notekcaurule Ø100 Projektētā notekcaurule Ø100 D 150 i=0,4% i=0,4% i=0,4% i=0,4% C B i=0,4% i=0,4% Projektētā notekcaurule Ø Projektētā notekcaurule Ø i=0,4% i=0,4% Jumta lūka 27 i=0,4% i=0,4% 27 i=0,4% Projektētā notekcaurule Ø Piezīmes: 1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām. 2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās. 4. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem. 5. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru. 6. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu. 7. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 8. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. Kopējie apzīmējumi: M-1 L1 Sienas mezgla marka ugstuma atzīme fasādēs D1 Logu,durvju apzīmējums Esošs ventilācijas kanāls Esošs dūmvads B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS BŪVPROJEKT NOSUKUMS: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: 1-18/40 analogs rasējuma Nr. OBJEKT DRESE: RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ RSĒJUM NOSUKUMS: ĒKS JUMT PLĀNS STDIJ: PLIECINĀJUM KRTE DTUMS: MEROGS:. M 1:200 DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS DĻ R-5 RS. NR. LPU SKITS SDĻĀ:

32 LOGU UN DURVJU ILU EKSPLIKĀCIJ M1:50 PZ. PLĀNĀ RSĒJUMS Paredzēts nomainīt gab. Daudzums kopā gab. PZ. PLĀNĀ RSĒJUMS Paredzēts nomainīt gab. Daudzums kopā gab B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: /S Swedbanka, Konts: LV86HB PROJEKTĒTĀJS: SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB Piezīmes: 1. Logi projektēti kā stikla pakešu logi PVC rāmjos, nodrošinot kopējo logu caurlaidības koeficienta vērtību U 1.25 W/(m 2 *K) ēkas dzīvokļos, bet kāpņu telpas logs jāparedz ar U 1.3 W/(m 2 *K). 2. Logu rāmju krāsa balta/balta. 3. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600 profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs no ēkas fasādes. 4. Durvju un logu ailu uzmērīšanu veikt dabā, pirms izgatavošanas, izmērus un logu vēršanās virzienus vēlreiz precizēt būvobjektā uz vietas. 5. Logu ārējās palodzes paredzēts mainīt visiem ēkas logiem, uzstādīt PE pārkalājuma skārda palodzes, krāsa - gaiši pelēka RL 7040 (RR-21). 6. Iekšējās logu palodzes - MDF, tiek montētas kopā ar jaunajiem logiem. 7. Esošās ārdurvis paredzēts mainīt pret metāla durvim U 1.6 W/(m 2 *K), durvis aprīkotas ar aizvērējmehānismu un koda atslēgu ar čipu. Rokturis paredzēts kā nerūsējošā tērauda grifs, kā arī nomainīt vējtvera iekšējās durvis, kurām rokturi arī paredzēt kā nerūsējošā tērauda grifu. 8. Bēniņu lūkas - ugunsdrošas - EI30 ugunsnoturība, ar siltumvadītspējas koeficientu U 1.6 W/(m 2 *K). 9. Projekta ietvaros paredzēts mainīt, tikai koka logus. PSŪTĪTĀJS: S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" BŪVPROJEKT NOSUKUMS: DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. OBJEKT DRESE: RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ RSĒJUM NOSUKUMS: LOGU UN DURVJU ILU EKSPLIKĀCIJ DĻS VD.: I. LĀČUNIECE IZSTRĀDĀJ: J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: analogs rasējuma Nr. RHĪV NR.: STDIJ: PLIECINĀJUM KRTE DTUMS: MEROGS: DĻ RS. NR. R /40. M 1:50 LPU SKITS SDĻĀ:

33 +10,500 IZOPLT 250/350 skurstenis vai analogs FSĀDE SĪS 1-4 M1:100 M-3 Sniega barjera +7,400 +5,850 +4,050 +2,650 +1,470 +0,850 +0, M-7 FSĀDE SĪS 4-1 M1:100 M-1 FSĀŽU KRĀSU PSE UN FSĀŽU PDRES MTERIĀLI: Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0239) +10,500 Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0395) M-3 Sniega barjera Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0935) +7,400 Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0872) +5,850 Palodzes, citi skārdi (PE pārklājums RR - 21) +4,050 +2,650 B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS +0,850 +0,000 TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB M M-2 1 PROJEKTĒTĀJS: SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB Piezīmes: 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 2. Siltinājumu risinājumus skatīt lapās R-10; R-11; R-12; R-13; R-14; R-15; R-16; R-17; R-18; R-19 un R Par nosacīto atzīmi pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas. 4. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās. 5. Pirms fasādes siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēts pelējums uz fasādes virsmas, paredz apstrādāt ar antibakteriālu pelējuma tīrītāju. Kopējais apjoms - 14,00 m Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem. 7. Ēkas ārsienā izveido svaigā gaisa pieplūdes kanālus, kurus pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas restītēm, uzstādot EROCO (vai līdzvērtīgu) ventilācijas sistēmu. 8. Esošos satelīt šķīvjus no fasādes sienām pārnest uz jumtu, ar aptverēm piestiprinot tos pie ventilācijas izvadiem. Kopā 4 gab. 9. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - gaiši pelēka RL 7040 (RR-21). 10.Krāsu paraugus 1 m 2 lielumā uzkrāso uz ģipškartona loksnēm, pieacinot autoruzraugu. 11. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - biezpiens. PSŪTĪTĀJS: S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" BŪVPROJEKT NOSUKUMS: DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. OBJEKT DRESE: RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ RSĒJUM NOSUKUMS: FSĀDE SĪS 1-4 UN 4-1; FSĀŽU KRĀSU PSE DĻS VD.: I. LĀČUNIECE IZSTRĀDĀJ: J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: analogs rasējuma Nr. RHĪV NR.: STDIJ: PLIECINĀJUM KRTE DTUMS: MEROGS: DĻ RS. NR. R /40. M 1:100 LPU SKITS SDĻĀ:

34 IZOPLT 250/350 skurstenis vai analogs FSĀDE SĪS -D M1:100 FSĀŽU KRĀSU PSE UN FSĀŽU PDRES MTERIĀLI: M-3 Sniega barjera Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0239) +7,400 Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0395) +5,850 Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0935) +4,050 Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0872) +2,650 Palodzes, citi skārdi (PE pārklājums RR - 21) +0,850 +0, M Piezīmes: 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 2. Siltinājumu risinājumus skatīt lapās R-10; R-11; R-12; R-13; R-14; R-15; R-16; R-17; R-18; R-19 un R Par nosacīto atzīmi pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas. 4. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās. 5. Pirms fasādes siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēts pelējums uz fasādes virsmas, paredz apstrādāt ar antibakteriālu pelējuma tīrītāju. Kopējais apjoms - 14,00 m Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem. 7. Ēkas ārsienā izveido svaigā gaisa pieplūdes kanālus, kurus pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas restītēm, uzstādot EROCO (vai līdzvērtīgu) ventilācijas sistēmu. 8. Esošos satelīt šķīvjus no fasādes sienām pārnest uz jumtu, ar aptverēm piestiprinot tos pie ventilācijas izvadiem. Kopā 4 gab. 9. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - gaiši pelēka RL 7040 (RR-21). 10.Krāsu paraugus 1 m 2 lielumā uzkrāso uz ģipškartona loksnēm, pieacinot autoruzraugu. 11. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - biezpiens. M-5 M-2 D B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSĒJUM NOSUKUMS: DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ FSĀDE SĪS -D; FSĀŽU KRĀSU PSE I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: DĻ analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE RS. NR. R /40. M 1:100 LPU SKITS SDĻĀ:

35 FSĀDE SĪS D- +10,500 M1:100 IZOPLT 250/350 skurstenis vai analogs FSĀŽU KRĀSU PSE UN FSĀŽU PDRES MTERIĀLI: Sniega barjera Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0239) +7,400 M-3 Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0395) +5,850 Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0935) +4,050 Fasādes struktūrapmetums (BUMIT LIFE 0872) +2,650 Palodzes, citi skārdi (PE pārklājums RR - 21) +0,850 +0, D Piezīmes: 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 2. Siltinājumu risinājumus skatīt lapās R-10; R-11; R-12; R-13; R-14; R-15; R-16; R-17; R-18; R-19 un R Par nosacīto atzīmi pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas. 4. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās. 5. Pirms fasādes siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēts pelējums uz fasādes virsmas, paredz apstrādāt ar antibakteriālu pelējuma tīrītāju. Kopējais apjoms - 14,00 m Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem. 7. Ēkas ārsienā izveido svaigā gaisa pieplūdes kanālus, kurus pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas restītēm, uzstādot EROCO (vai līdzvērtīgu) ventilācijas sistēmu. 8. Esošos satelīt šķīvjus no fasādes sienām pārnest uz jumtu, ar aptverēm piestiprinot tos pie ventilācijas izvadiem. Kopā 4 gab. 9. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - gaiši pelēka RL 7040 (RR-21). 10.Krāsu paraugus 1 m 2 lielumā uzkrāso uz ģipškartona loksnēm, pieacinot autoruzraugu. 11. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - biezpiens. B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSĒJUM NOSUKUMS: DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ FSĀDE SĪS D-; FSĀŽU KRĀSU PSE I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: DĻ analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE RS. NR. R /40. M 1:100 LPU SKITS SDĻĀ:

36 MEZGLS 1 M 1:20 Fasādes izolācijas tapa ar metāla naglu Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai R-7, R-8 un R-9 Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm Virsmas gruntēšana Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā rmējošā līmjava Siltumizolācija akmensvate λ W/(m*K) 150 mm Siltumizolācijas līmjava Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams) pmetuma slānis sienu poru aizvēršanai Esošs silikātķieģeļu mūris 510 mm Esoša iekšējā apdare Esoša grīdas konstrukcija uz grunts Esoša grunts Piezīmes: 1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām. 2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Par nosacīto atzīmi pieņemta cokola virsējā atzīme pie ārsienas. 4. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600 profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs no ēkas fasādes. 5. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. 7. Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETG 004 prasībām. Fasādes silikātkrāsa, tonis BUMIT LIFE 0935 Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm Virsmas gruntēšana Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā rmējošā līmjava Ekstrudētais putupolistirols λ W/(m*K) 100 mm Siltumizolācijas līmjava Esošie ēkas pamati Bortakmens BR o pbetonējums Paredzēt izolācijas loksnes gala slīpu apdarinājumu (vismaz 45 o ) Betona bruģakmens 60 mm Lietus ūdens betona novadīšanas kanāls Smilts slānis ar 5 % cementa piejaukumu, 50 mm Blietēts šķembu slānis (fr mm) 150 mm Pa kārtām blietēts nekūkumojošas smilts slānis 1000 mm Esoša neuzirdināta grunts C 1 EJOT cokola profils 150 mm Cokola izolācijas tapa ar metāla naglu Hidroizolācija B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSĒJUM NOSUKUMS: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 1 PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: 1-18/40 analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE. M 1:20 DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS DĻ RS. NR. R-10 LPU SKITS SDĻĀ:

37 MEZGLS 2 M 1:20 Fasādes izolācijas tapa ar metāla naglu Esoša dz/b pārsedze - pmetumu un tā pamatkārtu izbūvēt pa visu ailas perimetru Siltumizolācija putupolistirols λ W/(m*K) 30 mm stiprināta uz līmjavas Ārējā skārda palodze (galus uzlocīt un iestrādāt ailas apdarē zem dekoratīvā apmetuma) Iekštelpu ailu apdare (ģipškartons vai apmetums) skatīt R-11 kmensvates pildījums vai celtniecības putas PVC konstrukcijas logs U=1.25 W/(m²K) + Pirms siltināšanas demontēt ķieģeļu mūra izvirzījumus zem palodzēm līdz sienas plaknei Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai R-7, R-8 un R-9 Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm Virsmas gruntēšana Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā rmējošā līmjava Siltumizolācija akmensvate,λ W/(m*K) 150 mm Siltumizolācijas līmjava Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams) pmetuma slānis sienu poru aizvēršanai Esošs silikātķieģeļu mūris 510 mm Esoša iekšējā apdare Fasādes izolācijas tapa ar metāla naglu 30 3 o kmensvates pildījums vai celtniecības putas Iekšējā palodze skatīt R-11 B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB PROJEKTĒTĀJS: SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB Piezīmes: 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 2. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 3. Jumta dzegas pagarināšanai atvērumus ķieģeļu mūrī paredzēts izfrēzēt, nepieļaut ķieģeļu mūra kalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists. 4. Jaunās koka spāres, jumta pagarināšanai, no mūra atdalīt ar ruberoīda kārtu. 5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt bojāto ķieģeļu plaisu aizpildīšanu ar būvjavu, kā arī nofrēzēt ķieģeļu izvirzījumus zem logiem, nepieļaut ķieģeļu izvirzījumu nokalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists. 6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. 7. Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETG 004 prasībām PSŪTĪTĀJS: S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" BŪVPROJEKT NOSUKUMS: DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. OBJEKT DRESE: RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ RSĒJUM NOSUKUMS: KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 2 DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: analogs rasējuma Nr. RHĪV NR.: STDIJ: PLIECINĀJUM KRTE DTUMS: MEROGS: DĻ RS. NR. R /40. M 1:20 LPU SKITS SDĻĀ:

38 SKTS - M 1:20 Siltumizolācija putupolistirols EPS 100 λ W/(m*K) 50 mm stiprināta uz līmjavas pmetumu un tā pamatkārtu izbūvēt pa visu ailas perimetru Mūra izvirzījumu, pirms siltināšanas darbiem, demontēt līdz sienas plaknei Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai R-7, R-8 un R-9 Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm Virsmas gruntēšana Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā rmējošā līmjava Siltumizolācija akmensvate,λ W/(m*K) 150 mm Siltumizolācijas līmjava Siltumizolācija putupolistirols EPS 100,λ W/(m*K) 50 mm Siltumizolācijas līmjava Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams) pmetuma slānis sienu poru aizvēršanai Esošs silikātķieģeļu mūris 510 mm Esoša iekšējā apdare - Iekštelpu ailu apdare (ģipškartons vai apmetums) kmensvates pildījums vai celtniecības putas PVC konstrukcijas logs U=1.25 W/(m²K) kmensvates pildījums vai celtniecības putas + B Siltumizolācija putupolistirols EPS 100 λ W/(m*K) 30 mm stiprināta uz līmjavas KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU Siltumizolācija putupolistirols EPS 100 λ W/(m*K) 50 mm stiprināta uz līmjavas SI ''Cerkazi - G'' TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: 1 /S Swedbanka, Konts: LV86HB PROJEKTĒTĀJS: SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB Piezīmes: 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 2. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 3. Jumta dzegas pagarināšanai atvērumus ķieģeļu mūrī paredzēts izfrēzēt, nepieļaut ķieģeļu mūra kalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists. 4. Jaunās koka spāres, jumta pagarināšanai, no mūra atdalīt ar ruberoīda kārtu. 5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt bojāto ķieģeļu plaisu aizpildīšanu ar būvjavu, kā arī nofrēzēt ķieģeļu izvirzījumus zem logiem, nepieļaut ķieģeļu izvirzījumu nokalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists. 6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. PSŪTĪTĀJS: S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" BŪVPROJEKT NOSUKUMS: DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. OBJEKT DRESE: RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ RSĒJUM NOSUKUMS: SKTS - PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: analogs rasējuma Nr. RHĪV NR.: STDIJ: PLIECINĀJUM KRTE DTUMS: MEROGS: 1-18/40. M 1:20 DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS DĻ RS. NR. R-12 LPU SKITS SDĻĀ:

