UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018."

Transkripts

1 UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži, reģistrācijas numurs (turpmāk PASŪTĪTĀJS), tās LVM Mežsaimniecība, Mežkopība Ziemeļlatgales reģiona mežkopības vadītāja Viktora Rebļa personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un Uldis Stepanovs, personas kods , nodokļa maksātāja reģistrācijas kods (turpmāk UZŅĒMĒJS), no otras puses, PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS kopā turpmāk Puses, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, saskaņā ar iepirkuma Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā gadā (identifikācijas numurs AS LVM ZL_2018_121_I) (turpmāk Iepirkums) rezultātiem, CPV klasifikators (mežsaimniecībai raksturīgi pakalpojumi), pakalpojumu kategorijas nr. 27, un izsakot savu brīvi radušos gribu, noslēdza šādu līgumu (turpmāk Līgums): 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN CENA 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS sniedz par atlīdzību ar savu vai apakšuzņēmēja darba rīkiem un personālu atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumus (turpmāk Darbi), ievērojot Līguma noteikumus Darbu vienības cena katrai Līguma priekšmeta daļai (iepirkuma daļai) noteikta Līguma 1. pielikumā. Darbu vienības cena ietver visas UZŅĒMĒJA ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā personāla un tehnikas transportēšanas, sakaru izmaksas, nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas un citus obligātos maksājumus Līguma priekšmeta un to daļu (iepirkuma daļu) apjoms noteikts Līguma 1. pielikumā. Precīzu Darbu vietu, apjomu un Darbu izpildes termiņu PASŪTĪTĀJS nosaka, izsniedzot Darba uzdevumu. 2. DARBU APJOMA GROZĪJUMI 2.1. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji samazināt atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas darbu apjomu līdz 30% no Līguma 1. pielikumā noteiktā Līguma priekšmeta vai tā daļas (iepirkuma daļas) apjoma Parakstot vienošanos, Puses var: samazināt atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas darbu apjomu līdz 30% no Līguma 1. pielikumā noteiktā Līguma priekšmeta vai tā daļas (iepirkuma daļas) apjoma. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS var pieprasīt no UZŅĒMĒJA līgumsodu līdz 10 procentu apmērā no samazinātā Darbu apjoma summas bez pievienotās vērtības nodokļa; samazināt atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas darbu apjomu vairāk par 30% no Līguma 1. pielikumā noteiktā Līguma priekšmeta vai tā daļas (iepirkuma daļas) apjoma. Šajā gadījumā Puse, kurai iesniegts rakstveida iesniegums, var pieprasīt no otras Puses līgumsodu līdz 10 procentu apmērā no samazinātā Darbu apjoma summas bez pievienotās vērtības nodokļa; palielināt viena Darbu veida, vai iepirkuma daļas Darbu apjomu, attiecīgi samazinot cita Darbu veida vai iepirkuma daļas Darbu apjomu, ievērojot noteiktās Darbu vienības cenas. 3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN TĀ PAGARINĀŠANAS KĀRTĪBA 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz gada 31. decembrim vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais) Parakstot vienošanos, Puses var grozīt Līguma 1. pielikumā noteikto Darbu izpildes termiņu un/vai Līguma darbības laiku, ja: no Pusēm neatkarīgu vai ārkārtas apstākļu rezultātā ir apgrūtināta vai uz laiku neiespējama Darbu izpilde;

2 ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde; ja Puses saistību izpilde ir apgrūtināta tādu objektīvu iemeslu dēļ, kuru ietekmei uz saistību izpildi piekrīt abas Puses. 4. DARBA UZDEVUMS UN TĀ IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 4.1. Darbu izpildei PASŪTĪTĀJS izsniedz UZŅĒMĒJAM Darba uzdevumu. Darba uzdevumā katram mēnesim PASŪTĪTĀJS norāda Darbu izpildes termiņu un Darbu apjomu hektāros. PASŪTĪTĀJS var neizsniegt nākamo Darba uzdevumu, ja nav nodoti iepriekšējā Darba uzdevumā noteiktie Darbi Darbu izpildes vietu nosaka, ievērojot iepirkuma daļas iecirkni. Parakstot vienošanos, PASŪTĪTĀJS var iepirkuma daļas apjoma ietvaros izsniegt Darba uzdevumu Darbu izpildei platībās, kuras atrodas ārpus attiecīgā iecirkņa. Šādā gadījumā Darbu cenu nosaka atbilstoši Līgumam Ja Puses ir vienojušās par Darba uzdevuma elektronisku saņemšanu, PASŪTĪTĀJS Darba uzdevumu sagatavo un nosūta elektroniski formātā, kuru atbalsta lietotne LVM GEO Mobile, uz Līguma punktā norādīto UZŅĒMĒJA elektroniskā pasta adresi. Darba uzdevums, kas nosūtīts elektroniski uz Līguma punktā norādīto elektroniskā pasta adresi, uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas un Pusēm saistošu bez parakstiem Ja Puses nav vienojušās par Darba uzdevuma elektronisku saņemšanu, UZŅĒMĒJAM ir pienākums ne vēlāk kā līdz katra mēneša piektajai darba dienai ierasties pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja saņemt Līguma 4.1. punktā noteikto Darba uzdevumu UZŅĒMĒJS uzsāk Darbu izpildi tikai pēc Darba uzdevuma saņemšanas. Ar Darbu izpildes uzsākšanu UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir zināma Darbu izpildes vieta nogabala robežas dabā, saglabājamās dabas vērtības, ierobežojumi, kā arī citi apstākļi, kas norādīti Darba uzdevumā UZŅĒMĒJA pārstāvis paziņo PASŪTĪTĀJA pārstāvim par katra Darba uzdevuma izpildes uzsākšanas laiku un vietu, kā arī nodrošina brīvu pieeju Darbu izpildes vietai PASŪTĪTĀJS var jebkurā laikā veikt izmaiņas izsniegtajā Darba uzdevumā, informējot par tām UZŅĒMĒJU Līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā vai izsniedzot UZŅĒMĒJA pārstāvim Ja UZŅĒMĒJS objektīvu iemeslu dēļ Darbus nevar izpildīt Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā piecas kalendārās dienas pirms Darba uzdevuma izpildes termiņa beigām rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU, norādot konkrētus neizpildes iemeslus. Izvērtējot UZŅĒMĒJA norādītos iemeslus, PASŪTĪTĀJS var veikt izmaiņas Darba uzdevumā. 5. DARBU PIEŅEMŠANA NODOŠANA UN APMAKSA 5.1. UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā Darba uzdevumā norādītā attiecīgā termiņa pēdējā darba dienā paziņo PASŪTĪTĀJA pārstāvim, kurš izsniedzis Darba uzdevumu, par Darba uzdevumam atbilstoši izpildītajiem Darbiem, kā arī iesniedz vai elektroniski nosūta agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes aktu (formas paraugs un instrukcija agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai 10. pielikums) uz PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adresi: un PASŪTĪTĀJA pārstāvja, kurš izsniedzis Darba uzdevumu, elektroniskā pasta adresi (Līguma punkts) Instrukcijā par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā (11. pielikums) noteiktajā kārtībā. Kvalitātes pārbaudes akts, kas nosūtīts elektroniski, uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas un Pusēm saistošu bez parakstiem PASŪTĪTĀJA pārstāvis 20 kalendāro dienu laikā no Līguma 5.1. punktā noteiktās informācijas saņemšanas un/vai kvalitātes pārbaudes akta saņemšanas dienas pieņem UZŅĒMĒJA veiktos Darbus un sastāda Darbu pieņemšanas nodošanas aktu, norādot faktiski veikto Darbu apjomu PASŪTĪTĀJA sastādītais Darbu pieņemšanas nodošanas akts ir pamats UZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai Ja Puses ir vienojušās par Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) un rēķina sagatavošanu bez droša elektroniska paraksta un nosūtīšanu elektroniski, Puses Darbu pieņemšanas nodošanas aktu paraksta ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) Instrukcijā par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā (11. pielikums) noteiktajā kārtībā. Darbu pieņemšanas nodošanas akts uzskatāms par abpusēji parakstītu ar dienu, kad otra Puse ir pievienojusi savu drošu elektronisko parakstu (laika zīmoga datums). Darbu pieņemšanas nodošanas akts, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) un nosūtīts uz PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adresi: un 2

3 nosūtīts uz Līguma punktā norādīto UZŅĒMĒJA elektroniskā pasta adresi, uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas. Dokumenta paraksta autentiskumu Puses var pārbaudīt interneta vietnē: Darbu pieņemšanu nodošanu Puses veic un Darbu pieņemšanas nodošanas aktu paraksta vienu reizi mēnesī vai pēc Darbu pabeigšanas Ja PASŪTĪTĀJA pārstāvis konstatē, ka Darbi nav veikti Darba uzdevumā noteiktajā apjomā un/vai atbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām kvalitātes prasībām Darbu izpildei, PASŪTĪTĀJA pārstāvis trīs darbdienu laikā no neatbilstību konstatēšanas dienas sastāda Aktu, kurā norāda veikto Darbu neatbilstību (Darbu veidu, apjomu, atrašanās vietu) un trūkumu novēršanas termiņu, ja trūkumus ir iespējams novērst, un Aktu iesniedz UZŅĒMĒJAM (tā pārstāvim) izpildei UZŅĒMĒJS, ja iespējams, novērš konstatētos trūkumus, un PASŪTĪTĀJS atkārtoti pieņem Darbus. Ja trūkumus nav iespējams novērst vai UZŅĒMĒJS atsakās trūkumus novērst, uzskatāms, ka Darba uzdevumā un Līgumā noteiktie Darbi nav izpildīti pienācīgi, un par tiem UZŅĒMĒJS nav tiesīgs piestādīt rēķinu. PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par nepienācīgi izpildītiem Darbiem Darba uzdevumā neizpildītos Darbus pieņem vienā reizē pēc nokavēto Darbu pabeigšanas pilnā apjomā un UZŅĒMĒJA rakstveida paziņojuma par Darbu pabeigšanu saņemšanas, un kvalitātes pārbaudes akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM par veiktajiem Darbiem pēcapmaksas veidā, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA iesniegtu rēķinu, kas izrakstīts un pievienots attiecīgam Pušu elektroniski parakstītam Darbu pieņemšanas nodošanas aktam Ja Puses ir vienojušās par Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) un rēķina sagatavošanu bez droša elektroniska paraksta un nosūtīšanu elektroniski, UZŅĒMĒJS rēķinu (tai skaitā faila nosaukumu) sagatavo katram iecirknim atsevišķi Instrukcijā par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā (11. pielikums) noteiktajā kārtībā. Sagatavoto rēķinu kopā ar elektroniski parakstītu Darbu pieņemšanas nodošanas aktu UZŅĒMĒJS elektroniski nosūta uz PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adresi: un PASŪTĪTĀJA pārstāvja, kurš izsniedzis Darba uzdevumu, elektroniskā pasta adresi (Līguma punkts). Rēķins, kas nosūtīts elektroniski uz PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adresi: uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas un Pusēm saistošu bez parakstiem Ja Puses nav vienojušās par rēķina elektronisku nosūtīšanu un saņemšanu, UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt rēķina oriģinālu PASŪTĪTĀJAM apmaksai ne vēlāk kā septītajā dienā pēc rēķina izrakstīšanas dienas PASŪTĪTĀJS apmaksā UZŅĒMĒJA iesniegto rēķinu 15 darbdienu laikā (uz Latvijā reģistrētas bankas kontu) vai 30 dienu laikā (uz ārvalstī reģistrētas bankas kontu) pēc atbilstoša rēķina un Pušu parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta saņemšanas. Par apmaksas dienu uzskatāma diena, kad naudas līdzekļi norakstīti no PASŪTĪTĀJA konta bankā. 6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 6.1. PASŪTĪTĀJA pienākumi: sniegt UZŅĒMĒJAM informāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei; pieņemt UZŅĒMĒJA kvalitatīvi izpildītos Darbus un sastādīt Darbu pieņemšanas nodošanas aktu; apmaksāt UZŅĒMĒJA kvalitatīvi izpildītos Darbus; paziņot UZŅĒMĒJAM par veiktajām izmaiņām Līguma pielikumos PASŪTĪTĀJA tiesības: kontrolēt UZŅĒMĒJA izpildāmo Darbu atbilstību Līguma un Darba uzdevuma noteikumiem un dot UZŅĒMĒJAM saistošus norādījumus radušos pārkāpumu novēršanai Darbu izpildes laikā pārbaudīt UZŅĒMĒJA Līguma izpildē iesaistītā personāla kvalifikāciju, darba aizsardzības, vides aizsardzības prasību ievērošanu Darbu izpildes vietā, kā arī Līguma izpildē izmantojamā tehniskā nodrošinājuma atbilstību normatīvo aktu prasībām. Iepriekš minēto tiesību realizēšanai PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piesaistīt kompetentas institūcijas; vienpusēji apturēt Darbu izpildi uz periodu, kad nelabvēlīgi laika apstākļi, tai skaitā ilgstošas lietavas, pārāk liels mitrums augsnē, sausums, bieza sniega sega, ietekmē Darbu kvalitatīvu izpildi, par to paziņojot UZŅĒMĒJAM; 3

4 ikviens PASŪTĪTĀJA pārstāvis, uzrādot darba apliecību, var nekavējoties apturēt Darbu izpildi uz laiku līdz pārkāpuma novēršanai vai 24 stundām, ja konstatē normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības noteikumu vai PASŪTĪTĀJA noteikto Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos (5. pielikums), Vides aizsardzības prasības meža darbos (6. pielikums), Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi (7. pielikums), Prasības vides piesārņojuma samazināšanai (8. pielikums) prasību pārkāpumu; ja UZŅĒMĒJS nav novērsis Līguma punktā noteiktos pārkāpumus, apturēt Darbu izpildi, par to paziņojot UZŅĒMĒJAM un nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai; ja UZŅĒMĒJS nenovērš PASŪTĪTĀJA īpašumam vai valdījumam radītos bojājumus, uzdot trešajai personai novērst bojājumus. 7. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 7.1. UZŅĒMĒJA pienākumi: ievērot spēkā esošo normatīvo aktu un PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības: kvalitātes prasības Darbu izpildei (4. pielikums); visus ar darba aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību saistītos normatīvos tiesību aktus, tai skaitā veikt nepieciešamos pasākumus šajās jomās; FSC standartos noteiktos FSC principus un kritērijus un PEFC standartā noteiktās prasības, kas attiecināmas uz Darbiem. UZŅĒMĒJS ievēro UZŅĒMĒJA rīcības pamatprincipus mežkopības procesā (3. pielikums); PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos (5. pielikums), Vides aizsardzības prasības meža darbos (6. pielikums), Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi (7. pielikums), Prasības vides piesārņojuma samazināšanai (8. pielikums); uzturēt Darbu izpildei izmantojamo tehnisko nodrošinājumu tehniskā kārtībā atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajām tehniskajām un darba aizsardzības prasībām; saglabāt medību infrastruktūru (medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas), kas ierīkota atbilstoši Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem (9. pielikums) un informēt PASŪTĪTĀJA pārstāvi, ja izvietotā medību infrastruktūra traucē Darbu izpildi; trīs darba dienu laikā, nosūtot rakstveida paziņojumu, informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas ietekmē Līguma un/vai Darbu izpildi, tai skaitā konfidenciālas informācijas aizsardzības pārkāpuma gadījumu, Līgumā norādīto UZŅĒMĒJA rekvizītu maiņu, nodokļu maksātāja statusa maiņu, reorganizāciju, likvidācijas vai maksātnespējas procesa uzsākšanu, un saskaņot turpmāko rīcību; nodrošināt PASŪTĪTĀJAM iespēju iepazīties ar iekšējās kontroles rezultātiem un UZŅĒMĒJA pārstāvja klātbūtnē pārbaudīt UZŅĒMĒJA darbību tā atrašanās vai Darbu izpildes vietā, tai skaitā iepazīties ar dokumentiem, dokumentu reģistriem, pielietotajiem tehniskās un programmatūras līdzekļiem, izgatavot dokumentu kopijas, kā arī pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt ar Darbu izpildi saistītu informāciju; ja Darbu izpildes laikā, notiek nelaimes gadījums darbā, UZŅĒMĒJS sastāda aktu par nelaimes gadījumu darbā atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām un trīs kalendāro dienu laikā pēc akta sastādīšanas UZŅĒMĒJS rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU par nelaimes gadījumu darbā un nosūta akta par nelaimes gadījumu darbā kopiju; apmācīt Līguma izpildē iesaistīto personālu un veikt instruktāžu par drošām darba metodēm un citiem darba aizsardzības jautājumiem saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem; nekavējoties apturēt Darbu izpildi pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma Līgumā noteikto pārkāpumu gadījumos; ja UZŅĒMĒJS Darbu izpildē radījis bojājumus PASŪTĪTĀJA īpašumam vai valdījumam, ar saviem resursiem novērst radītos bojājumus vai segt izmaksas, kādas PASŪTĪTĀJAM rodas sakarā ar bojājumu novēršanu; pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja pieprasījuma Darbu izpildes vietā uzrādīt Līguma punktā noteiktajos normatīvajos tiesību aktos paredzētos dokumentus; 7.2. UZŅĒMĒJA tiesības: 4

5 neskaidrību gadījumā prasīt, lai PASŪTĪTĀJS precizē informāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei; pirms Darbu izpildes uzsākšanas pieprasīt Darbu izpildes vietas (nogabala robežu) ierādīšanu dabā. 8. PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE 8.1. Līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji atbilstoši Iepirkuma rezultātiem norādīti Līguma 2. pielikumā UZŅĒMĒJS veic Līguma 2. pielikumā norādītā personāla, tai skaitā Darbu vadītāja, un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida saskaņojumu, ievērojot šādus noteikumus: pirms attiecīgās personas (Darbu veicēja vai Darbu vadītāja) un apakšuzņēmēja iesaistīšanas Līguma izpildē UZŅĒMĒJS saskaņojuma saņemšanai iesniedz PASŪTĪTĀJAM iesniegumu, kurā vismaz norāda: iesnieguma autoru; nomaināmo vai papildus piesaistāmo apakšuzņēmēju (nosaukums/ vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs/ nodokļu maksātāja reģistrācijas kods) un apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtību procentos no kopējās Līguma vērtības; apakšuzņēmēja vai tā pārstāvja parakstītu apliecinājumu par piekrišanu iesaistīties Līguma izpildē kā apakšuzņēmējam; nomaināmo vai papildus piesaistāmo personu (Darbu veicēja vai Darbu vadītāja vārds, uzvārds, personas kods), kā arī UZŅĒMĒJA un personas savstarpējo attiecību tiesisko raksturu (Pretendenta darbinieks, apakšuzņēmējs vai apakšuzņēmēja darbinieks) PASŪTĪTĀJS izvērtē UZŅĒMĒJA iesniegumā norādīto informāciju un pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Līguma 2. pielikumā norādīto personu (Darbu veicēja vai Darbu vadītāja) un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu personāla un apakšuzņēmēju piesaistīšanu Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepiekrist Darbu veicēja nomaiņai, ja piedāvātais Darbu veicējs ir iesaistīts cita ar PASŪTĪTĀJU noslēgta līguma izpildē PASŪTĪTĀJS, nosūtot rakstveida paziņojumu, informē UZŅĒMĒJU par pieņemto lēmumu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Grozījumi Līguma 2. pielikumā stājas spēkā vienas darbdienas laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas UZŅĒMĒJS atbild par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēja veiktajiem Darbiem, tai skaitā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto zaudējumu un/vai radīto kaitējumu UZŅĒMĒJS nodrošina, ka apakšuzņēmēja un tā piesaistītā personāla kvalifikācija ir atbilstoša Darbu izpildes specifikai un ka Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji un to personāls ir informēts par Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA izvirzītajām prasībām attiecībā uz Darbu izpildi UZŅĒMĒJS atbild par Līguma izpildē iesaistītā UZŅĒMĒJA un apakšuzņēmēja personāla datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; UZŅĒMĒJS apliecina, ka PASŪTĪTĀJA iesniegtos personas datus apstrādās tikai Līgumā noteiktajiem mērķiem (personāla kvalifikācijas kontrolei, kā arī FSC vai PEFC saistīto sertifikācijas standartu prasību uzturēšanai) un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kā arī UZŅĒMĒJS apņemas neuzglabāt personas datus ilgāk, kā tas nepieciešams mērķim, kam tie ir nodoti. 9. PUŠU ATBILDĪBA 9.1. Ja UZŅĒMĒJS kavē Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildes termiņu un PASŪTĪTĀJS nav veicis izmaiņas Darba uzdevumā, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 procentu apmērā no neizpildīto Darbu vērtības (neizpildīto Darbu apjoms reizināts ar Darbu vienības cenu bez pievienotās vērtības nodokļa) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopumā ne vairāk par 10 procentu apmērā no neizpildīto Darbu vērtības bez pievienotās vērtības nodokļa. PASŪTĪTĀJS nepiemēro šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu, ja vienlaicīgi piemērojams Līguma 9.3. punktā noteiktais līgumsods. 5

6 9.2. Ja PASŪTĪTĀJS kavē Līguma punktā noteikto rēķina apmaksas termiņu, UZŅĒMĒJS var prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,2 procentu apmērā no nokavētās maksājuma summas bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopumā ne vairāk par 10 procentu apmērā no nokavētās maksājuma summas bez pievienotās vērtības nodokļa Ja UZŅĒMĒJS neievēro PASŪTĪTĀJA noteiktās kvalitātes prasības Darbu izpildei, par ko sastādīts akts Līguma 5.6. punktā noteiktajā kārtībā, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10 procentu apmērā no summas (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas UZŅĒMĒJAM pienāktos par aktā noteikto Darbu izpildi atbilstoši kvalitātes prasībām Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 4.4., 4.5., , , , , 8.2. punktā noteiktās prasības, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 70,00 EUR apmērā par katru gadījumu. PASŪTĪTĀJS nepiemēro šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu, ja vienlaicīgi piemērojams arī Līguma 9.3. punktā noteiktais līgumsods Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma vai tā daļas kādā no Līguma punktā noteiktajiem gadījumiem, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10 procentu apmērā no neizpildīto Darbu apjoma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. Piemērojot šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu, citus Līguma 9. punktā paredzētos līgumsodus PASŪTĪTĀJS nepiemēro PASŪTĪTĀJS neatbild par zaudējumiem, kas UZŅĒMĒJAM radušies sakarā ar Darbu apturēšanu Līguma vai punktā paredzētajā kārtībā. PASŪTĪTĀJS atļauj Darbu atsākšanu tikai pēc tam, kad UZŅĒMĒJS rakstveidā apliecinājis pārkāpumu novēršanu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un ieturēt no UZŅĒMĒJA iesniegtā rēķina par veiktajiem Darbiem jebkuru PASŪTĪTĀJA prasījumu, tai skaitā prasījumu, kas izriet no jebkura cita starp Pusēm noslēgta līguma, ja abu prasījumu priekšmeti ir vienādas šķiras. Par vienpusēju ieskaitu PASŪTĪTĀJS rakstveidā paziņo UZŅĒMĒJAM Līgumsoda veidā samaksātās summas tiek ieskaitītas atlīdzināmo zaudējumu summā Saskaņā ar Līguma noteikumiem PASŪTĪTĀJA aprēķināto līgumsodu samaksas termiņš ir 10 darba dienas pēc paziņojuma par līgumsoda aprēķināšanu parakstīšanas dienas, ja PASŪTĪTĀJS nav piemērojis ieskaitu vai Puses nav vienojušās citādi UZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM valsts vai pašvaldības institūcijas uzlikto naudas sodu, kas noteikts UZŅĒMĒJA vainas dēļ PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību, ja UZŅĒMĒJS pārkāpis normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības Puses vienojas, ka Līguma saistības pildīs personīgi. Izņēmumi pieļaujami Līgumā noteiktajā kārtībā attiecībā uz personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, vai papildu personāla, vai apakšuzņēmēja piesaisti Līguma izpildē, vai gadījumā, ja Puses pirms saistību tiesību nodošanas par to rakstiski vienojas (šis noteikums attiecināms arī uz prasījumu tiesību cesiju) vai Puses saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā (vai ārvalsts komercreģistra iestādes vestajos reģistros). Puse, kuras saistību tiesības pārņemtas, nekavējoties elektroniski, nosūtot rakstveida paziņojumu uz Līguma punktā norādīto elektroniskā pasta adresi, un trīs dienu laikā rakstiski informē otru Pusi par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju Puses neizpauž konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otras Puses Līguma darbības laikā. Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē uzskata visa veida informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, tai skaitā fiziskas personas dati (turpmāk personas dati), komercnoslēpums, jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja: informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības; informācija ir bijusi publiski zināma iepriekš vai konfidenciālas informācijas nodošanas brīdī Otras Puses iesniegtos personas datus Puses nenodod trešajām personām un apstrādā tikai Līgumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Pienākums neizpaust un pretēji Līguma mērķim neizmantot konfidenciālu informāciju saglabājas bez laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 6

7 10. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA PASŪTĪTĀJS var vienpusēji atkāpties no Līguma vai tā daļas (iepirkuma daļas) pirms termiņa, nosūtot UZŅĒMĒJAM rakstveida paziņojumu, ja: UZŅĒMĒJS Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī bija atbilstošs kādam no Konkursa nolikumā paredzētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem un bija izslēdzams no Konkursa; UZŅĒMĒJS pēc atkārtota PASŪTĪTĀJA rakstveida uzaicinājuma neveic Darbu izpildi; UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma neaptur Darbu izpildi Līgumā noteiktajos gadījumos; UZŅĒMĒJS atkārtoti pārkāpis kādu no Līguma 7.1. punktā noteiktajiem UZŅĒMĒJA pienākumiem, par ko PASŪTĪTĀJS rakstveidā brīdinājis UZŅĒMĒJU; UZŅĒMĒJS nespēj turpmāk pildīt Līgumu, par ko rakstveidā informējis PASŪTĪTĀJU; pret UZŅĒMĒJU uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai apturēta UZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība UZŅĒMĒJS var vienpusēji atkāpties no Līguma vai tā daļas (iepirkuma daļas) pirms termiņa, nosūtot PASŪTĪTĀJAM rakstveida paziņojumu, ja: PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus Līguma punktā noteiktajā kārtībā, un līgumsods sasniedzis 10 procentus no neapmaksātā rēķina summas bez pievienotās vērtības nodokļa; PASŪTĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta Parakstot vienošanos, Puses var izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, iepriekš veicot savstarpējos norēķinus. Ja vienošanos par Līguma darbības izbeigšanu slēdz pēc UZŅĒMĒJA ierosinājuma, PASŪTĪTĀJS var prasīt UZŅĒMĒJAM maksāt līgumsodu līdz 10 procentu apmērā no neizpildīto Darbu apjoma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 11. NEPĀRVARAMA VARA VAI ĀRKĀRTAS APSTĀKĻI Puses neatbild par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā. Par nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļiem Puses uzskata: karu, streiku vai masu nekārtības Darbu izpildes teritorijās; normatīvo aktu, kas būtiski kavē vai padara neiespējamu Līguma izpildi, tai skaitā Darbu ierobežojumu/aizliegumu vides aizsardzības nolūkos; dabas katastrofu, neparasti nelabvēlīgus laika apstākļus; jebkurus citus apstākļus, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī un nevar novērst ar saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļiem, nekavējoties rakstveidā paziņo otrai Pusei par to iestāšanos Ja iestājas nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi, Puses, parakstot vienošanos, pagarina Līguma darbības termiņu un/vai Darbu izpildes termiņu par laika periodu no nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu iestāšanās līdz to seku novēršanas brīdim. Ja nepārvarama varas vai ārkārtas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 90 kalendārām dienām, Puses, parakstot vienošanos, var izbeigt Līguma darbību. 12. STRĪDU IZSKATĪŠANA Jebkurš strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. 13. PUŠU KORESPONDENCE UN PĀRSTĀVJI Puses savstarpējos paziņojumus veic rakstveidā. Paziņojums, izņemot Līgumā citādi atrunātus gadījumus, uzskatāms par saņemtu, ja tas: nosūtīts pa pastu uz Līgumā norādīto Puses adresi korespondences saņemšanai un no nosūtīšanas dienas ir pagājušas septiņas kalendārās dienas; nosūtīts UZŅĒMĒJAM elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: un uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas; nosūtīts PASŪTĪTĀJAM elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: un uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas Operatīvu informācijas apmaiņu par Līguma izpildes jautājumiem telefoniski vai elektroniski nodrošina Pušu pārstāvji: 7

8 UZŅĒMĒJA pārstāvis Uldis Stepanovs, tālr. Nr , elektroniskā pasta adrese kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu UZŅĒMĒJA vārdā, tai skaitā par Darbu organizēšanu un komunikāciju ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi; PASŪTĪTĀJA pārstāvji: Vārds, uzvārds Elektroniskā pasta adrese Tālr. Mežkopības vadītāja Normunds Bokta vietnieks Mežkopības meistars Ingrīda Šīriņa Mežkopības meistars Jānis Latišenko Mežkopības meistars Ludmila Žukovska Mežkopības meistars Alvis Greidiņš Mežkopības meistars Inga Švalbe Mežkopības meistars Krišjānis Ikaunieks Informācijas apmaiņu par attiecīgā Darba uzdevuma izpildes jautājumiem nodrošina PASŪTĪTĀJA pārstāvis, kurš izsniedzis Darba uzdevumu Ja Līguma punktā noteiktais UZŅĒMĒJA pārstāvis nav sasniedzams, PASŪTĪTĀJS nesniedz informāciju citām personām, tai skaitā Darbu izpildē iesaistītajam personālam, par Līguma un/vai Darbu izpildi Puses ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā rakstveidā paziņo otrai Pusei par Līguma izpildē iesaistīto Pušu pārstāvju maiņu, Līgumā norādīto rekvizītu maiņu, nodokļu maksātāja statusa maiņu, reorganizāciju, likvidācijas vai maksātnespējas procesa uzsākšanu, un saskaņo turpmāko rīcību. Ja Puse par rekvizītu maiņu nav paziņojusi otrai Pusei vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras Puses paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem Parakstot vienošanos, Puses var grozīt Līgumā norādīto bankas kontu. 14. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI Parakstot vienošanos, izņemot Līgumā tieši atrunātus gadījumus, Puses Līgumā var izdarīt grozījumus Parakstot vienošanos, Puses var grozīt Darba uzdevuma izsniegšanas kārtību, Darbu pieņemšanas nodošanas kārtību un rēķina iesniegšanas kārtību Ja pārstāj darboties viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie Līguma noteikumi Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei Līgumam piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 15. PIELIKUMI Līgumam ir 11 pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: Līguma pielikumi, kuri pievienoti līgumam: 1.pielikums Darbu apjomi un cenas; 2.pielikums Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts. Līguma pielikumi, kuru aktuālā redakcija ir brīvi elektroniski pieejama PASŪTĪTĀJA mājaslapā sadaļā Biznesa partneriem Iepirkumi Līguma pielikumi interneta vietnē: 3.pielikums UZŅĒMĒJA rīcības pamatprincipi mežkopības procesā; 4.pielikums Kvalitātes prasības Darbu izpildei; 5.pielikums Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos; 6.pielikums Vides aizsardzības prasības meža darbos; 7.pielikums Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi; 8.pielikums Prasības vides piesārņojuma samazināšanai; 9.pielikums Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi; 10.pielikums Agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akta forma un instrukcija agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai; 11.pielikums Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā. 8

9 15.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc nepieciešamības izdarīt grozījumus un pilnveidot Līguma pielikumu, par to rakstveidā paziņojot UZŅĒMĒJAM. Līguma pielikumu grozījumi stājas spēkā un ir saistoši UZŅĒMĒJAM bez UZŅĒMĒJA atsevišķas piekrišanas. 16. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI PASŪTĪTĀJS Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 Ziemeļlatgales reģions Adrese korespondences saņemšanai: Mežrozes, Lejas Ančupāni, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 Tālr Bankas rekvizīti: AS SEB banka Konts Nr. LV10 UNLA PASŪTĪTĀJS AS Latvijas valsts meži LVM Mežsaimniecība, Mežkopība Ziemeļlatgales reģiona mežkopības vadītājs Viktors Reblis UZŅĒMĒJS Uldis Stepanovs Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods Adrese: Raiņa iela 34 13, Ludza, LV-5701 Bankas rekvizīti: AS Citadele banka Konts Nr. LV63 PARX UZŅĒMĒJS Uldis Stepanovs Piekrītu Darba uzdevuma sagatavošanai un saņemšanai elektroniskā formātā, kuru atbalsta lietotne LVM GEO Mobile, uz Līguma punktā norādīto UZŅĒMĒJA elektroniskā pasta adresi un Pusēm saistošu bez parakstiem. Piekrītu: (1) Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) un (2) rēķina sagatavošanai bez droša elektroniskā paraksta un nosūtīšanai elektroniski uz PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adresi: un PASŪTĪTĀJA pārstāvja, kurš izsniedzis Darba uzdevumu, elektroniskā pasta adresi (Līguma punkts). UZŅĒMĒJS UZŅĒMĒJS 9

10 Līguma 1. pielikums DARBU APJOMI UN CENAS Iecirknis Iepirkuma daļa Darba veids Darba veida kods Mērvienība Darbu veikšanas gads Darbu apjoms, ha Cena Darbu vienībai, euro bez PVN* Līgumsumma, euro bez PVN* Izpildes termiņš Ludzas 216 Atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana 1104 ha ,00 114, , ,00 KOPĀ 4599,60 *Papildus maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 10

11 Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts Uzņēmējs: Uldis Stepanovs Pēdējais aktualizācijas datums: Līguma 2. pielikums Līguma izpildē iesaistītie Darbu veicēji: Uzņēmējs/Apakšuzņēmējs Darbu veicēja statuss Vārds, uzvārds Personas kods Uzņēmēja vai Apakšuzņēmēja darbinieks Uzņēmējs Uldis Stepanovs Uldis Stepanovs Uzņēmēja darbinieks Līguma izpildē iesaistītie Darbu vadītāji: Vārds, uzvārds Personas kods Elektroniskā pasta adrese Telefona numurs Uldis Stepanovs Uzņēmēja pārstāvis, kurš nodrošinās Līguma administrēšanu: Vārds, uzvārds Personas kods Elektroniskā pasta adrese Telefona numurs Uldis Stepanovs Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji: Reģistrācijas numurs, Nosaukums/ vārds, uzvārds nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums Akciju sabiedrība Latvijas

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Kafijas automātu nomas un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegādes līgums Rīga, sagatavošanas datums Parakstīšanas datums ir pēdējā

Kafijas automātu nomas un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegādes līgums Rīga, sagatavošanas datums Parakstīšanas datums ir pēdējā Kafijas automātu nomas un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegādes līgums Rīga, sagatavošanas datums 0.08.08. Parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. AS Latvijas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk