DA-R030 R V2. Instrukcja ważna dla urządzeń zakupionych po: r.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DA-R030 R V2. Instrukcja ważna dla urządzeń zakupionych po: r."

Transkripts

1 PL OSUSZACZ POWIETRZA Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną CZ VYSOUŠEČ VZDUCHU Návod k obsluze se záručním listem SK ODVLHČOVAČ VZDUCHU Užívateľská príručka so záručným listom LT ORO SAUSINTUVAS Naudojimo instrukcija su Garantiniu lapu LV GAISA SUSINĀTĀJS,0 Lietošanas instrukcija ar garantijas talonu HU LÉGSZÁRÍTÓ Használati Utasítás Garanciajeggyel FR DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR Mode d'emploi avec Bulletin de Garantie ES DESHUMIDIFICADOR Manual de Instrucciones con la carta de garantía RO DEZUMIDIFICATOR Instrucțiuni de utilizare și certificat de garanție NL LUCHTONTVOCHTIGER Gebruiksaanwijzing met de garantiekaart DE LUFTENTFEUCHTER Bedienungsanleitung mit Garantiekarte Instrukcja ważna dla urządzeń zakupionych po: r. PL CZ SK LT LV HU FR ES RO NL DE Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody DEDRA-EXIM zabronione Dedra-Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-technicznych oraz kompletacyjnych bez uprzedniego powiadamiania. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do reklamowania produktu. Instrukcja obsługi dostępna na stronie Všechna práva vyhrazena. Toto zpracování je chráněno autorským právem. Kopírování nebo šíření Návodu k obsluze v částech nebo vcelku bez souhlasu společnosti DEDRA EXIM je zakázáno. Dedra-Exim si vyhrazuje právo zavádět konstrukční a technické a komplementační změny bez dřívějšího oznámení. Tyto změny nemohou být základem pro reklamování výrobku. Návod k obsluze dostupný na stránkách Všetky práva vyhradené. Tieto materiály sú chránené autorskými právami. Kopírovanie prípadne šírenie častí, prípadne celého návodu na obsluhu je bez súhlasu spoločnosti DEDRA-EXIM zakázané. Dedra-Exim si vyhradzuje právo na vykonávanie konštrukčno-technických zmien, a zmien doplnkového príslušenstva, bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny nemôžu byť dôvodom na reklamáciu výrobku. Užívateľská príručka je dostupná na webovej stránke Visos teisės saugomos. Šis kūrinys yra saugomas autorinių teisių įstatymų. Eksploatavimo instrukcijos arba jos fragmentų kopijavimas ir platinimas be DEDRA EXIM sutikimo draudžiamas. Dedra Exim pasilieka sau teisę įvesti konstrukcijos, techninius arba komplektacijos pokyčius be išankstinio įspėjimo. Šie pokyčiai negali būti skundo dėl produkto pagrindu. Naudojimo instrukcija yra prieinama svetainėje: Visas tiesības pasargātas. Šis izdevums ir sargāts ar autortiesību. Lietošanas Instrukcijas kopēšana vai izplatīšana pilnīgi vai fragmentos bez Dedra-Exim firmas piekrišanas ir aizliegta. Firma Dedra-Exim atstāj sev tiesību veikt konstrukcijas-tehnikas izmaiņu, kā arī komplektācijas izmaiņu bez iepriekšēja paziņojuma. Šīs izmaiņas nevar būt par pamatu produkta reklamēšanai. Lietošanas instrukcija pieejama mājaslapā Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány szerzői jogokkal védve. A Használati Utasítás másolása vagy terjesztése egészében vagy részleteiben a DEDRA- EXIM írásos engedélye nélkül tilos A Dedra-Exim fenntartja magának a szerkezeti-műszaki, valamint komplettálási változtatások előzetes bejelentés nélküli bevezetésének jogát. Ezek a változások nem szolgálhatnak alapjául a termék reklamációjának. A használati utasítás a weboldalon elérhető. Tous les droits réservés. L'élaboration présente est protégée par le droit d'auteur. Toute représentation ou reproduction du Mode d'emploi partielle ou intégrale sans consentement de DEDRA-EXIM est interdite. Dedra-Exim se réserve le droit d'introduire des modifications techniques de construction ou de complément sans avertissement. Ces modifications ne peuvent pas donner lieu à une réclamation. Notice d utilisation accessible sur le site Todos los derechos reservados. La presente documentación está protegida por el derecho de autor. Reproducción y difusión del Manual de Instrucciones parcial o total sin permiso de la empresa Dedra Exim prohibido Dedra Exim se reserva el derecho de realizar cambios técnicos de construcción y complementarios sin previo aviso. Estos cambios no pueden ser motivo de reclamación del producto. Manual de instrucciones disponible en la página Toate drepturile rezervate. Această redactare este protejată prin legea dreptului de autor. Este interzisă copierea, reproducerea în orice fel sau multiplicarea și distribuirea parțială sau în totalitate a Manualului de utilizare fără permisiunea firmei Dedra-Exim Firma Dedra-Exim își rezervă dreptul de a face modificări tehnice și constructive sau de completare a dispozitivului fără o notificare prealabilă. Aceste modificări nu pot constitui temei pentru reclamarea produsului. Instrucţiunea de deservire accesibilă pe pagina Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie wordt auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren of openbaar maken van de fragmenten of het geheel van de Gebruiksaanwijzing zonder de toestemming van de firma Dedra-Exim is verboden. De firma DEDRA-EXIM behoudt het recht om de constructie, techniek en de voltooiing te wijzigen zonder ingebrekestelling. Die veranderingen zijn geen reden zijn om een klacht over het product in te dienen. Gebruikersaanwijzing beschikbaar op de website Alle Rechte vorbehalten. Die vorliegende Bedienungsanleitung wird durch das Urheber-recht geschützt. Kein Teil dieser Bedienungs-anleitung darf ohne schriftliche Einwilligung von DEDRA-EXIM vervielfältigt oder verbreitet werden.dedra Exim behält sich das Recht vor, Konstruktions- und technische Änderungen sowie Änderungen in der Zusammensetzung vorzunehmen, ohne vorher darüber zu informieren. Diese Änderungen können kein Grund zur Reklamation des Produkts bilden. Die Bedienungsanleitung ist auf der Internetseite zugänglich. KONTAKT: /Kontaktai:/ Kontakts:/ Elérhetőség:/Contact:/ Contacto:/ Contact:/ Contact:/ Kontakt: DEDRA - EXIM Sp. z o.o Pruszków ul. 3 Maja 8; Tel. (22) wew. 129,165; fax (22) ; R V2 1

2 Opis Piktogramów/ Popis Piktogramů/ Opis Piktogramov/ Piktogramų Aprašymas/ Piktogrammu Apraksts/ Piktogramok Magyarázata/ Des Pictogrammes/ Descripción Pictogramas/ Descrierea Pictogramelor/ Omschrijving Gebruikte Pictogramme/ Verwendete Piktogramme Nakaz: przeczytaj instrukcję obsługi/ Příkaz: přečtěte návod k obsluze/ Príkaz: oboznámte sa s užívateľskou príručkou/ Privaloma: perskaitykite aptarnavimo instrukciją/ Norādījums: rūpīgi iepazīstieties ar lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju/ Utasítás: olvassa el az útmutatót/ Ordre: avant l'usage lire le mode d'emploi/ Indicación: leer el manual de instrucciones/ Obilgatoriu: citiți manualul de utilizare/ Bevel: lees de gebruiksaanwijzing/ Gebot: die bedienungsanleitung lesen Nie zakrywać wylotu/ Nezakrývejte výstupní otvor/ Neprikrývať prieduchy/ Nepridengti oro išmetimo angos / Neslēgt izvadu/ Ne takarja le a kimeneti nyílásokat/ Ne pas couvrir la sortie/ No tapar la salida/ Nu acoperiţii deschizăturile/ De luchtuitgang niet blokkeren/ Auslass nicht abdecken Ostrzeżenie: używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych/ Upozornění: používejte pouze v uzavřených místnostech/ Varovanie: používajte iba v zatvorených miestnostiach/ Įspėjimas: naudoti tik uždarose patalpose/ Brīdinājums: lietot tikai slēgtās telpās/ Figyelmeztetés: kizárólagosan zárt helyiségekben használandó/ Avertissement : utiliser seulement dans les locaux fermes/ Advertencia: usar solamente en los lugares cerrados/ Avertizare: utilizaţi numai în încăperi închise/ Waarschuwing: gebruik het apparaat enkel in gesloten ruimtes/ Warnung: nur in geschlossenen räumen verwenden 2

3 3

4 PLgfdgdfg 1. Zdjęcia i rysunki 2. Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy 3. Przeznaczenie urządzenia 4. Ograniczenie użycia 5. Dane techniczne 6. Przygotowanie do pracy 7. Podłączanie do sieci 8. Włączanie urządzenia 9. Użytkowanie urządzenia 10. Bieżące czynności obsługowe 11. Części zamienne i akcesoria 12. Samodzielne usuwanie usterek 13. Kompletacja urządzenia 14. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych 15. Wykaz części do rysunku złożeniowego 16. Karta gwarancyjna Ogólne warunki Bezpieczeństwa zostały dołączone do instrukcji jako oddzielna broszura. Deklaracja Zgodności dostępna jest w siedzibie DEDRA EXIM Sp. Z o.o. Podczas pracy urządzeniem zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażenia mechanicznego. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy o zapoznanie się z treścią Instrukcji Obsługi. Prosimy o zachowanie Instrukcji Obsługi, instrukcji bezpieczeństwa pracy i Deklaracji Zgodności. Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi wpłynie na przedłużenie żywotności Państwa urządzenia Podczas pracy należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pracy. Instrukcja bezpieczeństwa pracy jest dołączona do urządzenia jako oddzielna broszura i należy ją zachować. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi, instrukcje bezpieczeństwa pracy. Firma Dedra Exim nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nie przestrzegania wskazówek bezpieczeństwa pracy. Należy przeczytać uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcje obsługi. Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami. Zachowaj wszystkie instrukcje, instrukcje bezpieczeństwa i deklarację zgodności dla przyszłych potrzeb. 2. Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy Ostrzeżenia dotyczące pracy osuszaczem powietrza: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Urządzenie przeznaczone do pracy w pozycji pionowej stabilnej. Osuszacz może pracować w pomieszczeniach zapewniających swobodną cyrkulacje powietrza. W celu zapewnienia swobodnego dostępu powietrza do urządzenia, należy zachować około 60 cm wolnej przestrzeni, z każdej strony urządzenia. Nie blokować ani nie zasłaniać kratki wlotowej, obszaru wlotu powietrza ani otworów wylotowych. Do czyszczenia urządzenia używać wilgotnej szmatki, po uprzednim odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej. Osuszacz w czasie pracy nie może być przykryty, zakryty - musi cały czas mieć zapewniony swobodny dostęp do powietrza. Urządzenia nie należy umieszczać obok piecyków lub grzejników. Urządzenie musi być użytkowane tylko z zamontowanym filtrem powietrza. Urządzenia nie należy uruchamiać w miejscach narażonych na działanie substancji chemicznych. Nie wolno użytkować urządzenia w łazienkach, pralniach a także w pobliżu zbiorników z wodą. Zalanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie a także skutkować porażeniem prądem elektrycznym. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub przecięciem. Urządzenie podłączać do gniazda wyposażonego w bolec ochronny. Nie obsługiwać osuszacza mokrymi rękoma. Nie pić wody zebranej w pojemniku osuszacza. INFORMACJE DOT. CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R 410A to czynnik chłodniczy zgodny z przepisami europejskimi w zakresie ekologii, jednakże zalecamy, aby nie dziurawić obiegu chłodzenia w urządzeniu. Po zakończeniu eksploatacji należy przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki. Czynności związane z konserwacją i utylizacją muszą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników. Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Urządzenie nie może być używane na zewnątrz. 3. Przeznaczenie urządzenia Dopuszcza się wykorzystanie urządzenia w pracach remontowobudowlanych, warsztatach naprawczych, w pracach amatorskich przy równoczesnym przestrzeganiu warunków użytkowania I dopuszczalnych warunków pracy, zawartych w instrukcji obsługi. Osuszacz powietrza zaprojektowany został do użytku w pomieszczeniach, które muszą zostać osuszone, a także w pomieszczeniach, gdzie następować może niekontrolowany wzrost wilgoci. 4. Ograniczenia użycia Osuszacz powietrza może być użytkowany tylko zgodnie z zamieszczonymi poniżej Dopuszczalnymi warunkami pracy. Urządzenie nie może być instalowane w pomieszczeniach, w których w powietrzu znajduje się gaz, olej, siarka, ani też w pobliżu źródeł ciepła. Urządzenie nie może być stosowane na pochyłych powierzchniach. Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynności obsługowe nieopisane w Instrukcji Obsługi będą traktowane za bezprawne i spowodują natychmiastową utratę Praw Gwarancyjnych. Użytkowanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem lub Instrukcją Obsługi spowoduje natychmiastową utratę Praw Gwarancyjnych oraz utratę Deklaracji zgodności. DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY Praca ciągła S1. Do użytku wewnątrz pomieszczeń. 5. Dane techniczne Model Moc 900 W Napięcie pracy 230 V ~50 Hz Ciśnienie ssania 1,8 MPa Ciśnienie tłoczenia 3,6 MPa Czynnik chłodniczy R-410A (320 g) Wskaźnik GWP 2088 Ekwiwalent CO2 0,668 t Stopień ochrony przed dostępem IPX0 bezpośrednim Temperatura pracy 5 C - 32 C Pojemność zbiornika na wodę 8l Wydajność osuszania 50l/ 24h (przy 30 C i 80% RHwilgotność) 30l/ 24h (przy 27 C i 60% RHwilgotność) Wydatek powietrza 300 m3/h Hałas 53 db Masa 20,3 kg Klasa ochronności I Wymiary pomieszczenia m2 6. Przygotowanie do pracy Upewnić się czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Po transporcie należy odczekać co najmniej 1 godzinę przed uruchomieniem urządzenia. Osuszacz należy ustawić na płaskiej powierzchni. Ustawiając urządzenie należy zachować co najmniej 60-centymetrową odległość od ścian. 7. Podłączanie do sieci Przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu należy upewnić się, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Instalacja zasilająca powinna być wykonana zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi instalacji elektrycznych i spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowania. Parametry minimalnego przekroju przewodu zasilającego oraz nominalnej wartości bezpiecznika w zależności od mocy urządzenia podano w tabeli. Instalacja winna być wykonana przez uprawnionego elektryka. W przypadku korzystania z przedłużaczy należy zwrócić uwagę by przekrój żyły nie był mniejszy od wymaganego (patrz tabela). Przewód elektryczny ułożyć tak, aby w czasie pracy nie był narażony na przecięcie. Nie używać uszkodzonych przedłużaczy. Okresowo sprawdzać stan techniczny przewodu zasilającego. Nie ciągnąć za przewód zasilający. Moc urządzenia [W] Minimalny przekrój przewodu [mm2] Minimalna wartość bezpiecznika typu C [A] 4

5 8. Włączanie urządzenia Przed włączeniem urządzenia, należy każdorazowo sprawdzić wszystkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Ustawić urządzenie w stabilnym miejscu, zachowując odpowiednią odległość wolnej przestrzeni z każdej ze stron (patrz punkt 6). Upewnić się,że wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany, zbiornik na wodę prawidłowo zamocowany. Po sprawdzeniu można uruchomić urządzenie przyciskiem (Rys A.1). 9. Użytkowanie urządzenia Po uruchomieniu urządzenia, korzystając z panela sterowniczego ( Rys.A), ustawić urządzenie w odpowiednim trybie pracy. Panel sterowniczy: 1. Włącznik główny 2. Przycisk regulatora wilgotności 3. Wentylator 4. Programator czasowy 5. Sygnalizator wymiany pojemnika z wodą 6. Sygnalizator funkcji odmrażania 7. Zaprogramowany czas działania 8. Temperatura w pomieszczeniu 9. Wilgotność w pomieszczeniu 10. Wilgotność docelowa Ustawienie wilgotności W celu ustawienia wilgotności docelowej pomieszczenia, należy za pomocą przycisków regulatora wilgotności (Rys. A.2) ustawić wymaganą wilgotność. Podziałka jest w procentach i ustawia się ją skokowo co 5% (od 35% do 90%). Po osiągnięciu wymaganej wilgotności urządzenie wyłącza funkcję osuszania. Moc pracy wentylatora W celu zwiększenia mocy wentylatora należy wcisnąć przycisk mocy pracy wentylatora (Rys. A.3). Zapali się dioda zwiększonych obrotów wentylatora. By zmniejszyć moc pracującego wentylatora należy ponownie przycisnąć przycisk mocy pracy wentylatora. Programowanie czasowe Osuszacz posiada funkcję ustawienia pracy czasowej. Funkcja ta służy do ustawiania czasu osuszania pomieszczenia i utrzymywania danego poziomu wilgotności. W celu nastawienia czasu działania osuszacza należy wcisnąć przycisk programatora czasowego (Rys. A.4) a następnie poprzez przyciski regulatora czasu (Rys. A.2) ustawić żądany czas w godzinach. Zakres ustawień czasu to 1-24 godzin. Opróżnianie pojemnika z wodą Gdy zbiornik na wodę będzie pełny osuszacz zasygnalizuje to włączeniem sygnalizacji dźwiękowej oraz zaświeceniem diody (Rys. A.5) i wyłączeniem osuszacza. Wyjąć pojemnik z wodą, opróżnić go, a następnie wsunąć pojemnik do osuszacza. Urządzenie uruchomi się automatycznie (zdjęcie B przedstawia wyjęcie pojemnika). W przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej 12 C osuszacz zacznie automatyczne odmrażanie. Będzie to sygnalizowane zaświeceniem diody sygnalizacja funkcji odmrażania (Rys. A.6). PAMIĘTAJ!!!! Sygnalizacja odmrażania będzie się załączała również w przypadku, gdy filtr powietrza jest brudny. Osuszanie powietrza z odprowadzeniem wody za pomocą węża. Podczas wykonywania tej czynności należy wyłączyć osuszacz z sieci. 1. Przygotować wąż odprowadzający będący na wyposażeniu zestawu, 2. Wyjąć zbiornik wody i odkręcić plastikową zaślepkę umiejscowioną z tyłu osuszacza ( prawa strona), 3. Wyjąć elastyczną osłonę zdj. C 4. Wąż wsunąć do odkręconego pierścienia i dokręcić do odprowadzenia wody-zdj. D 5. Wąż ułożyć tak aby, nie był zaginany i nie blokował przepływu wody. Założyć z powrotem zbiornik wody. 6. Urządzenie umiejscowić powyżej poziomu odprowadzanej wody. 10. Bieżące czynności obsługowe Przed rozpoczęciem czyszczenia osuszacza należy pamiętać, że urządzenie musi być wyłączone i odłączone od źródła zasilania. Czyszczenie kratki wlotu powietrza Kratkę czyścić miękką mokrą szmatką lub gąbką, Jeżeli kratka pokryta jest dużą warstwą kurzu mocno przylegającego do tworzywa można użyć detergentów. Nie używać bieżącej wody, nie można moczyć urządzenia- grozi to porażeniem prądem. Nie czyścić benzyną ani rozpuszczalnikami. Czyszczenie filtra Filtr oczyszcza powietrze z kurzu, pyłu. Filtr usuwa zanieczyszczenia, które mogą wpływać na pracę osuszacza, dlatego też należy utrzymywać go czystym. Praca z brudnym filtrem powoduje, że bieg powietrza jest utrudniony i spada wydajność urządzenia. Czyszczenie filtra powinno odbywać się raz na 2 tygodnie. - Wysunąć zbiorniki na wodę. - Delikatnie pociągnąć plastikowe siatkę filtra w dół, a następnie wysunąć filtr (Rys. E). - Wewnętrzny filtr oczyścić za pomocą odkurzacza lub przeczyścić wilgotną szmatką i dokładnie wysuszyć. - Zamontować filtr wsuwając go wewnątrz osuszacza. 11. Części zamienne i akcesoria W celu zakupu części zamiennych i akcesoriów należy skontaktować się z Serwisem Dedra-Exim. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 1 instrukcji. Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer PARTII umieszczony na tabliczce znamionowej oraz numer części z rysunku złożeniowego. W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane są na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. Reklamowany produkt prosimy przekazać do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowiązany jest przyjąć reklamowany produkt), lub przesłać do Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM. Prosimy uprzejmie dołączyć kartę gwarancyjną wystawioną przez Importera. Bez tego dokumentu naprawa będzie traktowana jako pogwarancyjna. Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt należy przesłać do Serwisu (koszty wysyłki pokrywa użytkownik). 12. Samodzielne usuwanie usterek Problem Przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie uruchamia się (brak reakcji) Niewłasciwe napięcie zasilania. Sprawdź wartości podanej na tabliczce znamionowej. Uszkodzony przewód zasilający. Skontaktuj się z serwisem. Wentylator nie działa, kompresor działa Osuszacz nie rozpoczyna pracy, zbiera za mało wody Zwiększony poziom hałasu Wyciek wody Wtyczka jest nieprawidłowo włożona. Silnik nie działa. Brudny filtr. Temperatura i/lub wilgotnośc za mala. Nierówna podłoga Obluzowany kompresor lub silnik Pęknięty zbiornik na wodę Uszkodzony czujnik przepełnienia Zbiornik nie jest prawidłowo wsunięty do osuszacza. Włożyć jeszcze raz wtyczkę do gniazda zasilającego. Skontaktuj się z serwisem. Wyszyścić filtr. Sprawdź parametry pracy. Przesunąć osuszacz na równa powierzchnię. Skontaktuj się z serwisem. Skontaktuj się z serwisem. Skontaktuj się z serwisem. Skontaktuj się z serwisem. 13. Kompletacja urządzenia Kompletacja: 1.Osuszacz powietrza, 2.Zbiornik na wodę, 3.Wąż PCV 14. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. 15. Wykaz części do rysunku złożeniowego Numer Nazwa części 2 Kółko 8 Włącznik 9 Uchwyt włącznika 10 Kondensator 15 Płyta zasilająca 16 Płyta sterująca 17 Panel sterujący naklejka 24 Obudowa wentylatora 25 Silnik wentylatora LS-18D2-01 5

6 26 Koło wentylatora 27 Kondensator 30 Kabel zasilający 32 Kratka górna 33 Obudowa plastikowa panelu sterującego 34 Szyna 35 Szyna 38 Nakrętka rury odpływowej 39 Gumowy korek 40 Pojemnik odpływowy 41 Obudowa pływaka 42 Pływak 44 Filtr powietrza 45 Rurka odpływowa 46 Podkładka 47 Czujnik 48 Czujnik temperatury Karta gwarancyjna na Osuszacz powietrza Nr katalogowy:, nr partii:... (zwany dalej Produktem) Data zakupu Produktu:... Pieczęć sprzedawcy Data i podpis sprzedawcy:... I. Odpowiedzialność za Produkt: 1. Gwarant Dedra-Exim Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. 3 Maja 8, Pruszków, KRS , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , kapitał zakładowy: zł. 2. Na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej Gwarant udziela gwarancji na Produkt, pochodzący z dystrybucji Gwaranta. 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi. 4. Z tytułu gwarancji Użytkownik, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu lub odstąpienia od umowy. 5. W stosunku do Użytkownika, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta za szkody wynikające z niniejszej gwarancji i/lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, bez względu na tytuł prawny, jest ograniczona maksymalnie do wysokości wartości wadliwego Produktu. II. Okres gwarancji: Elementy Produktu Czas trwania ochrony gwarancyjnej OSUSZACZ POWIETRZA 24 miesiące, licząc od daty zakupu Produktu uwidocznionej w niniejszej karcie gwarancyjnej Elementy nieobjęte gwarancją. Filtr papierowy III. Warunki skorzystania z gwarancji: 1. Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej karty gwarancyjnej Produktu oraz uprawdopodobnienie przez Użytkownika okoliczności zakupu Produktu, np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd. W celu sprawnego przeprowadzenia reklamacji zaleca się aby Użytkownik przekazał wraz z Produktem do reklamacji wszystkie elementy określone w Kompletacji urządzenia zawartej w Instrukcji obsługi. 2. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej. 3. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i UE. 4. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek: a) Nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków określonych w Instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i czyszczenia; b) Zastosowania przez Użytkownika środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z Instrukcją obsługi; c) Nieodpowiedniego przechowywania i transportu Produktu przez Użytkownika; d) Samowolnych zmian i/lub przeróbek Produktu przez Użytkownika, które nie były uzgadniane z Gwarantem; e) Zastosowania przez Użytkownika w Produkcie materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z Instrukcją obsługi. f) Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, traci gwarancję na Produkt, w którym: g) numery seryjne, oznaczenia dat i tabliczki znamionowe zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone przez Użytkownika; h) plomby zostały uszkodzone przez Użytkownika lub noszą ślady manipulacji Użytkownika. 5. Uwaga! Czynności związane z codzienną obsługą Produktu, wynikające m.in. z Instrukcji obsługi Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt. IV. Procedura reklamacyjna: 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się czy wszystkie czynności określone w szczególności w Instrukcji obsługi zostały wykonane w sposób prawidłowy. 2. Zgłoszenie reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady Produktu. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny traci uprawienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku niezgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni. 3. Zgłoszenie reklamacji można dokonać m.in. w punkcie zakupu Produktu, w serwisie gwarancyjnym lub pisemnie na adres: Dedra- Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, Pruszków. 4. Użytkownik może złożyć reklamację przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej ( Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji ). 5. Adresy serwisów gwarancyjnych dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie W przypadku braku serwisu gwarancyjnego dla danego kraju zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji zaleca się kierować na adres: Dedra-Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, Pruszków (Polska). 6. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zakazuje się korzystania z wadliwego Produktu. 7. Uwaga! Korzystanie z wadliwego Produktu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia Użytkownika. 8. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Użytkownika. 9. Przed dostarczeniem wadliwego Produktu do reklamacji zaleca się jego oczyszczenie. Reklamowany Produkt zaleca się dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie (zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt w oryginalnym opakowaniu). 10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją Użytkownik nie mógł z niego korzystać. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Oświadczenie Użytkownika: Potwierdzam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji oraz skutkach nieprzestrzegania wytycznych zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej. Warunki niniejszej gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem: Data i miejsce Podpis Użytkownika CZg 1. Obrázky a výkresy 2. Podrobné pracovní bezpečnostní předpisy 3. Účel zařízení 4. Omezení provozu 5. Technické údaje 6. Před zahájením provozu 7. Připojení k síti 8. Zapnutí zařízení 9. Použití zařízení 10. Obvyklé provozní činnosti 11: Náhradní díly a příslušenství 12. Vlastní řešení problémů 13. Obsah balení 14. Informace pro uživatele týkající se odstraňování elektrických a elektronických zařízení 15. Záruční karta Obecné Bezpečnostní podmínky jsou k tomuto návodu připojeny jako samostatná brožura. Prohlášení o shodě je k dispozici v sídle společnosti DEDRA EXIM Sp. z o.o. POZOR Aby se zabránilo požáru, úrazu elektrickým proudem nebo mechanickému zranění, je vždy nutné během provozu zařízení dodržovat základní bezpečnostní pravidla. 6

7 Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento Návod k použití. Prosíme o uchování Návodu k použití, bezpečnostních pokynů při práci a Prohlášení o shodě. Striktní dodržování pokynů a doporučení, které jsou v tomto Návodu k použití obsaženy, prodlouží životnost Vašeho zařízení. POZOR Během provozu zařízení je nutné dodržovat pokyny, které jsou obsaženy v bezpečnostních pokynech při práci. Bezpečnostní pokyny při práci jsou připojeny k zařízení jako samostatná brožura, kterou je nutné náležitě uchovat. V případě, pokud bude zařízení předáno jiné osobě, prosíme Vás o připojení Návodu k použití a bezpečnostních pokynů při práci spolu se zařízením. Společnost Dedra Exim nezodpovídá za nehody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů. Pozorně si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny spolu s návodem k použití. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a / nebo vážným zraněním. Pro budoucí potřeby uchovávejte všechny příručky, bezpečnostní pokyny a prohlášení o shodě. 2. Podrobné pracovní bezpečnostní předpisy Varování týkající se provozu odvlhčovače vzduchu: V případě, pokud je zajištěn dohled nebo školení týkající se používání zařízení bezpečným způsobem, a dané osoby jsou seznámeny o případných hrozbách, mohou toto zařízení používat děti ve věku od 8 let, osoby s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí zařízení. Děti by si se zařízením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly čistit nebo provádět údržbu zařízení. Zařízení je navrženo tak, aby pracovalo ve stabilní svislé poloze. Odvlhčovač může pracovat v místnostech zajišťujících volný oběh vzduchu. Je nutné zajistit volný přístup k zařízení, proto dodržujte odstup 60 cm z každé strany zařízení. Neblokujte ani nezakrývejte vstupní mřížku, prostor pro nasávání vzduchu nebo výstupní otvory. Po odpojení zařízení z elektrické sítě, je možné zařízení vyčistit vlhkým hadříkem Odvlhčovač nesmí být během provozu jakkoliv přikrytý nebo zakrytý musí být zajištěn stálý a neomezený přístup k vzduchu Neumisťujte zařízení v blízkosti kamen nebo topných těles. Provoz zařízení je možný pouze se zamontovaným vzduchovým filtrem. Neotvírejte zařízení v místech s chemikáliemi. Nepoužívejte zařízení v koupelnách, prádelnách nebo v blízkosti nádrží s vodou. Zalití zařízení může způsobit jeho poškození, a následný úraz elektrickým proudem. Chraňte napájecí kabel před poškozením nebo přetínáním. Připojte zařízení do zásuvky opatřené ochranným kontaktem. Neobsluhujte odvlhčovač vlhkýma rukama. Nepijte vodu, která se hromadí v odvlhčovači. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CHLADÍCÍHO ČINIDLA R 410A je chladivo, které odpovídá evropským předpisům o ochraně životního prostředí. Doporučujeme však, abyste neděravěli chladicí okruh v zařízení. Po ukončení provozu přístroj odevzdejte do příslušného sběrného místa. Údržbu a likvidaci smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Materiály použité pro balení jsou recyklovatelné. Přístroj nelze používat venku. 3. Účel zařízení Je povoleno zařízení používat při rekonstrukčních a stavebních pracích, opravárenských dílnách, v amatérské práci při současném dodržování podmínek pro použití a přípustných provozních podmínkách, které jsou obsaženy v návodu k použití. Odvlhčovač vzduchu byl navržen pro použití v místnostech, které je třeba osušit, stejně jako v místnostech, kde může dojít k nekontrolovanému zvýšení vlhkosti. 4. Omezení provozu Odvlhčovač vzduchu lze používat pouze v souladu s níže uvedenými "Přípustnými provozními podmínkami. Zařízení nelze instalovat do místností s plynem, olejem, sírou nebo v blízkosti zdrojů tepla. Zařízení nelze používat na šikmých plochách. Neoprávněné změny v mechanické a elektrické konstrukci, všechny úpravy, údržbářské činnosti, které nejsou popsány v Návodu k použití, budou považovány za nezákonné a způsobí okamžitou ztrátu Záručních práv. Používání zařízení v rozporu s účelem nebo návodem k použití způsobí okamžitou ztrátu záručních práv. PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY Nepřetržitý provoz S1. Pro použití ve vnitřních prostorách. 5. Technické údaje Model Výkon 900 W Pracovní napětí 230 V ~50 Hz Sací tlak 1,8 MPa Stlačovací tlak 3,6 MPa Chladící činidlo R-410A (320 g) Identifikátor GWP 2088 Ekvivalent CO2 0,668 t Stupeň ochrany proti přímému IPX0 přístupu Pracovní teplota 5 C - 32 C Kapacita zásobníku na vodu 8l Výkonnost zařízení 50l/ 24h ( 30 C i 80% RH- Vlhkost) 30l/ 24h ( 27 C i 60% RH- Vlhkost) Tok vzduchu 300 m3/h Hluk 53 db hmotnost 20,3 kg Třída ochrany I Rozměry místnosti m2 6. Před zahájením provozu Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku zařízení. Po přepravě počkejte nejméně 1 hodinu před zahájením provozu. Nastavte odvlhčovač na rovném povrchu. Při instalaci zařízení udržujte vzdálenost od stěn alespoň 60 cm. 7. Zapojení k síti Před zapojením přístroje do zdroje napájení se ujistěte, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku. Napájecí instalace přístroje by měla být provedena v souladu se zásadními požadavky, které se vztahují na elektrické instalace, a splňovat bezpečnostní požadavky pro užívání. Parametry minimálního průřezu napájecího kabelu a minimální hodnoty pojistky podle výkonu stroje byly uvedeny v tabulce. Instalace by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem. Pokud používáte prodlužovací kabely, dávejte pozor, aby průřez žíly nebyl menší než požadovaný (viz tabulka). Elektrický vodič položte takovým způsobem, aby během práce nehrozilo jeho přeřezání. Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely. Pravidelně kontrolujte technický stav napájecího kabelu. Netáhněte za napájecí kabel. Výkon přístroje Minimální průřez Minimální hodnota [W] vodiče [mm2] pojistky typu C [A] Zapnutí zařízení Před zapnutím zařízení je vždy nutné zkontrolovat všechny prvky, které jsou odpovědné za bezpečnost při provozu. Umístěte zařízení na stabilní místo a zachovejte místo pro volný prostor po každé straně. Ujistěte se, že vstup, ani výstup vzduchu nejsou zablokovány, a nádrž na vodu je řádně zajištěna. Po této kontrole je možné zařízení spustit pomocí tlačítka (Obr. A.1) 9. Použití zařízení Po spuštění zařízení za pomocí ovládacího panelu (Obr. A) je možné ho nastavit do příslušného provozního režimu. Ovládací panel: 1. Hlavní spínač 2. Tlačítko regulátoru vlhkosti 3. Ventilátor 4. Časovač 5. Signalizace "výměny zásobníku s vodou" 6. Signalizace funkce odmrazování 7. Naprogramovaný provozní čas 8. Teplota místnosti 9. Vlhkost v místnosti 10. Cílová vlhkost Nastavení vlhkosti Chcete-li nastavit cílovou vlhkost v místnosti, nastavte požadovanou vlhkost pomocí ovládacích tlačítek vlhkosti (Obr. A.2). Stupnice je v procentech a je možné jí nastavit s nárůstem 5 % (od 35 % do 90 %). Po dosažení požadované vlhkosti zařízení deaktivuje funkci sušení. Provozní výkon ventilátoru Chcete-li zvýšit výkon ventilátoru, stiskněte tlačítko "výkon provozu ventilátoru" (Obr. A.3). Rozsvítí se dioda pro zvýšení otáček ventilátoru. Chcete-li snížit výkon ventilátoru, opět stiskněte tlačítko "výkon provozu ventilátoru". Časové naprogramování Odvlhčovač má funkci nastavení provozního času. Tato funkce se používá k nastavení času pro sušení místnosti a udržení dané úrovně vlhkosti. Chcete-li nastavit provozní dobu odvlhčovače, stiskněte tlačítko časovače (Obr. A.4) a nastavte pomocí tlačítek časovač požadovaný čas v hodinách (Obr. A.2). Rozsah nastavení času lze nastavit v rozmezí 1-24 hodin. Výměna zásobníku s vodou Pokud se zásobník naplní vodou, odvlhčovač signalizuje tuto skutečnost zvukovou signalizací a rozsvícením diody (Obr. A.5) a následným vypnutím odvlhčovače. Vyjměte zásobník s vodou, vylijte a pak ho vložte zpět do odvlhčovače. Zařízení se spustí automaticky (obrázek B představuje vyjímání zásobníku). Pokud teplota klesne pod 12 C, odvlhčovač 7

8 automaticky spustí funkci odmrazování. Bude to signalizováno osvětlením LED "signalizace funkce odmrazování" (Obr. A.6). NEZAPOMEŇTE!!!! Signál odmrazování může být také aktivován z důvodu znečištěného vzduchového filtru. Odvlhčování vzduchu odvodem vody prostřednictvím odtokové hadice. Při tom vypněte odvlhčovač ze sítě. 1. Připravte odtokovou hadici dodanou v soupravě, 2. Vyndejte zásobník na vodu a odšroubujte plastovou zátku umístěnou na zadní straně odvlhčovače (pravá strana). 3. Vyjměte elastický kryt - obr. C 4. Zatlačte hadici do odšroubovaného kroužku a utáhněte jej obr. D 5. Hadici položte tak, aby nebyla ohnutá a neblokovala tok vody. Vložte zásobník na vodu zpět do odvlhčovače. 6. Umístěte zařízení nad hladinu vypouštěné vody. 10. Obvyklé provozní činnosti POZOR Před čištěním odvlhčovače si pamatujte, že zařízení musí být vždy vypnuto a odpojeno od napájecího zdroje. Čištění mřížky přívodu vzduchu Očistěte mřížku jemným mokrým hadříkem nebo houbičkou, Je možné použít čistící prostředky v případě, pokud je mřížka pokrytá velkou vrstvou prachu, která přiléhá k plastovým prvkům. Nepoužívejte tekoucí vodu, nezamáčejte zařízení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Nečistěte benzinem nebo rozpouštědly. Čištění filtru Filtr čistí vzduch z prachu a pylu. Filtr odstraňuje nečistoty, které mohou ovlivnit provoz odvlhčovače, proto je nutné ho udržovat v čistotě. Práce se znečištěným filtrem může způsobit to, že proudění vzduchu bude omezeno a účinnost zařízení klesne. Filtr by se měl čistit jednou za 2 týdny. - Vyndejte zásobník na vodu. - Opatrně vytáhněte plastikovou síťku a následně vytáhněte filtr (Obr. E). - Vnitřní filtr vyčistěte vysavačem nebo ho očistěte vlhkým hadříkem a důkladně osušte. - Filtr namontujte zasunutím do odvlhčovače 11. Náhradní díly a příslušenství Pokud chce zakoupit náhradní díly a příslušenství, zkontaktujte se se servisní službou firmy Dedra-Exim. Kontaktní údaje naleznete na 1. straně této příručky. Při objednávání náhradních dílů uveďte číslo PART II umístěné na výkonovém štítku. Popište poškozený díl a uveďte přibližné datum zakoupení zařízení. V záruční době jsou opravy prováděny podle zásad uvedených v záručním listu. Reklamovaný výrobek odevzdejte k opravě v místě zakoupení (prodejce je povinen přijmout reklamovaný výrobek) nebo zašlete do centrálního servisu DEDRA - EXIM. Přiložte záruční list vystavený dovozcem. Bez tohoto dokladu se bude oprava považovat za pozáruční. Po záruční době opravy provádí centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na zaslání hradí uživatel). 12. Vlastní řešení problémů Problém Příčina Řešení Zařízení nelze uvést do provozu (žádná reakce) Nesprávné napájecí napětí. Zkontrolujte hodnoty uvedené na typovém štítku. Poškozený napájecí kabel. Kontaktujte servisní službu. Zástrčka není správně zasunutá. Zasuňte zástrčku do zásuvky ještě jednou Ventilátor nefunguje, kompresor je funkční Motor nefunguje. Kontaktujte servisní službu. Odvlhčovač nezačíná Špinavý filtr. Vyčistěte filtr. pracovat, hromadí málo vody Teplota a / nebo vlhkost jsou příliš Zkontrolujte provozní parametry. nízké. Zvýšená hladina hluku Nerovná podlaha. Přesuňte odvlhčovač na rovný povrch. Uvolněný kompresor nebo motor. Kontaktujte servisní službu. Únik vody Poškozený zásobník na vodu Kontaktujte servisní službu. Vadné čidlo přetečení vody Kontaktujte servisní službu. Nádrž není správně vložena do odvlhčovače. Kontaktujte servisní službu. 13. Obsah balení Obsah: 1. Vysoušeč vzduchu, 2. Zásobník na vodu, 3. PVC hadice 14. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácností) Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách. Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady. Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů. Uživatelé v zemích Evropské unie V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace. Likvidace odpadů mimo Evropskou unii Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném způsobu likvidace. Záruční list pro VYSOUŠEČ VZDUCHU Katalogové číslo: Sériové číslo:... (dále jen výrobek) Datum zakoupení výrobku:... Razítko prodávajícího Datum a podpis prodávajícího:... I. Odpovědnost za výrobek: 1. Ručitel DEDRA EXIM Sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, Pruszków, KRS , Obvodní soud pro hl. město Varšavu ve Varšavě, XIV. Hospodářský odbor Celostátního soudního rejstříku, DIČ , Základní kapitál: zl. 2. Podle podmínek stanovených v tomto záručním listu ručitel poskytuje záruku na výrobek, pocházející z distribuce ručitele. 3. Záruční odpovědnost za vady se týká pouze vad vzniklých z příčin tkvících ve výrobku v okamžiku jeho vydání uživateli. 4. Uživatel má nárok na bezplatnou záruční opravu výrobku, pokud vada byla zjištěná v záruční době. Provedení opravy výrobku (způsob opravy) závisí na rozhodnutí ručitele. Pokud ručitel nemůže provést opravu, vyhrazuje si právo na výměnu vadné součásti nebo celého výrobku za bezvadný, snížení ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy. 5. Vůči uživateli, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, je odpovědnost Ručitele za škody vyplývající z této záruky a/nebo v souvislosti s jejím uzavřením a plněním, bez ohledu na právní titul, omezena maximálně do výše hodnoty vadného výrobku. II. Záruční doba: III. IV. Součásti výrobku, na které se vztahuje záruka VYSOUŠEČ VZDUCHU Papírový filtr Podmínky uplatňování záruky: Doba trvání záruční ochrany 24 měsíců, počítáno od data nákupu výrobku uvedeného v tomto záručním listu Součásti, na které se nevztahuje záruka 1. Předložení vyplněného záručního listu pro výrobek a doložení okolností nákupu výrobku, např. předložením paragonu, faktury atd. Pro správné vyřízení reklamace se doporučuje, abyste společně s výrobkem předali všechny součásti stanovené v kapitole Kompletace výrobku uvedené v návodu k obsluze. 2. Dodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu. 3. Záruka platí pouze na území Polska a EU. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zejména v následku: 1. Nedodržování podmínek stanovených v návodu k obsluze, zejména v rozsahu správného provozování, údržby a čištění; 2. Používání čisticích nebo ošetřovacích prostředků v rozporu s návodem k obsluze; 3. Nevhodného skladování a přepravování výrobku; 4. Svépomocných změn a/nebo úpravy výrobku, které nebyly dohodnuty s ručitelem; 5. Používání ve výrobku provozních materiálů v rozporu s návodem k obsluze. 8

9 Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí záruku na výrobek, na kterém: 1. odstranil, změnil nebo poškodil sériová čísla, označení údajů a výkonové štítky; 2. plomby zostały uszkodzone przez Użytkownika lub noszą ślady manipulacji Użytkownika. Upozornění! Činnosti spojené s každodenní obsluhou výrobku, vyplývající mj. z návodu k obsluze, provádí uživatel ve vlastní režii a na své náklady. V. Postup při reklamaci: 1. V případě zjištění nesprávného provozu výrobku se před nahlášením reklamace ujistěte, že jste provedli správně všechny činnosti podrobně popsané v návodu k obsluze. 2. Reklamaci nahlaste ihned, nejlépe do 7 dnů od data zjištění vady výrobku. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí nárok na uplatnění záruky v případě nenahlášení reklamace do 7 dnů. 3. Reklamaci můžete nahlásit mj. v místě zakoupení výrobku, v záručním servisu nebo písemně na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, Pruszków. Reklamaci můžete nahlásit prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách ( Formulář pro nahlášení reklamace ). Adresy záručních servisů v jednotlivých státech jsou dostupné na stránkách Pokud v daném státě není uveden servis, reklamační formulář zašlete na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, Pruszków (Polska). 4. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vadný výrobek. Upozornění!!! Používání vadného výrobku ohrožuje zdraví a život uživatele. 5. Povinnosti vyplývající ze záruky budou splněny do 14 pracovních dnů, počítáno ode dne doručení reklamovaného výrobku. 6. Vadný výrobek před odevzdáním do servisu vyčistěte. Reklamovaný výrobek důkladně zabezpečte proti poškození při přepravě (doporučuje se předat reklamovaný výrobek v originálním obalu). 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, během níž uživatel z důvodu vady výrobku, na kterou se vztahuje záruka, nemohl výrobek používat. 8. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje nároky uživatele vyplývající z ručení za vady prodané věci. Prohlášení uživatele: Potvrzuji, že jsem byl seznámen se záručními podmínkami a důsledky nedodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu. Se záručními podmínkami souhlasím, což potvrzuji vlastnoručním podpisem: datum a místo podpis uživatele SKgfdgdfg 1. Fotografie a obrázky 2. Podrobné pravidlá pre bezpečnosť práce 3. Určenie zariadenia 4. Obmedzenie použitia 5. Technické údaje 6. Príprava na prácu 7. Pripojenie k sieti 8. Zapnutie zariadenia 9. Používanie zariadenia 10. Bežná prevádzka 11. Náhradné diely a príslušenstvo 12. Odstráňovanie porúch 13. Kompletizácia zariadenia 14. Informácie pre užívateľov týkajúca sa likvidácii elektrických a elektronických zariadení 15. Záručný list Všeobecné bezpečnostné podmienky sú priložené k návodu a tvoria samostatnú brožúru. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii v sídle DEDRA EXIM Sp. Z o.o. POZOR Odporúčame, aby ste počas prevádzky zariadenia vždy dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá, aby sa zabránilo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo mechanickému poškodeniu. Pred spustením zariadenia do prevádzky prečítajte si Návod na použitie. Zachovajte, prosím, Návod na použitie, Bezpečnostné podmienky a Vyhlásenie o zhode. Prísne dodržiavanie pokynov a odporučaní obsiahnutých v Návode na použitie predĺži životnosť Vášho zariadenia. POZOR Počas prevádzky bezpodmienečne dodržiavajte pokyny, uvedené v Bezpečnostných podmienkach. Bezpečnostné podmienky práce so sú priložené k zariadeniu ako samostatná brožúra a mali by ste ju zachovať. V prípade poskytnutia zariadenia na inej osobe, poskytnite aj používateľskú príručku a bezpečnostné podmienky. Spoločnosť Dedra Exim nezodpovedá za nehody spôsobené nedodržaním bezpečnostných podmienok. Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a návod na použitie. Nedodržanie ustanovení varovaní a návodu môže mať za následok elektrický šok, požiar a/alebo vážne zranenia. Zachovajte všetky návody, bezpečnostné podmienky a vyhlásenie o zhode pre budúce potreby. 2. Podrobné pravidlá pre bezpečnosť práce Varovania týkajúce sa práce so sušičkou vzduchu: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku minimálne 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými a duševnými schopnosťami, a taktiež osoby bez skúseností a znalostí o zariadení, za podmienky, že bude zaistený dozor alebo školenia o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby súvisiace s ním riziká boli zrozumiteľné. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti bez kontroly by nemali vykonávať čistenie a údržbu zariadenia. Zariadenie je určené pre prácu v zvislej stabilnej polohe. Sušička môže pracovať v miestnostiach, v ktorých možná je voľná cirkulácia vzduchu. S cieľom zabezpečiť voľný prístup vzduchu do zariadenia by, je treba zaistiť asi 60 cm voľného priestoru na každej strane prístroja. Neblokujte ani nezakrývajte otvory mriežky, nasávania a výfuku vzduchu. Na čistenie použite vlhkú handričku, predtým odpojte zariadenie od siete. Počas prevádzky sušička nemôže byť zakrytá, prikrytá - musí byť zaistený neprerušovaný prístup k vzduchu po celú dobu. Neumiestňujte zariadenie v blízkosti vykurovacieho telesa alebo radiátorov. Zariadenie musí byť prevádzkované iba s namontovaným vzduchovým filtrom. Zariadenie nesmiete spustiť do prevádzky v miestach vystavených pôsobeniu chemikálií. Nepoužívajte prístroj v kúpeľniach, práčovniach a v blízkosti vodných plôch. Zaliatie zariadenia môže spôsobiť poškodenie a spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Chráňte napájací kábel pred poškodením alebo prerezaním. Zariadenie pripájajte k zásuvke s uzemnením. Neprevádzkujte sušičku mokrými rukami. Nepite vodu, ktorá sa zhromaždila v nádobe sušičky. INFORMÁCIE TÝK. SA CHLADIVA R410a je chladivo, ktoré je v súlade s európskymi predpismi v oblasti ekológie, ale odporúčame, aby ste neprepichovali chladiaceho obehu v zariadení. Po skončení prevádzky prístroj odneste do príslušného zberného miesta. Činnosti súvisiace s údržbou a likvidáciu musia byť vykonávané iba kvalifikovaným personálom. Materiály použité na balenie môžu byť recyklované. Zariadenie sa nesmie používať vonku. 3. Určenie zariadenia Je dovolené používať zariadenie pri rekonštrukčných a stavebných prácach, opravných, v amatérskej práci pri súčasnom dodržiavaní podmienok použitia a povolených pracovných podmienok, obsiahnutých v návode na použitie. Sušička vzduchu bola navrhnutá na použitie v miestnostiach, ktoré je potrebné sušiť, ako aj v miestnostiach, kde môže dôjsť k nekontrolovanému zvýšeniu vlhkosti. 4. Obmedzenie použitia Sušička vzduchu sa smie používať len v súlade s "Povolenými podmienkami práce" uvedenými nižšie. Zariadenie nemožno inštalovať v miestnostiach, v ktorých vo vzduchu sa nachádza plyn, olej, síra alebo v blízkosti zdrojov tepla. Zariadenie nemožno používať na šikmých plochách. Akékoľvek neoprávnené zmeny mechanických, elektrických častí, akékoľvek modifikácie alebo neoprávnená obsluha, ktoré nie sú opísané v tejto príručke, budú považované za nezákonné a budú mať za následok okamžité ukončenie záruky. Použitie zariadenia v rozpore s účelom alebo Návodom na použitie bude mať za následok okamžitú stratu záručných práv. VHODNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY Nepretržitá prevádzka S1. Pre použitie v interiéri. 5. Technické údaje Model Výkon 900 W Prevádzkové napätie 230 V ~50 Hz Sací tlak 1,8 MPa Čerpací tlak 3,6 MPa Chladivo R-410A (320 g) Ukazovateľ GWP 2088 Ekvivalent CO2 0,668 t Stupeň ochrany pred priamym IPX0 prístupom 9