39 MEZGLS 3 M 1:20 Stiprināt katrā otrajā vilnī pie latojuma Sniega aiztures elements Stirpināt ar skrūvēm katrā otrajā vilnī Esoša mūrlata 100x100 mm Latojums 100x32 mm, solis 300 mm Pretkondensāta plēve Esošās koka spāres 50x170 mm, solis līdz 1200 mm Profilētā skārda jumta segums ar PE pārklājumu, krāsa RR-21 Lietus ūdens tekne Garenlatojums 50x30 mm, izvietots virs spārēm Spāru pagarinājums 100x50, pārkare 300 mm rmējošā kārta ar stiklašķiedras sietu Retināti dzegas apdares dēlīši 25x100 mm Dzegas koka karkass 50x50 mm Siltumizolācija putupolistirols EPS 60, λ 0.04 W/(m*K) 100 mm Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai R-7, R-8 un R-9 Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm Virsmas gruntēšana Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā rmējošā līmjava Siltumizolācija akmensvate λ W/(m*K) 150 mm Siltumizolācijas līmjava Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams) pmetuma slānis sienu poru aizvēršanai Esošs silikātķieģeļu mūris 510 mm Esoša iekšējā apdare Piezīmes: 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 2. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 3. Jumta dzegas pagarināšanai atvērumus ķieģeļu mūrī paredzēts izfrēzēt, nepieļaut ķieģeļu mūra kalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists. 4. Jaunās koka spāres, jumta pagarināšanai, no mūra atdalīt ar ruberoīda kārtu. 5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt bojāto ķieģeļu plaisu aizpildīšanu ar būvjavu, kā arī nofrēzēt ķieģeļu izvirzījumus zem logiem, nepieļaut ķieģeļu izvirzījumu nokalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists. 6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus C Siltumizolācija beramā vate λ W/(m*K) 300 mm Esošais siltumizolācijas slānis, ko izlīdzina un savāc no tā būvgružus Esošs pārsegums - dobie dzelzsbetona paneļi Esoša iekšējā griestu apdare B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSĒJUM NOSUKUMS: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 3 PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: 1-18/40 analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE. M 1:20 DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS DĻ RS. NR. R-13 LPU SKITS SDĻĀ:

40 MEZGLS 4 M 1: Retināts dēļu klājs 30x100 mm Bēniņu laipu sijas 50x100 mm, solis 900 mm Beramās vates siltumizolācija λ W/(m*K) 300 mm Bēniņu laipu gulšņi 50x200 mm, stiprināti pie pārseguma Hidroizolācija zem gulšņiem Esošais siltumizolācijas slānis, ko izlīdzina un savāc no tā būvgružus Esošs pārsegums - dobie dzelzsbetona paneļi Esoša iekšējā griestu apdare B Piezīmes: 1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām. 2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru. 4. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 5. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: BŪVPROJEKT NOSUKUMS: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: 1-18/40 analogs rasējuma Nr. OBJEKT DRESE: RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ RSĒJUM NOSUKUMS: KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 4 STDIJ: PLIECINĀJUM KRTE DTUMS: MEROGS:. M 1:20 DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS DĻ RS. NR. R-14 LPU SKITS SDĻĀ:

41 VENTILĀCIJS IZVD KONSTRUKTĪVIS RISINĀJUMS M1:20 * Precizēt būvdarbu gaitā 315* 150* 300* Pasīvās ventilācijas deflektors no metāla cinkotā skārda Profilētā skārda jumta segums ar PE pārklājumu Koka latojums 100x32 solis 300 mm Garenlatojums virs spārēm 50x30 mm Pretkondensāta plēve Esošās koka spāres 50x170 mm Paredzēt ventilācijas kanālu labošanu virs jumta seguma Esošie ventilācijas apmesti un krāsoti Skārda nosegdetaļas pa ventilācijas kanāla perimetru Ventilācijas kanāls 2 Piezīmes: 1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām. 2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Par nosacīto atzīmi pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas. 4. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru. 5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu. 7. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 8. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSĒJUM NOSUKUMS: DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ VENTILĀCIJS IZVD KONSTRUKTĪVIS RISINĀJUMS I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: DĻ analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE RS. NR. R /40. M 1:20 LPU SKITS SDĻĀ:

42 MEZGLS 5 Ventilācijas vārsta ERECO izvietojums ārsienā M 1:20 PVC caurule Ø 100 mm, garums precizējams uz vietas Blīvējoša mastika kmensvates pildījums Vēdināšanas komplets ERECO EHT Reste ēkas iekšpusē ERECO -EHT B Gaisa pieplūdes kontroles ventilātors ERECO CW Piezīmes: 1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām. 2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Esošās ventilācijas atveres ēkas garensienās, pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas restītēm, uzstādot EROCO (vai līdzvērtīgu) ventilācijas sistēmu. 4. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru. 5. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSĒJUM NOSUKUMS: DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 5 I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: DĻ analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE RS. NR. R /40. M 1:20 LPU SKITS SDĻĀ:

43 MEZGLS 6 M 1:20 Šķēlums 1-1 Mērogs 1:20 Koka dēļi 32x100 mm, 450 mm augstumā virs pārseguma Koka dēlis 25x150 mm, stiprinātas pie dz/b pārseguma Koka brusu stiprinājums pārsegumā, solis 300 mm Bēniņu lūkas horizontāls griezums Mērogs 1: Siltumizolācija beramā vate λ W/(m*K) 300 mm FKRO bēniņu kāpnes LSF-300, 700x Ugunsizturīgas iltumizolācijas pildījums tvērums otrā stāva pārsegumā Bēniņu koka laipas, skatīt rasējumu lapu R - 4 Koka brusas 25x150 mm, lūkas konstrukcijai Retināts dēļu klājs 30x100 mm Bēniņu laipu sijas 50x100 mm, solis 900 mm Siltumizolācija beramā vate λ W/(m*K) 300 mm Bēniņu laipu gulšņi 50x200 mm, stiprināti pie pārseguma Hidroizolācija zem gulšņiem Esošais siltumizolācijas slānis, ko izlīdzina un savāc no tā būvgružus Esošs pārsegums - dobie dzelzsbetona paneļi Esoša iekšējā griestu apdare FKRO bēniņu kāpnes Mērogs 1: Šķēlums 2-2 Mērogs 1:20 Koka dēļi 32x100 mm, 450 mm augstumā virs pārseguma Koka dēlis 25x150 mm, stiprinātas pie dz/b pārseguma Koka brusu stiprinājums pārsegumā, solis 300 mm B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: Ugunsizturīgas siltumizolācijas pildījums PROJEKTĒTĀJS: /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' Piezīmes: 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 2. Par nosacīto atzīmi pieņemta cokola virsējā atzīme pie kieģeļu ārsienas. 3. Pirms FKRO bēniņu kāpņu uzstādīšanas demontēt esošo bēniņu lūku. 4. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 5. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. PSŪTĪTĀJS: BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: /S Swedbanka, Konts: LV86HB RSĒJUM NOSUKUMS: DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 6 I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: DĻ analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE RS. NR. R /40. M 1:20 LPU SKITS SDĻĀ:

44 MEZGLS 7 M 1:20 Rievota alumīnija loksne t=3mm 215 Metāla durvis, montēt atbilstoši ražotāja tehnoloģijai Esoša grīdas konstrukcija uz grunts Esoša grunts Cinkots pakāpiens SP; 34*38/30*3; 1200*270 mm vai analogs TĒRUD MRG 40x40x3 UPE 160 VĪTŅSTIENIS Ø10 R PPLĀKSNĒM UN UZGRIEŽŅIEM BLSTPLĀTNE 300x150x5 BEZRUKUM JV KVDRĀTPROFILS 40x40x3 B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB PROJEKTĒTĀJS: SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB PSŪTĪTĀJS: PSŪTIJUM NR.: Piezīmes: 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 2. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 3. Jaunās koka spāres, jumta pagarināšanai, no mūra atdalīt ar ruberoīda kārtu. 4. Tērauda konstrukciju detalizāciju izstrādā kotrukcijas izgatavotājs. 5. Konstrukciju izgatavošanai izmantot S235 klases tēraudu. 6. Visas tērauda konstrukcijas cikot. 7. Izmērus precizēt dabā pirms konstrukciju izbūves. 8. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. C S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" BŪVPROJEKT NOSUKUMS: DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. OBJEKT DRESE: RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ RSĒJUM NOSUKUMS: KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR /40 FIL NOS.: analogs rasējuma Nr. RHĪV NR.: STDIJ: PLIECINĀJUM KRTE DTUMS: MEROGS:. M 1:20 DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS DĻ RS. NR. R-18 LPU SKITS SDĻĀ:

45 MEZGLS 8 M 1:20 Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai R-7, R-8 un R-9 Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm Virsmas gruntēšana Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā rmējošā līmjava Siltumizolācija akmensvate λ W/(m*K) 150 mm Siltumizolācijas līmjava Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams) pmetuma slānis sienu poru aizvēršanai izmūrētā durvju aile ar gāzbetona blokiem. Esoša iekšējā apdare Esoša silikātķieģeļu mūra ārsiena Esoša dzelzsbetona pārsedze - Fasādes izolācijas tapa ar metāla naglu Esošo dzelzsbetona lieveni demontēt. + Fasādes silikātkrāsa, tonis BUMIT LIFE 0935 Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm Virsmas gruntēšana Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā rmējošā līmjava Ekstrudētais putupolistirols λ W/(m*K) 100 mm Siltumizolācijas līmjava Hidroizolācija Esošie ēkas pamati Piezīmes: 1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām. 2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Par nosacīto atzīmi pieņemta cokola virsējā atzīme. 4. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600 profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs no ēkas fasādes. 5. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. 7. Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETG 004 prasībām. C 1 Esoša grīdas konstrukcija uz grunts Esoša grunts B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSĒJUM NOSUKUMS: DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 8 I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: DĻ analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE RS. NR. R /40. M 1:20 LPU SKITS SDĻĀ:

46 ŠĶELUMS - Mērogs 1:20 Ēkas otrā stāva plāna fragments Mērogs 1:50 Tērauda jumtiņa profils, dimensijas pēc ražotāja norādēm Šūnu polikarbonāts, t=6mm Vītņstienis Ø12 Sormat PFG enkurs HI Ø12mm 1100 Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai R-7, R-8 un R-9 Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm Virsmas gruntēšana Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā rmējošā līmjava Siltumizolācija akmensvate λ W/(m*K) 150 mm Siltumizolācijas līmjava Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams) pmetuma slānis sienu poru aizvēršanai Esošs silikātķieģeļu mūris 510 mm Esoša iekšējā apdare Uzgriesnis ar paplāksni M12 Esoša grīdas konstrukcija uz grunts Esoša grunts + B Fasādes silikātkrāsa, tonis BUMIT LIFE 0935 Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm Virsmas gruntēšana Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā rmējošā līmjava Ekstrudētais putupolistirols λ W/(m*K) 100 mm Siltumizolācijas līmjava Esošie ēkas pamati Bortakmens BR o pbetonējums Paredzēt izolācijas loksnes gala slīpu apdarinājumu (vismaz 45 o ) Betona bruģakmens 60 mm Lietus ūdens betona novadīšanas kanāls Smilts slānis ar 5 % cementa piejaukumu, 50 mm Blietēts šķembu slānis (fr mm) 150 mm Pa kārtām blietēts nekūkumojošas smilts slānis 1000 mm Esoša neuzirdināta grunts B EJOT cokola profils 150 mm Cokola izolācijas tapa ar metāla naglu Hidroizolācija Piezīmes: 1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām. 2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Par nosacīto atzīmi pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ārsienas. 4. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600 profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs no ēkas fasādes. 5. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju. 6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. 7. Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETG 004 prasībām. 2 B KODS IZMIŅS IZMIŅS VEIC DTUMS PROJEKTĒTĀJS: PSŪTĪTĀJS: CD RSĒJUMĀ R ROKU VEIKTS IZMIŅS IR SPĒKĀ, J PLIECINĀTS TBILDĪGIS PROJEKTĒTĀJS: BŪVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSĒJUM NOSUKUMS: DĻS VD.: IZSTRĀDĀJ: R BŪVPROJEKT VDĪTĀJ PRKSTU SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB SI ''Cerkazi - G'' /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES ŪDENS UN SILTUMS" DUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJMĀS ĒKS VIENKĀRŠOTĀ FSĀDES TJUNOŠN. RĪGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ IEEJS MEZGL KONSTRUKTĪVIS RISINĀJUMS I. LĀČUNIECE J.GRUDULIS PSŪTIJUM NR.: FIL NOS.: RHĪV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: DĻ analogs rasējuma Nr. PLIECINĀJUM KRTE RS. NR. R /40. M 1:20 LPU SKITS SDĻĀ:

47 DOP Darbu organizēšanas projekts

48 DUDZDZVOKU DZVOJMS KS. RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. VIENKRŠOT FSDES TJUNOŠN. DOP skaidrojošs apraksts. Darba organizcijas projekts (DOP) izstrdts, pamatojoties uz bvprojekta Daudzdzvoku dzvojams kas, Rgas iela 8, Olaine, Olaines novads. Vienkršot fasdes atjaunošana izstrdnm, Bvniecbas likumu, Darba aizsardzbas likumu, izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 Visprgie bvnoteikumi, izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 ku bvnoteikumi un ar šiem dokumentiem saisttajiem spk esošajiem normatvajiem aktiem. DOP izstrdts orientjoši, lai pirms bvdarbu uzskšanas izstrdtu DVP ( darbu veikšanas projektu) un saskaot ar Pasttju. Ldz celtniecbas darbu skumam veikt pilngi visus organizatoriskos paskumus un sagatavošanas darbus bvniecbas procesu uzskšanai, k ar bvniecbas darbu laik veikt ar bvdarbu organizciju saistts prasbas, kas noteiktas normatvos aktos: LBN Darbu veikšanas projekts ; MK noteikumi Nr. 500 Visprgie bvnoteikumi ; MK noteikumi Nr. 529 ku bvnoteikumi ; MK noteikumi Nr. 660 Darba vides iekšjs uzraudzbas veikšanas krtba ; LBN Inženiertklu izvietojums ; MK noteikumi Nr. 238 Ugunsdrošbas noteikumi ; MK noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzbas prasbas, veicot bvdarbus ; Darba aizsardzbas paskumi veicami atbilstoši š bvlaukuma darba aizsardzbas un ugunsdrošbas plnam. Ja šaj darba aizsardzbas un ugunsdrošbas pln, kd jom nav noteiktas konkrtas prasbas, tad galvenais bvuzmjs darbus organiz/koordin, ievrojot LR Darba aizsardzbas likumu un t papildinjumus; Visiem apdares materiliem jatbilst Latvijas Republik noteiktajm ugunsdrošbas un sanitrajm normm, k ar jbt sertifictiem Latvijas Republikas likumdošanas noteiktaj krtb. RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

49 Visprgas prasbas. 1. Projekta - objekta bvdarbiem un bvdarbu sagatavošanai nolgstams bvuzmjs, kam ir atbilstoša pieredze un tas ir reistrts Bvkomersantu reistr, ar atbilstošiem specilistiem, kas nepieciešami projekt veicamajiem darbiem; 2. Bvdarbus drkst uzskt tikai pc vienkršots fasdes atjaunošanas projekta saskaošanas Olaines novada pašvaldbas bvvald un darbu veikšanas projekta saskaošanas ar zemes pašniekiem, uz kuru zemes paredzts izvietots pagaidu bvlaukumu; 3. Objekt bvdarbus atauts veikt no 8:00 ldz 20:00 Trokšu lmeni neprsniedzot 65 db; 4. Jebkuri darbi pc ataut darba laika, jskao ar mjas iedzvotjiem; 5. Bvdarbos nepieciešamo dens un elektroenerijas pieslgumu paredzts izveidot pie esošs kas dens un elektroapgdes sistmm, ar Pasttju un mjas iedzvotju pilnvaroto prstvi saskaojot patria uzskaiti un nor inu krtbu; 6. Bvniecbas darbu laik ierkojamas prvietojams higinas un sadzves telpas, atbilstoši DOP 2 nordtajam; 7. Bves ugunsdzsbas nodrošinšanai, izmantojams esošais pilstas densvads un hidranti; 8. Vienkršots fasdes atjaunošanai nepieciešamie materili novietojami kas pagalm Pasttja un mjas iedzvotju pilnvarot prstvja nordt viet, kas orientjoši nordt rasjum DOP 2; 9. Bvgružus jsavc maisos un/vai bvgružu konteineros, juzkrj un pc nepieciešambas jaizved uz sertifictu atkritumu glabšanas poligonu. Bvlaukuma organizšanas galvens prasbas. 1. Bvtfeles izvietošana; 2. Bvlaukuma ierkošana; 3. Teritorijas nožogošana. Uz stas jizvieto informcija par objektu un juzrda atbildgs amatpersonas - bvdarbu veicjs, pasttjs, projekttjs - utoruzraugs, atbildgais bvdarbu vadtjs un bvuzraugs (buvtfele). Nožogojums nodrošina, ka bvlaukum atrodas un strd tikai ar bvniecbu saisttais personls un celtniecbas tehnika; 4. Bvuzmjs ir atbildgs par satiksmes organizciju bvlaukum un pievedceos, cik tlu tas attiecas uz bvdarbiem un bvdarbu vietas aprkošanu. Visas bvdarbu veikšanas vietas rpus bvlaukuma robežm tiek aprkotas atseviš i, saska ar spk esošiem noteikumiem (izliktas brdinjuma zmes, pagaidu nožogojumi un tml.). RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

50 Montžas slodzes bvniecbas laik un to ietekme uz nesošm konstrukcijm un blakus esošajm km. Piegdtos materilus paredzts novietot rpus kas, nordtajs materilu krautu viets. Nav pieaujama materilu nokraušana un uzglabšana esošas kas iekštelps. No montžas slodzm un materilu novietošanas, pieples bvkonstrukcijs nedrkst prsniegt pieples, kas attiecgajai konstrukcijai paredztas ekspluatcijas laik, un konkrti: Starpstvu prsegums, kpnes kn/m 2. Jumts kn/m 2. Slodzes uz piebraucamajiem ceiem un bvmaterilu glabšanas viets nedrkst prsniegts 10 kn/m 2, bet tieš kas tuvum (2 m attlum no kas fasdes) slodze uz pamatni nedrkst prsniegts 4 kn/m 2. Šda slodze neietekm esošs kas un bves. Specils prasbas. 1. Objektu daudzdzvoku dzvojamo ku, vis fasdes vienkršots atjaunošanas darbu laik, paredzts ekspluatt; 2. Visu bvniecbas laiku jnodrošina brva un droša piekuve kai k iedzvotjiem, t ar apmekltjiem; 3. Piebraucamais ceš atbilstošs DOP 2 grafiskaj da nordtajam Rgas iela un esošs piebrauktuves pie kas; 4. Bvniecbas laik nav pieaujama to pievadceu aizemšana; 5. Bvbedres un tranšejas ar nogzm bez nostiprinjumiem drkst rakt virs gruntsdens lmea, ievrojot paredzto nogžu slpumu, ja nogzes izmirkušas, to stvoklis pirms darbu veikšanas jnovrt. Nav pieaujama pamatnes grunts uzirdinšana, atmiekš šana un sasaldšana. tkljot rakšanas gait dokumentcij neuzrdtas lietas (komunikcijas, munciju, vai tml.), nekavjoties jatstj bstam zona un jzio par to tiešajam darbu vadtjam. RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

51 Pagaidu kas un bves Konteinertipa sadzves telpas (rbtuves, darbu vadtja kantoris) strdniekiem un inženiertehniskajam personlam, atbilstoši pastvošm normm un noteikumiem, nodrošinot ar nepieciešamajm komunikcijm un aprkojumu. Tie jparedz katram apakšuzmjam atseviš i atkarb no vienlaicgi strdjošo skaita. Tualetes prvietojams plastikta, BIO, tvertnes tilpums 1 m 3, jnodrošina uz ~ 20 nodarbintajiem vismaz 1 tualete, izvešanu organiz pc vajadzbas. Bvlaukuma apgde ar nepieciešamo aroeneriju un deni no esošs kas tkliem, par pieslguma vietm un apmaksas krtbu jvienojas ar Pasttju. Bvlaukum darba organizciju nosaka un kontrol savi noteikumi, kas vism attiecgajm personm jievro. Par bvlaukuma darba organizcijas iekšjs krtbas un apsardzes noteikumu realizciju atbildgs ir objekta projekta vadtjs. Par iekšjs krtbas un apsardzes noteikumu izpildes kontroli ir atbildgs objekta atbildgais bvdarbu vadtjs. Par bvlaukuma fizisko apsardzi atbilstoši šo noteikumu prasbm ir atbildgs enerlbvuzmjs. Bvlaukuma norobežošana Pirms bvniecbas sagatavošanas darbu uzskšanas veikt nepieciešamos saskaošanas darbus ar Pasttju. Lai izvairtos no cilvku iekšanas bstamajs zon, viss bvlaukums jnorobežo ar inventrnožogojumu. Ieteicams izmantot pagaidu metla nožogojumu no saliekamiem mobil žoga posmiem, kuri nekustgi nostiprinti. Ieteicamais pagaidu nožogojuma izvietojums pardts lap DOP 2. Pie galvens ieejas bvlaukum jizvieto informcija par objektu (buvtfele), bvfirmas simbolika un juzrda atbildgs amatpersonas - bvdarbu veicjs, pasttjs, projekttjs utoruzraugs, atbildgais projektu vadtjs, atbildgais bvdarbu vadtjs un bvuzraugs. Nožogojums nodrošina, ka bvlaukum atrodas un strd tikai ar bvniecbu saisttais personls un celtniecbas tehnika. Pie kas dienvidu fasdes paredzt bvniecbai izmantojamo zonu - esoš labiekrtojuma platb. Šo zonu ieteicams izmantot k piegdes un bvniecbas procesa loistikas zonu. RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

