AS "Rīgas kuģu būvētava"

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS "Rīgas kuģu būvētava""

Transkripts

1 AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts)

2 SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 6 BILANCE 7-8 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 9 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 10 FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas numurs, vieta un datums Akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava" Akciju sabiedrība Juridiskā un biroja adrese Gāles ielā 2, Rīgā, LV 1015 Uzņēmuma pamatkapitāls , 1991.gada 5.decembrī, Uzņēmumu reģistrā, Rīga , 2004.gada 26.augustā, Komercreģistrā, Rīgā Asociētie uzņēmumi AS "Tosmares kuģubūvētava" (49.72%) Reģ.Nr Ģenerāļa Baloža ielā 42/44, Liepājā, Latvija Darbības veids NACE kods(-i) 3011, 3315 SIA "Remars Granula" (49.80%) Reģ.Nr Gāles ielā 2, Rīgā, Latvija Kuģu, jahtu, katamarānu, konteineru, roltreileru un tehnoloģisko iekārtu būvniecība un remonts; Ostas pakalpojumi; Koka apstrāde, mēbeļu dizaina ražošana priekš dažādiem funkcionāliem iemesliem. Sabiedrības valde Einārs Buks Valdes priekšsēdētājs Jekaterina Meļņika Valdes locekle Ainārs Tropiņš Valdes loceklis Sabiedrības padome Vasilijs Meļņiks Padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerņavskis Padomes priekšsēdētāja vietnieks Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese Linards Baumanis Padomes loceklis Valentīna Andrējeva Padomes locekle Gaidis Andrejs Zeibots Padomes loceklis 2018.gada 1.janvāris 30.jūnijs 2017.gada 1.janvāris 30.jūnijs Nexia Audit Advice SIA LZRA Licence Nr. 134 Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050 Latvija Marija Jansone Zvērināta revidente Sertifikāts Nr.25 3

4 AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" GADA PĀRSKATS VADĪBAS ZIŅOJUMS Vispārīgs Sabiedrības raksturojums AS Rīgas kuģu būvētava (turpmāk tekstā Sabiedrība) dibināta vairāk kā pirms 100 gadiem, un ir viena no lielākajām kuģu būvētavām Baltijas jūras reģionā, kas veic kuģu remontus, kuģu būvi un citus pakalpojumus. Sabiedrība ir Latvijas vadošais mašīnbūves uzņēmums. Sabiedrība darbojas un ražošanas procedūras veic saskaņā ar starptautiskajiem kvalitātes kontroles standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un LVS OHSAS 18001:2007. Sabiedrības attīstība un finanšu darbības rezultāti pārskata periodā 2018.gada 6 mēnešos sabiedrības kopējais neto apgrozījums , t.sk. kuģu būve , kuģu remonts , (salīdzinot ar 2017.gada 6 mēnešiem kopējais neto apgrozījums , t.sk.kuģu būve , kuģu remonts ). Sabiedrība pārskata periodu ir pabeigusi ar bruto zaudējumu (2017.gada 6 mēnešu bruto zaudējumi ), zaudējumi ir , (attiecīgi 2017.gada 6 mēnešos zaudējumi ). Sabiedrības izstrādājumu, pakalpojumu, kā arī izejmateriālu piegādātāji 2018.gada 6 mēnešos būtiski nemainījās un to izcelsmes valstis bija: Rietumeiropa, Igaunija, Lietuva, kā arī Latvija. Kuģu remonta jomā galvenie pasūtītāji bija Skandināvijas valstis, Rietumeiropas un Latvijas kuģu īpašnieki, savukārt kuģu korpusu pasūtītāji bija Skandināvijas valstu kuģu īpašnieki. Sabiedrības pētniecības darbi un attīstības pasākumi Sabiedrības valde sadarbībā ar sabiedrības padomi turpina tirgus izpētes darbus, piedalās starptautiskās izstādēs un atbalsta programmās, lai apgūtu jaunus ražošanas sektorus un jaunus tirgus, kas nodrošinātu ražošanas jaudu pilnīgāku noslodzi un darba ražīguma paaugstināšanu sabiedrībā. Turpmākā Sabiedrības attīstība Izvērtējot esošo tirgus situāciju un sabiedrības iespējas, valde turpinās darbu, lai palielinātu remontējamo kuģu apjomus, pilnveidotu mārketinga pasākumus, veiktu resursu optimizēšanas pasākumus ražošanas izmaksu samzināšanai, reorganizējot iekšējās struktūrvienības, piesaistot profesionālus darbiniekus, kā arī plāno piedalīties citu ražošanas virzienu iepirkumos gadā sabiedrības valde turpinās iesākto darbu pie apkārtējās vides saglabāšanas pasākumiem, kā arī veikt kapitālo remontu ražošanas ēkām, peldošajiem dokiem, celtņiem, velkoņiem un citiem pamatlīdzekļiem. Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām 2018.gada 21.maijā ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas lēmumu Sabiedrībai ir piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra Komercķīlu reģistrā gada 28.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nolēma pieņemt Sabiedrības iesniegto tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu un ierosināt civillietu, tika noteikts termiņš līdz 2018.gada 30.augustam tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar kreditoriem. Citi notikumi laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskatu parakstīšanas dienai nav bijuši. Sabiedrības vārdā 2018.gada 31.augustā šo finanšu pārskatu parakstīja: Einārs Buks Jekaterina Meļņika Ainārs Tropiņš (Valdes priekšsēdētājs) (Valdes locekle) (Valdes loceklis) 4

5 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU AS "Rīgas kuģu būvētava" (Sabiedrība) vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu. Sabiedrības vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2018.gada 30.jūnijā un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu visos būtiskajos aspektos. Sabiedrības vadība apstiprina, ka finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība ir izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes un ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus, kas atspoguļoti pārskata lapā. Sabiedrības vadība tāpat apstiprina, ka iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, vadība ir piemērojusi darbības turpināšanas principu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par Sabiedrības aktīvu saglabāšanu un līdz ar to par krāpšanas un citu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Sabiedrības vadības vārdā: Sabiedrības vadības vārdā: 2018.gada 31.augustā Einārs Buks Jekaterina Meļņika Ainārs Tropiņš (Valdes priekšsēdētājs) (Valdes locekle) (Valdes loceklis) 5

6 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 2018.gada gada 6 Piezīmes Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču 3 vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas ( ) ( ) Bruto peļņa vai zaudējumi ( ) ( ) Pārdošanas izmaksas 4 - (1 423) Administrācijas izmaksas 5 ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 7 (43 292) ( ) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi t.sk. - no citām personām Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas ( ) t.sk. - citām personām ( ) ( ) Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa ( ) ( ) Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanas Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi ( ) ( ) Peļņa vai zaudējumi uz 1 akciju (0.0851) (0.0850) Pielikums no 11. līdz 28.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Einārs Buks Jekaterina Meļņika Ainārs Tropiņš (Valdes priekšsēdētājs) (Valdes locekle) (Valdes loceklis) Alda Bērziņa (Galvenā grāmatvede) Rīgā, 2018.gada 31.augustā 6

7 BILANCE AKTĪVS Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Citi nemateriālie ieguldījumi Kopā nemateriālie ieguldījumi Piezī mes Pamatlīdzekļi Nekustamie īpašumi: a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Kopā pamatlīdzekļi Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Kopā ilgtermiņa ieguldījumi Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi Avansa maksājumi par krājumiem Krājumi kopā Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Asociēto sabiedrību parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Kopā debitori Nauda Kopā apgrozāmie līdzekļi KOPĀ

8 BILANCE PASĪVS Piezī mes Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Rezerves: Pārējās rezerves Nesadalītā peļņa iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi pārskata gada peļņa vai zaudējumi ( ) ( ) ( ) Nesadalītā peļņa kopā Kopā pašu kapitāls Uzkrājumi Citi uzkrājumi Kopā uzkrājumi Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi Atliktā nodokļa saistības Nākamo periodu ieņēmumi Kopā ilgtermiņa kreditori Īstermiņa kreditori Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi asociētajām sabiedrībām Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Neizmaksātās dividendes Uzkrātās saistības Kopā īstermiņa kreditori Kopā kreditori KOPĀ Pielikums no lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Einārs Buks Jekaterina Meļņika Ainārs Tropiņš (Valdes priekšsēdētājs) (Valdes locekle) (Valdes loceklis) Alda Bērziņa (Galvenā grāmatvede) Rīgā, 2018.gada 31.augustā 8

9 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 2018.gada gada 6 Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma samazinājums (97 358) (97 087) Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās Rezerves Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās Nesadalītā peļņa Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums ( ) ( ) Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās Pašu kapitāls iepriekšējā gada bilancē norādītā summa Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās Pielikums no lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa Einārs Buks Jekaterina Meļņika Ainārs Tropiņš (Valdes priekšsēdētājs) (Valdes locekle) (Valdes loceklis) Alda Bērziņa (Galvenā grāmatvede) Rīgā, 2018.gada 31.augustā 9

10 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes) 2018.gada gada 6 Piezīmes PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem ( ) ( ) Bruto pamatdarbības naudas plūsma ( ) ( ) Samaksātie procenti (47 150) (99 207) Pamatdarbības neto naudas plūsma ( ) ( ) IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (400) (28 788) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas - Saņemtie procenti Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (20 081) FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA Saņemtie aizņēmumi Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (19 090) (82 554) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts - Pārskata gada neto naudas plūsma (68 937) (17 701) Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā (23) Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigas (23) Pielikums no 11. līdz 28.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Einārs Buks Jekaterina Meļņika Ainārs Tropiņš (Valdes priekšsēdētājs) (Valdes locekle) (Valdes loceklis) Alda Bērziņa (Galvenā grāmatvede) Rīgā, 2018.gada 31.augustā 10

11 FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 1. Grāmatvedības politikas kopsavilkums Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu". Finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar sākotnējās izmaksu uzskaites principu, izņemot attiecībā uz peldošajiem dokiem (iekļauti pamatlīdzekļu sastāvā), kas uzrādīti pārvērtētajā vērtībā. Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas shēmai. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes. Šis finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz tālāk tekstā minētajiem grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principiem. Šie principi ir izmantoti arī iepriekšējā pārskata gadā, ja vien nav norādīts citādi. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: a) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk; b) Ja vien nav noradīts atsevišķi, izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kā iepriekšējā gadā; c) Novērtēšana veikta ar pietiekamu piesardzību, t.sk.: - atzīta tikai līdz pārskata gada beigām iegūtā peļņa; - ņemtas vērā visas zināmās un paredzamās saistības vai zaudējumi, kas radušies līdz pārskata gada beigām, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp pārskata gada beigām un finanšu pārskata sagatavošanas dienu; - aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. d) Ja vien nav norādīts atsevišķi, ieņēmumi un izmaksas ir atzītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ņemot vērā to rašanās laiku neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata gadā. e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas un uzrādītas atsevišķi. Ieņēmumi un izdevumi uzrādīti atsevišķi, izņemot peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas un no līdzīgiem darījumiem (piem., valūtas kursu svārstību rezultāts vai ārvalstu valūtas iegādes un pārdošanas darījumu rezultāts) uzradīšanu neto vērtībā. f) Darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana eiro Šis finanšu pārskats sagatavots eiro (), kas ir Sabiedrības funkcionāla valūta un Latvijas Republikas oficiāla valūta. Visi pārskata gada darījumi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā tiek pārrēķinātas eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana eiro (turpinājums) Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā USD RUB GBP Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot atlaides un pievienotās vērtības nodokli. 11

12 Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem: Preču pārdošana - pēc nozīmīgu ar īpašumtiesībām raksturīgu risku un atlīdzību nodošanu pircējam; Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas - atbilstoši darījuma izpildes procentuālajai metodei; Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām - saņemšanas brīdī; Procentu ieņēmumi - atbilstoši uzkrājumu metodei; Dividendes - brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām. Pakalpojumu sniegšana, kuģu remonti un celtniecība Ja var ticami aplēst tāda darījuma iznākumu, kas saistīts ar pakalpojumu sniegšanu, ar darījumu saistītos ieņēmumus atzīst, ņemot vērā līgumdarba izpildes pakāpi bilances datumā, aprēķinot līdz šim veiktā darba līguma izmaksu īpatsvaru aplēstajās līguma kopējās izmaksās, izņemot gadījumus, kad šī attiecība neuzrāda patieso līguma pabeigtības pakāpi. Līgumdarba, prasījumu un veicināšanas maksājumu izmaiņas līguma ieņēmumos iekļauj, ja tās var ticami novērtēt un ir ticams, ka tās radīs ieņēmumus. Darījuma iznākumu var ticami aplēst, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi: var ticami novērtēt ieņēmumu summu; ir ticams, ka Sabiedrībā ieplūdīs ar darījumu saistītie saimnieciskie labumi; var ticami novērtēt, kādā izpildes pakāpē bilances datumā atrodas darījums; var ticami novērtēt radušās darījuma izmaksas un izmaksas, kas nepieciešamas darījuma pabeigšanai. Ja būvniecības līguma iznākumu nevar ticami aplēst, līguma ieņēmumi tiek atzīti tikai radušos līguma izmaksu apmērā, par kurām ir ticams, ka tās tiks atgūtas. Līguma izmaksas tiek atzītas par izdevumiem periodā, kurā tās ir radušās. Kad tas ir ticams, ka līguma kopējās izmaksas pārsniegs līguma kopējos ieņēmumus, gaidāmos zaudējumus jāatzīst izmaksās nekavējoties peļņas un zaudējumu aprēķinā. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Finanšu pārskatos nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pārvērtēšanas rezultātā radusies starpība (atskaitot atlikto nodokli) tiek uzrādīta pašu kapitāla postenī Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve, bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados minētajā rezervē ieskaitīta attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uz ieņēmumiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves tiek attiecinātas par attiecīgu daļu no pārvērtētā pamatlīdzekļa ikgadējā nolietojuma apjoma, bet pie pamatlīdzekļu atsavināšanas vai likvidācijas rezerves tiek norakstītas par visu atlikušo vērtību. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz to lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu: Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz 150 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. Nolietojums uzlabojumiem un pārējam inventāram, kuru vērtība nepārsniedz 150, tiek aprēķināts 100% apmērā pēc nodošanas ekspluatācijā. Aktīva atlikusī vērtība un lietderīgās lietošanas laiks tiek pārskatīts un nepieciešamības gadījumā koriģēts katrā bilances datumā. Ja aktīva bilances vērtība ir lielāka par tā atgūstamo summu, attiecīgā aktīva vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos nolietojums tiek aprēķināts uzlabojuma aplēstajā lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks. Finanšu nomā iegādātie aktīvi tiek nolietoti to sagaidāmās lietderīgās lietošanas laikā pēc tāda paša principa, kā Sabiedrības īpašumā esošie aktīvi. Peldošie doki ir uzrādīti patiesajā vērtībā, pamatojoties uz periodisku neatkarīgu vērtētāju vērtējumu, atskaitot uzkrāto nolietojumu un pārvērtēšanas zaudējumus. 12

13 Pārvērtēšanas brīdī uzkrātais nolietojums tiek izslēgts pret aktīva sākotnējo vērtību, neto summa tiek iekļauta pārvērtētajā vērtībā. Pārvērtēšanas tiek veiktas pietiekami regulāri, bet ne retāk kā reizi 5 gados, lai bilances vērtība būtiski neatšķiras no tās vērtības, kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vērtību bilances datumā. Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitālā postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves", bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uz ieņēmumiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā tā tiek attiecināta pamatlīdzekļu likvidācijas brīdī. Ieguldījuma īpašumi Ieguldījuma īpašums ir zeme, ēkas vai to daļas, ko tur Sabiedrība (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai nopelnītu nomas maksu vai kapitāla vērtības palielināšanai, vai abos nolūkos, nevis lietošanai preču ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā, vai administratīvā nolūkā, vai arī pārdotu parastās uzņēmējdarbības gaitā. Ieguldījuma īpašumu atzīst par aktīvu tikai un vienīgi tad, ja ir ticams, ka Sabiedrībā ieplūdīs ar ieguldījuma īpašumu saistītie nākotnes saimnieciskie labumi un var ticami novērtēt aktīva iegādes izmaksas. Ieguldījuma īpašumu sākotnēji novērtē pēc tā iegādes vērtības. Darījuma izmaksas tiek iekļautas sākotnējā novērtējumā. Pēc sākotnējās atzīšanas visi Sabiedrības ieguldījuma īpašumi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazinājuma. Līdzdalība radniecīgo un asociēto sabiedrību kapitālā un pārējie finanšu ieguldījumi Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai pieder vairāk nekā 50% pamatkapitāla vai kuras tā kontrolē kādā citā veidā) sākotnēji tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības. Kontrole ir spēja noteikt otras sabiedrības finanšu un pamatdarbības politiku. Asociētās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kurās Sabiedrībai ir būtiska ietekme, bet ne kontrole, parasti no 20% līdz 50% balsstiesību. Būtiska ietekme ir spēja piedalīties otras sabiedrības finanšu un pamatdarbības politikas lēmumu pieņemšanā, bet tā nenozīmē šo politiku kontroli vai kopīgu kontroli. Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās sākotnēji tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības. Pārējie finanšu ieguldījumi ir ieguldījumi citu sabiedrību pamatkapitālā ne vairāk kā 20% apmērā no sabiedrības pamatkapitāla. Pēc sākotnējās atzīšanas visi Sabiedrības ieguldījumi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrātos zaudējumus no vērtības samazinājuma. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka ieguldījumu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo ieguldījumu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazinājumu. Zaudējumi no vērtības samazinājuma tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Krājumi Krājumi tiek uzrādīti zemākajā no iegādes vai neto realizācijas vērtības. Krājumu iegādes izmaksas ietver pirkšanas cenu, ievedmuitu un citus nodokļus un nodevas, transportēšanas izmaksas, kā arī citas tieši attiecināmas izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to pašreizējā atrašanās vietā un stāvoklī. Krājumu iegādes vērtību nosaka, izmantojot "pirmais iekšā pirmais ārā (FIFO) metodi. Neto realizācijas vērtība ir parastās uzņēmējdarbības darbības gaitā aplēstā pārdošanas cena, no kuras atskaitītas aplēstās pabeigšanas izmaksas un nepieciešamās pārdošanas izmaksas. Ja nepieciešams, tiek izveidoti uzkrājumi novecojušiem, lēnas aprites vai bojātiem krājumiem. Finanšu aktīvi Aizdevumi Aizdevumi sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizdevumu izsniegšanu saistītās izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas visi aizdevumi tiek uzrādīti to amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Starpība starp izsniegto naudas līdzekļu apjomu un aizdevuma atmaksas vērtību tiek pakāpeniski atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā aizdevuma perioda laikā. Aizdevumi tiek uzrādīti īstermiņa debitoru sastāvā, ja to atmaksas termiņš nepārsniedz 12 mēnešus pēc bilances datuma. Sabiedrība katrā bilances datumā novērtē, vai ir pieejama objektīva informācija, kas liecinātu, ka aizdevumu uzskaites vērtība nav atgūstama. Sabiedrība individuāli izvērtē katru aizdevumu. Ja ir objektīvi pierādījumi 13

14 tam, ka ir noticis vērtības samazinājums, zaudējumu apjomu nosaka kā starpību starp aktīva uzskaites vērtību un plānotās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, to diskontējot atbilstoši efektīvajai procentu likmei. Vērtības samazinājuma rezultātā radušies zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju un pasūtītāju parādi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā. Turpmāk tie uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt parādus pilnā apmērā atbilstoši sākotnēji noteiktajiem atmaksas nosacījumiem. Uzkrājums vērtības samazinājumam ir starpība starp aktīva bilances vērtību un aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, to diskontējot atbilstoši efektīvajai procentu likmei. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Ja nākamajā periodā pēc vērtības samazināšanās atzīšanas zaudējumu summa samazinās un šis samazinājums var būt objektīvi saistīts ar notikumu pēc vērtības samazināšanās atzīšanas, tad iepriekš atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās reversēšana tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pircēju un pasūtītāju parādi ir iekļauti apgrozāmajos līdzekļos, izņemot aktīvus ar atmaksas termiņu, kas garāks par 12 mēnešiem, skaitot no pārskata perioda beigām. Nauda un tās ekvivalenti Nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas līdzekļiem kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa bankas depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām. Uzkrātie ieņēmumi Par uzkrātiem ieņēmumiem tiek atzīti nopelnītie ieņēmumi par pakalpojumiem, kas tika sniegti pārskata periodā, bet par kuriem rēķins tiek izrakstīts nākamajā pārskata periodā. Nākamo periodu izmaksas Izmaksas, kas radušās pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem, tiek uzrādītas kā nākamo periodu izmaksas. Dividendes Dividendes tiek atzītas Sabiedrības finanšu pārskatā tajā periodā, kurā Sabiedrības dalībnieku pilnsapulce apstiprina dividenžu izmaksāšanu. Aizņēmumi Aizņēmumi sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas visi aizņēmumi tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu summu un aizņēmuma dzēšanas vērtību tiek pakāpeniski atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā aizņēmuma perioda laikā. Aizņēmumi tiek uzrādīti kā īstermiņa saistības, ja vien Sabiedrībai nav beznosacījuma tiesību, lai atliktu saistību nokārtošanu vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma. Aizņēmumu izmaksas Aizņēmumu izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz kritērijiem atbilstošu aktīvu iegādi, būvniecību vai ražošanu, proti, uz tādu aktīvu iegādi, kam obligāti nepieciešams būtisks laika periods, lai tie būtu gatavi paredzētajai lietošanai vai pārdošanai, tiek pieskaitītas pie šo aktīvu izmaksu vērtības līdz brīdim, kad aktīvi ir faktiski gatavi paredzētajai lietošanai vai pārdošanai. Visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar aizņēmumiem, tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, uz kuru tās attiecas. Nomas līgumi Nomas darījumi, kas būtībā nodod nomniekam visus ar aktīva īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības, tiek klasificēti kā finanšu nomas darījumi. Visi citi nomas darījumi tiek klasificēti kā operatīvās nomas darījumi. 14

