åê«u?????????????????šô«ò d??e???ð V??U?D?? ÆÆÆ ôëu??????????????????? s? w??½d?????????? o?k? W¹ u?n?l??'«ro? l vum²ð b??ž«u? d?

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "åê«u?????????????????šô«ò d??e???ð V??U?D?? ÆÆÆ ôëu??????????????????? s? w??½d?????????? o?k? W¹ u?n?l??'«ro? l vum²ð b??ž«u? d?"

Transkripts

1 b¹bł WÐU? ±π π åu½ë uò U?????????????Ë W??U?????????????Š ± Ë Âu?O wl?d«udd?i? w W?U?F«W??B««Ë XMK ±π π qo s? ÊUM w UË u «b? u f r UUB? ± rnmo s UË u ËdOH bb? WU s U?U???B???? μ UM? Ê 5 w w?k;«ll????????:«s w lh «wu?lù«uu?ù«œb? Ê v do?a sb?«u«qo - t v «u«xhëæwu ±±±π μ v œö«œb? l U? UuU W?U?ù««d? bb? U?Ë WU? ± ÆWU v UUC«WH ± L.L. Æ Æ 32 eme annee -N Vendredi 20 Novembre 2020 ÂbI«d w WOK;«WOÐË Ë_«ôuD³«b¹ b???? ujo???²?kð U???O?½U???³???Ý«t?????O?????łuð W?????d????? ÂU????? W½u?Kýd????³? W¹u?MF???? W?Ðd????{ ±± ± œbf«êuö«ë WOU«WM«åW?I?O?b«a¹ «u??b«ò b?o?o??² u?g?{ë ÆÆÆÊb¹UÐ «œ«j?¹ uð u¼u?o½u?²½ë u?o?³?u?ð 5Ð ÊUM³ b?o?f?b?²«w?hk ql??² wkoz«d?ý«œ«b?f?²?ý«ë tke?š U?F?{ù Êu?Ž vkž jg?c«œu¹ Qd*«UI?OI% j³ «œui²½«ë ÆÆÆ U?Hô«rOOI² loðu?ý«æææ«b³fð åda(ò t? ²¹ Íd¹d(«± WOdO WÐd{ Í ZzU²½ s c% Ê«dNÞ w«dù«vk_«bdlk ÍdJF«UA*«ÊUIœ 5 w 5ËR*«sJ Ê«d v Wd?{ tou Æåpc ÂUOI«ÂbF ÁuFM ò «œù«w?o«dù«w???f?«ru Àb???*«ÊU?Ë d?o?? U?{ wk b???*«3_«w?l?em Èb pk9ò Áœö Ê Ÿu??_««c b? wh?u œdk WdJ?F«uI«Â«b?«vK? bi«bf? Í VU s un d?ug Í vk ÆåÊU π WL«q Âb??I? Ê«V YO??? W??uJ(«n?OQ W??u?J(«nQ??? w U??O?????C o?d?? VF?A?«Ë Æ U?ö?ôU b??«ë b?o???f«w?uj(«n?q? r ««`U? s w?umk«w??o???f?? v{u? w ÊU?M d??g?o?? q ÆwUË do ÍœUB«UON«Ë å Ub«ò Ub«od vk ÊU????I?œ 5????? U???? bdlk ÍdJF«UA*«w???K?? w???«d???ù«v??k???_«u??????«í Ê w?mu?? Ê«d 5 wjo?jë œëb? sj1ò b?????*«uôu«ë qj»d?? v? u???? Ê ÆåfOUI*«l t??b?? w U??{ Ë Ê å d bo?u ò WUË W?IDM*«Ë b???*«uôu«ud «u?kl sò r?uf«ë ôò Áœö Ê v U?????ô å U?DM«W???F??«Ë vf???? ôë»ëd????(«ë U??? _U V?d ÆåUNO b?? vf? ô Ê«d??Nò Ê ÊU?I?œ b? Ë q_ ËU?H?«bd ô p?c? U?NMJ»d?(«vK ËU?H? s UN U?L? ji? ËUH?«Í lë Ëd Í X% WdJ?F«UN«b? ÆåÊU d da l UM«e ÊUIœ UdB UË buëœ fo?zd«êq b?o?h? W?O?ö? d? U?I W?OUJ? ÊQ?A «d?r? t? «œ Q? V«d wumk«öi?ô«bo? wq 5u bf b?of wum?k«vfa«qh?? WM«ÁcË q s t jo?% U?NK U? ô«ë ö?i??ô«ê«wn? Èd?J«WKJA*«U?u?Ë»b? Uö?«ÊËœ së WuJ ÊËœ s ÊUM W?FË È «u WU ÊöuKD*«U?LO q«s q ji? U?Ë uj«b?{ fo W?U? åê«u?????????????????šô«ò d??e???ð V??U?D?? ÆÆÆ ôëu??????????????????? s? w??½d?????????? o?k? W¹ u?n?l??'«ro? l vum²ð b??ž«u? d? ÆåoKI«dO d «cë WO{U*«5KU?? uumo??«u??d?b U??Ë UNFË w«wu?h*«wudui w Ác fozd?«s qj W??O??d?? W??O??B???? ± WL«uOMd UË 5KU uumo«5ku? uumo?«b? wë u???omd? U?????Ë WUd«vK 5Fu*«Èb r?oe?m d?e? VU?D w?«uœö Ê åud? wlkò d? ôëu? ÊQA W?IK ro???? l? vum? b????«u???? ÆWOdH«W unl'«áu& ok UMbò XU{ Ë Ê bd? w«u????l???oem?«l ium? b?«u? d??h W?Od?H«W u?n?l'«ro? Æåp qi s UdË WU???? ÊËd???U??? vi?k b???ëò XF?UË U?LEM*«pK? b? l{u XU W?u??H? ro «d«V?O Ê«uù«rOEM s WdI*«W?OË Ë_«Ëb«d? U?d?H? W u?nl?'««um«ö?? W?OU U??L??N W??{d? f«wumk«gok «ËUM t «u s tke wk bn Êu UAO W unl'«œ«b?f?«œuë l U?OK«œ Ád?A vœô«b?(u Ë«W?IO?b«sL?«ÊU? ««W??N?«u? ŸôbU du?<«ql??? wkoz«d?«ø»e(«ådu«rokiò d Ë 5? UœU???;«V?K s «b???o????f ÊUM? sj? r ««Ëb?F«W?uJ foz Ë u?o??u pu? W?O?dO?ô«W?O? U?)«V«d b?uëœ fozd««œ«x?u? «U?? uu??o?u?? 5U??OM V?M*«f?Ozd««œô Wôb«W?GU åwu? ò Y?F b?l?f W?O U? d u vëô«wo?l?d«ue«ö s ÊbU Êu? e? pc?ë «œëb? sl?{ U?Mu??*«v«wd?O?«U ö? s Êôu?'«W???C?N qoz«d?«ö???«w?o?d? j u«åwkh?ò sl{ wumk«nk*«d?c fôu uo?u XO?«w bb?'«suk? Wd??A*«WO?d?Oô«W?OKOz«d?ô«ÂU o«u qb? WOd W?OU?uKœ œub* U?IËË ioô«w U??b?? wc*«v?k wkoz«d??ô«ë w?d??o?ô«5?u??'«5 ÊU «l b?ë WOUMK«WU«vK åÿ«c«òwò W?UO œu?? d??l«w«w??o?u*«u??g??ck W??OMOD?KH«WD?K«WDK««dH œu«ë qoz«d«l wuo«ë wmô«oom«lod?«vk U{«d?«ULN? b?f sd?«ë «Uô«v«WKI*«d?Nô«Ë lou?ô«w jgcum? l vk l vk uo?u l uuom o«u U?bF WOUMK«W?U«vK ql?% UN«s rd«vk ÊU?M å uò d?oo?g v WU?(«W?N??'«vK d?o??h v«íœr QD v«íœr b? ådu??ò ± XOAU*«WL sb«du ro«d«uuëô«sl?{ b?b?'«w?uj(«qoja U???«b?F r r? q w? U?NœôË»d?I ƒu?h??u?m l«d U??b?F wuj nu?? UEUË W?O? U?)«Ë W?OK«b?««b?O?I?F?«öI?ô«Èd? w Êu U?AO? W un?l'«fozd VI?d fo?zd åq???i??????*«ò U???O U???N ÃËd? å udò Vd? lë WKOJA df åqun«ò d? Ídd(«bF nkj*«wuj(«vëô«wuzd«da?( åwodò WuKD UL«UN?O WKUJ UIOI?«w poja«j vk f UË b*«3ô«xkœ Wd?F UEU åuë uò dd œb9 l Ëd?O Qd U?HU lh «Xu««c w ÆÆÆlOU«u? bf ÂUF«UH?ô«ZzU wkoz«d?«ålkò q w? WO?uM'«œËb?(«vK du?«r? ÊUJ s VKD«wKOz«d?ù«gO'U lœ Ϋdu? ÎUOu r?d ÁU???ô«b?F c?(«wu fôu W?OU?L?A«UMu??*«ÆœËb(«vK W?OC? qum ö«unö? Èd qk W?OKLF VId*«tKe œ s W?OA)«V wkoz«d?ô«du««c l s«e d?n«q? oaœ w? ÁdUM b?«œun?a?«vk pu? WO?dO?ô«W?O U?)«d u ålzu?c«b Xu«ò U vk wumk?«nk*«d?c YO? WK?;«5DK v?«uo??u o«u?«èd? bë uu?ou? 5U?OM l UœU?;«åWËUò vk WOKOz«d«W?Oö«œUBË WOU?uKœ UË«V t??? ö??g????«ë ÊUM vk? wu??f«jg??c««d??l???«j uë b?b? W??uJ q?oja w q?a?h«ë W?œU?B????ô«fOz vk jgcu?m l w bb'«wo?doô««œô«uðu???????²½ô«w???d???ý «u????h???ë«u???o???ł u????ł w V«dð Ëb?¹R???»«u?M?«f??K????????????? W????????????ÝU?z v?«åw?ýu??k?o?ðò œu????????????ž åf U? ôu??u??? f?ozd«w???zu? Ë ÊbU u??? WzU?'«åoò Ub?N È U?B c b?ònf? okf?? U?? w 5O??d??O?ú åw?«b?f«ò o?o?i??%ë ÍœU??B???ô«s_«Ë W?O????B«WU?d?«UU?C??I ÆwUM*«dÒOG«Ë UCI«Ë ± WL«± WL«UO u w V«d ËbR d??gu?j«w Êu??O?«d??u1b«u?M«œU?? ÎUU WGU«wuKO? wu»u«wdo_«èu? ÊuJË bb Wôu?»«uM«fK: W?Oz fozd?«wôë ö?? d??guj«w W??O??B???? ÆÊbU u VM*«bdG w w«du1b«wu?ô«ll:«uë wu»«um«fk W?Ozd UMOUNò du vk ÊuJ ΫœÒb ÊuO«d?u1b«UUÒL w«wuko Æå±± «um«fk WOz Ë WUA«UMbzU Ác w U?Òb?{ b?? `Òd?? r w«w?ukoë WON?M*«fOzdK wozd«rb)«w UU?ô«wU?ô«lL?:«œuI wë V«d buëœ t?ôë Æ ÂU cm w«du1b«œu????o???i?«bb???????? «u???? XK 5? wë tu???? vk Òq? l{u«ê ô W????O«d???u?1b«rO? V?BM0 ÎU?U? ± du? wu?? kh???«vk_«îu?u? Ê uö? fl?o?ë WO?U?G«VB?M0 fk:«w? œu???«um«5 W???d??? w YU?«Ë wu«ê«e?d*«ulë W?OU?G«oÒM ÆWO«d«YO s»«um«fk Ác vk? wl?? q?ja Xu???B??«r???O??Ë ÊuU? w»«um«fk? W?U? w U?O?d?«d??GuJK W??O?U?????ô«W?K?'«b?F wu??«vbm ÊbU wu s d?ob? XË që b?b'«dn?a«s w b?*«uôuk «fozd«æth œdð WOMODKH«W?ÝUzd«Ë ÆÆÆÊôu'«Ë WHC«w 5²?MÞu² Ëe¹ u?o³uð W?UM*«l W?ö?F?«a¹ Uð naj¹ë U?d?O? Ë ÁœöÐ W?ö?FÐ b?o??a¹ u¼u?o½u?²½ ÎU?HO?C å d?a*«êëu?f?«s WMO? f vk lo?u q? «um cm q«u vk U?U?ò UL?N ÆåÂU«d UH«5U?????OM? wk?oz«d????ù««u?«fo?z U????Ë v lo??d U?O??U?H«U??$ - t uu??om Xu?B?«w U?N?zö? «u?q U u? b?o?fë wu?om«q?òj«a U w vë_«d??lk Èd? Íc«±π b?o?u? V?? Xd?ù«d??? w«d?u1b««c u???? åî«b?? Ϋb? w?mòd??aò wu??ok XU?? Æ`Od«bb ULË du? œuf df ò XU{ Ë bb'«b?*«uôu«foz l ql?fk ÒuA Ë UMu*«Ëe uou pu wdo_«wo U)«d Ë V«d buëœ wdo?_«fozd«rœò Ê uuom l Âö?????«v q?u????«v? ru???? Íu?????I«Æåsd«d Ë l d?????a?? wu???? d?9r?? ö??ë d ËË vue«nodk«b? wmd??«wo? U)«uUOM `{Ë uou pu? wdo_«wo U)«wMò sd«ë åqoz«d ò 5 lod«uh«ê 5U????O?M wk?oz«d????ù««u«f?oz œu???? U?ö??F«t XKË Íc?«Èu???*U uu?ou?? buëœ fozd?«b?n? w W?OKOz«d??ù«W?O?d?O?_«q«d* X?KË U?ö??F«Ê v «d??o??a?? V«d ÆWbI l d??a wh?? d9r? w uuou? U?Ë Ê u??o???u pu?? wd?o??_«w??o? U??)«d Ë b????*«u?ôu«ë åwkoz«d??«ò 5? U??ö??F«fOzd«b??N? w? W?u???? d??o? WK?d* XKË ÆqOz«dù ob qc UdO Ê Ë V«d -ò özu??? åq?oz«d??? ò «Ë f?oz U???{ Ë qc?h W??Od?F«Ëb«iF l Âö??«oO?I?% ÆåV«d fozd«unc w«œun'«tok d?fo? ÂöK «d? wm sò œ Ë ÆåUIô ÊËdO Ê«d Ê uu?o?u? U? w«dù«n?k*«êq?aë ZUd udë WIDM*«w «di?ô«ë s_«œbnò ÆåWËuM«WK_«wdO?_«WO U?)«d Ë U U?O««wË w«d?ù«âuem««b?b???nò Ê u???o??????u pu??? ro? ÆÆÊ«dN vk jg?c«nh së d?l? 5ËR????*«v?K U?u???I????F«s? be*«d???? Æå5O«dù«wH??B«d9R?*«ö? wd?o?_«d u«u?ë W?N?«u?? q? uu?ou?? l XA?Uò d???a*«æåw«dù«bbn«5u?????om w?ko?z«d????ù««u«fo?z b???? Ë







5 wu«sda WFL'«lb«WQ qbh¹ œdhm*«w{ui«øwomþu«wklfuð  ôëbuð U d{u wu;«nok??«ë b?i?m«êuu? s v?ëô«œu*«xb w W?OUMK«W u?nl?k Wb?IM«b?u«Ê«vK œu*«ë Æ Æ u wld«u UB?«Ë WOUMK«dOK«Wb??IM««Ë ö Ê«vK? XB tmo?? ÊuU??I«s u u? UË d?o WUL?L)«U?N?LO ÍËU? w«woumk«w u?nl'«w{««w œb d?o WOz«d«lM1 s v?k od t«vk X?BM ±π œu*«u?«w œb??;«ëd?au? W?OUM?K«WKL??F«u??? s ±π œu*u UNOK u?bm*«uuif«ë 5œU*«fL?? XR*«U??I???ôU Í«Uu?I??F«ÊuU?? s Æqô«vK «um ÂUEM?«Ê«5?? tu?? Âb??I? U?? U??(«Ë YO??Ë u? WO?Mu«WKL?FK Ê«d??F wumk«wfd?a?«w??o??fd??a? W??uEM vk? «ejd?? WKU??? W??Oz«d«wzU?L?(«wU*«ÂUF«ÂU?EM«vL? U v«bm?? qja w?«w?o?mu«wkl??fk Í«W??OUM?K«WKL??FK Ác Ê«Ë wu*«u?«w Í U?«œU?«WKO?Ë vk b wn w vk Xœ Ê«WOFdA«WuEM*«WO?U«b?U u X?N&«wUMK«Ÿd?A*«WO Ê«UGK sb«êuj UbM W?OMu«WKLFU UHô«w Wb??IM?«œU??O??«b??* U??I??O??D p Ë œu??i?m«s ÆWOMu«`C WM«d«Èu?b«lzUË v«œu?fu YOË WOb*«X«b?«± Ø±Ø a U t«wljlk ÊuMF? d bi? Vu0 UN?OK vb*«wd?a«s œu?im«s UGK? U?O «d?a wb? d? bi? Uœb? mk UU?«tzUHU b?nf Æ«Æœ [π Á b? W?O?b*«XM sb««c?n ÎU?MO?Q t«ë UD? 5? W?uK«q?L?% w«u?o??«u?n?ok vb?*«`u?b bi? Vu0dacia logan s π r W?OuL?F««U?O??«qO??? W?KB?? rk Èb q?? 5Q π ± rd«x% ± Ø±Ø a? U? U??Oü«Ë mk*«wlo `dë `?{«Ë qja bif««c œb bë UGK U?NOK vb*«í«wu«od?h«s Ê«b*«d?«Æ Æ [μ \ œu??f U?? Æ«Æœ [π Á b? ÆΫbI UNC tq Ê«vË«W???N??? s? W???LJ???L?K `C???? YO???Ë mk0 sb«w?l?o 5Q?«b?I w «œb? sb?uf?*«êujo?? Æ Æ μ \μ \ œu??f U?? Ë«Æ«Æœ [π WKL?FU U?«iI? Ê«sz«b«q b? WU?(«Ác w mk WOMu«WKLFU U«Ë Æ«Æœ [π mk WOMô«U??C«p?c sb*«v?c «b??ë Æ Æ \μ [ vb*«t? Xœ«U0 b???f? ô t«v«u??ô«l «c doku u?;«5q«bi?f cr ô t«wn' U?NOK ÆWOL «œ«v«rokk bf tu WOUMK«s q Ê«ÎU??C«`C?? W??OU W?N?? s YO??Ë s œub«μ r rolf?«w UAU Ÿ«eM«wd «d??i«s? vëô«œu*«xb? b??ë ÊUM? d??b?? œu?b«ø Ø a U? ± r jo?u«r wu?ô««d?i«b? Íc«Ë ÊUM d?b? s WOU*«UR*«Ë UB*«vK t«±ø Ë«U??ô«öL?F«bb? u?? ÊUM w WKU?F«s W?&UM«WO?Mô«ö?LFU W?I??*«UI?HM«U?NO? U0 œu*«ác Ÿu?{u? WU? Wd?«Ëd? vk W?OU?MK«d?OKU p Ë W?O??B??A«Ëd?I«l ÊUM d?b? ö?u?f?«œb;«d?f?«u?«d?o ±μ [μ mk WODË W?L?OI U?OU U?B*«Ê«d?? p Ë b??«u«wd??o??ô«ôëbk W??OU?M qo?l?fk ÊuJ ô Ê«Ë 5L?O?I*«dO? s qo?l?f«êuj wmf*«d?b*«èb W?O?Mô«WKL?F«Ác?N»U?? U?IH?M«Ë«U?ô«Ác bb?? tu?lf??«sj1 W?uML*«W?OMJ«Ëd?I«Ÿu?L?? Èb?F? ô Ê«Ë Wze??«Ëd? Ÿu?L??Ë ôëœ n?«qo?l?fk ö??o?n????«dzu?? vi?? ôëœ n«± Èd??ô«bI ËdA W?F{U UNM W U«U?LO ËdI«Ë Ë«U?B*«5 lu*«ö??o?n??«b?i? Ë«d?I«Â«e?ô«W??N?' U?L??O? qo?l??f«ë W?OU*«W???R*«Æ di«wklf bbu retail loans Wzd?????«Ëd?? s rn??h? YO??Ë w ÊUM? d??b?? s? vdf*«n?d??f??«v??? œu??b?«±μø±ø a U r t???l??o??l???f U?N?«±Ø r wu?ô««d??ik U??I?O??D Ëd?I«U??N?O? U0 W??U? W?O??ö?N???ô«Ëd?I«Ëd p vk U?Ë œ«dö WuML*«WO?BA«pK Í«rOKF?«ËdË»öD«ËdË «U?O«W?OB??Ë WO?ö?N?««bô W?uML*«Ëd?I«ÆW U&Ë WOMN «bq WDd doë W l μ W?????O??? ½U?M?? ³? W??ÝU?????O??Ý ih?????š w? Êü«v²?????Š Î U?????Ýu?????LK s?ò?????% ô s?????š d??o???š_«um²???d?? U???H??ù«Ë ÆÆ U??O???u«Ë UÐU???ù«œb??Ž WUMF«d œb mko lou? WF öò t WB«d Ë ± «v WU?{ «dd ±± œu r? YO μ W?IzUH«s be? WU?)«UOH?A?*«ò Ê UHU? åuou? œuu*«u?b?i d???f U? 5?u?? ö? «dd? v«u? U?N??N? v{d* W??B??B?<«W??IzU??H«WUMF«d?? œb?? w Uu??K ÆåUË u œuu*«u?ozubù«ë WO?LKF«UODF*«ò Ê v XHË v ulk s?% v doa ô WU?F«WB««Ë Èb W?? Ë ÀËb?(«W?? Ë UU?ù«œb? ih? w Êü«d?B«ò v? 5M«u*«UO?«œ åwf?o? d «c?ë UO?u«qI Âb??F «e??ù«ö? s ÂU?? _«io?h??? «e??ù«Ë s 5 q?? U??Ë W??? v?k Ê_ UM*«v ÈËb??F«ÊuDU?? s Ê vk? b «cë U?U?? 5?? ÊË ËU??? Ê v «d???o??a??? å UM*«w? r s v ÈËb???F«ÊuK?IM ÆåW?U? ôu? w»u??a«èb XK? w«u?o?u«ò Ê vk UH?ù«wu? w ÀËb(«W? hokiò q Ë Æò do_«umd Ác Ê_ s ÃËd ULNOK W?uJ w W?U??F«W??B«d Ë d? s?? b??l?? u????b«u??l??_«nd??b UË ÂUF?«UHù«s Ë_«Ÿu_«U?ODF WUMF«d? œb l U? w t?io?i% - ö? W?OuJ(«U?O?H?A?*«w W?IzU?H«WOL?KF«WMK tƒd VI wu? d9r U?NO? U w«ë W?U?F«W?B««Ë w W??B«W?LEM W?K2 åâë ò oo?d d?? wdoima«êu?1 ub«êum w W?O*UF«Æ U_«s œbë Íc«U?Hô«ôËUM? ÂöJ«s? qn?«wu?)«uo?ha?*«l t?ok lou?«- w U?OH?A?*«Ác W? U?A e?f Íc«Ë 5uL?C*«UI?«Ë UË u ÂU? ÕU?««Ë ULO ôë WOLd?«WMUC«oœUMB«Ë UN'«WIH vk ÆWUF«WB««Ë v XU? W??B««Ë w W?O?U*«dz«b«ò Ê sk Ë bzu??f«âu?f«u??i????? s vë_«w??f?b«w??ou*«d?n_«s U?Nu?I qo?b?% s sjl? w?«uo?ha??lk U?N?F? w«do«u?h«v? ÂUF?««c s WF??«Ë W?«5?L?Ë 5?? v«u ö?u?«w?l?o? XGK b?ë «uk» U?I U?? U?HK U?$ t???h Xu«w? - U?L? Æ d?o U??OK ÂU v ÂU s WOU*«nI_«ËU do UOK WLö d??f U uë U?OH?A?*«U?I?? bb b?n ±π ÆåWUF«WB««u «doë UbI «U$ l wuj?(«í«d?«w b??i? Íc?«U?Hô«ò Ê v«u?? Ë u??? v Èœ»Uœ ÊU????? fo?zd«w??u?zd wëb«p?m«åtpaò Wd vk åcovid-19ò v{d do«uh oo?b«wbum lb«v? U?B??O lou?? Wö ö?? U??NKL?? b????? w«æò do«uh«.bi a U s dn ö UOHALK sk W?O?uJ(«U?OH?A??*«W un? l v W??MUË WMK«ŸUL«d s ± c?m? Ϋd???????????C????????????????????? ± ± d?d?ý s?_«èu??????????? w?em?*«d??????????(«â«e??????²ô u??????žbð d??????o?????ýum? v?i g?o?????'«ë s_«èu???i? W??U???F?«Wdb???LK? wl???d«l?u*«vk åm?òkò rd«vk UÒOKLF«W?dG UBù«ö s Ë å Æå±± u doum wumk«go?k WFU UOËd XI p v«w??f?«««d?s b?o?i?«v 5M«u*«u?b W?OMC«W?IDM UË u? Ëd?O? wa?h? U?FM wem*«d??(«â«e?«ë W?U?F«ÆrNözU WöË rnö vk UUHË rnmo b*«g UË uj«æwem*«d(««ue ò U? doum*«xklë ÆåWe w «u_«ioo?ë WOU*«rz«d'«W?UJ VJ v qo vk UM t?f ooi?«w lu?k WOzU?CI«Wd?A«bË Æå5 u*«wu nou dl qlf«ë UCI«U tu?ë UMF? l wu fóhm wu?f«ë WÒO?Ë W?ÒOU œu Ë 5HÒu*«V«Ë ÊQ?A ««di«s l«d«ë W?HK<«ÎWU?{ ªœ U«d?N ro? UL U?LJ«Ë 5ËU?O*«5HÒu*«ÆåU u s 5ÒOMODKH«sdÒN*«öJA W'UF v Ÿu??L???ò ÒÊ wk«b?«s_«èu?i? W?U??F«Wdb?*«XMK wu?«sd?a ± a U s «Î U??«W?L]EM*«d?{U?;«wU«sdA ±π ÂuO«a? U s [ WU«WUGË W??OK«b««Ë s œu??b«w?u??f«w?????f?««d?? W?HU??< ± ± u åuë u???ò Ëd??O?? U??A???ô U??ÎFM Ub?K«Ë Æå«ÎdC d?? W?HU? Í s öù«r?nujsò ÒÊQ 5M«u*«d?Ò Ë l«u? vk WU?F«Uö?F«W?F? v WÒU? WU U? Wb d Ë WHU<«oÒu «Î u? sòlc wulù«q«u«v¹d??nð WËU???? XD³??Š s_«èu?? U??????O??????dð v?«n?ò¹e?????ô ôëœ n? ± W?????F?? wk?«b«s_«èu??i? W??U??F?«Wdb*«X?MK WKOB? dum f sj9ò t«u?n ö w WUF«U?öF«««œù«Ë «U?H??«s U?N?? b?ë w UD*«U??A?O???H U*«s mk? Vd?N WOKL? U? s W?U?F«U?R*«Ë b WËU UM p Ë wdo ôëœ ± [ WLOI ne*«u?o?d v U?N??u?? W?OUMK«w{«_«œU??G? sd?u?*«æ WOM'«wd ±π ÂU bo«u Æ Æ vbë W «œù«wdu?c«wko?b? dum q? s t?f? ooi??u b? s ne*«mk*«vk qb???«tq d?«w?ob?f«ë d?h?? «u? t u? w Ê 5? U?L? Æ Ëd?O w? U??_«ÆWOIdô«Ëb«Èbù «Ëe UOUuKœ å «Ëd½Ë_«ò W³UD* uk(«5ž w ÂUB²Ž«WÒO Ë WÒOŁUž«Δ «uþ WDš œul²žuð W??O«d??u1b«W??N???'«w Àu??G«W?U?Ë dz«œò X?LÒE ÂU UÎÒdOUL UÎUB?«WÒOMODKH«WÒO«du1b«ULÒEM*«Ë wkò2 W? U?A0 uk(«5 ro?? w «ËdË_«ò db? VJ W??ÒO????F???A««œU??%ô«Ë ÊU??K?«Ë W??OMOD?KH«qzU???B??H«Æå5DUË WÒOULô«UÒR*«Ë WUË dz«œ ËR?Ë WN?K wuo«vj*«uc? UœË l r???m? U0 U???b??)«œU? ò VOK w?????? Àu???G«dE?M«œU?? Ë W?KU??? Δ «u WÒD v? Ë U??U???O?????ô«Æå5HÒu*«Ë 5KUF«V«Ëd WIÒKF*«««dùU v d??òc? Òh 5?L?B???F*«s? b?ë ÂÒb?? ÂU???)«wË ro«d««b?o? W?IDM d?b? UN?L?]K «ËdËú ÂU?F«u?H*«Δ «u WÒD? œu??l????«ò v å«ëd?ë_«ò Xœ YO?? V?OD)«UU«bN WÐdG«s w ULK WM ô«u?ö?f? Wz U? U?N??d? w?«åwb?o?fò ± u n«u n«u?f cm bk Uô«v«Èd wë X? tlf sd?ua«vk nuco tk«w{d dja«ê«wmi?o wm«dlfu w bo s w vi U qf ô Ê«vK tdja UË Ê «t ll? r U qu«s to»d?«bë s v«ud wb?o??f XU?{«Ë Æd??A U vk dd? r U? 5 tk?? d r U?O?ô«s Âu??;«U?C?I«œ vk ô d?? t?djaë u?i u dc? XL?Ë ÆtO ndk«tq?ë tdja q WOô«w?Ib? Æëœ qo «u?ë «u?f?l?«um«u?n«b?u? s f Æëe*«WË«œu XU U UdL bof««uu? ««ÂU? wmë ÊQ? vk? «u?i?h? Ê«Âu?I no? U?N?ö?F b?«ë Wu vk? r s WI?O?I? vk Êu?HK? ö?' Í Ëd?{ d?? Wu?N«v«Wƒd«Õu??{Ë øw? U?H«Æ b«u«wouô«roi«ë ozui(«ád?o? Æ UO?{Ë Wd tkok Wö ÂUô«Ác Âö?ô«Æ UG Ád Ë Æ U bfu Æ bf«v«wo? Ác WOL«Æå bf«dbò ÆqC Ë vë WOL åwobf«ò ÆdB w WUô«V ô tuð sž dò³ž wł«dž WK³I*«dNý_«öš wzuðu«l«u«s w w«d r?u VzUM«WO?UOM«W?B«WM' foz È V? XF?H «UË u Ëd?O?H UUô«ò Ê«wu?eHK Yb? t?uë ÆåWOzU?u«««d?