Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās gada 30.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās gada 30."

Transkripts

1 Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā

2 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā SATURS Lpp. BANKAS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR BANKAS DARBĪBU 211. PIRMAJĀ PUSGADĀ 34 INFORMĀCIJA PAR BANKAS VADĪBU 5 PAZIŅOJUMS PAR BANKAS VADĪBAS ATBILDĪBU 6 REVIDENTU ZIŅOJUMS 78 KONCERNA KONSOLIDĒTIE UN BANKAS ATSEVIŠĶIE SAĪSINĀTIE STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATI: KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 9 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS 1 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS 1112 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 1314 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 1516 KONCERNA KONSOLIDĒTO UN BANKAS ATSEVIŠĶO SAĪSINĀTO STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 1729

3 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā BANKAS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR BANKAS DARBĪBU 211. PUSGADĀ Cienījamie klienti, partneri, akcionāri un kolēģi, 211. gada pirmajā pusgadā Latvijas banku sektorā bija vērojamas pirmās stabilizācijas pazīmes un izskatās, ka Latvijas ekonomika ir pārvarējusi recesiju. Pēc zaudējumus nesošas darbības un recesijas gandrīz divu gadu garumā Latvijas banku sektors uzrāda stabilizācijas pazīmes. Tomēr makroekonomiskā banku vide Latvijā joprojām ir izaicinājumiem pilna, mēs esam pārliecināti, ka ir jāturpina konservatīva un piesardzīga risku vadība un izmaksu kontrole. Pirmajā pusgadā veica visas nepieciešamās darbības, lai garantētu drošību un stabilitāti saviem klientiem, kas joprojām ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Tas tika panākts, nodrošinot augstu likviditāti un kapitāla bāzi, kas pārsniedz regulatora prasības. Liela nozīme kā vienmēr ir bijusi arī GE Money Bank mātes uzņēmuma vienas no pasaules lielākajām un finansiāli drošākajām kompānijām General Electric pieredzei. turpināja uzlabot riska vadību, darbības kontroles atbilstību un kontroles sistēmas, īstenoja vairākus IT projektus, kā arī veica izmaksu optimizācijas darbības. Izcilie risku, pārdošanas un parādu piedziņas komandu darba rezultāti palīdzēja sasniegt zemāku zaudējumu apjomu nekā bija plānots. noslēdza 211. gada pirmo pusgadu ar 6,63 tūkstošu Eiro auditētajiem zaudējumiem, kas ir par 59% mazāk nekā tajā pašā periodā 21. gadā gada 3. jūnijā s kapitāla pietiekamības rādītājs bija 13,89%, bet likviditātes rādītājs 77,51% abi rādītāji ievērojami pārsniedz regulatora noteikto līmeni. s kopējais kredītportfelis 211. gada 3. jūnijā bija 129,574 tūkstoši Eiro. Portfeļa apjoms samazinājās galvenokārt izsniegto aizdevumu atmaksas rezultātā. Kopējais uzkrājumu apjoms 211. gada 3. jūnijā bija 52,413 tūkstoši Eiro. Neto kredītu portfeļa apjoms 211. gada 3. jūnijā bija 77,161 tūkstoši Eiro. Kopējie bankas aktīvi pirmā pusgada laikā veidoja 184,917 tūkstošus Eiro, depozītu portfelis 158,61 tūkstošus Eiro. Tāpat turpināja sniegt atbalstu neatkarīgajai bezpeļņas organizācijai Naudas Plānošanas Centrs (turpmāk NPC). NPC pamata mērķis ir izglītot sabiedrību par dažādiem finanšu jautājumiem. i sadarbojoties ar NPC pārstāvjiem atbalstīti vairāki projekti un sabiedrībai piedāvāti inovatīvi budžeta plānošanas rīki, sniegtas konsultācijas un organizēti semināri par naudas plānošanas un budžeta kontroles nozīmi gada 28. jūnijā GE Capital paziņoja par līguma noslēgšanu ar Krievijas finanšu korporāciju OTKRITIE par GE Money Bank Latvija pārdošanu, darījuma summa netiek atklāta. Pašlaik darījums ir regulatora apstiprinājuma saņemšanas stadijā un abas puses sagaida, ka tas tiks pilnībā noslēgts dažu tuvāko mēnešu laikā. GE Capital saglabās īpašumtiesības patērētāju kreditēšanas un līzinga kompānijā GE Money AS, kas turpinās darboties Latvijā un arī turpmāk sniegs kvalitatīvus pakalpojumus klientiem. GE Capital tic, ka šis darījums pozitīvi ietekmēs banku, kurai ir lielisks nākotnes attīstības potenciāls. Tas ir saskaņā ar GE kopējo stratēģiju, kas paredz finanšu pakalpojumu bilances samazinājumu, vienlaikus pilnā apmērā pildot saistības attiecībā uz mazāku un koncentrētāku GE Capital. AS GE Money Bank turpinās darboties kā līdz šim, nodrošinot netraucētu un kvalitatīvu klientu apkalpošanu. s vadības uzdevums ir nodrošināt netraucētu īpašumtiesību nodošanu jaunajam īpašniekam, garantējot nepārtrauktu un kvalitatīvu klientu apkalpošanu, kā arī nodrošinot s drošību un stabilitāti. Mēs turpinām saglabāt augstu kapitāla pietiekamību un likviditāti, spēcīgu depozītu bāzi, piesardzīgu riska un izmaksu vadību.

4 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā Noslēgumā vēlamies pateikties s darbiniekiem par ieguldīto darbu s attīstībā, kā arī mūsu klientiem un sadarbības partneriem par viņu nepārtraukto uzticību un lojalitāti i! Kopš bilances datuma līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datuma nav bijuši notikumi, kas varētu atstāt būtisku ietekmi uz pārskata perioda rezultātiem. Ar cieņu, Rīga, 211. gada 25. augustā

5 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā INFORMĀCIJA PAR BANKAS VADĪBU Padomes sastāvs uz pārskata parakstīšanas dienu Vārds, Uzvārds Ieņemamais amats Sākotnējais ievēlēšanas datums Richard L Neff Padomes loceklis Xavier Pascal Durand Aleš Blažek Padomes priekšsēdētājs Padomes priekšsēdētājs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Alain Daniel Amiel Padomes loceklis Kelvin Jones Padomes loceklis Galina Gavrich Ruotolo Padomes loceklis Atbrīvošanas datums Valdes sastāvs uz pārskata parakstīšanas dienu Vārds, Uzvārds Alla Konnova Woodson Francisco Javier Lopez Segura Aleksandra Baranova Franck Antoine Raymond Marzilli Jurita Brunava Ieņemamais amats Sākotnējais ievēlēšanas datums Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis Atbrīvošanas datums

6 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā PAZIŅOJUMS PAR BANKAS VADĪBAS ATBILDĪBU Vadība ir atbildīga par Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu sagatavošanu, kas atspoguļo AS "GE Money Bank" ("") un tās meitas sabiedrību ( ) finanšu stāvokli uz pārskata perioda beigām, kā arī peļņu un zaudējumus un naudas plūsmu uz attiecīgā perioda beigām. Sagatavojot Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperiodu peļņas un zaudējumu aprēķinu par sešu mēnešu periodiem, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā un 21. gada 3. jūnijā, kā arī saīsinātos starpperiodu finanšu stāvokļa pārskatus, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā un 21. gada 31. decembrī, vadība ir pielietojusi atbilstošus grāmatvedības principus, kas pamatojas uz saprātīgiem spriedumiem un aprēķiniem. Pielietojamie grāmatvedības standarti ir konsekventi ievēroti. s vadība ir atbildīga par grāmatvedības uzskaites ierakstu pareizību un Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu atbilstību Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīviem un 34. Starptautiskā grāmatvedības standarta prasībām Vadības uzdevums ir veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu s un Koncerna aktīvus un novērstu krāpšanu un citus pārkāpumus. Rīga, 211. gada 25. augustā

7 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā

8 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā

9 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS Piezīme Procentu ienākumi 2 4,27 4,27 7,863 7,863 Procentu izdevumi 2 (3,721) (3,739) (8,25) (8,51) (162) (188) Neto procentu ienākumi Komisijas naudas ienākumi 3 1,55 1,416 1,713 1,56 Komisijas naudas izdevumi 3 (558) (555) (569) (568) , ,576 1,576 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1,734 1,734 1,625 1,625 Neto pamatdarbības ienākumi 3,372 3,223 4,215 4,37 (8,747) (8,687) (9,969) (9,96) (48) (48) (3) (3) (1,91) (1,91) (1,341) (1,341) (6,514) (6,63) (16,98) (16,213) (6,514) (6,63) (16,98) (16,213) Neto komisijas ienākumi Neto peļņa no patiesajā vērtībā novērtētiem finanšu instrumentiem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa 4 Administratīvie izdevumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Uzkrājumu veidošanas rezultāts 9 Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārskata perioda zaudējumi 17 Pielikumi no 17. līdz 29. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Rīga, 211. gada 25. augustā

10 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS OK Pārskata perioda zaudējumi (6,514) (6,63) (16,98) (16,213) Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu patiesās vērtības pieaugums ,329 1,329 Pārējie visaptverošie ienākumi pārskata periodā ,329 1,329 (6,33) (6,42) (14,769) (14,884) Pārējie visaptverošie ienākumi Visaptverošie ienākumi pārskata periodā kopā Pielikumi no 17. līdz 29. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Rīga, 211. gada 25. augustā

11 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS Piezīme AKTĪVI Kase un prasības pret Latvijas Banku 5 47,231 47,231 24,377 24,377 Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 6 3,59 3,59 2,888 2,888 2,332 2,332 2,43 2, ,81 37,81 11,987 11, ,161 77, , , ,248 6,248 5,953 5,953 6,248 6,248 5,953 5,953 2,725 2,725 2,787 2, ,462 5,462 6,29 6, ,265 3,265 2,6 2,6 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Atvasinātie finanšu instrumenti Prasības pret kredītiestādēm Kredīti un debitoru parādi Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi Vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Līdz termiņa beigām turēti finanšu ieguldījumi 6 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā Nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Nodokļu aktīvi Pārdošanai turētie aktīvi Citi aktīvi aktīvi ,18 1,76 184, , , ,16 Pielikumi no 17. līdz 29. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Rīga, 211. gada 25. augustā

12 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS Piezīme 4 4 1,629 1,629 Atvasinātie finanšu instrumenti 4 4 1,629 1,629 Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 162, , , ,188 PASĪVI Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi , ,61 257, ,362 Emitētie parāda vērtspapīri 13 5,31 5,31 5,28 5,28 Pakārtotās saistības 14 3,216 3,216 1,323 1,313 1,553 1, , ,355 27, ,178 Apmaksātais pamatkapitāls 36,427 36,427 36,427 36,427 Akciju emisijas uzcenojums 53,33 53,33 53,33 53,33 4,5 4,5 4,5 4,5 Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (162) (162) (345) (345) (67,65) (67,445) (39,58) (39,668) Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Pārējās saistības pasīvi Kapitāls un rezerves Rezerves kapitāls Uzkrātie zaudējumi Pārskata perioda zaudējumi Kapitāls un rezerves kopā saistības, kapitāls un rezerves (6,514) (6,63) (27,557) (27,777) 2,31 19,562 26,362 25, , , , ,16 1,145 1,145 1,514 1,514 PAREDZAMĀS UN IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS Garantijas 15 Pārējās paredzamās un iespējamās 15 1,989 1,989 2,299 2,299 saistības Pielikumi no 17. līdz 29. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Rīga, 211. gada 25. augustā

13 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā sešu SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (KONCERNS) Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Pārdošanai pieejamo aktīvu pārvērtēšanas rezerves Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve Rezerves kapitāls Uzkrātie zaudējumi 32,87 42,361 (2,536) 334 4,5 (39,58) 37,526 1,329 (16,98) (14,769) 32,87 42,361 (1,27) 334 4,5 (55,66) 22,757 3,557 1,672 14, (27) (11,459) (1,623) 36,427 53,33 (345) 37 4,5 (67,65) 26, (6,514) (6,331) 36,427 53,33 (162) 37 4,5 (73,579) 2,31 Visaptverošie ienākumi kopā Pamatkapitāla palielināšana Visaptverošie ienākumi kopā Visaptverošie ienākumi kopā Pielikumi no 17. līdz 29. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Rīga, 211. gada 25. augustā

14 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā sešu SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS (BANKA) Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Pārdošanai pieejamo aktīvu pārvērtēšanas rezerves Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve Rezerves kapitāls 32,87 42,362 (2,537) 334 4,5 (39,668) 37,367 1,328 (16,213) (14,885) 32,87 42,362 (1,28) 334 4,5 (55,881) 22,482 3,557 1,671 14, (27) (11,564) (1,729) 36,427 53,33 (345) 37 4,5 (67,445) 25, (6,63) (6,42) 36,427 53,33 (162) 37 4,5 (74,48) 19,562 Visaptverošie ienākumi kopā Pamatkapitāla palielināšana Visaptverošie ienākumi kopā Visaptverošie ienākumi kopā Uzkrātie zaudējumi Pielikumi no 17. līdz 29. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Rīga, 211. gada 25. augustā

15 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana Par sešu Par sešu mēnešu mēnešu periodu, kas periodu, kas noslēdzās noslēdzās Par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās (6,514) (6,63) (16,98) (16,213) ,28 1,28 1,91 1,91 1,341 1,341 (13) (13) (26) (26) Naudas un tās ekvivalentu samazinājums pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās Prasību pret kredītiestādēm pieaugums (4,647) (4,737) (4,575) (4,69) (889) (889) (131) (131) Kredītu un debitoru parādu samazinājums 68,945 68,945 17,837 17,837 (111) (111) (171) (171) 1,833 1,833 (189) (186) ,448 1,477 Saistību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums (538) (538) Noguldījumu samazinājums (1,48) (1,31) (26,243) (26,162) (1,625) (1,625) 1,429 1,429 (229) (23) (438) (437) (17) (15) (38,744) (38,716) (8,627) (8,627) Uzkrājumu nedrošiem parādiem un citiem aktīviem pieaugums Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pieaugums Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu (pieaugums)/samazinājums Nākamo periodu izdevumu un uzkrāto ienākumu (pieaugums) / samazinājums Pārējo aktīvu samazinājums Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu saistību (pieaugums)/ samazinājums Nākamo periodu ienākumu un uzkrāto izdevumu (pieaugums) /samazinājums Pārējo saistību samazinājums Naudas un tās ekvivalentu samazinājums pamatdarbības rezultātā 15

16 GE Money Bank Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā Naudas plūsma no ieguldījumu darbības Par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās Par sešu Par sešu mēnešu mēnešu periodu, kas periodu, kas noslēdzās noslēdzās Par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās (199) (199) (555) (555) (29) (199) (228) (555) (555) Pakārtoto saistību atmaksa (3,216) (3,216) Naudas un tās ekvivalentu samazinājums finansēšanas darbības rezultātā (3,216) (3,216) Naudas un tās ekvivalentu samazinājums (42,16) (42,16) (9,182) (9,182) Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā 123,28 123,28 12,948 12, ,133 81, , ,792 Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku 47,231 47,231 26,195 26,195 Prasības pret citām kredītiestādēm par noguldījumiem ar termiņu, kas mazāks par trijiem mēnešiem 33,969 33,969 85,728 85,728 Saistības pret citām kredītiestādēm par noguldījumiem ar termiņu, kas mazāks par trijiem mēnešiem (67) (67) (131) (131) 81,133 81, , ,792 Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde Pieaugums līdzdalībā radniecīgo sabiedrību kapitālā Naudas un tās ekvivalentu samazinājums ieguldījumu darbības rezultātā Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā Rezultāts no ārvalstu valūtas maiņas kursu atšķirībām Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās Nauda un tās ekvivalenti ir sekojoši: Pielikumi no 17. līdz 29. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Rīga, 211. gada 25. augustā 16

17 KONCERNA KONSOLIDĒTO UN BANKAS ATSEVIŠĶO SAĪSINĀTO STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA AS GE Money Bank (līdz 28. gada 23. aprīlim AS Baltic Trust Bank ) ( ) tika nodibināta gada 1. septembrī. Tā tika reģistrēta Latvijas Republikā kā akciju sabiedrība, kurā akcionāriem ir ierobežota atbildība. s galvenie darbības virzieni ir kredītu izsniegšana, pārskaitījumu veikšana un operācijas ar ārvalstu valūtu gan klientu uzdevumā, gan arī tirdzniecības nolūkos. i ir licence, kas ļauj tai turēt kontus un pieņemt termiņnoguldījumus no privātpersonām un juridiskām personām. s juridiskā adrese ir Rīga, 13. janvāra iela 3, LV 15. uz šo pārskatu parakstīšanas brīdi juridiski pieder General Electric Capital, kas ir kotēta Ņujorkas fondu biržā. s mātes sabiedrība ir SIA Finstar Baltic Investments, kurai pieder vairāk nekā 99% akciju gada 28. jūnijā GE Capital paziņoja par līguma noslēgšanu ar Krievijas finanšu korporāciju OTKRITIE par GE Money Bank Latvija pārdošanu, darījuma summa netiek atklāta. Pašlaik darījums ir regulatora apstiprinājuma saņemšanas stadijā un abas puses sagaida, ka tas tiks pilnībā noslēgts dažu tuvāko mēnešu laikā. Šajos Koncerna konsolidētajos un s atsevišķajos saīsinātājos starpperioda finanšu pārskatos ir uzrādīta finanšu informācija par Banku un tās meitas sabiedrībām (kopā un ). Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā, ietver zemāk norādīto Sabiedrību finanšu informāciju: Sabiedrība Reģistrācijas valsts Darbības veids Kapitāla daļa, % Datums, no kura kontrole pastāv IPS GE Money Asset management (līdz IS BTB Asset management ) Latvija Finanšu pakalpojumi AS GE Money atklātais pensiju fonds (līdz Bezpeļņas AS Baltic Trust Bank Atklātais pensiju fonds ) Latvija Finanšu pakalpojumi Finanšu pārskatu sagatavošanas pamats Atbilstības paziņojums Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar SGS 34, Starpperioda finanšu pārskati (IAS 34 Interim Financial Reporting), prasībām. Koncerna konsolidēto un s atsevišķo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu sagatavošanā lietotā grāmatvedības politika atbilst politikai, kas pielietota sagatavojot finanšu pārskatus par gadu, kas noslēdzas 21. gada 31. decembrī. Finanšu pārskatos par gadu, kas noslēdzās 21. gada decembrī, ietverta pilna grāmatvedības politika. Šie Koncerna konsolidētie un s atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir apstiprināti s Valdes sēdē 211. gada 25. augustā. Akcionāri var veikt izmaiņas šajos finanšu pārskatos. Funkcionālā un finanšu pārskatu valūta Finanšu pārskati ir uzrādīti s un Koncerna funkcionālajā valūtā, Latvijas nacionālajā valūtā tūkstošos Eiro ( ), ja vien nav norādīts citādi. Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas Šo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu sagatavošanā un pielietoja grāmatvedības uzskaites politikas, kas atbilst tām grāmatvedības uzskaites politikām, kuras un pielietoja tās konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 21. gada 31. decembrī, sagatavošanā. Uzņēmumu ienākuma nodoklis starpperiodā tiek uzkrāts, izmantojot nodokļa likmi, kas būs piemērojama prognozētajai gada kopējai peļņai. 17

18 Jauni standarti un interpretācijas Pastāv vairāki jauni standarti, esošo standartu grozījumi un interpretācijas, kas ir obligāti piemērojami pirmo reizi finanšu gadā, ka sākās 211. gada 1. janvārī. Nevienam no šiem standartiem nav būtiskas ietekmes uz saīsinātajiem starpperioda Koncerna konsolidētajiem un s atsevišķajiem finanšu pārskatiem: Pārstrādātais 24. SGS Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm ; Pārstrādātā SFPIK Interpretācija Nr SGS Ierobežojumi attiecībā uz noteikto pabalstu aktīviem, minimālās finansējuma prasības un to attiecība ; SFPIK Interpretācija Nr. 19 Finanšu saistību dzēšana, izmantojot kapitāla vērtspapīrus (spēkā pārskata periodiem, sākot ar 21. gada 1. jūliju); Pārstrādāts 32. SGS Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana Pirmpirkuma tiesību emisiju klasificēšana (spēkā pārskata periodiem, sākot ar 21. gada 1. februāri). Riska vadība Visi s un Koncerna riska vadības mērķu un politiku aspekti atbilst tiem, kas uzrādīti s un Koncerna finanšu pārskatos par gadu, kas beidzās 21. gada 31. decembrī. Kapitāla vadība Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka un pārrauga kapitāla prasības i, galvenajai Koncerna pamatdarbības struktūrvienībai un Koncernam kopumā. definē kapitālu kā tos posteņus, kas tiesiskajā regulējumā definēti kā kapitāls. Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajām kapitāla prasībām bankām jāuztur kapitāla rādītāji atbilstoši riska svērtajiem aktīviem ( likumā noteiktais pašu kapitāla rādītājs ) virs noteiktā minimuma līmeņa gada 3. jūnijā minimālais līmenis ir 8% (21. gada 31. decembrī 8%). s kapitāla pietiekamības rādītājs 211. gada 3. jūnijā bija 13.89% (21. gada 31. decembrī: 13.87%, 21. gada 3. jūnijā: 11.28%). Aplēses un spriedumi Lai sagatavotu saīsinātos starpposma finanšu pārskatus, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē grāmatvedības politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Sagatavojot šos saīsinātos starpperioda finanšu pārskatus, svarīgākie vadības izdarītie spriedumi par s un Koncerna grāmatvedības politikas piemērošanu un galvenie aplēšu nenoteiktības avoti bija tie paši, kas tika izmantoti s un Koncerna finanšu pārskatos par gadu, kas beidzās 21. gada 31. decembrī. Tie bija uzkrājumi nedrošiem parādiem, finanšu instrumentu novērtēšana, finanšu instrumentu vērtības samazināšanās, pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu novērtēšana, pārējo aktīvu sastāvā ietverto krājumu novērtēšana, atliktā nodokļa aktīva atzīšana/ neatzīšana. 2. PROCENTU IENĀKUMI UN IZDEVUMI Procentu ienākumi ir šādi: 3,67 3,67 7,543 7,543 Procentu ienākumi no starpbanku kredītiem Procentu ienākumi no parāda vērtspapīriem ,27 4,27 7,863 7,863 Procentu ienākumi no kredītiem 18

19 Procentu izdevumi ir šādi: Procentu izdevumi par amortizētajā iegādes vērtībā vērtētām finanšu saistībām Procentu izdevumi par nebanku noguldījumiem 3,565 3,583 7,874 7,9 3,496 3,514 7,319 7, ,721 3,739 8,25 8,51 Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm Procentu izdevumi par emitētajiem parāda vērtspapīriem Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām Maksājumi noguldījumu garantiju fondā Finanšu Stabilitātes nodeva Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem maksājumi Noguldījumu garantijas fondā tiek attiecināti uz procentu izdevumiem. 3. KOMISIJAS NAUDAS IENĀKUMI UN IZDEVUMI Komisijas ienākumi ir šādi: Komisijas ienākumi no klientu kontu atvēršanas un apkalpošanas Komisijas ienākumi no norēķinu kartēm Komisijas ienākumi no komunālo maksājumu pieņemšanas Komisijas ienākumi par skaidras naudas darījumiem ,55 1,416 1,713 1,56 Komisijas ienākumi no garantijām un galvojumiem Pārējie komisijas ienākumi Komisijas izdevumi ir šādi: Izdevumi operācijām ar norēķinu kartēm Izdevumi korespondējošo banku pakalpojumu apmaksai Izdevumi par pārējiem pakalpojumiem ĀRVALSTU VALŪTU TIRDZNIECĪBAS UN PĀRVĒRTĒŠANAS PEĻŅA Ārvalstu valūtu tirdzniecības ieņēmumi ,62 1,62 Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts (13) (13) (26) (26) ,576 1,576 19

20 5. KASE UN PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET LATVIJAS BANKU Kase 12,143 12,143 12,78 12,77 Korespondējošais konts Latvijas Bankā 35,88 35,88 12,299 12,299 47,231 47,231 24,377 24, IEGULDĪJUMI FINANŠU AKTĪVOS Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 3,59 3,59 2,888 2,888 2,332 2,332 2,43 2, Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 6,248 6,248 5,953 5,953 Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi 2,725 2,725 2,787 2,787 12,32 12,32 11,628 11,628 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Atvasinātie finanšu instrumenti Atvasinātie finanšu instrumenti ir ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumi. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu ir nekotētie Latvijā reģistrētie vērtspapīri. Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi un līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi ir kotētie Latvijas Valdības vērtspapīri (Moody s piešķirtais kredītreitings Baa3 uz 211. gada 3. jūniju). 7. PRASĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM OECD valstu kredītiestādes 22,35 22,35 51,415 51,415 Latvijas kredītiestādes 12,423 12,423 3,23 3, ,598 17,598 34,954 34,954 99,36 99,36 OECD valstu kredītiestādēs 2,856 2,856 2,951 2,951 2,856 2,856 2,951 2,951 37,81 37,81 11,987 11,987 Pieprasījuma noguldījumi Kredītiestādes ārpus OECD reģiona Termiņnoguldījumi pieprasījuma un termiņa noguldījumi Uz 211. gada 3. jūniju un 21. gada 31. decembri i bija attiecīgi trīs un četras s un finanšu institūcijas, kuru atlikumi pārsniedz 1% no kopējām prasībām pret kredītiestādēm. Kopējā šo atlikumu vērtība uz 211. gada 3. jūniju un 21. gada 31. decembri bija attiecīgi EUR 3,67 tūkstoši un EUR 65,778 tūkstoši. 2

21 8. KREDĪTI UN DEBITORU PARĀDI Kredīti pa klientu grupām ir sadalīti šādi: Privātsabiedrības 76,846 76, , ,432 Kredīti privātpersonām 47,13 47,13 51,425 51,425 5,498 5,498 5,968 5,968 visi kredīti 129, ,574 23,962 23,962 Uzkrājumi nedrošiem parādiem (9. pielikums) (52,413) (52,413) (55,41) (55,41) 77,161 77, , ,561 Centrālās valdības Valsts sabiedrības, pašvaldības Kredītu tīrā vērtība Kredītu sadalījums pa veidiem: Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi 43,349 43,349 47,39 47,39 Komerckredīti 16,93 16,93 75,176 75,176 Industriālais kredīts 62,184 62,184 71,366 71,366 4,373 4,373 5,558 5, Maksājumu karšu kredīti 1,646 1,646 1,692 1,692 Citi kredīti 1,165 1,165 1,881 1,881 visi kredīti 129, ,574 23,962 23,962 Uzkrājumi nedrošiem parādiem (9. pielikums) (52,413) (52,413) (55,41) (55,41) 77,161 77, , ,561 Finanšu līzings Kredīts patēriņa preču iegādei Finanšu līzings: Līdz 1 gadam 1,323 1,323 1,636 1, gadi 2,762 2,762 3,57 3, ,372 4,372 5,557 5,557 Vairāk par 5 gadiem Nākošajā tabulā uzrādītas finanšu nomas maksimālās kredītekspozīcijas summas: Bruto no finanšu nomas izrietošās prasības Nenopelnītie procentu ienākumi Neto no finanšu nomas izrietošās prasības 21 4,45 4,45 5,735 5,735 (78) (78) (178) (178) 4,372 4,372 5,557 5,557

