Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums"

Transkripts

1 NORAKSTS Lieta Nr. A A /21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 8.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese I.Petrovska, piedaloties atbildētāja Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajam pārstāvim A.B. atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību /Nosaukums 1/ pieteikuma par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2011.gada 2.augusta lēmuma Nr /52918 atcelšanu. Aprakstošā daļa [1] Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk VID) Nodokļu kontroles pārvalde, veicot pieteicējas sabiedrības ar ierobežotu atbildību /Nosaukums 1/ datu atbilstības pārbaudi par 2009.gada jūliju, augustu un 2010.gada janvāri, konstatēja neatbilstības starp pieteicējas taksācijas periodu pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN) deklarācijās deklarēto un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, kā rezultātā ar VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktores 2011.gada 30.maija sākotnējo lēmumu Nr /38097 pieteicējai tika papildus nomaksai budžetā aprēķināts PVN Ls 3899,8 un nokavējuma nauda Ls 1110,39, kā arī samazināts no budžeta atmaksājamais PVN par Ls 414,68. 1.lappuse no 9

2 Nepiekrītot sākotnējam lēmumam pieteicēja to apstrīdēja VID ģenerāldirektoram, kas ar 2011.gada 2.augusta lēmumu Nr /52918 (turpmāk Lēmums) atstāja negrozītu sākotnējo lēmumu. [2] Nepiekrītot Lēmumam, pieteicēja vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot Lēmumu atcelt. Pieteicēja nepiekrīt, ka nav atzīti PVN deklarācijās uzrādītie darījumi ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/. Pieteicēja uzskata, ka VID, pieņemot Lēmumu, nav noskaidrojis visus nepieciešamos faktus un apstākļus, kā arī ignorējis pieteicējas tiesiskās intereses. Pieteicēja savu iespēju robežās sniegusi paskaidrojumus un rakstveida pierādījumus. Pieteicēja norāda, ka darījumu partneru valdes locekļu sākotnējie paskaidrojumi ir vērtējami kritiski, jo tieši darījumu partneri ir atbildīgi par PVN nomaksu budžetā. Pieteicēja pirms darījumu slēgšanas un priekšnodokļu atskaitīšanas pārliecinājās par darījumu partneru tiesībspēju slēgt darījumus. Darījumu partneri bija reģistrēti VID kā ar PVN apliekamās personas. Līdz ar to VID jāuzņemas atbildība par šādā reģistrā iekļautās informācijas patiesumu. Visas saimnieciskās darbības norises, ciktāl tās attiecas uz pieteicēju, grāmatvedībā ir atspoguļotas precīzi un patiesi. [3] Administratīvajā rajona tiesā 2011.gada 13.oktobrī saņemtajā rakstveida paskaidrojumā VID pieteikumu neatzīst, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem argumentiem. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (turpmāk - Senāts) attiecībā uz priekšnodokļa atskaitīšanu ir norādījis, ka, lai personai būtu tiesības atskaitīt priekšnodokli, pakalpojumiem jābūt saņemtiem tieši no rēķinu izrakstījušā uzņēmuma. Ja neapstiprinās, ka pakalpojumus sniegusi tieši šī persona, tad lietā nav nepieciešams tālāk noskaidrot personu, kura tos ir sniegusi (sk., Senāta 2010.gada 7.janvāra lēmuma lietā Nr.SKA-51/ punktu). Tāpat Senāts ir norādījis, ka priekšnodokļa atskaitīšanas tiesība ir priekšrocība un PVN maksātājam pirms priekšnodokļa atskaitīšanas ir pienākums pārliecināties, vai pastāv šīs tiesības izmantošanas priekšnoteikumi, kā arī jāuzņemas atbildība gadījumā, ja priekšnodoklis atskaitīts nepamatoti (sk., Senāta 2010.gada l jūlija lēmuma lietā Nr.SKA-416/ punktu). Tātad, lai pieteicējs varētu atskaitīt priekšnodokli, nepietiek ar to, ka pakalpojumi vispār ir saņemti, bet tiem jābūt saņemtiem tieši no konkrētajām rēķinos norādītajām personām. Pieteicējai bija jāpārliecinās, vai pakalpojumi ir tieši no konkrētajām rēķinos norādītajām personām, attiecīgi SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/. Savukārt pieteicēja nedz pierādīja, ka pakalpojumu ir saņēmusi, nedz pierādīja, ka pakalpojumus ir saņēmusi tieši no SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/. [4] Uz tiesas sēdi pieteicēja pārstāvis nebija ieradies, par savas neierašanās iemesliem tiesu nav informējis. 2.lappuse no 9