ôU U U?N??«Ë UM«Â«e«Âb? w«d??o«b?«ë ««d??ô«vk wk«b«sô«èu??i W?MN??U «c d?l?? Ê«qQË W?*U μ w«u? «e?«UMN? U?N?c? Æå UHô«d u «eô«UNF UUH«qB b ÊUò t«`{ë WU)«UOHA*«sË Âb?F X?%Ë œu U?NMJ UË u? b{ W?d?F*U qb Ê«vK ÆåUOB wmfmi r Z(«ÁcË 5UB*«UI«vK UN b özu? WK?I*«dN?ô«ö? wzuu«l«u«s t?u? s d?ë wë «eukhô«vu? v œ U?«fID«w d? go?f ËdO?H«ò Æå UUô«lHd Ê«lu Ë u_«jk ru*««c Êu½U????? Õ«d????²?????«œ W????FÐU?????²????»«uM?«fK????? w ÂU????F?««d????A«ÊuU? Õ«d?«œ WHKJ*«W?Od?H«WOU?OM«WMK«b?I fk:«w? f«d??n q?? W???K ÊUM w? ÂU??F««d??A«Êô«uM«u??C?Ë du?? 5U VzUM«W??Uzd wu??om«d?'«d?ol? bl?b«œu?n U?B fo«íd 5«Êu? hoi à u U(«bL? mub«qbo wu«bd vu?? U?A??O?? gd«v r?u ru? d????o? Í U?? ÆWOMF*«««œô«s ÊuK2 dc UL ÆÊUOuU bmj«ë W?K? b?i?f Ê«vK Õ«d???ô«œ«u? œ WM?K«XFUË Æoô XË w Èd«U$ Íe wöžù«ë VðUJ«qOŠ Æ U$ Íe wöù«ë VUJ«dO åuë uò ËdO vn åd?uò vk Ídd?(«b?F nkj*«f?ozd«œd U?O?«wË wumk«ë wdf?«âöô«d U?$ Íe Ÿb*«qO?dò VË tdë WU?«tƒd URË ôuo«l UHR?Ë UUË «djh Xu t u?a b?i?«ë Áb?I?Q U?Ib?Ë U«U«d?«Ë bd?h«ætum `O pmj«ë Íe U tk«pl Æqu UM U?L?_«nd?B W?uJ w Âö?ô«d Ë œòd? U Ëb Âu?O«UË u? Ëd?O ÓV?ÒOò X??Ë åd?uò d?? bl?b«b?? ÆrUF«Ë ÊUM w Êöù«Ë Âöù«WIUL b UM«Íe obb«d?u?a Èu? UM vi? ôë Èd?? UM THDM U?LEF«qO? w Æår_«UdBF åd?uò d?? t?u?? vk bd?g w U?$ Ê«Ëd? V?UJ«vFË Íe qol'«åeòo?l*«ò œ U*«p doj«ë dg_«wioiò V?Ë tioi bfôë Wƒ UH ÒÍQ Ì U ÒÍQ åíu?oœ dh ò tumë tlj ö Udapple ÆåøÊü«Õd Ê w wiò UHOC åbof dë Ìd ÒÍQ Uƒ 5?J? d?¹e?????????ł w? W?????????ÒO?????????³?¹ b?ð s?¹ U?9ËÆÆÆ f??k??ð«d?þ T??ÞU??????????????????ý W??U?????????????????³?????????????????? åsofex 2020ò s?¹d??9 s?l???????????????{ ËU?M?? c??????????????h??½ g?o???????????????'«wu% fk«d TU WU? 5J de W?O?U W?u??L??? vk U??ù«W?O??{d? W?IdD d?«d?? Vd?N«U?L? U9 qk? U??OK?L?? U??NK?K W???O??d?? d???o?? v?d?????'«ë s?zud?«ö?????? Ë 5U?DG?«Æ U«uD«WD«u t?ou?«wdb go?'«œuo? XMK u? s?d9 U sl??{ò t«u?n ÊU??O w»u ù«w?uj0 WU)«U?OKLF«ÂuN?H dëug Ãu? s «bë ch SOFEX 2020) «d?ôu Wu'«Ë Wd?««uI«Ë d?«w WO b s U9 wdo V b od l d?l??? Íc«SOFEX2020)»U ù«w?? UJ0 U?OKL? tkk? «U?NË öo? ÂU W?L? b* b s U?uL? t?o UAË Wd?Ë Wd Æëu wu?? s W?u??L??? c?h? wd?o?? V b W?u?L? vk U? sd9 qu?:«ë dëu?g*«u w à bm w?«uu?l? WMJ w? W?OU W??U???)«U??O?KL??F?«Âu??N???H?? u??? sd9 t to?u«wdb go'«œu?o XMK Êu? «u? œu?l?f«go?'«bzu? u?c? w W?U{ùU U?O? wë Ëœ W?Od?O?_«d?OH?«Ë odë ŸU?b«oKË Ã«u_«œU? s œb v







9 w½um³k«wmþu«vob½uo«íœu?f««bô«wmu«vo?bu?o«v f«u? Èd? wô«qja«vk WOM«UË Êuö«Ë œu«uög«ez«u rdu wnm ö q Æ Æ ± `d WœUF«ez«u'«rdU wnm W Ë q Æ Æ μ `d μ rdu wnm W Ë q Æ Æ ± `d μμ rdu wnm W Ë q Æ Æ `d ± μ ± μ π rdu wnm W Ë q Æ Æ `d ± rdu wnm W Ë q Æ `d ± μ μ μ rdu wnm W Ë q Æ μ [ `d πμ rd?u wn???m W??? Ë q Æ Æ ± `?d π±μ ± rd?u w?n????m? W???? Ë q Æ μ `?d μ± π π rd«q?l?% w?«w? u?«æ Æ ± `d μ ± μ μ μμ rd«ql% w«w u«æ Æ `d μ rd«ql% w«w u«æ Æ μ `d ± rd«ql% w«w u«æ Æ μ[ [ `d π rd«ql% w«w u«æ ±μ [ [ `d w½um³k«uðuk«zzu²½ ± μπ r «b?ö wumk«uu?k«v? f«u? Èd? wô«qja«vk WOM«UË π wu{ô«rd«μ ± ±μ ± W«d«ÂU ô«wiud ÂU «W vëô«wd*«æw«uj ô wu{ô«rd«l ÂU «WL WOU«Wd*«Æ ± π μ ± Wd*«V WOULô«ez«u'«WLO ÊUJ W«d«UJA«œb Æ μ Wœ«dô«ezU'«WIUD ÂU «WL WU«Wd*«Æ Æ ± Wd*«V WOULô«ez«u'«WLO UJ μ W«d«UJA«œb Æ Æ ± π ± WJ qj Wœ«dô«ezU'«WIUD ÂU «WF «WF«d«Wd*«Æ Æ ± Wd*«V WOULô«ez«u'«WLO WJ π W«d«UJA«œb Æ Æ ± WJ qj Wœ«dô«ezU'«WIUD ÂU «Wö WU)«Wd*«Æ Æ ±± Wd*«V WOULô«ez«u'«WLO WJ ± W«d«UJA«œb Æ Æ WJ qj ezu'«v?«v«w?l?«d?*«ë vëô«w??d?lk W?L?«d?*«mU?*«Æ Æ ±πμ qi*«b¹ ZzU²½ wüu WOM«UË ± μπr b V f«u Èd ππ `«d«rd«æ Æ μ vëô«ezu'«b«ë W Ë W«d««Ëô«œb ππ rdu wnm w««ëô«æ Æ π Wœ«dô«ezU'«ππ rdu wnm w««ëô«æ Æ π Wœ«dô«ezU'«π rdu wnm w««ëô«æ Æ Wœ«dô«ezU'«π»u????????³?????????? U????????L????????²?ð W?????????????O?????????????d?????????????O????????????? W?Ðd?????????????{ Í Z?zU?????????????²??½ s? c?????????????% Ê«d?????????????N?Þ ÆåÍd ÍËu Ÿœuò tq qoz«d XH b? uu?om 5U?O?M wkoz«d?ù««u«foz ÊU? ÁU?I»UD w Ê«d?N w œu u? u lu? v ÁU??ô«W??OËb«WU??u«VU?Ë ± uk w b????*«3_u noem QAM tq Ê«d t?hëë Æt Ue W c«wudk ÆœU«UM v W c«w?udk W?OËb«WUu«u?A?H t?uë U U?N?O? d?n W?O??O UMO? «Ëc? Ë ±π U?? w ÆZUF ÂuO«u b??*«3ú W?FU?«WU?u«v?F? 5(«p cmë b?b0 okf? UL?O? UU v?k ub?k UMO?O? UdI?Ë ô Ê«d «d?o?h s ji? «e Ê u?ië Æ Ue?'«Ác ÆWO«bB0 ll ø «d??????f?«w «d???????c??????)«w??????i??d? M?*««b??????N??????²???????Ý««Ë W??????O??????d??????O?????? ÌœU?¹ W?IDM*«nB?I XU w««dô«ê» u? d??«ë s W?O?d?O_««u?IU??«Wƒ bd ô «d?c?)«w V«d?? w??ozd«u??$ù«ê v Ϋd??O??A? «d??f«l lo??d?«v sd????«ë «U?ù«l?œ u W?I?DM*«ÆåqOz«d ò ÍËUd«Vd? W??O?U?O??«U?«bK b??i«e?d?? db? WIDM*«vK XIK w«a «ub«ò Ê d?«íëud«æåwua Ë WO «dc)«wkb UNb WO?LOK ÎU«d UMò Ê ÍËUd«bÒ Ë Ëb«UN vkë «df«w WO?dO_««uI«UI w ÆåWOOK)«bOFB bd ÎU«d UMò Ê v UO«w U ÍËUd«ÆåV«d WôË s do_«wu«ld«w Ê«d Òb{ nu*«5dj? œu? U?F?Òu XK?I åê Ê wò WJ? Ê d?c s be*«v V«d s Ÿu?_««c d ËbB 5O?dO ÆÊUUG Ë «df«s WOdO_««uI«ŸU????b««Ë ÒÊ s? åê Ê wò œu????b???? Xb????%Ë «ÒuI«œb i?h) jod«bî«u?f b WÒO?dO_«q?? ÊU?????U??G?? Ë «d??f?«s q w Íb?M μ v ud w qi*«wu«êuu w t?bm V«d œug vk wi? b?ò*«uôu«òê U?NuB? U w wmf? U?N??«u? sbk«sc? s Òq w b?«ë Wd?J? W??O??? ÆÍbM μ v«u WOu¹ ZzU²½ wüu WOM«UË ± ± r åwouò V f«u Èd ± Wö WOu WF «WOu μ WL WOu ÆåWuO(«UM(UBË UMM s bk«ë VF?A««c `U?B? bb?n b? œ«uò U?{ Ë vk thm WM WDI b? s u t br*«sl roef«æåwo{ ô«dj«të qja s? UM vmf0 W?O??U?œ UM??O??O«d???«ò luë WO?Ub«UMO?O«d«Ê ô «b bk Í_ bb?n Í «b«æåwou UJOJ l WI«d Ác ug{ W c«w?udk W?OËb«WUu?«XDG{ d? b?of? vk.b?i Ê«d vk b?*«u?ôu«ë b?*«3ú WFU?«d?? w«âu?o«uo?«ue? b?b? u? wzun? do??h th?ë skf do tmj.b? lu w 5U u q? UNOK qlf?«xhë WËU?I*«Æœ«bG w «d?c)«w?idm*««bn?«øá «Ë sl ÆÆÁuA*«Ë ÒwG«ÃU(«Ê U? ÃU??(«rU? U?«bK b??n«e?d? w Y?U?«iH WKdF «Ë_«jK tb «dc?)«widm*««bn«ò Æå «df«w WOdOô««uI«œb tb «d?c)«widm*«nb?ò Ê ÃU(«d?«Yb wë Ê Î«d?F? «df«w W?Od?O_««u?I«UI? «d? œu«qja p ui U?NS WbN«U?N œ««wëui*«qzu?b ÆWO«dF«WuJ(«mK Ë wmk Œu?{d«U w? WO?d?Oô««u?I«ÂU? Ê«U?O)«Ê U?Ë bf WËU?I*«WN«u U Ë»U?ô«Ë w«df«vfa«œ«ù Uôu«l Uô«WOUH«s ÎU?O Èd sò U{ Ë WbN«Æåg«œ «bbn «df«df UbM b*uk U? f«u» u f«u? WO?Ub«ÊËR?A«w YU?«w«œuuU U?uK d% V«d buëœ wd?o_«fozd«ê «u?i?«œb? ih?? ÊU?A W??OU???ô«t?KL?? w U?N??FD Æ «df«w WOdO_«Í u«d(«± WL «uk«w«dù«í u?«d?k ÂUF?«bzUI«U? t?n? s W?O?«d?G? W?IDM0ò b?o?i? s Áœö Ê f«wö? 5? WuO(«UN(UB s ŸUbK å œb Í u«dk wëd?jù«lu*«l tb w `{Ë Ë œu?b?ö WO?O«d?«W?IDMò ZOK)«Ê å u?o ÁU?ò ÍœR W?O«dù«WO?öù«W u?nl'«ò Ê «b?r åw*u?f«wd??«w?f?d«ác?n s_«d?o?u w «bd?ë «U?2 «Ëœ Æåw*UF«œUBö WLU(«ŸU?bK œb? WO?«dG? WIDM0 b?oi? sò özu c?ë du?d WUuU? wdo_«ÿub«d Ë Êö? bf V«d buëœ fozd«d«ë cohm s wl qja dko μ v U?NCH?Ë WO?dO?_««uI«l{u9 œu?s «d?f«w ÍbM μ v Ë ÊU??U?G? w ÍbM vk XDI a «u μ q?i*«wu«êuu ±μ uk a «ub«ác? ÒÊ dô bë Æœ«b?G w «dc?)«widm*«å «œ n_«ò W?IDM w åw?ou?«5_«ò w? s XIKD«Æ bb'«œ«bg w W??uE?M u?? ŸU??L?? s? U??uKF??? Xb??%Ë ui u? ŸUL bf œ«b?g w WOdO?_«å«dOò bb œ«bg w «dc?)«widm*«ê v UA Ænz«cI«U????FË W??O??uJ?(«wU??*«rC w?ë 5B????«ÆWOM WOUuKœ Ê b?ò «df?«tke VzU?? a «u?b«ui? b?f WODGK U? UN Ë å UG«Ë qn'«ò v?k b WOKLF«Ác Æ UUö V«d U vk W?uJ(««d?L?«lò W?d?A*«U?OKL?F«œU?O XU?Ë WOMN? Èu? l Ë WœUO«U?J*«oOI? WO?«dF«WOU ô««bbn«wnu: UN?eUË WOM_«UM«u UHË s WO?Mô««uI«s U*«V s Êö?ôU qkj U uë vkë Êu?U?I?«vK W?? U??)«Èu?I?«iF d??b «d??f«w?u? vk W?OMb«W?O?F?d*«W?ƒ vkë wmu«ÿu?l?ù«vk UNU bb s b?rë WœUO««eM*«oOI?% U UN?«b_Ë UN?(UB* Wb? «di?ô«w U?Ë «Ë_«jK ÆåWOMu«WKB*«s bf«q bof«wioc«vk U?dO? l UH«s X?MK WO?«dF«W?O U?)««Ë l ÍbM μ v? «d?f«w ÍdJ??F«Uœu?Ë i?h? ÆwdO_Uö wm Ëb bb% d9r?? w 5?? œ«r? w?«d?f«w??o?? U?)«d Ë U??Ë l UUL«WO{U*«dH«w UM XUò œ«bg w wu wo«dô««u(«ud?ë UO Y wdo_«vu'«æå5dd«5 Ò- «d??f«w W??O?d??O??_««u?I?«bb? i?h? «d?? l W?u?????????????????? U?ö?????????«W?u?????????????????? U?ö?????????«W?u??????????????????? Uö??????????«W?u?????????????????? U?ö?????????«W?u?????????????????? U?ö?????????«W???O?u???O?ô«W???œU???)«X?d em? s Necho yai Feysa d?f s?2 U?d«U?N?Ëb??? U????????????????????O?????????? U??????????N?M? Ø μ UBô«b??O???«Íd??B*«qU???Fd Áb? s* Æb?F b?l?? ÊUL?? Ø π π UBô«ÊuOœöGM«Òd - Mohammad Ali Azzam - Mohammad Jalad -Mohammad Jabeb Miah -Mohammad Babul miah - Midul Islam Miah ±Ø ± ±π πøπ ±± Mohammad Òd??????????????????????? s Fariduzzaman W????????????????????O??????????????????????M??'«Ø WOœöGM«ÊU??O??œö??GM«Êö??U??F«Òd?? Mohammad Rafij Mia Mohammad Ibrahim ±Ø ULNKL ÒdI s Ed- wmo??ok?o?h«qu?f«œu? U????B?ö win Ayo Borja ر μ± rd«vk Dan- wmo?oko?h«quf«œu? iel Ibarra Do-Oma r?d??«v?k?? U??????????????B??ö? ر μ± wœö????gm?«qu????f«œu???? Johirul Islam Mistu Mia r?d??«v?k?? U??????????????B??ö? ر μ± WU?M W???O«d«V?KOD*«W???I??? W?U?? WuJ? d?o? bb? l WIb d l ÂÆ ±Ø n«u U?? Àb??(«W??I?? U??û ÊuJKË ukë Âu Wd ÂËd«Ø ±π π w{ «Æ UdH 5b «d ÊUOuOô«ÊUKUF«Òd - Azeb Gebrealif Gebremeskel - Zewede Wendemu ULNKL di s Kebede ±Ø 5OœöGM«ULF«Òd - Mohammad Zakir Hossain - Lokman Majhi Yeakub - Mohiuddin Ali Ahmad rnkl di s Prodhania ±Ø ŸUI«U??I?? ÂÆ lo??k «± ± μ ± r???????? «U?? ŸU?I?«U?F«W?IDM dœë p?kf 5? ÂU??F«o?dD«± Íb?I d??*«d?f? d??l?ô«w?d???????b??????? p?o??????? μ Ë Ø ± Ø π Uû quju W?ËdH? U?ö WI? quj Ë w œb? nu? l ±Ø ± W????K?????D???? ±Ø μμπ Ø μ ±μ W??O?L?? Uö??«WK?N*«U????N????«Ê WDö???? VKD ÂÒb?I??«ÊËœ Áö?«u?c*«5H?U?????<«d?????F W?u????? W?U{ôU W?OuUI«U?OËR?LK Æd«Âœ v«sda μ w ËdO ÁUO*«Ë WUD«d Ë d Êu1 ±± nokj«wu WBUM bb9 Êö Q??d? U??L?????«Ë «œ«s?kf W?U? W?B?UM? bb9 s Ëd?O W «œô«w??omô«u??n?«ë qoq?? Q??d?? w ÃU?? Ë Âu??O?MO??u Æ ËdO Ác w «d?ù«5?«d«vk Ëd?A?«d??œ V?? W?B??UM*«w Ê«ub?«W?K?B? s U??)«s «b?«fu)«oud«q?d*«ø±±ø± w UF ô«un ÆwUEM«Â«Ëb«sL{ p Ë Ëd?F«.b?I? WKN? d? Ê t?o? l?«u«u?f ô«u?n w?n?m W??OU???«W??U??«Ø± Ø Æ«dN da w Ëd?????F«Òi Íd?????Ë t???????o??????? l«u?«t?«u???????nm?«s b«u«wu«ø± Ø db*«fozd«vj? w dne«b?f ÆÂUF«±Øμ nu ±Øμ μ μ fu ر±Ø± w ËdO ÂUF«db*«fOzd«wOI«rU ± Ø Êö r? ÊuU???????I?«v?K? UM? Êu?U??????? ± Ø Ø±π a? U? tm? œu*«u???l???òo??? ô ÁU???O*«Uü«ŸU?{Ë«Wu??? W?IKF?*«Ë uh;«r «d??i«êu??l?c* «c??o??hmë ± Øπر a?? U?? ËÆ Ø±± ho??«d??«u??kd? X«W??O o?*«rkf«ôub«ë ro?«d0 U?NôUL?F?«Ë ÁUO*«s VO?IMK tm WU)«œU*«ULO ôë vk UMË d Òh Í_ UöË ± μ r ÊuU?I«s WOU?«œU*«oK?F?????*«Ë Ø Ø a? U i?f `?M?Ë qn?*«b?b??????l??????? Âud«Ë Vz«dC«s «UHô«ÁU???O*«Ë W???U?D««Ë sk?f W??OzU*«œ «u??lk? W?U??F«W?db*«.bI WKN bb9 s WOzUdNJ«Ë d??o? Uü«l{Ë W?u? U??K v«ø± Ø ± s W?B?d*«d??? p Ë ÎUML??{ ±Ø Ø oë åx?u ÊU??????O?ò W???d??? U??I?d?? U??Nb d??«u??*«ã u??lm«wou««bm*u W?OU?L?«W?U??? WDd? ± l d????«l?u?? U??N??OK œb???? bmn?? s W?F??u? U?O?«b?ô«WU????I w? b???b W????U??????? b?b?ë «d?u? Ë«5?bMN*«Æ5O«duD«WUI w œuf ô WKU? W UI? œu«ædn«wö s d_ UN U ÆWuN«s u



11 ±± W??????????????????O???????K???????????????ð UL VOKO œ«b«dogb«wja«μ ± ± ø u¼ s øw¼ s Uœu???L?? ÆWOUM WMb ± Æ]wK ÓV W? «b??????????ö? Æ»d ÆUNQË UNd Æ «d μ Uœu???L?? Æ ud ± Æ Ë Æ«ËdÓ ÆÊUO ÆWK/«μ U????O????I???? Æl«Ë»u ± Æw«ÆÓV vë W???????UM?«u??????? ÆUdeË WI?O sd«d?u{ μ ÆdB)«oU«q(«U????O????I???? ÆUu ± Æ5«ÆrÔ d Æ Ë ÆWUÒ μ puukf dô ou«q(«æí «uj«œu ± ÆUdO U w ÆwË Ædz«e'«w ÆÍRRK«qOuO«μ ÆÊuOKd ±π±π WM Æqu*«WMb ÆΫd jòq dua«π μ t Æf? U w ±π μ ÂU??? bë w?d??? wi???o???u??? UB? flë UU? uuo?«vk un?a Uu?DI ±π wuë ÆWËdF UOuHLO t UL ÆWOI XFL «ÆUd ±± s nr tl ÆWOdO WôË Ωπ ± ± μ Æ «UO W U Ω± μ Æ ULA«w bk Ω ±± ± ÆÍdJ Ωπ Æwd wjk ru Ω π ÆwË Ë dn Ω π Æq«wd pk Ω ±± ± Æ»d Ω± w ÔËeK Êu puukf d«ou«q(«u?c ÊU? Íc«wUM?K«wU??B«Ë Vœ_«u s ± ± WM ÕU????B*«b?d?? Q?A? ÊuU??I«U?? s ø± π wuë øruf«w ooc u r U ÊU??d???H«s w?mu«d???(«óta«wm? W w vk W?«d?(«sÒR Íc«wJK*«d?(«rNMOË e?okjù«øwoudd«wju*«wkzuf««du d?k? n?뜫ósòo??????? Íc«w?U?*_«fO?zd?«u s? ø±π WM «UA rk t????a U??N?L?ÓK w«wu??o??ü«wëb«r U?? μ øuuu U?MK XuB?«o UOU?Dd XM WM W w ø5ö«s s «U«WUMH«tuD XU Íc«wzU?LMO«rKOH«r U øwkoœ wk U WOM to XÒMË ±π WM œ«d vko ËU ÊœU? Íe??O?KJô««d?MK? Ë_«rô«u U??? øw?????????o?*u?????????f?«w??????????o?????????h?????????a?j?«f?òr????????? ÆÈÓË«œ VK w ÊuUDU w?u?m??? d? Ë q?ú?ó ± ÆoU WMb?? ÊU??NU??A??? ±± Æ UM WOMODK Ó`?? q??ùu? Óo?? ± U?(«WUM w? qlf? Æ UuM*«iFË k?(«ãëd? b???????? ± ÆÂU w bk? wh f?? ± ÆtOU UC wu* Œ R?Ë d?u? ±μ ÆVB «œ ÆqB 5D«d ± ÆvÓË «ufòu ± WKD W??O?d?? WK2 ± W???U?? d??«ë q rko?? Æ ub«l U l ± UMLOKF Í_ ±± Í «œ «du ± Êbu roë UD ± Ÿ«fÒLK«± ÁÒu w U ±μ Òwu UÒe ± U bl s ±.d wkko ± Æsb«d«UHK)«Ë ± b?oói?«wo?id?«w?lu? ÆdOGB«W? U? Wd?z«e? WMb? Æ «UO d?f??a«sò??ë oòd d????? V?ö w?u?????«r?ô«æ UJ w bk ou ÍeOKJ«wU?????«rô«Ós?L????{ μ ÆqOK«ÓrK ÍbMK uo ql* d?????? VB? d????? Æ«uLÓ i????f??? l???? q???r???? q?l* wu??«rô«w?l?f_«æ eapple«ídb ÆvK ÒhM tku wu.b? wd? du? π ÎUœuL fo?z wi???? u????u???? ÎUOI«ÎUœuL.dJ«b wk ± UdOO Ëœ u ÊËbH œ«êuœ f/ fu œuf«òo tu Áô μ uu do«q s um VO q_«íu Q 5UJ Õd π Æq«wUM W???U???L??? Ÿd???????? p U?I«WU VOD«ÆvK ÊU???ô«d???N?Ó jë π VOe«s Ÿu? d??«ód?h? ÆWbMK ÓÂdB«Ë vòë Ëd???F«w Íd??? ± s U????H??? Wb?M WM?b??? Æ»d W d*«w?u??????????? ÒhI? ±± Æq«ÍdB Vœ Ë u?ó W??O«d WM?b? ± Æwö UœuL w WMb d Ë W?Od W?Mb ± t?d?i? o?u????????? w?u?m?? ÆtFLË Âb?????F? Ëd?????N w? qu ÍUô «Òd? fo?? π w Ëd??O?? w?k«œ n ± b uöo ÊUÒM Êœd ±± s u????o???? u???o???? ± wmuœ ÂUO ÊËUF*«oÒ ± ÁU??& wmo?? Q?d?? ± ÆwU du «u u W1b? WOd? WKO? WUEMK U*«l Âb?Ô Æ]` W?N'«qO?I«tKÚL? ÆÊUJ*U ÂU WOUM«Ë Ê«d?????O W?????d????? d??o??l??{ XO? Wu??O?? Æ ÓdH«]u qb Ÿcapple w vi? u μ nf?«ld b?f? WKM«w WMb?? ö Ë œu??? Æ b*«uôu«wdo q2 VB ÆWOMODK WMb q«r? VB? d????? ou«q(«îuoi«ru.dj«b ± QË lu«fu UO d tëd UL»«Ub 5K Ëd«qœ u μ w U*«XU»u ÁÒd pomoëb«ou«q(«ugu ou«q(«uju qu ÆÊuKU q(«wid U??Fd*«ú??«W?UM*«ÂU? _U d? π v«± s rd?««dj Âb???? w d?? s d???«d?o?g?? ld? q π s??? n??r???*«q wë UU? w?i??????????????«j? w? Íœu?????L?????Ë U???????????????F??d?*«ld*«Ë do?gb«ædoj«d g ÊU u WEU ËdO dujm bm uu Ëd W s WOË Ë WËœ UOU* U W WU«5M ô«5d od UOUDd Êuu Í UGM Ëœ u Ê«dOU ÊuOMapple UOJOA ÊUËd WIb Àb e dœ Wœ V«UË u UO«s U ÂUM u h duu t UH boum WdI SUDOKU u«u«± ÊUO ± ÆWzœUË W?e??? W??O??HU??F«pU??O?? ÂdJ«ÆW??U???A«Ë d??'u d?f??a??? b?o? s be sd?ü«l ru?h?«ë ÆwULô«edË ÊUd«u9 Ê«de W?? ö?? ËdE«d???? u Âu??O««c ÆUN ÂU?OI«ÍuM w«bb?'«udk pf?d.b? ob? s W?U?H? U ÆbOF«w{U*«v««cF«uK X p?«ë U??u??B?? «b?? r?n?? ô W?(UB* Xu«ÊU? ÆtuI U2 «b?q? cm rn?f? X?L?U? sc«u??_«æwku d»dif«± ± Âe?«ÆU?O?F?O? «d?o? d?o? pu?l? WKd*«Ác w wu?o«pu?o? 5Ëd w ed Íu?I Ê Xu«fHM ËUË Æ ôu:«wu Íb'«± wh?? UO?B?F?? Ëb? ÊU? eu? oi?% Ê pu?ju ÆpU? s d???u? vk WEU?;«XFD?«W??O ôu?l? ÆpQ WU u(««u VKD W?OK?I?*«pF U?A? Wö? UO UOU«s ÆU?NÒd vk WEU;«Èu??? t???????u??? bd? ô Íc«b???I?M«ÆpbIË pkb ql(«êuo «± p«r? pm Êu???????? ƒu??b??? u??_«w «d??o???? o?l??f?? ô ÆrN??U?? U0 d??f? ô w W??IU?F?«W??F??B«Æq UO) «u'«ê«de ± U«ÃUeô«iF? r œbf? PU?H ŸËd??A*«UU??H? w? U?OK? dj Ædu??«Ë U «b?o rkf Æt?OK WI?«u*«ÍuM Íc«ÆtKL pok bô u9 Ê qo?h «c?n b?o? qja pul?q r ««U?2 d?? ÆÍœU*«p?F?{Ë s? Wu???I???F??? «œëb?? l?c no??? Xd??? ÆpUKD* Ê«eO*«± uk«q«ë Æ dug*«s Y«v«qOL u Âu???OU?? pk?l?? qr ôë œu???n?? ZzU?M«Ë wk?l?f«b?o?f?b«vk U?2 Æ d ui«± ± s «d?o?? «eo? c?q W?OU*«qzU?*«UAUM*«VM& Æ d?h«ác puul«qk0 okf XU «WU WOKzUF«ÆW UI ub«u ±π ± ëdÐô«Æ`d?? wf?o?? qja d??o?? u? wmn*«b?o??f?b«vk W?OU?? «d?oq ZzU podf? UN?b w«u?b)«ë Æ bo WOU