22 Kredītu portfeļa ģeogrāfiskais sadalījums pa valstīm: Valsts Kredīti Uzkrājumi Kredīti, neto Latvija 129,439 23,829 (52,396) (55,365) 77,43 148, (1) (7) (7) (29) ,574 23,962 (52,413) (55,41) 77, ,561 OECD valstis Ārpus OECD reģiona valstis Kredītu portfeļa sadalījums pa tautsaimniecības nozarēm ir šāds: Tautsaimniecības nozare 23,1 23,1 24,922 24,922 Tirdzniecība 9,67 9,67 11,67 11,67 Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un cita komercdarbība 9,115 9,115 14,172 14,172 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība 8,51 8,51 12,42 12,42 Transports, noliktavu saimniecība un sakari 6,784 6,784 8,221 8,221 Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi 6,386 6,386 6,417 6,417 Būvniecība 3,818 3,818 4,24 4,24 Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde 4,365 4,365 4,751 4,751 Viesnīcas un restorāni 5,341 5,341 5,938 5,938 Finanšu starpniecība 3,442 3,442 57,151 57, ,46 1,46 1,497 1,497 1,614 1,614 82,471 82, , ,544 Kredīti privātpersonām 47,13 47,13 51,418 51,418 visi kredīti 129, ,574 23,962 23,962 Uzkrājumi nedrošiem parādiem (9. pielikums) (52,413) (52,413) (55,41) (55,41) 77,161 77, , ,561 Apstrādājošā rūpniecība Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde Citi pakalpojumi 22

23 Kredīti sadalījumā pēc to novērtēšanas veida un klasifikācijas grupām: 93,9 93,9 163, ,394 Standarta 26,492 26,492 9,734 9,734 Uzraugāmi 7,839 7,839 8,996 8,996 Zemstandarta 14,128 14,128 2,95 2,95 Šaubīgi 42,234 42,234 4,758 4,758 Zaudēti 2,316 2,316 1,957 1,957 (44,42) (44,42) (46,14) (46,14) Neto individuāli novērtēti kredīti 48,967 48, , ,381 Grupās novērtēti kredīti 36,565 36,565 4,567 4,567 Uzkrājumi nedrošiem parādiem (8,371) (8,371) Neto grupās novērtēti kredīti 28,194 28,194 (9,387) 31,18 (9,387) 31,18 visi kredīti 77,161 77, , ,561 Kredīti, kam nav izveidoti uzkrājumi 1,841 1,841 58,54 58,54 Kredīti, kas nav kavēti 1,528 1,528 57,994 57, , , , ,422 Kredīti, kas nav kavēti 46,692 46,692 59,324 59,324 Kavēti kredīti 81,41 81,41 86,98 86,98 7,762 7,762 6,43 6,43 36 dienas ,18 2,18 69 dienas 1,411 1,411 1,151 1,151 71,115 71,115 76,526 76, , ,574 23,962 23,962 (52,413) (52,413) (55,41) (55,41) 77,161 77, , ,561 Individuāli novērtēti kredīti Uzkrājumi nedrošiem parādiem Kredīti sadalījumā pēc kavējuma termiņiem: Kavēti kredīti Līdz 3 dienām 36 dienas 69 dienas 4 Ilgāk kā 9 dienas Kredīti, kam ir izveidoti uzkrājumi līdz 3 dienām Ilgāk kā 9 dienas Kredīti kopā Uzkrājumi nedrošiem parādiem (9. pielikums) Kredīti, neto 13 23

24 Tabulā uzrādīta Koncerna un s kredītportfeļa analīze, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās, pa ķīlas veidiem 211. gada 3. jūnijā un 21. gada 31. decembrī: EUR' % no kredītportfeļa % no kredītportfeļa Komerciālās ēkas 47, ,89 26 Komercaktīvu ķīla 16, ,525 1 Zemes hipotēka 17, ,863 9 Dzīvojamās platības hipotēka 32, , ,65 2 3, , , , , ,962 1 (9. pielikums) (52,413) (55,41) Kredīti, neto 77, ,561 Garantija Noguldījums Citi (bez nodrošinājuma) Kredīti kopā Uzkrājumi nedrošiem parādiem Citi (bez nodrošinājuma) ietver negatīvus norēķinu kontu atlikumus, overdraftus, kredītkartes un faktoringu gada 3. jūnijā Koncernam un i nebija neviens kredītņēmējs, kura kredīta atlikums pārsniedza 1% no izsniegto aizdevumu portfeļa kopsummas (21. gada 31. decembrī: viens) gada 3. jūnijā šā kredīta kopsumma bija EUR tūkstoši (21. gada 31. decembrī: EUR 57,144 tūkstoši). Šis kredīts bija izsniegts saistītai pusei, kas reģistrēta Latvijas Republikā, un tika atmaksāts 211. gada maija mēnesī. Restrukturizēto kredītu summa (pamatsumma) uz 211. gada 3. jūniju bija EUR 26,433 tūkstoši (uz 21. gada 31. decembri: EUR 49,97 tūkstoši). 9. UZKRĀJUMI NEDROŠIEM KREDĪTIEM UN CITIEM AKTĪVIEM Koncerna un s uzkrājumu nedrošiem kredītiem un citiem aktīviem kustība 21. gadā un par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā ir sekojoša: Atlikums 29. gada 31. decembrī 47,733 47,86 Uzkrājumu pieaugums 12,999 12,999 Uzkrājumu samazinājums (2,658) (2,658) Neto uzkrājumu veidošanas rezultāts 1,341 1,341 Uzkrājumu samazinājums kredītu norakstīšanas rezultātā (1,885) (1,885) Atlikums 21. gada 3. jūnijā 56,189 56,262 Atlikums 21. gada 31. decembri 55,41 55,473 5,229 5,229 (4,138) (4,138) 1,91 1,91 Uzkrājumu samazinājums kredītu norakstīšanas rezultātā (4,79) (4,79) Atlikums 211. gada 3. jūnijā 52,413 52,486 Uzkrājumu pieaugums Uzkrājumu samazinājums Uzkrājumu veidošanas rezultāts 24

25 Uzkrājumi nedrošiem kredītiem un citiem aktīviem ir šādi: Kredīti un debitoru parādi (8. pielikums) 52,413 52,413 55,41 55, ,413 52,485 55,41 55,473 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 1. PĀRDOŠANAI TURĒTIE AKTĪVI Koncerna un s pārdošanai turētie aktīvi: Zeme un ēkas Bilances vērtība uz Pārklasificēts no Ieguldījumu īpašuma 21. gadā 2,925 Pārdots (361) Pārvērtēts (54) Bilances vērtība uz 2,6 Pārņemts 1,778 Pārdots (573) Bilances vērtība uz 3,265 Sešu mēnešu periodā, kas noslēdzās 211. gada 3. jūnijā, un pārņēma nodrošinājumu 1,778 tūkstošu EUR apmērā. Šis nodrošinājums ir ēkas un zeme un ir klasificēts kā pārdošanai turētie aktīvi. 21. gada beigās s vadība ir izstrādājusi stratēģisko plānu un iniciēja aktīvu programmu pārņemto īpašumu pārdošanai. 11. SAISTĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM Saistības pret kredītiestādēm ir šādas: Prasības pret Latvijas kredītiestādēm Saistības uz pieprasījumu kopā No Pasaules s saņemtie tranzīta fondi Saistības pret kredītiestādēm kopā Saistības uz pieprasījumu Termiņnoguldījumi 25

26 12. NOGULDĪJUMI Pieprasījuma noguldījumu un termiņnoguldījumu sadalījums ir sekojošs: Vietējās pašvaldības 7,775 7,775 5,562 5,562 Finanšu institūcijas 4,613 5,19 6,467 6,823 Valsts sabiedrības 3,36 3,36 1,958 1,958 Privātsabiedrības 23,99 23,99 23,937 23,937 Fiziskās personas 58,413 58,413 59,449 59, ,864 98,269 98,377 98,733 Vietējās pašvaldības 1,436 1,436 1,72 1,72 Finanšu institūcijas 18,13 18,48 17,84 18, Pieprasījuma noguldījumi Centrālā valdība Citi pieprasījuma noguldījumi Termiņnoguldījumi Valsts kontrolētas sabiedrības Privātsabiedrības 5,525 5,525 11,84 11,84 Fiziskās personas 34,167 34,167 37,86 37, ,415 59, ,39 159, , ,61 257, ,362 Citi termiņnoguldījumi pieprasījuma un termiņa noguldījumi Uz 211. gada 3. jūniju Koncernam un i nebija neviens noguldītājs, kura noguldījuma summa pārsniedz 1% no klientu noguldījumiem (uz 21. gada 31. decembri: viens). Šī noguldījuma summa uz 211. gada 3. jūniju sastāda tūkstoši EUR ( uz 21.gada 31. decembri: 69,999 tūkstoši). Noguldījums bija saņemts no saistītās puses kā nodrošinājums izsniegtajam kredītam saistītajai pusei. 13. PARĀDA VĒRTSPAPĪRI s emitēto parāda vērtspapīru apjomu 211. gada 3. jūnijā veido apgrozībā esošās hipotekārās ķīlu zīmes par kopējo nominālvērtību ieskaitot uzkrātos procentus 5,31 tūkst. EUR (21. gada 31. decembrī 5,28 tūkst. EUR). Parāda vērtspapīri tiek kotēti Rīgas Fondu Biržā gada 6 mēnešu laikā nav notikušas jaunas parāda vērstpapīru emisijas vai atmaksas. 14. PAKĀRTOTĀS SAISTĪBAS 211. gada 3. jūnijā emitēto subordinēto obligāciju uzskaites vērtība, ieskaitot uzkrātos procentus, bija tūkst. EUR (21. gada 31. decembrī 3,216 tūkst. EUR). Subordinētās obligācijas tika uzrādītas amortizētajā pašizmaksā un to dzēšanas termiņš bija 211. gada 1. janvāris. Subordinēto obligāciju kupona likme ir mainīga 6 mēnešu EUR RIGIBOR plus 2.% gada janvārī subordinētās obligācijas tika pilnībā atmaksātas. 26

27 15. PAREDZAMĀS UN IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS Paredzamās un iespējamās saistības ir šādas: Garantijas 1,145 1,145 1,514 1,514 izsniegtās garantijas 1,145 1,145 1,514 1,514 Neizlietotās kredītlīnijas 1,989 1,989 2,299 2,299 pārējās paredzamās un iespējamās saistības 1,989 1,989 2,299 2,299 paredzamās un iespējamās saistības 3,134 3,134 3,813 3,813 Pārējās paredzamās un iespējamās saistības Saistības, kas izriet no kredītlīnijām, garantijām un akreditīviem Garantijas un izsniegtie akreditīvi, kas veido neatsaucamu apliecinājumu, ka un veiks maksājumus gadījumā, ja klients nav spējīgs izpildīt savas saistības pret trešajām pusēm, ietver tādu pašu risku kā kredīti. Akreditīvi, kas ir Koncerna un s rakstiska apņemšanās klienta labā pilnvarot trešo pusi izmantot tiesības attiecībā pret Koncernu un Banku uz noteiktu summu uz specifiskiem noteikumiem un nosacījumiem, ir nodrošināti ar transportējamo preci, un tāpēc ir saistīti ar mazāku risku nekā tiešā kreditēšana. Ar saistībām izsniegt kredītu jāsaprot tiesības uz neizmantotām kredītlīniju daļām, kas ietvertas kredītos, izsniegtās garantijās un akreditīvos. Neizsniegto garantiju limiti tiek iekļauti paredzamās un iespējamās saistībās brīdī, kad un paraksta uz izsniedz to Klientam. Attiecībā uz kredītrisku, un potenciāli ir pakļauti zaudējumiem, kas izriet arī no neizmantotām kredītlīniju summām. Tomēr iespējamo zaudējumu summa ir zemāka par kopējo neizmantoto saistību summu, jo vairums saistību palielināt kredītu ir atkarīgas no tā, vai klienti izpilda noteiktus kredīta standartus. Garantijas, neatsaucamo akreditīvu un kredītlīniju saistības tiek regulāri izvērtētas saskaņā ar Koncerna un s grāmatvedības politiku līdzīgi izdotiem kredītiem. Koncerna un s vadība uzskata, ka tirgus risks, kas saistās ar garantijām, neatsaucamām vēstulēm un kredītlīnijām, ir minimāls. 16. DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM Koncerna darījumu atlikumi ar saistītām personām ir šādi: Personas, kas saistītas ar Koncernu () Kredīti Riska darījumi kopā (bez uzkrājumiem) Riska darījumi pret pašu kapitāla vērtību (bez uzkrājumiem) % Privātsabiedrības 1 1 Kredīti Riska darījumi kopā Riska darījumi pret pašu kapitāla vērtību Personas, kas saistītas ar Koncernu () (bez uzkrājumiem) (bez uzkrājumiem) % Privātsabiedrības 57,144 57,144 27

28 s darījumu atlikumi ar saistītām personām ir šādi: Personas, kas saistītas ar Banku () Kredīti Riska darījumi kopā (bez uzkrājumiem) Riska darījumi pret pašu kapitāla vērtību (bez uzkrājumiem) % Privātsabiedrības 1 1 Kredīti Riska darījumi kopā Riska darījumi pret pašu kapitāla vērtību Personas, kas saistītas ar Banku () (bez uzkrājumiem) (bez uzkrājumiem) % Privātsabiedrības 57,144 57,144 Noguldījumi 1,152 83,84 1,152 83,84 Banku saistīto personu un sabiedrību noguldījumu atlikumi bankā ir šādi: Koncerna un s atvasināto finanšu instrumentu atlikumi ar saistītām personām ir šādi: Atvasinātie finanšu instrumenti ,629 Atvasināto finanšu instrumentu aktīvi Atvasināto finanšu instrumentu saistības Darījumi ar saistītām personām: Procentu ieņēmumi 1,796 1,796 5,81 5,81 Procentu izdevumi (2,5) (2,69) (2,2) (2,225) Komisijas un pārējie ieņēmumi Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa ,557 1,557 (1,182) (1,182) (478) (478) (11) (11) (13) (13) Administratīvie izdevumi Padomei un valdei izmaksātais atalgojums 28

29 17. IZDEVUMI UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIM (6,514) (6,63) (16,98) (16,213) (977) (99) (2,415) (2,432) ,344 2,361 Zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas Sagaidāmais nodoklis, piemērojot pastāvošo nodokļa likmi (vidēji 15% ) Nodokļu korekcijas par neatskaitāmajām izmaksām Pieaugums neatzītā atliktā nodokļa no pārnesamajiem zaudējumiem aktīvā Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi (ienākumi) pārskata periodā 18. SEGMENTI Koncerna un s ieņēmumi, kas rodas no izsniegto kredītu veidiem un citiem aktīviem, ir šādi: Hipotekārais Komerciālais Patēriņa Citi Ienākumi ,575 6, ,791 5,169 7, ,575 6, ,791 5,169 7,517 Tomēr vienīgais Koncerna darbības segments, kura darbības rezultātus regulāri pārbauda Koncerna un s galvenais vadības līmeņa lēmumu pieņēmējs, lai pieņemtu lēmumus par resursu piešķiršanu segmentam un par šī segmenta darbību, ir pati kopumā. Jebkura cita līmeņa detalizācija neatbilst ES pieņemto SFPS noteiktajiem segmentu uzrādīšanas kritērijiem. 19. CITA NOZĪMĪGA INFORMĀCIJA 211. gada 28. jūnijā GE Capital paziņoja par līguma noslēgšanu ar finanšu korporāciju OTKRITIE par GE Money Bank Latvia pārdošanu. Darījums var stāties spēkā pēc normatīvos aktos noteiktā apstiprinājuma saņemšanas un citu līgumā ietverto nosacījumu izpildes, un tiek plānots, ka darījums tiks pabeigts dažu turpmāko mēnešu laikā. Darījums ietver SIA Finstar Baltic Investments un tā meitas sabiedrības. 2. NOTIKUMI PĒC PERIODA BEIGU DATUMA Pēc perioda beigu datuma nav bijuši būtiski notikumi, kas varētu ietekmēt finanšu pārskata rezultātus uz 211. gada 3. jūniju. * * * * * 29 12,655 12,655