3 Tiesas sēdē VID pilnvarotais pārstāvis pieteikumu neatzina, pamatojoties uz Lēmumā un rakstveida paskaidrojumos norādītajiem argumentiem. Paskaidroja, ka lietu var skatīt bez pieteicēja pārstāvja klātbūtnes. Tiesa, pārbaudījusi lietas materiālus, nekonstatē Administratīvā procesa likuma 268. un 269.pantā paredzētos pamatus lietas izskatīšanas atlikšanai, tādējādi, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 214.panta pirmajai daļai, tiesa atzīst, ka lietu var skatīt bez pieteicēja pārstāvja klātbūtnes. Motīvu daļa [5] Tiesa, noklausoties VID pilnvarotā pārstāvja tiesas sēdē sniegtos paskaidrojumus un izvērtējot tos kopsakarā ar lietas materiāliem un lietā esošajiem pierādījumiem, secina, ka pieteikums ir noraidāms turpmāk norādīto apsvērumu dēļ. [6] Tiesa konstatē turpmāk norādītos lietas apstākļus. [6.1] pieteicējas un SIA /Nosaukums 2/ 2009.gada 15.jūlijā noslēgtais līgums Nr.PL-2009/-07 par datu programmēšanas darbu veikšanu, ar kuru SIA /Nosaukums 2/ apņemas veikt programmēšanas darbus Microsoft Dynamics NAV modulī, kuri nepieciešami grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV uzturēšanai trešajai personai. Šajā līgumā norādītas izpildāmo darbu 370 apmaksas darba stundas ar likmi Ls 38 stundā. Līgumu atbilstoši paraksta atšifrējumam parakstījusi SIA /Nosaukums 2/ amatpersona Ž.M. (lietas lapa); [6.2] 2009.gada 2.jūlija pieņemšanas-nodošanas akts Nr.PL-2009/-07-1, ka SIA /Nosaukums 2/ veicis darbus: datubāzu labošanu, servera struktūras maiņu un kļūdaini ievadīto datu meklēšanu un kļūdu novēršanu 125 stundu laikā (lietas 27.lapa); [6.3] 2009.gada 19.augusta pieņemšanas-nodošanas akts Nr.PL-2009/-07-2, ka SIA /Nosaukums 2/ veicis darbus: datu pārnešanu, avansa maksājumu pielāgojumu instalāciju un algas moduļa darbinieku darba stundu uzskaites algoritma labošanu 130 stundu laikā (lietas 28.lapa); [6.4] 2009.gada 24.augusta pieņemšanas-nodošanas akts Nr.PL-2009/-07-3, ka SIA /Nosaukums 2/ veicis darbus: servera konfigurēšanu, datu migrāciju no 4.0 versijas uz 5.0 MS Dynamics NAV 115 stundu laikā (lietas 29.lapa); [6.5] SIA /Nosaukums 2/ vārdā 2009.gada 27.jūlijā izrakstītais faktūrrēķins Nr (darījuma vērtība Ls 4750 un PVN Ls 997,5), 2009.gada 19.augustā izrakstītais faktūrrēķins Nr (darījuma vērtība Ls 4940 un PVN Ls 1037,40) un 2009.gada 24.augusta faktūrrēķins Nr (darījuma vērtība Ls 4370 un PVN 917,70), kurus saskaņā ar paraksta atšifrējumu parakstījusi Ž.M. (lietas lapa); [6.6] 2010.gada 19.janvāra pieņemšanas-nodošanas akts Nr.PL-2010/-02-l par SIA /Nosaukums 3/ jauno rēķinu pielāgojumu, PVN formu un atskaišu labojumu, automašīnas nolietojuma aprēķinu 170 stundu laikā (lietas 30. lapa); 3.lappuse no 9

4 [6.7] SIA /Nosaukums 3/ vārdā 2010.gada 19.janvārī izrakstītais rēķins Nr.VB 2010/02 (darījuma vērtība Ls 6485,12 un PVN Ls 1361,88), kuru saskaņā ar paraksta atšifrējumu parakstījusi N.J. (lietas 34. lapa); [6.8] SIA /Nosaukums 2/ amatpersonas (no 2009.gada 11.jūnija) Ž.M gada 15.jūlijā VID Finanšu policijas pārvaldē sniegtais paskaidrojums, kurā Ž.M. norāda, ka par SIA /Nosaukums 2/ amatpersonu kļuvusi pēc trešās personas lūguma par atlīdzību, nekādus darījumus sabiedrības vārdā nav veikusi, kā arī nevienu nav pilnvarojusi rīkoties uzņēmuma vārdā. Ž.M. precīzi nezina SIA /Nosaukums 2/ juridisko adresi, nav informēta par uzņēmuma darbības veidu, materiāltehniskiem līdzekļiem, cilvēkresursiem, darba organizāciju uzņēmumā, par preču piegādātājiem/pakalpojumu sniedzējiem un preču pircējiem/pakalpojumu saņēmējiem. Ž.M. nav parakstījusi un sniegusi VID deklarācijas un pārskatus, nezina, kas gatavoja darījumu dokumentus un slēdza līgumus ar darījumu partneriem (lietas lapa); [6.9] SIA /Nosaukums 3/ amatpersonas (no 2009.gada 17.decembra) N.J gada 4.janvārī Uzņēmumu reģistram iesniegtais paskaidrojums, kurā N.J. norāda, ka uz viņas vārda, bez viņas ziņas, izmantojot viņas pases datus, nelikumīgi reģistrēta SIA /Nosaukums 3/. N.J. lūdz slēgt uzņēmumu (lietas 40.lapa); [6.10] VID Nodokļu kontroles pārvaldes 2011.gada 5.aprīļa paziņojums Nr /24270, kurā VID informē pieteicēju par konstatētajām neatbilstībām pieteicējas PVN deklarācijās saistībā ar deklarētajiem darījumiem ar SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ un lūdz līdz 2011.gada 12.maijam iesniegt PVN deklarāciju precizējumus vai konstatēto neatbilstību pamatotu izskaidrojumu (lietas lapa); [6.11] pieteicējas 2011.gada 13.maija paskaidrojums Nr.2011/5-1, kurā norādīts, ka darījumi ar SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ veikti, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtajiem un parakstītajiem līgumiem, tāmēm un darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem. Slēdzot līgumus, informācija par darījumu partneriem tika pārbaudīta Uzņēmumu reģistrā, kā arī VID PVN maksātāju reģistrā, kur apstiprinājās, ka uzņēmumi ir PVN maksātāji. Līgumu parakstīšanas brīdī SIA /Nosaukums 2/ amatpersona Ž.M. un SIA /Nosaukums 3/ amatpersona N.J. bija tiesīgas parakstīt tos (lietas 24.lapa); [6.12] VID Nodokļu kontroles pārvaldes 2011.gada 26.maija atbilde pieteicējai, ka deklarēto darījumu partneru amatpersonas noliedz jebkādu saimniecisko darbību uzņēmumos (lietas lapa); [6.13] sākotnējais lēmums, ar kuru konstatēts, ka no PVN deklarāciju pielikumu Pārskats par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijā daļas priekšnodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem par 2009.gada jūliju un augustu ir izslēdzami darījumi ar SIA /Nosaukums 2/, bet par 2010.gada janvāri ir izslēdzami darījumi ar SIA /Nosaukums 3/, attiecīgi papildu nomaksai budžetā noteikti Ls 3 899,80 un aprēķināta nokavējuma nauda Ls 1 110,39, kā arī samazināts no budžeta atmaksājamais PVN par Ls 414,68 (lietas lapa); [6.14] ar Lēmumu atstāts spēkā sākotnējais lēmums (lietas lapa). 4.lappuse no 9

5 [7] Ar Lēmumu VID ierobežojis pieteicējas tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu par darījumiem ar SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/, jo nav iespējams konstatēt šo darījumu faktisko norisi. Savukārt pieteicēja norāda, ka minētie darījumi faktiski ir notikuši un pieteicēja ir iesniegusi VID visus tās rīcībā esošos dokumentus. Tādējādi lietā ir strīds par to, vai pieteicējas deklarētie darījumi ar SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ ir faktiski notikuši un līdz ar to vai pieteicējai bija tiesības par šiem darījumiem atskaitīt priekšnodokli. Ievērojot minēto, tiesai ir jāpārbauda, vai VID Lēmums ir tiesisks un pamatots. [8] Likuma Par grāmatvedību 2.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka uzņēmuma grāmatvedībai ir uzskatāmi jāatspoguļo visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi un īpašuma stāvoklis. Grāmatvedība ir jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laika posmā, kā arī lai varētu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisi. Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Atbilstoši minētā likuma 7.panta pirmajai daļai grāmatvedības reģistros nedrīkst izdarīt ierakstus, kuri nav pamatoti ar attaisnojuma dokumentu. Attaisnojuma dokumentā jābūt noteiktiem rekvizītiem: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, dokumenta nosaukums, numurs un datums, saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums, saimnieciskā darījuma mērītāji, atbildīgo personu paraksti. No minētajām tiesību normām secināms, ka uzņēmuma grāmatvedība ir jākārto tā, lai no tās varētu gūt skaidru priekšstatu par konkrētā uzņēmuma darījumiem, to norisi, tostarp, grāmatvedībā ir jāatrodas dokumentiem, kas satur nepieciešamo informāciju par darījumiem. Tāpēc dokumentus, kuros norādīta nepatiesa informācija, nevar atzīt par ticamu darījumu esamību apliecinošu dokumentu, neskatoties uz to, kura persona ir vainojama nepatiesas informācijas uzrādīšanā. [9] Likuma Par pievienotās vērtības nodokli 1.panta 9.punkta a) apakšpunktā noteikts, ka priekšnodoklis ir PVN summa, kas norādīta apliekamajai personai izrakstītajā PVN rēķinā par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Saskaņā ar likuma Par pievienotās vērtības nodokli 10.panta pirmās daļas 1.punktu tikai VID reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai. Tiesu judikatūrā ir nostiprinājusies atziņa, ka atbilstoši likuma,,par pievienotās vērtības nodokli 10.panta pirmās daļas 1.punktam, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas gadījumā personai ir tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu vienīgi tad, ja ir ievēroti šādi priekšnoteikumi: 5.lappuse no 9

6 1) persona ir reģistrēta VID kā ar PVN apliekamā persona; 2) tā samaksājusi nodokļa rēķinu par pakalpojumu vai saņēmusi preci un atbilstošu nodokļa rēķinu; 3) prece vai pakalpojums saņemts no citas ar PVN apliekamās personas, kas atbilstošā kārtībā reģistrēta VID; 4) saņemtā prece vai pakalpojums tiek izmantots savu ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, tas ir, tiek radīta jauna ar PVN apliekamā prece vai pakalpojums. Turklāt, lai šīs tiesības izmantotu, obligāti jāpastāv visiem iepriekš minētajiem priekšnoteikumiem. Ja kaut viens no priekšnoteikumiem iztrūkst, personai nav tiesību atskaitīt priekšnodokli (sk., piem., Senāta 2006.gada 17.janvāra sprieduma SKA punktu, 2007.gada 26.aprīļa sprieduma SKA-154/ punktu, 2007.gada 25.jūnija sprieduma SKA-296/ punktu). Tādējādi, lai vatētu izmantot tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu, nodokļu rēķiniem ir jāatbilst faktiski notikušiem darījumiem. Proti, gan grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem ir jāatbilst tiesību normās noteiktajām prasībām, gan pašiem darījumiem ir jābūt faktiski notikušiem ar attaisnojuma dokumentos norādītajām personām. [10] Pārbaudot, vai ir konstatējama pieteicējas deklarēto darījumu ar SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ faktiskā norise, tiesa konstatē turpmāk minēto. [10.1] No lietas materiāliem izriet, ka pieteicēja 2009.gada jūniju un augustu PVN deklarācijās ir deklarējusi priekšnodokli Ls 2 952,60, saskaņā ar SIA /Nosaukums 2/ vārdā noformētajiem 3 rēķiniem. [10.1.1] No lietas materiāliem izriet, ka SIA /Nosaukums 2/ vārdā noformētos rēķinus, saskaņā ar paraksta atšifrējumu, parakstīja uzņēmuma amatpersona Ž.M. No lietā esošā SIA /Nosaukums 2/ amatpersonas (no 2009.gada 11.jūnija) Ž.M gada 15.jūlijā VID Finanšu policijas pārvaldē sniegtā paskaidrojuma izriet, ka par SIA /Nosaukums 2/ amatpersonu Ž.M. kļuvusi pēc trešās personas lūguma, nekādus darījumus uzņēmuma vārdā nav veikusi, kā arī nevienu nav pilnvarojusi rīkoties savā vārdā. No minētā tiesa secina, ka Ž.M. noliedz jebkādu darbību SIA /Nosaukums 2/ vārdā, tostarp arī darījumu veikšanu ar pieteicēju. [10.1.2] datu atbilstības pārbaudes gaitā VID konstatēja, ka SIA /Nosaukums 2/ deklarētais pamatdarbības veids ir citi kreditēšanas pakalpojumi, kas neatbilsts faktūrrēķinos norādītajiem darījumiem, kā arī uzņēmums nav iesniedzis PVN deklarāciju par 2009.gada augustu, proti, nav deklarējis faktūrrēķinos norādītos darījumus. VID arī konstatēja, ka SIA /Nosaukums 2/ 2009.gada jūnijā bija deklarējusi vienu darba ņēmēju - valdes locekli Ž.M., kura savukārt noliedz savu saistību ar uzņēmuma saimniecisko darbību, savukārt ziņojums par 2009.gada augustu vispār nav iesniegts. [10.2] No lietas materiāliem izriet, ka pieteicēja 2010.gada janvāra PVN deklarācijā ir deklarējusi priekšnodokli Ls 1 361,88, saskaņā ar SIA /Nosaukums 3/ vārdā noformēto 1 rēķinu. [10.2.1] SIA /Nosaukums 3/ vārdā noformēto rēķinu, saskaņā ar paraksta atšifrējumu, parakstījusi uzņēmuma amatpersona N.J. 6.lappuse no 9

7 No lietā esošā SIA /Nosaukums 3/ amatpersonas (no 2009.gada 17.decembra) N.J gada 4.janvārī Uzņēmumu reģistram iesniegtā iesnieguma izriet, ka uz N.J. vārda nelikumīgi reģistrēta SIA /Nosaukums 3/, izmantojot viņas personas datus. No minētā secināms, ka N.J. nav nodarbojusies ar saimniecisko darbību šajā uzņēmumā, tostarp arī nav veikusi jebkādus darījumus ar pieteicēju. [10.2.2] No lietas materiāliem izriet, ka SIA /Nosaukums 3/ deklarētais pamatdarbības veids ir nespecializētā vairumtirdzniecība, kas neatbilst dokumentos (lietas 30. un 34.lapa) norādīto pakalpojumu veidam un būtībai. VID arī konstatēja, ka SIA /Nosaukums 3/ nav iesniegusi ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par 2010.gada janvāri. Līdz ar to nav iespējams identificēt darba ņēmēju esamību un tiek apšaubīta uzņēmuma spēja nodrošināt 2010.gada 19.janvāra pieņemšanas-nodošanas aktā minēto pakalpojumu sniegšanu; kā arī uzņēmums nav iesniedzis PVN deklarāciju par 2010.gada janvāri, līdz ar ko nav deklarējis realizācijas darījumu ar pieteicēju, nav aprēķinājis PVN un nav veicis iemaksas valsts budžetā par šo darījumu. [10.3] Par tiesiski noslēgtiem darījumiem var atzīt tādus darījumus, kas ir noslēgti ar uzņēmumu amatpersonu vai to pilnvaroto personu noteikti izteiktu gribu. Ja uzņēmuma likumīgais pārstāvis noliedz, ka būtu veicis reālu uzņēmējdarbību, nav iespējams, ka šis uzņēmums veica tiesisku saimniecisko darbību savā vārdā. Konkrētajā gadījumā nav konstatējama SIA /Nosaukums 2/ amatpersonas Ž.M. un SIA /Nosaukums 3/ amatpersonas N.J. tieša griba un rīcība noslēgt darījumus ar pieteicēju, jo minētās personas sniegušas paskaidrojumus, no kuriem izriet, ka viņas nav veikušas minēto uzņēmumu saimniecisko darbību. Tiesas ieskatā VID iegūtie pierādījumi ir pietiekams pamats neatzīt pieteicējas tiesības atskaitīt priekšnodokli par tās grāmatvedībā noformētajiem darījumiem ar SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/. [10.4] No iepriekš minētā secināms, ka SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ attiecīgajā laika periodā saimniecisko darbību praktiski nav veikušas, bet uzņēmumu rekvizīti izmantoti faktiski nenotikušu darījumu noformēšanai. Turklāt, pat gadījumā, ja pieteicēja faktiski saņēma darījumu dokumentos norādītos pakalpojumus, tie nevarēja būt saņemti no SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/. [11] Priekšnodokļa atskaitīšanas tiesība ir nodokļu maksātāja priekšrocības tiesība, tādējādi pieteicējai ir pienākums iesniegt pierādījumus savu argumentu pamatošanas. Taču VID savāktos pierādījumus, kas apliecina, ka strīdus darījumi ar SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ nav notikuši, pieteicēja nav atspēkojusi tādā pakāpē, lai šaubas par darījumu faktisko esamību būtu novērstas. Lai arī pieteikumā tiesai un iesniegumā VID norādīts, ka rēķinos norādītie darījumi ar SIA,,/Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ faktiski ir notikuši, tomēr tiesa atzīst, ka minēto apgalvojumu pieteicēja atbilstoši likuma,,par nodokļiem un nodevām 38.pantam nav pierādījusi. 7.lappuse no 9

8 Tādējādi, ņemot vērā, ka pieteicēja ne VID, ne arī tiesai nav iesniegusi pierādījumus, kas apliecinātu darījumu ar SIA,,/Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ faktisko esamību, tiesa atzīst, ka no lietā esošajiem objektīvajiem pierādījumiem secināms, ka SIA,,/Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ rekvizīti izmantoti faktiski neesošu darījumu noformēšanai un pieteicēja ierakstus grāmatvedības reģistros veikusi, izmantojot nepatiesu informāciju saturošas rēķinus. Līdz ar to pieteicējas grāmatvedības reģistros iegrāmatotie SIA,,/Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ vārdā noformētie rēķini saskaņā ar likuma,,par grāmatvedību 2. un 7.panta un likuma Par pievienotās vērtības nodokli 8.panta piektās prim daļas nosacījumiem nav atzīstami par attaisnojuma dokumentiem ierakstu veikšanai grāmatvedības reģistros, kā arī par PVN rēķiniem, atbilstoši kuriem atskaitāms priekšnodoklis saskaņā ar likuma,,par pievienotās vērtības nodokli 10.panta pirmās daļas 1.punktu. Tādējādi VID pamatoti ierobežoja pieteicējas tiesības 2009.gada jūlijā - augustā un 2010.gada janvārī veikt priekšnodokļa atskaitījumus Ls 4 314,48 atbilstoši SIA,,/Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ vārdā noformētajiem faktūrrēķiniem un rēķinu. Ņemot vērā, ka konkrētajā gadījumā nav konstatējama pieteicējas deklarēto darījumu ar SIA /Nosaukums 2/ un SIA /Nosaukums 3/ faktiskā esamība un pieteicēja VID nav iesniegusi 2009.gada jūlija augusta un 2010.gada janvāra PVN deklarācijā konstatēto neatbilstību pamatotu izskaidrojumu vai šo deklarācijas precizējumus, tiesa atzīst, ka VID pamatoti pieteicējai papildu nomaksai budžetā aprēķināja PVN Ls 3 899,8 apmērā, kā arī pamatoti samazināja no budžeta atmaksājamo PVN par Ls 414,68. [12] Likuma Par nodokļiem un nodevām 23.panta piektā prim daļa noteic, ka datu atbilstības pārbaudi veic triju gadu laikā no normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa. Datu atbilstības pārbaudes laikā nodokļu vai informatīvajā deklarācijā konstatējot neatbilstības starp nodokļu maksātāja iesniegto informāciju un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, nodokļu administrācija par to informē nodokļu maksātāju, nosūtot paziņojumu par konstatētajām konkrētajām neatbilstībām ar uzaicinājumu 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt nodokļu administrācijai nodokļu deklarācijas vai informatīvās deklarācijas precizējumu vai konstatēto neatbilstību pamatotu izskaidrojumu. Ja nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā nav novērsis paziņojumā norādītās neatbilstības, nodokļu administrācija pieņem lēmumu par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem, kurā veic budžetā maksājamo vai atmaksājamo summu pārrēķinu, nosaka par labu budžetam piedzenamo nodokļa summu (starpību starp maksātāja deklarēto un datu atbilstības izvērtēšanas rezultātā precizēto nodokļu summu) un aprēķina nokavējuma naudu šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā par periodu no deklarētās nodokļa summas maksāšanas termiņa līdz lēmuma pieņemšanas dienai. Lēmumā papildus aprēķināto nodokļa summu un nokavējuma naudu nodokļu maksātājs iemaksā budžetā 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā nodokļu maksātājs neveic lēmumā norādītos maksājumus, nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota no dienas, kad pieņemts lēmums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem. 8.lappuse no 9

9 Likuma Par nodokļiem un nodevām 29.panta otrajā daļā noteikts, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. Pārbaudot pieteicējai aprēķinātās nokavējuma naudas apmēru par attiecīgajiem periodiem, tiesa atzīst, ka VID pamatoti aprēķināja nokavējuma naudu pieteicējai par periodu no 2009.gada 18.augusta līdz 2011.gada 29.maijam Ls 189,42, par periodu no 2009.gada 16.septembra līdz 2011.gada 29.maijam Ls 607,06 un par periodu no 2010.gada 23.februāra līdz 2011.gada 29.maijam Ls 313,91 apmērā. Tādējādi tiesa atzīst, ka pieteicējai pamatoti par papildus aprēķināto PVN Ls 3 899,8 un no budžeta samazināto PVN Ls 414,68 ir aprēķināta nokavējuma nauda kopsummā Ls 1 110,39. [13] Ņemot vērā iepriekš konstatēto, tiesa atzīst, ka Lēmumu atcelt nav pamata, līdz ar to pieteicējas pieteikums ir noraidāms. Rezolutīvā daļa tiesa Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma pantu un pantu, nosprieda: noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību /Nosaukums 1/ pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2011.gada 2.augusta lēmuma Nr /52918 atcelšanu. Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no tā sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. Tiesnese (paraksts) I.Petrovska NORAKSTS PAREIZS Administratīvās rajona tiesas tiesnese Rīgā, 2013.gada 8.februārī. I.Petrovska 9.lappuse no 9

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420457612 (A01628-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420476612 (A01542-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142288812 1-1123-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 24.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi NORAKSTS Lieta Nr.A420360912 (A00958-13/23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Rudīte

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums Lieta Nr. A420470912 (A01726-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 2. augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Romāns

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42461405 SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420558711 A00452-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 4.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.142175911 1-0132-13/15 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 10.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastā

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastā Lietas Nr. A420559310 Lietas arhīva Nr. AA43-0708-13 SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja I.Amona, tiesneši S.Liniņa

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada NORAKSTS Lieta Nr.A420346212 (A00964-13/44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 25.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142196211 1-0200-13/22 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

SPRIEDUMS Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sas

SPRIEDUMS Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sas SPRIEDUMS Lietas Nr. A420320513 Lietas arhīva Nr. A42-00746-14/21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese I.Petrovska, piedaloties atbildētāja

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420415111 (A-01701-13/41) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 6.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013. NORAKSTS Lieta Nr.A420634911 (A42-00553-13/46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.gada 25.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420387412 (A01139-13/37) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA JELGAVAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Jelgavā 2013.gada 17.aprīlī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. AA43-1426-16/17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Amona, tiesneses K.Kalvāne

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. A42-02194-15/8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2015. gada 26. novembrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420613611 A00623-13/7 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 2.jūlijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese A.Juškeviča,

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, fakss: 67244074, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 2017. gada 24. aprīlī Nr.6-6/12 ATZINUMS pārbaudes

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420350213 A03502-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu administrēšanas attīstība Dace Pelēkā VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Konference «Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017» 2017.gada 15.decembrī Deklarāciju iesniegšana kā tas notika

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Lietas Nr Lietas arhīva Nr. 105AA /9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine

Lietas Nr Lietas arhīva Nr. 105AA /9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine Lietas Nr. 114006613 Lietas arhīva Nr. 105AA-0124-13/9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine un R. Liepiņa Madonā, 2013.gada 4. novembrī, izskatīja

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142166711 (1-0108-13/9) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 21.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr Lietvedības Nr /17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpi

NORAKSTS Lieta Nr Lietvedības Nr /17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpi NORAKSTS Lieta Nr. 130058618 Lietvedības Nr. 1-0586-18/17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese I.Millere, ar tiesas sēžu sekretāri

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk