UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka"

Transkripts

1 UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums gada 08. janvārī. Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži, reģistrācijas numurs (turpmāk PASŪTĪTĀJS), tās Dienvidlatgales reģiona mežkopības vadītāja Aldoņa Utināna personā, kurš rīkojas uz LVM Mežsaimniecība, mežkopības izpilddirektora Mārtiņa Gūtmaņa 2018.gada 08.janvārī izdotās pilnvaras Nr.5-1.2_000t_200_18_11, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību Backwood, reģistrācijas Nr , (turpmāk UZŅĒMĒJS), tās valdes locekļa Gunta Teicāna personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS kopā turpmāk Puses, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu, saskaņā ar atklāta konkursa Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana gadā, identifikācijas Nr. AS LVM MS MK_2017_361_Ak (turpmāk Konkurss) rezultātiem, CPV klasifikators (mežsaimniecībai raksturīgi pakalpojumi), (apmežošanas pakalpojumi), pakalpojumu kategorijas Nr.27, un izsakot savu brīvi radušos gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk Līgums): 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN CENA 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas par atlīdzību ar saviem darba rīkiem un savu vai apakšuzņēmēja personālu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, apjomā un kārtībā sniegt meža stādīšanas un/vai atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas un/vai jaunaudžu kopšanas un/vai atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumus (turpmāk Darbi), ievērojot Līguma noteikumus Darbu vienības cena katrai Līguma priekšmeta daļai (iepirkuma daļai) atbilstoši Konkursa rezultātiem noteikta Līguma 1. pielikumā. Darbu vienības cena ietver visas UZŅĒMĒJA ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā personāla un darba rīku transportēšanas, sakaru izmaksas, nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas un citus obligātos maksājumus, kuri saistīti ar Līguma izpildi Līguma priekšmeta un to daļu (iepirkuma daļu) apjoms noteikts Līguma 1. pielikumā. Precīzu Darbu vietu, apjomu un Darbu izpildes termiņu PASŪTĪTĀJS nosaka, izsniedzot Darba uzdevumu. 2. DARBU APJOMA GROZĪJUMI, DARBU VIENĪBAS CENAS NOTEIKŠANA UN PĀRSKATĪŠANA 2.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji samazināt meža stādīšanas un/vai jaunaudžu kopšanas darbu apjomu līdz 20% un/vai atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas un/vai atjaunoto meža platību aizsardzības darbu apjomu līdz 30% no Līguma 1. pielikumā noteiktā Līguma priekšmeta vai tā daļas (iepirkuma daļas) apjoma Pusēm ir tiesības, rakstveidā vienojoties: pēc UZŅĒMĒJA rakstveida iesnieguma, kas iesniegts ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms Līguma 1. pielikumā noteiktā termiņa beigām, samazināt meža stādīšanas un/vai jaunaudžu kopšanas darbu apjomu līdz 20% un/vai atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas un/vai atjaunoto meža platību aizsardzības darbu apjomu līdz 30% no Līguma 1. pielikumā noteiktā Līguma priekšmeta vai tā daļas (iepirkuma daļas) apjoma. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no UZŅĒMĒJA līgumsodu līdz 10% apmērā no samazinātā Darbu apjoma summas bez pievienotās vērtības nodokļa; samazināt meža stādīšanas un/vai jaunaudžu kopšanas darbu apjomu vairāk par 20% un/vai atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas un/vai atjaunoto meža platību aizsardzības darbu apjomu vairāk par 30% no Līguma 1. pielikumā noteiktā Līguma priekšmeta vai tā daļas (iepirkuma daļas) apjoma. Šajā gadījumā Puse, kurai ir iesniegts rakstveida iesniegums, ir tiesīga pieprasīt no otras Puses līgumsodu līdz 10% apmērā no samazinātā Darbu apjoma summas bez pievienotās vērtības nodokļa; 1

2 palielināt viena Darbu veida, iepirkuma daļas vai gada Darbu apjomu, attiecīgi samazinot cita Darbu veida, iepirkuma daļas vai gada Darbu apjomu, ievērojot noteiktās Darbu vienības cenas Līguma darbības katram gadam PASŪTĪTĀJS nosaka vidējo svērto meža stādīšanas un/vai jaunaudžu kopšanas un/vai atjaunoto meža platību aizsardzības darbu vienības cenu, ņemot vērā: meža stādīšanas darbiem attiecīgā gada platību īpatsvaru pa stādmateriālu veidiem un UZŅĒMĒJA finanšu piedāvājumā attiecīgajai iepirkuma daļai norādītās gada cenas meža stādīšanas darbu vienībai atbilstoši stādmateriālu veidam; jaunaudžu kopšanas darbiem attiecīgā gada platību īpatsvaru pa darba izpildes grūtības pakāpēm un UZŅĒMĒJA finanšu piedāvājumā attiecīgajai iepirkuma daļai norādītās gada cenas jaunaudžu kopšanas darbu vienībai atbilstoši darba izpildes grūtības pakāpēm; atjaunoto meža platību aizsardzības darbiem attiecīgā gada platību īpatsvaru pa apstrādes veidiem un UZŅĒMĒJA finanšu piedāvājumā attiecīgajai iepirkuma daļai norādītās gada cenas atjaunoto meža platību aizsardzības darbu vienībai atbilstoši apstrādes veidam Līguma 1. pielikumā noteikto Darbu vienības cenu PASŪTĪTĀJS pārskata katrā nākamajā Līguma darbības gadā ( gadā) atbilstoši patēriņa cenu izmaiņu (inflācijas) rādītājiem saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem. Darbu vienības cenu PASŪTĪTĀJS groza (palielina vai samazina), ja patēriņa cenu procentuālās izmaiņas no iepriekšējās cenas pārskatīšanas dienas vai Līguma noslēgšanas dienas, ja Darbu vienības cena līdzšinējā Līguma darbības laikā nav pārskatīta, ir vienādas vai lielākas par +/- 3% Vidējo svērto meža stādīšanas un/vai atjaunoto meža platību aizsardzības darbu vienības cenu gadam PASŪTĪTĀJS nosaka: meža stādīšanas darbiem martā; atjaunoto meža platību aizsardzības darbiem augustā Vidējo svērto meža stādīšanas un/vai jaunaudžu kopšanas un/vai atjaunoto meža platību aizsardzības darbu vienības cenu PASŪTĪTĀJS nosaka (Līguma 2.3. punkts) un Darbu vienības cenu katram nākamajam Līguma darbības gadam ( gadā) PASŪTĪTĀJS pārskata (Līguma 2.4. punkts): meža stādīšanas darbiem martā; atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas darbiem martā; jaunaudžu kopšanas darbiem decembrī; atjaunoto meža platību aizsardzības darbiem augustā Par vidējās svērtās meža stādīšanas un/vai jaunaudžu kopšanas un/vai atjaunoto meža platību aizsardzības darbu vienības cenas noteikšanu (Līguma 2.3. punkts) un Darbu vienības cenas pārskatīšanu (Līguma 2.4. punkts) PASŪTĪTĀJS piecu darbdienu laikā pēc Darbu vienības cenas noteikšanas un/vai pārskatīšanas elektroniski paziņo UZŅĒMĒJAM, nosūtot Darbu vienības cenas izmaiņas Līguma 1. pielikuma formā uz Līguma punktā norādīto UZŅĒMĒJA elektroniskā pasta adresi. PASŪTĪTĀJS paziņojumam pievieno kārtējā gada meža stādīšanas darbu apjoma kalendāro plānu sadalījumā pa mēnešiem un/vai jaunaudžu kopšanas un/vai atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas un/vai atjaunoto meža platību aizsardzības darbu apjoma kalendāro plānu sadalījumā pa ceturkšņiem Ar Līguma noslēgšanu Puses ir vienojušās par tajā noteikto Darbu vienības cenas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību un principiem, un Līguma noteikumiem atbilstoši veiktās Darbu vienības cenas izmaiņas stājas spēkā bez UZŅĒMĒJA atsevišķas piekrišanas. 3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN TĀ PAGARINĀŠANAS KĀRTĪBA 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz gada 31. decembrim vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais) Pusēm rakstveidā vienojoties, Līguma 3.1.punktā noteikto darbības laiku var pagarināt uz nākamajiem diviem gadiem (līdz gada 31. decembrim). Līguma darbības laiks pagarināms šādā kārtībā, kas vienlīdzīgi attiecas uz visiem uzņēmējiem, ar kuriem Konkursa rezultātā noslēgti iepirkuma līgumi: PASŪTĪTĀJS gada jūlijā nosūta UZŅĒMĒJAM uzaicinājumu parakstīt vienošanos par Līguma termiņa pagarināšanu uz nākamajiem diviem gadiem; 2

3 UZŅĒMĒJS ir tiesīgs vienošanos parakstīt un turpināt Līguma izpildi nākamos divus gadus vai atteikties no vienošanās parakstīšanas par Līguma darbības laika pagarināšanu; PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nesūtīt UZŅĒMĒJAM uzaicinājumu un nepagarināt Līguma darbības laiku, ja: PASŪTĪTĀJAM Darbi turpmāk nav nepieciešami; UZŅĒMĒJAM Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un rakstveidā noformēti vairāk kā divi Līguma saistību pārkāpumi, par ko piemērots Līgumā paredzētais līgumsods, viena kalendārā gada ietvaros Pusēm rakstveidā vienojoties, Līguma 1. pielikumā noteikto izpildes termiņu var grozīt šādos gadījumos: ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Darbu izpilde; ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde; ja Puses saistību izpilde ir apgrūtināta tādu objektīvu iemeslu dēļ, kuru ietekmei uz saistību izpildi piekrīt abas Puses. 4. DARBA UZDEVUMS UN TĀ IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 4.1. Līguma darbības laikā PASŪTĪTĀJS izsniedz UZŅĒMĒJAM Darba uzdevumu. Darba uzdevumā katram mēnesim PASŪTĪTĀJS norāda Darbu apjomu hektāros. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neizsniegt nākamo Darba uzdevumu, ja nav nodoti iepriekšējā Darba uzdevumā noteiktie Darbi Darbu izpildes vietu nosaka: gadā atbilstoši iepirkuma daļā norādītajām plānošanas vienībām; katrā nākamajā Līguma darbības gadā attiecīgajā iecirknī. PASŪTĪTĀJAM, rakstveidā vienojoties ar UZŅĒMĒJU, ir tiesības iepirkuma daļas apjoma ietvaros izsniegt Darba uzdevumu Darbu izpildei platībās, kas atrodas ārpus iepirkuma daļā norādītajām plānošanas vienībām (2018. gadā) vai ārpus attiecīgā iecirkņa PASŪTĪTĀJA reģiona ietvaros (katrā nākamajā Līguma darbības gadā). Šādā gadījumā Darbu cenu nosaka atbilstoši Līgumam PASŪTĪTĀJS Darba uzdevumu sagatavo un nosūta elektroniski formātā, kuru atbalsta lietotne LVM GEO Mobile, uz Līguma punktā norādīto UZŅĒMĒJA elektroniskā pasta adresi. Darba uzdevums, kas nosūtīts elektroniski uz Līguma punktā norādīto elektroniskā pasta adresi, uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas un Pusēm saistošu bez parakstiem UZŅĒMĒJS ir tiesīgs uzsākt Darbu izpildi tikai pēc Darba uzdevuma saņemšanas. Ar katra konkrētā Darba uzdevuma saņemšanu un Darbu izpildes uzsākšanu Līgumā paredzētajā kārtībā UZŅĒMĒJS apliecina, ka tam ir zināma precīza Darbu izpildes vieta nogabala robežas dabā, saglabājamās dabas vērtības, ierobežojumi, kā arī visi citi apstākļi, kas norādīti Darba uzdevumā UZŅĒMĒJA pārstāvim ir pienākums paziņot PASŪTĪTĀJA pārstāvim par katra Darba uzdevuma faktisko izpildes uzsākšanas laiku un vietu, kā arī nodrošināt PASŪTĪTĀJA pārstāvim brīvu pieeju Darbu izpildes vietai PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas izsniegtajā Darba uzdevumā, informējot par tām UZŅĒMĒJU Līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā Ja UZŅĒMĒJS objektīvu iemeslu dēļ Darbus nevar izpildīt Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, UZŅĒMĒJAM ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā piecas kalendārās dienas pirms Darba uzdevumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām, rakstveidā informēt PASŪTĪTĀJU, norādot konkrētus neizpildes iemeslus. PASŪTĪTĀJS, izvērtējot UZŅĒMĒJA norādītos iemeslus, ir tiesīgs veikt izmaiņas Darba uzdevumā Ja PASŪTĪTĀJS pieprasa UZŅĒMĒJAM atkārtoti veikt meža stādīšanas darbus attiecīgajā platībā, UZŅĒMĒJS iegādājas meža reproduktīvo (stādāmo) materiālu PASŪTĪTĀJA norādītajā kokaudzētavā par saviem līdzekļiem. 5. DARBU PIEŅEMŠANA NODOŠANA UN APMAKSA 5.1. UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā Darba uzdevumā norādītā attiecīgā termiņa pēdējā darba dienā paziņo PASŪTĪTĀJA pārstāvim, kurš izsniedzis Darba uzdevumu, par Darba uzdevumam atbilstoši izpildītajiem Darbiem, kā arī elektroniski nosūta meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes aktu (formas paraugs un instrukcija meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai 10.pielikums) un/vai agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes aktu (formas paraugs un instrukcija agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai 11. pielikums) un/vai jaunaudžu 3

4 kopšanas kvalitātes pārbaudes aktu (formas paraugs un instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai 12. pielikums) un/vai platību aizsardzības kvalitātes pārbaudes aktu (formas paraugs un instrukcija platību aizsardzības kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai 16. pielikums) uz PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adresi: un PASŪTĪTĀJA pārstāvja, kurš izsniedzis Darba uzdevumu, elektroniskā pasta adresi (Līguma punkts) Instrukcijā par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā (13. pielikums) noteiktajā kārtībā. Kvalitātes pārbaudes akts, kas nosūtīts elektroniski, uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas un Pusēm saistošu bez parakstiem PASŪTĪTĀJA pārstāvis 20 kalendāro dienu laikā no Līguma 5.1. punktā noteiktās informācijas saņemšanas un/vai kvalitātes pārbaudes akta saņemšanas dienas pieņem UZŅĒMĒJA veiktos Darbus un sastāda Darbu pieņemšanas nodošanas aktu, norādot faktiski veikto Darbu apjomu PASŪTĪTĀJA sastādītais Darbu pieņemšanas nodošanas akts ir pamats UZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai Puses Darbu pieņemšanas nodošanas aktu paraksta ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) Instrukcijā par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā (13. pielikums) noteiktajā kārtībā. Darbu pieņemšanas nodošanas akts uzskatāms par abpusēji parakstītu ar dienu, kad otra Puse ir pievienojusi savu drošu elektronisko parakstu (laika zīmoga datums). Darbu pieņemšanas nodošanas akts, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) un nosūtīts uz PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adresi: un nosūtīts uz Līguma punktā norādīto UZŅĒMĒJA elektroniskā pasta adresi, uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas. Dokumenta paraksta autentiskumu Puses var pārbaudīt interneta vietnē: Darbu pieņemšanu nodošanu Puses veic un Darbu pieņemšanas nodošanas aktu paraksta vienu reizi mēnesī vai pēc Darbu pabeigšanas Ja PASŪTĪTĀJA pārstāvis konstatē, ka Darbi nav veikti Darba uzdevumā noteiktajā apjomā un/vai atbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām kvalitātes prasībām Darbu izpildei, PASŪTĪTĀJA pārstāvis trīs darbdienu laikā no neatbilstību konstatēšanas dienas sastāda Aktu, kurā norāda veikto Darbu neatbilstību (Darbu veidu, apjomu, atrašanās vietu) un trūkumu novēršanas termiņu, ja trūkumus ir iespējams novērst, un Aktu iesniedz UZŅĒMĒJAM (tā pārstāvim) izpildei UZŅĒMĒJS, ja iespējams, novērš konstatētos trūkumus, un PASŪTĪTĀJS atkārtoti pieņem Darbus. Ja trūkumus nav iespējams novērst vai UZŅĒMĒJS atsakās trūkumus novērst, uzskatāms, ka Darba uzdevumā un Līgumā noteiktie Darbi nav izpildīti pienācīgi, un par tiem UZŅĒMĒJS nav tiesīgs piestādīt rēķinu. PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par nepienācīgi izpildītiem Darbiem Darba uzdevumā neizpildītos Darbus pieņem vienā reizē pēc nokavēto Darbu pabeigšanas pilnā apjomā un UZŅĒMĒJA rakstveida paziņojuma par Darbu pabeigšanu saņemšanas, un kvalitātes pārbaudes akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM par veiktajiem Darbiem pēcapmaksas veidā, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA iesniegtu rēķinu, kas izrakstīts un pievienots attiecīgam Pušu elektroniski parakstītam Darbu pieņemšanas nodošanas aktam UZŅĒMĒJS rēķinu (tai skaitā faila nosaukumu) sagatavo katram iecirknim atsevišķi Instrukcijā par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā (13. pielikums) noteiktajā kārtībā. Sagatavoto rēķinu kopā ar elektroniski parakstītu Darbu pieņemšanas nodošanas aktu UZŅĒMĒJS elektroniski nosūta uz PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adresi: un PASŪTĪTĀJA pārstāvja, kurš izsniedzis Darba uzdevumu, elektroniskā pasta adresi (Līguma punkts). Rēķins, kas nosūtīts elektroniski uz PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adresi: uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas un Pusēm saistošu bez parakstiem PASŪTĪTĀJS apmaksā UZŅĒMĒJA iesniegto rēķinu 15 darbdienu laikā (uz Latvijā reģistrētas bankas kontu) vai 30 dienu laikā (uz ārvalstī reģistrētas bankas kontu) pēc atbilstoša rēķina un Pušu parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta saņemšanas. Par apmaksas dienu uzskatāma diena, kad naudas līdzekļi norakstīti no PASŪTĪTĀJA konta bankā. 6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 6.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi: sniegt UZŅĒMĒJAM informāciju, kas nepieciešama Līgumā paredzēto Darbu izpildei; pieņemt UZŅĒMĒJA kvalitatīvi veiktos Darbus un sastādīt Darbu pieņemšanas nodošanas aktu; 4

5 veikt samaksu par UZŅĒMĒJA kvalitatīvi veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā; nodrošināt UZŅĒMĒJU ar meža reproduktīvo (stādāmo) materiālu meža stādīšanai un augu aizsardzības līdzekli (repelentu) atjaunoto meža platību aizsardzībai; paziņot UZŅĒMĒJAM par veiktajām izmaiņām Līguma pielikumos Līguma izpildē PASŪTĪTĀJAM ir tiesības: bez ierobežojumiem kontrolēt UZŅĒMĒJA veikto Darbu, to apjoma un kvalitātes atbilstību Līguma un Darba uzdevuma prasībām, kā arī noteiktajiem termiņiem un dot UZŅĒMĒJAM saistošus norādījumus radušos pārkāpumu novēršanai. Darbu izpildes laikā regulāri pārbaudīt UZŅĒMĒJA Līguma izpildē iesaistītā personāla kvalifikāciju, darba aizsardzības, vides aizsardzības prasību ievērošanu Darbu izpildes vietā, kā arī Līguma izpildē izmantojamo rokas darba rīku un/vai motorinstrumentu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvo tiesību aktu prasībām. Iepriekš minēto tiesību realizēšanai PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piesaistīt kompetentas institūcijas; apturēt Darbu izpildi līdz pārkāpuma novēršanai un/vai zaudējumu atlīdzināšanai, ja UZŅĒMĒJS neievēro Līgumā noteiktās prasības; vienpusēji apturēt Darbu izpildi uz periodu, kad dabas apstākļi, tai skaitā pārāk liels mitrums augsnē, neizbraucami ceļi, sausums, bieza sniega sega, nepieļauj Darbu veikšanu, par to paziņojot UZŅĒMĒJAM; ikvienam PASŪTĪTĀJA pārstāvim (uzrādot darba apliecību) ir tiesības nekavējoties apturēt Darbu izpildi uz laiku līdz pārkāpuma novēršanai vai 24 stundām, ja tiek konstatēti normatīvajos tiesību aktos noteikto darba aizsardzības noteikumu vai PASŪTĪTĀJA noteikto Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos (5. pielikums), Vides aizsardzības prasības meža darbos (6. pielikums), Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi (7. pielikums), Prasības vides piesārņojuma samazināšanai (8. pielikums) prasību pārkāpumi; gadījumā, ja UZŅĒMĒJS nav novērsis Līguma punktā noteiktajā kārtībā konstatētos pārkāpumus, apturēt Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildi, par to informējot UZŅĒMĒJU un nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas UZŅĒMĒJAM radušies sakarā ar Darbu apturēšanu Līguma , punktā paredzētajā kārtībā. PASŪTĪTĀJS atļauj Darbu atsākšanu tikai pēc tam, kad UZŅĒMĒJS rakstveidā apliecinājis pārkāpumu novēršanu; gadījumā, ja UZŅĒMĒJS nenovērš PASŪTĪTĀJA īpašumam vai valdījumam radītos bojājumus, uzdot bojājumu novēršanu veikt trešajai personai; pieprasīt UZŅĒMĒJAM līgumsoda samaksu saskaņā ar Līguma 9. punktu; vienpusēji atkāpties no Līguma saskaņā ar Līguma 11. punktu. 7. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 7.1. Līguma izpildē UZŅĒMĒJAM ir šādi pienākumi: nodrošināt Līgumā un Darba uzdevumā noteikto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi pilnā apjomā, ievērojot spēkā esošo normatīvo tiesību aktu un PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības: kvalitātes prasības Darbu izpildei (4. pielikums) (pieejamas pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja vai PASŪTĪTĀJA mājaslapā sadaļā Biznesa partneriem Iepirkumi Līguma pielikumi interneta vietnē: visus ar darba aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību saistītos normatīvos tiesību aktus, tai skaitā veikt nepieciešamos pasākumus šajās jomās; FSC standartos noteiktos FSC principus un kritērijus un PEFC standartā noteiktās prasības (standarti pieejami pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja vai PASŪTĪTĀJA mājaslapā sadaļā Biznesa partneriem Partneriem Sertifikācija interneta vietnē: kas ir saistītas un attiecināmas uz Līgumā noteiktajiem Darbiem. Līguma izpildē UZŅĒMĒJS apņemas ievērot UZŅĒMĒJA rīcības pamatprincipus mežkopības procesā (3.pielikums) (pieejamas pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja vai PASŪTĪTĀJA mājaslapā sadaļā Biznesa partneriem Iepirkumi Līguma pielikumi interneta vietnē: 5

6 PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos (5. pielikums), Vides aizsardzības prasības meža darbos (6. pielikums), Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi (7. pielikums), Prasības vides piesārņojuma samazināšanai (8. pielikums) (dokumenti ir pieejami pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja vai PASŪTĪTĀJA mājaslapā sadaļā Biznesa partneriem Iepirkumi Līguma pielikumi interneta vietnē: uzturēt Darbu izpildei izmantojamos rokas darba rīkus vai motorinstrumentus tehniskā kārtībā atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajām tehniskajām un darba aizsardzības prasībām; saglabāt medību infrastruktūru (medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas), kas ierīkota atbilstoši Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem (9. pielikums) (pieejami pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja vai PASŪTĪTĀJA mājaslapā sadaļā Biznesa partneriem Iepirkumi Līguma pielikumi interneta vietnē: un informēt PASŪTĪTĀJA pārstāvi, ja izvietotā medību infrastruktūra traucē Darbu izpildi; nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā no konstatēšanas dienas, rakstveidā informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas ietekmē Līguma un/vai Darbu izpildi, tai skaitā nepamatotu komercnoslēpuma vai konfidenciālas informācijas (turpmāk ierobežotas pieejamības informācija) izpaušanas gadījumu, Līgumā norādīto UZŅĒMĒJA rekvizītu maiņu, nodokļu maksātāja statusa maiņu, reorganizāciju, likvidācijas vai maksātnespējas procesa uzsākšanu, un saskaņot turpmāko rīcību; nodrošināt pieeju akreditētai sertifikācijas institūcijai audita veikšanai meža apsaimniekošanas vai piegāžu ķēdes sertifikācijas procesa ietvaros par UZŅĒMĒJA veicamajiem Darbiem saskaņā ar Līgumu; Darbu izpildes procesā nodrošināt PASŪTĪTĀJAM iespēju iepazīties ar iekšējās kontroles rezultātiem un jebkurā laikā nodrošināt PASŪTĪTĀJAM iespēju UZŅĒMĒJA pārstāvja klātbūtnē pārbaudīt UZŅĒMĒJA darbību tā atrašanās vai Darbu izpildes vietā saistībā ar Darbu izpildi, tai skaitā iepazīties ar dokumentiem, dokumentu reģistriem, pielietotajiem tehniskās un programmatūras līdzekļiem, izgatavot dokumentu kopijas, kā arī pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt ar Darbu izpildi saistītu informāciju; gadījumā, ja veicot Līgumā paredzētos Darbus, notiek nelaimes gadījums darbā, UZŅĒMĒJS atbild par tā noformēšanu atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām un trīs kalendāro dienu laikā pēc akta sastādīšanas par nelaimes gadījumu darbā UZŅĒMĒJS rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU un nosūta akta par nelaimes gadījumu darbā kopiju; nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla apmācību un instruktāžu par drošām darba metodēm un citiem darba aizsardzības jautājumiem saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem; nodrošināt Līguma 2. pielikumā norādīto Darbu vadītāju dalību PASŪTĪTĀJA rīkotajās vienas dienas apmācībās šādiem Darbiem: jaunaudžu kopšana, meža stādīšana, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība, kā arī nodrošināt, ka Darbu vadītāji apmāca Līguma izpildē iesaistītos Darbu veicējus; nekavējoties apturēt Darbu izpildi pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma Līgumā noteikto pārkāpumu gadījumos; gadījumā, ja UZŅĒMĒJS, veicot Darbus, radījis bojājumus PASŪTĪTĀJA īpašumam vai valdījumam, ar saviem resursiem novērst radītos bojājumus vai segt izmaksas, kādas PASŪTĪTĀJAM rodas sakarā ar bojājumu novēršanu; pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja pieprasījuma Darbu izpildes vietā uzrādīt Līguma punktā noteiktajos normatīvajos tiesību aktos paredzētos dokumentus un apliecību par neformālās izglītības programmas Meža atjaunošana un kopšana vai profesionālās pilnveides izglītības programmas Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība apguvi; UZŅĒMĒJS ir materiāli atbildīgs par saņemtā augu aizsardzības līdzekļa (repelenta) un meža reproduktīvā (stādāmā) materiāla kvalitātes un apjoma saglabāšanu. Kārtība meža reproduktīvā materiāla nodošanai un pieņemšanai noteikta Līguma 14. pielikumā; saņemot augu aizsardzības līdzekli (repelentu) iepakojumā (maisi, kannas vai kastes), pēc tā izlietošanas iepakojumu savākt un nodot saņemšanas vietā līdz Darbu nodošanai 6

7 pieņemšanai. UZŅĒMĒJAM ir pienākums neizlieto augu aizsardzības līdzekli (repelentu) nodot saņemšanas vietā līdz Darbu nodošanai pieņemšanai; saņemot meža reproduktīvo (stādāmo) materiālu iepakojumā (maisi vai kastes), pēc tā izstādīšanas iepakojumu savākt un nodot saņemšanas vietā vai LVM kokaudzētavā līdz Darbu nodošanai pieņemšanai. UZŅĒMĒJAM ir pienākums neizlietoto meža reproduktīvo (stādāmo) materiālu nodot stādu pagaidu uzglabāšanas vietā vai PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā līdz Darbu nodošanai pieņemšanai Līguma izpildē UZŅĒMĒJAM ir šādas tiesības: Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt atlīdzību par savlaicīgi un kvalitatīvi veiktajiem Darbiem; neskaidrību gadījumā prasīt, lai PASŪTĪTĀJS precizē informāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei; pirms Darbu izpildes uzsākšanas pieprasīt Darbu izpildes vietas (nogabala robežu) ierādīšanu dabā; pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsoda samaksu saskaņā ar Līguma 9. punktu; vienpusēji atkāpties no Līguma saskaņā ar Līguma 11. punktu. 8. PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE 8.1. Līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji atbilstoši Konkursā iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam un Konkursa rezultātiem ir norādīti Līguma 2. pielikumā UZŅĒMĒJS ir tiesīgs veikt Līguma 2. pielikumā norādītā personāla, tai skaitā Darbu vadītāja, un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida saskaņojumu, ievērojot šādus noteikumus: pirms attiecīgās personas (Darbu veicēja vai Darbu vadītāja) un apakšuzņēmēja iesaistīšanas Līguma izpildē UZŅĒMĒJS saskaņojuma saņemšanai iesniedz PASŪTĪTĀJAM iesniegumu, kurā vismaz norāda: iesnieguma autoru; nomaināmo vai papildus piesaistāmo apakšuzņēmēju (nosaukums/ vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs/ nodokļu maksātāja reģistrācijas kods) un apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtību procentos no kopējās Līguma vērtības; apakšuzņēmēja vai tā pārstāvja parakstītu apliecinājumu par piekrišanu iesaistīties Līguma izpildē kā apakšuzņēmējam; nomaināmo vai papildus piesaistāmo personu (Darbu veicēja vai Darbu vadītāja vārds, uzvārds, personas kods), kā arī UZŅĒMĒJA un personas savstarpējo attiecību tiesisko raksturu (Pretendenta darbinieks, apakšuzņēmējs vai apakšuzņēmēja darbinieks) PASŪTĪTĀJS izvērtē UZŅĒMĒJA iesniegumā norādīto informāciju un pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Līguma 2. pielikumā norādīto personu (Darbu veicēja vai Darbu vadītāja) un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu personāla un apakšuzņēmēju piesaistīšanu Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepiekrist Darbu veicēja nomaiņai, ja piedāvātais Darbu veicējs ir iesaistīts cita ar PASŪTĪTĀJU noslēgta līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa nolikuma prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Konkursa nolikuma 4.1. punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Konkursa nolikuma 4.1. punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem uz lēmuma pieņemšanas dienu PASŪTĪTĀJS, nosūtot rakstveida paziņojumu, informē UZŅĒMĒJU par pieņemto lēmumu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Grozījumi Līguma 2. pielikumā stājas spēkā vienas darbdienas laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas. 7

8 Visiem Konkursa rezultātā ar UZŅĒMĒJU noslēgtajiem iepirkuma līgumiem tiek pievienots vienāda satura 2. pielikums Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts. Grozījumi Līguma 2. pielikumā vienādi attiecas uz visiem Konkursa rezultātā ar UZŅĒMĒJU noslēgtajiem iepirkuma līgumiem UZŅĒMĒJS atbild par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēja veiktajiem Darbiem, tai skaitā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto zaudējumu vai radīto kaitējumu, uzņemoties risku uz savu atbildību UZŅĒMĒJS nodrošina, ka apakšuzņēmēja un tā piesaistītā personāla kvalifikācija ir atbilstoša Darbu izpildes specifikai un ka Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji un to personāls ir informēts par Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA izvirzītajām prasībām attiecībā uz Darbu izpildi UZŅĒMĒJS nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītais UZŅĒMĒJA un apakšuzņēmēja personāls devis piekrišanu PASŪTĪTĀJAM apstrādāt savus personas datus Līguma administrēšanai (personāla kvalifikācijas kontrolei), kā arī FSC vai PEFC saistīto sertifikācijas standartu prasību uzturēšanai, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 9. PUŠU ATBILDĪBA 9.1. Puses ir atbildīgas par zaudējumiem un/vai kaitējumu, ko tās ar savu darbību vai bezdarbību ir radījušas otrai Pusei vai trešajām personām Ja PASŪTĪTĀJS kavē Līguma punktā noteikto rēķina apmaksas termiņu, UZŅĒMĒJS ir tiesīgs prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,2% apmērā no noteiktajā termiņā neapmaksātā rēķina summas bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no neapmaksātā rēķina summas bez pievienotās vērtības nodokļa Ja UZŅĒMĒJS neievēro darba aizsardzības vai vides aizsardzības prasību regulējošos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus vai Līguma , 8.2. punktā vai Līguma 5., 6., 8. pielikumā noteiktās prasības, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 70,00 EUR apmērā par katru pārkāpuma gadījumu Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma vai tā daļas kādā no Līguma punktā noteiktajiem gadījumiem, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no neizpildīto Darbu apjoma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. Piemērojot šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu, citus Līguma 9. punktā paredzētos līgumsodus PASŪTĪTĀJS nepiemēro Ja UZŅĒMĒJS neievēro Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcijā (sk. Kvalitātes prasības meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un papildināšanas darbu izpildei) noteiktos stādu transportēšanas un uzglabāšanas noteikumus, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 300,00 EUR apmērā par katru pārkāpuma gadījumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un ieturēt no UZŅĒMĒJA iesniegtā rēķina par veiktajiem Darbiem jebkuru PASŪTĪTĀJA prasījumu, tai skaitā prasījumu, kas izriet no jebkura cita starp Pusēm noslēgta līguma, ja abu prasījumu priekšmeti ir vienādas šķiras. Par vienpusēju ieskaitu PASŪTĪTĀJS rakstveidā paziņo UZŅĒMĒJAM Līgumsoda veidā samaksātās summas tiek ieskaitītas atlīdzināmo zaudējumu summā Saskaņā ar Līguma noteikumiem PASŪTĪTĀJA aprēķināto līgumsodu samaksas termiņš ir 10 darbdienas pēc paziņojuma par līgumsoda aprēķināšanu parakstīšanas dienas, ja PASŪTĪTĀJS nav piemērojis ieskaitu vai Puses nav vienojušās citādi UZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM valsts vai pašvaldības institūciju uzliktos naudas sodus, kas noteikti UZŅĒMĒJA vainas dēļ PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību gadījumos, kad UZŅĒMĒJS ir pārkāpis Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktās darba aizsardzības prasības Puses vienojas, ka Līguma saistības pildīs personīgi un nenodos trešajām personām, tai skaitā neveiks prasījuma tiesību cesiju. Izņēmumi pieļaujami Līgumā noteiktajā kārtībā attiecībā uz personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai papildu personāla vai apakšuzņēmēja piesaisti Līguma izpildē, vai gadījumā, ja Puses saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu vai tiesas nolēmumu un reģistrēta normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā. Pusei, kuras saistības un tiesības tiek pārņemtas, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs kalendāro dienu laikā, 8

9 rakstveidā informēt otru Pusi par saistību un tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību un tiesību pārņēmēju Puses apņemas neizpaust Līguma izpildē iesaistīto personu datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad personu datus pieprasa valsts vai pašvaldību amatpersona normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos Puses apņemas Darbu izpildes laikā iegūto informāciju izmantot tikai Līgumā noteiktajiem mērķiem, veicot drošības pasākumus informācijas aizsardzībai, un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām. Puses apņemas bez otras Puses rakstiskas piekrišanas neatklāt ierobežotas pieejamības informāciju, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju pieprasa normatīvajos tiesību aktos noteikta kompetenta institūcija saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem. Par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma visa informācija vai dati, kas attiecas uz Pušu darbību un Līguma izpildi, neatkarīgi no to fiksēšanas veida. Pienākums neizpaust un pretēji otras Puses interesēm kā citādi izmantot ierobežotas pieejamības informāciju saglabājas bez laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 10. NOTEIKUMI PIEMAKSAS SAŅEMŠANAI PAR AUGSTĀKAS KVALITĀTES PAKALPOJUMIEM UZŅĒMĒJAM ir tiesības saņemt piemaksu par augstākas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu Līguma 10. punktā noteiktajā apmērā un kārtībā Pakalpojumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji (turpmāk Piemaksas kritēriji) noteikti Līguma 15. pielikumā Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem Viena Piemaksas kritērija punkta vērtība ir 0,15 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piemaksai nepiemēro Līguma 2.4. punktā noteikto Darbu vienības cenu pārskatīšanu Kopējā piemaksas vērtība (EUR/ha) tiek iegūta, Piemaksas kritērijos iegūto punktu summu reizinot ar viena Piemaksas kritērija punkta vērtību (0,15 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) Līguma 15. pielikumā noteiktā 3. kritērija izpildes novērtēšanai UZŅĒMĒJS rakstveidā paziņo PASŪTĪTĀJAM par apmācīto personālu (vārds, uzvārds, personas kods), iesniedzot apliecības kopiju par izglītības programmas apguvi ne vēlāk kā septiņas kalendārās dienas līdz attiecīgā datu ievākšanas perioda beigām Līguma 15. pielikumā noteikto kritēriju izpildi Līguma darbības laikā PASŪTĪTĀJS vērtē un aprēķina piemaksu četras reizes gadā (martā, jūnijā, septembrī un decembrī) (2018. gadā jūnijā, septembrī un decembrī) par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem Darbiem pēc šāda grafika: MĒNESIS JAN FEB MAR APR MAI JŪN JŪL AUG SEP OKT NOV DEC Vērtējamais periods datu ievākšana Vērtēšana Piemaksas piemērošana Ja Darbi iepriekšējā ceturksnī nav veikti, piemēro iepriekšējā periodā aprēķināto piemaksu PASŪTĪTĀJS līdz vērtēšanas mēneša beigām apkopo informāciju par Piemaksas kritēriju izpildes rezultātiem iepriekšējā periodā, piešķirot punktus, un nosaka kopējo Piemaksas kritērijos iegūto punktu summu Piemaksas piemērošanas periods ir trīs mēneši (ceturksnis), sākot ar nākamā mēneša pirmo dienu pēc vērtēšanas mēneša Kopējo piemaksas summu PASŪTĪTĀJS norāda Darbu pieņemšanas nodošanas aktā atbilstoši UZŅĒMĒJA faktiski veikto Darbu apjomam un aprēķinātajai piemaksas vērtībai (Darbu pieņemšanas nodošanas aktā norādītais Darbu apjoms (ha) reizināts ar kopējo piemaksas vērtību (EUR/ha)) ceturksnī, kurā sagatavots attiecīgais Darbu pieņemšanas nodošanas akts PASŪTĪTĀJS informē UZŅĒMĒJU par kopējo piemaksas vērtību (EUR/ha) nākamajam periodam, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu paziņojumu uz Līguma punktā norādīto UZŅĒMĒJA elektroniskā pasta adresi PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji pārtraukt piemaksas piemērošanu, ja piemaksas piemērošanas periodā UZŅĒMĒJS sniedzis nepatiesu informāciju Piemaksas kritēriju vērtēšanai vai nav nokārtojis finansiālās saistības ar PASŪTĪTĀJU, tai skaitā nav samaksājis līgumsodu, kas 9

10 izriet no Līguma vai citiem PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, un kuriem iestājies apmaksas termiņš. 11. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji atkāpties no Līguma vai tā daļas (iepirkuma daļas) pirms termiņa, nosūtot UZŅĒMĒJAM rakstveida paziņojumu, ja: UZŅĒMĒJS Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī bija atbilstošs kādam no Konkursa nolikumā paredzētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem un bija izslēdzams; UZŅĒMĒJS pēc atkārtota PASŪTĪTĀJA rakstveida uzaicinājuma neuzsāk Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildi; UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma neaptur Darbu izpildi Līgumā noteiktajos gadījumos; UZŅĒMĒJS atkārtoti pārkāpis kādu no Līguma 7.1. punktā noteiktajiem UZŅĒMĒJA pienākumiem, par ko PASŪTĪTĀJS rakstveidā brīdinājis UZŅĒMĒJU; UZŅĒMĒJS nespēj turpmāk pildīt Līgumu, par ko rakstveidā informējis PASŪTĪTĀJU; pret UZŅĒMĒJU uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai apturēta UZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība UZŅĒMĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma vai tā daļas (iepirkuma daļas) pirms termiņa, nosūtot PASŪTĪTĀJAM rakstveida paziņojumu, ja: PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus Līguma punktā noteiktajā kārtībā, un līgumsods sasniedzis 10% no neapmaksātā rēķina summas bez pievienotās vērtības nodokļa; PASŪTĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta Pusēm, rakstveidā vienojoties, ir tiesības izbeigt Līguma darbību jebkurā laikā, iepriekš veicot visus savstarpējos norēķinus. Ja vienošanās par Līguma darbības izbeigšanu tiek slēgta pēc UZŅĒMĒJA ierosinājuma, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai UZŅĒMĒJS maksā līgumsodu līdz 10% apmērā no neizpildīto Darbu apjoma summas bez pievienotās vērtības nodokļa Puses var izbeigt Līguma darbību pirms termiņa citos gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, PASŪTĪTĀJS Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā veic samaksu par UZŅĒMĒJA faktiski veiktajiem Darbiem. 12. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTAS APSTĀKĻI Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Puses neparedzēja un nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Šie apstākļi ir ārpus Pušu kontroles un gribas, un Puses nav spējīgas tos novērst ar jebkādiem saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem. Par nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļiem Puses uzskata: karu, streiku vai masu nekārtības Darbu izpildes teritorijās; Saeimas, valdības, pašvaldības vai tiesu aktu, kas būtiski kavē vai padara neiespējamu Līguma izpildi, tai skaitā Darbu ierobežojumu/aizliegumu vides aizsardzības nolūkos; dabas katastrofu, neparasti nelabvēlīgus laika apstākļus; jebkurus citus apstākļus, kas atbilst šajā Līguma punktā noteiktajām pazīmēm un ko Puses akceptē kā nepārvaramu varu Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļiem, ir pienākums nekavējoties ziņot otrai Pusei par nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu iestāšanos Ja iestājas nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi, Līguma saistības, tai skaitā konkrētu Darbu izpildes termiņš, pēc Pušu rakstveida vienošanās tiek pagarināts par laika periodu no nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu iestāšanās līdz to seku novēršanas brīdim Ja nepārvarama varas vai ārkārtas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 90 kalendārajām dienām, Puses iespējami drīz sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, sastādot jaunu Darba uzdevumu, vai arī vienojas par Līguma izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzināšanu par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, izņemot gadījumu, kad kāda no Pusēm apzināti kavējusi Darbu nodošanu, pieņemšanu vai citādi radījusi saistību izpildes nokavējumu. 10

11 13. STRĪDU IZSKATĪŠANA Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, skar tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus. 14. PUŠU KORESPONDENCE UN PĀRSTĀVJI Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums, izņemot Līgumā citādi atrunātus gadījumus, uzskatāms par saņemtu, ja tas: nosūtīts pa pastu uz Līgumā norādīto Puses adresi korespondences saņemšanai un no nosūtīšanas dienas pagājušas septiņas kalendārās dienas; nosūtīts UZŅĒMĒJAM elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: un uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas; nosūtīts PASŪTĪTĀJAM elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: un uzskatāms par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas Operatīvu informācijas apmaiņu par Līguma izpildes jautājumiem telefoniski un/vai elektroniski nodrošina Pušu pārstāvji: UZŅĒMĒJA pārstāvis, tālr. Nr., elektroniskā pasta adrese, kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu UZŅĒMĒJA vārdā, tai skaitā par Darbu organizēšanu un komunikāciju ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem; Līguma izpildē iesaistītie PASŪTĪTĀJA pārstāvji: Mežkopības vadītāja vietnieks Viesītes iecirknis mežkopības meistars Ābeļu iecirknis mežkopības meistars Vārds, uzvārds Elektroniskā pasta adrese Tālr. Informācijas apmaiņu par attiecīgā Darba uzdevuma izpildes jautājumiem nodrošina PASŪTĪTĀJA pārstāvis, kurš izsniedzis Darba uzdevumu Ja Līguma punktā noteiktais UZŅĒMĒJA pārstāvis nav sasniedzams, PASŪTĪTĀJAM nav pienākums sniegt informāciju citām personām, tai skaitā Darbu veicējam vai Darbu vadītājam, par Līguma un/vai Darbu izpildes jautājumiem Mainoties Puses rekvizītiem vai Līguma izpildē iesaistītajiem PASŪTĪTĀJA pārstāvjiem, Puse par rekvizītu grozījumiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā, rakstveidā paziņo otrai Pusei. Grozījumi Puses rekvizītos stājas spēkā un ir saistoši otrai Pusei bez tās atsevišķas piekrišanas. Ja Puse par rekvizītu maiņu nav paziņojusi otrai Pusei vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras Puses paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem Par Līgumā norādītā bankas konta maiņu Puses slēdz rakstveida vienošanos. 15. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI Pusēm rakstveidā vienojoties, izņemot Līgumā tieši atrunātus gadījumus, Līgumā var izdarīt grozījumus un papildinājumus. Līgumam var pievienot pielikumus, kā arī papildu vienošanās, kas stājas spēkā pēc to parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu Līguma darbības laikā Puses, rakstveidā vienojoties, var izdarīt izmaiņas Darba uzdevuma izsniegšanas kārtībā, Darbu pieņemšanas nodošanas kārtībā un rēķina iesniegšanas kārtībā Ja pārstāj darboties viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie Līguma noteikumi Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. 16. PIELIKUMI Līgumam ir 16 pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: Līguma pielikumi, kuri pievienoti līgumam: 11

12 1.pielikums Darbu apjomi un cenas; 2.pielikums Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts. Līguma pielikumi, kuru aktuālā redakcija ir brīvi elektroniski pieejama PASŪTĪTĀJA mājaslapā sadaļā Biznesa partneriem Iepirkumi Līguma pielikumi interneta vietnē: 3.pielikums UZŅĒMĒJA rīcības pamatprincipi mežkopības procesā; 4.pielikums Kvalitātes prasības Darbu izpildei; 5.pielikums Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos; 6.pielikums Vides aizsardzības prasības meža darbos; 7.pielikums Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi; 8.pielikums Prasības vides piesārņojuma samazināšanai; 9.pielikums Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi; 10.pielikums Meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akta forma un instrukcija meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai; 11.pielikums Agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akta forma un instrukcija agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai; 12.pielikums Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta forma un instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai; 13.pielikums Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā; 14.pielikums Kārtība meža reproduktīvā materiāla pieņemšanai nodošanai; 15.pielikums Kritēriji piemaksas saņemšanai par augstas kvalitātes pakalpojumiem. 16.pielikums Kvalitātes pārbaudes akta platību aizsardzībā forma un instrukcija kvalitātes pārbaudes akta platību aizsardzībā aizpildīšanai PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc nepieciešamības izdarīt grozījumus un pilnveidot Līguma pielikumu un 16. pielikumu, par to rakstveidā paziņojot UZŅĒMĒJAM. Līguma pielikumu grozījumi stājas spēkā un ir saistoši UZŅĒMĒJAM bez UZŅĒMĒJA atsevišķas piekrišanas. 17. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI PASŪTĪTĀJS Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 Dienvidlatgales reģions Adrese korespondences saņemšanai: Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 Tālr , Bankas rekvizīti: AS SEB banka Konts Nr. LV10 UNLA UZŅĒMĒJS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Backwood Juridiskā adrese: Kūkas 4-19, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222 Bankas rekvizīti: AS Swedbank Konts Nr.: PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJS 12

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums Akciju sabiedrība Latvijas

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk