Autoservis_Politehnika

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Autoservis_Politehnika"

Transkripts

1 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS POLITEHNIKA, (turpmāk tekstā UZŅĒMĒJS ), tās, no otras puses, (turpmāk tekstā saukti kopā Līdzēji vai katrs atsevišķi, attiecīgi, - Līdzējs ), noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā Vienošanās ) par sekojošo: 1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS UZŅĒMĒJS veiks PASŪTĪTĀJAM speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar pielikumā Nr.1 noteikto pakalpojumu aprakstu (turpmāk tekstā Pakalpojumi ), bet PASŪTĪTĀJS apmaksās atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem veiktos Pakalpojumus. Uzņēmējam netiek garantēts konkrēts pakalpojumu apjoms. 2. PAKALPOJUMU CENAS 2.1. UZŅĒMĒJS veic Pakalpojumu izpildi saskaņā ar spēkā esošajām Pakalpojumu mazumtirdzniecības cenām uz Pakalpojuma sniegšanas brīdi, piemērojot Pielikumā Nr.4 noteiktās cenas un atlaides Pielikumā Nr.4 noteiktie Pakalpojumu izcenojumi ietver visas izmaksas, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu un visus nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Pakalpojumu veikšanu. 3. MAKSĀJUMI 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās punkta noteiktajām prasībām PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi:. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru 1

2 UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma Par grāmatvedību prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai. 4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA 4.1. Pakalpojumu pieteikšanas un saskaņošanas kārtība ir noteikta šīs Vienošanās pielikumā Nr Katrs no Līdzējiem apņemas uzskaitīt un uzglabāt visus noformētos Pakalpojumu pieteikumus visā šīs Vienošanās spēkā esamības termiņā No PASŪTĪTĀJA puses pakalpojuma pieteikumus tiek pilnvarotas parakstīt PASŪTĪTĀJAM ir tiesības mainīt pielikumā Nr.2 noteikto pilnvaroto personu sarakstu vienpusēji, 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzot UZŅĒMĒJAM vienpusēju rakstisku paziņojumu. PASŪTĪTĀJA vārdā paziņojumu ir tiesīga parakstīt un iesniegt. 5. PAKALPOJUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 5.1. UZŅĒMĒJS nodrošina veikto Pakalpojumu labu kvalitāti, atbilstību Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem, attiecīgiem spēkā esošiem standartiem UZŅĒMĒJS veic Pakalpojumus ar savām iekārtām, darba spēku Pasūtījumā noteiktajos apjomos UZŅĒMĒJS apņemas Vienošanās spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS Latvenergo izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku. Pretējā gadījumā UZŅĒMĒJS samaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR (četrpadsmit tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS Latvenergo izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku, UZŅĒMĒJS drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta attiecīga darbinieka darba devēja rakstiska piekrišana. Informācija par Latvenergo koncernā ietilpstošām komercsabiedrībām ir norādīta mājas lapā: UZŅĒMĒJA tiesības un pienākumi: UZŅĒMĒJS apņemas sniegt Pakalpojumus tikai pēc PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas (pielikums Nr.2) pieteikuma saņemšanas un saskaņā ar pielikumā Nr.3 noteikto kārtību UZŅĒMĒJS, pieņemot PASŪTĪTĀJA transporta līdzekli vai agregātu Pakalpojuma sniegšanai, ja to pieprasa PASŪTĪTĀJS, apņemas sagatavot pieņemšanas aktu divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram UZŅĒMĒJAM un PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas nozīmētajai kontaktpersonai. Pieņemšanas aktam ir jāsatur sekojoša informācija: UZŅĒMĒJA nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; akta sastādīšanas datums un vieta; transporta līdzekļa reģistrācijas Nr., marka, modelis, izlaiduma gads, odometra un/vai motorstundas rādījums akta sastādīšanas brīdī vai agregāta nosaukums un numurs; pieteikto darbu (vai novēršamo defektu) apraksts; redzamo ārējo defektu apraksts; prognozētais darbu izpildes laiks; UZŅĒMĒJA personas, kas pieņem PASŪTĪTĀJA transporta līdzekli vai agregātu, vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis, PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas nozīmētās kontaktpersonas, kas nodod transporta līdzekli vai agregātu, vārds, uzvārds un abu aktā minēto personu paraksti. 2

3 UZŅĒMĒJS apņemas pēc PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas (pielikums Nr.2) pieprasījuma saņemšanas sniegt visu nepieciešamo informāciju par Pakalpojuma sniegšanas norisi un citiem jautājumiem, kas ir UZŅĒMĒJA rīcībā un attiecas uz Pakalpojuma izpildi UZŅĒMĒJAM pirms darbu veikšanas ir jāsaskaņo pa telefonu un/vai e-pastu ar Pasūtītāja pilnvarotām personām, kuras norādītas Pielikumā Nr.2, to apjomus, izmaksas un termiņus darbiem: kurus nepieciešams veikt, pamatojoties uz pieteikumu; kuri nav iekļauti pieteikumā, bet UZŅĒMĒJS konstatējis to veikšanas nepieciešamību ja UZŅĒMĒJS, pirms remonta uzsākšanas nav saskaņojis remonta izmaksas, PASŪTĪTĀJS tiesīgs neapmaksāt UZŅĒMĒJA piestādīto rēķinu UZŅĒMĒJS apņemas izsniegt rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem (atsevišķā rēķinā uzrādot veiktos darbus par katru transporta līdzekli vai agregātu, vai vienā rēķinā par vairākiem transporta līdzekļiem vai agregātiem, izdalot atsevišķi katram transporta līdzeklim vai agregātam veiktos darbus), rēķinu noformēt atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un saskaņā ar Vienošanās 3.4.punkta prasībām, papildus norādot: Vienošanās numuru; Pakalpojumu sniegšanas izpildes datumu; rēķina apmaksas datumu; transporta līdzekļa reģistrācijas Nr., marka, modelis, izlaiduma gads, odometra un/vai motorstundas rādījums akta sastādīšanas brīdī vai agregāta nosaukums un numurs; detalizēti pa pozīcijām izpildītos darbus, izmantotos materiālus un rezerves daļas, ja Pakalpojumu sniegšanai tādi izmantoti UZŅĒMĒJS apņemas uzņemties pilnu materiālo atbildību par PASŪTĪTĀJA transporta līdzekli vai agregātu un/vai tam nodarītajiem mehāniskajiem bojājumiem Pakalpojumu sniegšanas laikā Ja PASŪTĪTĀJS atklāj trūkumus UZŅĒMĒJA sniegtajos Pakalpojumos, tad UZŅĒMĒJS pēc rakstiskas pretenzijas no PASŪTĪTĀJA saņemšanas apņemas novērst šādus trūkumus ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem, termiņā kāds ir bijis sākotnēji atvēlēts noteiktā Pakalpojuma izpildei Pakalpojumu pieņemšana vai apmaksa neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Pakalpojumu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas UZŅĒMĒJAM kā nozares profesionālim un speciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja PASŪTĪTĀJS ir akceptējis attiecīgo risinājumu PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi: PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt UZŅĒMĒJAM visu informāciju par Pakalpojuma saņemšanai pieteiktā transporta līdzekļa vai agregāta tehnisko stāvokli, ekspluatāciju un tās īpatnībām, iepriekšējiem remontiem un tehnisko apkalpošanu un citu informāciju, kas var noderēt UZŅĒMĒJAM, sniedzot Pakalpojumus vai var ietekmēt veicamā Pakalpojuma kvalitāti vai termiņu, tomēr nav pieļaujamas UZŅĒMĒJA ierunas par Pakalpojumu trūkumiem, kas pielaisti informācijas neesamības dēļ, ja UZŅĒMĒJS nav tieši norādījis uz tās nepieciešamību Pakalpojumu izpildei PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi un pilnā apmērā veikt samaksu par saskaņā ar šo Vienošanos saņemtajiem Pakalpojumiem, ja ir ievēroti šīs Vienošanos 3.2. un 3.3.punktu nosacījumi PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, ja netiek ievērotas šīs Vienošanās punktā noteiktās prasības, nepieņemt vai atgriezt rēķinu UZŅĒMĒJAM tā noformēšanai atbilstoši Vienošanās punkta prasībām vai neapmaksāt rēķinus par sniegtajiem Pakalpojumiem, kas veikti bez iepriekšējas saskaņošanas, saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem. 3

4 6. PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 6.1. Pakalpojums (Pasūtījums) uzskatāms par pabeigtu un nodotu PASŪTĪTĀJAM, ja ir iesniegts rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šī līguma punktu un Pasūtītājs ir akceptējis sniegtos Pakalpojumus PASŪTĪTĀJA vārdā rēķinu par Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildi tiek pilnvarots parakstīt UZŅĒMĒJS pēc Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes nodod PASŪTĪTĀJAM visu ar šo Pakalpojumu saistīto dokumentāciju (kvalitātes atbilstības, tehnisko, ekspluatācijas instrukcijas u.c. dokumentāciju) UZŅĒMĒJS nekavējoties pēc Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM par gatavību nodot Pakalpojuma izpildi PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes pieņemšanas, ja veiktais Pakalpojums neatbilst Vienošanās noteikumiem un/vai nav pilnībā pabeigts Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas nav pieņēmis Pakalpojumu, tas informē par to UZŅĒMĒJU, vienlaicīgi norādot termiņu, kādā UZŅĒMĒJAM jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 (trīs) kalendārajām dienām no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja UZŅĒMĒJS neierodas uz defekta akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS noformē defekta aktu bez tā klātbūtnes, un šis akts ir saistošs UZŅĒMĒJAM Defekta aktā konstatētos trūkumus novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no defekta akta sastādīšanas dienas. Defekta aktā norādītais trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Pakalpojuma izpildes termiņa pagarinājumu. Ja UZŅĒMĒJS aktā noteiktajā termiņā nenovērš konstatētos trūkumus un/vai UZŅĒMĒJAM par konstatētiem trūkumiem sastādīts defektu akts jau 2 (divas) reizes, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM Vienošanās 8.1.punktā noteikto līgumsodu par Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējumu Atkārtota Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes nodošana-pieņemšana tiek veikta Vienošanās noteiktajā kārtībā. 7. GARANTIJA 7.1. UZŅĒMĒJS garantē Pakalpojumu labu kvalitāti, funkcionālo darbību, drošu ekspluatāciju, atbilstību Vienošanās un normatīvtehniskajiem dokumentiem, standartiem. UZŅĒMĒJS uzņemas atbildību par trūkumiem un nepilnībām attiecībā uz Pakalpojumiem, kas radušies attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu UZŅĒMĒJA pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) PASŪTĪTĀJA zaudējumus UZŅĒMĒJS, garantijas termiņā saņemot PASŪTĪTĀJA rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Vienošanās vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, PASŪTĪTĀJS norāda arī vietu un laiku, kad UZŅĒMĒJAM jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Līdzēji nevienojas citādi. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad UZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā) Noteiktajā termiņā Līdzēji sastāda defekta aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Pakalpojuma izpildē, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS noteiktajā termiņā neierodas uz defekta akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt defekta aktu vienpusēji, un tas ir saistošs UZŅĒMĒJAM. PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto defekta aktu UZŅĒMĒJAM Gadījumā, ja Līdzēji, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto trūkumu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem trūkumu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā tiesā. Šādā gadījumā 4

5 PASŪTĪTĀJS, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt trūkumu vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu PASŪTĪTĀJAM, tiek piemēroti Vienošanās 7.6. punkta noteikumi Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS nenovērš uz garantiju attiecināmos trūkumus noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt šādu trūkumu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. UZŅĒMĒJS šādā gadījumā atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus ar trūkumu novēršanu saistītos izdevumus. 8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 8.1. Ja UZŅĒMĒJS neievēro Vienošanās (Pasūtījumā) noteiktos Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes termiņus, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā izpildījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā izpildījuma summas. Izdarot Vienošanās noteiktos maksājumus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS neievēro Pasūtījuma izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no veiktā Pasūtījuma, rakstiski nosūtot UZŅĒMĒJAM atteikuma paziņojumu. UZŅĒMĒJS šādā gadījumā maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Pasūtījuma summas Ja PASŪTĪTĀJS neveic savlaicīgi Pasūtījuma summas apmaksu, tad PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas Vienošanās 8.1., 8.3.punktos noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas Izpildot Pakalpojumus (Pasūtījumus), UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības, kā arī citu tiesību normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē šāda Pakalpojuma veikšanu Līdz Pakalpojumu (Pasūtījuma) izpildes nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai UZŅĒMĒJS nes risku par nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, par materiālu, iekārtu vai cita īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu (gan PASŪTĪTĀJAM, gan trešajam personām), tajā skaitā arī par nejaušu gadījumu Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJA apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka PASŪTĪTĀJA darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot UZŅĒMĒJU un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Vienošanās izpildi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Vienošanās izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Vienošanās izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā PASŪTĪTĀJS. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. PASŪTĪTĀJS nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šīs Vienošanās noteikumus par konfidencialitāti. UZŅĒMĒJAM ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka UZŅĒMĒJS vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar PASŪTĪTĀJU šī punkta izpildē, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Vienošanos, bet ja tas atkārtojas, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības UZŅĒMĒJU, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas Būvdarbi kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot UZŅĒMĒJAM attiecīgu rakstisku paziņojumu. 5

6 9. APAKŠUZŅĒMĒJI 9.1. UZŅĒMĒJAM ir tiesības Vienošanās saistību izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu. Apakšuzņēmēju iesaistīšana nevar būt pretrunā ar šīs Vienošanās un konkursa Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu iegāde, ID Nr.IPR noteikumiem UZŅĒMĒJS atbild par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību, kā par paša UZŅĒMĒJA darbību/bezdarbību, kā arī veic to darbu apmaksu. PASŪTĪTĀJS neatbild par UZŅĒMĒJA saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un trešajām personām, lai nodrošinātu Vienošanās izpildi vai sakarā ar Vienošanos. 10. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, no 2018.gada 25.maija ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Vienošanās ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz Neskatoties uz Vienošanās 10.3.punktā minēto, UZŅĒMĒJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS nodod no UZŅĒMĒJA saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz PASŪTĪTĀJAM pakalpojumus un ar kurām PASŪTĪTĀJS sadarbojas tā darbības un šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai. 11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Vienošanās paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Vienošanās izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos. Ja Vienošanās šādā kārtā tiek izbeigta, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 6

7 12. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad tā ir parakstīta gan no PASŪTĪTĀJA, gan no UZŅĒMĒJA puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei PASŪTĪTĀJS Pasūtījumus, saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem, veic 2 (divu) gadu laikā no vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas. UZŅĒMĒJAM ir pienākums izpildīt Pasūtījumus, ja tie ir veikti šajā punktā norādītajā termiņā Vienošanās var tikt izbeigta, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Vienošanās noteiktajā kārtībā PASŪTĪTĀJS, nosūtot UZŅĒMĒJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos, vai tās daļu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: UZŅĒMĒJS neievēro jebkuru no Vienošanās (Pasūtījumā) noteiktajiem Pakalpojuma (Pasūtījuma) uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) termiņiem, ieskaitot atsevišķu posmu nodošanas termiņus, un ja UZŅĒMĒJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas; UZŅĒMĒJS nav novērsis trūkumus šīs Vienošanās 6.7.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā un/vai Uzņēmējam par trūkumu novēršanu sastādīts defektu akts jau 2 (divas) reizes; UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas Vienošanās noteiktās saistības vai pienākumus, un ja UZŅĒMĒJS šādu neizpildi nav novērsis 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas; UZŅĒMĒJS vai persona, kurai ir UZŅĒMĒJA pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz UZŅĒMĒJU, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; UZŅĒMĒJS ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par savdabību iecietības programmas ietvaros UZŅĒMĒJU ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi; Ja ir pasludināts UZŅĒMĒJA maksātnespējas process, apturēta UZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība, vai UZŅĒMĒJS tiek likvidēts; UZŅĒMĒJS ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 7

