united by bnrders Rlcns Srnnnwn UNIVERSITATE vrsparica vienosanas Par rea$entu un laboratorijas pal-rgmaterielu iepirkumu Nr.6.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "united by bnrders Rlcns Srnnnwn UNIVERSITATE vrsparica vienosanas Par rea$entu un laboratorijas pal-rgmaterielu iepirkumu Nr.6."

Transkripts

1 Estonia LaCIria Russia IZRAKSTS Rlcns Srnnnwn UNIVERSITATE t08ll rf$$ trlidnt ({tfi *!{lll$n J!+!f itrltlltf tliut 'fifi$i,rillil [!r rll!,ll tl{{ltit$i}l! ljhi,l,il, united by bnrders Iepirkums,.Reagentu un laboratorijas piederumu iegdde" Iepirkuma identifikdcijas Nr. RSU-2014/20-MI-ENPI vrsparica vienosanas Par rea$entu un laboratorijas pal-rgmaterielu iepirkumu Nr RrCa, gada,,1 3."junijs Rigas Stradi4a universitiite (kopi 2002.gada l3.decembra sertificeta atbilstigi standartam ISO 9001,,Kvalitates piirvaldibas sistemas') rektora Jdga Gardovska persons, kuri rftojas atbilstr-gi RSU Satversmei (urpmak- Pircqs), no vienas puses, un Sabiednaa ar ierobeiotu atbildlbu,bioavots" pilnvamieces Eh-nas Glodas persond, knra rfl<ojas atbilsl-rgi pilnvara Nr.26l09 /2013-l ; (turpmak - Pdrdevejs, kur5 atbilsto5i Rigas Stradi4a universitites rftoti iepirkuma,,reafentu un laboratorijas piederumu iegiide", identifikecijas numurs Nr. RSU- 2014/20-MI-EMI, ieguvis tiesftas noslegt vispdr-rgo vieno5anos 2.dafa, no ofras puses (PircEjs un P5rdevEj s kopa - Lidzeji), nosledz 5o vispdngo vieno5anos par reagentu un laboratorijas pallgmateridlu iepirkumu (turpmdk- Vieno5ands): 1, Vienolanls priekimets 1.1. Pilrdevcjs plrdod un piegada Pirc6jam daiedus laboratorijas piederumus atbilsto5i tii iesnieglajam pieddv6jumam iepirkuma proced[ra (turpmdk - Prece). Detalizdtaka inform5cija par PrecEm noform ta un pievienota kd SIs VienoSands pielikumi, kas arl savstarpeji tiek parakstits un kas ar visu Lr-dzEju parakstisanas bridi kltst par Vispdngds vieno5anas neaqemamu sastivd4u Pdrdevejs Preces piegddi veic pats ar saviem lldzekliem, iekdrt5m un citiem nepiecie3amajiem resursiem, ja vien to tie5i nav uzqemies Pircejs. 2. Vieno5anEs ligumcena un nor kinu knrtiba 2,1. Ligumcena par atsevi5{<6m Preces pozlcijam ir atbilstrga PdrdevEja iesnieglajam pieddvdjumam, noteikta Sr liguma pielikume un kopum- r-isd Liguma darbibas