52 Bvniecb radušos atkritumu apsaimniekošana Bvgružu savkšanu paredzt specilos konteineros, paredzamais bvgružu apjoms, kas radsies bvniecbas laik 40 m 3. Veicot regulru bvgružu konteineru nomaiu, un to transportšanu uz bvgružu prstrdes vietu. tkritumu apsaimniekošanu veikt saska ar tkritumu apsaimniekošanas likumu, k ar no atkritumu apsaimniekotaj pieprast lgumu par bvatkritumu apsaimniekošanu. Katrs darbuzmjs ir atbildgs par savu izstrdto atkritumu apsaimniekošanu. Bvuzmjs ir tiesgs pieprast darbuzmjiem lgumu par bvatkritumu apsaimniekošanu. Bvgružu savkšanas un izvešanas noteikumi jnorda Darbuzmju lgumos. Izvedot bvgružus, nepieciešambas gadjum, tiek paredzta pašizgzju un citas izbraucams tehnikas tršana, lai nepieautu izbraucamo ielu piesrojumu. Izvedot ar pašizgzjiem bvgružus, tos jnosedz ar brezentu vai specilu tklu. Bvdarbu veikšanas dokumentcija Bvdarbu veikšanas laik bvobjekt pastvgi jatrodas sekojošai dokumentcijai: 1) bvataujai (kopijai); 2) darbu veikšanas projektam konkrtaj brd veicamo bvdarbu izpildei; 3) bvdarbu žurnlam; 4) utoruzraudzbas žurnla; 5) uzmja lguma kopijai; 6) strdjošo sarakstam ar noslgto darba lgumu kopijm; 7) strdjošo darba laika uzskaites tabulai; 8) darba drošbas instruktžas darba viet žurnlam; 9) strdjošo identifikcijas kartm ar fotogrfijm; 10) bvdarbu veikšanas izpilddokumentcija un iebvto bvmaterilu kvalitti apliecinošiem dokumenti - ekspluatcijas pašbu deklarcijas un testšanas prskati. RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

53 Bvdarbu pabeigšana un objekta sakrtošana Paredzamais bvdarbu ilgums 3 mneši. Pc darbu pabeigšanas bvuzmjam jnovc visas pagaidu bves, mehnismi un bvgruži (jved uz leglu izgztuvi), kas radušies bvniecbas laik, k no bvlaukuma, t ar no tam pieguošs teritorijas, jsakrto visas ieseguma virsmas, laukumi, zlji. Objekts jatstj sakopts un trs. Bvobjekta nodošana ekspluatcij Izpildto darbu pieemšanu ekspluatcij veic saska ar Bvniecbas likuma prasbm. Ldz bves pieemšanai ekspluatcij ts tehnisko gatavbu un atbilstbu akcepttajam bvprojektam un Latvijas bvnormatviem atbilstoši kompetencei pc pasttja (bvtja) rakstiska pieprasjuma prbauda un 10 darbadienu laik pc iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par bves gatavbu ekspluatcijai institcijas, kas izsniegušas projektšanas tehniskos noteikumus. Bves pieemšanu ekspluatcij rosina pasttjs. Kvalittes kontrole Bvdarbu kvalittes kontrole ietver: bvdarbu veikšanas dokumentcijas, piegdto materilu, izstrdjumu, ieru, mehnismu un ldzgu iekrtu skotnjo kontroli; atseviš u darba operciju vai darba procesa tehnoloisko kontroli; pabeigt (nododam) darba veida vai bvdarbu cikla noslguma kontroli. Par bvdarbu kvalitti ir atbildgs bvuzmjs. Bvdarbu kvalittes kontroles sistmu katrs uzmums izstrd atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Darbi tiek veikti saska ar Bvuzmja izstrdtiem kvalittes kontroles plniem un izstrdto tehnisko projektu. Veicot kvalittes kontroli: Preciz visus konstrukciju parametrus un kvalittes rdtjus, novirzes no projekta skao; Visiem izmantotajiem materiliem jatbilst projekt paredztajiem, ja izmanto analogus, to pašbas nedrkst bt sliktkas, k paredzts projekt, jebkuras atkpes no projekta jsaskao; Jievro noteikumi darbu veikšanai ziemas apstkos, un citos klimatiski nepiemrotos laika apstkos. RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

54 Pabeigtos nozmgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieem ar Pieemšanas aktu, nav pieaujama veicamo darbu uzskšana, ja pasttja un bvuzmja prstvji nav sastdjuši un darbu izpildes viet parakstjuši iepriekšjo segto darbu pieemšanas aktu. Ja bvniecbas gait veidojas prtraukums, kura laik iespjami ar aktu pieemto segto darbu bojjumi, pirms darbu uzskšanas veicama atkrtota iepriekš veikto segto darbu kvalittes prbaude un sastdms attiecgs akts. Pasttjs saska ar Visprgo bvnoteikumu 120. punktu bvdarbu kvalittes kontrolei pieaicina bvuzraugu un iesniedz bvvald bvuzrauga saistbu rakstu (visprgo bvnoteikumu 8. pielikums). Bvuzraugs nodrošina Pasttja tiesbas un intereses bvdarbu veikšanas proces, k ar uzrauga, lai netiktu veiktas patvagas atkpes no akceptta bvprojekta. Bvuzrauga pienkums ir prbaudt izmantojamo bvizstrdjumu atbilstbas deklarcijas, ekspluatcijas pašbu deklarcijas un tehnisks pases, k ar bvizstrdjumu atbilstbu bvprojektam. Bvuzraugam jpievrš uzmanba bvmaterilu un bvizstrdjumu ekomar jumiem, ja tdi ir nordti akcepttaj bvprojekt. Ekomar jums ir rts vides kritriju izpildes (atbilstbas) pierdjums. Darba aizsardzbas plns Visi darbi jveic stingr saska ar MK noteikumiem Nr. 92 Darba aizsardzbas prasbas, veicot bvdarbus, k ar ievrojot visus LR spk esošos saisttos likumus un noteikumus. Bvlaukuma galvenais bvuzmjs šim bvlaukumam izstrd iekšjs krtbas, darba drošbas, ugunsdrošbas un apsardzes noteikumus, ievrojot un neprkpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatvos aktus. r augstk mintajiem noteikumiem Galvenais bvuzmjs iepazstina visus darbuzmjus un bvniecbas proces iesaistts personas, ja viu darbs ir saistts ar atrašanos bvlaukum. Pirms darbu uzskšanas, ar enerluzmja uzmuma vadtja rakstisku rkojumu, ir norkojams atbildgais bvdarbu vadtjs, k ar atbildgais par darba aizsardzbu, ugunsdrošbu un bstamo iekrtu tehnisko uzraudzbu (neatkargi no t vai pasttjs ir, vai nav, nozmjis darba aizsardzbas koordinatoru). tbildgajai personai licenct mcbu iestd ir veicama atbilstoša apmcba darba aizsardzb, ugunsdrošb un par bstamo iekrtu tehnisko uzraudzbu, un ir apliecinoši dokumenti/apliecbas (LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 pmcbas krtba darba aizsardzba jautjumos ). RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

55 Katrai objekta bvniecb iesaisttai personai tiek veikta darba aizsardzbas ievadinstruktža, darba aizsardzbas instruktža darba viet un ugunsdrošbas instruktža. Darbinieks ar savu parakstu apliecina, paš šim nolkam iekrtot žurnl, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzbas un ugunsdrošbas prasbm bvlaukum. Instruktžu/ apmcbu veic bvuzmja atbildgais bvdarbu vadtjs (katram bvuzmjam ir nozmts atbildgais Bvdarbu vadtjs), saska ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 749 pmcbas krtba darba aizsardzbas jautjumos prasbm. Visas nepieciešams instrukcijas atrodas bvlaukuma biroj. tbildgais bvdarbu vadtjs pirms darbu uzskšanas prliecins, vai ir apzintas visas esošs komunikcijas - elektrolnijas, sakaru gaisa un zemes kabei, dens un kanalizcijas caurules u.c. Bvdarbu aprkojumu nepieciešams nogdt darba viet tehnoloisk secb, lai tdjdi nodrošintu darba drošbu. Jebkdas iekrtas bvdarbu veikšanai darba viets jpiegd miniml daudzum, lai ts netrauctu un neradtu draudus darba veikšanas laik. Bvlaukum izmantotajam darba aprkojumam, kurš ir iekauts bstamo iekrtu sarakst, saska ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 Noteikumi par bstamajm iekrtm, ir jveic uzraudzba saska ar Latvijas Republik izdoto likumu Par bstamo iekrtu tehnisko uzraudzbu. Šo iekrtu apkalpojošais personls ir specili apmcti darbinieki (operatori, vadtji, stroptji), kuriem ir kvalifikciju apliecinoši dokumenti. Bvlaukum metinšanas darbus (elektro vai gzes metinšana) drkst veikt tikai ar sertifictm iekrtm, ievrojot elektrodrošbas un ugunsdrošbas noteikumus/instrukcijas, un apmcti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti/apliecbas/sertifikti. Visiem strdniekiem ir jbt nodrošintiem ar individuls aizsardzbas ldzekiem (specilais aprbs, apavi, instrumenti), iepazstintiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un pamienus. Darbinieku vajadzbm tiek iekrtotas rbtuves, atptas telpas, tualetes un dušas (atkarb no nodarbinto skaita un piekšanas iespjm), ievrojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 359 Darba aizsardzbas prasbas darba viets prasbas. Sanitr sadzves telpm paredztm strdniekiem ir jbt gatavm ekspluatcijai ldz bvdarbu uzskšanai. Telps ir jbt aptieciai ar medikamentiem un citiem ldzekiem, kuri btu nepieciešami cietušajiem pie pirms paldzbas sniegšanas. RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

56 Ldz pamatdarbu uzskšanai, darba zon jbt uzstdtiem stendiem ar ugunsdrošbas inventru, ugunsdzšamie apartiem un šo inventru izmantošanas noteikumiem (nepieciešambas gadjum). Bvniecbas laukum ir jbt telefonu sakariem, lai vartu izsaukt ugunsdzsjus un neatliekamo medicnisko paldzbu. Iebraucot bvlaukum ir jbt uzstdtai celtniecbas laukuma shmai. Grafiskie nosactie apzmjumi ar atspoguotm demontjamm bvm, palgkm, izbrauktuvm, piebrauktuvm. Bvlaukuma teritorij sm šana ir atauta tikai specili atvlts viets. Iespjamie riski un paskumi, kas veicami risku samazinšanai/novršanai Iespjamie riski 1. Nokrišana no augstuma. 2. Trauma no atlecošm š embm. 3. Trauma iekrtas neatbilstošas ekspluatcijas rezultt. 4. Trauma no iekrišanas tranšej 5. Trauma no krtoša priekšmeta Paskumi riska samazinšanai/novršanai 1.1. Darbiniekiem ir jbt aprkotiem ar pret krišanas jostm un sakaru ldzekiem Strdjot augstum darbavietas aprkojamas ar aizsargbarjerm Veicot trauda, betona u.c. griešanas, graušanas darbus ir iespjams gt traumu no atlecošm š embm. Darbiniekam ir jlieto aizsargbrilles, aizsargaprbs, specili apavi un darba cimdi Darbu vadtjs prliecins par visu darba iekrtu gatavbu darbam, pirms ts tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei Iekrtas, kas aprkotas ar spiedienu mršanas iercm (manometri) ir jbt dergiem prbaudes dokumentiem saska ar likumu par bstamo iekrtu ekspluatciju Darbu vadtjs instru darbiniekus par katra veicam darba specifiku un izsniegts iekrtas ekspluatcijas noteikumiem Darbiniekiem ir jbt apmctiem darbam ar katru konkrto darba iekrtu/ierci Darbu vadtjs prliecins, ka tranšejas ir norobežotas ar nožogojumu un apzmtas ar viegli uztverošm zmm Darbiniekam darba zon obligti jns tam izsniegtie individulie aizsardzbas ldzeki (aizsarg ivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi u.t.t.) Brd, kad celtnis prvieto kravu, darbinieks nedrkst atrasties zem ceams kravas, vai celta izlices Darba zon drkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atestts un ir atbildgs par kravu stropšanu. RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

57 Bvlaukum strdjošajiem obligti jievro šdi bvlaukuma drošbas noteikumi: ieejot bvlaukum, visu laiku jns aizsarg iveres; veicot darbus, kuru darba proces nepieciešams lietot individulos aizsardzbas ldzekus (austias, aizsargbrilles, maska, utt.), tie obligti jlieto; alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošana bvlaukum kategoriski aizliegta; aizliegts bvlaukum ienest alkoholu, ar alkoholisko alu, narkotisks un psihotrops vielas; visiem pagarintju kabeiem jbt ar gumijas izolciju un iezemtiem; aizliegts izmantot bojtus pagarintjus, visiem savienojumiem jbt atbilstošiem drošbas noteikumiem; izmantot tikai Eiropas standartiem atbilstošas elektrosadales kastes. Visas bvlaukum izmantojams elektrisks mašnas ir ar atbilstošm kontaktligzdm un ir pieslgts elektrosadales kastm (Eiropas standarts); lai novrstu negadjumus, bvlaukum visu laiku tiek ievrota trba un krtba; bvlaukum vienmr jbt pirms medicnisks paldzbas aptieciai, kuras atrašans vieta atzmta ar nordm; darba drošba jievro saska ar LR likumu par darba aizsardzbu un augstk mintiem nosacjumiem; objekt jizliek informatvs zmes: izeja, ugunsdzsbas aparatra, medicnisk paldzba, u. c.; vism trosm un traversm jbt izgatavotm pc tipa projektiem, pirms montžas skuma iercm jbt prbaudtm un prbaudes rezultti jnoform ar attiecgiem dokumentiem - aktiem; Paclja mehnismus atauts lietot tikai šim darbam apmctm personm ar noformtm ataujm darbam ar bstamm iekrtm. Šos darbus regul Likums Par bstamo iekrtu tehnisko uzraudzbu RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

58 Vides aizsardzbas nosacjumi Bvuzmjam jveic visi nepieciešamie paskumi, lai nodrošintu vides aizsardzbas likuma noteikumus un nepieautu ts piesrošanu. Bvniecbas darbu proces ir jpielieto tdas darbu izpildes metodes, kas nepiesro grunti, deni un gaisu, t.i.: a. darbu izpild aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smrvielu nopldm; b. mehaniztie darbu procesi jorganiz t, lai ar vienu un to pašu iekrtu vartu paveikt pc iespjas vairk darbu procesu, tdjdi samazinot tehnikas vienbu skaitu objekt, kas savukrt btiski samazina trokšu lmeni, kas mazk trauctu apkrtjiem iedzvotjiem. Darbu izpild ir izmantojami apkrtjai videi nekaitgi bvmaterili. Bvmaterilu iesaiojuma materili un citi bvniecbas darbu proces radušies atkritumi ir jsavc konteineros un jnodod attiecgo atkritumu apsaimniekotajiem. Konkrti vides, taj skait koku un krmu aizsardzbas un saglabšanas nosacjumi bvlaukum jparedz DVP. Bvprojekta vadtjs: Jnis Graudulis Sertifikta Nr RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS.

59 VISPRG INFORMCIJ UN NORDJUMI. DOP DS RSJUMU SRKSTS. Nr.p.k Nosaukums Visprgie rdtji, Daas rasjumu saraksts Bvdarbu enerlplns Lapa DOP-1 DOP-2 IZMNTOTO DOKUMENTU UN NORMTVU SRKSTS. 1. Noteikumi par Latvijas bvnormatvu LBN "Bvprojekta saturs un noformšana"; 2. Saeim pieemts un Valsts prezidenta izsludints likums "Bvniecbas likums"; 3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 "Visprgie noteikumi"; 4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 "ku bvnoteikumi"; 5. Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošbas noteikumi"; 6. Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzbas prasbas, veicot bvdarbus"; 7. Noteikumi par Latvijas bvnormatvu LBN "Bvju ugunsdrošba"; 8. Noteikumi par Latvijas bvnormatvu LBN "Darbu veikšanas projekts". DRB UZMJ PIENKUMI. 1. Savlaicgi un pilnb iepazties ar visu projekta dokumentciju pirms bvdarbu uzskšanas. 2. Pirms darbu skšanas veikt esošo ku un zemes pašnieku brdinšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši pastvošajai likumdošanai. 3. Pirms darbu skšanas ir jizstrd bvdarbu veikšanas projekts. 4. Veicot bvniecbas darbus privtos gruntsgabalos vai ks, pc darbu beigšanas nodot objektu zemes vai kas pašniekam, vai pilnvarotajam prstvim. PIEZMES. 1. Doto lapu skatt kop ar lapu DOP Piebraukšana bvlaukumam paredzta no Rgas ielas, vienoties ar zemes gabalu pašniekiem par piebrauktuves izmantošanu. 3. Bvdarbu laik kas ekspluatcija netiks prtraukta. 4. Pagaidu nožogojums tiek veidots norobežojot bvlaukumu, lai taj neiektu nepiederošas personas, ar inventrnožogojumu 1.8 m augstumu, kopjais garums 140 m. 5. Vienkršots fasdes atjaunošanai nepieciešamie materili novietojami kas pagalm Pasttja un mjas iedzvotju pilnvarot prstvja nordt viet, kas orientjoši nordt rasjum DOP - 2. B PROJEKTTJS: PS TTJS: B VPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSJUM NOSUKUMS: DS VD.: IZSTRDJ: Š bvprojekt DOP daas risinjumi atbilst Latvijas bvnormatvu un citu normatvo aktu, k ar tehnisko vai pašo noteikumu prasbm. TBILDGIS PROJEKTTJS: Bvprojekta daas vadtjs:. (datums) KODS IZMIS IZMIS VEIC DTUMS CD RSJUM R ROKU VEIKTS IZMIS IR SPK, J PLIECINTS R B VPROJEKT VDTJ PRKSTU S "OLINES DENS UN SILTUMS" DUDZDZVOKU DZVOJMS KS VIENKRŠOT FSDES TJUNOŠN. RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ B VDRBU ENERLPLNS J.GRUDULIS J.GRUDULIS Jnis Graudulis, Nr (vrds, uzvrds, sertifikta Nr.) (paraksts) Re. Nr , Ziru iela 5 k-2-110, Rga, LV-1013 /S Swedbanka, Konts: LV86HB Re. Nr , Ziru iela 5 k-2-110, Rga, LV-1013 /S Swedbanka, Konts: LV86HB B VPR VD.: J.GRUDULIS PS TIJUM NR.: FIL NOS.: RHV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: D analogs rasjuma Nr. PLIECINJUM KRTE RS. NR. DOP /40. LPU SKITS SD:

60 BVDRBU ENERLPLNS Mrogs 1:500 KDSTR PZ RGS IEL 8 OLINE VISPRJS PIEZMES UN NORDJUMI. 1. Bvlaukums organizjams esošaj kas pagalm; 2. Piebraukšana bvlaukumam paredzta no Rgas ielas; 3. Bvniecbas darbu nodrošinšana ar elektroener iju un deni no esošajiem tkliem, par pieslguma vietm vienoties ar bvobjekta pašnieku; 4. Pirms darbu uzskšanas izbvt nojumi virs ieejas durvm; 5. Bvdarbu laik kas ekspluatcija netiks prtraukta; 6. Slodzes uz piebraucamajiem ceiem un bvmaterilu glabšanas viets nedrkst prsniegts 10 kn/m 2, bet tieš kas tuvum (2 m attlum no kas fasdes) slodze uz pamatni nedrkst prsniegts 4 kn/m 2 ; 7. Pagaidu nožogojuma augstums 1.8 m, no saliekamiem žogu posmiem; 8. Pirms darbu uzskšanas jizstrd DVP. 9. Pirms bvdarbu uzskšanas jveic teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu, juzstda brdinjuma un rkojuma zmes; 10. Pc bvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakrtošanu; 11. Konteinera tipa vagonius novietot vienu virs otra, izvietojums dots orientjošs, tas precizjams bvviet; 12. Bvtfeles izmrs ne mzks k 1 lapas formta izmrs, no materila, kas ir izturgs pret apkrtjo vidi; 13. Bvlaukum atrasties tikai piedergm personm, kuras izgjušas darba drošbas instruktžu un ir oficili re istršas savas darba attiecbas; 14. Kategoriski aizliegts atrasties objekt cilvkiem, kuri atrodas alkohola reibum, phihotropo vielu ietekm vai citu elementu iespaid; 15. Strdniekiem atrodoties bvlaukum jvalk darba drošbas ap rbs un darba apavi. Veicot darbus darbiniekiem jlieto individulie aizsardzbas ldzeki; 16. Darbiniekiem kategoriski aizliegts atrasties zem pacelts konstrukcijas. Nodarbintos no krtošiem preikšmetiem aizsargt ar uztveršanas metodm (aizsargtkliem, nosegtm ejm); 17. Bvlaukum vienmr ir jbt pieejamam pirms medicnisks paldzbas aptieciai un iespjai izsaukt neatliekamo medicnisko paldzbu. Par traumm un savainojumiem informt darbu vadtju. DOP 1. pzmjums Bvtafeles izvietojums PGIDU KS UN BVES. Nosaukums Esoš atjaunojam dzvojam ka Mrvienba Daudzums 2. Darbu vadtja ofiss, strdnieku sadzves telpas gab Slgta instrumentu novietne gab WC Prvietojam BIO tualete gab Materilu nokrautne m Bvgružu konteineris, ietilpba 14 m 3 gab Bvtfele gab Izbvjams nojumes virs kas kpu telpas ieejm gab Sastatnes kas fasdes atjaunošanai m Pagaidu žogs tek. m Transporta parvietošans virziens Pagaidu dens pieslguma vieta. Pagaidu elektoener ijas pieslguma vieta gab. gab. 1 1 B KODS IZMIS IZMIS VEIC DTUMS PROJEKTTJS: PSTTJS: CD RSJUM R ROKU VEIKTS IZMIS IR SPK, J PLIECINTS TBILDGIS PROJEKTTJS: BVPROJEKT NOSUKUMS: OBJEKT DRESE: RSJUM NOSUKUMS: DS VD.: IZSTRDJ: R BVPROJEKT VDTJ PRKSTU Re. Nr , Ziru iela 5 k-2-110, Rga, LV-1013 /S Swedbanka, Konts: LV86HB Re. Nr , Ziru iela 5 k-2-110, Rga, LV-1013 /S Swedbanka, Konts: LV86HB S "OLINES DENS UN SILTUMS" DUDZDZVOKU DZVOJMS KS VIENKRŠOT FSDES TJUNOŠN. RGS IEL 8, OLINE, OLINES NOVDS. KDSTR PZ BVDRBU ENERLPLNS J.GRUDULIS J.GRUDULIS PSTIJUM NR.: FIL NOS.: RHV NR.: STDIJ: DTUMS: MEROGS: D analogs rasjuma Nr. PLIECINJUM KRTE RS. NR. DOP /40. 1:500 LPU SKITS SD: