JæïndsUfsfUsàra. àósjπqi sedœe scaìàiqjπ ckhsjnhæedœeaìàircjπh fæe

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "JæïndsUfsfUsàra. àósjπqi sedœe scaìàiqjπ ckhsjnhæedœeaìàircjπh fæe"

Transkripts

1 JæïndsUfsfUsàra fsnp b ïlìaqδausÿïÿjuπlsfvƒ àósjπqi sedœe scaìàiqjπ ckhsjnhæedœeaìàircjπh fæe plpmëƒn fsÿ HMvi tujœaà ïf jusaπ àsÿösujƒfvuînañsmuωpqpösupñĩemsiàósfπmqse RjòsU IAv ic ƒ lÿjƒqi sedœe scaìàiqjπ IlsàUΔamÖƒçmf΃Npï ósÿilfπjƒcãf sdƒ N esdœecã U i Jƒl ƒpqpösumaƒïmæƒiàÿmjsω JŒamc «aìàiusdhsevhhudœenãjpqpösuh PRïÆjπJƒmjfaadÚ NjfπcsïπH çñúƒf musωcsïπösunamöƒçusnƒpqpcsïπàiπmn j asnhsdœe JŒamcdsU sjfjósenƒanse jmvpu dsuhƒh sj qvuqsjtrappi PÿqsjπmUsΩdsURcsq PÿösamïsaeMsadŒe ckmusmjppqpjœamcösuqsàπlsasn U i Rösaπasf HsösUmaƒï mæƒimustñèmfsnb maƒeóãlsasncúsufpπlsasnmfsω pnumg dsulsndúgbmusjvÿfvbmó pqp N eshæemaúinjfπcsïπdsuasn mrfaö su csïπösufmrdàà ï ñs csïπjvÿdsuhmrdƒfgsmù i mó ïmómrasjƒmrjƒrösfπrösaπqi sedœe scqjπnjfπjœamc maƒe màçmósó çlsasn musmjppqpcsïπaÿjvimqƒnmàçjƒùîωmós musω N esnjfπcsïπösumascsïπäåjπ maƒeösufœnñscsïπuδi màçmósgs csïπösurösjπusiñs csïπaÿjvimàçmósnaó ç lsasn UsiösUfŒNcsïπñs ösurösaπdajƒgs csïπösurösjπ Usiñs HsckhsRösaπqi sedœe scaìàiqjπ UsiösUjU kmæƒiñs musωckhsrösaπnjfπrjωldflsfπmó jiuδijvÿrïõhmrjƒrösfπhsmqƒdóƒ ó çd Õjmƃe mfàa ƒhÿmuçnjfπusinδidsÿhsimfàa ƒhÿmuçnjfπ csïπmósmó ï csïπösuóvarösaπmusωh ç maƒejœamcösuàãpu Rós musnsrïƒmusωósÿimfàa ƒmrfaö su 1 «musrjδapfuamæƒi JŒamccÚsUlsAsNmJPRJΔaRffπRfÕjmó maƒejœamcösumósrjωh AsN ósÿijvÿdsulsasnàãpmjsωmæƒe pnumg ösujiπrösaπqi sedœe scaìàiqjπmusωhãumósj~ f J jmvpu csïπa dsumfàa ƒa sasuhrdsjqpπj~ f Jñs JŒamcdsU mfàa ƒrïõhasn juîsjπjƒasnrjhvÿusus musωcsïπ U i N esnjfπcsïπ ösumàçjƒfspshÿuvÿ maƒe ösuàsjπmù ƒdmqƒnmósùîω JŒamcJvÿósUπösUmqƒNmóS âèseùi musωfdsh añúƒdœenãj ösumasjœamcjƒ ùîωnjfπcsïπ jvnfdœenãjmuω ckhslìamufsó Rïƒ maƒeösurösjπjœamcñs csïπnaösurïƒmràƒu jn m scjvÿlfπmæƒe csïπösubfljπrïƒïãàf àÿuœurösÿauîàeaìàiraqsfaspfïdœefu Δaä JŒamc maƒejœamcösupñĩlÿgncvgqpπcsïπ musmjppqpjœamcösuju mqƒnmósùîω JŒamcRïÕH ösufdsh adœenãjmó ïmasäåjπmqseösuù Pπ ñïòƒpæs ( UÿjUÎΩmf ƒif ) qpπjœamc mrase damusωdsudìsaπmó ïösumasäjœamcåjπ maƒeösuù Pπli NqPπJŒamc dsufdsh adœe NÃjmó ïösumöƒçjœamc maƒeösuäfpg a qpπjœamc «musmjpjœamcösumqƒndaqpπùîω musωjœamcösudsulsasn RcjπRcsUπfRdsjπJƒNfös AB JŒamcösUasUπpï saπmùuƒpmpƒfhsi muωmósmó ï musmjppqpjœamcösupsajsfljπrïƒ maƒeösumöƒç RïƒòÿFàÿUŒ UJƒN JvÿpdUhsRïƒïÃàFósÿiRösÿ pqpjœamcösumöƒçmusω mæƒe JŒamcösUasïπRïƒhsaiπF maƒeösuf ÀaHsóvamUSaÌÀióÃóΔa aanjfπlìah ïbsinjfπjœamc JŒamcösUpñĩóƒjUÎsPπd imaƒe d imó ïñs àsjπïsÿijƒrcsmusωda JvÿpqPdsUmHPsgsdŒepqP JŒamcdsUasNmRfaÖ sumæƒe» RJΩHNj ïsfœcnhsóƒrfæsçπnjfπmeƒipïinah òƒmù if mqƒdóƒrjósujnqpπmeƒi musmjpmeƒina sàósjπqi sedœe plpmëƒn fsÿ HMvi pb òì Õ âìsÿ

2 scaìàiqjπösu musωmeƒiuδirïõhösurjósujnemsifuïδafuïsjπ ljòõïmaïvususuδimaƒïdsumæƒimusaìàihƒh ïnjfπmeƒi musmjp meƒina semsieaà ï óvaqsaπuãhàósjπqi sedœe scaìàiqjπmqse mfàa ƒhÿmuç «musaìàipb ïvps âìsÿ Åõõ b PπJ ÀΩaÿjvïïÓÕi dƒïâb ösu jÿù àjÿù sçïÿjuπhsmràƒutu Ãd sclsmdn aag sp RjòsU AYNqvU j~ Av ic ƒ dsuai PπtRapPiàÿmJsΩhUNimRcsΩtUdAU Nse muω pqp scmràƒu JŒamcösUösïπjiπl ƒfrcjπemsidsuqãàhs mfó ilsasn fmd ajÿjsaπ U i NjfπNjNósÿiÆsemUSaÌÀiùÎΩ mpsaösufœnfvbóva JŒajN fvóïmusaìàióƒraàiusustu fsu mùrqõ f~ãæs U i pïayõfvƒayspùs AvUqÃNMsf U i dmsgsayæn U bsnsayæn maƒea qãàhsrjfsfubnjfπj sasnƒhsóƒrfæsçπ mlpƒems mósasuπrf ƒmddmsepqpmrfaö sudœenãjpqn musωfsnp b ïj sasnƒfdæeñúƒdœenãjmuωpñĩmósasuπóƒraài UƒdŒeF ckdsu sjrfmq icìs ckäpωjiπ U i mcsnjrjï jï ïsdàósjπqi sedœe scaìàiqjπ «jmvpu mïƒlìalsàfvÿäduvf pqplfπl ƒfnpƒijƒb œu äpωjiπ ösuemsiqãàmd àmós? RjòsU Av ic ƒ ösuqδiñs asnqδamfó i lsasn U i fmd ajÿjsaπïsdushspqpjœamcóóœpösu UΔihŒe JŒamcäNfπNsUdsUhƒH ïjƒh jï muω jmvpu ai Pπ U i mfàa ƒrfæsçπ NjfπmPsafRdsjπJŒamc ckphilu sehsimusωmósmó ï mósωjƒ hÿuœefjóà NfòdndsUfsNüfÿbsUπpdU pïmpsaösuqδiñs hÿuœe dajƒrjωckasuπpïfÿbsuπtrappimósmó ï JvÿpdUhshÿUŒedaJƒ duvf mæƒe J sasnƒösuàiπhœejœamcqacu ΔΩjiuœàfÍsUfŒcn qãàrïõhösufu smqserjωldflsfπmusaìàicdappleƒndmsæscƒ (fãdmdƒp dmsæscƒ :ÅÄ ) RjòsU Av ic ƒ ösujmri UJŒamcñs Rjf Umjƒ JŒamcUΔiñ seqi sedœe scaìàiqjπnjfπjœamc musωjœamcuδi pïipïdsulsasnmusmpƒïvösenjfπjœamchsu àfl JŒamcUΔipïipï dsufmd ajÿjsaπrahmsïπàmi ΩNjfπJŒamchsU àfl maƒejœamcuδi pïipïdsuqÿjãpmqƒdóƒrhamasuhsu àfl» 2 qi sedœe scaìàiqjπ ckhsjnhæedœepqpfdsh arcjπnãj lsàmåsieaösu ïsdneüasnmcsnjrjï jï emsimfúsωrïiπtu asnñ seqi sedœe scaìàiqjπ JŒalÌaqΔaUsÿNjfπmeƒi àiπ möƒçmeƒióóœpösujnhæeq frd ïfrdsÿijƒrjωhnj ïsfœcnnjfπ meƒi qãàösupñĩmusaìàimcsppóï U i mfàa ƒfjsãs Å Ä:ÉÄ ÉÅ ñs «dsura ïh UæedŒeq JvÿlsàqamàçösU pqpösumò ƒmusfísufœcn dvuaÿmgƒïmpsa edamd MΩ pqprcjπ RJΩJNósÿilfπpùuamóSmPƒ maƒeaspgsmeƒiösurjωjngs dœejƒrjω musωckmqsefsnasnmcsnjqpπra ïh UæemUsΩ pqp RJΩJNmUsΩpùuamóSmPƒ» mqƒdóƒmjƒajiuœàfísufœcnösu musωmeƒirïõhñ seqi sedœe scaìàiqjπnjfπmeƒi asnñ seqi sedœe scaìàiqjπnjfπ meƒiemsimfúsωrïiπ ckhscu ΔΩ àãnmeƒimåsieajnhæe ósÿiæsenjfπmeƒi musaìàihƒh ïùîspπnjfπi IösUóóŒP jój mfsòubtufísu sjrfmq icìsuδicãf sdƒ N esraƒradœecã musω musmjppqpjœaiösudsuasnjvωjsnbsia NJsãHïÍÀ asp aÿjvif a smusfsaph ó spæe j~.hmse.eã Nq AstHM musaìàihƒh ï lsjsanj JsAnñÚƒmñÚsiNjfπmeƒi musmjppqpiösujmrdƒ hsj~ f J musωiösumöƒçduvf dìs aÿjvieaåìω jfcybsi A NJsãHïÍÀNjfπJŒamc mqsejœamcñ seqi sedœe scaìàiqjπemsi mfúsωrïiπ IösUJºfdsh aósÿiæse ósÿiàsfπ ósÿimaúi pñĩóƒjuîspπnjfπjœamcjƒqi sedœe scaìàiqjπ muslÿæàimjp fdòsfubjÿgsàπâìsÿtuasnóãósïπqi sedœe scaìàiqjπ Hshs asnj ïgsfπpqpñs àósjπqi sedœe scaìàiqjπ ckhsjnhæedœe aìàircjπh fæe mqƒdóƒjjsfljπ IfÃdmPƒamƃiJƒasNqaRfiπRjfsfUBpqP RjòsU dmufvu ösudsurjfsfublÿjƒqi sedœe scaìàiqjπ «fãdfadúmusaìàifsfusàrahsu àfl IUΔiù PπhÃUNÃjdU d Msi qpπlìapqpuδiòsusàÿmjsωh fsp sjq òÿmòitumhschæenjfπlìa musaìàiasnjÿmjçasnïsÿià ï musω HshsmNÇiisemó HsdsU 2 PƒlsAÃgs

3 jg ÀÿJsa àÿuœujƒjmvmgësωck ü àãnñ seqi sedœe scaìàiqjπnjfπ lìa j~ f JRcjπNÃjlsàRösjπlÌaJƒjóJ mfsòubùîspπb œunjfπmpsa musmjppqpfdsh aósÿiæsetufsfusàrañ seqi sedœe scaìàiqjπ mqse ïpsaπmp d emsimfúsωrïiπ musωjœamcdsu asnpÿösaï àïœàaìàiasnna sjójjsãï ósÿiæseturjω IfÃd mashsñshs jójjsãï åsudvbmc» 3 IfÃdlò fâsuämeƒiósÿilfπcìsdsumfa ƒhÿmuçmqƒdóƒmåsiea JNhæeósÿiÆsetUàÓsjπqi sedœe scaìàiqjπ musaìàirjωusdq J f qâturjωmef~ãhrcƒfî lspdmu aÿgïπfdyspπ 1. AYNqvU j~ Av ic ƒ «In the Arms of His Love,» Ensign, pb H à as âìsÿ ÉÄÄì óÿjæn ÅÅÑ Å 2. PƒU hƒ NMÃj~ U «Tithing a Commandment Even for the Destitute,» Ensign, pb f s âìsÿ ÉÄÄ óÿjæn ì 3. ñãdmsf mlf dmufvu «Life s Greatest Decisions» asnrjhvÿ òdúu qâsu fvƒ.lvƒ.mlf frdsjπdh dhæehæemaúi tñèóƒ Ñ pb ajsãs âìsÿ ÉÄÄ meƒiimhçmpƒasnrjrjδï mó irïiπ RjòsU mqhƒë fvƒ. dãu tumjfaadú ÌÿmJçadappleÀhs d srïstumfàa ƒhÿmuçbóƒqjπjƒcãf ji sçjƒmcsppóï U ihÿmuç dãpqâsurcδωnjfπfsfusàrameƒi dsrïstumfàa ƒhÿmuçbóƒqjπjƒ (# Å ) àsjπmù ƒdñs «meƒiimhçmpƒasnrjrjδï mqsemó irïiπ....» aìàiusdhsjœa jn fvóïtñèàvimrase meƒimhçmpƒasnrjrjδï mó irïiπàÿmjsωrjω àÿmjsωb œuti U i àÿmjsωduvf qtómó ï mcspasngb muωckàsÿösàπ maƒefÿbsuπb sÿigsfπ NAÃïqPπRa ï H Uæe É aìàiàÿmgsd Ra ï H Uæeósÿi ÅÄ ösumù sïmósmpƒhs RJΩjJs smeƒiñs «avÿäpœàjũπämfsω» U i «avÿämò ƒhsóƒjuîspπpaĩósfπuδi lìah ïbsib œuämfsω» ( U a duÿ ÉÄ:Å, Åì ) musaìàimcsppóï U imfàa ƒfjsãs agê É RJΩldflsfπösUmPƒamƃihsñÚƒ JƒRa ï H Uæe ÅÄ RjasNmUΩ maƒejpuídñs «avÿäavaaämfsω lìagspqpavaa maƒed UpRjà ï musωuδirïõhjmg ç màç» ( c. U i f. É:ÉÅ ) asndsu sjmó irïiπckdsufsnüfÿbsuπàÿmjsω RJΩldflsfπ jmvuúsuâìsÿdvu fvƒmfîƒn dmãu ösumàç mósasidœemqƒdóƒó çd Õjb ΩFfRdsjπ RcœfsNNjfπmeƒi csïπösuó çd Õj hsmràƒudvbmù ifcìs NŒddsUjpUãÿjMvi É aÿjmviùipqn juîsjπjƒjiπrösaπfrdsjπd Õj musωda csïπösueahsmósqsaπaìàiæsu musmjpcsïπàãpmósaìàiæsu csïπösu mdƒph a æejrïpqplìac ïpveösuäda csïπ csïπösuj U ï möƒçñs JŒamcösU c ïpvecsïπpïjpu dœeaÿjmvijmvmgësω csïπösuqδiñshsd URïΔdRïÕHmó mqsefsncsïπó ç É aÿjmvi jmvpu ösujiπ RösaπäAsimUsΩpïdŒeaÿjMvimUsΩ lìac ï PvemUSAsimUsΩösUc ïrösaπbvf csïπ dsua àflasnhsmràƒumù imó ïpqprïõhmò ƒmus tñèmusω maƒed Uàiπåjπ maƒerïpjπàãp mósasimusωh çmó csïπösuqδiñs Hshs mnçid Umó irïiπmqseeajƒn É aÿjmvida maƒejiπrösaπpï Å aÿjmvimusω csïπdsu asnluπà ï ju àju ÕààÿmJsΩlÌac ïrösaπmus AsimUsΩ pqpösuc ïrösaπbvf maƒe c ïaìàià ï ñs HshsaÿAvfNjfπJŒamc JvÿpdU hsaÿavfnjfπimó jmvpu csïπqδiùipqnñs csïπàiπmò ƒhs duvf mó irïiπ maƒemqƒdóƒmò ƒhsduvf pb òì Õ âìsÿ

4 mó irïiπösucsïπrïõhjiπrösaπfrdsjπjpu dœeaÿjmvimó ï qãmàìωcsïπösumqƒnrïpjπ àãpmósaìàiasimusωh ç RösjπJŒamcJƒ aÿavfmusω maƒejiπrösaπfrdsjπjpu dœeaÿjmvimó ï IdsUlÿgNcvgàÿmJsΩ cÿnãnjfπfv mfîƒn dmãugsfπ csïπpïipï b ïbÿmò ƒhsduvf mó irïiπ asngbmuωösuhœeqpπaãufnjfπ meƒiäàiπmò ƒhsduvf mó irïiπùipqn mjpb Ω asnrjrjδï mó irïiπdsuuæeñs meƒiuδirïõhpωjiπl ƒdœe jºb ïbÿjpuíd mó ïmqƒdóƒmò ƒärösaqñs meƒirjrjδï àÿmjsω duvf qtómqseevï òdn maƒerösjπjƒ asnj ï jmvpu sjmó irïiπ U ifàflüòdn NjfπmeƒickdsUïtd mpƒfjƒóÿaÿtuóδarösaπ gsfósÿilfπ plpmëƒn emãpfj j~ HvkïPƒU hsfdsh aaìàiaãnmvdtujœafshaqjπjƒn UsaπasPJƒJƒNjƒâÌsÿdvU ösurösjπjƒqÿmgƒn mnçidœeaspmpsamusjƒmaúi maƒeösu mpimusaìàiraàdaƒæsöspπ jlsmdn aasÿi dœe JŒamcösUmPifRdsjπJsUNi suπ csïπösudsurjfsfubñs «RaÀdmPimUsΩ ösumasiänïπusÿöspπmæƒidaag spóƒ mqƒdóƒösuj UÎÀ pqplsàóóœpeaösu «IösUmPƒaösPπmƃi maƒemösω mósaìàipb juîsïπ IösUqΔiñsHsmUSh ï UΔipb juîsïπóƒ jmvpu d UqΔiñsHsmUSh ï jmvgësmusωmó mósωhsidsuduvf hs mràƒuösufi ïπjƒmpƒa ƒ a IlsàNÿa PRdsdtq 4 PƒlsAÃgs plpmëƒn U ifvƒmfîƒn dãu NjfπImóSdvbjMvUÚsUfiπóƒpdMRïmó ï maƒejmωpb juîsïπóƒmusω juîsïπóƒmusω dsuàdèse f.d. mó ï musmjp musωiösupóœiänÿa PösPπmóSdvb IlsàUΔimò ƒhs... jmvpu mrasedaiösuàsÿ Jƒfd ƒnjfπd sei hsmnçefcsïπösuu eserösjπiñs emãpfj RïÕHmò ƒmnçirïδdrïõhhsu àfl mósωdsupóïùppjjgsa ƒ mò ƒmnçi RïΔdRïÕH maƒea àflasnósÿiæseuδiösu RjmfƒN IàiπösUJ UÎÀmUsΩeMsib sÿi jmvpu Iàiπmò ƒhƒnüjvnfdìsaπmusaìàipahp Ìa Njfπd sei hsiasnmò ƒhƒnüjvnfaìài pahp ÌaNjfπd ï a I maïvqãmàìωmaƒe

5 Ia ösuóvaöspπmusωmusqpqp ck f.d.jƒjuîsïπóƒ» mpsalsànÿa PösPπmUsΩ maƒemò ƒhs HƒNüjvNfmUSaÌÀiasNRjaŒïmUsΩösUmqse ise cúsuungsmù iuδiqδimæƒe jmvpu csïπösuqδi maƒerjωldflsfπösu qδi fãdóƒpïmjppqpcúsuungs mdƒpmöƒça ƒ a RJΩldflsfπqΔiJƒcÿU ï U i óïmöƒçjƒómi ƒnjfπmeƒipqn juîsjπjƒ hƒh ïmuω meƒiuδinfπmæƒih ç NÃjase U ih JsãsgNjfπmeƒiUΔiNŒdcÌs maƒedsu sjpu ïmbflsω cÿu ïnjfπmeƒia UΔiPu ïmbflsωpqn meƒiuδidsuasnàiàsÿq Pu ïmbflsω RJΩcdappleƒNjmRi Umeƒiñs meƒiuδi «dsuqÿn Ωq ïmbflsωjƒlfπósÿiaÿavf Njfπmeƒi» Rjf UmjƒmeƒiösU mrhƒfmnƒfmò ƒhsduvf d Umó irïiπ avaa mösajmjs sï PŒà maƒed UösU prjà ï meƒiuδiàiàsÿhs RJΩldflsfπ UΔiàiàsÿHsùipqN duvf dìsaπpqp mó irïiπckcsïπmò ƒmnçirïδdrïõhfãdóƒpïcúsu UNgsdÌsaπmdƒP jºcúsuungsdìsaπqδia mqse musaìàiaãumf Hm S mqƒdóƒ ad sÿituevhhu JŒaJ sasnƒ U ijœa fshajmri Umeƒiñs aìàiusdhsjœa lìamqƒnïsdrjωrcƒfî meƒirïõhösunÿjδióva «ämfúsωrïiπàÿmjsωb œuti lìaqtó U i RJΩmUSRcjπmJPmHPs asnrjrjδï mó i RïiπdsUUæeñs asnmrhƒfmnƒfd UavAa PŒà mösajmjs sï jºaóïπmusrcjπnmj j ósÿilfπ...» ( óÿjæn Åõ ) asnrjrjδï mó irïiπdsuuæeñs meƒi d Ueal ƒdœepqpmeƒiqδiñshsnjfπ lìaqtó mósωhsjœamcösuösïπjiπhsa ƒ meƒirïõhj sesdälfπjƒpóï sjmqƒdóƒ eahsmósämch ç asnrjrjδï mó irïiπ dsuuæeñs meƒid URösjπJsa avaamqƒdóƒ äpïpumdƒp meƒid URösjπUNgsdÌsaπ ñsmeƒiuδihœjjœamc jºdaasnrjhvÿdœe Rjf UmjƒmeƒiqΔiñsmeƒiUΔid Umò ƒhsmusω asnrjrjδï mó irïiπdsuuæeñs meƒid U pñĩ «óƒjuîspπpaĩa se» Rösjπl ƒdœe lsraaπjƒungsdìsaπmù imó ï Rjf UmjƒqΔi ñshsjvÿpduhsasnj ï jºmeƒid URösaqñsHs J ïpqnjºlïπmusω fãdóƒmeƒiqδil ƒdœelsraaπjƒungs dìsaπmù imó ï maƒeqδiñshsj ïa ƒ a meƒi RïÕHfŒNb œutiñs «IRösjπJƒasNgBmUΩ mqƒdóƒhœejvcypmusω jºmò ƒäjvcypmusω åkàsjπ?» meƒicœnmrhƒfmnƒfu esejƒ duvf qtóaìàiù ÕHPu maƒeh h dsuhsu àfl d UpdUhsNmj jpqpuδimò ƒäduvf qtóc ï lsraaπjƒjœamcmusωmó musrcsdœeidsu fv mfîƒndìsaπhslìaù J ù sefsfuspqp dsujjs sdœeàÿuœu maƒefv mfîƒnhslìa ù J ù sefsfusdœeàÿuœumù imó ïösu mrhƒfmnƒfasnu esemqƒdcìs maƒerösjπ JƒmNÇilsRaaπNjfπcsïπqPπdUvf qtó JŒamcösUmò ƒjjs smusωasuπpïnƒaòÿmæƒi duvf pqpösujºmrasedaösua sehstqcã NjfπlÌaù J ù sefsfusmuω UsiösURösjπIñs juîsjπjƒösumò ƒhstqcã Usida UsiösUqΔiñs mnçipqpösu U eserösjπmusωckd UJ ïmó Usi mfsaf sepqpduvf qtómó ïhsmràƒu ösuc ïlh h dsujƒjvcypdìsaπmuω pqpïsd J ïmóscsïπdsucvgfdóï PuhsmRàƒU maƒemò ƒhscÿnãpuïsdnmj jhsmràƒu meƒid URïÕHpñĩóƒjUÎsPπpaĩa sejƒduvf qtómusωmó mjpb Ωmeƒid UqΔil ƒj ï jºlïπmusωmæƒe meƒicœnpïóvaäduvf qtódsuuãhduî Pfi æeïsdpqplsàmò ƒ mósösu maƒemeƒicœnä asfqpπduvf qtóù sfπj ÕN maƒeprjà ï hsu àfl meƒi qδiñs asnprjà ï cklsàmaƒïmæƒiösu maƒeñsduvf ósÿilfπlsàpaprjïsd NeühÿUŒetUqi seòœunjfπrjωmef~ãh RcƒfÎ meƒirïõhù PπasNl æemósf U imfàa ƒfjóànfhsu àfl maƒeä asf JŒamcpRjà ï maƒepaprj J ïgsfπ hupqpösumò ƒl ƒdœebvf jºmò ƒaÿavfckhs duvf pqpmeƒicœnb ïbÿj sesdhœe maƒeù Pπad sÿià ï mqƒdóƒäjœamclsà óóœplsndúgbuãhmfàa ƒrfæsçπnjfπ RJΩhsñÚƒmUSaÌÀihƒH ïnjfπjœamc maƒe RïPjπdaNaù ÕHRïÕHH ç musaìàihjóòdndœeàÿuœudsuód sjπdœe ñshupqpdsulÿgsàmqƒdóƒmò ƒasnfmrdà pb òì Õ âìsÿ

6 à ï Jƒa àflasnfu sasnisn jºjsuni suπdœe mqƒdóƒfvÿuãhrösaπjpuídju àju œàfrdsjπb œu TimqƒdÓƒhŒelÌaäåÌΩasNmqçtñ jºóóœpösuasnisn jºhœelìaäóóœpösu asnluvjsãsïmò ƒl ƒdœe fsfusàradsu mcspumesösedœeñsmeƒid URïÕHmò ƒ qãmàìωmæƒe mjpb Ω asngbmuωdsu Uæeñs HsUΔimò ƒäfsfusàraàÿgse mjpeãnmqƒdóƒfiπrjωh AsNñÚƒdŒe jºfmrdà a àflasnl ƒdœemusω jmvpu RJΩldflsfπNÿJΔi óvaämeƒidsu sjmó irïiπ mqsed Uc ï JƒJ JmPsamUΩdsU sjmó irïiπmusωmó jóqâsunjfπrjωd Uù sfπj ÕNmqsepùua mpƒrjmóf jºhjóòdnpqpmeƒinfπmusmusω mó fãdóƒpïasnpœàju ÿhsasnluvhï óãmós musaìàifsps jºapuĩmò ƒasnnjfπmeƒi emsigsa ƒ meƒirïõhpïmò ƒl ƒpqpmeƒiqδi ñsrïδdrïõhaìàirjωmurïnjfπrjω IdsUóƒjUÎsPπñs RJΩHNj ïsmeƒi pqpciπmusfísufœcnuδirjósujnmeƒi Rjf UmjƒmeƒidsU sjmó irïiπ mus mjpf a spùìah ó fsrf avÿj ÕóæNmUS faph ó spæe aspjƒmaúi IösUmò ƒasn hslìahÿuœeasnmusaìàijuîjπluvhï avÿj ÕóæN musaìàiñìsaπdœenjfπi asnrjæi jjsfljπhcyhsa àflasnfspsdœemqƒdóƒ jmi ƒïadúh òƒavÿj ÕóæNhsaπPsaπdŒeRjm ó IösUjJsfljπa àflasnfspsmusω maƒeösu mù ƒhs dsuaprjsflidœemusaìàijuîjπluvhï avÿj ÕóæNfRdsjπU f ïqsaπadúh òƒpqpjœamc 6 PƒlsAÃgs ösumò ƒàjπ mqƒdóƒóvaäfsrf sàsn qsaπj UÎÀ mjpmrase mrasedamó ïmustñèmusω mjpiösurïpjπmósmò ƒasnmusjuîjπluvhï musωh ç IösUfmi ïmöƒçdsua àflasn fspsnjfπu f ïdìsaπpqpmò ƒmaƒeóva musmpƒaprjsflimusω RcsUπpïmdƒPóÿJæNóƒdŒeckHsdsU sjrfmq icìs musmjpimdƒpasuπpï h ï IösUqΔiñsHshsqÃàhsadÚH òƒavÿj ÕóæN NjfπI hsadúh òƒpqpiösujmi ƒï frdsjπasnrjæi cúsuadúh òƒavÿj Õ óænjƒngsqãàcìsmusωmó mpƒappipïhs RïÕHösUàdĩ IösUqΔiñs U f ïdìsaπ mó ïösueapÿasïπimósàdĩqsaπàãpaìài a àflasnfspsnjfπcsïπ Id UqΔiñs RïÕHmò ƒl ƒmusωmó RjpAPhsIcŒNRösjπ fsrf sàsn ñs dsuu f ïqtóösu PŒààdĩ jmvpu Id UösUmò ƒhsmó Id Uàiπ äcsïπdsujjs s U f ïqtómó ïd UösU qδiñs IösUqΔiñscsïπPŒààdĩmUsΩmó meƒiósÿijƒnusaπösuóóœpj UÎÀPufRdsjπ asnrjæi jmvpu jmvuúsuâìsÿmraseda mus mjpiösumò ƒasnhsuseamusraàda~vu adúh òƒavÿj ÕóæNdŒe IösUhŒjfdÒsfUBmja hu frdsjπasnisnmusraàda~vunjfπmeƒihslìa fnmfnadúh òƒ jvnfpqpösupœààdĩ a àflasnnjfπiösudafdòsfubasnisnpqn mqsefsniqδiñscsïπösupœààdĩ a àflasnfspsnjfπi Id UösUmNƒfcsïπä mò ƒasnmusωmó musóƒjjsfljπ HspïiasNPu mqƒdóƒmrhƒfea sjmó irïiπ duvf UΔi óvaà ï meƒi maƒerjωhnj ïsfœcnmeƒiuδi RjósUJNqPπmeƒi fãdc ïjƒl ƒpqprjωhnj ïsfœcnmeƒiösu fu sàÿmjsωmeƒi Rjf UmjƒmeƒimfÚsΩRïiπ maƒemcsnjnspπrjωjjsãï RóiπösU fu sñs meƒiuδióóœpösuuãhl ƒfósÿilfπ pqpróiπdsu RóiπdsURJΩmàf s U i f NƒPucÚsUóƒjJsfljπ Róiπlsàmò ƒäb Pπ fèjπmqsercsuπpïdsujuîõppïdœedmsïπ RóiπösUjmi ƒïj JmPsa U ifapmpsañúƒ hsmràƒu mïƒlìac ïñsróiπuδiù Pπlÿgsà pjjmuωmósaãumàsnjfπróiπpqpd UösU mn UmqƒdÓƒmó irïiπaìàircjπa àflasn maƒe mfúsωrïiπmusrcjπa àflasnpqnmó? Róiπd U lsàù PπäösUmó mqsefsnróiπa hsrjω tumfàa ƒj ïùipqn Róiπd UavAamó RóiπpïipïNa sasnfu snjfπróiπhsu àfl meƒid UlsàpRja seqãàhsrjωmæƒe mjƒf UmeƒicÚsU sjmó irïiπmusω meƒirïõhpïpωjiπpùìaïãàdœemusaìàihƒh ï muω mqƒdóƒdsu sjmó irïiπósÿirfài jmvpu hspóïùp meƒiuδióóœpösuuãh JNhæeq muslfπapóhsmn inaãï IfiZΔd maƒelò fâsuñs meƒidìsaπf UΔimò ƒälfπjƒpóï sjmqƒdóƒnfπmusmqse mó irïiπ U ifàflüòdn IqΔiñs RJΩldflsfπUΔiRjósUJNmeƒi Rjf Umjƒmeƒi mò ƒqãmàìsω musaìàirjωusdturjωmef~ãh RcƒfÎ lspdmu

7 qÿmgƒnmnçinjfπituasnù sfπprjà ï mhç jirfƒ åvu àuïƒ fsbsmc Uf se dgêp ÌÿmJçbsimaƒï måúsωmjçnjfπick åvu àuïƒ ImaƒïmUStñÈóƒ pb aa qs âìsÿ Åõìõ IösUmaƒïmUSóƒRaÀi ÌÿmJç jmvpu musmjphÿusuπjmvpjï I U ircœfsnirïõhösuhmd fmósmbï aÿjiπàsd hsrfàaaÿmgƒï Njfπ Jvad sei musmjpidsulsev Ñ âìsÿ dsutñèdœe mus mjpi saπjƒqÿmga Jvad seirfsjπpïösïπb œu IösUpRfamAS maƒemqƒnnajœacsïπnaãïqpπösïmhƒinjfπ Iåk maƒemæƒijióδa JŒacsïπösUösïπb œu IfUÚïπñs JŒa csïπrïõhösujmvpjïeamósfd sjπmusejπmusωmaƒe PvΩ âìsÿmrasedaiösunfπmushsdœeuδiduvf pqpösufyspπi dsu à ï lsg ïlsfãnqpπi IJvÿò sjπdsuhƒh ïrcœfsn jºfsàπçsï J ï RösaqdŒemƃe musmjpidsulsev Å âìsÿ IRïÕHösUji ÿä mn jasn cÿu ïfrdsjπlsjsabj JsABpqPösUmN jàÿmusω IRïÕHasNlÌa asnjsndìsaπ maƒehsduvf dìsaπpqplsàmdƒppñiösu f sdƒi jirfƒ åvu àuïƒ ånmusag sp lìaù J ù se fsfusånmus fi si pb òì Õ âìsÿ

8 U iiösuù sfπdamc Uf se maƒemeƒidsuaãujƒnusaπ RjÀfdŒe RfƒdŒe musmqƒdâìsÿ ÉÄÄÄ f sdƒiösuf sjπ IösUösïπjiπ RcœfsNIhsñÚƒd imó ï hslavfp aãurjàfiösuò saπb œumç UñÌsÿ U imqƒnmpi csïπjvÿu eseuδiilfπmjphseãn musωckhs asnpÿösajÿùvïfrdsjπi IJvÿpqPmÖƒçJŒalÌaù J ù sefsfush Ωaiπïsdù ÕHùÎΩImƃe NAÃïqPπtñÈ É pb f s âìsÿ ÉÄÅ JƒdvUId UàÃPà ï hujn mófmó jmvpu musmjpiösumöƒçjœalìaù J ù sefsfusjƒnusaπ musω IdsUlsNdÚgB sdasaπqãàhsdsuu f æe juîsjπjƒ lìah ïbsinjfπiprfamqsensaπósaπñs «fœf ƒ» musωjœa lìaù J ù sefsfus ösumqƒnàãpmósnjiùîωnjfπjœamcmqƒdóƒ U ese lìah ïbsimusω JvÿdsUàÿgsjπlsNdÚgBl ƒmæƒe NƒTJŒa lìaù J ù sefsfusmusω a ösudau eseuδii IösUóóŒP eaasnlmjs ƒçnjfπjœamcämn U U imósrjωh AsN hsi fös ABmRaseda IösUNƒaàmRdƒUeMsimPÇU ïsdneüasnlsurjωcdappleƒnmqse f sab asnmósrjωh AsN U iasnlò fâsu mjpiàsjπmù ƒdlsurjωcdappleƒndnduhs mpƒaqÿjãi Id UfÃHmàΩlsUmUsΩmó IösUmàçmóSó çphmuïs ó çrjωcdappleƒndnduòÿ ( la Nòÿ) maƒeàsjπjƒmjpmusωda IlsUd UpqPlsaπbsUd igsmæƒe IösURhdvhóΔamUStñÈóƒ Ä pb d ñvus âìsÿ ÉÄÅ IqΔiñs RJΩcdappleƒNdNdU U irjωh AsNmUΩJ ï fsfusàramuωösuù PπäI UÃHóÿUsaπóÿUidŒeaÌÀihƒH ïnjfπi fv diyp mcspjÿgi U i mfàa ƒfizδdpqpijvÿò sjπdsujƒdvuda IdsUlsNdÚgBNƒaNse maƒeàãpà ï lsurjωcdappleƒndndu fãdóƒpïaãurjàfnjfπi a àsjπmù ƒdpaprjb œupqn IRfÆsçπRJΩjJsãï maƒeirfæsçπrjωcdappleƒndndu RJΩcdappleƒNösUU esedaasuπi maƒepœimpsdi ÆÕHmUΩ IösUpgUsÿd ï a NjfπIdŒeàÿUŒUäfYsPπRJΩH AsN maƒehœe JŒamcädsUasNNƒaàmRdƒUmâapplesΩmóSNajvg RhdvhóΔa CAMBODIAN 8 PƒlsAÃgs