Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota"

Transkripts

1 C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (TFTP II) (2010/C 355/02) EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 16. pantu, to, lai SWIFT finanšu darījumu ziņojumapmaiņa, kas notiek Eiropas Ekonomiskajā Zonā un Šveicē, paliktu Eiropas zonā atšķirībā no transatlantiskās zonas un tie vairs netiktu atspoguļoti ASV darbības centrā. ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 8. pantu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( 1 ), 3. Pašreizējā priekšlikumā Komisija paredz starptautisku nolīgumu starp ES un ASV, kurš, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 216. pantu (starptautiski nolīgumi), 82. pantu (tiesu iestāžu sadarbība) un 87. pantu (policijas sadarbība), pieprasītu nosūtīt Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departamentam būtiskus finanšu ziņojumapmaiņas datus, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu. ņemot vērā lūgumu sniegt atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 28. panta 2. punktu ( 2 ), 4. Pēc Eiropas Parlamenta gada 11. februāra lēmuma nepaust piekrišanu saistībā ar Pagaidu nolīgumu, kas parakstīts gada 30. novembrī, jaunā projekta mērķis jo īpaši ir novērst bažas saistībā ar personas datu aizsardzību, pamattiesībām, kuras pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir guvušas vēl lielāku nozīmi Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā. IR PIEŅĒMIS ŠO ATZINUMU. I. IEVADS gada 15. jūnijā Komisija pieņēma priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (TFTP II) (turpmāk tekstā priekšlikums ). Priekšlikumu (līdz ar nolīguma ar Amerikas Savienotajām Valstīm projekta tekstu) nosūtīja EDAU konsultāciju sniegšanai. EDAU atzinīgi novērtē šo konsultēšanos un iesaka priekšlikuma preambulā iekļaut atsauci uz šo atzinumu. 5. Priekšlikumā ir īpaši uzsvērts datu aizsardzības svarīgums, skaidri atsaucoties uz saistītajiem Līguma un citu starptautisku instrumentu pantiem un atzīstot tās pamattiesību būtību. Taču tas neparedz LESD 16. panta izmantošanu par juridisko pamatu, neraugoties uz to, ka ierosinātā nolīguma 1. panta 1. punktā augsta līmeņa datu aizsardzība ir uzsvērta kā viens no tā galvenajiem mērķiem. Attiecībā uz to, EDAU vēlreiz atkārto, ka šis nolīgums attiecas ne tikai uz personas datu apmaiņu, bet arī uz šo datu aizsardzību. Tādēļ LESD 16. pants kā juridiskais pamats ir ne mazāk būtisks par LESD 82. un 87. pantu, kas saistīti ar tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību un ir izvēlēti par juridisko pamatu. 2. Komisijas priekšlikuma iemesls ir SWIFT ( 3 ) sistēmarhitektūras izmaiņas, kas kopš gada 1. janvāra nodrošina ( 1 ) OV L 281, , 31. lpp. ( 2 ) OV L 8, , 1. lpp. ( 3 ) SWIFT ir Beļģijas uzņēmums, kas finanšu iestādēm visā pasaulē nodrošina ziņojumapmaiņas pakalpojumus. Kopš gada ASV Valsts kase izdod SWIFT administratīvas pavēstes, lai piekļūtu personas datiem, kas saistīti ar finanšu darījumiem, kuri atspoguļoti uz ASV teritorijā esošā servera. 6. Priekšlikums atbilst LESD 218. panta 6. punktā minētajai procedūrai. Saskaņā ar šo procedūru Padome var pieņemt lēmumu par atļauju slēgt nolīgumu vienīgi tad, kad ir saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana. Tādēļ šis priekšlikums ir uzskatāms par būtisku testa gadījumu jauno Lisabonas procedūru piemērošanai starptautiskiem nolīgumiem par personas datu aizsardzību. Nodrošinot, lai šajā nolīgumā apmierinoši būtu iekļauti datu aizsardzības principi un aizsardzības pasākumi, būs izveidoti pamati sekmīgai citu sarunu norisei.

2 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 355/11 7. Šajā kontekstā EDAU uzsver to, cik svarīgas ir sarunas par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par personas datu aizsardzību, kad tos nodod un apstrādā ar mērķi novērst, izmeklēt, atklāt vai uzsākt kriminālvajāšanu par noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp terorismu policijas un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās ietvaros. Sarunu uzsākšanas mandāta projektu Komisija pieņēma gada 26. maijā. Šā mandāta projekta izklāstā Komisija uzsvēra nepieciešamību noslēgt pamatotu nolīgumu par personas datu aizsardzību. ( 1 ) 11. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas datu aizsardzības iestāžu pieprasījumiem priekšlikumā ir izklāstīta virkne noteikumu ( pants), kas attiecas uz datu subjektu tiesībām, piemēram, tiesībām būt informētiem, piekļuves tiesībām, tiesībām labot, dzēst vai liegt piekļuvi informācijai, kā arī tiesībām uz pārsūdzību. Tomēr konkrēta šo nosacījumu izpildāmība un procedūras, kas jāievēro personām, kas nav ASV pilsoņi vai rezidenti, joprojām nav skaidras (skatīt turpmāk II.2.3. punktu). 8. Pamatojoties uz to, EDAU iesaka esošo priekšlikumu ciešāk saistīt ar sarunām ar ASV par šo vispārējo transatlantisko datu aizsardzības sistēmu. Vajadzētu nodrošināt, lai šie standarti būtu piemērojami arī TFTP II nolīgumā. EDAU ierosina iekļaut šo prasību pašreizējā nolīgumā vai vismaz vienoties ar Amerikas Savienoto Valstu valdību, ka iespējamajā nākotnes nolīgumā par datu aizsardzību būs iekļauta apmaiņa, kas paredzēta saskaņā ar šo priekšlikumu. II.2. Joprojām ir vajadzīgi uzlabojumi 12. EDAU pilnībā piekrīt vajadzībai nodrošināt pilnīgu privātuma ievērošanu un personas datu aizsardzību, kā ir paredzēts priekšlikuma 1. panta 1. punktā. Šādā perspektīvā EDAU norāda, ka joprojām ir daži atklāti risināmi jautājumi un būtiski elementi, kas jāuzlabo, lai atbilstu ES tiesiskā regulējuma nosacījumiem par personas datu aizsardzību. 9. Visbeidzot, EDAU aktīvi aizstāv 29. panta datu aizsardzības darba grupas un policijas un tieslietu darba grupas nostājas. Papildus punktiem, kas ir vai būs norādīti šajās nostājās, šis atzinums analizē pašreizējo priekšlikumu, ņemot vērā EDAU iepriekšējos komentārus attiecībā gan uz Pagaidu nolīgumu, gan notiekošajām sarunām ar Amerikas Savienotajām Valstīm. II. PRIEKŠLIKUMA ANALĪZE II.1. Priekšlikumā ir iekļauti daži uzlabojumi 10. EDAU atzīst, ka šajā priekšlikumā ir paredzēti konkrēti būtiski uzlabojumi, salīdzinot ar pagaidu TFTP I nolīgumu, piemēram: II.2.1. Vai paredzētā personas datu apstrāde patiesi ir nepieciešama un proporcionāla? 13. EDAU pilnībā apzinās, ka cīņa pret terorismu un terorisma finansēšanu var prasīt personas datu aizsardzības tiesību, kā arī banku slepenības nosacījumu ierobežojumus. Tas jau ir īstenots dažādos ES instrumentos, ( 3 ) kuros ir iekļauta virkne pasākumu ar mērķi apkarot finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai. Šajos instrumentos ir iekļauti arī īpaši nosacījumi, kas atļauj informācijas apmaiņu ar trešo valstu iestādēm, kā arī aizsardzības pasākumi personas datu aizsardzībai saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK. SEPA datu izņemšana. Priekšlikums skaidri paredz, ka ASV Valsts kase nedrīkst pieprasīt nekādus datus, kas ir saistīti ar vienoto euro maksājumu telpu (4. panta 2. punkta d) apakšpunkts), terorisma definīcija. Priekšlikuma 2. pantā terorisma definīcija ir veidota, pamatojoties uz Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI ( 2 ) 1. panta pieeju. ( 1 ) Skatīt paziņojumu presei, do?reference=ip/10/609&format=html&aged=0&language= EN&guiLanguage=en ( 2 ) Padomes Pamatlēmums par terorisma apkarošanu (2002. gada 13. jūnijs), (OV L 164, , 3. lpp.). 14. Turklāt ES un ASV Nolīgums par savstarpēju juridisko palīdzību skaidri atļauj starp tiesībaizsardzības iestādēm veikt informācijas apmaiņu saistībā ar banku kontiem un finanšu darījumiem, un tajā ir sniegti nosacījumi un ierobežojumi saistībā ar apmaiņu. Arī tā dēvētie Egmonta principi ( 4 ) starptautiskā līmenī nosaka pamatu starptautiskai informācijas par finanšu darījumiem apmaiņai starp finanšu ziņu vākšanas vienībām, nosakot ierobežojumus un aizsardzības pasākumus attiecībā uz to datu izmantošanu, ar kuriem veikta apmaiņa. Turklāt instrumenti datu apmaiņai starp ASV un Eiropolu un Eurojust jau eksistē, vienlaicīgi nodrošinot informācijas apmaiņu un personas datu aizsardzību. ( 3 ) Jo īpaši Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1781/2006 attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju. ( 4 )

3 C 355/12 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Pamatojoties uz to, Komisijas priekšlikumā ir uzsvērts tas, cik lietderīga ir TFTP programma, kā tas ir norādīts ASV Valsts kases un augstu amatpersonu ziņojumos. Taču nosacījums, kas izklāstīts ECHR 8. pantā, lai pamatotu privātās dzīves aizskaršanu, drīzāk ir nepieciešamība, nevis lietderība. ļauj ES filtrēt datus par finanšu darījumiem un nodrošināt, lai ASV iestādēm tiktu nosūtīti tikai būtiski un nepieciešami dati. Ja šādu risinājumu nevar rast nekavējoties, nolīgumā jebkurā gadījumā ir stingri jādefinē īss pārejas periods, pēc kura masveida nodošana vairs nebūtu atļauta. 16. EDAU uzskata, ka ir nepieciešami pietiekami pierādījumi par šā nolīguma patieso pievienoto vērtību, ņemot vērā jau esošos instrumentus, jeb, citiem vārdiem sakot, cik lielā mērā šis nolīgums patiesi ir vajadzīgs, lai gūtu rezultātus, kurus nebūtu iespējams gūt, izmantojot privāto dzīvi mazāk aizskarošus instrumentus, piemēram, tos, kas jau ir noteikti esošajā ES un starptautiskajā sistēmā. EDAU uzskata, ka šī pievienotā vērtība būtu jānosaka viennozīmīgi kā priekšnoteikums jebkuram nolīgumam ar ASV par finanšu datu apmaiņu, tāpat ņemot vērā nolīguma uzstājīgo būtību (skatīt arī punktu par proporcionalitāti). U z g l a b ā š a n a s p e r i o d s 21. Attiecībā uz uzglabāšanas periodu EDAU atzīst, ka priekšlikumā ir pareizi noteikti maksimālās uzglabāšanas periodi, kā arī mehānismi kā nodrošināt to, lai personas dati tiktu dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi. Taču priekšlikuma 6. panta nosacījumi par neizmantotajiem datiem, šķiet, ir virzīti gluži pretējā virzienā. Pirmkārt, jēdziens neizmantotie dati nav pašsaprotams, tādēļ būtu jāpaskaidro. Otrkārt, iemesli, kādēļ neizmantotie dati būtu jāsaglabā piecus gadus, nav pierādīti. 17. EDAU nav pilnvarots spriest par šā nolīguma nepieciešamību. Taču arī tad, ja šā nolīguma nepieciešamība ir pierādīta, sarunu dalībniekiem joprojām ir jāpievērš uzmanība citiem punktiem. 18. Arī proporcionalitāte ir viens no galvenajiem kritērijiem, novērtējot nodoto personas datu apjomu un to uzglabāšanas periodu. Priekšlikuma 4. pants ierobežo ASV pieprasījumu mērogu. Tomēr priekšlikumā joprojām ir paredzēts, ka personas dati ASV iestādēm tiks nodoti masveidā un tad principā uzglabāti piecus gadus, neraugoties uz to, vai tie ir izmantoti un vai tiem ir pierādīta saikne ar noteiktu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu. 22. EDAU pilnībā apzinās nepieciešamību nodrošināt, lai personas dati, kas nepieciešami īpašām pretterorisma izmeklēšanām vai kriminālvajāšanai, būtu pieejami, apstrādājami un glabājami tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, reizēm pat ilgāk par pieciem gadiem, kā tas varētu būt gadījumā, ja personas dati ir nepieciešami ilgstošām izmeklēšanām un tiesvedības procedūrām. Taču pieņemot, ka neizmantotie dati ir tādi dati, kas ir nodoti masveidā un, kuriem nav ne piekļūts, ne tie ir izmantoti kādā īpašā kriminālvajāšanā vai izmeklēšanā, šādu datu glabāšanas periodam ir jābūt daudz ierobežotākam. Attiecībā uz to ir lietderīgi uzsvērt, ka Vācijas Federālā konstitucionālā tiesa uzskata, ka telekomunikācijas datu uzglabāšanas gadījumā seši mēneši jau ir ļoti ilgs periods un tādēļ tam ir vajadzīgs atbilstīgs pamatojums. ( 1 ) Konstitucionālā tiesa uzskatīja šo sešu mēnešu periodu par maksimālo datiem, kas nav saistīti ar konkrētu izmeklēšanu. M a s v e i d a s ū t ī j u m i 19. Priekšlikums, neraugoties uz Eiropas Parlamenta un Eiropas Datu aizsardzības iestāžu pieprasījumiem, joprojām balstās un koncepciju, saskaņā ar kuru personas dati ASV Valsts kasei tiks nosūtīti masveidā. Attiecībā uz šo punktu ir jāpaskaidro, ka to faktu, ka šā brīža SWIFT sistēma nepieļauj mērķtiecīgu meklēšanu, nevar uzskatīt par pietiekamu attaisnojumu, lai veiktu likumīgu masveida datu nodošanu saskaņā ar ES tiesību aktiem par datu aizsardzību. 20. Tādēļ EDAU uzskata, ka būtu jāatrod risinājums, lai nodrošinātu to, ka masveida nodošanu aizvieto mehānismi, kas II.2.2. Vai šis priekšlikums paredz tiesas pārraudzību? 23. Saskaņā ar sarunu mandātu valsts tiesu iestādei ir jābūt atbildīgai par pieprasījumu saņemšanu no ASV Valsts kases, par to atbilstības nolīgumam novērtēšanu un atbilstīgā gadījumā jāpieprasa sniedzējam nodot datus, balstoties uz aktīvo datu nosūtīšanas sistēmu. Gan Eiropas Parlaments, gan EDAU atzinīgi novērtēja šo pieeju, kas sniedz būtisku garantiju saskaņā ar dalībvalstu konstitucionālajām un tiesiskām sistēmām nodrošināt likumīgu un līdzsvarotu datu nodošanu, kā arī neatkarīgu pārraudzību. ( 1 ) gada 2. marta spriedums.

4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 355/ Taču priekšlikumā šis uzdevums ir uzdots Eiropolam, kas ir ES aģentūra organizētās noziedzības, terorisma un citu smagu noziedzības formu, kuras skar divas vai vairākas dalībvalstis, novēršanai un apkarošanai. ( 1 ) Ir skaidrs, ka Eiropols nav tiesu iestāde. 25. Turklāt Eiropolam ir īpašas intereses attiecībā uz personas datu apmaiņu, pamatojoties uz ierosināto nolīgumu. Priekšlikuma 10. pantā Eiropolam ir piešķirtas pilnvaras pieprasīt saistīto informāciju, kas saņemta ar TFTP starpniecību, ja tam ir iemesls uzskatīt, ka personai vai organizācijai ir saistība ar terorismu. Ir grūti saskaņot šo Eiropola pilnvaru, kas var būt būtiska Eiropola uzdevumu izpildei un kam nepieciešamas labas attiecības ar ASV Valsts kasi, ar Eiropola uzdevumu nodrošināt neatkarīgu pārraudzību. 26. Turklāt EDAU vēlas uzzināt, cik lielā mērā pašreizējais tiesiskais regulējums uztic Eiropolam, jo īpaši nemainot tā juridisko pamatu saskaņā ar Lisabonas līguma noteikto ierasto procedūru, pienākumus un pilnvaras padarīt administratīvu pieprasījumu, kas saņemts no trešās valsts, saistošu (4. panta 5. punkts ) privātam uzņēmumam, kurš tādā veidā kļūst tiesīgs un tam tiek prasīts šai valstij nodrošināt datus. Šajā kontekstā ir lietderīgi norādīt, ka saskaņā ar šā brīža ES tiesību aktiem nav skaidrs, vai Eiropola lēmums attiecībā uz privātu uzņēmumu būs pakļauts tiesiskai kontrolei, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa. 27. Pamatojoties uz to, EDAU vēlreiz atkārto savu nostāju, ka, arī ievērojot sarunu vešanas pilnvaras un esošo ES tiesisko regulējumu, uzdevums izvērtēt ASV Valsts kases pieprasījumus ir jāuztic publiskai tiesu iestādei. II.2.3. Vai priekšlikums piešķir īstenojamas datu subjekta tiesības (un aizsardzību)? 28. Kā jau minēts šā atzinuma ievaddaļā, priekšlikumā ir izklāstīta virkne noteikumu, kas attiecas uz datu subjektu tiesībām, piemēram, tiesībām būt informētiem, piekļuves tiesībām, tiesībām labot, dzēst vai liegt piekļuvi informācijai, kā arī tiesībām uz pārsūdzību. Tomēr ir svarīgi, pirmkārt, uzlabot dažus šo nosacījumu elementus un, otrkārt, nodrošināt to efektīvu izpildāmību. 29. Attiecībā uz tiesībām piekļūt saviem personas datiem nolīgums paredz virkni ierobežojumu. EDAU atzīst, ka jo īpaši ( 1 ) Skatīt, piemēram, Padomes Lēmuma 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) 3. pantu, (OV L 121, , 37. lpp.). terorisma apkarošanas kontekstā ierobežojumus datu subjekta tiesībām var noteikt, ciktāl tie ir nepieciešami. Taču priekšlikumā ir skaidri jānosaka, ka, lai gan personas datu izpaušana šai personai 15. panta 2. punktā minētajos apstākļos var būt ierobežota, informācijas izpaušanai Eiropas valstu datu aizsardzības iestādēm vienmēr ir jābūt iespējamai, lai šīs iestādes varētu efektīvi pildīt savus uzraudzības pienākumus. Protams, ka datu aizsardzības iestādes, pildot savus uzdevumus, saistīs konfidencialitātes pienākums un tās attiecīgajai personai datus neatklās, kamēr vien pastāvēs izņēmuma nosacījumi. 30. Attiecībā uz tiesībām labot datus 17. panta 2. punkts nosaka, ka katra Puse, ja tai kļūst zināms, ka būtiska informācija, ko tā saskaņā ar šo nolīgumu ir pārsūtījusi otrai Pusei vai saņēmusi no tās, ir nepareiza vai neuzticama, ja iespējams, par to paziņo otrai Pusei. EDAU uzskata, ka pienākums labot nepareizus vai neuzticamus datus ir pamata garantija ne tikai datu subjektam, bet arī tiesībaizsardzības iestāžu darbības efektivitātei. Tādēļ iestādēm, kas veic datu apmaiņu, būtu jāīsteno mehānisms, lai nodrošinātu to, ka datu labošana vienmēr ir iespējama, tādēļ priekšlikumā būtu jādzēš vārdi ja iespējams. 31. Taču lielākās bažas EDAU izraisa konkrēta šo tiesību īstenojamība. Pirmkārt, juridiskas skaidrības un pārskatāmības nolūkā, priekšlikumā ir jānorāda papildu informācija par to, kādas ir konkrētās procedūras, kuras datu subjekts var izmantot, lai īstenotu nolīgumā atzītās tiesības gan ES, gan ASV. 32. Otrkārt, 20. panta 1. punktā ir skaidri un nepārprotami norādīts, ka ar šo nolīgumu netiek paredzētas vai piešķirtas nekādas tiesības vai priekšrocības nevienai privātai vai valsts personai vai struktūrai. EDAU norāda, ka šis nosacījums, šķiet, atsauc vai vismaz apšauba to nolīguma noteikumu saistošo iedarbību, kas datu subjektiem nodrošina tiesības, kuras šobrīd saskaņā ar ASV tiesību aktiem nav ne atzītas, ne īstenojamas, jo īpaši gadījumos, kad datu subjekti nav ASV pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji. Piemēram, ASV Privātuma likums (US Privacy Act) nosaka kvalificētas piekļuves tiesības personīgai informācijai, kas ir spēcīgākas par vispārējām piekļuves tiesībām, kuras vispārējai sabiedrībai piešķir ASV Informācijas brīvības likums (US Freedom of Information Act). Tomēr ASV privātuma likumā ir skaidri norādīts, ka piekļuve ziņām par sevi ir vienīgi Amerikas Savienoto Valstu pilsoņiem vai ārzemniekiem, kuriem likumīgi ir piešķirta pastāvīgās uzturēšanās atļauja ( 2 ). ( 2 ) To apstiprina informācija, kas pieejama ASV Valsts kases tīmekļa vietnē Kad Jūs pieprasāt paziņojumu par vai piekļuvi ziņām, ir: (..) jānorāda, ka Jūs esat Amerikas Savienoto Valstu pilsonis vai ārzemnieks, kam likumīgi piešķirta pastāvīgās uzturēšanās atļauja ASV; (..) (pēdējo reizi piekļūts gada 21. jūnijā).

5 C 355/14 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Tādēļ EDAU iesaka pārskatīt šā brīža 20. panta 1. punkta formulējumu, lai nodrošinātu to, ka tiesības, kuras tiek piešķirtas saskaņā ar priekšlikumu, būtu skaidri noteiktas un efektīvi īstenojamas arī ASV teritorijā. 38. Turklāt priekšlikumā ir jānosaka ne tikai pirmās kopīgās pārskatīšanas datums, kam jānotiek pēc sešiem mēnešiem, bet arī nākamās pārskatīšanas termiņš, kas varētu notikt, piemēram, ik pēc gada. Tāpat EDAU iesaka izveidot saikni starp šo kopīgo pārskatīšanu rezultātiem un nolīguma darbības laiku. II.2.4. Vai priekšlikums nodrošina apmierinošu neatkarīgu pārraudzību un uzraudzību? 34. Priekšlikuma 12. pantā ir izklāstīti dažādi nolīguma noteikto nosacījumu un aizsardzības pasākumu uzraudzības līmeņi. Neatkarīgi pārraudzītāji reālā laikā un retrospektīvi uzraudzīs meklēšanas, kuras īstenos ASV Valsts kase. Turklāt Eiropas Komisijas iecelta neatkarīga persona veiks nepārtrauktu pārraudzības pirmā līmeņa, tostarp tā neatkarības uzraudzību. Ir jāpaskaidro, kādi būs šīs neatkarīgās personas uzdevumi, kā tiks garantēts tas, ka tā patiesi var izpildīt šos uzdevumus un kam tā būs pakļauta. 39. Šajā kontekstā EDAU uzsver, ka ir vēlama termiņa izbeigšanās klauzula, arī ņemot vērā mērķtiecīgāku risinājumu pieejamību ilgākā termiņā. Termiņa izbeigšanās klauzula varētu būt arī labs pamudinājums nodrošināt, lai tiktu pieliktas vēlamās pūles šādu risinājumu izstrādei, kas nozīmētu, ka vairs nebūs iemesla ASV Valsts kasei sūtīt datus masveidā pantā ir noteikts arī mehānisms kopīgai pārskatīšanai, kas jāveic pēc sešiem mēnešiem un pēc tam ar regulāriem intervāliem. Šo kopīgo pārskatīšanu veiks apvienota ES-ASV delegācija, tostarp ES delegācijas pārstāvji no divām datu aizsardzības iestādēm, un tās rezultātā tiks sagatavots ziņojums, kuru Komisija iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei. 40. Lai uzlabotu gan pārraudzības, gan kopīgās pārskatīšanas efektivitāti, informācijai un būtiskajiem datiem ir jābūt pieejamiem saskaņā ar vairākiem piekļuves un pārsūdzības pieprasījumiem, iespējamai pēckontrolei (dzēšanai, labošanai utt.), kā arī virknei lēmumu, kas ierobežo datu subjektu tiesības. Tāpat, attiecībā uz pārskatīšanu, ir jābūt pieejamai informācijai un ir jāziņo ne tikai par ziņojumu, kuriem piekļūst ASV Valsts kase, daudzumu, bet arī par ASV Valsts kases nodrošināto ziņojumu daudzumu. Tas ir jānorāda nolīgumā. 36. EDAU uzsver, ka neatkarīga uzraudzība ir tiesību uz personas datu aizsardzību svarīgākais elements, kā to apliecina LESD 16. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pants. Nesen Tiesa savā gada 9. marta spriedumā Komisija pret Vāciju ( 1 ) noteica stingrus neatkarības kritērijus. Ir skaidrs, ka tos pašus stingros kritērijus trešajām valstīm nevar piemērot, bet tāpat ir skaidrs, ka pienācīga personas datu ( 2 ) aizsardzība var notikt vienīgi tiktāl, ciktāl ir garantēta pietiekama neatkarīga pārraudzība. Tas ir nosacījums arī starptautiskiem nolīgumiem ar valstīm, kuru tiesību sistēma nenosaka nepieciešamību neatkarīgām iestādēm veikt kontroli. 37. Pamatojoties uz to, ir ļoti būtiski, lai vismaz pārraudzības un kopīgās pārskatīšanas metodes, kā arī personu, kas iesaistītas pārraudzībā, pilnvaras un neatkarības garantijas būtu skaidri definētas nolīgumā, nevis kopīgi koordinētas vai vēlākā posmā tās noteiktu puses. Jo īpaši svarīgi ir nodrošināt to, lai gan personai, kuru ieceļ Eiropas Komisija, gan Eiropas datu aizsardzības iestāžu pārstāvjiem būtu iespēja darboties neatkarīgi un efektīvi veikt savus uzraudzības uzdevumus. ( 1 ) Lieta C-518/07, nyr. ( 2 ) Priekšlikuma 8. pantā ir noteikts, ka ASV Valsts kasei ir jānodrošina pienācīgs aizsardzības līmenis. 41. Turklāt šis priekšlikums nedrīkst nekādā veidā ierobežot Eiropas datu aizsardzības iestāžu pilnvaras un piekritību. Attiecībā uz to EDAU norāda, ka priekšlikums ir solis atpakaļ, salīdzinot ar pagaidu TFTP nolīgumu. Patiesi, ja iepriekš nolīguma preambulā bija norādīts, ka ar šo nolīgumu neatkāpjas no dalībvalstu datu aizsardzības iestāžu pilnvarām aizsargāt personas attiecībā uz viņu personas datu apstrādi, tagad priekšlikums atsaucas uz kompetentām datu aizsardzības iestādēm, veicot uzraudzību atbilstīgi šā nolīguma konkrētajiem noteikumiem. Tādēļ EDAU iesaka priekšlikumā skaidri norādīt, ka nolīgums neatkāpjas no Eiropas datu aizsardzības iestāžu pilnvarām vai neierobežo tās. III. SECINĀJUMI 42. EDAU atzīst, ka šajā priekšlikumā ir paredzēti daži būtiski uzlabojumi, salīdzinot ar pagaidu TFTP I nolīgumu, piemēram, tas, ka ir izslēgts SEPA, ir ierobežotāka terorisma definīcija un detalizētāki nosacījumi attiecībā uz datu subjekta tiesībām.

6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 355/ Tomēr EDAU atzīmē, ka ir jāievēro būtisks jaunā TFTP nolīguma likumības novērtēšanas priekšnoteikums. Ir jānosaka shēmas nepieciešamība attiecībā uz jau esošajiem ES un starptautiskajiem instrumentiem. 44. Ja tā būtu, EDAU norāda, ka joprojām ir daži atklāti risināmi jautājumi un būtiski elementi, kas jāuzlabo, lai atbilstu ES tiesiskā regulējuma nosacījumiem par personas datu aizsardzību, piemēram: jānodrošina, lai masveida nodošana tiktu aizvietota ar mehānismiem, kas ļauj finanšu darījumu datus filtrēt ES un pārliecināties, ka ASV iestādēm nosūta vienīgi būtiskus un nepieciešamus datus, i) nodrošinot, lai gan Eiropas Komisijas iecelto personu, gan Eiropas datu uzraudzības iestāžu pārstāvju uzdevumi un lomas būtu pienācīgi definētas un lai tiem būtu iespēja neatkarīgi darboties un efektīvi pildīt uzraudzības pienākumus; ii) nodrošinot, lai regulāri notiktu kopīgas pārskatīšanas un to rezultāts būtu saistīts ar nolīguma darbības laiku, iekļaujot termiņa izbeigšanās klauzulu; iii) paplašinot informāciju, kas pieejama neatkarīgiem pārraudzītājiem un datu aizsardzības iestādēm; ievērojami jāsamazina neizmantoto datu glabāšanas laiks, saskaņā ar sarunu mandātu un šā brīža ES tiesisko regulējumu uzdevums izvērtēt ASV Valsts kases pieprasījumus jāuztic publiskai tiesu iestādei, iv) izvairoties no iespējas, ka nolīgums ierobežo Eiropas datu aizsardzības iestāžu pilnvaras, priekšlikuma preambulā jāiekļauj atsauce uz šo atzinumu. jānodrošina, lai datu subjekta tiesības, kas noteiktas priekšlikumā, būtu skaidri norādītas un efektīvi īstenojamas arī ASV teritorijā, Briselē, gada 22. jūnijā jāveicina neatkarīgas pārraudzības un uzraudzības mehānismi: Peter HUSTINX Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu,

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu, EIROPAS KOMISIJA Briselē, 11.7.2012. COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

COM(2016)819/F1 - LV

COM(2016)819/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 21.12.2016. COM(2016) 819 final 2016/0412 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu {SWD(2016)

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Otrais Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par pārskatīto Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un

Otrais Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par pārskatīto Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un C 128/28 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 6.6.2009. Otrais Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par pārskatīto Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr.3131301340 Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 22480, e-pasts: jirmv@jirmv.lv www.jirmv.lv IEKŠĒJIE

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/ 26.7.2011. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 220/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) ATZINUMI EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, 2016. gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS PARLAMENTA

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

COM(2016)194/F1 - LV

COM(2016)194/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 6.4.2016. COM(2016) 194 final 2016/0106 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA KONSOLIDĒTĀS VERSIJAS C 321 E/2 LV 29.12.2006. LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI Šis izdevums satur Līguma par Eiropas Savienību

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

KONSOLIDĒTS LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBU

KONSOLIDĒTS LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBU This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 17. maijā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0250(COD) 9349/19 JAI 527 FRONT 189 ENFOPOL 247 CT 52 CODEC

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 17. maijā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0250(COD) 9349/19 JAI 527 FRONT 189 ENFOPOL 247 CT 52 CODEC Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 17. maijā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0250(COD) 9349/19 JAI 527 FRONT 189 ENFOPOL 247 CT 52 CODEC 1091 CADREFIN 236 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats:

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums 2016. gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un  ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 12.2.2013 COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

Privacy Notice

Privacy Notice Online Ad-hoc Privacy Notice Pēdējo reizi atjaunināta: 2018. gada 24. maijā Saturs 1 Par mums un mūsu aptaujām... 2 2 Kas ir personas dati?... 2 3 Personas datu izmantošana... 2 3.1 Personas datu kategorijas,

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

PR_INI_ImplReport

PR_INI_ImplReport Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0368/2017 27.11.2017 ZIŅOJUMS par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk