Dimanche 8 Novembre 2020

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Dimanche 8 Novembre 2020"

Transkripts

1 b¹bł WÐU«± π åu½ë uò UË WUŠ ± Ë f Âu?O Udd?I w W?ÒU?F«W??B««Ë XMK ± π qo?? s UË u? ËdO? «b??? u? b??«ë Ë W???OK??? ± μ UË uj? bb?? W?U?? Æåπ π UUû wulù«œbf«`bo WU? ± ò qo??? v Udd?I w? «u«x?hë v U??O?u?K wu?l??ù«œb??f«lhd??o bb U??Ë Æå ± WH± L.L. Æ Æ 32 eme annee -N Dimanche 8 Novembre 2020 Âb?I «d? w ÊU?M ³ W u? D Ð W?????ÝœU??????«W?? K?? Šd?? *«? ± ± U? šô«œu?f ¹ W??L? M«U?????B?½ú «b??????b«íb?????n??¹ë ± ±± œbf«êuö«ë WOU«WM«WOzUC ÎUÐdŠ ÒsA¹ V«dðË Á u skf¹ Êb¹UÐ ÆÆÆwÞ«du1b«Ë Í unl'«5 ýd*«5ð UdO a¹ Uð w WUM nmž idð b sdmý«ëë ÆÆÆw½UM³K«U?CIK UNL?OK² åwod?o_«w½«e)«ò s å «bm²*«ò VKDÐ qo?ýuð sž l«b¹ ÊuŽ UÐuIF«vKŽ ΫҜ do?³ WBŠ ÊôUM¹ W¹ unl'«foz Ë UO?²«Ë Ÿu³Ý_««c¼ WuJŠ qojað UL²Š«ÆÆÆÊuFÐ ÊËd?U UBð«bFÐ t d?u l?u? vk V«d œ 5 w ÆåW?O??u?{u? d?o?ë Uôu«w W??O«d??u1b«bd? ôë ddo??«ã U? `?? ÆWOdO_«b*«ÊbU UË Uôu«rEF? w Xu?B«r? Ò-Ë «c U U?L?O? w?u??ô«ll?:«s ÎUu?? Ë u? Êu?OK wu??ô«ll?:«s ÎUu? ± Ë u? Êu?OK V«d «c w ÆU?NO? d?l?? dh?«ë W? Q? UôË μ XO?I U?LO? fu?:«u?n??c? Ë d?h«nu ÈËU?œ V«d Âb? Xu«Uôu«q w UU?ô«vK W?dA*«WMK«Ë W?OFd?A«Æ b*«w«d?u1b«`d*«`u?b qo1 `? Ë dl?? d?h«ë UOU?HKM «œuho w? W Q?*«UôË μ «Ê YO ÊbU UMOË U? WôËË V«d vk ÊbU UN?O ÂÒb?I w?«uo? u Æt(UB «u_«gu V«d U YO UJô Ë WOULA«w W ub«u?okf«wljlk uk?«ô«v«d ÂU bf r ÂÒbI?O b*«u?ôu«w WOzUC? WDK vk wë sdm«ë w Æ dq? U w««u?_u?«âbf Èuœ U?NO«Uôu«w? W?O??Fd??A??«fU??:«Ë Uôu«ÂU?J Ê 5 W u?b«uokf«wlj;««d? vië p id W? Q*«sJ π q s 5 unl? UC UNOË di? w«ë ru wgk? U??OKF?«W??LJ;«q?F??& WÒœ Ë qo?œ tb fo? V«d sd?a w U?N?OK lo?u?«- «u_«ác Êu? «u?_«æ b*«uôu«w WUF«UUô«Âu wu«t «uu? s rnm?l? V«d u? ÊË U?A??*«r?I«Ë «c WOzUCId(U tb s rnmë ÊbU UBU roku ± WH XOAU*«WL Æ bb «um b* io_«w«ë dj?*u??ô«ë bd?u U? w?««u?_«sj UË u? UË V?? VU Êu?OK ± s d??? v«xkë ÊbU w«d??u1b«`d*«`u??b U?N??KF?Ë ÂU?? _«XK ÊQ d?u vk œd? U?bM Íd?O?? l{u V«d «b YO? br u? ÊuOK nb Xd? Ò- t Ë WKÒKC UU?ô«qÒb? d?u lu? qf? U2 W?NUA? Èd? «bd?gë t W?uu d?o? «u ò W?uJ «U??F t«bd?g vk oòkfë ÆdËe ub di w Òw?K??$ Òs? X?u?««c?? w? p «Ë u??ou?? bu?ëœ V«d»e?????(«v?K W?KL????? V?«d U?C?? U?H??ËË Í u?n??l?'«rn ôu??ë U??H?F??CU»e??(«Íc«V«d l Êu??H?I ô «U*ò Èu Í u?nl?'e(«q?f UNO rj «um ö»e Æå b*«uôu«u1 ÊU? Íc?«V«d U? Á u??? ÊbU Êö???«WE?( w U????? n?u?????g?«w??????????f? ÆåbF r% r UUô«ò U??? Á u??? Êö????«b???FË r?j? w?m?d???????????a?ò Êb?U? Uœö? œu??o???i wu?9d?????«òqj ÎU??Oz Êu?QË W?L?OEF«Æå5OdOô«b?*«Uôu«w Íd&Ë V«d bu?ëœ fozd«5 W??O?Uz W??d??F? d?? Ë nm Xu?B«W?d? XKÒË ÆÊbU u? w«d?u1b«`d*«ë Êu?OK ± s d?? Òu? ««W?M ± cm ÂU? _«r?{ `d?*«ë V«d f?ozd«u??? U???O???????ù wd???o??? V?U Æ «um Òb???9 W???O??Uz W?ôu ÊbU u??? w«d???u1b«ë_«âu?o«w «b U?LO? t?u?n vk «u?_«d U?AË Í unl'«`d*«ê wu«sda w w{u*«uö«âu XO?«t??ODF Ê œu? W?F??Hd? ÎU«u? U V?«d fozd«wuo«qòk;«wu??ë U??N??L Ë W??OËœË W??O??d??O?? Âö??«qzU??Ë X?MK WD?Ë W?Ou?e?HK«åCNNò «WD?Ë åassociated Pressò w ÊbU u? w?«d?u1b«`d*«u? W?O?UDd?«åBBCò w ZzU?M«r? bf p Ë W?O?dO?_«W?OUzd?«UU?ô«ÆwU???ô«lL??:«w ÎUu? t? XÒb? w«u??ou?h?km ÆÎUu?? vk? ÊbU u?? `d*«qb?? b?? ÊuJ? pcë wu?o?? Êö?«u b???*«uôuk fozd?? ÊbU Êö? Ë fk:«ê_ wdo_«ub«hm? UL wzunm«êöù«foë Ê V UU??ô«vK Wd?A*«WMK«Ë WôuK? wfda?«æ5u q r s «cë ÎUOzUN WOM«sKF ««t sk b V«d b?uëœ wdo_«fozd«êu? qui*u w Á u ÎU?C t?n s skf?o tu? Á u ÊöS Êb?U ÂU fu? WD? Ê V«d q?u?&ë «c ÆW?O?Uzd«UU??ô«Á U?B?«bF? ÊbU u? XMK t W?O«u*«Ë ÁbR w«u?o pk1 ÊbU `? pcë «œu?h?o WôË w U?L? U?OU?HKM w u?hk `d? Í tu?? Íc«rd«s vk Í ÎUu? π UB?ô««c Ê djë œu?f sj ÆÎUu uë W?UzdU s Âö?«qzU?Ë U?N?OK XKB? ÂU? v«bm?ë wu?o? WOzUNM«WOuUI«ZzUM«XO U?NMJ WOUô«dH«e«d d?ë Uôu«rU?? ÂU?? ÈËU?œ ÂÒb? V«d Ê ÎU?u?B? sdm«ë w W u??b«uo?kf«wlj;«âu? Èu?œ w wc*«uu?ô«âu w U w«bd««u?»u?«âbf ÆÎöO WMU«WU«bF w UJ Âu V«d `?d*«í UA??? r b? sk Ë «c w dëe???«u???b?? vk W???u??L?K Wœ pk?1 ô V«d Ê Wœ U?Nb ÊuJ s UOKF«W?LJ;«Ê Ë WO?dO?_«UU?ô«W????????????????????u??J??Š Í øf????????????o????????????z Í ø UÐU²½ô«dAŠ w b noë «U* ÆÆÆÎUIÐU?Ý c² qoýuð b{ wdoô««di«øœd?«êujo??ý n O? Ë W??uJ(«n O? Qð U??? vk?ž U?O??Ž«b??²«w ¼ U?? WËUD«VK?Ið qo?ýuð vkž W??O?d?O?ô«UÐu??I?F«WK?OJA????²«o?O???F?ðË w ÝU?zd«t???Šu????LÞ v?kž wd«to uk bl UOu U???b???«o???d?? v???k??? t U? w «d*«v«d wd?o_«fozd«ÿòd??o r_u d??f??a?ë W??OzU??NM«Z?zU??M«UE?U Êü«v?? qf? t_ Âu?O«dF?A U?L? tui? W?O? VC?G«Ë VC??G?«Ë r_«ë «d*u d??f???a W??Od??Fu???F??A«wu?O?NB«ÊU?OJK W?L?U? b?i«œul??u t««d?i œu????o?????«x?% Êôu????'«Ê«sD?M«Ë «d?????????«ë Ëb«s ÂUE Óu?K ÂUE Òd? Âu?I tqë W??OKOz«d?ô«s q?? Íc?«Ëb??F«qOz«d??«l? lo??dk? W??Od??F«ÆbON ÊuOK s d WOdFuFA«Ë 5OMODKH«å U??b??«ò UM³?F?AÐ o ½ w? L þuj«w?????????o?m?ô«u?m??ð«u?????????i?ðë f wl?uj«vhd?b?? W??O??«d??F«W??uJ?(«fOz b?? ö d?b«w?eu? w due qu? vk ii«x?«æ Ë_«f WEU;«UNbN w««due«wëb«ò wluj«v? d?u w tu? vk bd?g wë «b?«Âb? d«ë«ëu? wm V?M Í«l qu? s e?n?ô«ë d??b?u qb? U??L? sdue*«b??{ U?d«tu??A? 5??O?*«iF?? ÕU?L??«Âb? w œu? W??OMô«ÆåUN u Á «e? UMO?Ë q{u? d?l q?i rn?*«umk?i?«ò U?{ Ë qd«u?ma?o?ë W?O?Mô«UM«u?I o?ë UM?F?A o? Æ œu?f«æå Ub«ÎUF ËUMË ÊU?O w W?O??«d?F«W?OK«b««Ë XU?? ou? XË wë naj U?œu?N? U w?ë W?OM_««u??I«XMJ9ò wh??? d?b?«weu? w? sdue*«b? q?i ÀœU? U?ö? i?i«ui«s W?FL?'«Âu Wd?«W?U «due ö? ÆåqUI«vK tf? bë t1d W?«d d«qu?i«ò Ê XU{ Ë Á «e? UMO UC?I«v t?u?ù «bo?n9 W?OË_«UI?O?I?«Æå œuf«qi w ooi% ` XMK WO«dF«WOK«b««Ë XUË u? vk UU???«w sd Õd?Ë sdue*«b? ÆœöuM db«weu w Ub)«Ë WAOF*«åÍu??ö??Ýù«ò d D? ²? «WÐ U?? 0 b??n??f??²¹ w½d??h?««u «f? O? z U?N??u?B½ n?¹d??²?ð W?O?ö??Ýù«W?½U ¹b«Áu??A ð W??O?ÝU?O??Ý U?O??łuu¹b¹ v«tki -Ë Wd WU w U?U ± dlf«æwfl'«f U w vha Wu?LM«UDK«XU? Èd W?N s d? ÊuK UDM«W?F«Ë goh W?OKLF tm Ãd? b? ÊU? `K?? q? U?b?F œö?«w wu Âu w U? WF WUHJ π hh«ë goh«wokl XKLË ÆUMOO U??U??N«vK? UM «um?? b?? «u?u?? öe U?ö?? ÊËd?NE? sc«ë»u ùu okf?? f bf««ë XU? UL? dd«vk lu?b?ë s U go??h Èd U?L? ÆX?«vK uf?«s UM ± mk ULO? Êu«v doa ozuë VK_«vK wë W?d œ«u ÆWKL dd WOHK Íc«Âu?N«bF go?h«u?okl wqë s d??h??? Ë w{u*«5m?ô«umo??o??? w lë ÆvK v WU{ UB sda WU ou???«w? s??? Íc«rU???N*«ÊU???Ë b?? åg«œò roe?m v«âu??l??cô«wëu??; tm ëd??ù«Èd??Ë U?U?? U???U?d vn djh?«ÿe - t œu??i????ô«vk UM? WU??HJ ÆtuK w dd*«êu?????? w?d??????h««u?«f?oz U?????? q«u WuJ(«Ê X«f fjou Æå œ«u öò Íuöù«dD«W U UU{ 5Q w t UA ö `{Ë Ë w{u*«d?n?a«fo W?Mb0 Âu? w «uk?ô ö W???uJ?(«tKU???I Ëb???ò dd?««c Ê q W?????FË W?? ö«œ «u*«d??o?u?? œ«u ÆåÂu q UN«u qja? U? ÆÆÆ»d??C»U ù«ò Ê U??{ Ë UD*«d? wë UMU?IË UMd?Ë UMu t?df? ËbF«ò Ê u?iu `{Ë Ë ÆåUM?UO? uë r«t? q t??b???o????a? ji?? r? rë U???O???uub? Ë W???OUJ?œ«d«Wu???ö???ù«nd? W?Oö?ù«WUb«Áu?A WO?UO? WD«u U??NdDO? d??h ÆÆÆ U?N??u?B ÆåWO«dJ«Ë WOöE«q??????Ë d?????«w?u q? ld?ë WMb?*«w W???OM q?«œ sd? 5?B??? okd Ê q? Ë_«sdA π Âu WO?KU«Æ«bOF ÁœUIË tok UM«WdA«Íc«Ë Âu?N«ÁcOHM w t?a*««e ôë s mkë d?o?_«w?ëü«w fu s që åu?d?o?? ò w W?O?ÝU?O? ÂU? Ë åd??(«ò d? b?o??f ð W?O? ÐË Ë Ëœ U io_«xo«whu do ÒÊ åê Ê wò UM œu s œb œu 5 w Òb?*«UË u ËdOH»UB? ËbO Æ ËdOH«w rjk d(«d œus WOË Ë_«Ëb«bF tu?ë mk UU ± ËbO ÒÊ v W?JA«U Ë Ê ÊËœ s ±π b?o??uj VO? tq? W?O?Uzd«UU???ô«ÆWOU tb WO U v bbu dfô WU w ba 5 ÊU? ËbO ÊS Xu sdm«ë VË v«u( W?LKJ tu? V«d buëœ ÊU 5 io_«x?ou Æ UF _«tdumë tbu s ±μ ±π bo?uj V«d «œ w U 5ËR? b VO? bë ÆUOöO të Ë fozd«rnmo WO{U*«lOU_«Ÿu?_«ö? b?*«uôu«xk? XË w p U? UË u? Ëd?OH UU?ù«b?F? w «ÎdO?? U?ÎUH? «do?_«wah cm vk_«w ÊuJ tm W?LUM«UOu«Ë b?*«æœöu ËdOH«WU n μ b?i WO?u W vk X?K 5 wë s d?? UU?ù«Ác XGK w{u*«ë_«sd?a nb?m Uö?«WO?Uzd«UU??ôU XuB?«Âu WU? n π ÆÍ U'«wU«sdA w{u*««d_«vk ddo?«ed? s œu UODF? VË w ËdO?HU UUù«ju m?k WFL'«U?NM WUu«Ë q 5 WU? [ W?O{U*«l?«ÂU_«ö? œö?«âul? Uôu«vK WOULA«Uu«œ UË h n ± Æn ± q 5 ± ± XGK WM WUù«Wd YO s UË u?? wu?b?? œb?? ËU?& X??«f d??? v??ë ± WH WL«













8 U???????????????????????O??Ðd???????????????????????Ž wu«sda bô««ôëb«5¹ö XF³Þ œ«b????????gð w? W????????H?¹e??????? œu????????i?½ W???????F????????³?D? j³????????{ vo? «u?k«w?k*««u?ik? ÂU?F«bzU?I«rU o?um«sk Æœ«bG WO'UA«WIDM w WHe œui WFD j{ u Wdb UH Ê f«åduò vk t bdg w u UË XMJ9 WdA WOM u l o?omuë œ«bg s Ë «U«ÆWO'UA«WIDM w WHe œui WFD j{ s Wö? bi W?He? «u vk U?NK«b u?f«- t U?{ Ë n Ë wdo? ôëœ ÊuOK ±± u? w«d UMœ UOK d?a Âb? WMUË wo U Ë v WU?{ùU wdo ôëœ ÆUNBË WKLF«suK WOKL w U?????OU?????Š WËU?D«v?KŽ X?????O? å ò «d????ý q?oz«d?????ý ÆWO«bB Í U Í vk blf ô WOHB«d UI«pK Ê ÊbM s c w«åjë_«da«ò WH?O œu Ê oë t U ö?? d??? U? w?jd?_«ÿu??b«d Ë ÊQ U??N «d?i?? WI«u0 5ËR*«mK Ëô«sdA d?«ë qoz«d v dobi«æå ò lo vk V«d «u?k 5OKOz«dù«5dJ?F«5ËR*«Ê åf P?ò b Ë w ÍdJF«tuH ÊU?LC å å rbk œ«b sdm«ë s ò «d s öu?i? lo vk sdm?«ë WI?«u? b?f W?IDM*«Æ «Uù«v å μ ÂU d«ë å ò ÃU UOKL? b*«uôu«xik bë Æå μ ò ZUd vk e Ë WOUF«UNHKJ V ±± dbb d?e ««d ±ππ ÂU w w?do_«d?guj«vmë ÆÈd Ëœ v å ò UM?«rbK WO? s U W? Êu?OKOz«d? ÊuËR? vh Æå u«ò «d s Wb WOdO öui U????U????O????U h????? Íc«åDefense Blogò lu???? q?ië s X??«Âu?O«`?OK?«U??I?H??Ë W?O??U?b«U??UMB«Ë w«w?oh?b«d U?I«rb?OMH 5OKOz«d? 5OU?œ 5ËR? WO?K vk o«ë V«d buëœ wjd_«fozd«êq «dr? œu fu?)«qo??'«s W?b?(«öU??I*U Uœ«b? qo?z«d? VK ÆWb«WOU qumë å ò qoz«d? «d? WI?Hò Ê Êu?ËR*«ôR U?Ë be.b?i ÊËœ åwu(«xu«w WËUD«vK W?ËdD XO Æ UIOKF«s W?O«U?????ô«ÊËR?A?U U?)«q«d*«U? t??u? s v ÊULKO wu Wd?F«åf Pò WHO w WO?O«dô«Ë Íd??B?*«uM«fK??? UÐU?????²½ô W???O½U??? «WKŠd?*«öD½«U??L?O?? W??OËœ W??LEM ± Ë qzu???ë ÂU????L???U v?e% W?? U?A0 W??OËb«Âö??ù«μ±Ë W?OËœ W??R? ±μ ÆWOK Âö WKOË v?ë_«wk?d*«x?u??????ë μë w?u? X?d????????? w?{u?*«ë_«s?d?????????a? Ë_«w U??N??zU?? XMK Ë u???h wu???«s?d??a? s q s W???OMu«W??L?zU??I«W??OU??«5?dz«bU d??b?? ÂUEMU rbu?i ÎU?d r v WU?{ùU WF«d«Ë 5 vë_«wk?d*«œu? Wu? Íd??& U?L?O?? Íœd?H«Æsd ÎUd WEU ± WOU*d?«UUö vë_«wkd*«xklë ÆW bmjù«ë eo'«unmo WOMu«W?ON«c«UË u? ËdO UH?UC* ΫdEË ÊUK«Ã UË q?«œ WUuK W «d«««d U?Uö ô ± s Uœb? be w«ÿ«d?ô«íd YO? WO?dH«ÆWM' l uë W??OU???ô«ÊU?K?«rO?I?F?? UDK?«d? Ë X Ë U?L? WU?L? ÊuJK1 ô sc«5?um«vk U?U?LJ«s UË u? W?N?«u? ««d? c?o?hm ÊU?K«ÂU? 5Hu? Æ5UM«5 UU bb% YO W?K??d?*«f?«X?I??K?D?«fK UU«s WOU«± w? Íd????????B?*«u?M?«ÆWEU W?O?dH«ÊU?K«X??Ë WM' π U?œb?? mu??«õu π «WU«UN«u Íc«5??UM«U????I???ô ÊuOK ± «rœb ËU s WOU«WKd*«v VU Æ UUô«fK UU?«Èd&Ë w W??LzU??I«Ë Íœd??H?«5UEMU? W??OU??«WKd*U?»«uM«WOd?G«Ë WOuM*«Ë WOKN?b«Ë WOuOKI«Ë dui«ue?u WOK?OUL?ù«Ë bo?f uë U?OœË W?Od?A«Ë aoa«d?hë Æ UMO»uMË UMO ULË UË b?f p Ë ÎUd v 5?d*«œb hòkië s Íœd `Òd uë bl vmg«b? bof ÈdO `d*«5?d*«œb? `B?O W?O?dA«WE?U0 W?OU?«dz«b«ÆbUI vk ÊuUM ÎUd dz«b«ácn wzunm«foz V?zU ro«d 5ô U??A????*«sK t??u?? s s UU???ö W?OMu«W???O?N«fOz Ë iim«w??lj? w W?O?d?H«ÊU??K«vK 5d?A*«U?C?I?«lO?L? Âö??«ÆWOU«WKd*«W?OK? W?L?EM μ»«um«fk? UU???«lU?Ë «c W????O?ML?????O«b¹b?????(«rO?????????I????²? jd????? s «d?¹c????% i F? s U??F???O??u l?l?? Èd??? t Ë `{Ë Ë wd??g?«qu??«u d?b0 W??OK;«WD?K«U??C?? W U??N ro????i åwuu?? U D? ò U?H? {ù sl??o K UD b?b?(«we?u??? 5J?9 WËU??? Ê v X? HË ou «f?o zd«o O?I? q$ U H?? `U b?l??»u? vk dd?o???«t b? `U? t K?«b????? w?k Æ»bM*«XHA b Íd?JF«eF u œuo w? œub XUË ro??i?? bb? W?O«U? WD œu?ë s? w{u*«âu?f«wkd*«u?nk«u? vk åu?<«ò rok U?A Ë e?f WEU?? ÆdL_«d«vK s Ë bl b?l wmlo«um«fk u?c na å bb??(«weu??? ro???i v b??n bb? jd??ò UU??L? U?? `U?B U??NKU? s? e?f WEU??? q?b?ë ÆWOdA«WuJK ôuu sb ô UOAOK Ê u???o? w»u?? vk W?MËb w Ë `{Ë Ë bb??(«weu??? s e?? ro???i v b??n jd<«weu?ò r«x% wdg«e?f qu Êb? l UN?L{Ë ÆåwdG«qU«fK?? w bb??(«weu??? q1 Íc«Ë U?? Ë WEU;«s vi? U vk wiôo? ŸËdA*«Ê v»«um«æå5ou(«q X% UMO*«UNOò U0 sþu?uð 5BÐd???²*«Ë U???O??(««b???Ž l `U??????²½ s dz«e???'«özu? v W?U?{ùU rb?«u ÊUJ0 WDO?;«WKF??A*«w«d?D)«dz«œ s rœu???fù «œd?? ±μ s qj?a?? Èd?? ÆWIDM*«w WdË bk ± s d XKL Ê f«œ«d? e?e?f«b??? Ídz«e?'««u«f?Oz b? «œb?a W?U? 5dz«e?K w?oë ÍœUB??«UL? UU?G«ÆåUNO jdh«âbò vk WO?FO?D«oz«d(«t«u?Mò å u?oò vk œ«d? VË X? U? U? U?N?{u?FM XU?{ d?? që d?o??a?u UO?(««b l `?U? sk œub?ië db? t UI?OI?«ÆåsuU 5Bd*«Ë W??Ob*«WU??L??(«U? U??Nc w?«œu?n??'«œ«d?? slë rn??ö? Ë rn????u??? vk ru??o??ë UU?G««d??Ë Æs«u*«Ë su«`ub rbm&ë ± UI Ë 5B ŸdB s Wdz«e'«UDK«XMK Ë W«u? UU? w XFb«w«W??UH*«oz«d?(«w sd?»d? rk u b?f vk W?F«u«W?OKU?«U?O Wôu ÆWdz«e'«WLUF«XU U ± ö v WOb*«WUL(«WO U Ë Ê«dO?M«s rum«umö rn?{df V? œbn? rnu?o Áb¹b????Nð «d????l???²????ý«b???r¹ åw?½u???²????ýœdj«ò U????A½ d????i½«w¹ u?????«w???? ú? b¹b????ł WÐ U?????I???? v u????žb?¹ U????d???? Ud u w?«uù«wo U)«ÊËR?AK WËb«d Ë U Ëb«Ê b? Ë bb? W UI? v W?U W? u«w? _«Ê Æ Uô«Ë nmf«unù Í Ëd{ wdf«ôò t f«åd???uò vk bd??g? w U??d?? `{Ë Ë dë wfo ql tqë Á u laq nmf«dl Ê sj1 ÆåÍœU nmf«wnmo Í Ëd{ wdf«ëb«ë t?u«ò Ê vk b Ë d?l?o? p ÊËœ WOU?L?«dË WO?F«Ë Wƒ d? U??ô«Ë ÆåWIOIA«U u vk Ÿ«dB«d????????A«W?1d????????' nh????????<«c???????f?«w?g?kð «U????????ù«oD w«5«u?i«uo?ô 5M«u*«dOG U?:«WU «u_«êuu w Ud«Ë À«d?O*«ÊËR w rnudb vk ÆWOBA«ÊuU? w d?og?u dc? ô w«uf?_«s.d??«l Æ UuIF«Âu?LF«uM«l? UHôU ÍœU?%ô«ÂU?F«VzUMK o w«uhu?<«ë `M'«bb% WOK;«WOzU?CI«UDK«w Æwz«e'«d_«ÂUJ UNOK od rz«dò vl? ULO nh<«c?f«`m9 w«œu*«ug u?lf*«u?bmk UI?Ë qi?«rz«d qu?f YO å d?a«æ UuIF«ÊuU w UN UO½«œuÝ ö²jðë UÐeŠ W UA0 q?oz«d?????ý l? lo?????³?d²?«w?????ëu?????i* w?³?????f?????ý ll?????& ÆålOD«b{ ÊuOö ò U w?f??a«d9r*e? ÍœU??O?I«U? t??u? s œu??f U??N lo??d«w??o?c??i«ò t«d?9r*«ö? d?ju UN U? ub Wu?J(«Ë WOU?L?«Ë WœUB?«Ë W?OU?O ro??i«l?o qu??i?? qoki?«tm c??q œu??ëë `L?? W??O??C?? ÆåWO«œu«w d?(«w?o?u?o?«èu?i«qj? UMu?œ dju U?{ Ë ô «uu?œ UMOK VBMO t_ lo?d«id Ê Ê«œu«ÆWO«dI1b«Ë Wd(U df UN?LU?Ë UNO?{«qUJ 5DK l ni sò luë ÆåWOdË WOd UNLOI df ôë bi«wmb ålod«w?cum* WO?FA«ÈuI«ò 5b U?O hë t?{ XK??«VF?A WœU? W?OM?ODKH«W?O?C??I«Ê vk q XK wmodkh«vfa«ui Ê Ë tubi XJN«Ë ÆWU WOUù«lz«dA«Ë d(ufa«ÿul UuMF «d?b oi qoz«d? l lod«ê v U?O*«U Ë ÆÂuKE VFA UOU UôcË W*U WK WËb UOUOË w X9 WËeF? Wc WIH i? tq lod«nëë ÆtH r UN Ê«œu«Ã«b«-Ë ÂöE«ÊU?O?N b«s W?H?OK ao?a«w«u?ù«fozd«b? 5«u??I«ÂUJ if qb??f? Êu?U? sl??{ ro?«d?? b? W?OF?dA?«U?N?OM d?ud WËb«WD U w WœU?%ô«ÆWœUd«UNUJ eefë «u?_«êuu? ÂUJ if q?b?f? ÊuU?I««c wc?ië ÍœU?%ô«W?Ob*«ö?U?F*«ÊuU?Ë ÍœU?%ô«W?O?B??A«W?O?z«e?'«««d?ù«Êu?U?Ë ÍœU?%ô«Uu??I?F«Êu?U?Ë ΔœU? aod «U?ù«Â«e«vK b?oq«b?n ÍœU%ô«vK UN b ee?f vk qlf«ë UNu l oh? U0 `U«ÆWOM_««ULô«Ë «d)udi«5«ui«w bb'«öbf«ác `LË WO?ö ö?jë WOK U?LEMË WO?UO»«e? XMK Èu?I?«ò ö?z«5b X??«Âu??O«U?LK?Ë W?OU???Ë ÆåqOz«d l lod«wëui* WO«œu«WOFA«w UM `U?B? ôò ö?zô«q2 d?«ãu tk«lœ U?Ë W?d?? U? Íc«q??;«wu?O??N?B«ÊU??OJ«l lo??d«æåuœ «u ÈuI«q Âud)«WLUF?U wh d9r ö UœË U??O? vk lo?u?«v œö?«w ö?j«ë W?O?U?O?«ÆlOD«i lo?u Êu?OK ll?' W?O??F? W?KL? ö s sk U?L? ÆqOz«d Ë Ê«œu«5 lodk UC XFË WLEMË öjë Ue ÊQ u{u_«q«d œu Ë åqoz«d? l lod«w?ëui* W?O?FA«Èu?I«ò UO? vk»e Êü«Õö?ù«Wd? wfa«d9r*e? U d s U?LK W?O 5KI?*U?A«lL?& œu?f«âö«d?m ÆÊ«œu«œU??%ô«U???O*«vK? 5F??u*«W?L?zU? X?ML?C? U?L?? Ê«u?ù«ò W??U?L? U??b«Ë W?Lz_«Ë U??LKFK w?«œu?«wd«ål?o??d?«b??{ Êu?1œU?? ò ll???& åêu??l?k*«u¼u??om²½ b?{ U??łU???²?Šô«ZO??łQ?²Ð Ê«d??NÞ rn?²¹ åœu?jok«ò q???????????? s? œ Ë w?ë åcrime ministerò W????U????L???? «u??«f?o??zd?? W??zËU?M??*«ÒÊ v U?? w?koz«d??ù«êq?a Íd??O?? uu??omò V?«d b?uëœ U???????????? UU??????ô«w W?JO???u«b të Ê bë W?ÒOdO_«ÆåvN«ÒÊ d???????«w??u??l??'«5??;«b??{ id??«ò ÃU?????ô«j W?ËU???Ë d?? 5O«d?ùU œu????h«ë qu???h«t??lj s œö???«u??iù 5O«dù«Ê ll?m WK?I*«WKd*«wò tò Î br? åãd? s ÆqL?F«s qu? Êu?O?KË d?od ÂU?N«`z«u «u?d??«if s? nzu?? r?n??*«êu??? «U?? U????? ô VF???B«vK ku???o? noj u????o? vk W?ÒO«d?ù«UU??(«ÆåøqOz«d së pm Èu?? qoz«d? ò U?NU??O w W?U?L??'«XU?{ Ë Æå œug Ê bf qc ÊuJË 5O«dù«WuJ(«fOz b?{ dn cm d?l? «due«òê dc w te?m»d??ë VO q w u?u??om 5U??OM? wkoz«d??ù«æwk;«bi«œuoå W?ÒOKOz«dù«nB«V ÊuUD Êu?;«ÊU?åË åêü«u?u???«ò U?F?? X% åqoz«d?ù b?b? Æåà U)«v uuomåë åxubk Xu«åœu?JO?K?«ò»e??????? rn?«fo?z W????U????e r?u????(«5u??om wkoz«d??ù««u«zo??q?ò Ê«d uu??o?m wkoz«d?ù«u?o««due ÆåWuJ(«UI«q s Âö??? qzu???ë V???Ë vk ÂUNô«wQ W?ÒOKOz«d u??o? W?BM Êö? ò d v ÎW?U{ ÎU?U? ± de v?k? UU???????????????? W?U?O X?JN«Â«d?G??«- ò tò s ÎWb???? åwm_«qb?«wq??? w W?d?A«WCUM Uu? d?aë Ê«d s UU(«pK qo?ga ÆåuUOMM WzËUM 5UC XKL Ϋd??? lò???a Ê«d? ò t ÊU???O w U??? åœuj?ok«ò»e??? WËU???? w œu???«u«d«w??d??( WÒ U????O««dU?E«Ê«d??N tò v Ϋd??O?A?? åuu??om «u?«fozd W??Uû WÒËu W?K öô WËU? w qoz«d? dob vk? qlfò ÆåUMu s «b_«`okë UN?_ uuomm W?Uù«œuN? w Ê«d dl??ò U{ Ë cm ôëu???;«ác b??{ U??N??Id w? «b???? ni tò r?kf WÒ U?O««dUE*«Xb??«u vò tò Ϋd?F? å «um U?H?? vk œu? ÊuJ s?k WÒœ Ë Âö?Q «œu??«u«d«æruf«w WJK WLE_«d? b q s Wub UN W?IOI Æå uh«lod ô Ê«d ÆåWLEM*«dUM b{ s W????u???L?????? X?MË U???L????Fe????ò d???u?m vk U??u?? åwu???œdj«w WœdJ«Wd?LAO?««u s d??h? wj?u?l?? W?O??U s_«d???um? s WU??? wu U?L?O?? ÕËd? ÍœdJ«ÆtËd «dq UIô rb dc?% bf Âu?N«lËË w«d??i1b?e??(«ò ro?? œu???f????? åw?u?????œd?j«wkuië UOd 5 dz«b«ÿ«em««d ŸU{Ë_«ub s w«u ÊU?œd? roks WœËb?(«W?IDM*«w åwu?œd?j«ul?f«ò ÆåÍœdJ«ÍœdJ«Uô«ò te.d%ë «df«èb wd?«d?oh?«d??«âu??n«ê bk #U? œ«b?g»e???ò u??k??? tm? Íc«WO?UM åwuœdj«u?lf«uœ WEU??? w wju?l? bb?n «dl?«b?r «dr? ÆWIDM*««dIô»e(«vK bd?g? w bk U?Ë WOU ù«uoklf«ò åduò åu? w wò»e Uc?H w«âu?_«w? «d??????????f?«q?«œ d?l?? tq d?ne do?_«uod wui«s_«bbn v WU{ WIDM*««dI«bbN w Æå ULN«ÁcN b l{ë Âb U w p Ë okd*«êëuf?«í ËdC«sò t vk wd?«doh?«œbë f?k??ð«d?þ U??¹e? b???????????????f??????????????²????????????????¹ ÊU??????????????žËœ «WOOK«WLUF«U ÊUËœ VO V wd«fozd«íum ezu WuJ l UöF«ee?F dg WKI*«ÂU_«ö fk«d ÆWOUuKœ Ud v «œum«woö œub oë ëd«ÊU Íc«WUI?ô«Á «d s ëd«wK? Ê œub*«xu{ Ë t W???{u? wd?«fozd?«á «Ë ÊU? lou? q? Ác??«b? ÊUËœ œb ëd«Ë ÊUËœ 5 Èd Íc«dO_«UIK«öò b Ë WU?Iô««d? s ËbF«Ëd{ vk U?u«WuJ fozd ÊQ tfm? Ë å dh«ác w tu?b) W?U wok?«vfa«ê t doog w ruoë ÆÆÆ Ë UzU fo Ác«Íc«WUIô««dò ÆåwOK«VFAK WœUF*«UN'«`UB s «u*«5dd«5 UI? WOd?«uMD«WMb w U?IK««c qkë ÆUOO UL œu w di «d Ë ÍœUBô«ÊËUF«u





11 ±± W??????????????????O?????????K?????????????ð UL VOKO œ«b«dogb«wja«μ ± ± ø u¼ s øw¼ s Uœu???L?? ÆsHÔ ± Æ una d ÆjGCË ÒnK Z«d ÂÒbI?Ë wö«æwouehk ÆÔÁd Ë ÔÁ d μ Uœu???L?? ÆVOKO ± ÆqzUË ÆÎUappleô ÆÒ»Ë Òs Æ Uœ μ U????O????I???? U??????C????? w? bk? ± Æ uj«à «uj«u???n????ò??? Æ»Ëd(«Ë Æapple Âapplee Ë bònf X?? q??ó????????????????? ÆWOM_U Æ UJ«bM tuo μ ou«q(«u????o????i???? ÆUGu ± ÆbU Æ»ô Æ«uapple Æqö μ puukf dô ou«q(«æsœ u ËbMOKO ± ± WM Æœ«bG WMb ±π WM ÆUOU μ Æ uo WMb ÆdLI«d WOd Æ«bM ± μ WM π μ U?NU«Ë v?ë X?? ÆWK«W?e?OKJ d?u??ë W?Oz«Ë Ëœ qó??apple s idu XÓKu?? U?NM?J U???ô«Ê«uM X% UN?KF w«wou«u?n«ë da s XMJ9 U?N ô ÆdAM«ÆWOœ_«qU;«w dna XFL «ÆUd ± s nr UNL ÆWOuM'«UdO w WËœ Ω± ± ± ±± ÆWOOK WOMG Ω μ ± ÆUOUD w dn Óu wu Ω ± ÆUd UC w bk Ω π ±± ÆWeF WdB WK2 Ω μ ± Æq«wUu pk Ω π ÆVB d Ω± œëu XMOK puukf d«ou«q(«5b«vk d?b? Íc?«wUU?O«u«d??ô«u s ± ]d???? Ë wud?ô«âue?m«vg? Ë ±π μ U???O????Ë Ë ± πμ ø ub«dj«u?? t jo?% Íc?«wd?O?_«d?NM«r U? UN?ÒL una u? tokë sdm«ë WL?UF«w Òd1Ë øêugm «øã«ë WM ± vk okdô Íc«qOuO«r U ÓVÒIË ö?lf«apple ÓVÒIÔ Íc?«wU?F«dU?A«u s ø dh*«tud pc øêuëd«v«b bm WM«dN œb ÊU r μ wu??f«b?n?f«w d?n?? w?«w?omg*«r U? apple XÓ?ÒIÔË q?òu?*«w?h?ok)«èb WKC??H*«W U?'«XU?Ë øwòou«w U'«Êu«U?? U??? Ó U? Íc«wJO??J*««Òb??F«u s ø±ππ± ÂUF«w wëb«uuo U?NM Âb??Ô*«ÊQÎ U?LKapple ruf«w? ÊappleœUF*«œb? r øÿu v«u mk ÆYOK«ŸÓœUË Ó Ë«π W??O?I??O??u?? Wu ± Æwœu l? ÓV Ë ]d???????$ ±± Æ«ud ok «d???_«s ± ÆVUJ tu«v?œ qùu? od? ± w q? VU???? wum? Æ dòj d»u?m?'«w? b?k? ± ÆÍbM Qd ÆqB dol{ ±μ W??U??M???Ë W??K????2 ± ÆWK«WdB U??M?? Òu?????? ± ÆÓd W?d?????B????? W?K?2 ± Æ ub«wu U Uœ wjmk π q«âë«b Òb{ ± uô ÎUO«Ë ±± Õb/ V«Á ± w f u Íd ± r«œ `ÒK ± ro Ëœ«d ±μ Í d uo ± UÒuK» «± œd wkko ± wum? Œ R?Ë Vœ ± Æq«q«Íd??B?? q2 Æ wa«ónd Æ»U«dEM v???k??? U??ô«ÓV???K??? d??ë lk? lz«d? t? Æ»u«b da«dl «Ëb????????????A? u?k? μ Æ«uÒdË wf???o??d?«áœu??ë ÆWd WHU vóu Ãu? b?d?? VF? ÆZzUN«d«V?U?????Ë d??????u????? q«íe??okj w?d??? ÆÓVF ÎUœuL ÒpA Ud du ± 5U nu dë Ób Òd Êud «ËÒb uou ÒVÔ U ÊU UN μ bl wjko Vô ŸuM  bn«ë UU ÎUœuL wu?m V?zU Q????K ÎUOI«ÆÒd d q«õu???????d?u? «u?mf? U????A?M«qO?KI?«wD?«ÆdU W u?n??l?'«fr? π qf b?appleu d WO?d«Æs W???O???Ë WMb? ± W??????????b??? ÂÒb?????????I??? ÆWO BË WMb? j Ë e ±± ÆWO«d t?????????b????? Óf? ± d??o? W??O?I?d?«W??L?U?? ÆWÓÓd rkf ÂU?J_«V?U??????? ± ÊËd???F???A W???O?UDK?«ÆwI u? «u?«`???????? që Ãbd ËbO Ê«d w Ë qlf tda π b«unkq ± Òr œ«b????? œu????n ±± ÊuO wnœu?o»u?o ± Òd ro??d«b???? «bm ± œ«d ròl????b????ë?u???? ± d???????????u???ë ÊU???M?Ë W??? U?? q«w? d??? Æ «UO d????????????i? s? l??o?d? ÆrJuÒb gu«u??????a?«w? bk? ÆUN UFappleHd wu«rô«êukòi f?k????????? f?o?z VzU?M? ÆUIU»«uM«.d???G?«vK? œòb??? μ s WK«W?d?B?? WK2 ] œë Ód?????? UM?«œ«u??? Æ wa«5ö da? tu ÆWdB WMb ou«q(«îuoi«q«ë tö nu ± duc«ro«d. b U Òd fzu ÊUO ÍË U???M?? s??? Ë 5?? μ ÊUM b?????u???? r????? Ë Ídd(«oU«q(«UOUD uko Vö uuo Æ «u ou«q(«bzu dl g UHd q(«wid U??Fd*«ú??«W?UM*«ÂU? _U d? π v«± s rd?««dj Âb???? w d?? s d???«d?o?g?? ld? q π s??? n??r???*«q wë UU? w?i??????????????«j? w? Íœu?????L?????Ë U???????????????F??d?*«ld*«Ë do?gb«ædoj««do «ud f ÊUDH UOUË Êu1 fo«dol dl Ëd W s WOdO WôË Uô«WLMU q «d««bmd Í«u«U UJU f U wmouu UUd u qda ugu uo wmouju ÈuM WOU WF WUœ pœ së«ëœ ôëœ ÊUœ ÊU o uœ«uë SUDOKU u«u«± ÊUO ± ddo? no?? d?f뻫c?ë d?u? X ÆV«u?? s? p U0 W?????F??B«n«u?*«vK w p U???Ëœ c??q p?? Íc?«h??A«Æt««d ÊUd«u9 Ê«de d?f uë u? qòn pu? v«pkh«q u? r?u?h?«w??u?o?? b?l???«æfjf«r?j«s Èb??? W???«d???B?«Ê_ qzu???*«æokiu ufa«ë «cf«uk fo s?jë d???h?«ác w WzœU U??O?? o«æ u??? w œœd???ë ni? Ê «c vmf??? if e???$«ë ou??«p?f??{u U??B?K?? ÆW ËdC«UL_dIF«± ± ÆwMN? Ÿu{u* W?MU b?o Ëb? d? sj r ql U$«vK UM«s UD UM sj VO??(«Æt?O?K œu? p u?b? b? ÆdOJ«pK Íb'«± u?b w«c«õu?hj«s l{ë w p«p r Ë œu?n??'«s be*«vkd W?Q?? ql UI? ÆÁbAM Íc«bN«oI? ps Æ Ò U QUH po u(««u Âu??I Ê d?? W???UM? W?O?JK «d??oq À«b?_«iF ÆWKU? WO?KLF«pU?OËR?0 d ÊuJ ZzUM«s?J Ë WOD p Ëb b ÆtFu U2 WOL ql(«êuo «± di?hë p?d qa Uu?GCU d?fa dc«dj ö?ok qu ÆfHMU WI«v«WK?d*«Ác w u???_«èd?????? d???òo??g? s ÆWIOb««u'«Ê«de ± U«s pö?f? ql?f«w pl?oemë p U?N? ÊuJ u? ÆpU?d?% r?ef? w 5u?H?*«W???N?«vK W???U W?O??HU?F«pU?U? «Æ ƒuh«ë Ëd«Ë bô u9 ÊËœ s o«ë pok? d?f rn? ŸËd?A? W?«b? Æ U*«v W?U?(«b? w p_ œœd W?«v«ÍœR W?ö? s dh??? W?LO?L? ÆWuMFË WOH Ê«eO*«± uk««d?o?? U?LK U?N?F? q?l?% WKO?L? W?b? l Ud XM ««Æ dob do dh taof pf? U?œU Á Ëb Êu?JO d?ü«h?a«æpuk q wkë ui«± ± V?? p Ë Âu?O««c ëe*«w??B? X b? s? b? w?«u?????d?????b?????«w??o??{ud«s U??L??«Æ ö??i?«u????_«æp boh WdJH«Ë ub«u ±π ± ëdÐô«u? Æp b?i? U?Nô W??d?H«p ÕU? w UBd s ÆtM dh U*U UB wik vk d?r pôu??g??a«ÿb ôë wu*«ÿu?di«æwohuf«puo

12 ± U???????????????L????????????????²????????????ð WOzUC ÎUÐdŠ ÒsA¹ V«dðË Á u skf¹ Êb¹UÐ ÆÆÆwÞ«du1b«Ë Í unl'«5 ýd*«5ð UdO a¹ Uð w WUM nmž idð b sdmý«ëë ÆÆÆw½UM³K«U?CIK UNL?OK² åwod?o_«w½«e)«ò s å «bm²*«ò VKDÐ qo?ýuð sž l«b¹ ÊuŽ UÐuIF«vKŽ ΫҜ do?³ WBŠ ÊôUM¹ W¹ unl'«foz Ë UO?²«Ë Ÿu³Ý_««c¼ WuJŠ qojað UL²Š«ÆÆÆÊuFÐ ÊËd?U UBð«bFÐ Ÿu_««c WuJ(«qJA q øídd(«ë ÊuF ÊËdU UB«bF ÊËd???U?? qu?u1«wd???h«fo?zd«u??b?«s skf? r b?b? s U?B«u?B? Ë Ídd?(«b?F? nk?j*«fozdu - tmj? nu*«b??o?? r?j«ê_ Ídd???(«fOzdU w?d?? vk U?d bb?aë Êu f?ozdu ÊËdU? UB«s Êö?ù«ÁUM9 U? «cë XË Ÿd?Q W U?Iô«WO?UMK«W?uJ(«qOJA ÆÊu vk wdh«fozd«ídd?(«fozd«êu? fozd?«f«q?i??«xu««c w Ê «bf d?b s ÊUO bë ÆWuJ(«qO?JA w tf YË ÆWOU«XU ŸULô««u w«uu?i?f?«u W?uJ(«qOJA vk d? bb? d?bm ÊS pcë qo?u VzUM«vK WOdO?_«W«e)««Ë UN?{d Òœd««d f««bf db «Íc«qOU VzUM«Ë Êu fozd«wuj(«q«œ W «Ë W?B vk ub(u Uu?IF«Ác vk WUD«Ë W?OK«b«Ë bf«ë ŸUb««Ë vk ub?(«wuuë l d?? s?j r «««Ë vk u?b?(«q_«vk?ë Ud?O?Ë wmu«u?o??«ë Êu? fozd«u?numo? w?«««u«ê rkf«v«w?u?{«wok?«b«ë ŸUb«w «u? U?ô«v«ÍœR d?(«v«wu?{«wumk«u?ci«õu?h w w?«bf««ë W?OL UG?«Ë jhm«ë œëb«ë Ud?NJ«vK da w«w?ud««ë ÆVdI«wô«w WOËœ UdA UNU1eKË qi*«w Íc«œd*«UO s uuom? nu d u«vk UuI Wd?( UuKF ÂÒbI rë W?O$d ÊUL?OK d u«t d wumk«pm«vk Uu?I X{d UL? œd*«uo Ë q db* UuKF ÂÒbI Ê ÊËœ tohb d Íc«ÍbMJ«Societe Gene-ò db s WOHB«bF Áƒ«d Ò-Ë ÊUM åzo???? pmò vk Uu??I?? d??h XU?? U?L??Æ årale ÊUM d?b? ru? ÂU? Ê bf? t?o?h?b s XF?«dË uë åwf??o??ò tjk1 d??b*«ê U?? vk WU??u «œù«fk?? w?»_«d??o??o??g Òr?? ÊUM? w b??o??u«qlfu åmeabò d?b d?l?«ë tm Îôb tk$ rokë å UÒL? pmò WOH?B WOdO?_«W«e)««Ë c«u?l «œù«d?????f YO? «b?m??? Ë U?uK?F? ÂÒb??I rë sj1 ô ÎUÒOdO ÎUÒœUO Ϋ«d? W«e)««Ë «d WOdO_«Æb_ t«bm rok d?o??h?«ë w?ë qd? d u?«s d?% ÊS?? UM s v«qb s Êu? fozd«s VKD sd?m«ë w wumk«î««d? U «d d??f W?O?d?O_«W«e?)««Ë Ê_ W?O? ÊQ?A? WÒd?«U??NU?uK?F? ròk ôë ÎU??O?d??O? ÎUÒœU??O? UN?FL U?uKF*«Ác Ê_ qou VzUM«vK Uu?IF«WÒd?? œu?b?? së W??O?d??O?_«We??d*««dU??<«s ÊUM w XK?L U?d?Ë W?O?U?O? œu?bë W?O?d?B? œu?b? W?Od?O?_«W?O? U?)««Ë naj s wu?uë ÆUN u w«wòd«uukf*«ôë UNUuKF Êu????«d*«sNJ Íc?«ÊbU?? U??NM Wd????_«Ë bd??u d? bf ÊuJ? W?O?M«Ê U?OU?HKM w Êu?OU?ô«w Á u??? œd????0 t Ë Êb?U `U???B? u??? n ± W?O??Uzd«UU???ôU Á u? ÊbU skf??o? U?OU??HKM dbm?«êöù WU?Ë WU? 5 t VÒQ Íc«W?Od?O_«ÆV«d vk ru(«qou s l«b Êu fozd«wounô««bm*«vkdë X{d Ê b?f Êu U?AO œu?lf«w u?nl?'«foz ÂU U?O?«fOz Ád?N? vk Uu?I? WO?d?O?_«W«e?)««Ë W??O? U??)«d Ë pd???? qo??u Ê«d??? VzUM?«wMu«ËdO w W?OdO_«U?HU UBö W?Ë qd wumk«w«e????)««ë U????N???O?K ej? «w?««bm????*«v?kë fozd«vk pc ÆqOU vk UuI? dh WOdOô«Èb d????«sdm«ë w? W?O?UMK«U??H??«s Êu?? VKD W?O?d?O??_«W?O? U?)««ËË W?O?d?O?_«W«e?)«v«U?N?L?OK? qo?u V?zUM«b?{ W?O?U?Nô««bM?*««Ë sj ÊUM? w W?L?U??;««d?«Ë wumk«u??c?i«í_ U?NU?uKFË U?N«bM?? ròk ô W?O?dO?_«W«e?)«qOK s? wk d u«vk Uu?I X?{d wn? WN? X{d?Ë Íd t?o? fo?zd«u?n? d Íc«q W?d? s XOAU*«WL»d????(«p w? Vd Íc?«V«d? vm?ë WU????NM?«v???? WOzU?CI«ÈËUbK ôëœ Êu?OK Ÿd?K UœË WOzU?CI«WOzUC?Id(«Ác œ pc ÆW? Q*«μ «Uôu«w ÆV«d të w WOzUCI«ÈËUbK Ÿd«v«ÊbU uœ v«br tm ri«± μ WM ÒfQ Íc«Í u?nl'e(«ê ÎözU???? i«t?më W????OzU????C???I?d???(«w? V«d???? Ê Ë b???*«uôu«δœu??? U? w? w W?O«d??u1b«s«u?? s u? q Ê Ë W?ËR??? X?O? V«d U?U??N«W?O«du1b«w? b?*«uôu«ro? Ê Ë WL?O? t wdo? wdo?_«ll:«vk p f?jfmo UNd?{ Ò- «Ë Wd(«Ë ÆtÒK ruf«ë U??OU??HKM WôËË «œu??h??o w ÊbU? ÂÒb?I?? Êü«v?? ULO? ÊUGOAO? w Á UB«ÎUdI vn Ë U?O u WôËË ÃU?Ë UJô«Ë WOUL?A«UMOË U WôË w V«d ÂÒb?I `d*«ãu?? U?LMO UôË μ «u? v«õu?mk V«d U?OU?HKM Ê Ëb??Ë b«ë W?ôË w U?B?ô«v«ÊbU ll???:«w ÎUu??? q9 U???Nô ÕU???M«ÕU?????H??? w ÊbUË W??O?d?O?_«μ?«Uôu«q1 Íc«wU???ô«vK u? W?U?«v? Wôu«Ác w Âb?I? U U d? r r u n? ± v«u UË t?um åu??d?o?? ò w W??O??ÝU??O? ÂU? Ë åd????(«ò d? b??o??f ð W??O? ÐË Ë Ëœ bo?u d* WOUJ å dhò b? bfë U/«b«wË wk?i*«õu?ik«wo?uf œb?n Ê sj1 pm*«ê«u?o Èb ±π W?L n s d?? vk UÎO? U?Îu UDK«X{d? Æœöd UL q? ö??ô«d? cm W? U?'«œu?O??I«U?d?? œb?ë «b*«w w???b«u???uëd??«e??? YO?? Ÿu????? ö?o d??u?f«w?u??«b?f ÂU??FD«lO deë Wu?U?«WU?? n? μ s d???? qo????? -Ë ÆwK;«XO??u???U bn?f V wu?o œb uë W?U ö ±π b?ouj ÆWUF«WB«UL{ h ZUd WF?L'«WOUDd«WuJ(«XIK Ë dc w««dkj UL WF«u«udHO WMb w UFdË h?hk Ÿu?C)«Õ«d??«r?O?Ë ÆWOU?«W?u*«s b?a «u? W??L? n μ rœb?? mu?«u?d?h?o ÊU?J vk å U?I?«WKK d??ò q s ô  «d?_«rn?ok d?n Æ ËdOH«UOË Ëd?O??H bb? WU?? π Ë U?H U?O?Ë X?K?Ë lhdo uju WLUF«w WU μ π UNMO f UË u μ Ë Êu?OK v œö?«w WU?ù«ôU?( wu?l?ù«œb?f«w?ikf?»u?_ UË UD?K«XK U?L Æ Ë U?H wu?lù«œb?f«lhd?o W?O{U*«W?U? ö? ËdO?HU Æ μ±ë UH v UOuK ± WHB«WL Êu?O?K s d??? rnm wu? U?ÎH μμë Uu??OK π ru??fu oë U?H μ±ë Uu??OK μ vk be U? v?u?fë U?ÎH Ë ÆdO b Ë lu UË ËQ d s UOHA?*«ÃËd dd t«u w«êuuo«b?ofë b*ë f Âu s «U«d? d WOUFO?ô«UNU U?NMJ U??Ë WU? Èu? œö?«w q?? rë ÆlOU? q w ed*«wumfu v{d*«œb w œu ŸUH «s va lol? u«de d qœë Æ U? do U?OHA? ÂUE vk dë Æ Ë_«ÊuU v?ë öo WFL?'«UOUD U nu?*«ö r?oë b?f s rokf?«v UI?ô««b*«ÆŸu_«WUN WKD ö u«e«dë Íœ U?u w bb? å «d?l o?umò s Êöù«- b?ë wud ÊuOK ± œu?ë UdôUË U?Ë «œ wuë wul?ooë «d?ú? Œu? dë b??n?f?? UU?O? d?n Ë Æ e??f«v w UË u? Ëd?O?H b?r*«wu?ù«ôu? œb? Ê Wb?F*«wULù«œbF«qB?O WU ππë UH l«u lh «UOU* Æ Ë UH v ±± v ± l«u œ«uo?uk wulù«œb?f«ê XU{ Ë Æ Ë UH