15 Sabiedrība kā iznomātājs Ja Sabiedrības aktīvi tiek iesaistīti operatīvajā nomā, nomas ieņēmumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izmantojot lineāro metodi, nomas līguma periodā. Sākotnējās tiešās izmaksas, kas radušās operatīvās nomas pārrunu un darījuma noslēgšanas laikā, tiek pievienotas iznomātā aktīva uzskaites vērtībai, un tās samazina nomas termiņa laikā atzīstamo ienākumu summu. Ja Sabiedrība ir iznomātājs finanšu nomas darījumā, tad Sabiedrība iznomāto aktīvu atzīst bilancē kā debitoru parādu, kas vienāds ar nomas maksājumu pašreizējo vērtību. Ieņēmumus no nomas atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā nomas līguma periodā, izmantojot pastāvīgu, periodisku atdeves likmi attiecībā uz iznomātāja neto ieguldījumu finanšu nomā. Sabiedrība kā nomnieks Maksājumi, kas veikti saskaņā ar operatīvās nomas līgumu, tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izmantojot lineāro metodi, visā nomas līguma periodā. Ja Sabiedrība ir nomnieks finanšu nomas darījumā, Sabiedrība attiecīgo aktīvu atzīst bilancē pamatlīdzekļu sastāvā un finanšu nomas saistības zemākajā no nomātā aktīva patiesās vērtības vai minimālo nomas maksājumu pašreizējas vērtības. Katru nomas maksājumu sadala starp saistībām un finanšu procentiem, lai panāktu nemainīgas procentu likmes piemērošanu finanšu atlikumam. Finanšu izmaksu procentu maksājuma daļu atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā nomas termiņa laikā. Nomātā pamatlīdzekļa nolietojumu aprēķina īsākajā no periodiem aktīva lietderīgās lietošanas laikā vai nomas termiņā, ja vien nav noteikti zināms, ka nomas perioda beigās Sabiedrība iegūs īpašumtiesības uz nomātajiem pamatlīdzekļiem. Dotācijas un finansiālais atbalsts Pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa aktīvu izveidošanai saņemtais finansiālais atbalsts tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski iekļauj ieņēmumos saņemto vai ar finansiālo atbalstu iegādāto aktīvu lietderīgās izmantošanas perioda laikā. Pārējo finansiālo atbalstu un dotācijas izdevumu segšanu attiecina uz ieņēmumiem tajā pašā periodā, kad finansējums saņemts un izpildīti visi būtiskie nosacījumi dotācijas saņemšanai. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādus piegādātājiem un darbuzņēmējiem sākotnēji atzīst to patiesajā vērtībā. Turpmākajos periodos kreditoru parādi tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo procentu likmi. Kreditoru parādi tiek klasificēti kā īstermiņa saistības, ja maksājuma termiņš ir viens gads vai mazāk. Pretējā gadījumā tie tiek uzrādīti ilgtermiņa saistību sastāvā. Uzkrājumi Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrība, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atspoguļotas, atskaitot atgūtās summas. Uzkrātās saistības neizmantotajiem darbinieku atvaļinājumiem Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pēdējiem 6 mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, papildus aprēķinot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Nākamo periodu ieņēmumi Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo periodu ieņēmumi. 15

16 Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu tiesību aktiem, piemērojot ar nodokli apliekamajam attiecīgajā taksācijas periodā gūtajam ienākumam nodokļa likmi 15% apmērā. Notikumi pēc pārskata perioda beigām Bilancē tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata perioda beigām, kas sniedz papildu informāciju par Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata perioda beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. Aplēšu pielietošana un būtiskākie pieņēmumi Latvijas Republikas tiesību aktu prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, Sabiedrības vadība novērtē un izdara pieņēmumus, kas ietekmē pārskatā un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un saistības finanšu pārskata sagatavošanas dienā, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm Tālāk tekstā ir uzskaitīti būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses attiecībā uz nākotni, kā arī galvenie aplēšu nenoteiktības cēloņi bilances datumā, kas izraisa nozīmīgu risku, ka nākamajā pārskata periodā varētu rasties būtiskas korekcijas neto bilances aktīvu vai saistību uzskaites vērtībās: Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem Sabiedrības vadība izvērtē debitoru uzskaites vērtību un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā veidojot uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Krājumu neto realizācijas vērtība Sabiedrības vadība izvērtē krājumu neto realizācijas vērtību, pamatojoties uz informāciju par sagaidāmajām pārdošanas cenām un pārdošanas izmaksām, kā arī izvērtē krājumu fizisko stāvokli gada inventarizācijas laikā. Gadījumos, kad krājumu neto realizācijas vērtība ir zemāka par krājumu pašizmaksu, krājumiem tiek veidoti uzkrājumi. Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti katrā bilances datumā, un, ja nepieciešams, tie tiek mainīti, lai atspoguļotu pašreizējos Sabiedrības vadības uzskatus par aktīvu atlikušo lietderīgo izmatošanas laiku, ņemot vērā tehnoloģijas izmaiņas, aktīvu atlikušo ekonomisko izmatošanas laiku un to fizisko stāvokli. Pamatlīdzekļu uzskaites vērtība Sabiedrības vadība izvērtē pamatlīdzekļu uzskaites vērtību un novērtē, vai pastāv kādas pazīmes, kas norāda, ka aktīvu atgūstamā summa ir zemāka nekā uzskaites vērtība. Sabiedrības vadība aprēķina un atzīst zaudējumus no pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma, pamatojoties uz aplēsēm par to nākotnes izmantošanu, atsavināšanu vai pārdošanu. Aplēšu pielietošana un būtiskākie pieņēmumi (turpinājums) Peldošo doku pārvērtēšana Sabiedrības vadība izvērtē, vai nav notikušas būtiskas patiesās vērtības izmaiņas attiecībā uz peldošajiem dokiem, kuri tiek uzskaitīti pārvērtētā vērtībā. Izsniegto aizdevumu uzskaites vērtība Sabiedrības vadība izvērtē izsniegtos aizdevumus un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā veidojot uzkrājumus šaubīgiem aizdevumiem. Ieguldījumu asociēto sabiedrību kapitālā uzskaites vērtība Sabiedrības vadība izvērtē ieguldījumu radniecīgo sabiedrību kapitālā uzskaites vērtību un novērtē, vai pastāv kādas pazīmes, kas norāda, ka minēto aktīvu atgūstamā summa ir zemāka nekā to uzskaites vērtība. Sabiedrības vadība aprēķina un atzīst zaudējumus no ieguldījumu radniecīgo sabiedrību kapitālā vērtības samazinājuma, pamatojoties uz aplēsēm par to nākotnes atdevi. Kuģu celtniecības līgumu izpildes pakāpes noteikšana Katrā bilances datumā Sabiedrības vadība izvērtē nepabeigto būvniecības līgumu izpildes pakāpi, kā arī ar šo līgumu saistītos ieņēmumus un izmaksas. 16

17 2. Neto apgrozījums Pa darbības veidiem: NACE2 kodi 2018.gada 6 mēn 2017.gada 6 Kuģu remonts Kuģu būve Mašīnbūvniecība Pārējie darbi Kopā Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2018.gada gada 6 Materiālās izmaksas (izejvielas un materiāli, preču vērtība, pakalpojumi no ārienes) Apakšuzņēmēju pakalpojumi Darba samaksa Valsts sociālās apdrošināšanas obligatās iemaksas Elektroenerģijas izmaksas Siltumenerģijas izmaksas Uzkratās neizmantotā atvaļinājuma izmaksas Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums Pārējās izmaksas Nekustamā īpašuma nodoklis Kopā Pārdošanas izmaksas 2018.gada gada 6 Reklāmas izmaksas Kopā Administrācijas izmaksas 2018.gada gada 6 Administrācijas darba samaksa Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Transporta izdevumi, komandējumi Juridiskie pakalpojumi Biroja uzturēšanas izmaksas Pārējās izmaksas Kopā Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2018.gada gada 6 Ieņēmumi no nomas maksas Materiālu realizācija Ar Eiropas fondu projektu finansēšanu saistītie ieņēmumi Ieņēmumi no ķīmijas analīzēm Citi ieņēmumi Kopā

18 7.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 2018.gada gada 6 Izdevumi iznomāto pamatlīdzekļu uzturēšanai Reprezentācijas izdevumu 60% Citi izdevumi Tiesas izdevumi Kopā Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 2018.gada gada 6 No citām personām Procentu ieņēmumi par aizdevumiem Kopā Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 2018.gada gada 6 Citām personām Samaksātie procenti par aizņēmumiem Samaksātā soda nauda Kopā Nemateriālie ieguldījumi Datorprogrammas Kopā Nolietojums ( ) ( ) Aprēķināts (768) (768) ( ) ( ) Atlikusī vērtība Sākotnējā vērtība Iegādāts Nolietojums ( ) ( ) Aprēķināts (1 064) (1 064) ( ) ( ) Atlikusī vērtība

19 AS RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA 2017.GADA PĀRSKATS GĀLES 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN Pamatlīdzekļi Zemes gabali, ēkas un inženierbūves** Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Sākotnējā/ pārvērtētā vērtība Iegādāts Norakstīts (30 690) (13 965) (44 655) Pārklasificēts (10 638) ( ) Nolietojums ( ) ( ) ( ) ( ) Aprēķināts ( ) ( ) (37 488) ( ) Norakstīts (26 077) Pārvietots * *(97 087) (97 087) ( ) ( ) ( ) Kopā Atlikusī vērtība Sākotnējā/ pārvērtētā vērtība Iegādāts Norakstīts Pārklasificēts (45 146) Nolietojums ( ) - ( ) - ( ) ( ) Aprēķināts (96 109) ( ) (55 592) ( ) Norakstīts Pārvietots * *(97 358) ( ) ( ) ( ) ( ) Atlikusī vērtība Atlikusī vērtība Nekustamā īpašuma (ēku) kadastrālā vērtība uz ( ). Informācija par aktīviem, kurus izmanto kā nodrošinājumu aizņēmumiem ietverta 27. un 37. piezīmē. * Pārskata gada nolietojums, par kuru tiek samazinātā ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 19

20 12. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā Līdzdalības kustība: Uzņēmums Bilances vērtība Līdzdalības daļa Pašu kapitāls Peļņa/ (zaudējumi) % AS "Tosmares kuģubūvētava"* SIA "Remars Granula" (1 872) Kopā Uzņēmums Bilances vērtība Līdzdalības daļa Pašu kapitāls Peļņa/ (zaudējumi) % AS "Tosmares kuģubūvētava" SIA "Remars Granula" (15 749) Kopā * Uz finanšu pārskata sagatavošanas brīdi nav pieejami AS Tosmares kuģubūvētava finanšu dati par 2018.gada 6 mēnešiem. 13. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi Akciju vai Uzņēmuma daļu vērtība nosaukums Skaits Skaits AS "Baltic International Bank" Kopā Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori Uzņēmuma nosaukums (aizdevuma veids) Uzkrātie procenti - postenī Citi debitori Valūtas kursa starpība Atmaksas termiņš Aizdevumi studentiem par mācībām * Parāds par AS "Tosmares gads kuģubūvētava" akcijām ** Aizdevums (procentu likme 5%) gads Kopā * Aizdevumi studentiem par mācībām ir par 0 % likmi, nodrošinājums ir galvojumi. ** Parāds par AS Tosmares kuģubūvētava akcijām ir ar 5% likmi. Parāds ir nodrošināts ar AS Tosmares kuģubūvētava akcijām, kuras parāda nenomaksas gadījumā nonāks Sabiedrības īpašumā. 20

21 15. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 2018.gada gada 6 Metāls, caurules, krāsainie metāli Metīzi Iekārtu rezerves daļas Kurināmais Citi Uzkrājumi lēnās aprites un novecojošiem krājumiem ( ) ( ) Kopā Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 2018.gada gada 6. Kuģu būves pasūtījumi Kuģu remonta pasūtījumi Mašīnbūves pasūtījumi Dažādi Kopā Avansa maksājumi par krājumiem 2018.gada gada 6 Samaksātie avansi par preci Kopā Pircēju un pasūtītāju parādi 2018.gada gada 6 Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem ( ) ( ) Neto pircēju un pasūtītāju parādi Šaubīgajiem debitoru parādiem izveidoti speciālie uzkrājumi 100% apmērā no to pamatsummas. Izmaiņas uzkrājumos Pircēju un pasūtītāju Kopā parādi Uzkrājumi Uzkrājumu palielinājums - - Uzkrājumi

22 19. Asociēto sabiedrību parādi 2018.gada gada 6 7 * SIA "Remars Granula" parāds saskaņa ar cesijas līgumu ** SIA "Remars Granula" pamatsumma par aizdevumu Kopā * Parāds saistīts ar cesijas līgumu starp AS SEB banka, AS Rīgas kuģu būvētava un SIA Remars Granula. Parāds nodrošināts ar komercķīlu uz SIA Remars Granula krājumiem, ķermeniskiem pamatlīdzekļiem un prasījuma tiesībām kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamām sastāvdaļām. Nodrošinātā prasījuma apmērs sastāda SIA "Remars Granula" ieķīlāto aktīvu bilances vērtība uz ir ** Aizdevumu procentu likme 5%, atmaksas termiņš pēc pieprasījuma. Nodrošinājums nav saņemts. 20. Citi debitori 2018.gada gada 6 Uzskaites vērtība Bilances neto vērtība Avansa maksājumi par pakalpojumiem Pievienotās vērtības nodoklis (33.pielikums) Parāds par procentiem Norēķinu personas parādi Norēķini par darba algu Norēķini ar pārējiem debitoriem Kopā Nākamo periodu izmaksas 2018.gada 6 mēn 2017.gada 6 Apdrosināšāna Abonēšanas maksas Nekust.īpašuma nodokļa samazin Pārējie Kopā Uzkrātie ieņēmumi 2018.gada gada 6 Kuģu būves Kuģu remonts Kopā

23 23. Nauda 2018.gada gada 6 Naudas līdzekļi norēķinu kontos Naudas līdzekļi kasē Kopā Informācija par sabiedrības pašu akciju kopumu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' dibināta 1991.gadā. Sabiedrības pamatkapitāla vērtība ir , kas sastāv no parastajām uzrādītāja akcijām, vienas akcijas nominālvērtība sastāda Sabiedrības akcijas atrodas publiskajā apgrozībā un tiek kotētas AS NASDAQ Rīga Otrajā sarakstā. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Viena akcija dod tiesības uz 1 balsi akcionāru sapulcē. Statūti grozījumi: gada 30.decembrī sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz gada 30.decembrī sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz gadā maijā tika veikta pamatkapitāla denominācija. Pamatkapitāla lielums pēc denominācijas sastāda Akciju skaits , akciju nominālvērtība AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāri 2018.gada 6 % 2017.gada 6 % Citas statūtsabiedrības AS "Remars-Rīga" Privātpersonas Kopā Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 2018.gada gada 6 Perioda sākumā Iekārtu pārvērtētas daļas nolietojums (97 358) (97 087) Kopā Pieaicinot neatkarīgus licencētus ekspertus, Uzņēmums ir veicis savā īpašumā esošo peldošo doku pārvērtēšanu gadā SIA Baltic Kontor veica Sabiedrības nekustamā īpašuma (trīs peldošo doku) novērtēšanu un veiktā novērtējuma rezultātā tika atzīts, ka pārvērtējamo peldošo doku tirgus vērtība uz pārvērtēšanas brīdi varēja būt Sabiedrības vadība uzskata, ka pamatlīdzekļu vērtības paaugstinājums ir ilgstošs un to varēja novērtēt atbilstoši augstākajai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultātā radusies starpība tika iegrāmatota pašu kapitāla postenī Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve, kas tika samazināta par ar to saistīto uzkrājumu summu atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistībām ,2014. un gados SIA Baltic Kontor veica kārtējo Sabiedrības īpašumā esošo peldošo doku novērtēšanu, kā rezultātā tika atzīts, ka pārvērtējamo peldošo doku vērtība nav būtiski mainījusies un pārvērtēšana netika veikta. Sertificētie vērtētāji, novērtējot peldošos dokus, izmantoja izmaksu jeb aizvietojamības metodi, ņemot vērā peldošo doku tehnisko stāvokli, vecumu un aktīvu tehnoloģisko lietderību, kā arī salīdzināja iegūto rezultātu ar tirgū pieejamo informāciju par šādu pamatlīdzekļu tirgus vērtībām. 23

24 Uz pārvērtēšanas rezerve tiek samazināta par summu, kas vienāda ar starpību starp nolietojumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz pamatlīdzekļa pārvērtēto vērtību, un nolietojumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz pamatlīdzekļa iegādes vērtību. 26. Citi uzkrājumi 2018.gada gada 6 Kuģu remonta garantijas saistībām Kuģu būves projektiem Kopā gada 31.decembrī tika izveidoti uzkrājumi parādiem par kuģu būves projektiem, kuri tika nodoti pasūtītājam 2018.gadā. 27. Aizņēmumi no kredītiestādēm ABLV Bank AS 2018.gada 6 b) īstermiņa Baltikums Bank AS (Blue Orange) 2017.gada a) ilgtermiņa b) īstermiņa Kopā gada 28.decembrī Sabiedrība ar AS ABLV Bank noslēdza Papildvienošanās pie 2013.gada 18.oktobrī noslēgtā Kredīta līguma Nr.13-FP-0207 par kredītlīniju apgrozāmo līdzekļu vajadzībām. Kredīta atmaksas termiņš ir 2018.gada 30.decembris. Procentu likme 7 %. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa sastāda a) 2017.gada 28.martā Sabiedrība ar AS Baltikums Bank noslēdza Kredītlīnijas līgumu Nr.KLJ-39/2017. Kredīta mērķis metāla iepirkumu finansēšana ar kredītlimitu Kredīta atmaksas termiņš ir 2018.gads 27.marts. Procentu likme 6,5 % gadā. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa sastāda b) 2017.gada 31.martā Sabiedrība ar AS Baltikums Bank noslēdza Kredītlīnijas līgumunr.klj-40/2017. Kredīta mērķis Bankas Garantiju izsniegšanai ar kredītlimitu Kredīta atmaksas termiņš ir 2019.gads 29.marts. Fiksētā procentu likme 3,0 % gadā. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa sastāda c) 2017.gada 31.martā Sabiedrība ar AS Baltikums Bank noslēdza Overdrafta līgumu Nr.OJ-38/2017. Kredīta mērķis Saimnieciskās darbības vajadzībām ar kredītlimitu Kredīta atmaksas termiņš ir 2019.gads 29.marts. Procentu likme 6,5 % gadā. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa sastāda Kā nodrošinājums noslēgta: 1. Hipotēka uz nekustamajiem īpašumiem. Ieķīlāto NĪ bilances vērtība uz sastāda Pirmās kārtas hipotēka uz peldošo doku Nr.170. Ieķīlāto doku bilances vērtība uz sastāda Komercķīla uz visu Sabiedrības mantu kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās satāvdaļas. 24

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBA Pasažieru vilciens SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Lpp. Vadības ziņojums 4-8 Ziņojums par valdes atbildību 9 Finanšu pārskats: Apvienoto ienākumu pārskats 10 Pārskats par finanšu

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna SATURS Informācija par Biedrību 3 Vadības ziņojums 4 6 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 7 Bilance 8 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 9 No vispārējiem ziedojumiem

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk