± XOAU*«WL. à U?)«s Ë wk«œ do?n Ë ÕËe?M do? W?d U?ÎOU ÆWÒOB«Ë WOz«cG«œ«u*«v uu«wuf v ÍÒœR U2 U«d? vk Íu?% wul?'«nmf«s Uu?

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "± XOAU*«WL. à U?)«s Ë wk«œ do?n Ë ÕËe?M do? W?d U?ÎOU ÆWÒOB«Ë WOz«cG«œ«u*«v uu«wuf v ÍÒœR U2 U«d? vk Íu?% wul?'«nmf«s Uu?"

Transkripts

1 b¹bł WÐU åu½ë uò UË WUŠ Ë f«âu?o Ud?d?I w W?U?F«W???B««Ë XMK WU q?o UË u? ËdO? «b?? u Æ UË WU qo l ÎU «u ËdOHU bb r 5U?B?*«s ÎU?B?? Ê v «u?«x?hë 5M«u* œu?f UU?«UM Ê 5 w ÊËb?«Ë UA«cM wulù«uuù«œb Ê«X{Ë Ë Æ5OK π v qb?o? lh «Âu?O«v? œö??«w Uu«Æ v wu?lù«uu?c«œb që XË w? WU 2000 L.L. Æ Æ c????% W????ÒO*U????F«W????Ò????B«w??A??????????????????????H??ð œu??¹ s????«w? åu??½ë u???????????????ò WH 32 eme annee -N Jeudi 17 Decembre 2020 Ëô«ÊuU fol)«œbf«êuö«ë WOU«WM«ÊËd??U??? U¹ q³??? Íd¹d???(«Ë Êu??Ž 5Ð W???ö??F?«lO??³?D² ôëu?????ôë U½U???O??³?d??Š WK?d?? «u??????(«ë q?«u??????²?«œu??????ž«v?kž l? Ò???????AÔ¹ t?mj? U??????Š«d??????²???????«ÂÒb??????I?Ô¹ ô tk?e??????š w{u???i«d??o???o??gð ÊU???³KD?¹ d??²??o???ž Ë qok?šë ÆÆ sz«d??iu?ð nk*«ê«u??? s VKD?¹»«uM«fK??? WOuM'«WOUC«w f«u do WI Ídd??(«Ë Êu? 5 q«u??«œu?f W??d? wf??«wu?j(«qoja u W?Oö?)«UIM«w Y?«UM?ô ÆdOô«ULNzUI w dn w«wm X$ wu*«ác Ê«U?bK WFKD œub XUË qi«eod?«ê«ë WbOFB«UUOd? në w do 5Kd«5 q«u?«œuô «b?on9 Wzb?N««u«ee?F v«if UdOF ru w«ôu?«ë UMA«s «bof Æ UN'«vK œb??a «c ÁU?F??? w tk?e? Ê«œU?B*«X?U?Ë ô t«ë W?uJ(«nOQ ld? ÊQ?A «u?(«œuë Wzb?N?«UL dô«d q ÊQ?A««cN U«d«Ë««UJ«ÕdD Ë«pK1 Y?«ULJ?ô Ídd?(«Ë Êu? 5OzdK W«b?«cM qf? ÆWuJ(«qOJA vk UHô«q w fo?z 5 q«u????«œu??? œd???0 t«œu???b?*«í dë noq??«w?okl? Ê«u?I«s?J1 nkj*«fozd«ë W u??n?l?'«w?uj(«œôë q«s U?N?OK vm? w«wj«v«œu?f?? Æ WUG«Ác v«uuk «u(«wg s qb ô tô q v?k U???uDI??? q?«u???«wi ««œu???b?*«no???cë VcMË tuj ÕË«d vi? wuj(«l{u«êu Uu?*«XOAU*«WL uk bl q w -U? wumk«b?n?a*«ë uk(«âu«œëb?? dd«u«db«d?oë ŸUH «Ë œö«õu& w«wu?l;««uô«wuo?(«uhk*«dzuë wuj(«ui?ô«u U?ö)«Ë W?O?UO?«`U?B*«Ë W?I?OC?«UU?(«d?O?«XU w«x% ÊULô«s be*«s«u*«lb ULMO W?OHzUD«Ë WuH«Ë Æ w qj rj XU w«êukh«wuë W ô«ruh QË wd??h?«fozd«u b??u?? vk? Ÿu???«s? q«q?? «uô«s «b?oi?f d?«wumk«bn?a*««b ÊËdU? quu1«doë ŸU?H «q w UL?O ô 5?O{U*«5 Ue«XI? w«xoë «bf 5 doô«wöô«o«d?«ë wuo«uô«æ ju«w??ou???««ud ÂU???O??I«sJ?1 q ÕËdD*««R???«wIË ø WId*«ÊËdU U q WuJ(«Ÿu{u ÊQ w WbIË w«ôubô«ê«b«f«ubk? d«u w«uukf*«êëufu tke?( ŸU UN?«ËË f«ë«f U UNd«Êu?? 5??Ozd?«5 ÊU??I????ô«nO??H???? Íd fo?zd«l 5DI vk ed Ídd(«Ë XOË «b?f 5 «bdg?«ë UUOd? nëë WKd Æju«U??????N?M?ð WËb?«U???????Òu??????I??????Ô q? ÆÆåf?OÐ u??????? b?½u??????ò d??????ýr???????ô V????????Ð WK?ýU?????? W?Ëœ ÊU?M³? U?O??U*«W?L??Š X% wd?o??_«ôëb«ë ÆÆ u?n??:«v«êum³k?ð ÍœuÔ¹ wu*«wzu??c?i«wýu??o?«ÿ«d??b«æ bod«wlu(«u U2Ë WNMLÔ*«Wd«UOKLË ÆUNMOQ vk WËb«e ö s WÒUF«Ub)«ÍÒœd UÎMU»d?{ ö s ÊU?ù«u?I?( WKU W?HU??Ô UÎF?U ÆWUF«Ud(«Ë W?OM Uu?L?: WËb«q«œ UUB? u?n «ÎdU? UN(UB* WËb«œ «u? Âb Èd UuL? Ë WOUO ÆWU)«œ«u U?N«b? Ë WOU?O«W?M«ÂUI da? Èb ÆVFA«WU vk ddok UdO Ë WOMœ Ë WOd WL«Ã U?)«s Ë wk«œ do?n Ë ÕËe?M do? W?d U?ÎOU ÆWÒOB«Ë WOz«cG«œ«u*«v uu«wuf v ÍÒœR U2 U«d? vk Íu?% wul?'«nmf«s Uu? UÎU ÆWO U»U»Ëd q d?oë dlô d? Uu UÎF«ÆWOUO««ôU Ë djh«5 U/ù«w qk? ö? s U/ù«Ê «u Âb? U??Î?U? Æ «Ëd«l uë rokf«bof vk oum*««d?r0 tu?o? Òr TU?HÔ ÍœU?B? l?«d UÎœU? ÆwÒKJ«œUBù«œU????H«ö??? s WËb«v «d??ù«u???œ U??ÎFU?? WU?Ë WœUB?? W? œuë U?NUJ s 5?ô Ë 5 U s WÒËb«qUA*«Ác lm9 wu?uë ÆÈd_«Ëb«l «b ÆUN «dl Ë UNbË vk ÿuh(«ròoiô UNM Îq d dr? s nòr WKUH«WËb«dR WËbK w dhb«wö Ê YO? v dh s UOI vk ÆqA?H«u?? WËb«t??? W?ö?F«XF??H U?LKË W??U?«Æ Ë dh 5 ÕË«d ÂUF«dÒR*«Wö ŸuL W?OU?L? «dòr? WF ««d?r*«ác wòdgôë WOUO «dr WË ÊUœUB Ê«dR WuFB«Ë ÊUJ«œb ŸUH l w«du1b«jgc«ôë ÆWOz«cG«œ«u*«5Q w U N d? U? w Failed State W K U H«W Ëb«qz«Ë w vë_«d??lk U?N??«b???? Ò-Ë Fund for Peace «ÒdÔË wuou«œu%ù«u?i bf w{u*«êdi«umof U?N œu??ù W?OK«b«ÊËR??A«w wëb«ll???ô*«qòb WËœ në v WKUH?«WËb«U b?në ÆWKUH«WËb«W?O?U s W?U W?O?U?_«U?N?UN? 5Q vk? œu d?o? bm W?U?(«Ác w? WÒËb«`??BË ÆÊuU??I«WËœ «d???? Wd?B vk U?N b Wc?OH?M«WDK«Ê«bI? «u u?n ««d?i«u?? W?O?d? Ê«b?I?? ŸËd?A*«nMF«Â«b???? vœ_«uòb? WÒU?F«Ub?)«dO?u s Ue? UcO?HMË œu?ë œu?h«wòa?h Èd?_«Ëb«l qu?h«s? Ue? Ub«od vk U???«d????B w?u??? b????f r? wum?k«s?«u*«wu?mk?«s«u*«æ»«e????ô«ë Èu???I«Ë 5ËR????*«ÆtAO WLI s gh 5D«Ë «Ëb«wH?K w qu?(«. Q?«bF?? s«u*«j?i?? r?b«në b???u??»«d?????«lë u??«ë U????«bM UJ??ô«W??O???{ wum?k«œ«u*«l?o???l??? w? Ë«ôËb«w ÊU??? Ê««œu????«ÆW}z«cG«t??«d?? v?k if Ê«œU????«w?UMK?«s«u*«tö«W?d vk œu«dn?i«ë rke«œu«wa1ë øv v«sjë ÆÆt* l UF no œu«uiu Íc«lu«Ë d?i?h«ë w?p*«ë åd?o??f?«ò q ll? d «U* b?f ÊuQ q 5OUMK«rEF t?aof «b??<«wëd? u?? gf??««u*ë U?d??«øÆÆÆ«U*ËÆÆÆ «U*ËÆÆÆ dn««u*ë å Ub«ò ÍdJ????F«U???N???U???H½«ldð ÊU?½u???O«U????O????dð l? dðu????²«w????o????h?kš v?kž [ v W??M ÍdJ?F«U?Hù«s ÊUu?O«XF? d?«d w UO?d l du«woh?k vk p Ë Ë u UOK Æju*«iO_«WKUI «d? WIH UL ÊUu?O«ÂeF Uù««c wë vk u?b(«ë ådassault Rafaleò U?««d s W?Od? Æ bb UO ÊËb «dzuë dujok «dzuë UUd s.b? I?«U N?uD? Yb???% ÊU?u???O«ÍuM? pc??? Æœd «bi0 UN«u œ«bf œu ËF-16 öui W¹b?¹e¹ W???O????łU½ ÆÆ «d????f«u?oþd?ý s?³?b?o?ý ågž«œò s Âu??????O«V?Žô q?c?????? ezu??????ł wjëb½u?hoë w?oë ËbU½Ë 5Ð ÍËu½ d?????o????????h?ð «U????³????²????š««d?????ł«sDM?ý«Ë Âe????Ž U????O????Š Êu?????IK? Ê«d¹«Êb?¹U?Ð l? nu?????????²?¹ s? Ê«d????????N?D? U????????d?????????O????????««b????????Ž w?m?¾?????????u????????š Ê«d«w ÂuO«uO«VOB WOd?Oô«b*«Uôu«Âe? UO UN?IK s Ê«d Xd ÆåÍËu dohò «U««d UL?EM*«Èb rz«b«ê«d»ëbmë do?h t ÕÒd? ÂöJ««c U??_«WU?Ë U??N??KI ÍœU Vd?? ru?? UMO?O?? w W??OËb«Æ U WOLd«WO«dù«Ác q???? «d???ù sdm?«ë wf??? Ê ÍœU V?d??? U???Ë U?A?«Âb? ÂU?E nf?c Ê U?NQ? s u?dò «U???ô«ÆåwËb«Âö«Ë s_«ë WËuM«WK_««ŸU?L??ô«ö? Àb?? w«d?ù«wu?ukb«êu?ë WËuM««U?ö qu?a«de(«buf* Wd?OC?«WMK Æ wæwæwæw w œ «u?««b_«rb? Ê«d ò Ê ÍœU? Vd??? U????{ Ë uë wzunm«b?n«ooi? ÍËuM«Õö«Ÿe u? buf*«u w quj«ë ÂU?F«Õö?«Ÿe pc?ë W?K_«Ác u?? Æå dr*«ë WIOb«WOËb«W«d*«ÍËuM«Õö?«d??O??H» U?& lo?l?? në Ê vk œb?ë Ác q?* wu?m«5???????«ë wlj?«dud?«u???n? pc???ë Õö«Ÿe U? w vë_«w ËdC«uD)«ò b?f WK_«ÆåÍËuM«WL«åw?K}?z«d?????Ýô«X?????O?MJ?«ò U?ÐU??????????²½«v?«t?????Òłu?????²?«Âe?????²?????F?¹ u¼u?????o?m²?½ åt?????²?????n?????ł«u* ÒÍu????? w?ðu??????????²½«n?u????%ò q?oj?a?????² u?????žb?¹ ÊU?????d?????³?????OË q Í o_«w? ÕuK ô t Ë W??O«e??O*«u? f?u? w?mo UU?««d? Âe?F uu?om Ê Ëb? U v?kë Wu?K ÆÁu WOUO«œUOI«dO Íc«ÁU&ô«u «cë WOU*d åum?o qoz«d?ò»e? foz Ê v W?H?O?B«U? Ë Íu? wu?«nu?% 5b v U?œ b? ÊUd??O Ëb?GO? du Êub s q v WU? YF YO uuom WN«u* ro XOMO wu?hë ru(«åœuj?ok«ò»e s oa«íc«åq?i?? b?uò»e? foz b?oô d?ozuë åumo1ò»e? WL««d???F«vKŽ r?žb«ÿ«u½«v²???ý d??f?ð U??O???dð åw½u???²???ýœd?j«u???l???fe???šò W?Ð U?????? w ÆWKI*«ÂUô«w»eK WOUô«WKL(««œô WOU Wd{ q1 Âu?O bu*«.bi Ê«v«UMI«U«Ë Èu? 5dDK d? ô l?«u«wë UU??ô«lM ôëu?; ÆWu v«quk Xu«s qoki«œub s f«u WdF?«ån UFò WHO XKIË UU??«v tu?«âe?f? uuom Ê r?u(e?(«w ÊuJ?? U?Nz«d?? U? wë wko?z«d?ù«x??omjk W??OU*d ÆjI 5U ö w«u«vk WF«d«WUe åœujok«ò 5 Wb ôub«bu ô t X{Ë Ë «dm'«ÿu?b«d Ë œu?o?i åio ò»e?ë uu?om Ëb?Ë åwk}z«d?ô«ò X?OMJ«q vk Ÿu??«s q«wi Èb«q w Èd«W?OU«WdF v«tu?«s dh ô t«êu?oj?«u?n?d?? w«wœu?b???ô«ë W?O???B«U? ô«d???«æwuonb«w?o?u??o? œu?b? s q?i åwk}z«d?ô«um?i«ò lu? œujok«ë io?««we? 5 ôu?b«b?u ô t«u?nu? lm* d?? Í«vK Íu?DM ô U??L??NMO åw??f??odi«ò Ê«Ëb??Ë Æ UUô«iO«e ÂU? db XIK U?LUHU?O q wë lu? s Y?«w bu? UN?O?u to?u? s ÊË qu Òu???Bð b?????²?*«3ö W??U???F«W???O???F??L???'«Ád?O??B? d¹d??ið w wmod?kh«vf?a?«oš vkž







5 Ë_«ÊuU fol)«w????œu????i«u????o????łú W????I????O? ŁË U d{u wu;«u??bm d?{u??(«um??ë v?ë U?Mu?H? ÂU cm Âö??«U??LMO??«w Ë«e??H?K«W??U?? vk d??c?? ÁbK ÊUJ if«b no buaë åêdu«ò djm?? U??Ne?M w WM WK?zU? ÊU?J Ë«U??NKL??Q Ë«WU?B?F«Ác t?ë w ni b?«b?u ô u?ië WDK?«Ë nd??a«qb??? ô «U* ÆøW??u??L??:«Ác ÎULK ÆqI«Ë œ«b?ô«ë rke«ul«nu tm vkô«ôë nu ôë q«u qzuë UM sj r ÊU ÂU«Ê«ÆÆÆÆXd«qI?*«w UƒUM«nI u «c U UJM««UMK? no Êu U??Ë UMU2 bf v? UMu?uKO bk Æ u??? ôë ÊUM q?? b?k w go??f ÊQ? q??ië Æd?N?I«Ë u?d«ë œ«b???ô«ë rke?«ë œu??hu wk b??1 r ««c ÊuK??I rm no?? UMuQ?? u? w bk go?f ÊQ? «umë «um b?f rn?o«d?ô«âb?ë U?I??H?B«dd9Ë 5œu*««u??«W?d? q ÆWuJ qoja vk bi«5ki????*«s W?uJ? qoja Âb?? d??? u U?L?? W??U?????A«Ë W«eM?«Ë d????)«íë së 5zu???HJ«ôR»«e????ô«U???????? «U?*Ë øê«eù«ë WE?I????O«Ë ø5oe do «uu uë v Uô««uD?F Êb w?k«wm? U??? u?óóëò if????«vo???? W?OU?OM«Ë W?Oe?(«q?J«Ê«ôR U? b?ë ÆåW?I?«ÎUIKD rf? ÎUIKD qb ô«v W?I«wDF? w«um«êô ø«u* Æ «u«uo?uë Wu?J(«qOJA ö UNuUO s rë WuJ(«Êu«dO s r uë v?? rnu??l??ë «u«r «Ë U???? Ê«sJ1 e?f0 rno?l?ë «u«u? s Æ5KI?? «uu? fozd«wëœë fozd«w?u U?L WOU?OM«qJ«s ÆjI q ørn? u??im «U?? ÆÂœU??I«q?O??'«v«œu??FË applejf r w«ëô«sda u UMIK«UM«uIM øif«èb VUJ ooi ô«wo Í«w qi?*«w UœôË«q s ÕdD u? «R w l?{uu Ëb«ÂU???L???«Ë q«u???«qzu???ë q Âö«w r«d s ÂuK qn ÆWO ô p lë ÊUM t?ë w u?u?«ë U?H?ô«Âb? vk? åêd??u«ò øwd rke«vk u«xu që ørue«c??????????(«ë t???????????ò³?m?²?k? s???????????š œu??????o???????ž_«w?žu??????³???????ý ö??????š s? bl? U?Lô«nd?B W?uJ w W?B«d Ë œd? v UOU? UHù«UJF«ÊUò åduò vk tu? d qo doqë UuH?«ŸuL s WM W U«UU?ù«b ÂU Ëd b?f ÂuO«U? 5u? Ë c«u?u?»u??«b v U?ù«l ŸUH ùu U?N??Ë sbb?a«c(«ë t?m«umok? tokë ld?«ag b?c? ÆåœUO_«wu ö Æ«e«Ë_Wd_bOF«UUN rë ø ÕU????IK«U?½c???I?MÔO????Ý q ¼ i? O? Ð_«d? io_««d? åwuj(«ëd?o vha?? db œd? b??f??? ih???«ëô«f d??u? vk «bd???g WK?K d Ë_ s q v wk;«wouô«uë uj«uu Î UM??«Ë UO?I?O?I UM?% q1 «c ÊU? «U? ÆlOU? cm ô p lë ÆW?œUI«ÂU_«w U?u?H«ZzU vk b?l?f v U???ô«s?% V? ÊU d?o?g?««c Ê U?œô«sJ1 no??h??? if??«w?ud? p v«n{«æw??ö?«d??o«b WOUL?ô«bz«uH«dNE ÆWKDF«d ö? Wö«««d doj db XË w œuo?ô«ö UAM«œUe WœUBô«Ë b??u???«âb?? V?? UË uj«ôu?? w œue«u??n s U«d?O ZzUM«qU& v? UU UM«qO1 ÆwUL?ô«ÆårNUF_ bof«sjë «uu?? s?c«umo???hu?? s 5M?«vK d??n? f«ò U??{ ZzU? X Ë ÈËb?F««d? d?n? c?m UË uju «u??o?«êuj b? U?OUDd? w ÆÈd? d? WO?U? UË uj«h? X«Æ ôu(«w do_«œue««ë bb WOËdO Wö ub?h«s be*«um ÊuJOË VF Ëd?O t«uë uj«æåwbi«ác w d? Uu?H«W?OU b?f w U?Hô«qò r?ë «øw?u W?u? u? ËR? d?o? qja t?? q ø» U? U?U? ÂU?? sj r øõu?ik«u?c?imo? qn?? p qb? U?N????Ë ÊUM w XFM UM?KU?A? s d?o?j?«sj «b?o? œu?am*«do?og?u ÂU wq Ê qq Uu?œ Æ U?N?ô«ÆåqCô«u œu???o????ž_uð QM?¼ u???bm X?OuÐËd????²*«5¾MN?*«U?³??I?²??Ý«Âb??Ž sž c?²??ž«ë f u? ô«âëdk? U????N????F?«uË UJ? W????O????d?«w«Q?M wkf«ò özu bo?:«œuo_u ubm uo?kou XOuËd*«U?öË W??N d? Ë Uö? ]q WKI*«WM? _«qf Ê db?i«æåíœu*«ë wëd«do)«qj du Ud«Ë do)u d«ë œö?o?*«íb?o?? ôu?h???«ò Ê u?b?m XOuËd??*«sK Ë «c db?i? do?j«uoko?u fbi«b?o WM«Ë w «e?ù«l W?O? u??ok«u?b?)«ë «u?kb«vk ÂU?F«UDK«q s c*«wozuu«wob«««dù«fzumj«æåb*«uë u? ËdO wah s bk WO?MJ«Ë WOLd«Æ5MN*«UI«Âb s c«ë W??????O??½U?M?³? W???????ÝU??????O??????Ý ÆÆÆÆf????????????K????????????Ыd????????????Þ»«u???????????½ r????????????¼ s????????????¹«øøøîu??o???ýu??o???ý rn??²?m¹b?? go???l??n?ð w «u??l? ¼U??Ý n?o??뻫u?m?«ôr? v?«d?e? d?*«v?i?«u????????? ««Ë Í «Ë wuo UI bi s «umjl r rn«kö tu WOUL«ÊU? fjfu? rn?mb? ÊËR?A Wb? W??A?UM* b?«ë rnm 5?M«Ê«W?U? r?nmo bzu??«w U?U???Iô«sœU U?N ÊuKLFË WuJ(«W?Uz VBM vk rnmo `H U?NK WœuF«vK s«d rbu?ææáu&«w q U?Od u? t&«d?ü«ë U? WKd w u?uu t r«b?«ë v«b«s?c???(«ubm? b??? t?k U???N U????G ÆÆWOK;«tF UA* W??U??«W??Uzd«VB?M* 5??UD«Ê«ôR d?jm ô U?Lz«œ rn«ud sj rn?mb? w U?C?O ÌœU«rN fo UD XOË WM ÊuJ Ê«V UN«rô«Ë WË b wk«dd«wuom«âu?ô««c ÊU pcë Èb Vc UD?«WOU W?N së W?N? s UË uj«jgc ÊU? ôëb«w?l? b?f WO??F? n U?B d?o?u? UË uj«æfuo«ë dcô«xln«w«wdh*«w WK?I*«WKOKI«ÂUô«w rn??o Ê«ôR najë 5 Ê«b?F?»«uM«UM u? u»d?c? t?u?«un?k«ë rnmb? u wu?om«rn?«ë «œ«s re? fk«d W??O?F?d? ŸU??{«qU? Ëœ s re???ë q qoj?a w W u???? W???ô XU?? b??f W??O?U??O??«gU vk?ë W?A??L?N?? WMb?? Âu??O«XU U??uJ(«U?ƒ X?«WMb?LÆÆ W?OUMK«W?O?U?O?«UO?(«U?N ll ô W?OA?U WMb? œd? ÂuO«w U?uJ ÆÆÆÍ ôë u b?¹b???????????l????????????²?ð X???Ë åu???½ë u????????????ò d???????????o?ð«b??ð W?M??????? w?šu??????????o???????????«ÿu??d??i???«w?? q?l???????????f???«u??????????žu??????????ý w qlf«u?u bo?oi nu Ê vk WOU?FO?ô«bI«b? ql??f«õu??o t??ok Íc«Ÿu??_«w? ŸUDI««c ÆWU W?œU W?O?ö?«WKL? roem Ëd?{ Âö?ù««Ë ««d???ù«ë d??o«b???«5?m«u*«â«e???«ëd??{ `?{u Âb U? w WO UJ«UF?«Ë UË u? ËdOH W?OzUu«ÆUN boi«wmk?«ÿ«b wzuu«b??d?«z?ud W???B««Ë ÆUË u WO 5u*«UL WOu ub W??N?' U??N?I??O?D? le*«wd)«d?? W???B««Ë ÍuM*«Ëd?O??HK ÕU?IK«Â«b????«Ë l u se?? Âö??«W?OzU?u?«««d?ù«Ë d?o«b?«w??fu?? WM' vk Áœ«d??O??«ÆWMK«w UNOK2 q s UË u ËdOH WUO«UbK«Ë WOK«b«WB«««Ë chm*«wn'«æåâöù«ë qlf«u«ë œubô«dlô«ÿuœ fk«d w b«ë «R `z«da«vk«tok ll W??O??K«dD«W??O???F??A«j X% W? «d«wu? «d? s W??F??*«Ë d?i?h«ÿu??{ëô«ë U????ô«Íœd ÆWœUBô«Ë WOAOF*«ÕU(U ÕËdD*««R«fK«d»«u r s«u «U*Ë øw?mb*««œu???o???ë qf???h?«s Êu????zU??? r ÊËR «œ«w wu?o««b rnu«cm rnmb w r? Ëœ W???U???A? s Ud????? vk? d??oq???«u?? Ëb U???Ë À«b??ô«ÆÆWOuJ(«öOJA«w fk?«d»«u vk W??O???F??A«W??L??IM«vH?? ô»«u Ê«U???Ëô«Ác l?l??& œu?jë W???U?? U???Ëô«q d rn?o?u l quh?«ë une««ëœu?«rn?mb WËü«w U??u?AJ U?»U?O?G««c? Ê«Ë «um l «w UË u? WzU? Ê«uM«ôR W?? r do?ô«w?f?a««d?(«êu? XË w r?n??d? åxkd?ò w«u?lo? ô WzU?'«q U? cm rni?ö뻫um«du? ö??l??? s vk sd?ue*«s? U??u??L????? «b??«cM UHJô«v«ôRN lœ U2»«uM«U?M duë s rn?u???«ë W?O??F??A««U?IK«s WM?«v«u? ÆÆÆrb«u l q«u«œb V? fk«d»«um WKJA*«q UM X?O sj w Ê«rœU?I?«s «ud«s?c«5ok;«5dum«s W???C??NM? WKO???H?? WK?zU «Ëd ÊuJ?K1 U«u f?k«d 5Q vk bi«rnbë q U?N«d; UNU s fk«d 5OF?U'«5d?*«W?U»U?A«U* ql? d w WUD?«W?U??? oo?c Íc«d??ô«d?? r?ë rnm ÆÆfK«d if? Í V???? U????L?z«œË»«uM?«ôR Ê«d????O???? UM?«VU?D s? U????d?D«Ê ô«êëd?b 5?DU?M«s ôb rn«u«b?m u??«ë ô ô«qzu?ë ÊuKC?HË dn«w?u s b(«ë 5OFU'««b? s œuhô«ææöo UNO«ŸUD«s*»«uM«iF Ê««u??{u?O ÊuD?UM«ôR lu?ë wd? u?? lkd«ë WU??OM«wd? b?ëô«rn???u V????¹u?D?ð Èu?????????????Žœ W?Ðu????????????????????????Ž n??k? l????òë w?ž«d??????«u???????ë v?? «t?u???????ý ô Ϋb????????O???????N9 w?n?? ¹Ëb?? «ÊU????????H??D??Ý«nK*«vK lou«ö w UuBË UHK*«w Ÿ«dö 5bI«lL fozd U?H???ô«s wë t?a?o??f Íc«w?O??*«l{u«q UbM wu«âuo«w»«u'«êuë ÆdOJ«ÊUM Wu0 U? U??$S wb?ëë b?ô««b?? w UMœ UJ«XO??I?«ÆåUU«s tk dd? Á U???A U??? U?Mœ UJ?«wË U*«d?dD?«lË ddd«w???r? U?C?? u?c? w wd?j w w«d«èu??œ Wu???Q U??)«oK*«nK?*«wNËb«ÊU??HD«U??ô«WKd0 d??f Íc?«wU??«t??L??? w Vu?D«ÆUË w 5bI«lL v tu «v «bon9 nk*«ò Ê Íe?? fu»_«5b??i«èëu?œ VU? b? Ë nk*««cë Âd? UO? X Ë b?o«u?h? Wu? ËUM q vk UË w 5OUBô«Uô«W?OFL v uo ÆåUËUu wnëb«ddd«tk«umn Ê s që UOuU X«ËË XI?I w«wmk«ò w«d«uoë tk VF?A?«Ád???F Íc«ddD«W?«b?? U?Nù wkb ÆåUb wë Èu?b«t??O XKË U? vk»d«ò dd?d«djë Ê vië U?dJ W?OMJ«tMK U?bF do?_«wkd*«w Ê öb«ë W?«bI«U qdu? WOMJ?«rJ UM br ÆåWuô«qI w fod? UU«l do_«tzu?i w t w«d«naë ÂdJ*«Ë wnëb«êu?hd«d?dd«s t?f? rkj ÊUJOU?H«pM W?LK vk u?f t?«b?i XKò U?Ë pu(«u?o«w??fu??? WM?' b?i?? ««d????ù«ë d????o?«b????«uë u ËdO?H WOzUu«U«d???«w U???U??L?????«fOz W??Uzd d??o??j«âu?????????f?«5?_«wm??k?«ÿu??bk? vk_«fk???lk œu????l??????? s?d««u?k«l«ë ro??o??i -Ë d?l??_«q w wzuu?«u?a?ô«íœu?????b???????????ô«l«u?«æwu(«u ŸU?L?ô«s bë U???I??Ë t?«yo??ò w?q W???O???L?KF«U????ODF???L?K W U??I*«ÊS?? d??«u??*«ÿulô«ö lu????*«wzu?u«l«u?k s wu??«êuu?? ö?? w W????M? UU??ùU œu f?jf ÂU?? ÊuJ s ŸU??H ö W??F?u??*«W???M«Ác Ê Ë W??*«lC?? w«ë U??UDI?K rem*«`??h«œu??«v?? w œuf q ql?fu Ë WO?MF*«UDK«WUd W?O?UL??«U?UM s? œbf?? œu?b v«u?n?k We?FË U?N??OU?A«Ë u?o?«w W??U? ö?h?ë wu tokë j«u?{ Í Ë W«d?LK lc ô w«ë» WMK«v?? wu??o??«ÿudi?«w ql??f«u??u?? bb9 «d?i«ëb a U s Ë_«Ÿu??_«w UU?? WU?«««d?ù«o«d*«Ë U?R*«q «e?«vK bb?a?«l «c w W??L??L?F*«U?Ë u? Ëd??O??H W?O?zU?u«d??O«b??«Ë UL?O ô UNU?«q s lu? bnf Vu0 u?b)«ho?b? Âb??Ë rud*u? wö*«ë UU??(«qL? W?N?' s W?*«w W?M b?oi?«ë hdk W?d?A W?U? UU«bN W dg«s w ULK œu?n? 5N?UM«ö?H? s WKH?? w vc «s s vk d?ëë t???h Ê«œ W?L?N s t Wzd?? u?bk«æqobu Uô«UM tln«r«u«rœu?i??«s u œb?'«5o?muu UMU?B? ô rn b??r? U?(«l?«Ë U??LMO ÊuM?R?? U?I?? r?nq ÆÁuIU rnuëq r t«ë ou t«5 ÊËeO1 w{u?i«s tk«vd? u s UM«w fo u w va? ôë ru(«tho ôë rue?«tu Íc«Ærzô Wu bfu rj(«ë o(«nk «Ëe?«Ë wö??«êud?? s 5?H??«e«v«ÆÁu?I?? ô«tfmb ô Âö?«ÆÂö«ÂUË Ë lo?d«êëdb?'«ôë«r?n?u?h w Uu??ô«r Áu?I?????Ë nk Êuö«rN?uH w ÊuËeN*«U Æ «e? UO(U Æ ui«âö ô«rnu«fok WFK<«rNO«d «b??????????????³??????????????f?ð «d??????j????ž dj öi Êu W?uJ w ŸU?b«d Ë «u«fk? foz W?zU «U?AO? œul?f«w un?l'«foz dj WM U?L_«nd?B WM«d«ŸU?{Ë_«XËU?M o Wu? U?N?F? Èd? Íc«Êu? Æ5M«u*«rN w«lo{«u*«w'uf që Íc«w dh«wk»«um«fk foz VzU d?j XI UL Æ «ud«d Ë WUF«ŸU{Ë_«UNF d U???????LM?«d???O????H???Ý l? Y Ð œu????ž W??ÒOðu¼ô lo??{«u??ë wýu??o??«l{u«íëulm«doh«l UFL œu Ê«dD*«f u ô«âëdk U?NF«u?Ë ËdO XOuËd? q?i?«bf U Íc«Íd? tom ULM«d?OH f«dn q? Áœu UO«Áœu? U?O«XO?uËd?*«œU?O? U?IK Âu?O«X?d?Aò Ue«oKF? U? U?NMË W?Ouö«U?NM lo?{«u*«s bb?f«w UM?U? dj U ÆÊUM U?O? d?a*«umikë ÊUM w w?uo?«l{uu ÆåUMFL Íc«VKI«s lum«yb(«ë w tui«vk tœuo Õ«d???²???«U???Òb??? Íu???Ýu*«Ë œu???l???š U?????????ô«U????H????O?????²????Ý«Êu?½U???? d?okuð WÒU?)«WÒ¹uÐd?²«U?ÝR*«w œu?l?»un«êu?zum«åw?ëu?i?lk U?u«ò WK? «uc? Âb? WKJ?«rU «dj ö???f? Êu?U? Õ«d???«Íu?u?*«rO«d«Ë W?U)«W?ud«U??R*«w U?ô«U?H?O?u?uò ÆåWOUMK«dOKU UMbIò»«uM«fK w wu d?9r ö œul UË Õ«d??U Íu?u*«rO«d«Ë U«åW?ËU?I?LK? U?u«ò WK? ru WU)«bUF*«Ë UFU'«w U?ô«UHOuË ÊuU œu*«w t?ok u?bm*«wuu?i«wl?d«rô«u b?n?f*«wu?)«wolokf?«ur*«wo?l ÊuU s W?OU«W?OMu«WK?L?FU ÊUM w WKU?F?«W?U?)«bU?F*«Ë b?n?f*«w?zô «e??«VuË U???ô«l U?N?O?K deë W?OU?MK«ÊuUI««c?Ë [ w«b«âufk bl?f*«u?ô«u?nok u?bm W?OuU? WO?HK t Ëô««eJd? vk wm U???u*«ÊuU?? nok??«ë b??im«êuu?? s π œu*«w Uu?I?F«ÊuU? s Ë πë π œ«u*«u?c«ë œu?i?f«ë ÆåWOLd«WOMu«WKLFU UHOô«bR WU? qj u ÊuUI««c s ÁUœ «U? Ê«ò Íuu?*«UË w «uu?j w 5O?UMK?öDKË u???ô«u??oëô Õö??? UD«ÆWOULô«WœUBô«WOAOF*«W ô«të w uu«èu Àb% UFU'«iF Ê«nOË wud«ôëbu q U UM bi V?»öD«ôR U?I?«w «d?l?ô«vk bi«âb? s Æå «uô«ác qu% UB*«iF i ÊužU²³J«nK0 d¼u{ WKł Uł «dl? u qd WUùU Ëd?O w Ë_«oOI?«w{U? Q Í b U?L??'«ÂU? db?? W?K Í U?'«Ë_«Êu?U? v«ÿubu XK p Ë ÊuUJ«d?O s dh«l nk w du{ ÆÍ u)«ã u wu;«wuui«tkoë UN ÂbI w«wokja«



7 Ëô«ÊuU fol)«w??????ozu?m? «U??????ö??????F?«ÊU?????????????????³?¹ b¹«s?ðë w???????o??????«u???????????????????????o??ðd???????????????????????ž ÊU??????????????L?????????????Ž ÊU??D?K??? U?????????????³??????????????Ž s? W?U??????????????Ý ÆÈbM*«Ëœ 5 W«dA«Ë wl?d«tu?? vk bd?g w b«s b?l? ao?a«u?ë w w?o?«õu???h«b?? fozd«w U?IK? b?f?ò d?u? ÊËUF?«ôU dudë Wu_«UM?Uö eef UM? ÆÆ dui«w?oëb«ë W?OL?OKù«UU?C?I«w ËU?A?«Ë oom?«ë UMbK 5 ÆåU «di«ë WIDM*«s rn w«íd?b*«f?ozd«q?i???«f w?o??«õu??h«b?? bzu?i«vzu w?u b?n? wë aoa«wk*««uik vk_«íc«ë ÊUON b«s b?l ËUM d?b? v Ue Âu?I s?bk??«5 U???????ö???????F?«Æ5IOIA«o«u?«vK wo?«b Ë WK«u vk w«uù«ídb*««bb?n?k d?a*«íb?b?«q s W?IDM*««dI?«Ë s_ b???n W??O??? U?? ö???b bd ô «d_ «bm W?b) ÆWIDM*uFË Ëb do)««u??m?????«ê v??? ÁÒu??Ë u?ë W?OKU?? X? d?o?_«xbn?«w«du?<«wn«u? w WO«U?ù«WdB*«U?öF«ÆUNËœ «bië UNuF `UBË WIDM*«s d? U Èb?M* «U?ù«ÂUL?CU Íd?B*«fOzd«V Ë s «d?f? 5R*«U?C_«Ëb?«VU V«d?L ju?*«u?a w «U?ù«U?N ru?? w«w?u?c*«w?lo?i«w?o?l ÊËU?F??«ee??FË W?O???O«d???ô«`U?B?*«W?b?) Èb??M*«œ«U?N?Ý d¹ ÊU? w²«y?³«w?lem W?O½«e?O? w W?³?MÐ œu¹ w9u?š Y?«W?LEM? œu?n?ò Ê w9u? b?ò t??h Xu«w W?b?(«W?OU?b«ÀU?_«U?? w d?l??? Ÿ«bù«Ë Æåd Wb»U??????A«5ö??? p?k9 w?«wëb«ò w?9u?? l?uë ÆåUdNI Ê u Í ÊUJS fo œunaö sbf*«s? d????????????????????????? q?i????????????²????????????f??¹ ö????????????²????????????šô«åu????½ë u??????????????????????????????????????ò W????¹«b????Ð c????m???? w????m????o???d????????k???? œ«ul? Èd_«ÂU w W? ö«wozuu«««dù«d?ou w w œb'«5ki?f*«s «daf«u«ë ro?if«ë noem«æwoœü«uo(«ëd vœ UNO du ô nou e«d W?O? WM' œu?ë Ëd?C t??ud d?o?_«íœu œb?ë W??B«W?LEM U?œË ÎU?O?? Èd?_«vK d?a bu?? ÆÈdú ÕUIK«dOu WO*UF«åW?????d?????L?????A?????O?????³?«ò 5Ð U?????N?????ł«u????? åv?f??????????a?«w?¹u???????????l??????????š «b??????????šëòë ÆŸu{u*«w qb«v b*«êq «d?f«êu???œd? w WKU?F?«åË«œË ò UM œu? Ë w ö?o? nk 5Mô«vK b?_«wko qb Íc«U??ô«ÆåWdLAO«ò «u uh w åíœdj«w?«d?i1b«œu??%ô«ò»e? b?? qu??i*«w «u «bn«s U œë Ë f Á b ÊUO w U u»eò WFU«åöd?J«ò «u s WuL åwd?lao«ò w dzu?ò s d?h U2 Wb? WMb s»d?iu å UL?F«ÆÀœUK t«œ Ub 5dD«w UU Ë Õ«Ë _«ÂuKE åw??o«d?i?1b«u u? «u??ò bzu? dj?m?«u??l? d?um «bn?«b?a åd?uò w tu? vk Ëb? b? l{ë v UO?«œ åwd?la?o?«ò q s å U?LFe?ò Æœ«d_«5 Uö wmu«fk:«ò «UI? «bn?«s åbò bzu? cë U?H?O?C? U u w? Èd W?O?U?O?»«e? Í Ë åíœdj«æåêuuik UIË UNUN ÍœR WOK«b«s_««uò «bò Ê w9u? do b?olf«w«dù«ÿu?b«d Ë bò Ác Ê Î«d???F åâu? bf ÎU?u œ«œe W?O?Ë U?B«œö?«Æå «b_«êuo w Wuò X «bi«w????m œu ò U?M Ê v `d??b w? w9u?? XHË wu???b«ÿ«bù«ë Y???«W??L?EM W??O?«e??O* W?zU*U WO?Ub«W?UMB«w ruf«u?n d ÊU? w«ë «uu Æå œ«íd s bona«œ«íd ruf?«œuna«wœu v w9u? U UL ÀœU? b??f b?ò W??O?ö?ô«u??«bzU? W??U?L?ò Îö?zU? Ê 5ËR??*«lO?L? vk? œ«íd?? ru??f«œu?n?a???«wfu ULNË ª5LN 5?u{u rnul Ëb w «ufc WFU?*«wU«Ë sdü«ë 5KU?H«WUF?Ë W1d'«Ác Æå bf_«lol w bona«œun' WOMI«Ë WOLKF«vF? ÊU Ëb?F«ò Ê w«dù«ÿub«d Ë `{Ë pc? Ê«d ÂbI WdË WO?LKF«Wd(«WKdF ÀœU(««Ë s ËbF«œ b?iò ÎUH?OC åw?b(«u?ouumj«u? w W?O?LK?F«b?F?_«w W??ô «e??m UMI?I? UM?Q Ϋb?O? tud vf bi? «c Ê«dù «bô«xii YO? Wb(«sQ? U???*«Ë VF??A?K Wu?MF*«ÕËd«U???F???{ù Ác ÆåÊ«d «b«ë f d??o??_«íœu sk ö????????????????ô«ud?k? Ê s d?? XKI??«wKOz«d?ù«c?M?? Øw?M?O?D???K? UË u ËdO? UA«W«b «d???n??? w b?????????ô*«æw{u*«w d????o???_«íœu l?uë Òu? ö??ô«ê t? dd?i o nmë l?l? «œ_ Uu«qO? b«e r Ë Èd?_«ô rn??u?h? 5 U?U?ù«wU??«s?d??A w U??L??O?? w d???l?????«t ô w?{u*«w?o?u?o«u?i???ô«u?okl? ÆWNML*«vK Ê d?o_«íœu d? Ë œb? që YO?? w{u*«ê«de? w X?U? ôu?i??«w??? W«d XKÔ ÊUO cmë t v ÎUô π v UIô«ôU ÆÈd_«uH 5 bô*«uë u ËdOH WU w«ozu??i?(«s W?KL? d??f???«d?o?_«íœu? ÊU?Ë w Èd_«l«Ë bof vk WO{U*«uNA««b vk Ub WKU?L*«UNM U?u«UA?«l wkoz«d?ù«ö?ô«êu? ÊU??²?Ýœd?? œëb??š bmž U?¹ u???????ýë «d???????f?«åwdlao«ò «u XLN«ÊU??œd r?ok w WœdJ«WU???L?? «b??ëò «d???f«w?oër*«wœdj«åvf?a«w U??N«u??? W??L??U??N?? s l œëb(«bm WF«Ë WIDM ÆU u «Ë q?o???????ë q?l???????ë rok WuJ w W?dLA?O«Xd? «df«êu?œd? wh?? d9r? UM 5e qi U?? V?? f Áb?I?? åubo? wojo?ò lu tm «b????ëò s? u???? q?l???? rokù«q?«œ v qk??«s W??OËR??*«åVF?A?«WU?L?? ö?o??? W?I?DM w W?d??L?A?O??««u?I WDI? W?L?U??N?Ë ÆWœËb(e?ò v 5L??M 5K?? W?OU?L ÊQ qo??u«õd?ë œëb? d? q?k?««uëu w?d«åwu??œdj«u?l?f«s rn?fm XËU? åw?dl?a?o?«ò «u s?j ÍœdJ«rOKù«5FU «d??bm u?? s W??HR?? u? Ê U??H??O?C?? p l«u??? p b???f XL???U åvf???a«wu???l?? «b???ëò Èœ U WDu*«Ë W?KOI«WK_U öo? w WdL?AO«Æ5U'«5 `K U«Ÿôb«v UH?OC 5?U um d?l«u?ô«ê ËR?*«d Ë Æå5zU «ËœUË «Ëdb«ò 5LUN*«dUM Ê U u? «u?ò v W?NK?«bb «œu?i?«5e t?ëë WœdJ«åVF?A«WUL? «bëò wl?m w«åwo«d?i1b«u??l??fe??ò d??«ë_ Ÿu?C??)U U?U U??L?N???? U??N??O Uôu«œU??O??I wëb«nu????«vuë åwu????œdj«w?oëb«w?o?d?a«««d?i bm?*«wu?o?«qk r«b«ë ooi? t?ƒ v UôË XUò wu?lf«nu*«ê «b?r ÆWIDM*«w rz«b«ë œuf«âö«wu?? f U?? œu??l?? w?modkh«f?ozd«q d? 5 od s U s r?o ÊU?L? ÊUDK v W?OD Æ»ud«qd «uk«å`ò Wd( Wed*«WMK««u«fO?z VzU b???o??f?? U s? b??f?? r?kë U?)«qL*«Ë wu?lf«wëb«êëu?f«ë U?öF«ÊËR?A Æ»ud«l tfl UI bf WUd«Ác ÊUL ÊUDK q??ë sbk«5? W?OzU?M«U?ö??F«ÊU??U??'«YË Æ ôu:«nk w UduDË UNLœ fozd«ë W?OMOD?KH«œU?O?I«db?Iò v»u?d«u? Ë U s r?o ÊU?DK«Ë WMDK«n?«u* U?? œu?l?? rn?of w? tœuo?ë wmodkh«vfa«vu? v rn?uëë UNL?UË WKI*«WOMODKH«WËb«WU? Ë rnui qom t?b?i Íc?«rb«UJ q vk U??OM? åw?o?d??a«b?i«æwmdk«xu??«wmdk«n?u? vk b??o?f? œb?? t?u?? s wmod?kh«vf?a«u?i?ë W?O?MODKH«W?O?C??IK br*«ë å5?h?u?????????<«ò s? W?????????Žu?????????L?????????????????? U?????????I?????????²?????????Ž«w?³?????????F?????????A?«åb?????????A?????????(«ò? «d?????????i????????? ö?????????ž«ë UNu? «ËbF ô U?N Ë UdO Ë W?OzUM Ë WO?UO»U?_ ÆåWOUC«UOKL ÊQ wf?a«ba?(«w bb sk? w{u*«b_«âuë b??u? b??a?(«w ou??«íœu??o?i«xk?i???«w?om u?? Æœ«bG WLUF«q«œ Ídz«e'«b???A???(«W??????O XM?K f «d?f«w w?f?a«âu_«ö???? X?U???? U????N s œb?? ö??s? W??O??{U*«j«u?CK W??HU?<««d?I*«W?L?U?F«w U?L?OKF?«Ë Æœ«bG wh? ÊUO w? d Ë w?««d?????i?*«œb????? mk?ò X b???a??(«s? U??N???IK œ«dj«o?um w «d???i?? -Ë œ«b???g???? W œu???'«ë 5HU??<«s œb? U??I???«Æå5«uI«Ë WLEú «dù««c?ò Ê XU{ Ë wfa«ba?(«œuo UNOu sl{ wqë ÎU?OMOË df ÆåÂUEM«nU s q WUË WFU v ub w«w t?ë«b r? U* W??????? ô t«xu?«wëò XF?UË s wu?l??ô«q«u?«l?«u?ë W?O?ö?ô««uMI«iF U? W?OKL??F«Ê Ë œ«d? q?i? v«u? W?I??HK U??«W??¹b???¹e??¹ W???????????????????????O????????????????????????łU??½ «d????????????????????????f??«u???????????o?þd???????????ý s????????????³???????????b???????????ôo???????????ý åg??ž«œò s?? 5beù«b?{ WJ?d*«rz«d'«ŸËd?A*«d??FË å Ubeù«wJ?d?? ëœ Âb?? vk? hmë åw??o???u??l?? œu ò r?z«d?? Æå U Ë ÂU uhò Í w åd_«ë UDô«ò ÊU*d«w t?ok WI«u?*«X9 «ÊuUI«ŸËdA? ÊuJOË UM W??Jd*«rz«d?K qu?? q? U?A w W?L??N? udò wuf?u dc?*«uf?l?lk `L? Ê sj1 Íc«Ë Ÿ«eM«ÆåqOQ«œU Ë Wœd Âö? qzuë œu s? Wb? U?????????? Ê roem W?C??? s U?O?UM«U??M U??C?? w åg«œò v slcmo «d?f«ula ÆWO«dF«WdA««u Ê Âö?ù«qzUË d? Ë pk w? Ubeù«5?O??Fò UHö? ΫcOHM wq? WdA«W???uJ t???o XKu? Íc««d???F?«ÊU??????œd??? ro?k WO«d?F«WœU%ô«WuJ(«Ë UC?I«w ŸU{Ë_«lO?D s s«u? ÂbI YO? w 5O??F U??K?D U??M Wd????A««u??? u????h??? ÆårNM 5OF di*«së UM w WbK WO«dF«5O?F v d?oa U?M w W «œ W?OzU?B ò Ê XU?{ Ë U?OUM«s sn?o?uë «u?i«pk sl?{ Wbe U? Æåg«œ WC s s nd????ë W?HD???? ô Wö u?? d?o??b? «U??Ë ÆÎôuN ÂU «uhd«sc«5beù«u?o?um«êuu?ò ld?a? w«d?f«u?m«fk? ql?fë U????????O????????d?ð v?k?ž W????????O????????d?????????O????????_«U?Ðu????????I????????F?«U?????N?????²?????N?????ł«u?* W?????OK?š«œ W?????N?????³?????łË ÆÆ id?¹ åuðu?m«ò WO?Ozd«W?L)«e?_«s œb d?a? ÊUO wë Ê V b????*«u?ôu«l U??ö??F«Ê vk ÊU?*d??«w V? W{Ëd?H*«Uu?IF?«Ê Ë œu?*«â«d?ô«v bm? ôò W?O?Ëd«Íu?'«ŸU?b«W?uEM œö?««d? ÆånU«ÕË l val «c s Ëb??F«v b???*«uôu«u??bò ÊU?O??«lUË w l«d? sò U?O?d Ê U{ Ë Æå u?h«vk ro??'«qd)«æå «bbn«ë UuIF«WN«u Wd?(«Ë ru(«wo?lm«ë W«bFe s q ÊU?O«lËË ÆÍ unl'«vfa«ë do)«ë WOuI«W«bFe?( ÊUUM UL?NQ VFA«Ë do)«ue? dfë ÆÊUËœ VO V fozd«tle Íc«WOLM«Ë œ«d?ú br*«w«d?i1bu?fae? ÊU?O?«lu rë ÆÊU*d«w q2 UF»e d wu uë s d?mu?? fm uum«nk( ÂU?F«5_«d?? Á Ëb V t özu UOd vk UuI b*«uôu«dh th ÆWO{d WIdD ö)«wu s å ò a «u? W?uE?M U?O?d «d? Ê d???«ë ÆÍœUO «d UOË XG?K U???N d???i XU??? v???k?? U???œd?? s???d??m???«ë Xb??N???«w«U?u?I??F«U???UMB?«duD? W??????O 5 wë ÆW?O?d?«WO?U?b«wU???O???«b??N???A*«d???N b????{ œu b????ë wk?«b«ul? nk vm Uu?IF««bR U?Hu? uu wk_«æuod W??O? U??)««Ë XU??Ë œuu??? d u«ê W???O??d???«w? Y? u?kë g?ëu??????? Ád????OE l? wh?u U????B««d? u?o?u pu? wd?o?_«ÿuœ WuEM UNz«d V U?Od vk UuI d sdm«ë «d vk Uœ ukë gëu? qiò «u«xuëæwo?ë Íu Æå b*«uôu«d? Xb?N?«d?I vk Uu?I X{d? sdm«ë XU?Ë qo?ul? UN?Oz Ë W?Od?«WO?Ub«U?UMB«duD W?O Æ5Hu Ë doœ Vu0 X{d UuI?F«Ê WOdO?_«W«e)««Ë XUË b?fë ÆU?d?O? Âu?B? W??UJ Êu?U? uë åu?u? ÊuU?ò u WOd«dOK«WLO XFH «WOdO_«UuIF«s Êöù«Æ vk UuIF«Ê uou pu? wdo_«wo U)«d Ë UË WuEM U?Nz«d V wq W?Od«WO?Ub«UUMB«W?O Æa «ubk œuc*«s-400 å ò ho«d? lol de s?lc Uu?IF«Ê u?o?u U{ Ë d?oq?«vk «œu?o?ë u_«b?o?l?&ë WO?d?O_«d?bB?«Æsd 5ËRË doœ qoul WON«fOzd w UNu s? œu bë wd«êu*d«dn? tu së WUL? w œœd s œö?«ê UË ÆW?OdO?_«UuIF?K t«œ Æ «bbn«wn«u w UNH

8 U??????Ðu???K?? w??e????m?? h???????????????????????? Ë åu??½ë u?????????????????????ò b???????????ž W????????????O?ÐË Ë Ëœ w? œu????????????o???????????i?k? b?¹b????????????a?ðë XO?B XË w W?O{U*«sd?AF«Ë l _«U?U«uË b??*«uë u? Ëd?O?H bb WU? Ë U?H XK? w«wo?u?o«wo?u?oi«wko?b?( UI Èu?? ÆWO{U*«WFL'«f UDK«dH XË w bb?'«âu _«Ác wqë «cë ÆwU«ÊuU v? åwou_«doò d?u*«ö W?u*«cM d?u?*«to? okg r bk? w Wb? U Êö?ô«ÆlOd«w Uu«s vë_«özu th s YOM? ÊUHO U«œU?%«fOz d bë ÆåÂU UH v ÂUF«w d r u uò jë d??u??*«v ÊUJ?«Ÿ U?? 5d W??L??U??F«w Æ öù«q œöo*«bo UdA0 ÂUOIK WMb*«œUMH«Ë rud*«ë UU?(«dDC? YO? U?OUDd v Ë b cm W??U?«d?LK Âu?O«ö?ù«v ÊbM? W?L?U?F«w Æ Uu«UA«««d Ë de UN?UH «UU?ô«dOË q?«u YO? Ud X?{d W?œU?«v?? U?? WMU?«s Íd?? U u?& de UM?U bb'«wm?«p w U0 WKO q UU? ÆjI œöo*«bo WKO Õ U??*«Ë rud?*«ë UU??(«d?L???? 5 w p? wq cm U?N?ö w nu?*«ë U?LMO?«ËœË Ëd?F«UU?Ë Æw{U*«Ë_«sdA WUN Uu«s «d?c d?_«po?o W?FUI? XMK «bm wë ÊuU? s W?O?U?_«dO? d?u?*«ö? s œö?«w bf s ql?f«d l wu«êuu? v wu(«ë_«wu?{ Ÿu?_ œöo?*«wkd bb9 l fo?l)«s «U??«ÆWOz«bô««b*öD f 5BU? wb*«ê«d?od««œ X?U? d? VU?? s W?OËb««U?*«vK Ê«d?O?D«U?d? ql? okf?? U?N ËdOH d Ë»U WU? uh«x «5u Æœö«v rnuë Èb UË u Æ u?h«vk co?hm«eo? qb? bb'«b?«ui«ê X?U{ Ë Æ«b«Ë Uu ou«w ookf«b XUË Í uu Ê«u œ«b«qo?)«u?³?ý U?OËœ U?L?²ð 5?U???????B?*«œb??????? mk? b???*«uë u? Ëd?O?H ru?f«u?? π b?o?u? [ s? d????????????? f? Íc«X?u«w?Ë Uu?????O?K W??OË Ë Ëœ t???o?? œb?? wa???h s b???k Uœu???O?? œu???o??»«d?????«l U?u«Uôu?«XI?????«Ë œö?????o*«ë ou??? vk b?????*«êëœ UË uj? wem h?? ÆWO WHË åd?o? b Ëò lu* UI?ËË hb?*«worldometers UË u «U?B b w UU??ù«œb??? që b??i?? ruf«w ËdOHU br*«u???h Ë Uu???OK? v ÆWU Ë Ë U?H Ë U?u?OK 5U??F?*«œ«b? XG?K b?ë Æ UË WU Ë UH Ë UuOK UOu«œ«b XKËË XGK UuU «d?c d??_«bk«b??*«uôu«wë WU πë UH Ë Uu?OK UË uj UUù«œ«b Æ UË Ë UH UOu«œ«b XK 5 w Pfizer- åpu??o eu?ò ÕU??I l u?? bk««c b? b?ë u?? ÊuJ Ê d????hë Uôu«lO??L?? w BioNTech d? rofd? bn ÂuO?«du? ÕUIK««c? s Wd 5?ö q? Êu??OK Ë WM«WU?N? q? wd?o? Êu??OK s ÆqI*««WUN WU?? Ëœ ôe? vë WKd?? w r?o??fd«q?l??a??o??ë wò?b?«ÿudi«whu??ë h? 5ö?? 5M*«Æ UuOK vik?o? t? ÊbU u? V?M*«fOzd?«b?Ò t?u? s d?o?? Ê Ë wmk qja UË u? Ëd?O? b?{ ÕU?IK«U?d? ÎöUò p r ÊQ vë waëu wu WbF*««d_«ÆåÎö foë ld na UôuU? UU??ù«s n?aju q?b???? U??O??? wë Ë ou XL UN «Ëb«Ë «cg««œ XMK b*«ê sj1 U2 WO? WH?Ë ÊËbË π bouj w?em h ÆWIOœ ö tb s ËdOH«œuË œb UÒd????I???Ë wu???o? W???d??? t Òu? Íc«h???H?««cË ÕdD WdA«jDË ÆΫôËœ w«u? ŸUO UO u?hou Èd? 5ö?Ë q?i*«wu??«êuu? w tm b?ë 5ö? ÆWIö«dN_«W??O?d??O?_««Ëb«Ë «c??g««œ foz U?? t?u?? së udò qò1 Δ U?D«Â«b???ô«hO?d Ê ÊU? sh?o?? ÆåÈd œuoë ö c??ô Uu«s W?OU? W?u? t??«u w«u??ou* wë sk b?ë lodu qb? UL? t?ok ddok? WU? œun? U??B???? π U??Ë f w??b«œu?? dë b??n??f?? åwk}z«dýô«xomj«ò UÐU²½«v«tÒłu²«Âe²F¹ u¼uom²½ åw«dù«íëum«zud«` WdF wë WOd Ëœ l bo?hœ s Êu å UMI«ò w WdJF«ÊËR?A«oÒKF È Ë ÎU?O??L? t?mo?o??f b?f? ô t?l?«s? naj s åœò 5O??F Ê b?u«w Âb? qd««c?ò Ê ÎU?H?O?C? åu?{d q?i???o?ò qk?l ql?ë WO?b*«UO?(«v œuë UJ? d?oo? WU?)«ÆåœUu*«w bm& UNMOË do W U& WR w ÍœUB«WF foz v ll? ju{ s ÎUOMN vdò t `{Ë Ë uë åœu??u*«fozd? VzUM Âb?? 5d??O?_«5?M«wË ÆbOHœ s oë å5u bm qch*«ò df 5O?F w qf?«ò uu?om Ê d?u? åêuò UM? U fozd«wôë U?N«vK d?n? q œu?ulk bb? foz w `Ò* Íc«5u d? do?biò w t? V? åwu(«u?o?(«u? ÊuJ? t??n?ë Ê v o?u?«w t `d?b ÆåWOUO«Ê W??OKO?z«d? Âö?? q?zu??ë d?? U?O???««c wë åio ò»e??? ro?? Ë s?_«d Ë mk? r uu??o?m w åœò œu???u*«foz V?zU 5O???F «d??i f?u?? w?mo ÆWUzd«VBM p s Êö?ù«b?F uu?om l ÎU?O?HU fu? Àb?%Ë r r t s t??c? sò wkoz«d?ù«âöù«v?»d? Ë Æå «diu tö Èd? fu?ë uu?om? 5 d?l??*«â«b??ô«w??o?ë ÂuO«b?IF Ê d?h*«s ÊU? w«wuj(«wk? qoq ÆWKK YU«qOQ«uË Ë_«ÊuU fol)«wl b«ë W?OU?O WK? qoja v UN?O rub U?ö«f ÆuUOM WCUM* ou?«wkoz«d?ù«ÿub«d Ë ÊU?d?O Ëb?G?O œb?ë Ê vk 5U? q? t?uj? dë uuo?m s oa«íc«ë wu??ô«nu?«ë W?d?A*«W?OU?O?«WKJ«Ác q? ub Ë uuom WUe WuJ( U?OIOI öb ÊuJO bb'«æth uuom ha WUû Èu?I«nU% Ê v åum?o qoz«d?ò»e foz U? Ë ÊËœ U e??fë WK??I*«W??uJ(«Íu?I??O?? l _«W?Oe??(«nU?% W?U? ò Ê v U???ô tu?i? vk ql?fë u?u?om q w U??L?O? ô W?U??«Ëd?{ u w«d???oë wu?o??n?»d W?dA*«Wd?(«wK2Ë uuom 5 b«e*«êëu?f«æå foz VzU 5O?F d? t uu?om sk?«d«b?o?f? vk Íc«5u? wu b œu?ul?k Îö?I? ÎU?Oz åœò œu?u*«æwki*«wm«tbm wnm Ê lu wu«êuu w t?ôë d 5u wnm Ê d?h ÊUË d???n??? v Ubb?9 - w{u*«u?9 d??n??? w s?j ÆÊ«de œu??u*«foz Ê W??OKOz«d??ù«Âö?ù«q?zU?Ë X??{Ë Ë uu?om s Ϋb? ÎUdI? d??f Íc«ò 5u? wu wu?(«lod«ua w do_««um«ö? ÎUOU ÎUJd ÊU w?????ðë Ë_«œU???????????????????????????%ô«u??????????????????????????Žb???¹ ÊU??????????????????????????žËœ å b??¹b??????????????????ł W?????????????????????????????????????H??????????????????? `??²??????????????????ò?????? å ö œu? ò w t???? s ÎUd?F? åw?d?h?*«w?ik(«ácò åtòd l{u«v dem«ò ö? s wë Ë_«œUÒô«l «u(«æåwœu*«`ub*«u vkåë w«d?n«wou?h«òê tu wd«fozd«s ÊU?O«qIË WDI qòja Ê sj1 w wë Ë_«œU%ô«Ë UO?d UNd vk Ϋœb?A? 5U'«5? åwou? ò d?? ŒUM ok) öd«wö?ië UÒM nu? wòm s wë Ë_«œUÒô«sÒJL?ò Ê tk ÆåUOd ÁU& W*U?J ö?? ÊU???Ëœ VO V? wd???«fozdd??? w tk s U?A?O? U? wë Ë_«fK?:«fOz l W?O?HU Ë w wë Ë_«œU??%ô«Ë Áœö 5 å bb?? W???H?ò `?? d?i vk Uu?I? q?ëd X{d? cm 5U?'«5 U?B«Æw{U*«Ÿu_«tO bd Íc«Xu«wò tò ÊUO w W?Od«WUzd«XUË if?«c w?ë Ë_«œU%ô«l bb? W?H? `? UO?d Æå U Uù WO ΫœuN s W?OË Ë_«W?O?d?«U?ö?F«å U?I ò v ÊU?Ëœ U?œË W????ŽU?????«ÂU9 w? Ëô«Êu½U???? f?o????l????)«wk?h????š Œ noh +»U [»U [ + π + n«[»u [ Œ + n«[ Œ noh Wu X«Ã[ + π + n«[ + +[ Ã[ +»U [ ÂbIð s¹ UL²«UH UO VO U «ug U»u da q «dgk Ê«d$ œ u«wjk ÕËd«ÕË œul b WKc wug«vo rok VO UO U U VO d WU*«fU)«uA««b?«Ë U?U? W?«d«Ë `d r w«w«u?k U?LK ezu? uko œu Ë `d r wk uko? Ê u««um UdLË «dö ioh l «b«ë UU W«dK dol wu b ÊUb ÂUB ø ø «u «u 5ÆŸ p b u«d«wug«vo rok VO fd WKc ÊUM qfa ö UœU d WU*«œU«uA«rU U du ÂUB lœë ÊdH«wu db Ê«uD«œd œôuæâ 5 wk ÊdH«wu uu wlk œu w«æë ÊdH«wu fd u«d«wkc b WKc rok VO fd u«d«qo)«u t?o??ou?m l uko? d??a? Ê u?««um Ud?L?Ë U?U??? X w«qo?k s?b?? ezu? U VO UM«nO UO U 5»uNK ÊU wgœ boh wgœ boh ÊdH«wu ÊdH«wu UO U VO U b UM«nO UO U U VO qo)«u å U??????????????????????ò W??K??H??????????????????????(«œ«u??????????????????????ł œu?o??i W?U?? l«d«ád?b? qo???? Àö œuok wdf Íc«åb«Ëò rd«uo)«æ5 Q*«WUO)«s ÁdO s Ê«u å U?ò d??i?ô«d?o???f w Êü«œu?u œ«u? Èu Ëd?O U U? Ê«bO? W?HOMË n?ui«d ss? w? UM? u?ë Êü«v?K_«u? ÊUM Ub??N?A W? d?? Wö? Êü«WU?????G? oi????? vk ÎUO WKN «UB«rË d???«w?u?? b?«ë «U?0 Èu Âe?N s Âu?O«œu?F u U?H b?:«ãu s U q WU? dna«nbë dn? Wö W«œ«bFô«- vk uë WFb UNQ UNM UI ÂbI¹ d²b«uo VO U UH da «ug «d q Ê«ub«dO«Ê«d$ ÕËd«ÕË WJK Êö wug«vo WKc u«d«um«no U VO U 5JU*«WLzU? vk ÂUF««c WUM*«d?BM b??o?h?? fozd«ë Êd?H?«wu b?o??«5 wë j?i? pu*«œu?o? i?f Êd?H«b?O?«U?F???«b?Ë wgœ b?oh? fozd«u?lo? u?h««c oo?i? d U?O«ÊËœ 5JU? b? vk œu?o?'«ÿò u Ád?L? u wgœ Ëd?L? _«e?d*«oo?i? qzu?ë «cj v«u?k«d?lk? åb?«ëò r e?d?*«êd?h«wu b??o?k ÎU??HK d??lk å uœ Ê«Ëd??ò d??òl??c??lkë tu??o?? w vë_«åâub?ò b«ë rd«uo?kë π ÂU bf W?OU«π «u_«b?F WœU?«dLK Æ ÆÆÆ Ê«d$ wòu?? u«u??b?«w?gœ b?o??h?? ÍËU?N«w?«u r s tu?oë å«u WL?ò tu U? l tk? ÂuO«Ë uu?o π `B????H«ezU??? u? l um? wj(«w?hj b?mn??? ÆÆÆbMN tuo œuoi UN U³Ý dh«wkh(«d e??o?l*«d??h«ë ånu??i«dò q??h«s«x U?? wu Ë_«pU*«W? e? s? åu??ò «d?i?a«åw?h?omò UN?«e vk WOU vë_«u?n«u w XK Æ5d? ÊdH«5 uhu U?NM o«tou l X U d?o_«d*«wë W?U? vk åd?li«d??òë årkò vk å «d?ò db?«qc?h UNu? w U?N fum ô Âu?O«UM d d? c_ ÂuO«d?COË U?N ŸuA p b u?b«wu Ë ÆÆÆ wuj«ujo«lë UNF W Uc«uB«`?H? U?N_ bo?f«wb?n wm? UËb WEö? u?a«w å U?ò U?u? U?N?L???O??Ë WKH?(«w ÆÆÆdO_«5OL)«WIOb«Ë WŽU«ÂU9 ÂuO«WKHŠ b³ð åqoëœò Ê«bO s w½d uý ÁbFÐ w½um³ uað»u [ Œ +»U [ Œ fol n«[ +»U [ n«[ d WU*«Ëô«uA««dö ioh? l uko da? Ê u««um UdLË WF `d r w«w?«uk œ «ezu Œ noh + n«[ + + n«[ n«[π Œ +»U [ à wu ÂUB b ru du p b UO VO UH U wodh «d WU*«wU«uA«dL«rU w«âub b Ë U p b «d da «ug U»u «u vëô«dlk id w«db Ê«uD«ÊdH«wu U$ ÍœU Êud UAO Êud UAO `d r wk uko? Ê u««um Ud?L?Ë «b«ë U?U? W?«d«Ë `d r w«w«u?k U U? «b«ë UU W«dK uko œu Ë X«+ [ + X«Ÿ [ + +[ Ÿ [ + +»U [π d WU*«YU«uA«w«bMN du ru U 5ÆŸ q Ê«d$ U «dgk Ê«ub«dO«tK«Æ «U ro«d««u ro«d«d UO«UU Ê«uD««U ro«d«wgœ boh «U ro«d«wgœ boh «U ro«d«uko da Ê u«wm d«ë U?U X w«w«uk uôœ dh ezu tooum l»u [ + +»U [ +»U [ Œ + n«[ Œ Ÿ [π fh ` d WU*«l«d«uA«wU ÊUb ru Í U du ø U wodh UO VO U b wodh U UH UO VO qo)«u «ug «d U»u b da U»u «d «ug qo)«u 5ÆŸ «u p b ÕËd«ÕË WJK œ u«wjk Êö«VON*«œUL b «u bë db Ê«uD«ÍËUMÆà Êud UAO wgœ boh Âd qol ÊULOK bl œu w«boë U q Ê«d$ b U Ê«ub«dO q «dgk Ê«d$ qo)«u l uko Ê u««um Ud?LË «b«ë UU? W«d«Ë `d r w«qo?k «d ezu «dö ioh l «b«ë UU W«dK uko œu œ u«wjk WJK Êö b ÕËd«ÕË WJK œul b Êö qo)«u





11 Ë_«ÊuU fol)«w??????????????????o???????k???????????????ð UL VOKO œ«b«dogb«wja«ø u¼ s øw¼ s Uœu???L?? Æb_«UL s U????O????I???? 5 q?u«u???i?k Æq«wd? œub? q Ë ŸU?L«r?UË uk?o Æt?L?S XÓd?Ô WœU?B??«Ë W?O?U??L??«WdE VU? ÆlL:«qK) wozd«v«tq dih«ónë XFL «Æ Ëd da s nr tl ÆWLUFd WOUDd WMb Ω ÆwUM UC Ω ÆWOd WKL Ω Æ b*«uôu«w WFU Ω π ÆÊb*«s bof Èd Ω π ÆÕdË VF Ω Æ U _«s Ω ÆW1dJ«U_«s ÆÈ UB«w ÊuJ ÆWOUM WOMG ÆV b Æt Ë ÊUô«ÆWO U U ÆÊU«ÆVO ÆWd U«uO ou«q(«uœu???l?? U????O????I???? ÆÊ«uK Æ«dO ÆÃuQ Æ uô Æb ÆrÓbË ÆÔtMÓË Æu Ë Æ ud ÆdU$ puukf dô ou«q(«æu U ÍœU ÆÊuLO œuk π ÆuU ÊU ÆUUUUA π WM ÆŸ «u WOUL ÆwMËeI«Ud ub œappledh puukf d«ou«q(«w π WM bë w«woudd?«wkl*«w s rœë ruf«w d«ud?( UbOQ una ÆÊbM qc??q? UJË ezu?? XU Æëd??ô«rU? w U??M«øUOu rko w U Ëœ s π ÂU bu WK2 wmg*«w?ë qœu du? U _«W{ U? r U t«e?? sk? U?bM t??i?d XU? w?««u?o?? œë øππ ÊUO w wh d9r w UMGd?A ô U??U?e«s u Íc«Ê«u?O??(«r«U? ÆqÓ*«t»ÓdCÔË tuo WKO «b U*«ÊuJ w«w??ozu?m «u?'«xfm?ô WM W w øêukum«s ÊËb ÊuJ? Íc«d?F??appleA«vK? okdô Íc«rô«U?? øwou ÂU? wu Íc«w?UDd?«d?U?A«Ë V?UJ«u s øqjon«t«ëd dn«ë ππ U?U?? UMO?? V? Íc«wI?d?ô«fOzd«r? U? Ë_«sdA? b_«ëdo w b?ifm*«w?ouujd?hk øwu dd UHK ÂU Íc«u??B«quD«r??C«X??O?«u r? U? ø UIAÔ)«Ë Uu I«UC vòl ÆbF wq ÊUNUA ÁËQK go?'«5??ë ÒÍu? ÆrOEF«q?«w?U?M? V?zU? ÆQK lúl???ó Áappled???Ó wi??? ÆwNMK wa«5 ÊuU?? W? U?? Æ U*«u?Ë W u?? WMb? ÆrOK Wd???? W???H???U??? Ær Ë»U????F? Èb???? ÆVFK«WeF? WdB WK2 ÆqLJ dl ub«wu wu q fë w tk V(«f ÊœU ÊœU doo w f VUJ Âb ubë tuu b ËbMË «uœu! ÊdO «U ql? Ê«d?Ë w sb? W?ôË w W?Mb????? r? fh? «Ë W???Oz U??O u??h?ou?? ÆUIU UOUDd Æ «dfk wu«fozd«vn????më WU??? b???ó ÆrOË qol Wu? Ób???Ë Ôt????'U??? ÆWOIOu tg?œ q Ê«uO?(«bK ÆÁœuI `L Æ»cF«U*«wJK ÆdÒLF e«u ÍdG w?a?«êu???????????? U?M? ÆWOUM WOMG Êu{ UFË Æq«wUM d Ë «uòh π ÓœdË d?o?)«s Ób?F ÎUœuL nd??f?k? ÊUM Êue??HK ÎUOI«ÎUœuL rok(«b œul d uuhou ÍœË U UUœ r«u Ë n rnk «X ala dku Êu u»d{ f Q œ«wolmo q«q ÊU π ÆwI U????C???? s W?bM?K Wu????O???? W?Ëœ r????'«æêunua Êu?F?U? bb?? œd π ÆbÚBÓ WOMO? WMb Ó»d ÆW u WMb q«wd??o?? q2 Æd uod«s u?b«âœu?? ö? u w W?Mb?? W??U??O??C«Ë Æw w bk Ëd? Òd? ÆWOId«WËœ UJ UOË ÊËdU VK«œ UÒb ÒbJ*«d»Ë««ËË s b tu π»œ dn«uoë s wi??o??i? «u??ò wu bb?? V? rn??œd uô sb?«d???????.d??? Ê«bO wd? WO U? d Ë ÆÓrK q«æq«wum q2 s «um?k Ë «Ëb??I?? ÆWOId«WLU»uO W?OM?_U pu? d?o?l?{ Wd?O??O WMb? ÆWOU* WMb qb Áb? Ó b tf?óë wum VzUM wu?«rô«æou»u?d«wòki? ohm r Wu????«Â «u s t??o?? d??*«t?? w???d??g??»u?? sò?????ë oò U?????N???? ÆdFA«w W??IU?? W?Fc?? ou«q(«îuoi«wë qok'«b ujo wo uuu ÊU UM U b «s apple Vœ q w?{«u????h???? wu V(«d?????O????? U ou«q(dg*«æuuuu ou«q(«uao Õu bu Í«ËU q(«wid U??Fd*«ú??«W?UM*«ÂU? _U d? π v«s rd?««dj Âb???? w d?? s d???«d?o?g?? ld? q π s??? n??r???*«q wë UU? w?i??????????????«j? w? Íœu?????L?????Ë U???????????????F??d?*«ld*«Ë do?gb«ædoj«od bl UO uhou u U nm di UMu UJ Ëd W s WOUD WMb UUb«5B««dKJ«œ «Ëœ«œ««WN«UUL«UOU«d Íebd u bof u bm Wd oou Ê«dOU sl 5KU e WD UJœ unmœ qœ «eë W e Ë bmk UU uujo ÊUNd SUDOKU u«u«êuo ô ÆVUM pd? vk ubk v?f X bb?? VOU? b??l???«ë»«d???ô«s n U? oo?i?? Uc?«pB?IM ö? p«b uk ÆVd ÊUd«u9 Ê«de U?H ÆpU qga WQ? u? WU U? UD?F«vK p? b??u????? qu??? t_ b???g U??ö??F«Ë W??«b??BK? rzö?? u?? ÆÂb??I??«Ë ÆWOULô«Ë WOHUF««cF«uK V? «c wa b???o???h ô puj? d????? VB ôë œu???f*«s d??? pkl??f ÂU?L??ô«WMDH u?? ZU? ÆjI? W?HU?FK? pu?l?«æwë Ë»dIF«w pf U?A? ÆU?O?? W?d? W??I? U?N«e??«u?(«v?D??Ë oo??i???«v«u??n??id d?fa X?M uë v Õd?HU due ÆW?uN? Æp dog Íb'«u?_«cQ Íc«Íd?«ŸuM«s X W??O?«U«uM«U?A??«s?J Ud«uE v?«p?òu????????? U?0 r?n? X?I?Ë s? Èb? Æ UIô«u(««U Ác W????F?? bb?? W?d??& i ô ËUM ÆÎU???OU?? p?hkjo??? p Ê_ d?????h«íœu??h?? ËbË WËd W??U??N«UU??C??I«Æ UD_«Ë WKdF«qL(«ÊUO «Æp???HM dj?h ô X Ë W???d?? d?1 Xu«fOË p?«b? U????_«b?? ËU????O?? W??U? X Æ U?*U d?_«o?kf? Ê Ëd??{ ÆWO{Ud«WdK «u'«ê«de U«Àb?? b?? h?? v«d??f?? Ê sj1 wuj«p?ë c ÆpU?O w d?o? «doo?g Ÿu??{u?? Í w u??b?«q?? d??ojh???«w Æ U bô u9 b??o??f??b«v?k dem? U?? P??U??H??.b? ob?? l ru?h? ÆÍœU*«Ë wb???a«õö?«w `?M?Ë t?f? ö?? vk XM Æq_«5 U(«Ê«eO*«uK«U??L? u??_«d?? r ««d???bu? `ÒK db????i w? mu???? ôë VdË w?n???????a du? no?? WU??? wn? U?u?F?B«ÆpU s ËeË ui«êü«uë Ábd X?M pkl? w? ÂU ud Æ`d??? t???ok d?u???*«ëu?? Æpb? 5 XM??? ««pu??? v«d??o???j«õu???m«æ db«ub«u π ëdÐô«odD«qN???? pm U???H? `?«q Æp?u??? Êu??????;«o?K???Ë p?u??? w WFd œu VKD w«uuam«æp WO«R