8 personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; Tiek konstatēts, ka UZŅĒMĒJS, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; UZŅĒMĒJS vai jebkurš no UZŅĒMĒJA personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Vienošanās; Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Vienošanās izpildi; Tiek konstatēts, ka UZŅĒMĒJS vai jebkurš no UZŅĒMĒJA personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Vienošanās izpildi UZŅĒMĒJS, nosūtot PASŪTĪTĀJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos, ja PASŪTĪTĀJS Vienošanās noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Vienošanās noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Pakalpojumiem (Pasūtījumiem) un PASŪTĪTĀJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas Gadījumā, ja Vienošanās tiek izbeigta 12.4., punktos noteiktajos gadījumos, UZŅĒMĒJS Vienošanās punktā noteiktajos gadījumos, bet PASŪTĪTĀJS Vienošanās 13.5.punktā noteiktajā gadījumā maksā otram Līdzējam līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās veikto Pasūtījumu summas Izbeidzot Vienošanos punktos noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Pakalpojuma (Pasūtījumu) apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto darbu kvalitāti. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par saskaņā ar Vienošanās noteikumiem izpildīto Pakalpojumu (Pasūtījumu), atbilstoši sastādītajam aktam un atbilstoši Pielikumā Nr. 4 noteiktajiem izcenojumiem. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. Līdzēji savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas. 13. CITI NOTEIKUMI Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Vienošanās noteikto pienākumu izpildi Līdzēji vienojas, ka šīs Vienošanās kopā ar tās pielikumiem, kā arī Vienošanās izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šīs Vienošanās priekšmetu, termiņu un Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Vienošanās jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šīs Vienošanās noslēgšanu un šīs Vienošanās priekšmetu, kas veiktas pirms šīs Vienošanās noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc šīs Vienošanās parakstīšanas. Šis nosacījums 8

9 neattiecas uz iepirkuma procedūras (atklāta konkursa Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu iegāde, ID Nr. IPR nolikumu un uzņēmēja (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu Kādam no šīs Vienošanās noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Vienošanās nezaudē spēku tās pārējos punktos, un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Vienošanās spēkā esošo tiesību normatīvos aktus Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas nekavējoties paziņo par to otram Līdzējam Vienošanās parakstīta divos eksemplāros, katra uz 9 (deviņām) lapām, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Vienošanās ir 4 (četri) pielikumi kopā uz 4 (četrām) lapām. 14. PAR VIENOŠANĀS IZPILDI ATBILDĪGĀS PERSONAS Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no PASŪTĪTĀJA puses: Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no UZŅĒMĒJA puses:. 15. VIENOŠANĀS PIELIKUMI Pielikums Nr.1 Apkalpojamās tehnikas markas un piedāvātie pakalpojumi; Pielikums Nr.2 Pasūtītāja pilnvarotās personas; Pielikums Nr.3 Pakalpojumu pieteikšanas un saskaņošanas kārtība; Pielikums Nr.4 Pakalpojumiem piemērojamā cena, atlaides un garantijas. 16. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI PASŪTĪTĀJS:. AS Sadales tīkls Vienotais reģ. Nr PVN maks. reģ. Nr.LV Juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr. LV83UNLA E-pasts: UZŅĒMĒJS:. SIA AUTOSERVISS POLITEHNIKA Vienotais reģ. Nr PVN maks.reģ. Nr. LV Juridiskā adrese: Vaidavas iela15 k-1-25, Rīga, LV-1084 Banka: AS Luminor bank Kods: RIKO LV2X Konta Nr. LV80RIKO E-pasts: Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 9

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk