I (1) 38. Atbildes uz rakstiskiem jautājumiem, ko Padomei iesnieguši Eiropas Parlamenta deputāti (+)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "I (1) 38. Atbildes uz rakstiskiem jautājumiem, ko Padomei iesnieguši Eiropas Parlamenta deputāti (+)"

Transkripts

1 EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 29. maijā (OR. en) 10508/09 OJ CRP1 21 PROVIZORISKA DARBA KĀRTĪBA Sanāksme: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (I) SANĀKSME Datums: trešdiena, gada 3. jūnijs (plkst ) un ceturtdiena, gada 4. jūnijs (plkst ) SANĀKSME TREŠDIEN, GADA 3. JŪNIJĀ (plkst ) 1. Darba kārtības apstiprināšana I (1) 38. Atbildes uz rakstiskiem jautājumiem, ko Padomei iesnieguši Eiropas Parlamenta deputāti (+) a) Nr. E-1845/09, ko iesniedza Emilio Menéndez del Valle "Afganistānas tiesu sistēmas nožēlojamais stāvoklis" 9413/09 PE-QE 380 b) Nr. E-2290/09, ko iesniedza Catherine Stihler "Autisms" 9420/09 PE-QE 381 c) Nr. E-2301/09, ko iesniedza Catherine Stihler "Publiskā iepirkuma Direktīvas Nr. 2004/ pants un priviliģēto tiesību līgumi" 9239/09 PE-QE /09 dk/ina 1

2 d) Nr. E-2671/09, ko iesniedza Geoffrey Van Orden "Sankcijas attiecībā uz Zimbabvi" 9240/09 PE-QE 369 e) Nr. E-2710/09, ko iesniedza Jean-Claude Martinez "Vēja enerģija kā ekonomikas nozare" 9286/09 PE-QE 371 f) Nr. E-2719/09, ko iesniedza Glenis Willmott "Sabiedrības pakļaušana elektromagnētisku tīklu iedarbībai" 9288/09 PE-QE 372 g) Nr. E-2750/09, ko iesniedza Hélène Goudin "Cilvēktiesību pārkāpumi Gambijā" 9503/09 PE-QE 389 h) Nr. E-2765/09, ko iesniedza Simon Busuttil "Rīcība attiecībā uz maldinošiem izziņu uzņēmumiem" 9263/09 PE-QE 370 i) Nr. E-2980/09, ko iesniedza Marco Cappato, Marco Pannella, Hélène Flautre un Marie Anne Isler Béguin "Pret NATO vērstu karogu izvietošanas aizliegums Strasbūrā" 9439/09 PE-QE 383 j) Nr. E-3083/09, ko iesniedza Brigitte Fouré "Ceļu satiksmes drošības noteikumu starptautiska piemērošana" 9446/09 PE-QE 384 k) Nr. E-3120/09, ko iesniedza Nikolaos Vakalis "Publisku iestāžu vēlu veikti maksājumi MVU" 9729/09 PE-QE 397 l) Nr. E-3139/09, ko iesniedza Catherine Stihler "Piekļuve platjoslas internetam" 9642/09 PE-QE 391 m) Nr. P-3146/09, ko iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski "Kopienas kontroles sistēma, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu COM(2008)0721" 9644/09 PE-QE 392 n) Nr. E-3175/09, ko iesniedza Marco Cappato un Marco Pannella "Urāna līmenis gaisā virs Eiropas Savienības teritorijas" 9655/09 PE-QE 393 o) Nr. E-3243/09, ko iesniedza Mary Lou McDonald "Ielu bezpajumtnieku parādības izbeigšana" 9750/09 PE-QE Padomes sanāksmju protokolu projekti (º) a) Eiropas Savienības Padomes (Transports, telekomunikācijas un enerģētika) sanāksme, kas notika Briselē gada 8. un 9. decembrī 16942/1/08 PV/CONS 81 TRANS 462 TELECOM 224 ENER 454 REV 1 + REV 1 COR 1 COR 1 (lv) 10508/09 dk/ina 2

3 b) Eiropas Savienības Padomes (Transports, telekomunikācijas un ENERĢĒTIKA) ārkārtējā sanāksme, kas notika Briselē gada 12. janvārī 5534/09 PV/CONS 3 TRANS 24 TELECOM 6 ENER 23 c) Padomes (Transports, telekomunikācijas un enerģētika) sanāksme, kas notika Briselē gada 19. februārī 6663/09 PV/CONS 8 TRANS 74 TELECOM 24 ENER 64 + COR 1 d) Eiropas Savienības Padomes (Konkurētspēja) sanāksme, kas notika Briselē gada 5. un 6. martā 7204/09 PV/CONS 13 COMPET 124 RECH Projekts Komisijas Direktīva../../EK ([ ] gada [ ]), ar ko groza Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām - Lēmums neiebilst pret pieņemšanu 8558/09 TRANS /09 TRANS Virzoties uz visaptverošu ES stratēģiju, lai pielāgotos klimata pārmaiņām - Padomes secinājumu pieņemšana 10435/09 ENV 397 SAN 160 AGRI 242 FORETS 59 ENER 199 TRANS 223 ECOFIN 410 DEVGEN Priekšlikuma Padomes regulai par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (kodificēta versija) (TA) - tiesību akta pieņemšana 9380/09 CODIF 45 COMER /09 CODIF 57 COMER Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/ kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai (TA) (pirmais lasījums) - tiesību akta pieņemšana PE-CONS 3733/08 ENT 335 ENV 1039 CODEC REV 1 (bg) + COR 1 (nl) 10338/09 CODEC 775 ENT 119 ENV /09 dk/ina 3

4 44. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā un Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (TA) (pirmais lasījums) - tiesību akta pieņemšana PE-CONS 3645/09 TELECOM 100 COMPET 256 MI 189 CONSOM 106 CODEC COR 1 (sk) 10319/09 CODEC 773 TELECOM 121 COMPET 300 MI 228 CONSOM Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (TA) (pirmais lasījums) - tiesību akta pieņemšana PE-CONS 3653/09 AVIATION 73 CODEC /09 CODEC 776 AVIATION /09 dk/ina 4

5 II 46. Gatavošanās Padomes sanāksmei (Vide) gada 25. jūnijā 1. Provizoriskas darba kārtības izstrāde 2. "ES bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna īstenošanas vidusposma novērtējums" un "Ceļā uz ES stratēģiju par invazīvajām svešzemju sugām" - Padomes secinājumu pieņemšana 10256/09 ENV 385 AGRI 234 DEVGEN 154 PI 48 FORETS 57 ONU 36 PECHE 140 MAR 88 RECH 171 DENLEG Zaļā grāmata par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā - Padomes secinājumu pieņemšana 10355/09 ENV 390 AGRI Klimata pārmaiņas - Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par Kioto Protokola grozījuma iesniegšanu saskaņā ar tā 20. pantu pieņemšana 10474/09 ENV 399 JUR 260 ONU /1/09 ENV 381 JUR 244 ONU 35 REV Gatavošanās Padomes sanāksmei (Lauksaimniecība un zivsaimniecība), kas notiks gada 22. un 23. jūnijā 1. Provizoriskas darba kārtības izstrāde (Jautājumi, kas ir Pastāvīgo pārstāvju komitejas pārziņā) 2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, par jauniem pārtikas produktiem un par Regulas (EK) Nr. XXX/XXXX grozīšanu [vienotā procedūra] (TA) (pirmais lasījums) - Politiska vienošanās b) apakšpunktu) 10384/09 DENLEG 37 CODEC /09 dk/ina 5

6 49. Gatavošanās gada 8. un 9. jūnija Padomes sanāksmei (Nodarbinātība, sociālā politika, veselība un patērētāju aizsardzība) 1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (TA) progresa ziņojums/politikas debates 10344/09 SAN 154 SOC 371 MI 229 CODEC /09 SAN 155 SOC 372 MI 230 CODEC (iesp.) Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. [ ] noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ (TA) - (iesp.) politiska vienošanās 50. Gatavošanās Padomes sanāksmei (Transports, telekomunikācijas un enerģētika), kas notiks gada 11. un 12. jūnijā 1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko nosaka pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (TA) - progresa ziņojums (atklāta apspriede saskaņā ar Padomes Reglamenta 8. panta 1. punkta 17564/08 TRANS 493 TELECOM 238 IND 236 CODEC 1896 (x) 10012/09 TRANS 206 TELECOM 113 IND 63 CODEC Zaļā grāmata TEN-T: Politikas pārskats ceļā uz integrētāku Eiropas Transporta tīklu, kas sekmētu kopējās transporta politikas īstenošanu - Padomes secinājumu pieņemšana/politikas debates 6135/09 TRANS 49 ECOFIN 98 ENV 74 RECH 31 (x) 10126/09 TRANS 209 ECOFIN 389 ENV 378 RECH /09 dk/ina 6

7 3. Projekts Padomes Lēmumam par papildu sarunu norādēm sarunās par Transporta kopienas līgumu starp Eiropas Kopienu un Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Horvātiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Melnkalni un Serbiju, kā arī Kosovu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padomes Rezolūciju 1244 (1999) (*) - pieņemšana 10124/09 TRANS 208 COWEB 95 ALB 1 BIH 12 ELARG 28 RESTREINT UE 4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (TA) - progresa ziņojums/politikas debates 16933/08 TRANS 460 CODEC 1759 (x) 10301/09 TRANS 216 CODEC Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi (TA) - progresa ziņojums 6257/09 TRANS 56 MAR 17 AVIATION 18 CAB 3 RECH 86 CODEC 426 (x) 10312/09 TRANS 218 MAR 89 AVIATION 89 CAB 20 RECH 177 CODEC Eiropas tīklu un informācijas drošības politika - viedokļu apmaiņa 8375/09 TELECOM 69 DATAPROTECT 24 JAI 192 PROCIV 46 (x) 10125/09 TELECOM 115 DATAPROTECT 39 JAI 319 PROCIV Tiesību akti naftas krājumu jomā Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves (TA) - politiska vienošanās 15910/1/08 ENER 393 REV 1 (x) 10057/09 ENER /09 dk/ina 7

8 8. Energoefektivitāte a) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (TA) b) Priekšlikums pārskatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti (TA) c) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (TA) - progresa ziņojums 15906/08 ENER 390 ENV 847 CONSOM 188 CODEC 1585 (x) + REV 1 (fr, de, en) (x) 15929/08 ENER 398 ENV 850 CODEC 1592 (x) + REV 1 (en) (x) 15920/08 ENER 395 ENV 848 TRANS 409 CONSOM 187 CODEC 1588 (x) 8989/09 ENER 147 ENV 326 CONSOM 87 TRANS 165 CODEC Starptautiskās attiecības enerģētikas nozarē a) Krievija b) Ukraina c) Dienvidu koridors d) Enerģētikas kopiena e) Naftas eksportētājvalstu organizācija (OPEC) f) Citi jautājumi - Prezidentvalsts un Komisijas sniegta informācija 10508/09 dk/ina 8

9 SANĀKSME CETURTDIEN, GADA 4. JŪNIJĀ (plkst ) II 50. Gatavošanās Padomes sanāksmei (Transports, telekomunikācijas un enerģētika), kas notiks gada 11. un 12. jūnijā (turpinājums) 10. Ārējās attiecības Projekts Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Ieteikumam, lai pilnvarotu Komisiju uzsākt sarunas ar Gruziju par visaptverošu gaisa transporta nolīgumu - pieņemšana 5986/09 AVIATION 9 COEST 40 NIS 11 RELEX 99 RESTREINT UE 10220/09 AVIATION 88 COEST 188 NIS 41 RELEX 491 RESTREINT UE 11. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (TA) - politiska vienošanās b) apakšpunktu) 17324/08 TRANS 485 CODEC 1860 (x) 10323/09 TRANS 219 CODEC Citi jautājumi (1) Šos punktus izskatīs Mertens grupa gada 2. jūnijā. (+) Darba kārtības punkts, kuru var pieņemt ar klusēšanas procedūru saskaņā ar Padomes reglamenta 12. panta 2. punktu. ( ) Darba kārtības punkts, par ko Pastāvīgo pārstāvju komiteja var pieņemt procesuālu lēmumu saskaņā ar Padomes reglamenta 19. panta 7. punktu. (TA) Tiesību akts. (x) Dokuments vairs nav pieejams /09 dk/ina 9