2 z laikd nepdrsniegs EUR (detrus tiiksto5us detrus simtus se5desmit diws euro, 8l centu) bez pievienotds vertraas nodokfa (turpmdk - PVN). Attiec-rgi kopejd l-tgumcena par Preci 5I Llguma ietvaros nepdrsniegs EIJR (piecus t0kstosus detrus simtus euro, 00 centus), t.sk. P\t{ Latvijas Republikas normat-wajos aktos noteiktajii apmdrd (turpmiik - L-rgumcena) Ja saskapd ar normatrvajiem aktiem turpmdk tiek grozlta PVN likme (vai Preces piegades s6k aplikt ar PVN) vai PdrdevEjs tiek registrets ar PVN apliekamo personu relistrd (vai izslegts no te), Ligumcena fta an- jebkuru Ligumd noteikto dalejo maksdjumu apmers vai Preces atsevi5f,u pozrciju cena) ar PVN tiek grozrta atbilstodi izrnai4am bez atsevi5f,as PuIu vieno5ands, +emot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainrlga Kopeja Llgurncend ir iekjautas ir ieklautas visas izmaksas,, ja vien SajE Llguma attiecibd uz atsevi5lam ianakszim tiesi nav noteikts saviid5k - Preces cena, nodokli, piegdde, min to aktivita5u realizdcijai nepieciesamie paligmateridli un iekdrtas, kd an izrnaksas, kas ir saisfltas ar preces apmai4u (nepiecie5amibas gad{umd), razoianu, komplekt65anu, un garantijas saistibu izpildi u.c PircEjs samaksu par Preci veic ar pdrskait-rjumu uz P5rdevEja Vienoiands nordd-rto bankas kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikd pec PdrdevEja izraksuta re$ina un PuSu abpuseji paraksuta Predu piegem5anas - nodobanas akta sa4em5anas, vai art p6c PdrdevEja izrakst-rta refina, kas apliecina Predu piegddes, piegem3anu - nodo5anu, abpusdjas paraksu5anas. Izrakstot re$inu, taj5 obligati jenordda PircEja Vieno5anas numurs, datums un Pirceja kontaktpersona, pretcje gadijumd Pirc js ir tiesrgs bez soda sankciju piemero5anas kavdt Saji punktd noteikto maksdjumu termiqu PircEjs piegem un atzr-st PdrdevEja elektronisko re$nu, ja tas noformets atbilstosi normatr=vo aktu prasibdm un nosiifts uz elektronisko adresi Pret j6 gad[umd PdrdevEjam jdiesniedz PircEjam rekinu mkstveide Ja Vieno5ands noteikto maksajumu veiklanas bn-di pastdv kdda Pdrdevdja pardda saistiba pret PircEjq kas izriet no ils Vieno5anis nosac-rjumu neizpildes, PircEjs ir tieslgs to vienpuseji ieskaittt, veicot nordhinus. 3. Preces nodosana - pie4em5ana 3.1. PdrdevEjs piegdda Preci 20 (divdesmit) darba dienu laikd no pastihljuma saqem5anas bnza, iepdeks savstarpeji saska4ojot konkr tu Preces piegddes laiku un vietu. Par pasut-rjuma izdantanas bn-di ir uzskatems PircEja pdrstdvja pa faksu vai elekuoniski pa e-pastu (ka papildus adresdtu CC pievienojot Ingai Kempai, e- pasts: nosiiuts pieteikums Preces piegadei. 3,2. Precei j6bet jaunai, nelietotai, pilnibd funkcionejosa stdvokll atbilstosai Vieno5ands l.pielikumam, PircEja defin tajdm prasibdm un veiktajam pastit-ljumam. 3,3. Preces piegddes, termi4a iewaros jdgem v re, ka PircEjam tiek atveletas vismaz 5 (piecas) darba dienas Preces atbilstibas Vieno5ands nosac-rjumiem izvertesanai.

3 { 3.4. Vienlaicigi ar Preci Pdrdev6js nodod PircEjam visu Preces pavado5o dokumentdciju, ekspluatdcijas noteikumus, garantijas dokumentdciju, ja tida konkretajai Precei ir Preces pie4em5ana tiek noformeta ar abpuseju piepemdanas - nodoianas akta vai, ja PircEjs akcepte, PardevEja izrakst-rta r6tcina" kas apliecina Predu piegddes pie4em$anu - nodo5anu, paraksti5anu. Ja pieqem5anas - nodo5anas ietvaros tiek konstatetas kzidas neatbilstibas (iztriikums, nepilnveruga funkcione5ana u.c.), PardevEjam t6s jenoveri bez papildus samalcsas. Sada gadljuma Vieno5ands 3.1.punka noteiktais termi4s paliek spek6, un Pdrdevejam tajajaieklaujas PircEjam ir tieslbas pasfit-rt Preci pa daldm un atlikt Preces uzstidlsanu, kas tiek fiksets Preces pie4emianas - nodo5anas ietvaros Jautdjumi par Preces piegddes atbilstibu Vieno5aniis noteikumiem tiek risindti L-rdzEjiem savstarp6ji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pirc js ir tiesigs pieaiciniit ekspertu. Ja eksperta sledziens apstiprina par pamatotu Pirc ja viedokli, PdrdevEjs ne tikai nover5 attiec-rgos triikumus, bet an- PircEja noteikta termiqd un kdrtibd sedz eksperta pieaicin55anas izmaksas. 4. Garantijas nosac[iumi 4.1. Preces garantijas laiks ir atbilstols tehniskajd pieddvdjumd (l.pielikums) nordd-rtajam, no konkretiis Preces pieqrem5anas - nodo$anas br-rza un Preces garantijai jabfit atbiisto5ai iepirkuma procediras dokumentacijd noteiktajem prasibdm, ja tddas konkretajai Precei ir noteiktas. 5. PdrdevEja saish-bas 5.1. PardevEjs ap{remas veikt savlaic-rgu un kvalitativu Preces piegddi PircEja pa$tavja klatb[tne, Vieno5ands noteiktajos termi4os un kdrtibd, iepriek5 savstarpeji saska4ojot konkretu piegddes vietu un laiku PdrdevEjs garante, ka Prece ir atbilsto5as Pirc ja izvirzitajdrn prasibdm un Vienoianilsnosac-rjumiem PardevEjs appemas pieqemt atpakal Preci gadijumd, ja te neatbilst Vieno5ands 3.2.punkta un 5.2.punkta praslbem, atgriezot PircEjam veikto samaksu (a tiida veikta) vai sedzot PircEjam nodaritos zauddjumus Ja P5rdevEjs vispdr neizpilda kddu no Sis VienoSands izrietosajam saistlbem, PdrdevEjs par katru no tdm maksa PircEjam vienreizeju llgumsodu par katru neizpildes gad-rjumu 10 o/o apmerzi no Ligumcenas Ja PdrdevEjs kddu no Srs Vieno5ands izrieto5ajdm saistibdm izpilda nepiendcigi vai neizpilda iste laika (termi4q, PdrdevEjs par katru no pdrkapumiem maksd PircEjam: Lrgumsodu 0,5% apmerd no laika neizpilditas saistlbas srunmas par katru nokaveto dienu, ja konkretd saistiba ir izsakdma summ6, vai Lr-gumsodu EUR l0 (desmit) apmeri par kaffu nokavcto dienu, ja konkretii saistiba nav izsakdma summa.

4 Llgumsoda samaksa neatbrlvo PdrdevEju no turpmekas saistibu izpildes, ja vien PircEjs konkretd gadljuma nenosaka savadak. PircEis ir tieslgs ieturet llqumsodu. veicot savstarpejos norekinus ar PiirdevEju Ja PircEjs laui VienoSanos sakard ar to, ka PdrdevEjs nepilda savas saistibas atbilsto5i Vieno5ands nosac-rjumiem, Pdrdevdjam ir pienakums Pirc6ja noteiklaji termiga atgdezt PircEja veikto apmaksu (a tdda ir veikta). Ja PircEjs Sidd gad-rjuma ir jau sa4emis Preci vai vismaz t6s dalu un velas to atzlt pn piegemamu, ir noformejams atbilstois pieqemsanas-nodolanas akts, un v icama samaksa (vai attiecigi atgrietwna) atbilsto5i Preces apjoma vertlbai PardevEjs ap4emas nekav joties, bet ne veldk ka 3 (triju) darba dienu laikd rakstveida infomdt Pirc ju, ja Vienolands izpildes laikd: i.8.j. tiesd tiek ierosineta PdrdevEja maksetnespejas vai tiesiskds aizsardzibas (drpustiesas tiesiskiis aizsardzlbas) procesa lieta; 5.8,2. PErdevdja saimnieciska darbiba tiek aptur ta; Patdev js tiek relistrets ar P\T.l apliekamo personu registrd vai izslegts no te (atsutot Pircejam apliecrbas kopiju) PerdevEjs papildus min6tajdm saisfbim apgemas: Pilnd apmera segt Pircdjam no SIs Vienolands izrieto5o zaudejumu atl-rdzinf5anas un citu PArdevEja maksdjuma saisfbu administre5anas un piedzigas izdevumus, kddi Pirc6jam rodas; PEc Pirccja piepras{uma iesniegt izmantoto materielu pavaddokumentiiciju, ka arl sniegt citu ar Vienolands izpildi saistrtu infomrdciju; PdrdevEjam nav tiesibu nodot L-quma vai te dalas izpildi tre5aj5m personam, iz4emot gadijumus, ja Pirceju aizstdj ar citu atbilsto$i komerctiesfuu jomas normatlvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizdciju un uz4omumu pareju PErdevEjs ap4emas nodrolinat Preces plrdo$ani, piegad rur uzstddr5ane iesaisfito darbinieku kvalifikacijas atbilstibu veicamajam darbam, ar nonnatlvajos aklos noteikto un attieclgai darba specifikai nepiecie5amo kvalifi kdciju un prasmi. 6. Pirc0ja saish'bas 6.1. PircEjs ap+emas veikt samaksu par kvalitatl-vu Preci Vieno5ands noteiktajos termi4os un kdrtibe PircEjs apgemas, ciktel tas ir atkarigs no PircEja, PdrdevEjam nodroiindt piendcigus apstekfus Preces piegddei PircEjs Liguma ietvaros nav saistr=ts ar konlretu Preces apjomu, un veic pasiit-rjumus atbilstoli vajadzibai un frnanlu iespejdm PircEjs apqemas savlaiclgi veikt VienoianEs nosac-rjumiem un v-eiktajam paslt-rjumam atbilstosas Piirdev ja piegddatds Preces piegem5anu.

5 ) 6.5. PircEjs ir tieslgs izvirl'tt prelenziju Pdrdev jam vai atleikties no Preces pie4em5anas, ja Precei ir noverojami bojajumi vai citi tnlkumi PircEjs ir tiesr-gs vienpuseji lauzt Vieno5anos un atgriezt Preci P5rdevEjam, sa4emot atpakal veikto samaksu, ja Preces lieto5anas laika, bet ne vdldk kd 3 (tris) mene3u laika kopi pie$em5anas, tiek konstateta Preces neatbilstlba Sis VienoXands nosac-ljumiem Pircejs ir tieslgs bez sankciju piemero5anas atlik pasiitijumu vai samaksas veikdanu, ja paredzetais valsts budleta finans jums (lidzfrnansdjums) netiek pie5$irts plenotajd rai apstiprindtajd apjomd PircEjs ir ties-rgs, rakstveidd pazi4ojot PErdevEjam, Vieno5anos vienpus ji izbeigt, ja PdrdevEjs neizpilda kddu no Vieno5ands saistibdm un pat pec br-rdindjuma sanem5anas turpina to nepild-rt vai piejauj pdrkapuma atkiirto5anos, kd arl gadljuma" ja PdrdevEja saimnieciskd darbiba ir aprurdta ilgak par 2 (divam) nedeliim Ja PircEjs vispar neizpilda kadu no SIs Vienoian6s izrietolajim saistrbam, Pbccjs par katru no tem maksd PErdevEjam vienreizeju l-rgumsodu par katru neizpildes gadljumu apmerd no Llgumcenas Ja Pircdjs kddu no 5I Liguma izrietoiaj5m saistibdm izpilda nepiendcigi vai neizpilda rsta laika (termi4a), Pircdjs par katru no pdrkdpumiem maksii Pdrdevdjam: Ligumsodu 0,5% apmcra no laikd neizpilditzis saisubas swtrmas par katru nokaveto dienu, ja konkretii saistiba ir izsakama summd, vai Ligumsodu EUR 10 (desmit) apmera par katru nokaveto dienu, ja konkret5 saistiba nav izsakdma summa Laikd, kad PdrdevEja saimnieciski darbiba ir apturdt4 PircEjam llgumsods netiek apre[<indts Ligumsoda samaksa neatbrlvo Pirceju no turpmdkas saistibu izpildes, ja vien Puses nevienojas savadak PircEjam ir tieslbas nodot ar 5o Vieno5anos saisuto informdciju Ui izpildes kontrole iesaistitajdm institiicijam saskaq6 ar normauvajiem aktiem un/vai citiem nosldgtajiem hgumiem, ke afi tieslbas no 3Is Vieno5anEs izrieto5o maksiijumu piedzigu nodot tre3ajdm personam. 7. Nepilrvarama vara 7.1. Puses tiek atbnnotas no atbildibas par Vieno5anes saistibu nepildl5anu nep:irvaramas varas rai erkarteju apstaklu def, kurus attieclge puse (vai abas puses) nevareja ne paredzet, ne novcrst, ne ietekmet un par kuru raianos puses nav atbild-rgas, iz{remot Vienoiands noteiktos gad-rjumus. Par SEdiem apstdkfiem atzlstamas stihiskas nelaimes, kara darbiba, blokade, civiliedzivotaju nemieri, streiki, sakaru un kred-rtiestezu darbiba Katra no PusEm, kuru VienoSands ietvaros ietekme nepervaramas varas apsthkli, nekavejoties par to informe otru Pusi.

6 Ja kdda no PusEm, kuras riclbu ietekmd neparvarama var4 bez objektiva iemesla neinformd otru Pusi pax neparvaramas varas apstdklu iestdsanos 5 (piecu) darbdienu laikd, attieclgii Puse netiek atbrivota no Vienoiands saisubu izpildes Ja nepdrvaramas varas apsthkli turpinas ilgdk neka 30 (trisdesmit) kalenddra dienas, Puses koptgi risina jaulsjumu par Vieno5anas turpmako izpildi vai izbeig5anu. Vieno5ands izbeig5anas gadijuma, kuras pamats ir nepdn'arama vara, nevienai no PusEm nav tieslbu praslt zaudejumu atlldzibu. 8. Citi noteikumi 8.1. Vienolands stdjas spdkd ar bridi, kad to parakstijuii visi LidzEji un ir speke 1 (vienu) gadu vai ltdz brldim, kad visu predu pas tlumu kopdjh summa sasniegs EUR (detus tiikstosus detrus simtus seidesmit divus euro, Sl centu) bez PYN, atkariba no td, kurd nosac{ums iestiijas pirmais Ka atbildlgo un pilnvaroto personu par Vieno5anas izpildi, Preces pie4emsanu, iespejamo papildinajumu vai izrnai4u saska$o5anu (izjemot VienoSands goz-rjumu parakst5anu) no Pirceja puses PircEjs nozlm [..J, mob.tdlr. [..], e- pasta adrese: l-], un no PiirdevEja SIA,,BioAvots" puses Piirdev js noz-rme [..], tak. [..], e-pasta adrese: [-J, izmaiqu personalsastiva gadiume vienpuseji rakstveidd informejot otru L-rdzEju (PircEju vai PardevEju). 8,3. Dokumenti, ziqas vai cita korespondence, kas ieraksuta siitrliuml nositita uz Vieno5ands noradlto LfdzEja (Pircdja vai PdrdevEja) adresi, uzskatiima par sagemtu 7 (septitajii) diend pdc slt-rjuma nodosanas pasta iestide. 8.4.L-rdzCji ir tiesigi vienpuseji izbeigt Vieno5anos vai atlikt Vieno5ands izpildi bez sankciju piemero5anas gad-rjuma, ja tas pamatots ar valsts, pasvaldibas vai augstdkstdvosu iestdzu un institiiciju izdotajiem normatrvajiem aktiem vai pdrvaldes lemumiem Pardevejs var veikt apak5uzqemeju vai persondla, kurus PdrdevEjs norddljis sava pieddvdjum6 PircEjam iepirkuma procediiras iewaros, nomai4u, kd ari papildus persondla vai apak5uzqemeju iesaisu5anu Visparigas vieno5anls izpild, tikai atbilsto5i Publisko iepirkumu likuma 68.panta reguldjumam LidzCji vienojas neizpaust konlidencidla rakstura informdciju, kas attiecas uz citu LIdzEju un klurusi zinima Vieno3ands nosl gianas, izpildes vai izbeiglanas gaite Gadijume, ja vispdrrgds vienosands saskago5anas vai tas izpildes laika razotajs partrauc piedevdjumd eso$ds Preces razo5anu, par ko PdrdevEjs var uzedlt razotaja vai te autorizeta parstavja aplieciniijumu, Pdrdevejs piedavd PircEjam un Pircejs var piekrist, ka Pdrdevdjs piegddd lldzvdrugu Preci. PdrdevEjs piekrit, ka Sddd gad-rjuma piegaddta Prece atbildls visdm PircEja iepirkuma procediird noteiktajam praslbdm, tds tehniskd specifikdcija, savietojamiba un funkciondtie parametri nebiis sliktaki, kd iepirkuma procedura prasitie (atbilstibu Sddos gad-rjumos nosaka, saska4oj ot ar PircEju), kd ari garantijas termi4i nebiis Is5ks. PSrdevEjs garante, ka SajE gad-rj umd pieddvdjuma cena netiks paaugstinata un tiks ieveroti visi pdrejie iepirkuma procediiras nosac-rjumi.

7 8.8. L-tdzeji strldus risina savstarpeju sanrnu celd. Ja iddd veidd vieno5anos pandkt nav iesp6jams, LIdzEji str-rdu risina atbilst-rgi Latvijas Republikd spekd eso5ajiem normatwaj iem aktiem PardevEjs Vienoiands izpildes ietvaros ir saist-rts ar no iepirkuma procediiras nolikuma un pieddvdjuma izrieto5ajdm saistibdm, ja vien Sajd Vieno5ands attiecibe uz konkretiim saistibdm nav noteikts savdd6k Jebk6das izmaigas Vieno3ands nosacijumos var tikt izdaritas vienrlgi pec visu LTdzEju rakstiskas vieno3ands (izqemot Vieno5ands paredzetos gadijumus), kas ar to abpusejas parakstt5anas brr-di kllst par VienoSands neat$emamu sastdvdalu. Ja L-rdzcji nevar vienoties, paliek sp ka ieprieklejie Vieno5ands nosac-ljumi VienoSands sas6dita latvie5u valodd, uz 7 (septiqdm) lapam, 2 (divos) eksempldros ar vienddu juridisko spdku, viens eksempl6rs katram Lldz jam. VienoSanas td nosldg5anas br-rdt ir 56di pielikumi: l.pielikums,,tehniskais pieddvejums" uz 2 (divdm) lapdm; pielikums,,Finan5u pieddvdjums" uz 2 (divam) hpam. 9. Lidzeju rekviziti un paraksti PircEjs: Rrgas Stradi4a universitate Reg. Nr Dzirciema iela 16, RTga, LV-1007 Valsts kase S.W.I,F.T TRELLV22 Konts LV46TREL Rektors Jdnis Gardovskis (per s oni s kai s para ks ts) (zimo$) r IZRAKSTS PAREIZS Rr-gas Stradi4a universitstes Juridiskds dalas juriste Rigd, gada i 3 junija PirdevEjs: SIA,BioAvots" Re!.Nr Augusta Deglava iela 66, Rr-ga, LV-1035 Banka: SEB Banka, S.W.I.F.T. UNLALV2X Konts LV I 4UNL } I Pilnvamiece Elina Gloda (per nni s kai s paraks t s) D.Zvidri+a